Garmin | nuvi 1200, GPS, Europe RACC | Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC Skrócony podręcznik użytkownika
nüvi seria 1200
— skrócony podręcznik
użytkownika
®
Do użytku z następującymi modelami nüvi:
1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260
Październik 2009
© 2009 Garmin Ltd. lub jej oddziały
190-01041-60 Rev. B
Wydrukowano w Tajwanie
Opis urządzenia nüvi
ależy zapoznać się z zamieszczoną w
N
instrukcji obsługi częścią Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa i produktu
zawierającą ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Korzystanie z menu
głównego
➊
➋➌ ➍
➏
Przycisk zasilania:
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie nüvi.
➐
➑
➊
➋
➌
➍
Złącze Mini USB
Głośnik
Gniazdo kart
microSD™
Mikrofon
➎
➏
➐
➑
➒
➓
➎
➒
➓
Moc sygnału z satelitów GPS.
Stan funkcji Bluetooth®.
Dotknij, aby wybrać tryb pracy.
Bieżący czas. Dotknij, aby zmienić
ustawienia czasu.
Stan naładowania baterii.
Dotknij, aby znaleźć cel podróży.
Dotknij, aby wyświetlić mapę.
Dotknij, aby wykonać połączenie,
gdy urządzenie jest podłączone do
zgodnego telefonu komórkowego.
Dotknij, aby wyregulować głośność.
Dotknij, aby skorzystać z narzędzi,
takich jak ustawienia lub Pomoc.
Skrócony podręcznik użytkownika — nüvi seria 1200
Konfigurowanie urządzenia nüvi
Przed zamontowaniem urządzenia nüvi w samochodzie zapoznaj się z zamieszczonymi w części Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa i produktu informacjami prawnymi dotyczącymi montażu na szybie przedniej.
Montowanie urządzenia nüvi
1. Usuń przezroczystą folię z przyssawki. Umieść przyssawkę na przedniej szybie.
2. Przesuń dźwignię do tyłu, w kierunku szyby.
Uchwyt montażowy z przyssawką
3. Zatrzaśnij podstawkę mocującą na ramieniu
przyssawki.
4. Podłącz przewód zasilający z gniazda
zapalniczki z tyłu urządzenia nüvi.
5. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego
do gniazda zapalniczki w samochodzie.
Podstawka
Urządzenie powinno włączyć się automatycznie, jeśli jest podłączone do gniazda
a pojazd jest uruchomiony. Wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
6. Umieść dolną część urządzenia nüvi w podstawce.
7. Przechyl urządzenia nüvi do tyłu, tak aby
zatrzasnęło się na swoim miejscu.
8. Jeśli korzystasz z odbiornika komunikatów
Przewód zasilania z
drogowych w Europie, podłącz do niego zewnętrzną
gniazda zapalniczki
antenę i przymocuj ją do przedniej szyby za pomocą
przyssawek. (Odbiorniki komunikatów drogowych są
dołączone do niektórych pakietów urządzenia nüvi).
Ostrzeżenie: Ten produkt jest wyposażony w baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia
urządzenia, należy je zabrać ze sobą przy wysiadaniu z samochodu albo ukryć w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Skrócony podręcznik użytkownika — nüvi seria 1200
Odbieranie sygnału z satelitów
1. Udaj się w teren otwarty, z dala od
wysokich budynków i drzew.
2. Włącz urządzenie nüvi.
Odebranie sygnału z satelitów może
potrwać kilka minut. Słupki
wskazują
moc sygnału z satelitów. Jeśli co najmniej
jeden słupek zmieni kolor na zielony,
oznacza to, że urządzenie nüvi odebrało
sygnał z satelitów.
Korzystanie z przycisku
zasilania
Naciśnij i szybko zwolnij przycisk
zasilania, aby wyświetlić opcje dodatkowe:
• Dotknij i , aby dostosować
jasność ekranu.
• Dotknij Zablokuj ekran, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu funkcji
przez dotknięcie ekranu.
• Dotknij Wyłącz, aby wyłączyć
urządzenie nüvi. Urządzenie nüvi
można także wyłączyć, przytrzymując
wciśnięty przycisk zasilania przez 8
sekund.
Resetowanie urządzenia
nüvi
Jeśli urządzenie nüvi przestanie działać,
zresetuj je przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania przez
10 sekund.
Wyszukiwanie punktów
szczególnych
1. Dotknij kolejno Dokąd? > Punkty
szczególne.
2. Wybierz kategorię i podkategorię.
3. Wybierz miejsce docelowe i dotknij
Jedź!.
4. W razie potrzeby dotknij Start, aby
rozpocząć podróż wyznaczoną trasą.
Aby podać litery zawarte w nazwie, dotknij
kolejno Dokąd? > Punkty szczególne >
Literuj nazwę.
Aby wyszukać pozycję w innym obszarze,
dotknij kolejno Dokąd? > Blisko.
Skrócony podręcznik użytkownika — nüvi seria 1200
Jazda wyznaczoną trasą
Trasa jest oznaczona karmazynową
linią. Podczas podróży urządzenie nüvi
kieruje użytkownika do celu za pomocą
komunikatów głosowych, strzałek i
wskazówek kierunkowych wyświetlanych
przy górnej krawędzi mapy. Gdy
użytkownik zjedzie z wyznaczonej trasy,
urządzenie nüvi ponownie przelicza trasę.
Dotknij mapy i przeciągnij ją, aby zobaczyć
inny obszar.
Podczas jazdy po głównych drogach może
zostać wyświetlona ikona ograniczenia
prędkości.
➊
➋
➍
➌
➋ D otknij, aby wyświetlić stronę Lista
➌
➍
➎
➏
➐
zwrotów.
Dotknij, aby wyświetlić stronę
Gdzie jestem?.
Dotknij i , aby powiększać i
zmniejszać oglądaną część mapy.
Dotknij, aby powrócić do menu
głównego.
Dotknij, aby wyświetlić komputer
podróży.
Dotknij, aby zmienić pole danych.
Dodawanie postoju
1. Podczas jazdy wyznaczoną trasą,
dotknij kolejno > Dokąd?.
2. Wyszukaj dodatkowy postój.
3. Dotknij Jedź!.
4. Dotknij Dodaj jako punkt pośredni,
aby dodać ten postój przed celem
podróży.
➐
➎ ➏
➊ D otknij, aby wyświetlić stronę
Następny zwrot.
Skrócony podręcznik użytkownika — nüvi seria 1200
Korzystanie z objazdu
1. Podczas jazdy wyznaczoną trasą
dotknij .
2. Dotknij
lub .
Korzystanie z komunikatów
drogowych FM TMC
Uwaga: Firma Garmin nie odpowiada
za dokładność informacji o ruchu
drogowym.
Radiowy odbiornik komunikatów
drogowych TMC (Traffic Message
Channel) jest dołączany do niektórych
pakietów urządzenia nüvi.
Aby odbierać dane, zarówno odbiornik
komunikatów drogowych, jak i urządzenie
nüvi muszą znajdować się w zasięgu stacji
FM nadającej dane TMC. Użytkownik nie
musi aktywować subskrypcji dołączonej
do radiowego odbiornika komunikatów
drogowych. Subskrypcja jest aktywowana
automatycznie, gdy urządzenie nüvi
odbiera sygnały z satelitów oraz sygnały od
dostawcy usługi. Odwiedź stronę www
.garmin.com/traffic lub www.garmin.com,
aby uzyskać więcej informacji.
Jeśli podczas nawigacji dojdzie do
znacznych opóźnień związanych z
utrud-nieniami w ruchu, urządzenie nüvi
automatycznie ponownie przeliczy trasę.
Zmiana koloru ikony ruchu drogowego
wskazuje natężenie ruchu na trasie lub
drodze, którą aktualnie podróżujesz.
Uwaga: Szyby z wbudowanym
podgrzewaniem pojazdu mogą
negatywnie wpłynąć na działanie
odbiornika komunikatów drogowych.
Wyświetlanie reklam
(tylko Ameryka Północna)
Jeśli w Twoim pakiecie urządzenia nüvi
znajduje się odbiornik komunikatów
drogowych, możesz odbierać reklamy
oraz kupony związane z danym miejscem.
Dotknij reklamę wyświetlaną na ekranie,
aby uzyskać więcej informacji.
Uwaga: Nie należy zapisywać
numerów kuponów w trakcie jazdy.
Skrócony podręcznik użytkownika — nüvi seria 1200
Korzystanie z funkcji
głośnomówiących
Bezprzewodowa technologia Bluetooth jest
dostępna w niektórych modelach nüvi.
Aby korzystać z funkcji głośnomówiących,
należy sparować telefon z urządzeniem
nüvi. Aby sparować urządzenia i nawiązać
połączenie, dane urządzenie oraz
urządzenie nüvi muszą być włączone i
znajdować się blisko siebie.
Parowanie telefonu
1. Włącz moduł Bluetooth w telefonie
komórkowym.
2. W urządzeniu nüvi dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth.
3. Dotknij przycisku znajdującego się
poniżej pozycji Bluetooth i dotknij
kolejno Włączone > OK.
4. Dotknij kolejno Dodaj urządzenie >
OK.
5. Wybierz swój telefon i dotknij OK.
6. Wpisz w telefonie numer PIN
dla połączeń Bluetooth (1234)
z urządzeniem nüvi.
Wybieranie numeru
1. Dotknij kolejno Telefon > Wybierz.
2. Wprowadź numer telefonu i dotknij
Wybierz.
3. Aby zakończyć połączenie, dotknij
kolejno
> Zakończ.
Odbieranie połączenia
Gdy nadejdzie połączenie, otwiera się okno
Połączenie przychodzące.
• Dotknij Odbierz, aby odebrać
połączenie.
• Dotknij Ignoruj, aby zignorować
połączenie i przerwać dzwonienie
telefonu.
Ładowanie urządzenia nüvi
Ładuj urządzenie nüvi przez przynajmniej
4 godziny przed korzystaniem z niego na
zasilaniu bateryjnym.
• Podłącz przewód zasilania z gniazda
zapalniczki.
• Podłącz kabel USB (dołączony do
niektórych pakietów).
• Podłącz zasilacz sieciowy
(opcjonalny).
Skrócony podręcznik użytkownika — nüvi seria 1200
Zabezpieczanie
urządzenia nüvi
1. Upewnij się, że znajdujesz się w
bezpiecznej pozycji oraz że urządzenie
nüvi odbiera sygnały z satelitów.
2. Dotknij kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Zabezpieczenia.
3. Dotknij przycisku znajdującego się
poniżej pozycji Garmin Lock.
4. Wpisz czterocyfrowy PIN.
5. Dotknij Ustaw.
UWAGA: Jeśli zapomnisz kodu PIN
i bezpiecznej pozycji, musisz przesłać
urządzenie nüvi do firmy Garmin w
celu jego odblokowania. Dodatkowo
musisz przesłać ważny dowód rejestracji
produktu lub ważny dowód zakupu.
nüMaps Guarantee™
Zarejestruj swoje urządzenie nüvi na stronie
http://my.garmin.com w ciągu 60 dni od
rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji
satelitarnej. Dzięki temu zyskasz prawo do
otrzymania jednej bezpłatnej aktualizacji
map — o ile będzie ona dostępna. Prawo do
skorzystania z opcji bezpłatnej aktualizacji
map nie przysługuje osobom, które
zarejestrowały produkt telefonicznie bądź
przeprowadziły rejestrację w trybie online
po upływie 60 dni od pierwszego odebrania
sygnału z satelitów podczas korzystania
z funkcji nawigacyjnych urządzenia nüvi.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/numaps.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat
urządzenia nüvi, dotknij kolejno Narzędzia
> Pomoc. Pobierz najnowszą wersję
podręcznika użytkownika dostępną pod
adresem www.garmin.com. Aby uzyskać
więcej informacji na temat akcesoriów,
odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub
skontaktuj się z dealerem firmy Garmin.
Garmin®, logo Garmin oraz nüvi® są znakami towarowymi
firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin
Lock™ oraz nüMaps Guarantee™ są znakami towarowymi
firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie
tych znaków towarowych bez wyraźnej zgody firmy
Garmin jest zabronione. Znak i logo Bluetooth® stanowią
własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez
firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD™ jest
znakiem towarowym firmy SanDisk lub jej oddziałów.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising