Garmin | nuvi 1200, GPS, Europe RACC | Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC lynstartvejledning

Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC lynstartvejledning
nüvi 1200-serien
lynstartvejledning
®
til brug med disse nüvi-modeller:
1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260
Oktober 2009
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
190-01041-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
Opbygning af nüvi
Brug af hovedmenuen
S e guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
➊
➏
Tænd/sluk-knap:
Tryk på knappen for at tænde og slukke
din nüvi.
➍
Højttaler
microSD™kortstik
Mikrofon
➎
➏
➐
➑
➒
➓
➍
➎
➐
➑
➊
➋
➌
Mini-USBstik
➋➌
➒
➓
GPS-signalstyrke.
Status for Bluetooth®-teknologi.
Tryk for at vælge en
anvendelsesmåde.
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Batteristatus.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at foretage opkald, når
der er oprettet forbindelse til en
kompatibel mobiltelefon.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at benytte værktøjer som
f.eks. indstillinger og hjælp.
nüvi 1200-serien lynstartvejledning
Installation af nüvi
Før du monterer nüvi, skal du se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for at få oplysninger
om lovgivning vedrørende forrudemontering.
Montering af nüvi
1. Fjern det klare plastik fra sugekoppen. Anbring sugekoppen i forruden.
Sugekopmontering
2. Drej armen tilbage mod forruden.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
4. Tilslut bilens strømkabel på bagsiden af din nüvi.
5. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en
stikkontakt i bilen. Enheden tænder automatisk,
hvis den er tilsluttet, og bilen er startet. Følg
instruktionerne på skærmen.
Holder
6. Placer bunden af din nüvi i holderen.
7. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på plads.
8. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du
tilslutte den eksterne antenne til trafikmodtageren
og fastgøre den til forruden med sugekopperne.
(Trafikmodtagere følger med nogle nüvi-pakker).
Strømkabel
til køretøj
Advarsel: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne
den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.
nüvi 1200-serien lynstartvejledning
Indsamling af satellitdata
1. Gå udendørs på et åbent område,
som ikke er i nærheden af høje
bygninger eller træer.
2. Tænd for nüvi.
Lokalisering af satellitter kan tage nogle
få minutter. Søjlerne
indikerer
signalstyrken. Når mindst én af bjælkerne
er grøn, har din nüvi lokaliseret
satellitsignaler.
Brug af tænd/sluk-knappen
Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip
den hurtigt igen for at få vist yderligere
valgmuligheder:
• Tryk på
og
for at justere
skærmens lysstyrke.
• Tryk på Lås skærm for at forhindre
utilsigtede skærmberøringer.
• Tryk på Sluk for at slukke din nüvi.
Du kan også slukke din nüvi ved at
holde tænd/sluk-knappen nede i
8 sekunder.
Nulstilling af nüvi
Hvis din nüvi holder op med at fungere,
skal du nulstille den ved at holde
tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder.
Søgning efter
interessepunkter
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør!.
4. Hvis det er nødvendigt, skal du trykke
på Start for at navigere ruten.
Hvis du vil indtaste bogstaver, der
indgår i navnet, skal du trykke på Find >
Interessepunkter > Stav navn.
Hvis du vil søge efter et sted i et andet
område, skal du trykke på Find > Nær.
nüvi 1200-serien lynstartvejledning
Sådan følger du din rute
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til
din destination vha. stemmemeddelelser,
pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Hvis du afviger fra den
oprindelige rute, genberegner nüvi ruten.
Tryk og træk kortet for at se et andet
område af kortet.
Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større
hovedveje.
➊
➋
➍
➌
➎ ➏
➐
➋ Tryk for at åbne siden Drejliste.
➌ Tryk for at få vist siden Hvor er
jeg?.
➍ Tryk på og for at zoome
➎
➏
➐
ind og ud.
Tryk for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Tryk for at få vist triptælleren.
Tryk for at ændre et datafelt.
Tilføjelse af et stop
1. Under navigation skal du trykke på
> Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du
vil tilføje dette stop før din endelige
destination.
➊ Tryk for at åbne siden Næste
sving.
nüvi 1200-serien lynstartvejledning
Valg af en omvej
1. Under navigation skal du trykke på .
2. Tryk på
eller
.
Brug af FM
TMC-trafikmodtager
Bemærk: Garmin er ikke
ansvarlig for trafikoplysningernes
nøjagtighed.
FM TMC-trafikmodtageren følger med
nogle nüvi-pakker.
på din rute, mens du navigerer, beregner
nüvi automatisk ruten igen. Trafikikonet
skifter farve, alt efter hvor tæt
trafikken er på din rute eller på den
vej, du kører på i øjeblikket.
Bemærk: Opvarmede
(metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
Visning af reklamer
(kun Nordamerika)
Du kan modtage positionsrelevante
reklamer og kuponer, hvis din nüvi-pakke
indeholder en trafikmodtager.
FM-trafikmodtageren og din nüvi skal
være i dataområdet af en FM-station,
der sender TMC-data, for at modtage
Tryk på reklamen på skærmen for at få
trafikoplysninger. Du behøver ikke at
vist flere oplysninger.
aktivere det abonnement, der følger med
advarsel: Forsøg ikke at skrive
FM-trafikmodtageren. Abonnementet
kuponkoderne ned under kørsel.
aktiveres automatisk, efter din nüvi
har opfanget satellitsignaler, mens den
modtager trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen. Gå til www.garmin.com
/traffic eller www.garmin.com for at få
yderligere oplysninger.
Hvis der er store forsinkelser i trafikken
nüvi 1200-serien lynstartvejledning
Brug af håndfri funktioner
Opkald til et nummer
Trådløs Bluetooth-teknologi er
tilgængelig på visse nüvi-modeller.
1. Vælg Telefon > Ring op.
Før du kan bruge håndfri funktioner,
skal du parre din telefon med din nüvi.
Enheden og din nüvi skal være tændte og
stå tæt på hinanden for at kunne parres.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du
trykke på
> Afslut opkald.
Sådan parrer du din telefon
1. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon.
2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth på din nüvi.
3. Tryk på knappen nedenunder
Bluetooth, og tryk på Aktiveret >
OK.
4. Tryk på Tilføj enhed > OK.
5. Vælg din telefon, og tryk på OK.
6. Indtast Bluetooth PIN-koden (1234)
til din nüvi på telefonen.
nüvi 1200-serien lynstartvejledning
2. Indtast nummeret, og tryk på Ring op.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes vinduet
Indgående opkald.
• Tryk på Besvar for at besvare
opkaldet.
• Tryk på Ignorer for at ignorere
opkaldet og få telefonen til at holde
op med at ringe.
Opladning af nüvi
Oplad nüvi i mindst 4 timer, før den skal
køre på batteridrift.
• Tilslut bilens strømkabel.
• Tilslut USB-kablet (medfølger i
nogen pakker).
• Tilslut en AC-adapter (valgfrit
tilbehør).
Beskyttelse af nüvi
1. Sørg for, at du er på sikkerhedsstedet, og at din nüvi modtager
satellitsignaler.
2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
3. Tryk på knappen under Garmin Lock.
4. Indtast en firecifret PIN-kode.
5. Tryk på OK.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din
PIN-kode og din sikkerhedsposition,
skal din nüvi indsendes til Garmin
for at blive låst op. Du skal også
indsende en gyldig produktregistrering eller et købsbevis.
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis kortopdatering
(hvis en sådan forefindes) ved at
registrere din nüvi på http://my.garmin
.com senest 60 dage efter, at du har
modtaget satellitsignaler, mens du har
kørt med din nüvi. Du er ikke berettiget
til den gratis kortopdatering, hvis du
registrerer via telefon eller venter
længere end 60 dage, efter første gang
du har modtaget satellitsignaler, mens
du har kørt med din nüvi. Der er flere
oplysninger på www.garmin.com
/numaps.
Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger om nüvi
ved at vælge Værktøjer > Hjælp. Du
kan downloade den nyeste version af
brugervejledningen fra www.garmin.com.
Du kan få yderligere oplysninger om
tilbehør på http://buy.garmin.com eller
ved at kontakte din Garmin-forhandler.
Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™ og
nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin. Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer
ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af
Garmin foregår på licens. microSD™ er et varemærke
tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising