Garmin | HUD (Head-Up Display) | Garmin HUD (Head-Up Display) Príručka používateľa

Garmin HUD (Head-Up Display)  Príručka používateľa
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného
súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto
príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie
o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin®, logo Garmin a StreetPilot® sú ochranné zámky spoločnosti Garmin Ltd.‍ alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných
krajinách.‍ Tieto ochranné známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.‍
Slovnú známku a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.‍ a každé použitie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencii.‍ iPad® a
iPhone® sú ochranné známky spoločnosti Apple® Inc.‍, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách.‍ Android™ je ochranná známka spoločnosti Google
Inc.‍ Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.‍ Ostatné ochranné známky a
obchodné mená sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov.‍
Začíname pracovať
UPOZORNENIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.‍
Aplikácia fólie na čelné sklo
OZNAM
Pred aplikovaním fólie na čelné sklo si preštudujte platné
zákony a nariadenia.‍ Niektoré zákony aplikáciu fólie na čelné
sklo zakazujú alebo obmedzujú.‍ Za aplikáciu fólie v súlade so
všetkými platnými zákonmi a nariadeniami ste zodpovední vy.‍
Garmin nezodpovedá za žiadne pokuty, sankcie alebo škody,
ku ktorým môže dôjsť v dôsledku ustanovení akéhokoľvek
zákona alebo nariadenia v spojitosti s používaním zariadenia
Garmin.‍
Fóliu neaplikujte na suchý povrch.‍ Ak fóliu aplikujete na suchý
povrch a pokúsite sa odstrániť bubliny, zničíte ju.‍
Pred aplikáciou fólie dané miesto odskúšajte so zapnutým
zariadením.‍ Po aplikovaní a uschnutí fólie ňou nie je možné
hýbať.‍
Na premietanie obsahu displeja na čelné sklo môžete použiť
dodanú fóliu.‍
1 Vyberte miesto na aplikáciu fólie.‍
Ďalšie informácie nájdete v príručke Dôležité informácie o
bezpečnosti a produkte.‍
2 Čelné sklo vyčistite a osušte handričkou, ktorá nepúšťa
vlákna.‍
3 Navlhčite čelné sklo čistou vodou.‍
Voda umožní prichytenie fólie na sklo.‍
4 Potiahnutím bieleho štítka odstráňte ochrannú vrstvu z
priľnavej strany fólie.‍
5 Fóliu aplikujte na sklo s ochrannou vrstvou so zeleným
štítkom smerujúcou von.‍
V
6 prípade potreby fóliu posuňte do ideálnej zobrazovacej
polohy, pokým je sklo ešte vlhké.‍
7 Na vytlačenie bublín pod fóliou použite kartu.‍
Bubliny odstraňujte len vtedy, kým je horná ochranná vrstva
stále na fólii.‍
Čím bude menej bublín pod fóliou, tým lepšie budú viditeľné
premietané údaje.‍
8 Potiahnutím zeleného štítka odstráňte poslednú ochrannú
vrstvu z fólie.‍
Pripojenie k zdroju napájania vo vozidle
Smartfón môžete nabíjať pomocou portu USB na napájacom
konektore vo vozidle.‍
1 Napájací kábel do vozidla pripojte do napájacej zásuvky vo
vozidle.‍
2 Druhý koniec napájacieho kábla zariadenia À zapojte do
malého otvoru v zariadení.‍
3 V prípade potreby zapojte napájací kábel smartfónu do portu
USB Á.‍
Umiestnenie zariadenia na palubnú dosku
UPOZORNENIE
Pri umiestňovaní zariadenia do vozidla zvážte všetky možnosti
umiestnenia uvedené v príručke Dôležité informácie o
bezpečnosti a produkte.‍
1 Vyberte miesto pre zariadenie.‍
2 Vyčistite a vysušte miesto na palubnej doske, kam chcete
umiestniť zariadenie.‍
3 Zariadenie umiestnite na palubnú dosku.‍
4 Podstavec zatlačte smerom dole.‍
Podstavec sa prispôsobí tvaru palubnej dosky.‍
5 Zobrazovací uhol nastavte podľa potreby.‍
TIP: nastavením zobrazovacie uhla je takisto možné zvýšiť
jas displeja.‍
Ak spodná plocha zariadenia na palubnej doske nedrží na
mieste v dôsledku nahromadeného prachu alebo nečistôt,
vyčistite toto miesto handričkou navlhčenou vodou.‍
Nepoužívajte mydlo alebo čistiace prostriedky.‍
Pripojenie zariadenia k smarfónu
Pripojenie sklenenej zobrazovacej plochy
Namiesto fólie na čelné sklo môžete použiť nasúvaciu sklenenú
zobrazovaciu plochu.‍ Umožní vám to používať nadhlavný
displej v iných vozidlách alebo v oblastiach, kde fólia nie je
povolená.‍
Sklenenú zobrazovaciu plochu upevnite na zariadenie.‍
Začíname pracovať
Pred použitím nadhlavného displeja ho musíte pripojiť k vášmu
smartfónu.‍
1 Zariadenie zapojte a ubezpečte sa, že je zapnuté.‍
2 Smartfón a zariadenie dajte od seba do vzdialenosti
maximálne 10 m (33 ft.‍).‍
3 V smartfóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth® a
spustite vyhľadávanie zariadení.‍
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.‍
1
4 Zo zoznamu vyberte HUD displej Garmin.‍
Ak je vo vašom smartfóne zapnutá automatická detekcia
spárovaných zariadení, zariadenie sa automaticky pripojí k
smartfónu vždy, keď sú obidve zariadenia zapnuté a v dosahu.‍
Navigácia
Zobrazenie počas navigácie
Po naplánovaní cesty pomocou vášho smartfónu a
kompatibilnej aplikácie zariadenie zobrazí informácie o ceste na
čelnom skle alebo sklenenej zobrazovacej ploche.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Vzdialenosť k ďalšej odbočke
Odhadovaný čas príjazdu
Aktuálna rýchlosť a uvedené rýchlostné obmedzenia, ak sú k
dispozícii
Jazdný pruh (plná šípka označuje správny jazdný pruh)
Smer ďalšej odbočky
Strana ulice, na ktorej sa nachádza cieľ
Informačné ikony
Bezpečnostná kamera v blízkosti
Cestná premávka
Cieľ
Aktuálna rýchlosť a uvedené rýchlostné obmedzenia, ak sú k
dispozícii
Vozidlo prekračuje rýchlostné obmedzenie
Technické údaje
Rozsah prevádzkovej teploty -15 °C až 60 °C (5 °F až 140 °F)
Rozsah skladovacej teploty
-40 °C až 85 °C (-40 °F až 185 °F)
Prevádzkové napätie a prúd 10 – 28 Vdc (prepäťová ochrana pri
30 Vdc); obvykle 12 Vdc, 1,5 A a
24 Vdc, 0,8 A
Napätie portu USB
5 Vdc
Prúd portu USB
2,1 A
Kompatibilita produktu
Nadhlavný displej Garmin je určený na použitie s Garmin
StreetPilot® pre mobilné aplikácie iPhone® alebo NAVIGON™.‍
Aplikácia NAVIGON je na niektorých smartfónoch Android™ and
Windows® 8 kompatibilná s technológiou Bluetooth.‍
Určené pre iPad® 3GS alebo novší a iPad 2 alebo novší.‍
„Určené pre iPhone a iPad“ znamená, že elektronické
príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špecificky ku
zariadeniu iPhone alebo iPad a vývojár potvrdil, že spĺňa
výkonové štandardy Apple®.‍ Spoločnosť Apple nezodpovedá
za fungovanie tohto zariadenia alebo jeho súlad s
bezpečnostnými a regulačnými normami.‍ Upozorňujeme, že
používanie tohto príslušenstva so zariadeniami iPhone alebo
iPad môže ovplyvniť výkon bezdrôtovej komunikácie.‍
2
Navigácia
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Spojené kráľovstvo
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising