Garmin | nuvi 1200, GPS, Europe RACC | User guide | Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC מדריך למשתמש

Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC מדריך למשתמש
‫‪‎‬‬
‫דגמי ‪nüvi 1200/1300/1400‬‬
‫®‬
‫מדריך למשתמש‬
‫לשימוש עם דגמי ‪ nüvi‬הבאים‪:‬‬
‫‪,1200‬‏‪,1210‬‏‪,1240‬‏‪,1245‬‏‪,1250‬‏‪,1255‬‏‪1260‬‬
‫‪,1300‬‏‪,1310‬‏‪,1340‬‏‪,1350‬‏‪,1370‬‏‪1390‬‬
‫‪,1410‬‏‪,1440‬‏‪,1450‬‏‪1490‬‬
‫© ‪ Garmin Ltd.‎2009-2011‬או החברות הבנות שלה‬
‫‪Garmin International, Inc.‎‬‬
‫‪East 151st Street,‎1200‬‬
‫‪Olathe, Kansas 66062,‬‬
‫‪USA‬‬
‫טל'‪ ‎(913) 397.8200 :‬או‬
‫‪‎(800) 800.1020‬‬
‫פקס‪‎(913) 397.8282 :‬‬
‫‪Garmin (Europe) Ltd.‎‬‬
‫‪Liberty House‬‬
‫‪Hounsdown Business Park,‎‬‬
‫‪Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK‬‬
‫טל'‪( ‎+44 (0) 870.8501241 :‬מחוץ לבריטניה)‬
‫‪( 0808‎2380000‬בתוך בריטניה)‬
‫פקס‪‎+44 (0) 870.8501251 :‬‬
‫‪Garmin Corporation‬‬
‫מס' ‪68‬‬
‫‪Jangshu 2nd Road,‎‬‬
‫‪Sijhih, Taipei County,‬‬
‫‪Taiwan‬‬
‫טל'‪886/2.2642.9199 :‬‬
‫פקס‪886/2.2642.9099 :‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪ .‬להוציא כמתואר מפורשות במסמך זה‪ ,‬אין לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לשדר‪ ,‬להפיץ‪ ,‬להוריד‪ ,‬או לאחסן כל חלק‬
‫של מדריך זה בכל אמצעי אחסון ולצורך כל מטרה שהיא‪ ,‬ללא הסכמתה המפורשת של חברת ‪ ,Garmin‬שתינתן מראש ובכתב‪.‬‬
‫חברת ‪ Garmin‬מעניקה בזאת את ההרשאה להוריד עותק יחיד של מדריך למשתמש זה לכונן קשיח או לאמצעי אחסון אלקטרוני‬
‫אחר‪ ,‬לצורך תצוגה והדפסה של עותק אחד של מדריך זה או של כל תיקון למדריך‪ ,‬בתנאי שהעותק האלקטרוני או המודפס של‬
‫מדריך זה יכיל את הטקסט המלא של הודעת זכויות היוצרים‪ .‬חל איסור מוחלט על הפצה מסחרית ובלתי מורשית של מדריך זה‬
‫או של כל תיקון למדריך זה‪.‬‬
‫המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת‪ .‬חברת ‪ Garmin‬שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את‬
‫מוצריה וכן להכניס שינויים בתוכן מבלי שתהיה מחויבת ליידע כל אדם או ארגון לגבי שינויים ושיפורים אלה‪ .‬עבור לאתר‬
‫האינטרנט של ‪Garmin‬‏ (‪ )www.garmin.com‬לקבלת העדכונים האחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה ובמוצרים‬
‫אחרים של חברת ‪ Garmin‬ולתפעולם‪.‬‬
‫השם‪ ,Garmin®‎‬הסמל של ‪Garmin‬‏‪ ‎nüvi® ,‬ו‪ MapSource® -‬הם סימנים מסחריים של‪ Garmin Ltd.‎‬או של החברות הבנות‬
‫שלה‪ ,‬והם רשומים בארה"ב ובמדינות אחרות‪ .‬השמות ™‪,Garmin Lock‬‏‪,myGarmin™‎‬‏‪,myGarmin Agent™‎‬‏ ‪,ecoRout™‎‬‏‬
‫‪‎‬‬
‫‪cityXplorer™‎‬‬
‫ו‪ nüMaps Guarantee™ -‬הם סימנים מסחריים של‪ Garmin Ltd.‎‬או של החברות הבנות שלה‪ .‬אין להשתמש‬
‫בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של ‪.Garmin‬‬
‫סימן המילה והסמלים של ‪ Bluetooth®‎‬מצויים בבעלותה של‪ ,Bluetooth SIG, Inc.‎‬וכל שימוש בשם כזה על‪-‬ידי ‪Garmin‬‬
‫נעשה בכפוף לרישיון‪ .‬השם‪ Windows®‎‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪ Microsoft Corporation‬בארצות הברית ו‪/‬או במדינות‬
‫אחרות‪ .‬השם ‪ Mac®‎‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪ .Apple Computer, Inc.‬השם ‪ microSD™‎‬הוא סימן מסחרי של ‪SanDisk‬‬
‫או של החברות הבנות שלה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות למפה מיפוי והוצאה לאור בע»מ‬
‫פברואר ‪2011‬‬
‫‪Part Number 190-01041-27 Rev. D‬‬
‫הודפס בטייוואן‬
‫תוכן העניינים‬
‫תוכן העניינים‬
‫דגמי ‪iv.....nüvi 1200/1300/1400‬‬
‫היכרות עם המכשיר‪1...................‬‬
‫מבט על ה‪1..............................nüvi-‬‬
‫שימוש בתפריט הראשי ‪1....................‬‬
‫הכנת מכשיר ה‪ nüvi-‬לשימוש‪2............‬‬
‫שימוש בלחצן ההפעלה ‪4....................‬‬
‫כוונון עוצמת הקול ‪4...........................‬‬
‫ניווט בין המסכים‪4.............................‬‬
‫איתור היעד שלך‪4.............................‬‬
‫ניווט במצב שימוש ‘הולך רגל’‪6............‬‬
‫הוספת עצירה‪7.................................‬‬
‫שינוי יעד ‪7.......................................‬‬
‫ביצוע מעקף ‪7...................................‬‬
‫עצירת המסלול ‪7...............................‬‬
‫מתן משוב לגבי נקודות עניין‪10............‬‬
‫חיפוש מקום על‪-‬ידי איות השם ‪10........‬‬
‫חיפוש בקרבת מיקום אחר ‪11...............‬‬
‫חיפוש מקומות שנמצאו לאחרונה ‪12.....‬‬
‫חיפוש מקומות באמצעות המפה ‪13......‬‬
‫הזנת קואורדינטות ‪14........................‬‬
‫ניווט באמצעות תצלום‪14....................‬‬
‫שימוש בדפי המפה ‪15.................‬‬
‫הצגת מחשב המסע ‪16......................‬‬
‫הצגת רשימת הפניות ‪16....................‬‬
‫הצגת הדף ‘הפנייה הבאה’‪17..............‬‬
‫הצגת הדף ‘תצוגת צומת’‪17................‬‬
‫שימוש בדף מפת הולכי רגל ‪18............‬‬
‫לאן?‪8........................................‬‬
‫חיפוש כתובת ‪8.................................‬‬
‫הגדרת מיקום בית‪8...........................‬‬
‫שימוש בדף 'לדרך!' ‪9.........................‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫‪i‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫ביצוע שיחות טלפון בעזרת‬
‫דיבורית ‪19.................................‬‬
‫זיווג הטלפון ‪19.................................‬‬
‫קבלת שיחה ‪20................................‬‬
‫במהלך שיחה ‪21..............................‬‬
‫גישה לתפריט הטלפון ‪21....................‬‬
‫ניהול קבצים ‪24...........................‬‬
‫סוגי קבצים נתמכים ‪24.......................‬‬
‫חיבור מכשיר ה‪ nüvi-‬למחשב ‪24.........‬‬
‫העברת קבצים ‪25.............................‬‬
‫מחיקת קבצים ‪25.............................‬‬
‫שימוש בכלים ‪26.........................‬‬
‫גישה להגדרות ‪26.............................‬‬
‫שימוש בדף ‘היכן אני נמצא?’ ‪26..........‬‬
‫גישה לעזרה‪26.................................‬‬
‫שימוש במציג התמונות ‪27..................‬‬
‫גישה לנתונים שלי ‪28.........................‬‬
‫שימוש בשעון העולמי‪28.....................‬‬
‫שימוש במחשבון ‪28...........................‬‬
‫‪ii‬‬
‫שימוש בממיר היחידות ‪28..................‬‬
‫‪‎‬‬
‫ב‪29................................ecoRoute™ -‬‬
‫שימוש‬
‫איפוס נתוני ‪32..................ecoRoute‬‬
‫הצגת מבצעים ‪33..............................‬‬
‫שימוש בתנועת‬
‫‪34............................ FM TMC‬‬
‫הבנת דיווחי התנועה ‪34.......FM TMC‬‬
‫הבנת דיווחי התנועה של‬
‫תנועה ‪35.........................................‬‬
‫קבלת נתוני תנועה ‪35........................‬‬
‫דיווחי תנועה באזורך ‪36.....................‬‬
‫דיווחי תנועה במסלול שלך ‪36..............‬‬
‫הצגת מפת התנועה‪37.......................‬‬
‫הצגת עיכובי תנועה ‪37.......................‬‬
‫הצגת מבצעים ‪37..............................‬‬
‫התאמה אישית של מכשיר‬
‫ה‪38..................................nüvi-‬‬
‫שינוי הגדרות המערכת‪38...................‬‬
‫שינוי הגדרות הניווט ‪39......................‬‬
‫כוונון הגדרות התצוגה‪39....................‬‬
‫עדכון הגדרות הזמן ‪40......................‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫תוכן העניינים‬
‫הגדרת השפות ‪40.............................‬‬
‫שינוי הגדרות המפה ‪41......................‬‬
‫שינויהגדרות האבטחה ‪41..................‬‬
‫הגדרת אפשרויות טכנולוגיית‬
‫‪42................................Bluetooth‬‬
‫שינוי הגדרות נקודות הסמיכות ‪43.......‬‬
‫הצגת פרטי מינויים לדיווחי תנועה ‪43....‬‬
‫שחזור כל ההגדרות‪44.......................‬‬
‫נספח‪45.....................................‬‬
‫הטיפול במכשיר ה‪45................ nüvi-‬‬
‫נעילת מכשיר ה‪46.................... nüvi-‬‬
‫כיול המסך ‪47...................................‬‬
‫עדכון התוכנה‪47...............................‬‬
‫ניקוי נתוני המשתמש ‪47....................‬‬
‫מידע על הסוללה ‪48..........................‬‬
‫טעינת מכשיר ה‪48.................... nüvi-‬‬
‫החלפת הנתיך‪48..............................‬‬
‫הסרת מכשיר ה‪ nüvi-‬והתושבת ‪49......‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫התקנה בלוח המחוונים ‪49.................‬‬
‫™‪49.................nüMaps Guarantee‬‬
‫מפות נוספות‪50................................‬‬
‫אודות אותות הלוויין של ה‪50......GPS-‬‬
‫תוספות ואביזרים אופציונליים‪50..........‬‬
‫מדריך הטיולים של ‪52.......... Garmin‬‬
‫צור קשר עם ‪52....................Garmin‬‬
‫רישום ה‪52.............................. nüvi-‬‬
‫מפרטים ‪53......................................‬‬
‫הצהרת תאימות‪56............................‬‬
‫הסכם רישיון תוכנה ‪56.......................‬‬
‫פתרון בעיות‪57.................................‬‬
‫אינדקס‪60..................................‬‬
‫‪iii‬‬
‫ ימגד‪ nüvi 1200/1300‬ימגד‬
‫דגמי ‪nüvi 1200/1300/1400‬‬
‫דגם‬
‫טכנולוגיית‬
‫סיוע‬
‫‪ Bluetooth®‎‬נתיבים‬
‫תצוגת‬
‫צומת‬
‫‪1200‬‬
‫‪1210/1260/‬‬
‫✓‬
‫‪1240/1250‬‬
‫‪1245/1255/‬‬
‫‪1350‬‬
‫✓‬
‫‪1300‬‬
‫‪1310‬‬
‫✓‬
‫‪1340‬‬
‫‪1370‬‬
‫‪1410‬‬
‫‪1440/1450‬‬
‫‪1390/1490‬‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫אירופה‬
‫בלבד‬
‫אירופה‬
‫בלבד‬
‫אירופה‬
‫בלבד‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫מבטא שמות‬
‫רחובות‬
‫✓‬
‫מגבלת מהירות‬
‫במפה‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫אירופה בלבד‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫הערה‪ :‬עבור אל ‪ www.garmin.com‬או ראה תכולת האריזה בקופסת המוצר שלך למידע נוסף‪.‬‬
‫‪iv‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫היכרות עם המכשיר‬
‫מבט על ה‪nüvi-‬‬
‫היכרות עם המכשיר‬
‫לחצן הפעלה‪:‬‬
‫לחץ כדי להפעיל ולכבות את ה‪.nüvi-‬‬
‫שימוש בתפריט הראשי‬
‫➎‬
‫➐‬
‫➍‬
‫➏‬
‫➌➋ ➊‬
‫➓ ➒ ➑‬
‫מחבר מיני‪USB-‬‬
‫רמקול‬
‫חריץ לכרטיס‬
‫‪microSD™‎‬‬
‫מיקרופון‬
‫הערה‪ :‬בכפוף לדגם ‪ nüvi‬שברשותך‪,‬‬
‫תמונות וצילומי מסך מסוימים עשויים‬
‫להיות שונים‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫➊‬
‫➋‬
‫➌‬
‫➍‬
‫➎‬
‫➏‬
‫➐‬
‫➑‬
‫➒‬
‫➓‬
‫עוצמת לוויין ה‪.GPS-‬‬
‫מצב טכנולוגיית ‪.Bluetooth‬‬
‫גע כדי לבחור מצב שימוש‪.‬‬
‫שעה נוכחית‪ .‬גע כדי לשנות את הגדרות‬
‫השעה‪.‬‬
‫מצב הסוללה‪.‬‬
‫גע כדי לחפש יעד‪.‬‬
‫גע כדי להציג את המפה‪.‬‬
‫גע כדי לבצע שיחה כאשר אתה מחובר‬
‫לטלפון נייד תואם בדגמים מסוימים‪.‬‬
‫גע כדי לשנות את עוצמת הקול‪.‬‬
‫גע כדי להשתמש בכלים‪ ,‬כגון הגדרות‬
‫ועזרה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫היכרות עם המכשיר‬
‫הכנת מכשיר ה‪ nüvi-‬לשימוש‬
‫לפני התקנת ה‪ ,nüvi -‬עיין במדריך מידע חשוב על הבטיחות והמוצר כדי לקבל מידע על חוקים הקשורים להתקנה על‬
‫השמשה הקדמית‪.‬‬
‫התקנת ה‪nüvi-‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫הסר את הפלסטיק השקוף מכיפת היניקה‪ .‬הנח את כיפת היניקה על השמשה הקדמית‪.‬‬
‫מרכב כיפת היניקה‬
‫הפוך את הידית לאחור‪ ,‬לכיוון השמשה‬
‫הקדמית‪.‬‬
‫הצמד את העריסה לזרוע כיפת היניקה‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל למכונית לחלקו‬
‫האחורי של ה‪.nüvi -‬‬
‫עריסה‬
‫חבר את הקצה השני של כבל החשמל לרכב‬
‫לשקע חשמל ברכב‪ .‬היחידה תופעל באופן אוטומטי‬
‫אם היא מחוברת והרכב מותנע‪ .‬פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך‪.‬‬
‫הכנס את החלק התחתון של מכשיר ה‪ nüvi-‬לעריסה‪.‬‬
‫הטה את מכשיר ה‪ nüvi-‬לאחור עד שייכנס למקומו‬
‫בנקישה‪.‬‬
‫אם אתה משתמש במקלט תנועה באירופה‪ ,‬חבר‬
‫את האנטנה החיצונית למקלט התנועה והצמד אותו‬
‫כבל חשמל‬
‫לשמשה בעזרת כיפות היניקה‪( .‬מקלטים של דיווחי‬
‫למכונית‬
‫תנועה כלולים בחבילות ‪ nüvi‬מסוימות‪ .‬ראה עמוד‪).iv‎‬‬
‫אזהרה‪ :‬מוצר זה מכיל סוללת ליתיום‪-‬יון‪ .‬כדי למנוע נזק‪ ,‬הוצא את היחידה מהמכונית כאשר תצא ממנה‪ ,‬או אחסן אותה‬
‫הרחק מאור שמש ישיר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫רישכמה םע תורכיה‬
‫קבלת נתוני לוויינים‬
‫‪ .1‬צא החוצה לאזור פתוח‪ ,‬הרחק מבניינים‬
‫גבוהים ועצים‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעל את מכשיר ה‪.nüvi-‬‬
‫קבלת אותות לוויין עשויה להימשך מספר‬
‫מציינים את עוצמת‬
‫דקות‪ .‬הפסים‬
‫הלוויין‪ .‬כאשר פס אחד לפחות הוא ירוק‪ ,‬הרי‬
‫שמכשיר ה‪ nüvi-‬קיבל אותות לוויין‪.‬‬
‫בחירת מצב שימוש‬
‫הולך רגל‬
‫מכונית‬
‫אופניים‬
‫מסופקות עם מכשיר ה‪ .nüvi-‬ראה‬
‫‪ www.garmin.com‬לרכישת מפות‬
‫‪.cityXplorer‬‬
‫לשינוי מצב השימוש‪:‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בסמל מצב‬
‫השימוש שבפינה השמאלית העליונה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר במצב הרצוי וגע באישור‪.‬‬
‫‪ .3‬גע בכן‪ ,‬וקבע הגדרות בהתאם להוראות‬
‫המוצגות במסך‪.‬‬
‫ניווט בדרכי שטח‬
‫אם אינך נוהג בכבישים בעת הניווט‪ ,‬השתמש‬
‫במצב ‘דרכי שטח’‪ .‬גע ב‪-‬כלים > הגדרות‬
‫> ניווט > העדפת מסלול > דרכי שטח >‬
‫אישור‪.‬‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬מספק מספר מצבי שימוש‬
‫לשיטות ניווט שונות‪ .‬הניתוב מחושב בצורה‬
‫שונה על סמך מצב השימוש שלך‪ .‬לדוגמה‪,‬‬
‫במצב השימוש ‘הולך רגל’‪ ,‬כאשר מפות‬
‫‪ cityXplorer™‎‬טעונות‪ ,‬ה‪ nüvi-‬ייחשב נתיב‬
‫שמשתמש בשילוב של אפשרויות תחבורה‬
‫ציבורית‪ ,‬כגון נסיעה באוטובוס או רכבת‬
‫תחתית והליכה‪ .‬מפות ‪ cityXplorer‬אינן‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫‪3‬‬
‫רישכמה םע תורכיה‬
‫שימוש בלחצן ההפעלה‬
‫לחץ על הלחצן הפעלה ושחרר אותו‬
‫במהירות‪ ,‬כדי להציג אפשרויות נוספות‪:‬‬
‫כדי לשנות את‬
‫וב‪-‬‬
‫•גע ב‪-‬‬
‫בהירות המסך‪.‬‬
‫•גע ב‪-‬נעל מסך כדי למנוע נגיעות מקריות‬
‫במסך‪.‬‬
‫•גע ב‪-‬כיבוי כדי לכבות את מכשיר‬
‫ה‪ .nüvi-‬באפשרותך לכבות את מכשיר‬
‫ה‪ nüvi-‬גם על‪-‬ידי לחיצה על לחצן‬
‫ההפעלה במשך שלוש שניות בקירוב‪.‬‬
‫איפוס מכשיר ה‪nüvi-‬‬
‫אם מכשיר ה‪ nüvi-‬מפסיק לפעול‪ ,‬אפס‬
‫אותו‪ .‬לשם כך‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על לחצן‬
‫ה‪-‬הפעלה‪.‬‬
‫ניווט בין המסכים‬
‫•כדי לחזור במהירות לתפריט הראשי‪,‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על ‪.‬‬
‫•גע ב‪ -‬וב‪ -‬כדי לראות אפשרויות‬
‫בחירה נוספות‪ .‬לחץ לחיצה ארוכה כדי‬
‫לגלול מהר יותר‪.‬‬
‫איתור היעד שלך‬
‫התפריט ‘לאן?’ מספק מספר קטגוריות שונות‬
‫שבהן ניתן להשתמש בעת חיפוש כתובות‪,‬‬
‫ערים ומיקומים אחרים‪ .‬המפות המפורטות‬
‫שטעונות ב‪ nüvi-‬כוללות מיליוני נקודות‬
‫עניין‪ ,‬כגון מסעדות‪ ,‬בתי מלון ושירותי רכב‪.‬‬
‫כוונון עוצמת הקול‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע ב‪-‬עוצמת קול‪ .‬גע‬
‫כדי לכוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫וב‪-‬‬
‫ב‪-‬‬
‫גע בתיבה הסמוכה ל‪-‬השתק כדי להשתיק את‬
‫כל השמע‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫רישכמה םע תורכיה‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬לאן?‪.‬‬
‫‪ .4‬בחר יעד‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ .5‬גע ב‪-‬לדרך!‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר קטגוריית משנה‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫‪5‬‬
‫רישכמה םע תורכיה‬
‫ניווט במצב שימוש ‘הולך רגל’‬
‫שימוש בדף ‘תוכנית מסע’‬
‫במצב השימוש ‘הולך רגל’‪ ,‬דף תוכנית המסע‬
‫מופיע לאחר הנגיעה ב‪-‬לדרך!‪.‬‬
‫‪ .1‬בחר מסלול מתוך הדף ‘אפשרויות‬
‫מסלול’ כדי להציג את הדף ‘תוכנית‬
‫מסע’‪ .‬כל אחד מהמסלולים בדף מספק‬
‫שילוב שונה של אפשרויות תחבורה‬
‫ציבורית והליכה ברגל‪.‬‬
‫בחר קטע מהמסלול כדי להציג הוראות‬
‫מפורטות יותר‪ ,‬או גע ב‪-‬התחל כדי‬
‫ליצור מסלול‪.‬‬
‫‪ .2‬גע ב‪-‬התחל‪.‬‬
‫שימוש בדף ‘אפשרויות מסלול’‬
‫במצב השימוש ‘הולך רגל’‪ ,‬הדף ‘אפשרויות‬
‫מסלול’ מופיע לאחר הנגיעה ב‪-‬לדרך! אם‬
‫במכשיר ה‪ nüvi-‬נטענו מפות ‪cityXplorer‬‬
‫של האזור העירוני הנוכחי‪ .‬ראה‬
‫‪ www.garmin.com‬לרכישת מפות‬
‫‪.cityXplorer‬‬
‫‪6‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫רישכמה םע תורכיה‬
‫הוספת עצירה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בעת ניווט במסלול‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫> לאן?‪.‬‬
‫חפש את העצירה הנוספת‪.‬‬
‫גע ב‪-‬לדרך!‪.‬‬
‫גע ב‪-‬הוסף כנקודת עצירה כדי להוסיף‬
‫עצירה זו לפני היעד הסופי שלך‪.‬‬
‫שינוי יעד‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בעת ניווט במסלול‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫> לאן?‪.‬‬
‫חפש את העצירה הנוספת‪.‬‬
‫גע ב‪-‬לדרך!‪.‬‬
‫גע ב‪-‬הגדר כיעד חדש כדי להפוך את‬
‫המיקום ליעד הסופי‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫ביצוע מעקף‬
‫‪ .1‬בעת ניווט במסלול‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫או ב‪. -‬‬
‫‪ .2‬גע ב‪-‬‬
‫אם המסלול שבו אתה מנווט כרגע הוא‬
‫האפשרות הסבירה היחידה‪ ,‬ייתכן שמכשיר‬
‫ה‪ nüvi-‬לא יחשב מעקף‪.‬‬
‫עצירת המסלול‬
‫‪ .1‬כאשר המסלול פעיל‪ ,‬גע ב‪-‬תפריט‪.‬‬
‫‪ .2‬גע ב‪-‬עצור‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫?ןאל‬
‫לאן?‬
‫התפריט ‘לאן?’ מספק מספר קטגוריות שונות‬
‫שבאמצעותן ניתן לחפש מיקומים‪ .‬כדי ללמוד‬
‫כיצד לבצע חיפוש פשוט‪ ,‬בעמוד ‪.4‬‬
‫חיפוש כתובת‬
‫הערה‪ :‬בכפוף לגירסת המפות הטעונות‬
‫במכשיר ה‪ ,nüvi-‬שמות הלחצנים עשויים‬
‫להיות שונים וייתכן ששלבים מסוימים‬
‫יופיעו בסדר שונה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪8‬‬
‫גע ב‪-‬לאן? > כתובת‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬שנה את האזור‪,‬‬
‫המדינה‪ ,‬או המחוז‪.‬‬
‫גע ב‪-‬חפש בכל‪.‬‬
‫אם ידועה לך העיר‪ ,‬גע ב‪-‬איית עיר‪,‬‬
‫הזן את העיר‪/‬המיקוד וגע ב‪-‬בוצע‪ .‬בחר‬
‫בעיר‪/‬במיקוד הרצויים מתוך הרשימה‬
‫(לא כל נתוני המפות מספקים חיפוש‬
‫מיקוד)‪.‬‬
‫הזן את מספר הרחוב וגע ב‪-‬בוצע‪.‬‬
‫הזן את שם הרחוב וגע ב‪-‬בוצע‪.‬‬
‫‪ .6‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר ברחוב הנכון מתוך‬
‫הרשימה‪.‬‬
‫‪ .7‬במידת הצורך‪ ,‬גע בכתובת‪.‬‬
‫הגדרת מיקום בית‬
‫הגדר את מיקום הבית שלך לפי המקום‬
‫שאליו אתה חוזר בתדירות הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫‪ .1‬כדי להגדיר את מיקום הבית שלך‪ ,‬גע‬
‫ב‪-‬לאן? > הביתה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•הזן את כתובתך‪.‬‬
‫•השתמש במיקום הנוכחי‪.‬‬
‫•בחר מתוך רשימת המיקומים‬
‫שנמצאו לאחרונה‪.‬‬
‫הביתה‬
‫כדי לנווט הביתה לאחר שהגדרת את מיקום‬
‫הבית‪ ,‬גע ב‪-‬לאן? > הביתה‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫?ןאל‬
‫שינוי מיקום הבית שלך‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬כלים > הנתונים שלי > קבע‬
‫מיקום בית‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•הזן את כתובתך‪.‬‬
‫•השתמש במיקום הנוכחי‪.‬‬
‫•בחר מתוך רשימת המיקומים‬
‫שנמצאו לאחרונה‪.‬‬
‫עריכת מיקום הבית שלך‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬לאן? > מועדפים > כל‬
‫המועדפים> בית‪.‬‬
‫‪ .2‬גע ב‪-‬עריכה‪ ,‬הזן את השינויים וגע ב‪s-‬‬
‫בוצע‪.‬‬
‫אם מחקת את מיקום הבית שלך‪ ,‬תוכל‬
‫להגדירו מחדש אותו‪ .‬לשם כך‪ ,‬בצע את‬
‫הפעולות המתוארות בעמוד ‪.8‬‬
‫שימוש בדף 'לדרך!'‬
‫לאחר שבחרת במיקום היעד הרצוי‪ ,‬הדף‬
‫‘לדרך!’ נפתח‪.‬‬
‫➋ ➊‬
‫➎‬
‫➏‬
‫➊‬
‫➋‬
‫➌‬
‫➍‬
‫➎‬
‫➏‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫➌‬
‫➍‬
‫גע כדי להציג מידע נוסף על המיקום‪.‬‬
‫גע ב‪ -‬וב‪ -‬להגדלה והקטנה‪.‬‬
‫גע כדי להתקשר למיקום זה כשתהיה‬
‫מחובר לטלפון‪.‬‬
‫גע כדי לשמור מיקום זה במועדפים‬
‫שלך‪.‬‬
‫גע כדי ליצור מסלול עם הנחיות פנייה‪-‬‬
‫אחר‪-‬פנייה למיקום זה‪.‬‬
‫גע כדי לחזור לדף הקודם‪ .‬גע והחזק‬
‫כדי לחזור לתפריט הראשי‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫?ןאל‬
‫מתן משוב לגבי נקודות עניין‬
‫‪ .1‬בדף 'לדרך!' ‪ ,‬גע בתיבה הלבנה‪ .‬מידע‬
‫מפורט על המיקום יופיע‪.‬‬
‫‪ .2‬גע ב‪-‬משוב עבור האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫•ערוך דירוג—גע בעיגול כדי לספק‬
‫לנקודת העניין (‪ )POI‬דירוג מ‪ 1-‬עד‬
‫‪ 5‬כוכבים‪.‬‬
‫•דווח על שגיאה—הפריט יוסר‬
‫מהחיפושים העתידיים‪ .‬כאשר‬
‫ה‪ nüvi-‬מחובר למחשב‪ ,‬יישלחו‬
‫דוחות ל‪ .Garmin-‬עמוד ‪.24‬‬
‫•ערוך מספר טלפון—השתמש בלוח‬
‫המקשים כדי לשנות את מספר‬
‫הטלפון‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫חיפוש מקום על‪-‬ידי איות‬
‫השם‬
‫השתמש בלוח המקשים שעל המסך כדי‬
‫לאיית את שם היעד המבוקש‪ .‬ניתן גם להזין‬
‫אותיות הכלולות בשם כדי לצמצם את‬
‫החיפוש‪.‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬לאן? > נקודות עניין > איות שם‪.‬‬
‫‪ .2‬באמצעות לוח המקשים שבמסך‪ ,‬הזן‬
‫את האותיות של שם היעד‪.‬‬
‫‪ .3‬גע ב‪-‬בוצע‪.‬‬
‫שימוש בלוח המקשים במסך‬
‫כאשר מופיע לוח מקשים במסך‪ ,‬גע באות או‬
‫במספר כדי להזין אותם‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫?ןאל‬
‫כדי להוסיף רווח‪ .‬גע ב‪-‬‬
‫גע ב‪-‬‬
‫כדי להזיז את הסמן (זמין בדגמי‬
‫וב‪-‬‬
‫‪ nüvi‬מסוימים)‪ .‬גע ב‪ -‬כדי למחוק תו‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על כדי למחוק את‬
‫הרשומה כולה‪.‬‬
‫גע ב‪-‬מצב כדי לבחור במצב ‘שפת לוח‬
‫כדי להזין תווים מיוחדים‪,‬‬
‫מקשים’‪ .‬גע ב‪-‬‬
‫כגון סימני ניקוד‪ .‬כדי לשנות את פריסת לוח‬
‫המקשים‪ ,‬עמוד ‪.38‬‬
‫חיפוש בקרבת מיקום אחר‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬לאן? > קרוב‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•היכן אני כעת—חפש בסמוך‬
‫למיקום הנוכחי‪.‬‬
‫•עיר שונה—חפש בסמוך לעיר‬
‫שהוזנה‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫•יעד אחרון—חפש בסמוך ליעד‬
‫אחרון‪.‬‬
‫•יעד מועדף—בחר יעד מתוך‬
‫‘מועדפים’‪.‬‬
‫•המסלול הנוכחי שלי—חפש לאורך‬
‫המסלול הפעיל‪.‬‬
‫•היעד שלי—חפש בקרבת היעד‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫חיפוש מקומות שנמצאו‬
‫לאחרונה‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬מאחסן את ‪ 50‬המקומות‬
‫האחרונים מרשימת ‘מקומות שנמצאו‬
‫לאחרונה’‪ .‬המקומות האחרונים שהוצגו‬
‫מופיעים בראש הרשימה‪ .‬גע ב‪-‬לאן? >‬
‫נמצאו לאחרונה להצגת הפריטים שנמצאו‬
‫לאחרונה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫?ןאל‬
‫מחיקת מקומות שנמצאו לאחרונה‬
‫כדי להסיר את כל המקומות מרשימת‬
‫המקומות שנמצאו לאחרונה‪ ,‬גע ב‪-‬נקה > כן‪.‬‬
‫כל הפריטים יוסרו מתוך הרשימה‪ ,‬אך פעולה‬
‫זו אינה מוחקת את המקום עצמו מתוך מכשיר‬
‫ה‪.nüvi-‬‬
‫שימוש במועדפים‬
‫באפשרותך לשמור מקומות ב'מועדפים'‬
‫כדי שתוכל לאתר אותם במהירות וליצור‬
‫מסלולים שיובילו אליהם‪ .‬גם מיקום הבית‬
‫שלך שמור ב'מועדפים'‪.‬‬
‫שמירת המיקום הנוכחי שלך‬
‫בדף ‘מפה’‪ ,‬גע ב‪ . -‬כדי לשמור על‬
‫המיקום הנוכחי שלך‪ ,‬גע ב‪-‬שמור מיקום‪.‬‬
‫שמירת מקומות שמצאת‬
‫‪ .1‬מתוך הדף ‘לדרך!’ ‪ ,‬גע ב‪-‬שמור‪.‬‬
‫‪ .2‬גע ב‪-‬אישור‪ .‬המיקום נשמר ב‪-‬‬
‫מועדפים‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר קטגוריה‪ .‬המיקומים השמורים שלך‬
‫מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫עריכת מקומות שמורים‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫גע ב‪-‬לאן? > מועדפים‪.‬‬
‫בחר בקטגוריה ובמיקום שברצונך‬
‫לערוך‪.‬‬
‫גע ב‪-‬עריכה‪.‬‬
‫גע בפריט שברצונך לערוך‪:‬‬
‫•שינוי שם—הזן שם חדש וגע‬
‫ב‪-‬בוצע‪.‬‬
‫•צרף תצלום—בחר בתמונה שטענת‬
‫ל‪ nüvi-‬או לכרטיס זיכרון כדי‬
‫להקצות אותה למיקום‪.‬‬
‫•שינוי סמל במפה—גע בסמל חדש‬
‫שישמש לסימון מיקום זה במפה‪.‬‬
‫•שינוי מספר טלפון—הזן מספר‬
‫טלפון וגע ב‪-‬בוצע‪.‬‬
‫חיפוש מקומות שמורים‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬לאן?‪.‬‬
‫‪ .2‬גע ב‪-‬מועדפים‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫?ןאל‬
‫•שינוי קטגוריות—בחר בקטגוריה‬
‫אחרת עבור המיקום‪.‬‬
‫•מחיקה—גע ב‪-‬כן כדי להסיר פריט‬
‫זה מרשימת ה’מועדפים’‪.‬‬
‫יצירת מסלולים ובחירתם‬
‫גע בלאן? > מסלולים‪ .‬בחר במסלול הרצוי‬
‫וגע בלדרך!‪.‬‬
‫יצירת מסלול שמור‬
‫בדגמים מסוימים‪ ,‬אפשר להשתמש ב‪nüvi-‬‬
‫ליצירה ולשמירה של מסלולים לפני הנסיעה‬
‫הבאה‪ .‬ניתן לשמור עד עשרה מסלולים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫כשמסלול פעיל‪ ,‬גע בלאן? (או כלים) >‬
‫מסלולים > חדש‪.‬‬
‫גע בהוסף נקודת התחלה חדשה‪.‬‬
‫חפש מיקום עבור נקודת ההתחלה‪ ,‬וגע‬
‫בבחר‪.‬‬
‫גע בהוסף נקודת סיום חדשה‪.‬‬
‫חפש מיקום עבור נקודת הסיום‪ ,‬וגע‬
‫בבחר‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫כדי להוסיף מיקום למסלול‪.‬‬
‫‪ .6‬גע ב‬
‫כדי להסיר מיקום‪.‬‬
‫גע ב‬
‫‪ .7‬גע בהבא כדי לחשב את המסלול‬
‫ולהציגו במפה‪.‬‬
‫‪ .8‬גע בשמור כדי לשמור את המסלול‬
‫ולצאת‪.‬‬
‫חיפוש מקומות באמצעות‬
‫המפה‬
‫השתמש בדף ‘עיון במפה’ כדי להציג חלקים‬
‫שונים של המפה‪ .‬גע ב‪-‬לאן? > עיון במפה‬
‫עצות לעיון במפה‬
‫•גע במפה וגרור כדי להציג חלקים שונים‬
‫של המפה‪.‬‬
‫•גע ב‪ -‬וב‪ -‬לצורך הגדלה והקטנה‪.‬‬
‫•גע באובייקט כלשהו במפה‪ .‬מופיע חץ‪,‬‬
‫המצביע על האובייקט‪ ,‬ותיבה שמציגה‬
‫מידע על המיקום‪ .‬כאשר התיבה מציגה‬
‫את הכיתוב לחץ להצגת מידע נוסף‪,‬‬
‫קיימות מספר נקודות עניין נוספות‬
‫במיקום זה‪ .‬לחץ כדי לראות את רשימת‬
‫נקודות העניין‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫?ןאל‬
‫•גע ב‪-‬שמור כדי לשמור מיקום זה‪.‬‬
‫•גע ב‪-‬לדרך! כדי לנווט למיקום‪.‬‬
‫•אם סימולטור ה‪ GPS-‬מופעל‪ ,‬גע‬
‫ב‪-‬הגדר מיקום כדי להגדיר את מיקומך‬
‫כמיקום הנבחר‪ .‬עמוד ‪.38‬‬
‫הזנת קואורדינטות‬
‫אם ידועות לך הקואורדינטות הגיאוגרפיות‬
‫של היעד‪ ,‬באפשרותך להשתמש ב‪nüvi-‬‬
‫כדי לנווט ליעד באמצעות קואורדינטות קווי‬
‫הרוחב והאורך‪ .‬אפשרות זו שימושית במיוחד‬
‫במקרה של משחקי ‘חפש את המטמון’‬
‫(‪.)geocaching‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬לאן? > קואורדינטות‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בקואורדינטה שברצונך לכוונן‪.‬‬
‫‪ .3‬גע ב‪-‬תבנית לבחירת תבנית‬
‫הקואורדינטות המתאימה לסוג המפה‬
‫שבה אתה משתמש‪.‬‬
‫‪ .4‬הזן את הקואורדינטות וגע ב‪-‬הבא‪.‬‬
‫ניווט באמצעות תצלום‬
‫ניתן לטעון תמונות עם פרטי מיקום למכשיר‬
‫ה‪ nüvi-‬ולאחר מכן ליצור מסלולים‬
‫למיקומים אלה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪14‬‬
‫עבור אל‬
‫‪http://connect.garmin.com/photos‬‬
‫(לא זמין בכל האזורים) כדי להוריד‬
‫תמונות עם פרטי מיקום‪.‬‬
‫פעל לפי ההוראות שבאתר האינטרנט‬
‫כדי לבחור ולטעון תמונות‪.‬‬
‫גע ב‪-‬לאן? > מועדפים > תצלומים‪.‬‬
‫התמונות עם פרטי המיקום מופיעות‬
‫ברשימה‪.‬‬
‫גע בתמונה הרצויה‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫הפמה יפדב שומיש‬
‫שימוש בדפי המפה‬
‫המסלול שלך מסומן בקו בצבע מגנטה‪ .‬בזמן‬
‫הנסיעה‪ ,‬מכשיר ה‪ nüvi-‬מכוון אותך אל‬
‫היעד באמצעות הנחיות קוליות‪ ,‬חצים במפה‬
‫והוראות נסיעה בחלקה העליון של המפה‪.‬‬
‫דגל משובץ מסמן את היעד שלך‪ .‬אם תצא‬
‫מהמסלול המקורי‪ ,‬מכשיר ה‪ nüvi-‬יחשב‬
‫מחדש את המסלול ויספק הוראות נסיעה‬
‫חדשות‪.‬‬
‫סמל מגבלת מהירות עשוי להופיע בזמן נסיעה‬
‫בכבישים ראשיים‪ .‬הסמל מציג את מגבלת‬
‫המהירות הנוכחית של הכביש‪.‬‬
‫בדגמים מסוימים‪ ,‬מחוון הפנייה כולל גם‬
‫‘סיוע נתיבים’‪ ,‬אשר מבהיר לך באיזה נתיב‬
‫עליך להימצא כדי להתכונן לתמרון הבא‬
‫שלך‪ .‬ראה עמוד ‪ iv‬לעיון ברשימת דגמים‬
‫הכוללים את סיוע הנתיבים‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫➊‬
‫➋‬
‫➌‬
‫➏‬
‫➐‬
‫➊‬
‫➋‬
‫➌‬
‫➍‬
‫➎‬
‫➏‬
‫➐‬
‫➎‬
‫➍‬
‫גע כדי להציג את הפנייה הבאה‪.‬‬
‫גע כדי להציג את רשימת הפניות‪.‬‬
‫גע כדי להגדיל או להקטין‪.‬‬
‫גע כדי לחזור לתפריט הראשי‪.‬‬
‫גע כדי להציג שדה נתונים אחר‪.‬‬
‫גע כדי להציג את הדף ‘היכן אני‬
‫נמצא?’‪.‬‬
‫גע כדי להציג את מחשב המסע‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫הפמה יפדב שומיש‬
‫הצגת מחשב המסע‬
‫גע ב‪-‬איפוס > איפוס מרבי כדי לאפס את‬
‫המהירות המרבית‪.‬‬
‫גע ב‪-‬איפוס > אפס מחיר דלק כדי לאפס את‬
‫מחיר הדלק‪.‬‬
‫מחשב המסע מציג את המהירות הנוכחית‬
‫ומספק נתונים סטטיסטיים על המסע שלך‪.‬‬
‫כדי להציג את מחשב המסע‪ ,‬גע בשדה‬
‫מהירות במפה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם אתה עוצר לעתים קרובות‪,‬‬
‫השאר את מכשיר ה‪ nüvi-‬מופעל כדי‬
‫שיוכל למדוד בצורה מדויקת את הזמן‬
‫שעבר במהלך הנסיעה‪.‬‬
‫הצגת רשימת הפניות‬
‫במהלך הניווט במסלול‪ ,‬רשימת הפניות‬
‫מציגה הנחיות פנייה‪-‬אחר‪-‬פנייה לגבי המסלול‬
‫כולו‪ ,‬כולל המרחק בין הפניות‪.‬‬
‫איפוס של נתוני מחשב המסע‬
‫במפה‪ ,‬גע בשדה מהירות‪ .‬גע ב‪-‬איפוס >‬
‫אפס נתוני מסע כדי לאפס את המידע במחשב‬
‫המסע‪.‬‬
‫כדי לפתוח את רשימת הפניות‪ ,‬גע בשורת‬
‫הטקסט שבחלקו העליון של דף המפה‪ .‬גע‬
‫בפנייה כלשהי ברשימה כדי להציג את הפנייה‬
‫הבאה במסלול זה‪ .‬גע ב‪-‬הצג מפה כדי להציג‬
‫את המסלול השלם בדף ‘עיון במפה’‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫הפמה יפדב שומיש‬
‫הצגת הדף ‘הפנייה הבאה’‬
‫הצגת הדף ‘תצוגת צומת’‬
‫כאשר אתה מנווט במסלול‪ ,‬הפנייה הבאה‬
‫מראה את הפנייה על המפה ואת המרחק‬
‫והזמן שנותרו עד שתגיע לפנייה‪.‬‬
‫בדגמי ‪ nüvi‬מסוימים‪ ,‬הדף ‘תצוגת צומת’‬
‫מציג כמה מהצמתים הבאים ואת הנתיב שבו‬
‫עליך להימצא במהלך הנסיעה‪ .‬כדי להציג‬
‫את הדף ‘תצוגת צומת’‪ ,‬גע בפינה השמאלית‬
‫העליונה של דף המפה‪ .‬כדי לגשת לדף‬
‫‘תצוגת צומת’ מתוך הדף ‘הפנייה הבאה’‪ ,‬גע‬
‫ב‪-‬תצוגת צומת‪.‬‬
‫כדי להציג פנייה קרובה על המפה‪ ,‬גע במחוון‬
‫הפניות שבפינה השמאלית העליונה של‬
‫המפה‪ ,‬או גע בפנייה כלשהי ברשימת הפניות‪.‬‬
‫עמוד ‪ iv‬מפורטים דגמי ה‪ nüvi-‬שכוללים את‬
‫האפשרות של ‘תצוגת צומת’‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫‪17‬‬
‫הפמה יפדב שומיש‬
‫שימוש בדף מפת הולכי רגל‬
‫➊‬
‫➋‬
‫➊‬
‫➌‬
‫➍‬
‫במצב השימוש ‘הולך רגל’‪ ,‬המסלול מוצג‬
‫במפה דו‪-‬ממדית‪ .‬הסמלים ‪, , ,‬‬
‫‪ , ,‬ו‪ -‬מציינים את שיטת הניווט‬
‫לקטע המסלול הספציפי‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כאשר‬
‫אתה רואה את ‪ ,‬עלה על אוטובוס בנקודה‬
‫הספציפית במסלול‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫➊‬
‫➋‬
‫➌‬
‫➍‬
‫גע כדי לעבור בין קטעי המסלול‪.‬‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬מגדיל ומקטין את‬
‫התצוגה בכל קטע של המסלול‪ ,‬אך הוא‬
‫אינו עובר אוטומטית לקטע הבא‪.‬‬
‫גע כדי להציג את תוכנית המסלול‪.‬‬
‫גע כדי להגדיל או להקטין‪.‬‬
‫גע כדי למרכז מחדש את המפה במיקום‬
‫הנוכחי שלך‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫תירוביד תרזעב ןופלט תוחיש עוציב‬
‫ביצוע שיחות טלפון‬
‫בעזרת דיבורית‬
‫הטכנולוגיה האלחוטית ‪ Bluetooth‬זמינה‬
‫בדגמי ‪ nüvi‬מסוימים‪ .‬ראה עמוד ‪.iv‬‬
‫הטכנולוגיה האלחוטית ‪ Bluetooth‬יוצרת‬
‫קישור אלחוטי בין שני התקנים‪ ,‬כגון מכשיר‬
‫טלפון נייד ומכשיר ה‪ .nüvi-‬כדי לבדוק אם‬
‫הטלפון הנייד שברשותך‪ ,‬התומך בטכנולוגיית‬
‫‪ ,Bluetooth‬תואם למכשיר ה‪ ,nüvi-‬בקר‬
‫בכתובת ‪.www.garmin.com/bluetooth‬‬
‫בפעם הראשונה שתשתמש בשני התקנים‪,‬‬
‫עליך "לזווג" ביניהם על‪-‬ידי יצירת קשר‬
‫באמצעות ‪ PIN‬או מפתח סיסמה‪ .‬לאחר‬
‫הזיווג הראשוני‪ ,‬שני ההתקנים יוכלו להתחבר‬
‫אוטומטית בכל פעם שתפעיל אותם‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שתצטרך להגדיר את‬
‫הטלפון הנייד כך‪ ,‬שיתחבר ל‪ nüvi-‬באופן‬
‫אוטומטי עם הפעלתו‪.‬‬
‫זיווג הטלפון‬
‫כדי לזווג ולחבר את המכשירים‪ ,‬יש להפעיל‬
‫את הטלפון ואת מכשיר ה‪ nüvi-‬ולהציבם‬
‫בטווח של עד ‪ 10‬מטר זה מזה‪.‬‬
‫הפעל את הזיווג ממכשיר ה‪ nüvi-‬או ממכשיר‬
‫הטלפון‪ .‬עיין בהוראות מכשיר הטלפון‪.‬‬
‫זיווג באמצעות הגדרות מכשיר‬
‫הטלפון‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬כלים > הגדרות > ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ .2‬בחר מופעל‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫תירוביד תרזעב ןופלט תוחיש עוציב‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫הפעל את רכיב ה‪ Bluetooth-‬בטלפון‪.‬‬
‫ייתכן שאפשרות זו נמצאת בתפריט‬
‫בשם ‘הגדרות’‪‘ ,’Bluetooth‘ ,‬חיבורים’‪,‬‬
‫או ‘דיבורית’‪.‬‬
‫הפעל חיפוש אחר התקני ‪.Bluetooth‬‬
‫בחר את מכשיר ה‪ nüvi-‬מרשימת‬
‫ההתקנים‪.‬‬
‫הזן את ה‪ PIN-‬של ה‪Bluetooth-‬‬
‫‏(‪ )1234‬במכשיר הטלפון‪.‬‬
‫זיווג באמצעות הגדרות ה‪nüvi-‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪20‬‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע ב‪-‬כלים > הגדרות‬
‫> ‪ > Bluetooth‬הוסף‪.‬‬
‫הפעל את רכיב ה‪ Bluetooth-‬בטלפון‬
‫והפעל את מצב ‘מצא אותי’‪’/‬ניתן‬
‫לגילוי’‪’/‬גלוי’‪ .‬הגדרות אלה עשויות‬
‫להימצא בתפריט בשם ‘‪,’Bluetooth‬‬
‫‘חיבורים’ או ‘דיבורית’‪.‬‬
‫גע ב‪-‬אישור במכשיר ה‪.nüvi-‬‬
‫בחר את הטלפון שברשותך וגע ב‪-‬‬
‫אישור‪.‬‬
‫הזן את ה‪ PIN-‬של ה‪Bluetooth-‬‬
‫‏(‪ )1234‬במכשיר הטלפון‪.‬‬
‫כאשר הטלפון יתחבר ל‪ ,nüvi-‬תוכל לבצע‬
‫שיחות טלפון‪ .‬גע ב‪-‬טלפון בתפריט הראשי‬
‫כדי לגשת אל התפריט ‘טלפון’‪.‬‬
‫עם הפעלת ה‪ ,nüvi-‬המכשיר ינסה להתחבר‬
‫למכשיר הטלפון האחרון שאליו היה מחובר‪.‬‬
‫קבלת שיחה‬
‫בעת קבלת שיחה‪ ,‬נפתח החלון ‘שיחה‬
‫נכנסת’‪ .‬גע ב‪-‬ענה כדי לענות לשיחה‪ .‬גע‬
‫ב‪-‬התעלם כדי להתעלם מהשיחה ולהפסיק‬
‫את צלצול הטלפון‪.‬‬
‫המיקרופון הפנימי נמצא בחלק הקדמי של‬
‫מכשיר ה‪ .nüvi-‬דבר כרגיל‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫תירוביד תרזעב ןופלט תוחיש עוציב‬
‫במהלך שיחה‬
‫במהלך שיחה‪ ,‬הסמל ב‪-‬שיחה מופיע‪ .‬גע‬
‫ב‪ > -‬סיים שיחה כדי לנתק‪ .‬גע ב‪> -‬‬
‫אפשרויות שיחה עבור האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫•חיוג צלילי—מציג דף לוח מקשים‪,‬‬
‫המאפשר שימוש במערכות אוטומטיות‪,‬‬
‫כגון תא קולי‪.‬‬
‫•העבר שמע לטלפון—אפשרות זו‬
‫שימושית אם ברצונך לכבות את מכשיר‬
‫ה‪ nüvi-‬אבל להמשיך בשיחה‪ ,‬או אם‬
‫אתה זקוק לפרטיות‪ .‬כדי לעבור חזרה‪ ,‬גע‬
‫ב‪-‬העבר שמע להתקן‪.‬‬
‫•השתק מיקרופון‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בהתאם למסך שמופיע ב‪,nüvi-‬‬
‫הסמל ‘בשיחה’ עשוי להיות שונה‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫שימוש בשיחה ממתינה‬
‫אם מתקבלת שיחה נוספת במהלך שיחה‬
‫(שיחה ממתינה)‪ ,‬מופיע המסך ‘שיחה‬
‫נכנסת’‪ .‬גע ב‪-‬ענה כדי לענות לשיחה‪ .‬השיחה‬
‫הראשונה עוברת למצב המתנה‪.‬‬
‫מעבר בין שיחות‬
‫> עבור ל‪.-‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬‬
‫‪ .2‬גע ב‪-‬סיים שיחה כדי לנתק‪ .‬פעולה זו‬
‫לא מנתקת את השיחה שבהמתנה‪.‬‬
‫גישה לתפריט הטלפון‬
‫מתוך התפריט הראשי‪ ,‬גע ב‪-‬טלפון כדי‬
‫לפתוח את תפריט הטלפון‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לא כל מכשירי הטלפון תומכים‬
‫בכל התכונות של מכשיר ה‪.nüvi-‬‬
‫‪21‬‬
‫תירוביד תרזעב ןופלט תוחיש עוציב‬
‫שימוש בספר הטלפונים‬
‫בכל פעם שהטלפון הנייד שלך מתחבר‬
‫ל‪ ,nüvi-‬ספר הטלפונים נטען באופן אוטומטי‬
‫למכשיר ה‪ .nüvi-‬ייתכן שיחלפו מספר דקות‬
‫עד שספר הטלפונים יהיה זמין‪ .‬העברת ספר‬
‫הטלפונים אינה זמינה בכל המכשירים‪.‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬טלפון > ספר טלפונים‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בערך ספר הטלפונים (איש קשר)‬
‫שאליו ברצונך להתקשר‪.‬‬
‫‪ .3‬גע ב‪-‬חייג כדי להתקשר אל איש הקשר‪.‬‬
‫חיוג אל נקודת עניין‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬טלפון > נקודות עניין‪.‬‬
‫‪ .2‬חפש את נקודת העניין שאליה ברצונך‬
‫להתקשר‪.‬‬
‫‪ .3‬גע ב‪-‬התקשר או גע במספר הטלפון‪.‬‬
‫חיוג מספר‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬טלפון > חיוג‪.‬‬
‫‪ .2‬הזן את המספר וגע ב‪-‬חיוג‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הצגת היסטוריית השיחות‬
‫בכל פעם שהטלפון מתחבר ל‪,nüvi-‬‬
‫היסטוריית השיחות מועברת באופן אוטומטי‬
‫למכשיר ה‪ .nüvi-‬ייתכן שיידרשו מספר דקות‬
‫להעברת נתונים אלה למכשיר ה‪.nüvi-‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬טלפון > היסטוריית שיחות‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בקטגוריה כלשהי כדי להציג את‬
‫השיחות השייכות אליה‪ .‬השיחות‬
‫מופיעות בסדר כרונולוגי‪ .‬השיחות‬
‫האחרונות מופיעות בראש הרשימה‪.‬‬
‫‪ .3‬גע בערך כלשהו וגע ב‪-‬חיוג‪.‬‬
‫התקשרות הביתה‬
‫הזן מספר טלפון למיקום הבית שלך‪ ,‬כדי‬
‫שתוכל להתקשר הביתה במהירות‪.‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬טלפון > התקשר הביתה‪.‬‬
‫‪ .2‬מכשיר ה‪ nüvi-‬מחייג את מספר הטלפון‬
‫של ביתך‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫תירוביד תרזעב ןופלט תוחיש עוציב‬
‫הזנת מספר הטלפון שלך‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬טלפון > התקשר הביתה‪.‬‬
‫‪ .2‬גע באפשרות הזן מספר טלפון כדי‬
‫להשתמש בדף לוח המקשים או‬
‫באפשרות בחר מספר טלפונים (זמינה‬
‫רק אם הטלפון תומך בהעברת ספר‬
‫טלפונים)‪.‬‬
‫‪ .3‬גע ב‪-‬בוצע > כן‪ .‬מכשיר ה‪ nüvi-‬מחייג‬
‫את מספר הטלפון של ביתך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כדי לערוך את המיקום של ביתך‬
‫או את מספר הטלפון שלך‪ ,‬גע ב‪-‬לאן? >‬
‫מועדפים > בית > עריכה‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫ביצוע שיחות באמצעות חיוג קולי‬
‫ניתן לבצע שיחות על‪-‬ידי אמירת שם איש‬
‫הקשר‪ .‬הערה‪ :‬ייתכן שיהיה עליך "לאמן" את‬
‫הטלפון הנייד לזהות את פקודות החיוג הקולי‬
‫שלך‪ .‬עיין בהוראות מכשיר הטלפון‪.‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬טלפון > חיוג קולי‪.‬‬
‫‪ .2‬אמור בקול את שמו של איש הקשר‪.‬‬
‫בדיקת מצב הטלפון‬
‫כדי לבדוק את רמת הטעינה של הסוללה ואת‬
‫עוצמת האות של מכשיר הטלפון שלך‪ ,‬גע‬
‫ב‪-‬טלפון > מצב‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫םיצבק לוהינ‬
‫ניהול קבצים‬
‫ניתן לאחסן קבצים‪ ,‬כגון קובצי תמונה מסוג‬
‫‪ ,JPEG‬בזיכרון הפנימי של מכשיר ה‪nüvi-‬‬
‫או בכרטיס זיכרון‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מכשיר ה‪ nüvi-‬אינו תואם ל‪-‬‬
‫‪ Windows® 95, 98 ‎‬במהדורות‏‪,‬‏‪Me‬‏‪,‬‬
‫‪ Windows NT®‎‬וכן ל‪Mac® OS 10.3-‬‬
‫או גירסאות קודמות‪.‬‬
‫סוגי קבצים נתמכים‬
‫•קובצי תמונה ‪ JPEG‬ו‪ :JPG-‬ראה עמוד ‪.27‬‬
‫•קובצי מפה וקובצי ציון דרך מסוג ‪GPX‬‬
‫מתוך ‪ :MapSource®‎‬ראה עמוד ‪.49‬‬
‫•קובצי נקודות עניין מסוג ‪ GPI‬מתוך ‪POI‬‬
‫‪ Loader‬של ‪ :Garmin‬ראה עמוד ‪.50‬‬
‫‪ .1‬הכנס כרטיס זיכרון (אופציונלי)‪ .‬לחץ‬
‫אותו פנימה עד שתשמע קול נקישה‪.‬‬
‫‪ .2‬חבר את מחבר ה‪ mini-USB-‬לחלקו‬
‫האחורי של מכשיר ה‪.nüvi-‬‬
‫‪ .3‬חבר את הקצה הגדול יותר של כבל‬
‫ה‪ USB-‬ליציאת ‪ USB‬פנויה במחשב‪.‬‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬וכרטיס הזיכרון מופיעים‬
‫ככוננים נשלפים ב'מחשב שלי' של‬
‫‪ Windows‬וכאמצעי אחסון מותקנים‬
‫במחשבי ‪.Mac‬‬
‫הערה‪ :‬מחשבים מסוימים שכוללים מספר‬
‫כונני רשת אינם יכולים להציג את כונני‬
‫‪ .nüvi‬למידע בנושא מיפוי הכוננים‪ ,‬עיין‬
‫בקובץ העזרה של מערכת ההפעלה‪.‬‬
‫חיבור מכשיר ה‪ nüvi-‬למחשב‬
‫בעת חיבור מכשיר ה‪ nüvi-‬למחשב‪ ,‬תבחין‬
‫באפשרות להתקנת ‪,myGarmin Agent™‎‬‬
‫המפקח על יציאות ה‪ USB-‬של המחשב‬
‫ומאפשר לבדוק בקלות אם קיימים עדכונים‬
‫זמינים‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬ראה עמוד ‪.52‬‬
‫‪24‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫םיצבק לוהינ‬
‫העברת קבצים‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫עיין במחשב לאיתור הקובץ שברצונך‬
‫להעתיק‪.‬‬
‫סמן את הקובץ ולחץ על עריכה >‬
‫העתק‪.‬‬
‫פתח את הכונן‪/‬אמצעי האחסון ‪Garmin‬‬
‫או את כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫לחץ על עריכה > הדבק‪ .‬הקובץ מופיע‬
‫ברשימת הקבצים שבזיכרון ה‪ nüvi-‬או‬
‫בכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫כשתסיים להעביר את הקבצים‪ ,‬לחץ על‬
‫בסרגל הכלים (מגש המערכת)‪ ,‬או‬
‫גרור את סמל אמצעי האחסון ל‪-‬אשפה‬
‫במחשבי ‪.Mac‬‬
‫נתק את מכשיר ה‪ nüvi-‬מהמחשב‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫מחיקת קבצים‬
‫‪ .1‬חבר את ה‪ nüvi-‬למחשב ופתח את‬
‫הכונן‪/‬אמצעי האחסון של ה‪ nüvi-‬או‬
‫כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫‪ .2‬סמן את הקובץ שברצונך למחוק‪.‬‬
‫‪ .3‬הקש על המקש ‪ Delete‬שבמקלדת של‬
‫המחשב‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬אם אינך יודע מהי מטרת הקובץ‪,‬‬
‫אל תמחק אותו‪ .‬הזיכרון של מכשיר ה‪-‬‬
‫‪ nüvi‬מכיל קובצי מערכת חשובים שאותם‬
‫אין למחוק‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫םילכב שומיש‬
‫שימוש בכלים‬
‫התפריט ‘כלים’ מספק תכונות רבות שהנן‬
‫שימושיות במהלך נסיעה‪.‬‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע ב‪-‬כלים‪.‬‬
‫גישה להגדרות‬
‫למידע על ההגדרות‪ ,‬ראה עמוד ‪.44–38‬‬
‫שימוש בדף ‘היכן אני נמצא?’‬
‫השתמש בדף ‘היכן אני נמצא?’ כדי להציג‬
‫מידע על המיקום הנוכחי‪ ,‬כולל בתי חולים‪,‬‬
‫תחנות משטרה ותחנות דלק‪ .‬תכונה זו‬
‫שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על‬
‫מיקומך‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע ב‪-‬כלים > היכן אני‬
‫נמצא?‪.‬‬
‫‪ .2‬להצגת המיקומים הסמוכים בקטגוריה‬
‫זו‪ ,‬גע בלחצן מימין‪.‬‬
‫‪ .3‬כדי לשמור על המיקום הנוכחי שלך‪ ,‬גע‬
‫ב‪-‬שמור מיקום‪.‬‬
‫גישה לעזרה‬
‫גע ב‪-‬עזרה כדי לקבל מידע על השימוש‬
‫במכשיר ה‪.nüvi-‬‬
‫גע ב‪-‬חיפוש כדי לחפש נושאי עזרה לפי‬
‫מילת מפתח‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫םילכב שומיש‬
‫שימוש במציג התמונות‬
‫השתמש במציג התמונות כדי להציג תמונות‬
‫שנשמרו ב‪ nüvi-‬או בכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬כלים> מציג התמונות‪.‬‬
‫•גע בחצים כדי לגלול בין התמונות‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בתמונה להצגת גרסה גדולה יותר‬
‫שלה‪.‬‬
‫•גע ב‪ -‬כדי להציג מידע על‬
‫התמונה המסומנת‪.‬‬
‫•גע במפה וגרור כדי להציג חלקים‬
‫שונים של המפה‪.‬‬
‫•גע ב‪ -‬כדי להסתיר את שורת‬
‫התפריט‪.‬‬
‫‪ .3‬השתמש בפס הגלילה שבחלק התחתון‬
‫של המסך כדי לשנות את מספר‬
‫התמונות שמופיעות במסך‪.‬‬
‫ניווט לתמונה‬
‫אם תמונה מכילה פרטי מיקום‪ ,‬ניתן ליצור‬
‫נתיב אליה‪.‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬כלים > מציג התמונות‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫‪ .3‬גע ב > לדרך!‪.‬‬
‫ראה עמוד ‪ 24‬למידע נוסף על טעינת תמונות‬
‫ב‪.nüvi-‬‬
‫הצגת מצגת שקופיות‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬כלים > מציג התמונות > ‪ .‬כל‬
‫תמונה מופיעה במשך מספר רגעים‪.‬‬
‫‪ .2‬להפסקת מצגת השקופיות‪ ,‬גע בכל‬
‫מקום במסך‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫‪27‬‬
‫םילכב שומיש‬
‫גישה לנתונים שלי‬
‫השתמש בכלי זה כדי לנהל ולמחוק נתונים‬
‫שמורים‪ ,‬כגון ה'מועדפים' שלך‪.‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬כלים > הנתונים שלי‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•קבע מיקום בית‬
‫•מחק מועדפים נבחרים‬
‫•נקה יומן מסע‬
‫•הצג שגיאות מפה‬
‫שימוש בשעון העולמי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪28‬‬
‫גע ב‪-‬כלים > שעון עולמי‪.‬‬
‫כדי לשנות עיר רשומה‪ ,‬גע באחת‬
‫הערים‪.‬‬
‫הזן שם עיר וגע ב‪-‬בוצע‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬בחר בעיר הנכונה‪.‬‬
‫להצגת מפה‪ ,‬גע ב‪-‬מפה עולמית‪ .‬שעות‬
‫הלילה מוצגות באזור המוצלל‪.‬‬
‫גע ב כדי להציג שוב את השעונים‪.‬‬
‫שימוש במחשבון‬
‫גע ב‪-‬כלים > מחשבון כדי להפעיל את‬
‫המחשבון‪.‬‬
‫שימוש בממיר היחידות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫גע ב‪-‬כלים > ממיר יחידות‪.‬‬
‫גע ב‪-‬המרה‪ ,‬בחר סוג מדידה וגע ב‪-‬‬
‫אישור‪.‬‬
‫גע ביחידת המידה שברצונך לשנות‪.‬‬
‫בחר יחידת מידה חדשה וגע ב‪-‬אישור‪.‬‬
‫חזור על הפעולה‪ ,‬אם נדרש‪.‬‬
‫גע בתיבה הסמוכה ליחידת המידה כדי‬
‫להזין ערך‪.‬‬
‫הזן ערך וגע ב‪-‬בוצע‪ .‬המרת היחידה‬
‫הושלמה‪.‬‬
‫גע ב‪-‬נקה לביצוע המרה נוספת‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫םילכב שומיש‬
‫עדכון שערי המרה‬
‫ניתן לעדכן את שערי המרת המטבעות באופן‬
‫ידני‪ ,‬כדי להבטיח שבכל עת ייעשה שימוש‬
‫בשערים עדכניים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫גע ב‪-‬כלים > ממיר יחידות > המרה‪.‬‬
‫בחר מטבע ולאחר מכן גע ב‪-‬אישור‪.‬‬
‫גע בלחצני המטבע ובחר במטבעות‬
‫שברצונך לעדכן‪.‬‬
‫גע ב‪-‬עדכן‪.‬‬
‫גע בתיבות הסמוכות למטבעות‪ ,‬כדי‬
‫להזין שערים חדשים‪.‬‬
‫גע ב‪-‬שמור כדי לשמור את השערים‬
‫החדשים‪ .‬גע ב‪-‬שחזר כדי להשתמש‬
‫בשערים המקוריים‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫שימוש ב‪ecoRoute™‎ -‬‬
‫גע ב‪-‬כלים > ‪.ecoRoute‬‬
‫התכונה ‪ ecoRoute‬מחשבת את צריכת הדלק‬
‫של הרכב שלך‪ ,‬כמו גם את פליטת הפחמן‬
‫ואת מחיר הדלק הכרוכים בניווט ליעד‪,‬‬
‫ומספקת כלים לשיפור נצילות הדלק‪.‬‬
‫הנתונים שמספקת התכונה ‪ ecoRoute‬הם‬
‫בגדר הערכה בלבד‪ .‬הנתונים אינם נקראים‬
‫בפועל מתוך הרכב‪ .‬כדי לקבל דוחות דלק‬
‫מדויקים יותר לגבי הרכב הספציפי והרגלי‬
‫הנהיגה שלך‪ ,‬כייל את צריכת הדלק‪.‬‬
‫בגישה הראשונה לתכונה ‪,ecoRoute‬‬
‫תתבקש להזין נתוני דלק וקילומטראז' של‬
‫הרכב שלך‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫םילכב שומיש‬
‫הצגת דוח הדלק‬
‫אם הזנת את פרופיל הרכב ואת מחיר הדלק‬
‫הנוכחי‪ ,‬מכשיר ה‪ nüvi-‬יחשב את צריכת‬
‫הדלק הממוצעת של הרכב‪ ,‬את פליטת הפחמן‬
‫ואת עלות הדלק שנצרך‪.‬‬
‫נתוני צריכת הדלק מבוססים על הערכות‬
‫מהירות והאצה של רכב ממוצע‪.‬‬
‫גע ב‪-‬כלים > ‪ecoRoute‬‏ > דוח דלק‪.‬‬
‫עצה‪ :‬כדי להבטיח תיעוד קבוע של נתוני‬
‫הדלק‪ ,‬השאר את מכשיר ה‪ nüvi-‬פועל‬
‫במהלך הנסיעה‪.‬‬
‫כיול צריכת הדלק‬
‫כייל את צריכת הדלק כדי לקבל דוחות דלק‬
‫מדויקים יותר לגבי הרכב והרגלי הנהיגה‬
‫הספציפיים שלך‪ .‬בצע את הכיול לאחר‬
‫שתמלא את מכל הדלק שלך‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫חשב את מספר הקילומטרים לליטר‬
‫שאתה עושה עבור מרחק של ‪100‬‬
‫קילומטרים‪.‬‬
‫גע ב‪-‬כלים > ‪ ecoRoute‬‏> דוח דלק >‬
‫כיול‪.‬‬
‫כדי להזין את‬
‫וב‪-‬‬
‫גע ב‪-‬‬
‫התוצאה של שלב ‪.1‬‬
‫גע באישור‪.‬‬
‫התאמת מחיר הדלק‬
‫הזן את נתוני מחיר הדלק כדי לחשב את עלות‬
‫הדלק של מסלולים וכדי לחשב את דוחות‬
‫הדלק‪.‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬כלים > ‪ecoRoute‬‏ >‏ מחיר‬
‫הדלק‪.‬‬
‫‪ .2‬הזן את מחיר הדלק הנוכחי וגע ב‪-‬בוצע‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫םילכב שומיש‬
‫התמודדות עם אתגר הנהיגה‬
‫הכלי ‘אתגר נהיגה’ עוזר לך למטב את צריכת‬
‫הדלק‪ ,‬על‪-‬ידי ניקוד הרגלי הנהיגה שלך‪ .‬ככל‬
‫שהניקוד הכולל שלך באתגר הנהיגה גבוה‬
‫יותר ‪ -‬כך החיסכון בדלק גבוה יותר‪.‬‬
‫גע ב‪-‬כלים > ‪ecoRoute‬‏ > אתגר נהיגה‬
‫> התחל‪.‬‬
‫הבנת הניקוד באתגר הנהיגה‬
‫גע ב‪ -‬בדף המפה כדי להציג את פרטי‬
‫האתגר הנוכחי‪ .‬צבע העלה בסמל אתגר‬
‫הנהיגה משתנה‪ ,‬בכפוף לביצועיך באתגר‪.‬‬
‫הניקוד הכולל שלך הנו ממוצע של שלוש‬
‫תוצאות‪:‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫תוצאת האצה—צבור נקודות בגין האצה‬
‫הדרגתית; הפסד נקודות בגין האצה מהירה‪.‬‬
‫תוצאת האטה—צבור נקודות בגין בלימה‬
‫הדרגתית; הפסד נקודות בגין בלימה חדה‪.‬‬
‫תוצאת מהירות—צבור נקודות בגין נסיעה‬
‫במהירות המיטבית לחיסכון בדלק ‪72-96 -‬‬
‫קמ"ש ברוב הרכבים‪.‬‬
‫הפסקת אתגר נהיגה‬
‫‪ .1‬בדף ‘מפה’‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫‪ .2‬גע ב‪-‬עצור > כן‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫התאמת פרופיל המכונית‬
‫גע בכלים > ‪ coRoute‬‏‪ > e‬פרופיל מכונית‪.‬‬
‫סוג דלק—בחר סוג דלק‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫םילכב שומיש‬
‫נצילות דלק בעיר—הזן את נצילות הדלק‬
‫הממוצעת בעיר של הרכב שלך‪.‬‬
‫נצילות דלק בכביש ראשי—הזן את נצילות‬
‫הדלק הממוצעת בכבישים ראשיים עבור‬
‫הרכב שלך‪.‬‬
‫עצה‪ :‬לתוצאות מיטביות‪ ,‬כייל את צריכת‬
‫הדלק שלך במקום להתאים את נצילות‬
‫הדלק בכבישים ראשיים ובעיר‪ .‬ראה‬
‫עמוד ‪.30‬‬
‫הצגת דוח הקילומטראז'‬
‫דוחות הקילומטראז' מספקים את נתוני‬
‫המרחק‪ ,‬הזמן‪ ,‬צריכת הדלק הממוצעת ועלות‬
‫הדלק של ניווט אל יעד‪.‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬כלים > ‪ coRoute‬‏‪ > e‬דוח‬
‫קילומטראזי‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר דוח‪.‬‬
‫ניתן להציג עד ‪ 20‬דוחות קילומטראז'‬
‫במכשיר ה‪ .nüvi-‬ניתן גם לגשת לדוחות‬
‫קילומטראז' בתיקייה ‘דוחות’ שבכונן‪/‬אמצעי‬
‫האחסון של ה‪.nüvi-‬‬
‫הצגת עצות לנהיגה‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬מספק עצות לנהיגה‪,‬‬
‫שמיועדות לסייע לך לחסוך בדלק‪.‬‬
‫גע ב‪-‬כלים > ‪ecoRoute‬‏ > עצות‪.‬‬
‫איפוס נתוני ‪ecoRoute‬‬
‫דוח קילומטראז' נוצר עבור כל נתיב שבו‬
‫אתה נוסע‪ .‬אם עצרת מסלול כלשהו ב‪,nüvi-‬‬
‫נוצר דוח קילומטראז' עבור המרחק שעברת‪.‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬כלים > ‪.ecoRoute‬‬
‫‪ .2‬בחר בקטגוריה שברצונך לאפס‪ ,‬וגע‬
‫ב‪-‬איפוס‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫םילכב שומיש‬
‫הצגת מבצעים‬
‫אם חבילת ה‪ nüvi‎-‬שלך כוללת מקלט‬
‫תנועה‪ ,‬באפשרותך לקבל מבצעים וקופונים‬
‫הרלוונטיים למיקומך‪ .‬נתוני תנועה מבוססי‬
‫פרסומות זמינים אך ורק בצפון אמריקה‪.‬‬
‫להצגת רשימת המבצעים שקיבלת‪ ,‬גע ב‪-‬כלים‬
‫> מבצעים‪.‬‬
‫כדי לנטרל את המבצעים עליך לנטרל את‬
‫דיווחי התנועה‪ .‬גע ב‪-‬כלים > הגדרות >‬
‫תנועה ונקה את תיבת הסימון אפשר תנועה‪.‬‬
‫כדי לקבל נתוני תנועה מבוססי פרסומות‪,‬‬
‫מקלט התנועה צריך להיות מחובר למקור‬
‫מתח חיצוני ועליך להימצא באזור כיסוי‪.‬‬
‫כאשר מבצע כלשהו מופיע במסך‪ ,‬גע במבצע‬
‫כדי לחפש את המיקום הקרוב ביותר הקשור‬
‫למבצע זה‪ .‬אם המבצע כולל סמל קופון‪ ,‬גע‬
‫בסמל הקופון שבדף ‘לדרך!’ כדי לקבל את‬
‫קוד הקופון‪ .‬רשום קוד זה והצג אותו כאשר‬
‫תגיע אל המיקום‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬אל תנסה לרשום את קודי‬
‫הקופונים בזמן נהיגה‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫‪33‬‬
‫ תעונתב שומיש שומיש‬
‫שימוש בתנועת ‪FM‬‬
‫‪TMC‬‬
‫הערה‪ Garmin :‬אינה אחראית לדיוק‬
‫מידע התנועה‪.‬‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬יכול לקבל דיווחי תנועה‬
‫מ‪( FM TMC-‬ערוץ דיווחי התנועה) או‬
‫מ‪ ,MSN® Direct-‬בהתאם למקלט התנועה‬
‫המחובר למכשיר‪.‬‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬מציג את שני הסוגים של‬
‫דיווחי התנועה באופן זהה‪.‬‬
‫למידע על מקלטי תנועה ואזורי כיסוי‪ ,‬עבור‬
‫אל ‪.www.garmin.com/traffic‬‬
‫הבנת דיווחי התנועה ‪FM‬‬
‫‪TMC‬‬
‫אופציונלי עבור כל דגמי הסדרה‪ .‬ראה עמוד‬
‫‪ iv‬לרשימת החבילות שכוללות מקלטים של‬
‫דיווחי תנועה‪.‬‬
‫מחבר מיני‪USB-‬‬
‫אנטנה פנימית‬
‫חיווי הפעלה‬
‫מחבר‬
‫אנטנה חיצונית‬
‫מתאם חשמל‬
‫הרכב‬
‫אינך צריך להפעיל את המינוי הכלול עם‬
‫מקלט ה‪ FM-‬לדיווחי תנועה‪ .‬המינוי מופעל‬
‫אוטומטית לאחר שמכשיר ה‪ nüvi-‬מקבל‬
‫אותות לוויין‪ ,‬בעת קבלת אותות תנועה מספק‬
‫השירותים בתשלום‪ .‬עבור אל‬
‫‪ www.garmin.com/traffic‬או‬
‫‪ www.garmin.com‬למידע נוסף‪.‬‬
‫מקלט ערוץ דיווחי התנועה (‪ )TMC‬של‬
‫ה‪ ,FM-‬המשולב בכבל החשמל של הרכב‪,‬‬
‫מצורף לחבילות ‪ nüvi‬מסוימות והנו אביזר‬
‫‪34‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫ תעונתב שומיש שומיש‬
‫הוספה או חידוש של מינויים‬
‫לדיווחי תנועה‬
‫כדי להוסיף או לחדש מינוי לדיווחי תנועה‪,‬‬
‫גע ב‪-‬כלים > הגדרות > תנועה‪ .‬למידע נוסף‪,‬‬
‫עמוד ‪ 43‬ועבור אל‬
‫‪.www.garmin.com/fmtraffic‬‬
‫קבלת נתוני תנועה‬
‫לקבלת נתוני תנועה‪ ,‬יש למלא את התנאים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫•מקלט התנועה צריך להיות מחובר‬
‫למכשיר ה‪.nüvi-‬‬
‫•מקלט התנועה ומכשיר ה‪ nüvi-‬צריכים‬
‫להיות מחוברים למקור מתח חיצוני‪.‬‬
‫•על מקלט התנועה ומכשיר ה‪ nüvi-‬להיות‬
‫בטווח נתונים של תחנת ‪ FM‬המשדרת‬
‫נתוני ‪ ,TMC‬כדי לקבל דיווחי תנועה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חלונות חמים (מתכתיים) עלולים‬
‫לפגוע בביצועים של מקלט התנועה‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫‪35‬‬
‫ תעונתב שומיש שומיש‬
‫דיווחי תנועה באזורך‬
‫כאשר מתקבל מידע על תנועה‪ ,‬סמל תנועה‬
‫מופיע בפינה השמאלית העליונה של הדף‬
‫‘מפה’‪ .‬סמל התנועה משנה צבעים כדי לציין‬
‫את חומרת תנאי התנועה במסלול או בכביש‬
‫שבו אתה נוהג כעת‪.‬‬
‫צבע‬
‫תיאור‬
‫משמעות‬
‫ירוק‬
‫חומרה נמוכה‬
‫התנועה‬
‫זורמת כרגיל‪.‬‬
‫צהוב‬
‫עומס תנועה‬
‫חומרה בינונית‬
‫קל‪.‬‬
‫אדום‬
‫עומס תנועה‬
‫כבד או פקק‬
‫תנועה‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫חומרה גבוהה‬
‫דיווחי תנועה במסלול שלך‬
‫בעת חישוב המסלול‪ ,‬מכשיר ה‪ nüvi-‬בוחן‬
‫את התנועה הנוכחית וממטב אוטומטית את‬
‫המסלול לזמן הקצר ביותר‪ .‬אם חל עיכוב‬
‫חמור עקב עומס תנועה במסלול שלך במהלך‬
‫הניווט‪ ,‬מכשיר ה‪ nüvi-‬מחשב מחדש את‬
‫המסלול באופן אוטומטי‪ .‬ייתכן שלמרות הכל‬
‫תנותב דרך התנועה אם לא קיימים מסלולים‬
‫חלופיים טובים יותר‪.‬‬
‫סמל התנועה‬
‫במקרה של עיכוב שאינו חמור בתנועה לאורך‬
‫המסלול שלך‪ ,‬גע בסמל התנועה כדי להציג‬
‫כרטיסייה המראה את משך הזמן שהעיכוב‬
‫הוסיף למסלול שלך‪ .‬זמן זה כלול כבר בזמן‬
‫ההגעה המשוער‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫ תעונתב שומיש שומיש‬
‫הימנעות מתנועה במסלול באופן ידני‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בדף המפה‪ ,‬גע בסמל התנועה‪.‬‬
‫גע ב‪-‬תנועה במסלול‪.‬‬
‫גע בחצים כדי להציג עיכובי תנועה‬
‫אחרים‪ ,‬אם נדרש‪.‬‬
‫גע ב‪-‬הימנע כדי להימנע מעיכובי‬
‫תנועה‪.‬‬
‫הצגת מפת התנועה‬
‫מפת התנועה מראה זרימת תנועה מקודדת‬
‫צבע וכן עיכובים בכבישים סמוכים‪.‬‬
‫‪ .1‬בדף המפה‪ ,‬גע בסמל התנועה‪.‬‬
‫‪ .2‬גע ב‪-‬הצג מפת תנועה כדי להציג את‬
‫אירועי התנועה על המפה‪.‬‬
‫כדי לחזור למפה הרגילה מתוך מפת התנועה‪,‬‬
‫גע בסמל התנועה ולאחר מכן גע ב‪-‬הצג מפה‬
‫רגילה‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫הצגת עיכובי תנועה‬
‫‪ .1‬בדף המפה‪ ,‬גע בסמל התנועה‪.‬‬
‫‪ .2‬גע ב‪-‬חיפוש תנועה כדי להציג את‬
‫רשימת עיכובי התנועה‪.‬‬
‫‪ .3‬כדי להציג פרטים‪ ,‬גע בפריט מתוך‬
‫הרשימה‪ .‬אם קיים יותר מעיכוב אחד‪,‬‬
‫גע בחצים כדי להציג עיכובים נוספים‪.‬‬
‫הצגת מבצעים‬
‫בצפון אמריקה‪ ,‬אם חבילת ה‪ nüvi-‬שלך‬
‫כוללת מקלט דיווחי תנועה ‪,FM TMC‬‬
‫תקבל גם מבצעים וקופונים‪ .‬גע במבצע הרצוי‬
‫על המסך כדי לחפש את המיקום הקרוב‬
‫ביותר הקשור במבצע‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬אל תנסה לרשום את קודי‬
‫הקופונים בזמן נהיגה‪.‬‬
‫כדי להפסיק את קבלת המבצעים‪ ,‬כבה את‬
‫תכונת דיווחי התנועה‪ .‬ראה עמוד ‪.33‬‬
‫‪37‬‬
‫‪-‬ה רישכמ לש תישיא המאתהמאתה‬
‫התאמה אישית של‬
‫מכשיר ה‪nüvi-‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬כלים > הגדרות‪.‬‬
‫מצב שימוש—ציין כיצד תנווט לצורך מיטוב‬
‫מסלולים‪ :‬מכונית‪ ,‬הולך רגל‪ ,‬או אופניים‪.‬‬
‫לוח מקשים—גע ב‪ QWERTY-‬לקבלת‬
‫פריסה הדומה למקלדת מחשב‪ ,‬או ב‪-‬‬
‫‪ ABCDE‬לקבלת פריסה אלפביתית (זמינה‬
‫רק בדגמי ‪ nüvi‬מסדרה ‪ 1300‬ו‪.)1400-‬‬
‫יחידות—החלף את יחידות המידה‬
‫לקילומטרים או למיילים‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בהגדרה שברצונך לשנות‪.‬‬
‫‪ .3‬גע בלחצן שמתחת לשם ההגדרה כדי‬
‫לשנותו‪.‬‬
‫אודות—הצג את מספר גירסת התוכנה של‬
‫מכשיר ה‪ ,nüvi-‬את מספר מזהה היחידה‬
‫וכן מידע על תכונות תוכנה נוספות‪ .‬מידע זה‬
‫דרוש בעת עדכון תוכנת המערכת או רכישת‬
‫נתוני מפה נוספים (ראה עמוד ‪.)50‬‬
‫גע ב‪-‬כלים > הגדרות > מערכת‪.‬‬
‫שחזור—שחזור הגדרות מערכת‪.‬‬
‫שינוי הגדרות המערכת‬
‫סימולטור ‪—GPS‬הפעל את הסימולטור‬
‫כדי לכבות את מצב ‪ GPS‬ולדמות ניווט וכדי‬
‫לחסוך בכוח הסוללה‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫‪-‬ה רישכמ לש תישיא המאתהמאתה‬
‫שינוי הגדרות הניווט‬
‫גע ב‪-‬כלים > הגדרות > ניווט‪.‬‬
‫העדפת מסלול—בחר בהעדפה לחישוב‬
‫המסלול שלך‪:‬‬
‫•זמן מהיר יותר—לחישוב מסלולים‬
‫שהנהיגה בהם מהירה יותר אך הם‬
‫ארוכים יותר מבחינת המרחק‪.‬‬
‫•מרחק קצר יותר—לחישוב מסלולים‬
‫שהמרחקים בהם קצרים יותר‪ ,‬אך‬
‫הנהיגה בהם עשויה להימשך זמן רב‬
‫יותר‪.‬‬
‫•דרכי שטח—לחישוב מסלולי נקודה‬
‫לנקודה (ללא כבישים)‪.‬‬
‫•פחות דלק—לחישוב מסלולים שצריכת‬
‫הדלק בהם עשויה להיות פחותה מאשר‬
‫במסלולים אחרים‪ .‬חישוב המסלולים‬
‫מבוסס על מהירויות הכביש ועל נתוני‬
‫האצה של הרכב במסלול נתון‪.‬‬
‫הימנעויות—בחר את סוגי הדרכים שמהן‬
‫ברצונך להימנע במסלולים‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫סוגי תחבורה—בחר מאיזה סוג של תחבורה‬
‫ציבורית על ה‪ nüvi-‬להימנע בעת חישוב‬
‫מסלולים‪ .‬זמין כאשר מפות ‪cityXplorer‬‬
‫טעונות‪ .‬ראה עמוד ‪.6‬‬
‫שחזור—שחזור הגדרות הניווט המקוריות‪.‬‬
‫כוונון הגדרות התצוגה‬
‫גע ב‪-‬כלים > הגדרות > תצוגה‪.‬‬
‫מצב צבע—בחר שעות יום לקבלת רקע‬
‫בהיר‪ ,‬שעות לילה לקבלת רקע כהה‪ ,‬או‬
‫אוטומטי להחלפה אוטומטית בין השניים‪.‬‬
‫צילום מסך—הפעלת מצב צילום המסך‪.‬‬
‫גע ב‪ -‬כדי לצלם את המסך‪ .‬קובץ‬
‫מפת הסיביות של התמונה נשמר בתיקיית‬
‫‪( Screenshots‬צילומי מסך) בכונן ‪.nüvi‬‬
‫‪39‬‬
‫‪-‬ה רישכמ לש תישיא המאתהמאתה‬
‫בהירות—כוון את התאורה האחורית‪.‬‬
‫הפחתת הבהירות של התאורה האחורית‬
‫מאריכה את חיי הסוללה‪.‬‬
‫שחזור—שחזור הגדרות התצוגה המקוריות‪.‬‬
‫עדכון הגדרות הזמן‬
‫גע ב‪-‬כלים > הגדרות > זמן‪.‬‬
‫בחר תבנית שעה —בחר תבנית שעה של‬
‫‪ 12‬שעות‪ 24 ,‬שעות או ‪.UTC‬‬
‫שעה נוכחית—כוון ידנית את השעה ב‪-‬‬
‫‪ .nüvi‬בחר באפשרות אוטומטי כדי לאפשר‬
‫למכשיר ה‪ nüvi-‬לכוון את השעה בהתאם‬
‫למיקומך‪.‬‬
‫הגדרת השפות‬
‫גע ב‪-‬כלים > הגדרות > שפה‪.‬‬
‫שפה קולית—שינוי שפת ההנחיות הקוליות‪.‬‬
‫שפת טקסט—שנה את כל הטקסט המופיע‬
‫במסך לשפה שנבחרה‪ .‬שינוי שפת הטקסט‬
‫אינו משנה את שפת הנתונים המוזנים על‪-‬ידי‬
‫המשתמש או את נתוני המפה‪ ,‬כגון שמות‬
‫רחובות‪.‬‬
‫לוח מקשים—בחר את לוח המקשים עבור‬
‫השפה שלך‪ .‬גע ב‪-‬מצב בלוח מקשים כלשהו‬
‫כדי לשנות את שפת לוח המקשים‪.‬‬
‫שחזור—שחזור הגדרות השפה המקוריות‪.‬‬
‫שחזור—שחזור הגדרות הזמן המקוריות‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫‪-‬ה רישכמ לש תישיא המאתהמאתה‬
‫שינוי הגדרות המפה‬
‫גע ב‪-‬כלים > הגדרות > מפה‪.‬‬
‫פרטי מפה —התאם את כמות הפרטים‬
‫שמוצגים במפה‪ .‬הצגת פרטים רבים יותר‬
‫יכולה לגרום לשרטוט מחדש איטי יותר של‬
‫המפה‪.‬‬
‫תצוגת מפה—בחר פרספקטיבת מפה‪.‬‬
‫•מעקב—הצגת המפה בדו‪-‬ממד (‪ )2D‬עם‬
‫כיוון הנסיעה בחלק העליון‪.‬‬
‫•צפון למעלה—הצגת המפה בדו‪-‬ממד‬
‫(‪ )2D‬כאשר הצפון למעלה‪.‬‬
‫•‪—3‎D‬הצגת המפה בתלת‪-‬ממד (‪)3D‬‬
‫במצב מעקב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬במצב השימוש של ‘הולך רגל’‪,‬‬
‫‘צפון למעלה’ היא תצוגת המפה היחידה‪.‬‬
‫יומן מסע—הראה או הסתר את יומן‬
‫הנסיעות שלך‪ .‬כדי לנקות את יומן המסע‪ ,‬גע‬
‫ב‪-‬כלים > הנתונים שלי > נקה יומן מסע‪.‬‬
‫מידע מפה—הצג את המפות ואת הגירסה‬
‫של כל מפה שטעונה ב‪ .nüvi-‬גע במפה כדי‬
‫להפעיל (סימון) או לנטרל (ללא סימון)‬
‫אותה‪.‬‬
‫שחזור—שחזור הגדרות המפה המקוריות‪.‬‬
‫שינויהגדרות האבטחה‬
‫גע ב‪-‬כלים > הגדרות > אבטחה‪.‬‬
‫‪-Garmin Lock‬הפעל את ‪Garmin‬‬
‫‪ Lock™‎‬כדי לנעול את מכשיר ה‪ .nüvi-‬הזן‬
‫‪ PIN‬בן ‪ 4‬ספרות והגדר מיקום אבטחה‪.‬‬
‫למידע נוסף‪ ,‬ראה עמוד ‪.46‬‬
‫רכב—גע ב‪-‬שינוי כדי לשנות את הסמל‬
‫המשמש להצגת מיקומך במפה‪ .‬גע בסמל‬
‫הרצוי ולאחר מכן גע ב‪-‬אישור‪ .‬להורדת‬
‫סמלי רכב נוספים‪:‬‬
‫‪.www.garmingarage.com‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫‪41‬‬
‫‪-‬ה רישכמ לש תישיא המאתהמאתה‬
‫מצב בטוח—הפעל או כבה את המצב הבטוח‪.‬‬
‫כאשר הרכב בתנועה‪ ,‬המצב הבטוח משבית‬
‫את כל הפונקציות שדורשות תשומת לב‬
‫משמעותית מצד המפעיל ושעלולות להסיח‬
‫את דעתו במהלך הנהיגה‪.‬‬
‫שחזור—שחזור הגדרות האבטחה המקוריות‪.‬‬
‫לתשומת לבך‪ ,‬שחזור הגדרות האבטחה לא‬
‫ימחק את ה‪ Garmin Lock PIN-‬ולא את‬
‫מיקום האבטחה‪.‬‬
‫הגדרת אפשרויות טכנולוגיית‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫גע ב‪-‬כלים > הגדרות > ‪.Bluetooth‬‬
‫חיבורים—גע ב‪-‬הוספה > אישור כדי לזווג‬
‫את המכשיר לטלפון נייד התומך בטכנולוגיה‬
‫האלחוטית ‪ .Bluetooth‬ראה עמוד ‪.23–19‬‬
‫גע ב‪-‬שינוי כדי להתחבר לטלפון אחר‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫•שחרר—בחר במכשיר הטלפון שברצונך‬
‫לנתק וגע ב‪-‬כן‪.‬‬
‫•הסר—בחר בטלפון שברצונך למחוק‬
‫מזיכרון ה‪ nüvi-‬וגע ב‪-‬כן‪.‬‬
‫‪—Bluetooth‬הפעל וכבה את רכיב ה‪-‬‬
‫‪ .Bluetooth‬סמל ‪ Bluetooth‬מופיע‬
‫בתפריט הראשי כאשר רכיב ה‪Bluetooth-‬‬
‫מופעל‪ .‬כדי למנוע ממכשיר טלפון להתחבר‬
‫באופן אוטומטי‪ ,‬גע באפשרות ניטרול‪.‬‬
‫שם ידידותי—הזן שם ידידותי שיופיע כשם‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬שלך בהתקנים אחרים עם‬
‫טכנולוגיית ‪ .Bluetooth‬גע ב‪-‬בוצע‪.‬‬
‫שחזור—שחזור הגדרות ה‪.Bluetooth-‬‬
‫פעולה זו אינה מוחקת את נתוני הזיווג‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫‪-‬ה רישכמ לש תישיא המאתהמאתה‬
‫שינוי הגדרות נקודות‬
‫הסמיכות‬
‫כדי לכוונן את הגדרות נקודות הסמיכות‪,‬‬
‫עליך לטעון נקודות סמיכות (כגון נקודות‬
‫עניין מותאמות אישית או מסד נתונים של‬
‫מצלמות בטיחות)‪ .‬ראה עמוד ‪ .50‬גע ב‪-‬כלים‬
‫> הגדרות > נקודות סמיכות‪.‬‬
‫התראות סמיכות—הפעל את ההתראות או‬
‫כבה אותן עם ההתקרבות לנקודות עניין או‬
‫למצלמות בטיחות‪.‬‬
‫שחזור—שחזור הגדרות נקודות סמיכות‪.‬‬
‫הצגת פרטי מינויים לדיווחי‬
‫תנועה‬
‫מקלט דיווחי התנועה כלול בחבילות ‪nüvi‬‬
‫מסוימות‪ .‬גע ב‪-‬כלים > הגדרות > תנועה‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫אפשרויות בצפון אמריקה‬
‫המינויים לדיווחי התנועה ב‪ FM-‬ותאריכי‬
‫פקיעת התוקף שלהם מפורטים להלן‪ .‬גע‬
‫ב‪-‬הוסף כדי להוסיף מינוי‪.‬‬
‫אפשרויות עבור מקומות שאינם‬
‫בצפון אמריקה‬
‫נוכחי—בחר בספק הרצוי גע ב‪-‬אוטומטי‬
‫כדי להשתמש בספק הטוב ביותר לאזור‪ ,‬או‬
‫בחר ספק ספציפי שבו תשתמש תמיד‪.‬‬
‫מידע נוסף—חפש ספקים נוספים של‬
‫דיווחי תנועה ב‪ .TMC-‬כדי להאריך את‬
‫זמן החיפוש‪ ,‬גע ב‪-‬כן כדי למחוק את טבלת‬
‫הספקים‪.‬‬
‫מנויים—צפה ברשימה של המינויים‬
‫הנוכחיים לדיווחי תנועה ב‪ FM-‬ובתאריכי‬
‫פקיעת התוקף שלהם‪ .‬גע ב‪-‬הוסף כדי להוסיף‬
‫מינוי‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪-‬ה רישכמ לש תישיא המאתהמאתה‬
‫הוספת מינוי‬
‫תוכל לרכוש מינויים נוספים או חידוש מינוי‬
‫אם פג תוקפו של מינוי קיים‪ .‬עבור אל‬
‫‪.www.garmin.com/fmtraffic‬‬
‫הערה‪ :‬אינך צריך להפעיל את המינוי‬
‫הכלול עם מקלט ה‪ FM -‬לדיווחי תנועה‬
‫(אם המינוי כלל מקלט כזה)‪ .‬המינוי‬
‫מופעל אוטומטית לאחר שמכשיר ה‪nüvi-‬‬
‫מקבל אותות לוויין‪ ,‬בעת קבלת אותות‬
‫תנועה מספק השירותים בתשלום‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪44‬‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע ב‪-‬כלים > הגדרות‬
‫> תנועה‪.‬‬
‫ביחידות שאינן בצפון אמריקה‪ ,‬גע‬
‫ב‪-‬מינויים > הוסף‪ .‬ביחידות בצפון‬
‫אמריקה‪ ,‬גע ב‪-‬הוסף‪.‬‬
‫רשום את מזהה יחידת מקלט התנועה‬
‫‪.FM‬‬
‫עבור אל ‪www.garmin.com/fmtraffic‬‬
‫כדי לרכוש מינוי ולקבל קוד בן ‪ 25‬תווים‪.‬‬
‫‪ .5‬גע ב‪-‬הבא במכשיר ה‪ ,nüvi-‬הזן את‬
‫הקוד וגע ב‪-‬בוצע‪.‬‬
‫לא ניתן לעשות שימוש חוזר בקוד המינוי‬
‫לדיווחי תנועה‪ .‬עליך לקבל קוד חדש בכל‬
‫פעם שאתה מחדש את השירות שלך‪ .‬אם יש‬
‫בבעלותך מספר מקלטי תנועה ‪ ,FM‬עליך‬
‫להשיג קוד חדש עבור כל מקלט‪.‬‬
‫שחזור כל ההגדרות‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬כלים > הגדרות‪.‬‬
‫‪ .2‬גע ב‪-‬שחזור‪.‬‬
‫‪ .3‬גע ב‪-‬כן‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫חפסנ‬
‫נספח‬
‫הטיפול במכשיר ה‪nüvi-‬‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬מכיל רכיבים אלקטרוניים‬
‫רגישים אשר עלולים להינזק לצמיתות אם‬
‫ייחשפו לזעזועים או לתנודות מוגזמים‪ .‬כדי‬
‫למזער את סיכון הפגיעה במכשיר ה‪,nüvi-‬‬
‫הקפד שלא להפיל את המכשיר ואל תפעיל‬
‫אותו בסביבות החשופות לזעזועים ולתנודות‬
‫קיצוניים‪.‬‬
‫ניקוי מסך המגע‬
‫נקה את מסך המגע באמצעות מטלית רכה‪,‬‬
‫נקייה ונטולת סיבים‪ .‬במקרה הצורך‪ ,‬השתמש‬
‫במים‪ ,‬אלכוהול איזופרופילי או חומר ניקוי‬
‫למשקפיים‪ .‬טפטף את הנוזל על המטלית‬
‫ולאחר מכן נגב בעדינות את מסך המגע‪.‬‬
‫ניקוי היחידה‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬בנוי מחומרים איכותיים‬
‫במיוחד ואינו דורש תחזוקת משתמש‪ ,‬להוציא‬
‫ניקוי‪ .‬נקה את המארז החיצוני של היחידה‬
‫(לא את מסך המגע) באמצעות מטלית לחה‬
‫שנטבלה בתמיסת סבון עדינה ולאחר מכן‬
‫ייבש אותו‪ .‬הימנע מחומרים כימיים וחומרים‬
‫מסיסים‪ ,‬אשר עלולים להסב נזק לרכיבי‬
‫הפלסטיק‪.‬‬
‫הגנה על מכשיר ה‪ nüvi-‬שלך‬
‫•אין לאחסן את מכשיר ה‪ nüvi-‬כאשר‬
‫עלולה להיגרם חשיפה ממושכת‬
‫לטמפרטורות קיצוניות‪ ,‬שכן הדבר עלול‬
‫לגרום לנזק בלתי הפיך‪.‬‬
‫•אין לחשוף את מכשיר ה‪ nüvi-‬למים‪.‬‬
‫מגע עם מים עלול לגרום לתקלה‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫•אף על פי שניתן להפעיל את מסך המגע‬
‫באמצעות עט ‪ ,PDA‬אין לעשות זאת‬
‫במהלך נהיגה ברכב‪ .‬אין להשתמש‬
‫בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול‬
‫מסך המגע‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום לנזק‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫‪45‬‬
‫חפסנ‬
‫מניעת גניבה‬
‫•כדי למנוע גניבה‪ ,‬הסר את היחידה ואת‬
‫התושבת כשאינן בשימוש כדי שלא יהיו‬
‫גלויות‪ .‬הסר את השאריות שהשאירה‬
‫כיפת היניקה על השמשה הקדמית‪.‬‬
‫•אין להחזיק את היחידה בתא הכפפות‪.‬‬
‫•רשום את המוצר בכתובת‬
‫‪.http://my.garmin.com‬‬
‫•השתמש בתכונת ‪ .Garmin Lock‬למידע‬
‫נוסף‪ ,‬ראה להלן‪.‬‬
‫נעילת מכשיר ה‪nüvi-‬‬
‫‪ Garmin Lock‬היא מערכת למניעת גניבה‪,‬‬
‫אשר ננעלת בכל פעם שאתה מפעיל את‬
‫מכשיר ה‪ ,nüvi-‬מזין את קוד ה‪ PIN-‬או נוהג‬
‫אל מיקום האבטחה‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬כלים > הגדרות > אבטחה‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בלחצן שמתחת ל‪.Garmin Lock-‬‬
‫‪ .3‬הזן ‪ PIN‬בן ‪ 4‬ספרות וסע למיקום‬
‫אבטחה‪.‬‬
‫מהו מיקום אבטחה?‬
‫מיקום האבטחה שלך אמור להיות מקום‬
‫שאליו אתה חוזר לעתים קרובות‪ ,‬כמו‪,‬‬
‫למשל‪ ,‬ביתך‪ .‬אם מכשיר ה‪ nüvi-‬כולל‬
‫אותות לוויין‪ ,‬ואתה נמצא במיקום האבטחה‪,‬‬
‫אינך צריך להזין את ה‪.PIN-‬‬
‫הערה‪ :‬אם תשכח את ה‪ PIN-‬ואת מיקום‬
‫האבטחה שלך‪ ,‬עליך לשלוח את מכשיר‬
‫ה‪ nüvi-‬אל ‪ Garmin‬לביטול הנעילה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬עליך לשלוח רישום מוצר תקף או‬
‫הוכחת רכישה‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫חפסנ‬
‫כיול המסך‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫כבה את מכשיר ה‪.nüvi-‬‬
‫אחוז בפינה השמאלית העליונה של‬
‫המסך תוך הדלקת ה‪.nüvi-‬‬
‫שחרר את לחצן ההפעלה כאשר מסך‬
‫ה‪ Garmin-‬מופיע‪.‬‬
‫המשך לאחוז בפינה השמאלית העליונה‬
‫של מסך המגע במשך ‪ 30‬שניות‪ ,‬עד‬
‫להופעת מסך לבן ובו הכיתוב ‘לחץ על‬
‫נקודה’‪.‬‬
‫עדכון התוכנה‬
‫‪ .1‬חבר את מכשיר ה‪ nüvi-‬למחשב‬
‫באמצעות כבל ה‪ .mini-USB-‬תפריט‬
‫ההפעלה האוטומטית נפתח‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ לחיצה כפולה על כדי לפתוח את‬
‫דף ההורדה של ‪.myGarmin Agent‬‬
‫אם תפריט ההפעלה האוטומטית לא‬
‫נפתח‪ ,‬או שאתה משתמש במחשב‬
‫‪ ,Mac‬עבור אל‬
‫‪.www.garmin.com/agent‬‬
‫‪ .3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫לאחר התקנת ‪myGarmin Agent‬‏‪ ,‬תתבקש‬
‫לפתוח את ‪ MyDashboard‬כשתחבר את‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬למחשב‪myDashboard .‬‬
‫בודק את התוכנה הקיימת ב‪ nüvi-‬ומספק‬
‫מידע נוסף על המכשיר‪.‬‬
‫ניקוי נתוני המשתמש‬
‫חשוב‪ :‬פעולה זו מוחקת את כל המידע‬
‫שהוזן על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫‪ .1‬החזק את אצבעך בפינה הימנית‬
‫התחתונה של מסך ה‪ ,nüvi-‬תוך‬
‫הדלקת מכשיר ה‪.nüvi-‬‬
‫‪ .2‬המשך ללחוץ באצבעך עד‬
‫להופעת החלון המוקפץ‪.‬‬
‫‪ .3‬גע ב‪-‬כן כדי למחוק את כל נתוני‬
‫המשתמש‪.‬‬
‫כל ההגדרות המקוריות משוחזרות‪ .‬פריטים‬
‫שמורים ‪ -‬נמחקים‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫חפסנ‬
‫מידע על הסוללה‬
‫כדי להאריך את חיי הסוללה‪ ,‬אין להשאיר את‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬באור שמש ישיר ויש להימנע‬
‫מחשיפה ממושכת לחום גבוה‪.‬‬
‫סמל הסוללה בפינה הימנית העליונה של‬
‫התפריט הראשי מציין את מצב הסוללה‬
‫הפנימית‪.‬‬
‫כדי להגדיל את דיוק מד‬
‫הסוללה‪ ,‬פרוק את הסוללה במלואה ולאחר‬
‫מכן טען אותה טעינה מלאה‪ .‬אין לנתק את‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬מזרם החשמל‪ ,‬אלא לאחר‬
‫שייטען בצורה מלאה‪.‬‬
‫טעינת מכשיר ה‪nüvi-‬‬
‫טען את מכשיר ה‪ nüvi-‬במשך ‪ 4‬שעות‬
‫לפחות לפני השימוש בסוללה‪.‬‬
‫•חבר את כבל החשמל למכונית‪.‬‬
‫•חבר את כבל ה‪( USB -‬כלול באריזות‬
‫מסוימות)‪.‬‬
‫•חבר מתאם ‪( AC‬אביזר אופציונלי)‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫החלפת הנתיך‬
‫זהירות‪ :‬בעת החלפת הנתיך‪ ,‬הקפד שלא‬
‫לאבד את החלקים הקטנים ולהחזיר אותם‬
‫למקומם המתאים‪.‬‬
‫אם לא ניתן לטעון את היחידה ברכב‪ ,‬ייתכן‬
‫שעליך להחליף את הנתיך הממוקם בקצה‬
‫המתאם לרכב‪.‬‬
‫‪ .1‬שחרר את הברגת‬
‫חלק הקצה‬
‫השחור העגול‬
‫קצה כסוף‬
‫והסר אותו‪.‬‬
‫נתיך‬
‫עצה‪ :‬ייתכן‬
‫שתצטרך‬
‫להשתמש במטבע‬
‫להסרת חלק‬
‫הקצה‪.‬‬
‫חלק‬
‫הקצה‬
‫‪ .2‬הסר את הנתיך (גליל זכוכית וכסף)‬
‫והחלף אותו בנתיך מהסוג המתאים‪,‬‬
‫המופיע בצד מתאם הרכב‪.‬‬
‫‪ .3‬הקפד למקם את הקצה הכסוף בתוך‬
‫חלק הקצה השחור‪ .‬הברג את חלק‬
‫הקצה השחור‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫חפסנ‬
‫הסרת מכשיר ה‪nüvi-‬‬
‫והתושבת‬
‫חשוב‪ :‬חומר ההדבקה הקבוע קשה מאוד‬
‫להסרה לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫כדי להסיר את מכשיר ה‪ nüvi-‬מהעריסה‪,‬‬
‫לחץ על לשונית העריסה תוך הטיית המכשיר‬
‫קדימה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כדי להסיר את העריסה מהתושבת‪ ,‬סובב את‬
‫העריסה ימינה או שמאלה‪ .‬הפעל לחץ בכיוון‬
‫זה‪ ,‬עד שהעריסה תשתחרר מהתושבת‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫כדי להסיר את תושבת כיפת היניקה מהחלון‬
‫הקדמי‪ ,‬הטה את הידית לעבר גופך‪ .‬משך את‬
‫הלשונית שעל כיפת היניקה לעברך‪.‬‬
‫התקנה בלוח המחוונים‬
‫השתמש בדיסק ההתקנה המצורף כדי להתקין‬
‫את היחידה בלוח המחוונים ולציית לתקנות‬
‫מקומיות מסוימות‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫‪.1‬‬
‫‪.5‬‬
‫נקה וייבש את לוח המחוונים במקום‬
‫שבו ברצונך להניח את הדיסק‪.‬‬
‫הסר את המדבקה האחורית מחומר‬
‫ההדבקה שבחלק התחתון של הדיסק‪.‬‬
‫מקם את הדיסק בלוח המחוונים‪.‬‬
‫הסר את כיסוי הפלסטיק השקוף מחלקו‬
‫העליון של הדיסק‪.‬‬
‫הנח את כיפת היניקה על חלקו העליון‬
‫של הדיסק‪ .‬הטה את הידית כלפי מטה‬
‫(לעבר הדיסק)‪.‬‬
‫™‪nüMaps Guarantee‬‬
‫כדי לקבל עדכון מפה אחד ללא תשלום (אם‬
‫זמין)‪ ,‬רשום את מכשיר ה‪ nüvi -‬באתר‬
‫‪ http://my.garmin.com‬בתוך ‪ 60‬יום‬
‫ממועד קבלת אותות הלוויין ונהיגה עם‬
‫מכשיר ה‪ .nüvi-‬אינך זכאי לקבל עדכון מפה‬
‫ללא תשלום אם נרשמת בטלפון או‬
‫‪49‬‬
‫חפסנ‬
‫אם המתנת יותר מ‪ 60 -‬יום לאחר הפעם‬
‫הראשונה שבה נהגת עם ה‪.nüvi -‬‬
‫מפות נוספות‬
‫באפשרותך לרכוש מפות נוספות עבור מכשיר‬
‫ה‪ .nüvi-‬לרשימת המפות התואמות למכשיר‬
‫‪ nüvi‬שברשותך‪ ,‬עבור לדף המוצר של ‪nüvi‬‬‫באתר האינטרנט של ‪Garmin‬‏‬
‫(‪ )www.garmin.com‬ולחץ על הכרטיסייה‬
‫מפות‪.‬‬
‫אודות אותות הלוויין של ה‪GPS-‬‬
‫לצורך ניווט‪ ,‬על מכשיר ה‪ nüvi-‬לקבל אותות‬
‫‪( GPS‬מערכת ניווט לווייני) מלוויין‪ .‬אם אתה‬
‫נמצא בתוך מבנה‪ ,‬סמוך לבניינים או עצים‬
‫גבוהים‪ ,‬או בחניון תת‪-‬קרקעי‪ ,‬ייתכן שההתקן‬
‫לא יקלוט אותות‪ .‬כדי להשתמש ב‪ ,nüvi-‬צא‬
‫החוצה לאזור שאין בו מכשולים גבוהים‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף בנושא ‪GPS‬‏‪ ,‬בקר באתר‬
‫‪.www.garmin.com/aboutGPS‬‬
‫תוספות ואביזרים אופציונליים‬
‫למידע נוסף על אביזרים אופציונליים‪,‬‬
‫עבור לכתובת ‪http://buy.garmin.com‬‬
‫או ‪ ,www.garmin.com/extras‬או פנה‬
‫למשווק ‪.Garmin‬‬
‫נקודות עניין מותאמות אישית‬
‫השתמש ב‪ POI Loader-‬כדי לטעון נקודות‬
‫עניין מותאמות אישית (‪ )POI‬למכשיר ה‪-‬‬
‫‪ .nüvi‬מסדי נתונים של נקודות ‪ POI‬זמינים‬
‫דרך חברות שונות באינטרנט‪ .‬ישנם מסדי‬
‫נתונים מותאמים אישית הכוללים התראות‬
‫לגבי נקודות שונות‪ ,‬כמו מידע על מצלמות‬
‫בטיחות וכן אזורים של בתי ספר‪.‬‬
‫כאשר ההתקן מקבל אותות לוויין‪ ,‬עמודות‬
‫עוצמת האות שבתפריט הראשי הן ירוקות‬
‫‪ .‬כאשר אותות הלוויין אובדים‪,‬‬
‫העמודות מוצגות בצבע אדום או שהן שקופות‬
‫‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫חפסנ‬
‫עבור לכתובת ‪www.garmin.com/extras‬‬
‫ולחץ על ‪ POI Loader‬כדי להתקין את‬
‫ה‪ POI Loader-‬במחשב שלך‪ .‬למידע נוסף‪,‬‬
‫ראה את קובץ העזרה של ‪.POI Loader‬‬
‫הקש על ‪ F1‬כדי לפתוח את קובץ העזרה‪.‬‬
‫כדי להציג את נקודות העניין המותאמות‬
‫אישית שלך‪ ,‬גע ב‪-‬לאן? > תוספות >‬
‫נקודות עניין מותאמות אישית‪.‬‬
‫לשינוי הגדרות ההתראה של הסמיכות‪ ,‬גע‬
‫ב‪-‬כלים > הגדרות > נקודות סמיכות >‬
‫התראות סמיכות‪.‬‬
‫כדי למחוק את נקודות העניין המותאמות‬
‫אישית ממכשיר ה‪ ,nüvi-‬חבר את המכשיר‬
‫למחשב‪ .‬פתח את תיקיית ה‪ POI-‬בכונן‬
‫ה‪ nüvi-‬או בכרטיס הזיכרון‪ .‬מחק את הקובץ‬
‫שנקרא ‪.poi.gpi‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫מצלמות בטיחות‬
‫מידע על מצלמות בטיחות זמין במיקומים‬
‫מסוימים‪ .‬ראה ‪http://my.garmin.com‬‬
‫למידע בנושא זמינות‪ .‬עבור מיקומים אלה‪,‬‬
‫ה‪ nüvi-‬כולל את מיקומיהן של מאות‬
‫מצלמות בטיחות‪ .‬מכשיר ה‪ nüvi-‬מעביר לך‬
‫התראה כאשר אתה מתקרב למצלמת בטיחות‬
‫ויכול להזהיר אותך אם אתה נוסע מהר מדי‪.‬‬
‫הנתונים מתעדכנים לפחות פעם בשבוע‪ ,‬כך‬
‫שתמיד יש לך גישה למידע העדכני ביותר‪.‬‬
‫באפשרותך לרכוש מינוי לאזור חדש או‬
‫להרחיב מינוי קיים בכל עת‪ .‬לכל אזור‬
‫שתרכוש יש תאריך תפוגה‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬חברת ‪ Garmin‬אינה אחראית‬
‫לדיוק של מסד נתונים מותאם אישית של‬
‫נקודות עניין או של מצלמות בטיחות ואף‬
‫לא לתוצאות השימוש במסד נתונים כזה‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫חפסנ‬
‫מדריך הטיולים של ‪Garmin‬‬
‫מדריך הטיולים של ‪ Garmin‬מספק מידע‬
‫מפורט על מקומות שונים‪ ,‬כגון מסעדות ובתי‬
‫מלון‪ .‬כדי לרכוש אביזר‪ ,‬עבור אל‬
‫‪ http://buy.garmin.com‬או פנה אל משווק‬
‫‪.Garmin‬‬
‫באירופה‪ ,‬עבור אל‬
‫‪ www.garmin.com/support‬ולחץ על‬
‫‪ Contact Support‬לפרטים לגבי תמיכה‬
‫לפי מדינות‪ ,‬או פנה אל )‪Garmin (Europe‬‬
‫‪ .Ltd‬באמצעות הטלפון‪ ,‬במספר )‪+44 (0‬‬
‫‪.870.8501241‬‬
‫כדי להשתמש במדריך הטיולים‪ ,‬הכנס את‬
‫כרטיס הזיכרון לתוך מכשיר ה‪ .nüvi-‬גע‬
‫ב‪-‬לאן? > תוספות‪ .‬גע בשם מדריך הטיולים‬
‫שלך כדי לפתוח אותו‪.‬‬
‫רישום ה‪nüvi-‬‬
‫צור קשר עם ‪Garmin‬‬
‫‪ .1‬חבר את מכשיר ה‪ .nüvi-‬תבחין‬
‫באפשרות להתקנת ‪myGarmin Agent‬‬
‫(אופציונלי)‪.‬‬
‫‪ .2‬פעל לפי ההוראות שבמסך כדי להתקין‬
‫את ‪ myGarmin Agent‬ולרשום את‬
‫ה‪ nüvi-‬שלך‪.‬‬
‫אם יש לך שאלות‪ ,‬צור קשר עם מחלקת תמיכת‬
‫המוצר של ‪ .Garmin‬בארצות הברית‪ ,‬עבור‬
‫אל ‪ ,www.garmin.com/support‬או פנה אל‬
‫(‪ Garmin (USA‬באמצעות הטלפון‪ ,‬במספר‬
‫‪ )913( 397-8200‬או ‪.(800) 800-1020‬‬
‫בבריטניה‪ ,‬צור קשר עם )‪Garmin (Europe‬‬
‫‪ Ltd.‎‬באמצעות הטלפון‪ ,‬במספר‬
‫‪.0808 2380000‬‬
‫‪52‬‬
‫עבור אל ‪ http://my.garmin.com‬כדי‬
‫לרשום את ה‪ nüvi-‬שלך‪ .‬ראה עמוד ‪24‬‬
‫למידע על חיבור ה‪ nüvi-‬למחשב‪.‬‬
‫לאחר רישום ה‪ ,nüvi-‬תוכל להירשם כמנוי‬
‫לשירותים המקוונים העדכניים ביותר של‬
‫‪.Garmin‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫חפסנ‬
‫מפרטים‬
‫דגמי ‪nüvi 1200‬‬
‫גודל פיזי (ר × ג × ע)‪× 2.9 × 3.7 :‬‏ ‪0.6‬‬
‫אינץ' (‪× ‎7.5× 9.3‬‏ ‪ 1.6‬ס"מ)‬
‫משקל‪ 4 :‬ליברות (‪ 113.4‬גרם)‬
‫תצוגה‪ 3.5 :‬אינץ' אלכסוני‪× 320 ,‬‏ ‪240‬‬
‫פיקסלים; ‪ 64K‬צבעים; תצוגת נוף‬
‫‪ QVGA TFT‬חדה; תאורה אחורית‬
‫לבנה; מסך מגע‬
‫מארז‪ :‬לא עמיד במים (‪)IPXO‬‬
‫טווח טמפרטורות פעולה‪:‬‬
‫‪32°F-140°F (0°C-60°C)‎‬‬
‫טווח טמפרטורות טעינה‪:‬‬
‫‪32°F-113°F (0°C-45°C)‎‬‬
‫אחסון נתונים‪ :‬זיכרון פנימי וכרטיס‬
‫‪ microSD‬נשלף אופציונלי‪ .‬אחסון‬
‫נתונים ללא הגבלת זמן‪.‬‬
‫ממשק מחשב‪ :‬התקן אחסון בנפח גדול‬
‫‪ USB 2.0‬מהירות מקסימלית‪.‬‬
‫מערכת הפעלה‪Garmin :‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫זמן טעינה‪ :‬עד ‪ 4‬שעות‬
‫מתח חשמל‪ :‬מתח המכונית באמצעות כבל‬
‫החשמל המצורף של הרכב‪ ,‬או מתח‬
‫‪ AC‬באמצעות אביזר אופציונלי‬
‫שימוש‪ 5 :‬ואט לכל היותר‬
‫חיי סוללה‪ :‬עד ‪ 3‬שעות‬
‫סוג סוללה‪ :‬סוללת ליתיום‪-‬יון נטענת שאינה‬
‫ניתנת להחלפה על ידי המשתמש‬
‫מקלט ‪ :GPS‬רגישות גבוהה עם‪HotFix™‎‬‬
‫זמני לכידה*‪:‬‬
‫חם‪ 1< :‬שנייה‬
‫קר‪ 38< :‬שניות‬
‫איפוס להגדרות היצרן‪ 45< :‬שניות‬
‫*זמני לכידה ממוצעים עבור מקלט נייח עם‬
‫מבט "נקי" אל השמים‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫חפסנ‬
‫דגמי ‪nüvi 1300‬‬
‫גודל פיזי (ר × ג × ע)‪× 2.9 × 4.8 :‬‏ ‪0.6‬‬
‫אינץ’ (‪ 1.6 × 7.5 × 12.2‬ס"מ)‬
‫משקל‪ 5.7 :‬ליברות (‪ 161.6‬גרם)‬
‫תצוגה‪ 4.3 :‬אינץ’ אלכסוני‪× 480 ,‬‏ ‪272‬‬
‫פיקסלים; ‪ 64K‬צבעים; תצוגת נוף‬
‫‪ WQVGA TFT‬חדה; תאורה‬
‫אחורית לבנה; מסך מגע‬
‫מארז‪ :‬לא עמיד במים (‪)IPXO‬‬
‫טווח טמפרטורות פעולה‪:‬‬
‫‪32°F-140°F (0°C-60°C)‎‬‬
‫טווח טמפרטורות טעינה‪:‬‬
‫‪32°F-113°F (0°C-45°C)‎‬‬
‫אחסון נתונים‪ :‬זיכרון פנימי וכרטיס‬
‫‪ microSD‬נשלף אופציונלי‪ .‬אחסון‬
‫נתונים ללא הגבלת זמן‪.‬‬
‫ממשק מחשב‪ :‬התקן אחסון בנפח גדול ‪USB‬‬
‫‪ 2.0‬מהירות מקסימלית‪.‬‬
‫מערכת הפעלה‪Garmin :‬‬
‫זמן טעינה‪ :‬עד ‪ 4‬שעות‬
‫מתח חשמל‪ :‬מתח המכונית באמצעות כבל‬
‫החשמל המצורף של הרכב‪ ,‬או מתח‬
‫‪ AC‬באמצעות אביזר אופציונלי‬
‫שימוש‪ 5 :‬ואט לכל היותר‬
‫חיי סוללה‪ :‬עד ‪ 3‬שעות‬
‫סוג סוללה‪ :‬סוללת ליתיום‪-‬יון נטענת שאינה‬
‫ניתנת להחלפה על ידי המשתמש‬
‫מקלט ‪ :GPS‬רגישות גבוהה עם ‪HotFix‬‬
‫זמני לכידה*‪:‬‬
‫חם‪ 1< :‬שנייה‬
‫קר‪ 38< :‬שניות‬
‫איפוס להגדרות היצרן‪ 45< :‬שניות‬
‫*זמני לכידה ממוצעים עבור מקלט נייח עם‬
‫מבט "נקי" אל השמים‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫חפסנ‬
‫דגמי ‪nüvi 1400‬‬
‫גודל פיזי (ר × ג × ע)‪× 3.4 × 5.4 :‬‏ ‪0.6‬‬
‫אינץ’ (‪ 1.6 × 8.6 × 13.7‬ס"מ)‬
‫משקל‪ 7.8 :‬ליברות (‪ 221.1‬גרם)‬
‫תצוגה‪ 5.0 :‬אינץ’ אלכסוני‪× 480 ,‬‏ ‪272‬‬
‫פיקסלים; ‪ 64K‬צבעים; תצוגת נוף‬
‫‪ WQVGA TFT‬חדה; תאורה‬
‫אחורית לבנה; מסך מגע‬
‫מארז‪ :‬לא עמיד במים (‪)IPXO‬‬
‫טווח טמפרטורות פעולה‪:‬‬
‫‪32°F-140°F (0°C-60°C)‎‬‬
‫טווח טמפרטורות טעינה‪:‬‬
‫‪32°F-113°F (0°C-45°C)‎‬‬
‫אחסון נתונים‪ :‬זיכרון פנימי וכרטיס‬
‫‪ microSD‬נשלף אופציונלי‪ .‬אחסון‬
‫נתונים ללא הגבלת זמן‪.‬‬
‫ממשק מחשב‪ :‬התקן אחסון בנפח גדול‬
‫‪ USB 2.0‬מהירות מקסימלית‪.‬‬
‫מערכת הפעלה‪Garmin :‬‬
‫זמן טעינה‪ :‬עד ‪ 4‬שעות‬
‫מתח חשמל‪ :‬מתח המכונית באמצעות כבל‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫החשמל המצורף של הרכב‪ ,‬או מתח‬
‫‪ AC‬באמצעות אביזר אופציונלי‬
‫שימוש‪ 5 :‬ואט לכל היותר‬
‫חיי סוללה‪ :‬עד ‪ 3‬שעות‬
‫סוג סוללה‪ :‬סוללת ליתיום‪-‬יון נטענת שאינה‬
‫ניתנת להחלפה על ידי המשתמש‬
‫מקלט ‪ :GPS‬רגישות גבוהה עם ‪HotFix‬‬
‫זמני לכידה*‪:‬‬
‫חם‪ 1< :‬שנייה‬
‫קר‪ 38< :‬שניות‬
‫איפוס להגדרות היצרן‪ 45< :‬שניות‬
‫*זמני לכידה ממוצעים עבור מקלט נייח עם‬
‫מבט "נקי" אל השמים‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫חפסנ‬
‫הצהרת תאימות‬
‫חברת ‪ Garmin‬מצהירה בזאת כי מוצר זה‬
‫תואם לדרישות הבסיסיות ולתנאים רלוונטיים‬
‫אחרים של ‪ .Directive 1999/5/EC‬להצגת‬
‫הצהרת התאימות המלאה‪ ,‬בקר באתר האינטרנט‬
‫של ‪ Garmin‬ועיין במידע על מוצר ‪Garmin‬‬
‫שברשותך‪.www.garmin.com :‬‬
‫לשנות‪ ,‬לבצע הרכבה לאחור‪ ,‬הנדסה לאחור‪ ,‬או‬
‫ליצור צורה קריאה של התוכנה או של כל חלק‬
‫ממנה‪ ,‬ולא ליצור עבודות נגזרות המבוססות על‬
‫התוכנה‪ .‬אתה מסכים לא לייצא או לייצא שוב‬
‫את התוכנה למדינה כלשהי באופן שיפר את חוקי‬
‫בקרת הייצוא של ארצות הברית‪.‬‬
‫הסכם רישיון תוכנה‬
‫בעצם השימוש ב‪ ,nüvi-‬אתה מסכים להיות מחויב‬
‫לתנאים ולתניות של הסכם רישיון התוכנה שלהלן‪.‬‬
‫קרא הסכם זה בעיון‪.‬‬
‫חברת‪ Garmin Ltd.‎‬מעניקה לך רישיון‬
‫מוגבל להשתמש בתוכנה המוטבעת בהתקן זה‬
‫(ה"תוכנה") בצורת קובץ הפעלה בינארי‪ ,‬במסגרת‬
‫תפעול רגיל של המוצר‪ .‬זכויות הבעלות והקניין על‬
‫תוכנה זו ובהקשר עמה נותרות בידי ‪.Garmin‬‬
‫אתה מכיר בעובדה כי התוכנה היא רכושה‬
‫של ‪ Garmin‬והיא מוגנת על‪-‬ידי חוקי זכויות‬
‫היוצרים בארצות הברית ואמנות זכויות יוצרים‬
‫בינלאומיות‪ .‬בנוסף‪ ,‬אתה מכיר בעובדה כי המבנה‪,‬‬
‫הארגון והקוד של התוכנה מהווים סודות מסחר‬
‫רבי ערך של ‪ Garmin‬וכי התוכנה בצורת קוד‬
‫המקור נשארת סוד מסחר רב ערך של ‪.Garmin‬‬
‫אתה מסכים שלא לשחזר את קוד המקור‪ ,‬לפרק‪,‬‬
‫‪56‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫חפסנ‬
‫פתרון בעיות‬
‫בעיה‪/‬שאלה‬
‫פתרון‪/‬תשובה‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬אינו מקבל הוצא את מכשיר ה‪ nüvi-‬מחוץ לחניונים והרחק מבניינים‬
‫גבוהים ועצים הישאר ללא תנועה במשך מספר דקות‪.‬‬
‫אף פעם אותות לוויין‪.‬‬
‫כיפת היניקה לא נצמדת‬
‫לשמשה הקדמית‬
‫נקה את כיפת היניקה ואת השמשה הקדמית באמצעות כוהל‬
‫נגב במטלית יבשה ונקייה התקן את כיפת היניקה כמתואר‬
‫בעמוד ‪2‬‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬אינו נטען בדוק את הנתיך שבכבל החשמל של הרכב (ראה עמוד ‪.)48‬‬
‫ברכב‪.‬‬
‫ודא כי הרכב מותנע וכי הוא מספק מתח לשקע החשמל טעינת‬
‫ה‪ nüvi-‬יכולה להתבצע רק בין ‪ 0‬מעלות צלסיוס ל‪ 45-‬מעלות‬
‫צלסיוס‪ .‬אם מכשיר ה‪ nüvi-‬חשוף לאור שמש ישיר או ממוקם‬
‫בסביבה חמה‪ ,‬הוא לא ייטען‬
‫הסוללה שלי אינה נשארת כדי להאריך את משך הזמן בין הטעינות‪ ,‬כבה את התאורה‬
‫האחורית גע ב‪-‬כלים > הגדרות > תצוגה > בהירות‪.‬‬
‫טעונה למשך זמן רב‪.‬‬
‫כיצד ניתן למחוק את כל‬
‫נתוני המשתמש?‬
‫הצמד את אצבעך ל פינה הימנית התחתונה של מסך ה‪,nüvi-‬‬
‫במהלך הדלקת המכשיר השאר את אצבעך במקום עד להופעת‬
‫ההודעה‪ .‬גע ב‪-‬כן כדי למחוק את כל נתוני המשתמש‪.‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫‪57‬‬
‫חפסנ‬
‫בעיה‪/‬שאלה‬
‫פתרון‪/‬תשובה‬
‫נראה שמד הסוללה שלי‬
‫אינו מדויק‪.‬‬
‫בצע פריקה מלאה של הסוללה וטען אותה בצורה מלאה (מבלי‬
‫להפריע למחזור הטעינה)‪.‬‬
‫מסך המגע אינו מגיב‬
‫לנגיעות שלי‪.‬‬
‫כייל את מסך המגע כמתואר עמוד ‪.47‬‬
‫כאשר מכשיר ה‪ nüvi-‬נמצא במצב ‪ USB‬לאחסון בנפח גדול‪,‬‬
‫כיצד ניתן לדעת אם‬
‫מוצגת תמונה של ה‪ nüvi-‬מחובר למחשב‪ .‬כמו כן‪ ,‬אתה אמור‬
‫מכשיר ה‪ nüvi-‬נמצא‬
‫במצב אחסון בנפח גדול? לראות שני כונני דיסקים נשלפים חדשים ב‪-‬מחשב שלי‪.‬‬
‫המחשב שלי אף פעם‬
‫לא מזהה שמכשיר‬
‫ה‪ nüvi-‬מחובר‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫‪ .1‬נתק את כבל ה‪ USB-‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪ .2‬כבה את מכשיר ה‪.nüvi-‬‬
‫‪ USBU‬ליציאת ‪ USB‬במחשב ולתוך ה‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .nüvi‬מכשיר ה‪ nüvi-‬יידלק אוטומטית ויעבור למצב אחסון‬
‫בנפח גדול‪ .‬ודא כי מכשיר ה‪ nüvi-‬מחובר ליציאת ‪USB‬‬
‫ולא לרכזת ‪.USB‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫חפסנ‬
‫בעיה‪/‬שאלה‬
‫פתרון‪/‬תשובה‬
‫אינני יכול לראות כוננים אם במחשב שלך ממופים מספר כונני רשת‪ Windows ,‬יכול‬
‫נשלפים חדשים ברשימת להיתקל בקשיים בעת הקצאת אותיות כונן לכונני ה‪ nüvi-‬שלך‪.‬‬
‫ראה קובץ העזרה של מערכת ההפעלה כדי ללמוד כיצד למפות‬
‫הכוננים שלי‪.‬‬
‫או להקצות אותיות כונן‪.‬‬
‫כיצד אוכל לחפש‬
‫מסעדות בקרבת בית‬
‫המלון שבו אשהה‬
‫בעתיד?‬
‫שמור את המלון במועדפים שלך‪ .‬למידע נוסף על‬
‫ה>מועדפים>‪ ,‬ראה עמוד ‪ .12‬לאחר מכן תוכל לבצע חיפוש של‬
‫מסעדות בקרבת המלון‪.‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪-‬לאן? > קרוב‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר יעד מועדף‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר יעד‪.‬‬
‫‪ .4‬גע ב‪-‬נקודות עניין > מזון ומשקה‪.‬‬
‫‪ .5‬בחר קטגוריה‪ .‬מכשיר ה‪ nüvi-‬יחפש מיקומים הסמוכים‬
‫לבית המלון‪.‬‬
‫‪ .6‬בחר מסעדה‪.‬‬
‫הטלפון שלי אינו מתחבר ודא כי מכשיר ה‪ nüvi-‬מצויד בטכנולוגיית ‪ .Bluetooth‬ראה‬
‫עמוד ‪ .iv‬גע ב‪-‬כלים > הגדרות > ‪ .Bluetooth‬ודא כי שדה‬
‫ל‪.nüvi-‬‬
‫ה‪ Bluetooth-‬מוגדר כ‪-‬מופעל‪.‬‬
‫ודא כי מכשיר הטלפון שלך מופעל וכי הוא נמצא במרחק של‬
‫פחות מ‪ 10-‬מטרים ממכשיר ה‪.nüvi-‬‬
‫לעזרה נוספת‪ ,‬ראה ‪.www.garmin.com/bluetooth‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫‪59‬‬
‫אינדקס‬
‫אינדקס‬
‫א‬
‫אבטחה‬
‫הגדרות ‪41‬‬
‫מיקום אחר ‪46‬‬
‫אביזרים ‪51 ,50‬‬
‫אותות לוויין ‪50‬‬
‫אזור זמן ‪40‬‬
‫אזור חיפוש ‪11‬‬
‫אחסון ה‪45 nüvi-‬‬
‫איפוס‬
‫מהירות מרבית ‪16‬‬
‫מכשיר ה‪4 nüvi-‬‬
‫נתוני מסע ‪16‬‬
‫אפשרויות הדף ‘לדרך!’ ‪9‬‬
‫אתגר נהיגה ‪31‬‬
‫ב‬
‫בהירות ‪40‬‬
‫בית‬
‫הגדרת מיקום ‪8‬‬
‫מספר טלפון ‪22‬‬
‫‪60‬‬
‫ג‬
‫גרסת שמע ‪38‬‬
‫ד‬
‫דגמי ‪nüvi‬‬
‫‪iv 1200‬‬
‫‪iv 1300‬‬
‫‪iv 1400‬‬
‫דוח דלק ‪30‬‬
‫דוח קילומטראז ‪32‬‬
‫דיסק לוח המחוונים ‪49‬‬
‫דף אפשרויות המסלול ‪6‬‬
‫דף תוכנית מסע ‪6‬‬
‫דרכי שטח‪ ,‬ניתוב ‪39 ,3‬‬
‫ה‬
‫הביתה ‪8‬‬
‫הגדלה‪/‬הקטנה ‪13‬‬
‫הגדרות ‪44–38‬‬
‫שחזור ‪44‬‬
‫הגדרות זמן ‪40‬‬
‫הגדרות מערכת ‪38‬‬
‫הגדרות שפה ‪40‬‬
‫הגדרות תצוגה ‪39‬‬
‫הגדרת המיקום שלך ‪13‬‬
‫הדמיה של מסלול ‪38‬‬
‫הוראות נהיגה ‪16‬‬
‫היכן אני נמצא? ‪26‬‬
‫המרה‬
‫יחידות ‪28‬‬
‫מטבעות ‪29‬‬
‫הנחיות פנייה‪-‬אחר‪-‬פנייה ‪16‬‬
‫הנתונים שלי ‪28‬‬
‫הסרת התושבת ‪49‬‬
‫העברת קבצים ‪25‬‬
‫הפנייה הבאה ‪17‬‬
‫הצהרת תאימות ‪56‬‬
‫הצמדת תצלום למיקום ‪13‬‬
‫השתק‬
‫שיחת טלפון ‪21‬‬
‫שמע ‪4‬‬
‫התאמה אישית של מכשיר‬
‫ה‪44–38 nüvi-‬‬
‫התקנה‬
‫בלוח המחוונים ‪49‬‬
‫הסרה מהתושבת ‪49‬‬
‫התקשר‬
‫בית ‪22‬‬
‫היסטוריה ‪22‬‬
‫השתקה ‪21‬‬
‫מענה ‪20‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫אינדקס‬
‫ניתוק שיחה ‪21‬‬
‫שיחה ממתינה ‪21‬‬
‫התראות‬
‫מצלמת בטיחות ‪51‬‬
‫ז‬
‫זיווג טלפון נייד ‪19‬‬
‫בדגמי ‪iv nüvi‬‬
‫הגדרות ‪42‬‬
‫התקשרות מהדף ‘לדרך!’ ‪9‬‬
‫זיווג עם טלפון ‪19‬‬
‫מחיקת טלפון ‪42‬‬
‫טעינת מכשיר ה‪48 nüvi-‬‬
‫יומן מסע ‪41‬‬
‫ח‬
‫חיוג קולי ‪23‬‬
‫חיפוש מקומות ‪4‬‬
‫בחירות אחרונות ‪12‬‬
‫בסמוך למיקום אחר ‪11‬‬
‫לפי כתובת ‪8‬‬
‫לפי מיקוד ‪8‬‬
‫לפי קואורדינטות ‪14‬‬
‫לפי שם ‪10‬‬
‫מקומות שמורים‬
‫(מועדפים) ‪12‬‬
‫שימוש בתצלומים ‪15–14‬‬
‫ל‬
‫לאן? ‪14–8‬‬
‫לוח המקשים במסך ‪10‬‬
‫לוח מקשים ‪10‬‬
‫מצב שפה ‪40 ,11‬‬
‫פריסה ‪38‬‬
‫לוח מקשים ‪38 QWERTY‬‬
‫לחצן הפעלה ‪4‬‬
‫ט‬
‫טיפול במכשיר ה‪nüvi-‬‬
‫‪45‬‬
‫טכנולוגיית ‪Bluetooth‬‬
‫‪19–23‬‬
‫מ‬
‫מדריך הטיולים של‬
‫‪52 Garmin‬‬
‫מהירות מרבית‪ ,‬איפוס ‪16‬‬
‫מועדפים ‪12‬‬
‫כ‬
‫כלים ‪31–26‬‬
‫כתובות ‪8‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫מזהה יחידה ‪38‬‬
‫מחיקה‬
‫כל נתוני המשתמש ‪47‬‬
‫מועדפים ‪13‬‬
‫נקודות עניין מותאמות‬
‫אישית ‪51‬‬
‫רשימת מקומות שנמצאו‬
‫לאחרונה ‪12‬‬
‫תו ‪11‬‬
‫מחיר דלק‪ ,‬התאמה ‪30‬‬
‫מחשב המסע ‪16‬‬
‫מחשבון ‪28‬‬
‫מידות‪ ,‬המרה ‪28‬‬
‫מידע על הסוללה ‪48‬‬
‫מיילים ‪38‬‬
‫מיקום נוכחי‪ ,‬שמירה ‪12‬‬
‫מיקומים שנמצאו לאחרונה ‪12‬‬
‫ממיר יחידות ‪28‬‬
‫מניעה‬
‫גניבה ‪46‬‬
‫מניעת‬
‫סוגי דרך ‪39‬‬
‫מסד נתונים של אזורי בית‬
‫ספר ‪50‬‬
‫מסד נתוני מצלמות בטיחות ‪51‬‬
‫‪61‬‬
‫אינדקס‬
‫מסך‬
‫בהירות ‪40‬‬
‫צילומי מסך ‪39‬‬
‫מסך המגע‬
‫הגדרות ‪40‬‬
‫כיול ‪47‬‬
‫ניקוי ‪45‬‬
‫מסלול הליכה ‪38‬‬
‫מסלולים‬
‫דרכי שטח ‪39‬‬
‫הדמיה ‪38‬‬
‫העדפות ‪39‬‬
‫מצב ‪38‬‬
‫עצירה ‪7‬‬
‫מעקב ‪41‬‬
‫מעקף ‪7‬‬
‫מפה‬
‫גרסה ‪41‬‬
‫הגדלה‪/‬הקטנה ‪13‬‬
‫הגדרות ‪41‬‬
‫הולך רגל ‪18‬‬
‫הוספה ‪50‬‬
‫הפעלת מפות‬
‫מפורטות ‪41‬‬
‫הצגה ‪41‬‬
‫‪62‬‬
‫לחצן ‘מידע מפה’ ‪41‬‬
‫עיון ‪13‬‬
‫רמת פירוט ‪41‬‬
‫מפות נוספות ‪50‬‬
‫מפות ערים ‪6 ,3‬‬
‫מפות פרטים ‪41‬‬
‫מפרטים‬
‫דגמי ‪53 nüvi 1200‬‬
‫דגמי ‪54 nüvi 1300‬‬
‫דגמי ‪55 nüvi 1400‬‬
‫מצב בטוח ‪42‬‬
‫מצב ניווט הולך רגל ‪38‬‬
‫אפשרויות מסלול ‪6‬‬
‫תוכנית מסע ‪6‬‬
‫מצב שימוש ‪38 ,3‬‬
‫משוב לגבי נקודות עניין ‪10‬‬
‫נ‬
‫ניווט ‪15‬‬
‫הגדרות ‪39‬‬
‫מצב ‪38‬‬
‫ניווט אופניים ‪38‬‬
‫נעילת‬
‫ה‪46 nüvi-‬‬
‫המסך ‪4‬‬
‫נקודות סמיכות‬
‫הגדרות ‪43‬‬
‫התראות ‪43‬‬
‫נקודות עניין ‪10‬‬
‫‪24 POI loader‬‬
‫דווח על שגיאה ‪10‬‬
‫מותאמות אישית ‪50‬‬
‫ערוך דירוג כוכבים ‪10‬‬
‫ערוך מספר טלפון ‪10‬‬
‫נקודות עניין מותאמות‬
‫אישית ‪51‬‬
‫נתוני משתמש‪ ,‬מחיקה ‪47‬‬
‫נתיך‪ ,‬החלפה ‪48‬‬
‫ס‬
‫סוגי קובץ נתמכים ‪24‬‬
‫סוללה ‪48‬‬
‫סוללת ליתיום‪-‬יון ‪,53 ,48‬‬
‫‪55 ,54‬‬
‫סיוע נתיבים‬
‫בדגמי ‪iv nüvi‬‬
‫שימוש ‪15‬‬
‫סמל מגבלת המהירות ‪15‬‬
‫בדגמי ‪iv nüvi‬‬
‫סמל מיקום ‪41‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫אינדקס‬
‫סמל מכונית ‪41‬‬
‫ספר טלפונים ‪22‬‬
‫ע‬
‫עדכון‬
‫מפות ‪50 ,49‬‬
‫תוכנה ‪47‬‬
‫עדכון מפה ללא תשלום ‪49‬‬
‫עזרה ‪26‬‬
‫עיון במפה ‪13‬‬
‫עריכת מקומות שמורים‬
‫שינוי מספר טלפון ‪13‬‬
‫שינוי סמל מפה ‪13‬‬
‫שינוי קטגוריות ‪13‬‬
‫שינוי שם ‪12‬‬
‫פ‬
‫פלט‪ ,‬שמע ‪4‬‬
‫פרופיל מכונית ‪31‬‬
‫פרסומות‬
‫נטרול ‪33‬‬
‫צ‬
‫צבע רקע ‪39‬‬
‫ק‬
‫קבצים ‪25–24‬‬
‫מחיקה ‪25‬‬
‫סוגים נתמכים ‪24‬‬
‫קואורדינטות ‪14‬‬
‫קו אורך ‪14‬‬
‫קובצי תמונה מסוג ‪24 JPEG‬‬
‫קו רוחב ‪14‬‬
‫קילומטרים ‪38‬‬
‫ר‬
‫רישום ‪46‬‬
‫רשימת פניות ‪16‬‬
‫ש‬
‫שיחה נכנסת ‪20‬‬
‫שמירה‬
‫מיקום נוכחי ‪13 ,12‬‬
‫מקומות שמצאת ‪12‬‬
‫שעון מעורר ‪52‬‬
‫שעון עולמי ‪28‬‬
‫שפת טקסט ‪40‬‬
‫שפת קול ‪40‬‬
‫ת‬
‫תא קולי ‪21‬‬
‫תווי ניקוד ‪11‬‬
‫תוכנה‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
‫גרסה ‪38‬‬
‫הסכם רישיון ‪56‬‬
‫עדכון ‪47‬‬
‫תוספות ‪51–50‬‬
‫תוצאת האטה ‪31‬‬
‫תוצאת האצה ‪31‬‬
‫תוצאת מהירות ‪31‬‬
‫תחבורה ציבורית‬
‫הימנעויות ‪39‬‬
‫מפות ערים ‪6 ,3‬‬
‫תכונת מניעת הגניבה ‪46 ,41‬‬
‫תנועה ‪34‬‬
‫אירועים ‪36‬‬
‫הוספת מינויים לדיווחי‬
‫תנועה ‪43‬‬
‫תצוגת מפה ‪,2‎-D‬‏ ‪41 3‎-D‬‬
‫תצוגת צומת ‪17‬‬
‫בדגמי ‪iv nüvi‬‬
‫‪E‬‬
‫‪32–29 ecoRoute™‎‬‬
‫אתגר נהיגה ‪31‬‬
‫דוח דלק ‪30‬‬
‫דוח קילומטראז ‪32‬‬
‫כיול צריכת דלק ‪30‬‬
‫‪63‬‬
‫חפסנ‬
‫עצות ‪32‬‬
‫פרופיל מכונית ‪29‬‬
‫‪G‬‬
‫‪46 ,41 Garmin Lock‬‬
‫‪14 geocaching‬‬
‫‪GPS‬‬
‫אודות ‪50 GPS‬‬
‫כיבוי‪/‬הפעלה ‪38‬‬
‫‪20 Bluetooth‬‬
‫‪46 Garmin Lock‬‬
‫‪U‬‬
‫‪USB‬‬
‫מצב אחסון בנפח גדול ‪24‬‬
‫‪W‬‬
‫‪47 WebUpdater‬‬
‫‪M‬‬
‫‪50 ,24 MapSource‬‬
‫תנועה ‪35‬‬
‫‪N‬‬
‫‪49 nüMaps Guarantee‬‬
‫‪nüvi‬‬
‫איפוס ‪4‬‬
‫דגמים ‪iv‬‬
‫הגנה ‪45‬‬
‫התקנה ‪49‬‬
‫טעינה ‪48‬‬
‫מארז ‪2 ,1‬‬
‫ניקוי ‪45‬‬
‫‪P‬‬
‫‪PIN‬‬
‫‪64‬‬
‫דגמי ‪ - nüvi 1200/1300/1400‬מדריך למשתמש‬
Garmin ‫לקבלת עדכוני התכונה האחרונים בחינם (למעט נתוני מפות) לכל אורך החיים של מוצרי‬
.www.garmin.com ‫ בכתובת‬Garmin ‫ בקר באתר האינטרנט של‬,‫שברשותך‬
© 2009-2011 Garmin Ltd. ‫או החברות הבנות שלה‬
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
‫הודפס בטייוואן‬
Part Number 190-01041-27 Rev. D
2011 ‫פברואר‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising