Garmin | fleet™ 590 | User manual | Garmin fleet™ 590 Brugervejledning

Garmin fleet™ 590 Brugervejledning
Garmin fleet 590
™
Brugervejledning
August 2013
190-01505-36_0A
Trykt i Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres,
transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt,
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin
giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet
elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer
heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne
meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution
af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin
foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/
eller andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et
varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Audible.com®, og AudibleReady® er registrerede varemærker
tilhørende Audible, Inc. © 1997–2005 Audible, Inc.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten
til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside
(www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af
dette og andre Garmin-produkter.
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang��������������1
Fleet-abonnement��������������������������������� 1
Tilslutning af enheden til strømmen i
bilen������������������������������������������������������� 1
Brug af hovedmenuen��������������������������� 2
Statuslinjens ikoner������������������������������� 3
Support og opdateringer������������������������ 5
Afsender�����������������������������������������5
Nye stop og meddelelser����������������������� 5
Visning af en meddelelse���������������������� 6
Stempelur���������������������������������������7
Sådan tilføjes en bruger til
stempeluret�������������������������������������������� 7
Søgning efter positioner���������������8
Om interessepunkter����������������������������� 9
Lagring af en hjemmeposition��������������11
Søgning efter positioner�����������������������11
Brug af positionskort���������������������������� 13
Favoritter��������������������������������������������� 14
Planlægning af en tur�������������������������� 15
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Indholdsfortegnelse
Stemmekommando���������������������16
Indstilling af din vækningssætning������� 16
Aktivering af Stemmekommando��������� 16
Start af en rute ved hjælp af
stemmekommando������������������������������ 17
Søgning efter en adresse�������������������� 18
Lydløse instruktioner��������������������������� 18
Deaktivering af Stemmekommando���� 18
Kortsider���������������������������������������18
Sådan følger du en bilrute������������������� 18
Håndfri telefonopkald������������������21
Aktivering af trådløs
Bluetooth-teknologi������������������������������ 21
Brug af telefonbogen��������������������������� 23
Opkald til et interessepunkt����������������� 23
Opkald til et nummer��������������������������� 23
Lagring af et hjemmetelefonnummer��� 23
Brug af opkaldshistorikken������������������ 23
Brug af Stemmeopkald������������������������ 24
Kontrol af telefonens status����������������� 24
Brug af værktøjerne��������������������24
Brug af Hjælp��������������������������������������� 24
Om ecoRoute ������������������������������������� 24
Brug af verdensuret ���������������������������� 27
iii
Indholdsfortegnelse
Brug af lommeregneren����������������������� 27
Optagelse af skærmprint��������������������� 27
Visning af oplysninger om aktuel
position������������������������������������������������ 27
Trafik���������������������������������������������28
Trafik på ruten������������������������������������� 28
Trafik i dit område�������������������������������� 29
Om trafikdata��������������������������������������� 30
Datahåndtering����������������������������30
Filtyper������������������������������������������������� 30
Om hukommelseskort�������������������������� 30
Overførsel af filer fra computeren ������� 31
Sletning af filer ������������������������������������ 31
Tilpasning af enheden�����������������32
Appendiks������������������������������������38
Strømkabler����������������������������������������� 38
Vedligeholdelse af enheden���������������� 38
Sådan forlænger du batteriets
levetid�������������������������������������������������� 39
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel������������������������������������������� 40
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen����������������������������������������� 40
Køb af flere kort����������������������������������� 41
Brugerdefinerede interessepunkter����� 41
Køb af tilbehør������������������������������������� 41
Fejlfinding ������������������������������������������� 42
Indeks�������������������������������������������44
Systemindstillinger������������������������������� 32
Navigationsindstillinger������������������������ 33
nüRoute-indstillinger���������������������������� 34
Displayindstillinger������������������������������� 36
Sprogindstillinger��������������������������������� 37
Visning af kortoplysninger ������������������ 37
Bluetooth-indstillinger�������������������������� 37
Gendannelse af indstillinger���������������� 38
iv
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
 ADVARSEL
e guiden Vigtige produkt- og
S
sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
1 Tilslut enheden til strømmen i bilen
(side 1).
2 Monter enheden (side 1).
3 Søg efter opdateringer.
• Softwareopdateringer (side 5).
• Gratis kortopdatering (side 5).
Fleet-abonnement
Sådan kommer du i gang
Tilslutning af enheden til
strømmen i bilen
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri.
Opbevar enheden uden for direkte sollys
for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet
udsættes for ekstrem varme.
bemærk
Enheden kan kun modtage
flådestyringsinformationer, når strømstikket
er tilsluttet.
1 Tilslut bilstrømkablet ➊ til USB-stikket på
holderen ➋.
Før du kan bruge flådestyringsfunktionerne på
enheden, skal din virksomhed have et aktivt
Fleet Management abonnement.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
1
Sådan kommer du i gang
➋
Brug af hovedmenuen
➊
➌
➊ ➍
2 Klik holderen fast på sugekoppen ➌.
3 Tryk sugekoppen ind mod forruden.
4 Mens du trykker, skal du dreje armen ➍
tilbage mod forruden.
5 Placer bunden af enheden i holderen.
6 Skub enheden tilbage, så den klikker på
plads.
7 Sæt den anden ende af bilens strømkabel
i en stikkontakt i bilen.
➋
➍
•
•
•
•
•
➌
➎
Vælg ➊ for at åbne stempeluret (hvis
aktiveret).
Vælg ➋ for at få adgang til
meddelelser og stop.
Vælg ➌ for at se kortet.
Vælg ➍ for at finde en destination.
Vælg ➎ for at åbne menuen med
værktøjer og indstillinger.
Slukning af enheden
1 Hold Tænd/sluk-knappen nede ➊ i fire
sekunder.
➊
2 Vælg Fra.
2
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op
med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 10
sekunder.
Om dvaletilstand
Brug dvaletilstand til at spare på batteriet, når
du ikke bruger enheden. I dvaletilstand bruges
der meget lidt strøm, og hvis enheden er ladet
helt op, holder den i flere uger i dvaletilstand.
Dvaletilstand
Tryk på Tænd/sluk-knappen.
2 Brug skyderbjælken til at justere
lydstyrken.
Vælg for at slå lyd fra på enheden.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på
hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser
oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre
indstillinger eller få vist yderligere oplysninger.
GPS-signalstatus.
Status for Bluetooth® teknologi.
Afslutning af dvaletilstand
Tryk på Tænd/sluk-knappen, mens
enheden er i dvaletilstand.
Indikator for transportform.
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Niveauer.
2 Brug skyderbjælken til at justere
Aktuel tid.
Justering af lydstyrken
1 Vælg Niveauer.
Batteristatus.
lysstyrken.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Privatlivskontrol (hvis aktiveret).
Aktuel temperatur. Vises, hvis enheden
abonnerer på denne tjeneste.
Signalstyrke for mobiltelefon.
3
Sådan kommer du i gang
Visning af GPS-signalstatus
Du kan finde flere oplysninger om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Vælg
, og hold den nede i fire
sekunder.
Sådan aktiveres tilstanden Privatliv
BEMÆRK: Indikatoren for tilstanden
Privatliv vises kun, hvis din virksomhed har
bemyndiget dig til at aktivere eller deaktivere
denne tilstand.
Hvis din virksomhed godkender
privatlivskontrol på enheden, kan du aktivere
eller deaktivere tilstanden Privatliv. Din
position sendes ikke til virksomheden, når
tilstanden Privatliv er aktiveret.
.
Vælg
vises for at gøre dig opmærksom på,
at tilstanden Privatliv er aktiveret.
•
•
•
Vælg og
for at få vist flere valg.
Hold og
inde for at rulle hurtigere.
Vælg
for at se en menu med
valgmuligheder for den aktuelle skærm.
Brug af skærmtastaturet
•
•
•
•
•
•
•
Vælg et tegn på tastaturet for at indtaste
et bogstav eller tal.
Vælg
for at tilføje et mellemrum.
Vælg
for at slette et tegn.
Hold
nede, hvis du vil slette hele
indtastningen.
Vælg
for at vælge sprogindstilling for
tastaturet.
Vælg
for at indtaste specialtegn
som f.eks. tegnsætningstegn.
Vælg
for at skifte mellem store og
små bogstaver.
Brug af knapperne på skærmen
•
•
4
Vælg
for at gå tilbage til den forrige
menu.
Tryk hurtigt på
for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Support og opdateringer
Garmin® Express giver hurtig adgang til disse
tjenester til din enhed.
• Software og kortopdateringer
• Brugervejledninger
• Køretøjer, stemmer og andet
ekstraudstyr
Opsætning af Garmin Express
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i
stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en
ledig USB-port på din computer.
3 Gå til www.garmin.com/express.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Afsender
Nye stop og meddelelser
Afsender
Enheden viser notifikationer, når du modtager
nye stop eller meddelelser.
• En notifikation i hovedmenuen
angiver, når du har nye
stop,
) begge dele.
meddelelser eller (
• På kortet bliver eller blå, når
du har nye stop eller meddelelser.
• På fanen eller
angiver
antallet af nye stop eller meddelelser.
◦◦ En blå notifikation angiver,
at der er kommet nye stop eller
meddelelser, siden sidste gang
du fik vist listen med stop eller
meddelelser.
◦◦ En grå notifikation angiver,
at du har ulæste meddelelser
eller stop.
Enheden skal have et aktivt Fleet
abonnement, før du kan bruge denne funktion.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
5
Afsender
Sådan navigerer du til et stop
Før du kan navigere til et stop, skal din
virksomhed sende et stop til enheden.
1 Vælg Afsender > i hovedmenuen.
2 Vælg et stop.
3 Vælg Start!.
Markering af et stop som udført
Når du har gennemført alle opgaver i
forbindelse med et stop, kan du markere
stoppet som fuldført.
1 Vælg Afsender > i hovedmenuen.
2 Vælg et stop.
3 Vælg > Markér som udført.
Stoppet flyttes til afsnittet “Fuldført” i listen
over stop. Statusopdateringen sendes
automatisk til din virksomhed.
Sletning af fuldførte stop
1 Vælg Afsender i hovedmenuen.
6
2 Vælg
.
Visning af en meddelelse
Før du kan få vist en meddelelse, skal din
virksomhed sende en meddelelse til enheden.
i hovedmenuen.
1 Vælg Afsender >
2 Vælg en meddelelse.
Sådan sender du en meddelelse
Du kan sende en kort meddelelse til din
virksomhed. Enheden indeholder hurtigmeddelelser, som er meddelelser, din
virksomhed har skrevet og indlæst på forhånd.
i hovedmenuen.
1 Vælg Afsender >
2 Vælg en indstilling:
• For at sende en hurtig-meddelelse
skal du vælge Ny meddelelse og
indtaste en meddelelse.
• For at sende en hurtig-meddelelse
skal du vælge Hurtig meddelelse og
vælge en meddelelse.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
3 Vælg Send.
Sådan får du vist dine sendte
meddelelser
1 Vælg Afsender > i hovedmenuen.
.
2 Vælg
Vælg
>
Vis sendte meddelelser.
3
Sådan slettes læste meddelelser
1 Vælg Afsender > i hovedmenuen.
.
2 Vælg
3 Vælg > Slet læste meddelelser.
Stempelur
BEMÆRK: Din virksomhed kan have
deaktiveret programmet med stempeluret.
Sådan tilføjes en bruger til
stempeluret
Før du kan tilføje en bruger til stempeluret,
skal brugernavnet være tildelt af din
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Stempelur
virksomhed. Hvis din virksomhed har aktiveret
stempelur-PIN-koder for enheden, skal du
kende PIN-koden for det brugernavn, du
tilføjer.
Du kan tilføje flere stempelurbrugere til
samme enhed.
1 Vælg Stempelur i hovedmenuen.
2 Vælg Tilføj bruger.
3 Indtast det brugernavn, du har fået fra din
virksomhed, og vælg OK.
4 Om nødvendigt skal du indtaste
stempelur-PIN-koden for brugernavnet.
Brugernavnet vises på listen med status som
"Godkendes". Når serveren har godkendt
brugeren, ændres status til "ikke indstillet".
Sådan indstilles status for en bruger
Før du kan indstille status for brugere, skal
du tilføje én eller flere brugere til enheden, og
din virksomhed skal sende en statusliste til
enheden.
Du kan indstille status for én eller flere
stempelurbrugere.
7
Søgning efter positioner
1 Vælg Stempelur i hovedmenuen.
2 Hvis stempelur-PIN-koder er aktiveret på
enheden, skal du vælge dit brugernavn og
indtaste din stempelur-PIN-kode.
3 Vælg en eller flere brugere.
4 Vælg Indstil status.
5 Vælg status.
Sådan slettes stempelurbrugere
1 Vælg Stempelur i hovedmenuen.
2 Vælg .
3 Vælg en indstilling:
Vælg Slet alle brugere for at slette
alle brugere.
• Vælg Slet bruger for at slette en
bestemt bruger.
4 Om nødvendigt skal du vælge én eller
flere brugere, som skal slettes, og vælge
Slet.
•
8
Søgning efter positioner
Enheden giver mange muligheder for at søge
efter positioner.
• Efter kategori (side 9)
• Nær en anden position (side 9)
• Ved at stave navnet (side 11)
• Efter adresse (side 11)
• Brug af kortet (side 12)
• Brug af nyligt fundne positioner (side 12)
• Brug af koordinater (side 13)
• Brug af Favoritter (side 14)
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Om interessepunkter
De detaljerede kort, der er indlæst på
enheden, indeholder interessepunkter som
f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder.
Brug funktionen Interessepunkter til at søge
efter virksomheder og attraktioner i nærheden.
Sådan find er du et interessepunkt
efter kategori
1 Vælg Søg > Interessepunkter.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
4 Vælg en position.
Positionskortet vises.
5 Vælg Start!.
Søgning i en kategori
For at begrænse søgeresultaterne kan du
søge i bestemte kategorier.
1 Vælg Søg > Interessepunkter.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
4 Vælg .
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Søgning efter positioner
5 Indtast hele eller en del af navnet.
6 Vælg Udført.
Tilføjelse af et punkt på en rute
Du skal navigere ad en rute i tilstanden Bil, før
du kan tilføje et stop (side 9).
1 Vælg Søg.
2 Søg efter positionen (side 9).
3 Vælg Start!.
4 Vælg Tilføj til aktiv rute.
Søgning i nærheden af et andet sted
Din enhed er som standard indstillet til at
finde de steder, der er tættest på din aktuelle
position. Du kan finde en position i nærheden
af en anden by eller et andet sted.
1 Vælg Søg > > Nær.
2 Vælg en indstilling, og vælg Gem.
3 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
9
Søgning efter positioner
Valg af en omvej
Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug
af omveje for at undgå forhindringer som
f.eks. vejarbejde.
BEMÆRK: Hvis den rute, du befinder dig på,
er den eneste fornuftige mulighed, beregner
enheden muligvis ingen omvej.
1 Under navigation af en rute skal du vælge
for at gå tilbage til hovedmenuen.
2 Vælg Omvej.
Søgning efter parkering
Du kan finde detaljerede
parkeringsoplysninger, herunder
ledige parkeringspladser i nærliggende
parkeringshuse.
1 Vælg Søg > Parkering.
2 Vælg en indstilling.
3 Vælg en parkeringsposition.
Vælg Søg > Parkering > Seneste plads.
Sådan gemmer du en parkeringsplads
1 Vælg Søg > Parkering.
2 Vælg Find parkering eller Seneste
plads.
3 Vælg > Gem.
4 Indtast evt. et navn.
Afbrydelse af en rute
Vælg
under navigation af en rute.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, skal du
benytte tilstanden Direkte linje.
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Navigation.
2 Vælg Bil > nüRoute >
Beregningstilstand > Direkte linje >
Gem.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du fjerner enheden fra holderen i bilen,
mens enheden er tændt, bliver din aktuelle
position gemt som en parkeringsplads.
10
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Lagring af en hjemmeposition
Du kan angive din hjemmeposition for den
position, som du hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Søg > Kør hjem.
2 Vælg en indstilling.
Positionen gemmes som "Hjem" i Favoritter
(side 14).
Sådan kører du hjem
Vælg Søg > Kør hjem.
Nulstilling af hjemmeposition
1 Vælg Søg > > Indtast
hjemmeposition.
2 Vælg en indstilling.
Redigering af din hjemmeposition
Vælg Søg > Favoritter > Hjem.
Vælg
> Rediger.
Indtast ændringerne.
Vælg Udført.
1
2
3
4
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Søgning efter positioner
Søgning efter positioner
Du kan søge efter positioner vha.
skærmtastaturet, ved at indtaste adresse eller
koordinater, gennemse kortet osv.
Søgning efter et sted ved at stave
navnet
1 Vælg Søg > Interessepunkter > Stav
navn.
2 Indtast hele eller en del af navnet, og tryk
på Udført.
3 Vælg en destination, og tryk på Start!.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan
være anderledes afhængigt af de kortdata,
der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Søg > Adresse.
2 Skift stat, land eller område efter behov.
3 Vælg en indstilling:
• Vælg Stav by eller Indtast
postnummer, indtast byen eller
postnummeret, og vælg Udført.
11
Søgning efter positioner
4
5
6
7
Søgning på postnummer er ikke
tilgængeligt i alle områder.
• Vælg Søg i alle for at søge i alle byer
i staten eller området.
Indtast husnummeret, og vælg Udført.
Indtast gadenavnet, og vælg Udført.
Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
Vælg adressen, hvis det er nødvendigt.
Gennemse kortet
•
•
Vælg Søg > Gennemse kort.
Se "Brug af positionskort" (side 13) for at
få oplysninger om brug af kortknapperne.
Søgning efter en position ved at gennemse
kortet
1 Vælg Søg > Gennemse kort.
2 Træk og zoom kortet for at vise det
område, der skal søges i.
Positionsmarkører for steder langs vejen
vises på kortet.
12
3 Vælg en indstilling:
•
•
Vælg en positionsmarkør.
Vælg et punkt, f.eks. en gade, et
vejkryds eller en adresse.
Der vises en informationsboble for
positionen.
4 Vælg evt. beskrivelsen af positionen for at
få vist yderligere oplysninger.
Visning af en liste over nyligt fundne
positioner
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du
har fundet.
Vælg Søg > Nyligt fundne.
Rydning af listen over nyligt fundne steder
Vælg Søg > Nyligt fundne >
> Ryd
> Ja.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Søgning efter positioner
Søgning efter en position ved hjælp af
koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af
bredde- og længdegraden. Det kan være
nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Søg > Koordinater.
2 Vælg evt. > Format, vælg det
korrekte koordinatformat for den korttype,
du bruger, og vælg Gem.
3 Vælg breddegraden.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg
Udført.
5 Vælg længdegraden.
6 Indtast den nye koordinat, og vælg
Udført.
7 Vælg Vis på kort.
Brug af positionskort
Positionskortet vises, efter at du har valgt en
position fra menuen Søg.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
➊
➋
➌
➍
•
•
•
•
•
•
•
➎
➏
Vælg ➊ for at gemme positionen i dine
favoritter.
På nogle modeller skal du vælge ➊ for
at ringe op til den valgte position, når
enheden er tilsluttet en telefon.
Vælg ➋ for at zoome ind og ud.
Vælg informationsboblen ➌ for at få vist
flere oplysninger om positionen.
Vælg ➍ for at komme tilbage til forrige
side.
Vælg ➎ for at få vist forskellige dele af
kortet.
Vælg ➏ for at oprette en sving-for-svingrute til denne position.
13
Søgning efter positioner
Eksempel på en rute på kortet
1 Vælg på informationsboblen fra
positionskortet.
2 Vælg ruteoplysningsboksen.
Favoritter
Du kan gemme positioner i dine favoritter,
så du hurtigt kan finde dem og oprette ruter
til dem. Din hjemmeposition gemmes også i
Favoritter.
Lagring af din position i Favoritter
1 Tryk på køretøjsikonet på kortet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Positionen gemmes i Favoritter.
Lagring af positioner i Favoritter
1 Søg efter positionen (side 9).
2 Vælg > Gem > OK på positionskortet.
14
Søgning efter favoritter
1 Vælg Søg > Favoritter.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en gemt position.
Redigering af favoritter
1 Vælg Søg > Favoritter.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en favorit.
4 Vælg > Rediger.
5 Vælg en indstilling:
•
•
•
•
Vælg Navn.
Vælg Telefonnummer.
Hvis du vil tildele kategorier til
favoritten, skal du vælge Kategorier.
Hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere favoritten på et
kort, skal du vælge Skift kortsymbol.
6 Rediger oplysningerne.
7 Vælg Udført.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Søgning efter positioner
Sletning af favoritter
BEMÆRK: Slettede favoritter kan ikke
gendannes.
1 Vælg Søg > Favoritter.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg favoritten.
4 Vælg > Slet > Ja.
Planlægning af en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og
gemme en tur med flere destinationer.
1 Vælg Værktøjer > Ruteplanlægning.
2 Vælg .
3 Vælg Vælg Startposition.
4 Søg efter en position (side 9).
5 Vælg Vælg.
6 Vælg , hvis du vil vælge yderligere
positioner.
7 Vælg Næste.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
2 Vælg en gemt tur.
➋
➊
3 Vælg en indstilling:
• Vælg ➊ for at ændre ankomst- og
•
•
•
afgangstidspunkt.
Vælg ➊ > Varighed for at registrere,
hvor længe du bliver på en position.
Vælg ➋ for at ændre
transportformen eller rutepræferencen
for den pågældende del af rejsen.
Vælg Kort for at få vist turen på
kortet.
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Værktøjer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
Redigering af en rejseplan
1 Vælg Værktøjer > Ruteplanlægning.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
15
Stemmekommando
Redigering af en gemt tur
1 Vælg Værktøjer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg .
4 Vælg en indstilling:
•
•
•
•
Vælg Omdøb tur.
Vælg Rediger destinationer for at
tilføje og slette positioner eller ændre
rækkefølgen af positionerne.
Vælg Slet tur.
Vælg Optimer rækkefølge for at
arrangere stoppene på turen i den
mest effektive rækkefølge.
Stemmekommando
BEMÆRK: Stemmekommando er ikke
tilgængelig på alle sprog og i alle områder.
Med funktionen Stemmekommando kan du
bruge enheden vha. ord eller kommandoer.
Menuen Stemmekommando indeholder
stemmekommandoer og en liste over
tilgængelige kommandoer.
Indstilling af din
vækningssætning
Vækningssætningen er et ord
eller en sætning, du kan sige for
at aktivere Stemmekommando.
Standardvækningssætningen er
Stemmekommando.
TIP: Du kan reducere utilsigtet aktivering af
Stemmekommando ved at bruge en stærk
vækningssætning.
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Stemmekommando > Tilpas sætning.
2 Indtast en ny vækningssætning.
Enheden angiver styrken af
vækningssætningen, idet du indtaster
sætningen.
3 Vælg Udført.
Aktivering af
Stemmekommando
Indtal din vækningssætning.
Menuen Stemmekommando vises.
Tip til stemmekommando
•
16
Tal med normal stemme mod enheden.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Stemmekommando
•
•
•
•
•
•
•
Reducer baggrundsstøj, som f.eks.
stemmer eller radioen, for at øge
nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
Sig kommandoerne, som de vises på
skærmen.
Reager på enhedens stemmemeddelelser
efter behov.
Forøg længden på din vækningssætning
for at reducere utilsigtet aktivering af
Stemmekommando.
Lyt efter to toner for at bekræfte, når
enheden aktiverer og afslutter tilstanden
Stemmekommando.
Undgå at sige kommandoer, når
vises i det øverste højre hjørne af
skærmen.
Sig kommandoer, når
vises i det
øverste højre hjørne af skærmen.
Start af en rute ved hjælp af
stemmekommando
Du kan sige navnene på meget populære,
velkendte positioner.
1 Sig din vækningssætning.
2 Sig Find efter navn.
3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet
på positionen.
Der vises en liste over positioner.
4 Sig linjenummeret.
5 Sig Naviger.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
17
Kortsider
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Stemmekommando > .
2 Vælg Stemmekommando > Deaktiveret.
Kortsider
Søgning efter en adresse
1 Sig Stemmekommando.
2 Sig Find adresse.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Lydløse instruktioner
Du kan deaktivere stemmekommandoerne i
Stemmekommando uden at sætte enheden
på lydløs.
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Stemmekommando > .
2 Vælg Lydløse instruktioner > Aktiveret.
Sådan følger du en bilrute
Ruten er markeret med en magentarød linje.
Et ternet flag markerer din destination.
Mens du kører, guider enheden dig til
destinationen med stemmekommandoer, pile
på kortet samt retningsangivelser øverst på
kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute,
beregner enheden ruten på ny og giver nye
retningsanvisninger.
Deaktivering af
Stemmekommando
Du kan deaktivere Stemmekommando,
hvilket forhindrer, at du kommer til at åbne
Stemmekommando, mens du taler.
18
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Kortsider
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg datafeltet i nederste venstre hjørne
på kortet.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
3 Vælg Gem.
Visning af rejseoplysninger
Siden for tripoplysninger viser den aktuelle
hastighed og giver oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade
enheden være tændt, så den nøjagtigt kan
måle den tid, der er forløbet under rejsen.
Vælg feltet Fart på kortet.
2 Vælg .
3 Vælg en indstilling:
•
•
•
•
Mens du ikke kører en rute, skal du
vælge Nulstil alt for at nulstille alle
datafelter på siden med undtagelse af
speedometeret.
Vælg Nulstil tripdata for at nulstille
oplysningerne på tripcomputeren.
Vælg Nulstil maks. hastighed for at
nulstille maksimumhastigheden.
Vælg Nulstil trip B for at nulstille
distancetælleren.
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og
manøvrer på hele ruten og afstanden mellem
svingene.
1 Vælg tekstlinjen øverst på kortet.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 Tryk på feltet Fart på kortet.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
19
Håndfri telefonopkald
fra kortet for at få vist det
Vælg
næste sving på kortet.
2 Vælg et sving.
Oplysningerne om svinget vises. Der
vises et billede af vejkrydset, hvis det
er tilgængeligt, for vejkryds på større
hovedveje.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet,
mens du navigerer en bilrute.
> Kort.
2 Vælg
Visning af vejkrydsinfo
Når du navigerer en bilrute, kan du få vist
vejkryds på større hovedveje. Når du nærmer
dig et vejkryds på ruten, vises der kortvarigt et
billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.
på kortet for at få vist
Vælg
vejkrydset, hvis det er tilgængeligt.
Visning af siden Næste sving
Under navigation af en bilrute vises en
visning af næste sving, vognbaneskift eller
andre manøvrer i det øverste venstre hjørne
af kortet. Visningen inkluderer afstanden til
svinget eller manøvren og vognbanen, du bør
køre i, hvis det er muligt.
20
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Håndfri telefonopkald
Ved hjælp af trådløs Bluetooth® teknologi
kan din enhed oprette forbindelse
til din mobiltelefon og på den måde
blive til en håndfri enhed. Gå til
www.garmin.com/bluetooth for at finde ud af,
om din mobiltelefon med Bluetooth-teknologi
er kompatibel med din enhed.
Din telefon understøtter muligvis ikke alle de
håndfri telefonfunktioner, som enheden stiller
til rådighed.
Aktivering af trådløs Bluetoothteknologi
Håndfri telefonopkald
1 Placer telefonen og enheden inden for 10
2
3
4
5
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger >
6
7
Sådan parrer du din telefon
8
Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth > Aktiveret > Gem.
Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre
din enhed med en kompatibel mobiltelefon.
Når du parrer din telefon med enheden, kan
telefonen og enheden genkende hinanden og
hurtigt oprette forbindelse.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
meter (30 fod) fra hinanden.
Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på din
enhed (side 21).
Vælg en indstilling:
• Vælg Tilføj telefon.
• Hvis du allerede har parret en anden
telefon, skal du vælge Telefon > .
Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på
telefonen.
Vælg OK på enheden.
Der vises en liste over Bluetooth-enheder
i nærheden.
Vælg din telefon på listen, og vælg OK.
Bekræft om nødvendigt på telefonen,
at enheden har tilladelse til at oprette
forbindelse.
Bekræft om nødvendigt, at den
adgangsnøgle, der vises på telefonen,
svarer til den adgangsnøgle, der vises på
enheden.
21
Håndfri telefonopkald
Tip efter parring af enheder
•
•
•
•
Efter parring kan de to enheder
automatisk oprette forbindelse til
hinanden, hver gang du tænder dem.
Når din telefon er forbundet til din enhed,
kan du foretage telefonopkald.
Når du tænder for enheden, vil den
forsøge at oprette forbindelse til den
telefon, som den sidst var forbundet til.
Du skal muligvis indstille mobiltelefonen
til at oprette forbindelse automatisk til
enheden, når den tændes.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge
en funktion:
• Vælg Svar.
• Vælg Ignorer for at ignorere opkaldet.
•
•
•
•
TIP: Du kan bruge denne funktion,
hvis du ønsker at slukke for enheden
og stadig kunne modtage opkald, eller
hvis du har brug for at tale privat.
Hvis du vil viderestille lyden fra din
telefon til din enhed, skal du vælge
Håndfri.
Hvis du vil have vist et tastatur, skal
du vælge Tastatur.
TIP: Du kan bruge denne funktion til
at benytte automatiske systemer som
f.eks. telefonsvarer.
Vælg Lyd fra for at lukke mikrofonen.
Hvis du vil lægge på, skal du vælge
Afslut opkald.
Brug af indstillinger for indgående opkald
1 Vælg under et opkald.
2 Vælg en indstilling:
• Vælg Håndsæt for at viderestille
lyden til telefonen.
22
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Brug af telefonbogen
Din telefonbog indlæses fra telefonen til
enheden, hver gang der oprettes forbindelse
mellem telefonen og enheden. Det kan tage et
par minutter, før telefonbogen er tilgængelig.
Nogle telefoner understøtter ikke denne
funktion.
1 Vælg Telefon > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Opkald til et interessepunkt
1 Vælg Telefon > Interessepunkter.
2 Vælg et interessepunkt (side 9).
3 Vælg Opkald.
Opkald til et nummer
1 Vælg Telefon > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Håndfri telefonopkald
Lagring af et
hjemmetelefonnummer
1 Vælg Telefon > Ring hjem.
2 Vælg en indstilling:
•
•
Vælg Indtast telefonnummer, indtast
dit hjemmenummer, og vælg Udført.
Vælg Vælg fra telefonbog, vælg et
nummer fra din telefonbog, og vælg
Udført.
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et
telefonnummer til din hjemmeposition.
Vælg Telefon > Ring hjem.
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til
enheden, hver gang der oprettes forbindelse
mellem telefonen og enheden. Det kan tage
et par minutter, før opkaldshistorikken er
tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke
denne funktion.
23
Brug af værktøjerne
1 Vælg Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Brug af værktøjerne
Der vises en oversigt over opkald med de
seneste opkald øverst.
3 Vælg et opkald.
Brug af Hjælp
Brug af Stemmeopkald
Søgning efter emner i Hjælp
Før du kan foretage opkald ved hjælp af
stemmeopkald, skal du opøve din telefon til
at genkende dine stemmekommandoer. Se
vejledningen til din telefon.
1 Vælg Telefon > Stemmeopkald.
2 Sig modtagerens navn.
Kontrol af telefonens status
Du kan kontrollere batteriniveauet og
signalstyrken for din telefon.
Vælg Telefon > Telefonstatus.
24
Vælg Værktøjer> Hjælp for at få vist
oplysninger om brug af enheden.
Vælg Værktøjer > Hjælp >
.
Om ecoRoute
Funktionen ecoRoute™ beregner din
brændstoføkonomi og brændstofpris
ved navigation til en destination og
indeholder værktøjer til forbedring af
brændstofeffektiviteten.
De data, som ecoRoute leverer, er kun
et skøn. Dataene aflæses ikke direkte fra
køretøjet, medmindre du benytter tilbehøret
til ecoRoute HD. Ønsker du mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere
brændstoføkonomien (side 25).
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Brug af værktøjerne
ecoRoute HD tilbehør
Når enheden er sluttet til ecoRoute HDtilbehøret, kan den aflæse oplysninger fra
køretøjet i realtid, f.eks. fejlmeddelelser,
omdrejninger pr. minut og batterispænding.
Enheden benytter data, som ecoRoute HDtilbehøret aflæser fra køretøjet, ved beregning
af ecoRoute-data.
Gå til www.garmin.com/ecoroute for at få
oplysninger om kompatibilitet og køb.
Kalibrering af brændstoføkonomi
Ændring af brændstofprisen
1 Vælg Værktøjer > ecoRoute™ > Ved
Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at
modtage mere nøjagtige brændstofrapporter
for dit specifikke køretøj og dine kørevaner.
Kalibrering bør udføres, når du påfylder
brændstof.
1 Vælg Værktøjer > ecoRoute™ > Ved
pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris.
3 Indtast den mængde brændstof,
køretøjet har forbrugt siden sidste gang,
brændstoftanken blev fyldt op.
4 Indtast den afstand, du har kørt siden
sidste gang, brændstoftanken blev fyldt
op.
5 Vælg Næste.
Enheden beregner din gennemsnitlige
brændstoføkonomi.
6 Vælg Gem.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og
Om ecoChallenge-resultatet
Opsætning af køretøjsprofilen
Første gang du bruger ecoRoute-funktionerne,
skal du indtaste køretøjsoplysninger.
1 Vælg Værktøjer > ecoRoute™.
2 Indtast oplysninger om brændstof og
afstand.
pumpen.
vælg Næste.
3 Vælg Ja.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
ecoChallenge hjælper dig med at optimere
din brændstoføkonomi ved at bedømme
dine kørevaner. Jo højere dit resultat i
ecoChallenge er, jo mere brændstof sparer
du. ecoChallenge indsamler data og beregner
25
Brug af værktøjerne
et resultat, når din enhed er i bevægelse og i
transportformen Bil.
Visning af ecoChallenge-resultater
• Få vist dit aktuelle resultat i
ecoChallenge-ikonet på kortet.
• Vælg
for at få vist detaljerede
resultater.
Om ecoChallenge-resultatet
• Aktuel – viser resultatet for din aktuelle
kørestil.
• Samlet – viser et gennemsnit for fart,
acceleration og bremsning.
• Fart – viser resultat for kørsel ved den
mest brændstofbesparende hastighed
(70-100 km/t for de fleste køretøjer).
• Acceleration – viser resultat for jævn og
gradvis acceleration. Du mister point ved
hurtig acceleration.
• Bremsning – viser resultat for jævn og
gradvis opbremsning. Du mister point ved
hård opbremsning.
26
Fjernelse af resultat for ecoChallenge fra
kortet
Vælg
>
> Indstillinger > Skjul
> Gem.
Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne
Vælg >
> Nulstil.
Visning af oplysninger om
brændstoføkonomi
Du kan få vist dit brændstofforbrug,
dine samlede brændstofudgifter og din
gennemsnitlige brændstoføkonomi.
1 Vælg Værktøjer > ecoRoute >
Brændstoføkonomi.
2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.
Kørerapporter
En kørerapport viser afstanden, tiden,
den gennemsnitlige brændstoføkonomi
og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
Der laves en kørerapport for hver rute, som
du kører. Hvis du stopper en rute på enheden,
laves en kørerapport for den tilbagelagte
distance.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Brug af værktøjerne
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på
enheden.
TIP: Du kan også få adgang til kørerapporter
i mappen Reports på enhedens drev/disk
(side 31).
1 Vælg Værktøjer > ecoRoute™ >
Kørerapport.
2 Vælg en rapport.
Nulstilling af ecoRoute-oplysningerne
1 Vælg Værktøjer > ecoRoute™ >
Køretøjsprofil.
2 Vælg > Nulstil.
Brug af verdensuret
1 Vælg Værktøjer > Verdensur.
2 Vælg evt. en by, indtast et bynavn, og
vælg Udført.
Vis verdenskortet
Vælg Værktøjer > Verdensur >
Garmin fleet 590 Brugervejledning
.
Brug af lommeregneren
Vælg Værktøjer > Lommeregner.
Optagelse af skærmprint
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Display > Skærmprint > Aktiveret.
for at tage et skærmbillede.
Bitmapfilen med billedet gemmes i mappen
Screenshots på enhedsdrevet (side 31).
2 Tryk på
Visning af oplysninger om
aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist
oplysninger om din aktuelle position. Dette
er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en
redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
Vælg Værktøjer > Hvor er jeg?.
Søgning efter tjenester i nærheden
1 Vælg Værktøjer > Hvor er jeg?.
2 Vælg Skadestuer, Politistationer eller
Brændstof for at få vist de nærmeste
positioner i denne kategori.
27
Trafik
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for
trafikoplysningernes nøjagtighed eller
tilgængelighed.
Din virksomhed kan have købt et
trafikabonnement. Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
Hvis din enhed er inden for
trafikdækningsområdet, viser enheden
trafikoplysninger.
Om trafikikonet
Når du modtager trafikdata, vises et trafikikon
på kortet. Trafikikonet skifter farve for at
angive trafikforholdenes intensitet.
Farve
Intensitet
Betydning
Grøn
Lav
Trafikken flyder frit.
Gul
Mellem
Trafikken bevæger
sig, men der
er forsinkelser.
Der er moderate
forsinkelser.
Rød
Høj
Trafikken bevæger
sig ikke eller kun
langsomt. Der er
store forsinkelser.
Visning af trafikadvarsler
Når du navigerer en bilrute, kan der vises en
trafikadvarsel på navigationslinjen.
Vælg advarslen for at se flere oplysninger.
Trafik på ruten
Når enheden beregner din rute, undersøges
den aktuelle trafik, og ruten optimeres med
henblik på den korteste rejsetid. Hvis der er
store forsinkelser i trafikken på din rute, mens
28
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Trafik
du navigerer, beregner enheden automatisk
ruten igen.
Enheden kan dirigere dig via en
trafikforsinkelse, hvis der ikke findes en
bedre alternativ rute. Forsinkelsestiden
føjes automatisk til det forventede
ankomsttidspunkt.
Visning af trafik på ruten
under navigation ad en rute.
1 Vælg
2 Vælg Trafik på ruten.
Der vises en liste over trafikbegivenheder,
arrangeret efter positionen på ruten.
3 Vælg en begivenhed.
Manuel undgåelse af trafik på ruten
på kortet.
1 Vælg
2 Vælg Trafik på ruten.
3 Tryk evt. på pilene for at få vist andre
trafikforsinkelser på ruten.
4 Vælg en trafikforsinkelse.
5 Vælg
> Undgå.
Vælg en alternativ rute
under navigation af en bilrute.
1 Vælg
2 Vælg Alternativ rute.
3 Vælg en rute.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede
trafikforløb og forsinkelser på nærliggende
veje.
på kortet.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforhold.
Trafik i dit område
Søgning efter trafikforsinkelser
på kortsiden.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforhold > .
3 Vælg et element på listen for at få vist
forsinkelser på vejen.
4 Hvis der er mere end én forsinkelse, skal
du trykke på pilene for at få vist yderligere
forsinkelser.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
29
Datahåndtering
Visning af en trafikhændelse på kortet
på kortet.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforhold.
3 Vælg et trafikikon.
Om trafikdata
Trafikforklaringen beskriver de ikoner og
farver, der er brugt på trafikkortet.
på kortet.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforklaring.
Datahåndtering
Du kan gemme filer som f.eks. kortfiler
på enheden. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac®
OS 10.3 og tidligere versioner.
30
Filtyper
Enheden understøtter følgende filtyper:
• Kort og GPX-waypointfiler fra MapSource®
(side 41)
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin
POI Loader (side 41)
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en
elektronikudbyder, eller du kan købe
forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com/trip_planning). Ud over
kort- og datalagring kan hukommelseskort
også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og
brugerdefinerede POI'er.
Installation af et hukommelseskort
Enheden understøtter microSD™- og
microSDHC-hukommelseskort og -datakort.
1 Indsæt et hukommelseskort i stikket på
enheden.
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Overførsel af filer fra
computeren
1 Slut enheden til din computer.
2
3
4
5
6
Enheden og hukommelseskortet vises
som flytbare enheder i Denne computer
på Windows-computere og som
installerede diske på Mac-computere.
BEMÆRK: På visse computere med flere
netværksdrev, vises nüvi-drevene muligvis
ikke. Se i hjælpen til operativsystemet for
at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Åbn programmet til filsøgning på din
computer.
Vælg filen.
Klik på Rediger > Kopier.
Åbn Garmin eller hukommelseskortet/
diskenheden.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens
hukommelse eller på hukommelseskortet.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Datahåndtering
Frakobling af USB-kablet
1 Fuldfør en handling:
•
Hvis din computer er Windowsbaseret, skal du klikke på ikonet for
udskubning
på proceslinjen.
• På Mac-computere skal du trække
diskikonet til papirkurven .
2 Frakobl kablet fra computeren.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til,
må du ikke slette den. Hukommelsen i din
enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke
må slettes.
1 Åbn Garmin-drevet eller -diskenheden.
2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er
nødvendigt.
3 Vælg en fil.
4 Tryk på tasten Slet på tastaturet.
31
Tilpasning af enheden
Tilpasning af enheden
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori.
3 Vælg indstillingen for at ændre den.
Systemindstillinger
•
BEMÆRK: Du skal bruge disse
oplysninger, når du opdaterer
systemsoftwaren eller køber ekstra
kortdata (side 41).
Slutbrugerlicensaftaler – viser de
slutbrugerlicensaftaler, der gælder for
dit valg.
Vælg Værktøjer > Indstillinger > System.
• GPS-simulator – afbryder enhedens
modtagelse af et GPS-signal, og sparer
på batteriet.
• Enheder – angiver måleenheden for
afstande.
• Tidsformat – gør det muligt at vælge
tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller
UTC.
• Aktuel tid – indstiller tiden på enheden.
• Sikker kørsel – deaktiverer alle
funktioner, som kræver omfattende
indgreb fra føreren og kan forstyrre denne
under kørslen.
• Om – viser softwareversionsnummer,
nhedens ID-nummer og oplysninger om
flere andre softwarefunktioner.
32
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Navigationsindstillinger
Indstillinger for bilnavigation
Vælg Værktøjer > Indstillinger > Navigation
> Bil.
• nüRoute™ – angiver rutepræferencer til
bilruter (side 34).
• Kortdetaljer – indstiller niveauet for
detaljerne på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes
langsommere.
• Kortvisning – indstiller perspektivet på
kortet.
• Korttema – ændrer farven på
kortdataene.
• Opsætning af kortdata – ændrer
mængden af data, som vises på kortet.
• Køretøj – ændrer ikonet til at
repræsentere positionen på kortet. Gå til
www.garmingarage.com for at se flere
ikoner.
• Turlog – viser stierne for dine ture på
kortet.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Tilpasning af enheden
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > Kortvisning.
2 Vælg en indstilling:
•
•
•
Vælg Spor op for at vise kortet i to
dimensioner (2D) med retningen for
rejsen øverst.
Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D
med nord øverst.
Vælg 3D for at få vist kortet i tre
dimensioner.
Indstillinger for fodgængernavigation
Vælg Værktøjer > Indstillinger > Navigation
> Fodgænger.
• Begræns gåen – ­bestemmer, hvor stor
en del af en fodgængerrute der omfatter
gang.
• Offentlig transport – undgår valgte
transporttyper.
• Turlog – viser stierne for dine ture på
kortet.
33
Tilpasning af enheden
◦◦ Vis på kort – viser stierne for dine
ture på kortet.
◦◦ Slet turlog
Udelukkelse af transporttyper
BEMÆRK: Transporttyper er kun
tilgængelige, når der er indlæst cityXplorerkort.
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Fodgænger > Offentlig
transport.
2 Vælg den transporttype, du vil undgå på
ruterne.
3 Vælg Gem.
nüRoute-indstillinger
Disse indstillinger gælder kun, når du bruger
enheden i anvendelsesmåden Bil.
Rutepræferencer
Vælg Værktøjer> Indstillinger > Navigation
> Bil > nüRoute > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder
og køretøjets accelerationsdata for en given
rute.
34
•
•
•
•
Hurtigste tid - beregner ruter, der er
hurtigere at køre, men som kan være
længere afstandsmæssigt.
Korteste distance – beregner ruter, der
er kortere afstandsmæssigt, men som kan
tage længere tid at køre.
Mindre brændstof – beregner ruter, der
bruger mindre brændstof end andre ruter.
Direkte linje - beregner en direkte linje fra
din position til din destination.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på
dine ruter, og vælg Gem.
Om brugerdefinerede undgåelser
Brugerdefinerede undgåelser tillader, at du
undgår særlige områder og veje. Du kan
aktivere og deaktivere brugerdefinerede
undgåelser efter behov.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Tilpasning af enheden
Sådan undgår du et område
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > Bil > nüRoute >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg evt. Tilføj undgåelse.
3 Vælg Tilføj Undgå område.
4 Vælg det øverste venstre hjørne på
området, der skal undgås, og vælg
Næste.
5 Vælg det nederste højre hjørne på
området, der skal undgås, og vælg
Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
6 Vælg Udført.
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > Bil > nüRoute >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg Tilføj Undgå vej.
3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der
skal undgås, og vælg Næste.
4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der
skal undgås, og vælg Næste.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
5 Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret
undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret
undgåelse uden at slette den.
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > Bil > nüRoute >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > Bil > nüRoute >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg en indstilling:
• Vælg
for at slette alle
brugerdefinerede undgåelser.
• Du sletter en brugerdefineret
undgåelse ved at vælge undgåelsen
> Slet.
og derefter vælge
35
Tilpasning af enheden
Aktivering af Avancerede omveje
Vælg Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > Bil > nüRoute >
Avancerede omveje.
Brug af avancerede omveje
Du kan bruge denne funktion til at oprette
en omvej rundt om en bestemt del af din tur,
mens du navigerer.
1 Vælg Omvej under navigation af en rute.
2 Vælg en valgmulighed for omvej:
• Næste 0,5 km på ruten.
• Næste 2 km på ruten.
• Næste 5 km på ruten.
• Omvej efter vej(e) på ruten.
3 Vælg evt. en vej, som du vil undgå vha.
omvejen.
trafficTrends™
Når funktionen trafficTrends™ er aktiveret,
bruger enheden tidligere trafikdata til at
beregne mere effektive ruter.
36
BEMÆRK: Der kan beregnes forskellige ruter
baseret på trafiktendenser for ugedagen eller
tidspunktet på dagen.
Aktivering af trafficTrends
Vælg Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > Bil > nüRoute >
trafficTrends > Aktiveret.
Deaktivering af trafficTrends
Vælg Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > Bil > nüRoute >
trafficTrends > Deaktiveret.
Displayindstillinger
Vælg Værktøjer > Indstillinger > Display.
• Farvevalg – indstiller en lys baggrund
(Dag), en mørk baggrund (Nat) eller
skifter automatisk mellem de to ud
fra tidspunkterne for solopgang og
solnedgang for den aktuelle position
(Auto).
• Timeout for display – angiver ledig tid,
før enheden går i dvaletilstand.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Tilpasning af enheden
•
Skærmprint – gør det muligt at tage
et billede af enhedens skærm
(side 27). Skærmbilleder gemmes i
mappen Screenshot i enhedens lager.
Sprogindstillinger
Vælg Værktøjer > Indstillinger > Sprog.
• Stemmesprog – angiver sproget for
stemmemeddelelser.
• Tekstsprog – indstiller al skærmtekst til
det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget,
ændres sproget for brugerindtastede data
eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
• Tastatursprog – indstiller sproget for
tastaturet.
• Tastaturopsætning – angiver
tastaturopsætningen.
Visning af kortoplysninger
Vælg Værktøjer > Indstillinger >
myMaps.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Aktivering af kort
TIP: Hvis du vil købe flere kortprodukter, skal
du gå til www.garmin.com.
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger >
myMaps.
2 Vælg et kort.
Bluetooth-indstillinger
Vælg Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth.
• Tilføj telefon eller Telefon - administrerer
forbindelser mellem din enhed og
mobiltelefoner med trådløs Bluetoothteknologi.
• Bluetooth – aktiverer Bluetoothkomponenten.
• Kaldenavn – gør det muligt at angive et
kaldenavn, der identificerer din enhed på
telefoner med Bluetooth-teknologi.
Administration af Bluetoothenhedslisten
Du kan tilføje, frakoble eller slette telefoner,
som enheden registrerer, mens Bluetooth er
aktiveret.
37
Appendiks
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth > Telefon.
2 Vælg en indstilling:
• Vælg en telefon til den enhed, du vil
oprette forbindelse til.
• Vælg for at tilføje en telefon til
menuen.
• Vælg
for at slette en telefon fra
enhedens hukommelse.
• Vælg Ingen for at ignorere den
aktuelle forbindelse.
Deaktivering af Bluetooth
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth > Deaktiveret > Gem.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger
eller alle indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Værktøjer > Indstillinger.
2 Vælg evt. en indstillingskategori.
38
3 Vælg
> Gendan.
Appendiks
Strømkabler
Der kan tilføres strøm til enheden på tre
måder.
• Bilstrømkabel
• USB-kabel (følger med visse modeller)
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Vedligeholdelse af enheden
bemærk
Undgå at tabe enheden og udsætte den for
kraftige stød og rystelser.
Undgå at udsætte enheden for vand.
Hvis enheden kommer i berøring med vand,
kan der opstå funktionsfejl.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor
den kan blive udsat for ekstreme temperaturer
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Appendiks
i længere tid, da det kan føre til permanente
skader på den.
Sådan undgår du tyveri
•
Fjern enheden og holderen, og placer
dem uden for synsvidde, når enheden
ikke er i brug.
Fjern det mærke, som sugekoppen
efterlader på forruden.
Opbevar ikke enheden i handskerummet.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp
genstand til at betjene berøringsskærmen, da
det kan beskadige skærmen.
•
Rengøring af yderside
•
bemærk
Undgå kemiske rengøringsmidler og
opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Sådan forlænger du batteriets
levetid
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke
berøringsskærmen) med en klud, der
er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Brug vand, isopropylalkohol eller
brillerens, hvis det er nødvendigt.
•
•
•
•
•
•
•
Udsæt ikke din enhed for ekstreme
temperaturer.
Sæt enheden i dvaletilstand (side 3).
Reducer skærmens lysstyrke (side 3).
Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Reducer lydstyrken (side 3).
Deaktiver Bluetooth (side 38).
Afkort længden af skærm-timeout
(side 36).
3 Hæld væsken på kluden.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
39
Appendiks
Udskiftning af sikringen i
køretøjets strømkabel
Fjernelse af enheden, holderen
og sugekoppen
bemærk
Når du skifter sikringen, skal du passe på,
at du ikke taber de små dele, og du skal
kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte
sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er
samlet korrekt.
Fjernelse af enheden fra holderen
1 Pres opad på tappen oven på holderen.
2 Vip enheden fremad.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj,
skal du muligvis skifte den sikring, der findes i
spidsen af biladapteren.
1 Afmonter endestykket.
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at
fjerne endestykket.
2 Fjern endestykket, sølvspidsen og
sikringen (glas og sølvcylinder).
3 Installer en sikring på 2 A (fast-blow).
4 Placer sølvspidsen i endestykket.
5 Skru endestykket på bilens strømkabel
igen.
40
Fjernelse af holderen fra sugekoppen
1 Drej holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på
holderen slipper kuglen på holderen.
Fjernelse af sugekopholderen på
forruden
1 Vip håndtaget på sugekopholderen ind
mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på Garmins
hjemmeside (www.garmin.com).
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Brugerdefinerede
interessepunkter
Brugerdefinerede interessepunkter er
personligt tilpassede punkter på kortet. De
kan indeholde alarmer, som lader dig vide,
hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om
du rejser hurtigere end en angivet hastighed.
Installation af en POI Loader
Appendiks
Brug af hjælpefilerne til POI Loader
Du kan få flere oplysninger om POI Loader i
hjælpefilen.
Klik på Hjælp, når POI Loader er åben.
Søgning efter ekstraudstyr
1 Vælg Søg > Ekstraudstyr.
2 Vælg en kategori.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Kontakt til produktsupport
Kontakt din udbyder af flådestyring
direkte.
Du kan oprette eller downloade
brugerdefinerede interessepunktlister og
installere dem på din enhed ved hjælp af POI
Loader-software.
1 Gå til www.garmin.com/extras.
2 Klik på Tjenester > POI Loader.
3 Installer POI Loader på computeren.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
41
Appendiks
Fejlfinding
Problem
Løsning
Min enhed modtager
aldrig satellitsignaler.
•
•
•
•
Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (side 32).
Vælg Værktøjer > Indstillinger > System > GPS-simulator > Fra.
Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke
sidde fast på forruden.
•
•
•
Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
Tør efter med en ren, tør klud.
Monter sugekoppen (side 1).
Enheden oplades ikke
i bilen.
•
•
Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (side 40).
Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes
med strøm.
Enheden kan kun oplades mellem 32°F og 113°F (mellem
0°C og 45°C). Hvis enheden placeres i direkte sollys eller i
varme omgivelser, kan den ikke oplades.
•
Batteriet aflades hurtigt.
Du kan maksimere den tid, der går mellem opladningerne, ved
at skrue ned for baggrundsbelysningen (side 3).
Min batteriindikator synes Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at
ikke at være præcis.
afbryde opladningen).
42
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Appendiks
Hvordan ved jeg, at
enheden er i USBlagerenhedstilstand?
Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, viser enhedens
skærm et billede af en enhed, som er tilsluttet en computer. Der
vises også to nye flytbare diskdrev under Denne computer.
Enheden er tilsluttet
computeren, men
den vil ikke gå i
lagerenhedstilstand.
1
2
3
4
Frakobl USB-kablet fra computeren.
Sluk for enheden.
Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og
enheden.
Enheden tændes automatisk og skifter til USBlagerenhedstilstand.
Kontroller, at enheden er tilsluttet en USB-port og ikke en
USB-hub.
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen over
drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows
have problemer med at tildele drevbogstaver til dine enhedsdrev.
Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du
tilknytter drevbogstaver.
Min telefon kan ikke
oprette forbindelse til
enheden.
•
•
•
Vælg Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth. Feltet for Bluetooth
skal indstilles til Tilkoblet.
Tænd telefonen, og anbring den maks. 10 meter (33 fod) fra
enheden.
Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Garmin fleet 590 Brugervejledning
43
Indeks
Indeks
Symboler
2D, 3D kortvisning 33
A
adresser 11
afsender 5
aktuel position, gemme 14
B
batteri 42
beskyttelse af din enhed 38
Bluetooth-teknologi 21–23
indstillinger 37
kaldenavn 37
parre med telefon 21
ringe fra
positionskort 13
brugerdata, slette 39
brugerdefinerede
interessepunkter 41
D
detaljerede kort 30, 37
diakritiske tegn 4
44
geocaching 13
GPS
indstillinger 32
displayindstillinger 36
drejliste 19
E
ecoRoute 24–27
bilstrøm 25
ecoChallengeresultat 26
kørerapport 26
ekstraudstyr 41
enheds-ID 32
H
hjem
angive en position 11
telefonnummer 23
Hjælp 24
hukommelseskort 30
Hvor er jeg? 27
F
Favoritter 14–15
fejlfinding 42
filer
slette 31
understøttede typer 30
fjerne holderen 40
fodgængertilstand
indstillinger 33
I
interessepunkter
finde 9
POI Loader 30
G
gemme
din aktuelle position 14
fundne positioner 14
K
knapper på skærmen 4
koordinater 13
kort
datalayout 33
detaljeniveau 33
oplysninger 37
tema 33
tilføje 40
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Indeks
vise 33
køre hjem 11
kørerapport 26
L
lagerenhedstilstand 30
lommeregner 27
lydløs
lyd 3
telefonopkald 22
lydstyrke
tilpasse 3
længde-/breddegrad 13
M
MapSource 30, 40
montere enhed
fjerne fra holderen 40
i forruden 42
myDashboard 5
N
navigation 18
direkte linje 10
indstillinger 33
navigation i direkte
linje 10, 34
nulstille
hjemmeposition 11
maksimal fart 19
tripdata 19
nyligt fundne positioner 12
nüRoute 33
næste sving 20
O
offentlig transport
undgå 34
omdøbe ture 16
omveje 10
avanceret 36
opbevare enheden 38
opkald
besvare 22
dæmpe 22
hjem 23
lægge på 22
oplade enhed 42
P
parkering 10
parre en mobiltelefon 21
Garmin fleet 590 Brugervejledning
positionskort 13
R
redigere
destinationer 16
favoritter 14
gemt rejse 16
hjemmeposition 11
skifte kategorier 14
skifte kortsymbol 14
rengøre enhed 39
retningsangivelser
sving-for-sving 19
retningsanvisninger 19
ruteplanlægning 15
ruter
beregne 34
direkte linje 10, 34
sådan stopper du 10
S
sikker kørsel 32
sikring, skifte 40
skærmprint 27
slette
favoritter 15
45
Indeks
filer 31
liste med nyligt
fundne 12
tegn 4
ture 16
software
version 32
Spor op 33
stemmegenkendelse 16
stemmekommando
aktivere 16
ikoner og toner 17
navigere med 17
rødt ikon 17
tip til anvendelse 16
vækningssætning 16
stemmeopkald 24
stemmesprog 37
stempelur 7
systemindstillinger 32
søge efter positioner
bruge kortet 12
efter adresse 11
efter koordinater 13
efter navn 11
46
efter postnummer 12
gemte positioner
(Favoritter) 14
T
tastatur 4
sprogtilstand 4
telefonsvarer 22
tidligere trafik 36
tidsindstillinger 32
tilbehør 41
tilføje et stop 9
tilpasse enhed
tilstanden privatliv 4
timeout for display 36
tjenester i nærheden 27
trafik 28
hændelser 28
trafficTrends 36
trafikmeldinger 28
tripcomputer 19
trafik 29
tyveri 39
veje 35
vejtyper 34
USB 43
V
vedligeholdelse af din
enhed 38
vejkryds-info 20
verdensur 27
værktøjer 24–29
U
undgå
offentlige
transporttyper 34
Garmin fleet 590 Brugervejledning
Indeks
Garmin fleet 590 Brugervejledning
47
www.garmin.com
913-397-8200
1-800-800-1020
00 358 19 311 001
815 69 555
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
00 33 1 5517 81 89
00800 4412 454
+44 2380 662 915
1-866-429-9296
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00 35 1214 447 460
43 (0) 3133 3181 0
00 39 02 3669 9699
00 902 00 70 97
00 32 2672 5254
0800-0233937
00 46 7744 52020
00 45 4810 5050
www.garmin.com/fleet
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre
lande. Garmin fleet™, ecoRoute™, cityXplorer™, nüRoute™, og
trafficTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising