Garmin | DriveLuxe™ 51 LMT-S | User manual | Garmin DriveLuxe™ 51 LMT-S Kasutusjuhend

Garmin DriveLuxe™ 51 LMT-S Kasutusjuhend
GARMIN DRIVELUXE 51
™
Kasutusjuhend
© 2017 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta
või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote
kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.
Garmin ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin
selgesõnalise loata kasutada.
®
Garmin DriveLuxe™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei
tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.
Android™ on Google Inc.kaubamärk Apple ja Mac on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnaelement Bluetooth ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele
Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. microSD ja microSDHC logo on ettevõtte
SD-3C, LLC. kaubamärgid. TripAdvisor on ettevõtte TripAdvisor LLC. registreeritud kaubamärk. Windows , Windows Vista ja Windows XP on ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärgid, mis
on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sisukord
Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine .......................... 2
Foori- ja kiiruskaamerad ............................................................. 2
Juhtumi tuvastus ja märguanne .................................................. 3
Juhtumi kontaktisiku määramine ............................................ 3
Juhtumi märguande tühistamine ............................................ 3
Juhtumi märguande väljalülitamine ........................................ 3
Asukoha otsimine koordinaatide abil ..................................... 8
Foursquare ................................................................................. 8
Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga .................. 8
Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine .......................... 8
Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare ................... 8
Teenuses Foursquare registreerumine .................................. 8
TripAdvisor® ............................................................................... 9
Huvipunktide TripAdvisor leidmine ......................................... 9
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine ............................................ 9
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine ........................ 9
Praeguse asukoha teave ............................................................ 9
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine .................................... 9
Hetke asukohta juhendamine ................................................ 9
Otsetee lisamine ......................................................................... 9
Otsetee eemaldamine ............................................................ 9
Asukohtade salvestamine ........................................................... 9
Asukoha salvestamine ........................................................... 9
Oma praeguse asukoha salvestamine .................................. 9
Salvestatud asukoha muutmine ............................................. 9
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine .............. 9
Salvestatud asukoha kustutamine ......................................... 9
Sihtkohta navigeerimine................................................ 3
Kaardi kasutamine ......................................................... 9
Alustamine ...................................................................... 1
Garmin DriveLuxe 51 seadme ülevaade .................................... 1
Seadme Garmin DriveLuxe paigaldamine ja toide ..................... 1
Seadme sisse- ja väljalülitamine ................................................. 1
GPS-signaalide vastuvõtt ........................................................... 1
Olekuriba ikoonid ........................................................................ 1
Ekraaninuppude kasutamine ...................................................... 2
Helitugevuse reguleerimine ........................................................ 2
Automaatse helitugevuse lubamine ....................................... 2
Helimiksri kasutamine ............................................................ 2
Ekraani heleduse reguleerimine ................................................. 2
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused................. 2
Teekonnad .................................................................................. 3
Teekonna alustamine ................................................................. 3
Teekonna alustamine kaardil ................................................. 3
Kojusõit .................................................................................. 3
Sinu teekond kaardil ................................................................... 3
Aktiivne sõiduraja juhendamine ............................................. 4
Pöörete ja suundade vaatamine ............................................ 4
Kogu teekonna vaatamine kaardil ......................................... 4
Sihtkohta saabumine .................................................................. 4
Parkimine sihtkoha lähedal .................................................... 4
Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil ........................ 4
Viimase parkimiskoha otsimine .............................................. 5
Aktiivse teekonna muutmine ....................................................... 5
Asukoha lisamine teekonnale ................................................ 5
Teekonna kujundamine .......................................................... 5
Ümbersõit ............................................................................... 5
Teekonna arvutusrežiimi muutmine ....................................... 5
Teekonna lõpetamine ................................................................. 5
Soovitatud teekondade kasutamine ........................................... 5
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine .............. 5
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine ......................... 5
Maksuliste teede vältimine ..................................................... 6
Teemaksu vältimine ............................................................... 6
Tee tüüpide vältimine ............................................................. 6
Keskkonnavööndite vältimine ................................................ 6
Kohandatud vältimised ........................................................... 6
Maastikul navigeerimine ............................................................. 6
Asukohtade otsimine ja salvestamine......................... 6
Huvipunktid ................................................................................. 6
Asukoha otsimine otsinguriba abil .............................................. 6
Asukoha otsimine kategooria alusel ........................................... 7
Kategoorias otsimine ............................................................. 7
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni .......................... 7
Asukohaotsingu tulemused ........................................................ 7
Asukohaotsingu tulemused kaardil ........................................ 7
Otsingupiirkonna muutmine ........................................................ 7
Parkimine .................................................................................... 7
Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas ......................... 8
Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal ............... 8
Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused ........................... 8
Otsinguvahendid ......................................................................... 8
Aadressi otsimine ................................................................... 8
Ristmiku otsimine ................................................................... 8
Asula otsimine ........................................................................ 8
Sisukord
Kaardi tööriistad ........................................................................ 10
Kaardi tööriista vaatamine ................................................... 10
Kaardi tööriistade lubamine ................................................. 10
Eespool ..................................................................................... 10
Eespool olevate asukohtade vaatamine .............................. 10
Eespool kategooriate kohandamine .................................... 10
Reisiinfo .................................................................................... 10
Reisiandmete vaatamine kaardil .......................................... 10
Reisiinfo lehe vaatamine ...................................................... 10
Reisilogi vaatamine .............................................................. 10
Reisiinfo kustutamine ........................................................... 10
Eesoleva liikluse vaatamine ...................................................... 11
Liikluse vaatamine kaardil .................................................... 11
Liiklusummikute otsimine ..................................................... 11
Kaardi kohandamine ................................................................. 11
Kaardikihtide kohandamine ................................................. 11
Kaardiandmete välja muutmine ........................................... 11
Kaardiperspektiivi vahetamine ............................................. 11
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni
funktsioonid.................................................................. 11
Telefoniga paaristamine ning ühendamine
rakendusegaSmartphone Link .................................................. 11
Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid ...................................... 11
Garmin reaalajateenused ......................................................... 12
Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine ........................ 12
Asukoha saatmine nutitelefonist teise seadmesse ................... 12
Nutiteavitused ........................................................................... 12
Teavituste vastuvõtmine ...................................................... 12
Teavituste loendi vaatamine ................................................ 12
Käed-vabad helistamine ........................................................... 13
Helistamine .......................................................................... 13
Kõne vastuvõtmine .............................................................. 13
Kõnede loendi kasutamine .................................................. 13
Kõnesuvandid ...................................................................... 13
Kodu telefoninumbri salvestamine ....................................... 13
Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme Apple jaoks .............. 13
Rakenduse Smartphone Link ühendamine seadmega
Apple .................................................................................... 13
Seadme Apple vabakäehelistamise keelamine ................... 13
Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste
keelamine seadmes Apple ................................................... 13
Teenuse Bluetooth funktsioonide seadistamine nutitelefonis
rakendusega Android™ ............................................................ 14
i
Ühenduse loomine rakendusega Smartphone Link App
Android-nutitelefonis ............................................................ 14
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine nutitelefonis
rakendusega Android ........................................................... 14
Bluetooth seadme lahtiühendamine ......................................... 14
Seotud telefoni kustutamine ..................................................... 14
Seadme teave ............................................................... 20
Liiklus............................................................................ 14
Seadme hooldus........................................................... 20
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link ......... 14
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil .............. 14
Liiklusteabe tellimused ......................................................... 14
Liiklusteabe lubamine ............................................................... 15
Liikluse vaatamine kaardil ......................................................... 15
Liiklusummikute otsimine ..................................................... 15
Seade ja privaatsusseaded ...................................................... 19
Seadete taastamine .................................................................. 20
Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine ................................... 20
Tehnilised andmed ................................................................... 20
Seadme laadimine .................................................................... 20
Aktiveerimisfraasi seadmine ..................................................... 15
Häälkäskluse aktiveerimine ...................................................... 15
Häälkäskluste näpunäited ........................................................ 15
Teekonna alustamine häälkäsklusega ..................................... 15
Vaigistamisjuhised .................................................................... 15
Hääljuhtimine ............................................................................ 15
Hääljuhtimise konfigureerimine ............................................ 15
Hääljuhtimise kasutamine .................................................... 15
Hääljuhtimise näpunäited .................................................... 15
Ettevõtte Garmin tugikeskus ..................................................... 20
Kaardi- ja tarkvarauuendused .................................................. 20
Ühendumine Wi‑Fi võrku ..................................................... 20
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi‑Fi võrgu kaudu ........... 20
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin
Express ................................................................................ 20
Seadme hooldamine ................................................................. 21
Korpuse puhastamine .......................................................... 21
Puuteekraani puhastamine .................................................. 21
Varguse vältimine ................................................................ 21
Seadme lähtestamine ............................................................... 21
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 21
Seadme eemaldamine hoidikust .......................................... 21
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 21
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ...................................... 21
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine .................................... 21
Rakenduste kasutamine .............................................. 15
Tõrkeotsing................................................................... 22
Seadmes kasutusjuhendi vaatamine ........................................ 15
Watch Link ................................................................................ 15
Rakenduse Watch Linkseadistamine ................................... 16
Kellaga juhihoiatuste vastuvõtmine ..................................... 16
LiveTrack .................................................................................. 16
LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise seadistamine ... 16
Rakenduse LiveTrack jagamise alustamine ........................ 16
Ilmateate vaatamine ................................................................. 16
Ilmateade teise linna kohta .................................................. 16
Ilmaradari vaatamine ........................................................... 17
Ilmahoiatuste vaatamine ...................................................... 17
Teeolude kontrollimine ......................................................... 17
Reisiplaneerija .......................................................................... 17
Reisi planeerimine ............................................................... 17
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine .............. 17
Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal ............................... 17
Reisi teekonnavalikute muutmine ........................................ 17
Salvestatud reisini navigeerimine ........................................ 17
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine ...................... 17
photoLive liikluskaamerad ........................................................ 17
Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja
salvestamine ........................................................................ 17
Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine kaardil .. 18
Liikluskaamera salvestamine ............................................... 18
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine ....................... 18
Iminapp ei püsi tuuleklaasil ....................................................... 22
Seade ei saa satelliidisignaale ................................................. 22
Seade ei saa toidet ................................................................... 22
Aku tühjeneb kiiresti .................................................................. 22
Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega rakendusega
Smartphone Link ....................................................................... 22
Rakendus Smartphone Link mõjutab minu nutitelefoni
akukasutust ...............................................................................22
Häälkäsklus ................................................................... 15
Lisa................................................................................ 22
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks ................ 22
Andmehaldus ............................................................................ 22
Mälukaartidest ...................................................................... 22
Seadme ühendamine arvutiga ............................................. 22
Failide edastamine arvutist .................................................. 22
USB-kaabli lahtiühendamine ............................................... 23
GPS-signaali olekute vaatamine .............................................. 23
Täiendavate kaartide ostmine .................................................. 23
Lisavarustuse ostmine .............................................................. 23
Indeks............................................................................ 24
Garmin DriveLuxe Seaded........................................... 18
Kaardi ja sõiduki seaded .......................................................... 18
Kaartide lubamine ................................................................ 18
Navigeerimisseaded ................................................................. 18
Arvutusrežiimi seaded .......................................................... 18
Simuleeritud asukoha seadmine .......................................... 18
Juhtmeta võrgu seaded ............................................................ 18
Juhiabisüsteemi seaded ........................................................... 18
Varukaamera seaded ............................................................... 19
babyCam Seaded ..................................................................... 19
Ekraaniseaded .......................................................................... 19
Liiklusseaded ............................................................................ 19
Ühikute ja aja seaded ............................................................... 19
Kellaaja määramine ............................................................. 19
Keele- ja klaviatuuriseaded ...................................................... 19
Lähedushoiatuste seaded ........................................................ 19
ii
Sisukord
Alustamine
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
• Kaartide ja tarkvara uuendamine seadmes (Kaardi- ja
tarkvarauuendused, lehekülg 20).
• Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega
(Seadme Garmin DriveLuxe paigaldamine ja toide,
lehekülg 1).
• GPS-signaalide vastuvõtmine (GPS-signaalide vastuvõtt,
lehekülg 1).
• Helitugevuse (Helitugevuse reguleerimine, lehekülg 2) ja
ekraani heleduse (Ekraani heleduse reguleerimine,
lehekülg 2) reguleerimine.
• Sihtkohta navigeerimine (Teekonna alustamine,
lehekülg 3).
Garmin DriveLuxe 51 seadme ülevaade
2 Suru iminapa  kinnitust aluse Á külge, kuni kuuled
klõpsatust.
Aluse Garmin logoga parempoolne külg peaks olema üles
suunatud.
3 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob à tahapoole
(tuuleklaasi suunas).
4 Aseta seadme tagakülg vastu magnetalust.
5 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepessa.
®
Seadme sisse- ja väljalülitamine
• Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu või ühenda
seade toiteallikga.
• Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui
seade on sisse lülitatud.
Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab
väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade
on kohe kasutamiseks valmis.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade
unerežiimile.
• Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoia toitenuppu all, kuni
ekraanil kuvatakse viip ja vali Väljas.
Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu
enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.
GPS-signaalide vastuvõtt
À
Á
Â
Ã
Toitenupp
USB toite- ja andmepesa
Kaardi- ja mälukaardipesa
Mikrofon häälkäskude ja käed-vabad helistamise jaoks
Seadme Garmin DriveLuxe paigaldamine ja
toide
HOIATUS
Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja
toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse
kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.
Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud
oludes võivad magnetid põhjustada häireid sisemiste
meditsiiniseadmete töös, sh südamerütmurites ja
insuliinipumpades. Hoia seade ja selle kinnitus sellistest
meditsiiniseadmetest eemal.
TEATIS
Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud
oludes võivad magnetid põhjustada häireid
elektroonikaseadmete töös, sh sülearvutite kõvaketaste töös.
Kui seade või selle kinnitus paikneb elektroonikaseadme
läheduses, ole ettevaatlik.
Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.
1 Ühenda sõiduki toitejuhe À aluse USB-pessa.
Alustamine
Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPSvastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse
asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub
mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled
sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid;
sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud
ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid.
Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib
satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.
1 Lülita seade sisse.
2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest
eemale.
märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Kui riba täitub
poolenisti, saab seadet navigeerimiseks kasutada.
Olekuriba ikoonid
Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid
kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida
seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.
GPS-signaali olek. Hoia all teabe saamiseks GPSi täpsuse
ja satelliitide kohta (GPS-signaali olekute vaatamine,
lehekülg 23).
Bluetooth tehnoloogia olek. Vali Bluetooth seadete
vaatamiseks (Juhtmeta võrgu seaded, lehekülg 18).
®
Wi-Fi signaali tugevus. Vali Wi-Fi seadete muutmiseks
(Juhtmeta võrgu seaded, lehekülg 18).
Ühendatud vabakäehelistamiseks. Vali (Käed-vabad
helistamine, lehekülg 13).
Praegune kellaaeg. Vali aja määramiseks (Kellaaja
määramine, lehekülg 19).
1
Aku laetuse tase.
LiveTrack andmete jagamine. Ikoonil kuvatakse kutsutud
vaatajate arv. Vali rakenduse LiveTrack (LiveTrack,
lehekülg 16) avamiseks.
Smartphone Link olek. Vali rakendusega Smartphone Link
ühendumiseks ning reaalajas liiklusinfo saamiseks ja muude
reaalajateenuste kasutamiseks (Telefoniga paaristamine
ning ühendamine rakendusegaSmartphone Link,
lehekülg 11).
Temperatuur. Vali ilmateate vaatamiseks (Ilmateate
vaatamine, lehekülg 16).
Ekraaninuppude kasutamine
Ekraaninuppude abil saab liikuda seadme ekraanidel,
menüüdes ja valikutes.
• Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
• Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all nuppu .
• Loendite või menüüde sirvimiseks vali või .
• Kiiremini kerimiseks hoia all nuppu või .
• Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .
Helitugevuse reguleerimine
1 Vali Helitugevus.
2 Tee valik:
• Reguleeri helitugevust liugurribaga.
• Seadme vaigistamiseks vali .
• Lisavalikute kasutamiseks vali .
Automaatse helitugevuse lubamine
Seade suudab vastavalt taustamüra tasemele helitugevust
automaatselt suurendada või vähendada.
1 Vali Helitugevus > .
2 Vali Automaatne helitugevus.
Helimiksri kasutamine
Helimiksri abil saab eri helitüüpide, nagu navigeerimisjuhiste ja
telefonikõnede helitugevuse määrata. Iga helitüübi taset
väljendab protsent põhihelitugevusest.
1 Vali Helitugevus.
2 Vali > Helimikser.
3 Määra helitüübi helitugevus liuguritega.
Ekraani heleduse reguleerimine
1 Vali Seaded > Ekraan > Heledus.
2 Reguleeri heledust.
Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused
TEATIS
Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes
informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki
kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid.
Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle
osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide
mittejärgimise tõttu.
Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks,
isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või
-teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Teatud tüüpi
hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja välja lülitada.
Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.
2
Koolipiirkond või kooli lähedus: seade esitab signaali ja
kuvab vahemaa eesoleva koolini või koolipiirkonnani ning
kiiruspiirangu (kui see on olemas).
Piirkiiruse vähendamine: seade esitab signaali ja kuvab
eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks
valmistuda.
Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat
kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab
kiiruspiiranguikoonil punase piirjoone.
Vale suund ühesuunalisel teel: kui sõidad ühesuunalisel teel
vales suunas, esitab seade teate ning kuvab kogu ekraani
suuruse hoiatuse. Ekraanikuva servad on punased ning
hoiatus on ekraani ülaosas seni, kuni lahkud ühesuunaliselt
teelt või alustad sõitu õiges suunas.
Raudteeülesõit: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
eesoleva raudteeülesõiduni.
Loomade teeületuskoht: seade esitab signaali ja kuvab
vahemaa eesoleva loomade teeületuskohani.
Kurv: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa maanteel oleva
kurvini.
Aeglasem liiklus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
aeglasema liikluseni, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse
alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab su seade
liiklusteavet vastu võtma (Liiklus, lehekülg 14).
Väsimushoiatus: seade esitab signaali ja soovitab eesolevaid
peatuskohti, kui oled üle kahe tunni ilma peatuseta sõitnud.
Heliliste juhihoiatuste sisse- või väljalülitamine
Teatud tüüpi hoiatuste puhul saab kuuldava helisignaali sisse ja
välja lülitada. Visuaalne hoiatus kuvatakse ka siis, kui
helihoiatus on välja lülitatud.
1 Vali Seaded > Juhiabisüsteem > Helilised hoiatused
juhile.
2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.
Foori- ja kiiruskaamerad
TEATIS
Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera
andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate
tagajärgede eest.
MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja
tootemudelite puhul kasutatav.
Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukoha
teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui
lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule
kaamerale.
• Reaalajas punase fooritule kaamera ja turvakaamera
andmed on tellimusena saadaval teenuses Garmin Live
Services, kasutades rakendust Smartphone Link (Garmin
reaalajateenused, lehekülg 12).
• Turvakaamera andmete allalaadimiseks ja seadmesse
salvestamiseks tuleb teha tasuline tellimus. Kättesaadavuse
ja ühilduvuse kontrollimiseks või tellimuse või ühekordse
uuenduse ostmiseks ava veebiaadress garmin.com
/speedcameras. Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või
pikendada olemasolevat tellimust.
• Mõnes piirkonnas sisaldavad mõned tootekomplektid
eelsalvestatud punase fooritule kaamera ja turvakaamera
andmeid ning ka nende andmete tähtajatut uuendamist.
• Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab
uuendada tarkvara Garmin Express™ (garmin.com/express)
abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma
seadet regulaarselt uuendama.
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused
Sihtkohta navigeerimine
Juhtumi tuvastus ja märguanne
Teie Garmin DriveLuxe seade kasutab liiklusõnnetuse
tuvastamiseks sisseehitatud andureid.
• Kui õnnetusjuhtumi kontaktisik on määratud, võib seade
saata pärast õnnetusjuhtumi tuvastamist ja sõiduki liikumise
peatumist sellele isikule automaatselt tekstsõnumi. Kui sa ise
ei ole võimeline helistama ega sõnumit saatma, saab
kontaktisik selle info alusel vastavalt tegutseda. Selle
funktsiooni toimimiseks, st sõnumi saatmiseks, on vaja
Smartphone Link ühendust ja aktiivset
mobiilandmesideühendust.
• Kui õnnetusjuhtumi kontaktisikut pole määratud, kuvab seade
pärast juhtumit automaatselt lähima aadressi või antud koha
geograafilised koordinaadid. See funktsioon on abiks siis, kui
pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama. Võite valida
Rohkem, et vaadata lehte Kus ma olen?.
Juhtumi kontaktisiku määramine
Enne õnnetusjuhtumi kontaktisiku määramist tuleb teha
järgmised toimingud.
• Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Telefoniga
paaristamine ning ühendamine rakendusegaSmartphone
Link, lehekülg 11).
• Vali Seaded > Juhtmeta võrgud, vali oma telefoni nimi ja
kontrolli, kas valik Telefonikõned on lubatud.
Seadmel peab kontaktisiku määramise ajal olema juurdepääs
rakendusele Smartphone Link ja nutitelefoni telefoniraamatule.
Kui sa ei soovi telefoni käed-vabad helistamiseks kasutada, võid
pärast kontaktisiku määramist valiku Telefonikõned keelata.
1 Vali Seaded > Juhiabisüsteem > Juhtumi märguanne >
Jätka.
Ilmub nutitelefonikontaktide loend.
2 Vali kontakt ja siis Järgmine.
3 Kontrolli kontaktisiku telefoninumbrit ja vali Järgmine.
4 Sisesta oma nimi või hüüdnimi ja vali Valmis.
5 Vaata üle teate näidistekst ja vali Järgmine.
6 Järgige ekraanil olevaid suuniseid, et teavitada inimest
sellest, et oled ta õnnetusjuhtumi puhul kontaktisikuks
valinud.
MÄRKUS. teate tekst sisaldab sinu nime või hüüdnime, kuid
seda ei saadeta sinu telefoninumbrilt. Teade edastatakse
kolmanda osapoole teenusepakkuja vahendusel ning sa
pead oma kontaktisikule teada anda, et selline teade
tundmatult numbrilt talle saadetakse.
7 Vali OK.
8 Vaata andmed üle ja vali Salvesta.
Juhtumi märguande tühistamine
Kui seade tuvastab õnnetusjuhtumi, antakse teatega ekraanil ja
ka häälega teada, et õnnetusjuhtumi kontaktisikule saadetakse
teade. Juhtumi tuvastamisel käivitub 60 sekundi taimer ning
teade saadetakse automaatselt selle aja möödumisel. Kui sa ei
soovi teadet edastada, võid selle saatmise tühistada.
Vali enne taimeriaja lõppu Tühista.
Juhtumi märguande väljalülitamine
Kui juhtumi märguanne on välja lülitatud, ei saada seade
õnnetusjuhtumi tuvastamisel SMS-teadet.
1 Vali Seaded > Juhiabisüsteem > Juhtumi märguanne.
2 Eemalda valik märkeruudust Juhtumi tuvastamise SMS.
Teekonnad
Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või
enamasse sihtkohta.
• Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud
eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist
(Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 5) ja
vältimistest (Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine, lehekülg 5).
• Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava
teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi
(Teekonna alustamine, lehekülg 3).
• Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad
teekonda kohandada (Teekonna kujundamine, lehekülg 5).
• Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (Asukoha lisamine
teekonnale, lehekülg 5).
Teekonna alustamine
1 Vali Kuhu? ning otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja
salvestamine, lehekülg 6).
2 Vali asukoht.
3 Tee valik:
• Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali
Mine!.
• Alternatiivse teekonna valimiseks vali ning vali teekond.
Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
• Teekonna muutmiseks vali > Redigeeri teekonda ning
lisa teekonnale kujunduspunkte (Teekonna kujundamine,
lehekülg 5).
Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste
ning kaardil kuvatava teabe abil (Sinu teekond kaardil,
lehekülg 3). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse
mõneks sekundiks kaardi servas.
Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad
teekonnale lisada (Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 5).
Teekonna alustamine kaardil
Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
3 Vajadusel vali , et filtreerida kuvatavaid huvipunkte
kategooria alusel.
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
4 Vali suvand:
• Vali asukohamarker.
• Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
5 Vali Mine!.
Kojusõit
Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada
kodu asukoha.
1 Vali Kuhu? > Mine koju.
2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.
Kodu asukohateabe muutmine
1 Vali Kuhu? > > Seadista kodukoht.
2 Sisesta kodu asukoht.
Sinu teekond kaardil
Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva
teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse
juhised kuvatakse kaardi ülaosas.
Sihtkohta navigeerimine
3
parkimiskohtade leidmiseks vajuta Jah (Parkimine sihtkoha
lähedal, lehekülg 4).
• Pärast sõiduki parkimist saad jätkata navigeerimist sihtpunkti
jalgsi liikudes, kasutades oma Garmin DriveLuxe seadet või
ettevõtte Garminühilduvat kella, millel on funktsioon Connect
IQ™ (Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil,
lehekülg 4).
• Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna.
Kui seade kohalejõudmist ise ei tuvasta, vali teekonna
lõpetamiseks Peata.
Parkimine sihtkoha lähedal
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või
muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
Kaugus järgmise tegevuseni.
Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
Kaardil esiletõstetud teekond.
Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad
järgmiste tegevuste asukohta.
Sõiduki kiirus.
Maantee nimi, millel sõidad.
Hinnanguline saabumisaeg.
VIHJE: puuduta välja, et muuta kuvatavat teavet (Kaardiandmete
välja muutmine, lehekülg 11).
Aktiivne sõiduraja juhendamine
Ärapöördele, mahasõidule või ristmikule lähenedes näidatakse
kaardi kõrval detailset simulatsiooni, kui see on saadaval.
Värvitud joon À märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.
Seade aitab leida sihtpunktis parkimiskohta. Sihtkohale
lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste
otsingut.
1 Tee valik.
• Kui seade pakub lähipiirkonnas olevate
parkimisvõimaluste otsimist, vali Jah.
• Kui seade seda ei paku, vali Kuhu? > Kategooriad >
Parkimine ja siis vali > Minu sihtkoht.
2 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
3 Vali parkla asukoht ja siis Mine! > Lisa järg. peatusena.
Seade juhatab sind parkimisalale.
Pärast sõiduki parkimist saad jätkata navigeerimist sihtpunkti
jalgsi liikudes, kasutades oma Garmin DriveLuxe seadet või
ettevõtte Garmin ühilduvat kella, millel on funktsioonConnect IQ
(Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil, lehekülg 4). Su
seade või ettevõtte Garmin kell võib sind ka parkimisalale tagasi
juhatada, kui soovid oma sõiduki juurde naasta (Viimase
parkimiskoha otsimine, lehekülg 5).
Sihtkoha leidmine ettevõtte Garmin kella abil
Pöörete ja suundade vaatamine
Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid,
sõidurajavahetusi või muid teekonna suundi.
1 Vali kaardil valik:
• Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali >
Pöörded.
Kaardi tööriist kuvab järgmised neli pööret või suunda
kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal
navigeerimisel automaatselt.
• Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi
vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.
Vali
pööre või suund (valikuline).
2
Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteede ristmike
puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.
Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb seadistada rakendus
Watch Link (Rakenduse Watch Linkseadistamine, lehekülg 16).
Ühilduvat ettevõtte Garmin kella saab kasutada navigeerimiseks
sõiduki juurest sihtkohta või siis sihtkohast tagasi sõiduki juurde.
See võimalus on väga mugav sihtkoha leidmiseks suures
hoones või siis sul tuleb pargitud sõiduki juurest sihtkohta jalgsi
liikuda.
MÄRKUS. gPS tehnoloogia kasutamiseks peab seade
paiknema lahtise taeva all. Rakendus Watch Link ei pruugi
võimaldada navigeerimist kinnistes ruumides, nt
kaubanduskeskuses või lennujaamas.
1 Käivita kellas rakendus Watch Link ja vali Leia sihtkoht.
Kell võtab vastu GPS-signaali ja alustab su juhatamist
määratud sihtpunkti.
2 Kõnni sihtkoha suunas.
Kogu teekonna vaatamine kaardil
1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
2 Vali .
Sihtkohta saabumine
Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise
kohta.
•
näitab su sihtpunkti kaardil ning häälega antakse teada, et
hakkad sihtkohta jõudma.
• Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt
parkimisvõimaluste otsingut. Läheduses olevate
4
Sihtkoha indikaator À näitab sihtkoha suunda sinu liikumise
suuna suhtes Á. Kui sihtkoha indikaator on ringi ülaosa
juures, liigud sa sihtkoha suunas. Ringi all näidatakse
kaugust sihtpunktini Â. Edenemisriba à näitab teekonna
edenemist sihtkohani.
Sihtkohta navigeerimine
Viimase parkimiskoha otsimine
Kui seade Garmin DriveLuxe sõiduki toitesüsteemist
lahutatakse, salvestab see su praeguse asukoha
parkimiskohana. Kui rakendus Watch Link on seadistatud,
saadab su seade parkimiskoha andmed ühilduvale ettevõtte
Garmin kellale (Rakenduse Watch Linkseadistamine,
lehekülg 16). Parkimiskohta tagasi navigeerimiseks saab
kasutada seadet Garmin DriveLuxe või kella rakendust Watch
Link.
VIHJE: kui seade Garmin DriveLuxe on ühendatud
väljalülitatava toiteallikaga, salvestatakse parkimiskoht iga kord
sõiduki süüte väljalülitamisel. Kui seade on ühendatud pideva
toiteallikaga, salvestab see parkimiskoha andmed vaid siis, kui
toitekaabli eraldate.
• Vali seadmes Garmin DriveLuxe valik Rakendused >
Viimatine koht > Mine!.
• Käivita kellas rakendus Watch Link ja vali Leia mu auto,
seejärel kõndige parkimiskohta.
Sihtkoha indikaator À näitab sihtkoha suunda sinu liikumise
suuna suhtes Á. Kui sihtkoha indikaator on ringi ülaosa
juures, liigud sa sihtkoha suunas. Ringi all näidatakse
kaugust sihtpunktini Â. Edenemisriba à näitab teekonna
edenemist sihtkohani.
Aktiivse teekonna muutmine
Asukoha lisamine teekonnale
Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima
(Teekonna alustamine, lehekülg 3).
Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad
teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.
VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega
keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda
kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (Reisi
planeerimine, lehekülg 17).
1 Vali kaardil > Kuhu?.
2 Otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja salvestamine,
lehekülg 6).
3 Vali asukoht.
4 Vali Mine!.
5 Tee valik:
• Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali
Lisa järg. peatusena.
• Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali Lisa lõpppeatusena.
• Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse
määramiseks vali Lisa aktiiv. teekonnale.
Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna
uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.
Teekonna kujundamine
Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama
(Teekonna alustamine, lehekülg 3).
Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad
teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond
ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.
Sihtkohta navigeerimine
1 Puuduta suvalist kohta kaardil.
2 Vali .
Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.
3 Vali kaardil asukoht.
VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha
valimiseks saad valida .
Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud
asukoht.
4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
• Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil
täiendavaid asukohti.
• Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .
5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali Mine!.
Ümbersõit
Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on
kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.
1 Vali kaardilt > Muuda teekonda.
VIHJE: kui tööriist Muuda teekonda puudub kaarditööriistade
menüüst, saad selle lisada (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 10).
2 Tee valik.
• Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali Ümbersõit
vahemaa järgi.
• Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali
Ümbersõit vastavalt teele.
• Uue marsruudi leidmiseks vali Ringi.
Teekonna arvutusrežiimi muutmine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
2 Vali suvand:
• Vali Kiirem aeg, et arvutada teekond, mida mööda on
võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
• Vali Maastikul, et arvutada punktist punkti teekonnad
(teedeta).
• Vali Lühem teekond, et arvutada lühema vahemaaga
teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.
Teekonna lõpetamine
Vali kaardil
> Peata.
Soovitatud teekondade kasutamine
Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe
asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (Seade ja
privaatsusseaded, lehekülg 19).
Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise
reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled
salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht
kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning
liiklusteabega.
Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine
Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma
liiklusteabe (Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone
Link, lehekülg 14).
Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid
automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud
(Liiklusseaded, lehekülg 19), saad liiklusseisakuid vaadata ja
vältida käsitsi.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
5
2 Vali Alternatiivne teekond, kui see on saadaval.
3 Vali Mine!.
Maksuliste teede vältimine
Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja
maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka
ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda
lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.
1 Vali Seaded > Navigeerimine.
2 Tee valik.
MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja
seadme kaardiandmetest.
• Vali Maksulised teed.
• Vali Tollid ja maksud > Maksulised teed.
3 Tee valik.
• Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Teemaksu vältimine
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide
üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise
või vältimise.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud >
Teemaksud.
2 Vali riik.
3 Vali suvand:
• Kui soovid, et seade küsiks alati enne maksulise piirkonna
lisamist luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Piirkonna vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vajadusel valige Lisa välditav objekt.
3 Valige Lisa välditav ala.
4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige
Järgmine.
5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige
Järgmine.
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
6 Vali Valmis.
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine
Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vali välditavad objektid.
3 Vali > Keela.
Kohandatud välditavate objektide kustutamine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Tee valik.
• Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
• Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditav objekt ja
seejärel vali
> Kustuta.
Maastikul navigeerimine
Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.
1 Valige Seaded > Navigeerimine.
2 Valige Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta.
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad
veokile kehtida.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Loodushoiualad.
2 Tee valik.
• Kui soovid, et seade küsiks enne keskkonnavööndi
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Keskkonnavööndite alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Keskkonnavööndite alatiseks lubamiseks vali Luba.
3 Vali Salvesta.
Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu
restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku
tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut
meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.
• Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad
(Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülg 6).
• Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel
(Huvipunktid, lehekülg 6).
• Otsi ja vaata Foursquare huvipunkte (Teenuse Foursquare
huvipunktide otsimine, lehekülg 8).
• Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või
geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil
(Otsinguvahendid, lehekülg 8).
• Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest
(Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 7).
• Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida
(Asukohtade salvestamine, lehekülg 9).
• Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (Hiljuti leitud
asukohtade vaatamine, lehekülg 9).
Kohandatud vältimised
Huvipunktid
Tee tüüpide vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Väldi.
2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige
Salvesta.
®
Keskkonnavööndite vältimine
Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või
maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid
piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.
Tee vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Valige Lisa välditav tee.
3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige
Järgmine.
4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige Järgmine.
5 Vali Valmis.
6
Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla.
Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad
sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane,
hotelle ja meelelahutuskohti.
Asukoha otsimine otsinguriba abil
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.
1 Vali Kuhu?
2 Vali Sisesta otsing otsinguribal.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
Vali:
4
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.
• Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja
tänavanimi.
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber,
tänava nimi, linn ja riik.
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
• Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
5 Vali:
• Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
Vajadusel
vali asukoht.
6
Asukoha otsimine kategooria alusel
1
2
3
4
Vali Kuhu?.
Vali kategooria või Kategooriad.
Vajadusel vali alamkategooria.
Vali asukoht.
2 Vali
Asukohaotsingu tulemused
Vaikimisi kuvatakse asukohaotsingu tulemused loendis nii, et
lähim asukoht on kõige ülemine. Muude kohtade vaatamiseks
sirvi allapoole.
À
Á
Â
Ã
Ä Mine!
Kategoorias otsimine
Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid
kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud
sihtkohta).
1 Vali Kuhu? > Kategooriad.
2 Vali kategooria.
3 Tee valik:
• Vali ekraani paremalt poolt kiirotsingu loendist sihtkoht.
Kiirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti
leitud asukohtade loend.
• Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.
> Uuri seda paika.
Å
Valikute menüü kuvamiseks vali mingi asukoht.
Vali üksikasjalike andmete vaatamine valitud asukoha kohta.
Vali oma asukoha lähedal olevate parkimiskohtade
otsimiseks.
Vali alternatiivsete teekondade vaatamiseks.
Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades
soovitatud teekonda.
Vali otsingutulemuste vaatamiseks kaardil.
Asukohaotsingu tulemused kaardil
Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.
Vali asukohaotsingutulemustes . Lähim asukoht ilmub kaardi
keskosas ning valitud asukoha põhiteave kuvatakse kaardi all.
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud
tootemudelite puhul kasutada.
Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste
huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või
lennujaama terminalini.
1 Vali Kuhu? > Sisesta otsing.
2 Tee valik.
• Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali ja järgi 3.
juhist.
• Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali ja
järgi 5. juhist.
3 Vali hoone.
Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks
restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.
4 Vali kategooria.
5 Vali huvipunkt ja seejärel Mine!.
Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva
parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab
kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab
hoonesisese huvipunkti asukohta.
Seade otsib vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida
saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise
linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.
1 Vali Kuhu?.
2 Vali .
3 Vali suvand.
Hoonega tutvumine
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud
tootemudelite puhul kasutada.
Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.
1 Vali hoone.
Seade Garmin DriveLuxe sisaldab üksikasjalikku parkimise
kohta käivat teavet, mis võib aidata sul leida parkimiskohta su
asukoha lähipiirkonnas, samuti antakse infot parkimisala tüübi,
parkimistasu ja aktsepteeritavate maksevsiide kohta.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
À
Á
Â
à Mine!
Ä
Muude otsingutulemuste vaatamiseks lohista kaarti.
Muud otsingutulemused. Vali muu asukoha vaatamiseks.
Valitud asukoha kokkuvõte. Vali üksikasjalike andmete
vaatamine valitud asukoha kohta.
Vali navigeerimise alustamiseks asukohta, kasutades
soovitatud teekonda.
Vali otsingutulemuste vaatamiseks loendis.
Otsingupiirkonna muutmine
Parkimine
7
Mõnes piirkonnas on parkimisalane teave reaalajas saadaval,
kui Garmin DriveLuxe seade on ühendatud teenusega
Smartphone Link (Telefoniga paaristamine ning ühendamine
rakendusegaSmartphone Link, lehekülg 11). Seadmele saabub
reaalajas parkimisteave ning sa saad vaadata reaalajas
parkimistrende.
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave parkimise
kohta saadaval olla. Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega
ajakohasuse eest.
Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas
1 Vali Kuhu? > Kategooriad > Parkimine.
2 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
3 Vali parkimiskoht.
4 Vali Mine!.
Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal
1 Otsi asukohta.
2 Vali asukohaotsingu tulemustest asukoht.
3 Vali .
Avaneb valitud asukoha lähedal olevate parkimiskohtade
loend.
4 Vali Filtreeri parkimisvõimalusi ja siis vähemalt üks
filtreerimiskategooria – vabad kohad, parkimisviis, hind või
makseviis (valikuline).
MÄRKUS. kõigis kohtades ei pruugi üksikasjalik teave
parkimise kohta saadaval olla.
5 Vali parkimiskoht.
6 Vali Mine!.
Parkimisteabe värvide ja tähiste selgitused
Üksikasjalikke andmeid sisaldavad parkimisalad on tähistatud
eri värvidega, et sa näeks, kas parklas kohti on või mitte.
Tähistega on näidatud parkimisviis (parkimine tänaval või
parklas), ligikaudne parkimistasu ja makseviis.
Seadmes on näidatud nende värvitoonide ja tähiste seletused.
Vali parkimiskoha otsingutulemustes .
Otsinguvahendid
Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe
ekraanil kuvatavate juhiste abil.
Aadressi otsimine
MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib
sammude järjekord erineda.
1 Vali Kuhu?
2 Vajadusel erineva linna või piirkonna juurest otsimiseks vali
Otsing läheduses:.
3 Vali Aadress.
4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
5 Vali aadress.
Ristmiku otsimine
Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede
vahelist ristmikku või ühendusteed.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Ristmikud.
2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
3 Vali ristmik.
2 Tee valik:
• Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
• Mõne muu asukoha lähedalt otsimiseks vali Otsing
läheduses: (Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 7).
• Asula otsinguks nime järgi vali Sisesta otsing, sisesta
asula nimi ja vali .
Asukoha otsimine koordinaatide abil
Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel
otsida. See on abiks geopeitusel.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Koordinaadid.
2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või
nivoopinda.
3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
4 Valige Vaata kaardil.
Foursquare
Foursquare on asukohapõhine sotsiaalvõrk. Seadmesse on
eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu
asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.
Lisafunktsioonide hankimiseks võid ühilduvas nutitelefonis luua
ühenduse teenuse Foursquare kontoga, kasutades rakendust
Smartphone Link. Kui lood rakenduse Smartphone Link abil
ühenduse kontoga Foursquare, saad teenusesFoursquare
asukohaandmeid vaadata, asukohas registreeruda ning teenuse
Foursquare võrguandmebaasist huvipunkte otsida.
Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Telefoniga
paaristamine ning ühendamine rakendusegaSmartphone
Link, lehekülg 11).
2 Nutitelefonis ava rakendus Smartphone Link.
3 Ava rakenduse Smartphone Link seaded ja vali
Foursquare® > Login.
Sisesta
teenuse Foursquare sisselogimisandmed.
4
Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine
Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse
laaditud. Kui lood ühenduse teenuse Foursquare kontoga
rakenduse Smartphone Link abil, pakub otsing kõige
ajakohasemaid tulemusi teenuse Foursquare
võrguandmebaasist ning kohandatud tulemusi teenuse
Foursquare kasutajakontolt.
Vali Kuhu? > Kategooriad > Foursquare®.
Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare
Enne asukohateabe vaatamist teenuses Foursquare pead
ühenduse looma toetatud telefoniga, milles töötab rakendus
Smartphone Link, ning teenuse Foursquare kontole sisse
logima.
Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate
hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.
1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare
huvipunkt.
Vali
.
2
Teenuses Foursquare registreerumine
Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone
Linki abil looma ühenduse toetusega telefoniga ja siis logima
sisse teenuse Foursquare kontosse.
1 Vali Rakendused > Foursquare® > Registreeri.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali > Registreeri.
Asula otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Linnad.
8
Asukohtade otsimine ja salvestamine
TripAdvisor
Asukohtade salvestamine
®
Seadmes on ka teenuse TripAdvisor huvipunktid ja neile antud
hinnangud. TripAdvisor hinnangud ilmuvad automaatselt
vastavate huvipunktide otsingutulemuste loendisse. Samuti
saab lähedal olevaid TripAdvisor huvipunkte otsida ning sortida
neid kauguse või populaarsuse alusel.
Huvipunktide TripAdvisor leidmine
1 Vali Kuhu? > Kategooriad > TripAdvisor.
2 Vali kategooria.
Avaneb selle kategooria alla kuuluvate lähedal olevate
TripAdvisorhuvipunktide loend.
3 Otsingutulemuste sortimiseks kauguse või populaarsuse
(valikuline) alusel vali Sordi tulemusi.
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine
Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.
Vali Kuhu? > Hiljutine.
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine
Vali Kuhu? > Hiljutine >
> Tühjenda > Jah.
Praeguse asukoha teave
Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada
lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead
operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.
Vali kaardil sõiduk.
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine
Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks
saad kasutada lehte Kus ma olen?.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali Haiglad, Politseijaosk., Kütus, või Autoabi.
MÄRKUS. teatud teenusekategooriad ei pruugi igal pool olla
saadaval.
Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad
asukohad paiknevad loendi ülaosas.
3 Vali asukoht.
4 Tee valik.
• Asukohta navigeerimiseks vali Mine!
• Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks
vali .
Hetke asukohta juhendamine
Kui on vaja selgitada, kuidas teie asukohta jõuda, annab seade
juhiste loendi.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali > Juhised minuni.
3 Vali alguskoht.
4 Vali Vali.
Otsetee lisamine
Saad lühiteid lisada menüüsse Kuhu?. Lühitee võib osutada
asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.
Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 lühitee ikoonist.
1 Vali Kuhu? > Lisa otsetee.
2 Vali element.
Otsetee eemaldamine
1 Vali Kuhu? > > Eemalda otsetee(d).
2 Vali eemaldatav otsetee.
3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
4 Vali Salvesta.
Kaardi kasutamine
Asukoha salvestamine
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel,
lehekülg 7).
2 Vali otsingutulemuste seast asukoht.
3 Vali > Salvesta.
4 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Oma praeguse asukoha salvestamine
1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
2 Vali Salvesta.
3 Sisesta nimi ja vali Valmis.
4 Vali OK.
Salvestatud asukoha muutmine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
5 Select > Redigeeri.
6 Tee valik.
• Valige Nimi.
• Valige Telefoninumber.
• Vali Kategooriad, et salvestatud asukohtade hulka
kategooriaid lisada.
• Vali Muuda kaardi sümbolit, et muuta sümbolit, mida
kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
7 Muutke teavet.
8 Vali Valmis.
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine
Salvestatud asukohtade korrastamiseks saate neile kohandatud
kategooriad määrata.
MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta,
kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali asukoht.
3 Vali .
4 Vali > Redigeeri > Kategooriad.
5 Sisesta üks või mitu kategooria nime, eraldades need
komaga.
6 Vajadusel valige soovituslik kategooria.
7 Vali Valmis.
Salvestatud asukoha kustutamine
MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.
1 Valige Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali > Kustuta salvest. kohad.
3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali
Kustuta.
Kaardi kasutamine
Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (Sinu teekond
kaardil, lehekülg 3) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis,
kui ükski teekond pole aktiivne.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
3 Vali suvand:
• Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista
kaarti.
9
• Suurendamiseks või vähendamiseks vali või .
• Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .
• Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks
vali .
• Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel
vali Mine! (Teekonna alustamine kaardil, lehekülg 3).
Kaardi tööriistad
Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme
funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi
tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.
Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.
Muuda teekonda: saad teekonnal ümbersõidu teha või asukohti
vahele jätta.
Eespool: kuvab eespool olevad teekonna asukohad või
maantee, millel liigud (Eespool, lehekülg 10).
Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (Pöörete
ja suundade vaatamine, lehekülg 4).
Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või
läbisõidu (Reisiandmete vaatamine kaardil, lehekülg 10).
Helitugevus: reguleerib põhihelitugevust.
Heledus: reguleerib ekraani heledust.
Telefon: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning
kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid
(Kõnesuvandid, lehekülg 13).
LiveTrack: võimaldab alustada või lõpetada rakenduse
LiveTrack jagamise (LiveTrack, lehekülg 16).
Liiklus: kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud
(Eesoleva liikluse vaatamine, lehekülg 11).
Ilm: kõlab piirkonna ilmaolud.
photoLive: kuvab tellimusest photoLive liikluskaamerate
reaalajas pilte (photoLive liikluskaamerad, lehekülg 17).
Teata kaamerast: võimaldab anda teada kiiruskaamerast või
punase fooritule kaamerast. See vahend on kasutatav
üksnes siis, kui seadmes on kiiruskaamera või punase
fooritule kaamera andmed ja rakendusega Smartphone Link
on loodud aktiivne ühendus (Telefoniga paaristamine ning
ühendamine rakendusegaSmartphone Link, lehekülg 11).
Kaardi tööriista vaatamine
1 Vali kaardil .
2 Vali kaardi tööriist.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali
.
Kaardi tööriistade lubamine
Eespool
Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade
või maantee kohta, millel liigud. Saad vaadata eesolevaid
huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi. Kiirteel
sõites saab vaadata ka eesolevate väljasõitude ja linnade teavet
ning saadaolevate teenuste teavet, mis kuvatakse sarnaselt
kiirtee liiklusmärkide teabele.
Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas
Eespool.
10
• Järgmise eesoleva asukoha vaatamiseks igas kategoorias
vali vajadusel .
• Eesolevate kiirtee väljasõitude või linnade teabe ja
saadaolevate teenuste vaatamiseks vali .
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui sõidad
kiirteel või kui kiirtee kuulub teekonda.
Vali
üksus, et vaadata selle kategooria, väljasõidu või linna
3
asukohtade loendit.
Eespool kategooriate kohandamine
Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse
tööriistas Eespool.
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Vali kategooria.
3 Vali .
4 Tee valik:
• Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali
nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
• Kategooria muutmiseks vali kategooria.
• Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali
Kohandatud otsing ja sisesta ettevõtte või kategooria
nimi.
5 Vali Valmis.
Reisiinfo
Reisiandmete vaatamine kaardil
Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade
menüüsse lisama tööriista (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 10).
Vali kaardil > Reisiandmed.
Reisiandmete väljade kohandamine
Enne kaardi reisiandmete tööriistas kuvatavate andmete
kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama
reisiandmete tööriista (Kaardi tööriistade lubamine, lehekülg 10).
1 Vali kaardil > Reisiandmed.
2 Vali reisiandmete väli.
3 Vali suvand.
Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.
Reisiinfo lehe vaatamine
Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult
enimkasutatavad kaardi tööriistad. Menüüsse saab lisada kuni
12 tööriista.
1 Vali kaardil > .
2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
3 Vali Salvesta.
Eespool olevate asukohtade vaatamine
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Tee valik:
Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub
reisistatistikat.
MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita
seadet välja,siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.
Vali kaardil Kiirus.
Reisilogi vaatamine
Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.
1 Valige Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Märkige Reisipäevik märkeruut.
Reisiinfo kustutamine
1 Vali kaardil Kiirus.
2 Vali > Lähtesta väli (väljad).
3 Vali:
• Teekonnal navigeerides vali Vali kõik, et lähtestada
esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale
kiirusemõõdiku.
• Vali Kas lähtestada reisi andmed?, et lähtestada reisi
arvuti andmed.
• Vali Lähtesta max kiirus, et maksimumkiirus lähtestada.
• Vali Lähtesta reis B, et läbisõit lähtestada.
Kaardi kasutamine
Eesoleva liikluse vaatamine
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
tingmärke.
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vali > Juhtumid.
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.
Kaardi kohandamine
Kaardikihtide kohandamine
Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks
ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel Salvesta.
Kaardiandmete välja muutmine
1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
2 Vali kuvatav andmetüüp.
Kaardiperspektiivi vahetamine
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade.
2 Tee valik:
• Vali Suund üles, et kuvada kahemõõtmeline (2D)
sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
• Vali Põhi üleval, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus
põhjasuund jääb üles.
• Vali 3D, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
3 Vali Salvesta.
Reaalajas teenused, liiklusteave ja
nutitelefoni funktsioonid
Seadme Garmin DriveLuxe kõigi võimaluste kasutamiseks tuleb
seade nutitelefoniga siduda ja rakendusega Smartphone Link
ühendada. Rakendusega Smartphone Link saab seade vastu
võtta reaalajas teavet, sh reaalajas liiklusteavet, parkimistrende,
punase fooritule kaamerate ja kiiruskaamerate teavet, ning
kasutada muid reaalajas teenuseid.
Reaalajas liiklusteave: saadab seadmele reaalaja liiklusteavet,
näiteks teavet liiklusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja
teesulgemiste kohta (Liiklus, lehekülg 14).
Reaalajas parkimisteave: saadab seadmele reaalajas
parkimisteavet, kus see on võimalik (Parkimine, lehekülg 7).
Garmin reaalajas teenused: pakub tellimusevabasid ja tasulisi
teenuseid reaalajas teabe saatmiseks seadmesse, näiteks
punase fooritule kaamerate, kiiruskaamerate ja
liikluskaamerate teave (Garmin reaalajateenused,
lehekülg 12).
Ilmateave: saadab seadmele reaalajas ilmateateid ja
ilmahoiatusi (Ilmateate vaatamine, lehekülg 16).
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid
LiveTrack: lubab jagada oma reisi puudutavad teavet reaalajas
sinu valitud kontaktidele (LiveTrack, lehekülg 16).
Nutiteavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid seadmes.
See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
Vabakäehelistamine: saad seadmega helistada ja
telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhääldina
kasutada. Kui valitud keel toetab häälkäskluste funktsioone,
saad helistada häälkäskluste abil.
Watch Link: pakub jalgsi navigeerimise juhiseid liikumiseks sinu
sihtpunkti või parkimiskohta, kasutades ettevõtte Garmin
ühilduvat kella ning rakendust Connect IQ (Watch Link,
lehekülg 15).
Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad
nutitelefonist navigatsiooniseadmesse saata.
Asukohad teenuses Foursquare: võimaldab
navigeerimisseadme abil registreerida end teenuse
Foursquare asukohtadesse (Teenuses Foursquare
registreerumine, lehekülg 8).
Telefoniga paaristamine ning ühendamine
rakendusegaSmartphone Link
Teatud funktsioonide, näiteks reaalajas liiklus- ja parkimisteabe,
käed-vabad helistamise ja muude internetiühendust nõudvate
funktsioonide kasutamiseks tuleb seade Garmin DriveLuxe
telefoniga paaristada ning ühendada teenusega Smartphone
Link.
Pärast seadmete paaristamist loovad need automaatselt
ühenduse, kui need on sisse lülitatud ja asuvad levialas.
1 Installi rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
2 Aseta seade Garmin DriveLuxe ja telefon teineteisest kuni
3 m (10 jalga) kaugusele.
3 Vali seadmes Garmin DriveLuxe valik Seaded > Juhtmeta
võrgud ning märkige märkeruut Bluetooth.
4 Vali Otsi seadmeid.
5 Luba telefonis teenuse Bluetooth traadita tehnoloogia ja
määra telefon leitavaks.
Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.
6 Vali seadmes Garmin DriveLuxe OK.
Seade Garmin DriveLuxe alustab lähedusest Bluetooth
seadmete otsingut. Kuvatakse Bluetooth seadmete loend.
Telefoni kuvamiseks loendis võib kuluda kuni minut.
7 Vali loendist telefon ja seejärel OK.
8 Nõustu telefonis paaristamisega.
9 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
Kui paaristad Apple seadmega, kuvatakse seadme Garmin
DriveLuxe ekraanil turvakood.
10 Vajadusel sisesta turvakood telefoni 30 sekundi jooksul.
®
Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid
Olekuikoonid kuvatakse teenuse Bluetooth seadetes iga
paaristatud telefoni kõrval.
Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
• Hall ikoon näitab, et funktsioon on keelatud või selle telefoni
puhul eraldatud.
• Värviline ikoon näitab, et funktsioon on ühendatud ja selle
telefoni puhul aktiivne.
Vabakäehelistamine
Nutiteavitused
Smartphone Link funktsioonid ja teenused
11
Garmin reaalajateenused
Rakenduse Garmin reaalajateenuste kasutamiseks peab telefon
olema ühendatud teenusega Smartphone Link (Telefoniga
paaristamine ning ühendamine rakendusegaSmartphone Link,
lehekülg 11).
Garmin reaalajateenused sisaldavad tasuta tellimuspõhiseid
teenuseid reaalajas andmete edastamiseks su seadmesse,
näiteks liiklus- ja ilmaolusid puudutav teave ning punase
fooritule kaameraid ja kiiruskaameraid puudutav teave.
Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi
rakendustena. Teised teenused, nt liiklusteave, täiendavad
olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu seadmes.
Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin
reaalajateenustele, on märgitud rakenduse Smartphone Link
sümboliga, mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud
rakendusega Smartphone Link.
Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine
Mõned Garmin DriveLuxe reaalajateenused on tasulised ja
nõuavad tellimust. Rakendusest Smartphone Link saab
rakendusesisese ostuna soetada tähtajatu tellimuse. Tellimus
seotakse su nutitelefoni App Store kontoga.
1 Ava oma nutitelefonis rakendus Smartphone Link.
2 Vali My Account.
Kuvatakse pakutavate teenuste ja tellimishindade loend.
Vali
teenus.
3
4 Vali hind.
5 Vali Subscribe.
6 Ostu sooritamiseks järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Asukoha saatmine nutitelefonist teise
seadmesse
Võid otsida mingit asukohta telefoni rakendusega Smartphone
Link ja saata selle siis Garmin DriveLuxe seadmesse.
1 Ava nutitelefonis rakendus Smartphone Link.
2 Tee valik.
• Lähedal olevate kohtade otsinguks vali Find Nearby
Places,seejärel sisesta osaline või täielik aadress või
koha nimetus.
• Lähedal oleva Foursquare huvipunkti leidmiseks vali
Foursquare, seejärel vali loendist huvipunkt.
• Asukoha leidmiseks kaardil vali Pick Location, seejärel
puuduta kaardil vajalikku kohta.
• Aadressi valimiseks kontaktide loendist vali Search
Contacts, seejärel vali kontakti nimi.
Valitud asukohta näidatakse kaardil.
3 Vali Send.
Rakendus Smartphone Link saadab asukoha su Garmin
DriveLuxe seadmesse.
4 Vali oma Garmin DriveLuxe seadmes suvand:
• Navigeerimise alustamiseks valitud asukohta vali Mine!.
• Asukoha täpsete andmete vaatamiseks või selle
salvestamiseks lemmikutesse vali .
• Asukoha kinnitamiseks ilma navigeerimist alustamata vali
OK.
Asukoht ilmub viimati leitud asukohtade nimistusse Garmin
DriveLuxe seadmes.
Nutiteavitused
Kui seade on rakendusega Smartphone Link ühendatud, saad
vaadata nutitelefonist pärit teavitusi, nagu tekstsõnumeid,
sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi seadmes
Garmin DriveLuxe.
12
MÄRKUS. pärast rakendusega Smartphone Link ühenduse
loomist kulub võib-olla pisut aega, enne kui teavitused
navigatsiooniseadmesse jõuavad. kuvatakse seadme
Bluetooth seadetes värvilisena, kui nutiteavitused on ühendatud
ja aktiivsed (Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid, lehekülg 11).
Teavituste vastuvõtmine
HOIATUS
Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.
Enne kui seade Garmin DriveLuxe saab teavitusi vastu võtta,
tuleb see nutitelefoni ja rakendusega Smartphone Link
ühendada.
Enamikul lehtedel kuvatakse hüpikaken, kui seade võtab
nutitelefonist teavituse vastu. Kui kasutad seadet kaasreisijana,
pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.
MÄRKUS. kaardi vaatamisel kuvatakse teavitused kaardi
tööriistas.
• Teavituse eiramiseks vali OK.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
• Teavituse vaatamiseks vali Vaata.
• Teavituse kuulamiseks vali Vaata > Mängi.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
• Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks
telefonist) vali Vaata ja tee valik.
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede
teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab
vastavat toimingut toetama.
Teavituste vastuvõtmine kaardi vaatamise ajal
HOIATUS
Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.
Enne kui seade Garmin DriveLuxe saab teavitusi vastu võtta,
tuleb see nutitelefoni ja rakendusega Smartphone Link
ühendada.
Kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas
kaardi tööriistas. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead
teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.
• Teavituse eiramiseks vali või oota, kuni hüpikaken ise
ekraanilt kaob.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
• Teavituse vaatamiseks vali teavituse tekst.
• Teavituse kuulamiseks vali Esita sõnum.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
• Teavituse kuulamiseks häälkäskluse abil ütle Esita sõnum.
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui valitud keel
toetab häälkäskluste funktsiooni ja kuvatakse kaardi
tööriistas.
• Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks
telefonist) vali Vaata ja tee valik.
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede
teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab
vastavat toimingut toetama.
Teavituste loendi vaatamine
Saad vaadata kõigi aktiivsete teavituste loendit.
1 Vali Rakendused > Nutiteavitused.
Kuvatakse teavituste loend. Lugemata teavitused kuvatakse
mustana ning loetud teavitused hallina.
2 Tee valik:
• Teavituse vaatamiseks vali teavituse kirjeldus.
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid
• Teavituse kuulamiseks vali .
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil.
See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
Käed-vabad helistamine
MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ühendamist,
ei saa garanteerida kindla telefoni toimimist süsteemiga. Kõik
funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil on võimalik seade
ühendada mobiiltelefoniga ning muuta see vabakäeseadmeks.
Kui telefon on ühendatud, saad seadmega helistada ja kõnesid
vastu võtta.
Helistamine
Numbri valimine
1 Vali Rakendused > Telefon > Vali nr.
2 Sisesta number.
3 Vali Vali nr.
Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine
Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne
kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Telefoniraamat.
2 Vali kontaktkirje.
3 Vali Helista.
Asukohta helistamine
1 Vali Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali Helista.
Kõne vastuvõtmine
Kõne saabumisel valige Vastan või Väldi.
Kõnede loendi kasutamine
Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui
kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu.
2 Vali kategooria.
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimatine kõne.
3 Vali kõne.
Kõnesuvandid
Kõne ajal saab kõnesuvandeid valida kaardilt.
• Heli telefoni suunamiseks vali .
VIHJE: kasuta seda funktsiooni juhul, kui soovid seadme
välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui vajad
privaatsust.
• Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide,
nagu kõneposti kasutamiseks.
• Mikrofoni vaigistamiseks vali .
• Kõne lõpetamiseks vali .
Kodu telefoninumbri salvestamine
VIHJE: pärast kodunumbri sisestamist saad "Kodu" lisada
salvestatud asukohtade loendisse (Salvestatud asukoha
muutmine, lehekülg 9).
1 Vali Rakendused > Telefon > > Määrake kodune tel nr.
2 Sisesta telefoninumber.
3 Vali Valmis.
Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefoni funktsioonid
Koju helistamine
Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.
Vali Rakendused > Telefon > Helista koju.
Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme
Apple jaoks
Vaikimisi on kõik ühilduvad teenuse Bluetooth funktsioonid
telefoni paaristamisel lubatud. Teatud funktsioone saab lubada,
keelata või kohandada.
Rakenduse Smartphone Link ühendamine seadmega
Apple
Enne ühenduse loomist rakendusega Smartphone Link pead
seadme Garmin DriveLuxe telefoniga paaristama ja ühendama.
Kui sa ei loonud ühendust rakendusega Smartphone Link
paaristamise ajal, võid sellega täiendavate teenuse Bluetooth
funktsioonide kasutamiseks hiljem ühenduse luua. Rakendus
Smartphone Link suhtleb telefoniga tehnoloogia Bluetooth abil.
Kui lood rakendusega Smartphone Link ühenduse seadmes
Apple esimest korda, pead sisestama Bluetooth turvakoodi.
1 Installi rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
MÄRKUS. pead oma telefoni operatsioonisüsteemi kõige
uuemale versioonile uuendama.
2 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
Seadme Garmin DriveLuxe ekraanil kuvatakse turvakood.
3 Sisesta telefonis kood.
Seadme Apple vabakäehelistamise keelamine
Vabakäehelistamise saab keelata, kuid seade võib olla
telefoniga ühendatud teenuse Smartphone Link andmete ja
teavituste vastuvõtmiseks.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali vabakäehelistamiseks kasutatud telefoni nimi.
VIHJE: telefon võib luua vabakäehelistamiseks ja andmete
hankimiseks ühenduse kahe eri nimega. kuvatakse
värvilisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse
vabakäehelistamiseks.
3 Tühjenda märkeruut Telefonikõned.
Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste
keelamine seadmes Apple
Teenuse Smartphone Link andmed ja nutiteavitused saab
keelata, kuid telefon saab siiski vabakäehelistamiseks
ühendatud olla.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali telefoni nimi, mis on määratud teenuse Smartphone Link
andmete ja teavituste jaoks.
VIHJE: telefon võib vabakäehelistamiseks ühe ning andmete
hankimiseks teise nimega ühendatud olla. ja kuvatakse
sinisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse andmete ja
teavituste jaoks.
3 Tühjenda märkeruut Nutitelefoni teenused.
Teavituste kategooriate kuvamine või peitmine seadmes
Apple
Seadmes kuvatavaid teavitusi saab filtreerida, et need kuvada
või peita.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali telefoni nimi, mis on teenuse Smartphone Link andmete
ja teavitustega ühendatud.
VIHJE: telefon võib vabakäehelistamisega ühe nime ja
andmete hankimisega teise nimega ühendatud olla. ja
kuvatakse värvilisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse
andmete ja teavituste jaoks.
3 Vali Nutiteavitused.
4 Vali iga kuvatava teavituse kõrval märkeruut.
13
Teenuse Bluetooth funktsioonide
seadistamine nutitelefonis rakendusega
Android™
Kõik teenuse Bluetooth ühilduvad funktsioonid on telefoni
paaristamisel vaikimisi lubatud. Teatud funktsioone saab lubada,
keelata ja kohandada.
Ühenduse loomine rakendusega Smartphone Link
App Android-nutitelefonis
Enne ühenduse loomist rakendusega Smartphone Link pead
seadme Garmin DriveLuxe telefoniga paaristama ja ühendama.
Kui sa ei loonud ühendust rakendusega Smartphone Link
paaristamise ajal, võid sellega täiendavate teenuse Bluetooth
funktsioonide kasutamiseks hiljem ühenduse luua.
1 Installi rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
2 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine
nutitelefonis rakendusega Android
Võid teatud teenuse Bluetooth funktsioonid keelata, kuid
mõnede funktsioonide ühenduse alles jätta.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali telefoni nimi.
3 Tee valik:
• Vabakäehelistamise keelamiseks tühjenda märkeruut
Telefonikõned.
• Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste
keelamiseks tühjenda märkeruut Smartphone Link.
• Teatud rakenduse teavituste keelamiseks kasuta
rakenduse Smartphone Link seadeid.
Teavituste kuvamine või peitmine nutitelefonis rakendusega
Android
Rakenduses Smartphone Link saad valida, millist tüüpi
teavitused seadmes Garmin DriveLuxe kuvatakse.
1 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
2 Vali .
3 Kontrolli, kas märkeruut Smart Notifications on valitud.
4 Jaotises Märguanded vali Settings.
Kuvatakse teavituste kategooriate ja rakenduste loend.
5 Tee valik:
• Teavituse lubamiseks või keelamiseks vali kategooria või
rakenduse nimel kõrvalt vahetusnupp.
• Rakenduse lisamiseks loendisse vali .
Bluetooth seadme lahtiühendamine
Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud
seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab
edaspidi automaatselt seadmega Garmin DriveLuxe ühendada.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali lahtiühendamiseks seade.
3 Eemalda seotud seadme kõrval olev märgistusmärk.
Seotud telefoni kustutamine
Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus
automaatselt seadmega ühenduse loomist.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vali telefon ja siis Ühenda seade lahti.
Liiklus
TEATIS
Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.
14
Seade saab esitada teavet teele jääva liikluse kohta. Saad
määrata seadme teekonna arvutamisel vältima liiklust ja leidma
sihtkohta uue marsruudi, kui aktiivsel teekonnal ootab ees pikem
liiklusseisak (Liiklusseaded, lehekülg 19). Liikluskaart
võimaldab jälgida kaardil sinu piirkonda jäävaid liiklusseisakuid.
Liiklusteabe pakkumiseks peab seade liiklusteavet vastu võtma.
• Seade võtab tasuta liiklusandmeid vastu läbi rakenduse
Smartphone Link (Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses
Smartphone Link, lehekülg 14).
• Kõik tootemudelid saavad liiklusandmeid võrgupõhise
liiklusteabe kaablitarviku kaudu (Liiklusteabe vastuvõtmine
liiklusteabe vastuvõtja abil, lehekülg 14). Ava tooteleht
aadressil garmin.com ja leia ning osta ühilduv liiklusteabe
vastuvõtja kaablitarvik.
Liiklusteave ei ole kõikides piirkondades kättesaadav. Teavet
liiklusteabe levialade kohta leiad aadressilt www.garmin.com
/traffic.
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses
Smartphone Link
Seade võtab vastu tasuta liiklusteavet läbi rakenduse
Smartphone Link.
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Telefoniga
paaristamine ning ühendamine rakendusegaSmartphone
Link, lehekülg 11).
2 Oma Garmin DriveLuxe seadmes vali Seaded > Liiklus ja
veendu, et ruut Liiklus on märgitud.
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe
vastuvõtja abil
TEATIS
Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada
liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.
Liiklusteabe vastuvõtja võtab liiklusandmeid võimaluse korral
vastu võrgupõhise levisignaaliga. Võrgupõhise liiklusteabe
vastuvõtja kaabel on tarvikuna saadaval kõigile tootemudelitele.
Ava tooteleht aadressil garmin.com ja leia ning hangi ühilduv
liiklusteabe vastuvõtja kaablitarvik. Liiklusteave ei ole kõikides
piirkondades kättesaadav.
Ühenda seade sõiduki pistikuga liiklusteabe kaabli
vahendusel (Seadme Garmin DriveLuxe paigaldamine ja
toide, lehekülg 1).
Kui viibid liiklusteabe levialas, saab seade liiklusteavet kuvada,
et saaksid liiklusviivitusi vältida.
Liiklusteabe tellimused
Suurem osa liiklusteabe vastuvõtjaid on varustatud piirkondliku
liiklusteabe tellimusega. Saad oma liiklusteabe vastuvõtjasse
lisada täiendavate piirkondade tellimusi. Lisateabe saamiseks
külasta aadressi garmin.com/traffic.
Liiklusteabe tellimuste vaatamine
Valige Seaded > Liiklus > Tellimused.
Tellimuse lisamine
Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.
1 Vali peamenüüst Liiklus.
2 Vali Tellimused > .
3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine
aadressile www.garmin.com/fmtraffic.
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra.
Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui
omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi
hankima igale vastuvõtjale.
5 Vali seadmel Järgmine.
Liiklus
6 Sisesta kood.
7 Vali Valmis.
1 Lausu aktiveerimisfraas (Aktiveerimisfraasi seadmine,
Liiklusteabe lubamine
Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.
1 Vali Seaded > Liiklus.
2 Märgi ruut Liiklus.
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
tingmärke.
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vali > Juhtumid.
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.
Häälkäsklus
MÄRKUS. häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei prruugi
olla kõikides mudelites.
MÄRKUS. häälkäsklused ei tööta korralikult,kui taustamüra on
liiga tugev.
Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste
ütlemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja
häälkäskluseid.
Aktiveerimisfraasi seadmine
Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel
aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikimisi on
aktiveerimisfraasiks Hääljuhtimine.
VIHJE: häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid
määrata tugevama aktiveerimisfraasi.
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine > >
Aktiveerimisfraas.
2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
3 Valige Valmis.
Häälkäskluse aktiveerimine
Lausu aktiveerimisfraas.
Kuvatakse häälkäskluste menüü.
Häälkäskluste näpunäited
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
• Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
• Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada
häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.
• Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt,
kostab kinnituseks kaks helisignaali.
Teekonna alustamine häälkäsklusega
Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimed.
Häälkäsklus
2
3
4
5
lehekülg 15).
Lausu Leia koht.
Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.
Lausu reanumber.
Lausu Navigeeri.
Vaigistamisjuhised
Saad häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine > .
2 Vali Vaigistamisjuhised > Lubatud.
Hääljuhtimine
Piirkondades, kus häälkäskluseid ei saa anda, aktiveeritakse
hääljuhtimise funktsioon. Hääljuhtimise võimaldab seadet
häälega juhtida. Enne hääljuhtimise funktsiooni kasutamist pead
selle oma hääle jaoks konfigureerima.
Hääljuhtimise konfigureerimine
Hääljuhtimine funktsioon tuleb konfigureerida vastavalt ühe isiku
häälele ning teised ei saa süsteemi oma häälega juhtida.
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine.
2 Iga hääljuhtimiskäsu salvestamiseks järgi ekraanil olevaid
juhiseid.
MÄRKUS. sa ei pea lugema ekraanil toodud käsku. Võid
oma eelistustest sõltuvalt lausuda sama tähendusega, kuid
erineva sõnastusega käsu.
Hääljuhtimise kasutamiseks pead ütlema salvestatud käsu.
Hääljuhtimise kasutamine
1 Ütle Hääljuhtimine jaoks salvestatud käsk.
Kuvatakse hääljuhtimise menüü.
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Hääljuhtimise näpunäited
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
• Kuula kinnitustooni, mis märgib, et seade võttis käskluse
vastu.
Rakenduste kasutamine
Seadmes kasutusjuhendi vaatamine
Seadme ekraanilt saad lugeda täielikku kasutusjuhendit mitmes
keeles.
1 Vali Rakendused > Kasutusjuhend.
Kasutusjuhend kuvatakse samas keeles, mille oled valinud
tarkvarateksti jaoks (Keele- ja klaviatuuriseaded,
lehekülg 19).
Kasutusjuhendi
otsimiseks vali (valikuline).
2
Watch Link
Rakendus Watch Link laiendab seadme Garmin DriveLuxe
navigatsioonisfunktsioone ühilduvas Garmin kellas rakendusega
Connect IQ.
MÄRKUS. funktsiooni kasutamiseks peab Garmin kell olema
võimeline kasutama Connect IQ rakendusi ja nutitelefoni.
Leia sihtkoht: juhendab sind kella ekraanil sihtkohta.
Funktsioon on äärmiselt mugav, kui pead sihtkohast eemale
parkima ja sihtkohta jalgsi minema (Sihtkoha leidmine
ettevõtte Garmin kella abil, lehekülg 4).
15
Leia mu auto: juhendab sind sõiduki viimasesse salvestatud
parkimiskohta (Viimase parkimiskoha otsimine, lehekülg 5).
Juhi hoiatused: paneb kella vibreerima, kui seade kuvab juhile
määratud hoiatuse, samas esitatakse kella ekraanil
hoiatusikoon (Kellaga juhihoiatuste vastuvõtmine,
lehekülg 16).
Rakenduse Watch Linkseadistamine
Enne, kui saad rakenduse Watch Link seadistada, pead viima
lõpule järgmised toimingud:
• Seo oma Garmin DriveLuxe seade nutitelefonis
rakendusegaSmartphone Link (Telefoniga paaristamine ning
ühendamine rakendusegaSmartphone Link, lehekülg 11).
• Seo ühilduv Garmin kell nutitelefonis Garmin Connect™
mobiilirakendusega. Lisateavet leiad oma kella
kasutusjuhendist.
Funktsioon Watch Link kasutab nutitelefoni, et saata teavet
Garmin DriveLuxe seadmest Watch Link rakendusse sinu
ühilduvas Connect IQ kellas.
1 Ava oma nutitelefonis Garmin Connect mobiilirakendus.
2 Olenevalt nutitelefoni operatsioonimenüüst, vali menüü
avamiseks vali
või .
3 Vali Connect IQ Store.
4 Otsi Watch Link rakendust ja vali Download.
Rakendus Connect IQ Watch Link installitakse telefoni.
5 Ava oma nutitelefonis rakendus Smartphone Link.
6 Vali Watch Link.
VIHJE: suvandi Watch Link leidmiseks pead näpuga kas
vasakule või paremale tõmbama.
7 Vali loendist oma kell, jätkamiseks vali Continue.
8 Kui seadistamine on lõppenud, vali OK.
Kui telefon loob ühenduse Garmin DriveLuxe seadmega,
käivitub kellas rakendus Watch Link automaatselt.
Kellaga juhihoiatuste vastuvõtmine
2 Ava nutitelefonis rakendus Smartphone Link ja vali
3
4
5
6
LiveTrack.
Sisesta kasutajanimi ja vali Järgmine.
Sisesta kutsumiseks vähemalt üks kontakt.
Võid sisestada kas kontakti nime või e-posti aadressi.
Vali Käivita LiveTrack.
Rakendus hakkab sinu LiveTrack andmeid jagama. Kutsutud
vaatajad saavad e-kirja lingiga sinu LiveTrack andmetele.
Vali ja jaga LiveTrack linki sotsiaalvõrgus,
sõnumirakenduses või muus jagamisrakenduses (valikuline).
Rakenduse LiveTrack jagamise alustamine
TEATIS
Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.
Jagamiseks tuleb seadistada funktsioon LiveTrack (LiveTrack
jagamise ja vaatajate kutsumise seadistamine, lehekülg 16).
Rakenduse LiveTrack andmete jagamise saab käivitada Garmin
DriveLuxe seadmest või siis rakendusest Smartphone Link.
• Vali oma Garmin DriveLuxe seadmes Rakendused >
LiveTrack > Käivita LiveTrack.
• Vali oma nutitelefonis rakendus Smartphone Link ja vali
LiveTrack > Käivita LiveTrack.
Sinu poolt lubatud sotsiaalmeedia kontodele postitatakse link,
mis pakub su LiveTrack andmete vaatamist, samuti saadetakse
link sinu kutsutud kontaktidele. Samal ajal, kui sina jagad,
saavad vaatajad klõpsata linki ning näha, kus sa asud, mis kohti
hiljuti külastasid ning jälgida su reisi reaalajas.
Kui LiveTrack jagamine on aktiivne, ilmub seadme Garmin
DriveLuxe olekuribale ikoon
. Kuvatakse ka kutsutud
vaatajate arv.
VIHJE: rakenduse LiveTrack jagamisseanss lõppeb
automaatselt 24 tunni möödumisel. Valides rakenduses
Smartphone Link valiku LiveTrack > Extend LiveTrack saab
LiveTrack jagamisseanssi pikendada, samuti saab selle igal ajal
peatada.
Enne funktsiooni kasutamist pead seadistama rakenduse Watch
Link (Rakenduse Watch Linkseadistamine, lehekülg 16).
Sinu ühilduv Garmin kell võib kuvada Garmin DriveLuxe seadme
juhihoiatused. Saad valida, millised hoiatused kellal kuvatakse.
1 Vali oma Garmin DriveLuxe seadmes Rakendused > Watch
Link.
2 Vali kõik hoiatuse tüübid, mida kellal kuvada soovid.
3 Käivita kellas rakendus Watch Link ja vali Juhi hoiatused.
Kui kasutad oma Garmin DriveLuxe seadet navigeerimiseks,
hakkab kell teatud juhihoiatuste saamisel vibreerima.
Rakenduse LiveTrack jagamise lõpetamine
Rakenduse LiveTrack jagamise saab igal ajal seadmes Garmin
DriveLuxe või rakenduses Smartphone Link lõpetada.
• Vali oma Garmin DriveLuxe seadmes Rakendused >
LiveTrack > Peata LiveTrack.
• Ava nutitelefonis rakendusSmartphone Link ja vali LiveTrack
> Peata LiveTrack.
Vaatajad saavad teate rakenduse LiveTrack seansi lõpetamise
kohta ega saa enam su teekonda jälgida.
LiveTrack
Ilmateate vaatamine
TEATIS
Ole oma asukohta teistega jagades ettevaatlik.
Funktsioon LiveTrack võimaldab jagada oma reisi nutitelefoni
kontaktidega ja sotsiaalvõrgukontodega, nagu Facebook ja
Twitter. Samal ajal, kui sina jagad, saavad vaatajad jälgida, kus
sa asud, mis kohti hiljuti külastasid ning jälgida su reisi
reaalajas.
Selle funktsiooni kasutamiseks vajad nutitelefoni rakendusega
Smartphone Link.
LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise
seadistamine
Funktsiooni LiveTrack esmakordsel kasutamisel pead
funktsiooni seadistama ja vaatajad kutsuma.
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Telefoniga
paaristamine ning ühendamine rakendusegaSmartphone
Link, lehekülg 11).
16
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu
võtma. Võid seadme rakendusega Smartphone Link ühendada,
et ilmateadet vastu võtta (Telefoniga paaristamine ning
ühendamine rakendusegaSmartphone Link, lehekülg 11).
1 Vali Rakendused > Ilm.
Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.
2 Vali päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.
Ilmateade teise linna kohta
1 Valige Rakendused > Ilm > Hetke asukoht.
2 Tehke valik.
• Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
• Lemmiklinna lisamiseks valige Lisa linn ja sisestage linna
nimi.
Rakenduste kasutamine
Ilmaradari vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti
praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni.
Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm,
lumesadu, äikesetorm).
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Ilmaradar.
Ilmahoiatuste vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused.
Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või
valitud linna ümbruses.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Ilmateated.
Teeolude kontrollimine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Teeolud.
Reisiplaneerija
Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida
tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda,
puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud
reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber
järjestada, peatuste järjestust optimeerida, pakutud
vaatamisväärsusi ja kujunduspunkte lisada.
Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle
salvestada.
Reisi planeerimine
Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti
olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid
reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest
muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond
alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt
kattuda.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Uus reis.
2 Vali Vali alguskoht.
3 Vali alguspunkti asukoht ja vali Vali.
4 Vali Vali sihtkoht.
5 Vali sihtkoha asukoht ja vali Vali.
6 Asukohtade lisamiseks vali Lisa asukoht (valikuline).
7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali Järgmine >
Salvesta.
8 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali asukoht.
4 Tee valik.
• Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali ja
lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
• Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali
• Asukoha eemaldamiseks vali .
Rakenduste kasutamine
.
Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine
Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust
optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse
optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.
Teekonna muutmisel vali
> Optimeeri järjestust.
Vaatamisväärsuste leidmine teekonnal
Seade võib pakkuda marsruudile jäävaid huvitavaid kohti.
1 Vali reisi redigeerimise režiimis > Reisiseaded > Soovita
vaatamisväärsusi.
2 Täpsemate andmete vaatamiseks vali mingi
vaatamisväärsus.
3 Vaatamisväärsuse lisamiseks reisiplaani vali Vali.
Reisi teekonnavalikute muutmine
Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna
arvutab.
1 Vali RakendusedReisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali > Reisiseaded.
4 Tee valik.
• Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali Kujunda teekond
ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid (Teekonna
kujundamine, lehekülg 5).
• Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali Teekonna
eelistused (Teekonna arvutusrežiimi muutmine,
lehekülg 5).
Salvestatud reisini navigeerimine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Salvestatud reisid.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali Mine!.
4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali Algus.
Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud
asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud
reisisihtkohtadesse.
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine
Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda
muuta ja reisina salvestada.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Minu aktiivne
teekond.
2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
3 Teekonna salvestamiseks reisina vali Salvesta, nii saad
sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).
photoLive liikluskaamerad
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
teenusega Smartphone Link ning sul peab olema tellitud teenus
photoLive (Ettevõtte Garmin reaalajateenuste tellimine,
lehekülg 12).
photoLive liikluskaamerad edastavad reaalajas pilte
liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel.
photoLive ei ole kõigis piirkondades saadaval.
Teenuse photoLive liikluskaamerate vaatamine ja
salvestamine
Sul on võimalik vaadata läheduses olevate liikluskaamerate
kujutisi reaalajas. Samuti saad salvestada liikluskaamerad, mis
jäävad tihti su teele.
1 Vali Rakendused > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali liikluskaamera asukoht.
17
Kaamera asukohakaardi kõrvale ilmub kaamera reaalajas
kujutise eelvaateaken. Täissuuruses pildi vaatamiseks vali
eelvaateaken.
5 Kaamera salvestamiseks vali Salvesta (valikuline).
Rakenduse photoLive avakuvale lisatakse selle kaamera
eelvaatekujutise pisipilt.
Rakenduse photoLive liikluskaamerate vaatamine
kaardil
Rakenduse photoLive kaarditööriist kuvab marsruudil eesolevad
liikluskaamerad.
1 Vali kaardil > photoLive.
Seade näitab lähima eesoleva liikluskaamera kujutist
reaalajas ning vahemaad selle kaamerani. Kui see kaamera
on seljataha jäänud, hakkab seade näitama järgmise teel
oleva kaamera kujutist reaalajas.
2 Kui valitud teelõigul ühtegi kaamerat ei leita, vali Otsi
kaameraid, et vaadata muid lähedal olevaid kaameraid ja
need salvestada (valikuline).
Liikluskaamera salvestamine
1 Vali Rakendused > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali ristmik.
5 Vali Salvesta.
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade
vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete
kasutamise (Seade ja privaatsusseaded, lehekülg 19).
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.
Vali Rakendused > Kus ma olin.
Garmin DriveLuxe Seaded
Kaardi ja sõiduki seaded
Vali Seaded > Kaart ja sõiduk.
Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni.
Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.
Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide
rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.
Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.
Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi
tööriistade menüüs.
Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel
(Kaardikihtide kohandamine, lehekülg 11).
Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks
kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja
lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.
myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.
Kaartide lubamine
Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.
VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta
veebiaadressi http://buy.garmin.com.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps.
2 Vali kaart.
Navigeerimisseaded
Vali Seaded > Navigeerimine.
Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel
marsruudi põhimaanteede eelvaate.
18
Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.
Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.
Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või
piirkondi.
Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.
Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede
vältimise.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Loodushoiualad: määrab vältimiseelistused sõidukile
rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega
aladele.
Piirangutega režiim: lülitab välja kõik funktsioonid, mis
eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.
GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab
akut.
Arvutusrežiimi seaded
Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal.
Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid
mis võivad olla pikemad.
Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille
läbimiseks võib kuluda rohkem aega.
Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.
Simuleeritud asukoha seadmine
Kui asud siseruumides või ei saa satelliitsignaale vastu võtta,
saad simuleeritud asukohast teekondade planeerimiseks
kasutada GPS-simulaatorit.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator.
2 Vali peamenüüs Vaata kaarti.
3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.
4 Vali asukoha kirjeldus.
5 Vali Seadista asukoht.
Juhtmeta võrgu seaded
Juhtmeta võrgu seadetest saab hallata Wi‑Fi võrke, paaristatud
Bluetooth seadmeid ja Bluetooth funktsioone.
Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
Paaristatud seadme nimi: paaristatud Bluetooth seadmete
nimed ilmuvad menüüsse. Mingi seadme Bluetooth
funktsiooni seadete muutmiseks vali vastava nimega seade.
Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.
Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel
seadet muudes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiaga
seadmetes tuvastada.
Wi-Fi: lubab kasutada Wi‑Fi raadiot.
Salvestatud võrgud: võimaldab redigeerida ja kustutada
salvestatud võrke.
Otsi võrke: otsib piirkonnas toimivaid Wi‑Fi võrke (Ühendumine
Wi‑Fi võrku, lehekülg 20).
®
Juhiabisüsteemi seaded
Vali Seaded > Juhiabisüsteem.
Helilised hoiatused juhile: lubab helilise hoiatuse igat tüüpi
juhihoiatuse puhul (Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused, lehekülg 2).
Väsimushoiatus: annab hoiatuse, kui oled pikka aega ilma
pausi tegemata sõitnud
Garmin DriveLuxe Seaded
Juhtumi märguanne: võimaldab määrata kontaktisiku, keda
teavitatakse juhul, kui seade tuvastab võimaliku
liiklusõnnetusjuhtumi (Juhtumi tuvastus ja märguanne,
lehekülg 3).
Lähedushoiatus: teavitab, kui oled huvipunkti või punase
fooritule kaamera läheduses.
MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad
olema laaditud kohandatud huvipunktid. See funktsioon ei ole
saadaval kõikides piirkondades.
Varukaamera seaded
Tagurduskaamera seadete abil saad hallata paaristatud
tagurduskaameraid Garmin ja kaameraseadeid. See menüü
kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on
ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga. Kaamerate
paaristamise ja kaameraseadete üksikasjalikku teavet leiad
tagurduskaamera kasutusjuhendist. Ava garmin.com
/backupcamera, et osta tagurduskaamera Garmin.
Vali Seaded > Tagurduskaamera ning vali paaristatud
kaamera.
Ühenda lahti: eemaldab paaristatud kaamera. Kaamera
nägemiseks pead kaamera uuesti selle seadme ja kaabli abil
paaristama.
Muuda nime: saad paaristatud kaamera nime muuta.
Juhendamisjooned: kuvab või peidab juhendamisjooned ning
lubab juhendamisjoonte asukohta muuta.
babyCam Seaded
Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.
Optimeeri marsruut: võimaldab seadmel kasutada optimeeritud
alternatiivseid marsruute automaatselt või taotlemisel
(Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine, lehekülg 5).
Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul
seade kuvab liiklushoiatuse.
Ühikute ja aja seaded
Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Ühikud ja aeg.
Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaaja.
Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC
(universaalaja) kuva.
Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.
Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja
geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.
Kellaaja määramine
1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.
2 Vali:
• Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel
vali Automaatne.
• Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või
alla.
Keele- ja klaviatuuriseaded
Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Keel ja klaviatuur.
Heli keel: määrab hääljuhiste keele.
Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.
MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja
sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks
tänavanimed.
Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.
Teenuse babyCam seadete abil saad hallata paaristatud Garmin
babyCam™ kaameraid ja kaameraseadeid. See menüü
kuvatakse navigatsiooniseadmes ainult siis, kui seade on
ühendatud juhtmevaba kaameravastuvõtja kaabliga.
Üksikasjalikku teavet kaamerate paaristamise ja kaamera
seadmete kohta leiad kaamera kasutusjuhendist. Ava
garmin.com/babycam, et osta Garmin babyCam kaamera.
Vali Seaded > babyCam ja vali paaristatud kaamera.
Toiteseaded: saad määrata, kui kaua video ekraanil kuvatakse.
Pööra video: saad videot pöörata või peegeldada.
Joondus: kuvab kaamera joondamise abistamiseks seadme
babyCam video.
Istme kontrollimise meeldetuletus: saad määrata
meeldetuletuse, et enne väljumist kontrollida, kas tagaistmel
on reisijaid.
Ühenda lahti: eemaldab paaristatud kaamera.
Muuda nime: saad paaristatud kaamera nime muuta.
Lähedushoiatuste seaded
Ekraaniseaded
Seade ja privaatsusseaded
Vali Seaded > Ekraan.
Värvirežiim: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed
valiku Auto, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt
päeva- või öövärvidele.
Heledus: saad reguleerida ekraani heledust.
Ekraanivalgustuse väljalülitus: saad määrata aja, mille
möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on
akutoitel).
Ekraanipilt: saad seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid
salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.
Liiklusseaded
Vali peamenüüst Seaded > Liiklus.
Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.
Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks
teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad
liiklusandmed automaatselt.
Garmin DriveLuxe Seaded
MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad
olema laaditud kohandatud huvipunktid.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Vali Seaded > Juhiabisüsteem > Lähedushoiatus.
Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.
Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus
esitatakse.
Vali Seaded > Seade.
Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja
teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.
Regulatiivteave: näitab regulatiivmärgiseid ja -teavet.
EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.
MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara
uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.
Seadme andmete esitamine: seadme täiustamise eesmärgil
edastatakse anonüümseid andmeid.
Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta
ettevõttega Garmin.
Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet
funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide
myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
19
Seadete taastamine
Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete
vaikeväärtused.
1 Vali Seaded.
2 Vajadusel vali seadete kategooria.
3 Vali > Taasta.
Seade kuvab piirkonnas toimivate Wi‑Fi võrkude loendi.
4 Vali võrk.
5 Vajadusel sisesta parool ja vali siis Valmis.
Seade loob võrguga ühenduse ja see võrk lisatakse salvestatud
võrkude loendisse.. Edaspidi loob seade selle võrguga
automaatselt ühenduse.
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi‑Fi võrgu kaudu
Seadme teave
Regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine
1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.
2 Vali Seade > Regulatiivteave.
Tehnilised andmed
Töötemperatuuri
vahemik
-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuurivahemik
-0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
Toitesisend
Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil (ainult
kodus või kontoris kasutamiseks).
Aku tüüp
Laetav liitium-ioonaku
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.
• Paigalda seade hoidikusse ja ühenda hoidik sõiduki toitega.
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com. Teiste tootjate adapteriga võib seadme
laadimine kauem aega võtta.
Seadme hooldus
Ettevõtte Garmin tugikeskus
Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja
klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.
Kaardi- ja tarkvarauuendused
Navigeerimisfunktsiooni tõhusaks kasutamiseks tuleb kaardid ja
tarkvara seadmes ajakohasena hoida. Kaardiuuendused
tagavad, et seadmes on olemas kõige ajakohasemad kaardid.
Tarkvarauuendused sisaldavad funktsioonide täiustusi ja
parandavad jõudlust.
Seadme uuendamiseks on kaks võimalust.
• Võid luua ühenduse Wi‑Fi võrguga (soovituslik). See
võimalus lubab uuendada mugavalt ilma seadet arvutiga
ühendamata.
• Võid ühendada seadme arvutiga ja kasutada uuendamiseks
rakendust Garmin Express. Sel viisil on võimalik kaardid
mälukaardile salvestada, kui uuendatud kaardid on sisemällu
salvestamiseks liiga suured.
Ühendumine Wi‑Fi võrku
Seadme esmakordsel sisselülitamisel pakub seade ühenduse
loomist Wi‑Fi võrguga seadme registreerimiseks. Ühenduse
Wi‑Fi võrguga saab luua ka seadete menüüst.
1 Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
2 Vajadusel vali Wi-Fi, et aktiveerida Wi‑Fi tehnoloogia.
3 Vali Otsi võrke.
20
TEATIS
Kaardi- ja tarkvarauuenduste failid on suured. Rakenduvad
tavalised Interneti-pakkuja andmesidelepinguga määratud
tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude teada saamiseks
pöördu oma Interneti teenusepakkuja poole.
Kaartide ja tarkvara uuendamiseks ühenda oma seade Internetiühendust pakkuvasse Wi‑Fi võrku. Nii saad oma hoida oma
seadet ajakohasena seda arvutiga ühendamata.
1 Ühenda seade Wi‑Fi võrku (Ühendumine Wi‑Fi võrku,
lehekülg 20).
Kui oled ühendatud Wi‑Fi võrku, kontrollib seade uuenduste
olemasolu. Kui uuendus on saadaval, ilmub põhimenüüs
ikoonile Seaded valik .
2 Vali Seaded > Uuendused.
Seade kontrollib uuneduste olemasolu. Kui uuendus on
olemas, ilmub valiku Kaart või Tarkvaravalik Saadaval on
uuendus.
3 Tee valik.
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks vali Installi
kõik.
• Ainult kaardiuuenduste installimiseks vali Kaart > Installi
kõik.
• Ainult tarkvarauuenduste installimiseks vali Tarkvara >
Installi kõik.
4 Tutvu litsentsilepinguga ja vali nõustumiseks Nõustu
kõigiga .
MÄRKUS. keeldumiseks vali Hülga. Uuendamist ei toimu.
Uuenduste installimiseks pead litsentsilepinguga nõustuma.
5 Ühenda seade komplekti kuuluva USB-kaabliga
toiteallikavaga ja vali Jätka (Seadme laadimine, lehekülg 20).
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada
vähemalt 1 A voolutugevusega USB-pistikupesa.
Kasutamiseks sobivad paljud nutitelefonide, tahvelarvutite või
muude kaasas kantavate meediumiseadmete USB
vooluadapterid.
6 Kuni toimingu lõppemiseni hoida seade toiteallikaga
ühendatuna ja Wi‑Fi võrgu leviulatuses.
VIHJE: kui kaardi uuendamine katkeb või katkestatakse enne
selle lõppemist, on andmed puudulikud. Puuduvate andmete
taastamiseks pead kaarte uuesti uuendama Wi‑Fi või Garmin
Express kaudu.
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin
Express
Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma
seadmesse kõige uuemad kaardi- ja tarkvarauuendused.
1 Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud,
ava veebiaadress garmin.com/express ning järgi ekraani
esitatud juhiseid ja installi see (Installimine Garmin Express,
lehekülg 21).
2 Ava rakendus Garmin Express.
3 Ühenda oma seade arvutiga micro-USB-kaabli vahendusel.
Kaabli pisem ots ühendatakse sinu Garmin DriveLuxe
seadme micro-USB-pessa À ning suurem ots arvuti vabasse
USB-pessa.
Seadme teave
Väldi seadme märjaks saamist.
Korpuse puhastamine
TEATIS
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.
1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme
puhastuslahusega immutatud lapiga.
2 Kuivata seade.
4 Kui seade Garmin DriveLuxe palub sisestada faili
edastusrežiim, vali Jah.
5 Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut Lisa seade.
Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab
seadme nime ja seerianumbri.
6 Klõpsa valikut Lisa seade ning järgi ekraanil esitatavaid
juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express.
Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin
Express seadme jaoks saada olevad uuendused.
7 Tee valik:
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa
Installi kõik.
• Kindla uuenduse installimiseks klõpsa Vaata üksikasju
ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut Installi .
Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu
seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase
Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.
MÄRKUS. kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga
suur, võib tarkvara soovitada microSD kaardi paigaldamist
seadmesse, et mäluruumi juurde saada (Mälukaardi
paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 22).
8 Uuendamise ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii
uuenduste installimine lõpule.
Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal
paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.
®
Installimine Garmin Express
Rakendus Garmin Express on saadaval Windows ja Mac
arvutitele.
1 Ava arvutis aadress garmin.com/express.
2 Tee valik:
• Süsteeminõuete nägemiseks ja veendumaks, kas
rakendus Garmin Express sinu arvutiga ühildub, vali
Süsteeminõuded.
• opsüsteemiga Windows arvutis vali Laadi Windowsi
jaoks alla (Laadi Windowsi jaoks).
• opsüsteemiga Mac arvutis vali Laadi Maci jaoks alla
(Laadi Maci jaoks).
3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
®
®
Puuteekraani puhastamine
1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
2 Vajadusel niisuta lappi veega.
3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see
toiteallikast.
4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.
Varguse vältimine
• Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus
vaateväljast.
• Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
• Ära hoia seadet kindalaekas.
• Registreeri seade Garmin Express tarkvara abil (garmin.com
/express).
Seadme lähtestamine
Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.
Hoia toitenuppu 12 sekundit all.
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Seadme eemaldamine hoidikust
1 Võta seadme ülemisest ja alumisest osast kinni.
2 Tõmba seadme alumist osa enda poole kuni see tuleb
magneti küljest lahti.
Seadme sirgelt tõmbamine võib hoidiku iminapa küljest lahti
tõmmata.
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine
TEATIS
Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja
veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki
toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.
Kui seadet autos ei laeta, pead võib-olla asendama
sõidukiadapteri kaitsme.
1 Pööra otsa À vastupäeva, et see avada.
Seadme hooldamine
TEATIS
Ära pilla seadet maha.
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.
Seadme hooldus
VIHJE: otsa eemaldamiseks pead kasutama münti.
2 Eemalda ots, metallist otsik Á ja kaitse Â.
3 Sisesta uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt
1 A või 2 A.
21
4 Aseta hõbedane otsik otsa sisse.
5 Lükka ots sisse ja pööra päripäeva, et see uuesti sõiduki
toitekaabliga à lukustada.
Tõrkeotsing
Iminapp ei püsi tuuleklaasil
1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
3 Paigalda iminapp (Seadme Garmin DriveLuxe paigaldamine
ja toide, lehekülg 1).
Seade ei saa satelliidisignaale
• Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud
(Navigeerimisseaded, lehekülg 18).
• Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest
hoonetest ja puudest.
• Seisa mitu minutit paigal.
kasutab energiat. Lisaks kontrollib rakendus perioodiliselt
uuendusi, mis on omakorda energiakulukas.
Aku kasutusätteid saad enegia säästimiseks rakenduse
Smartphone Link sätetes muuta.
1 Vali nutitelefoni Smartphone Link rakenduses .
2 Vali Battery Usage, seejärel Settings.
3 Vali vähemalt üks suvand:
• Kustuta märge ruudust Bluetooth Auto-Connect.
Valiku tühistamine säästab akukasutust, aga takistab
rakendustel Garmin DriveLuxe seadmega automaatselt
ühenduse loomist. Kuni se valik on keelatud, vali
menüüst the Smartphone Link iga kord, kui soovid luua
ühenduse rakendusega Smartphone Link.
• Kustuta märge ruudust Live Services Check.
Teatud nutitelefonides võimaldab see valik akut säästa.
Kuni valik on keelatud, pead Smartphone Link
põhimenüüd teenuste kasutatavuse kohta teabe
saamiseks käsitsi värskendama.
Lisa
Seade ei saa toidet
• Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (Sõiduki toitekaabli
kaitsme vahetamine, lehekülg 21).
• Veendu,et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
• Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes
märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
• Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.
Aku tühjeneb kiiresti
• Vähenda ekraani heledust (Ekraaniseaded, lehekülg 19).
• Vähenda ekraani väljalülituse aega (Ekraaniseaded,
lehekülg 19).
• Vähenda helitugevust (Helitugevuse reguleerimine,
lehekülg 2).
• Lülita wi-fi raadio välja, kui seda ei kasutata (Juhtmeta võrgu
seaded, lehekülg 18).
• Kui seadet ei kasutata, lülita see unerežiimi (Seadme sisseja väljalülitamine, lehekülg 1).
• Väldi seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
• Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.
Seade ei loo ühendust minu telefoniga ega
rakendusega Smartphone Link
• Vali Seaded > Juhtmeta võrgud.
Valik Bluetooth peab olema lubatud.
• Luba telefonis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja hoia
telefoni seadmest 10 m (33 jala) raadiuses.
• Ava nutitelefonis rakendus Smartphone Link ja vali >
ning käivita Smartphone Link taustteenused uuesti.
• Veendu, et telefon on ühilduv.
Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/bluetooth.
• Lõpeta paaristamine uuesti.
Paaristamise kordamiseks pead telefoni ja seadme (Seotud
telefoni kustutamine, lehekülg 14) paaristamise tühistama
ning paaristamise uuesti sooritama (Telefoniga paaristamine
ning ühendamine rakendusegaSmartphone Link,
lehekülg 11).
Rakendus Smartphone Link mõjutab minu
nutitelefoni akukasutust
Rakendus Smartphone Link kasutab andmete edastamiseks
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat. Aktiivne Bluetooth ühendus
22
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja
andmete jaoks
Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja
andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad
osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps
ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud
kaardistustarkvaragaGarmin. Seade toetab 4 kuni 32 GB
microSD mälukaarte.
1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (Garmin
DriveLuxe 51 seadme ülevaade, lehekülg 1).
2 Sisesta mälukaart pessa.
3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.
Andmehaldus
Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu
suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.
MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT ja
Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.
®
Mälukaartidest
Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades
eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele
ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu
kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja
kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.
Seadme ühendamine arvutiga
Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
3 Kui seade Garmin DriveLuxe palub sisestada faili
edastusrežiim, vali Jah.
Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Failide edastamine arvutist
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga,
lehekülg 22).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
2 Ava arvutis failibrauser.
3 Vali fail.
Tõrkeotsing
4 Vali Redigeeri > Kopeeri.
5 Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile
panna Garmin kausta.
6 Vali Redigeeri > Kleebi.
USB-kaabli lahtiühendamine
Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või
köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti
ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava
seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.
1 Lõpetage toiming:
• Windows arvutites vali Eemalda riistvara ohutult ikoon
süsteemisalves ja vali oma seade.
• Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.
2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.
GPS-signaali olekute vaatamine
Hoia nuppu
all kolm sekundit.
Täiendavate kaartide ostmine
1 Ava seadme tooteleht aadressil garmin.com.
2 Klõpsa sakil Kaardid.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Lisavarustuse ostmine
Ava garmin.com/accessories.
Lisa
23
Indeks
A
aadressid, otsimine 8
ajaseaded 19
aktiivne sõiduraja juhendamine 4
aku
kestvuse pikendamine 22
laadimine 1, 20, 22
probleemid 22
arvuti, ühendamine 22
asukohad 8, 18
helistamine 13
hiljuti leitud 9
hooned 7
otsimine 6, 8
praegune 9
salvestamine 9
simuleeritud 18
asukoht 8
asukohtade otsimine. 6, 7, 9, 12 Vt samuti
asukohad
aadressid 8
asulad 8
kategooriad 7
koordinaadid 8
ristmikud 8
automaatne helitugevus, lubamine 2
B
Bluetooth tehnoloogia 13, 22
seaded 18
Bluetooth-tehnoloogia 11
kõnede keelamine 13, 14
telefoni paaristamine 11
telefonide haldamine 13, 14
E
eespool 10
kohandamine 10
ekraan, heledus 2
ekraaninupud 2
ekraanipilt 19
ekraaniseaded 19
Ettevõtte Garmin reaalajateenused, tellimine
12
EULAd 19
F
failid, edastamine 22
foorikaamerad 2
Foursquare 8
G
Garmin Connect 11
Garmin Express 21
tarkvara uuendamine 20
Garmin reaalajateenused 12
geopeitus 8
GPS 1, 23
H
heledus 2
heli, läheduspunktid 18, 19
helistamine 13
helitugevus, reguleerimine 2
hiljuti leitud asukohad 9
hoiatused 2
heli 18
läheduspunktid 18
hoidik, eemaldamine 21
hoidiku eemaldamine 21
hooned 7
huvipunktid (POI) 6–9
hooned 7
hädaabiteenused 9
hääljuhtimine 15
näpunäited 15
häälkäsklus
aktiveerimine 15
24
aktiveerimisfraas 15
navigeerimine koos 15
näpunäited kasutamiseks 15
Häälkäsklus 15
I
ID-number 19
ikoonid, olekuriba 1
ilm 16
radar 17
teeolud 17
Iminapp 21
J
jagamine, LiveTrack 16
juhihoiatused 2, 16
juhtmevaba kaamera 19
juhtumi märguanne 3
Juhtumi märguanne 3
juhtumikontakt 3
järgmine pööre 3
K
kaamerad 19
kiirus 2
punane foorituli 2
tagurdamine 19
kaardi 2D-vaade 11
kaardi 3D-vaade 11
kaardi vaade
2D 11
3D 11
kaardid 3, 9, 10, 18
andmeväli 3, 10, 11
detailsuse tase 18
kihid 11
ostmine 23
sümbolid 3
teekondade vaatamine 3, 4
teema 18
tööriistad 10
uuendamine 20
kaardikihid, kohandamine 11
kaitse, vahetamine 21
kasutusjuhend 15
keel
hääl 19
klaviatuur 19
Kiirotsing 7
kiiruskaamerad 2
klaviatuur
keel 19
paigutus 19
kodu
asukoha muutmine 3
helistamine 13
sõit 3
Telefoninumber 13
Kojusõit 3
koordinaadid 8
Kus ma olen? 9
kustutamine
reisid 17
seotud Bluetooth-seade 14
kõned 13
ajalugu 13
helistamine 13
häälvalimine 13
kodu 13
kontaktid 13
tegemine 13
vaigistamine 13
vastamine 13
kõnedele vastamine 13
Kõnetuvastus 15
kütusetase, tanklad 9
L
lahtiühendamine, Bluetooth seade 14
laiuskraad ja pikkuskraad 8
liiklus 11, 14, 15, 19
alternatiivne teekond 5
kaamerad 17, 18
kaart 11, 15
tellimuste lisamine 14
ummikud 11, 15
vastuvõtja 14
viivituste otsimine 11, 15
liikluskaamerad, vaatamine 17, 18
lisavarustus 23
LiveTrack 16
läheduspunktide hoiatused, seaded 19
lähtestamine
reisiandmed 10
seade 21
M
maastikul navigeerimine 6
microSD kaart 1, 22
muutmine, salvestatud reisid 17
mälukaart 1, 22
paigaldamine 22
myTrends, teekonnad 5
N
navigeerimine 3, 4, 7
maastikul 6
seaded 18
O
otseteed
kustutamine 9
lisamine 9
otsinguala muutmine 7
otsinguriba 6
P
parkimine 4, 7, 8
viimatine koht 5
photoLive 17, 18
praegune asukoht 9
puuteekraani puhastamine 21
pöördepunktid 4
R
reisiandmed 19
reisiinfo 10
lähtestamine 10
vaatamine 10
reisilogi, vaatamine 10
reisiplaneerija 17
kujunduspunktid 17
reisi redigeerimine 17
ristmikud, otsimine 8
S
salvestamine, praegune asukoht 9
salvestatud asukohad 17
kategooriad 9
kustutamine 9
muutmine 9
satelliitsignaalid
vaatamine 23
vastuvõtt 1
seaded 18, 19
seadete taastamine 20
seadme hooldamine 21
seadme ID 19
seadme laadimine 1, 20, 22
seadme paigaldamine
auto 1
eemaldamine hoidikust 21
iminapp 1
Iminapp 21
seadme puhastamine 21
sidumine
kell 16
lahtiühendamine 14
telefon 11, 22
sihtkohad 18. Vt asukohad
saabumine 4
Indeks
simuleeritud asukohad 18
Smartphone Link 11–14
kõnede keelamine 13, 14
ühendamine 11, 13, 14
suunad 4
sõiduki toitejuhe 1
sõidusuunad 4
T
tagurduskaamera 19
tarkvara
uuendamine 20
versioon 19
teavitused 11–14
teekonna kujundamine 5
teekonnad 3
alustamine 3, 7
arvutamine 5
arvutusrežiim 17, 18
kaardil vaatamine 3, 4
kujundamine 5
lõpetamine 5
myTrends 5
punkti lisamine 5, 17
soovitatud 5
teemaksud, vältimine 6
teeolud, ilm 17
tehnilised andmed 20
Tehnoloogia Bluetooth 11
seadme lahtiühendamine 14
telefon
lahtiühendamine 14
sidumine 11, 22
telefoniraamat 13
tellimused, Ettevõtte Garmin
reaalajateenused 12
toitekaablid 20
kaitsme vahetamine 21
sõiduk 1
toitenupp 1
tootetugi 15
TripAdvisor 9
tõrkeotsing 22
tööriistad, kaardid 10
U
unerežiim 1
USB, lahtiühendamine 23
uuendamine
kaardid 20
tarkvara 20
V
vabakäekõned 14
vabakäetelefoniga helistamine 11, 13
vaigistamine, heli 15
vargus, vältimine 21
vältimised 6
keelamine 6
kustutamine 6
piirkond 6
tee 6
tee tüübid 6
teemaksud 6
W
Watch Link 4, 15, 16
Wi‑Fi 18, 20
Indeks
25
support.garmin.com
September 2018
190-02121-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising