Garmin | DriveLuxe™ 50LMTHD | Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD Εγχειρίδιο κατόχου

Garmin DriveLuxe™ 50LMTHD Εγχειρίδιο κατόχου
Garmin DriveLuxe™ 50
Εγχειρίδιο κατόχου
© 2016 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή
συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να
είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και
επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.
Η ονομασία Garmin και το λογότυπο Garmin αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των
εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.
®
Οι ονομασίες Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ και nüMaps Lifetime™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν
επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.
Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. Οι ονομασίες Apple και Mac αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc και είναι καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση ανάλογων λεκτικών σημάτων ή λογότυπων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Το
Foursquare αποτελεί εμπορικό σήμα της Foursquare Labs, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το HD Radio™ και το λογότυπο HD αποτελούν εμπορικά σήματα της iBiquity Digital
Corporation. Η τεχνολογία HD Radio Technology κατασκευάζεται κατόπιν άδειας της iBiquity Digital Corporation. Αμερικανικά και ξένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η ονομασία microSD™ και το
λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Οι ονομασίες Windows , Windows Vista και Windows XP είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation
στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
®
®
®
®
®
®
®
Πίνακας περιεχομένων
Έναρξη χρήσης.............................................................. 1
Ενημερώσεις προϊόντος ............................................................. 1
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το
Garmin Express ..................................................................... 1
Garmin DriveLuxe Παρουσίαση συσκευής Garmin
DriveLuxe 50 ............................................................................... 2
Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου ............... 2
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής ....................... 2
Λήψη σημάτων GPS ................................................................... 2
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης ............................................ 2
Χρήση των κουμπιών της οθόνης ............................................... 3
Προσαρμογή της έντασης ήχου .................................................. 3
Ενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης ρύθμισης της έντασης
ήχου ....................................................................................... 3
Χρήση του μείκτη ήχου .......................................................... 3
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης ................................................... 3
Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού...... 3
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηχητικών ειδοποιήσεων
οδηγού ........................................................................................ 3
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη ................................................................................ 3
Πλοήγηση στον προορισμό σας.................................. 4
Πορείες ....................................................................................... 4
Έναρξη μιας πορείας .................................................................. 4
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη ................................ 4
Μετάβαση στην οικία .............................................................. 4
Η πορεία σας στο χάρτη ............................................................. 4
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας ............................................... 5
Προβολή στροφών και οδηγιών ............................................. 5
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη ................................... 5
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας ...................................... 5
Διαχείριση της πορείας σας ........................................................ 5
Παράκαμψη ................................................................................ 5
Διακοπή της πορείας .................................................................. 5
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας ........................... 5
Προγραμματιστής ταξιδιού .......................................................... 6
Προγραμματισμός ταξιδιού .................................................... 6
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή ................................. 6
Βελτιστοποίηση της σειράς των προορισμών σε μια
διαδρομή ................................................................................ 6
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια
διαδρομή ................................................................................ 6
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής .......... 6
Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια
διαδρομή ................................................................................ 6
Προγραμματισμός ταξιδιού .................................................... 6
Χρήση προτεινόμενων πορειών ................................................. 7
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών ...................... 7
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία
σας ......................................................................................... 7
Αποφυγή δρόμων με διόδια ................................................... 7
Αποφυγή καρτών διοδίων ...................................................... 7
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου ....................................... 7
Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών ........................................ 7
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής ....................................... 7
Πλοήγηση εκτός δρόμου ............................................................. 8
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων.................................. 8
Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης .......................... 8
Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης στο χάρτη ...................... 8
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης .............................................. 8
Σημεία ενδιαφέροντος ................................................................. 8
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας ............................................ 9
Αναζήτηση σε κατηγορία ........................................................ 9
Πίνακας περιεχομένων
Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα
χώρο ...................................................................................... 9
Foursquare ............................................................................. 9
Εργαλεία αναζήτησης ................................................................. 9
Εύρεση διεύθυνσης ................................................................ 9
Εύρεση κόμβου ...................................................................... 9
Εύρεση πόλης ...................................................................... 10
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων ........................ 10
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων ............................. 10
Διαγραφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων ...... 10
Εύρεση της τελευταίας θέσης πάρκινγκ .................................... 10
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης ................................ 10
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων
καυσίμων ............................................................................. 10
Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση ....................................... 10
Προσθήκη συντόμευσης ........................................................... 10
Κατάργηση συντόμευσης ..................................................... 10
Αποθήκευση θέσεων ................................................................ 10
Αποθήκευση θέσης .............................................................. 10
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης ............................................ 10
Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης ................................... 10
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση ............... 10
Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης ......................................... 11
Χρήση του χάρτη.......................................................... 11
Εργαλεία χάρτη ......................................................................... 11
Προβολή εργαλείου χάρτη ................................................... 11
Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη .......................................... 11
Μπροστά σας ........................................................................... 11
Προβολή επερχόμενων θέσεων ........................................... 11
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας ........ 11
Πληροφορίες ταξιδιού ............................................................... 12
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη ........................ 12
Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού ...................... 12
Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού ......................... 12
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού ..................................... 12
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας .............. 12
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη ......................... 12
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης ........................................... 12
Προσαρμογή του χάρτη ............................................................ 12
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη ...................................... 12
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη ........................................ 12
Αλλαγή προοπτικής χάρτη ................................................... 12
Δεδομένα κίνησης........................................................ 12
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών
κίνησης ..................................................................................... 13
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω Smartphone Link ................... 13
Σχετικά με τις συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών
κίνησης ..................................................................................... 13
Προβολή συνδρομών σε υπηρεσίες πληροφοριών
κίνησης ................................................................................. 13
Προσθήκη συνδρομής ......................................................... 13
Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης ...................................... 13
Λειτουργία φωνητικών εντολών................................. 13
Ορισμός φράσης ενεργοποίησης .............................................. 13
Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικών εντολών ................. 13
Συμβουλές φωνητικών εντολών ............................................... 13
Έναρξη πορείας με τη χρήση φωνητικών εντολών ................... 14
Σίγαση οδηγιών ........................................................................ 14
Φωνητικός έλεγχος ................................................................... 14
Ρύθμιση φωνητικού ελέγχου ................................................ 14
Χρήση φωνητικού ελέγχου ................................................... 14
Συμβουλές φωνητικού ελέγχου ............................................ 14
BluetoothΣυνδεδεμένες λειτουργίες........................... 14
Αντιστοίχιση με το τηλέφωνο και σύνδεση στο
Smartphone Link ....................................................................... 14
i
Εικονίδια κατάστασης λειτουργίας Bluetooth ............................ 15
Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για τη συσκευή Apple ............. 15
Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στη συσκευή
Apple .................................................................................... 15
Απενεργοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων ανοικτής
ακρόασης στη συσκευή Apple ............................................. 15
Απενεργοποίηση των δεδομένων και των έξυπνων
ειδοποιήσεων Smartphone Link για τη συσκευή Apple ....... 15
Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone με
Android™ .................................................................................. 15
Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στο Android
Smartphone ......................................................................... 15
Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone
με Android ............................................................................ 15
Smartphone Link ....................................................................... 16
Λήψη του Smartphone Link ................................................. 16
Αποστολή θέσης από το τηλέφωνο στη συσκευή ................ 16
Live υπηρεσίες Garmin ............................................................. 16
Εγγραφή στις Live υπηρεσίες Garmin ................................. 16
Έξυπνες ειδοποιήσεις ............................................................... 16
Λήψη ειδοποιήσεων ............................................................. 16
Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων ...................................... 17
Κλήση ανοικτής ακρόασης ........................................................ 17
Πραγματοποίηση κλήσης ..................................................... 17
Λήψη κλήσης ....................................................................... 17
Χρήση του ιστορικού κλήσεων ............................................. 17
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης .................... 17
Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου οικίας .............................. 17
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth ............................................ 17
Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου .......................................... 18
Χρήση των εφαρμογών............................................... 18
Προβολή αρχείων βοήθειας ...................................................... 18
Αναζήτηση στα θέματα βοήθειας ......................................... 18
Προβολή της πρόγνωσης καιρού ............................................. 18
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη ....................... 18
Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ ................................ 18
Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού ..................................... 18
Έλεγχος συνθηκών δρόμου ................................................. 18
Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive ......................................... 18
Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης ............................... 18
Προβολή κάμερας κίνησης ................................................... 18
Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών ................ 18
Φροντίδα της συσκευής σας ..................................................... 21
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος ......................... 21
Καθαρισμός της οθόνης αφής .............................................. 21
Αποφυγή κλοπής ................................................................. 21
Επαναφορά της συσκευής ........................................................ 21
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας
στήριξης .................................................................................... 21
Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση ................................. 21
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης .................. 21
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ ........... 21
Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας
αυτοκινήτου .............................................................................. 21
Αντιμετώπιση προβλημάτων...................................... 22
Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ .................. 22
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα ................... 22
Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου .................................... 22
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα .... 22
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου
στον υπολογιστή μου ................................................................ 22
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως φορητή συσκευή στον
υπολογιστή μου ........................................................................ 22
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ούτε ως φορητή συσκευή, ούτε
ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος στον υπολογιστή
μου ............................................................................................ 22
Το τηλέφωνό μου δεν συνδέεται στη συσκευή ......................... 22
Παράρτημα.................................................................... 22
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα .............. 22
Διαχείριση δεδομένων .............................................................. 22
Σχετικά με τις κάρτες μνήμης ............................................... 23
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή ................................ 23
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας ................. 23
Προβολή κατάστασης σήματος GPS ........................................ 23
Αγορά πρόσθετων χαρτών ....................................................... 23
Αγορά αξεσουάρ ....................................................................... 23
Ευρετήριο...................................................................... 24
Προσαρμογή της συσκευής........................................ 18
Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος .................................................. 18
Ενεργοποίηση χαρτών ......................................................... 19
Ρυθμίσεις πλοήγησης ............................................................... 19
Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού .................................... 19
Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης ........................................ 19
Ρυθμίσεις οπίσθιας κάμερας ..................................................... 19
Ρυθμίσεις babyCam .................................................................. 19
Ρυθμίσεις Bluetooth .................................................................. 19
Απενεργοποίηση Bluetooth ................................................. 19
Ρυθμίσεις οθόνης ...................................................................... 20
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης .............................................. 20
Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας ................................................... 20
Ρύθμιση της ώρας ................................................................ 20
Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου .................................... 20
Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας .......................................... 20
Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου ......................................... 20
Επαναφορά ρυθμίσεων ............................................................ 20
Στοιχεία συσκευής........................................................ 20
Προδιαγραφές ........................................................................... 20
Καλώδια τροφοδοσίας .............................................................. 20
Φόρτιση της συσκευής ......................................................... 21
Συντήρηση συσκευής.................................................. 21
ii
Πίνακας περιεχομένων
Έναρξη χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του
προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες
σημαντικές πληροφορίες.
• Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας
(Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express,
σελίδα 1).
• Τοποθετήστε τη συσκευή στο όχημά σας και συνδέστε την
στην τροφοδοσία (Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία
αυτοκινήτου, σελίδα 2).
• Λάβετε σήματα GPS (Λήψη σημάτων GPS, σελίδα 2).
• Ρυθμίστε την ένταση (Προσαρμογή της έντασης ήχου,
σελίδα 3) και τη φωτεινότητα της οθόνης (Ρύθμιση
φωτεινότητας οθόνης, σελίδα 3).
• Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (Έναρξη μιας πορείας,
σελίδα 4).
Ενημερώσεις προϊόντος
Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin
Express™ (www.garmin.com/express).
Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις
υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin :
• Ενημερώσεις λογισμικού
• Ενημερώσεις χαρτών
• Δήλωση προϊόντος
®
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin
Express
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express
για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων
ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.
1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express
στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com
/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην
οθόνη για να την εγκαταστήσετε (Εγκατάσταση Garmin
Express, σελίδα 1).
2 Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Express.
3 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο micro-USB.
Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα micro-USB
της συσκευής Garmin DriveLuxe, ενώ το μεγάλο άκρο
συνδέεται σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express
εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη
συσκευή σας.
6 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις,
κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση όλων.
• Για την εγκατάσταση μιας συγκεκριμένης ενημέρωσης,
επιλέξτε Προβολή λεπτομερειών και Εγκατάσταση
δίπλα στην ενημέρωση που θέλετε.
Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση
των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών
έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να
διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι
χαμηλής ταχύτητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη
για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το
λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να
εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD™ στη συσκευή σας, για να
προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (Τοποθέτηση κάρτας
μνήμης για χάρτες και δεδομένα, σελίδα 22).
7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί
η εγκατάσταση των ενημερώσεων.
Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας
ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή
σας.
Εγκατάσταση Garmin Express
Η εφαρμογή Garmin Express είναι διαθέσιμη για υπολογιστές
Windows και Mac .
1 Από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση
garmin.com/express.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να δείτε τις απαιτήσεις συστήματος και να βεβαιωθείτε
ότι η εφαρμογή Garmin Express είναι συμβατή με τον
υπολογιστή σας, επιλέξτε Απαιτήσεις συστήματος.
• Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Windows, επιλέξτε Λήψη
για Windows.
• Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Mac, επιλέξτε Λήψη για
Mac.
3 Ανοίξτε το αρχείο που λάβατε και ακολουθήστε τις οδηγίες
που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.
®
®
4 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε Προσθήκη
συσκευής.
Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και
εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.
5 Επιλέξτε Προσθήκη συσκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην
εφαρμογή Garmin Express.
Έναρξη χρήσης
1
Garmin DriveLuxe Παρουσίαση συσκευής
Garmin DriveLuxe 50
3 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και χαμηλώστε το
μοχλό
προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.
4 Τοποθετήστε το πίσω μέρος της συσκευής επάνω στη
μαγνητική βάση στήριξης.
Συνδέστε
το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας
5
αυτοκινήτου σε μια έξοδο τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής
Πλήκτρο λειτουργίας
Θύρα USB τροφοδοσίας και δεδομένων
Υποδοχή κάρτας μνήμης χάρτη και δεδομένων
Μικρόφωνο για φωνητική εντολή ή κλήση ανοικτής ακρόασης
Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία
αυτοκινήτου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να
αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του
προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές
θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν
έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.
Τόσο η συσκευή όσο και η βάση της περιέχουν μαγνήτες. Σε
ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες ενδέχεται να προκαλέσουν
παρεμβολές με κάποιες εσωτερικές ιατρικές συσκευές, όπως
βηματοδότες και αντλίες ινσουλίνης. Κρατήστε τη συσκευή και τη
βάση της μακριά από τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τόσο η συσκευή όσο και η βάση της περιέχουν μαγνήτες. Σε
ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες ενδέχεται να προκαλέσουν
ζημιά σε κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως σκληρούς
δίσκους φορητών υπολογιστών. Να είστε προσεκτικοί όταν η
συσκευή ή η βάση της βρίσκεται κοντά σε ηλεκτρονικές
συσκευές.
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με την μπαταρία, θα
πρέπει να την φορτίσετε.
1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου στη θύρα
USB στη βάση στήριξης.
• Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο
λειτουργίας, ή συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.
• Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας όσο η συσκευή
είναι ενεργοποιημένη.
Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η
οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί
πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για
χρήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας
γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
• Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε
παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί
ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξτε Απενεργοποίηση.
Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν
αφήσετε το πλήκτρο λειτουργίας προτού εμφανιστεί το
μήνυμα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.
Λήψη σημάτων GPS
Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS
πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει
την τρέχουσα θέση του.Η ένδειξη
στη γραμμή κατάστασης
υποδεικνύει την ισχύ του δορυφορικού σήματος. Ο χρόνος που
απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση
από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που
χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν
υπάρχει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο
χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που
χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που
ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν
αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.
1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
3 Εάν χρειαστεί, μεταβείτε σε έναν εξωτερικό, ανοικτό χώρο,
μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.
Μόλις το εικονίδιο
ανάψει με πράσινο, η συσκευή έχει λάβει
δορυφορικά σήματα και είναι έτοιμη για πλοήγηση.
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης
Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου
μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν
πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής.
Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα εικονίδια για να αλλάξετε
ρυθμίσεις ή να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες.
Κατάσταση σήματος GPS. Πατήστε παρατεταμένα για να
προβάλετε την ακρίβεια του GPS και πληροφορίες
δορυφόρου (Προβολή κατάστασης σήματος GPS,
σελίδα 23).
Κατάσταση τεχνολογίας Bluetooth . Επιλέξτε για να
προβάλετε τις ρυθμίσεις Bluetooth (Ρυθμίσεις Bluetooth,
σελίδα 19).
®
2 Πιέστε τη βάση στήριξης
στη βεντούζα στήριξης
μέχρι
να ασφαλίσει στη θέση της.
Το λογότυπο Garmin στη βάση στήριξης θα πρέπει να είναι
τοποθετημένο με τη δεξιά πλευρά προς τα επάνω.
2
Συνδεδεμένο σε κλήση ανοικτής ακρόασης. Επιλέξτε για να
πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση (Κλήση ανοικτής
ακρόασης, σελίδα 17).
Έναρξη χρήσης
Τρέχουσα ώρα. Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την ώρα (Ρύθμιση
της ώρας, σελίδα 20).
Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
Συνδέθηκε με την εφαρμογή Smartphone Link. Επιλέξτε για
να προβάλετε πληροφορίες συνδεδεμένης συσκευής και
συνδρομής (Αντιστοίχιση με το τηλέφωνο και σύνδεση στο
Smartphone Link, σελίδα 14).
Θερμοκρασία. Επιλέξτε για προβολή της πρόγνωσης καιρού
(Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 18).
Χρήση των κουμπιών της οθόνης
Τα κουμπιά της οθόνης σάς επιτρέπουν πραγματοποιείτε
πλοήγηση στις σελίδες, τα μενού και τις επιλογές μενού της
συσκευής σας.
• Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη
μενού.
• Πατήστε παρατεταμένα
για να επιστρέψετε γρήγορα στο
κύριο μενού.
• Επιλέξτε ή , για να μετακινηθείτε σε λίστες ή μενού.
• Πατήστε παρατεταμένα ή για πιο γρήγορη κύλιση.
• Επιλέξτε
για να προβάλετε ένα μενού επιλογών βάσει
περιεχομένου για την τρέχουσα οθόνη.
Προσαρμογή της έντασης ήχου
1 Επιλέξτε Ένταση.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να
προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
• Επιλέξτε , για σίγαση της συσκευής.
• Επιλέξτε , για πρόσθετες επιλογές.
Ενεργοποίηση λειτουργίας αυτόματης ρύθμισης της
έντασης ήχου
Η συσκευή μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει αυτόματα την ένταση
ήχου ανάλογα με το επίπεδο του θορύβου περιβάλλοντος.
1 Επιλέξτε Ένταση > .
2 Επιλέξτε Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.
Χρήση του μείκτη ήχου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μείκτη ήχου για να ρυθμίσετε
τα επίπεδα έντασης για διαφορετικούς τύπους ήχου, όπως είναι
τα μηνύματα πλοήγησης ή οι τηλεφωνικές κλήσεις. Το επίπεδο
κάθε τύπου ήχου είναι ένα ποσοστό της κύριας έντασης.
1 Επιλέξτε Ένταση.
2 Επιλέξτε > Μείκτης ήχου.
3 Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την
ένταση για κάθε τύπο ήχου.
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φωτεινότητα.
2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε
τη φωτεινότητα.
Λειτουργίες και ειδοποιήσεις
επίγνωσης οδηγού
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων οδηγού και ορίου ταχύτητας
διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν
υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις
αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση
να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση.Η
Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή
κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη
Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού
συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας
και τις σχετικές πινακίδες.
Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να
βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης και
την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν οδηγείτε
σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό
σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχητικό
σήμα ή το μήνυμα για κάθε τύπο ειδοποίησης. Δεν διατίθενται
όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.
Σχολική ζώνη ή σχολείο σε κοντινή απόσταση: Η συσκευή
αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση
και το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το
επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.
Μείωση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα
ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο μειωμένο όριο
ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να μειώσετε την
ταχύτητά σας.
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα
ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο
ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο
ταχύτητας σε αυτόν το δρόμο.
Βρίσκεστε στην αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο: Η
συσκευή αναπαραγάγει ένα μήνυμα και εμφανίζει μια
προειδοποίηση πλήρους οθόνης, αν οδηγείτε στην αντίθετη
κατεύθυνση σε μονόδρομο. Οι γωνίες της οθόνης φαίνονται
κόκκινες και μια προειδοποίηση παραμένει στο επάνω μέρος
της οθόνης, μέχρι να βγείτε από το μονόδρομο ή να
επιδιορθώσετε την κατεύθυνση της κίνησής σας.
Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα
ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια
επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.
Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα
και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη περιοχή
διέλευσης ζώων.
Στροφή: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και
εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια στροφή του δρόμου.
Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και
εμφανίζει την απόσταση μέχρι την πυκνή κίνηση, όταν
προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Η
συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης, για
να χρησιμοποιεί αυτήν τη λειτουργία (Λήψη δεδομένων
κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης, σελίδα 13).
Προειδοποίηση κόπωσης: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα
ηχητικό σήμα και προτείνει επερχόμενες στάσεις ανάπαυσης,
όταν έχετε οδηγήσει για περισσότερο από δύο ώρες χωρίς
διακοπή.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηχητικών
ειδοποιήσεων οδηγού
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μεμονωμένες ηχητικές
ειδοποιήσεις οδηγού. Η οπτική ειδοποίηση εμφανίζεται ακόμα
και όταν η ηχητική ειδοποίηση είναι απενεργοποιημένη.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Ηχητικές
ειδοποιήσεις οδηγού.
2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου
που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης
κόκκινου σηματοδότη
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις
συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες
ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.
3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις
χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.
Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για
τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη
και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Η συσκευή σάς ειδοποιεί
όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη που έχει αναφερθεί.
• Τα δεδομένα από κάμερες ασφαλείας και παραβίασης
κόκκινου σηματοδότη σε πραγματικό χρόνο είναι διαθέσιμα
με συνδρομή από τις Live υπηρεσίες Garmin με την
εφαρμογή Smartphone Link (Live υπηρεσίες Garmin,
σελίδα 16).
• Για τη διατήρηση μιας ενημερωμένης βάσης δεδομένων για
τις τοποθεσίες με κάμερες ελέγχου ταχύτητας και
παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, η συσκευή σας πρέπει να
έχει ενεργή συνδρομή για τη λήψη και την αποθήκευση
δεδομένων από κάμερες ασφαλείας. Για να ελέγξετε τη
διαθεσιμότητα και τη συμβατότητα ή για να αγοράσετε μια
συνδρομή ή μια ενημέρωση μίας φοράς, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση garmin.com/speedcameras. Μπορείτε να
αγοράσετε συνδρομή για μια νέα περιοχή ή να επεκτείνετε
μια υπάρχουσα συνδρομή οποιαδήποτε στιγμή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, μερικά πακέτα
προϊόντων περιλαμβάνουν προφορτωμένα δεδομένα από
κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη με δωρεάν ενημερώσεις χωρίς συνδρομή.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express
(garmin.com/express) για να ενημερώσετε τη βάση
δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή
σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή
σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες για κάμερες.
Πλοήγηση στον προορισμό σας
Πορείες
Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς
έναν ή περισσότερους προορισμούς.
• Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον
προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως
είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας (Αλλαγή της
λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 5) και τα σημεία
αποφυγής (Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών,
σελίδα 7).
• Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό
σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή
μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (Έναρξη μιας
πορείας, σελίδα 4).
• Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να
χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να
προσαρμόσετε την πορεία (Διαχείριση της πορείας σας,
σελίδα 5).
• Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία
πορεία (Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 5).
• Για να επεξεργαστείτε την πορεία, επιλέξτε >
Επεξεργασία πορείας και προσθέστε σημεία διαχείρισης
στην πορεία (Διαχείριση της πορείας σας, σελίδα 5).
Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς τη θέση και σας
καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο
χάρτη (Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 4). Στην άκρη του
χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων
της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.
Εάν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς,
μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας (Προθήκη
τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 5).
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη
Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια θέση στο
χάρτη.
1 Επιλέξτε Προβολή χάρτη.
2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή
στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε για να φιλτράρετε τα σημεία
ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία.
Οι δείκτες θέσης ( ή μπλε κουκκίδα) εμφανίζονται στο
χάρτη.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε ένα δείκτη θέσης.
• Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή
διεύθυνσης.
5 Επιλέξτε Μετάβ.!.
Μετάβαση στην οικία
Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η
συσκευή σάς ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Μτβ. σε οικία.
2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.
Επεξεργασία της θέσης οικίας σας
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > > Ορισμός θέσης οικίας.
2 Εισαγωγή της θέσης οικίας σας.
Η πορεία σας στο χάρτη
Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σάς καθοδηγεί προς τον
προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο
χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες
ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.
Έναρξη μιας πορείας
1 Επιλέξτε Προς τα πού; και αναζητήστε μια τοποθεσία
(Εύρεση και αποθήκευση θέσεων, σελίδα 8).
2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την
προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε Μετάβ.!.
• Για να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία, επιλέξτε και
επιλέξτε μια πορεία.
Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά
του χάρτη.
4
Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή,
έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να
οδηγείτε, αν υπάρχει.
Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια.
Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια.
Επισήμανση πορείας στο χάρτη.
Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν
τη θέση των επόμενων ενεργειών.
Ταχύτητα οχήματος.
Πλοήγηση στον προορισμό σας
Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.
Εκτιμώμενη ώρα άφιξης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αγγίξετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε
τις πληροφορίες που εμφανίζει (Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη,
σελίδα 12).
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας
Καθώς πλησιάζετε σε μια στροφή κατά την πλοήγηση σε μια
πορεία, εμφανίζεται μια λεπτομερής προσομοίωση του δρόμου
δίπλα από το χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη. Μια έγχρωμη γραμμή
υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας για τη στροφή.
• Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό
στην πορεία σας, επιλέξτε Προσθήκη ως επόμενο
σταθμό.
• Για να προσθέσετε τη θέση στο τέλος της πορείας σας,
επιλέξτε Προσθήκη ως τελευταίο σταθμό.
• Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά
των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε Προσθ. σε
ενεργή πορ..
Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη
θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς
με την καθορισμένη σειρά.
Διαχείριση της πορείας σας
Προβολή στροφών και οδηγιών
Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να προβάλετε
επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την
πορεία σας.
1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:
• Για να προβάλετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά
την πλοήγησή σας, επιλέξτε > Στροφές.
Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει τις επόμενες τέσσερις
στροφές ή οδηγίες δίπλα από το χάρτη. Η λίστα
ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
• Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών
ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο
επάνω μέρος του χάρτη.
2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).
Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις
διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται
να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι
διαθέσιμη.
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη
1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε
σημείο του χάρτη.
.
2 Επιλέξτε
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας
Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας,
η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι
ενεργοποιημένη (Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 4).
Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της
πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα
πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία
σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με
πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να
προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε το ταξίδι
σας (Προγραμματισμός ταξιδιού, σελίδα 6).
1 Από το χάρτη, επιλέξτε > Προς τα πού;.
2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (Εύρεση και
αποθήκευση θέσεων, σελίδα 8).
3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
4 Επιλέξτε Μετάβ.!
5 Ορίστε μια επιλογή:
Πλοήγηση στον προορισμό σας
Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία
πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (Έναρξη
μιας πορείας, σελίδα 4).
Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο
τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να
κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου
δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να
προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.
1 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
2 Επιλέξτε .
Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαχείρισης πορείας.
3 Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε για να κάνετε
μεγέθυνση στο χάρτη και να επιλέξετε μια θέση με
μεγαλύτερη ακρίβεια.
Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση
στην επιλεγμένη θέση.
4 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:
• Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην
πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
• Για να καταργήσετε ένα σημείο διαχείρισης, επιλέξτε .
5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαχείριση της πορείας, επιλέξτε
Μετάβ.!.
Παράκαμψη
Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη
απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε
συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς
δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.
1 Από το χάρτη, επιλέξτε > Αλλαγή πορείας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν το εργαλείο Αλλαγή πορείας δεν βρίσκεται
στο μενού εργαλείων χάρτη, μπορείτε να το προσθέσετε
(Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 11).
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για
συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε Παράκαμψη βάσει
απόστασης.
• Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από ένα συγκεκριμένο
δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε Παράκαμψη βάσει
οδού.
• Για να βρείτε μια νέα πορεία, επιλέξτε Παράκαμψη.
Διακοπή της πορείας
Από το χάρτη, επιλέξτε
> Διακοπή.
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού
πορείας
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός
διαδρομής.
5
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε Συντομότ. χρόνος για να υπολογίσετε πορείες
που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται
για να καλυφθούν, αλλά για τις οποίες ίσως χρειαστεί να
διανύσετε μεγαλύτερη απόσταση.
• Επιλέξτε Εκτός δρόμου για να υπολογίσετε πορείες
σημείο προς σημείο (χωρίς δρόμους).
• Επιλέξτε Μικρότερη απόστ. για να υπολογίσετε πορείες
που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά διαρκούν
ενδεχομένως περισσότερο.
Προγραμματιστής ταξιδιού
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για
να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια διαδρομή, στην
οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι
χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων,
διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια
αποθηκευμένη διαδρομή για να την προσαρμόσετε περαιτέρω,
όπως για να αλλάξετε τη σειρά των θέσεων, να
βελτιστοποιήσετε τη σειρά των στάσεων και να προσθέσετε
πληροφορίες προγραμματισμού και σημεία διαχείρισης.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή
ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή
σας πορεία.
Προγραμματισμός ταξιδιού
Ένα ταξίδι μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς προορισμούς, ενώ
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία θέση εκκίνησης και
έναν προορισμό. Η θέση εκκίνησης είναι η θέση από την οποία
σχεδιάζετε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Αν ξεκινήσετε την
πλοήγηση του ταξιδιού από διαφορετική θέση, η συσκευή σάς
προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα την πορεία
προς τη θέση εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η θέση
εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ. > > Δημιουργία
ταξιδιού.
2 Επιλέξτε Επιλογή θέσης εκκίνησης.
3 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως σημείο εκκίνησης
και πατήστε Επιλ..
4 Πατήστε Επιλογή προορισμού.
5 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως προορισμό και
πατήστε Επιλ..
6 Επιλέξτε Προσθήκη τοποθεσίας για να προσθέσετε
περισσότερες θέσεις (προαιρετικά).
7 Αφού προσθέσετε όλες τις απαραίτητες θέσεις, επιλέξτε
διαδοχικά Επόμενο > Αποθήκ..
8 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε Τέλος.
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ..
2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
3 Επιλέξτε Μετάβ.!
4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να
πλοηγηθείτε και επιλέξτε Εκκίνηση.
Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση
προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί
στους υπόλοιπους προορισμούς της διαδρομής με τη σειρά.
Βελτιστοποίηση της σειράς των προορισμών σε μια
διαδρομή
Η συσκευή μπορεί να βελτιστοποιήσει αυτόματα τη σειρά των
προορισμών στη διαδρομή σας, για να δημιουργήσει μια
συντομότερη και πιο αποτελεσματική πορεία. Όταν
βελτιστοποιείτε τη σειρά, η θέση εκκίνησης και ο τελικός
προορισμός δεν αλλάζουν.
Κατά την επεξεργασία μιας διαδρομής, επιλέξτε
>
Βελτιστοποίηση σειράς.
6
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια
διαδρομή
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ..
2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να μετακινήσετε τη θέση προς τα επάνω ή προς τα
κάτω, επιλέξτε και μεταφέρετέ την σε ένα νέο σημείο της
διαδρομής.
• Για να προσθέσετε μια νέα θέση μετά από την επιλεγμένη
θέση, επιλέξτε .
• Για να καταργήσετε τη θέση, επιλέξτε .
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής
Εάν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον
προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να
αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ. > Η ενεργή
πορεία μου.
2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας
οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή
ταξιδιού.
Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια
αλλαγή.
3 Επιλέξτε Αποθήκ. για να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως
διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά
αργότερα (προαιρετικά).
Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια
διαδρομή
Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή
υπολογίζει την πορεία όταν ξεκινάτε τη διαδρομή σας.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ..
2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
3 Επιλέξτε > Ρυθμίσεις ταξιδιού.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να προσθέσετε σημεία διαχείρισης στη διαδρομή σας,
επιλέξτε Διαμόρφωση πορείας και ακολουθήστε τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη (Διαχείριση της
πορείας σας, σελίδα 5).
• Για να αλλάξετε τον τρόπο υπολογισμού της διαδρομής,
επιλέξτε Προτίμηση πορείας (Αλλαγή της λειτουργίας
υπολογισμού πορείας, σελίδα 5).
Προγραμματισμός ταξιδιού
Μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες προγραμματισμού σε
κάθε θέση στη διαδρομή σας, όπως τον επιθυμητό χρόνο άφιξης
και τη διάρκεια των στάσεων σε κάθε θέση. Αυτό μπορεί να σας
βοηθήσει να προγραμματίσετε την αναχώρησή σας για φτάσετε
έγκαιρα στις θέσεις της διαδρομής σας.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Προγρ/στής ταξ..
2 Επιλέξτε ένα ταξίδι.
3 Επιλέξτε > Ρυθμίσεις ταξιδιού > Επεξεργασία
προγράμματος.
4 Επιλέξτε μια θέση και ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη για να καταχωρήσετε τις
πληροφορίες του προγράμματος.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν πρέπει να προγραμματίσετε πολλές θέσεις
στη διαδρομή σας, θα πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή της
διαδρομής προσθέτοντας πληροφορίες μέχρι το τελικό
σημείο της πορείας.
5 Επαναλάβετε το βήμα 4 για να καταχωρήσετε πληροφορίες
για πρόσθετες θέσεις.
6 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποθήκ..
Πλοήγηση στον προορισμό σας
Κατά την πλοήγηση στη διαδρομή, θα πρέπει να ξεκινήσετε την
ώρα που εμφανίζεται στην περιοχή του σημείου εκκίνησης,
προκειμένου να φτάσετε στις στάσεις και στους προορισμούς
σας σύμφωνα με τον προγραμματισμένο χρόνο. Το πρόγραμμα
παρέχεται μόνο ως εκτίμηση. Οι συνθήκες κίνησης, τυχόν έργα
στη διαδρομή και άλλες καθυστερήσεις ενδέχεται να
επηρεάσουν τους πραγματικούς χρόνους άφιξης.
Χρήση προτεινόμενων πορειών
Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία,
θα πρέπει να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία θέση και να
ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (Ρυθμίσεις συσκευής και
απορρήτου, σελίδα 20).
Με τη χρήση της λειτουργίας myTrends™, η συσκευή προβλέπει
τον προορισμό σας βάσει του ιστορικού ταξιδιών, της ημέρας
της εβδομάδας και της ώρας της ημέρας. Όταν έχετε οδηγήσει
αρκετές φορές προς μια αποθηκευμένη θέση, η θέση αυτή
ενδέχεται να εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης στο χάρτη,
μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής και τις πληροφορίες
κίνησης.
Επιλέξτε τη γραμμή πλοήγησης για να δείτε μια προτεινόμενη
πορεία προς τη θέση.
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και
περιοχών
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία
σας
Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να
λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση (Λήψη
δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης,
σελίδα 13).
Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για
την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν
έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις
κίνησης (Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 20),
μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις
λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.
1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε > Κυκλοφορία.
2 Επιλέξτε Εναλλακτική πορεία, εάν είναι διαθέσιμη.
3 Επιλέξτε Μετάβ.!
Αποφυγή δρόμων με διόδια
Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω
περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με
διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή
μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν
υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση.
2 Ορίστε μια επιλογή:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μενού αλλάζει ανάλογα με την περιοχή και τα
δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας.
• Επιλέξτε Δρόμοι με διόδια.
• Επιλέξτε Διόδια και τέλη > Δρόμοι με διόδια.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη
δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε Να
ερωτώμαι πάντα.
• Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε
Αποφυγή.
• Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε Να
επιτρέπεται.
4 Επιλέξτε Αποθήκ..
Αποφυγή καρτών διοδίων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις
περιοχές.
Σε ορισμένες χώρες, τα δεδομένα χάρτη της συσκευής
περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες
διοδίων. Μπορείτε να αποφεύγετε ή να επιτρέπετε τη χρήση
κάρτας διοδίων σε κάθε χώρα.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Διόδια και τέλη >
Κάρτες διοδίων.
2 Επιλέξτε μια χώρα.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη
δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε Να
ερωτώμαι πάντα.
• Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε
Αποφυγή.
• Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε Να
επιτρέπεται.
4 Επιλέξτε Αποθήκ..
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Σημεία αποφυγής.
2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή στις
πορείες σας και πατήστε Αποθήκ..
Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών
Η συσκευή μπορεί να αποφύγει περιοχές με περιορισμούς που
αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να
ισχύουν για το όχημά σας.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Περιβαλλοντικές ζώνες.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη
δρομολόγηση μέσω μιας περιβαλλοντικής ζώνης, επιλέξτε
Να ερωτώμαι πάντα.
• Για να αποφεύγονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες,
επιλέξτε Αποφυγή.
• Για να επιτρέπονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες,
επιλέξτε Να επιτρέπεται.
Επιλέξτε
Αποθήκ..
3
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής
Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σάς επιτρέπουν να
επιλέγετε συγκεκριμένες περιοχές ή να αποφεύγετε τμήματα του
δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει
αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει
άλλη κατάλληλη πορεία.
Αποφυγή δρόμου
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα
σημεία αποφυγής.
2 Επιλέξτε Δρόμος.
3 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που
θέλετε να αποφύγετε και πατήστε Επόμενο.
4 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που
θέλετε να αποφύγετε και πατήστε Επόμενο.
5 Επιλέξτε Τέλος.
Αποφυγή περιοχής
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα
σημεία αποφυγής.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Προσθήκη αποφυγής.
3 Επιλέξτε Περιοχή.
4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς
αποφυγή και πατήστε Επόμενο.
5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή
και πατήστε Επόμενο.
Πλοήγηση στον προορισμό σας
7
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
6 Επιλέξτε Τέλος.
Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο
αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα
σημεία αποφυγής.
2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
3 Επιλέξτε > Απενεργοποίηση.
Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα
σημεία αποφυγής.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία
αποφυγής, επιλέξτε .
• Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής,
επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε
>
Διαγραφή.
Πλοήγηση εκτός δρόμου
Εάν κατά την πλοήγηση δεν ακολουθείτε δρόμους, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εκτός δρόμου.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση.
2 Επιλέξτε Υπολογισμός διαδρομής > Εκτός δρόμου >
Αποθήκ..
Η επόμενη πορεία θα υπολογιστεί ως ευθεία γραμμή προς τη
θέση.
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων
Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν θέσεις,
όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και
αναλυτικές πληροφορίες δρόμων. Το μενού Προς τα πού; σας
βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, παρέχοντας αρκετές
μεθόδους για να δείτε, να βρείτε και να αποθηκεύσετε αυτές τις
πληροφορίες.
• Πληκτρολογήστε όρους αναζήτησης για να βρείτε γρήγορα
όλες τις πληροφορίες θέσης (Εύρεση θέσης μέσω της
γραμμής αναζήτησης, σελίδα 8).
• Δείτε ή βρείτε τα προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος
ανά κατηγορία (Σημεία ενδιαφέροντος, σελίδα 8).
• Βρείτε και κοινοποιήστε την παρουσία σας σε σημεία
ενδιαφέροντος του Foursquare (Αναζήτηση σημείων
ενδιαφέροντος Foursquare, σελίδα 9).
• Χρησιμοποιήστε εργαλεία αναζήτησης για να βρείτε
συγκεκριμένες θέσεις, όπως διευθύνσεις, κόμβους ή
γεωγραφικές συντεταγμένες (Εργαλεία αναζήτησης,
σελίδα 9).
• Κάντε αναζήτηση για σημεία κοντά σε διαφορετική πόλη ή
περιοχή (Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 8).
• Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας θέσεις για να τις βρίσκετε
εύκολα στο μέλλον (Αποθήκευση θέσεων, σελίδα 10).
• Επιστρέψτε σε πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις (Προβολή
πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων, σελίδα 10).
®
Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής
αναζήτησης
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την
εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια
διεύθυνση ή μια πόλη.
1 Επιλέξτε Προς τα πού;.
2 Επιλέξτε Εισαγ. όρου αναζ. στη γραμμή αναζήτησης.
3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού.
8
Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται
προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο
επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για
παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα
επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος
αυτού.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση
κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα
της οδού.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε
κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα
της οδού, την πόλη και το νομό.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη,
εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες,
εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και
μήκους.
5 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας
έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το
κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε .
6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.
Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης στο
χάρτη
Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης μιας
θέσης στο χάρτη αντί να τα προβάλετε σε μια λίστα.
1 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε .
Η πιο κοντινή θέση των αποτελεσμάτων αναζήτησης
εμφανίζεται στο χάρτη.Το εικονίδιο υποδεικνύει τις θέσεις
άλλων αποτελεσμάτων αναζήτησης.
2 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
• Για να προβάλετε περισσότερα αποτελέσματα
αναζήτησης, πατήστε και σύρετε το χάρτη.
• Για να επιλέξετε μια άλλη θέση, επιλέξτε .
• Για να προβάλετε λεπτομέρειες και πορείες για την
επιλεγμένη θέση, επιλέξτε την περιγραφή της θέσης στο
κάτω μέρος του χάρτη.
• Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς την επιλεγμένη
θέση, επιλέξτε Μετάβ.!.
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης
Από προεπιλογή, η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση κοντά
στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση
και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό
σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας
σας.
1 Επιλέξτε Προς τα πού;.
2 Επιλέξτε Αναζήτηση κοντά σε:.
3 Ορίστε μια επιλογή.
Σημεία ενδιαφέροντος
Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να
βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία
ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να
περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως
πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους
ψυχαγωγίας.
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας
1 Επιλέξτε Προς τα πού;.
2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε Κατηγορίες.
3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
4 Επιλέξτε μια θέση.
Αναζήτηση σε κατηγορία
Αφού κάνετε αναζήτηση για ένα σημείο ενδιαφέροντος, σε
ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα
Γρήγορης αναζήτησης, η οποία περιλαμβάνει τους τέσσερις
τελευταίους προορισμούς που επιλέξατε.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες.
2 Επιλέξτε κατηγορία.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα γρήγορης
αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Η λίστα γρήγορης αναζήτησης παρέχει μια λίστα
πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων στην επιλεγμένη
κατηγορία.
• Επιλέξτε μια υποκατηγορία, αν χρειαστεί, και επιλέξτε έναν
προορισμό.
Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα
χώρο
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία προς ένα σημείο
ενδιαφέροντος (POI) που βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο χώρο,
όπως ένα κατάστημα σε ένα εμπορικό κέντρο ή ένα
συγκεκριμένο αεροσταθμό σε ένα αεροδρόμιο.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Εισαγ. όρου αναζ..
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να βρείτε ένα χώρο, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη
διεύθυνση του χώρου, επιλέξτε και μεταβείτε στο βήμα
3.
• Για να βρείτε το σημείο ενδιαφέροντος (ΡΟΙ),
πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνσή του, επιλέξτε
και μεταβείτε στο βήμα 5.
3 Επιλέξτε το χώρο.
Κάτω από το χώρο εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών, όπως
εστιατόρια, σημεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή αεροσταθμοί.
4 Επιλέξτε κατηγορία.
5 Επιλέξτε το σημείο ενδιαφέροντος και πατήστε Μετάβ.!.
Η συσκευή δημιουργεί μια πορεία προς την πλησιέστερη
περιοχή στάθμευσης ή την είσοδο του χώρου στο σημείο
ενδιαφέροντος. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, μια σημαία
τερματισμού υποδεικνύει την προτεινόμενη περιοχή
στάθμευσης. Ένα σημείο με ετικέτα υποδεικνύει τη θέση του
σημείου ενδιαφέροντος στο χώρο.
Εξερεύνηση χώρου
Μπορείτε να δείτε μια λίστα με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος σε
ένα χώρο.
1 Επιλέξτε ένα χώρο.
2 Επιλέξτε > Εξερεύνηση αυτής της τοποθεσίας.
Foursquare
Το Foursquare είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στον
εντοπισμό θέσης. Η συσκευή περιλαμβάνει προεγκατεστημένα
σημεία ενδιαφέροντος Foursquare, τα οποία υποδεικνύονται
από το λογότυπο Foursquare στα αποτελέσματα αναζήτησης
θέσης.
Για πρόσθετες λειτουργίες, μπορείτε να συνδεθείτε στο
λογαριασμό σας Foursquare μέσω της εφαρμογής Smartphone
Link από ένα συμβατό smartphone. Όταν συνδεθείτε στο
λογαριασμό σας Foursquare μέσω της εφαρμογής Smartphone
Link, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της θέσης Foursquare,
να κοινοποιήσετε την παρουσία σας σε μια θέση και να βρείτε
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων
σημεία ενδιαφέροντος στην online βάση δεδομένων του
Foursquare.
Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος Foursquare
Μπορείτε να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος Foursquare που
έχουν φορτωθεί στη συσκευή σας. Όταν συνδεθείτε στο
λογαριασμό σας Foursquare μέσω της εφαρμογής Smartphone
Link, η αναζήτηση παρέχει τα πιο ενημερωμένα αποτελέσματα
από την online βάση δεδομένων του Foursquare, καθώς και
προσαρμοσμένα αποτελέσματα από το λογαριασμό χρήστη
Foursquare που διαθέτετε.
Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες > Foursquare®.
Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare
1 Συνδέστε τη συσκευή σας στο Smartphone Link (Αντιστοίχιση
με το τηλέφωνο και σύνδεση στο Smartphone Link,
σελίδα 14).
2 Στο smartphone, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
3 Ανοίξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Smartphone Link και
επιλέξτε Foursquare® > Σύνδεση.
4 Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σύνδεσης στο Foursquare.
Προβολή λεπτομερειών θέσης Foursquare
Για να μπορέσετε να δείτε τις λεπτομέρειες θέσης του
Foursquare, πρέπει να διαθέτετε ένα υποστηριζόμενο τηλέφωνο
με Smartphone Link και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο
Foursquare.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες θέσης του
Foursquare, όπως αξιολογήσεις χρηστών, πληροφορίες σχετικά
με τις τιμές εστιατορίων και ώρες λειτουργίας.
1 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος Foursquare από τα
αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.
2 Επιλέξτε .
Κοινοποίηση παρουσίας με το Foursquare
Για να μπορέσετε να κοινοποιήσετε την παρουσία σας με το
Foursquare, πρέπει να διαθέτετε ένα υποστηριζόμενο τηλέφωνο
με Smartphone Link και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο
Foursquare.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Foursquare® > Κοιν.παρουσίας.
2 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος.
3 Επιλέξτε > Κοιν.παρουσίας.
Εργαλεία αναζήτησης
Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε
αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω
ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Εύρεση διεύθυνσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη
συσκευή.
1 Επιλέξτε Προς τα πού;
2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε Αναζήτηση κοντά σε: για να
κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή.
3 Επιλέξτε Διεύθυνση.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα
στοιχεία διεύθυνσης.
5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.
Εύρεση κόμβου
Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση
μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή
άλλων δρόμων.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες > Κόμβοι.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να
συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.
3 Επιλέξτε τον κόμβο.
9
Εύρεση πόλης
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες > Πόλεις.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα με τις κοντινές πόλεις.
• Για να βρείτε κάποια άλλη τοποθεσία, επιλέξτε
Αναζήτηση κοντά σε: (Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης,
σελίδα 8).
• Για να βρείτε μια πόλη ανά όνομα, επιλέξτε Εισαγ. όρου
αναζ., πληκτρολογήστε το όνομα της πόλης και επιλέξτε
.
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων
Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις
συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους. Αυτό μπορεί
να είναι χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία geocaching.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Κατηγορίες > Συντεταγμένες.
2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το και αλλάξτε τη μορφή των
συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
3 Καταχωρήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και
μήκους.
4 Επιλέξτε Προβολή στο χάρτη.
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων
Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες
θέσεις που έχετε εντοπίσει.
Επιλέξτε Προς τα πού; > Πρόσφατα.
Διαγραφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων
θέσεων
Επιλέξτε Προς τα πού; > Πρόσφατα >
Ναι.
> Διαγραφή >
Εύρεση της τελευταίας θέσης πάρκινγκ
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και την αποσυνδέετε από
την τροφοδοσία οχήματος, η τρέχουσα θέση σας αποθηκεύεται
ως θέση πάρκινγκ.
Επιλέξτε Εφαρμογές > Τελευταία θέση.
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης"
για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε
κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.
Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων
καυσίμων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης"
για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία,
αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.
1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
2 Επιλέξτε Νοσοκομεία, Αστυν. τμήμ., Καύσιμα ή Οδική
βοήθεια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δεν είναι
διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία,
με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.
3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε Μετάβ.!
• Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές
πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε .
10
Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση
Η συσκευή σάς παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που
θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στη
θέση στην οποία βρίσκεστε.
1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
2 Επιλέξτε > Οδ.πλοήγ.σε τρέχ.θέση.
3 Επιλέξτε μια θέση έναρξης.
4 Επιλέξτε Επιλ..
Προσθήκη συντόμευσης
Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα
πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια
κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.
Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια
συντομεύσεων.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Προσθήκη συντόμευσης.
2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.
Κατάργηση συντόμευσης
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > > Κατάργ. συντομεύσεων.
2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.
3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.
4 Επιλέξτε Αποθήκ..
Αποθήκευση θέσεων
Αποθήκευση θέσης
1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (Εύρεση θέσης
2
3
4
5
βάσει κατηγορίας, σελίδα 9).
Επιλέξτε μια θέση από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
Επιλέξτε .
Επιλέξτε Αποθήκ..
Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε
Τέλος.
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης
1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.
2 Επιλέξτε Αποθήκ..
3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε Τέλος.
4 Επιλέξτε ΟΚ.
Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Αποθηκευμένα.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία.
3 Επιλέξτε μια θέση.
4 Επιλέξτε .
5 Επιλέξτε > Επεξεργ..
6 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε Όνομα.
• Επιλέξτε Αριθμός τηλεφώνου.
• Επιλέξτε Κατηγορίες για αντιστοίχιση κατηγοριών στην
αποθηκευμένη θέση.
• Επιλέξτε Αλλαγή συμβόλου χάρτη για να αλλάξετε το
σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της
αποθηκευμένης θέσης σε ένα χάρτη.
7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
8 Επιλέξτε Τέλος.
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση
Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες για να
οργανώσετε τις αποθηκευμένες σας θέσεις.
Εύρεση και αποθήκευση θέσεων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού
αποθηκευμένων θέσεων όταν αποθηκεύσετε περισσότερες από
12 θέσεις.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Αποθηκευμένα.
2 Επιλέξτε μια θέση.
3 Επιλέξτε .
4 Επιλέξτε > Επεξεργ. > Κατηγορίες.
5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών,
διαχωρισμένα με κόμμα.
6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.
7 Επιλέξτε Τέλος.
Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση θέσεων που έχουν
διαγραφεί.
1 Επιλέξτε Προς τα πού; > Αποθηκευμένα.
2 Επιλέξτε > Διαγραφή αποθ. τοποθ..
3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες
θέσεις που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε Διαγραφή.
Χρήση του χάρτη
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε
μια πορεία (Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 4) ή για να
προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν
υπάρχει ενεργή πορεία.
1 Επιλέξτε Προβολή χάρτη.
2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε
αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
• Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε ή .
• Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά" και "3D", επιλέξτε .
• Για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που
εμφανίζονται ανά κατηγορία, επιλέξτε .
• Για να ξεκινήσετε μια πορεία, επιλέξτε μια θέση στο χάρτη
και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβ.! (Έναρξη πορείας με τη
χρήση του χάρτη, σελίδα 4).
Εργαλεία χάρτη
Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε
πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή
του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο,
εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.
Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.
Αλλαγή πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε παράκαμψη ή να
προσπεράσετε θέσεις της πορείας σας.
Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της
πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε (Μπροστά σας,
σελίδα 11).
Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της
πορείας σας (Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 5).
Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμόσιμα δεδομένα
ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση
(Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη, σελίδα 12).
Ένταση: Προσαρμόζει την κύρια ένταση ήχου.
Φωτεινότητα: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.
Τηλέφωνο: Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών
κλήσεων από το τηλέφωνο που έχετε συνδέσει, και
προβάλλει επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια
τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή (Χρήση επιλογών κατά τη
διάρκεια της κλήσης, σελίδα 17).
Χρήση του χάρτη
Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της
πορείας ή στην περιοχή σας (Προβολή κίνησης που θα
συναντήσετε μπροστά σας, σελίδα 12).
Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.
photoLive: Εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης σε πραγματικό
χρόνο από τη συνδρομή σας photoLive (Κάμερες ελέγχου
κίνησης photoLive, σελίδα 18).
Αναφορά κάμερας: Σας επιτρέπει να αναφέρετε μια κάμερα
ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας. Το
εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε δεδομένα
κάμερας ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή
ταχύτητας στη συσκευή σας και διαθέτετε ενεργή σύνδεση
στην εφαρμογή Smartphone Link (Αντιστοίχιση με το
τηλέφωνο και σύνδεση στο Smartphone Link, σελίδα 14).
Προβολή εργαλείου χάρτη
1 Από το χάρτη, επιλέξτε .
2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.
Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο
του χάρτη.
3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .
Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη
Από προεπιλογή, στο μενού των εργαλείων χάρτη είναι
ενεργοποιημένα μόνο τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται
συχνότερα. Μπορείτε να προσθέσετε έως 12 εργαλεία στο
μενού.
1 Από το χάρτη, επιλέξτε > .
2 Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε
κάθε εργαλείο για να το προσθέσετε.
3 Επιλέξτε Αποθήκ..
Μπροστά σας
Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις
επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον
οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να προβάλετε επερχόμενα σημεία
ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή
περιοχές προσωρινής στάθμευσης και ξεκούρασης. Όταν
οδηγείτε σε εθνική οδό, μπορείτε επίσης να προβάλετε
πληροφορίες και διαθέσιμες υπηρεσίες για επερχόμενες εξόδους
και πόλεις, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις
πινακίδες της εθνικής οδού.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τρεις κατηγορίες που θα
προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.
Προβολή επερχόμενων θέσεων
1 Στο χάρτη, επιλέξτε > Μπροστά σας.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να προβάλετε την επόμενη επερχόμενη θέση κάθε
κατηγορίας, επιλέξτε , αν χρειαστεί.
• Για να προβάλετε πληροφορίες και διαθέσιμες υπηρεσίες
για επερχόμενες εξόδους εθνικής οδού ή πόλεις, επιλέξτε
.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν
οδηγείτε σε εθνική οδό ή όταν η πορεία σας περιλαμβάνει
εθνική οδό.
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για να προβάλετε μια λίστα θέσεων για
τη συγκεκριμένη κατηγορία, έξοδο ή πόλη.
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας
Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες των θέσεων που θα
προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.
1 Στο χάρτη, επιλέξτε > Μπροστά σας.
2 Επιλέξτε κατηγορία.
3 Επιλέξτε .
11
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς
τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα
στο όνομα της κατηγορίας.
• Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
• Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία,
επιλέξτε Προσαρμοσμένη αναζήτηση και εισαγάγετε το
όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.
5 Επιλέξτε Τέλος.
Πληροφορίες ταξιδιού
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από το χάρτη
Για να μπορέσετε να δείτε τα δεδομένα ταξιδιού στο χάρτη, θα
πρέπει να προσθέσετε το εργαλείο στο μενού εργαλείων χάρτη
(Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 11).
Στο χάρτη, επιλέξτε > Δεδομένα ταξιδιού.
Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού
Για να μπορέσετε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που
εμφανίζονται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού, πρέπει να
προσθέσετε το εργαλείο δεδομένων ταξιδιού στο μενού
εργαλείων χάρτη (Ενεργοποίηση εργαλείων χάρτη, σελίδα 11).
1 Στο χάρτη, επιλέξτε > Δεδομένα ταξιδιού.
2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων ταξιδιού.
3 Ορίστε μια επιλογή.
Το νέο πεδίο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται στο εργαλείο
χάρτη δεδομένων ταξιδιού.
Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού
Στη σελίδα πληροφοριών ταξιδιού εμφανίζεται η ταχύτητα, ενώ
παρέχονται και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάνετε συχνές στάσεις, μην απενεργοποιείτε
τη συσκευή, ώστε να μπορεί να μετρά με ακρίβεια το χρόνο που
έχει παρέλθει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Στο χάρτη, επιλέξτε Ταχύτητα.
Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού
Η συσκευή σας διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού, το
οποίο αποτελεί μια καταγραφή της διαδρομής που έχετε
διανύσει.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη.
2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή ταξιδιού.
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού
1 Στο χάρτη, επιλέξτε Ταχύτητα.
2 Επιλέξτε > Μηδενισμός πεδίων.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε
Επιλογή όλων για να μηδενίσετε όλα τα πεδία
δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
• Επιλέξτε Μηδενισμός δεδομένων ταξιδιού για να
μηδενίσετε τις πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδιού.
• Επιλέξτε Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας για να
μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.
• Επιλέξτε Μηδενισμός ταξιδιού B για να μηδενίσετε το
οδόμετρο.
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε
μπροστά σας
Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε
μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον
οποίο ταξιδεύετε.
1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε > Κυκλοφορία.
12
Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε
μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά
του χάρτη.
2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες
λεπτομέρειες.
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη
Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις
καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.
1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε Εφαρμογές > Κυκλοφορία.
2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε > Συντομογραφίες για να δείτε
το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης
1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε Εφαρμογές > Κυκλοφορία.
2 Επιλέξτε > Συμβάντα.
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα,
χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.
Προσαρμογή του χάρτη
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη
Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο
χάρτη, όπως εικονίδια για σημεία ενδιαφέροντος και συνθήκες
δρόμου.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη.
2 Επιλέξτε τα επίπεδα που θα περιλαμβάνονται στο χάρτη και
πατήστε Αποθήκ..
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη
1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.
Αλλαγή προοπτικής χάρτη
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Προβολή χάρτη
οδήγησης.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε Προς πορεία για να δείτε το χάρτη σε δύο
διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω
πλευρά.
• Επιλέξτε Προς Βορρά για να δείτε το χάρτη σε 2-D, με το
Βορρά στην επάνω πλευρά.
• Επιλέξτε 3-D για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.
3 Επιλέξτε Αποθήκ..
Δεδομένα κίνησης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των
πληροφοριών κίνησης.
Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές ή
για όλα τα μοντέλα προϊόντων. Για πληροφορίες σχετικά με
δέκτες πληροφοριών κίνησης και περιοχές κάλυψης,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/traffic.
Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, η συσκευή
σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό
χρόνο.
• Αν η συσκευή σας περιλαμβάνει δέκτη πληροφοριών
κίνησης, μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης από ένα
εναέριο σύστημα μετάδοσης σημάτων, όταν υπάρχει.
• Τα μοντέλα προϊόντων που λήγουν με LT ή LMT
περιλαμβάνουν δέκτη πληροφοριών κίνησης FM.
Δεδομένα κίνησης
• Τα μοντέλα προϊόντων που λήγουν με LMT-D ή LMTHD
περιλαμβάνουν ψηφιακό δέκτη πληροφοριών κίνησης.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην τροφοδοσία του
οχήματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας για τη
λήψη δεδομένων κίνησης, χρησιμοποιώντας το δέκτη
πληροφοριών κίνησης.
• Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας σήματος
δεδομένων κίνησης, για να λαμβάνει πληροφορίες
χρησιμοποιώντας το δέκτη πληροφοριών κίνησης.
• Η συσκευή μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης από
την εφαρμογή Smartphone Link στο πλαίσιο συνδρομητικής
υπηρεσίας.
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη
πληροφοριών κίνησης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα θερμαινόμενα (επιμεταλλωμένα) παρμπρίζ ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του δέκτη πληροφοριών
κίνησης.
Αν η συσκευή σας περιλαμβάνει δέκτη πληροφοριών κίνησης,
μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης από ένα εναέριο σύστημα
μετάδοσης σημάτων, όταν υπάρχει. Αυτή η λειτουργία δεν είναι
διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, είναι δυνατή η λήψη
πληροφοριών κίνησης από ραδιοφωνικούς σταθμούς FM με
χρήση της τεχνολογίας HD Radio™.
1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας περιλαμβάνει δέκτη
πληροφοριών κίνησης.
• Τα μοντέλα προϊόντων που λήγουν με LT ή LMT
περιλαμβάνουν δέκτη πληροφοριών κίνησης FM.
• Τα μοντέλα προϊόντων που λήγουν με LMT-D ή LMTHD
περιλαμβάνουν ψηφιακό δέκτη πληροφοριών κίνησης.
2 Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία του οχήματος,
χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με
τη συσκευή σας (Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία
αυτοκινήτου, σελίδα 2).
Το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή σας
περιλαμβάνει κεραία για το δέκτη πληροφοριών κίνησης.
Όταν βρίσκεστε εντός μιας περιοχής κάλυψης της κίνησης, η
συσκευή σας μπορεί να προβάλει πληροφορίες κίνησης και να
σας βοηθάει να αποφεύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης.
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω Smartphone
Link
Η υπηρεσία "Πληροφορίες κίνησης σε πραγματικό χρόνο"
παρέχει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο.
1 Πραγματοποιήστε λήψη του Smartphone Link στο συμβατό
σας τηλέφωνο (Λήψη του Smartphone Link, σελίδα 16).
2 Εγγραφείτε στην υπηρεσία "Πληροφορίες κίνησης σε
πραγματικό χρόνο" (Εγγραφή στις Live υπηρεσίες Garmin,
σελίδα 16).
3 Συνδέστε τη συσκευή στο τηλέφωνο στο οποίο είναι ενεργό
το Smartphone Link (Αντιστοίχιση με το τηλέφωνο και
σύνδεση στο Smartphone Link, σελίδα 14).
Σχετικά με τις συνδρομές σε υπηρεσίες
πληροφοριών κίνησης
Σε περίπτωση λήξης της συνδρομής, μπορείτε να αγοράσετε
πρόσθετες συνδρομές ή να ανανεώσετε τη συνδρομή σας.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.garmin.com/traffic.
Προβολή συνδρομών σε υπηρεσίες πληροφοριών
κίνησης
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία > Συνδρομές.
Λειτουργία φωνητικών εντολών
Προσθήκη συνδρομής
Μπορείτε να αγοράσετε συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών
κίνησης για άλλες περιοχές ή χώρες.
1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε Κυκλοφορία.
2 Επιλέξτε Συνδρομές > .
3 Σημειώστε το ID του δέκτη πληροφοριών κίνησης FM.
4 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/fmtraffic για να
αγοράσετε μια συνδρομή και να λάβετε έναν κωδικό 25
χαρακτήρων.
Ο κωδικός συνδρομής σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Απαιτείται η λήψη νέου
κωδικού κάθε φορά που ανανεώνετε την υπηρεσία. Εάν
διαθέτετε πολλούς δέκτες πληροφοριών κίνησης FM, πρέπει
να λάβετε ένα νέο κωδικό για κάθε δέκτη.
5 Επιλέξτε Επόμενο στη συσκευή.
6 Πληκτρολογήστε τον κωδικό.
7 Επιλέξτε Τέλος.
Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα
δεδομένα κίνησης.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία.
2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κυκλοφορία.
Λειτουργία φωνητικών εντολών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία φωνητικών εντολών δεν είναι
διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες και τις περιοχές και ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πλοήγηση με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής
ενδέχεται να μην επιτύχει την επιθυμητή απόδοση σε
θορυβώδες περιβάλλον.
Η λειτουργία φωνητικών εντολών σάς δίνει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εκφωνώντας λέξεις και εντολές.
Το μενού φωνητικών εντολών παρέχει φωνητικά μηνύματα και
μια λίστα διαθέσιμων εντολών.
Ορισμός φράσης ενεργοποίησης
Η φράση ενεργοποίησης είναι μια λέξη ή φράση που μπορείτε
να πείτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής
εντολής. Η προεπιλεγμένη φράση ενεργοποίησης είναι
Λειτουργία φωνητικών εντολών.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να μειώσετε τις πιθανότητες τυχαίας
ενεργοποίησης της λειτουργίας φωνητικών εντολών
χρησιμοποιώντας μια ισχυρή φράση ενεργοποίησης.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Λειτουργία φωνητικών εντολών >
> Φράση ενεργοποίησης.
2 Εισαγάγετε μια νέα φράση ενεργοποίησης.
Κατά την εισαγωγή της, η συσκευή υποδεικνύει την ισχύ της
φράσης.
3 Επιλέξτε Τέλος.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικών
εντολών
Εκφωνήστε τη φράση ενεργοποίησης.
Εμφανίζεται το μενού φωνητικών εντολών.
Συμβουλές φωνητικών εντολών
• Μιλάτε σε φυσιολογικό τόνο, απευθυνόμενοι προς τη
συσκευή.
• Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή
ραδιόφωνο, για να αυξήσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης
φωνής.
13
• Εκφωνήστε τις εντολές όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
• Απαντήστε στα φωνητικά μηνύματα από τη συσκευή όπως
απαιτείται.
• Αυξήστε το μέγεθος της φράσης ενεργοποίησης, για να
μειώσετε τις πιθανότητες τυχαίας ενεργοποίησης της
λειτουργίας φωνητικών εντολών.
• Περιμένετε να ακούσετε τους δύο χαρακτηριστικούς τόνους
για να επιβεβαιώσετε την είσοδο και την έξοδο της συσκευής
από τη λειτουργία φωνητικών εντολών.
Έναρξη πορείας με τη χρήση φωνητικών
εντολών
Μπορείτε να πείτε τα ονόματα δημοφιλών, γνωστών θέσεων.
1 Εκφωνήστε τη φράση ενεργοποίησης (Ορισμός φράσης
ενεργοποίησης, σελίδα 13).
2 Πείτε Εύρεση τοποθεσίας.
3 Ακούστε το φωνητικό μήνυμα και εκφωνήστε το όνομα της
θέσης.
4 Εκφωνήστε τον αριθμό γραμμής.
5 Πείτε Πλοήγηση.
Σίγαση οδηγιών
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα φωνητικά μηνύματα για τη
λειτουργία φωνητικών εντολών χωρίς σίγαση της συσκευής.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Λειτουργία φωνητικών εντολών >
.
2 Επιλέξτε Σίγαση οδηγιών > Ενεργοποιημένη.
Φωνητικός έλεγχος
Στις περιοχές όπου η λειτουργία φωνητικών εντολών δεν είναι
διαθέσιμη, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη
λειτουργία φωνητικού ελέγχου. Χάρη σε αυτήν τη λειτουργία
μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή με τη φωνή σας. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου, πρέπει
πρώτα να την ρυθμίσετε ειδικά για τη φωνή σας.
Ρύθμιση φωνητικού ελέγχου
Η λειτουργία Φωνητικός έλεγχος πρέπει να ρυθμιστεί για έναν
μόνο χρήστη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Φωνητικός έλεγχος.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να
ηχογραφήσετε εντολές για κάθε φράση φωνητικού ελέγχου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να πείτε τη φράση όπως ακριβώς
εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να εκφωνήσετε μια
εναλλακτική εντολή με το ίδιο νόημα, σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
Για να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία φωνητικού ελέγχου,
πρέπει να εκφωνήσετε την εντολή που έχετε ηχογραφήσει για τη
συγκεκριμένη λειτουργία.
Χρήση φωνητικού ελέγχου
1 Πείτε την εντολή που έχετε ηχογραφήσει για τη φράση
Φωνητικός έλεγχος.
Εμφανίζεται το μενού φωνητικού ελέγχου.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Συμβουλές φωνητικού ελέγχου
• Μιλήστε σε φυσιολογικό τόνο, απευθυνόμενοι προς τη
συσκευή.
• Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή
ραδιόφωνο, για να αυξήσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης
φωνής.
• Εκφωνήστε τις εντολές όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
• Περιμένετε μέχρι να ακουστεί ο ήχος που επιβεβαιώνει ότι η
συσκευή έλαβε με επιτυχία την εντολή.
14
BluetoothΣυνδεδεμένες λειτουργίες
Η συσκευή διαθέτει αρκετές συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth
για το συμβατό smartphone σας. Ορισμένες λειτουργίες
απαιτούν την εγκατάσταση της εφαρμογής Smartphone Link στο
smartphone σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε
τη διεύθυνση garmin.com/smartphonelink.
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας: Σας επιτρέπει να
πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη
συσκευή σας, και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη
συσκευή ως hands-free ανοικτής ακρόασης. Αν η επιλεγμένη
γλώσσα υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικών εντολών,
μπορείτε να κάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας φωνητικές
εντολές.
Ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα του
τηλεφώνου στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι
διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
Αποστολή θέσεων στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε
θέσεις από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.
FoursquareΚοινοποίηση παρουσίας: Σας επιτρέπει να
κοινοποιείτε την παρουσία σας σε θέσεις του Foursquare
χρησιμοποιώντας τη συσκευή πλοήγησης.
Ενημερώσεις καιρού: Στέλνει καιρικές συνθήκες και
ειδοποιήσεις πραγματικού χρόνου στη συσκευή σας.
GarminLive υπηρεσίες: Παρέχει συνδρομητικές υπηρεσίες για
να προβάλετε δεδομένα πραγματικού χρόνου στη συσκευή
σας, όπως συνθήκες κίνησης, στάθμευσης και υπηρεσίες
πρόγνωσης καιρού.
Αντιστοίχιση με το τηλέφωνο και σύνδεση
στο Smartphone Link
Πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή Garmin DriveLuxe με το
τηλέφωνο, για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Bluetooth.
Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται
αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.
Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν την εφαρμογή Smartphone
Link. Μπορείτε να συνδεθείτε με την εφαρμογή Smartphone Link
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστοίχισης ή αργότερα.
1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας,
εγκαταστήστε την εφαρμογή Smartphone Link (προαιρετικά).
2 Τοποθετήστε τη συσκευή Garmin DriveLuxe και το τηλέφωνο
σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 3 m (10 ft).
3 Από τη συσκευή σας Garmin DriveLuxe, επιλέξτε Ρυθμίσεις
> Bluetooth και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Bluetooth.
4 Επιλέξτε Αναζήτηση για συσκευές.
5 Στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία
Bluetooth και τη δυνατότητα εντοπισμού του τηλεφώνου.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του τηλεφώνου σας για
περισσότερες λεπτομέρειες.
Στη
συσκευή Garmin DriveLuxe, επιλέξτε ΟΚ.
6
Η συσκευή Garmin DriveLuxe ξεκινά την αναζήτηση για
κοντινές συσκευές Bluetoothκαι εμφανίζεται μια λίστα
συσκευών Bluetooth. Ενδέχεται να χρειαστεί έως και ένα
λεπτό για να εμφανιστεί το τηλέφωνό σας στη λίστα.
7 Επιλέξτε το τηλέφωνό σας από τη λίστα και πατήστε ΟΚ.
8 Στο τηλέφωνό σας, επιβεβαιώστε το αίτημα αντιστοίχισης.
9 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link
(προαιρετικά).
Αν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με μια συσκευή Apple ,
ένας κωδικός ασφαλείας εμφανίζεται στην οθόνη Garmin
DriveLuxe.
10 Αν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας στο
τηλέφωνό σας εντός 30 δευτερολέπτων.
®
BluetoothΣυνδεδεμένες λειτουργίες
Εικονίδια κατάστασης λειτουργίας Bluetooth
Στις ρυθμίσεις Bluetooth, δίπλα σε κάθε αντιστοιχισμένο
τηλέφωνο, εμφανίζονται εικονίδια κατάστασης.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth.
• Ένα γκρι εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι
απενεργοποιημένη ή αποσυνδεδεμένη για το συγκεκριμένο
τηλέφωνο.
• Ένα έγχρωμο εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι
συνδεδεμένη και ενεργή για το συγκεκριμένο τηλέφωνο.
Κλήσεις ανοικτής ακρόασης
Έξυπνες ειδοποιήσεις
Λειτουργίες και υπηρεσίες Smartphone Link
Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για τη
συσκευή Apple
Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι
ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το
τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να
απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε ορισμένες λειτουργίες.
Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στη
συσκευή Apple
Για να συνδεθείτε με την εφαρμογή Smartphone Link, πρέπει να
πραγματοποιήσετε αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής
Garmin DriveLuxe με το τηλέφωνό σας.
Αν δεν έχετε συνδεθεί με την εφαρμογή Smartphone Link κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστοίχισης, μπορείτε να τη
συνδέσετε για πρόσθετες λειτουργίες Bluetooth. Η εφαρμογή
Smartphone Link επικοινωνεί με το τηλέφωνό σας,
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth Smart. Την πρώτη
φορά που συνδέετε την εφαρμογή Smartphone Link με μια
συσκευή Apple, πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό ασφαλείας
Bluetooth Smart.
1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας,
εγκαταστήστε την εφαρμογή Smartphone Link.
2 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
Στην οθόνη της συσκευής Garmin DriveLuxe εμφανίζεται
ένας κωδικός ασφαλείας.
3 Στο τηλέφωνό σας, πληκτρολογήστε τον κωδικό.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί σε
κλήσεις ανοικτής ακρόασης και δεδομένα χρησιμοποιώντας
δύο διαφορετικά ονόματα.Τα εικονίδια και εμφανίζονται
μπλε δίπλα από το όνομα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται
για δεδομένα και ειδοποιήσεις.
3 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υπηρεσίες smartphone.
Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων για τη
συσκευή Apple
Μπορείτε να φιλτράρετε τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στη
συσκευή σας μέσω της εμφάνισης ή της απόκρυψης
κατηγοριών.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth.
2 Επιλέξτε το όνομα τηλεφώνου που έχει συνδεθεί με τα
δεδομένα και τις ειδοποιήσεις Smartphone Link.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί σε
κλήσεις ανοικτής ακρόασης και δεδομένα χρησιμοποιώντας
δύο διαφορετικά ονόματα.Τα εικονίδια και εμφανίζονται
έγχρωμα δίπλα στο όνομα του τηλεφώνου που
χρησιμοποιείται για δεδομένα και ειδοποιήσεις.
3 Επιλέξτε Έξυπνες ειδοποιήσεις.
4 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε
ειδοποίηση, για να την προβάλετε.
Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για το
Smartphone με Android™
Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι
ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το
τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να
απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε ορισμένες λειτουργίες.
Σύνδεση με την εφαρμογή Smartphone Link στο
Android Smartphone
Για να συνδεθείτε με την εφαρμογή Smartphone Link, πρέπει να
πραγματοποιήσετε αντιστοίχιση και σύνδεση της συσκευής
Garmin DriveLuxe με το τηλέφωνό σας.
Αν δεν έχετε συνδεθεί με την εφαρμογή Smartphone Link κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστοίχισης, μπορείτε να τη
συνδέσετε για πρόσθετες λειτουργίες Bluetooth.
1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας,
εγκαταστήστε την εφαρμογή Smartphone Link.
2 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
Απενεργοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων
ανοικτής ακρόασης στη συσκευή Apple
Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth για το
Smartphone με Android
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις τηλεφωνικές κλήσεις
ανοικτής ακρόασης και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με το
τηλέφωνό σας για δεδομένα και ειδοποιήσεις Smartphone Link.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth.
2 Επιλέξτε το όνομα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται για
κλήσεις ανοικτής ακρόασης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί σε
κλήσεις ανοικτής ακρόασης και δεδομένα χρησιμοποιώντας
δύο διαφορετικά ονόματα.Το εικονίδιο εμφανίζεται
έγχρωμο δίπλα στο όνομα τηλεφώνου που χρησιμοποιείται
για κλήσεις ανοικτής ακρόασης.
3 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Τηλεφωνικές κλήσεις.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες
Bluetooth και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με άλλες
λειτουργίες.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth.
2 Επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να απενεργοποιήσετε τις κλήσεις ανοικτής ακρόασης,
αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Τηλεφωνικές κλήσεις.
• Για να απενεργοποιήσετε δεδομένα και έξυπνες
ειδοποιήσεις Smartphone Link, αποεπιλέξτε το πλαίσιο
ελέγχου Smartphone Link.
• Για να απενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις συγκεκριμένων
εφαρμογών, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή
Smartphone Link.
Απενεργοποίηση των δεδομένων και των έξυπνων
ειδοποιήσεων Smartphone Link για τη συσκευή
Apple
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα και τις έξυπνες
ειδοποιήσεις Smartphone Link και να παραμείνετε συνδεδεμένοι
με το τηλέφωνό σας για κλήσεις ανοικτής ακρόασης.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth.
2 Επιλέξτε το όνομα τηλεφώνου που έχει συνδεθεί με τα
δεδομένα και τις ειδοποιήσεις Smartphone Link.
BluetoothΣυνδεδεμένες λειτουργίες
Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων για το Smartphone με
Android
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Smartphone Link
για να επιλέξετε ποιοι τύποι ειδοποιήσεων θα εμφανίζονται στη
συσκευή Garmin DriveLuxe.
1 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Smartphone Link.
2 Επιλέξτε .
15
3 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου Έξυπνες
ειδοποιήσεις.
4 Στην ενότητα Ειδοποιήσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις.
Τότε εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών ειδοποιήσεων και
εφαρμογών.
5 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια
ειδοποίηση, επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής δίπλα από το
όνομα της κατηγορίας ή της εφαρμογής.
• Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στη λίστα, επιλέξτε .
Smartphone Link
Το Smartphone Link είναι μια εφαρμογή τηλεφώνου που σας
επιτρέπει να συγχρονίζετε δεδομένα θέσης με το τηλέφωνό σας
και να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες πραγματικού χρόνου
μέσω της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας. Η συσκευή
σας μεταφέρει δεδομένα από το Smartphone Link
χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Οι
πληροφορίες πραγματικού χρόνου είναι διαθέσιμες μέσω
δωρεάν και συνδρομητικών προγραμμάτων από τις live
υπηρεσίες Garmin (Live υπηρεσίες Garmin, σελίδα 16).
Οι αποθηκευμένες και οι πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις
συγχρονίζονται με το τηλέφωνό σας κάθε φορά που η συσκευή
σας συνδέεται στο Smartphone Link.
Λήψη του Smartphone Link
Το Smartphone Link είναι διαθέσιμο για ορισμένα smartphone.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/smartphonelink ή
το κατάστημα εφαρμογών για να δείτε τη συμβατότητα του
τηλεφώνου σας και για πληροφορίες σχετικά με τη
διαθεσιμότητα.
Πραγματοποιήστε λήψη του Smartphone Link στο
υποστηριζόμενο τηλέφωνό σας από το κατάστημα
εφαρμογών.
Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και την εγκατάσταση
εφαρμογών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του
τηλεφώνου σας.
Αποστολή θέσης από το τηλέφωνο στη συσκευή
Το Smartphone Link αποτελεί μια εφαρμογή πλοήγησης του
τηλεφώνου σας.
1 Στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε το κουμπί έναρξης πλοήγησης
σε μια θέση (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του
τηλεφώνου σας).
2 Από το μενού της εφαρμογής, επιλέξτε Smartphone Link.
Την επόμενη φορά που θα συνδέσετε τη συσκευή στο τηλέφωνό
σας, η θέση θα μεταφερθεί στα πρόσφατα εντοπισμένα στοιχεία
της συσκευής.
Live υπηρεσίες Garmin
Για να χρησιμοποιήσετε τις Live υπηρεσίες Garmin, η συσκευή
σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε ένα υποστηριζόμενο
τηλέφωνο με Smartphone Link (Αντιστοίχιση με το τηλέφωνο και
σύνδεση στο Smartphone Link, σελίδα 14).
Η σύνδεση στο Smartphone Link παρέχει πρόσβαση στις live
υπηρεσίες Garmin. Οι live υπηρεσίες Garmin προσφέρουν
δωρεάν και συνδρομητικά προγράμματα για την προβολή
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από τη συσκευή σας, όπως
δεδομένα κίνησης, καιρός και τιμές καυσίμων.
Ορισμένες υπηρεσίες, όπως ο καιρός, διατίθενται ως ξεχωριστές
εφαρμογές στη συσκευή σας. Άλλες υπηρεσίες, όπως οι
πληροφορίες κίνησης, βελτιώνουν τις υφιστάμενες λειτουργίες
πλοήγησης της συσκευής. Για τις λειτουργίες για τις οποίες
απαιτείται πρόσβαση στις live υπηρεσίες Garmin, εμφανίζεται το
σύμβολο του Smartphone Link. Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται
μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Smartphone Link.
16
Εγγραφή στις Live υπηρεσίες Garmin
Για να μπορέσετε να εγγραφείτε στις Live υπηρεσίες Garmin,
πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Smartphone Link στο
τηλέφωνό σας.
1 Ξεκινήστε την εφαρμογή Smartphone Link στο τηλέφωνό σας
(Αντιστοίχιση με το τηλέφωνο και σύνδεση στο Smartphone
Link, σελίδα 14).
2 Επιλέξτε Ο λογαριασμός μου.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τις
αντίστοιχες χρεώσεις συνδρομής.
3 Επιλέξτε μια υπηρεσία.
4 Επιλέξτε τη χρέωση.
5 Επιλέξτε Συνδρομή.
6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Έξυπνες ειδοποιήσεις
Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή
Smartphone Link, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το
smartphone στη συσκευή Garmin DriveLuxe, όπως μηνύματα
κειμένου, εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά
για να λάβετε ειδοποιήσεις στη συσκευή πλοήγησης από τη
στιγμή που θα συνδεθεί με την εφαρμογή Smartphone Link. Το
εικονίδιο εμφανίζεται έγχρωμο στις ρυθμίσεις Bluetooth όταν
οι έξυπνες ειδοποιήσεις είναι συνδεδεμένες και ενεργοποιημένες
(Εικονίδια κατάστασης λειτουργίας Bluetooth, σελίδα 15).
Λήψη ειδοποιήσεων
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της
οδήγησης.
Για να λαμβάνει ειδοποιήσεις η συσκευή Garmin DriveLuxe,
πρέπει πρώτα να τη συνδέσετε με το smartphone και την
εφαρμογή Smartphone Link.
Από τις περισσότερες σελίδες, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο
παράθυρο μόλις η συσκευή λάβει κάποια ειδοποίηση από το
smartphone. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις,
πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν βλέπετε το χάρτη, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται
σε ένα εργαλείο χάρτη.
• Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε ΟΚ.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση
παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
• Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε Προβολή.
• Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε Προβολή >
Αναπαραγ.:.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας
τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία
δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
• Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη
ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε
Προβολή και ορίστε μια επιλογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για
μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται
από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.
Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της
οδήγησης.
Για να λαμβάνει ειδοποιήσεις η συσκευή Garmin DriveLuxe,
πρέπει πρώτα να τη συνδέσετε με το smartphone και την
εφαρμογή Smartphone Link.
BluetoothΣυνδεδεμένες λειτουργίες
Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε
ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης. Αν η συσκευή
κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι
είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.
• Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε .
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση
παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
• Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το κείμενο της
ειδοποίησης.
• Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε Αναπαραγωγή
μηνύματος.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας
τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία
δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
• Για να ακούσετε την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας μια
φωνητική εντολή, πείτε Αναπαραγωγή μηνύματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η
επιλεγμένη γλώσσα υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής
εντολής και το εικονίδιο εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη.
• Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη
ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε
Προβολή και ορίστε μια επιλογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για
μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται
από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.
Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων
Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα όλων των ενεργών
ειδοποιήσεων.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Έξυπνες ειδοποιήσεις.
Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων. Οι μη αναγνωσμένες
ειδοποιήσεις εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ οι
ειδοποιήσεις που έχετε ήδη διαβάσει εμφανίζονται με γκρι.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε την περιγραφή
της ειδοποίησης.
• Για να ακούσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε .
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας
τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η
λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
Κλήση ανοικτής ακρόασης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και τα περισσότερα τηλέφωνα υποστηρίζονται
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι εγγυημένη η
δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου. Ενδέχεται
να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.
Χάρη στην ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να
συνδέσετε τη συσκευή με το κινητό τηλέφωνό σας, προκειμένου
να την μετατρέψετε σε συσκευή με δυνατότητα ανοικτής
συνομιλίας. Ενώ είστε συνδεδεμένοι, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις με τη συσκευή
σας.
Πραγματοποίηση κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης σε αριθμό
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Κλήση.
2 Εισαγάγετε τον αριθμό.
3 Επιλέξτε Κλήση.
Πραγματοποίηση κλήσης σε επαφή του τηλεφωνικού
καταλόγου
Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή, ο τηλεφωνικός
σας κατάλογος φορτώνεται από το τηλέφωνο στη συσκευή σας.
Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμος
ο τηλεφωνικός κατάλογος. Ορισμένα τηλέφωνα δεν
υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.
BluetoothΣυνδεδεμένες λειτουργίες
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Τηλ. κατάλογος.
2 Επιλέξτε μια επαφή.
3 Επιλέξτε Κλήση.
Πραγματοποίηση κλήσης σε θέση
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Αναζήτηση στις
κατηγορίες.
2 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος.
3 Επιλέξτε Κλήση.
Λήψη κλήσης
Κατά τη λήψη μιας κλήσης, επιλέξτε Απάντηση ή
Παράβλεψη.
Χρήση του ιστορικού κλήσεων
Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή, το ιστορικό
κλήσεων φορτώνεται από το τηλέφωνο στη συσκευή σας.
Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμο
το ιστορικό κλήσεων. Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν
αυτή τη λειτουργία.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Ιστορικό κλήσεων.
2 Επιλέξτε μια κατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα κλήσεων στην κορυφή της οποία
παρατίθενται οι πιο πρόσφατες κλήσεις.
3 Επιλέξτε μια κλήση.
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να ορίσετε επιλογές
κλήσης από το χάρτη.
• Για να μεταφέρετε τον ήχο στο τηλέφωνο, επιλέξτε .
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη
λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς
να τερματίσετε την κλήση ή εάν επιθυμείτε να
πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.
• Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε .
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη
λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων,
όπως ο τηλεφωνητής.
• Για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση μικροφώνου, επιλέξτε .
• Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε .
Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου οικίας
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αφού αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου
οικίας, μπορείτε να τον τροποποιήσετε με επεξεργασία του
στοιχείου "Οικία" στη λίστα αποθηκευμένων θέσεων
(Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης, σελίδα 10).
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Τηλέφωνο > > Ορισμός τηλ.
οικίας.
2 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.
3 Επιλέξτε Τέλος.
Πραγματοποίηση κλήσης στον αριθμό οικίας
Για να καλέσετε την οικία σας, πρέπει προηγουμένως να
εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό για τη θέση της οικίας σας.
Επιλέξτε Εφαρμογές > Τηλέφωνο > Κλήση προς οικία.
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth
Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth
χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα συζευγμένων συσκευών.
Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί στη
συσκευή Garmin DriveLuxe αυτόματα στο μέλλον.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth.
2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.
3 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από το όνομα της
συζευγμένης συσκευής.
17
Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου
Μπορείτε να διαγράψετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο, ώστε να
αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση με τη συσκευή σας στο
μέλλον.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth.
2 Επιλέξτε το τηλέφωνο και στη συνέχεια πατήστε Κατάργηση
σύζευξης συσκευής.
Χρήση των εφαρμογών
Προβολή αρχείων βοήθειας
Επιλέξτε Εφαρμογές > Βοήθεια για να δείτε το πλήρες
εγχειρίδιο κατόχου.
Αναζήτηση στα θέματα βοήθειας
Επιλέξτε Εφαρμογές > Βοήθεια >
.
Προβολή της πρόγνωσης καιρού
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας
πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού. Μπορείτε να συνδέσετε τη
συσκευή σας με την εφαρμογή Smartphone Link, για να
λαμβάνετε δεδομένα καιρού (Αντιστοίχιση με το τηλέφωνο και
σύνδεση στο Smartphone Link, σελίδα 14). Σε ορισμένες
περιοχές, τα μοντέλα προϊόντων που περιλαμβάνουν ψηφιακό
δέκτη πληροφοριών κίνησης μπορούν να λαμβάνουν καιρικές
πληροφορίες για την περιοχή μέσω εναέριου ψηφιακού σήματος
δεδομένων κίνησης (Δεδομένα κίνησης, σελίδα 12). Οι
υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις
περιοχές.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Καιρός.
Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια
πρόγνωση για αρκετές ημέρες.
2 Επιλέξτε ημέρα.
Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη
ημέρα.
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Καιρός > Τρέχουσα θέση.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε
μια πόλη από τη λίστα.
• Για να προσθέσετε μια αγαπημένη σας πόλη, επιλέξτε
Προσθήκη πόλης και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.
Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να
αγοράσετε τις "Υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού" μέσω του
Smartphone Link.
Μπορείτε να προβάλετε ένα χάρτη-ραντάρ με κινούμενα
διαγράμματα και κωδικοποίηση χρωμάτων που εμφανίζει τις
τρέχουσες καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης και ένα εικονίδιο
καιρού στο χάρτη. Το εικονίδιο καιρού αλλάζει υποδεικνύοντας
τις καιρικές συνθήκες της περιοχής, όπως βροχή, χιόνι και
καταιγίδες.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Καιρός.
2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.
3 Επιλέξτε > Μετεωρολογικό ραντάρ.
Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να
αγοράσετε τις "Yπηρεσίες πρόγνωσης καιρού" μέσω του
Smartphone Link.
Ενώ ταξιδεύετε με τη συσκευή σας, ενδέχεται να εμφανίζονται
στην οθόνη προειδοποιήσεις καιρού. Μπορείτε να προβάλετε
ένα χάρτη με τις προειδοποιήσεις καιρού κοντά στην τρέχουσα
θέση σας ή σε μια επιλεγμένη πόλη.
18
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Καιρός.
2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.
3 Επιλέξτε > Ειδοποιήσεις καιρού.
Έλεγχος συνθηκών δρόμου
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να
αγοράσετε τις "Υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού" μέσω του
Smartphone Link.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > Καιρός.
2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.
3 Επιλέξτε > Συνθήκες δρόμου.
Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive
Οι κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive παρέχουν, σε
πραγματικό χρόνο, εικόνες των συνθηκών κίνησης που
επικρατούν σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και διασταυρώσεις.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις κάμερες που σκοπεύετε να
παρακολουθείτε τακτικά.
Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να
εγγραφείτε στην υπηρεσία photoLive και η συσκευή σας πρέπει
να είναι συνδεδεμένη σε ένα υποστηριζόμενο τηλέφωνο με
Smartphone Link (Smartphone Link, σελίδα 16).
Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > photoLive.
2 Επιλέξτε Πατήστε για Προσθήκη.
3 Επιλέξτε μια οδό.
4 Επιλέξτε έναν κόμβο.
5 Επιλέξτε Αποθήκ..
Προβολή κάμερας κίνησης
Για να δείτε μια κάμερα κίνησης, πρέπει προηγουμένως να την
έχετε αποθηκεύσει (Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης,
σελίδα 18).
1 Επιλέξτε Εφαρμογές > photoLive.
2 Επιλέξτε μια κάμερα.
Προβολή προηγούμενων πορειών και
προορισμών
Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία,
θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (Ρυθμίσεις
συσκευής και απορρήτου, σελίδα 20).
Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς
και τις θέσεις όπου σταματήσατε.
Επιλέξτε Εφαρμογές > Προηγούμενες θέσεις μου.
Προσαρμογή της συσκευής
Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα.
Όχημα: Ρυθμίζει το εικονίδιο που αναπαριστά τη θέση σας στο
χάρτη.
Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.
Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο
χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να
επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.
Θέμα χάρτη: Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.
Εργαλεία χάρτη: Ρυθμίζει τις συντομεύσεις που εμφανίζονται
στο μενού των εργαλείων χάρτη.
Επίπεδα χάρτη: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη
σελίδα χάρτη (Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη, σελίδα 12).
Χρήση των εφαρμογών
Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για
βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή
την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη
μόνοι σας.
Οι χάρτες μου: Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα
χρησιμοποιεί η συσκευή.
3 Πατήστε στο χάρτη δύο φορές για να επιλέξετε μια περιοχή.
Ενεργοποίηση χαρτών
Ρυθμίσεις οπίσθιας κάμερας
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι
εγκατεστημένα στη συσκευή σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://buy.garmin.com.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Οι χάρτες μου.
2 Επιλέξτε ένα χάρτη.
Ρυθμίσεις πλοήγησης
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση.
Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των
κυριότερων δρόμων της πορείας σας όταν ξεκινάτε την
πλοήγηση.
Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού
πορείας.
Προειδοποίηση κόπωσης: Σας ειδοποιεί όταν έχετε οδηγήσει
για μεγάλο διάστημα χωρίς διάλειμμα.
Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς
αποφυγή σε μια πορεία.
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να
αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.
Περιβαλλοντικές ζώνες: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις αποφυγής για
περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις
εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.
Δρόμοι με διόδια: Ορίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή
διοδίων.
Διόδια και τέλη: Ορίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή
διοδίων και σημείων διέλευσης με αυτοκόλλητα διοδίων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες
τις περιοχές.
Περιορισμένη λειτουργία: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες
για τις οποίες απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση από το
χειριστή και οι οποίες θα μπορούσαν να αποσπάσουν την
προσοχή κατά την οδήγηση.
Προσομοίωση GPS: Σταματά τη λήψη σήματος GPS από τη
συσκευή και εξοικονομεί ισχύ μπαταρίας.
Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής.
Ο υπολογισμός πορείας βασίζεται στα όρια ταχύτητας και τα
δεδομένα επιτάχυνσης του οχήματος για μια συγκεκριμένη
πορεία.
Συντομότ. χρόνος: Υπολογίζει τις πορείες που είναι πιο
σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να
καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε
απόσταση.
Μικρότερη απόστ.: Υπολογίζει τις πορείες που είναι μικρότερες
σε απόσταση, αλλά ενδέχεται να απαιτούν περισσότερο
χρόνο για να καλυφθούν.
Εκτός δρόμου: Υπολογίζει μια απευθείας πορεία από την
τρέχουσα θέση έως τον προορισμό σας.
Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης
Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή δεν λαμβάνετε δορυφορικά
σήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το GPS για να ρυθμίσετε
μια προσομοιωμένη θέση.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσομοίωση GPS.
2 Από το κύριο μενού, επιλέξτε Προβολή χάρτη.
Προσαρμογή της συσκευής
Η διεύθυνση της θέσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της
οθόνης.
4 Επιλέξτε την περιγραφή θέσης.
5 Επιλέξτε Ορισμός θέσης.
Οι ρυθμίσεις κάμερας οπισθοπορείας σάς επιτρέπουν να
διαχειρίζεστε αντιστοιχισμένες κάμερες οπισθοπορείας Garmin
και ρυθμίσεις κάμερας. Αυτό το μενού εμφανίζεται στη συσκευή
πλοήγησης μόνο όταν η συσκευή συνδεθεί με καλώδιο δέκτη
ασύρματης κάμερας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της
κάμερας οπισθοπορείας που διαθέτετε για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση καμερών και τις
ρυθμίσεις κάμερας. Στη διεύθυνση garmin.com/backupcamera
μπορείτε να αγοράσετε μια κάμερα οπισθοπορείας Garmin.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Οπίσθια κάμερα και επιλέξτε μια
αντιστοιχισμένη κάμερα.
Κατάργηση σύζευξης: Καταργεί την αντιστοιχισμένη κάμερα.
Πρέπει να αντιστοιχίσετε ξανά την κάμερα, για να μπορέσετε
να τη δείτε χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή και αυτό το
καλώδιο.
Μετονομασία: Σας επιτρέπει να μετονομάσετε την
αντιστοιχισμένη κάμερα.
Γραμμές καθοδήγησης: Εμφανίζει ή αποκρύπτει γραμμές
καθοδήγησης και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις
γραμμές καθοδήγησης.
Ρυθμίσεις babyCam
Οι ρυθμίσεις babyCam σάς επιτρέπουν να διαχειρίζεστε
αντιστοιχισμένες κάμερες Garmin babyCam™ και ρυθμίσεις
κάμερας. Αυτό το μενού εμφανίζεται στη συσκευή πλοήγησης
μόνο όταν η συσκευή συνδεθεί με καλώδιο δέκτη ασύρματης
κάμερας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της κάμεράς σας για
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση καμερών
και τις ρυθμίσεις κάμερας. Στη διεύθυνση garmin.com/babycam
μπορείτε να αγοράσετε μια κάμερα Garmin babyCam.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > babyCam και επιλέξτε μια
αντιστοιχισμένη κάμερα.
Ρυθμίσεις τροφοδοσίας: Σας επιτρέπει να ορίσετε το χρόνο
εμφάνισης του βίντεο στην οθόνη.
Αντιστροφή βίντεο: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε
αναστροφή ή κατοπτρισμό του βίντεο.
Ευθυγράμμιση: Προβάλλεται το βίντεο babyCam για να
μπορέσετε να ευθυγραμμίσετε την κάμερα.
Υπενθύμιση ελέγχου θέσης: Ενεργοποιεί μια υπενθύμιση
ελέγχου για επιβάτες στα πίσω καθίσματα πριν βγείτε από το
όχημα.
Κατάργηση σύζευξης: Καταργεί την αντιστοιχισμένη κάμερα.
Μετονομασία: Σας επιτρέπει να μετονομάσετε την
αντιστοιχισμένη κάμερα.
Ρυθμίσεις Bluetooth
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth.
Bluetooth: Ενεργοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
Αναζήτηση για συσκευές: Γίνεται αναζήτηση για συσκευές
Bluetooth σε κοντινή θέση.
Φιλικό όνομα: Σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε ένα φιλικό
όνομα που προσδιορίζει τη συσκευή σας σε άλλες συσκευές
με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
Απενεργοποίηση Bluetooth
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth.
2 Επιλέξτε Bluetooth.
19
Ρυθμίσεις οθόνης
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Οθόνη.
Χρώματα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων
ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή Αυτόματα, η
συσκευή αλλάζει αυτόματα τα χρώματα ημέρας ή νύχτας
ανάλογα με την ώρα της ημέρας.
Φωτεινότητα: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα
της οθόνης.
Χρονικό όριο λειτουργίας οθόνης: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε
το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε
κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την
ισχύ της μπαταρίας.
Στιγμιότυπο οθόνης: Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια
φωτογραφία της οθόνης της συσκευής. Τα στιγμιότυπα
οθόνης αποθηκεύονται στο φάκελο "Screenshot" της
συσκευής σας.
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης
Από το κύριο μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία.
Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τις πληροφορίες κίνησης.
Τρέχων πάροχος: Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί
για τα δεδομένα πληροφοριών κίνησης. Με τη ρύθμιση
Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή
δεδομένων κίνησης.
Συνδρομές: Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες
πληροφοριών κίνησης.
Βελτιστοποίηση πορείας: Επιτρέπει στη συσκευή να
χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες
αυτόματα ή όταν ζητηθούν (Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω
κίνησης στην πορεία σας, σελίδα 7).
Ειδοποιήσεις κίνησης: Επιλέγει τη σοβαρότητα της
καθυστέρησης λόγω κίνησης για την οποία η συσκευή θα
εμφανίζει μια ειδοποίηση κίνησης.
Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας
Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων για τις μονάδες και την
ώρα, από το κύριο μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Μονάδες και
ώρα.
Τρέχουσα ώρα: Ρυθμίζει την ώρα της συσκευής.
Μορφή ώρας: Σας επιτρέπει να επιλέξετε μορφή ώρας 12
ωρών, 24 ωρών ή UTC.
Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που
χρησιμοποιούνται για αποστάσεις.
Μορφή θέσης: Ρυθμίζει τη μορφή των συντεταγμένων και το
σημείο αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις γεωγραφικές
συντεταγμένες.
Ρύθμιση της ώρας
1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε την ώρα.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για αυτόματη ρύθμιση της ώρας χρησιμοποιώντας
πληροφορίες GPS, επιλέξτε Αυτόματα.
• Για μη αυτόματη ρύθμιση της ώρας, μεταφέρετε τους
αριθμούς προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου
Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων γλώσσας και
πληκτρολογίου, από το κύριο μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις >
Γλώσσα και πληκτρολόγιο
Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ρυθμίζει τη γλώσσα για τις
φωνητικές εντολές.
Γλώσσα κειμένου: Ρυθμίζει το σύνολο του κειμένου που
εμφανίζεται στην οθόνη σύμφωνα με την επιλεγμένη γλώσσα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων
που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων
20
του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν
αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.
Γλώσσα πληκτρολογίου: Ενεργοποιεί τις γλώσσες
πληκτρολογίου.
Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε φορτώσει προσαρμοσμένα σημεία
ενδιαφέροντος (POIs) για να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις
σημείων εγγύτητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις
περιοχές.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ειδοπ. εγγύτητας.
Ήχος: Ρυθμίζει την ειδοποίηση που εκπέμπεται καθώς
πλησιάζετε σε σημεία εγγύτητας.
Ειδοποιήσεις: Ρυθμίζει τον τύπο σημείων εγγύτητας για τα
οποία αναπαράγονται ειδοποιήσεις.
Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου
Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων της συσκευής, επιλέξτε
Ρυθμίσεις > Συσκευή.
Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης λογισμικού, τον
αριθμό ID της μονάδας και πληροφορίες σχετικά με διάφορες
άλλες λειτουργίες του λογισμικού.
Άδειες χρήσης τελ. χρήστη: Εμφανίζονται οι άδειες χρήσης
τελικού χρήστη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την
ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος ή για την αγορά
πρόσθετων δεδομένων χάρτη.
Αναφορά θέσης: Ενεργοποιείται η κοινή χρήση των
πληροφοριών θέσης σας με την Garmin για βελτίωση του
περιεχομένου.
Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να καταγράφει
πληροφορίες για τις λειτουργίες myTrends, Προηγούμενες
θέσεις μου και Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.
Απαλοιφή ιστ. ταξιδιών: Διαγράφει το ιστορικό ταξιδιών για τις
λειτουργίες myTrends, Προηγούμενες θέσεις μου και Αρχείο
καταγραφής ταξιδιού.
Επαναφορά ρυθμίσεων
Μπορείτε να επαναφέρετε μια κατηγορία ρυθμίσεων ή όλες τις
ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων.
3 Επιλέξτε > Επαναφορά.
Στοιχεία συσκευής
Προδιαγραφές
Εύρος θερμοκρασιών
λειτουργίας
Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών
φόρτισης
Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Υποδοχή τροφοδοσίας Τροφοδοσία οχήματος με το παρεχόμενο
καλώδιο τροφοδοσίας οχήματος. Τροφοδοσία
εναλλασσόμενου ρεύματος με ένα προαιρετικό
αξεσουάρ (μόνο για οικιακή χρήση ή για το
γραφείο).
Τύπος μπαταρίας
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Καλώδια τροφοδοσίας
Μπορείτε να τροφοδοτήσετε τη συσκευή σας με διάφορους
τρόπους.
• Καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου
Στοιχεία συσκευής
• Καλώδιο USB
• Προσαρμογέας AC (προαιρετικό αξεσουάρ)
Φόρτιση της συσκευής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να
τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).
Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από
αυτές τις μεθόδους.
• Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση στήριξης και συνδέστε τη
βάση στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στο καλώδιο
τροφοδοσίας αυτοκινήτου.
• Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας
ένα καλώδιο USB.
Η συσκευή μπορεί να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη
σε υπολογιστή. Ορισμένοι φορητοί υπολογιστές ενδέχεται να
μην φορτίζουν τη συσκευή.
• Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ
προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέας ρεύματος για
επιτοίχια πρίζα.
Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα ACDC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για
χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από
τη διεύθυνση www.garmin.com.
Συντήρηση συσκευής
Φροντίδα της συσκευής σας
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.
Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να
εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό
διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη
λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί
βλάβη.
Αποφύγετε τυχόν έκθεση της συσκευής στο νερό.
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που
ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.
• Δηλώστε τη συσκευή σας στη διεύθυνση
http://my.garmin.com.
Επαναφορά της συσκευής
Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή εάν σταματήσει να
λειτουργεί.
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 12
δευτερόλεπτα.
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της
βεντούζας στήριξης
Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση
1 Πιάστε τη συσκευή από το επάνω και το κάτω μέρος.
2 Τραβήξτε το κάτω άκρο της συσκευής προς το μέρος σας
μέχρι να απελευθερωθεί από το μαγνήτη.
Εάν τραβήξετε τη συσκευή ευθεία προς το μέρος σας, μπορεί
η βάση να απελευθερωθεί από τη βεντούζα στήριξης.
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης
1 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
2 Ασκήστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο
της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ
1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος
σας.
2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το
μέρος σας.
Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο
τροφοδοσίας αυτοκινήτου
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την αντικατάσταση της ασφαλειοθήκης, φροντίστε να μην
χάσετε κάποιο από τα μικρά εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι
έχουν επανατοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση. Το καλώδιο
τροφοδοσίας αυτοκινήτου δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο εάν
συναρμολογηθεί σωστά.
Εάν η συσκευή σας δεν φορτίζει στο όχημά σας, ενδέχεται να
απαιτείται η αντικατάσταση της ασφάλειας που είναι
τοποθετημένη στην άκρη του προσαρμογέα του οχήματος.
1 Περιστρέψτε το ακριανό τμήμα κατά 90 μοίρες
αριστερόστροφα για να το απασφαλίσετε.
1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την
οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο
απορρυπαντικό διάλυμα.
2 Σκουπίστε τη συσκευή.
Καθαρισμός της οθόνης αφής
1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει
χνούδια.
2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.
Αποφυγή κλοπής
2
3
4
5
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα κέρμα
για να αφιαρέσετε το ακριανό τμήμα.
Αφαιρέστε το ακριανό τμήμα, το ασημένιο άκρο
και την
ασφάλεια .
Τοποθετήστε μια καινούργια ασφάλεια ταχείας τήξης με την
ίδια ένταση ρεύματος, όπως 1 A ή 2 A.
Τοποθετήστε το ασημένιο άκρο στο ακριανό τμήμα.
Πιέστε προς τα μέσα το ακριανό τμήμα και περιστρέψτε το
κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε πίσω στη
θέση του, μέσα στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου .
• Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή
σημεία, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
• Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το
παρμπρίζ.
• Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
Συντήρηση συσκευής
21
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο
παρμπρίζ
1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με
οινόπνευμα.
2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης (Σύνδεση της συσκευής
στην τροφοδοσία αυτοκινήτου, σελίδα 2).
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά
σήματα
• Βεβαιωθείτε ότι η προσομοίωση GPS είναι
απενεργοποιημένη (Ρυθμίσεις πλοήγησης, σελίδα 19).
• Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους
στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
• Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.
Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου
• Ελέγξτε την ασφάλεια στο καλώδιο τροφοδοσίας του
οχήματος (Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας
αυτοκινήτου, σελίδα 21).
• Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ότι
λειτουργεί η έξοδος τροφοδοσίας.
• Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος
βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης που
αναφέρεται στις προδιαγραφές.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια δεν έχει σπάσει στην έξοδο
τροφοδοσίας του οχήματος.
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη
για πολλή ώρα
• Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης (Ρυθμίσεις οθόνης,
σελίδα 20).
• Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης (Ρυθμίσεις
οθόνης, σελίδα 20).
• Μειώστε την ένταση ήχου (Προσαρμογή της έντασης ήχου,
σελίδα 3).
• Απενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
(Απενεργοποίηση Bluetooth, σελίδα 19).
• Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
όταν δεν την χρησιμοποιείτε (Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 2).
• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες
θερμοκρασίας.
• Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή
ακτινοβολία.
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως
αφαιρούμενη μονάδα δίσκου στον
υπολογιστή μου
Στους περισσότερους υπολογιστές Windows, η συσκευή
συνδέεται μέσω του Πρωτοκόλλου μεταφοράς μέσων (MTP).
Στη λειτουργία MTP, η συσκευή εμφανίζεται ως φορητή συσκευή
και όχι ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου. Η λειτουργία MTP
υποστηρίζεται από τα Windows 7, Windows Vista και Windows
XP Service Pack 3 με Windows Media Player 10.
®
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως φορητή
συσκευή στον υπολογιστή μου
Στους υπολογιστές Mac και σε ορισμένους υπολογιστές
Windows, η συσκευή συνδέεται μέσω της λειτουργίας μαζικής
αποθήκευσης USB. Στη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB,
22
η συσκευή εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος
και όχι ως φορητή συσκευή. Οι εκδόσεις Windows πριν από το
Windows XP Service Pack 3 χρησιμοποιούν τη λειτουργία
μαζικής αποθήκευσης USB.
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ούτε ως
φορητή συσκευή, ούτε ως αφαιρούμενη
μονάδα δίσκου ή τόμος στον υπολογιστή
μου
1 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή σας.
2 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
3 Συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή και στη θύρα USB
του υπολογιστή σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το καλώδιο USB πρέπει να συνδεθεί σε μια
θύρα USB στον υπολογιστή σας και όχι σε διανομέα USB.
Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα και μεταβαίνει στη
λειτουργία MTP ή στη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB.
Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής
που είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι συνδεδεμένες πολλές μονάδες δικτύου
στον υπολογιστή σας, τα Windows ενδέχεται να μην είναι σε
θέση να αντιστοιχίσουν γράμματα στις μονάδες Garmin. Για
πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση γραμμάτων σε
μονάδες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας για το λειτουργικό σας
σύστημα.
Το τηλέφωνό μου δεν συνδέεται στη
συσκευή
• Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth.
Το πεδίο Bluetooth πρέπει να έχει οριστεί σε
Ενεργοποιημένη.
• Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο
τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε
απόσταση έως και 10 m (33 ft) από τη συσκευή.
• Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth για
επιπλέον βοήθεια.
Παράρτημα
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και
δεδομένα
Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το
χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή
σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα
ηλεκτρονικών ειδών ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.garmin.com/maps για να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης με
προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης Garmin. Η
συσκευή υποστηρίζει microSDκάρτες μνήμης χωρητικότητας
από 4 έως 32 GB.
1 Εντοπίστε το χάρτη και την υποδοχή της κάρτας μνήμης
δεδομένων στη συσκευή (Garmin DriveLuxe Παρουσίαση
συσκευής Garmin DriveLuxe 50, σελίδα 2).
2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".
Διαχείριση δεδομένων
Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στη συσκευή σας. Η συσκευή
διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να
αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση
δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν είναι συμβατή με Windows 95, 98,
Me, Windows NT και Mac OS 10.3 ή παλαιότερες εκδόσεις.
®
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σχετικά με τις κάρτες μνήμης
Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε
κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο
λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com).
Εκτός από την αποθήκευση χαρτών και δεδομένων, η κάρτα
μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αρχείων,
όπως χάρτες, εικόνες, geocache, πορείες, σημεία και
προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος.
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της
συσκευής.
Συνδέστε
τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια
2
θύρα στον υπολογιστή σας.
Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της
συσκευής σας, συνδεδεμένης με έναν υπολογιστή.
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η
συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως
αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας
1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή (Σύνδεση της
2
3
4
5
6
συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 23).
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η
συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως
αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή
σας.
Επιλέξτε ένα αρχείο.
Επιλέξτε Επεξεργασία > Αντιγραφή.
Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να
τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.
Επιλέξτε Επεξεργασία > Επικόλληση.
Αποσύνδεση του καλωδίου USB
Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως
αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε
με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να
αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι
συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή
συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με
ασφάλεια.
1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
• Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο
Ασφαλής κατάργηση υλικού στη γραμμή εργασιών και
επιλέξτε τη συσκευή.
• Για υπολογιστές Mac, σύρετε το εικονίδιο τόμου στον κάδο
ανακύκλωσης.
2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.
Προβολή κατάστασης σήματος GPS
Πατήστε παρατεταμένα το
για τρία δευτερόλεπτα.
Αγορά πρόσθετων χαρτών
1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη
διεύθυνση garmin.com.
2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Χάρτες.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Αγορά αξεσουάρ
Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/accessories.
Παράρτημα
23
Ευρετήριο
F
Foursquare 9
G
Garmin Connect 14
Garmin Express 1
ενημέρωση λογισμικού 1
geocaching 10
GPS 2, 23
I
ID μονάδας 20
L
Live υπηρεσίες Garmin 16
συνδρομή 16
M
myTrends, πορείες 7
S
Smartphone Link 15, 16
Live υπηρεσίες Garmin 16
απενεργοποίηση κλήσεων 15
σύνδεση 14, 15
U
USB, αποσύνδεση 23
Α
αλλαγή της περιοχής αναζήτησης 8
αναγνώριση ομιλίας 13
αντιμετώπιση προβλημάτων 22
αντιστοίχιση, τηλέφωνο 14
αξεσουάρ 23
απάντηση σε κλήσεις 17
αποθηκευμένες θέσεις 6
διαγραφή 11
επεξεργασία 10
κατηγορίες 10
αποθήκευση, τρέχουσα θέση 10
αποσύνδεση, Συσκευή Bluetooth 17
αριθμός ID 20
αρχεία, μεταφορά 23
αρχείο καταγραφής ταξιδιού, προβολή 12
ασύρματη κάμερα 19
ασφάλεια, αλλαγή 21
αφαίρεση βάσης 21
Β
βάση, αφαίρεση 21
βεντούζα στήριξης 21
βοήθεια. 18 Δείτε επίσης υποστήριξη
προϊόντων
Γ
γεωγραφικό μήκος και πλάτος 10
γλώσσα
πληκτρολόγιο 20
φωνή 20
γραμμή αναζήτησης 8
Γρήγορη αναζήτηση 9
Δ
διαγραφή
διαδρομές 6
συζευγμένη συσκευή Bluetooth 18
διαχείριση πορείας 5
διευθύνσεις, εύρεση 9
διόδια, αποφυγή 7
δορυφορικά σήματα
λήψη 2
προβολή 23
Ε
ειδοποιήσεις 3, 15–17
ειδοποιήσεις οδηγού 3
ειδοποιήσεις σημείων εγγύτητας, ρυθμίσεις 20
εικονίδια, γραμμή κατάστασης 2
24
ενημέρωση
λογισμικό 1
χάρτες 1
ένταση ήχου, προσαρμογή 3
επαναφορά, συσκευή 21
επαναφορά ρυθμίσεων 20
επεξεργασία, αποθηκευμένες διαδρομές 6
επίπεδα χάρτη, προσαρμογή 12
επόμενη στροφή 4
εργαλεία, χάρτες 11
εύρεση θέσεων, κατηγορίες 9
εύρεση τοποθεσιών. 8 Δείτε επίσης
τοποθεσίες
διευθύνσεις 9
κόμβοι 9
πόλεις 10
συντεταγμένες 10
Θ
θέσεις 18
αναζήτηση για 8, 9
αποθήκευση 10
κλήση 17
προσομοιωμένες 19
πρόσφατα εντοπισμένες 10
τρέχουσα 10
χώροι 9
Μ
μετάβαση στην οικία 4
μηδενισμός, δεδομένα ταξιδιού 12
μπαταρία
μεγιστοποίηση 22
προβλήματα 22
φόρτιση 2, 21, 22
μπροστά σας 11
προσαρμογή 11
Ο
οδηγίες 5
οδηγίες οδήγησης 5
οθόνη, φωτεινότητα 3
οικία
αριθμός τηλεφώνου 17
επεξεργασία θέσης 4
κλήση 17
μετάβαση 4
Π
καθαρισμός της οθόνης αφής 21
καθαρισμός της συσκευής 21
καθοδήγηση ενεργής λωρίδας 5
καιρός 18
ραντάρ 18
συνθήκες δρόμου 18
καλώδια, τροφοδοσίας 20
καλώδια τροφοδοσίας 20, 21
αλλαγή της ασφάλειας 21
όχημα 2
καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου 2
κάμερα οπισθοπορείας 19
κάμερες 19
αντίγραφο ασφαλείας 19
κόκκινος σηματοδότης 3
ταχύτητα 3
κάμερες ελέγχου κίνησης, προβολή 18
κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη 3
κάμερες ελέγχου ταχύτητας 3
κάρτα microSD 2
Κάρτα microSD 22
κάρτα μνήμης 2, 23
τοποθέτηση 22
καύσιμα, σταθμοί 10
κλήσεις 17
αποδοχή κλήσης 17
επαφές 17
ιστορικό 17
οικία 17
πραγματοποίηση 17
πραγματοποίηση κλήσης 17
κλοπή, αποφυγή 21
κόμβοι, εύρεση 9
κουμπιά οθόνης 3
παρακάμψεις 5
πάρκινγκ, τελευταία θέση 10
πλήκτρο λειτουργίας 2
πληκτρολόγιο
γλώσσα 20
διάταξη 20
πληροφορίες κίνησης 12, 13, 20
αναζήτηση καθυστερήσεων 12
δέκτης 13
εναλλακτική πορεία 7
κάμερες 18
προσθήκη συνδρομών 13
συμβάντα 12
χάρτης 12
πληροφορίες ταξιδιού 12
μηδενισμός 12
προβολή 12
πλοήγηση 4, 9
πορεία εκτός δρόμου 8
ρυθμίσεις 19
πλοήγηση εκτός δρόμου 8
πορείες 4
myTrends 7
διακοπή 5
διαχείριση 5
έναρξη 4
λειτουργία υπολογισμού 6, 19
προβολή στο χάρτη 4, 5
προσθήκη σημείου 5, 6
προτεινόμενες 7
υπολογισμός 5
πραγματοποίηση κλήσης 17
προβολή χάρτη
2-D 12
3-D 12
προβολή χάρτη 2-D 12
προβολή χάρτη 3-D 12
προγραμματιστής ταξιδιού 6
επεξεργασία ταξιδιού 6
σημεία διαχείρισης 6
προδιαγραφές 20
προορισμοί. Δείτε θέσεις
προσαρμογή της συσκευής 18
Προσδιορισμός θέσης 10
προσομοιωμένες θέσεις 19
πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις 10
Λ
Ρ
Ι
ιστορικό ταξιδιών 20
Κ
λειτουργία αυτόματης ρύθμισης έντασης
ήχου, ενεργοποίηση 3
λειτουργία παρακολούθησης ύπνου 2
λειτουργία φωνητικών εντολών 13
ενεργοποίηση 13
πλοήγηση με 14
συμβουλές για τη χρήση 13
φράση ενεργοποίησης 13
λίστα στροφών 5
λογισμικό
έκδοση 20
ενημέρωση 1
ρυθμίσεις 19, 20
ρυθμίσεις οθόνης 20
ρυθμίσεις ώρας 20
Σ
σημεία αποφυγής 7
απενεργοποίηση 8
διαγραφή 8
διόδια 7
δρόμος 7
περιοχή 7
χαρακτηριστικά δρόμου 7
Ευρετήριο
σημεία ενδιαφέροντος (POI) 8, 9
χώροι 9
σίγαση, ήχος 14
στιγμιότυπα οθόνης 20
σύζευξη
αποσύνδεση 17
τηλέφωνο 22
συνδρομές, Live υπηρεσίες Garmin 16
συνθήκες δρόμου, καιρός 18
συντεταγμένες 10
συντομεύσεις
διαγραφή 10
προσθήκη 10
Τ
τεχνολογία Bluetooth, σύζευξη τηλεφώνου 14
Τεχνολογία Bluetooth 14, 15, 17, 22
απενεργοποίηση 19
απενεργοποίηση κλήσεων 15
αποσύνδεση συσκευής 17
διαχείριση τηλεφώνων 15
ρυθμίσεις 19
τηλεφωνικές κλήσεις 17
αποδοχή κλήσης 17
πραγματοποίηση κλήσης 17
σίγαση 17
φωνητική κλήση 17
τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης 15
τηλεφωνικός κατάλογος 17
τηλέφωνο
αντιστοίχιση 14
αποσύνδεση 18
σύζευξη 22
τοποθέτηση της συσκευής
αυτοκίνητο 2
αφαίρεση από τη βάση 21
βεντούζα στήριξης 2, 21
τρέχουσα θέση 10
Υ
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 10
υπολογιστής, σύνδεση 22, 23
υποστήριξη προϊόντων 18
Φ
φόρτιση της συσκευής 2, 22
φόρτιση της συσκευής σας 21
φροντίδα της συσκευής σας 21
φωνητικός έλεγχος 14
συμβουλές 14
φωτεινότητα 3
Χ
χάρτες 4, 11, 12, 19
αγορά 23
ενημέρωση 1
επίπεδα 12
επίπεδο λεπτομερειών 18
εργαλεία 11
θέμα 18
πεδίο δεδομένων 4, 12
προβολή πορειών 4, 5
σύμβολα 4
χώροι 9
Ευρετήριο
25
support.garmin.com
Νοέμβριος 2018
190-01924-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising