Garmin | nuvi 1200, GPS, Europe RACC | Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC strucny navod k obsluze

Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC strucny navod k obsluze
Řada nüvi 1200
stručný návod k obsluze
®
určeno pro použití s těmito modely nüvi:
1200, 1210, 1240, 1250, 1260
Duben 2009
© 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
190-01041-61 Rev. A
Vytištěno na Tchaj-wanu
Vnější pohled na přístroj nüvi Používání hlavního menu
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní
informace a informace o výrobku vložený
v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
➊
➏
Tlačítko Napájení:
Stisknutím přístroj nüvi zapnete nebo
vypnete.
Reproduktor
Slot pro
paměťovou
kartu microSD™
Mikrofon
➎
➏
➐
➑
➒
➓
➍
➎
➐
➑
➊
➋
➌
➍
Konektor
mini-USB
➋➌
➒
➓
Síla satelitního signálu GPS.
Stav technologie Bluetooth®.
Stisknutím vyberete režim použití.
Aktuální čas. Stisknutím změníte
nastavení času.
Stav baterie.
Stisknutím vyhledáte cíl.
Stisknutím zobrazíte mapu.
Stisknutím uskutečníte hovor, pokud
jste připojeni ke kompatibilnímu
mobilnímu telefonu.
Stisknutím nastavíte hlasitost.
Stisknutím můžete použít nástroje,
jako je nastavení nebo nápověda.
Řada nüvi 1200 Stručný návod k obsluze
Nastavení přístroje nüvi
Dříve než přístroj nüvi namontujete, přečtěte si Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku, kde se dozvíte
o zákonech platných pro montáž přístroje na čelní sklo.
Montáž přístroje nüvi
1. Z přísavného držáku odstraňte čirý plastový kryt. Umístěte přísavný držák na
čelní sklo.
Montáž přísavného držáku
2. Páčku otočte dozadu směrem k čelnímu sklu.
3. Zatlačte kolébku do úchytu na přísavném držáku.
4. Napájecí kabel ve vozidle zapojte do zadní části
přístroje nüvi.
5. Druhý konec napájecího kabelu ve vozidle zapojte
Kolébka
do elektrické zásuvky ve vozidle. Přístroj by se
měl automaticky spustit, jakmile bude zapojen a
vozidlo se dá do pohybu. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
6. Umístěte spodní část přístroje nüvi do kolébky.
7. Naklánějte přístroj nüvi zpět, dokud nezapadne
na místo.
8. Jestliže používáte přijímač dopravních informací
v Evropě, připojte k přijímači dopravních informací
externí anténu a upevněte ji pomocí přísavných
držáků na čelní sklo. (Přijímače dopravních informací
jsou součástí některých balení přístroje nüvi.)
Napájecí kabel
ve vozidle
Varování: Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii. Chcete-li zamezit poškození přístroje, odneste ho při odchodu
z vozidla a uložte ho na místo, které není vystaveno přímému slunečnímu záření.
Řada nüvi 1200 Stručný návod k obsluze
Hledáni satelitů
1. Vezměte přístroj ven, do otevřené
krajiny, dál od vysokých budov a
stromů.
2. Zapněte přístroj nüvi.
Příjem satelitních signálů může trvat
několik minut. Pruhy
označují sílu
satelitního signálu. Pokud je alespoň jeden
pruh zelený, přístroj nüvi přijímá satelitní
signály.
Používání tlačítka Napájení
Chcete-li zobrazit další možnosti,
stiskněte a rychle uvolněte tlačítko
Napájení:
• Stisknutím ikony
a
můžete
upravit jas obrazovky.
• Stisknutím možnosti Uzamknout
obrazovku zabráníte náhodným
stisknutím obrazovky.
• Stisknutím možnosti Vypnout přístroj
nüvi vypnete. Přístroj nüvi můžete
vypnout také podržením tlačítka
Napájení po dobu 8 sekund.
Vynulování přístroje nüvi
Pokud přístroj nüvi přestane pracovat,
přístroj nüvi vynulujte stisknutím a
podržením tlačítka Napájení po dobu
10 sekund.
Hledání bodů zájmu
1. Stiskněte možnost Kam vést? >
Body zájmu.
2. Vyberte kategorii a podkategorii.
3. Zvolte cíl a stiskněte možnost Jet!.
4. V případě potřeby navigujte trasu
stisknutím možnosti Spustit.
Chcete-li zadat písmena obsažená
v názvu, stiskněte možnost Kam vést? >
Body zájmu > Hláskovat název.
Chcete-li vyhledat pozici v jiné oblasti,
stiskněte možnost Kam vést? > Blízko.
Řada nüvi 1200 Stručný návod k obsluze
Sledování trasy
Vaše trasa je vyznačena purpurovou
čárou. Během cesty vás přístroj nüvi
vede do cíle pomocí hlasových nápověd,
šipek na mapě a popisů trasy v horní části
mapy. Pokud se vychýlíte z původní trasy,
přístroj nüvi přepočítá trasu.
Podržením prstu na obrazovce a jeho
tažením si můžete zobrazit různé oblasti
mapy.
A pokud cestujete po hlavních silnicích,
může se objevit ikona Omezení rychlosti.
➊
➋
➍
➌
➎ ➏
➋ S tisknutím zobrazíte stránku
➌
➍
➎
➏
➐
Seznam odboček.
Stisknutím zobrazíte stránku Kde
se nacházím?.
Stisknutím ikony
a
provedete zvětšení a zmenšení.
Stisknutím se vrátíte do hlavního
menu.
Stisknutím zobrazíte Trasový
počítač.
Stisknutím změníte datové pole.
Přidání zastávky
1. Během jízdy podle navigace stiskněte
ikonu > Kam vést?.
2. Vyhledávání mimořádné zastávky.
3. Stiskněte tlačítko Jet!.
➐
➊ S tisknutím zobrazíte stránku Další
4. Stisknutím možnosti Přidat jako
pomocný bod přidáte tuto zastávku
před dojetím do cílové destinace.
odbočka.
Řada nüvi 1200 Stručný návod k obsluze
Objíždění
1. Během jízdy podle navigace stiskněte
ikonu .
2. Stiskněte ikonu
nebo
.
Používání dopravních
informací FM TMC
Poznámka: Společnost Garmin
není odpovědná za přesnost dopravních
informací.
Přijímač dopravních informací FM TMC
(Traffic Message Channel) je součástí
některých balení přístroje nüvi.
Aby mohly být přijímány dopravní
informace, musí se přijímač dopravních
informací a přístroj nüvi nacházet
v datovém pásmu stanice FM vysílající
data TMC. Předplatné připojené
k přijímači dopravních informací
FM nemusíte aktivovat. Předplatné je
automaticky aktivováno poté, co váš
přístroj nüvi začne přijímat satelitní
signály během příjmu dopravních
signálů od poskytovatele placených
služeb. Více informací naleznete na
adrese www.garmin.com/traffic nebo
www.garmin.com.
Pokud dojde na trase k velkému zpoždění
vlivem husté dopravy během navigace,
přístroj nüvi automaticky přepočítá trasu.
Ikona dopravy
mění barvu podle
závažnosti dopravní situace na vaší trase
nebo na silnici, po které právě jedete.
Poznámka: Vyhřívaná
(metalizovaná) okna mohou mít
negativní vliv na výkon přijímače
dopravních informací.
Zobrazení reklam (pouze Severní
Amerika)
Pokud balení přístroje nüvi obsahuje
přijímač dopravních informací, můžete
dostávat reklamy a kupóny související
s daným místem.
Stisknutím reklamy na obrazovce
zobrazíte více informací.
upozornění: Nezapisujte si kódy
kupónů během jízdy.
Řada nüvi 1200 Stručný návod k obsluze
Používání funkcí handsfree
Bezdrátová technologie Bluetooth je
k dispozici u některých modelů přístroje
nüvi.
Chcete-li používat funkce handsfree, je
nutné spárovat váš telefon se zařízením
nüvi. Aby bylo možné provést spárování
a propojení, vaše zařízení a přístroj nüvi
musí být zapnuté a blízko sebe.
Párování telefonu
1. Zapněte součást Bluetooth v telefonu.
2. Na přístroji nüvi stiskněte možnost
Nástroje > Nastavení > Bluetooth.
3. Stiskněte tlačítko pod možností
Bluetooth a stiskněte možnost
Zapnout > OK.
4. Stiskněte možnost Přidat zařízení >
OK.
5. Vyberte svůj telefon a stiskněte tlačítko
OK.
6. V telefonu zadejte kód PIN pro
technologii Bluetooth (1234) pro
přístroj nüvi.
Řada nüvi 1200 Stručný návod k obsluze
Volání na telefonní číslo
1. Vyberte možnost Telefon > Vytočit.
2. Zadejte číslo a stiskněte tlačítko
Vytočit.
3. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte
ikonu
> Ukončit hovor.
Příjem hovoru
Pokud máte hovor, otevře se okno
Příchozí hovor.
• Stisknutím možnosti Přijmout hovor
přijmete.
• Stisknutím možnosti Ignorovat
můžete volání ignorovat a vypnout
vyzvánění telefonu.
Nabíjení přístroje nüvi
• Připojte napájecí kabel ve vozidle.
• Připojte kabel USB (součástí
některých balení).
• Připojte adaptér AC (volitelné
příslušenství).
Zabezpečení přístroje nüvi
1. Ujistěte se, že se nacházíte na
bezpečnostní pozici a že přístroj
nüvi přijímá satelitní signály.
mapy ztrácíte při registraci po telefonu
nebo pokud promeškáte 60 denní lhůtu
od prvního použití zařízení nüvi při jízdě
autem.
2. Stiskněte možnost Nástroje >
Nastavení > Zabezpečení.
Více informací
3. Stiskněte tlačítko pod funkcí Garmin
Lock.
4. Zadejte kód PIN obsahující čtyři čísla.
5. Stiskněte možnost Nastavit.
POZNÁMKA: Pokud zapomenete svůj
kód PIN a bezpečnostní pozici, musíte
přístroj nüvi odeslat do společnosti
Garmin, která provede jeho odemčení.
Musíte rovněž zaslat platnou registraci
výrobku anebo doklad o nákupu.
Služba nüMaps Guarantee™
Chcete-li získat jednu bezplatnou
aktualizaci map (je-li dostupná),
zaregistruje svůj přístroj nüvi na
webové stránce http://my.garmin.com
do 60 dnů od zahájení vyhledávání
satelitních signálů a používání přístroje
nüvi. Nárok na bezplatnou aktualizaci
Více informací o přístroji nüvi
zobrazíte výběrem možnosti Nástroje >
Nápověda. Stáhněte si nejnovější verzi
návodu k obsluze z webové stránky
www.garmin.com. Další informace o
příslušenství získáte na webové stránce
http://buy.garmin.com nebo u svého
prodejce Garmin.
Garmin®, logo společnosti Garmin a nüvi® jsou obchodní
značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin
Lock™ a nüMaps Guarantee™ jsou obchodní značky
společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností.
Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného
souhlasu společnosti Garmin. Značka slova Bluetooth®
a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin
podléhá licenci. microSD™ je obchodní značka
společnosti SanDisk nebo jejích dceřiných společností.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising