Garmin | BMW Motorrad Navigator Street | User guide | Garmin BMW Motorrad Navigator Street Podręcznik użytkownika

Garmin BMW Motorrad Navigator Street Podręcznik użytkownika
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. nüMaps Lifetime™ oraz
TracBack są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD™ jest znakiem
towarowym firmy SD-3C.
®
BMW jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BMW AG.
®
Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez ograniczone źródło zasilania (LPS).
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Montaż urządzenia w uchwycie
motocyklowym
1 Umieść dolną część urządzenia w podstawce.
3 Zdejmij przezroczystą folię z przyssawki.
4 Wyczyść i osusz szybę przednią samochodu oraz
5
6
7
8
2 Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na
swoim miejscu.
3 Jeśli po włożeniu urządzenia do uchwytu górna część jego
zatrzasku wystaje, dociśnij ją, aż czerwony pasek przestanie
być widoczny.
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
motocyklowego
1 Naciśnij przycisk zwalniający z boku uchwytu.
2 Wyjmij urządzenie.
Montowanie urządzenia w samochodzie
UWAGA: Uchwyt samochodowy należy do opcjonalnego
zestawu samochodowego.
UWAGA
Przed zamontowaniem urządzenia należy zapoznać się
z lokalnymi przepisami dotyczącymi montażu na szybie
przedniej.
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku motocykli nie należy stosować uchwytu
z przyssawką.
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z tyłu podstawki.
2 Włóż mniejszą wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki À do portu mini-USB Á.
9
przyssawkę niestrzępiącą się ściereczką.
Dociśnij przyssawkę Â do szyby przedniej i przesuń dźwignię
à do tyłu, w kierunku szyby.
Zatrzaśnij podstawkę Ä na ramieniu przyssawki.
Umieść dolną część urządzenia w podstawce.
Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na
swoim miejscu.
PORADA: Naciśnij logo u góry urządzenia, trzymając zacisk
u góry podstawki.
Podłącz większą wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki.
Pomoc techniczna i aktualizacje
Program Garmin Express umożliwia łatwy dostęp do tych usług
w urządzeniu.
• Rejestracja produktu
• Aktualizacje oprogramowania i map
• Podręczniki użytkownika
• Pojazdy, głosy i inne dodatki
®
Konfigurowanie Garmin Express™
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy
urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie
zużywa bardzo mało energii i może zostać z niego bardzo
szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie można
przełączyć w tryb uśpienia podczas ładowania baterii.
Naciśnij przycisk zasilania À.
Wyłączanie urządzenia
1 Przytrzymaj klawisz zasilania, aż wyświetli się monit.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
klawisz zasilania przed wyświetleniem się monitu, urządzenie
przełączy się w tryb uśpienia.
2 Wybierz Wyłącz.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
1
2 Przewiń cyfry, aby ustawić godzinę.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj klawisz zasilania przez 10 sekund.
Regulowanie jasności ekranu
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
lub , aby dostosować jasność ekranu.
2 Wybierz
Regulowanie głośności
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz
• Wybierz
• Wybierz
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
•
•
•
•
•
Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
Wybierz lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.
Korzystanie z klawiatury ekranowej
lub , aby dostosować głośność.
, aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
, aby skorzystać z dodatkowych opcji.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS.
Stan funkcji Bluetooth (pojawia się, jeśli funkcja Bluetooth
jest włączona).
®
Wskaźnik środka transportu.
Bieżący czas.
Informacje o skrótach
Stan naładowania baterii.
Dodawanie skrótu
Odbiór sygnałów GPS
W celu korzystania z funkcji nawigacji dostępnej w urządzeniu
na pasku
konieczne jest odebranie sygnału z satelitów.
stanu wskazuje moc sygnałów z satelitów (patrz Ikony na pasku
stanu). Odebranie sygnału z satelitów może potrwać kilka minut.
1 Włącz urządzenie.
2 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich
budynków i drzew.
, aby wyświetlić
3 W razie potrzeby przytrzymaj
szczegółowe informacje dotyczące sygnałów z satelitów.
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury (Ustawienia
dotyczące języka i klawiatury).
• Wybierz znak na klawiaturze, aby wprowadzić literę lub cyfrę.
• Wybierz zakres liter, np. „A–I”, aby wybrać literę z tego
zakresu.
• Wybierz
, aby wprowadzić spację.
• Wybierz , aby usunąć wyszukiwaną frazę.
• Wybierz , aby usunąć znak.
• Wybierz , aby zmienić tryb języka klawiatury.
• Wybierz
, aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak
znaki przestankowe.
• Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi
literami.
przez 3 sekundy.
Środki transportu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
4 Wybierz Zapisz.
Tryb motocykla
Tryb samochodu
Tryb nawigacji po bezdrożu (Patrz Nawigowanie poza drogami)
Wyszukiwanie pozycji
Pozycje
Wybór środka transportu
Wybierz
.
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają
pozycje, takie jak restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe
informacje o nazwach ulic. Za pomocą kategorii wyszukiwania
można w łatwy sposób znaleźć okoliczne firmy i atrakcje.
Istnieje także możliwość wyszukiwania adresów,
współrzędnych, miast i skrzyżowań.
Informacje o baterii
Wyszukiwanie sprzedawców produktów firmy BMW
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach, zależnie od wybranego środka transportu.
Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie
się jego ładowanie.
na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej
baterii. Aby zwiększyć dokładność tych wskazań, całkowicie
rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj. Nie odłączaj
urządzenia, aż do całkowitego naładowania.
Ustawianie czasu
UWAGA: Można wybrać opcję Auto, aby automatycznie
ustawiać czas po włączeniu urządzenia.
.
1 Wybierz
2
®
Można wyszukać sprzedawcę produktów firmy BMW
najbliższego aktualnej pozycji.
Wybierz kolejno Dokąd? > BMW Motorrad.
Informacje kontaktowe
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas
korzystania z urządzenia BMW Navigator lub w razie
jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktów
firmy BMW Motorrad.
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi trzema ostatnio wybranymi celami
podróży.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 Wybierz kategorię.
4 W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy
szybkiego wyszukiwania.
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj.
5 Wybierz Zgłoś jako zamknięte lub Zgłoś jako brakujące.
Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu
urządzenia z serwisem myGarmin za pośrednictwem komputera
(Konfigurowanie Garmin Express™).
Edytowanie informacji dotyczących pozycji
Możesz zmienić adres i numer telefonu miejsca wyświetlanego
w wynikach wyszukiwania.
1 Wyszukaj pozycję.
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj.
5 Wybierz Adres lub Numer telefonu, a następnie wprowadź
nowe dane.
Ocenianie punktu szczególnego
5 W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
1 W menu głównym wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wyszuk. w pobliżu:.
3 Wybierz opcję.
Zgłaszanie zamkniętego lub brakującego miejsca
Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje się nieaktualne lub
nieprawidłowe miejsce, można zgłosić błąd firmie Garmin, co
spowoduje jej pomijanie w kolejnych wyszukiwaniach.
Wyszukiwanie pozycji
Możesz wystawić ocenę punktowi szczególnemu.
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz .
4 Wybierz gwiazdki, aby ocenić punkt szczególny.
Ocena zostanie zaktualizowana w urządzeniu.
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz Dokąd?.
2 W razie potrzeby wybierz Wyszuk. w pobliżu:, aby zmienić
przeszukiwany obszar (Zmiana przeszukiwanego obszaru).
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane.
3 Podaj nazwę miasta i wybierz .
4 Wybierz miasto.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
3
2 W razie potrzeby wybierz
, a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
4 Wybierz Zobacz na mapie.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy
Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych
w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje
benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy
z miejscami wzdłuż drogi (Dostosowywanie warstw mapy).
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz opcję , a następnie wybierz ikonę
kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię miejsc.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić
dodatkowe informacje.
Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można
ustawić jako pozycję domową.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Ustal pozycję domową.
2 Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub
Ostatnio znalezione.
Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi
elementami.
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom.
2 Wybierz .
3 Wybierz kolejno > Edytuj.
4 Dokonaj zmian.
5 Wybierz Gotowe.
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów
podróży
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych
celów podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
2 Wybierz pozycję.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji
> Wyczyść > Tak.
Wyszukiwanie parkingów
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS,
aby ustawić symulowaną pozycję.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulator GPS.
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
4
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Zapisz.
5 W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotowe.
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4 Wybierz OK.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz Wszystkie
zapisane miejsca.
Zapisywanie pozycji domowej
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Ustal pozycję.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edytuj.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Gotowe.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotowe.
Udostępnianie zapisanych pozycji
Po zapisaniu pozycji firmy, która nie stanowi danych mapy,
można udostępnić pozycję firmie Garmin, aby mogła ona zostać
w przyszłości dodana do aktualizacji map oraz udostępniona
społeczności użytkowników urządzeń Garmin.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
Wyszukiwanie pozycji
2
3
4
5
W razie potrzeby wybierz kategorię.
Wybierz pozycję.
Wybierz .
Wybierz
> Udostępnij miejsce.
Wysyłanie pozycji do urządzenia
Pozycje można wysłać do urządzenia z różnych źródeł
internetowych, w tym ze strony http://connect.garmin.com.
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
do komputera).
W
razie potrzeby zainstaluj wtyczkę Garmin Communicator
2
Plugin.
UWAGA: Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/communicator.
3 W komputerze znajdź żądaną pozycję na obsługiwanej
stronie internetowej.
4 Na stronie internetowej wybierz Wyślij do GPS.
UWAGA: Na niektórych stronach internetowych może być
używany inny przycisk lub łącze.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Nawigacja
Rozpoczynanie podróży
1 Wyszukaj pozycję (Pozycje).
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz Jedź!.
Wyznaczanie trasy krętymi drogami
Urządzenie umożliwia wytyczanie tras biegnących krętymi
drogami. Dzięki tej funkcji podróż może być bardziej przyjemna,
jednak dystans lub czas potrzebny na dotarcie do celu mogą
ulec wydłużeniu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania
> Kręte drogi > Zapisz.
W
celu wytyczenia trasy z pominięciem autostrad wybierz
2
kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane > Autostrady
(opcja).
Trasa zostanie wytyczona większą liczbą krętych dróg,
jednak w przypadku dłuższych tras dystans lub czas podróży
mogą ulec znacznemu wydłużeniu.
3 Rozpocznij podróż trasą.
Trasa na mapie
UWAGA
Wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach
drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.
Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicę
wskazuje cel.
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie
i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi
mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy,
urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.
Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlone
pole danych wskazujące ograniczenie prędkości obowiązujące
na danej drodze.
Zmiana trybu obliczania trasy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Kręte drogi, aby obliczyć trasy biegnące po
krętych drogach.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Wyświetlanie podglądu kilku tras
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz Trasy.
4 Wybierz trasę.
5 Wybierz Jedź!.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz Wszystkie
zapisane miejsca.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
Nawigacja
Korzystanie z mapy do nawigacji
1 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
2 Jeśli elementy sterujące powiększaniem są ukryte, wybierz
mapę, aby je wyświetlić.
3 Wybierz mapę.
4 Wybierz opcję:
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz
lub .
• Aby obrócić widok mapy, wybierz .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, wybierz
.
• Aby wyświetlać konkretne kategorie, wybierz .
• Wybierz , aby wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji.
• Aby wyświetlić skróty dla mapy i funkcji nawigacyjnych,
wybierz .
Dodawanie punktu do trasy
Dodanie punktu jest możliwe podczas podróży wyznaczoną
trasą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
5
2
3
4
5
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
Wyszukaj pozycję.
Wybierz pozycję.
Wybierz Jedź!.
Wybierz Dodaj do aktyw. trasy.
Pomijanie punktu na trasie
Jeśli nie chcesz podróżować przez kolejny punkt na trasie,
możesz go pominąć. Dzięki temu urządzenie nie będzie
informować o konieczności zawrócenia do pominiętego punktu.
Funkcja ta jest niedostępna, jeśli następny punkt stanowi cel
podróży.
Na mapie wybierz kolejno
> Pomiń.
Korzystanie z objazdu
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można stosować objazdy,
aby uniknąć przeszkód, takich jak prace drogowe.
Podczas podróży wybierz kolejno
> Objazd.
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz
2
3
4
5
6
unikane.
W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
Wybierz Dodaj unikany obszar.
Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
Wybierz Gotowe.
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz Dodaj unikaną drogę.
3 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
.
4 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
Korzystanie z sugerowanych tras
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
5 Wybierz Gotowe.
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia dotyczące urządzenia oraz
ustawienia prywatności).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
Informacje o opcji Zjazdy z usługami
2 Wybierz opcję:
Paliwo
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Włączanie opcji Zaawansowane objazdy
Gastronomia
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Zaawansowane
objazdy.
Zakwaterowanie
Korzystanie z objazdu
Toalety
Wyszukiwanie zjazdów z usługami
1 Na mapie wybierz kolejno > Zjazdy z usługami.
2 Wybierz zbliżający się zjazd za pomocą strzałek.
3 Wybierz kartę zjazdów z usługami.
4 Wybierz punkt szczególny.
> Zjazdy z usługami >
.
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych
trasach, i wybierz Zapisz.
Informacje o własnych unikanych
elementach
Funkcja własnych unikanych elementów pozwala unikać
określonych obszarów i odcinków dróg. Własne unikane
elementy można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.
6
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyszukiwać stacje
benzynowe, punkty gastronomiczne, zakwaterowanie i toalety
w pobliżu zjazdów.
Usługi są wymienione na kartach według kategorii.
Podróżowanie do zjazdu
1 Na mapie wybierz kolejno
2 Wybierz Jedź!.
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Wybranie objazdu jest możliwe podczas podróży wyznaczoną
trasą.
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Objazd.
2 Wybierz opcję.
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz żądany dystans.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg dróg na trasie, a następnie
wybierz drogę, dla której ma zostać zastosowany objazd.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroża > Zapisz.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Nawigacja
Włączanie śledzenia zużycia paliwa
Po włączeniu funkcji śledzenia zużycia paliwa na ekranie
komputera podróży pojawi się wskaźnik paliwa (Wyświetlanie
informacji o podróży).
UWAGA: Zanim włączysz funkcję śledzenia zużycia paliwa,
umieść urządzenie w uchwycie samochodowym lub
motocyklowym.
1 Napełnij zbiornik paliwa.
2 Wybierz opcję:
• Jeżeli włączasz funkcję śledzenia zużycia paliwa po raz
pierwszy, wybierz Ustawienia paliwa > Śledzenie
zużycia paliwa > Dystans na zbiornik i podaj odległość,
jaką pojazd przebywa na pełnym zbiorniku paliwa.
• Jeżeli włączyłeś już funkcję śledzenia zużycia paliwa,
wybierz Resetuj zbiornik paliwa, co zapewni dokładne
pomiary zużycia paliwa.
Ustawianie ostrzeżenia o niskim stanie paliwa
Urządzenie można ustawić tak, by ostrzegało, gdy w zbiorniku
zacznie brakować paliwa.
UWAGA: Aby wyświetlać ostrzeżenia o niskim stanie paliwa,
urządzenie musi być zamontowane w uchwycie samochodowym
lub motocyklowym.
1 Włącz funkcję śledzenia zużycia paliwa (Włączanie śledzenia
zużycia paliwa).
2 Wybierz Ostrzeżenie zbiornika paliwa.
3 Podaj odległość i wybierz Gotowe.
Kiedy w zbiorniku zostanie ilość paliwa pozwalająca na
przebycie jedynie podanej odległości, na stronie mapy pojawi
się ostrzeżenie o niskim stanie paliwa.
Strony mapy
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Na mapie wybierz .
2 Wybierz Warstwy mapy.
3 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
i wybierz Zapisz.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3 Wybierz Zapisz.
Dostosowywanie przycisków mapy
Prawa strona mapy głównej może pomieścić maksymalnie dwie
ikony.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski
mapy.
2 Wybierz ikonę, a następnie wybierz OK.
3 Wybierz .
4 Wybierz inną ikonę.
Strony mapy
Usuwanie przycisków z mapy
Można usunąć wszystkie przyciski znajdujące się po prawej
stronie mapy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski
mapy.
2 Wybierz ikonę, a następnie wybierz OK.
3 Wybierz Zapisz.
Zmiana pulpitu mapy
Pulpit wyświetla informacje o podróży u dołu mapy. Możesz
wybierać spośród różnych pulpitów i zmieniać style i układ
wyświetlanych informacji.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Pulpity.
2 Wybierz żądany pulpit za pomocą strzałek.
3 Wybierz Zapisz.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy
podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
Wyświetlanie aktywności dla trasy
Wyświetlanie listy zwrotów
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę
wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości
pomiędzy kolejnymi zwrotami.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek tekstowy
u góry mapy.
2 Wybierz zwrot.
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne,
zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych
drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek nawigacji
u góry mapy.
2 Wybierz kolejno
> Mapa.
Wyświetlanie następnego zwrotu
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą
samochodową, w lewym górnym rogu mapy wyświetlany jest
podgląd następnego zwrotu, zmiany pasów lub innego
manewru.
Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub
manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są
dostępne.
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić następny zwrot.
2.2
k
m
Wyświetlanie skrzyżowań
Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyświetlać podgląd
skrzyżowań na głównych drogach. Gdy zbliżasz się do
skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego
obraz (jeśli jest dostępny).
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić skrzyżowanie, jeśli jest
dostępny jego podgląd.
2.2
k
m
Wyświetlanie informacji o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość
i umożliwia dostęp do statystyk podróży.
7
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
> Komputer podróży.
Na mapie wybierz kolejno
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy
Dzięki technologii bezprzewodowej urządzenie może przesyłać
dźwiękowe komunikaty nawigacyjne do bezprzewodowego
zestawu słuchawkowego.
Parowanie bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz kolejno > Komputer podróży.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz opcję Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie usług w pobliżu
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie służb w pobliżu,
np. stacji benzynowych, szpitali i posterunków policji.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kategorię.
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Funkcje głośnomówiące
Istnieje możliwość połączenia urządzenia z bezprzewodowym
zestawem słuchawkowym i odsłuchiwania komunikatów
nawigacyjnych za jego pomocą. W przypadku niektórych modeli
urządzeń za pomocą podłączonego zestawu słuchawkowego
można połączyć się z telefonem komórkowym, aby wykonywać
lub odbierać połączenia telefoniczne.
Włączanie bezprzewodowej technologii
Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
UWAGA: W danym momencie może być aktywny tylko jeden
zestaw słuchawkowy.
Zanim będzie możliwe odbieranie komunikatów nawigacyjnych
za pośrednictwem zestawu słuchawkowego, konieczne jest
przeprowadzenie procesu parowania urządzenia ze zgodnym
zestawem słuchawkowym.
1 Umieść zestaw słuchawkowy w odległości do 10 m (33 stóp)
od urządzenia Navigator.
2 W urządzeniu Navigator włącz bezprzewodową technologię
Bluetooth .
3 W zestawie słuchawkowym włącz bezprzewodową
technologię Bluetooth i ustaw go tak, aby był widoczny dla
innych urządzeń Bluetooth.
4 W urządzeniu Navigator wybierz kolejno Ustawienia >
Bluetooth > Wyszukaj urządzenia.
5 Wybierz OK.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
6 Wybierz z listy swój zestaw słuchawkowy i wybierz OK.
7 Po ukończeniu parowania uruchom ponownie urządzenie
Navigator i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.
Podczas podróży wyznaczoną trasą komunikaty nawigacyjne są
przesyłane do zestawu słuchawkowego.
®
Informacje o rozmowach przez zestaw
głośnomówiący
UWAGA: Bezprzewodowa technologia Bluetooth nie jest
dostępna we wszystkich modelach oraz dla wszystkich języków
i regionów.
Niektóre modele urządzenia umożliwiają rozmowę przez zestaw
głośnomówiący. Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth
urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić
funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy telefon
komórkowy z technologią Bluetooth jest zgodny z urządzeniem,
odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.
Telefon może nie obsługiwać funkcji głośnomówiących
zapewnianych przez urządzenie.
Parowanie telefonu
Przed sparowaniem urządzenia z telefonem komórkowym
wymagane jest sparowanie urządzenia ze zgodnym zestawem
słuchawkowym.
1 Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia
Navigator.
2 W urządzeniu Navigator wybierz kolejno Ustawienia >
Bluetooth > Wyszukaj urządzenia.
3 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
W
urządzeniu Navigator wybierz OK.
4
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
5 Wybierz z listy swój telefon i wybierz OK.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie
i urządzeniu Navigator.
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1 Wybierz kolejno Telefon > Wybierz numer.
8
Funkcje głośnomówiące
2 Wpisz liczbę.
3 Wybierz Wybierz numer.
Usuwanie sparowanego urządzenia
Bluetooth
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony
nie obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Telefon > Spis telefonów.
2 Wybierz kontakt.
3 Wybierz Połącz.
Można usunąć sparowane urządzenie Bluetooth, aby
uniemożliwić łączenie się w przyszłości tego urządzenia
z urządzeniem Navigator.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie, które ma zostać usunięte.
3 Wybierz Anuluj parowanie urządzenia.
Wykonywanie połączenia z pozycją
1 Wybierz kolejno Telefon > Przeglądaj kategorie.
2 Wybierz punkt szczególny (Pozycje).
3 Wybierz Połącz.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Ignoruj.
Korzystanie z historii połączeń
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy
każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może
być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie
obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Telefon > Historia połączeń.
2 Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.
3 Wybierz połączenie.
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
1 W trakcie rozmowy wybierz na mapie .
2 Wybierz opcję.
• Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz Zest. głośn..
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć
urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy
potrzebujesz prywatności.
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz Wycisz.
• Aby się rozłączyć, wybierz Zakończ.
Zapisywanie domowego numeru telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go
zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (Edycja
zapisanych pozycji).
Wybierz kolejno Telefon >
> Ustaw numer domowy,
podaj numer domowy i wybierz Gotowe.
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy
numer telefonu.
Wybierz kolejno Zapisane > Dom >
> Połącz.
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie
usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości
urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się
automatycznie z urządzeniem Navigator.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie do odłączenia.
3 Usuń zaznaczenie pola obok nazwy sparowanego
urządzenia.
Korzystanie z aplikacji
Korzystanie z aplikacji
Korzystanie z Pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania z urządzenia.
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
.
Planowanie podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planow. podróży.
2 Wybierz Nowa podróż.
3 Wybierz Wybierz pozycję startową.
4 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii).
5 Wybierz Wybierz.
6 Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz .
7 Wybierz Dalej.
8 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Tworzenie harmonogramu podróży
Do każdej pozycji na trasie podróży można dodać informacje
o harmonogramie podróży, w tym planowany czas przybycia
i czas trwania przerw w każdej z pozycji. Może to pomóc
zaplanowaniu czas wyjazdu, tak aby dotrzeć na czas do
poszczególnych pozycji na trasie.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planow. podróży.
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Czas wyjazdu lub Czas przybycia.
5 Wybierz datę i czas, a następnie wybierz Zapisz.
6 Wybierz Czas trwania.
7 Określ, ile czasu zamierzasz spędzić w wybranej pozycji
i wybierz Zapisz.
8 W razie potrzeby powtórz kroki 3–7 dla każdej pozycji.
Zmiana środków transportu podczas podróży
Można zmieniać środki transportu w zapisanej podróży.
Wybierz kolejno Aplikacje > Planow. podróży.
Wybierz podróż.
Wybierz
> Środek transportu.
Wybierz środek transportu.
Wybierz Zapisz.
1
2
3
4
5
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planow. podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź!.
4 Określ następny cel podróży i wybierz Start.
9
Edytowanie zapisanej podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planow. podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Zmień nazwę podróży.
• Wybierz Edytuj cele, aby dodać lub usunąć pozycje bądź
zmienić ich kolejność.
• Wybierz Usuń podróż.
• Wybierz Optymalizuj kolejność, aby zaplanować postoje
podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.
TracBack
®
Podróż ostatnim śladem
Funkcja TracBack zapisuje bieżącą trasę podróży. Można
odtworzyć bieżący ślad aż do miejsca startu.
1 Wybierz kolejno TracBack.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
2 Wybierz Jedź!.
Zapisywanie ostatniego śladu jako podróży
Można zapisać bieżący ślad jako podróż i podróżować później
według jej planu, korzystając z funkcji planowania podróży
(Podróż wg zapisanego planu podróży).
1 Wybierz kolejno TracBack.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
2 Wybierz kolejno Zapisz jako podróż.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Korzystanie z kompasu
UWAGA: Musisz się poruszać, aby kompas mógł określić
kierunek ruchu.
Do nawigacji można używać kompasu GPS.
Wybierz kolejno Aplikacje > Kompas.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia dotyczące
urządzenia oraz ustawienia prywatności).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie byłem.
Pilot VIRB
™
Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową
VIRB za pomocą tego urządzenia. Aby kupić kamerę sportową
VIRB, odwiedź stronę www.garmin.com/VIRB.
Sterowanie kamerą sportową VIRB
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji pilota VIRB należy ją
włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji znajduje się
w podręczniku użytkownika kamery VIRB.
1 Włącz kamerę VIRB.
2 Na urządzeniu Navigator wybierz Aplikacje > Pilot VIRB.
3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
10
4 Wybierz opcję:
• Wybierz REC, aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie.
• Wybierz , aby zrobić zdjęcie.
Korzystanie z funkcji czasu na świecie
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie.
2 W razie potrzeby wybierz miasto, wpisz jego nazwę i wybierz
Gotowe.
Wyświetlanie mapy świata
Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie > .
Godziny nocne wyświetlane są w zacieniowanym obszarze
mapy.
Ustawianie alarmu
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Budzik.
2 Ustaw czas.
3 Zaznacz pole wyboru Alarm wł..
Korzystanie z kalkulatora
Wybierz kolejno Aplikacje > Kalkulator.
Przeliczanie jednostek
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jedn..
2 W razie potrzeby wybierz przycisk znajdujący się obok
pozycji Przelicz:, wskaż kategorię pomiarów i wybierz
Zapisz.
3 W razie potrzeby wybierz przycisk jednostki, wskaż żądaną
jednostkę i wybierz Zapisz.
4 Zaznacz pole wyboru pod jednostką, którą chcesz przeliczyć.
5 Wpisz numer i wybierz Gotowe.
Ustawianie kursów walut
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Można aktualizować kursy walut w przeliczniku jednostek.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jedn..
2 Wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji Przelicz:.
3 Wybierz Waluta, a następnie Zapisz.
4 W razie potrzeby wybierz przycisk walut, wskaż inną walutę
i wybierz Zapisz.
5 Zaznacz przycisk u dołu ekranu, w którym znajduje się kurs
waluty.
6 Zaznacz pole obok waluty.
7 Wpisz wartość i wybierz Gotowe.
8 Wybierz OK.
Informacje o utrudnieniach
drogowych
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych krajach. Informacje na
temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu
można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych
pakietach z urządzeniami. Odbiornik jest wbudowany w przewód
zasilający z gniazda zapalniczki lub w urządzenie i stanowi
opcjonalne wyposażenie dla wszystkich modeli.
Informacje o utrudnieniach drogowych
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym,
urządzenie musi być podłączone do układu zasilającego
pojazdu.
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym,
odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą być
włączone i znajdować się w zasięgu stacji nadającej
informacje o ruchu drogowym.
• Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
odbiornika komunikatów drogowych.
• Zmiana koloru ikony
wskazuje natężenie ruchu na trasie
lub drodze, którą aktualnie podróżujesz.
• Jeżeli urządzenie jest wyposażone w antenę zewnętrzną,
powinna ona być zawsze podłączona, by zagwarantować jak
najlepszy odbiór komunikatów drogowych.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów
drogowych
UWAGA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Aby odbierać informacje o ruchu drogowym przy użyciu
odbiornika komunikatów drogowych, potrzebny jest przewód
zasilający obsługujący informacje o ruchu drogowym. Jeśli
w urządzeniu dostępna jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych, należy skorzystać z przewodu
zasilającego z gniazda zapalniczki dołączonego do urządzenia.
Jeśli posiadany model urządzenia nie oferuje komunikatów
drogowych, należy kupić odbiornik komunikatów drogowych
Garmin jako akcesorium. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.garmin.com/traffic.
UWAGA: Odbiornik komunikatów drogowych nie może być
używany, gdy urządzenie jest podłączone do uchwytu
motocyklowego.
Urządzenie może odbierać sygnały komunikatów drogowych ze
stacji nadającej informacje o ruchu drogowym.
UWAGA: Na niektórych obszarach informacje o ruchu
drogowym można odbierać za pośrednictwem stacji radiowych
FM przy użyciu funkcji HD Radio™.
1 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu
drogowym do zewnętrznego źródła zasilania.
2 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu
drogowym do urządzenia.
Gdy urządzenie znajduje się w zasięgu komunikatów
drogowych, na jego ekranie są wyświetlane informacje o ruchu
drogowym.
Odbiornik komunikatów drogowych
À
Á
Â
Ã
Ä
Złącze mini-USB
Złącze anteny zewnętrznej
Antena wewnętrzna
Diodowy wskaźnik zasilania
Zasilacz samochodowy
Informacje o utrudnieniach drogowych
Informacje o ikonie utrudnień drogowych
Podczas odbierania informacji dotyczących utrudnień w ruchu,
na mapie jest wyświetlana ikona utrudnień drogowych. Zmiana
koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natężenie ruchu.
Zielony: Ruch jest płynny.
Żółty: Ruch się odbywa, ale są opóźnienia. Ruch jest
utrudniony.
Czerwone: Ruch się nie odbywa lub jest bardzo powolny. Mają
miejsce znaczne opóźnienia.
Szary: Informacje o utrudnieniach drogowych nie są dostępne.
Informacje o ruchu drogowym na trasie
Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący ruch i automatycznie
optymalizuje trasę pod kątem najkrótszego czasu przejazdu.
Jeśli podczas nawigacji dojdzie do znacznych opóźnień
związanych z utrudnieniami w ruchu, urządzenie automatycznie
ponownie przeliczy trasę.
wskazuje natężenie
Zmiana koloru ikony ruchu drogowego
ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie podróżujesz.
Urządzenie może poprowadzić użytkownika trasą przebiegającą
przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne
drogi. Czas opóźnienia jest automatycznie dodawany do
szacowanego czasu przybycia.
Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na trasie
.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz
2 Wybierz Utrud. na trasie.
Zostanie wyświetlona lista wydarzeń na drodze według ich
rozmieszczenia na trasie.
3 Wybierz wydarzenie.
Ręczne unikanie utrudnień na trasie
.
1 Na mapie wybierz
2 Wybierz Utrud. na trasie.
3 W razie potrzeby użyj strzałek, aby wyświetlić inne
opóźnienia przez korki na trasie.
4 Wybierz kolejno > Unikaj.
Wybieranie trasy alternatywnej
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową wybierz
.
Wybierz
Zmień trasę.
2
3 Wybierz trasę.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
.
1 Na mapie wybierz
2 Wybierz Warunki drogowe.
Informacje o ruchu drogowym na danym
obszarze
Wyszukiwanie opóźnień przez utrudnienia w ruchu
.
1 Na stronie mapy wybierz
2 Wybierz kolejno Warunki drogowe > .
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jedno opóźnienie, użyj strzałek,
aby wyświetlić pozostałe opóźnienia.
Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie
.
1 Na mapie wybierz
2 Wybierz Warunki drogowe.
3 Wybierz ikonę utrudnień drogowych.
11
Znaczenie danych o ruchu drogowym
Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon i kolorów
wykorzystanych na mapie ruchu.
1 Na mapie wybierz kolejno > Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz Legenda.
Subskrypcje komunikatów drogowych
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
2 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Podłączanie urządzenia do komputera
Aktywacja subskrypcji
Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja jest
aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera sygnały
z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych
dla innych regionów lub krajów.
1 W menu głównym wybierz kolejno Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz kolejno Subskrypcje > .
3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4 Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod
składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć
ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
5 Wybierz Dalej w urządzeniu.
6 Podaj kod.
7 Wybierz Gotowe.
Wyłączanie funkcji utrudnień drogowych
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
2 Usuń zaznaczenie pola Utrudnienia drogowe.
Urządzenie nie będzie otrzymywało danych o ruchu drogowym
na żywo, jednak nadal będzie unikało potencjalnie
zakorkowanych dróg, korzystając z funkcji trafficTrends™, jeśli
jest włączona (trafficTrends™).
Zarządzanie danymi
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
®
®
Typy plików
Urządzenie obsługuje następujące typy plików.
• Mapy i pliki punktów GPX z oprogramowania do obsługi map
myGarmin™, w tym MapSource , BaseCamp™ i HomePort™
(Własne POI).
• Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader (Instalacja programu POI Loader).
®
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
12
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą kabla
USB dołączonego do urządzenia.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
do komputera).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Usuwanie plików
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia mapy i pojazdu
Aby otworzyć ustawienia mapy i pojazdy, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Zarządzanie danymi
Pojazd: Zmienia ikonę wskazującą Twoją pozycję na mapie.
Więcej ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Przyciski mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy).
Pulpity: Wybór układu pulpitu na mapie.
Auto. przybliżanie: Automatyczny wybór poziomu
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
www.garmin.com/us/maps.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.
2 Wybierz mapę.
Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Tryb obliczania: Wybór preferencji trasy.
Przelicz gdy poza trasą: Wybór sposobu przeliczania trasy
przez urządzenie w przypadku zboczenia z trasy.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Zaawansowane objazdy: Określanie długości objazdu.
Tryb bezpieczny: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać
go podczas jazdy.
Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Ustawienia trybu obliczania
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.
Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Bezdroża: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.
Kręte drogi: Obliczanie tras obejmujących kręte drogi.
Ustawienia wyświetlania
Aby otworzyć stronę ustawień wyświetlania, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie
ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny
czas.
Jasność: Dostosowanie jasności wyświetlacza.
Dostosowywanie urządzenia
Czas do wygaszenia ekranu: Ustawianie czasu bezczynności,
po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
Ustawienia Bluetooth
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
Wyszukaj urządzenia: Wyszukuje urządzenia Bluetooth
znajdujące się w zasięgu.
Przyjazna nazwa: Umożliwia wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących komunikatów
drogowych, w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia >
Utrudnienia drogowe.
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o ruchu drogowym.
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
trafficTrends: Patrz trafficTrends™.
Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe
subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę
http://www.garmin.com/traffic.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Subskrypcje.
trafficTrends™
Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta
z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych
tras.
UWAGA: Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje
dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach tygodnia
lub o określonych porach dnia.
Wyłączanie funkcji trafficTrends
Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie i udostępnianie
informacji o utrudnieniach drogowych, należy wyłączyć funkcję
trafficTrends.
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
trafficTrends™.
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.
Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.
Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania godziny albo format UTC.
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Format pozycji: Określa układ odniesienia i format
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
13
Język tekstu: Zmiana języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury: Wybór języka klawiatury.
Układ klawiatury: Wybór układu klawiatury.
Klawiatura adaptacyjna: Zmiana układu klawiatury przy
zmianie środka transportu.
Ustawienia dotyczące urządzenia oraz
ustawienia prywatności
Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Urządzenie.
O systemie: Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
Umowy licencyjne: Wyświetlanie umów licencyjnych
użytkowników, które dotyczą danego urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z aplikacji myTrends, Where I’ve Been i dziennika
podróży.
Wyczyść hist. podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennik podróży.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane,
należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów alarmowych.
Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie
zbliżania się do punktów alarmowych.
Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są
odtwarzane ostrzeżenia.
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1 Wybierz Ustawienia.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Załącznik
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na cztery sposoby.
• Motocyklowy przewód zasilający
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki (akcesorium
opcjonalne)
• Kabel USB
• Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
UWAGA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Czyszczenie obudowy
UWAGA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj urządzenie na stronie http://my.garmin.com.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
UWAGA: Przewód zasilający z gniazda zapalniczki jest
opcjonalnym akcesorium.
UWAGA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Odkręć nakrętkę À.
Ładowanie urządzenia
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów:
• Podłącz urządzenie do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki.
• Podłącz urządzenie do motocyklowego przewodu
zasilającego.
• Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego
kabla USB.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
14
2
3
4
5
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
Włóż bezpiecznik 2 A.
Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
Przykręć nakrętkę do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki Ã.
Załącznik
Montaż na desce rozdzielczej
UWAGA
Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną bardzo trudno jest
usunąć z powierzchni deski.
Użyj podkładki do zamontowania urządzenia na desce
rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie z lokalnymi
przepisami. Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.garmin.com.
1 Oczyść i wysusz miejsce na desce rozdzielczej, w którym
zamierzasz umieścić podkładkę.
2 Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie
podkładki.
3 Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.
4 Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.
5 Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
6 Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).
Zdejmowanie urządzenia, podstawki
i uchwytu
Zdejmowanie urządzenia z podstawki
1 Naciśnij zacisk u góry podstawki.
2 Przechyl urządzenie do przodu.
Zdejmowanie podstawki z uchwytu
1 Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w podstawce zwolniło kulkę uchwytu.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu na witrynie (www.garmin.com).
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Kamery monitorujące
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów
szczególnych (POI) i kamer monitorujących.
Informacje o kamerach monitorujących są dostępne tylko dla
niektórych obszarów. Sprawdź ich dostępność na stronie
www.garmin.com/safetycameras. Dla tych obszarów można
wykupić subskrypcję informacji o kamerach monitorujących.
Subskrypcja obejmuje dane o pozycjach setek kamer
monitorujących. Urządzenie będzie ostrzegać o zbliżaniu się do
miejsca kamery monitorującej oraz powiadomi o zbyt szybkiej
jeździe. Dane są uaktualniane przynajmniej co tydzień, tak więc
użytkownik może regularnie aktualizować swoje urządzenie
o najnowsze informacje.
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć
istniejącą subskrypcję. Każdy z zakupionych regionów ma datę
ważności.
Własne POI
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie
z większą niż określona prędkość.
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze
i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.
1 Odwiedź stronę internetową www.garmin.com/poiloader.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader
Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć
w pliku pomocy.
Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij Pomoc.
Wyszukiwanie własnych punktów POI
Przed rozpoczęciem wyszukiwania własnych punktów POI
należy załadować własne punkty POI w urządzeniu, korzystając
z oprogramowania POI Loader (Instalacja programu POI
Loader).
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Przewiń do sekcji Inne kategorie, a następnie wybierz
kategorię.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (Ustawienia
nawigacji).
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Wskazania stanu wyczerpania baterii są
niedokładne
1 Całkowicie rozładuj urządzenie.
2 Następnie całkowicie je naładuj (bez przerywania ładowania).
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako dysk wymienny
W przypadku większości komputerów z systemem Windows
połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP
(Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest
wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk
wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy
operacyjne Windows 7, Windows Vista i Windows XP
z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player
10.
®
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne
W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem
Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci
masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest
wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako
urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż
Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb
pamięci masowej USB.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne ani
jako wolumin lub dysk wymienny
1 Odłącz kabel USB od komputera.
Rozwiązywanie problemów
15
2 Wyłącz urządzenie.
3 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do
urządzenia.
PORADA: Urządzenie powinno zostać podłączone
bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do
koncentratora USB.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub
w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego
do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu.
• Skróć czas podświetlania ekranu.
• Wyłącz bezprzewodową technologię Bluetooth (Wyłączanie
komunikacji Bluetooth).
• Przełączaj urządzenie w tryb uśpienia, kiedy nie jest
używane (Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki).
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Upewnij się, że temperatura wewnątrz pojazdu wynosi od
0°C do 45°C (od 32°F do 113°F).
• Sprawdź styki w uchwycie motocyklowym.
• Jeśli problemy będą się powtarzać, skontaktuj się ze
sprzedawcą urządzeń BMW Motorrad w celu uzyskania
pomocy.
16
Rozwiązywanie problemów
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising