Garmin | BMW Motorrad Navigator Street | Operating instructions | Garmin BMW Motorrad Navigator Street Návod k obsluze

Garmin BMW Motorrad Navigator Street Návod k obsluze
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
nüMaps Lifetime™ a TracBack jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní značky nelze používat bez
výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. microSD™ je
obchodní značka sdružení SD-3C.
®
BMW je registrovaná obchodní značka společnosti BMW AG.
®
Tento výrobek třídy III musí být napájen omezeným zdrojem energie (LPS).
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Instalace zařízení do držáku pro instalaci na
motocyklu
1 Spodní část zařízení upevněte do kolébky.
3 Z přísavného držáku odstraňte čirý plastový kryt.
4 Čelní sklo a přísavný držák očistěte a vysušte hladkou
5
6
7
8
2 Naklánějte zařízení zpět, dokud nezapadne na své místo.
3 Pokud západka v horní části držáku zůstane po vložení
zařízení nahoře, zatlačte ji dolů, až již nebude vidět červený
pruh.
Vyjmutí zařízení z držáku pro instalaci na
motocyklu
1 Stiskněte uvolňovací tlačítko na boční straně držáku.
2 Vyjměte zařízení.
Instalace zařízení do automobilu
POZNÁMKA: Držák pro instalaci do automobilu je součástí
volitelné sady do automobilu.
POZNÁMKA
Před instalací zařízení si prověřte místní zákony týkající se
instalace na čelní sklo.
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
Nepoužívejte přísavný držák na motocyklu.
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
9
tkaninou.
Přitiskněte přísavný držák  na čelní sklo a současně otočte
páčku à dozadu směrem k čelnímu sklu.
Zaklapněte kolébku Ä do úchytu na přísavném držáku.
Spodní část zařízení upevněte do kolébky.
Naklánějte zařízení zpět, dokud nezapadne na své místo.
TIP: Stiskněte logo v horní části zařízení a současně podržte
proužek na horní straně kolébky.
Velký konektor napájecího kabelu do automobilu zapojte do
elektrické zásuvky.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express poskytuje snadný přístup
k následujícím službám pro vaše zařízení.
• Registrace produktu
• Aktualizace softwaru a map
• Přístupu k návodům produktů
• Vozidla, hlasy a další doplňky
®
Nastavení Garmin Express™
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Přechod do režimu spánku a ukončení
režimu spánku
Režim spánku můžete použít pro úsporu energie baterie, pokud
se zařízení nepoužívá. V režimu spánku zařízení využívá velmi
málo energie a je možné ho okamžitě aktivovat pro použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud je během nabíjení
přepnete do režimu spánku.
Stiskněte zapínací tlačítko À.
1 Vytáhněte ochranný kryt na zadní straně kolébky.
2 Zasuňte malý konektor napájecího kabelu do automobilu À
do portu mini-USB Á.
Vypnutí zařízení
1 Podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí
výzva.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do režimu
spánku.
2 Vyberte možnost Vypnout.
Začínáme
1
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 10 sekund.
Nastavení jasu obrazovky
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.
nebo
upravíte jas obrazovky.
2 Výběrem ikony
Úprava hlasitosti
nebo
nastavíte hlasitost.
zařízení ztlumíte.
otevřete další možnosti.
Ikony stavového řádku
Stavový řádek se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavovém řádku zobrazují informace o funkcích v zařízení.
Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další
informace.
Stav signálu GPS.
Bluetooth – stav technologie (zobrazuje se, pokud je
zapnuta funkce Bluetooth).
®
Indikátor režimu přepravy.
Stav baterie.
Příjem signálů GPS
Pro navigaci se zařízením musíte přijímat satelity.
na
stavové liště udává sílu signálu (viz Ikony stavového řádku).
Příjem satelitních signálů může trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného
prostoru, dál od vysokých budov a stromů.
podrobné
3 V případě potřeby zobrazte podržením tlačítka
informace o satelitních signálech.
Chcete-li změnit rozložení klávesnice, vyhledejte si informace
v části „Nastavení jazyka a klávesnice“ (Nastavení jazyka a
klávesnice).
• Výběrem znaku na klávesnici zadejte písmeno nebo číslo.
• Zvolte řadu písmen, například „A-I“, a vyberte písmeno z této
řady.
• Výběrem ikony
přidáte mezeru.
• Výběrem ikony odstraníte položku vyhledávání.
• Výběrem ikony
odstraníte znak.
• Výběrem ikony změníte režim jazyka klávesnice.
• Výběrem ikony
zadáte speciální znaky, například
interpunkční znaménka.
• Výběrem ikony změníte velikost znaků.
Informace o zkratkách
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zkratek.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky.
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
4 Vyberte možnost Uložit.
Hledání poloh
.
Režimy přepravy
Režim Motocykl
Režim Automobil
Režim Terén (viz Navigace mimo silnice)
Trasování a navigace se v závislosti na režimu přepravy
vypočítávají různým způsobem.
Volba režimu přepravy
Zvolte možnost
.
Informace o baterii
Jakmile bude zařízení připojeno k napájení, začne se nabíjet.
Ikona
na stavové liště ukazuje stav interní baterie. Chcete-li
zpřesnit údaje indikátoru nabití baterie, měli byste baterii zcela
vybít a potom plně nabít. Neodpojujte zařízení, dokud nebude
plně nabité.
Nastavení času
POZNÁMKA: Chcete-li čas nastavit automaticky při každém
zapnutí zařízení, zvolte možnost Automatické.
.
1 Vyberte možnost
2 Nastavte čas procházením čísel.
2
Volbou tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
Podržením tlačítka
se rychle vrátíte do hlavního menu.
Volbou tlačítka nebo zobrazíte více možností.
Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
Volbou tlačítka
zobrazíte menu možností pro aktuální
obrazovku.
Přidání zkratky
Aktuální čas.
Zobrazení stavu signálu GPS
Na tři sekundy podržte tlačítko
•
•
•
•
•
Používání klávesnice na displeji
1 Vyberte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti
• Volbou možnosti
• Volbou možnosti
Používání tlačítek na displeji
Polohy
Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy,
jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o
ulicích. K procházení blízkých podniků a zajímavostí můžete
použít kategorie. Můžete také vyhledávat adresy, souřadnice,
města a křižovatky.
Nalezení prodejců BMW
®
Můžete nalézt prodejce BMW, který se nachází nejblíže vaší
poloze.
Vyberte možnost Kam vést? > Prodejce motocyklů BMW.
Kontaktní údaje
Pokud se během používání zařízení BMW Navigator setkáte
s potížemi nebo budete mít jakékoli otázky, obraťte se na své
prodejce motocyklů BMW.
Hledání pozice podle kategorie
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
4 Vyberte pozici.
Hledání poloh
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední tři
vybrané destinace.
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 Vyberte kategorii.
4 Případně zvolte síl ze seznamu Rychlé hledání.
5 Vyberte možnost Nahlásit jako uzavřené nebo Nahlásit
jako chybějící.
Tyto informace se po připojení zařízení k aplikaci méAktualizace
pomocí počítače odešlou do společnosti Garmin (Nastavení
Garmin Express™).
Úprava informací o poloze
Můžete změnit adresu nebo telefonní číslo polohy, která se
zobrazuje ve výsledcích vyhledávání.
1 Vyhledejte polohu.
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost > Upravit.
5 Vyberte možnost Adresa nebo Telefonní číslo a zadejte
nové informace.
Hodnocení bodu zájmu
5 V případě nutnosti vyberte příslušný cíl.
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte
číslo domu a název ulice.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo domu, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
6 V případě nutnosti vyberte polohu.
Změna oblasti vyhledávání
1 V hlavním menu zvolte možnost Kam vést?.
2 Zvolte možnost Hledat v blízkosti:.
3 Zvolte možnost.
Nahlášení uzavřené nebo chybějící pozice
Obsahují-li výsledky vašeho hledání zastaralé nebo nesprávné
pozice, můžete chybu nahlásit Garmin a pozici z budoucího
vyhledávání odstranit.
1 Vyhledejte pozici (Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte pozici.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost > Upravit.
Hledání poloh
Bodu zájmu lze přiřadit hodnocení v podobě hvězdiček.
1 Vyhledejte pozici (Hledání pozice podle kategorie).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte pozici.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte hvězdičky jako hodnocení bodu zájmu.
Dojde k aktualizaci hodnocení hvězdičkami v zařízení.
Nástroje pro hledání
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
Hledání adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V případě potřeby vyberte možnost Hledat v blízkosti: a
změňte oblast vyhledávání (Změna oblasti vyhledávání).
3 Vyberte možnost Adresa.
4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte adresu.
Hledání křižovatky
Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi,
silnicemi nebo jinými cestami.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.
2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte křižovatku.
Hledání města
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.
2 Vyberte možnost Zadejte hledanou položku.
3 Zadejte název města a zvolte možnost .
4 Vyberte město.
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
4 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Hledání pozice prohlížením mapy
Než budete moci najít místa obsažená v mapových datech,
například restaurace, nemocnice a čerpací stanice, je nutné
3
povolit vrstvy mapy pro místa na cestě (Přizpůsobení vrstev
mapy).
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 Je-li to nutné, zvolte možnost a volbou ikony kategorie
zobrazte pouze určitou kategorii nebo místa.
Na mapě se zobrazí značky pozic ( nebo modrá tečka).
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku pozice.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo pozici
adresy.
5 Je-li to nutné, zobrazte další informace volbou popisu pozice.
Uložení domovské destinace
Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které
se vracíte nejčastěji.
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Nastavit dom.
destinaci.
2 Vyberte možnost Zadejte vlastní adresu, Použijte aktuální
pozici nebo Naposledy nalezené.
Pozice se uloží do menu Uloženo jako „Domovská“.
Cesta domů
Zvolte možnost Kam vést? > Domů.
Úprava informací o domovské destinaci
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené > Domů.
2 Vyberte možnost .
3 Vyberte možnost > Upravit.
4 Zadejte změny.
5 Vyberte možnost Hotovo.
4 Vyberte možnost > Uložit.
5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Uložení aktuální pozice
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Zvolte možnost Uložit.
3 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
4 Zvolte možnost OK.
Zahájení trasy k oblíbené poloze
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost Všechna
uložená místa.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
Úprava oblíbené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte možnost > Upravit.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
7 Upravte informace.
8 Vyberte možnost Hotovo.
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze
Hledání naposledy nalezených cílů
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště.
2 Vyberte pozici parkoviště.
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie.
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Nastavení simulované pozice
Sdílení uložené polohy
Zařízení ukládá posledních 50 cílů, které jste nalezli.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Posl. nalez..
2 Vyberte pozici.
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic
Zvolte možnost Kam vést? > Posl. nalez. >
Ano.
> Vymazat >
Hledání parkoviště
Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro
nastavení simulované pozice použít systém GPS.
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Simulátor GPS.
2 V hlavním menu zvolte možnost Mapa.
3 Zvolte oblas dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.
4 Zvolte popis pozice.
5 Zvolte možnost Nastavit pozici.
Ukládání pozic
Uložení pozice
1 Vyhledejte pozici (Hledání pozice podle kategorie).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte pozici.
3 Vyberte možnost .
4
Pokud uložíte polohu firmy, která není obsažena v mapových
datech, můžete polohu sdílet se společností Garmin Poté bude
možné tuto polohu doplnit do budoucích aktualizací mapy a
sdílet k komunitou Garmin.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte možnost > Sdílet místo.
Odeslání polohy do zařízení
Do zařízení můžete odesílat polohy z různých zdrojů online,
včetně webu http://connect.garmin.com.
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači).
2 V případě nutnosti nainstalujte software Garmin
Communicator Plugin.
Hledání poloh
POZNÁMKA: Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/communicator.
3 V počítači vyhledejte polohu na podporované webové
stránce.
Na
webové stránce zvolte možnost Odeslat do zařízení
4
GPS.
POZNÁMKA: Některé webové stránky mohou používat jiné
tlačítko či jiný odkaz.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odstranit uložená místa.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.
Navigace
3 Zahajte trasu.
Vaše trasa na mapě
POZNÁMKA
Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a
nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních limitů
uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých
okolností.Společnost Garmin nepřejímá žádnou odpovědnost za
jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte
z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.
Trasa je vyznačena purpurovou čárou. Kostkovaná vlajka
označuje váš cíl.
Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev,
šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy. Pokud se
odchýlíte od původní trasy, zařízení trasu přepočítá a poskytne
nové popisy trasy.
Během cesty po hlavních silnicích se může objevit datové pole
zobrazující aktuální rychlostní limit.
Zahájení trasy
1 Vyhledejte polohu (Polohy).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Jet!.
Změna režimu pro výpočet trasy
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Vyberte možnost Zatáčkovité silnice, pokud chcete
vypočítat trasy, které upřednostňují zatáčkovité silnice.
• Vyberte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
• Vyberte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Náhled více tras
1 Vyhledejte pozici (Hledání pozice podle kategorie).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte pozici.
3 Vyberte možnost Trasy.
4 Vyberte trasu.
5 Vyberte možnost Jet!.
Zahájení trasy k oblíbené poloze
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost Všechna
uložená místa.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
Volby trasy pomocí zatáčkovitých silnic
Zařízení může vypočítat trasy preferující zatáčkovité silnice.
Díky této funkci bude vaše cesta zábavnější, ale může se
prodloužit čas nebo vzdálenost k cíli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu >
Zatáčkovité silnice > Uložit.
2 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Objížďky >
Dálnice a vyhněte se dálnicím na trase (volitelné).
Tato operace může zvýšit používání zatáčkovitých silnic na
trasách, ale může přidat důležitý čas nebo vzdálenost pro
delší trasy.
Navigace
Používání navigační mapy
1 V hlavním menu zvolte možnost Mapa.
2 Pokud jsou skryté ovládací prvky pro přiblížení/oddálení,
výběrem mapy je zobrazte.
3 Zvolte mapu.
4 Zvolte možnost:
• Volbou možnosti
nebo
provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Volbou možnosti otočíte zobrazení mapy.
• Volbou možnosti přepnete mezi zobrazením Sever
nahoře a zobrazením 3-D.
• Chcete-li přidat nebo odebrat vrstvy mapy, zvolte možnost
.
• Chcete-li zobrazit konkrétní kategorie, zvolte možnost .
• Chcete-li vycentrovat mapu na aktuální pozici, zvolte
možnost .
• Volbou možnosti
zobrazíte zkratky pro mapu a
navigační funkce.
Přidání bodu k trase
Chcete-li přidat bod, musí probíhat navigace po trase.
1 Na mapě zvolte možnost > Kam vést?.
2 Vyhledejte polohu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Přeskočení bodu na trase
Pokud se rozhodnete, že do dalšího bodu na trase nechcete jet,
můžete ho přeskočit. To zabrání zařízení, aby se vás pokusilo
navést zpět k vynechanému bodu. Tato funkce není k dispozici,
pokud je příští bod vaší cílovou destinací.
Na mapě zvolte možnost
> Přeskočit.
Použití objížďky
Během jízdy podle navigace můžete použít objížďky, abyste se
vyhnuli překážkám, například dopravním zácpám nebo stavbám.
5
Při navigaci zvolte možnost
4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
5 Vyberte možnost Hotovo.
> Objížďka.
Zastavení trasy
Na mapě zvolte možnost
.
Deaktivování vlastních objížděk
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a zapnout funkci historie cestování (viz Nastavení
zařízení a soukromí).
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
Informace o službách na exitu
Během navigace po trase můžete nalézt čerpací stanice,
prodejny potravin, ubytování a retaurace blízko nadcházejících
exitů.
Služby jsou uvedeny na záložkách podle kategorií.
Odstranění vlastních objížděk
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte
možnost .
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a
zvolte možnost
> Odstranit.
Aktivace pokročilých objížděk
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Pokročilé
objížďky.
Benzín
Použití objížďky
Jídlo
Abyste mohli zvolit objížďku, navigace trasy již musí probíhat.
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.
1 Na mapě zvolte možnost > Objížďka.
2 Vyberte možnost.
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte vzdálenost.
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
Objížďka úseku trasy a zvolte cestu, která se má objet.
Ubytování
Restaurace
Hledání služeb na exitu
1 Na mapě zvolte možnost > Služby u dálnice.
2 Pomocí šipek zvolte nadcházející exit.
3 Zvolte záložku služby na exitu.
4 Vyberte bod zájmu.
Navigace na dálnici
1 Na mapě vyberte možnost
2 Vyberte možnost Jet!.
Navigace mimo silnice
> Služby u dálnice >
.
Funkce vyhnutí se silnicím
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Objížďky.
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
možnost Uložit.
Informace o vlastních objížďkách
Vlastní objížďky vám umožňují objet určité oblasti nebo úseky
cesty. Podle potřeby můžete vlastní objížďky zapínat nebo
vypínat.
Objížďka oblasti
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
3 Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.
4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
6 Vyberte možnost Hotovo.
Objížďka cesty
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.
3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
6
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost > Vypnout.
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.
Zapnutí sledování paliva
Pokud zapnete sledování paliva, zobrazí se na trasovém
počítači měřic paliva (Zobrazení informací o cestě).
POZNÁMKA: Pokud chcete zapnout sledování paliva, musíte
zařízení umístit do držáku do motocyklu či automobilu.
1 Naplňte palivovou nádrž.
2 Vyberte možnost:
• Pokud zapínáte sledování paliva poprvé, vyberte možnost
Nastavení paliva > Sledování paliva > Vzdálenost na
nádrž a zadejte vzdálenost, které vozidlo ujede na
množství paliva v nádrži.
• Pokud jste již sledování paliva zapnuli, vyberte možnost
Vynulovat palivovou nádrž pro přesné sledování paliva.
Nastavení varování na nedostatek paliva
Zařízení můžete nastavit tak, aby vás varovalo, pokud je
v nádrži málo paliva.
POZNÁMKA: Aby se varování na nedostatek paliva zobrazilo,
musí být zařízení připojeno k držáku do motocyklu či
automobilu.
1 Zapnout sledování paliva (Zapnutí sledování paliva).
2 Vyberte možnost Upozornění palivové nádrže.
3 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost Hotovo.
Navigace
Pokud vám zbývá dostatek paliva na ujetí vzdálenosti, kterou
jste zadali, objeví se varování na nedostatek paliva na stránce
Mapa.
Stránky mapy
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
1 Na mapě zvolte možnost .
2 Zvolte možnost Vrstvy mapy.
3 Vyberte, které vrstvy se mají zobrazovat na mapě, a zvolte
možnost Uložit.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
3 Vyberte možnost Uložit.
Přizpůsobení tlačítek mapy
Na pravou stranu hlavní mapy můžete přidat až dvě ikony.
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Tlačítka
mapy.
2 Zvolte ikonu a vyberte možnost OK.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte jinou ikonu.
Zobrazení aktivity na trase
Zobrazení seznamu odboček
Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry
pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.
1 Během jízdy podle navigace vyberte pruh s textem v horní
části mapy.
2 Vyberte odbočku.
Zobrazí se podrobnosti o odbočce. Je-li k dispozici, zobrazí
se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Při navigaci trasy vyberte navigační lištu v horní části mapy.
2 Vyberte možnost > Mapa.
Zobrazení další odbočky
Při navigaci po trase pro jízdu automobilem se v pravém horním
rohu mapy zobrazí náhled další odbočky, změna pruhu nebo
další manévr.
Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh,
ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
Na mapě výběrem možnosti
zobrazíte další odbočku na
mapě.
2.2
k
m
Prohlížení křižovatek
Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních
silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se
zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.
Výběrem možnosti
na mapě zobrazíte křižovatku, je-li
k dispozici.
2.2
k
m
Zobrazení informací o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje současnou rychlost a
poskytuje statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
> Trasový počítač.
Na mapě zvolte možnost
Odstranění tlačítek z mapy
Můžete odebrat všechna tlačítka z pravé strany mapy.
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Tlačítka
mapy.
2 Zvolte ikonu a vyberte možnost OK.
3 Vyberte možnost Uložit.
Změna palubní desky mapy
Na palubní desce, na spodní straně mapy se zobrazuje řádek
s informacemi o cestě. Můžete vybrat různé palubní desky a
změnit styl a rozvržení informací.
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Palubní
desky.
2 Pomocí šipek vyberte palubní desku.
3 Vyberte možnost Uložit.
Změna perspektivy mapy
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení
mapy jízdy.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti Sever nahoře zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
Stránky mapy
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě zvolte možnost > Trasový počítač.
2 Zvolte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynulovat maximální rychlost
vynulujete maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
7
Vyhledání služeb v okolí
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb
v okolí, jako jsou například čerpací stanice, nemocnice nebo
policejních stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte kategorii.
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybrat.
Funkce Handsfree
Můžete připojit své zařízení k bezdrátovým sluchátkům a
poslouchat hlasové navigační výzvy prostřednictvím
sluchátek. Některé modely zařízení umožňují připojení sluchátek
k mobilnímu telefonu a uskutečňování a přijímání telefonních
hovorů pomocí zařízení a sluchátek.
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
Bezdrátová sluchátka
Pomocí bezdrátové technologie může vaše zařízení odesílat
zvukové výzvy navigace do bezdrátové soupravy headset.
Párování bezdrátové soupravy headset
POZNÁMKA: V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedna
souprava headset.
Než budete moci přijímat výzvy navigace prostřednictvím
soupravy headset, je nutné provést párování zařízení
s kompatibilní mobilní soupravou headset.
1 Umístěte soupravu headset a zařízení Navigator maximálně
do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
2 V zařízení Navigator zapněte bezdrátovou technologii
Bluetooth .
Na
soupravě headset zapněte bezdrátovou technologii
3
Bluetooth a zviditelněte ji pro ostatní zařízení Bluetooth.
4 V zařízení Navigator zvolte možnost Nastavení > Bluetooth
> Vyhledávání zařízení.
5 Vyberte možnost OK.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
6 Zvolte svou soupravu headset ze seznamu a vyberte
možnost OK.
7 Jakmile bude párování dokončeno, restartujte své zařízení
Navigator a bezdrátová sluchátka.
Zařízení během navigace po trase odesílá výzvy navigace do
soupravy headset.
®
Informace telefonování pomocí sady
handsfree
POZNÁMKA: Bluetooth bezdrátová technologie není k dispozici
u všech modelů nebo pro všechny jazyky a oblasti.
U některých modelů zařízení je k dispozici volání pomocí sady
handsfree. Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze
zařízení připojit k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení
handsfree. Chcete-li zjistit, zda je váš mobilní telefon vybavený
technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením, navštivte
stránky www.garmin.com/bluetooth.
8
Telefon nemusí podporovat všechny funkce sady handsfree,
které poskytuje zařízení.
Párování telefonu
Před provedením párování zařízení s mobilním telefonem
musíte spárovat a připojit kompatibilní bezdrátová sluchátka.
1 Umístěte telefon a zařízení Navigator maximálně do
vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
2 Na zařízení Navigator zvolte možnost Nastavení >
Bluetooth > Vyhledávání zařízení.
3 V telefonu zapněte Bluetooth bezdrátovou technologii
Bluetooth a nastavte telefon tak, aby byl viditelný.
Na
zařízení Navigator zvolte tlačítko OK.
4
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
5 Vyberte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko OK.
6 Postupujte podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení
Navigator.
Uskutečnění hovoru
Vytáčení čísla
1 Zvolte možnost Telefon > Vytočit.
2 Zadejte číslo.
3 Zvolte možnost Vytočit.
Volání kontaktu z telefonního seznamu
Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu
může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci
nepodporují.
1 Zvolte možnost Telefon > Telefonní seznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Zvolte možnost Hovor.
Volání na pozici
1 Zvolte možnost Telefon > Procházet kategorie.
2 Vyberte bod zájmu (Polohy).
3 Zvolte možnost Hovor.
Příjem hovoru
Při příjmu hovoru zvolte možnost Přijmout nebo Ignorovat.
Použití historie volání
Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může
trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.
1 Vyberte možnost Telefon > Volaná čísla.
2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední
hovory.
3 Vyberte hovor.
Používání možností v průběhu hovoru
1 V průběhu hovoru na mapě vyberte možnost
2 Vyberte možnost.
.
• Chcete-li zvuk přenést do telefonu, zvolte možnost
Telefon.
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout
zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete
soukromí.
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy,
například hlasovou poštu.
• Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost Ztlumit.
• Chcete-li zavěsit, zvolte možnost Ukončit hovor.
Funkce Handsfree
8 V případě nutnosti u každé polohy zopakujte kroky 3 až 7.
Uložení telefonního čísla domů
TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou
položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (Úprava oblíbené
polohy).
Vyberte možnost Telefon >
> Nastavit číslo domů,
zadejte své telefonní číslo a vyberte možnost Hotovo.
Volání domů
Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo
domovské destinace.
Zvolte možnost Oblíbené > Domů >
> Hovor.
Odpojení zařízení Bluetooth
Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli
odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth
se může v budoucnu automaticky připojit k vašemu zařízení
Navigator.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte zařízení k odpojení.
3 Zaškrtněte políčko vedle názvu spárovaného zařízení.
Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth
Odstraněním spárovaného zařízení Bluetooth zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení Navigator v budoucnosti.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte zařízení k odstranění.
3 Vyberte položku Zrušit párování zařízení.
Používání aplikací
Používání nápovědy
Výběrem možnosti Aplikace > Nápověda můžete zobrazit
informace o používání zařízení.
Hledání v tématech nápovědy
Zvolte možnost Aplikace > Nápověda >
.
Plánování cesty
Pomocí možnosti Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit cestu
s více cíli.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte možnost Nová trasa.
3 Vyberte možnost Vybrat počáteční pozici.
4 Vyhledejte pozici (Hledání pozice podle kategorie).
5 Vyberte možnost Vybrat.
6 Chcete-li přidat další pozice, zvolte možnost .
7 Vyberte možnost Další.
8 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Plánování cesty
Ke každé poloze v rámci cesty můžete přidat informace pro
plánování, včetně požadovaného času příjezdu a doby pobytu
na každém z míst. To vám může pomoci naplánovat odjezd tak,
abyste do jednotlivých poloh na cestě dorazili včas.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte cestu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Čas odjezdu nebo Čas příjezdu do cíle.
5 Vyberte datum a čas a zvolte možnost Uložit.
6 Vyberte možnost Doba trvání.
7 Vyberte čas, který plánujete strávit v poloze, a možnost
Uložit.
Používání aplikací
Změna režimů přepravy na cestě
Můžete změnit režimy přepravy použité pro projetí uložené
cesty.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Zvolte trasu.
3 Vyberte možnost > Režim přepravy.
4 Vyberte režim přepravy.
5 Vyberte možnost Uložit.
Navigace k uložené cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Zadejte souřadnice svého cíle a vyberte možnost Spustit.
Úprava uložené cesty
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Přejmenovat trasu.
• Vyberte možnost Upravit cíle pro přidání nebo odstranění
pozice nebo pro změnu pořadí pozic.
• Vyberte možnost Odstranit trasu.
• Chcete-li co nejefektivněji upravit zastávky na cestě,
zvolte možnost Optimalizovat pořadí.
TracBack
®
Sledování poslední prošlé trasy
Funkce TracBack pořizuje záznam vašich posledních pohybů.
Můžete sledovat svou poslední prošlou trasu zpět
k počátečnímu bodu.
1 Vyberte možnost TracBack.
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
Vyberte
možnost Jet!.
2
Uložení poslední prošlé trasy jako cesty
Svou poslední prošlou trasu můžete uložit jako cestu, kterou
můžete později navigovat pomocí plánovače trasy (Navigace
k uložené cestě).
1 Vyberte možnost TracBack.
Na mapě se zobrazí poslední prošlá trasa.
2 Vyberte možnost Uložit jako trasu.
3 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Používání kompasu
POZNÁMKA: Aby kompas mohl určit směr, musí se pohybovat.
Můžete navigovat pomocí kompasu GPS.
Vyberte možnost Aplikace > Kompas.
Nalezení posledního parkovacího místa
Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do
vozila, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.
Zvolte možnost Aplikace > Poslední místo.
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (viz část Nastavení zařízení a soukromí).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.
9
Informace o dopravě
Vyberte možnost Aplikace > Historie cestování.
Dálkové ovládání VIRB
™
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB
můžete zakoupit na webové stránce www.garmin.com/VIRB.
Ovládání akční kamery VIRB
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další
informace naleznete v návodu k obsluze své kamery VIRB.
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Na zařízení Navigator vyberte možnost Aplikace > Dál. ov.
VIRB.
3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
4 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti REC spustíte nebo zastavíte
nahrávání videa.
• Chcete-li pořídit fotografii, vyberte ikonu .
Použití světového času
1 Vyberte možnost Aplikace > Světový čas.
2 V případě nutnosti vyberte město, zadejte název města a
zvolte možnost Hotovo.
Zobrazení mapy světa
Vyberte možnost Aplikace > Světový čas > .
Noční hodiny se zobrazují ve stínované oblasti mapy.
Nastavení budíku
1 Vyberte možnost Aplikace > Budík.
2 Nastavte čas.
3 Zaškrtněte políčko Budík.
Použití kalkulačky
Vyberte možnost Aplikace > Kalkulačka.
Převádění jednotek
1 Vyberte možnost Aplikace > Přev. jednotek.
2 V případě potřeby zvolte tlačítko vedle možnosti Převod:,
vyberte kategorii měření a zvolte možnost Uložit.
3 V případě potřeby vyberte tlačítko a jednotku měření a zvolte
možnost Uložit.
4 Vyberte pole pod měnou, kterou chcete převádět.
5 Zadejte číslo a zvolte možnost Hotovo.
Nastavení převodních kurzů měn
Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Můžete aktualizovat převodní kurzy měn pro převod jednotek.
1 Vyberte možnost Aplikace > Přev. jednotek.
2 Stiskněte tlačítko vedle položky Převod:.
3 Vyberte možnost Měna, a zvolte možnost Uložit.
4 V případě potřeby vyberte tlačítko měny, vyberte jinou měnu
a zvolte možnost Uložit.
5 Vyberte tlačítko v dolní části obrazovky, které zobrazuje
převodní kurzy měn.
6 Vyberte políčko vedle měny.
7 Zadejte hodnotu a vyberte možnost Hotovo.
8 Vyberte možnost OK.
POZNÁMKA
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či
zemích. Další informace o přijímačích dopravních informací a
oblastech pokrytí naleznete na webové stránce
www.garmin.com/traffic.
Přijímač dopravních informací je součástí některých balení, buď
je vestavěn do napájecího kabelu do vozidla, nebo do zařízení a
pro všechny modely je dostupný jako volitelné příslušenství.
• Aby mohlo zařízení přijímat dopravní informace, musí být
připojeno k napájecímu kabelu do vozidla.
• Napájený přijímač dopravních informací a zařízení se musí
nacházet v datovém pásmu stanice vysílající dopravní
informace, aby mohly dopravní informace přijímat.
• Předplatné zahrnuté v přijímači dopravních informací není
třeba aktivovat.
•
tato ikona mění barvu podle závažnosti dopravní situace
na vaší trase nebo na silnici, po které právě jedete.
• Pokud je vaše zařízení vybaveno externí anténou,
ponechejte externí anténu vždy připojenou pro nejlepší
příjem dopravního signálu.
Příjem dopravních informací pomocí
přijímače dopravních informací
POZNÁMKA
Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na
výkon přijímače dopravních informací.
Než budete moci přijímat informace o dopravě pomocí přijímače
dopravních informací, je nutné mít k dispozici napájecí kabel
kompatibilní s dopravou. Pokud váš model zařízení obsahuje
dopravní informace služby Lifetime, měli byste použít napájecí
kabel do vozidla přibalený k zařízení. Pokud váš model zařízení
neobsahuje dopravu, je nutné zakoupit příslušenství k přijímači
dopravních informací Garmin. Další informace naleznete na
adrese www.garmin.com/traffic.
POZNÁMKA: Přijímač dopravních informací není možné
používat, když je zařízení připojeno v držáku pro instalaci na
motocyklu.
Zařízení může přijímat dopravní signály ze stanice vysílající
dopravní informace.
POZNÁMKA: V některých oblastech mohou být dopravní
informace přijímány ze stanic rádia FM pomocí technologie HD
Radio™.
1 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k externímu
zdroji napájení.
2 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k zařízení.
Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, zařízení zobrazí
dopravní informace.
Přijímač dopravních informací
À
Á
Â
10
Konektor mini-USB
Konektor externí antény
Interní anténa
Informace o dopravě
Ã
Ä
Kontrolka napájení
Porozumění dopravním informacím
Napájecí adaptér do vozidla
Legenda dopravy popisuje ikony a barvy použité na mapě
dopravy.
1 Na mapě zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Legenda.
Informace o ikoně Doprava
Pokud přijímáte dopravní informace, zobrazí se na mapě ikona
dopravy . Ikona dopravy mění barvu podle závažnosti dopravní
situace.
Zelená: Doprava se volně pohybuje.
Žlutá: Doprava se pohybuje, ale dochází ke zpoždění. Doprava
se mírně zhušťuje.
Červená: Doprava se nepohybuje nebo se pohybuje velmi
pomalu. Dochází k velkému zpoždění.
Šedá: Dopravní informace nejsou k dispozici.
Doprava na vaší trase
Při výpočtu trasy zkoumá zařízení aktuální hustotu dopravy a
automaticky optimalizuje trasu tak, abyste dosáhli co nejkratšího
času. Pokud dojde během navigace na trase k velkému
zpoždění vlivem husté dopravy, zařízení trasu automaticky
přepočítá.
mění barvu podle závažnosti dopravní situace
Ikona dopravy
na vaší trase nebo na silnici, po které právě jedete.
Zařízení vás může vést hustou dopravou, pokud neexistuje lepší
alternativní trasa. Doba zpoždění je automaticky přidána
k odhadovanému času příjezdu do cíle.
Zobrazení dopravy na vaší trase
1 Během navigace po trase zvolte možnost
2 Vyberte možnost Provoz na trase.
.
Zobrazí se seznam dopravních událostí, uspořádaných podle
pozice na trase.
3 Zvolte událost.
Ruční nastavení vyhnutí se husté dopravě na trase
.
1 Na mapě zvolte možnost
2 Vyberte možnost Provoz na trase.
3 V případě potřeby pomocí šipek zobrazíte další zpoždění na
trase.
4 Vyberte možnost
Aktivace předplatného
Předplatné připojené k přijímači dopravních informací FM
nemusíte aktivovat. Předplatné je automaticky aktivováno poté,
co vaše zařízení začne přijímat satelitní signály během příjmu
dopravních signálů od poskytovatele placených služeb.
Přidání předplatného
Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné
oblasti nebo země.
1 V hlavním menu vyberte možnost Doprava.
2 Vyberte možnost Předplatné > .
3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte
předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít
opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový
kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních
informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý
přijímač.
5 V zařízení vyberte možnost Další.
6 Zadejte kód.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Vypnutí dopravy
1 Vyberte možnost Nastavení > Doprava.
2 Zrušte zaškrtnutí políčka Doprava.
Zařízení již nepřijímá informace o dopravě, ale trasy se stále
vyhýbají potenciálním místům se zácpou pomocí funkce
trafficTrends™, pokud je zapnuta (trafficTrends™).
> Vyhnout se.
Cesta jinou trasou
1 Během navigace trasou pro automobil vyberte možnost
2 Vyberte možnost Jiná trasa.
3 Vyberte trasu.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch
a zpoždění na blízkých silnicích.
.
1 Na mapě zvolte možnost
2 Vyberte možnost Dopr. podmínky.
Doprava ve vaší oblasti
Hledaní zpoždění na trase
.
1 Na stránce Mapa vyberte možnost
2 Vyberte možnost Dopr. podmínky > .
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedno možné zpoždění, ostatní
zpoždění zobrazíte pomocí šipek.
Zobrazení dopravní nehody na mapě
.
1 Na mapě zvolte možnost
2 Vyberte možnost Dopr. podmínky.
3 Vyberte ikonu dopravních informací.
Správa dat
Předplatné pro dopravní informace
Správa dat
.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Typy souborů
Zařízení podporuje následující typy souborů.
• Soubory map a trasových bodů GPX ze softwaru myGarmin™,
například MapSource , BaseCamp™ a HomePort™
(Uživatelské body zajmu).
• Soubory uživatelských bodů zájmů GPI ze softwaru Garmin
POI Loader (Instalace softwaru POI Loader).
®
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com/trip_planning). Paměťové karty lze
použít nejen jako úložiště map a dat, ale také k ukládání
souborů, například map, obrázků, informací o schránkách
s poklady, tras, trasových bodů a uživatelských bodů zájmu.
Instalace paměťové karty
Zařízení podporuje paměťové karty microSD™ a microSDHC.
11
1 Vložte paměťovou kartu do slotu na zařízení.
2 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
Připojení zařízení k počítači
Zařízení lze připojit k počítači pomocí kabelu USB dodaného se
zařízením.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení
připojeného k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači).
2
3
4
5
6
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Odstranění souborů
POZNÁMKA
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení mapy a vozidla
Chcete-li otevřít stránku nastavení mapy a vozidla, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě.
Další ikony získáte na webové stránce
www.garmingarage.com.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
12
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Tlačítka mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v nabídce
nástrojů mapy.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy).
Palubní desky: Nastaví rozložení palubní desky.
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
webovou stránku www.garmin.com/us/maps.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavení navigace
Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Režim výpočtu: Nastaví předvolby trasy.
Přepočet odchylky od trasy: Nastaví způsob, jak má zařízení
přepočítat trasu v případě, že se od ní odchýlíte.
Objížďky: Nastaví funkce vyhnutí se silnicím v trase.
Vlastní objížďky: Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky
cesty.
Pokročilé objížďky: Nastaví délku objížďky.
Bezpečnostní režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by
odvádět její pozornost během řízení.
Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří
energii baterie.
Nastavení režimu výpočtu
Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu.
Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá
vzdálenost může být delší.
Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich
ujetí může trvat déle.
Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do
cílového bodu.
Zatáčkovité silnice: Vypočítá trasy, které upřednostňují
zatáčkovité silnice.
Nastavení displeje
Chcete-li otevřít stránku nastavení displeje, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Displej.
Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Vyberete-li možnost Automat., zařízení bude
denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní
doby.
Jas: Nastaví jas displeje.
Prodleva displeje: Nastaví dobu nečinnosti, po které se
zařízení přepne do režimu spánku.
Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky
zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce
Screenshot v paměti zařízení.
Bluetooth Nastavení
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Přizpůsobení zařízení
Vyhledávání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v dosahu.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na
jiných zařízeních.
Deaktivování Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových
dat.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Historie cestování a protokol
cesty.
Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.
Nastavení dopravy
Nastavení varovných bodů
Chcete-li otevřít stránku nastavení dopravy, v hlavní nabídce
vyberte možnost Nastavení > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu.
Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných
dopravních informací.
trafficTrends: Viz část trafficTrends™.
Informace o předplatném dopravních informací
Pokud skončí platnost vašeho předplatného, máte možnost
zakoupit si další předplatné nebo předplatné obnovit. Přejděte
na webovou stránku http://www.garmin.com/traffic.
Zobrazení předplatných pro dopravní informace
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > Předplatné.
trafficTrends™
Po trafficTrends zapnutí funkce zařízení využívá k výpočtu
efektivnějších tras dopravní informace z minulosti.
POZNÁMKA: Na základě vývoje dopravní situace pro daný den
v týdnu nebo čas dne mohou být vypočteny různé trasy.
Deaktivace funkce trafficTrends
Chcete-li zařízení zabránit v nahrávání nebo sdílení informací o
dopravě, vypněte funkci trafficTrends.
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > trafficTrends™.
Nastavení jednotek a času
Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky a čas.
Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.
Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve
12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum
používané pro geografické souřadnice.
Nastavení jazyka a klávesnice
Vyberte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.
Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do
zvoleného jazyka.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Jazyk klávesnice: Nastaví jazyk pro klávesnici.
Rozložení klávesnice: Nastaví rozložení klávesnice.
Klávesnice přizpůsobující se režimu: Změní rozložení
klávesnice, pokud přepnete režimy přepravy.
Nastavení zařízení a soukromí
Chcete-li otevřít stránku nastavení zařízení, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Zařízení.
Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a
informace o několika dalších softwarových funkcích.
EULA: Zobrazí licenční smlouvy s koncovým uživatelem, které
se vztahují k vašemu zařízení.
Dodatek
POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ),
aby se zobrazila upozornění na varovné body.
Vyberte možnost Nastavení > Varovné body.
Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení
k varovným bodům.
Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají
přehrávat upozornění.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení
na výchozí hodnoty z výroby.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
Dodatek
Napájecí kabely
Zařízení lze napájet čtyřmi způsoby.
• Napájecí kabel pro motocykl
• Napájecí kabel do vozidla (volitelné příslušenství)
• Kabel USB
• Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)
Nabíjení zařízení
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů:
• Připojte zařízení k napájecímu kabelu do vozidla.
• Připojte zařízení k napájecímu kabelu do motocyklu.
• Připojte zařízení k počítači pomocí přibaleného kabelu USB.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Péče o zařízení
POZNÁMKA
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Čištění vnějšího krytu
POZNÁMKA
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
13
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Zabránění krádeži
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
• Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách
http://my.garmin.com.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do
vozidla
POZNÁMKA: Napájecí kabel do vozidla je volitelné
příslušenství.
POZNÁMKA
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Odšroubujte uzávěr À.
2
3
4
5
TIP: K odšroubování můžete použít minci.
Sejměte koncovku, stříbrnou špičku Á a pojistku Â.
Vložte rychlou pojistku F 2 A.
Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
Našroubujte uzávěr na napájecí kabel do vozidla Ã.
Montáž na palubní desku
POZNÁMKA
Trvalé montážní lepidlo se po přilepení velmi obtížně odstraňuje.
Pomocí montážního kotouče můžete zařízení připevnit na
palubní desku v souladu s příslušnými národními a místními
předpisy. Další informace naleznete na adrese
www.garmin.com.
1 Vyčistěte a vysušte místo na palubní desce, kam chcete
kotouč umístit.
2 Odstraňte krycí materiál z lepicí vrstvy na spodní straně
kotouče.
3 Umístěte kotouč na palubní desku.
4 Z horní strany kotouče odstraňte čirý plastový kryt.
5 Přísavný držák umístěte na horní stranu kotouče.
6 Přesuňte páčku dolů (směrem ke kotouči).
Odstranění zařízení, kolébky a držáku
Vyjmutí kolébky z držáku pro instalaci
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
(www.garmin.com).
2 Klikněte na záložku Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Bezpečnostní kamery
POZNÁMKA
Společnost Garmin neodpovídá za správnost ani za důsledky
používání databáze vlastních bodů zájmu nebo databáze
bezpečnostních kamer.
Informace o bezpečnostních kamerách jsou k dispozici na
některých polohách. Dostupnost můžete ověřit na adrese
www.garmin.com/safetycameras. Pro tyto polohy si můžete
zakoupit předplatné pro informace o bezpečnostních kamerách.
Předplatné obsahuje polohy stovek bezpečnostních kamer.
Vaše zařízení vás upozorní, pokud se budete blížit
k bezpečnostní kameře, a může vás varovat v případě, že
pojedete příliš rychle. Data se aktualizují nejméně jednou týdně,
takže můžete zařízení pravidelně aktualizovat a obdržet
nejaktuálnější informace.
Kdykoliv si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající
předplatné. Každý region, který si zakoupíte, má své datum
ukončení platnosti.
Uživatelské body zajmu
Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou
obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti
označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená
rychlost.
Instalace softwaru POI Loader
Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů
zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI
Loader.
1 Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader
Další informace o softwaru POI Loader naleznete v souboru
nápovědy.
Otevřete software POI Loader a klikněte na tlačítko
Nápověda.
Hledání bodů zájmu
Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát
uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader
(Instalace softwaru POI Loader).
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.
Zakoupení příslušenství
Přejděte na webovou stránku http://buy.garmin.com.
Vysunutí zařízení z kolébky
1 Stiskněte jazýček na horní straně kolébky.
2 Naklánějte zařízení vpřed.
14
Dodatek
Odstranění problémů
Zařízení nevyhledává satelitní signály.
• Ujistěte se, zda je vypnut simulátor GPS (Nastavení
navigace).
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje mezi 0° a
45 °C (32° a 113 °F).
• Zkontrolujte kolíky v držáku na motocykl.
• Pokud problémy přetrvávají obraťte se o pomoc na svého
prodejce motocyklů BMW.
Indikátor baterie je nepřesný
1 Nechte zařízení úplně vybít.
2 Zařízení plně nabijte, aniž byste cyklus nabíjení přerušovali.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
vyměnitelná jednotka
U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí
protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se
zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako
vyměnitelná jednotka. Režim MTP je podporován operačním
systémem Windows 7, Windows Vista a Windows
XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media
Player 10.
®
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
přenosné zařízení
V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení
připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového
zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení
USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo
svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před
systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají
režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani
jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný
disk
1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
2 Vypněte zařízení.
3 Zapojte kabel USB do portu USB počítače a do zařízení.
TIP: Zařízení musí být připojeno přímo k portu USB a nikoli
k rozbočovači USB.
Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do
režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na
obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
• Snižte jas obrazovky.
• Zkraťte dobu prodlevy displeje.
• Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (Deaktivování
Bluetooth).
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do režimu spánku
(Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do vozidla (Výměna
pojistky v napájecím kabelu do vozidla).
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
Odstranění problémů
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising