Garmin | HUD (Head-Up Display) | User guide | Garmin HUD (Head-Up Display) Användarhandbok

Garmin HUD (Head-Up Display)  Användarhandbok
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin®, Garmin logotypen och StreetPilot® är varumärken som tillhör Garmin Ltd.‍ eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder.‍ De
här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.‍
Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc.‍ och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad.‍ iPad® och iPhone® är
varumärken som tillhör Apple® Inc.‍, registrerat i USA och andra länder.‍ Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.‍ Windows® är ett registrerat
varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.‍ Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.‍
Komma igång
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Applicera filmen på vindrutan
MEDDELANDE
Innan du fäster filmen på vindrutan bör du kontrollera alla
tillämpliga lagar och förordningar i det område där du kör.‍ Vissa
lagar förbjuder eller begränsar applicering av film på framrutan.‍
Det är ditt ansvar att applicera filmen på ett sätt som följer alla
tillämpbara lagar och regler.‍ Garmin påtar sig inget ansvar för
några böter, straffavgifter eller skador som kan uppstå på grund
av åsidosättande av lagar eller förordningar avseende
användningen av Garmin enheten.‍
Sätt inte filmen på en torr yta.‍ Om du sätter filmen på en torr yta
och försöker ta bort bubblorna förstörs filmen.‍
Innan du fäster filmen bör du testa placeringen när enheten är
påslagen.‍ Du kan inte flytta filmen när den är ditsatt och har
torkat.‍
Du kan använda den medföljande filmen för att spegla
visningen mot vindrutan.‍
1 Välj en plats att applicera filmen på.‍
Läs i guiden Viktig säkerhets- och produktinformation för mer
information.‍
2 Rengör och torka vindrutan med en luddfri trasa.‍
3 Spruta rent vatten på vindrutan.‍
Vattnet gör att filmen kan fästa på rutan.‍
Dra
i den vita fliken för att ta bort skyddsfilmen från den
4
självhäftande sidan av filmen.‍
5 Fäst filmen på rutan med det skyddande lagret med den
gröna fliken vänt utåt.‍
6 Vid behov kan du flytta filmen till den perfekta placeringen
medan vindrutan fortfarande är våt.‍
7 Använd ett kort för att skrapa ut bubblorna mot kanten av
filmen.‍
Ta bort bubblorna medan det översta skyddande lagret sitter
kvar på filmen.‍
Ju färre bubblor det är under filmen, desto bättre ser man
informationen.‍
8 Dra i den gröna fliken för att ta bort det sista skyddande
lagret från filmen.‍
Koppla till fordonets eluttag
Du kan ladda en smartphone-enhet via USB-porten på
fordonets eluttag.‍
1 Anslut 12-voltsströmkabeln för fordon till ett strömuttag i
fordonet.‍
2 Anslut den andra änden av enhetens strömkabel À till det
lilla hålet på enheten.‍
3 Anslut vid behov smartphonens strömkabel till USB-port Á.‍
Placera enheten på instrumentbrädan
VARNING
När du ska placera enheten i ett fordon ska du iaktta
placeringsavvägningar som anges i guiden Viktig säkerhetsoch produktinformation.‍
1 Välj en plats för enheten.‍
2 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera
enheten.‍
3 Placera enheten på instrumentbrädan.‍
4 Tryck ned sockeln.‍
Sockeln anpassas efter formen på instrumentbrädan.‍
Justera visningsvinkeln efter behov.‍
5
TIPS: Om du justerar visningsvinkeln kan det också höja
ljusstyrkan på displayen.‍
Om undersidan på enheten glider på instrumentbrädan på
grund av damm eller smuts, torkar du rent med en trasa som
fuktats med bara vatten.‍ Använd inte tvål eller rengöringsmedel.‍
Ansluta enheten till din smartphone
Ansluta reflektorlinsen
Du kan använda reflektorlinsen i stället för vindrutefilmen.‍ Detta
låter dig använda head-up-displayen i andra fordon eller i
områden där filmen inte är tillåten.‍
Snäpp fast reflektorlinsen på enheten.‍
Komma igång
Innan du kan använda head-up-displayen måste du ansluta den
till din smartphone.‍
1 Anslut enheten och se till att den är påslagen.‍
2 Placera din smartphone och enheten högst 10 m (33 fot) från
varandra.‍
3 Aktivera i din smartphone Bluetooth® trådlös teknik och sök
efter enheter.‍
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.‍
4 Välj Garmin HUD i listan.‍
1
Om automatisk avkänning av ihopparade enheter är aktiverad
på din smartphone, ansluter enheten automatiskt till din
smartphone varje gång de båda är påslagna och inom räckhåll
för varandra.‍
Navigering
Visa när du navigerar
När du har skapat en rutt på din smartphone och kompatibel
app visar enheten ruttinformation på vindrutan eller
reflektorlinsen.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Avstånd till nästa sväng
Beräknad ankomsttid
Aktuell hastighet och aktuell hastighetsbegränsning, om den finns
tillgänglig
Körfil (ifylld pil indikerar korrekt fil)
Riktning på nästa sväng
Sida av gatan som destinationen är på
Statusikoner
Fartkamera i närheten
Trafik
Mål
Aktuell hastighet och aktuell hastighetsbegränsning, om den
finns tillgänglig
Fordonet överskrider hastighetsgränsen
Specifikationer
Drifttemperaturområde
-15 till 60 °C (5 till 140 °F)
Förvaringstemperaturområde -40 till 85 °C (-40 till 185 °F)
Driftspänning och driftström
10–28 V DC (OVP @ 30 V DC), typiskt
12 V DC, 1,5 A och 24 V DC, 0,8 A
Spänning från USB-port
5 V DC
Ström från USB-port
2,1 A
Produktkompatibilitet
Head-up-displayen Garmin är till för användning med Garmin
StreetPilot® för de mobila tillämpningarna iPhone® eller
NAVIGON™.‍ Programmet NAVIGON är kompatibelt på vissa
Android™ och Windows® 8 smartphones med Bluetooth teknik.‍
Gjord för iPad® 3GS eller senare och iPad 2 eller senare.‍
"Tillverkad för iPhone och iPad" innebär att ett elektroniskt
tillbehör har designats för att särskilt anslutas till iPhone eller
iPad, och har certifierats av utvecklaren för att möta
prestandakraven från Apple®.‍ Apple ansvarar inte för
användning av den här enheten eller dess efterlevnad av
säkerhets- och regelverksstandarder.‍ Observera att användning
av det här tillbehöret med iPhone eller iPad kan påverka
trådlösa prestanda.‍
2
Navigering
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising