Garmin | BMW Motorrad Navigator Street | User manual | Garmin BMW Motorrad Navigator Street Brukerveiledning

Garmin BMW Motorrad Navigator Street Brukerveiledning
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. nüMaps Lifetime™ og
TracBack er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
Navnet og logoen til Bluetooth eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ er et varemerke for
SD-3C.
®
BMW er et registrert varemerke for BMW AG.
®
Dette produktet i klasse III drives av begrenset strømtilførsel.
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Installere enheten i motorsykkelbraketten
1 Sett bunnen av enheten inn i holderen.
3 Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen.
4 Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut.
5 Trykk sugekoppen  mot frontruten, og skyv spaken Ã
bakover mot frontruten.
6 Knepp fast holderen Ä på sugekopparmen.
7 Sett bunnen av enheten inn i holderen.
8 Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
TIPS: Trykk på logoen på toppen av enheten samtidig som
du holder på tappen på toppen av holderen.
9 Koble den store enden av strømkabelen for bil til et
strømuttak.
Støtte og oppdateringer
Garmin Express tilbyr enkel tilgang til disse tjenestene for
enheten din.
• Produktregistrering
• Oppdateringer for programvare og kart
• Produktveiledninger
• Kjøretøy, stemmer og andre tillegg
®
2 Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
3 Hvis sperren på toppen av braketten stikker opp etter at du
har satt inn enheten, trykker du den ned til den røde stripen
ikke lenger synes.
Fjerne enheten fra motorsykkelbraketten
1 Trykk på utløserknappen på siden av braketten.
2 Løft ut enheten.
Montere enheten i en bil
MERK: Bilbraketten følger med det bilsettet (ekstrautstyr).
Konfigurere Garmin Express™
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Gå inn i og ut av dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten
ikke er i bruk. Enheten bruker svært lite strøm når den er i
dvalemodus. Den kan vekkes fra dvalemodus og er klar til bruk
på et øyeblikk.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å sette den i
dvalemodus mens du lader batteriet.
Trykk på av/på-tasten À.
MERKNAD
Før du monterer enheten, må du kontrollere lokale lover
angående montering på frontruten.
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Ikke bruk sugekoppbraketten på en motorsykkel.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
1 Ta av gummihetten på baksiden av holderen.
2 Koble den lille enden av strømkabelen for bil À til mini-USBporten Á.
Slå av enheten
1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus.
2 Velg Av.
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i ti sekunder.
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
eller
for å justere lysstyrken på skjermen.
2 Velg
Justere volumet
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
• Velg
• Velg
• Velg
Komme i gang
eller
for å justere volumet.
for å dempe enheten.
for å få flere alternativer.
1
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
Status for GPS-signal
Status for Bluetooth teknologi (vises når Bluetooth er
aktivert)
®
Indikator for transportmodus
Gjeldende klokkeslett
Batteristatus
Innhente GPS-signaler
Du må innhente satellitter for å kunne navigere med enheten.
Styrken på satellittsignalet vises med
på statuslinjen (se
Ikoner på statuslinjen). Det kan ta flere minutter å innhente
satellitter.
1 Slå på enheten.
2 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye
bygninger og trær.
for å vise detaljert informasjon om
3 Hold eventuelt nede
satellittsignalene.
• Velg en serie med bokstaver, for eksempel "A-I" for å velge
en bokstav i den serien.
• Velg
for å legge til et mellomrom.
• Velg for å slette et søk.
• Velg
for å slette et tegn.
• Velg for å endre språkmodus for tastaturet.
• Velg
for å legge inn spesialtegn, som skilletegn.
• Velg for å bytte mellom små og store bokstaver.
Om snarveier
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg en snarvei for å fjerne den.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Lagre.
Vise status for GPS-signal
Hold
nede i tre sekunder.
Transportmodi
Motorsykkelmodus
Bilmodus
Modus for utenfor vei (Se Navigere utenfor vei)
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på
transportmodusen.
Velge en transportmodus
Velg
.
Batteriinformasjon
Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.
Statusen til det interne batteriet vises med
på statuslinjen.
Hvis du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, bør du lade
batteriet helt ut og deretter helt opp igjen. Du bør ikke koble fra
enheten før den er helt oppladet.
Angi klokkeslett
MERK: Du kan velge Automatisk for å angi klokkeslettet
automatisk hver gang enheten slås på.
.
1 Velg
2 Bla i tallene for å angi klokkeslettet.
Bruke knappene på skjermen
•
•
•
•
•
Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
Velg eller for å se flere valg.
Hold nede eller for å bla raskere.
Velg
for å vise en meny med alternativer for det gjeldende
skjermbildet.
Finne posisjoner
Posisjoner
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder
posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og
detaljert gateinformasjon. Du kan bruke kategoriene til å søke
etter forretninger og attraksjoner i nærheten. Du kan også søke
etter adresser, koordinater, byer og veikryss.
Finne forhandlere for BMW
®
Du kan finne forhandleren for BMW som er nærmest din
posisjon.
Velg Hvor skal du? > BMW Motorrad.
Kontaktinformasjon
Hvis du får problemer når du bruker BMW Navigator, eller hvis
du har spørsmål, kan du kontakte forhandleren for BMW
Motorrad.
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de tre siste
bestemmelsesstedene du valgte.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg en kategori.
4 Velg et bestemmelsessted fra hurtigsøklisten hvis det er
aktuelt.
Bruke tastaturet på skjermen
Du finner informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout
under Innstillinger for språk og tastatur (Innstillinger for språk og
tastatur).
• Velg et tegn på tastaturet for å skrive inn en bokstav eller et
tall.
2
Finne posisjoner
5 Velg Adresse eller Telefonnummer, og angi den nye
informasjonen.
Vurdere et punkt av interesse
5 Velg eventuelt riktig bestemmelsessted.
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Endre søkeområdet
1 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.
2 Velg Søker i nærheten av:.
3 Velg et alternativ.
Rapportere en stengt eller manglende posisjon
Hvis søkeresultatene inneholder en utdatert eller feil posisjon,
kan du rapportere feilen til Garmin og fjerne posisjonen fra
fremtidige søk.
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg .
4 Velg > Rediger.
5 Velg Rapporter som stengt eller Rapporter som
manglende.
Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler enheten til
mittDashboard ved hjelp av datamaskinen (Konfigurere Garmin
Express™).
Redigere posisjonsinformasjon
Du kan endre adressen eller telefonnummeret for en posisjon
som vises i søkeresultatene.
1 Søk etter en posisjon.
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg .
4 Velg > Rediger.
Finne posisjoner
Du kan vurdere punkter av interesse.
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg .
4 Velg stjernene for å vurdere punktet av interesse.
Stjernevurderingen blir oppdatert på enheten.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg eventuelt Søker i nærheten av: hvis du vil endre
søkeområde (Endre søkeområdet).
3 Velg Adresse.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Finne et veikryss
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
3 Velg veikrysset.
Finne et sted
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg Angi søk.
3 Angi et stedsnavn, og velg .
4 Velg et sted.
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
4 Velg Vis på kart.
Finne en posisjon ved å se på kartet
Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du kan finne
steder inkludert i kartdatene, for eksempel restauranter, sykehus
og bensinstasjoner (Tilpasse kartlagene).
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Velg eventuelt og et kategoriikon for å vise bare en
bestemt kategori av steder.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
Velg
et alternativ:
4
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
5 Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise
tilleggsinformasjon.
3
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Velg Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon eller
Nylige treff.
Posisjonen lagres som Hjem på menyen Lagret.
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
1 Velg Hvor skal du? > Lagret > Hjem.
2 Velg .
3 Velg > Rediger.
4 Angi endringene.
5 Velg Ferdig.
Finne bestemmelsessteder som nylig er
funnet
Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.
1 Velg Hvor skal du? > Nylig.
2 Velg en posisjon.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Finne parkering
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering.
2 Velg en parkeringsplass.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg .
4 Velg > Lagre.
5 Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Starte en rute til en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Start!.
4
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Rediger.
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Ferdig.
Tildele kategorier til en lagret posisjon
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Dele en lagret posisjon
Hvis du lagrer posisjonen til en forretning som ikke er i
kartdataene, kan du dele posisjonen med Garmin slik at den kan
legges til i fremtidige kartoppdateringer og deles med Garmin
fellesskapet.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Del sted.
Sende en posisjon til enheten
Du kan sende posisjoner til enheten fra forskjellige elektroniske
kilder, blant annet http://connect.garmin.com.
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
datamaskinen).
2 Installer eventuelt Garmin Communicator Plugin.
MERK: Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/communicator.
3 På datamaskinen finner du en posisjon på et støttet
webområde.
4 Fra webområdet velger du Send til GPS.
MERK: Enkelte webområder bruker kanskje andre knapper
eller koblinger.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Finne posisjoner
Navigasjon
Starte en rute
1 Søk etter en posisjon (Posisjoner).
2 Velg en posisjon.
3 Velg Start!.
Endre modus for ruteberegning
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Svingete veier for å beregne ruter som foretrekker
svingete veier.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Forhåndsvise flere ruter
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg Ruter.
4 Velg en rute.
5 Velg Start!.
Starte en rute til en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Start!.
Følge en rute med svingete veier
Enheten kan beregne ruter som foretrekker svingete veier.
Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende kjøretur,
men kan også forlenge tiden eller avstanden til
bestemmelsesstedet.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus >
Svingete veier > Lagre.
2 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser > Motorveier
for å unngå motorveier på ruten (valgfritt).
Dette kan øke antallet svingete veier på ruten, men kan føre
til at lengre ruter tar lengre tid eller blir lengre i avstand.
3 Start en rute.
Ruten på kartet
MERKNAD
Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg
angir bestemmelsesstedet.
Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved
hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på
kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten
beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.
Et datafelt som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når
du kjører på hovedveier.
Bruke navigasjonskartet
1 Velg Se på kart på hovedmenyen.
2 Hvis zoomkontrollene er skjult, velger du kartet for å vise
zoomkontrollene.
3 Velg kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg
eller
for å zoome inn eller ut.
• Hvis du vil rotere kartvisningen, velger du .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil legge til eller fjerne kartlag, velger du
.
• Hvis du vil vise bestemte kategorier, velger du .
• Hvis du vil sentrere kartet rundt gjeldende posisjon, velger
du .
• Hvis du vil vise snarveier for kart- og
navigasjonsfunksjoner, velger du .
Legge til et punkt i en rute
Du må navigere etter en rute før du kan legge til et punkt.
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2 Søk etter en posisjon.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Start!.
5 Velg Legg til på aktiv rute.
Hoppe over et punkt på ruten
Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil dra til neste punkt på
ruten, kan du hoppe over punktet. Dette forhindrer at enheten
prøver å føre deg tilbake til punktet. Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig hvis neste punkt er endelig bestemmelsessted.
Gå til kartet, og velg
> Hopp over.
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel
veiarbeid, mens du navigerer etter en rute.
Velg
> Omkjøring mens du navigerer.
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
.
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (Innstillinger
for enhet og personvern).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Om avkjøringstjenester
Du kan finne bensin, spisesteder, overnatting og toaletter i
nærheten av kommende avkjøringer mens du navigerer etter en
rute.
Navigasjon
5
Aktivere avanserte omkjøringer
Tjenester er oppført i faner etter kategori.
Bensin
Velg Innstillinger > Navigasjon > Avanserte omkjøringer.
Mat
Foreta en omkjøring
Overnatting
Toalett
Finne avkjøringstjenester
1 Gå til kartet, og velg > Avkjøringstjenest..
2 Bruk pilene for å velge en kommende avkjøring.
3 Velg en kategori med avkjøringstjenester.
4 Velg et punkt av interesse.
Navigere til en avkjøring
1 Gå til kartet, og velg > Avkjøringstjenest. >
2 Velg Start!.
.
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Lagre.
Om egendefinerte unngåelser
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å unngå bestemte
områder og veistrekninger. Du kan aktivere og deaktivere
egendefinerte unngåelser etter behov.
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
2
3
4
5
6
unngåelser.
Velg eventuelt Legg til unngåelse.
Velg Legg til områdeunngåelse.
Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
Velg Ferdig.
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
2
3
4
5
unngåelser.
Velg Legg til veiunngåelse.
Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
Velg Ferdig.
Du må navigere en rute før du kan foreta en omkjøring.
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Omkjøring.
2 Velg et alternativ.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du avstand.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten rundt en
bestemt vei, velger du Omkjøring etter vei(er) på ruten
og velger en vei du vil unngå.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Aktivere drivstoffregistrering
Når du aktiverer drivstoffregistrering, vises det en drivstoffmåler
på tripcomputeren (Vise tripinformasjon).
MERK: Enheten må være plassert i motorsykkel- eller
bilbraketten før du kan aktivere drivstoffregistrering.
1 Fyll opp tanken.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du aktiverer drivstoffregistrering for første gang,
velger du Drivstoffinnstillinger > Drivstoffsporing >
Avstand per tank og angir avstanden kjøretøyet kan
kjøre per drivstofftank.
• Hvis du har aktivert drivstoffregistrering fra før, velger du
Nullstill drivstofftank for å få nøyaktig
drivstoffregistrering.
Angi en advarsel om lite drivstoff
Du kan angi at enheten skal varsle deg når det er lite drivstoff på
tanken.
MERK: Enheten må være koblet til motorsykkel- eller
bilbraketten for å kunne gi advarsler om lite drivstoff.
1 Aktiver drivstoffregistrering (Aktivere drivstoffregistrering).
2 Velg Advarsel for drivstofftank.
3 Angi en avstand, og velg Ferdig.
Når du bare har nok drivstoff igjen til å kjøre avstanden du har
angitt, vises det en advarsel om lite drivstoff på kartsiden.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
6
Kartsider
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg .
2 Velg Kartlag.
3 Velg hvilke lag du vil skal vises på kartet, og velg Lagre.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
Kartsider
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
3 Velg Lagre.
Tilpasse kartknapper
Du kan ha opptil to ikoner til høyre for hovedkartet.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartknapper.
2 Velg et ikon, og velg OK.
3 Velg .
4 Velg et annet ikon.
Fjerne knapper fra kartet
Du kan fjerne alle knappene fra høyre side av kartet.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartknapper.
2 Velg et ikon, og velg OK.
3 Velg Lagre.
Endre kartdashbord
Dashbordet viser turinformasjon nederst på kartet. Du kan velge
forskjellige dashbord for å endre informasjonens stil og
utforming.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Dashbord.
2 Bruk pilene til å velge et dashbord.
3 Velg Lagre.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
Når du navigerer etter en rute, kan du vise veikryss på
hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises
bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).
Velg eventuelt
på kartet for å vise veikrysset.
2.2
k
m
Vise tripinformasjon
Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
Gå til kartet, og velg
> Tripcomputer.
Nullstille tripinformasjon
1 Gå til kartet, og velg > Tripcomputer.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne tjenester i nærheten
Vise ruteaktivitet
Vise en liste med svinger
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og
manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving.
1 Når du navigerer etter en rute, velger du tekstlinjen øverst på
kartet.
2 Velg en sving.
Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det
et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1 Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du navigerer
etter en rute.
2 Velg > Kart.
Vise neste sving
Mens du navigerer etter en bilrute, vises det en forhåndsvisning
av neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til
venstre på kartet.
Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller
manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i, hvis tilgjengelig.
På kartet velger du
for å vise neste sving på kartet.
2.2
Vise veikryss
k
m
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i nærheten,
for eksempel drivstoff, sykehus eller politistasjoner.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg en kategori.
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Håndfrifunksjoner
Du kan koble enheten til trådløse hodetelefoner og lytte til
talemeldinger for navigasjon via hodetelefonene. På enkelte
modeller kan du koble til en mobiltelefon mens du har koblet til
hodetelefoner for å ringe og motta samtaler ved hjelp av
enheten og hodetelefonene.
Aktivere trådløs Bluetooth teknologi
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
Håndfrifunksjoner
7
2 Velg Bluetooth.
3 Velg Ring.
Trådløse hodetelefoner
Enheten kan sende navigasjonslydmeldinger til trådløse
hodetelefoner ved hjelp av trådløs teknologi.
Pare et sett trådløse hodetelefoner
MERK: Du kan bare aktivere ett par med hodetelefoner av
gangen.
Du må pare enheten med et kompatibelt hodetelefonsett før du
kan motta navigasjonsmeldinger via hodetelefonene.
1 Plasser hodetelefonene og Navigator-enheten mindre enn
10 m (33 fot) fra hverandre.
2 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på Navigator-enheten.
3 På hodetelefonene aktiverer du Bluetooth trådløs teknologi
og gjør dem synlige for andre Bluetooth enheter.
4 På Navigator-enheten velger du Innstillinger > Bluetooth >
Søk etter enheter.
5 Velg OK.
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
6 Velg hodetelefonene på listen, og velg OK.
7 Når parkoblingen er fullført, må du starte Navigator-enheten
og hodetelefonene på nytt.
Enheten sender navigasjonsmeldinger til hodetelefonene mens
du navigerer etter en rute.
®
Om håndfri telefonering
MERK: Trådløs Bluetooth er ikke tilgjengelig på alle modeller
eller for alle språk og områder.
Du kan utføre håndfri telefonering med enkelte modeller. Ved
hjelp av Bluetooth kan enheten kobles til mobiltelefonen, slik at
du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen
med Bluetooth er kompatibel med enheten, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Det er ikke sikkert telefonen støtter alle de håndfrie
telefonfunksjonene på enheten.
Pare telefonen
Ringe en posisjon
1 Velg Telefon > Bla gjennom kategorier.
2 Velg et punkt av interesse (Posisjoner).
3 Velg Ring.
Motta et anrop
Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang
telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter
før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som
støtter denne funksjonen.
1 Velg Telefon > Anropslogg.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
3 Velg et anrop.
Bruke samtalealternativer
1 Under et anrop velger du fra kartet.
2 Velg et alternativ.
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du Telefon.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av
enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette
samtalen i fortrolighet.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du Ingen Lyd.
• Hvis du vil legge på, velger du Avslutt anrop.
Lagre et telefonnummer hjem
TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere
hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede
posisjoner (Redigere en lagret posisjon).
Velg Telefon >
> Angi hjemmenummeret, angi
telefonnummeret, og velg Ferdig.
Ringe hjem
Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan
ringe hjem.
Velg Lagret > Hjem >
> Ring.
Du må pare og koble til kompatible trådløse hodetelefoner før du
kan pare enheten med en mobiltelefon.
1 Plasser telefonen og Navigator mindre enn 10 m (33 fot) fra
hverandre.
2 På Navigator velger du Innstillinger > Bluetooth > Søk
etter enheter.
3 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at
telefonen skal være synlig.
4 På Navigator velger du OK.
Det vises en liste over Bluetooth som er i nærheten.
5 Velg telefonen på listen, og velg OK.
6 Følg instruksjonene på telefonen og Navigator.
Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den
fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt
kobles til Navigator automatisk senere.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg enheten du vil koble fra.
3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede
enheten.
Foreta et anrop
Slette en paret Bluetooth enhet
Ringe et nummer
1 Velg Telefon > Slå nummer.
2 Angi nummeret.
3 Velg Slå nummer.
Du kan slette en paret Bluetooth enhet for å unngå at den kobler
til Navigator enheten automatisk flere ganger.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg enheten du vil slette.
3 Velg Opphev paring for enhet.
Ringe en kontakt i telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de
kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne
funksjonen.
1 Velg Telefon > Telefonbok.
2 Velg en kontakt.
8
Koble fra en Bluetooth enhet
Bruke programmene
Bruke Hjelp
Velg Programmer > Hjelp for å vise informasjon om hvordan
du bruker enheten.
Bruke programmene
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med
flere bestemmelsessteder.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg Ny tur.
3 Velg Velg startposisjon.
4 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).
5 Velg Velg.
6 Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du .
7 Velg Neste.
8 Angi et navn, og velg Ferdig.
Planlegge en tur
Du kan legge til kalenderinformasjon for hver posisjon på turen,
inkludert ønsket ankomsttid og oppholdets varighet for hver
posisjon. Dette kan hjelpe deg med å planlegge avreisen for å
nå frem til posisjoner på turen til rett tid.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Avgangstid eller Ankomsttid.
5 Velg en dato og klokkeslett, og velg Lagre.
6 Velg Varighet.
7 Velg hvor lang tid du planlegger å tilbringe på dette stedet, og
velg Lagre.
8 Om nødvendig kan du gjenta trinn 3–7 for hver posisjon.
Endre transportmodus for en tur
Du kan endre transportmodusen som brukes i en lagret tur.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg > Transportmodus.
4 Velg en transportmodus.
5 Velg Lagre.
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg Start!.
4 Velg neste destinasjon, og velg Start.
Redigere en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Velg Gi nytt navn til tur.
• Velg Rediger bestemmelsessteder for å legge til og
slette en posisjon eller for å endre rekkefølgen på
posisjonene.
• Velg Slett tur.
• Velg Optimaliser rekkefølge for å ordne stoppestedene
på turen i den mest effektive rekkefølgen.
TracBack
®
Følge et nylig spor
Funksjonen TracBack registrerer et spor av de nylige
bevegelsene dine. Du kan følge sporet med nylige bevegelser
tilbake til utgangspunktet.
1 Velg TracBack.
Det nylige sporet vises på kartet.
Velg
Start!.
2
Lagre nylig spor som en tur
Du kan lagre et nylig spor som en tur. Du kan navigere denne
turen senere ved hjelp av turplanelggeren (Navigere til en lagret
tur).
1 Velg TracBack.
Det nylige sporet vises på kartet.
2 Velg Lagre som tur.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
Bruke kompasset
MERK: Du må bevege deg for at kompasset skal kunne fastslå
kursen.
Du kan navigere ved hjelp av et GPS-kompass.
Velg Programmer > Kompass.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Forrige plass.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Innstillinger for enhet og personvern).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
VIRB™ fjernkontroll
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollfunksjonen på VIRB kameraet. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen for VIRB
kameraet.
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På Navigator enheten velger du Programmer > VIRBfjernkontroll.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg et alternativ:
• Velg REC for å starte eller stoppe videoopptak.
• Velg
for å ta et bilde.
Bruke verdensuret
1 Velg Programmer > Verdensur.
2 Velg eventuelt en by, angi et bynavn, og velg Ferdig.
Vise verdenskartet
Velg Programmer > Verdensur > .
Nattetid vises i det skyggelagte området på kartet.
Bruke programmene
9
Stille inn en alarm
1 Velg Programmer > Alarmklokke.
2 Angi et klokkeslett.
3 Merk av for Alarm på.
Bruke kalkulatoren
Velg Programmer > Kalkulator.
Konvertere enheter
1 Velg Programmer > Enhetskalkulator.
2 Velg eventuelt knappen ved siden av Konverter:, velg en
kategori for måling, og velg Lagre.
3 Velg eventuelt en enhetsknapp, velg en måleenhet, og velg
Lagre.
4 Velg feltet under enheten som skal konverteres.
5 Angi nummeret, og velg Ferdig.
Angi vekslingskurser
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Du kan oppdatere enhetskalkulatorens vekslingskurser.
1 Velg Programmer > Enhetskalkulator.
2 Velg knappen ved siden av Konverter:.
3 Velg Valuta, og velg Lagre.
4 Velg eventuelt en valutaknapp, velg en annen valuta, og velg
Lagre.
Velg
knappen nederst på skjermen som viser
5
vekslingskursen.
6 Velg boksen ved siden av en valuta.
7 Angi en verdi, og velg Ferdig.
8 Velg OK.
Om trafikk
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller
land. Du finner mer informasjon om trafikkmottakere og
dekningsområder på www.garmin.com/traffic.
Det følger med en trafikkmottaker i enkelte pakker, innebygd i
strømkabelen for bil eller i enheten, og den er et valgfritt tilbehør
for alle modeller.
• Enheten må være koblet til bilstrøm for å kunne motta
trafikkinformasjon.
• Trafikkmottakeren og enheten må være innenfor rekkevidde
av en stasjon som sender trafikkdata, for å kunne motta
trafikkinformasjon.
• Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med
trafikkmottakeren.
•
endrer farge for å vise hvor alvorlig trafikkforholdene er
på ruten eller veien du kjører.
• Hvis enheten leveres med en ekstern trafikkantenne, bør du
alltid koble til den eksterne antennen for å få best mulig
mottak.
Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker
MERKNAD
Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.
10
Du må ha en trafikkompatibel strømkabel før du kan motta
trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker. Hvis enhetsmodellen
inkluderer livstidsabonnement på trafikk, bør du bruke
strømkabelen for bil som følger med enheten. Hvis
enhetsmodellen ikke inkluderer trafikk, må du kjøpe et
trafikkmottakertilbehør fra Garmin. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/traffic.
MERK: Du kan ikke bruke en trafikkmottaker når enheten er
koblet til motorsykkelbraketten.
Enheten kan motta trafikksignaler fra en stasjon som sender
trafikkdata.
MERK: I enkelte områder kan trafikkinformasjonen mottas fra
FM-radiostasjoner ved hjelp av HD Radio™.
1 Koble den trafikkompatible strømkabelen til en ekstern
strømkilde.
2 Koble den trafikkompatible strømkabelen til enheten.
Når du er innenfor et dekningsområde, vises det
trafikkinformasjon på enheten.
Trafikkmottaker
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-kontakt
Kontakt for ekstern antenne
Intern antenne
Indikatorlampe for strøm
Bilstrømadapter
Om trafikkikonet
Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkikon på kartet.
Trafikkikonet endrer farge etter hvor alvorlige trafikkforholdene
er.
Grønn: Trafikken flyter fritt.
Gul: Trafikken forflytter seg, men det er forsinkelser. Det er
moderate køer.
Rød: Trafikken står stille eller beveger seg sakte. Det er en
alvorlig forsinkelse.
Grå: Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig.
Trafikk på ruten
Når ruten beregnes, undersøker enheten de gjeldende
trafikkforholdene og velger automatisk den ruten som tar kortest
tid. Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du
navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt.
Trafikkikonet
endrer farge for å vise hvor alvorlig
trafikkforholdene er på ruten eller veien du kjører.
Enheten kan rute deg gjennom en trafikkforsinkelse hvis det ikke
finnes andre og bedre ruter. Forsinkelsestiden legges
automatisk til den beregnede ankomsttiden.
Vise trafikk på ruten
mens du navigerer etter en rute.
1 Velg
2 Velg Trafikk på ruten.
En liste over trafikkhendelser vises, ordnet etter hvor de er
langs ruten.
3 Velg en hendelse.
Unngå trafikk på ruten manuelt
.
1 Gå til kartet, og velg
Om trafikk
2 Velg Trafikk på ruten.
3 Bruk eventuelt pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på
ruten.
4 Velg
Enheten mottar ikke oppdaterte trafikkdata lenger, men unngår
likevel områder som kan ha kø, ved hjelp av trafficTrends™ hvis
dette er aktivert (trafficTrends™).
> Unngå.
Velge en alternativ rute
mens du navigerer etter en bilrute.
1 Velg
2 Velg Alternativ rute.
3 Velg en rute.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
.
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg Trafikkforhold.
Trafikk i ditt område
Søke etter trafikkforsinkelser
.
1 Gå til kartsiden, og velg
2 Velg Trafikkforhold > .
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én forsinkelse, bruker du pilene for å vise
andre forsinkelser.
Vise en trafikkhendelse på kartet
.
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg Trafikkforhold.
3 Velg et trafikkikon.
Forstå trafikkdata
Tegnforklaringen forklarer ikonene og fargene som brukes på
trafikkartet.
1 Gå til kartet, og velg > Trafikk.
2 Velg Tegnforklaring.
Trafikkabonnementer
Abonnementsaktivering
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FMtrafikkmottakeren. Abonnementet aktiveres automatisk etter at
enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Trafikk.
2 Velg Abonnementer > .
3 Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på
www.garmin.com/fmtraffic.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du
må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en
ny kode for hver mottaker.
5 Velg Neste på enheten.
6 Angi koden.
7 Velg Ferdig.
Deaktivere trafikk
1 Velg Innstillinger > Trafikk.
2 Fjern merket for Trafikk.
Databehandling
Databehandling
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Filtyper
Enheten støtter disse filtypene.
• Kart og GPX-veipunktfiler fra myGarmin™ kartprogramvare,
inkludert MapSource , BaseCamp™ og HomePort™
(Egendefinerte punkter av interesse).
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader
(Installere POI Loader).
®
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com/trip_planning). I tillegg til kart- og datalagring
kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Installere et minnekort
Enheten støtter minnekort av typen microSD™ og microSDHC.
1 Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
2 Skyv det inn til du hører et klikk.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen via USB-kabelen som
fulgte med enheten.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
2
3
4
5
6
datamaskinen).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
Velg Rediger > Lim inn.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
11
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Slette filer
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Tilpasse enheten
Innstillinger for kart og kjøretøy
Slik åpner du innstillingene for kart og kjøretøy: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Kart & kjøretøy.
Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet. Du
finner flere ikoner på www.garmingarage.com.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartknapper: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene).
Dashbord: Angir dashbordoppsettet for kartet.
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Innstillinger for beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
destinasjonen.
Svingete veier: Beregner ruter som foretrekker svingete veier.
Skjerminnstillinger
Slik åpner du siden Skjerminnstillinger: Gå til hovedmenyen,
velg Innstillinger > Skjerm.
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Autom. slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslett.
Lysstyrke: Justerer skjermens lysstyrke.
Tidsavbrudd for skjerm: Angir inaktiv tid før enheten går i
dvalemodus.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.
Innstillinger for Bluetooth
Velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth.
Søk etter enheter: Søker etter enheter med Bluetooth i
nærheten.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.
Deaktivere Bluetooth
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Trafikkinnstillinger
Slik åpner du siden for trafikkinnstillinger: Gå til hovedmenyen,
og velg Innstillinger > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Abonnementer: Liste over gjeldende trafikkabonnementer.
trafficTrends: Se trafficTrends™.
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på www.garmin.com/us
/maps.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene
hvis de utløper. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Navigasjonsinnstillinger
trafficTrends™
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Beregningsmodus: Angir rutepreferanser.
Omberegning utenfor rute: Angir hvordan enheten
omberegner en rute hvis du avviker fra den.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Avanserte omkjøringer: Angir lengden for omkjøringen.
Sikkermodus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Deaktivere trafficTrends
Hvis du ikke vil at enheten skal registrere eller dele trafikkdata,
må du deaktivere trafficTrends.
Velg Innstillinger > Trafikk > trafficTrends™.
12
Om trafikkabonnementer
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.
Når funksjonen trafficTrends er aktivert, bruker enheten
historiske trafikkdata for å beregne mer effektive ruter.
MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter basert på
tendenser i trafikken for ulike ukedager eller tidspunkt på dagen.
Innstillinger for enheter og tid
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.
Tilpasse enheten
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.
Innstillinger for språk og tastatur
Velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Angir tastaturspråk.
Tastaturlayout: Angir tastaturlayout.
Modusadaptivt tastatur: Endrer tastaturlayout når du endrer
transportmodus.
Innstillinger for enhet og personvern
Slik åpner du siden Enhetsinnstillinger: Gå til hovedmenyen, og
velg Innstillinger > Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker som gjelder for valget ditt.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.
Velg Innstillinger > Varsling av nærhetspunkter.
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
• Koble enheten til en datamaskin med USB-kabelen som
fulgte med.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Ta vare på enheten
MERKNAD
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Rengjøre enhetens utside
MERKNAD
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
MERK: Strømkabelen for kjøretøy er et valgfritt tilbehør.
MERKNAD
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Løsne endestykket À.
Tillegg
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på fire måter.
• Strømkabel for motorsykkel
• Strømkabel for kjøretøy (valgfritt tilbehør)
• USB-kabel
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Lade enheten
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Installer en 2 A-kvikksikring.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Skru endestykket på plass i strømkabelen for kjøretøy Ã.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter:
• Koble enheten til strømkabelen for bil.
• Koble enheten til strømkabelen for motorsykkel.
Tillegg
13
Montere på dashbordet
Bruke hjelpefilene til POI Loader
MERKNAD
Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne
etter at det er påført.
Finne egendefinerte POIer
Bruk monteringsplaten hvis du vil montere enheten på
dashbordet i henhold til gjeldende bestemmelser. Du finner mer
informasjon på www.garmin.com.
1 Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere platen.
2 Fjern limbeskyttelsen under platen.
3 Plasser platen på dashbordet.
4 Fjern den gjennomsiktige plasten fra platens overside.
5 Plasser sugekoppbraketten på platen.
6 Skyv spaken ned (mot platen).
Fjerne enheten, holderen og braketten
Fjerne enheten fra holderen
1 Trykk på tappen øverst på holderen.
2 Vipp enheten fremover.
Fjerne holderen fra braketten
1 Vri holderen mot høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra brakettballen.
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på (www.garmin.com).
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Fotobokser
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke et egendefinert punkt av interesse
eller en fotoboksdatabase.
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå til
www.garmin.com/safetycameras for å se hvor tjenesten er
tilgjengelig. Du kan kjøpe et abonnement på
fotoboksinformasjon for disse posisjonene. Abonnementet
omfatter posisjoner til hundrevis av fotobokser. Enheten varsler
deg når du nærmer deg en fotoboks, og kan advare deg hvis du
kjører for fort. Dataene oppdateres minst én gang i uken, så du
kan oppdatere enheten regelmessig for å motta den mest
oppdaterte informasjonen.
Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et
eksisterende abonnement. Hvert område du kjøper, har en
utløpsdato.
Egendefinerte punkter av interesse
Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet. De kan
inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt,
eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.
Installere POI Loader
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til
datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av
programvaren POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
14
Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.
Klikk på Hjelp mens POI Loader kjører.
Før du kan finne egendefinerte POIer, må du laste inn
egendefinerte POIer på enheten ved hjelp av programmet POI
Loader (Installere POI Loader).
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.
Kjøpe tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Feilsøking
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av
(Navigasjonsinnstillinger).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Batterimåleren virker unøyaktig
1 La enheten lades helt ut.
2 Lad enheten helt opp uten å avbryte ladingen.
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon
på datamaskinen
Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol)
på de fleste datamaskiner med Windows. I MTP-modus vises
enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.
MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista og Windows
XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på
datamaskinen
På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med
Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når
enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en
flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet.
Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service
Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
enheten.
TIPS: Enheten må kobles direkte til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
•
•
•
•
Reduser lysstyrken på skjermen.
Forkort tidsavbruddet for visning.
Deaktiver Bluetooth (Deaktivere Bluetooth).
Sett enheten i dvalemodus når den ikke er i bruk (Gå inn i og
ut av dvalemodus).
Feilsøking
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy).
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen inne i kjøretøyet er på mellom 0–
45 °C (mellom 32–113 °F).
• Kontroller kontaktene i motorsykkelbraketten.
• Hvis problemet vedvarer, kontakter du forhandleren for BMW
Motorrad for å få hjelp.
Feilsøking
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising