Garmin | BMW Motorrad Navigator Street | User manual | Garmin BMW Motorrad Navigator Street Brugervejledning

Garmin BMW Motorrad Navigator Street Brugervejledning
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. nüMaps Lifetime™ og TracBack
er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke benyttes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin sker under licens. microSD™ er et varemærke tilhørende
SD-3C.
®
BMW er et registreret varemærke tilhørende BMW AG.
®
Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Montering af enheden i motorcykelholderen
1 Placer bunden af enheden i holderen.
3 Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen.
4 Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud.
5 Tryk sugekoppen  fast på forruden, og skub armen Ã
tilbage mod forruden.
6 Sæt holderen Ä fast på sugekoppens arm.
7 Placer bunden af enheden i holderen.
8 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
TIP: Tryk på logoet øverst på enheden, mens du holder på
knappen øverst på holderen.
9 Tilslut den anden ende af bilens strømkabel til en stikkontakt.
Support og opdateringer
Garmin Express giver hurtig adgang til disse tjenester til din
enhed.
• Produktregistrering
• Software og kortopdateringer
• Brugervejledninger
• Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr
®
2 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
3 Hvis låsetappen øverst på holderen bliver oppe, når du
indsætter enheden, skal du trykke den ned, indtil den røde
stribe ikke længere er synlig.
Fjernelse af enheden fra motorcykelholderen
1 Tryk på udløserknappen på siden af holderen.
2 Løft enheden ud.
Montering af enheden i en bil
Konfigurering af Garmin Express™
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand
Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke
bruger enheden. Når enheden er i dvaletilstand, bruger den
meget lidt strøm og kan vågne på et øjeblik og være klar til brug.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
dvaletilstand, mens batteriet oplader.
Tryk på tænd/sluk-knappen À.
BEMÆRK: Bilholderen er indeholdt i bilsættet (ekstraudstyr).
BEMÆRK
Før du monterer enheden, skal du kontrollere de lokale regler
for forrudemontering.
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Brug ikke sugekopmonteringen på en motorcykel.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
meddelelse på skærmen.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
dvaletilstand.
2 Vælg Sluk.
1 Træk vejrhætten af bagsiden af holderen.
2 Tilslut den lille ende af bilens strømkabel À til mini-USBporten Á.
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder.
Slukning af enheden
1 Hold tænd/sluk-knappen neden, indtil der vises en
Nulstilling af enheden
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.
eller
for at justere lysstyrken for skærmen.
2 Vælg
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstyrke.
2 Vælg en funktion:
• Vælg
• Vælg
• Vælg
Sådan kommer du i gang
eller
for at justere lydstyrken.
for at slå lyd fra på enheden.
for at se yderligere valgmuligheder.
1
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist
yderligere oplysninger.
GPS-signalstatus.
Teknologistatus for Bluetooth (vises, når Bluetooth er
aktiveret).
®
•
•
•
•
•
Vælg
for at tilføje et mellemrum.
Vælg for at slette en søgepost.
Vælg
for at slette et tegn.
Vælg for at vælge sprogindstilling for tastaturet.
Vælg
for at indtaste specialtegn som f.eks.
tegnsætningstegn.
• Vælg for at skifte mellem store og små bogstaver.
Indikator for transportform.
Om genveje
Aktuel tid.
Sådan tilføjer du en genvej
Batteristatus.
Opfangning af GPS-signaler
For at navigere med enheden skal du oprette satellitforbindelse.
på statuslinjen angiver satellitsignalstyrken (se Statuslinjens
ikoner). Det kan tage flere minutter at opfange satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger eller træer.
for at få
3 Hvis det er nødvendigt , skal du holde nede på
vist detaljerede oplysninger om satellitsignalerne.
Visning af GPS-signalstatus
Hold
nede i tre sekunder.
Transportformer
Anvendelsesmåden Motorcykel
Anvendelsesmåden Bil
Anvendelsesmåden Direkte linje (Se Navigation i direkte linje)
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
4 Vælg Gem.
Søgning efter positioner
Positioner
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder
positioner som f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og
detaljerede gadeoplysninger. Du kan bruge kategorier til at søge
efter virksomheder og attraktioner i nærheden. Du kan også
søge efter adresser, koordinater, byer og vejkryds.
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af
din transportform.
Søgning efter BMW forhandlere
Valg af transportform
Vælg
.
Du kan søge efter den BMW forhandler, der er tættes på dig.
Vælg Find > BMW Motorrad.
Batterioplysninger
Kontaktoplysninger
Hvis der opstår problemer i forbindelse med brugen af din BMW
Navigator, eller hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din
BMW Motorrad-forhandler.
Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at oplade.
på statuslinjen angiver status for det interne batteri. Hvis du
vil øge batteriindikatorens præcision, skal du aflade batteriet helt
og derefter oplade det helt. Afbryd ikke enheden, før den er helt
opladet.
Indstilling af tid
BEMÆRK: Du kan vælge Automatisk for automatisk at indstille
klokkeslættet, hver gang enheden tændes.
.
1 Vælg
2 Rul igennem tallene for at indstille klokkeslættet.
Brug af skærmknapper
•
•
•
•
•
Vælg
for at vende tilbage til det forrige menuskærmbillede.
Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.
Vælg eller for at se flere valgmuligheder.
Hold eller inde for at rulle hurtigere.
Vælg
for at se en menu med valgmuligheder for den
aktuelle skærm.
®
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste tre
destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en kategori.
4 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis den findes
på listen.
Brug af tastaturet på skærmen
Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at få oplysninger om,
hvordan du ændrer tastaturopsætningen (Indstillinger for sprog
og tastatur).
• Vælg et tegn på tastaturet for at indtaste et bogstav eller tal.
• Vælg en række bogstaver, f.eks. "A-I," for at vælge et
bogstav i den pågældende serie.
2
Søgning efter positioner
5 Vælg evt. den rigtige destination.
Stjernebedømmelsen opdateres på din enhed.
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen
Søgeværktøjer
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgeord i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at
indtaste husnummeret og gadenavnet.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Ændring af søgeområdet
1 Vælg Find i hovedmenuen.
2 Vælg Søgning nær:.
3 Vælg en funktion.
Rapportering om en lukket eller manglende position
Hvis dine søgeresultater inkluderer en forældet eller forkert
position, kan du rapportere fejlen til Garmin og fjerne positionen
fra fremtidige søgninger.
1 Søg efter en position (Søgning efter positioner ved
anvendelse af søgelinjen).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger.
5 Vælg Rapporter som lukket eller Rapporter som
manglende.
Disse oplysninger sendes til Garmin, når enheden sluttes til
myDashboardu ved hjælp af din computer (Konfigurering af
Garmin Express™).
Redigering af positionsoplysninger
Du kan ændre adressen eller telefonnummeret på en position,
der vises i søgeresultaterne.
1 Søg efter en position.
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger.
5 Vælg Adresse eller Telefonnummer, og indtast den nye
information.
Bedømmelse af et interessepunkt
Du kan tildele en stjernebedømmelse til et interessepunkt.
1 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg .
4 Vælg stjernerne for at bedømme interessepunktet.
Søgning efter positioner
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Find.
2 Vælg om nødvendigt Søgning nær: for at ændre
søgeområdet (Ændring af søgeområdet).
3 Vælg Adresse.
4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
adresseoplysninger.
5 Vælg adressen.
Søgning efter et vejkryds
Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to
gader, motorveje eller andre veje.
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
3 Vælg vejkrydset.
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg Indtast søgeord.
3 Indtast et bynavn, og vælg .
4 Vælg en by.
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
4 Vælg Vis på kort.
Søgning efter en position ved at gennemse kortet
Inden du kan finde steder indeholdt i kortdata, som f.eks.
restauranter, hospitaler og benzinstationer, skal du aktivere
kortlag for steder langs vejen (Tilpasning af kortlagene).
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Hvis nødvendigt, vælg , og vælg et kategoriikon for kun at
se en bestemt kategori af steder.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
5 Hvis nødvendigt, vælg beskrivelsen af positionen for at se
yderligere oplysninger.
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjem position for den position, som du
hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
2 Vælg Indtast min adresse, Brug aktuel placering eller
Nyligt fundne.
Positionen gemmes som "Hjem" i menuen Gemt.
3
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > Gemte > Hjem.
2 Vælg .
3 Vælg > Rediger.
4 Indtast ændringerne.
5 Vælg Udført.
Søgning efter nyligt fundne destinationer
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.
1 Vælg Find > Nylige.
2 Vælg en position.
Rydning af listen over nyligt fundne positioner
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
Søgning efter parkering
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.
2 Vælg en parkeringsposition.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.
2 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
4 Vælg beskrivelsen af positionen.
5 Vælg Sæt position.
Lagring af positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg .
4 Vælg > Gem.
5 Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg Alle gemte
steder.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udført.
Sådan deler du en gemt position
Hvis du gemmer en position på en forretning, der ikke findes i
kortdata, kan du dele positionen med Garmin, så den kan blive
tilføjet fremtidige kortopdateringer og delt med Garmin
fællesskabet.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Del sted.
Sådan sender du en position til enheden
Du kan sende positioner til din enhed fra forskellige onlinekilder,
herunder http://connect.garmin.com.
1 Tilslut din enhed til din computer (Tilslutning af enheden til
din computer).
2 Installer Garmin Communicator Plugin, hvis det er
nødvendigt.
BEMÆRK: Gå til www.garmin.com/communicator for at få
yderligere oplysninger.
3 Find en position på et understøttet websted på din computer.
4 Vælg Send til GPS på webstedet.
BEMÆRK: Nogle websteder benytter muligvis en anden
knap eller et andet link.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
Navigation
Start en rute
1 Søg efter en position (Positioner).
2 Vælg en position.
3 Vælg Start!.
• Vælg Navn.
4
Navigation
Ændring af ruteberegningstilstand
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Veje med sving for at beregne ruter, der
foretrækker veje med sving.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
Visning af flere ruter
1 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg Ruter.
4 Vælg en rute.
5 Vælg Start!.
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg Alle gemte
steder.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
Kørsel med flere sving
Enheden kan beregne ruter, der foretrækker flere sving. Denne
funktion kan give en smukkere tur, men den kan også forlænge
tiden eller afstanden til din destination.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand >
Veje med sving > Gem.
2 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå > Motorveje for at
undgå motorveje på din rute (valgfrit).
Dette kan øge brugen af sving i ruter, men kan forlænge
tiden eller afstanden på længere ruter.
3 Start en rute.
Din rute på kortet
BEMÆRK
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag
markerer din destination.
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner
enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.
Et datafelt med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist,
når du kører på større veje.
Brug af navigationskortet
1 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.
2 Hvis kontrolelementerne for zoom ikke vises, skal du vælge
kortet for at få dem vist.
3 Vælg kortet.
4 Vælg en funktion:
•
•
•
•
•
•
•
Vælg
eller
for at zoome ind eller ud.
Vælg for at rotere kortvisningen.
Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
Vælg
for at tilføje eller fjerne kortlag.
Vælg for at få vist bestemte kategorier.
Vælg
for at centrere kortet på din aktuelle position.
For at få vist genveje for kort- og navigationsfunktioner
skal du vælge .
Tilføjelse af et punkt på en rute
Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et punkt.
1 På kortet vælges > Find.
2 Søg efter en position.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
5 Vælg Tilføj til aktiv rute.
Spring et punkt over på din rute
Hvis du beslutter ikke at gå til næste punkt på din rute, kan du
springe punktet over. Dette forhindrer, at enheden forsøger at
føre dig tilbage til det udeladte punkt. Denne funktion er ikke
tilgængelig, hvis det næste punkt er din endelige destination.
Vælg
> Spring over på kortet.
Valg af en omvej
Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug af omveje for at
undgå forhindringer som f.eks. vejarbejde.
Under navigation skal du vælge
> Omvej.
Afbrydelse af en rute
På kortet vælges
.
Brug af Foreslåede ruter
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen
(Enhedsoplysninger og personlige indstillinger).
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet
på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan
positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den
estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.
Om Afkørsel med service
Mens du navigerer en rute, kan du finde benzin, mad, logi og
toiletter ved kommende afkørsler.
Service findes som faner efter kategori.
Benzin
Spisested
Overnatning
Toiletter
Søgning efter afkørsler med service
1 På kortet vælges > Afkørsel /service.
2 Brug pilene til at vælge en kommende afkørsel.
Navigation
5
3 Vælg en fane til afkørsel med service.
4 Vælg et interessepunkt.
Navigation til en afkørsel
1 På kortet vælges > Afkørsel /service >
2 Vælg Start!.
.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.
Om brugerdefinerede undgåelser
Brugerdefinerede undgåelser tillader, at du undgår særlige
områder og veje. Du kan aktivere og deaktivere
brugerdefinerede undgåelser efter behov.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
2
3
4
5
6
undgåelser.
Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
Vælg Tilføj Undgå område.
Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.
Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
Vælg Udført.
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg Tilføj Undgå vej.
3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
5 Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
• Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Aktivering af Avancerede omveje
Vælg Indstillinger > Navigation > Avancerede omveje.
Valg af en omvej
Du skal navigere ad en rute, før du kan vælge en omvej.
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 På kortet vælges > Omvej.
2 Vælg en funktion.
6
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge en strækning.
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge Omvej efter vej(e) på ruten, og derefter
vælge en vej, som du vil undgå vha. omvejen.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Aktivering af brændstofmåling
Når du aktiverer brændstofmåling, vises en brændstofmåler på
triptælleren (Visning af rejseoplysninger).
BEMÆRK: Før du kan aktivere brændstofmåling, skal enheden
sidde i holderen på motorcyklen eller i bilen.
1 Fyld tanken.
2 Vælg en funktion:
• Når du aktiverer brændstofmåling første gang, skal du
vælge Brændstofindstillinger > Brændstofmåling >
Distance pr. tank og indtaste den distance, bilen kan
køre pr. tank.
• Hvis du allerede har aktiveret brændstofmåling, skal du
vælge Nulstil brændstoftank for at få en nøjagtig
brændstofmåling.
Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning
Du kan indstille enheden til at advare, når
brændstofbeholdningen er lav.
BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet holderen på
motorcyklen eller i bilen for at kunne sende advarsel om lav
brændstofbeholdning.
1 Aktiver brændstofmåling (Aktivering af brændstofmåling).
2 Vælg Brændstoftankadvarsel.
3 Indtast en distance, og vælg Udført.
Når du kun har nok brændstof til at kunne tilbagelægge den
distance, der er angivet, vises en advarsel om lav
brændstofbeholdning på kortsiden.
Kortsider
Tilpasning af kortet
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 På kortet vælges .
2 Vælg Kortlag.
3 Vælg de lag, du vil inkludere på kortet, og vælg Gem.
Visning af turloggen
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
3 Vælg Gem.
Kortsider
Tilpasning af kortknapper
Du kan inkludere op til to ikoner i højre side af hovedkortet.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortknapper.
2 Vælg et ikon, og vælg OK.
3 Vælg .
4 Vælg et andet ikon.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
> Tripcomputer.
På kortet vælges
Fjernelse af knapper fra kortet
Du kan fjerne alle knapper i højre side af kortet.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortknapper.
2 Vælg et ikon, og vælg OK.
3 Vælg Gem.
Ændring af kortinstrumentbrættet
Instrumentbrættet viser information om rejsen i bunden af kortet.
Du kan vælge forskellige instrumentbrætter for at ændre
informationens stil og layout.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Instrumentbræt.
2 Anvend pilene for at vælge et instrumentbræt.
3 Vælg Gem.
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for
kørende.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
Visning af rejseoplysninger
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på
hele ruten og afstanden mellem svingene.
1 Mens du navigerer en rute, skal du vælge på tekstlinjen
øverst på kortet.
2 Vælg et sving.
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af
vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større
hovedveje.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer
en rute.
2 Vælg
> Kort.
Visning af siden Næste sving
Under navigation af en bilrute vises en visning af næste sving,
vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne
af kortet.
Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og
vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.
På kortet vælges
for at vise det næste sving på kortet.
2.2
k
m
Visning af vejkryds
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet vælges > Tripcomputer.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Søgning efter tjenester i nærheden
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i
nærheden, f.eks. benzin, hospitaler eller politistationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg en kategori.
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Rute til mig.
3 Vælg en startposition.
4 Vælg Ok.
Håndfri funktioner
Du kan slutte enheden til et trådløst headset og lytte til
stemmemeddelelser til navigation via headsettet. På nogle
modeller kan du, mens du har tilsluttet et headset, oprette
forbindelse til en mobiltelefon for at foretage og modtage opkald
ved hjælp af enheden og headsettet.
Når du navigerer en rute, kan du få vist vejkryds på større
hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der
kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.
På kortet vælges
for at vise vejkrydset, hvis det er
tilgængeligt.
Aktivering af trådløs Bluetooth teknologi
Visning af rejseoplysninger
Ved hjælp af trådløs teknologi kan enheden sende
lydnavigationsmeddelelser til et trådløst headset.
2.2
k
m
Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver
oplysninger om rejsen.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Trådløst headset
Parring af et trådløst headset
BEMÆRK: Der kan kun være ét aktivt headset ad gangen.
Håndfri funktioner
7
Før du kan modtage navigationsmeddelelser via dit headset,
skal du parre enheden med et kompatibelt mobilt headset.
1 Placer headsettet og Navigator enheden inden for 10 meter
(33 fod) fra hinanden.
2 På din Navigator enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs
teknologi.
3 På dit headset skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og
gøre det synligt for andre Bluetooth enheder.
4 På din Navigator enhed skal du vælge Indstillinger >
Bluetooth > Scan efter enheder.
5 Vælg OK.
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
6 Vælg dit headset på listen, og vælg OK.
7 Når parringen er fuldført, skal du genstarte din Navigator
enhed og det trådløse headset.
Enheden sender navigationsmeddelelser til headsettet, mens du
navigerer en rute.
®
Om håndfri opkald
BEMÆRK: Bluetooth trådløs teknologi er ikke tilgængelig på
alle modeller eller for alle sprog og områder.
Håndfrit opkald er tilgængeligt på nogle modeller. Ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette forbindelse til
din mobiltelefon og på den måde blive til en håndfri enhed. For
at finde ud af om din mobiltelefon med Bluetooth teknologi er
kompatibel med din enhed, skal du gå til www.garmin.com
/bluetooth.
Din telefon understøtter muligvis ikke alle de håndfri
telefonfunktioner, som enheden stiller til rådighed.
Sådan parrer du din telefon
Før du kan parre din enhed med en mobiltelefon, skal du parre
og oprette forbindelse til et kompatibelt trådløst headset.
1 Placer telefonen og Navigator enheden inden for 10 meter
(33 fod) fra hinanden.
2 På Navigator enheden skal du vælge Indstillinger >
Bluetooth > Scan efter enheder.
3 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil
telefonen til at kunne findes.
4 På Navigator enheden skal du vælge OK.
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
5 Vælg din telefon på listen, og vælg OK.
6 Følg vejledningen på telefonen og Navigator enheden.
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg Telefon > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der
oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage
et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Telefon > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Opkald til en position
1 Vælg Telefon > Gennemse kategorier.
2 Vælg et interessepunkt (Positioner).
3 Vælg Opkald.
8
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Ignorer.
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver
gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det
kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig.
Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald
øverst.
Vælg
et opkald.
3
Brug af indstillinger for indgående opkald
1 På et kort, under et opkald, skal du vælge .
2 Vælg en funktion.
• Hvis du skal overføre lyden til din telefon, skal du vælge
Håndsæt.
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at
slukke for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller
hvis du har brug for at tale privat.
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte
automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.
• Hvis du skal lukke mikrofonen, skal du vælge Lyd fra.
• Hvis du vil lægge på, skal du vælge Afslut opkald.
Lagring af et hjemmetelefonnummer
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere
nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte
positioner (Redigering af en gemt position).
Vælg Telefon >
> Indtast hjemmenr., indtast dit
hjemmenummer, og vælg Udført.
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg Gemte > Hjem >
> Opkald.
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth
enhed
Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed
uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth
enheden kan oprette automatisk forbindelse til Navigator
enheden i fremtiden.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.
3 Ryd afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på den parrede
enhed.
Sletning af en parret Bluetooth enhed
Du kan slette en parret Bluetooth enhed for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til din Navigator enhed fremover.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg den enhed, der skal slettes.
3 Vælg Annuller parring af enhed.
Brug af programmerne
Brug af Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp for at få vist oplysninger om brug
af enheden.
Brug af programmerne
1 Vælg TracBack.
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp >
.
Planlægning af en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur
med flere destinationer.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg Ny tur.
3 Vælg Vælg startposition.
4 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori).
5 Vælg Ok.
6 Hvis du vil vælge yderligere positioner, skal du vælge .
7 Vælg Næste.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
Tidsplan for en tur
Du kan tilføje planlægningsoplysninger til hvert sted i din tur,
herunder den ønskede ankomsttid og varigheden af ventetiden
på hvert sted. Dette kan hjælpe dig med at planlægge din
afrejse, så du kan nå stederne på din tur til tiden.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en tur.
3 Vælg en position.
4 Vælg Afgangstidspunkt eller Ankomsttidspunkt.
5 Vælg en dato og et tidspunkt, og vælg Gem.
6 Vælg Varighed.
7 Vælg den tid, du vil bruge på positionen, og vælg Gem.
8 Gentag om nødvendigt trin 3 til 7 for hver position.
Skift af transportformer på en tur
Du kan ændre de transportformer, der bruges i hver etape i en
gemt tur.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en tur.
3 Vælg > Transportform.
4 Vælg en transportform.
5 Vælg Gem.
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
4 Vælg din næste destination, og vælg Start.
Redigering af en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Vælg Omdøb tur.
• Vælg Rediger destinationer for at tilføje og slette en
position eller ændre rækkefølgen af positionerne.
• Vælg Slet tur.
• Vælg Optimer rækkefølge for at arrangere stoppene på
turen i den mest effektive rækkefølge.
TracBack
®
Sådan følger du dit seneste spor
Funktionen TracBack registrerer et spor af dine nylige
bevægelse. Du kan finde tilbage til dit startpunkt via dit aktuelle
spor.
Brug af programmerne
Dit seneste spor vises på kortet.
Vælg
Start!.
2
Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur
Du kan gemme dit aktuelle spor som en tur, du senere kan
navigere efter ved brug af ruteplanlægningen (Navigation til en
gemt tur).
1 Vælg TracBack.
Dit seneste spor vises på kortet.
2 Vælg Gem som rute.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
Brug af kompasset
BEMÆRK: Du skal være i bevægelse, før kompasset kan
bestemme din retning.
Du kan navigere ved hjælp af et GPS-kompas.
Vælg Programmer > Kompas.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.
Vælg Programmer > Seneste plads.
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
rejsehistorikfunktionen (Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger).
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.
Vælg Programmer > Hvor jeg h. været.
VIRB™ Fjernbetjening
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til
www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.
Betjening af VIRB actionkamera
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
brugervejledningen til dit VIRB kamera for at få yderligere
oplysninger.
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 På din Navigator enhed skal du vælge Programmer > VIRB
fj.betj..
3 Vent mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg REC for at starte eller stoppe optagelse af video.
• Vælg
for at tage et foto.
Brug af verdensuret
1 Vælg Programmer > Verdensur.
2 Vælg om nødvendigt en by, indtast et bynavn, og vælg
Udført.
Vis verdenskortet
Vælg Programmer > Verdensur > .
Nattetimer vises i det tonede område på kortet.
Indstilling af en alarm
1 Vælg Programmer > Alarm.
2 Angiv et tidspunkt.
3 Vælg afkrydsningsfeltet Alarm til.
9
Brug af lommeregneren
Vælg Programmer > Lommeregner.
Omregning af enheder
1 Vælg Programmer > Måleomregner.
2 Tryk evt. på knappen ved siden af Omregn:, vælg en
målingskategori, og vælg Gem.
3 Tryk evt. på en enhedsknap, vælg en måleenhed, og vælg
Gem.
4 Vælg feltet under den enhed, du vil konvertere.
5 Indtast tallet, og tryk på Udført.
Indstilling af valutaomregningskurser
Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Du kan opdatere valutaomregningskurser til brug for
måleomregneren.
1 Vælg Programmer > Måleomregner.
2 Tryk på knappen ved siden af Omregn:.
3 Vælg Valuta, og vælg Gem.
4 Vælg om nødvendigt en valutaknap, vælg en anden valuta,
og vælg Gem.
5 Vælg knappen i bunden af skærmen, der viser
valutaomregningskursen.
6 Vælg feltet ved siden af en valuta.
7 Indtast en værdi, og vælg Udført.
8 Vælg OK.
Om trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder
eller lande. Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og
modtageområder på www.garmin.com/traffic.
En trafikmodtager følger med i nogle pakker, indbygget i enten
bilstrømkablet eller enheden, og den fås som ekstraudstyr til alle
modeller.
• Enheden skal være tilsluttet bilstrøm for at modtage
trafikoplysninger.
• Den strømforsynede trafikmodtager og din enhed skal være i
dataområdet af en station, der sender trafikdata, for at
modtage trafikoplysninger.
• Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
trafikmodtageren.
•
skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din rute eller
på den vej, du kører på i øjeblikket.
• Hvis enheden indeholder en ekstern trafikantenne, bør du
altid lade den eksterne trafikantenne være tilsluttet for at
opnå den bedste trafikmodtagelse.
Modtagelse af trafikdata med en
trafikmodtager
BEMÆRK
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
Før du kan modtage trafikdata, skal du have et trafik-kompatibelt
strømkabel. Hvis din enhedsmodel indeholder trafik i hele
enhedens levetid, skal du bruge det strømkabel til køretøjet,
som fulgte med enheden. Hvis enhedsmodellen ikke indeholder
10
trafik, skal du købe Garmin trafikmodtagertilbehør. Gå til
www.garmin.com/traffic for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: En trafikmodtager kan ikke bruges, når enheden er
sluttet til motorcykelholderen.
Din enhed kan modtage trafikoplysninger fra en station, der
udsender trafikoplysninger.
BEMÆRK: I visse områder kan der modtages trafikoplysninger
fra FM-radiostationer ved hjælp af HD Radio™ teknologi.
1 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til en ekstern
strømkilde.
2 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til enheden.
Når du er inden for trafikdækningsområdet, viser enheden
trafikoplysninger.
Trafikmodtager
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-stik
Ekstern antennetilslutning
Intern antenne
Strøm-LED
Bilstrømadapter
Om trafikikonet
Når du modtager trafikopdateringer, vises der et trafikikon på
kortet. Trafikikonet skifter farve for at angive trafikforholdenes
intensitet.
Grøn: Trafikken flyder frit.
Gul: Trafikken bevæger sig, men der er forsinkelser. Der er
moderate forsinkelser.
Rød: Trafikken bevæger sig ikke eller kun meget langsomt. Der
er store forsinkelser.
Tåget: Trafikoplysninger er ikke tilgængelige.
Trafik på ruten
Når enheden beregner din rute, undersøges den aktuelle trafik,
og ruten optimeres med henblik på den korteste rejsetid. Hvis
der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du
navigerer, beregner enheden automatisk ruten igen.
skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din
Trafikikonet
rute eller den vej, du kører på i øjeblikket.
Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis der ikke
findes en bedre alternativ rute. Forsinkelsestiden føjes
automatisk til det forventede ankomsttidspunkt.
Visning af trafik på ruten
under navigation af en rute.
1 Vælg
2 Vælg Trafik på ruten.
Der vises en liste over trafikbegivenheder, arrangeret efter
positionen på ruten.
3 Vælg en begivenhed.
Manuel undgåelse af trafik på ruten
.
1 På kortet vælges
2 Vælg Trafik på ruten.
3 Tryk på pilene for om nødvendigt at få vist andre
trafikforsinkelser på ruten.
4 Vælg > Undgå.
Om trafik
Valg af en alternativ rute
under navigation af en bilrute.
1 Vælg
2 Vælg Alternativ rute.
3 Vælg en rute.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
.
1 På kortet vælges
2 Vælg Trafikforhold.
Trafik i dit område
Søgning efter trafikforsinkelser
fra kortsiden.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforhold > .
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én forsinkelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere forsinkelser.
Visning af en trafikhændelse på kortet
.
1 På kortet vælges
2 Vælg Trafikforhold.
3 Vælg et trafikikon.
Om trafikdata
Trafikforklaringen beskriver de ikoner og farver, der er brugt på
trafikkortet.
1 På kortet vælges > Trafik.
2 Vælg Forklaring.
Trafikabonnementer
Aktivering af abonnement
Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, når
enheden har opfanget satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.
1 Vælg Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg Abonnementer > .
3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement
og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis
du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.
5 Vælg Næste på enheden.
6 Indtast koden.
7 Vælg Udført.
Deaktivering af trafik
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Ryd afkrydsningsfeltet Trafik.
Enheden modtager ikke længere direkte trafikdata, men bilruter
undgår stadig områder, hvor der kan forekomme kø, ved hjælp
af trafficTrends™, hvis det er aktiveret (trafficTrends™).
Datahåndtering
Datahåndtering
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Filtyper
Enheden understøtter disse filtyper.
• Kort- og GPX-waypoint-filer fra myGarmin™
kortlægningssoftware, herunder MapSource , BaseCamp™ og
HomePort™ (Brugerdefinerede interessepunkter).
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader
(Installation af POI Loader).
®
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com/trip_planning). Udover kort- og datalagring
kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks.
kort, billeder, geocaches, ruter, waypoints og brugerdefinerede
interessepunkter.
Installation af et hukommelseskort
Enheden understøtter hukommelseskort af typen microSD™ og
microSDHC.
1 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af det USBkabel, der fulgte med enheden.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer,
på enhedens skærm.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
2
3
4
5
6
computer).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
Vælg Rediger > Indsæt.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
11
2 Tag kablet ud af computeren.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Tilpasning af enheden
Indstillinger for kort og køretøj
Hvis du vil åbne Indstillinger for kort og køretøj fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Kort og køretøj.
Køretøj: Indstiller ikonet, der repræsenterer din position på
kortet. Gå til www.garmingarage.com for flere ikoner.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortknapper: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen med
kortværktøjer.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene).
Instrumentbræt: Angiver kortinstrumentbrætlayout.
Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt
til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du
zoome ind eller ud manuelt.
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Hvis du vil købe flere kortprodukter, skal du gå til
www.garmin.com/us/maps.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
Vælg Indstillinger > Navigation.
Beregningstilstand: Indstiller rutepræference.
Uden for rute-genberegning: Vælg, hvordan din enhed skal
genberegne en rute, hvis du afviger fra ruten.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Avancerede omveje: Indstiller længden på en omvej
Sikker kørsel: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørslen.
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal og sparer på batteriet.
Indstillinger for beregningstilstand
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
12
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.
Veje med sving: Beregner ruter, der foretrækker flere sving.
Skærmindstillinger
Hvis du vil åbne siden Skærmindstillinger fra hovedmenuen skal
du vælge Indstillinger > Skærm.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge Auto for at tillade, at enheden automatisk
indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på
dagen.
Lysstyrke: Justerer displayets lysstyrke.
Skærmtimeout: Angiver ledig tid, før enheden går i
dvaletilstand.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i
enhedens lager.
Bluetooth indstillinger
Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
Scan efter enheder: Scanner efter Bluetooth enheder i
nærheden.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.
Deaktivering af Bluetooth
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik.
Trafik: Aktiverer trafik.
Abonnementer: Viser aktuelle FM-trafikabonnementer.
trafficTrends: Se trafficTrends™.
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne,
når de udløber. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Visning af trafikabonnementer
Vælg Indstillinger > Trafik > Abonnementer.
trafficTrends™
Når funktionen trafficTrends er aktiveret, bruger enheden
tidligere trafikoplysninger til at beregne mere effektive ruter.
BEMÆRK: Der kan beregnes forskellige ruter baseret på
trafiktendenser for ugedagen eller tidspunktet på dagen.
Deaktivering af trafficTrends
Deaktiver trafficTrends for at undgå, at enheden registrerer eller
deler trafikoplysninger.
Vælg Indstillinger > Trafik > trafficTrends™.
Indstillinger for enheder og tid
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der
skal bruges til geografiske koordinater.
Tilpasning af enheden
Indstillinger for sprog og tastatur
Vælg Indstillinger > Sprog og tastatur.
Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Indstiller sproget for dit tastatur.
Tastaturopsætning: Indstiller tastaturets layout.
Tilstandsjusteret tastatur: Ændrer tastaturets layout, når du
skifter transportform.
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger fra hovedmenuen skal
du vælge Indstillinger > Enhed.
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Slutbrugerlicensaftaler: Viser de slutbrugerlicensaftaler, der
gælder for dit valg.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.
Indstillinger for alarmpunkter
BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter
(POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.
Vælg Indstillinger > Varsler ved alarmpunkter.
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Gendan.
Appendiks
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
BEMÆRK: Køretøjets strømkabel er valgfrit tilbehør.
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Afmonter endestykket À.
Strømkabler
Der kan tilføres strøm til enheden på fire måder.
• Motorcykelstrømkabel
• Køretøjets strømkabel (valgfrit tilbehør)
• USB-kabel
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Opladning af enheden
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder:
• Forbind enheden til bilens strømforsyning.
• Forbind enheden til motorcyklens strømforsyning.
• Slut enheden til din computer med det medfølgende USBkabel.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Appendiks
2
3
4
5
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.
Installer en sikring på 2 A (fast-blow).
Placer sølvspidsen i endestykket.
Skru endestykket på bilens strømkabel Ã.
Montering på instrumentbrættet
BEMÆRK
Den permanente monteringstape er yderst vanskelig at fjerne,
når først den er påført.
13
Brug monteringspladen til at montere din enhed på
instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen. Se
www.garmin.com for at få flere oplysninger.
1 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have
pladen.
2 Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.
3 Placer pladen på instrumentbrættet.
4 Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af pladen.
5 Anbring sugekopmonteringen oven på pladen.
6 Skub armen ned (imod pladen).
Fjernelse af enheden, holderen og
monteringen
Fjernelse af enheden fra holderen
1 Tryk på tappen oven på holderen.
2 Vip enheden fremad.
Fjernelse af holderen fra monteringen
1 Drej holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på monteringen.
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på (www.garmin.com).
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Sikkerhedskameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af eller
konsekvenserne af at bruge et brugerdefineret interessepunkt
eller en sikkerhedskameradatabase.
Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige i nogle
områder. Se www.garmin.com/safetycameras for at få
oplysninger om tilgængelighed. For disse positioner kan du
købe et abonnement på sikkerhedskameraoplysninger.
Abonnementet omfatter positioner for hundredvis af
sikkerhedskameraer. Enheden advarer dig, når du nærmer dig
et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører for
hurtigt. Oplysningerne opdateres mindst en gang om ugen, så
du kan opdatere din enhed regelmæssigt for at få de mest
opdaterede oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge
eksisterende abonnementer. Hver region eller udvidelse, du
køber, har sin egen udløbsdato.
Brugerdefinerede interessepunkter
Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede
punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide,
hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere
end en angivet hastighed.
Installation af POI Loader
Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din
computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren
POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
14
Brug af hjælpefilerne til POI Loader
Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.
Klik på Hjælp, når POI Loader er åben.
Søgning efter brugerdefinerede POI'er
Før du kan finde brugerdefinerede POI'er, skal du indlæse
brugerdefinerede POI'er på enheden vha. softwaren POI Loader
(Installation af POI Loader).
1 Vælg Find > Kategorier.
2 Rul ned til afsnittet Andre kategorier, og vælg en kategori.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Fejlfinding
Enheden opfanger ingen satellitsignaler.
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket
(Navigationsindstillinger).
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
Batteriindikatoren synes ikke at være præcis
1 Lad enheden aflade helt.
2 Oplad enheden helt uden at afbryde opladningen.
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på
min computer
På de fleste Windows computere tilsluttes enheden vha. Media
Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en
bærbar enhed og ikke som et flytbart drev. MTP-tilstand
understøttes af Windows 7, Windows Vista og Windows XP
Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed
på min computer
På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes
enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USBlagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke
som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end
Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.
Min enhed vises hverken som en bærbar
enhed eller som et flytbart drev på min
computer
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
2 Sluk enheden.
3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og
enheden.
TIP: Din enhed skal tilsluttes direkte til en USB-port på din
computer og ikke til en USB-hub.
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er
sluttet til en computer, på enhedens skærm.
Batteriet aflades hurtigt
• Reducer skærmens lysstyrke.
• Afkort varigheden af timeout for skærm.
• Deaktiver den trådløse Bluetooth teknologi (Deaktivering af
Bluetooth).
• Sæt enheden i dvaletilstand, når den ikke er i brug
(Aktivering og deaktivering af dvaletilstand).
Fejlfinding
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel).
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontroller, at temperaturen inde i bilen er mellem 0 og 45°C
(mellem 32 og 113°F).
• Kontrollér stifterne på motorcykelholderen.
• Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte din BMW
Motorrad-forhandleren for at få hjælp.
Fejlfinding
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising