Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD null

Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD null

Garmin DriveLuxe

50

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2016 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com

.

Garmin

®

un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri saprotamas Garmin atļaujas.

Garmin DriveLuxe ™ , Garmin Express ™ , myTrends ™ saprotamas Garmin atļaujas.

, nüMaps Guarantee ™ un nüMaps Lifetime ™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri

Android ™

šādas teksta zīmes vai logotipa izmantošana ir saskaņā ar licenci. Foursquare

Windows ®

ir Google Inc. prečzīme. Apple

,Windows Vista ®

® un Mac

un Windows XP ®

® ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Teksta zīme Bluetooth

®

un logotips pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura Garmin

ir Foursquare Labs, Inc., prečzīme ASV un citās valstīs. HD Radio

un HD logotips ir iBiquity Digital Corporation prečzīmes. HD Radio tehnoloģija ir ražota saskaņā ar iBiquity Digital Corporation licenci. Patenti ASV un citās valstīs. microSD ™

®

un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC prečzīmes.

ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrētas prečzīmes.

Saturs

Darba sākšana................................................................ 1

Produkta atjauninājumi ............................................................... 1

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin

Express.................................................................................. 1

Garmin DriveLuxe 50 ierīces pārskats ........................................1

Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam ......... 2

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana ................................................ 2

GPS signālu iegūšana ................................................................ 2

Statusa joslas ikonas .................................................................. 2

Ekrāna pogu izmantošana .......................................................... 2

Skaļuma regulēšana ................................................................... 2

Automātiskā skaļuma iespējošana .........................................2

Audio miksēšanas izmantošana ............................................ 2

Ekrāna spilgtuma regulēšana ..................................................... 3

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi......... 3

Vadītāja skaņas brīdinājumu iespējošana un atspējošana ......... 3

Sarkanās gaismas un ātruma kameras ...................................... 3

Navigācija uz galapunktu.............................................. 3

Maršruti ....................................................................................... 3

Maršruta sākšana ....................................................................... 3

Maršruta sākšana, izmantojot karti ........................................ 4

Mājupceļš ............................................................................... 4

Jūsu maršruts kartē .................................................................... 4

Aktīvās braukšanas joslas vadība ..........................................4

Pagriezienu un virzienu skatīšana ......................................... 4

Visa maršruta skatīšana kartē............................................... 4

Atrašanās vietas pievienošana maršrutam ................................. 4

Maršruta koriģēšana ................................................................... 4

Nogriešanās uz apvedceļu ......................................................... 5

Apstāšanās maršrutā .................................................................. 5

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa ...................................... 5

Brauciena plānotājs .................................................................... 5

Brauciena plānošana ............................................................. 5

Saglabāta brauciena navigācija ............................................. 5

Galamērķu secības optimizēšana braucienā ......................... 5

Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana ....... 5

Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana ........................ 5

Brauciena maršruta opciju maiņa .......................................... 5

Brauciena plānošana ............................................................. 5

Ieteikto maršrutu izmantošana ....................................................6

Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām ........................ 6

Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā .................. 6

Izvairīšanās no maksas ceļiem .............................................. 6

Izvairīties no nodevu uzlīmēm ............................................... 6

Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm ....................... 6

Izvairīšanās no vides zonām ..................................................6

Pielāgotas izvairīšanās vietas ................................................ 6

Apvidus navigācija ...................................................................... 7

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana............... 7

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu ........ 7

Meklēšanas rezultātu skatīšana kartē ........................................ 7

Meklēšanas rajona mainīšana .................................................... 7

Intereses objekti ..........................................................................7

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas ............................ 7

Meklēšana kategorijā ............................................................. 7

Interesējošo objektu naviģēšana vietā ................................... 7

Foursquare .............................................................................8

Meklēšanas rīki ........................................................................... 8

Adreses meklēšana ............................................................... 8

Krustpunkta atrašana ............................................................. 8

Pilsētas atrašana ................................................................... 8

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas ............ 8

Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana ................................... 8

Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana .............................. 8

Pēdējās autostāvvietas meklēšana ............................................ 8

Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana ................. 8

Avārijas dienestu un degvielas meklēšana ............................ 8

Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana ............ 9

Īsceļa pievienošana .................................................................... 9

Īsceļa noņemšana .................................................................. 9

Atrašanās vietu saglabāšana ..................................................... 9

Atrašanās vietas saglabāšana ............................................... 9

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana ............................ 9

Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana ............................... 9

Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai ................ 9

Saglabātās atrašanās vietas dzēšana ................................... 9

Kartes lietošana.............................................................. 9

Karšu rīki.....................................................................................9

Kartes rīka skatīšana........................................................... 10

Kartes rīku iespējošana ....................................................... 10

Priekšā ...................................................................................... 10

Nākamo atrašanās vietu skatīšana ...................................... 10

Kategoriju Priekšā pielāgošana ........................................... 10

Brauciena informācija ............................................................... 10

Brauciena datu skatīšana kartē ........................................... 10

Brauciena informācijas lapas skatīšana .............................. 10

Brauciena žurnāla skatīšana ............................................... 10

Brauciena informācijas atiestatīšana ................................... 10

Tālākas satiksmes skatīšana .................................................... 10

Satiksmes skatīšana kartē ................................................... 10

Satiksmes negadījumu meklēšana ...................................... 10

Kartes pielāgošana ................................................................... 10

Kartes slāņu pielāgošana .................................................... 10

Kartes datu lauka maiņa ...................................................... 11

Kartes perspektīvas maiņa .................................................. 11

Satiksmes dati.............................................................. 11

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju .. 11

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot Smartphone Link ....... 11

Par satiksmes abonomentiem .................................................. 11

Satiksmes abonementu skatīšana ....................................... 11

Abonementa pievienošana .................................................. 11

Satiksmes iespējošana ............................................................. 11

Balss komanda............................................................. 11

Pamošanās frāzes iestatīšana ................................................. 11

Balss komandas aktivizēšana ...................................................12

Balss komandu padomi ............................................................ 12

Maršruta sākšana, izmantojot balss komandu ......................... 12

Skaņas izslēgšanas norādījumi ................................................ 12

Balss vadība ............................................................................. 12

Balss vadības konfigurēšana ............................................... 12

Balss vadības izmantošana ................................................. 12

Balss vadības padomi .......................................................... 12

Bluetooth pievienotās funkcijas................................. 12

Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana

Smartphone Link .......................................................................12

Bluetooth funkciju statusa ikonas ............................................. 13

Noteiktu Bluetooth funkciju iestatīšana Apple ierīcei ................ 13

Pievienošanās lietotnei Smartphone Link jūsu Apple ierīcē .................................................................................... 13

Zvanīšanas brīvroku režīmā atspējošana jūsu Apple ierīcei ................................................................................... 13

Kā atspējot Smartphone Link datus un viedos paziņojumus jūsu Apple ierīcē .................................................................. 13

Kā iestatīt Bluetooth funkcijas viedtālrunim ar Android™ ......... 13

Pievienošana lietotnei Smatphone Link jūsu Android viedtālrunī ............................................................................ 13

Kā atspējot Bluetooth funkcijas jūsu viedtālrunim ar

Android .................................................................................13

Saturs i

ii

Smartphone Link .......................................................................14

Smartphone Link lejupielādēšana ........................................ 14

Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no jūsu tālruņa ............ 14

Garmin Live Services ................................................................14

Garmin tiešraides pakalpojumu abonēšana ........................ 14

Viedie paziņojumi ......................................................................14

Paziņojumu saņemšana .......................................................14

Paziņojumu saraksta skatīšana ........................................... 14

Zvanīšana, izmant. brīvroku sist............................................... 15

Zvana veikšana .................................................................... 15

Zvana saņemšana ............................................................... 15

Zvanu vēstures izmantošana ............................................... 15

Ienākošā zvana opciju izmantošana .................................... 15

Mājas tālruņa numura saglabāšana ..................................... 15

Notiek Bluetooth ierīces atvienošana ....................................... 15

Pārī savienotā tālruņa dzēšana ................................................ 15

Lietotņu izmantošana.................................................. 15

Palīdzības failu skatīšana ......................................................... 15

Palīdzības tematu meklēšana .............................................. 15

Laikapstākļu prognožu apskatīšana ......................................... 15

Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā .................. 15

Laikapstākļu radara apskatīšana ......................................... 15

Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana ..................................... 16

Ceļa apstākļu pārbaude ....................................................... 16 photoLive satiksmes kameras .................................................. 16

Satiksmes kameras saglabāšana ........................................ 16

Satiksmes kameras skatīšana ............................................. 16

Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana ......................... 16

Ierīces pielāgošana...................................................... 16

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi ...................................... 16

Karšu iespējošana ............................................................... 16

Navigācijas iestatījumi .............................................................. 16

Aprēķināšanas režīma iestatījumi ........................................ 16

Simulētas atrašanās vietas iestatīšana ............................... 16

Rezerves kameras iestatījumi ...................................................17

babyCam iestatījumi ................................................................. 17

Bluetooth Iestatījumi ................................................................. 17

Bluetooth atspējošana ......................................................... 17

Displeja iestatījumi .................................................................... 17

Satiksmes iestatījumi ................................................................ 17

Mērvienību un laika iestatījumi ................................................. 17

Laika iestatīšana .................................................................. 17

Valodas un tastatūras iestatījumi .............................................. 17

Tuvuma brīdinājumu iestatījumi ................................................ 17

Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi .................................... 17

Iestatījumu atjaunošana ........................................................... 18

Informācija par ierīci.................................................... 18

Specifikācijas ............................................................................ 18

Strāvas kabeļi ........................................................................... 18

Ierīces uzlādēšana ............................................................... 18

Ierīces apkope.............................................................. 18

Ierīces apkope .......................................................................... 18

Ārējā korpusa tīrīšana .......................................................... 18

Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana ............................................... 18

Zādzību novēršana .............................................................. 18

Ierīces atiestatīšana..................................................................18

Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana ................. 18

Ierīces noņemšana no stiprinājuma ..................................... 18

Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa ........................ 18

Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla ............................... 18

Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī .................. 18

Traucējummeklēšana................................................... 19

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla .......................................... 19

Mana ierīce nesaņem satelīta signālus .................................... 19

Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta ............................... 19

Mans akumulators izlādējas pārāk ātri ..................................... 19

Mana ierīce datorā netiek parādīta kā noņemams diskdzinis ... 19

Mana ierīce datorā netiek parādīta kā portatīva ierīce ............. 19

Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai sējums ............................................. 19

Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci ............................. 19

Pielikums....................................................................... 19

Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem .......................... 19

Datu pārvaldība ........................................................................ 19

Par atmiņas kartēm .............................................................. 19

Ierīces pievienošana datoram .............................................. 19

Datu pārsūtīšana no datora ................................................. 20

GPS signālu statusa skatīšana ................................................. 20

Papildu karšu iegāde ................................................................ 20

Piederumu iegāde .....................................................................20

Rādītājs......................................................................... 21

Saturs

Darba sākšana

BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi

Svarīga informācija par drošību un ierīci

, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

• Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express

,

1. lappuse

).

• Uzstādiet ierīci transportlīdzeklī un pievienojiet to

elektropadevei (

Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam

, 2. lappuse ).

• Iegūstiet GPS signālus (

GPS signālu iegūšana

,

2. lappuse

).

• Noregulējiet skaļumu (

Skaļuma regulēšana

, 2. lappuse

) un

ekrāna spilgtumu (

Ekrāna spilgtuma regulēšana

,

3. lappuse

).

• Naviģējiet uz savu galapunktu (

Maršruta sākšana

,

3. lappuse

).

Produkta atjauninājumi

Datorā instalējiet Garmin Express ™ ( www.garmin.com/express ).

Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin

® ierīcēm:

• Programmatūras atjauninājumi

• Karšu atjauninājumi

• Produkta reģistrēšana

2

3

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot

Garmin Express

Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un programmatūru.

1

Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin

Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet

ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu (

Garmin Express instalēšana

, 1. lappuse

).

Atveriet lietojumprogrammu Garmin Express.

Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot micro-USB kabeli.

Kabeļa mazais gals ir jāpievieno Garmin DriveLuxe ierīces micro-USB portam , un lielais gals jāpievieno datora pieejamajam USB portam.

6

7

Atlasiet opciju:

• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet uz

Instalēt visu

.

• Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz

Skatīt sīkāku informāciju

un pēc tam noklikšķiniet uz

Instalēt

blakus vajadzīgajam atjauninājumam.

Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.

PIEZĪME.

ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD

karti, lai palielinātu atmiņu (

Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem

, 19. lappuse

).

Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.

Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma

Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot ierīci.

1

2

Garmin Express instalēšana

Lietojumprogramma Garmin Express ir pieejama Windows

®

Mac

®

datoriem.

un

Datorā dodieties uz vietni garmin.com/express .

Atlasiet opciju:

• Lai skatītu sistēmas prasības un pārbaudītu, vai lietojumprogramma Garmin Express ir saderīga ar jūsu datoru, atlasiet

Sistēmas prasības

.

3

• Lai instalētu Windows datorā, atlasiet

Lejupielādēt operētājsistēmai Windows

.

• Lai instalētu Mac datorā, atlasiet

Lejupielādēt operētājsistēmai Mac

.

Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu instalēšanu.

Garmin DriveLuxe 50 ierīces pārskats

4

5

Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz

Pievienot ierīci

.

Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.

Noklikšķiniet uz

Pievienot ierīci

un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin

Express.

Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin

Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.

Barošanas taustiņš

USB barošanas un datu ports

Kartes un datu atmiņas kartes slots

Mikrofons balss komandai vai zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu

Darba sākšana 1

Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam

BRĪDINĀJUMS

Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma ietekme uz akumulatoru, neglabājiet akumulatoru tiešos saules staros.

Gan ierīcei, gan tās stiprinājumam ir magnēts. Noteiktos apstākļos magnēti var radīt traucējumus dažām iekšējām medicīnas ierīcēm, tostarp elektrokardiostimulatoriem un insulīna pumpjiem. Neturiet ierīci un tās stiprinājumu šādu medicīnas ierīču tuvumā.

IEVĒRĪBAI

Gan ierīcei, gan tās stiprinājumam ir magnēts. Noteiktos apstākļos magnēti var radīt bojājumu dažām elektroniskām ierīcēm, tostarp cietajiem diskiem klēpjdatoros. Ievērojiet piesardzību, kad ierīce vai tās stiprinājums atrodas elektronisko ierīču tuvumā.

Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir jāuzlādē.

1

Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli stiprinājuma

USB portā.

1

2

3

navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.

Ieslēdziet ierīci.

Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.

Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no augstceltnēm un kokiem.

Kad statusa josla kļūst zaļa, ierīce ir ieguvusi satelīta signālus un ir gatava navigācijai.

Statusa joslas ikonas

Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā Statusa joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu papildinformāciju.

GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS

precizitāti un iegūto satelīta informāciju (

GPS signālu statusa skatīšana

, 20. lappuse

).

Bluetooth ® tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth

iestatījumus (

Bluetooth Iestatījumi

, 17. lappuse

).

Izveidots savienojums zvanīšanai, izmantojot brīvroku

sistēmu. Atlasiet, lai zvanītu (

Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.

, 15. lappuse

).

Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (

Laika iestatīšana

, 17. lappuse

).

Akumulatora uzlādes līmenis.

Izveidots savienojums ar lietotni Smartphone Link. Atlasiet, lai skatītu pievienotās ierīces un abonementa informāciju

(

Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana

Smartphone Link

, 12. lappuse

).

Temperatūra. Atlasiet, lai skatītu laikapstākļu prognozi

(

Laikapstākļu prognožu apskatīšana

, 15. lappuse

).

2

3

4

5

Spiediet stiprinājumu uz piesūcējkausa , līdz tas iegulst vietā.

Logotipam Garmin uz stiprinājuma ir jābūt vērstam uz augšu.

Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru atpakaļ pret vējstiklu.

Novietojiet ierīces aizmugurējo daļu uz magnētiskā paliktņa.

Transportlīdzekļa strāvas kabeļa otru galu pievienojiet transportlīdzekļa strāvas izejai.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

• Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu vai pievienojiet ierīci barošanai.

• Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta.

Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot lietošanas režīmā.

IETEIKUMS.

ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.

• Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu, līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet

Izslēgts

.

Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet barošanas taustiņu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce pāries enerģijas taupīšanas režīmā.

GPS signālu iegūšana

Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. statusa joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Satelīta signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt

Ekrāna pogu izmantošana

Ekrāna pogas ļauj naviģēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēļņu opcijām.

• Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.

• Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .

• Atlasiet vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.

• Lai ātrāk ritinātu, turiet nospiestu vai .

• Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju izvēlni, atlasiet .

Skaļuma regulēšana

1

Atlasiet

Skaļums

.

2

Atlasiet opciju:

• Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.

• Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.

• Atlasiet , lai skatītu papildiespējas.

1

2

Automātiskā skaļuma iespējošana

Ierīce var automātiski palielināt vai samazināt skaļumu, pamatojoties uz fona trokšņu līmeni.

Atlasiet

Skaļums

> .

Atlasiet

Automātiskais skaļums

.

1

2

3

Audio miksēšanas izmantošana

Audio miksēšanu varat izmantot, lai iestatītu skaļuma līmeni dažādiem audio veidiem, piemēram, navigācijas uzvednēm vai tālruņa zvaniem. Katra audio veida līmenis ir procentuāla daļa no galvenās skaņas.

Atlasiet

Skaļums

.

Atlasiet >

Audio miksēšana

.

Lai pielāgotu skaņu katram audio veidam, izmantojiet slīdņus.

2 Darba sākšana

Ekrāna spilgtuma regulēšana

1

Atlasiet

Iestatījumi

>

Displejs

>

Spilgtums

.

2

Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi

IEVĒRĪBAI

Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus un ceļazīmes.

Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu un parāda katra brīdinājuma informāciju. Skaņas signālu vai ziņojumu katram brīdinājuma veidam varat iespējot vai atspējot.

Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.

Skolas zona vai tuvumā ir skola

: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz priekšā esošajai skolai vai skolas zonai, kā arī ātruma ierobežojumu (ja pieejams).

Ātruma ierobežojuma samazināšana

: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat sagatavoties samazināt ātrumu.

Ātruma ierobežojums pārsniegts

: ierīce atskaņo skaņas signālu un ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz ceļa, pa kuru braucat.

Nepareizs kustības virziens vienvirzienā ielā

: ierīce atskaņo ziņojumu un parāda pilnekrāna brīdinājumu, ja vienvirziena ielā braucat nepareizā kustības virzienā. Ekrāna malas būs redzamas sarkanā krāsā un ekrāna augšdaļā saglabāsies brīdinājums, līdz izbrauksiet no vienvirziena ielas vai mainīsiet braukšanas virzienu.

Dzelzceļa pārbrauktuve

: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz nākamajai dzelzceļa pārbrauktuvei.

Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa

: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz nākamajai dzīvnieku šķērsošanas vietai.

Līkums

: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz ceļa līkumam.

Lēnāka satiksme

: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz lēnākas satiksmes zonai, kad tuvojaties lēnākas satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju,

ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija (

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju

, 11. lappuse

).

Brīdinājums par nogurumu

: ierīce atskaņo skaņas signālu un iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat bez apstāšanās vairāk nekā divas stundas.

Vadītāja skaņas brīdinājumu iespējošana un atspējošana

Atsevišķus vadītāja skaņas brīdinājumus varat izslēgt. Vizuālais brīdinājums ir redzams arī pēc skaņas brīdinājuma atspējošanas.

1

2

Atlasiet

Iestatījumi

>

Karte un transportlīdzeklis

>

Skaņas brīdinājuma signāli vadītājam

.

Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram brīdinājumam.

Sarkanās gaismas un ātruma kameras

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.

PIEZĪME.

šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos.

Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās gaismas kamerai.

• Aktuālie sarkanās gaismas un drošības kameras dati ir pieejami kā Garmin Live pakalpojumu abonements,

izmantojot lietojumprogrammu Smartphone Link (

Garmin Live

Services

, 14. lappuse ).

• Lai uzturētu atjauninātu sarkanās gaismas un ātruma kameru atrašanās vietu datubāzi, ierīcei ir nepieciešams aktīvs abonements, lai lejupielādētu un glabātu drošības kameras datus. Lai pārbaudītu pieejamību un savietojamību vai iegādātos abonementu vai vienreizēju atjauninājumu, dodieties uz garmin.com/speedcameras . Jebkurā laikā jūs varat iegādāties jaunu reģionu vai pagarināt jau esošo abonementu.

PIEZĪME.

dažos reģionos dažu produktu paketes ietver iepriekš ielādētus sarkanās gaismas un ātruma kameras datus ar bezmaksas abonementa atjauninājumiem.

• Programmatūru Garmin Express ( garmin.com/express ) varat izmantot, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras datubāzi.

Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce ir bieži jāatjaunina.

Navigācija uz galapunktu

Maršruti

Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam vai vairākiem galamērķiem.

• Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim, pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta aprēķināšanas režīmu (

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa

, 5. lappuse

) and avoidances (

Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām

, 6. lappuse

).

• Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (

Maršruta sākšana

, 3. lappuse ).

• Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (

Maršruta koriģēšana

,

4. lappuse ).

• Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (

Atrašanās vietas pievienošana maršrutam

, 4. lappuse

).

2

3

Maršruta sākšana

1

Atlasiet

Kurp?

un meklējiet atrašanās vietu (

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

, 7. lappuse ).

Atlasiet atrašanās vietu.

Atlasiet opciju:

• Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet

Sākt!

.

• Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet , un atlasiet maršrutu.

Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.

• Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet >

Rediģēt maršrutu

un pievienojiet pielāgošanas punktus

maršrutam (

Maršruta koriģēšana

, 4. lappuse

).

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi 3

Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp,

izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (

Jūsu maršruts kartē

, 4. lappuse ). Jūsu maršruta galveno ceļu

priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.

Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat

pievienot savam maršrutam (

Atrašanās vietas pievienošana maršrutam

, 4. lappuse

).

1

2

Maršruta sākšana, izmantojot karti

Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.

Atlasiet

Skatīt karti

.

Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet kartes mērogu.

3

Ja vajadzīgs, atlasiet , lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc kategorijas.

Atrašanās vietu atzīmes ( vai zils punkts) redzamas kartē.

4

Atlasiet opciju:

• Atlasiet atrašanās vietas marķieri.

5

• Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses atrašanās vietu.

Atlasiet

Sākt!

.

1

2

Mājupceļš

Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs ievadīt māju atrašanās vietu.

Atlasiet

Kurp?

>

Doties mājup

Vajadzības gadījumā ievafiet māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas rediģēšana

1

Atlasiet

Kurp?

> >

Iestatīt māju atraš. vietu

.

2

Ievadiet māju atrašanās vietu.

Jūsu maršruts kartē

Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo pagriezienu, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes augšdaļā.

Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.

Attālums līdz nākamajai darbībai.

Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.

Kartē izcelts maršruts.

Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību atrašanās vietu.

Transportlīdzekļa ātrums.

Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.

Aplēstais ierašanās laiks.

IETEIKUMS.

šim laukam varat pieskarties, lai mainītu tajā rādīto

informāciju (

Kartes datu lauka maiņa

, 11. lappuse ).

Aktīvās braukšanas joslas vadība

Ja, braucot maršrutā, tuvojaties pagriezienam, blakus kartei parādās detalizēta ceļa simulācija (ja pieejama). Krāsaina līnija

norāda piemēroto pagrieziena joslu.

Pagriezienu un virzienu skatīšana

Naviģējot maršrutā, varat skatīt nākamos pagriezienus, joslu maiņu vai citus virzienus maršrutā.

1

Kartē kā opciju atlasiet:

• Lai skatītu nākamos pagriezienus un virzienus navigācijas laikā, atlasiet >

Pagriezieni

.

Kartes rīks blakus kartei rāda nākamos četrus pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts automātiski, kad naviģējat maršrutā.

2

• Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.

Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).

Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.

Visa maršruta skatīšana kartē

1

Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.

2

Atlasiet .

Atrašanās vietas pievienošana maršrutam

Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānaviģē

(

Maršruta sākšana

, 3. lappuse

).

Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās.

Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot degvielas uzpildes staciju

3

4

5

1

2

IETEIKUMS.

lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu

braucienu (

Brauciena plānošana

, 5. lappuse ).

Kartē atlasiet >

Kurp?

.

Meklējiet atrašanās vietu (

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

, 7. lappuse ).

Atlasiet atrašanās vietu.

Atlasiet

Sākt!

.

Atlasiet opciju:

• Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi maršrutā, atlasiet

Pievienot kā nākamo pieturu

.

• Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet

Pievienot kā pēdējo pieturu

.

• Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu secību maršrutā, atlasiet

Piev. aktīv. maršrutam

.

Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.

Maršruta koriģēšana

Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (

Maršruta sākšana

,

3. lappuse ).

Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.

4 Navigācija uz galapunktu

1

2

3

4

5

Pieskarieties jebkurai vietai kartē.

Atlasiet .

Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā.

Atlasiet kartē atrašanās vietu.

IETEIKUMS.

varat atlasīt, , lai tuvinātu kartē un atlasītu precīzāku atrašanās vietu.

Ierīce pārrēķina maršrutu, lai brauciens virzītos cauri atlasītajai atrašanās vietai.

Ja nepieciešams, atlasiet opciju:

• Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamos punktus, atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.

• Lai pārvietotu koriģēšanas punktu, atlasiet .

Kad maršruta koriģēšana ir pabeigta, atlasiet

Sākt!

.

Nogriešanās uz apvedceļu

Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.

1

Kartē atlasiet >

Mainīt maršrutu

.

IETEIKUMS.

ja rīka Mainīt maršrutu kartes rīku izvēlnē nav,

to varat pievienot (

Kartes rīku iespējošana

, 10. lappuse ).

2

Atlasiet opciju:

• Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā, atlasiet

Apvedceļš pēc attāluma

.

• Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam, atlasiet

Apvedceļš pēc ceļa

.

• Lai atrastu jaunu maršrutu, atlasiet

Apvedceļš

.

Apstāšanās maršrutā

Kartē atlasiet >

Apturēt

.

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa

1

Atlasiet

Iestatījumi

>

Navigācija

>

Aprēķināšanas režīms

.

2

Atlasiet opciju:

• Atlasiet

Īsāks laiks

, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.

• Atlasiet

Bezceļa

, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz punktam (bez ceļiem).

• Atlasiet

Mazāks attālums

, lai aprēķinātu maršrutus, kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams ilgāks laiks.

Brauciena plānotājs

Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu vai saglabātu braucienu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu.

Saglabāto braucienu varat rediģēt, lai papildus pielāgotu, tostarp varat pārkārtot atrašanās vietas, uzlabot pieturu secību, pievienot plānošanas informāciju un izveidošanas punktus.

Brauciena plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu aktīvo maršrutu.

Brauciena plānošana

Brauciens var ietvert daudzus galamērķus, un tam ir jāietver vismaz viena sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis.

Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat sākt braucienu. Ja sākat naviģēt braucienu no citas atrašanās vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta un galamērķis var būt viens un tas pats.

1

2

Atlasiet

Lietotnes

>

Brauciena plānotājs

> >

Izveidot braucienu

.

Atlasiet

Atlasiet sākuma atrašanās vietu

.

5

6

3

4

7

Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet

Atlasīt

.

Atlasiet

Atlasīt galapunktu

.

Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet

Atlasīt

.

Atlasiet

Pievienot atrašanās vietu

, lai pievienotu vairāk atrašanās vietu (izvēles).

Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet

Nākamais

>

Saglabāt

.

Ievadiet nosaukumu un atlasiet

Pab.

.

8

2

3

Saglabāta brauciena navigācija

1

Atlasiet

Lietotnes

>

Brauciena plānotājs

.

4

Atlasiet saglabātu braucienu.

Atlasiet

Sākt!

.

Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru naviģēt, pēc tam atlasiet

Sākt

.

Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz pārējiem brauciena galamērķiem.

Galamērķu secības optimizēšana braucienā

Ierīce var automātiski optimizēt galamērķu secību braucienā, lai izveidotu īsāku un efektīvāku maršrutu. Optimizējot secību, sākuma atrašanās vieta un galamērķis netiek mainīti.

Rediģējot braucienu, atlasiet >

Optimizēt secību

.

3

4

Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana

1

Atlasiet

Lietotnes

>

Brauciena plānotājs

.

2

Atlasiet saglabātu braucienu.

Atlasiet atrašanās vietu.

Atlasiet opciju:

• Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet

un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju braucienā.

• Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās atrašanās vietas, atlasiet .

• Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .

Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana

Ja maršruts ir aktīvs, brauciena plānotāju varat izmantot, lai rediģētu un saglabātu savu maršrutu kā braucienu.

1

2

Atlasiet

Lietotnes

>

Brauciena plānotājs

>

Mans aktīvais maršruts

.

Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras brauciena plānotāja funkcijas.

3

Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.

Atlasiet

Saglabāt

, lai saglabātu maršrutu kā braucienu, kuru varat naviģēt atkal vēlāk (izvēles).

3

4

1

2

Brauciena maršruta opciju maiņa

Jūs varat pielāgot to, kā ierīce aprēķina maršrutu, kad sākat braucienu.

Atlasiet

Lietotnes

>

Brauciena plānotājs

.

Atlasiet saglabātu braucienu.

Atlasiet >

Brauciena iestatījumi

.

Atlasiet opciju:

• Lai pievienotu braucienam pielāgošanas punktus, atlasiet

Izveidot maršrutu

un izpildiet ekrānā redzamās norādes

(

Maršruta koriģēšana

, 4. lappuse ).

• Lai mainītu brauciena aprēķināšanas režīmu, atlasiet

Maršruta izvēle

(

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa

,

5. lappuse ).

Brauciena plānošana

Katrai atrašanās vietai braucienā varat pievienot plānošanas informāciju, tostarp vēlamo ierašanās laiku un uzturēšanās

Navigācija uz galapunktu 5

3

4

1

2

ilgumu katrā atrašanās vietā. Tas palīdzēs plānot izbraukšanu, lai laikus nonāktu brauciena atrašanās vietās.

Atlasiet

Lietotnes

>

Brauciena plānotājs

.

Atlasiet braucienu.

Atlasiet >

Brauciena iestatījumi

>

Rediģēt plānu

.

Atlasiet atrašanās vietu un sekojiet norādēm ekrānā, lai ievadītu plāna informāciju.

5

IETEIKUMS.

ja braucienā ir jāplāno vairākas atrašanās vietas, jāsāk no brauciena sākumā un jāvirzās līdz galam.

Lai ievadītu plāna informāciju papildu atrašanās vietām, atkārtojiet 4. darbību.

6

Kad pabeigsiet, atlasiet

Saglabāt

.

Naviģējot maršrutu, jāizbrauc līdz sākumpunktā parādītajam laikam, lai pieturas un galapunktus sasniegtu plānotajā laikā.

Plāns ir tikai aplēses. Faktiskos ierašanās laikus var ietekmēt satiksmes apstākļi, būvdarbi un cita veida kavēšanās.

Ieteikto maršrutu izmantošana

Lai izmantotu šo funkciju, ir jāsaglabā vismaz viena atrašanās vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija (

Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi

, 17. lappuse ).

Izmantojot funkciju myTrends

, ierīce paredz galapunktu, pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.

Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz atrašanās vietu.

Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām

1

2

3

Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā

Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes informācija (

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju

, 11. lappuse

).

Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes

iestatījumos (

Satiksmes iestatījumi

, 17. lappuse ) ir atspējota,

satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.

Maršruta navigācijas laikā atlasiet >

Satiksme

.

Atlasiet

Alternatīvs maršruts

, ja pieejams.

Atlasiet

Sākt!

.

1

2

Izvairīšanās no maksas ceļiem

Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.

Atlasiet

Iestatījumi

>

Navigācija

.

Atlasiet opciju:

PIEZĪME.

šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.

• Atlasiet

Maksas ceļi

.

3

4

• Atlasiet

Nodevas un maksas

>

Maksas ceļi

.

Atlasiet opciju:

• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas teritorijai, atlasiet

Vienmēr jautāt

.

• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet

Izvairīties

.

• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet

Atļaut

.

Atlasiet

Saglabāt

.

Izvairīties no nodevu uzlīmēm

PIEZĪME.

šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

6

2

3

Kartes dati jūsu ierīcē var ietvert sīku nodevu uzlīmju informāciju dažām valstīm. Katrai valstij varat izvairīties no nodevu uzlīmēm vai atļaut tās.

1

Atlasiet

Iestatījumi

>

Navigācija

>

Nodevas un maksas

>

Ceļa nodevas uzlīmes

.

Atlasiet valsti.

Atlasiet opciju:

• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas caur maksas teritoriju jautātu, atlasiet

Vienmēr jautāt

.

• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet

Izvairīties

.

4

• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet

Atļaut

.

Atlasiet

Saglabāt

.

Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm

1

Atlasiet

Iestatījumi

>

Navigācija

>

Izvairīšanās

.

2

Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties, un atlasiet

Saglabāt

.

1

2

Izvairīšanās no vides zonām

Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli.

Atlasiet

Iestatījumi

>

Navigācija

>

Vides zonas

.

Atlasiet opciju:

• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas cauri vides zonai jautātu, atlasiet

Vienmēr jautāt

.

3

• Lai vienmēr izvairītos no vides zonām, atlasiet

Izvairīties

.

• Lai vienmēr atļautu vides zonas, atlasiet

Atļaut

.

Atlasiet

Saglabāt

.

Pielāgotas izvairīšanās vietas

Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu, izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits pieņemams maršruts.

4

5

2

3

Izvairīšanās no ceļa

1

Atlasiet

Iestatījumi

>

Navigācija

>

Pielāgotas izvairīšanās vietas

.

Atlasiet

Pievienot izvairīšanās ceļu

.

Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un atlasiet

Nākamais

.

Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet

Nākamais

.

Atlasiet

Pab.

.

2

3

4

Izvairīšanās no zonas

1

Atlasiet

Iestatījumi

>

Navigācija

>

Pielāgotas izvairīšanās vietas

.

Ja vajadzīgs, atlasiet

Pievienot izvairīšanās ceļu

.

Atlasiet

Pievien. izvairīšanās vietu

.

Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet

Nākamais

.

5

Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet

Nākamais

.

Atlasītā zona kartē ir ieēnota.

6

Atlasiet

Pab.

.

2

3

Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana

Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.

1

Atlasiet

Iestatījumi

>

Navigācija

>

Pielāgotas izvairīšanās vietas

.

Atlasiet izvairīšanās vietu.

Atlasiet >

Atspējot

.

Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana

1

Atlasiet

Iestatījumi

>

Navigācija

>

Pielāgotas izvairīšanās vietas

.

Navigācija uz galapunktu

2

Atlasiet opciju:

• Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet .

• Lai dzēstu vienu pielāgoto izvairīšanās vietu, atlasiet izvairīšanās vietu un atlasiet >

Dzēst

.

1

2

Apvidus navigācija

Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet bezceļu režīmu.

Atlasiet

Iestatījumi

>

Navigācija

.

Atlasiet

Aprēķināšanas režīms

>

Bezceļa

>

Saglabāt

.

Nākamais maršruts tiks aprēķināts kā taisna līnija uz atrašanās vietu.

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka informācija. Izvēlne Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un saglabāšanas metodes.

• Ievadiet meklēšanas nosaukumus, lai ātri meklētu visu atrašanās vietas informāciju (

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu

, 7. lappuse ).

• Pārlūkojiet vai meklējiet iepriekš ielādes interesējošos

objektus pēc kategorijas (

Intereses objekti

, 7. lappuse

).

• Meklējiet un pārbaudiet Foursquare

®

interesējošos objektus

(

Meklē Foursquare interesējošos objektus

, 8. lappuse

).

• Izmantojiet meklēšanas rīkus, lai atrastu noteiktas atrašanās vietas, piemēram, adreses, krustojumus vai ģeogrāfiskās

koordinātas (

Meklēšanas rīki

, 8. lappuse ).

• Meklējiet citas pilsētas vai teritorijas tuvumā (

Meklēšanas rajona mainīšana

, 7. lappuse ).

• Saglabājiet atrašanās vietu izlases, lai nākotnē tās ātri atrastu (

Atrašanās vietu saglabāšana

, 9. lappuse ).

• Atgriezieties nesen atrastajās atrašanās vietās (

Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana

, 8. lappuse

).

1

2

3

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu

Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.

Atlasiet

Kurp?

.

Meklēšanas joslā atlasiet

Ievadīt meklējamo

.

Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.

Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas nosaukumi.

4

Atlasiet opciju:

• Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.

5

• Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.

• Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.

• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.

• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.

• Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.

Atlasiet opciju:

• Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.

• Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

6

Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.

Meklēšanas rezultātu skatīšana kartē

Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis sarakstā.

1

Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet .

2

Kartē jūsu meklēšanas rezultātos tiek rādīta tuvākā atrašanās vieta. norāda citu meklēšanas rezultātu atrašanās vietas.

Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:

• Lai skatītu vairāk meklēšanas rezultātu, pieskarieties kartei un velciet to.

• Lai atlasītu citu atrašanās vietu, atlasiet .

• Lai skatītu sīkāku informāciju par atrašanās vietu un tās maršrutus, kartes apakšējā daļā atlasiet atrašanās vietas aprakstu.

• Lai sāktu naviģēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, atlasiet

Sākt!

.

1

2

3

Meklēšanas rajona mainīšana

Pēc noklusējuma ierīce meklē pašreizējās atrašanās vietas tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.

Atlasiet

Kurp?

.

Atlasiet

Meklē tuvumā:

.

Atlasiet opciju.

Intereses objekti

Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides norišu vietas.

2

3

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas

1

Atlasiet

Kurp?

.

4

Atlasiet kategoriju vai atlasiet

Kategorijas

.

Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.

Atlasiet atrašanās vietu.

1

2

Meklēšana kategorijā

Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami pēdējie četri atlasītie galapunkti.

3

Atlasiet

Kurp?

>

Kategorijas

.

Atlasiet kategoriju.

Atlasiet opciju:

• Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet galamērķi.

Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā kategorijā atrastās atrašanās vietas.

• Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet galamērķi.

1

2

Interesējošo objektu naviģēšana vietā

Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu terminālu lidostā.

Atlasiet

Kurp?

>

Ievadīt meklējamo

.

Atlasiet opciju:

• Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas nosaukumu vai adresi, atlasiet un pārejiet uz 3. darbību.

• Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā objekta nosaukumu, atlasiet un pārejiet uz 5. darbību.

7

3

Atlasiet norises vietu.

4

5

Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts, piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.

Atlasiet kategoriju.

Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet

Sākt!

.

Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju.

Nonākot galapunktā, rūtains karodziņš norāda ieteicamo autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.

1

2

Norises vietas izpēte

Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu sarakstu.

Atlasiet norises vietu.

Atlasiet >

Izpētīt šo vietu

.

Foursquare

Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu ierīcē ir iepriekš ielādēti Foursquare interesējošie objekti, kuri atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc

Foursquare logotipa.

Lai iegūtu papildu iezīmes, varat izveidot savienojumu ar savu

Foursquare kontu, izmantojot Smartphone Link saderīgā viedtālrunī. Kad, izmantojot Smartphone Link, savienojums ar

Foursquare kontu ir izveidots, varat skatīt Foursquare atrašanās vietas detaļas, reģistrēties atrašanās vietā un meklēt interesējošos objektus tiešsaistes Foursquare datubāzē.

Meklē Foursquare interesējošos objektus

Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.

Kad izveidojat savienojumu ar savu Foursquare kontu, izmantojot Smartphone Link, meklēšanā iegūstat visjaunākos rezultātus no tiešsaistes Foursquare datubāzes un pielāgotus rezultātus no sava Foursquare lietotāja konta.

Atlasiet

Kurp?

>

Kategorijas

>

Foursquare®

.

2

3

Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana

1

Izveidojiet ierīces savienojumu ar Smartphone Link (

Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana

Smartphone Link

, 12. lappuse

).

Viedtālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.

Atveriet lietotnes Smartphone Link iestatījumus un atveriet

Foursquare®

>

Pieteikties

.

4

Ievadiet savu Foursquare pieteikšanās informāciju.

Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare skatīšana

Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un jāpiesakās savā Foursquare kontā.

Varat skatīt sīkāku Foursquare atrašanās vietas informāciju, piemēram, lietotāju vērtējumu, informāciju par restorāna cenām un darba laiku.

1

2

No atrašanās vietas meklēšanas rezultātiem atlasiet

Foursquare interesējošo objektu.

Atlasiet .

1

2

3

Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare

Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un jāpiesakās savā Foursquare kontā.

Atlasiet

Lietotnes

>

Foursquare®

>

Reģistrēties

.

Atlasiet interesējošo objektu.

Atlasiet >

Reģistrēties

.

Meklēšanas rīki

Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas, atbildot uz ekrāna uzvednēm.

3

4

1

2

Adreses meklēšana

PIEZĪME.

darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē ielādētās kartes datiem.

Atlasiet

Kurp?

.

Ja vajadzīgs, atlasiet

Meklē tuvumā:

, lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā.

Atlasiet

Adrese

.

5

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus adrešu informāciju.

Atlasiet adresi.

1

2

Krustpunkta atrašana

Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu vai krustojumu.

Atlasiet

Kurp?

>

Kategorijas

>

Krustojumi

.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus ielu informāciju.

3

Atlasiet krustpunktu.

Pilsētas atrašana

1

Atlasiet

Kurp?

>

Kategorijas

>

Pilsētas

.

2

Atlasiet opciju:

• No tuvumā esošo pilsētu saraksta atlasiet pilsētu.

• Lai meklētu tuvumā citu atrašanās vietu, atlasiet

Meklē tuvumā:

(

Meklēšanas rajona mainīšana

, 7. lappuse ).

• Lai meklētu pilsētu pēc nosaukuma, atlasiet

Ievadīt meklējamo

, ievadiet pilsētas nosaukumu un atlasiet .

3

4

1

2

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas

Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un garumu. Tas var būt noderīgi, izmantojot ģeokešatmiņu.

Atlasiet

Kurp?

>

Kategorijas

>

Koordinātas

.

Ja vajadzīgs, atlasiet un mainiet koordinātu formātu un datumu.

Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.

Atlasiet

Skatīt kartē

.

Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana

Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.

Atlasiet

Kurp?

>

Pēdējais

.

Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana

Atlasiet

Kurp?

>

Pēdējais

> >

Dzēst

>

.

Pēdējās autostāvvietas meklēšana

Ja izņemat ierīci no transportlīdzeklī esošā turētāja, kamēr tā ir ieslēgta, jūsu pašreizējā atrašanās vieta tiek saglabāta kā autostāvvieta.

Atlasiet

Lietotnes

>

Pēdējā vieta

.

Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana

Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības darbiniekiem.

Kartē atlasiet transportlīdzekli.

1

2

Avārijas dienestu un degvielas meklēšana

Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.

Kartē atlasiet transportlīdzekli.

Atlasiet

Slimnīcas

,

Policijas iecirkņi

,

Degviela

vai

Avārijas dienests

.

8 Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

3

4

PIEZĪME.

dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav pieejamas.

Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.

Atlasiet atrašanās vietu.

Atlasiet opciju:

• Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet

Sākt!

.

• Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas informāciju, atlasiet .

1

2

3

4

Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana

Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.

Kartē atlasiet transportlīdzekli.

Atlasiet >

Norādījumi man

.

Atlasiet sākuma atrašanās vietu.

Atlasiet

Atlasīt

.

Īsceļa pievienošana

Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.

Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.

1

2

Atlasiet

Kurp?

>

Pievienot saīsni

.

Atlasiet vienumu.

2

3

Īsceļa noņemšana

1

Atlasiet

Kurp?

> >

Noņemt saīsni(-es)

.

4

Atlasiet noņemamo īsceļu.

Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.

Atlasiet

Saglabāt

.

Atrašanās vietu saglabāšana

4

5

2

3

Atrašanās vietas saglabāšana

1

Meklējiet atrašanās vietu (

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas

, 7. lappuse

).

Atlasiet atrašanās vietu meklēšanas rezultātos.

Atlasiet .

Atlasiet

Saglabāt

.

Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet

Pab.

.

2

3

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana

1

Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.

4

Atlasiet

Saglabāt

.

Ievadiet nosaukumu un atlasiet

Pab.

.

Atlasiet

Labi

.

7

8

4

5

6

2

3

Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana

1

Atlasiet

Kurp?

>

Saglabāta

.

Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.

Atlasiet atrašanās vietu.

Atlasiet .

Atlasiet >

Rediģēt

.

Atlasiet opciju:

• Atlasiet

Nosaukums

.

• Atlasiet

Tālruņa numurs

.

• Atlasiet

Kategorijas

, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai atrašanās vietai.

• Atlasiet

Mainīt kartes simbolu

, lai mainītu simbolu, kuru izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.

Rediģējiet informāciju.

Atlasiet

Pab.

.

Kartes lietošana

Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai

Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām kategorijas.

6

7

3

4

5

1

2

PIEZĪME.

kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.

Atlasiet

Kurp?

>

Saglabāta

.

Atlasiet atrašanās vietu.

Atlasiet .

Atlasiet >

Rediģēt

>

Kategorijas

.

Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos atdalot ar komatiem.

Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.

Atlasiet

Pab.

.

1

2

3

Saglabātās atrašanās vietas dzēšana

PIEZĪME.

dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.

Atlasiet

Kurp?

>

Saglabāta

.

Atlasiet >

Dzēst saglabātās vietas

.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet

Dzēst

.

Kartes lietošana

1

2

3

Karti varat izmantot, lai naviģētu maršrutu (

Jūsu maršruts kartē

,

4. lappuse ) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.

Atlasiet

Skatīt karti

.

Pieskarieties jebkurai vietai kartē.

Atlasiet opciju:

• Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai lejup.

• Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .

• Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet .

• Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc kategorijas, atlasiet .

• Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un atlasiet

Sākt!

(

Maršruta sākšana, izmantojot karti

,

4. lappuse ).

Karšu rīki

Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas redzams panelī kartes malā.

Apturēt

: aptur aktīvā maršruta navigāciju.

Mainīt maršrutu

: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās vietas maršrutā.

Priekšā

: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat (

Priekšā

, 10. lappuse ).

Pagriezieni

: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu

(

Pagriezienu un virzienu skatīšana

, 4. lappuse ).

Brauciena dati

: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram, ātrumu vai nobraukumu (

Brauciena datu skatīšana kartē

,

10. lappuse

).

Skaļums

: regulē galvenās audio skaņas.

Spilgtums

: regulē ekrāna spilgtumu.

Tālrunis

: rāda pievienotā tālruņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālruņa zvans ir aktīvs

(

Ienākošā zvana opciju izmantošana

, 15. lappuse

).

Satiksme

: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā

(

Tālākas satiksmes skatīšana

, 10. lappuse

).

Laikapstākļi

: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.

9

photoLive

: rāda jūsu photoLive abonementa tiešraides satiksmes kameras (

photoLive satiksmes kameras

,

16. lappuse ).

Ziņo par kameru

: ļauj ziņot par ātruma vai sarkanās gaismas kamerām. Šis rīks ir pieejams vienīgi tad, ja jūsu ierīcē ir ātruma vai sarkanās gaismas kameru dati un ir izveidots aktīvs savienojums ar lietotni Smartphone Link (

Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana

Smartphone Link

, 12. lappuse

).

Kartes rīka skatīšana

1

Kartē atlasiet .

2

Atlasiet kartes rīku.

Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.

3

Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet .

1

2

3

Kartes rīku iespējošana

Pēc noklusējuma kartes rīku izvēlnē ir iespējoti tikai visbiežāk izmantotie kartes rīki. Izvēlnē varat pievienot ne vairāk kā

12 rīku.

Kartē atlasiet > .

Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram pievienojamajam rīkam.

Atlasiet

Saglabāt

.

Priekšā

Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamos interesējošos objektus, piemēram, restorānus, degvielas uzpildes stacijas vai atpūtas vietas. Braucot pa lielceļu, varat skatīt arī informāciju par nākamajām izejām un pilsētām un tur pieejamiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz lielceļa ceļazīmēm redzamajai.

Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.

Nākamo atrašanās vietu skatīšana

1

Kartē atlasiet >

Priekšā

.

2

Atlasiet opciju:

• Lai skatītu nākamo atrašanās vietu katrā kategorijā, atlasiet , ja vajadzīgs.

3

• Lai skatītu informāciju par nākamajām lielceļa izejām vai pilsētām un pieejamajiem pakalpojumiem, atlasiet .

PIEZĪME.

šī opcija ir pieejama tikai, kamēr braucat pa lielceļu vai kad jūsu maršruts ietver lielceļu.

Atlasiet vienumu, lai skatītu attiecīgās kategorijas, izejas vai pilsētas atrašanās vietu sarakstu.

1

2

3

4

Kategoriju Priekšā pielāgošana

Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā

Priekšā.

Kartē atlasiet >

Priekšā

.

Atlasiet kategoriju.

Atlasiet .

Atlasiet opciju:

• Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup, atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.

• Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.

5

• Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju, atlasiet

Pielāgota meklēšana

un ievadiet uzņēmuma vai kategorijas nosaukumu.

Atlasiet

Pab.

.

Brauciena informācija

Brauciena datu skatīšana kartē

Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku

izvēlnē (

Kartes rīku iespējošana

, 10. lappuse ).

10

Kartē atlasiet >

Brauciena dati

.

1

2

3

Brauciena datu lauku pielāgošana

Lai kartē varētu pielāgot brauciena datu kartes rīkā redzamos datus, brauciena datu rīks ir jāpievieno kartes rīku izvēlnei

(

Kartes rīku iespējošana

, 10. lappuse ).

Kartē atlasiet >

Brauciena dati

.

Atlasiet brauciena datu lauku.

Atlasiet opciju.

Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu kartes rīkā.

Brauciena informācijas lapas skatīšana

Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.

PIEZĪME.

ja bieži apstājaties, atstājiet ierīci ieslēgtu, lai tā var precīzi izmērīt brauciena laiku.

Kartē atlasiet

Ātrums

.

Brauciena žurnāla skatīšana

Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais ceļš.

1

Atlasiet

Iestatījumi

>

Karte un transportlīdzeklis

>

Karšu slāņi

.

2

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Brauciena žurnāls

.

Brauciena informācijas atiestatīšana

1

Kartē atlasiet

Ātrums

.

2

Atlasiet >

Atiestatīt lauku(-s)

.

3

Atlasiet opciju:

• Naviģējot maršrutā, atlasiet

Atlasīt visus

, lai pirmajā lapā atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.

• Atlasiet

Atiestatīt brauciena datus

, lai brauciena datorā atiestatītu informāciju.

• Atlasiet

Atiestatīt maks. ātrumu

, lai atiestatītu maksimālo ātrumu.

• Atlasiet

Atiestatīt B braucienu

, lai atiestatītu odometru.

Tālākas satiksmes skatīšana

Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā esošos satiksmes negadījumus.

1

Maršruta navigācijas laikā atlasiet >

Satiksme

.

Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā esošais satiksmes negadījums.

2

Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.

Satiksmes skatīšana kartē

1

2

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.

Galvenajā izvēlnē atlasiet

Lietotnes

>

Satiksme

.

Ja vajadzīgs, atlasiet >

Leģenda

, lai skatītu satiksmes kartes leģendu.

3

4

Satiksmes negadījumu meklēšana

1

Galvenajā izvēlnē atlasiet

Lietotnes

>

Satiksme

.

2

Atlasiet >

Negadījumi

.

Atlasiet sarakstā vienumu.

Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Kartes pielāgošana

Kartes slāņu pielāgošana

Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo objektu un ceļa apstākļu ikonas.

Kartes lietošana

1

2

Atlasiet

Iestatījumi

>

Karte un transportlīdzeklis

>

Karšu slāņi

.

Atlasiet kartē iekļaujamos slāņus un pēc tam atlasiet

Saglabāt

.

Kartes datu lauka maiņa

1

Kartē atlasiet datu lauku.

PIEZĪME.

jūs nevarat pielāgot Ātrums.

2

Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.

Kartes perspektīvas maiņa

1

Atlasiet

Iestatījumi

>

Karte un transportlīdzeklis

>

Braukšanas kartes skats

.

2

Atlasiet opciju:

• Atlasiet

Izsekot

, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās

(2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.

3

• Atlasiet

Ziemeļi augšup

, lai karti rādītu 2D skatā ar ziemeļiem augšpusē.

• Atlasiet

3-D

, lai karti rādītu trīs dimensijās.

Atlasiet

Saglabāt

.

2

Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam, izmantojot ierīces komplektā iekļauto strāvas kabeli (

Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam

,

2. lappuse ).

Ierīces komplektā iekļautais strāvas kabelis ir papildināts ar antenu satiksmes uztvērējam.

Kad būsit satiksmes pārklājuma zonā, ierīce rādīs satiksmes informāciju un palīdzēs jums izvairīties no satiksmes kavēšanās.

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot

Smartphone Link

Aktuālās satiksmes informācijas pakalpojums piedāvā reāllaika satiksmes datus.

1

Lejupielādējiet Smartphone Link savā saderīgajā tālrunī

(

Smartphone Link lejupielādēšana

, 14. lappuse ).

2

3

Abonējiet aktuālās satiksmes informācijas pakalpojumu

(

Garmin tiešraides pakalpojumu abonēšana

, 14. lappuse ).

Savienojiet ierīci ar tālruni, izmantojot Smartphone Link (

Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana

Smartphone Link

, 12. lappuse ).

Satiksmes dati

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Satiksmes dati nav pieejami visos reģionos vai visiem produkta modeļiem. Informāciju par satiksmes uztvērējiem un pārklājuma zonām skatiet vietnē www.garmin.com/traffic .

Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ierīcei ir jāsaņem jaunākie satiksmes dati.

• Ja ierīcē ir iekļauts satiksmes uztvērējs, tā var saņemt satiksmes datus, izmantojot bezvadu apraides signālu, kur tas ir pieejams.

• FM satiksmes uztvērējs ir iekļauts produktu modeļos, kuru nosaukums beidzas ar LT vai LMT.

• Digitālais satiksmes uztvērējs ir iekļauts produkta modeļos, kuru nosaukums beidzas ar LMT-D vai LMTHD.

• Lai uztvertu satiksmes datus, izmantojot satiksmes uztvērēju, ierīcei ir jābūt pievienotai transportlīdzekļa barošanas avotam, izmantojot komplektā iekļauto strāvas kabeli.

• Lai saņemtu informāciju, izmantojot satiksmes uztvērēju, ierīcei ir jābūt satiksmes datu signāla diapazonā.

• Ierīce var saņemt satiksmes informāciju kā abonementa pakalpojumu, izmantojot lietotni Smartphone Link.

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju

IEVĒRĪBAI

Apsildāmie (metalizētie) vējstikli var mazināt satiksmes uztvērēja veiktspēju.

Ja ierīcē ir iekļauts satiksmes uztvērējs, tā var saņemt satiksmes datus, izmantojot bezvadu apraides signālu, kur tas ir pieejams.

Šī funkcija nav pieejama visos reģionos vai visiem produkta modeļiem.

PIEZĪME.

dažos reģionos satiksmes informāciju var saņemt no

FM radiostacijām, izmantojot HD Radio

tehnoloģiju.

1

Pārbaudiet, vai jūsu ierīcē ir satiksmes uztvērējs.

• FM satiksmes uztvērējs ir iekļauts produktu modeļos, kuru nosaukums beidzas ar LT vai LMT.

• Digitālais satiksmes uztvērējs ir iekļauts produkta modeļos, kuru nosaukums beidzas ar LMT-D vai LMTHD.

Par satiksmes abonomentiem

Varat iegādāties papildu abonementus vai veikt atjaunošanu, ja abonementam ir beidzies termiņš. Dodieties uz http://www.garmin.com/traffic .

Satiksmes abonementu skatīšana

Atlasiet

Iestatījumi

>

Satiksme

>

Abonementi

.

5

6

7

3

4

1

2

Abonementa pievienošana

Varat iegādāties satiksmes abonementus citiem reģioniem vai valstīm.

Galvenajā izvēlnē atlasiet

Satiksme

.

Atlasiet

Abonementi

> .

Pierakstiet FM satiksmes uztvērēja ierīces ID.

Dodieties uz www.garmin.com/fmtraffic , lai iegādātos abonementu un iegūtu 25 rakstzīmju kodu.

Satiksmes abonementa kodu nevar izmantot atkārtoti. Ikreiz, kad atjaunojat pakalpojumu, ir jāiegūst jauns kods. Ja jums ir vairāki FM satiksmes uztvērēji, katram uztvērējam ir jāiegūst jauns kods.

Ierīcē atlasiet

Nākamais

.

Ievadiet kodu.

Atlasiet

Pab.

.

1

2

Satiksmes iespējošana

Satiksmes datus varat iespējot vai atspējot.

Atlasiet

Iestatījumi

>

Satiksme

.

Atlasiet izvēles rūtiņu

Satiksme

.

Balss komanda

PIEZĪME.

balss komanda nav pieejama visās valodās un reģionos un, iespējams, nav pieejama visos modeļos.

PIEZĪME.

balss aktivizēta navigācija var nenodrošināt vēlamo izpildījumu trokšņainā vidē.

Balss komandu funkcija ļauj jums izmantot savu ierīci, sakot vārdus un komandas. Balss komandu izvēlnē ir pieejamas balss uzvednes un pieejamo komandu saraksts.

Pamošanās frāzes iestatīšana

Pamošanās frāze ir vārds vai teikums, kuru jūs varat pateikt, lai aktivizētu balss komandu. Noklusējuma pamošanās frāze ir

Balss komanda.

Satiksmes dati 11

IETEIKUMS.

jūs varat samazināt nejaušas balss komandas aktivizācijas iespēju, izmantojot spēcīgu pamošanās frāzi.

1

2

Atlasiet

Lietotnes

>

Balss komanda

> >

Pamošanās frāze

.

Ievadiet jaunu pamošanās frāzi.

3

Ievadot frāzi, ierīce parāda pamošanās frāzes stiprumu.

Atlasiet

Pab.

.

Balss komandas aktivizēšana

Pasakiet pamošanās frāzi.

Parādās balss komandas izvēlne.

Balss komandu padomi

• Runājiet normālā balsī, pavēršoties pret ierīci.

• Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.

• Izrunājiet komandas tā, kā tās parādās ekrānā.

• Ja vajadzīgs, atbildiet ierīces balss uzvednēm.

• Palieliniet savas modināšanas frāzes stiprumu, lai samazinātu nejaušas balss komandas aktivizācijas iespēju.

• Noklausieties divus toņus, lai apstiprinātu, kad ierīce ieiet balss komandu režīmā un iziet no tā.

4

5

2

3

Maršruta sākšana, izmantojot balss komandu

Varat pateikt populāru, labi zināmu atrašanās vietu nosaukumus.

1

Pasakiet savu pamošanās frāzi (

Pamošanās frāzes iestatīšana

, 11. lappuse ).

Sakiet

Atrast vietu

.

Noklausieties balss uzvedni un pasakiet atrašanās vietas nosaukumu.

Pasakiet līnijas numuru.

Sakiet

Naviģēt

.

1

2

Skaņas izslēgšanas norādījumi

Balss komandas balss uzvednes varat atspējot bez ierīces skaņas izslēgšanas.

Atlasiet

Lietotnes

>

Balss komanda

> .

Atlasiet

Skaņas izslēgšanas norādījumi

>

Ieslēgts

.

Balss vadība

Reģioniem, kur balss komandas funkcija nav pieejama, tiek aktivizēta balss vadības funkcija. Balss vadība ļauj izmantot balsi ierīces vadībai. Lai varētu izmantot balss vadības funkciju, tā vispirms ir jākonfigurē jūsu balsij.

1

2

Balss vadības konfigurēšana

Funkcija Balss vadība ir jākonfigurē atsevišķai lietotāja balsij, un citi lietotāji to nevar izmantot.

Atlasiet

Lietotnes

>

Balss vadība

.

Lai ierakstītu komandas katrai balss vadības frāzei, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

PIEZĪME.

jums nav jālasa ekrānā tieši redzamā frāze. Pēc savas izvēles jūs varat teikt alternatīvu komandu ar tādu pašu nozīmi.

Lai izmantotu balss vadības funkciju, jums ir jāpasaka komanda, kuru attiecīgai funkcijai ierakstījāt.

Balss vadības izmantošana

1

Pasakiet komandu, kuru ierakstījāt

Balss vadība

frāzei.

Parādās balss vadības izvēlne.

2

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Balss vadības padomi

• Runājiet normālā balsī, pavēršoties pret ierīci.

• Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.

• Izrunājiet komandas tā, kā tās parādās ekrānā.

• Klausieties signālu, lai apstiprinātu, kad ierīce sekmīgi saņem komandu.

Bluetooth pievienotās funkcijas

Ierīcei ir vairākas Bluetooth pievienotās funkcijas jūsu saderīgajam viedtālrunim. Dažām funkcijām viedtālrunī ir jāinstalē lietotne Smartphone Link. Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz garmin.com/smartphonelink .

Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.

: ļauj zvanīt un saņemt tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot ierīci kā brīvroku tālruņa skaļruni. Ja atlasītā valoda atbalsta balss komandas funkciju, varat zvanīt, izmantojot balss komandas.

Paziņojumi

: rāda ierīcē tālruņa paziņojumus un ziņojumus. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci

: ļauj nosūtīt atrašanās vietas no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.

Foursquare Reģistrēties

: ļauj reģistrētiesFoursquare atrašanās vietās, izmantojot navigācijas ierīci.

Laikapstākļu atjauninājumi

: nosūta uz ierīci reāllaika laikapstākļus un brīdinājumus.

Garmin Live Services

: nodrošina abonementa piedāvātus pakalpojumus, lai ierīcē skatītu Live datus, piemēram, satiksmes apstākļus, autostāvvietas un jaunākās laikapstākļu prognozes.

Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana Smartphone Link

Jums ir jāizveido Garmin DriveLuxe ierīces un tālruņa pāra savienojums, lai izmantotu Bluetooth funkcijas. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

4

5

Dažām funkcijām ir vajadzīga lietotne Smartphone Link.

Lietotnei Smartphone Link varat pievienoties pāra savienojuma veidošanas laikā vai vēlāk.

1

2

No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone

Link (izvēles).

Novietojiet Garmin DriveLuxe ierīci un tālruni 3 m (10 pēdu) attālumā vienu no otra.

3

Pēc tam Garmin DriveLuxe ierīcē atlasiet

Iestatījumi

>

Bluetooth

un atzīmējiet

Bluetooth

izvēles rūtiņu.

Atlasiet

Ierīču meklēšana

.

Savā tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un iestatiet tālruni tā, lai tas būtu atrodams.

6

Plašāku informāciju skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Pēc tam Garmin DriveLuxe ierīcē atlasiet

Labi

.

Tagad Garmin DriveLuxe ierīce sāk meklēt tuvumā esošās

Bluetooth ierīces, un tiek parādīts Bluetooth ierīču saraksts.

Jūsu tālrunis būs redzams sarakstā aptuveni pēc minūtes vai ātrāk.

Atlasiet sarakstā savu tālruni un pēc tam atlasiet

Labi

.

7

8

9

Savā tālrunī apstipriniet savienošanas pārī pieprasījumu.

Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link (izvēles).

Ja veidojat pāra savienojumu ar Apple

®

ierīci, ekrānā tiks parādīts drošības kods Garmin DriveLuxe.

10

Ja vajadzīgs, 30 sekunžu laikā ievadiet tālrunī drošības kodu.

12 Bluetooth pievienotās funkcijas

Bluetooth funkciju statusa ikonas

Statusa ikonas ir redzamas Bluetooth iestatījumos blakus katram pāra savienojumā esošajam tālrunim.

Atlasiet

Iestatījumi

>

Bluetooth

.

• Pelēka ikona norāda, ka attiecīgajam tālrunim šī funkcija ir atspējota vai atvienota.

• Krāsaina ikona norāda, ka attiecīgajam tālrunim šī funkcija ir pievienota un aktīva.

Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu

Viedie paziņojumi

Smartphone Link funkcijas un pakalpojumi

Noteiktu Bluetooth funkciju iestatīšana

Apple ierīcei

Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas funkcijas varat iespējot, atspējot vai pielāgot.

Pievienošanās lietotnei Smartphone Link jūsu Apple ierīcē

Lai pievienotos lietotnei Smartphone Link, jūsu Garmin

DriveLuxe ierīce ir jāsavieno pāra savienojumā ar tālruni un pēc tam jāpievienojas.

Ja nepievienojāties lietotnei Smartphone Link pāra savienojuma veidošanas laikā, tai varat pievienoties, lai iegūtu papildu

Bluetooth funkcijas. Lietotne Smartphone Link veido sakarus ar tālruni, izmantojot Bluetooth viedo tehnoloģiju. Pirmo reizi pievienojoties lietotnei Smartphone Link jūsu Apple ierīcē, ir jāievada Bluetooth viedais drošības kods.

1

2

No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone

Link.

Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.

3

Jūsu Garmin DriveLuxe ierīces ekrānā tiks parādīts drošības kods.

Ievadiet kodu tālrunī.

1

2

Zvanīšanas brīvroku režīmā atspējošana jūsu Apple ierīcei

Brīvroku zvanīšanas režīmu varat atspējot un saglabāt savienojumu ar tālruni Smartphone Link datu un paziņojumu saņemšanai.

Atlasiet

Iestatījumi

>

Bluetooth

.

Atlasiet tā tālruņa nosaukumu, ko izmantojat zvanīšanai brīvroku režīmā.

3

IETEIKUMS.

jūsu tālrunis var pievienoties zvanīšanai brīvroku režīmā un datu izmantošanai ar diviem dažādiem nosaukumiem. tiek iekrāsota blakus tam tālruņa nosaukumam, ko izmanto zvanīšanai brīvroku režīmā.

Notīriet izvēles rūtiņu

Tālruņa zvani

.

1

2

Kā atspējot Smartphone Link datus un viedos paziņojumus jūsu Apple ierīcē

Jūs varat atspējot Smartphone Link datus un viedos paziņojumus un saglabāt savienojumu ar tālruni zvanīšanai brīvroku režīmā.

Atlasiet

Iestatījumi

>

Bluetooth

.

Atlasiet to tālruņa nosaukumu, kurš ir savienots ar

Smartphone Link datiem un paziņojumiem.

IETEIKUMS.

tālrunis var savienoties zvanīšanai brīvroku režīmā un datu saņemšanai, izmantojot divus dažādus nosaukumus. un būs redzamas zilā krāsā blakus tālruņa nosaukumam, ko izmanto datiem un paziņojumiem.

3

Notīriet izvēles rūtiņu

Viedtālruņa pakalpojumi

.

3

4

1

2

Jūsu Apple ierīces paziņojumu kategoriju rādīšana un slēpšana

Ierīcē redzamos paziņojumus varat filtrēt, rādot vai slēpjot kategorijas.

Atlasiet

Iestatījumi

>

Bluetooth

.

Atlasiet to tālruņa nosaukumu, kurš ir savienots ar

Smartphone Link datiem un paziņojumiem.

IETEIKUMS.

tālrunis var savienoties zvanīšanai brīvroku režīmā un datu saņemšanai, izmantojot divus dažādus nosaukumus. un būs redzamas krāsainas blakus tālruņa nosaukumam, ko izmanto datiem un paziņojumiem.

Atlasiet

Viedie paziņojumi

.

Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram rādāmajam paziņojumam.

Kā iestatīt Bluetooth funkcijas viedtālrunim ar Android

Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas funkcijas varat iespējot, atspējot vai pielāgot.

Pievienošana lietotnei Smatphone Link jūsu Android viedtālrunī

Lai pievienotos lietotnei Smartphone Link, ir jāizveido jūsu

Garmin DriveLuxe ierīces un tālruņa pāra savienojums un jāpievienojas lietotnei.

Ja nepievienojāties lietotnei Smartphone Link pāra savienojuma veidošanas laikā, tai varat pievienoties, lai iegūtu papildu

Bluetooth funkcijas.

1

2

No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone

Link.

Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.

1

2

3

Kā atspējot Bluetooth funkcijas jūsu viedtālrunim ar

Android

Noteiktas Bluetooth funkcijas varat atvienot un saglabāt savienojumu ar citām funkcijām.

Atlasiet

Iestatījumi

>

Bluetooth

.

Atlasiet tālruņa nosaukumu.

Atlasiet opciju:

• Lai atspējotu zvanīšanu brīvroku režīmā, notīriet izvēles rūtiņu

Tālruņa zvani

.

• Lai atspējotu Smartphone Link datu un viedo paziņojumu saņemšanu, notīriet izvēles rūtiņu

Smartphone Link

.

• Lai atspējotu noteiktus lietotnes paziņojumus, izmantojiet iestatījumus lietotnē Smartphone Link.

1

2

3

4

Kā rādīt un paslēpt paziņojumus jūsu viedtālrunim ar

Android

Lietotni Smartphone Link varat izmantot, lai atlasītu, kāda veida paziņojumus vēlaties skatīt savā Garmin DriveLuxe ierīcē.

Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.

Atlasiet .

Pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa

Viedie paziņojumi

.

Sadaļā

Paziņojumi

atlasiet

Iestatījumi

.

5

Tiks parādīts paziņojumu kategoriju un lietotņu saraksts.

Atlasiet opciju:

• Lai paziņojumu iespējotu vai atspējotu, atlasiet pārslēgšanas slēdzi blakus kategorijai vai lietotnes nosaukumam.

• Lai pievienotu lietotni sarakstam, atlasiet .

Bluetooth pievienotās funkcijas 13

Smartphone Link

Smartphone Link ir tālruņa programma, kas ļauj sinhronizēt atrašanās vietas datus ar tālruni un piekļūt tiešsaistes informācijai, izmantojot tālruņa datu savienojumu. Jūsu ierīce pārsūta datus no Smartphone Link, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju. Tiešsaistes informācija ir pieejama, izmantojot bezmaksas abonementu plānus, ko nodrošina

Garmin Live Services (

Garmin Live Services

, 14. lappuse

).

Saglabātās un nesen atrastās atrašanās vietas tiek sinhronizētas ar jūsu tālruni ik reizi, kad jūsu ierīce pievienojas

Smartphone Link.

Smartphone Link lejupielādēšana

Dažos viedtālruņos ir pieejama programma Smartphone Link.

Lai iegūtu informāciju par saderību un pieejamību, dodieties uz www.garmin.com/smartphonelink vai skatiet lietotņu piedāvājumu savai ierīcei.

Lejupielādējiet Smartphone Link no programmu piedāvājuma klāsta savā atbalstītajā tālrunī.

Lai iegūtu informāciju par programmu lejupielādēšanu un instalēšanu, skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu.

Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no jūsu tālruņa

Smartphone Link jūsu tālrunī tiek reģistrēta kā navigācijas lietotne.

1

2

Atlasiet no sava tālruņa pogu, lai sāktu navigāciju atrašanās vietai (skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu).

Lietotņu izvēlnē atlasiet

Smartphone Link

.

Nākamreiz, kad pievienosit savu ierīci tālrunim, atrašanās vieta tiks pārsūtīta nesen atrastajiem vienumiem jūsu ierīcē.

Garmin Live Services

Pirms varat sākt izmantot Garmin Live pakalpojumus, jūsu ierīcei ir jābūt pievienotai viedtālruņa atbalstītai aktīvai

Smartphone Link (

Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana Smartphone Link

, 12. lappuse ).

Savienošana ar Smartphone Link nodrošina piekļuvi Garmin

Live pakalpojumiem. Garmin Live pakalpojumi nodrošina brīvu un uz abonēšanu pamatotu darbību, lai jūs ierīcē varat skatīt aktuālos datus, piemēram, informāciju par satiksmes apstākļiem un laikapstākļiem.

Daži pakalpojumi, piemēram, laikapstākļi, ierīcē ir pieejami kā atsevišķas programmas. Citi pakalpojumi, piemēram, aktuālā satiksmes informācija, uzlabo ierīces navigācijas funkcijas.

Funkcijas, kurām ir nepieciešama piekļuve Garmin Live pakalpojumiem, parāda Smartphone Link simbolu un ir redzamas tikai, ja ierīce ir savienota ar Smartphone Link.

5

6

3

4

Garmin tiešraides pakalpojumu abonēšana

Lai abonētu Garmin Live pakalpojumus, vispirms tālrunī ir jāinstalē lietotne Smartphone Link.

1

2

Palaidiet tālrunī lietotni Smartphone Link (

Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana Smartphone Link

,

12. lappuse ).

Atlasiet

Mans konts

.

Parādās pakalpojumu un abonēšanas cenu saraksts.

Atlasiet pakalpojumu.

Atlasiet cenu.

Atlasiet

Abonēt

.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Viedie paziņojumi

Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei Smartphone Link, paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus, ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā

Garmin DriveLuxe ierīcē.

PIEZĪME.

iespējams, jums nāksies pagaidīt dažas minūtes, līdz saņemsiet paziņojumus pēc ierīces pievienošanās lietotnei

Smartphone Link, un būs redzama krāsaina Bluetooth iestatījumos, kad viedie paziņojumi būs pievienoti un aktīvi

(

Bluetooth funkciju statusa ikonas

, 13. lappuse ).

Paziņojumu saņemšana

IEVĒRĪBAI

Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt transportlīdzekli.

Lai Garmin DriveLuxe ierīce saņemtu paziņojumus, tā ir jāpievieno viedtālrunim un lietotnei Smartphone Link.

Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruņa, lielākajā daļā lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

PIEZĪME.

ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.

• Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet

Labi

.

Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.

• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet

Skatīt

.

• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet

Skatīt

>

Atskaņot

.

Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

• Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu paziņojumu tālrunī, atlasiet

Skatīt

un pēc tam atlasiet opciju.

PIEZĪME.

papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu ģenerējušās lietotnes atbalsts.

Paziņojumu saņemšana, kad skatāt karti

IEVĒRĪBAI

Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt transportlīdzekli.

Lai Garmin DriveLuxe ierīce saņemtu paziņojumus, tā ir jāpievieno viedtālrunim un lietotnei Smartphone Link.

Kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna malā. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

• Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet .

Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.

• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma tekstu.

• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet

Atskaņot ziņojumu

.

Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

• Lai noklausītos paziņojumu, izmantojot balss komandu, sakiet

Atskaņot ziņojumu

.

PIEZĪME.

šī opcija ir pieejama tikai gadījumā, ja atlasītā valoda atbalsta balss komandas funkciju un ir redzams kartes rīkā.

• Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu paziņojumu tālrunī, atlasiet

Skatīt

un pēc tam atlasiet opciju.

PIEZĪME.

papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu ģenerējušās lietotnes atbalsts.

Paziņojumu saraksta skatīšana

Jūs varat skatīt visu aktīvo paziņojumu sarakstu.

1

Atlasiet

Lietotnes

>

Viedie paziņojumi

.

14 Bluetooth pievienotās funkcijas

2

Tiks parādīts paziņojumu saraksts. Nelasītie paziņojumi būs redzami melnā krāsā, bet iepriekš izlasītie paziņojumi — pelēkā krāsā.

Atlasiet opciju:

• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma aprakstu.

• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet .

Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā

(no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.

PIEZĪME.

lai gan lielākā daļa tālruņu tiek atbalstīti un var tikt izmantoti, nevar garantēt, ka konkrēto tālruni var izmantot. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.

Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, ierīci var savienot ar mobilo tālruni, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci. Savienojuma laikā varat zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot savu ierīci.

Zvana veikšana

2

3

Numura sastādīšana

1

Atlasiet

Lietotnes

>

Tālrunis

>

Zvanīt

.

Ievadiet attiecīgo numuru.

Atlasiet

Zvanīt

.

1

2

3

Zvanīšana adresātam tālruņu grāmatā

Tālruņu grāmata no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Tālruņu grāmata ir pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.

Atlasiet

Lietotnes

>

Tālrunis

>

Tālruņu grāmata

.

Atlasiet kontaktpersonu.

Atlasiet

Zvanīt

.

2

3

Zvanīšana uz atrašanās vietu

1

Atlasiet

Lietotnes

>

Tālrunis

>

Pārlūkot kategorijas

.

Atlasiet interesējošo objektu.

Atlasiet

Zvanīt

.

Zvana saņemšana

Kad saņemat zvanu, atlasiet

Atbildēt

vai

Ignorēt

.

1

2

Zvanu vēstures izmantošana

Zvanu vēsture no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Zvanu vēsture ir pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.

Atlasiet

Lietotnes

>

Tālrunis

>

Zvanu vēsture

.

Atlasiet kategoriju.

3

Tiek parādīts zvanu saraksts ar nesenākajiem zvaniem sākumā.

Atlasiet zvanu.

Ienākošā zvana opciju izmantošana

Zvana laikā jūs kartē varat atlasīt ienākošo zvanu opcijas.

• Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet .

IETEIKUMS.

varat izmantot šo funkciju, ja vēlaties izslēgt ierīci un turpināt sarunu pa tālruni vai ja vēlaties veikt privātu sarunu.

• Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet .

IETEIKUMS.

šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās sistēmas, piemēram, balss pastu.

• Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet .

• Lai pabeigtu sarunu, atlasiet .

1

2

3

Mājas tālruņa numura saglabāšana

IETEIKUMS.

pēc mājas tālruņa numura saglabāšanas to var rediģēt, rediģējot “Mājas” saglabāto atrašanās vietu sarakstā

(

Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana

, 9. lappuse ).

Atlasiet

Lietotnes

>

Tālrunis

> >

Iestatīt mājas numuru

.

Ievadiet savu tālruņa numuru.

Atlasiet

Pab.

.

Zvanīšana uz mājām

Lai zvanītu uz mājām, vispirms māju atrašanās vietā ir jāievada tālruņa numurs.

Atlasiet

Lietotnes

>

Tālrunis

>

Zvanīt uz mājām

.

1

2

3

Notiek Bluetooth ierīces atvienošana

Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no pāroto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīce var pievienoties jūsu Garmin DriveLuxe ierīcei automātiski.

Atlasiet

Iestatījumi

>

Bluetooth

.

Atlasiet atvienojamo ierīci.

Notīriet izvēles rūtiņu blakus jūsu pārī savienotajai ierīcei.

1

2

Pārī savienotā tālruņa dzēšana

Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu automātiski savienots ar jūsu ierīci.

Atlasiet

Iestatījumi

>

Bluetooth

.

Atlasiet tālruni, pēc tam atlasiet

Noņemt pāra savienojumu ierīcei

.

Lietotņu izmantošana

Palīdzības failu skatīšana

Atlasiet

Lietotnes

>

Palīdzība

, lai skatītu visu īpašnieka rokasgrāmatu.

Palīdzības tematu meklēšana

Atlasiet

Lietotnes

>

Palīdzība

> .

Laikapstākļu prognožu apskatīšana

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati.

Ierīci varat pievienot lietotnei Smartphone Link, lai saņemtu

laikapstākļu datus (

Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana Smartphone Link

, 12. lappuse

). Dažos reģionos produkta modeļi, kas ietver digitālo datu uztvērēju, var saņemt laikapstākļu informāciju, izmantojot bezvadu digitālo satiksmes signālu (

Satiksmes dati

, 11. lappuse ). Laikapstākļu prognozes

visos reģionos nav pieejamas.

1

Atlasiet

Lietotnes

>

Laikapstākļi

.

Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām nākamajām dienām.

2

Atlasiet dienu.

Parādās tās dienas detalizēta prognoze.

Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā

1

Atlasiet

Lietotnes

>

Laikapstākļi

>

Pašreizējā atrašanās vieta

.

2

Atlasiet opciju:

• Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu sarakstā.

• Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet

Pievienot pilsētu

un ievadiet pilsētas nosaukumu.

Laikapstākļu radara apskatīšana

Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced

Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.

Lietotņu izmantošana 15

1

2

3

Jūs varat skatīt animētu, ar krāsām atzīmētu pašreizējo laikapstākļu karti, kā arī laikapstākļu ikonu uz kartes.

Laikapstākļu ikona mainās, rādot tuvumā esošos laikapstākļus, piemēram, lietu, sniegu un pērkona negaisus.

Atlasiet

Lietotnes

>

Laikapstākļi

.

Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.

Atlasiet >

Laikapstākļu radars

.

1

2

3

Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana

Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced

Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.

Laikā, kad jūs ceļojat, izmantojot savu ierīci, kartē var parādīties laikapstākļu brīdinājumi. Kartē jūs varat skatīt arī laikapstākļu brīdinājumus jūsu atrašanās vietas vai atlasītās pilsētas tuvumā.

Atlasiet

Lietotnes

>

Laikapstākļi

.

Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.

Atlasiet >

Brīdinājums par laikapstākļiem

.

1

2

3

Ceļa apstākļu pārbaude

Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced

Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.

Atlasiet

Lietotnes

>

Laikapstākļi

.

Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.

Atlasiet >

Ceļa apstākļi

.

photoLive satiksmes kameras

photoLive satiksmes kameras nodrošina galveno ceļu un krustojumu tiešraides attēlus. Varat saglabāt tās kameras, kuras plānojat skatīt regulāri.

3

4

5

1

2

Satiksmes kameras saglabāšana

Lai izmantotu šo pakalpojumu, vispirms ir jāabonē photoLive pakalpojums, un ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni

ar Smartphone Link (

Smartphone Link

, 14. lappuse

).

Šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Atlasiet

Lietotnes

>

photoLive

.

Atlasiet

Pieskarties, lai pievienotu

.

Atlasiet ceļu.

Atlasiet krustojumu.

Atlasiet

Saglabāt

.

1

2

Satiksmes kameras skatīšana

Pirms varat sākt skatīt satiksmes kameru, jums ir jāsaglabā

satiksmes kamera (

Satiksmes kameras saglabāšana

,

16. lappuse ).

Atlasiet

Lietotnes

>

photoLive

.

Atlasiet kameru.

Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana

Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures

funkcija (

Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi

, 17. lappuse ).

Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur apstājāties.

Atlasiet

Lietotnes

>

Kur esmu bijis

.

Ierīces pielāgošana

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi

Atlasiet

Iestatījumi

>

Karte un transportlīdzeklis

.

Transportlīdzeklis

: iestata ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu pozīciju.

Braukšanas kartes skats

: iestata perspektīvu kartē.

Kartes detaļa

: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu, iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.

Kartes dizains

: maina kartes datu krāsu.

Karšu rīki

: iestata īsceļus, kas redzami kartes rīku izvēlnē.

Karšu slāņi

: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (

Kartes slāņu pielāgošana

, 10. lappuse ).

Automātiska tālummaiņa

: automātiski atlasa tālummaiņas līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota, tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.

Manas kartes

: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.

Karšu iespējošana

Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.

IETEIKUMS.

lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet http://buy.garmin.com

.

1

2

Atlasiet

Iestatījumi

>

Karte un transportlīdzeklis

>

Manas kartes

.

Atlasiet karti.

Navigācijas iestatījumi

Atlasiet

Iestatījumi

>

Navigācija

.

Maršruta priekšskatījums

: rāda jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījumu, sākot navigāciju.

Aprēķināšanas režīms

: iestata maršruta aprēķināšanas metodi.

Brīdinājums par nogurumu

: brīdina jūs, kad ilgi esat vadījis transportlīdzekli bez pārtraukuma.

Izvairīšanās

: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no tām maršrutā.

Pielāgotas izvairīšanās vietas

: ļauj izvairīties no atsevišķiem ceļiem vai teritorijām.

Vides zonas

: iestata izvairīšanās izvēles zonām ar vides vai izmešu ierobežojumiem, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli.

Maksas ceļi

: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem.

Nodevas un maksas

: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem un nodevu uzlīmēm.

PIEZĪME.

šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Ierobežotais režīms

: atspējo visas funkcijas, kam vajadzīga ievērojama vadītāja uzmanība un kas brauciena laikā varētu novērst uzmanību.

GPS simulators

: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un taupa enerģiju.

Aprēķināšanas režīma iestatījumi

Atlasiet

Iestatījumi

>

Navigācija

>

Aprēķināšanas režīms

.

Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā maršrutā.

Īsāks laiks

: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie varētu būt garāki.

Mazāks attālums

: aprēķina maršrutus, kuri ir īsāki, bet kuru veikšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Bezceļa

: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz galapunktam.

1

2

3

Simulētas atrašanās vietas iestatīšana

Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, varat izmantot GPS, lai iestatītu simulētu atrašanās vietu.

Atlasiet

Iestatījumi

>

Navigācija

>

GPS simulators

.

Galvenajā izvēlnē atlasiet

Skatīt karti

.

Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.

Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.

16 Ierīces pielāgošana

4

5

Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.

Atlasiet

Iestatīt atrašanās vietu

.

Rezerves kameras iestatījumi

Rezerves kameras iestatījumi ļauj pārvaldīt pārī savienotās

Garmin rezerves kameras un kameru iestatījumus. Šī izvēlne ir redzama navigācijas ierīcē vienīgi tad, kad ierīce ir pievienota bezvadu kameras uztvērēja kabelim. Sīkāku informāciju par rezerves kameru savienošanu pārī un kameru iestatījumiem skatiet savas kameras īpašnieka rokasgrāmatā. Dodieties uz garmin.com/backupcamera , lai iegādātos Garmin rezerves kameru.

Atlasiet

Iestatījumi

>

Rezerves kamera

un atlasiet pārī savienoto kameru.

Noņemt pāra savienojumu

: noņem pārī savienoto kameru. Lai skatītu kameru, tā atkal ir jāsavieno pāra savienojumā, izmantojot šo ierīci un kabeli.

Pārsaukt

: ļauj pārdēvēt pārī savienoto kameru.

Uzvednes rindas

: rāda vai paslēpj uzvednes rindas un ļauj koriģēt uzvednes rindu pozīciju.

babyCam iestatījumi

Šie babyCam iestatījumi ļauj pārvaldīt pārī savienotas Garmin babyCam

kameras un kameru iestatījumus. Šī izvēlne ir redzama navigācijas ierīcē vienīgi tad, kad ierīce ir pievienota bezvadu kameras uztvērēja kabelim. Sīkāku informāciju par kameru savienošanu pārī un kameru iestatījumiem skatiet savas kameras īpašnieka rokasgrāmatā. Dodieties uz garmin.com

/babycam , lai iegādātos Garmin babyCam kameru.

Atlasiet

Iestatījumi

>

babyCam

un atlasiet pārī savienoto kameru.

Barošanas iestatījumi

: ļauj iestatīt laiku, cik ilgi video ir redzams ekrānā.

Apvērst video

: ļauj apvērst vai atspoguļot video.

Izlīdzināšana

: rāda babyCam video, lai palīdzētu izlīdzināt kameru.

Pārbaudiet sēdekļu atgādinājumu

: iespējo atgādinājumu pārbaudīt aizmugurējā sēdekļa pasažierus pirms izkāpšanas no transportlīdzekļa.

Noņemt pāra savienojumu

: noņem pārī savienoto kameru.

Pārsaukt

: ļauj pārdēvēt pārī savienoto kameru.

Bluetooth Iestatījumi

Atlasiet

Iestatījumi

>

Bluetooth

.

Bluetooth

: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Ierīču meklēšana

: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.

Draudzīgs nosaukums

: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Bluetooth atspējošana

1

Atlasiet

Iestatījumi

>

Bluetooth

.

2

Atlasiet

Bluetooth

.

Displeja iestatījumi

Atlasiet

Iestatījumi

>

Displejs

.

Krāsu režīms

: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu.

Atlasot opciju Auto, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.

Spilgtums

: ļauj regulēt displeja spilgtumu.

Displeja noildze

: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.

Ekrānuzņēmums

: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu.

Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē

Ekrānuzņēmumi.

Satiksmes iestatījumi

Galvenajā izvēlnē atlasiet

Iestatījumi

>

Satiksme

.

Satiksme

: iespējo satiksmi.

Pašreizējais piegādātājs

: iestata satiksmes datu piegādātāju, lai izmantotu satiksmes datus. Auto izvēlas labākos pieejamos satiksmes datus.

Abonementi

: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.

Optimizējiet maršrutu

: automātiski vai pēc pieprasījuma iespējo ierīci izmantot optimizētus alternatīvos maršrutus

(

Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā

,

6. lappuse ).

Satiksmes brīdinājuma signāli

: iestata satiksmes kavējuma sarežģītības pakāpi, kādai ierīce rāda satiksmes brīdinājumu.

Mērvienību un laika iestatījumi

Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās izvēlnes, atlasiet

Iestatījumi

>

Mērvienības un laiks

.

Pašreizējais laiks

: iestata ierīces laiku.

Laika formāts

: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika joslu rādījumu.

Vienības

: mērvienības — iestata attālumiem izmantoto mērvienību.

Novietošanas formāts

: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām izmantoto koordinātu formātu un datumu.

Laika iestatīšana

1

Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.

2

Atlasiet opciju:

• Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju, atlasiet

Automātiski

.

• Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz leju.

Valodas un tastatūras iestatījumi

Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras iestatījumi, atlasiet

Iestatījumi

>

Valoda un tastatūra

.

Balss uzvednes valoda

: iestata balss uzvednes valodu.

Teksta valoda

: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.

PIEZĪME.

teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.

Tastatūras valoda

: iespējo tastatūras valodas.

Tuvuma brīdinājumu iestatījumi

PIEZĪME.

lai parādītu tuvuma punktu brīdinājumus, jābūt ielādētiem pielāgotiem interesējošiem objektiem.

PIEZĪME.

šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Atlasiet

Iestatījumi

>

Tuvuma brīdinājuma signāli

.

Audio

: iestata to brīdinājumu veidus, kas atskan, tuvojoties tuvuma punktiem.

Brīdinājuma signāli

: iestata to tuvuma punktu veidu, par kuriem tiek atskaņoti brīdinājumi.

Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi

Lai atvērtu ierīces iestatījumu lapu, atlasiet

Iestatījumi

>

Ierīce

.

Par

: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces

ID numuru un informāciju par vairākām citām programmatūras funkcijām.

LLL

: rāda galalietotāja licences līgumus.

Ierīces pielāgošana 17

PIEZĪME.

šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu datus.

Pozīcijas ziņošana

: lai uzlabotu saturu, koplieto jūsu pozīcijas informāciju ar Garmin.

Brauciena vēsture

: ļauj ierīcei ierakstīt informāciju myTrends,

Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstiem.

Dzēst brauciena vēst.

: dzēš jūsu brauciena vēsturi myTrends,

Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstus.

1

2

3

Iestatījumu atjaunošana

Varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus iestatījumus rūpnīcas noklusējuma vērtībās.

Atlasiet

Iestatījumi

.

Ja vajadzīgs, atlasiet iestatījumu kategoriju.

Atlasiet >

Atjaunot

.

Informācija par ierīci

Specifikācijas

Darba temperatūras diapazons

Uzlādes temperatūras diapazons

Strāvas ievade

Akumulatora tips

No -20° līdz 55°C (no -4° līdz 131°F)

No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)

Transportlīdzekļa strāva, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli.

Maiņstrāva, izmantojot papildu piederumu

(lietošanai tikai mājās un birojā).

Atkārtoti lādējams litija jonu

Strāvas kabeļi

Jūsu ierīce var izmantot vairākus barošanas avotus.

• Transportlīdzekļa strāvas kabelis

• USB kabelis

• Maiņstrāvas adapteris (papildpiederums)

Ierīces uzlādēšana

PIEZĪME.

šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas avots.

Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no norādītajām metodēm.

• Uzstādiet ierīci stipripnājumā un pievienojiet transportlīdzekļa barošanas avotam.

IEVĒRĪBAI

Nepievienojiet ierīci tieši transportlīdzekļa strāvas kabelim.

• Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.

Ja ierīce ir pievienota pie datora, tā, iespējams uzlādēsies lēnām. Daži portatīvie datori var nenodrošināt ierīces uzlādi.

• Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu, piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.

Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai www.garmin.com

.

Ierīces apkope

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.

Ārējā korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

1

2

Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.

Noslaukiet ierīci sausu.

2

3

Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana

1

Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.

Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.

Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas avota.

4

Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.

Zādzību novēršana

• Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav redzama.

• Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.

• Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.

• Reģistrējiet ierīci vietnē http://my.garmin.com

.

Ierīces atiestatīšana

Ja ierīce pārstāj darboties, varat to atiestatīt.

Nospiediet un 12 sekundes turiet barošanas taustiņu.

Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana

Ierīces noņemšana no stiprinājuma

1

Satveriet ierīci aiz augšējās un apakšējās daļas.

2

Velciet ierīces apakšējo malu savā virzienā, līdz tā atvienojas no magnēta.

Velkot ierīci taisni savā virzienā, varat noraut stiprinājumu no piesūcējkausa.

Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa

1

Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.

2

Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek atbrīvota.

Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla

1

Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.

2

Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.

Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī

IEVĒRĪBAI

Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā.

Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav pievienots pareizi.

Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.

1

Pagrieziet uzgali par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to atbrīvotu.

18 Informācija par ierīci

2

3

4

5

IETEIKUMS.

iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto monēta.

Noņemiet uzgali, sudraba galu un izņemiet drošinātāju .

Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A drošinātāju.

Ielieciet sudraba galu uzgalī.

Iespiediet to uzgalī un pagrieziet par 90 grādiem pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nofiksētu atpakaļ transportlīdzekļa strāvas kabelī .

Traucējummeklēšana

2

3

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla

1

Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.

Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.

Pievienojiet piesūcējkausu (

Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam

, 2. lappuse ).

Mana ierīce nesaņem satelīta signālus

• Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts (

Navigācijas iestatījumi

, 16. lappuse

).

• Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un koku tuvumā.

• Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.

Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta

• Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī

(

Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī

,

18. lappuse ).

• Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu tās izejai.

• Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.

• Pārbaudiet, vai nav sabojāts transportlīdzekļa strāvas izejas drošinātājs.

Mans akumulators izlādējas pārāk ātri

• Samaziniet ekrāna spilgtumu (

Displeja iestatījumi

,

17. lappuse ).

• Saīsiniet displeja noildzi (

Displeja iestatījumi

, 17. lappuse ).

• Samaziniet skaļumu (

Skaļuma regulēšana

, 2. lappuse ).

• Atspējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju (

Bluetooth atspējošana

, 17. lappuse

).

• Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā (

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

, 2. lappuse ).

• Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.

• Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.

Mana ierīce datorā netiek parādīta kā noņemams diskdzinis

Lielākajā daļā Windows datoru ierīce izmanto multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP). MTP režīmā ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, nevis kā noņemams diskdzinis. MTP režīmu atbalsta Windows 7, Windows Vista

®

Pack 3 ar Windows Media Player 10.

un Windows XP Service

Mana ierīce datorā netiek parādīta kā portatīva ierīce

Operētājsistēmas Mac datoros un dažos Windows datoros ierīce veido savienojumu, izmantojot USB ārējās atmiņas ierīces režīmu. USB ārējās atmiņas ierīces režīmā ierīce tiek parādīta kā noņemams diskdzinis vai sējums, bet ne kā portatīva ierīce.

Windows versijas pirms Windows XP Service Pack 3 izmanto

USB ārējās atmiņas ierīces režīmu.

2

3

Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai sējums

1

Atvienojiet USB kabeli no datora.

Izslēdziet ierīci.

Pievienojiet USB kabeli ierīcei un datora USB portam.

IETEIKUMS.

uSB kabelis ir jāpievieno datora USB portam, nevis USB centrmezglam.

Ierīce automātiski ieslēdzas un pāriet MTP vai USB ārējās atmiņas ierīces režīmā. Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.

PIEZĪME.

ja datorā ir vairāki kartēti tīkla diski, Windows var būt problēmas, piešķirot diska burtus jūsu Garmin diskiem.

Informāciju par disku burtu piešķiršanu sk. jūsu operētājsistēmas palīdzības failā.

Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci

• Atlasiet

Iestatījumi

>

Bluetooth

.

Lauks Bluetooth ir jāiestata kā Ieslēgts.

• Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.

• Lai saņemtu papildu palīdzību, dodieties uz www.garmin.com

/bluetooth .

Pielikums

2

3

Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem

Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties no elektronisko preču piegādātāja, vai dodieties uz www.garmin.com/maps , lai nopirktu atmiņas karti ar iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar atmiņu no 4 līdz 32 GB.

1

Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē

(

Garmin DriveLuxe 50 ierīces pārskats

, 1. lappuse ).

Ievietojiet atmiņas karti slotā.

Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.

Datu pārvaldība

Ierīcē varat glabāt failus. Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu datu glabāšanai.

PIEZĪME.

ierīce nav saderīga ar Windows 95, 98, Me, Windows

NT

®

un Mac OS 10.3 un vecāku versiju.

Par atmiņas kartēm

Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru ( www.garmin.com/trip_planning ).

Papildus karšu un datu uzglabāšanai atmiņas kartes var izmantot failu, piemēram, karšu, attēlu, ģeokešatmiņu, maršrutu, ceļa punktu un pielāgoto interesējošo objektu, glabāšanai.

Ierīces pievienošana datoram

Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.

1

Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.

Traucējummeklēšana 19

2

USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.

Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces attēls.

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

4

5

2

3

Datu pārsūtīšana no datora

1

Pievienojiet ierīci datoram (

Ierīces pievienošana datoram

,

19. lappuse ).

6

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

Datorā atveriet failu pārlūku.

Atlasiet failu.

Atlasiet

Rediģēt

>

Kopēt

.

Pārlūkojiet uz ierīces mapi.

PIEZĪME.

ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus nedrīkst ievietot Garmin mapē.

Atlasiet

Rediģēt

>

Ielīmēt

.

USB kabeļa atvienošana

Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.

1

Veiciet darbību:

• Ja jums ir Windowsdators, sistēmas teknē atlasiet ikonu

Droša aparatūras noņemšana

un atlasiet savu ierīci.

2

• Ja jums ir Mac dators, velciet sējuma ikonu uz atkritni.

Atvienojiet USB kabeli no datora.

GPS signālu statusa skatīšana

Nospiediet un trīs sekundes turiet .

2

3

Papildu karšu iegāde

1

Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē ( garmin.com

).

Noklikšķiniet uz cilnes

Kartes

.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piederumu iegāde

Dodieties uz garmin.com/accessories .

20 Pielikums

Rādītājs

Simboli

2D kartes skatījums 

11

3D kartes skatījums 

11

A

abonementi, Garmin Live pakalpojumi 

14

adreses, meklēšana 

8

aktīvās braukšanas joslas vadība 

4

akumulators maksimizēšana 

19

problēmas 

19

uzlāde 

2, 18, 19

apvedceļi 

5

atbildēšana uz zvaniem 

15

atiestatīšana

brauciena dati 

10

ierīce 

18

atjaunināšana kartes 

1

programmatūra 

1

atmiņas karte 

1, 19

ievietošana 

19

atrašanās vietas 

8, 16

meklē 

7

meklēšana 

8

nesen atrasts 

8

norises vietas 

8

pašreizējā 

8, 9

saglabāšana 

9

simulēts 

16

zvanīšana 

15

atrašanās vietu atrašana, kategorijas 

7

atrašanās vietu meklēšana. 

7

Skatiet arī

atrašanās vietas adreses 

8

koordinātas 

8

krustpunkti 

8

pilsētas 

8

atvienošana, Bluetooth ierīce 

15

audio, tuvuma punkti 

17

automātiskais skaļums, iespējošana 

2

autostāvvieta, pēdējā autostāvvieta 

8

avārijas dienesti 

8

B

balss komanda 

11

aktivizēšana 

12

navigācija ar 

12

padomi lietošanai 

12

pamošanās frāze 

11

balss vadība, padomi 

12

Balss vadība 

12

barošanas taustiņš 

1, 2

bezceļu navigācija 

7

bezvadu kamera 

17

Bluetooth tehnoloģija 

12, 13, 15, 19

atspējošana 

17

iestatījumi 

17

notiek ierīces atvienošana 

15

pāra savienojuma ar tālruni veidošana 

12

tālruņu pārvaldība 

13

zvanu atspējošana 

13

brauciena informācija 

10

atiestatīšana 

10

skatīšana 

10

brauciena plānotājs 

5

brauciena rediģēšana 

5

pielāgošanas punkti 

5

brauciena vēsture 

17

brauciena žurnāls, skatīšana 

10

braukšanas virzieni 

4

brīdinājumi 

3

C

ceļa apstākļi, laikapstākļi 

16

D

dators, pievienošana 

19

Rādītājs

degviela, stacijas 

8

displeja iestatījumi 

17

drošinātājs, maiņa 

18

dzēšana

braucieni 

5

pārī savienota Bluetooth ierīce 

15

E

ekrāna pogas 

2

ekrāns, spilgtums 

3

ekrānuzņēmumi 

17

F

faili, pārsūtīšana 

20

Foursquare 

8

G

galapunkti.

Skatiet

atrašanās vietas

Garmin Connect 

12

Garmin Express 

1

programmatūras atjaunināšana 

1

Garmin Live pakalpojumi, abonēšana 

14

Garmin Live Services 

14

GPS 

2, 20

I

ID numurs 

17

ierīces apkope 

18

ierīces ID 

17

ierīces pielāgošana 

16

ierīces tīrīšana 

18

ierīces uzlādēšana 

2, 18, 19

ierīces uzstādīšana

automobilis 

2

piesūcējkauss 

2, 18

stiprinājuma noņemšana 

18

iestatījumi 

16, 17

iestatījumu atjaunošana 

18

ikonas, statusa josla 

2

interesējoši objekti 

7, 8

norises vietas 

8

izvairīšanās 

6

atspējošana 

6

ceļš 

6

ceļu iezīmes 

6

dzēšana 

6

nodevas 

6

zona 

6

K

Kabeļi, barošana 

18

kameras 

17

ātrums 

3

rezerves 

17

sarkanā gaisma 

3

kartes 

4, 9, 10, 16

atjaunināšana 

1

datu lauks 

4, 10, 11

detalizēts līmenis 

16

iegāde 

20

maršrutu skatīšana 

4

rīki 

9, 10

simboli 

4

Slāņi 

10

tēma 

16

kartes skatījums

2D 

11

3D 

11

kartes slāņi, pielāgošana 

10

koordinātas 

8

krustpunkti, meklēšana 

8

Kur es atrodos? 

8, 9

L

laika iestatījumi 

17

laikapstākļi 

15

ceļa apstākļi 

16

radars 

15

Lietotāja licences līgumi 

17

M

mājas

atrašanās vietas rediģēšana 

4

došanās 

4

tālruņa numurs 

15

zvanīšana 

15

mājupceļš 

4

maršruta koriģēšana 

4

maršruti 

3

aprēķināšana 

5

aprēķināšanas režīms 

5, 16

apstāšanās 

5

ieteiktie 

6

koriģēšana 

4

myTrends 

6

punkta pievienošana 

4, 5

sākšana 

3, 4

skatīšana kartē 

4

meklēšanas josla 

7

meklēšanas zonas maiņa 

7

microSD karte 

1, 19

miega režīms 

2

myTrends, maršruti 

6

N

nākamais pagrieziens 

4

navigācija 

4, 7

bezceļu 

7

iestatījumi 

16

nesen atrastās atrašanās vietas 

8

nodevas, izvairīšanās 

6

norises vietas 

8

numura sastādīšana 

15

P

pagriezienu saraksts 

4

palīdzība. 

15

Skatiet arī

produkta atbalsts pašreizējā atrašanās vieta 

8, 9

paziņojumi 

13, 14

piederumi 

20

piesūcējkauss 

18

priekšā 

10

pielāgošana 

10

produkta atbalsts 

15

programmatūra

atjaunināšana 

1

versija 

17

R

rediģēšana, saglabātie braucieni 

5

rezerves kamera 

17

rīki, kartes 

9, 10

runas atpazīšana 

11

S

saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta 

9

saglabātās atrašanās vietas 

5

dzēšana 

9

kategorijas 

9

rediģēšana 

9

sarkanās gaismas kameras 

3

satelīta signāli iegūšana 

2

skatīšana 

20

satiksme 

10, 11, 17

abonementu pievienošana 

11

alternatīvs maršruts 

6

kameras 

16

karte 

10

kavējumu meklēšana 

10

satiksmes negadījumi 

10

uztvērējs 

11

satiksmes kameras, skatīšana 

16

savienošana pārī atvienošana 

15

tālrunis 

12, 19

simulētas atrašanās vietas 

16

skaļums, regulēšana 

2

skaņas izslēgšana, audio 

12

skārienjutīgā ekrāna tīrīšana 

18

21

Smartphone Link 

13, 14

Garmin Live Services 

14

pievienošana 

12, 13

zvanu atspējošana 

13

specifikācijas 

18

spilgtums 

3

stiprinājuma noņemšana 

18

stiprinājums, noņemšana 

18

strāvas kabeļi 

18

drošinātāja maiņa 

18

transportlīdzeklis 

2

T

tālrunis atvienošana 

15

savienošana pārī 

12, 19

tālruņa zvani 

15

atbildēšana 

15

balss zvans 

15

numura sastādīšana 

15

skaņas izslēgšana 

15

tālruņu grāmata 

15

tastatūra izkārtojums 

17

valoda 

17

transportlīdzekļa barošanas kabelis 

2

traucējummeklēšana 

19

tuvuma punktu brīdinājumi, iestatījumi 

17

U

USB, atvienošana 

20

V

vadītāja brīdinājumi 

3

valoda

balss 

17

tastatūra 

17

virzieni 

4

Z

Zādzība, izvairīšanās 

18

zvani 

15

atbildēšana 

15

kontaktpersonas 

15

mājas 

15

numura sastādīšana 

15

veikšana 

15

vēsture 

15

zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu 

13

22 Rādītājs

support.garmin.com

2018 gada Novembris

190-01924-00_0B

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents