Garmin | fleet™ 590 | User manual | Garmin fleet™ 590 Brukerveiledning

Garmin fleet™ 590 Brukerveiledning
Garmin fleet 590
™
Brukerveiledning
August 2013
190-01505-38_0A
Trykt i Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne
brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium,
uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette
tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk
lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til
denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele
merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne
brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse,
er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre
land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SD-3C,
LLC. Audible.com® og AudibleReady® er registrerte varemerker for Audible, Inc. © 1997–2005 Audible,
Inc.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre
eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til Garmins webområde (www.garmin.com) for å
finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garminprodukter.
Innholdsfortegnelse
Komme i gang�����������������������������������1
Vognparkabonnement������������������������������� 1
Koble enheten til bilstrøm�������������������������� 1
Bruke hovedmenyen���������������������������������� 2
Ikoner på statuslinjen��������������������������������� 3
Støtte og oppdateringer����������������������������� 5
Oppdragssentral�������������������������������5
Nye stopp og meldinger����������������������������� 5
Vise en melding����������������������������������������� 6
Tidsur�������������������������������������������������7
Legge til en bruker i tidsuret���������������������� 7
Finne posisjoner�������������������������������8
Om punkter av interesse��������������������������� 9
Lagre en Hjem-posisjon��������������������������� 11
Posisjonssøk������������������������������������������� 11
Bruke posisjonskartet������������������������������ 13
Favoritter������������������������������������������������� 14
Planlegge en tur�������������������������������������� 15
Talekommando�������������������������������16
Angi aktiveringsfrasen����������������������������� 16
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Innholdsfortegnelse
Aktivere talekommandoer������������������������ 16
Starte en rute ved bruk av
talekommandoer�������������������������������������� 17
Finne en adresse������������������������������������� 18
Dempe instruksjoner�������������������������������� 18
Deaktivere talekommandoer�������������������� 18
Kartsider������������������������������������������18
Følge en bilrute���������������������������������������� 18
Håndfrie telefonsamtaler���������������21
Aktivere trådløs Bluetooth-teknologi�������� 21
Bruke telefonboken���������������������������������� 23
Ringe til et punkt av interesse����������������� 23
Ringe et nummer������������������������������������� 23
Lagre et telefonnummer hjem������������������ 23
Bruke anropsloggen�������������������������������� 23
Bruke taleoppringning������������������������������ 24
Kontrollere telefonstatusen���������������������� 24
Bruke verktøyene���������������������������24
Bruke Hjelp���������������������������������������������� 24
Om ecoRoute������������������������������������������ 24
Bruke verdensuret ���������������������������������� 27
Bruke kalkulatoren����������������������������������� 27
Ta skjermbilder���������������������������������������� 27
iii
Innholdsfortegnelse
Vise informasjon om gjeldende
posisjon��������������������������������������������������� 27
Trafikk����������������������������������������������28
Trafikk på ruten���������������������������������������� 28
Trafikk i ditt område��������������������������������� 29
Forstå trafikkdata������������������������������������� 30
Databehandling�������������������������������30
Filtyper����������������������������������������������������� 30
Om minnekort������������������������������������������ 30
Overføre filer fra datamaskinen��������������� 31
Slette filer������������������������������������������������� 31
Forlenge batterilevetiden������������������������� 39
Skifte sikringen i strømkabelen for bil������ 40
Fjerne enheten, holderen og
braketten�������������������������������������������������� 40
Kjøpe tilleggskart������������������������������������� 41
Egendefinerte punkter av interesse��������� 41
Kjøpe tilbehør������������������������������������������ 41
Feilsøking������������������������������������������������ 42
Indeks����������������������������������������������44
Tilpasse enheten����������������������������32
Systeminnstillinger����������������������������������� 32
Navigasjonsinnstillinger��������������������������� 33
nüRoute-innstillinger�������������������������������� 34
Skjerminnstillinger����������������������������������� 36
Språkinnstillinger������������������������������������� 37
Vise kartinformasjon ������������������������������� 37
Bluetooth-innstillinger������������������������������ 37
Gjenopprette innstillinger������������������������� 38
Tillegg����������������������������������������������38
Strømkabler��������������������������������������������� 38
Ta vare på enheten���������������������������������� 38
iv
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Komme i gang
 ADVARSEL
S
e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
1. Koble enheten til bilstrøm (side 1).
2. Monter enheten (side 1).
3. Søk etter oppdateringer.
•
•
Programvareoppdateringer (side 5).
Gratis kartoppdatering (side 5).
Vognparkabonnement
Komme i gang
Koble enheten til bilstrøm
 ADVARSEL
Dette produktet inneholder et
lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik
at den ikke utsettes for direkte sollys, på
den måten unngår du mulighet for skade
på person eller eiendom som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
merknad
Ikke trekk ut strømkabelen, ellers kan ikke
enheten motta informasjon om styring av
vognpark.
1. Koble strømkabelen for bil ➊ til USBporten på braketten ➋.
Bedriften din må ha et aktivt
vognparkabonnement for at du skal kunne
bruke funksjonene for styring av vognpark
på enheten.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
1
Komme i gang
➋
Bruke hovedmenyen
➊
➌
➊ ➍
2. Klikk braketten på plass på
sugekoppen ➌.
3. Trykk sugekoppen mot frontruten.
4. Skyv spaken ➍ bakover mot frontruten
mens du trykker.
5. Sett nederste del av enheten inn i
braketten.
6. Vipp enheten bakover til den klikker på
plass.
7. Koble den andre enden av
strømkabelen til et strømuttak i bilen.
➋
➍
•
•
•
•
•
➌
➎
Velg ➊ for å angi tidsuret (hvis det
er aktivert).
Velg ➋ for å gå til meldinger og
stopp.
Velg ➌ for å vise kartet.
Velg ➍ for å finne et
bestemmelsessted.
Velg ➎ for å åpne menyen med
verktøy og innstillinger.
Slå av enheten
1. Hold av/på-tasten ➊ nede i fire
sekunder.
➊
2. Velg Av.
2
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å
fungere.
Hold av/på-tasten inne i ti sekunder.
Om dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare
batteristrøm når enheten ikke er i bruk.
Dvalemodus krever svært lite strøm, og
et ladet batteri kan vare i flere uker hvis
enheten er i dvalemodus.
Gå inn i dvalemodus
Trykk på av/på-tasten.
Gå ut av dvalemodus
Trykk på av/på-tasten mens enheten er
i dvalemodus.
Justere lysstyrken på skjermen
1. Velg Nivåer.
2. Bruk glidebryteren til å justere
lysstyrken.
Justere volumet
1. Velg Nivåer.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Komme i gang
2. Bruk glidebryteren til å justere volumet.
Velg
for å dempe enheten.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på
hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen
viser informasjon om funksjonene til
enheten. Du kan velge noen ikoner
for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
Status for GPS-signal.
Status for Bluetooth®-teknologi.
Indikator for transportmodus.
Personvernkontroll (hvis dette er
aktivert).
Gjeldende klokkeslett.
Gjeldende temperatur. Vises hvis
enheten abonnerer på denne
tjenesten.
Styrke på mobilsignal.
Batteristatus.
3
Komme i gang
Vise status for GPS-signal
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
, og hold i fire sekunder.
Velg
Aktivere personvernmodus
MERK: Indikatoren for personvernmodus
vises bare når bedriften gir deg
autorisasjon til å aktivere eller deaktivere
personvernmodusen.
Når bedriften autoriserer kontroll av
personvern på enheten, kan du aktivere
eller deaktivere personvernmodusen.
Posisjonen din overføres ikke til bedriften
når personvernmodusen er aktivert.
.
Velg
vises for å opplyse deg om at
personvernmodusen er aktivert.
Bruke knappene på skjermen
•
•
4
Velg for å gå tilbake til forrige meny.
Hold nede for å gå raskt tilbake til
hovedmenyen.
•
•
•
Velg og for å se flere valg.
Hold nede og for å rulle raskere.
for å vise en meny med
Velg
alternativer for det gjeldende
skjermbildet.
Bruke tastaturet på skjermen
•
•
•
•
•
•
•
Velg et tegn på tastaturet for å skrive
inn en bokstav eller et tall.
for å legge til et mellomrom.
Velg
for å slette et tegn.
Velg
for å slette hele
Velg og hold inne
oppføringen.
for å velge språkmodus for
Velg
tastaturet.
for å legge inn spesialtegn,
Velg
for eksempel skilletegn.
for å bytte mellom små og
Velg
store bokstaver.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Støtte og oppdateringer
Garmin® Express tilbyr enkel tilgang til
disse tjenestene for enheten din.
• Oppdateringer for programvare
og kart
• Produktveiledninger
• Kjøretøy, stemmer og andre tillegg
Konfigurere Garmin Express
1. Koble den minste enden av USBkabelen til porten på enheten.
2. Koble den største enden av USBkabelen til en ledig USB-port på
datamaskinen.
3. Gå til www.garmin.com/express.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Oppdragssentral
Oppdragssentral
Nye stopp og meldinger
Enheten viser varsler når du mottar nye
stopp eller meldinger.
• Varsler vises på hovedmenyen når
du har nye stopp , meldinger
).
eller begge (
• På kartet vises eller i
blått når du har nye stopp eller
meldinger.
viser
• I kategorien eller
hvor mange nye stopp eller
meldinger du har.
◦◦ Et blått varsel viser at
du har fått nye stopp eller
meldinger siden forrige gang
du viste listen over stopp eller
meldinger.
◦◦ Et grått varsel viser at du
har uleste meldinger eller stopp.
Enheten må ha et aktivt
vognparkabonnement før du kan bruke
denne funksjonen.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
5
Oppdragssentral
Navigere til et stopp
Bedriften din må sende et stopp til enheten
før du kan navigere til et stopp.
1. Gå til hovedmenyen, og velg
Oppdragssentral > .
2. Velg et stopp.
3. Velg Start!.
Markere et stopp som fullført
Når du har fullført alle oppgaver tilknyttet et
stopp, kan du markere stoppet som fullført.
1. Gå til hovedmenyen, og velg
Oppdragssentral.
2. Velg et stopp.
3. Velg > Merk som ferdig.
Stoppet flyttes til delen Fullført på listen
over stopp. Statusoppdateringen sendes
automatisk til firmaet ditt.
Slette fullførte stopp
1. Gå til hovedmenyen, og velg
Oppdragssentral.
.
Vise en melding
Bedriften din må ha sendt en melding
til enheten for at du skal kunne vise
meldinger.
1. Gå til hovedmenyen, og velg
.
Oppdragssentral >
2. Velg en melding.
Sende en melding
Du kan sende en kort melding til
bedriften. Enheten inneholder kanskje
hurtigmeldinger, som er forhåndsskrevne
meldinger som kan lastes inn av bedriften.
1. Gå til hovedmenyen, og velg
.
Oppdragssentral >
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil sende en egendefinert
melding, velger du Ny melding og
skriver inn meldingen.
• Hvis du vil sende en hurtigmelding,
velger du Hurtigmelding og velger
en melding.
2. Velg
6
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Tidsur
3. Velg Send.
Vise sendte meldinger
1. Gå til hovedmenyen, og velg
Oppdragssentral.
.
> Vis sendte meldinger.
2. Velg
3. Velg
Slette leste meldinger
1. Gå til hovedmenyen, og velg
Oppdragssentral.
.
> Slett leste meldinger.
2. Velg
3. Velg
Tidsur
MERK: Programmet Tidsur kan være
deaktivert av firmaet ditt.
Legge til en bruker i tidsuret
Bedriften din må ha oppgitt et brukernavn
for at du skal kunne legge til en bruker i
tidsuret. Hvis bedriften har aktivert PIN-
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
koder for tidsuret på enheten, må du kunne
PIN-koden for brukeren du vil legge til.
Du kan legge til flere tidsurbrukere på
samme enhet.
1. Gå til hovedmenyen, og velg Tidsur.
2. Velg Legg til bruker.
3. Angi brukernavnet du har fått av firmaet
ditt, og velg OK.
4. Angi eventuelt PIN-koden for tidsuret
for brukernavnet.
Brukernavnet vises på listen under statusen
Validerer. Når serveren har validert
brukeren, endres statusen til Ikke angitt.
Angi statusen til en bruker
Du må legge til én eller flere brukere på
enheten for å kunne angi statusen til en
bruker. Bedriften må også ha sendt en liste
med statuser til enheten.
Du kan angi statusen til én eller flere
brukere av tidsuret.
7
Finne posisjoner
1. Gå til hovedmenyen, og velg Tidsur.
2. Hvis det er aktivert PIN-koder for
tidsuret på enheten, velger du
brukernavnet og angir PIN-koden for
tidsuret.
3. Velg én eller flere brukere.
4. Velg Angi status.
5. Velg status.
Slette brukere av tidsuret
1. Gå til hovedmenyen, og velg Tidsur.
2. Velg .
3. Velg et alternativ:
•
Hvis du vil slette alle brukere,
velger du Slett alle brukere.
• Hvis du vil slette en bestemt bruker,
velger du Slett bruker.
4. Velg eventuelt én eller flere brukere du
vil slette, og velg Slett.
8
Finne posisjoner
Enheten tilbyr flere måter å finne posisjoner
på.
• Etter kategori (side 9)
• I nærheten av en annen posisjon
(side 9)
• Ved å stave navnet (side 11)
• Etter adresse (side 11)
• Ved hjelp av kartet (side 12)
• Ved hjelp av posisjoner som nylig er
funnet (side 12)
• Ved hjelp av koordinater (side 13)
• Ved hjelp av favoritter (side 14)
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Om punkter av interesse
De detaljerte kartene som er lastet inn på
enheten, inneholder punkter av interesse,
for eksempel restauranter, hoteller og
bilverksteder. Bruk funksjonen Punkter
av interesse for å søke etter bedrifter og
attraksjoner i nærheten.
Finne et punkt av interesse etter
kategori
1. Velg Søk > Punkter av interesse.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg en posisjon.
Posisjonskartet vises.
5. Velg Start!.
Søke i en kategori
Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du
søke innenfor noen kategorier.
1. Velg Søk > Punkter av interesse.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg .
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Finne posisjoner
5. Skriv inn hele eller deler av navnet.
6. Velg Ferdig.
Legge til et punkt i en rute
Du må navigere etter en rute i bilmodus før
du kan legge til et stopp (side 9).
1. Velg Søk.
2. Søk etter posisjonen (side 9).
3. Velg Start!.
4. Velg Legg til på aktiv rute.
Søke i nærheten av en annen
posisjon
Som standard finner enheten posisjoner
som er nærmest din gjeldende posisjon.
Du kan finne en posisjon i nærheten av en
annen by eller et annet sted.
1. Velg Søk > > Nær.
2. Velg et alternativ, og velg Lagre.
3. Velg eventuelt en posisjon.
9
Finne posisjoner
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå
hindringer, for eksempel veiarbeid, mens
du navigerer etter en rute.
MERK:Hvis ruten du kjører, er det eneste
logiske alternativet, kan det hende at
enheten ikke beregner en omkjøring.
1. Velg for å komme tilbake til
hovedmenyen mens du navigerer etter
en rute.
2. Velg Omkjøring.
Finne parkering
Du kan finne detaljert
parkeringsinformasjon, inkludert
tilgjengelighet i parkeringshus i nærheten.
1. Velg Søk > Parkering.
2. Velg et alternativ.
3. Velg en lagret posisjon.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du fjerner enheten fra bilbraketten
mens enheten er på, lagres gjeldende
posisjon som en parkeringsplass.
10
Velg Søk > Parkering > Forrige plass.
Lagre en parkeringsplass
1. Velg Søk > Parkering.
2. Velg Finn parkering eller Forrige
plass.
3. Velg > Lagre.
4. Skriv eventuelt inn et navn.
Stoppe ruten
Velg
rute.
mens du navigerer etter en
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer,
kan du bruke Utenfor vei-modus.
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon.
2. Velg Bil > nüRoute >
Beregningsmodus > Utenfor vei >
Lagre.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest,
som hjem-posisjon.
1. Velg Søk > Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ.
Posisjonen lagres som Hjem i Favoritter
(side 14).
Kjøre hjem
Velg Søk > Ta meg hjem.
Nullstille Hjem-posisjonen
1. Velg Søk > > Angi Hjem-posisjon.
2. Velg et alternativ.
Redigere informasjonen om Hjemposisjonen
1. Velg Søk > Favoritter > Hjem.
2. Velg > Rediger.
3. Angi endringene.
4. Velg Ferdig.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Posisjonssøk
Finne posisjoner
Du kan søke etter posisjoner ved å bruke
tastaturet på skjermen, angi posisjonens
adresse eller koordinater, se på kartet med
mer.
Finne en posisjon ved å stave
navnet
1. Velg Søk > Punkter av interesse >
Stav navn.
2. Angi hele eller deler av navnet, og velg
Ferdig.
3. Velg et bestemmelsessted, og velg
Start!.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan
endres, avhengig av kartdataene som er
lastet inn på enheten.
1. Velg Søk > Adresse.
2. Endre eventuelt delstaten, landet eller
provinsen.
3. Velg et alternativ:
• Velg Stav by eller Angi
postnummer, angi byen eller
postnummeret, og velg Ferdig.
11
Finne posisjoner
4.
5.
6.
7.
Postnummersøk er ikke tilgjengelig
i alle områder.
• Velg Søk på alle for å søke på alle
byer i delstaten eller provinsen.
Skriv inn adressenummeret, og velg
Ferdig.
Velg gatenavnet, og velg Ferdig.
Velg eventuelt gaten.
Velg eventuelt adressen.
Se på kartet
•
•
Velg Søk > Se på kart.
Se Bruke posisjonskartet (side 13)
for å få mer informasjon om hvordan
kartknappene brukes.
Finne en posisjon ved å se på kartet
1. Velg Søk > Se på kart.
2. Dra og zoom kartet for å vise
søkeområdet.
Posisjonsmarkører viser steder langs
veien på kartet.
12
3. Velg et alternativ:
•
•
Velg en posisjonsmarkør.
Velg et punkt, for eksempel
en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
En informasjonsboble for posisjonen
vises.
4. Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen
for å vise tilleggsinformasjon.
Vise en liste over posisjoner som
nylig er funnet
Enheten lagrer de siste 50 posisjonene du
har funnet.
Velg Søk > Nylige treff.
Tømme listen over steder som nylig er
funnet
> Tøm >
Velg Søk > Nylige treff >
Ja.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Finne posisjoner
Finne en posisjon ved hjelp av
koordinater
Du kan bruke breddegrads- og
lengdegradskoordinater for å finne
en posisjon. Dette kan være nyttig i
geocaching.
1. Velg Søk > Koordinater.
2. Velg eventuelt > Format, velg riktig
koordinatformat for karttypen du bruker,
og velg Lagre.
3. Velg breddegradskoordinat.
4. Angi den nye koordinaten, og velg
Ferdig.
5. Angi lengdegradskoordinat.
6. Angi den nye koordinaten, og velg
Ferdig.
7. Velg Vis på kart.
Bruke posisjonskartet
➊
➋
➌
➍
•
•
•
•
•
•
•
➎
➏
Velg ➊ for å lagre posisjonen i
Favoritter.
På enkelte modeller kan du velge ➊
for å ringe til den valgte posisjonen når
enheten er koblet til en telefon.
Velg ➋ for å zoome inn og ut.
Velg informasjonsboblen ➌ for å vise
mer informasjon om posisjonen.
Velg ➍ for å gå tilbake til den forrige
siden.
Velg ➎ for å vise andre deler av kartet.
Velg ➏ for å opprette en detaljert rute
til denne posisjonen.
Posisjonskartet vises når du velger en
posisjon fra Søk-menyen.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
13
Finne posisjoner
Forhåndsvise en rute på kartet
1. Velg informasjonsboblen på
Finne favoritter
1. Velg Søk > Favoritter.
2. Velg eventuelt en kategori.
3. Velg en lagret posisjon.
Favoritter
Redigere favoritter
1. Velg Søk > Favoritter.
2. Velg eventuelt en kategori.
3. Velg en favoritt.
4. Velg > Rediger.
5. Velg et alternativ:
posisjonskartet.
2. Velg informasjonsboksen for ruten.
Du kan lagre posisjoner i favorittene dine,
slik at du raskt kan finne dem og opprette
ruter til dem. Hjem-posisjonen blir også
lagret i Favoritter.
Lagre posisjonen i Favoritter
1. Velg kjøretøyikonet på kartet.
2. Velg Lagre.
3. Angi et navn, og velg Ferdig.
4. Velg OK.
Posisjonen lagres i Favoritter.
Lagre posisjoner i Favoritter
1. Søk etter posisjonen (side 9).
2. Gå til posisjonskartet, og velg
Lagre > OK.
14
Velg Navn.
Velg Telefonnummer.
Hvis du vil tilegne kategorier til
favoritten, velger du Kategorier.
• Hvis du vil endre symbolet som
markerer favoritten på et kart,
velger du Endre kartsymbol .
6 Rediger informasjonen.
7. Velg Ferdig.
•
•
•
>
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Slette favoritter
MERK: Slettede favoritter kan ikke
gjenopprettes.
1. Velg Søk > Favoritter.
2. Velg eventuelt en kategori.
3. Velg favoritten.
4. Velg > Slett > Ja.
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å
opprette og lagre en tur med flere
bestemmelsessteder.
1. Velg Verktøy > Turplanlegger.
2. Velg .
3. Velg Velg startposisjon.
4. Søk etter en posisjon (side 9).
5. Velg Velg.
6. Hvis du vil legge til flere posisjoner,
velger du .
7. Velg Neste.
8. Angi et navn, og velg Ferdig.
Finne posisjoner
2. Velg en lagret tur.
➋
➊
3. Velg et alternativ:
• Velg ➊ for å endre tidspunkt for
•
•
•
ankomst eller avgang.
Velg ➊ > Varighet for å registrere
hvor lenge du skal oppholde deg
ved posisjonen.
Velg ➋ for å endre transportmodus
eller rutepreferanse for den delen
av turen.
Velg Kart for å vise turen på kartet.
Navigere til en lagret tur
1. Velg Verktøy > Turplanlegger.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg Start!.
Redigere en reiseplan
1. Velg Verktøy > Turplanlegger.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
15
Talekommando
Redigere en lagret tur
1. Velg Verktøy > Turplanlegger.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg .
4. Velg et alternativ:
•
•
•
•
Velg Gi nytt navn til tur.
Velg Rediger
bestemmelsessteder for å legge
til og slette posisjoner samt endre
rekkefølgen på posisjoner.
Velg Slett tur.
Velg Optimaliser rekkefølge for å
ordne stoppestedene på turen i den
mest effektive rekkefølgen.
Talekommando
MERK: Talekommandoer er ikke tilgjengelig
for alle språk eller områder.
Med funksjonen for talekommando
kan du bruke enheten ved å si ord
og kommandoer. På menyen for
talekommando finner du talemeldinger og
en liste over tilgjengelige kommandoer.
16
Angi aktiveringsfrasen
Aktiveringsfrasen er et ord eller en
frase som du kan si for å aktivere
talekommandoen. Standard
aktiveringsfrase er Voice Command.
TIPS: Du kan begrense muligheten
for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen ved å bruke en
sterk aktiveringsfrase.
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Talekommando > Tilpass frase.
2. Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen,
får du tilbakemelding på hvor sterk
frasen er.
3. Velg Ferdig.
Aktivere talekommandoer
Si aktiveringsfrasen.
Menyen for talekommando vises.
Tips for talekommandoer
•
Snakk med normal stemme rettet mot
enheten.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Talekommando
•
•
•
•
•
•
•
Reduser bakgrunnsstøy, for
eksempel stemmer eller radio, slik at
talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
Snakk inn kommandoene slik de vises
på skjermen.
Besvar talemeldinger fra enheten ved
behov.
Hvis du gjør aktiveringsfrasen
lenger, begrenser du muligheten
for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen.
Det høres to toner som bekrefter at
enheten starter og avslutter modusen
for talekommando.
vises
Ikke gi kommandoer når
øverst til høyre på skjermen.
vises
Gi talekommandoene når
øverst til høyre på skjermen.
Starte en rute ved bruk av
talekommandoer
Du kan si navnene på populære og
velkjente posisjoner.
1. Si aktiveringsfrasen.
2. Si Find by Name.
3. Lytt etter talemeldingen, og si navnet
på posisjonen.
Det vises en liste med posisjoner.
4. Si linjenummeret.
5. Si Navigate.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
17
Kartsider
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Talekommando >
.
2. Velg Talekommando > Deaktivert.
Kartsider
Finne en adresse
1. Si Voice Command.
2. Si Find Address.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Dempe instruksjoner
Du kan deaktivere talemeldingene for
Talekommando uten å dempe lyden på
enheten.
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Talekommando > .
2. Velg Demp instruksjoner > Aktivert.
Følge en bilrute
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Et rutete flagg angir
bestemmelsesstedet.
Underveis vil enheten vise veien til
bestemmelsesstedet ved hjelp av
talemeldinger, piler på kartet og anvisninger
øverst på kartet. Hvis du avviker fra den
opprinnelige ruten, vil enheten beregne
ruten på nytt og gi nye anvisninger.
Deaktivere talekommandoer
Ved å deaktivere talekommandoer kan
du forhindre at du ved et uhell åpner
talekommandoen når du sier noe.
18
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Endre kartdatafeltet
1. Gå til kartet, og trykk på datafeltet nede
i det venstre hjørnet.
2. Velg hvilken type data som skal vises.
3. Velg Save.
Vise tripinformasjon
Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart
og statistikk for turen.
TIPS: Hvis du stopper ofte, bør du la
enheten være slått på slik at den kan måle
nøyaktig medgått tid under turen.
Gå til kartet, og trykk på feltet Fart.
Kartsider
2. Velg .
3. Velg et alternativ:
•
•
•
•
Når du ikke navigerer etter en rute,
kan du velge Nullstill alle for å
nullstille alle datafelter på siden,
bortsett fra speedometeret.
Velg Nullstill tripdata for å nullstille
informasjonen på tripcomputeren.
Velg Nullstill maksimal fart
for å nullstille den maksimale
hastigheten.
Velg Nullstill trip B for å nullstille
kilometertelleren.
Vise en liste med svinger
Når du navigerer etter en bilrute, kan du
vise alle svingene og manøvrene langs
hele ruten og avstanden mellom hver sving.
1. Velg tekstlinjen øverst på kartet.
Nullstille tripinformasjon
1. Gå til kartet, og velg feltet Fart.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
19
Kartsider
På kartet velger du
sving på kartet.
for å vise neste
2. Velg en sving.
Det vises informasjon om svingen.
For hovedveier vises det et bilde av
veikrysset (hvis tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1. Velg navigasjonslinjen øverst på kartet
mens du navigerer etter en bilrute.
2. Velg > Kart.
Vise neste sving
Mens du navigerer etter en bilrute,
vises det en forhåndsvisning av neste
sving, kjørefeltendring eller andre
manøvrer øverst til venstre på kartet.
Forhåndsvisningen omfatter avstanden til
svingen eller manøveren og kjørefeltet du
skal kjøre i (hvis tilgjengelig).
20
Vise siden med oversikt over
veikryss
Når du navigerer etter en bilrute, kan
du vise veikryss på hovedveier. Når du
nærmer deg et veikryss på en rute, vises
bildet av veikrysset en kort stund (hvis
tilgjengelig).
på kartet for å vise veikrysset
Velg
(hvis tilgjengelig).
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Håndfrie telefonsamtaler
Håndfrie telefonsamtaler
1. Plasser telefonen og enheten mindre
Ved hjelp av trådløs Bluetooth®-teknologi
kan enheten kobles til mobiltelefonen,
slik at du får en håndfri enhet. Hvis du
vil kontrollere om mobiltelefonen med
Bluetooth-teknologi er kompatibel med
enheten din, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Det er ikke sikkert telefonen støtter alle de
håndfrie telefonfunksjonene på enheten.
2. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på
Aktivere trådløs Bluetoothteknologi
5.
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
enn 10 m (30 fot) fra hverandre.
enheten (side 21).
3. Velg et alternativ:
4.
Bluetooth.
2. Velg Bluetooth > Aktivert > Lagre.
6.
7.
Pare telefonen
8.
Før du kan bruke håndfri telefonering,
må du pare enheten med en kompatibel
mobiltelefon. Når du parer telefonen med
enheten, gjenkjenner de hverandre og kan
raskt kobles sammen.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Velg Legg til telefon.
Hvis du allerede har paret en annen
telefon, velger du Telefon > .
Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på
telefonen.
Velg OK på enheten.
Det vises en liste over Bluetoothenheter som er i nærheten.
Velg telefonen fra listen, og velg OK.
Kontroller eventuelt at enheten lar seg
koble til telefonen din.
Bekreft eventuelt at passordet som
vises på telefonen, samsvarer med
passordet som vises på enheten.
•
•
21
Håndfrie telefonsamtaler
Tips når du har paret enhetene
•
•
•
•
Når du først har paret dem, kobles de
to enhetene automatisk sammen hver
gang du slår dem på.
Du kan begynne å ringe når telefonen
er koblet til enheten.
Når du slår på enheten, forsøker den
å koble seg til telefonen den sist var
tilkoblet.
Du må kanskje stille inn mobiltelefonen
slik at den kobles automatisk til enheten
når den slås på.
•
•
Motta et anrop
Velg et alternativ når du mottar et
anrop:
• Velg Svar.
• Velg Ignorer for å ignorere anropet.
•
•
TIPS: Du kan bruke denne
funksjonen hvis du vil slå av
enheten og fortsette samtalen,
eller hvis du vil fortsette samtalen i
fortrolighet.
Hvis du vil overføre lyden fra
telefonen til enheten, velger du
Håndfri.
Hvis du vil vise et tastatur, velger
du Tastatur.
TIPS: Du kan bruke denne
funksjonen for å bruke automatiske
systemer, for eksempel
telefonsvarer.
Hvis du vil dempe mikrofonen,
velger du Dempet.
Hvis du vil legge på, velger du
Avslutt samtale.
Bruke samtalealternativer
1. Velg under en samtale.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen,
velger du Telefon.
22
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Bruke telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til
enheten hver gang de kobles sammen. Det
kan ta et par minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som
støtter denne funksjonen.
1. Velg Telefon > Telefonbok.
2. Velg en kontakt.
3. Velg Ring.
Ringe til et punkt av interesse
1. Velg Telefon > Punkter av interesse.
2. Velg et punkt av interesse (side 9).
3. Velg Ring.
Ringe et nummer
1. Velg Telefon > Slå nummer.
2. Angi nummeret.
3. Velg Slå nummer.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Håndfrie telefonsamtaler
Lagre et telefonnummer hjem
1. Velg Telefon > Ring hjem.
2. Velg et alternativ:
•
•
Velg Angi telefonnummer, angi
hjemnummeret ditt, og velg Ferdig.
Velg Velg fra telefonbok, velg et
nummer fra telefonboken, og velg
Ferdig.
Ringe hjem
Du må du angi et telefonnummer for
hjemposisjonen før du kan ringe hjem.
Velg Telefon > Ring hjem.
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til
enheten hver gang telefonen og enheten
kobles sammen. Det kan ta et par minutter
før anropsloggen blir tilgjengelig. Det
er ikke alle telefoner som støtter denne
funksjonen.
23
Bruke verktøyene
1. Velg Telefon > Anropslogg.
2. Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste
anropene vises øverst.
3. Velg et anrop.
Bruke taleoppringning
Det kan hende du må lære telefonen
å kjenne igjen talekommandoene dine
før du kan foreta anrop ved hjelp av
taleoppringning. Følg instruksjonene som
fulgte med telefonen.
1. Velg Telefon > Taleoppringning.
2. Si kontaktens navn.
Kontrollere telefonstatusen
Du kan kontrollere batterinivået og
signalstyrken på telefonen.
Velg Telefon > Telefonstatus.
24
Bruke verktøyene
Bruke Hjelp
Velg Verktøy > Hjelp for å vise
informasjon om hvordan du bruker
enheten.
Søke i hjelpeemner
Velg Verktøy > Hjelp >
.
Om ecoRoute
ecoRoute™-funksjonen beregner
drivstoffsparing og drivstoffkostnader ved
navigering til et bestemmelsessted, og
den tilbyr verktøy for effektivisering av
drivstofforbruket.
Dataene du får fra ecoRoute-funksjonen,
er bare beregninger. Dataene er ikke
lest av på kjøretøyet, med mindre du
bruker ecoRoute HD-tilbehøret. Hvis du
vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for
kjøretøyet samt kjørevaner, må du kalibrere
drivstoffsparingen (side 25).
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
ecoRoute HD-tilbehør
Når du er koblet til ecoRoute HDtilbehøret, kan enheten motta informasjon
om kjøretøyet i sanntid, for eksempel
feilmeldinger, turtall og batterispenning. Når
det beregnes ecoRoute-data, inkluderer
enheten dataavlesning fra kjøretøyet som
kommer fra ecoRoute HD-tilbehøret.
Gå til www.garmin.com/ecoroute for å få
mer informasjon om kompatibilitet og kjøp.
Konfigurere kjøretøyprofilen
Den første gangen du bruker ecoRoutefunksjonene, må du angi informasjon om
kjøretøyet.
1. Velg Verktøy > ecoRoute™.
2. Angi drivstoff- og kilometerinformasjon.
Endre drivstoffprisen
1. Velg Verktøy > ecoRoute™ > Ved
pumpen.
2. Angi gjeldende drivstoffpris, og velg
Neste.
3. Velg Ja.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Bruke verktøyene
Kalibrere drivstoffsparingen
Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at
du får mer nøyaktige drivstoffrapporter for
ditt kjøretøy og dine kjørevaner. Du bør
kalibrere når du fyller opp drivstofftanken.
1. Velg Verktøy > ecoRoute™ > Ved
pumpen.
2. Angi riktig drivstoffpris.
3. Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har
brukt siden forrige gang tanken ble fylt.
4. Angi strekningen du har tilbakelagt
siden forrige gang tanken ble fylt.
5. Velg Neste.
Enheten beregner gjennomsnittlig
drivstoffsparing.
6. Velg Lagre.
Om poengsummen i ecoChallenge
ecoChallenge hjelper deg med å få
best mulig drivstoffsparing ved å gi deg
poeng for kjørevanene dine. Høyere
ecoChallenge-poengsum indikerer at du
sparer mye drivstoff. ecoChallenge
25
Bruke verktøyene
samler data og beregner en poengsum når
enheten beveger seg og er i bilmodus.
Vise poengsummene i ecoChallenge
• Vis gjeldende poengsum i
på kartet.
ecoChallenge-ikonet
for å vise detaljert informasjon
• Velg
om poengsummer.
Om poengsummen i ecoChallenge
• Gjeldende – viser poengsummen for
gjeldende kjøring.
• Totalt – viser en gjennomsnittspoengsum for fart, akselerasjon og bremsing.
• Fart – viser poengsummen din for å
kjøre med optimal hastighet for å spare
drivstoff (70–100 km/t (45-60 m/t) for de
fleste kjøretøy).
• Fartsøkning – viser poengsummen din
for jevn og rolig fartsøkning. Du mister
poeng for rask fartsøkning.
• Bremsing – viser poengsummen din
for jevn og rolig bremsing. Du mister
poeng for hard bremsing.
26
Fjerne ecoChallenge-poengsummen fra
kartet
>
> Innstillinger > Skjul >
Velg
Lagre.
Nullstille ecoChallenge-poengsummer
> Nullstill.
Velg >
Vise informasjon om
drivstoffsparingen
Du kan vise drivstofforbruket, totale
drivstoffkostnader og gjennomsnittlig
drivstoffsparing.
1. Velg Verktøy > ecoRoute >
Drivstoffsparing.
2. Velg en del av grafen for å zoome inn.
Kilometerrapporter
Kilometerrapporter viser avstanden, tiden,
den gjennomsnittlige drivstoffsparingen og
drivstoffkostnadene ved navigering til et
bestemmelsessted.
Det opprettes en kilometerrapport for hver
rute du kjører. Hvis du stopper en rute på
enheten, opprettes det en kilometerrapport
for avstanden du har tilbakelagt.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Bruke verktøyene
Vise en kilometerrapport
Du kan vise kilometerrapporter som er
lagret på enheten.
TIPS: Du kan få tilgang til
kilometerrapporter i mappen Reports på
stasjonen/volumet for enheten (side 31).
1. Velg Verktøy > ecoRoute™ >
Kilometerrapport.
2. Velg en rapport.
Nullstille ecoRoute-informasjon
1. Velg Verktøy > ecoRoute™ >
Kjøretøyprofil.
2. Velg > Nullstill.
Bruke verdensuret
1. Velg Verktøy > Verdensur.
2. Velg eventuelt en by, angi et bynavn,
og velg Ferdig.
Vise verdenskartet
Velg Verktøy > Verdensur >
.
Bruke kalkulatoren
Velg Verktøy > Kalkulator.
Ta skjermbilder
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Skjerm > Skjermbilde > Aktivert.
for å ta et skjermbilde.
Punktgrafikkfilen med bildet lagres i
mappen Screenshots på stasjonen for
enheten (side 31).
2. Velg
Vise informasjon om
gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å
vise informasjon om gjeldende posisjon.
Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger
å fortelle utrykningspersonell hvor du
befinner deg.
Velg Verktøy > Hvor er jeg?.
Finne tjenester i nærheten
1. Velg Verktøy > Hvor er jeg?.
2. Trykk på Sykehus, Politistasjoner
eller Drivstoff for å vise de nærmeste
posisjonene i den valgte kategorien.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
27
Trafikk
Trafikk
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at
trafikkinformasjonen er korrekt.
Firmaet ditt kan ha kjøpt et
trafikkabonnement. Denne funksjonen er
ikke tilgjengelig i alle områder.
Hvis enheten er innenfor et
dekningsområde, vises det
trafikkinformasjon på enheten.
Om trafikkikonet
Når du mottar trafikkdata, vises et
trafikkikon på kartet. Trafikkikonet endrer
farge etter hvor alvorlige trafikkforholdene
er.
Farge Alvorlighetsgrad
Grønn Lav
Gul
Middels
Rød
Høy
Betydning
Trafikken flyter fritt.
Trafikken forflytter
seg, men det er
forsinkelser. Det er
moderate køer.
Trafikken står stille
eller beveger seg
sakte. Det er en
alvorlig forsinkelse.
Vise trafikkvarsler
Når du navigerer etter en bilrute, kan
det hende at det vises et trafikkvarsel på
navigasjonslinjen.
Velg varselet for å se mer informasjon.
Trafikk på ruten
Når ruten beregnes, undersøker enheten
de gjeldende trafikkforholdene og velger
automatisk den ruten som tar kortest tid.
Hvis det oppstår store forsinkelser i
28
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Trafikk
trafikken mens du navigerer, beregnes
ruten automatisk på nytt.
Enheten kan rute deg gjennom en
trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre
og bedre ruter. Forsinkelsestiden legges
automatisk til den beregnede ankomsttiden.
Vise trafikk på ruten
1. Velg mens du navigerer etter en
rute.
2. Velg Trafikk på ruten.
En liste over trafikkhendelser vises,
ordnet etter hvor de er langs ruten.
3. Velg en hendelse.
Unngå trafikk på ruten manuelt
på kartet.
1. Velg
2. Velg Trafikk på ruten.
3. Bruk eventuelt pilene for å vise andre
trafikkforsinkelser på ruten.
4. Velg en trafikkforsinkelse.
5. Velg
> Unngå.
Velge en alternativ rute
1. Velg mens du navigerer etter en
bilrute.
2. Velg Alternativ rute.
3. Velg en rute.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og
forsinkelser på veier i nærheten.
på kartet.
1. Velg
2. Velg Trafikkforhold.
Trafikk i ditt område
Søke etter trafikkforsinkelser
på kartsiden.
1. Velg
2. Velg Trafikkforhold > .
3. Velg et element i listen for å vise
forsinkelser på veien.
4. Hvis det er mer enn én forsinkelse,
bruker du pilene for å vise andre
forsinkelser.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
29
Databehandling
Vise en trafikkhendelse på kartet
på kartet.
1. Velg
2. Velg Trafikkforhold.
3. Velg et trafikkikon.
Forstå trafikkdata
Tegnforklaringen forklarer ikonene og
fargene som brukes på trafikkartet.
på kartet.
1. Velg
2. Velg Tegnforklaring for trafikk.
Databehandling
Du kan lagre filer, for eksempel kartfiler, på
enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og
Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner.
30
Filtyper
Enheten støtter følgende filtyper:
• kart og GPX-veipunktfiler fra
MapSource® (side 41)
• egendefinerte POI-filer for GPI fra
Garmins POI Loader (side 41)
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe
forhåndslastet Garmin-kartprogramvare
(www.garmin.com/trip_planning). I tillegg
til kart- og datalagring kan minnekortet
brukes til å lagre filer, for eksempel kart,
bilder, geocacher, ruter, veipunkter og
egendefinerte POIer.
Installere et minnekort
Enheten støtter minne- eller datakort av
typen microSD™ og microSDHC.
1. Sett inn et minnekort i sporet på
enheten.
2. Skyv det inn til du hører et klikk.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Overføre filer fra
datamaskinen
1. Koble enheten til datamaskinen.
2.
3.
4.
5.
6.
Enheten og minnekortet vises som
flyttbare stasjoner i Min datamaskin
på Windows-datamaskiner og som
volumer på Mac-datamaskiner.
MERK: Noen datamaskiner med flere
nettverksstasjoner kan ikke vise nüvistasjoner. Du finner mer informasjon
om hvordan du tilordner stasjonene, i
hjelpefilen til operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg filen.
Klikk på Rediger > Kopier.
Åpne Garmin- eller
minnekortstasjonen/-volumet.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i
enhetens minne eller på minnekortet.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Koble fra USB-kabelen
1. Gjør ett av følgende:
Databehandling
•
Windows-datamaskiner:
i
Klikk på utløsingsikonet
systemstatusfeltet.
• Mac-datamaskiner: Dra
volumikonet til papirkurven .
2. Koble kabelen fra datamaskinen.
Slette filer
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon
en fil har, må du ikke slette den. Enhetens
minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1. Åpne Garmin-stasjonen eller -volumet.
2. Åpne eventuelt en mappe eller et
volum.
3. Velg en fil.
4. Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
31
Tilpasse enheten
Tilpasse enheten
1. Velg Verktøy > Innstillinger.
2. Velg en innstillingskategori.
3. Velg innstillingen for å endre den.
Systeminnstillinger
Velg Verktøy > Innstillinger > System.
• GPS-simulator – hindrer enheten
i å motta et GPS-signal og sparer
batteristrøm.
• Enheter – angir måleenheten som
brukes for avstander.
• Tidsformat – gjør det mulig å velge
mellom 12-timers og 24-timers
tidsformat eller UTC-tidsformat.
• Gjeldende tid – angir klokkeslett for
enheten.
• Sikkermodus – deaktiverer alle
funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere
føreren.
• Om – viser enhetens programvareversjon, nhetens ID-nummer
32
•
og informasjon om flere andre
programvarefunksjoner.
MERK: Du trenger denne informasjonen når du skal oppdatere
systemprogramvaren eller kjøpe flere
kartdata (side 41).
Lisensavtaler for sluttbruker – viser
lisensavtalene for sluttbruker som
gjelder for valget ditt.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Navigasjonsinnstillinger
Navigasjonsinnstillinger for bil
Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil.
• nüRoute™ – angir rutinginnstillinger for
bilruter (side 34).
• Kartdetalj – angir detaljnivået som
vises på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes
opp langsommere.
• Kartvisning – angir perspektivet på
kartet.
• Karttema – endrer fargen på
kartdataene.
• Layout for kartdata – endrer mengden
data som vises på kartet.
• Kjøretøy – endrer ikonet som brukes til
å vise din posisjon på kartet. Du finner
flere ikoner på www.garmingarage.com.
• Triplogg – viser banen du følger på
kartet.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Tilpasse enheten
Endre perspektiv på kartet
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > Kartvisning.
2. Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise
kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet i 2D
med nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet
tredimensjonalt.
Navigasjonsinnstillinger for
fotgjenger
Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Fotgjenger.
• Begrens gangavstand – styrer hvor
mye av en fotgjengerrute som må
navigeres til fots.
• Kollektivtransport – unngår valgte
typer transportmidler.
• Triplogg – viser banen du følger på
kartet.
33
Tilpasse enheten
◦◦ Vis på kart – viser banen du følger
på kartet.
◦◦ Tøm triplogg
Unngå transportmidler
MERK: Transportmidler er bare tilgjengelig
når cityXplorer-kart er lastet inn.
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Fotgjenger >
Kollektivtransport.
2. Velg hvilket transportmiddel du vil
unngå på rutene.
3. Velg Lagre.
nüRoute-innstillinger
Disse innstillingene gjelder bare hvis du
bruker enheten i bilmodus.
Rutepreferanser
Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om
veihastighet og kjøretøysakselerasjon for
en gitt rute.
34
•
•
•
•
Raskere tid – beregner ruter som er
raskere å kjøre, men som kan være
lengre i avstand.
Kortere distanse – beregner ruter som
er kortere i avstand, men som kan ta
lengre tid å kjøre.
Mindre drivstoff – beregner ruter som
kan kreve mindre drivstoff enn andre
ruter.
Utenfor vei – beregner en
luftlinje fra gjeldende posisjon til
bestemmelsesstedet.
Unngå veielementer
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
Unngåelser.
2. Velg veielementene du ønsker å unngå
på rutene, og velg Lagre.
Om egendefinerte unngåelser
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å
unngå bestemte områder og veistrekninger.
Du kan aktivere og deaktivere
egendefinerte unngåelser etter behov.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Tilpasse enheten
Unngå et område
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
Egendefinerte unngåelser.
2. Velg eventuelt Legg til ny
egendefinert unngåelse.
3. Velg Legg til områdeunngåelse.
4. Velg det øverste venstre hjørnet av
området du vil unngå, og velg Neste.
5. Velg det nederste høyre hjørnet av
området du vil unngå, og velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på
kartet.
6. Velg Ferdig.
Unngå en vei
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
Egendefinerte unngåelser.
2. Velg Legg til veiunngåelse.
3. Velg startpunkt for veistrekningen du vil
unngå, og velg Neste.
4. Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil
unngå, og velg Neste.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
5. Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert
unngåelse uten å slette den.
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
Egendefinerte unngåelser.
2. Velg en unngåelse.
3. Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
Egendefinerte unngåelser.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte
unngåelser, velger du .
• Hvis du vil slette én egendefinert
unngåelse, velger du unngåelsen
> Slett.
og deretter
35
Tilpasse enheten
Aktivere avanserte omkjøringer
MERK: Det kan hende at det beregnes
ulike ruter basert på tendenser i trafikken
for ulike ukedager eller tidspunkter på
dagen.
Bruke avanserte omkjøringer
Aktivere trafficTrends
Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
trafficTrends > Aktivert.
Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
Avanserte omkjøringer.
Bruk denne funksjonen til å lage en
omkjøring rundt en spesifikk del av ruten
mens du navigerer etter den.
1. Velg Omkjøring mens du navigerer
etter en rute.
2. Velg et omkjøringsalternativ:
• Neste 0,5 km på ruten.
• Neste 2 km på ruten.
• Neste 5 km på ruten.
• Omkjøring etter vei(er) på ruten.
3. Velg eventuelt en vei du vil ha
omkjøring rundt.
trafficTrends™
Når trafficTrends™ er aktivert, bruker
enheten historisk trafikkdata for å beregne
mer effektive ruter.
36
Deaktivere trafficTrends
Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
trafficTrends > Deaktivert.
Skjerminnstillinger
Velg Verktøy > Innstillinger > Skjerm.
• Fargemodus – angir en lys bakgrunn
(Dag), en mørk bakgrunn (Natt) eller
veksler automatisk mellom de to,
basert på tidspunktet for soloppgang og
solnedgang for din gjeldende posisjon
(Auto).
• Tidsavbrudd for skjerm – angir inaktiv
tid før enheten går i dvalemodus.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
•
Skjermbilde – gjør det mulig å ta
bilde av enhetens skjerm (side 27).
Skjermbilder lagres i mappen
Screenshot på enheten.
Språkinnstillinger
Velg Verktøy > Innstillinger > Språk.
• Talespråk – angir språket for
talemeldinger.
• Tekstspråk – all tekst på skjermen
vises på det valgte språket.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket,
endres ikke språket i brukerangitte data
eller kartdata, for eksempel gatenavn.
• Tastaturspråk – angir språket for
tastaturet.
• Tastaturlayout – angir tastaturlayout.
Vise kartinformasjon
Velg Verktøy > Innstillinger > Mine
kart.
Aktivere kart
Tilpasse enheten
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
www.garmin.com.
1. Velg Verktøy > Innstillinger > Mine
kart.
2. Velg et kart.
Bluetooth-innstillinger
Velg Verktøy > Innstillinger > Bluetooth.
• Legg til telefon eller Telefon –
administrerer tilkoblinger mellom
enheten og mobiltelefoner med trådløs
Bluetooth-teknologi.
• Bluetooth – aktiverer Bluetoothkomponenten.
• Enhetsnavn – gjør det mulig å angi et
enhetsnavn som identifiserer enheten
din på telefoner med Bluetoothteknologi.
Administrere listen over Bluetoothenheter
Du kan legge til, koble fra eller slette
telefoner som enheten oppdager når
Bluetooth er aktivert.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
37
Tillegg
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth > Telefon.
2. Velg et alternativ:
• Velg en telefon du vil koble enheten
din til.
• Velg for å legge til en telefon på
menyen.
for å slette en telefon fra
• Velg
enhetens minne.
• Velg Ingen for å avslutte den
gjeldende tilkoblingen.
Deaktivere Bluetooth
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
2. Velg Bluetooth > Deaktivert > Lagre.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori
eller alle innstillingene til
fabrikkinnstillingene.
1. Velg Verktøy > Innstillinger.
2. Velg eventuelt en innstillingskategori.
38
3. Velg
> Gjenopprett.
Tillegg
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på tre måter.
• Strømkabel for bil
• USB-kabel (følger med noen modeller)
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Ta vare på enheten
merknad
Unngå å miste enheten i bakken, og ikke
bruk den på steder der den kan bli utsatt for
voldsomme støt eller vibrasjoner.
Enheten må ikke komme i kontakt med
vann.
Kontakt med vann kan gjøre at denne
enheten slutter å fungere som den skal.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den
kan bli utsatt for ekstreme temperaturer
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
over lengre tid. Dette kan føre til permanent
skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en
hard eller skarp gjenstand, da dette kan
skade skjermen.
Rengjøre enhetens utside
merknad
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
1. Rengjør enhetens utside (ikke
skjermen) med en klut fuktet med mildt
såpevann.
2. Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1. Bruk en myk, ren og lofri klut.
2. Bruk eventuelt vann, isopropylalkohol
eller brillerens.
3. Påfør middelet på kluten.
4. Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Unngå tyveri
•
•
•
Tillegg
Fjern enheten og braketten når de ikke
er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på
frontruten.
Ikke oppbevar enheten i
hanskerommet.
Forlenge batterilevetiden
•
•
•
•
•
•
•
Ikke utsett enheten for ekstreme
temperaturer.
Sett enheten i dvalemodus (side 3).
Reduser lysstyrken på skjermen
(side 3).
Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Demp volumet (side 3).
Deaktiver Bluetooth (side 38).
Forkort tiden for tidsavbrudd for skjerm
(side 36).
39
Tillegg
Skifte sikringen i
strømkabelen for bil
Fjerne enheten, holderen og
braketten
merknad
Når du skifter sikringen, må du passe på
at du ikke mister noen av de små delene,
og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med
mindre den monteres korrekt.
Fjerne enheten fra holderen
1. Trykk opp tappen øverst på holderen.
2. Vipp enheten fremover.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan
det hende at du må skifte sikringen på
tuppen av kjøretøyadapteren.
1. Løsne endestykket.
TIPS: Det kan hende du må bruke en
mynt til å fjerne endestykket.
2. Fjern endestykket, sølvtuppen og
sikringen (sylinder i glass og sølv).
3. Installer en 2A-kvikksikring.
4. Sett sølvtuppen i endestykket.
5. Skru endestykket tilbake på plass i
strømkabelen for bil.
40
Fjerne holderen fra braketten
1. Vri holderen mot høyre eller venstre.
2. Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra
brakettballen.
Fjerne sugekoppbraketten fra
frontruten
1. Vipp spaken på sugekoppbraketten mot
deg.
2. Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Kjøpe tilleggskart
1. Gå til produktsiden for enheten
på Garmins webområde
(www.garmin.com).
2. Klikk på kategorien Kart.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Egendefinerte punkter av
interesse
Egendefinerte POIer er egendefinerte
punkter på kartet. De kan inneholde varsler
som forteller deg at du er nær et merket
punkt, eller at du kjører fortere enn en
angitt hastighet.
Installere POI Loader
Tillegg
Bruke hjelpefilene til POI Loader
Du finner mer informasjon om POI Loader
i hjelpefilen.
Klikk på Hjelp mens POI Loader kjører.
Finne tillegg
1. Velg Søk > Tillegg.
2. Velg en kategori.
Kjøpe tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Kontakte produktsupport
Ta direkte kontakt med leverandøren av
Fleet Management-programmet.
Du kan opprette eller laste ned
egendefinerte POI-lister og installere dem
på enheten ved hjelp av programmet POI
Loader.
1. Gå til www.garmin.com/extras.
2. Klikk på Tjenester > POI Loader.
3. Installer POI Loader på datamaskinen.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
41
Tillegg
Feilsøking
Problem
Enheten mottar ikke
satellittsignaler.
Løsning
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (side 32).
• Velg Verktøy > Innstillinger > System > GPS-simulator > Av.
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg • Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
ikke til frontruten.
• Tørk av med en ren, tørr klut.
• Fest sugekoppen (side 1).
Enheten lader ikke i
• Kontroller sikringen i strømkabelen for kjøretøy (side 40).
kjøretøyet.
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0 og 45 °C
(32 og 113 °F). Hvis enheten plasseres i direkte sollys
eller i varme omgivelser, kan den ikke lade.
Batteriet mitt har ikke
Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade,
strøm lenge.
kan du dempe bakgrunnsbelysningen (side 3).
Batterimåleren min
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten
virker unøyaktig.
å avbryte ladingen).
42
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Tillegg
Hvordan vet jeg at
enheten er i USBmasselagringsmodus?
Enheten er koblet til
datamaskinen, men
den går ikke inn i
masselagringsmodus.
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner på
listen over stasjoner.
Telefonen min kobler
seg ikke til enheten.
Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et
bilde på skjermen som indikerer at enheten er koblet til
en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye eksterne
diskstasjoner i Min datamaskin.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av enheten.
3. Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og
til enheten.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i USBmasselagringsmodus.
4. Kontroller at enheten er koblet til en USB-port og ikke til
en USB-hub.
Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner, kan
det hende at Windows har problemer med å tilordne
stasjonsbokstaver til stasjonene på enheten. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver i
operativsystemets hjelpefil.
• Velg Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Bluetooth-feltet må
være satt til Aktivert.
• Slå på telefonen, og plasser den innenfor en radius på
10 m (33 fot) fra enheten.
• Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du trenger mer
hjelp.
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
43
Indeks
Indeks
A
adresser 11
anrop
dempe 22
hjem 23
legge på 22
svare 22
B
batteri 42
beskytte enheten 38
Bluetooth-teknologi 21–23
enhetsnavn 37
innstillinger 37
pare med telefon 21
ringe fra
posisjonskartet 13
bredde- og lengdegrad 13
brukerdata, slette 39
44
D
dempet
anrop 22
lyd 3
detaljerte anvisninger 19
detaljerte kart 30, 37
diakritiske tegn 4
E
ecoRoute 24–27
bilstrøm 25
ecoChallengepoengsum 26
kilometerrapport 26
egendefinerte POIer 41
enhets-ID 32
F
Favoritter 14–15
feilsøking 42
filer
slette 31
støttede typer 30
finne posisjoner
bruke kartet 12
etter adresse 11
etter koordinater 13
etter navn 11
etter postnummer 12
lagrede posisjoner
(Favoritter) 14
fjerne braketten 40
fotgjengermodus
innstillinger 33
G
geocaching 13
gi turer nytt navn 16
gjeldende posisjon, lagre 14
GPS
innstillinger 32
H
Hjelp 24
hjem
angi en posisjon 11
telefonnummer 23
Hvor er jeg? 27
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Indeks
K
kalkulator 27
kart
dataoppsett 33
detaljnivå 33
informasjon 37
legge til 41
tema 33
vise 33
kartvisning i 2D, 3D 33
kilometerrapport 26
kjøreanvisninger 19
knapper på skjermen 4
kollektivtransport
unngåelser 34
koordinater 13
L
lade enheten 42
lagre
gjeldende posisjon 14
posisjoner som er
funnet 14
legge til et stopp 9
M
manøverliste 19
MapSource 30, 41
masselagringsmodus 30
minnekort 30
mittDashboard 5
montere enheten
fjerne fra braketten 40
på frontruten 42
N
navigasjon 18
innstillinger 33
utenfor vei 10
navigere utenfor vei 10, 34
neste sving 20
nullstille
hjem-posisjon 11
maksimal fart 19
tripdata 19
nüRoute 33
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
O
omkjøringer 10
avansert 36
oppbevare enheten 38
oppdragssentral 5
oversikt over veikryss 20
P
pare en mobiltelefon 21
parkering 10
personvernmodus 4
posisjoner som nylig er
funnet 12
posisjonskart 13
programvare
versjon 32
punkter av interesse
finne 9
POI Loader 30
45
Indeks
R
redigere
bestemmelsessteder 16
endre kartsymbol 14
endre kategorier 14
favoritter 14
hjem-posisjon 11
lagret tur 16
rengjøre enheten 39
ruter
stoppe 10
utenfor vei 10, 34
S
sikker modus 32
sikring, skifte 40
skjermbilder 27
skjerminnstillinger 36
46
slette
favoritter 15
filer 31
liste med nylige funn 12
tegn 4
turer 16
Spor opp 33
systeminnstillinger 32
T
talegjenkjenning 16
talekommando
aktivere 16
aktiveringsfrase 16
ikoner og toner 17
navigere med 17
rødt ikon 17
tips om bruk 16
taleoppringning 24
talespråk 37
ta meg hjem 11
tastatur 4
språkmodus 4
ta vare på enheten 38
telefonsvarer 22
tidsavbrudd for skjerm 36
tidsinnstillinger 32
tidsur 7
tilbehør 41
tillegg 41
tjenester i nærheten 27
trafikk 28–29
hendelser 28
trafficTrends 36
trafikkhistorikk 36
trafikkvarsler 28
tripcomputer 19
turplanlegger 15
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
Indeks
U
unngå
trafikk 29
typer
kollektivtransport 34
tyveri 39
veier 35
veityper 34
USB 43
V
verdensur 27
verktøy 24–29
volum
tilpasse 3
Brukerveiledning for Garmin fleet 590
47
www.garmin.com
913 397 8200
1 800 800 1020
00 358 19 311 001
815 69 555
0808 238 0000
+44 (0) 870 850 1241
00 33 1 5517 81 89
00800 4412 454
+44 2380 662 915
1 866 429 9296
0180 5 / 42 76 46 – 880
0180 5 / 42 76 46 – 550
00 35 1214 447 460
43 (0) 3133 3181 0
00 39 02 3669 9699
00 902 00 70 97
00 32 2672 5254
0800 0233937
00 46 7744 52020
00 45 4810 5050
www.garmin.com/fleet
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre
land. Garmin fleet™, ecoRoute™, cityXplorer™, nüRoute™ og
trafficTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising