Garmin | nuvi 1200, GPS, Europe RACC | Quick Start Guide | Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC hurtigstartveiledning

Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC hurtigstartveiledning
nüvi 1200-serien
hurtigstartveiledning
®
for bruk med disse nüvi-modellene:
1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260
Oktober 2009
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
190-01041-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
Se på nüvi-enheten
Bruke hovedmenyen
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
➊
➏
Av/på-knapp:
Trykk for å slå nüvi-enheten av/på.
Høyttaler
➎
➏
➐
➑
microSD™
kortspor
Mikrofon
➒
➓
➎
➐
➑
➊
➋
➌
➍
Mini-USBkontakt
➋➌ ➍
➒
➓
GPS-satellittstyrke.
Bluetooth®-teknologistatus.
Trykk for å velge en bruksmodus.
Gjeldende tid. Trykk for å endre
tidsinnstillingene.
Batteristatus.
Trykk for å finne et
bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å ringe mens du
er koblet til en kompatibel
mobiltelefon.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å bruke verktøy som
innstillinger og hjelp.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1200-serien
Sette opp nüvi-enheten
Før du monterer nüvi-enheten, bør du se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon hvis du vil ha
informasjon om lover angående montering på frontruten.
Montere nüvi-enheten
1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen. Fest sugekoppen på
frontruten.
Sugekoppbrakett
2. Skyv spaken bakover mot frontruten.
3. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
4. Koble til strømkabelen for bil på baksiden av
nüvi-enheten.
5. Plugg den andre enden av strømkabelen i
Holder
et uttak i kjøretøyet. Enheten skal slå seg på
automatisk hvis den er koblet til og kjøretøyet
er i gang. Følg instruksjonene på skjermen.
6. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
7. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
8. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa, kobler
du den eksterne antennen til trafikkmottakeren og
fester den til frontruten ved hjelp av sugekoppene.
Strømkabel
(Trafikkmottakere følger med i enkelte nüvifor bil
pakker.)
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet når du går ut, eller
oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1200-serien
Innhente satellitter
1. Gå utendørs til et åpent område,
bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på nüvi-enheten.
Det kan ta et par minutter å hente inn
satellittsignaler. Linjene
indikerer
satellittsignalstyrken. Når minst én av
linjene er grønne, har nüvi-enheten
hentet inn satellittsignaler.
Bruke av/på-knappen
Trykk på av/på-knappen, og slipp den
raskt for å vise tilleggsalternativer:
• Trykk på
og
for å justere
lysstyrken på skjermen.
• Trykk på Lås skjerm for å
forhindre at du trykker på
knapper utilsiktet.
• Trykk på Slå av for å slå av
nüvi-enheten. Du kan også slå
av nüvi-enheten hvis du holder
av/på-knappen nede i 8 sekunder.
Nullstille nüvi-enheten
Hvis nüvi-enheten slutter å fungere,
kan du nullstille nüvi-enheten ved å
trykke på og holde nede av/på-knappen
i 10 sekunder.
Finne punkter av
interesse
1. Trykk på Hvor skal du? > POIer.
2. Velg en kategori og en
underkategori.
3. Velg et bestemmelsessted,
og trykk på Kjør!.
4. Trykk på Start for å navigere
gjennom ruten om nødvendig.
Hvis du vil skrive inn bokstavene i
navnet, trykker du på Hvor skal du? >
POIer > Stav navn.
Hvis du vil søke etter en posisjon i et
annet område, trykker du på Hvor skal
du? > Nærme.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1200-serien
Følge ruten
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil nüvi-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Hvis
du kjører utenom den opprinnelige
ruten, beregner nüvi-enheten en ny rute.
Trykk på og dra kartet for å vise et
annet område av kartet.
Det kan vises et fartsgrenseikon når du
kjører på hovedveier.
➊
➋
➍
➌
➐
➎ ➏
➊ T rykk for å vise siden for neste
➋ T rykk for å vise siden med
➌
➍
➎
➏
➐
manøverliste.
Trykk for å vise Hvor er
jeg?- siden.
Trykk på
og
for å zoome
inn og ut.
Trykk for å gå tilbake til
hovedmenyen.
Trykk for å vise tripcomputeren.
Trykk for å endre datafeltet.
Legge til et stopp
1. Når du navigerer i en rute, må du
trykke på > Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som viapunkt
for å legge til dette stoppet før det
endelige bestemmelsesstedet.
sving.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1200-serien
Foreta en omkjøring
www.garmin.com hvis du vil ha mer
informasjon.
Bruke FM TMCtrafikkmottaker
Hvis det oppstår store forsinkelser i
trafikken mens du navigerer, beregnes
ruten automatisk på nytt. Trafikkikonet
endrer farge for å vise hvor alvorlig
trafikkforholdene er på den ruten eller
veien du beveger deg på.
1. Når du navigerer i en rute, må du
trykke på .
eller .
2. Trykk på
Merk: Garmin er ikke ansvarlig for
at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkmottakeren FM TMC (Traffic
Message Channel) følger med i noen
nüvi-pakker.
Trafikkmottakeren og nüvi-enheten
må være innenfor rekkevidden av en
FM-stasjon som sender trafikkdata, for
å kunne motta trafikkinformasjon. Du
trenger ikke å aktivere abonnementet
som følger med FM-trafikkmottakeren.
Abonnementet aktiveres automatisk
etter at nüvi-enheten har hentet inn
satellittsignaler mens du mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
Gå til www.garmin.com/traffic eller
Merk: Oppvarmede ruter
(med metall) kan redusere ytelsen
til trafikkmottakeren.
Vise annonser
(bare Nord-Amerika)
Hvis nüvi-pakken inneholder
en trafikkmottaker, vil du motta
stedsrelevante annonser og kuponger.
Trykk på annonsen på skjermen for å
vise mer informasjon.
advarsel: Du må ikke skrive ned
kupongkodene mens du kjører.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1200-serien
Bruke håndfrifunksjoner
Trådløs Bluetooth -teknologi er
tilgjengelig på noen nüvi-modeller.
®
Hvis du skal bruke håndfrifunksjonene,
må du pare telefonen og nüvi-enheten.
Ved paring og tilkobling må enheten og
nüvi-enheten være slått på og befinne
seg i nærheten av hverandre.
Pare telefonen
1. Aktiver Bluetooth-komponenten på
telefonen.
2. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth på nüvi-enheten.
3. Trykk på knappen under Bluetooth,
og trykk på Aktivert > OK.
4. Trykk på Legg til enhet > OK.
5. Velg telefonen din, og trykk på OK.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1200-serien
Ringe et nummer
1. Velg Telefon > Ring.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
> Avslutt for å avslutte
3. Trykk på
anropet.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet
for innkommende anrop.
• Trykk på Svar hvis du vil svare
på anropet.
• Trykk på Ignorer hvis du vil
ignorere anropet og stanse
ringelyden.
Lade nüvi-enheten
Laad de nüvi ten minste 4 uur op
voordat u de batterijvoeding gebruikt.
• Koble til strømkabelen for bil.
• Koble til USB-kabelen (følger med
i noen pakker).
• Koble til en nettadapter (valgfritt
tilbehør).
Sikre nüvi-enheten
1. Påse at du er på sikkerhetsposisjonen, og at nüvi-enheten
mottar satellittsignaler.
2. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
3. Trykk på knappen under Garmin
Lock.
4. Angi en firesifret PIN-kode.
5. Trykk på Angi.
Merk: Hvis du glemmer PINkoden og sikkerhetsposisjonen, må
du sende nüvi-enheten til Garmin for
å få låst den opp. Du må også sende
en gyldig produktregistrering eller et
kjøpsbevis.
nüMaps Guarantee™
Als u binnen zestig dagen na het
zoeken van satellieten en het maken
van een ritje uw nüvi registreert op
http://my.garmin.com, ontvangt u één
gratis kaartupdate (indien beschikbaar).
U komt niet in aanmerking voor de
gratis kaartupdate als u per telefoon
registreert of langer dan zestig dagen
wacht nadat u satellieten hebt gezocht
en voor het eerst met de nüvi een ritje
hebt gemaakt. Ga voor meer informatie
naar www.garmin.com/numaps.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om
nüvi-enheten, trykker du på Verktøy >
Hjelp. Du kan laste ned den nyeste
versjonen av brukerveiledningen fra
www.garmin.com. Hvis du vil ha
informasjon om tilbehør, går du til
http://buy.garmin.com eller tar kontakt
med en Garmin-forhandler.
Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker for
Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert
i USA og andre land. Garmin Lock™ og nüMaps
Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes
uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth®navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt
lisens. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller
datterselskapene.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising