Garmin | BMW Motorrad Navigator Street | User guide | Garmin BMW Motorrad Navigator Street Användarhandbok

Garmin BMW Motorrad Navigator Street Användarhandbok
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. nüMaps Lifetime™
och TracBack är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan uttryckligt tillstånd från Garmin.
®
®
Bluetooth märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. microSD™ är ett varumärke som
tillhör SD-3C.
®
BMW är ett registrerat varumärke som tillhör BMW AG.
®
Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en begränsad strömkälla (limited power supply, LPS).
Komma igång
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Montera enheten i motorcykelfästet
1 Placera underkanten av enheten i hållaren.
3 Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet.
4 Rengör och torka framrutan samt sugkoppsfästet med en
luddfri trasa.
5 Sätt sugkoppen  mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
6
7
8
9
mot vindrutan.
Sätt fast hållaren Ä på sugkoppsfästet.
Placera underkanten av enheten i hållaren.
Luta enheten bakåt tills den knäpps fast.
TIPS: Tryck på logotypen ovanpå enheten samtidigt som du
håller i fliken längst upp på hållaren.
Anslut den större änden av fordonets strömkabel till ett
strömuttag.
Support och uppdateringar
Garmin Express ger enkel åtkomst till de här tjänsterna till
enheten.
• Produktregistrering
• Programvaru- och kartuppdateringar
• Produkthandböcker
• Fordon, röster och andra extrafunktioner
®
2 Luta enheten bakåt tills den knäpps fast.
3 Om spärren ovanpå fästet stannar kvar uppe efter att du har
satt i enheten trycker du ned den tills den röda randen inte
längre syns.
Ta bort enheten från motorcykelfästet
1 Tryck på frigöringsknappen på sidan av fästet.
2 Lyft ut enheten.
Montera enheten i en bil
OBS! Bilfästet följer med i bilsatsen (tillval).
MEDDELANDE
Innan du monterar enheten bör du kontrollera vilka lagar för
vindrutemontering som gäller där du befinner dig.
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Använd inte sugkoppsfästet på en motorcykel.
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
1 Dra upp väderskyddskåpan på hållarens baksida.
2 Anslut den smala änden av fordonets strömkabel À till miniUSB-porten Á.
Konfigurera Garmin Express™
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Aktivera och avsluta viloläget
Du kan använda viloläget om du vill spara på batterierna när
enheten inte används. När enheten befinner sig i viloläge
förbrukar den mycket litet ström och kan väckas direkt och
användas.
TIPS: Du kan ladda enheten snabbare genom att ha den i
viloläge medan batteriet laddas.
Tryck på strömknappen À.
Stänga av enheten
1 Tryck ned strömknappen tills ett meddelande visas på
skärmen.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper
upp strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten
i viloläge.
2 Välj Stäng av.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 10 sekunder.
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
eller
för att justera skärmens ljusstyrka.
2 Tryck på
Ställa in volymen
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
• Välj
Komma igång
eller
för att ställa in volymen.
1
• Välj
• Välj
för att stänga av ljudet i enheten.
om du vill visa fler alternativ.
Indikator för transportläge.
• Välj ett tecken på knappsatsen för att ange en bokstav eller
en siffra.
• Välj en serie bokstäver, t.ex. "A-I," för att välja en bokstav i
den serien.
• Välj
om du vill lägga till ett mellanslag.
• Välj för att ta bort söktext.
• Välj
för att ta bort ett tecken.
• Välj om du vill ändra språkläge för knappsatsen.
• Välj
om du vill ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken.
• Välj för att byta mellan stor och liten bokstav.
Aktuell tid.
Om genvägar
Batteristatus.
Lägga till en genväg
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan
välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.
GPS-signalstatus.
Bluetooth teknikstatus (visas när Bluetooth är aktiverat).
®
Söka efter GPS-signaler
Innan du kan navigera med enheten måste du söka efter
satelliter.
i statusraden visar satellitsignalens styrka (se
Ikoner i statusfältet). Det kan ta flera minuter innan enheten
hittar satellitsignalerna.
1 Starta enheten.
2 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
nedtryckt så visas detaljerad
3 Om det behövs håller du
information om satellitsignaler.
Visa status för GPS-signal
Håll ned
i tre sekunder.
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
4 Välj Spara.
Söka efter platser
Transportlägen
Motorcykelläge
Positioner
Personbilsläge
De detaljerade kartorna i enheten innehåller platser, t.ex.
restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad
väginformation. Använd kategorierna för att söka efter företag
och sevärdheter i närheten. Du kan även söka efter adresser,
koordinater, orter och korsningar.
Fågelvägsläge (Se Terrängkörning)
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika baserat på ditt
transportläge.
Hitta BMW återförsäljare
®
Välja ett transportläge
Välj
.
Batteriinformation
När enheten ansluts till ett eluttag börjar den laddas direkt.
i statusstapeln visar status för det interna batteriet. Du kan
öka batterimätarens exakthet genom att ladda ur batteriet helt
innan du laddar det igen. Avbryt inte uppladdningen förrän
enheten är fullt uppladdad.
Ställa in tiden
OBS! Du kan välja Automatisk för att automatiskt ange tiden
varje gång enheten sätts på.
.
1 Välj
2 Bläddra bland siffrorna för att ställa in tiden.
Använd skärmknappar
•
•
•
•
•
Välj
för att återgå till föregående menyskärm.
Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
Välj eller för att visa fler alternativ.
Håll ned eller för att bläddra snabbare.
Välj
för att visa en meny med alternativ för den aktuella
skärmen.
Du kan söka efter BMW återförsäljare i närheten.
Välj Vart? > BMW Motorrad.
Kontaktinformation
Om du får problem när du använder din BMW Navigator, eller
om du har några frågor, kan du kontakta din BMW Motorrad
återförsäljare.
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj vid behov en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
tre senaste valda destinationer.
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj en kategori.
4 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.
Använda skärmknappsatsen
Information om hur du ändrar tangentbordslayouten finns i
"Språk- och tangentbordsinställningar" (Språk- och
tangentbordsinställningar).
2
Söka efter platser
Betygsätta en intressant plats (POI)
Du kan tilldela ett betyg till en intressant plats.
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
4 Välj stjärnorna för att betygssätta den intressanta platsen.
Betyget uppdateras på din enhet.
5 Välj aktuell destination om det behövs.
Sökverktyg
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
Byta sökområde
1 På huvudmenyn väljer du Vart?.
2 Välj Söker nära:.
3 Välj ett alternativ.
Rapportera en stängd eller saknad plats
När sökresultatet innehåller en gammal eller felaktig plats kan
du rapportera felet till Garmin och ta bort platsen från
kommande sökningar.
1 Sök efter en plats (Söka efter en plats med hjälp av
sökfältet).
Välj
en plats från sökresultaten.
2
3 Välj .
4 Välj > Ändra.
5 Välj Rapportera som stängd eller Rapportera som saknad.
Informationen överförs till Garmin när du ansluter enheten till
minSida med hjälp av datorn (Konfigurera Garmin Express™).
Redigera platsinformation
Du kan ändra adressen eller telefonnumret för en plats som
visas i sökresultaten.
1 Sök efter en plats.
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
4 Välj > Ändra.
5 Välj Adress eller Telefonnummer och ange den nya
informationen.
Söka efter platser
Söka en adress
OBS! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de
kartdata som finns på din enhet.
1 Välj Vart?.
2 Om det behövs väljer du Söker nära: för att ändra
sökområde (Byta sökområde).
3 Välj Adress.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
5 Välj adressen.
Söka efter en korsning
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
3 Välj korsningen.
Söka efter en stad
1 Välj Vart? > Kategorier > Orter.
2 Välj Ange söktext.
3 Ange ett ortsnamn och välj .
4 Välj en stad.
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj Visa på kartan.
Söka efter en plats genom att bläddra på kartan
Innan du kan söka efter platser i kartan, t.ex. restauranger,
sjukhus och bensinstationer, måste du aktivera kartlagret för
platser längs vägen (Anpassa kartlager).
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Om det behövs väljer du och sedan en kategoriikon för att
visa enbart platser av en viss kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för att visa mer
information.
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka
till.
3
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Välj Ange min adress, Använd aktuell plats eller Senast
sökta.
Platsen sparas som "Hem" på menyn Sparat.
Köra hem
Välj Vart? > Kör hem.
Ändra information om din hemposition
1 Välj Vart? > Sparat > Hem.
2 Välj .
3 Välj > Ändra.
4 Ange ändringarna.
5 Välj Klar.
Söka efter senast hittade destinationer
Enheten lagrar de senaste 50 destinationerna som du hittat.
1 Välj Vart? > Senaste.
2 Välj en plats.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Söka efter parkering
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj en parkeringsplats.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en
simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation > GPS-simulator.
2 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.
3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
4 Välj platsbeskrivningen.
5 Välj Välj plats.
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
4 Välj > Spara.
5 Om det behövs anger du ett namn och väljer Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Starta en rutt till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade platser.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
OBS! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Dela en sparad plats
Om du sparar platsen för ett företag som inte finns i
kartinformationen kan du dela med dig av den platsen till Garmin
så att den kan läggas till i kommande kartuppdateringar och
delas med Garmin gemenskapen.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Dela plats.
Skicka en plats till enheten
Du kan skicka platser till enheten från olika webbplatser, bl.a.
http://connect.garmin.com.
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator).
2 Om det behövs installerar du insticksprogrammet Garmin
Communicator.
OBS! Mer information finns på www.garmin.com
/communicator.
3 Sök efter en plats på en webbplats som kan användas på din
dator.
4 Välj Skicka till GPS från webbplatsen.
OBS! Vissa webbplatser kan ha en annan knapp eller länk.
Följ
instruktionerna på skärmen.
5
Ta bort en sparad plats
OBS! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Navigering
Påbörja en rutt
1 Sök efter en plats (Positioner).
Navigering
2 Välj en plats.
3 Välj Kör!.
Ändra ruttberäkningsläget
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan ha längre sträcka.
• Välj Kurviga vägar för att beräkna rutter som väljer
kurviga vägar.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter fågelvägen
(utan vägar).
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Förhandsvisa flera rutter
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj Rutter.
4 Välj en rutt.
5 Välj Kör!.
Starta en rutt till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade platser.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
Köra en rutt med kurviga vägar
Enheten kan beräkna rutter med kurviga vägar. Den här
funktionen kan ge en roligare resa, men den kan också öka
tiden eller avståndet till din destination.
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge >
Kurviga vägar > Spara.
2 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden >
Motorvägar om du vill undvika motorvägar på rutten (tillval).
Det här kan öka antalet kurviga vägar i rutter men samtidigt
avsevärt öka tiden eller sträckan för längre rutter.
3 Påbörja en rutt.
Din rutt på kartan
MEDDELANDE
Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information
och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade
hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert
sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar
som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga
anger din destination.
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via
röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på
kartan. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och du får
en ny vägbeskrivning.
Ett datafält som visar aktuell hastighetsbegränsning kan visas
när du kör på huvudvägar.
Använda navigeringskartan
1 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.
2 Om zoomkontrollerna inte syns visar du dem genom att
markera kartan.
3 Välj kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill zooma in eller ut väljer du
eller .
• Om du vill rotera kartvyn väljer du .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill lägga till eller ta bort kartlager väljer du
.
• Om du vill visa specifika kategorier, välj .
• Välj
om du vill centrera kartan på din aktuella plats.
• Om du vill visa genvägar för kart- och
navigationsfunktioner väljer du .
Lägga till en punkt på en rutt
Innan du kan lägga till en punkt måste du navigera längs en rutt.
1 Från kartan väljer du > Vart?.
2 Sök efter en plats.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
5 Välj Lägg till i aktiv rutt.
Hoppa över en punkt i rutten
Om du bestämmer dig för att inte åka till nästa punkt i rutten kan
du hoppa över punkten. Detta förhindrar att enheten försöker
guida dig tillbaka till den missade punkten. Den här funktionen
är inte tillgänglig om nästa punkt är slutmålet.
Från kartan väljer du
> Hoppa över.
Göra en avstickare
När du navigerar längs en rutt kan du använda avstickare till att
undvika hinder framför dig, t.ex. byggplatser.
När du navigerar väljer du
> Avstickare.
Stoppa rutten
Välj
på kartan.
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhets- och
sekretessinställningar).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Om avfartstjänster
När du navigerar längs en rutt kan du söka efter bränsle, mat,
logi och toaletter nära kommande avfarter.
Tjänsterna visas under flikar efter kategori.
Navigering
5
Göra en avstickare
Bensin
Mat
Logi
Toaletter
Söka efter avfartstjänster
1 Välj > Avfartstjänster.
2 Välj en kommande avfart med pilarna.
3 Välj en avfartstjänstflik.
4 Välj en intressant plats.
Navigera till en avfart
1 Välj > Avfartstjänster >
2 Välj Kör!.
från kartan.
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
Spara.
Om egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du undvika specifika
områden och vägavsnitt. Du kan aktivera och avaktivera egna
undvikanden efter behov.
Undvika ett område
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg t område som ska undv..
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj Lägg till väg som ska undv..
3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Innan du gör en avstickare måste du navigera till en rutt.
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Avstickare.
2 Välj ett alternativ.
• Om du vill göra en avstickare från rutten på en viss
sträcka väljer du en sträcka.
• Om du vill göra en avstickare förbi en viss väg på rutten
väljer du Undvik väg på rutt och väljer den väg som du
vill göra en avstickare förbi.
Terrängkörning
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.
Aktivera bränslespårning
När du aktiverar bränslespårning visas en bränslemätare på
färddatorn - (Visa trippinformation).
OBS! Innan du aktiverar bränslespårning måste enheten sitta i
motorcykel- eller bilfästet.
1 Fyll på bränsletanken.
2 Välj ett alternativ:
• Om du aktiverar bränslespårning för första gången väljer
du Bränsleinställningar > Bränslespårning > Distans
per tank och anger den distans som fordonet färdas per
tank.
• Om du redan har aktiverat bränslespårning väljer du
Återställ bränsletank för korrekt bränslespårning.
Ställa in en varning för låg bränslenivå
Du kan ställa in att enheten ska varna när bränslenivån i tanken
är låg.
OBS! För att enheten ska kunna ge varningar om låg
bränslenivå måste den sitta i motorcykel- eller bilfästet.
1 Aktivera bränslespårning (Aktivera bränslespårning).
2 Välj Bränsletankvarning.
3 Ange en distans och välj Klar.
När du bara har så mycket bränsle kvar att det räcker till den
distans du angivit visas en varning om låg bränslenivå på
kartsidan.
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
Aktivera Avancerade omvägar
Välj Inställningar > Navigation > Avancerade avstickare.
6
Kartsidor
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj på kartan.
2 Välj Kartlager.
3 Välj vilka lager du vill inkludera på kartan och välj Spara.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Kartsidor
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
OBS! Du kan inte anpassa Hastighet.
Välj
vilken typ av data du vill visa.
2
3 Välj Spara.
Anpassa knapparna på kartan
Visa trippinformation
På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt statistik
om resan.
OBS! Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att
den mäter förfluten tid under resan.
Välj
> Färddator på kartan.
På höger sida av huvudkartan kan det finnas upp till två ikoner.
Välj Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan.
Välj en ikon och tryck på OK.
Välj .
Välj en annan ikon.
1
2
3
4
Ta bort knappar från kartan
Du kan ta bort alla knappar på höger sida av kartan.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan.
2 Välj en ikon och tryck på OK.
3 Välj Spara.
Ändra instrumentbräda för kartan
Instrumentbrädan visar trippinformationen nederst på kartan. Du
kan välja olika instrumentbrädor för att ändra stil och layout för
informationen.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Instrumentbrädor.
2 Välj en instrumentbräda med pilarna.
3 Välj Spara.
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre dimensioner.
Visa ruttaktivitet
Visa en lista över svängar
När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och
manövrer för hela rutten och avståndet mellan svängarna.
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.
2 Välj en sväng.
Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar.
Visa hela rutten på kartan
Återställa trippinformationen
1 Välj > Färddator på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter närliggande serviceställen
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närliggande
serviceställen, till exempel bränsle, sjukhus och polisstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj en kategori.
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivning till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.
2 Välj
> Karta.
Visa nästa sväng
Under navigering på en personbilsrutt visas en förhandsvisning
av nästa sväng, filbyte och andra manövrer högst upp till vänster
på kartan.
Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller
manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.
Välj
på kartan för att visa nästa sväng på kartan.
2.2
k
m
Visa korsningar
Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar längs
en rutt. När du närmar dig en korsning på rutten visas helt kort
sidan för korsningen, om den är tillgänglig.
Välj
från kartan för att visa korsningen, om tillgänglig.
2.2
k
m
Handsfree-funktioner
Handsfree-funktioner
Du kan ansluta enheten till ett trådlöst headset och lyssna på
navigeringsröstmeddelanden via headsetet. På vissa
enhetsmodeller kan du, medan enheten är ansluten till ett
headset, ansluta till en mobiltelefon för att ringa och ta emot
samtal med enheten och headsetet.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Trådlösa headset
Med hjälp av trådlös teknik kan enheten skicka
ljudnavigeringsmeddelanden till ett trådlöst headset.
7
Para ihop med ett trådlöst headset
3 Välj Ring.
OBS! Endast ett headset åt gången kan vara aktivt.
Innan du kan ta emot navigeringsmeddelanden via ditt headset
måste du para ihop din enhet med ett kompatibelt mobilheadset.
1 Placera ditt headset och din Navigator enhet inom 10 m
(33 fot) från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din Navigator enhet.
3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet och gör det
synligt för andra Bluetooth enheter.
4 På din Navigator enhet väljer du Inställningar > Bluetooth >
Sök efter enheter.
5 Välj OK.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
Välj
ditt headset i listan och tryck sedan på OK.
6
7 När ihopparningen är klar startar du om Navigator enheten
och det trådlösa headsetet.
Enheten skickar navigeringsmeddelanden till ditt headset när du
navigerar längs en rutt.
Ta emot ett samtal
®
Om handsfree-samtal
OBS! Bluetooth trådlös teknik är inte tillgängligt på alla modeller
eller för alla språk och regioner.
Handsfree-uppringning är tillgänglig på vissa modeller. Enheten
kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös Bluetooth
teknik om du vill ha händerna fria. Ta reda på om din
mobiltelefon med Bluetooth teknik är kompatibel med enheten
genom att gå till www.garmin.com/bluetooth.
Det kan hända att din telefon inte kan använda alla de
handsfree-funktioner som finns i enheten.
Para ihop telefonen
Innan du kan para ihop enheten med en mobiltelefon måste du
para ihop enheten med, och ansluta till, ett kompatibelt trådlöst
headset.
1 Placera telefonen och Navigator enheten högst ca 10 m (33
fot) från varandra.
2 På din Navigator enhet väljer du Inställningar > Bluetooth >
Sök efter enheter.
3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in
telefonen på synlig.
4 Välj OK på din Navigator enhet.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
5 Välj telefonen i listan och tryck på OK.
6 Följ instruktionerna på skärmen på din telefon och din
Navigator enhet.
När du får ett samtal, välj Svara eller Ignorera.
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan
samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den
här funktionen.
1 Välj Telefon > Samtals-historik.
2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
3 Välj ett samtal.
Använda alternativ för Samtal pågår
1 Välj på kartan under ett samtal.
2 Välj ett alternativ.
• Överför ljudet till telefonen genom att välja Handenhet.
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill
stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill
samtala privat.
TIPS: Du kan använda den här funktionen med
automatiska system, som en röstbrevlåda.
• Välj Tyst för att stänga av telefonen.
• Avsluta samtalet genom att välja Lägg på.
Ange ett hemtelefonnummer
TIPS: Du kan ändra ett sparat hemnummer genom att
redigera ”Hem” i listan över sparade platser (Ändra en sparad
plats).
> Ange hemnummer, ange ditt
Välj Telefon >
telefonnummer och välj Klar.
Ringa hem
Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för
din hemposition.
Välj Sparat > Hem >
> Ring.
Koppla bort en Bluetooth enhet
Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort
den från listan över ihopparade enheter. Bluetooth enheten kan
ansluta till din Navigator enhet automatiskt i framtiden.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj den enhet du vill koppla bort.
3 Avmarkera kryssrutan bredvid namnet på den ihopparade
enheten.
Ringa ett samtal
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet
Ringa ett nummer
1 Välj Telefon > Ring.
2 Ange numret.
3 Välj Ring.
Du kan ta bort en ihopparad Bluetooth enhet för att förhindra att
den ansluter automatiskt till Navigator enheten i framtiden.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj den enhet du vill ta bort.
3 Välj Ta bort ihopparning för enhet.
Ringa en kontakt i telefonboken
Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här
funktionen.
1 Välj Telefon > Telefonbok.
2 Välj en kontakt.
3 Välj Ring.
Ringa upp en plats
1 Välj Telefon > POI kategorier.
2 Välj en intressant plats (Positioner).
8
Använda appar
Använda hjälpen
Välj Appar > Hjälp om du vill visa information om hur du
använder enheten.
Söka efter hjälpavsnitt
Välj Appar > Hjälp >
.
Använda appar
Planera en resa
2 Välj Kör!.
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa med flera destinationer.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj Ny resa.
3 Välj Välj startplats.
4 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori).
5 Välj Välj.
6 Om du vill lägga till ytterligare platser väljer du .
7 Välj Nästa.
8 Ange ett namn och tryck på Klar.
Spara ditt senaste spår som en resa
Schemalägga en resa
Du kan lägga till planeringsinformation för varje plats på resan,
bland annat önskad ankomsttid och uppehållstid på varje plats.
Det kan hjälpa dig att planera din avresa för att komma fram till
platser i tid.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj resa.
3 Välj en plats.
4 Välj Avgångstid eller Ankomsttid.
5 Välj ett datum och en tid och välj sedan Spara.
6 Välj Längd.
7 Välj hur lång tid du planerar att stanna på platsen och välj
Spara.
8 Vid behov, upprepa steg 3 till 7 för varje plats.
Ändra transportläge för en resa
Du kan ändra det transportläge som används i en sparad resa.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj resa.
3 Välj > Transportläge.
4 Välj ett transportläge.
5 Välj Spara.
Navigera till en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!.
4 Välj din nästa destination och välj Start.
Ändra en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Välj Byt namn på resa.
• Välj Ändra destinationer för att lägga till en plats, eller för
att ändra ordning på platser.
• Välj Ta bort resa.
• Välj Optimera ordningen om du vill ordna resans stopp i
den mest effektiva ordningen.
TracBack
®
Följ ditt senaste spår
Funktionen TracBack spelar in ett spår av din senaste
förflyttning. Du kan spåra den väg som du färdats tillbaka till din
startpunkt.
1 Välj TracBack.
Ditt senaste spår visas på kartan.
Använda appar
Du kan spara ditt senaste spår som en resa, som du kan
navigera senare med reseplaneraren (Navigera till en sparad
resa).
1 Välj TracBack.
Ditt senaste spår visas på kartan.
2 Välj Spara som resa.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
Använda kompassen
OBS! Du måste vara i rörelse för att kompassen ska kunna
fastställa din riktning.
Du kan navigera med hjälp av en GPS-kompass.
Välj Appar > Kompass.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.
Välj Appar > Senaste platsen.
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhets- och sekretessinställningar).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
på i kartan.
Välj Appar > Platser jag besökt.
VIRB™ fjärrkontroll
Med VIRB fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera
med hjälp av enheten. Gå in på www.garmin.com/VIRB för att
köpa en VIRB actionkamera.
Styra en VIRB actionkamera
Innan du kan använda fjärrfunktionen hos VIRB måste du
aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information
finns i användarhandboken till VIRB kameran.
1 Slå på VIRB kameran.
2 På Navigator enheten väljer du Appar > VIRB-fjärrkontroll.
3 Vänta medan enheten ansluter till din VIRB kamera.
4 Välj ett alternativ:
• Välj REC för att starta eller stoppa videoinspelningen.
• Välj
för att ta ett foto.
Använda världsklockan
1 Välj Appar > Världsklocka.
2 Vid behov, välj en ort, ange ett ortnamn och välj Klar.
Visa världskartan
Välj Appar > Världsklocka > .
Delar där det är natt visas som skuggade på kartan.
Ställa in larm
1 Välj Appar > Alarm.
2 Ställ in en tid.
3 Markera kryssrutan Larm på.
Använda kalkylatorn
Välj Appar > Miniräknare.
9
Konvertera enheter
1
2
3
4
5
Välj Appar > Enhetsomräkning.
Om det behövs väljer du knappen bredvid Räkna om:, en
måttkategori och Spara.
Om det behövs väljer du en enhetsknapp, en måttenhet och
Spara.
Välj fältet under den enhet som du vill konvertera.
Ange ett tal och tryck på Klar.
Ange växlingskurser
Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Du kan uppdatera växlingskurserna för enhetsomräkningen.
1 Välj Appar > Enhetsomräkning.
2 Välj knappen bredvid Räkna om:.
3 Välj Valuta och därefter Spara.
4 Om det behövs väljer du en valutaknapp, en annan valuta
och sedan Spara.
5 Välj knappen längst ned på skärmen som visar en lista med
växlingskurser.
6 Markera rutan bredvid en valuta.
7 Ange ett värde och välj Klar.
8 Välj OK.
Om trafik
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller
länder. Mer information om trafikinformationsmottagare och
täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.
En trafikmottagare ingår i vissa paket, inbyggd i antingen 12 Vströmkabeln för fordonet eller i enheten, och finns som tillbehör
(tillval) till alla modeller.
• Enheten måste vara ansluten till fordonsströmmen för att
kunna ta emot trafikinformation.
• Om den aktiva trafikinformationsmottagaren och enheten ska
kunna ta emot trafikinformation måste de vara inom
dataräckhåll för en radiostation som sänder ut trafikdata.
• Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer din
trafikmottagare.
•
ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller
väg som du för tillfället kör på.
• Om din enhet har en extern antenn bör du alltid ha den
externa antennen ansluten så att du får bästa möjliga
mottagning.
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare
MEDDELANDE
Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
Innan du kan ta emot trafikdata med en trafikmottagare måste
du ha en trafikkompatibel strömkabel. Om enhetsmodellen
innehåller livstids trafikinformation ska du använda den 12 Vströmkabel som medföljde enheten. Om enhetsmodellen inte
innehåller trafikinformation måste du köpa tillbehöret Garmin
trafikmottagare. Gå till www.garmin.com/traffic för mer
information.
OBS! Trafikmottagare kan inte användas när enheten är
ansluten till motorcykelfästet.
10
Din enhet kan ta emot trafiksignaler från stationer som sänder
trafikdata.
OBS! I vissa områden kan trafikinformation tas emot via FMradiostationer med hjälp av HD Radio™ teknik.
1 Anslut den trafikkompatibla strömkabeln till en extern
strömkälla.
2 Anslut avslutningsvis den trafikkompatibla strömkabeln till
enheten.
Enheten visar trafikinformation när du befinner dig inom ett
trafiktäckningsområde.
Trafikinformationsmottagare
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-kontakt
Extern antennanslutning
Intern antenn
Strömlampa
Adapter för fordonsströmkabel
Om trafikikonen
När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon på kartan.
Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandenas
allvarlighetsgrad.
Grön: Trafiken flyter utan problem.
Gul: Trafiken flyter men med hinder. Det finns viss
trafikstockning.
Röd: Trafiken flyter inte eller flyter mycket sakta. Allvarlig
fördröjning.
Grå: Trafikinformation finns inte tillgänglig.
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker enheten den aktuella
trafiken och optimerar automatiskt rutten för kortaste tid. Om en
allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar
beräknas rutten automatiskt om.
ändrar färg för att visa trafikförhållandena på
Trafikikonen
den rutt eller väg som du för tillfället kör på.
Din enhet kan leda rutten genom ett trafikhinder om det inte
finns någon bättre alternativ rutt. Förseningstiden läggs
automatiskt till i den uppskattade ankomsttiden.
Visa trafik längs rutten
1 När du navigerar längs en rutt väljer du
2 Välj Trafik på rutten.
.
En lista med trafikhändelser visas, ordnade efter positionen
längs rutten.
3 Välj ett evenemang.
Undvika trafik längs rutten manuellt
på kartan.
1 Välj
Välj
Trafik
på rutten.
2
3 Om det behövs trycker du på pilarna för att visa övriga
trafikfördröjningar på rutten.
4 Välj > Undvik.
Ta en annan väg
1 När du navigerar en personbilsrutt, välj
2 Välj Alternativ rutt.
.
Om trafik
3 Välj en rutt.
®
®
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden.
Trafik i ditt område
Söka efter trafikfördröjningar
på kartsidan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden > .
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en fördröjning trycker du på pilarna så
visas övriga fördröjningar.
Visa ett trafikproblem på kartan
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden.
3 Välj en trafikikon.
Förklaring till trafikdata
I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som används på
trafikkartan.
1 Från kartan väljer du > Trafik.
2 Välj Trafiktext.
Trafikabonnemang
Abonnemangsaktivering
Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljer med din
FM-trafikmottagare. Abonnemanget aktiveras automatiskt när
enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna
tas emot från leverantören av betaltjänsten.
Lägg till ett abonnemang
Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.
1 På huvudmenyn väljer du Trafik.
2 Välj Abonnemang > .
3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett
abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste
skaffa en ny kod varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny
kod för varje mottagare.
5 Välj Nästa på enheten.
6 Ange koden.
7 Välj Klar.
Avaktivera trafikinformationen
1 Välj Inställningar > Trafik.
2 Avmarkera kryssrutan Trafik.
Enheten tar inte längre emot trafikdata i realtid, men undviker
fortfarande områden med risk för trafikstockningar med hjälp av
trafficTrends™, om den är aktiverad (trafficTrends™).
Datahantering
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Datahantering
OBS! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper.
• Kartor och GPX-waypointfiler från myGarmin™
kartprogramvara, inklusive MapSource , BaseCamp™, och
HomePort™ (Egna intressanta platser).
• GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI
Loader (Installera POI Loader).
®
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com/trip
_planning). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra
filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och
egna intressanta platser.
Installera ett minneskort
Enheten har funktioner för microSD™ och microSDHCminneskort.
1 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
2 Tryck ned det tills du hör ett klick.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln
som följde med enheten.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens
skärm.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator).
2
3
4
5
6
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
OBS! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte
lägga några filer i Garmin mappen.
Välj Ändra > Klistra in.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
11
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1
2
3
4
Öppna Garmin enheten eller volym.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på tangentbordet.
Anpassa enheten
Kart- och fordonsinställningar
Om du vill öppna Kart- och fordonsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan. Gå
till www.garmingarage.com för fler ikoner.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Knappar på kartan: Anger vilka genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.
Kartlager: Anger de data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager).
Instrumentbrädor: Ställer in layouten på kartinforutorna.
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När den är avaktiverad måste du
zooma in och ut manuellt.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som
kan ta längre tid att köra.
Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din
destination.
Kurviga vägar: Beräknar rutter med kurviga vägar.
Skärminställningar
Om du vill öppna sidan Skärminställningar väljer du
Inställningar > Skärm.
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger. Du kan välja Auto om du vill att enheten ställer
in dagsljus- eller nattljusfärger automatiskt beroende på
tidpunkt.
Ljusstyrka: Anpassar skärmens ljusstyrka.
Skärmtidsgräns: Anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten
försätts i viloläge.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna
sparas i mappen Screenshot på enheten.
Bluetooth inställningar
Välj Inställningar > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth
teknik.
Slå ifrån Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Trafikinställningar
Om du vill öppna sidan Trafikinställningar väljer du Inställningar
> Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Abonnemang: Listar nuvarande trafikabonnemang.
trafficTrends: Se trafficTrends™.
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa ytterligare kartprodukter går du till
www.garmin.com/us/maps.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Om trafikprenumerationer
Navigeringsinställningar
Visa trafikabonnemang
Välj Inställningar > Trafik > Abonnemang.
Välj Inställningar > Navigation.
Beräkningsläge: Anger ruttinställning.
Omräkning utanför rutt: Anger hur din enhet beräknar om en
rutt om du avviker från den.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Så att du kan undvika specifika vägar eller
områden.
Avancerade avstickare: Anger längden på en avstickare.
Säkerhetsläge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamhet från körningen.
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPSsignal och sparar batteri.
Inställningar för beräkningsläget
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som
kan ha längre körsträcka.
12
Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går
ut. Gå till http://www.garmin.com/traffic.
trafficTrends™
När funktionen trafficTrends aktiveras använder enheten
trafikhistorikinformation för att beräkna effektivare rutter.
OBS! Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender för aktuell
veckodag eller tid på dagen.
Avaktivera trafficTrends
Om du vill förhindra att enheten registrerar eller delar trafikdata
måste du avaktivera trafficTrends.
Välj Inställningar > Trafik > trafficTrends™.
Enhets- och tidsinställningar
Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som
används för geografiska koordinater.
Anpassa enheten
Språk- och tangentbordsinställningar
Välj Inställningar > Språk och tangentbord.
Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.
OBS! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Tangentbordsspråk: Anger språk för tangentbordet.
Tangentbordslayout: Anger tangentbordslayouten.
Lägesanpassat tangentbord: Ändrar tangentbordslayout när
du ändrar transportsätt.
Enhets- och sekretessinställningar
Om du vill öppna sidan Enhetsinställningar väljer du
Inställningar > Enhet.
Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.
EULA: Visar licensavtalet för slutanvändare som gäller för ditt
val.
OBS! Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Inställningar för positionslarm
OBS! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för
att larm för larmade positioner ska visas.
Välj Inställningar > Positionslarm.
Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.
Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som
varningar ska spelas upp för.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Skötsel av enheten
MEDDELANDE
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Rengöra ytterhöljet
MEDDELANDE
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
OBS! 12 V-strömkabeln är ett valfritt tillbehör.
MEDDELANDE
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12 V-strömkabeln fungerar inte om
den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den
säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Skruva loss ändstycket À.
Bilagor
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på fyra sätt.
• Strömkabel för motorcykel
• 12 V-strömkabel (tillbehör)
• USB-kabel
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Ladda enheten
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder:
• Anslut enheten till fordonsströmkabeln.
• Anslut enheten till motorcykelns strömkabel.
• Anslut enheten till datorn med hjälp av den medföljande
USB-kabeln.
• Anslut enheten till det extra tillbehöret strömadapter, t.ex. en
väggadapter.
Bilagor
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
Sätt i en snabb säkring på 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Skruva tillbaka ändstycket i 12 V-strömkabeln Ã.
Montera enheten på instrumentbrädan
MEDDELANDE
Klistret på tejpen för permanent montering är extremt svårt att ta
bort efter att du har satt dit den.
Använd monteringsplattan till att fästa enheten på
instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav. Mer
information finns på www.garmin.com.
13
1 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera
2
3
4
5
6
plattan.
Ta bort skyddsarket från den permanenta fästtejpen på
plattans undersida.
Placera plattan på instrumentbrädan.
Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
Placera sugkoppsfästet på plattan.
För spaken nedåt (mot plattan).
Söka efter egna intressanta platser
Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de
intressanta platserna på enheten med programvaran POI
Loader (Installera POI Loader).
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com.
Ta bort enheten, vaggan och fästet
Ta bort enheten från vaggan
1 Tryck på fliken överst på vaggan.
2 Luta enheten framåt.
Ta bort vaggan från fästet
1 Vrid vaggan till höger eller vänster.
2 Tryck på vaggans sockel om du vill lossa kulan på fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på (www.garmin.com).
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Fartkameror
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en egen databas för intressanta platser eller
fartkameror.
På vissa platser finns information om fartkameror tillgänglig.
Kontrollera tillgängligheten på www.garmin.com/safetycameras.
För dessa platser kan du köpa ett abonnemang för
fartkamerainformation. Abonnemanget inkluderar platser för
hundratals fartkameror. Du får ett larm från enheten när du
närmar dig en säkerhetskamera om du kör för fort.
Informationen uppdateras minst varje vecka så att du kan
uppdatera enheten regelbundet för att få den senaste
informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett
befintligt abonnemang. Varje region som du köper har ett
förfallodatum.
Egna intressanta platser
Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De
kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i
närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.
Installera POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på
datorn och installera dem på enheten med programvaran POI
Loader.
1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Använda hjälpfilerna för POI Loader
För mer information om POI Loader, se hjälpfil.
När POI Loader är öppen, klicka på Hjälp.
14
Felsökning
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd
(Navigeringsinställningar).
• Ta ut enheten från garage och bort från höga byggnader och
träd.
• Stå stilla i flera minuter.
Det verkar inte som om batterimätaren visar
rätt
1 Låt enheten ladda ur helt.
2 Ladda upp enheten helt utan att avbryta laddningscykeln.
Enheten visas inte som flyttbar enhet på
datorn
På de flesta Windows datorer ansluts enheten med hjälp av
MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som
en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet. Det finns
funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista och
Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten visas inte som bärbar enhet på
datorn
På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via
USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten
som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet.
I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3
används USB-masslagringsläge.
Min enhet visas inte som bärbar enhet,
flyttbar enhet eller volym på datorn
1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
2 Stäng av enheten.
3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
TIPS: Enheten ska anslutas direkt till en USB-port på datorn
och inte till en USB-hubb.
Enheten startas automatiskt och ställs i MTP-läge eller USBmasslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas
på enhetens skärm.
Mitt batteri tappar laddningen fort
•
•
•
•
Minska skärmens ljusstyrka.
Korta ner skärmtidsgränsen.
Avaktivera trådlös Bluetooth teknik (Slå ifrån Bluetooth).
Försätt enheten i viloläge när den inte används (Aktivera och
avsluta viloläget).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Felsökning
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (Byta säkring i
12 V-strömkabeln).
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att det finns
ström i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är mellan 0 och
45 °C (mellan 32 och 113 °F).
• Kontrollera stiften på motorcykelfästet.
• Om problemet kvarstår kan du kontakta din BMW Motorrad
återförsäljare för att få hjälp.
Felsökning
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising