Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC
nüvi 1200/1300/1400 serija
®
uputstvo za upotrebu
odnosi se na sledeće nüvi modele:
1200, 1210, 1240, 1250, 1260
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
1410, 1490
© 2012 Garmin Ltd. ili njegove podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062
USA
Tel. (913) 397.8200 ili
(800) 800.1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9/5 UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (van UK)
0808 2380000 (u UK)
Faks +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68
=DQJVKX 2nd Road
Xizhi Dist., New Taipei City
221, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Sva prava zadržana. Osim ukoliko to nije posebno naznačeno, nije dozvoljeno umnožavanje, kopiranje,
prenošenje, distribuiranje, preuzimanje i čuvanje u papirnom ili elektronskom obliku ovog uputstva
ili njegovih delova u bilo koje svrhe bez izričitog pismenog dopuštenja od strane kompanije Garmin.
Kompanija Garmin dozvoljava preuzimanje i snimanje na hard disk ili drugi medij za skladištenje
elektronskih podataka jednog primerka ovog uputstva, kao i štampanje uputstva ili njegovih dopuna u
jednom primerku, pod uslovom da elektronska ili papirna kopija uputstva sadrži ceo neizmenjen tekst o
autorskim pravima, uz napomenu da su svako neovlašćeno komercijalno umnožavanje i distribucija ovog
uputstva najstrože zabranjeni.
Postoji mogućnost izmene ovde iznetih podataka bez prethodnog obaveštenja. Kompanija Garmin
zadržava pravo izmene i unapređivanja svojih proizvoda i promene sadržaja uputstva, bez obaveze
prethodnog obaveštavanja pojedinačnih lica ili ustanova o obavljenim izmenama ili unapređenjima.
Posetite internet stranicu kompanije Garmin (www.garmin.com) za spisak izmena i dodatne informacije
u vezi sa funkcijama i korišćenjem ovog i drugih Garmin proizvoda.
Garmin®, Garmin logotip, nüvi® i MapSource® jesu zaštitni znaci kompanije Garmin Ltd. ili njenih
podružnica, registrovani u SAD i drugim državama. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™,
ecoRoute™, cityXplorer™ i nüMaps Guarantee™ jesu zaštitni znaci kompanije Garmin Ltd. ili njenih
podružnica. Zaštitne znake nije dozvoljeno koristiti bez izričitog dopuštenja od strane kompanije Garmin.
Bluetooth® zaštićeni naziv i logotipi nalaze se u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc., i koriste se
pod licencom. Windows® je registrovani zaštitni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili
drugim državama. Mac® je registrovani zaštitni znak kompanije Apple Computer, Inc. microSD™ je
zaštitni znak kompanije SD Card Association.
jun 2012
190-01041-18_0A
Sadržaj
Sadržaj
nüvi modeli serije
1200/1300/1400................... iv
Osnovni postupci ............... 1
Delovi uređaja............................ 1
Glavni meni................................ 1
Postavljanje uređaja .................. 2
Taster za uključivanje ................ 4
Podešavanje jačine zvuka ......... 4
Navigacija stranama .................. 4
Pronalaženje destinacije............ 4
Navigacija u režimu za pešake .. 6
Dodavanje putnih tačaka ........... 7
Izmena destinacije ..................... 7
Obilasci ...................................... 7
Prekidanje rute .......................... 7
Dodavanje komentara u vezi
sa tačkama od interesa ......... 10
Pronalaženje lokacija
prema imenu ........................ 10
Pretraga u okolini
druge lokacije .........................11
Pronalaženje nedavno
otkrivenih lokacija.................. 12
Unos koordinata ...................... 14
Navigacija preko slika .............. 14
Navigacija mapom ............ 15
Putni računar ........................... 16
Spisak skretanja ...................... 16
Sledeće skretanje .................... 17
Raskrsnice i odvajanja............. 17
Navigacija mapom za pešake.. 18
Navigacija ............................ 8
Pronalaženje adrese.................. 8
Odabir početne lokacije ............. 8
Opcije na ekranu Go” ................ 9
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
i
Sadržaj
Korišćenje Hands-Free
funkcije .............................. 19
Povezivanje telefona ............... 19
Prijem poziva ........................... 20
Telefonski pozivi ...................... 21
Meni telefona ........................... 21
Rad sa datotekama ........... 24
Podržane vrste datoteka.......... 24
Priključivanje na računar ......... 24
Prenos datoteka ...................... 25
Brisanje datoteka ..................... 25
Korisne alatke ................... 26
Podešavanja ............................ 26
Trenutna lokacija ..................... 26
Sistem za pomoć ..................... 26
MSN® Direct ............................. 26
Pregled slika ............................ 27
Moji podaci .............................. 28
Svetsko vreme ......................... 28
Kalkulator................................. 28
Konverzija mera....................... 28
ecoRoute™ ............................... 29
ii
Resetovanje ecoRoute
podataka ............................... 32
Reklamne ponude ................... 33
Podaci o saobraćaju......... 34
Funkcija FM TMC Traffic ......... 34
Funkcija MSN® Direct Traffic ... 35
Ostvarivanje/produžavanje
pretplate ................................ 35
Prijem podataka o saobraćaju . 35
Saobraćaj u vašoj oblasti......... 36
Saobraćaj na vašoj ruti ............ 36
Mapa saobraćaja ..................... 37
Zastoji u saobraćaju ................ 37
Reklamne ponude ................... 37
Prilagođavanje uređaja .... 38
Sistemska podešavanja........... 38
Podešavanja pri navigaciji ....... 39
Podešavanje ekrana ................ 39
Podešavanje vremena ............. 40
Odabir jezika............................ 40
Podešavanje karte ................... 41
Sigurnosna podešavanja ......... 41
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Sadržaj
Podešavanje Bluetooth
tehnologije............................. 42
Podešavanje okolnih
putnih tačaka......................... 43
Pretplata na informacije
o saobraćaju ......................... 43
Povratak na fabrička
podešavanja.......................... 44
Dodatak ............................. 45
Održavanje uređaja ................. 45
Zaključavanje uređaja.............. 46
Kalibracija ekrana .................... 47
Ažuriranje softvera................... 47
Brisanje korisničkih podataka .. 47
Status baterije.......................... 47
Punjenje uređaja...................... 48
Zamena osigurača ................... 48
Uklanjanje uređaja i postolja.... 48
Montiranje uređaja na
instrument tablu .................... 49
nüMaps Guarantee™................ 49
Dodatne karte .......................... 50
GPS satelitski signal ................ 50
Dodatna/opciona oprema ........ 50
Garmin putni vodič................... 52
Kontaktirajte Garmin ................ 52
Registracija uređaja ................. 52
Specifikacije............................. 53
Deklaracija o usaglašenosti ..... 56
Dozvola za korišćenje
softvera ................................. 56
Najčešći problemi ................... 57
Indeks ................................ 60
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
iii
nüvi modeli serije 1200/1300/1400
nüvi modeli serije 1200/1300/1400
Bluetooth®
Pomoć pri
prestrojavanju
Raskrsnice
i odvajanja
Ograničenje
brzine na mapi
1200
1210
✓
✓
✓
1240
✓
1250
1260
✓
1300
Samo u Evropi
Samo u Evropi
Samo u Evropi
✓
1340
Samo u Evropi
✓
1350
✓
✓
1310
✓
✓
1370
✓
✓
1390
✓
✓
1410
✓
1490
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
NAPOMENA: Za više informacija, posetite www.garmin.com ili pogledajte
spisak funkcija uređaja na pakovanju.
iv
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Osnovni postupci
Osnovni postupci
Delovi uređaja
Glavni meni
➊ ➋➌
Taster za uključivanje: Pritisnite
da biste uključili/isključili uređaj.
Zvučnik
Mini-USB priključak
prostor za
microSD™
karticu
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Mikrofon
NAPOMENA: Pojedine slike i
prikazi ekrana se mogu razlikovati
u zavisnosti od modela.
➒
➓
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
➏
➍
➎
➐
➑ ➒ ➓
Jačina GPS satelitskog signala.
Status Bluetooth® tehnologije.
Dodirnite za odabir režima.
Trenutno vreme. Podešavanje
vremena menja se na dodir.
Status baterije.
Pronađite destinaciju na dodir.
Dodirnite za pregled karte.
Dodirnite da biste obavili poziv
kada ste priključili mobilni
telefon (na pojedinim modelima).
Podesite jačinu zvuka na dodir.
Dodirnite za pristup podešavanjima i sistemu za pomoć (Help).
1
Osnovni postupci
Postavljanje uređaja
Pre montiranja uređaja, uputite se na Važne mere bezbednosti i informacije o uređaju u vezi sa
zabranom montiranja predmeta na vetrobransko staklo.
Montiranje uređaja
1. Uklonite providnu plastiku sa vakuumske kapice. Postavite kapicu na
vetrobransko staklo.
Vakuumska kapica
2. Nagnite ručicu ka vetrobranskom staklu.
3. Zakačite postolje na kukicu vakuumske kapice.
4. Priključite kabl za napajanje u vozilu u
priključak na poleđini uređaja.
5. Priključite drugi kraj kabla za napajanje u
Postolje
vozilu u strujnu utičnicu u vozilu. Uređaj
bi trebalo da se uključi automatski po
priključivanju ukoliko ste pokrenuli motor. Pratite uputstva na ekranu.
6. Postavite donji deo uređaja u postolje.
7. Nagnite uređaj unazad tako da legne na mesto.
8. Ako koristite prijemnik informacija o saobraćaju
u Evropi, stavite eksternu antenu na prijemnik i
zatim pričvrstite antenu na vetrobransko staklo
Kabl za napapomoću vakuumskih kapica. (Prijemnici se
janje u vozilu
isporučuju uz pojedine nüvi modele; vidi str. iv).
UPOZORENJE: Uređaj koristi litijum-jonsku bateriju. Izvadite uređaj iz vozila pri izlasku i sklonite
ga sa sunca zbog opasnosti od oštećivanja.
2
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Osnovni postupci
Prijem satelitskog signala
1. Izađite napolje na otvoreni prostor,
što dalje od visokih zgrada i drveća.
2. Uključite uređaj.
Prijem satelitskog signala može
trajati i do nekoliko minuta. Skala
služi kao indikator jačine GPS
satelitskog signala. Ukoliko je bar
jedan podeok skale zelen, uređaj
prima signal.
Režimi korišćenja
Pešaci
Bicikli
Automobili
Metoda navigacije na uređaju zavisi
od režima korišćenja. U zavisnosti
od odabranog režima izračunava se
optimalna ruta. Na primer, ako ste
učitali cityXplorer™ kartu u režimu
za pešake, uređaj izračunava rutu
koja je kombinacija različitih vrsta
javnog prevoza (kao što su bicikl
ili podzemna železnica) i pešačenja.
cityXplorer karte se ne dobijaju uz
uređaj. Posetite www.garmin.com
da biste kupili cityXplorer karte.
Izmena režima korišćenja:
1. U glavnom meniju dodirnite ikonu
korisničkih režima u gornjem levom
uglu.
2. Odaberite željeni režim i dodirnite
OK.
3. Dodirnite Yes i pratite uputstva
na ekranu da biste konfigurisali
podešavanja po želji.
Navigacija “van puta”
Ako pri navigaciji ne koristite
puteve, odaberite Off Road režim
vožnje. Dodirnite Tools > Settings >
Navigation > Route Preference >
Off Road > OK.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
3
Osnovni postupci
Taster za uključivanje
opcije Mute kako biste isključili sve
zvukove na uređaju.
Pritisnite i odmah otpustite taster
Power za pregled dodatnih opcija:
Navigacija stranama
• Dodirnite i za podešavanje pozadinske osvetljenosti
ekrana.
• Dodirnite Lock Screen da biste
sprečili slučajno dodirivanje
ekrana.
• Dodirnite Power Off da biste
isključili uređaj. Uređaj možete
isključiti i ako držite taster za
uključivanje oko 3 sekunde.
• Dodirnite i držite za brzi
povratak na glavni ekran.
• Dodirnite i za pregled
dodatnih opcija. Dodirnite i držite
za brže listanje opcija.
Pronalaženje destinacije
Resetovanje uređaja
Ako uređaj ne funkcioniše ispravno,
resetujte ga tako što ćete pritisnuti i
držati taster Power.
Meni Where to? nudi nekoliko različitih kategorija pretrage pri pronalaženju adresa, gradova i drugih
lokacija. Na detaljnim kartama koje
ste učitali na uređaj nalaze se milioni
tačaka od interesa, kao što su restorani, hoteli i auto servisi.
Podešavanje jačine zvuka
U glavnom meniju, dodirnite Volume.
Dodirnite
i
da biste podesili
jačinu zvuka. Dodirnite kućicu pored
4
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Osnovni postupci
1. Dodirnite Where To?.
4. Odaberite destinaciju.
2. Odaberite kategoriju.
5. Dodirnite Go!.
3. Odaberite potkategoriju.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
5
Osnovni postupci
Navigacija u režimu
za pešake
Pristup strani sa maršrutom
U režimu za pešake, dodirnite Go! da
biste prikazali stranu sa maršrutom.
1. Odaberite rutu na strani sa
opcijama rute da biste prikazali
stranu sa maršrutom. Svaka
ruta nudi različitu kombinaciju
sredstava javnog prevoza ili
puteva za pešake.
Odaberite granu rute za pregled
detaljnih uputstava ili dodirnite
Start za kreiranje rute.
2. Dodirnite Start.
Pristup strani sa opcijama
rute
U režimu za pešake, dodirnite Go!
da biste prikazali stranu sa opcijama
rute ukoliko ste na uređaj učitali
cityXplorer karte koje se odnose na
gradsko područje u kome se nalazite.
Posetite www.garmin.com da biste
kupili cityXplorer karte.
6
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Osnovni postupci
Dodavanje putnih tačaka
Obilasci
1. Tokom navigacije rutom, dodirnite
> Where To?.
2. Pronađite dodatnu putnu tačku.
3. Dodirnite Go!.
4. Dodirnite Add as Via Point da
biste dodali odabranu putnu tačku
pre konačne destinacije.
1. Dodirnite
rutom.
2. Dodirnite
Izmena destinacije
Prekidanje rute
1. Tokom navigacije rutom, dodirnite
> Where To?.
2. Pronađite dodatnu putnu tačku.
3. Dodirnite Go!.
4. Dodirnite Set as New Destination
da biste označili odabranu putnu
tačku kao novu destinaciju.
tokom navigacije
ili
.
Ako ruta na kojoj se trenutno nalazite
predstavlja jedinu razumnu opciju,
uređaj vam možda neće predložiti
obilazak/alternativnu rutu.
1. Dodirnite Menu na aktivnoj ruti.
2. Dodirnite Stop.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
7
Navigacija
Navigacija
4. Unesite broj ulice i dodirnite Done.
5. Unesite naziv ulice i dodirnite
Done.
6. Po potrebi odaberite željenu ulicu
na spisku.
7. Po potrebi dodirnite adresu.
Meni Where to? nudi nekoliko
različitih kategorija pretrage pri
pronalaženju lokacija. Za više
informacija o osnovnoj pretrazi,
uputite se na str. 4.
Odabir početne lokacije
Pronalaženje adrese
Kao početnu lokaciju možete odabrati mesto na koje se najviše vraćate.
NAPOMENA: U zavisnosti od
verzije karte na uređaju, nazivi
tastera se mogu razlikovati,
a redosled koraka može biti
drugačiji.
1. Dodirnite Where To? > Address.
2. Po potrebi izmenite zemlju, državu
i pokrajinu.
3. Dodirnite Search All.
Ako vam je poznat grad, dodirnite
Spell City, unesite poštanski
broj i dodirnite Done. Odaberite
poštanski broj na spisku. (Neke
karte ne podržavaju pretragu
preko poštanskog broja.)
8
1. Za odabir početne lokacije, dodirnite Where To? > Go Home.
2. Odaberite željenu opciju:
• Unesite vašu adresu.
• Odaberite vašu trenutnu
lokaciju.
• Odaberite mesto sa spiska
skoro otkrivenih lokacija.
Navigacija do početne lokacije
Dodirnite Where To? > Go Home
za navigaciju do početne lokacije,
ukoliko ste je odabrali.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Navigacija
Odabir neke druge lokacije
kao početne
1. Dodirnite Tools > My Data > Set
Home Location.
2. Odaberite željenu opciju:
• Unesite vašu adresu.
• Odaberite vašu trenutnu
lokaciju.
• Odaberite mesto sa spiska
skoro otkrivenih lokacija.
Izmena odabrane početne
lokacije
1. Dodirnite Where To? > Favorites >
All Favorites > Home.
2. Dodirnite Edit, unesite izmene i
dodirnite Done.
Ako ste obrisali početnu lokaciju,
pratite korake na str. 8 za njeno
ponovno podešavanje.
Opcije na ekranu Go!
Nakon odabira lokacije za navigaciju, prikazana je strana Go!.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
➌
➍
➎
➏
➊ ➋
Dodirnite za pregled dodatnih
informacija o lokaciji.
Dodirnite i za zumiranje
ka karti i od nje.
Dodirnite da biste pozvali lokaciju ako ste priključili telefon.
Dodirnite da biste sačuvali lokaciju u okviru omiljenih lokacija.
Dodirnite za kreiranje rute sa
svim skretanjima do lokacije.
Dodirnite za povratak na prethodnu stranu. Dodirnite i držite
za povratak na glavni meni.
9
Navigacija
Dodavanje komentara
u vezi sa tačkama od
interesa
•
Pronalaženje lokacija
prema imenu
1. Dodirnite belu kućicu na strani
Go!. Prikazane su detaljne
informacije o lokaciji.
Unesite tačan naziv lokacije preko
tastature na ekranu. Ili, unesite slova
sadržana u nazivu da biste suzili
pretragu.
2. Dodirnite Feedback da biste
prikazali sledeće opcije:
• Edit Rating—dodirnite kružić
da biste ocenili tačku od
interesa (POI) ocenom od 1
do 5.
• Report Error—stavka se
neće pojaviti u sledećim
pretragama. Kada je vaš
uređaj priključen na računar,
šalje se izveštaj o grešci
kompaniji Garmin (str. 24).
10
Edit Phone Number—izmenite broj telefona preko tastature.
1. Dodirnite Where To? > Points of
Interest > Spell Name.
2. Preko tastature na ekranu unesite
slova u nazivu željene destinacije.
3. Dodirnite Done.
Tastatura na ekranu
Kada je na ekranu prikazana tastatura, dodirnite slovo ili broj da biste
obavili njegov unos.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Navigacija
Pretraga u okolini druge
lokacije
Dodirnite
za unos razmaka.
Dodirnite
i
za pomeranje
kursora (samo na pojedinim nüvi
modelima). Dodirnite za brisanje
znaka. Dodirnite i držite za
brisanje celog unosa.
Dodirnite Mode za odabir jezika
za
na tastaturi. Dodirnite
unos specijalnih znakova, kao što
su znaci interpunkcije. Da biste
izmenili raspored tastature, uputite
se na str. 38.
1. Dodirnite Where To? > Near.
2. Odaberite željenu opciju:
• Where I Am Now—pretraga
u okolini trenutne lokacije.
• A Different City—pretraga
u okolini odabranog grada.
• A Recent Destination—
pretraga u okolini nedavne
destinacije.
• A Favorite Destination—
odaberite destinaciju među
omiljenim lokacijama.
• My Current Route—pretraga
na aktivnoj ruti.
• My Destination—pretraga
u okolini vaše trenutne
destinacije.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
11
Navigacija
Pronalaženje nedavno
otkrivenih lokacija
Snimanje trenutne lokacije
Poslednjih 50 skoro otkrivenih
lokacija je sačuvano na uređaju u
okviru liste skoro posećenih mesta.
Na vrhu liste prikazana su mesta
koja ste poslednja posetili. Dodirnite
Where To? > Recently Found za
pregled skoro otkrivenih lokacija.
Brisanje nedavno otkrivenih
lokacija
Dodirnite Clear > Yes za brisanje
svih lokacija sa liste skoro otkrivenih
mesta. Sve lokacije sa spiska su
obrisane, ali sama lokacija neće biti
obrisana iz baze podataka na uređaju.
Omiljene lokacije
Sačuvajte lokacije u okviru liste
Favorites kako biste brzo pronašli
lokacije i kreirali rute do njih.
U okviru liste Favorites sačuvana
je i vaša početna lokacija.
12
Dodirnite na strani sa kartom.
Dodirnite Save Location da biste
sačuvali vašu trenutnu lokaciju.
Snimanje posećenih lokacija
1. Dodirnite Save na ekranu Go!.
2. Dodirnite OK. Lokacija je sačuvana u okviru liste Favorites.
Pronalaženje sačuvanih
lokacija
1. Dodirnite Where To?.
2. Dodirnite Favorites.
3. Odaberite željenu kategoriju.
Prikazan je spisak sačuvanih
lokacija.
Izmena sačuvanih lokacija
1. Dodirnite Where To? > Favorites.
2. Odaberite kategoriju i lokaciju
koju želite da izmenite.
3. Dodirnite Edit.
4. Dodirnite željenu opciju:
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Navigacija
•
•
•
•
•
•
Change Name—unesite novi
naziv i dodirnite Done.
Attach Photo—odaberite
sliku na uređaju ili memorijskoj
kartici koju želite da dodelite
lokaciji.
Change Map Symbol—dodirnite novi simbol za označavanje
lokacije na karti.
Change Phone Number—
unesite broj telefona i dodirnite Done.
Change Categories—promenite kategoriju kojoj pripada
lokacija.
Delete—dodirnite Yes da
biste uklonili lokaciju sa liste
omiljenih lokacija.
Pronalaženje lokacija
na karti
Na strani Browse Map možete pregledati različite delove karte. Dodirnite Where To? > Browse Map.
Saveti za pregled karte
• Dodirnite i vucite kartu da biste
pregledali različite delove mape.
• Dodirnite i za zumiranje ka
karti i od nje.
• Dodirnite bilo koju tačku na
karti. Prikazana je strelica koja
pokazuje ka odabranoj tački, dok
su u kućici prikazane dodatne
informacije o lokaciji. Kada je u
kućici prikazana opcija Press for
more, na datoj lokaciji prisutno
je više POI tačaka. Pritisnite
opciju da biste prikazali tačke od
interesa.
• Dodirnite Save da biste sačuvali
odabranu lokaciju.
• Dodirnite Go! za navigaciju do
odabrane lokacije.
• Ako je GPS simulator uključen,
dodirnite Set Location da
biste podesili vašu lokaciju kao
odabranu lokaciju (str. 38).
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
13
Navigacija
Unos koordinata
Navigacija preko slika
Ako su vam poznate geografske
koordinate destinacije, obavite
navigaciju preko geografske širine
i dužine. Ovo je vrlo korisno pri
korišćenju geocache tačaka.
Prebacite ove slike na vaš uređaj ili
memorijsku karticu i kreirajte rute
do prikazanih destinacija.
1. Dodirnite Where To? >
Coordinates.
2. Dodirnite koordinatu koju želite
da unesete.
3. Dodirnite Format za odabir
formata koordinata u skladu sa
korišćenom mapom.
4. Unesite koordinate i dodirnite
Next.
14
. Posetite http://connect.garmin
.com/photos da biste preuzeli
slike sa podacima o lokacijama.
. Pratite uputstva na internet sajtu
u vezi sa odabirom i učitavanjem
slika.
3. Dodirnite Where To? > Favorites >
Photos. Prikazan je spisak
slika kojima su dodeljeni
podaci o lokacijama.
4. Dodirnite sliku.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Navigacija mapom
➊
Navigacija mapom
Ruta je označena ljubičastom linijom.
Dok putujete, nüvi vas do destinacije
navodi glasom, strelicama na karti i
smernicama na vrhu karte. Zastavica
sa šahovskim poljem označava vašu
destinaciju. Ako skrenete sa puta,
nüvi menja rutu i obezbeđuje nova
uputstva za navigaciju.
➊
➋
➌
Ikona ograničenja brzine je ponekad
prikazana pri kretanju glavnim
putevima. Ova ikona prikazuje
važeće ograničenje brzine na putu.
➍
Na pojedinim modelima, indikator
skretanja takođe ima pomoćnu
funkciju pri prestrojavanju, koja vas
blagovremeno upozorava u kojoj
traci bi trebalo da se nalazite pre
sledećeg skretanja. Spisak modela
koji podržavaju ovu funkciju
naveden je na str. iv.
➏
➎
➐
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
➍
➎
➏
➋
➌
➐
Dodirnite za sledeće skretanje.
Dodirnite za spisak skretanja.
Dodirnite za zumiranje ka karti
i od nje.
Dodirnite za povratak na glavni
meni.
Dodirnite za prikaz drugog
polja s podacima.
Dodirnite za pristup strani
Where Am I?.
Dodirnite za prikaz putnog
računara.
15
Navigacija mapom
Putni računar
Dodirnite Reset > Reset Fuel Price
da biste resetovali cenu goriva.
Spisak skretanja
Putni računar prikazuje vašu trenutnu
brzinu i ostale korisne podatke i
statistike o putovanju. Za pristup
putnom računaru, dodirnite polje
Speed na karti.
NAPOMENA: Ako se često
zaustavljate, ostavite uređaj
uključen kako bi precizno izmerio
proteklo vreme putovanja.
Resetovanje putnog računara
Dodirnite polje Speed na karti.
Dodirnite Reset > Reset Trip Data
da biste resetovali informacije u
putnom računaru.
Pri navigaciji rutom, na spisku skretanja su prikazana uputstva za vožnju
odabranom rutom, uključujući svako
skretanje i razdaljinu između skretanja.
Dodirnite traku sa tekstom na
vrhu karte da biste prikazali spisak
skretanja. Dodirnite skretanje na listi
da biste prikazali naredno skretanje.
Dodirnite Show Map za pregled cele
rute na strani sa kartom.
Dodirnite Reset > Reset Max da
biste resetovali maksimalnu brzinu.
16
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Navigacija mapom
Sledeće skretanje
Raskrsnice i odvajanja
Pri navigaciji rutom, prikazano
je sledeće skretanje na karti, kao
i preostalo vreme i razdaljina do
sledećeg skretanja.
Na pojedinim nüvi modelima možete
pogledati sledeće raskrsnice ili
odvajanja s puta, uz preporuku trake
kojom bi trebalo da vozite. Da biste
pristupili ovoj strani, dodirnite gornji
levi ugao karte. Da biste pristupili
ovoj strani preko strane sa sledećim
skretanjem, dodirnite Junction View.
Da biste prikazali sledeće skretanje
na karti, dodirnite indikator skretanja
na karti ili dodirnite bilo koje skretanje na spisku skretanja.
Spisak nüvi modela koji podržavaju
ovu funkciju naveden je na str. iv.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
17
Navigacija mapom
➊
Navigacija mapom za
pešake
➊
➋
➊
➌
➍
➋
➌
U režimu za pešake, vaša ruta je
prikazana na dvodimenzionalnoj
mapi.
p Ikone , , , , ,
i označavaju metodu navigacije u
označenom delu puta. Na primer, ako
je prikazana ikona , na tom mestu
je potrebno da se ukrcate u autobus.
18
➍
Dodirnite za prebacivanje
između grana rute. Uređaj
zumira ka svakoj grani rute i od
nje, ali neće automatski preći na
sledeću granu.
Dodirnite za pregled maršrute.
Dodirnite za zumiranje ka karti
i od nje.
Dodirnite za pozicioniranje
karte tako da se vaša trenutna
lokacija nalazi u centru.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Korišćenje Hands-Free funkcije
Korišćenje HandsFree funkcije
Bluetooth bežičnu tehnologiju
podržavaju pojedini nüvi modeli
(str. iv).
Bluetooth bežična tehnologija
namenjena je bežičnom povezivanju
uređaja kao što su mobilni telefon
i nüvi. Da biste proverili da li je
vaš mobilni telefon sa podrškom za
Bluetooth tehnologiju kompatibilan
sa vašim uređajem, posetite www
.garmin.com/bluetooth.
Pri prvom povezivanju ova dva
uređaja potrebno ih je “uskladiti”
ostvarivanjem konekcije pomoću
PIN kôda ili lozinke. Nakon prvog
usklađivanja uređaja, oni će se
automatski povezati kad god su
uključeni.
NAPOMENA: Možda ćete
morati da podesite mobilni telefon
da se automatski poveže sa nüvi
uređajem kada je uključen.
Povezivanje telefona
Pre priključivanja i usklađivanja
uređaja i telefona, oba uređaja treba
uključiti i postaviti na najviše 10 m
jedan od drugog.
Pokrenite usklađivanje na nüvi uređaju ili telefonu. Za više informacija,
uputite se na uputstvo za upotrebu
telefona.
Usklađivanje preko telefona
1. Dodirnite Tools > Settings >
Bluetooth.
2. Odaberite opciju Enabled.
3. Uključite Bluetooth funkciju na
telefonu. Ova podešavanja se
nalaze u jednom od sledećih
menija: Settings, Bluetooth,
Connections ili Hands-free.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
19
Korišćenje Hands-Free funkcije
4. Pokrenite pretragu za dostupnim
Bluetooth uređajima.
5. Odaberite nüvi na listi uređaja.
6. Unesite Bluetooth PIN broj (1234)
vašeg nüvi uređaja u telefon.
Usklađivanje preko nüvi
uređaja
1. U glavnom meniju odaberite
Tools > Settings > Bluetooth >
Add.
2. Uključite Bluetooth funkciju na
telefonu. Uključite režim Find
Me/Discoverable/Visible. Ova
podešavanja se nalaze u jednom
od sledećih menija: Bluetooth,
Connections ili Hands-free.
3. Dodirnite OK na nüvi uređaju.
4. Odaberite vaš telefon i dodirnite
OK.
5. Unesite Bluetooth PIN broj (1234)
vašeg nüvi uređaja u telefon.
u glavnom meniju da biste pristupili
meniju telefona.
Kada uključite nüvi, on će pokušati
da se poveže sa poslednjim telefonom koji je na njega bio priključen.
Prijem poziva
Pri prijemu poziva, prikazan je
prozor dolazećeg poziva. Dodirnite
Answer da biste odgovorili na poziv.
Dodirnite Ignore da biste ignorisali
poziv i prekinuli zvonjavu.
Interni mikrofon se nalazi sa prednje
strane uređaja. Govorite jasno u
mikrofon.
Kada je telefon povezan sa nüvi
uređajem, možete obavljati
telefonske pozive. Dodirnite Phone
20
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Korišćenje Hands-Free funkcije
Telefonski pozivi
Za vreme poziva prikazana je
ikona In Call. Dodirnite >
End Call da biste prekinuli vezu.
Dodirnite > Call Options da
biste prikazali sledeće opcije:
• Touch Tones—prikazana je
numerička tastatura, tako da
možete koristiti automatizovane
sisteme kao što je glasovna pošta.
• Transfer Audio To Phone—ova
funkcija je korisna ako želite da
isključite nüvi ali da ne prekinete
poziv, ili želite dodatnu privatnost.
Da biste isključili ovu funkciju,
dodirnite Transfer Audio To
Device.
• Mute Microphone—isključivanje
mikrofona.
Pozivi na čekanju
Ako usred poziva primite i drugi
poziv, prikazan je prozor dolazećeg
poziva. Dodirnite Answer da biste
odgovorili na poziv. Prvi poziv je
sada na čekanju.
Prebacivanje između poziva
1. Dodirnite
> Switch To.
2. Dodirnite End Call da biste prekinuli vezu. Ovim se ne prekida
poziv na čekanju.
Meni telefona
U glavnom meniju dodirnite Phone
za pristup meniju telefona.
NAPOMENA: Pojedini telefoni
ne podržavaju sve funkcije u
meniju telefona (Phone) na nüvi
uređaju.
NAPOMENA: U zavisnosti od
ekrana prikazanog na uređaju,
ikona dolazećeg poziva može
izgledati drugačije.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
21
Korišćenje Hands-Free funkcije
Telefonski imenik
Pri svakom uspostavljanju veze
između telefona i uređaja, nüvi
automatski preuzima telefonski
imenik. Za ovo je ponekad potrebno
par minuta. Prenos imenika ne
podržavaju svi modeli telefona.
1. Dodirnite Phone > Phone Book.
2. Dodirnite unos (ime kontakta) u
imeniku koji želite da pozovete.
3. Dodirnite Call za pozivanje broja.
Pozivanje tačaka od interesa
1. Dodirnite Phone > Points of
Interest.
2. Pronađite tačku od interesa koju
želite da pozovete.
3. Dodirnite Call ili dodirnite broj
telefona.
Pozivanje broja
1. Dodirnite Phone > Dial.
2. Unesite broj i dodirnite Dial.
22
Pregled liste poziva
Pri svakom uspostavljanju veze
između telefona i uređaja, nüvi
automatski preuzima listu poziva.
Za prenos podataka je ponekad
potrebno par minuta.
1. Dodirnite Phone > Call History.
2. Dodirnite odgovarajuću kategoriju
za pregled liste poziva. Pozivi
su prikazani po hronološkom
redosledu. Najnoviji pozivi se
nalaze na vrhu liste.
3. Dodirnite odgovarajući unos i
dodirnite Dial.
Pozivanje početne lokacije
Unesite broj telefona vaše kuće
(početne lokacije) kako biste
direktno pozvali vaš kućni broj.
1. Dodirnite Phone > Call Home.
2. Uređaj poziva vaš kućni broj.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Korišćenje Hands-Free funkcije
Unos vašeg kućnog telefona
1. Dodirnite Phone > Call Home.
2. Dodirnite Enter Phone Number
(za unos broja preko numeričke
tastature) ili Select From
Phonebook (dostupno samo
ako vaš telefon podržava prenos
telefonskog imenika).
3. Dodirnite Done > Yes. Uređaj
poziva vaš kućni broj.
NAPOMENA: Da biste izmenili
početnu lokaciju ili vaš kućni
telefon, dodirnite Where To? >
Favorites > Home > Edit.
Pozivanje broja putem
komandi glasom
Izgovorite ime kontakta kako bi
uređaj pozvao njegov broj umesto
vas. Možda će biti potrebno da
“naviknete” telefon da prepozna
vaše komande glasom. Uputite se
na uputstvo za upotrebu telefona.
1. Dodirnite Phone > Voice Dial.
2. Izgovorite ime kontakta.
Status telefona
Kapacitet baterije i jačinu signala
možete proveriti tako što ćete dodirnuti Phone > Status.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
23
Rad sa datotekama
Rad sa datotekama
U internoj memoriji uređaja i na
memorijskoj kartici možete sačuvati
datoteke kao što su JPEG datoteke.
NAPOMENA: nüvi uređaji ne
podržavaju Windows® 95, 98,
Me, Windows NT®, kao ni Mac®
OS 10.3 i ranije verzije.
Podržane vrste datoteka
• JPEG i JPG slikovne datoteke:
str. 27
• Karte i GPX usputne tačke iz
MapSource® izvora: str. 49
• GPI prilagođene POI datoteke
učitane u programu Garmin POI
Loader: str. 50
24
1. Ubacite opcionu memorijsku
karticu. Pritisnite karticu tako
da se čuje zvuk.
2. Priključite mini-USB priključak
na poleđinu uređaja.
3. Priključite veći kraj kabla u
slobodni USB ulaz na računaru.
I nüvi i memorijska kartica prikazani
su kao zamenljivi diskovi u okviru
My Computer (Windows), odnosno
kao priključeni diskovi (Mac).
Priključivanje na računar
Kada priključite uređaj na računar,
dobićete mogućnost da instalirate
alatku myGarmin Agent™, koja
nadgleda USB priključke na vašem
računaru i dozvoljava vam da lako
proverite ima li dostupnih paketa
za ažuriranje. Za više informacija,
uputite se na str. 52.
NAPOMENA: Na nekim računarima sa više mrežnih diskova nisu
prikazani nüvi diskovi. Pogledajte
sistem za pomoć (Help) u okviru
vašeg operativnog sistema da biste
mapirali diskove.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Rad sa datotekama
Prenos datoteka
Brisanje datoteka
1. Pronađite datoteku koju želite da
kopirate na računaru.
2. Označite datoteku i kliknite na
Edit > Copy.
3. Pristupite direktorijumu “Garmin”
ili memorijskoj kartici.
4. Kliknite na Edit > Paste.
Datoteka je prikazana na spisku
datoteka u memoriji uređaja ili na
memorijskoj kartici.
5. Po obavljenom prenosu datoteka,
na traci sa
kliknite na ikonu
alatkama (sistemskoj paleti) ili
prevucite
ikonu uređaja u Trash
p
(Mac).
6. Isključite nüvi iz računara.
1. Priključite nüvi na računar i pristupite disku uređaja ili memorijskoj
kartici.
2. Označite datoteku koju želite da
obrišete.
3. Pritisnite taster Delete na tastaturi
računara.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
OPREZ: Nemojte obrisati
datoteku ukoliko vam nije poznata
njena namena. Na uređaju se
nalaze važne sistemske datoteke
koje nikako ne bi trebalo obrisati.
25
Korisne alatke
Korisne alatke
Meni sa alatkama (Tools) nudi mnogo
korisnih funkcija pri putovanju.
Dodirnite Tools u glavnom meniju
da biste pristupili alatkama.
Podešavanja
Sistem za pomoć
Za više informacija u vezi sa
podešavanjima, uputite se na
str. 38–44.
Dodirnite Help za više informacija
u vezi sa korišćenjem uređaja.
Trenutna lokacija
Na strani Where Am I? nalazi se
pregled podataka o vašoj trenutnoj
lokaciji, kao što su bolnice, policijske stanice i pumpe. Ova funkcija
je korisna ako treba da saopštite vaš
tačan položaj nekoj hitnoj službi.
26
1. U glavnom meniju, dodirnite
Tools > Where Am I?.
2. Dodirnite dugme sa desne strane
da biste prikazali najbliže lokacije
u okviru odabrane kategorije.
3. Dodirnite Save Location da biste
sačuvali vašu trenutnu lokaciju.
Dodirnite Search da biste obavili
pretragu željene reči i izlistali
sadržaje koji se na nju odnose.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Korisne alatke
3. Pomoću skale za listanje na dnu
ekrana možete odabrati broj slika
prikazanih na ekranu.
Pregled slika
Koristite program za pregled slika
da biste pogledali slike sačuvane na
uređaju ili na memorijskoj kartici.
1. Dodirnite Tools > Picture Viewer.
• Dodirnite strelice za listanje
slika.
2. Dodirnite sličicu da biste pogledali
veću sliku.
• Dodirnite za pregled
podataka o odabranoj slici.
• Dodirnite i vucite kartu da
biste pregledali različite
delove mape.
• Dodirnite da biste uklonili
menu bar.
Pregled slajdova
1. Dodirnite Tools > Picture Viewer >
. Svaka slika je prikazana na
po nekoliko sekundi.
2. Dodirnite ekran na bilo kom mestu
da biste prekinuli pregled slajdova.
Navigacija do slike
Ako su slici dodeljeni podaci o
lokaciji, možete kreirati rutu do date
lokacije.
1. Dodirnite Tools > Picture Viewer.
2. Odaberite željenu sliku.
3. Dodirnite > Go!.
Više informacija u vezi sa učitavanjem
slika naći ćete na str. 24.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
27
Korisne alatke
Moji podaci
Alatka My Data namenjena je organizaciji i brisanju sačuvanih podataka, kao što su omiljene lokacije.
1. Dodirnite Tools > My Data.
2. Odaberite željenu opciju:
• Set Home Location
• Delete Selected Favorites
• Clear Trip Log
• View Map Errors
Svetsko vreme
1. Dodirnite Tools > World Clock.
2. Za izmenu bilo kog grada na
spisku, dodirnite željeni grad.
3. Unesite naziv grada i dodirnite
Done.
4. Po potrebi odaberite ispravan
grad.
5. Dodirnite World Map za pregled
karte sveta. Noćni sati su
zasenčeni.
28
6. Dodirnite
za pregled sata.
Kalkulator
Dodirnite Tools > Calculator da
biste aktivirali kalkulator.
Konverzija mera
1. Dodirnite Tools > Unit Converter.
2. Dodirnite Conversion, odaberite
vrstu mere i dodirnite OK.
3. Dodirnite mernu jedinicu koju
želite da izmenite.
4. Odaberite mernu jedinicu i dodirnite OK. Ponovite postupak po
potrebi.
5. Dodirnite kućicu pored merne
jedinice za unos vrednosti.
6. Unesite vrednost i dodirnite
Done. Obavili ste konverziju.
7. Dodirnite Clear da biste obavili
novu konverziju.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Korisne alatke
Ažuriranje kursa
Ručno izmenite trenutni kurs kako
biste uvek mogli da obavite ispravnu
konverziju novca.
1. Dodirnite Tools > Unit Converter >
Conversion.
2. Dodirnite Currency, a zatim
dodirnite OK.
3. Dodirnite tastere valuta i odaberite valute koje želite da ažurirate.
4. Dodirnite Update.
5. Dodirnite kućice pored valuta za
unos novog kursa.
6. Dodirnite Save da biste sačuvali
novi kurs. Dodirnite Restore da
biste koristili stari kurs.
ecoRoute™
Dodirnite Tools > ecoRoute.
Funkcija ecoRoute izračunava
potrošnju goriva za vaše vozilo,
emisiju štetnih gasova i cenu goriva
pri navigaciji do destinacije, nudeći
korisne alatke za efikasniju uštedu
goriva.
Podaci dobijeni preko ove funkcije
su približni i nije ih moguće precizno
izmeriti na vozilu. Da biste dobili
precizniji izveštaj o potrošnji i ceni
goriva u skladu sa vašim vozilom i
stilom vožnje, potrebno je da obavite
kalibraciju potrošnje goriva.
Kada prvi put budete koristili funkciju ecoRoute, od vas će se zatražiti
da unesete potrebne podatke o gorivu
i pređenim kilometrima na vozilu.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
29
Korisne alatke
Pregled izveštaja o gorivu
Ako ste uneli profil vozila i trenutnu
cenu goriva, uređaj će izračunati
prosečnu potrošnju goriva na vozilu,
emisiju štetnih gasova i cenu potrošenog goriva.
Kalibracija potrošnje goriva
Obavite kalibraciju potrošnje goriva
kako biste dobili precizniji izveštaj
o gorivu u skladu sa vašim vozilom
i stilom vožnje. Kalibraciju treba
obaviti nakon što napunite rezervoar.
Podaci o potrošnji goriva se zasnivaju na procenjenoj brzini i ubrzanju
na prosečnom vozilu.
1. Izračunajte broj pređenih milja po
galonu ili litara na 100 kilometara.
2. Dodirnite Tools > ecoRoute >
Fuel Report > Calibrate.
3. Dodirnite
i
za unos rezultata dobijenog u 1. koraku.
4. Dodirnite OK.
Dodirnite Tools > ecoRoute > Fuel
Report.
SAVET: Kako bi podaci o gorivu
uvek bili sačuvani, držite uređaj
uključenim tokom vožnje.
Unos cene goriva
Unesite cenu goriva da biste izračunali troškove goriva na određenim
rutama i kreirali izveštaj o gorivu.
1. Dodirnite Tools > ecoRoute >
Fuel Price.
2. Unesite trenutnu cenu goriva i
dodirnite Done.
30
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Korisne alatke
Test vožnje
(Driving Challenge)
Alatka Driving Challenge pomaže
vam da ostvarite manju potrošnju
goriva tako što će ocenjivati vaš stil
vožnje. Veći broj osvojenih poena
znači i ekonomičniju vožnju i veću
uštedu goriva.
Dodirnite Tools > ecoRoute >
Driving Challenge > Start.
Očitavanje rezultata na
testu vožnje
Dodirnite na karti za pregled
informacija o trenutno odabranom
testu vožnje. Boja lista na ikoni testa
vožnje menja se u zavisnosti od
pokazanih rezultata na testu.
Vaš ukupni rezultat dobija se izračunavanjem prosečnog rezultata na tri
testa:
Acceleration score—poeni se dobijaju za postepeno ubrzanje i gube za
naglo ubrzanje.
Deceleration score—poeni se dobijaju za postepeno kočenje i gube za
naglo kočenje.
Speed score—poeni se dobijaju za
najekonomičniju vožnju, koja kod
većine vozila iznosi 72–96 km/h.
Prekidanje
e ttesta
e
vožnje
1. Dodirnite
na karti.
2. Dodirnite Stop > Yes.
Podešavanje profila vozila
Dodirnite Tools > ecoRoute >
Vehicle Profile.
Fuel Type—Odaberite vrstu goriva.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
31
Korisne alatke
City Fuel Efficiency—unesite
prosečnu potršnju goriva za vaše
vozilo u gradu.
1. Dodirnite Tools > ecoRoute >
Mileage Report.
2. Odaberite željeni izveštaj.
Hwy Fuel Efficiency—unesite
prosečnu potrošnju goriva za vaše
vozilo na autoputu.
Na uređaju je sačuvano do 20
izveštaja. Izveštajima možete
pristupiti i u okviru direktorijuma
Reports na disku uređaja.
SAVET: Najbolji rezultati postižu
se ako obavite kalibraciju potrošnje goriva, umesto da ručno podešavate potrošnju goriva u gradu i
na autoputu (str. 30).
Pređeni kilometri
Na izveštaju o pređenim kilometrima
nalaze se udaljenost, vreme, prosečna potrošnja goriva i cena goriva pri
navigaciji do određene destinacije.
Ovaj izveštaj kreira se za svaku
pređenu rutu. Ako ste prekinuli rutu
na uređaju, izveštaj se kreira samo za
pređenu razdaljinu.
32
Saveti pri vožnji
Uređaj vam savetima pri vožnji
pomaže da uštedite gorivo.
Dodirnite Tools > ecoRoute > Tips.
Resetovanje ecoRoute
podataka
1. Dodirnite Tools > ecoRoute.
2. Odaberite kategoriju u okviru
koje želite da resetujete podatke
i dodirnite Reset.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Korisne alatke
Reklamne ponude
Ukoliko ste uz vaš uređaj dobili
i saobraćajni prijemnik, možete
primati reklame i kupone vezane
za određene lokacije. Podaci o
saobraćaju sa reklamnim ponudama
dostupni su jedino u Severnoj
Americi.
Za pregled spiska reklama koje ste
primili, dodirnite Tools > Offers.
Da biste isključili reklame, najpre
morate isključiti podatke o saobraćaju. Dodirnite Tools > Settings >
Traffic i uklonite znak za označavanje pored kućice.
Prijemnik mora biti priključen na
eksterni izvor napajanja. Za prijem
podataka o saobraćaju sa reklamnim
ponudama potrebno je da se nalazite
u odgovarajućem dometu. Dodirnite
reklamu na ekranu da biste pronašli
najbližu lokaciju na koju se reklama
odnosi. Ako se na reklami nalazi i
ikona kupona, dodirnite ovu ikonu
na ekranu Go! kako biste dobili kôd
kupona. Zapišite i pružite kôd na
uvid kada stignete na lokaciju.
OPREZ: Nemojte zapisivati
kôdove na kuponima tokom
vožnje.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
33
Funkcija FM TMC Traffic
Funkcija FM TMC
Traffic
sistema. Saobraćajni prijemnik je
integrisan u kablu za napajanje u
vozilu i dobija se uz pojedine nüvi
modele, dok za ostale predstavlja
deo opcione opreme. Spisak modela
uz koje se dobija prijemnik nalazi se
na str. iv.
NAPOMENA: Kompanija
Garmin nije odgovorna za
tačnost podataka o saobraćaju.
Uređaj može primati podatke o
saobraćaju preko FM TMC ili
MSN® Direct funkcije, u zavisnosti
od vrste saobraćajnog prijemnika
priključenog na vaš nüvi uređaj.
Mini-USB priključak
Integrisana antena
LED svetlo
Priključak
eksterne antene
Na uređaju su podaci iz oba izvora
prikazani na isti način.
Za više informacija u vezi sa saobraćajnim prijemnicima i pokrivenošću
signalom, posetite www.garmin.com
/traffic.
O funkciji FM TMC
Preko FM TMC (Traffic Message
Channel) prijemnika dobijate informacije o saobraćaju preko FM radio
34
Adapter za
napajanje u vozilu
Nije potrebno da aktivirate pretplatu
uz vaš FM saobraćajni prijemnik.
Pretplata će se automatski aktivirati
nakon prijema satelitskog signala na
uređaju, a tokom prijema informacija
o saobraćaju putem plaćene usluge.
Za više informacija o pretplati,
posetite www.garmin.com/traffic
ili www.garmin.com.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Funkcija FM TMC Traffic
Podaci o saobraćaju
Za prijem podataka o saobraćaju
potrebno je ispuniti sledeće uslove:
• Saobraćajni prijemnik mora biti
priključen na nüvi.
• I prijemnik i nüvi moraju biti
priključeni na eksterni izvor
napajanja.
• I prijemnik i nüvi se moraju
nalaziti o dometu signala FM
stanice koja prenosi podatke o
saobraćaju.
Ostvarivanje/produžavanje pretplate
Da biste ostvarili ili produžili pretplatu, dodirnite Tools > Settings >
Traffic. VIše informacija možete
pronaći na str. 43 i adresi www
.garmin.com/fmtraffic.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
NAPOMENA: Usijana (metalizirana) vetrobranska stakla mogu
doprineti opadanju učinka saobraćajnog prijemnika.
35
Funkcija FM TMC Traffic
Saobraćaj u vašoj
oblasti
Saobraćaj na vašoj ruti
Pri prijemu informacija o saobraćaju,
ikona saobraćaja prikazana je u
gornjem levom uglu karte. Ova ikona
menja boju u zavisnosti od uslova,
odnosno protoka saobraćaja na ruti
ili putu na kome se trenutno nalazite.
Boja
Opis
Značenje
Zelena
Dobra
protočnost
Saobraćaj
se odvija
nesmetano.
Žuta
Prosečna
protočnost
U saobraćaju
ima manjih
zastoja.
Crvena
Loša
protočnost
Došlo je do
većih zastoja
ili potpunog
prekida.
36
Pri izračunavanju rute, nüvi proučava
stanje u saobraćaju i automatski bira
optimalnu rutu koja zahteva najmanje
vremena. Ako tokom navigacije rutom
dođe do većeg zastoja u saobraćaju,
nüvi automatski izračunava novu
rutu. Ukoliko ne postoji bolja alternativna ruta, uređaj vas može uputiti
manje ili više opterećenim putem.
Ikona saobraćaja
U slučaju manjeg zastoja na ruti,
dodirnite ikonu saobraćaja da biste
prikazali jezičak na kome je izračunato vreme koje ćete izgubiti u
zastoju. Ovo vreme je uračunato u
približno vreme dolaska na destinaciju.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Funkcija FM TMC Traffic
Ručno podešavanje funkcije
za izbegavanje zastoja na ruti
1. Dodirnite ikonu saobraćaja na
strani sa kartom.
2. Dodirnite Traffic On Route.
3. Po potrebi dodirnite strelice za
pregled ostalih saobraćajnih
zastoja na ruti.
4. Dodirnite Avoid da biste izbegli
zastoj u saobraćaju.
Mapa saobraćaja
Na ovoj mapi su prikazani protok
saobraćaja označen odgovarajućom
bojom i zastoji na obližnjim putevima.
1. Dodirnite ikonu saobraćaja na
strani sa kartom.
2. Dodirnite Show Traffic Map za
pregled dešavanja u saobraćaju
na karti.
Za povratak sa ove mape na standardnu kartu, dodirnite prvo ikonu saobraćaja, a onda i Show Normal Map.
Zastoji u saobraćaju
1. Dodirnite ikonu saobraćaja na
strani sa kartom.
2. Dodirnite Traffic Search za
pregled spiska zastoja.
3. Dodirnite stavku na listi za više
informacija. Ako ima više zastoja
na putu, dodirnite strelice da biste
ih prikazali.
Reklamne ponude
U Severnoj Americi, ako ste uz
uređaj dobili FM TMC prijemnik,
možete primati reklamne ponude i
kupone. Dodirnite reklamu na ekranu
da biste pronašli najbližu lokaciju na
koju se reklama odnosi.
OPREZ: Nemojte zapisivati
kôdove na kuponima tokom
vožnje.
Isključite funkciju za prijem podataka o saobraćaju kako ne biste
primali reklamne ponude (str. 33).
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
37
Prilagođavanje uređaja
Prilagođavanje uređaja
1. Dodirnite Tools > Settings.
2. Dodirnite podešavanje koje želite
da izmenite.
3. Dodirnite dugme ispod naziva
podešavanja da biste ga izmenili.
Sistemska podešavanja
Dodirnite Tools > Settings >
System.
GPS Simulator—uključite simulator
da biste isključili GPS režim i simulirali navigaciju, uz uštedu baterija.
Usage Mode—odaberite režim
kretanja u cilju optimalne navigacije
rutom: Automobile, Pedestrian ili
Bicycle.
Keyboard—dodirnite QWERTY za
tastaturu u standardnom rasporedu,
ili dodirnite ABCDE za tastaturu sa
abecednim redosledom. Ova opcija
je dostupna samo na nüvi modelima
serije 1300 i 1400).
Units—odaberite mernu jedinicu:
Kilometers ili Miles.
About—prikažite verziju softvera
na uređaju, ID broj uređaja i ostale
informacije o softveru. Ovi podaci su
neophodni pri ažuriranju sistemskog
softvera i kupovini dodatnih karti
(str. 50).
Restore—povratak na fabrička
podešavanja.
38
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Prilagođavanje uređaja
Podešavanja pri
navigaciji
Dodirnite Tools > Settings >
Navigation.
Route Preference—odaberite metodu izračunavanja optimalne rute:
• Faster Time—izračunava se ruta
koja može biti veće kilometraže,
ali se prelazi za kraće vreme.
• Shorter Distance—izračunava
se ruta manje kilometraže, koja
se prelazi za više vremena.
• Off Road—izračunava se ruta
tačku po tačku (van puteva).
• Less Fuel— izračunava se ruta
koja vam može uštedeti gorivo.
Proračun se zasniva na podacima
o prosečnoj brzini i ubrzanju
vozila na datoj ruti.
Avoidances—odaberite vrstu puteva
koje želite da izbegnete na vašoj ruti.
Transit Types—odaberite vrstu
javnog prevoza koju uređaj neće
uzeti u obzir pri izračunavanju rute.
Ova opcija je dostupna samo ako
koristite cityXplorer karte (str. 6).
Restore—povratak na fabrička
podešavanja.
Podešavanje ekrana
Dodirnite Tools > Settings > Display.
Color Mode—odaberite Day za
svetlu pozadinu, Night za tamnu
pozadinu ili Auto za automatsko
prebacivanje sa jedne opcije na
drugu.
Screen Shot—uključite režim za
snimanje ekrana. Dodirnite da
biste napravili sliku ekrana. Slika u
bitmap formatu je sačuvana u okviru
direktorijuma screenshots na vašem
uređaju.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
39
Prilagođavanje uređaja
Brightness—podesite nivo pozadinske osvetljenosti ekrana. Smanjenjem
pozadinske osvetljenosti produžavate
vek trajanja baterija.
Restore—povratak na fabrička
podešavanja.
Podešavanje vremena
Dodirnite Tools > Settings > Time.
Select a time format—odaberite
12-časovni, 24-časovni ili UTC
format.
Current Time—ručno podesite
vreme na uređaju. Odaberite
opciju Automatic za automatsko
podešavanje vremena na uređaju
skladu sa vašom lokacijom.
Odabir jezika
Dodirnite Tools > Settings >
Language.
Voice Language—odaberite jezik
na kome će biti izgovorene glasovne
komande i upiti.
Text Language—odaberite jezik
na kome će biti prikazan tekst na
ekranu. Izmenom jezika ne menja se
jezik na kome su korisnički i podaci
na karti, kao što su nazivi ulica.
Keyboard—odaberite jezik na
tastaturi. Dodirnite Mode da biste
izmenili režim jezika na bilo kojoj
tastaturi.
Restore—povratak na fabrička
podešavanja.
Restore—povratak na fabrička
podešavanja.
40
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Prilagođavanje uređaja
Podešavanje karte
Dodirnite Tools > Settings > Map.
Map Detail—podesite broj detalja
na karti. Karta se sporije iscrtava ako
na njoj ima više detalja.
Map View—odaberite perspektivu
na karti.
• Track Up—prikažite kartu u dve
dimenzije (2D). Na vrhu karte je
pravac kretanja.
• North Up—prikažite kartu u dve
dimenzije (2D). Na vrhu karte je
sever.
• 3D—prikažite kartu u tri dimenzije (3D) u Track Up režimu.
NOTE: U režimu za pešake je
dostupna jedino opcija “North Up”.
Vehicle—dodirnite Change da biste
izmenili ikonu koja pokazuje vaš
položaj na karti. Dodirnite željenu
ikonu i dodirnite OK. Dodatne ikone
vozila možete preuzeti sa adrese
www.garmingarage.com.
Trip Log—prikažite ili sklonite
pregled vašeg putovanja. Da biste
obrisali istoriju putovanja, dodirnite
Tools > My Data > Clear Trip Log.
Map Info—pregled karti i verzije
svih mapa učitanih na uređaju. Dodirnite kartu da biste uključili mapu
preko oznake za potvrđivanje, ili je
isključili uklanjanjem oznake.
Restore—povratak na fabrička
podešavanja.
Sigurnosna podešavanja
Dodirnite Tools > Settings > Security.
Garmin Lock—uključite funkciju
Garmin Lock™ da biste zaključali
uređaj. Unesite četvorocifreni PIN
broj i odredite sigurnosnu lokaciju.
Za više informacija, pogledajte str. 46.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
41
Prilagođavanje uređaja
Safe Mode—uključite/isključite
bezbedni režim. Kada je vozilo u
pokretu, ovaj režim isključuje sve
funkcije koje zahtevaju previše vaše
pažnje i mogu vas ometati u vožnji.
Restore—povratak na fabrička
podešavanja. Povratkom na osnovna
podešavanja ne brišu se PIN broj i
sigurnosna lokacija za zaključavanje
uređaja.
Podešavanje Bluetooth
tehnologije
Dodirnite Tools > Settings >
Bluetooth.
Connections—dodirnite Add > OK
za povezivanje uređaja sa telefonom
koji podržava Bluetooth bežičnu
tehnologiju (str. 19–23). Dodirnite
Change da biste povezali uređaj sa
nekim drugim telefonom.
42
• Drop—odaberite telefon koji
želite da isključite i dodirnite Yes.
• Remove—odaberite telefon koji
želite da obrišete iz memorije
uređaja i dodirnite Yes.
Bluetooth—uključite/isključite
Bluetooth funkciju. U glavnom meniju je prikazana ikona Bluetooth
ako je Bluetooth funkcija uključena.
Da biste sprečili automatsko povezivanje telefona, dodirnite Disabled.
Friendly Name—unesite ime ili
nadimak pod kojim će vaš nüvi biti
zaveden na uređajima sa podrškom
za Bluetooth tehnologiju. Dodirnite
Done.
Restore—povratak na fabrička
podešavanja. Podaci o povezivanju
uređaja i telefona ostaju sačuvani.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Prilagođavanje uređaja
Podešavanje okolnih
putnih tačaka
Okolne tačke (kao što su prilagođene
tačke od interesa ili podaci iz baze
podataka bezbednosne kamere)
moraju biti učitane kako biste
izmenili podešavanja putnih tačaka
(str. 50). Dodirnite Tools > Settings
> Proximity Points.
Proximity Alerts—uključite/isključite upozorenja koja dobijate kada
se približite prilagođenoj tački od
interesa ili bezbednosnoj kameri.
Restore—povratak na fabrička
podešavanja.
Pretplata na informacije
o saobraćaju
Saobraćajni prijemnik se isporučuje
uz neke nüvi modele. Dodirnite
Tools > Settings > Traffic.
Opcije za Severnu Ameriku
Prikazan je spisak vaših pretplata
na informacije o saobraćaju preko
FM prijemnika, uz datume isticanja.
Dodirnite Add za dodavanje pretplate.
Opcije van Severne Amerike
Current—odaberite pružaoca
usluge. Dodirnite Auto da biste
automatski odabrali najboljeg pružaoca usluge u vašoj oblasti, ili sami
odaberite pružaoca usluge.
Find More—pretražite ostale
pružaoce usluge preko TMC kanala.
Da biste povećali vreme pretrage,
dodirnite Yes da biste obrisali tabelu
pružaocâ usluge.
Subscriptions—prikažite spisak
vaših pretplata na informacije o
saobraćaju preko FM prijemnika, uz
datume isticanja. Dodirnite Add za
dodavanje pretplate.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
43
Prilagođavanje uređaja
Dodavanje pretplate
Ostvarite dodatnu ili obnovite aktuelnu pretplatu po njenom isticanju.
Posetite www.garmin.com/fmtraffic.
NAPOMENA: Nije potrebno
da aktivirate pretplatu uz vaš FM
saobraćajni prijemnik (ukoliko
ste je dobili uz uređaj). Pretplata
će se automatski aktivirati nakon
prijema satelitskog signala na
uređaju, a tokom prijema informacija o saobraćaju putem plaćene
usluge.
1. U glavnom meniju dodirnite
Tools > Settings > Traffic.
2. Korisnici van Severne Amerike:
dodirnite Subscriptions > Add.
Korisnici u Severnoj Americi:
dodirnite Add.
3. Zapišite ID broj FM saobraćajnog
prijemnika.
4. Posetite www.garmin.com
/fmtraffic da biste ostvarili pretplatu i dobili 25-znakovni kôd.
44
5. Dodirnite Next na nüvi uređaju,
unesite kôd i dodirnite Done.
Kôd za pretplatu na informacije
o saobraćaju ne može se ponovo
koristiti. Svaki put kada obnovite
uslugu, dobićete novi kôd. Ako imate
više FM saobraćajnih prijemnika,
morate obezbediti novi kôd za svaki
prijemnik.
Povratak na fabrička
podešavanja
1. Dodirnite Tools > Settings.
2. Dodirnite Restore.
3. Dodirnite Yes.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Dodatak
Dodatak
Održavanje uređaja
Vaš nüvi sadrži osetljive električne
delove koji mogu biti trajno oštećeni
usled izlaganja uređaja snažnim
udarcima i vibracijama. Kako biste
smanjili rizik od oštećivanja uređaja,
nemojte ga izlagati snažnim udarcima
i vibracijama i takođe pazite da ga ne
ispustite.
Čišćenje uređaja
Vaš nüvi je izrađen od visoko kvalitetnih materijala i ne zahteva posebno
održavanje sem čišćenja. Očistite
spoljašnjost uređaja (osim ekrana
osetljivog na dodir) krpicom navlaženom u blagom rastvoru deterdženta, a zatim prebrišite uređaj.
Izbegavajte hemijska sredstva za
čišćenje, kao i rastvarače koji mogu
oštetiti plastične delove uređaja.
Čišćenje ekrana osetljivog
na dodir
Obrišite ekran čistom mekom krpom
bez lana. Za čišćenje koristite vodu,
izopropil alkohol ili tečnost za
čišćenje sočiva. Nanesite tečnost na
krpu i nežno prebrišite ekran.
Zaštita uređaja
• Uređaj se ne sme duže vreme
izlagati ekstremnim temperaturama zbog opasnosti od njegovog
trajnog oštećivanja.
• Držite uređaj dalje od vode. Svaki
dodir uređaja s vodom može
dovesti do njegovog neispravnog
funkcionisanja.
• Iako možete koristiti PDA olovku
sa ekranom osetljivim na dodir,
nemojte ovo pokušavati da
uradite tokom vožnje. Nemojte
koristiti oštre/tvrde predmete
sa ekranom usled opasnosti od
njegovog oštećivanja.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
45
Dodatak
Sprečavanje krađe
• Da biste sprečili krađu, uklonite
uređaj i postolje sa vidnog mesta
kada ih ne koristite. Uklonite
tragove vakuumske kapice na
vetrobranskom staklu.
• Nemojte držati uređaj u kaseti.
• Registrujte uređaj na adresi
http://my.garmin.com.
• Zaključajte uređaj pomoću
funkcije Garmin Lock. Više
informacija naći ćete u nastavku.
Zaključavanje uređaja
Garmin Lock je sistem za sprečavanje krađe kojim se zaključava
uređaj. Pri svakom uključivanju
uređaja, potrebno je da unesete PIN
broj ili se odvezete do sigurnosne
lokacije.
46
1. Dodirnite Tools > Settings >
Security.
2. Dodirnite dugme ispod Garmin
Lock.
3. Unesite četvorocifreni PIN broj
i odvezite se do sigurnosne
lokacije.
O sigurnosnoj lokaciji
Najbolje je da sigurnosna lokacija
bude mesto na koje se često vraćate,
kao što je vaša kućna adresa. Ako se
nalazite na sigurnosnoj lokaciji kada
uređaj prima satelitski signal, nije
potrebno da unesete PIN broj.
NAPOMENA: Ako ste zaboravili
PIN i sigurnosnu lokaciju, pošaljite uređaj kompaniji Garmin kako
bi bio otključan. Takođe morate
obezbediti važeću registraciju
uređaja ili drugi dokaz o kupovini.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Dodatak
Kalibracija ekrana
Obavite kalibraciju ekrana ako ne
odgovara ispravno na komande.
na računar. Funkcija myDashboard
proverava ažurnost softvera i nudi
dodatne informacije o uređaju.
1. Isključite uređaj.
2. Pritisnite i držite Power taster
oko 30 sekundi dok ekran za
kalibraciju ne bude prikazan (beli
ekran sa tekstom “Press dot”).
Brisanje korisničkih
podataka
Ažuriranje softvera
1. Držite prst na donjem desnom uglu
ekrana dok uključujete uređaj.
2. Držite prst na ekranu sve dok ne
bude prikazan iskačući prozor.
3. Dodirnite Yes za brisanje podataka.
1. Priključite uređaj na računar putem
mini-USB kabla. Prikazan je meni
za automatsko pokretanje.
2. Duplim klikom na ikonu
prikažite stranu za preuzimanje
alatke myGarmin Agent. Ako
meni AutoPlay za automatsko
pokretanje nije prikazan ili
koristite Mac računar, posetite
www.garmin.com/agent.
3. Pratite uputstva na ekranu.
Kada ste instalirali myGarmin Agent,
od vas će se tražiti da pokrenete
myDashboard kada priključite nüvi
OPREZ: Na ovaj način se brišu
svi uneti korisnički podaci.
Obavili ste povratak na fabrička
podešavanja. Svi sačuvani podaci su
obrisani.
Status baterije
Kako bi vam baterija što duže trajala,
nemojte ostaviti uređaj izložen
direktnom suncu, ili ga na duže
vreme izložiti visokoj temperaturi.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
47
Dodatak
Ikona baterije
u uglu glavnog
menija pokazuje kapacitet baterije.
Preciznost merača statusa baterije
možete povećati tako što ćete potpuno isprazniti i ponovo do kraja
napuniti bateriju. Nemojte isključivati uređaj sve dok baterija nije
napunjena.
Zamena osigurača
Punjenje uređaja
1. Odšrafite i
Navoj
uklonite crni
okrugli navoj.
Srebrni vrh
2. Uklonite osiguOsigurač
rač (stakleni
srebrni cilindar)
i zamenite ga
sa 3 A osiguračem male snage.
3. Proverite da li se srebrni vrh
nalazi u crnom navoju. Zašrafite
crni navoj.
OPREZ: Pazite da pri zameni
osigurača ne izgubite neki od
sitnih delova. Vodite računa da ih
vratite na isto mesto.
Ako punjenje uređaja u vozilu nije
moguće, možda je potrebno zameniti
osigurač na vrhu adaptera.
• Priključite kabl za napajanje u
vozilu na mini-USB priključak
na uređaju i u strujnu utičnicu u
vozilu. Možda će biti potrebno
da okrenete ključ u vozilu na
položaj ON/ACC da bi se uređaju
obezbedilo napajanje.
• Priključite opcioni AC adapter na
uređaj i u zidnu utičnicu.
• Povežite nüvi sa računarem
putem USB kabla (dobija se uz
pojedine nüvi modele). Uključite
računar da bi se uređaj napunio.
48
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Dodatak
Uklanjanje uređaja i
postolja
Da biste uklonili nüvi iz postolja,
pridržavajte postolje jednom rukom
i nagnite uređaj napred.
Da biste uklonili postolje sa kapice,
okrenite postolje ulevo ili udesno.
Pritisnite postolje i gurajte ga u željenom smeru sve dok se ne otkači sa
kapice.
Da biste uklonili vakuumsku kapicu
sa vetrobranskog stakla, povucite
ručicu ka sebi, a zatim povucite jezičak na vakuumskoj kapici ka sebi.
Montiranje uređaja na
instrument tablu
Za montiranje uređaja na instrument
tablu koristite dobijeni disk. Montiranje uređaja treba obaviti u skladu
sa važećim nacionalnim odredbama.
VAŽNO: Trajno lepljivo sredstvo
za montiranje je veoma teško
ukloniti nakon postavljanja.
1. Očistite i obrišite mesto na
instrument tabli gde želite da
postavite disk.
2. Uklonite poleđinu sa lepljivog dela
na dnu diska.
3. Postavite disk na instrument tablu.
4. Uklonite providnu plastiku sa
gornje strane diska.
5. Postavite vakuumsku kapicu na
vrh diska. Povucite ručicu nadole
(ka disku).
nüMaps Guarantee™
Registrujte uređaj na adresi
http://my.garmin.com u roku od 60 dana
od prijema satelitskog signala i
navigacije preko uređaja da biste
jednom besplatno ažurirali mapu
(ukoliko je ta mogućnost dostupna).
Ovo pravo ne možete ostvariti
registracijom putem telefona ili
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
49
Dodatak
nakon isteka 60 dana po prvom
prijemu signala.
Kada uređaj prima signal, podeoci
skale u glavnom meniju su zeleni
. U slučaju gubitka signala,
podeoci su crveni ili prazni
.
Dodatne karte
Ako želite da kupite dodatne karte,
spisak mapa koje su podržane na
vašem uređaju možete pronaći na
strani posvećenoj vašem uređaju
u okviru internet sajta kompanije
Garmin (www.garmin.com).
Kliknite na jezičak Maps.
Za više informacija o GPS sistemu,
posetite www.garmin.com/aboutGPS.
Dodatna/opciona oprema
Za više informacija u vezi sa opcionom
opremom, posetite http://buy.garmin
.com ili www.garmin.com/extras, ili
se obratite uvozniku Garmin proizvoda.
GPS satelitski signal
Za navigaciju je potrebno da vaš
uređaj vrši prijem GPS satelitskog
signala (GPS je skraćenica za
“globalni sistem za pozicioniranje”).
Prijem signala ponekad nije moguć
ako se nalazite u zatvorenoj prostoriji, u blizini visokih zgrada i drveća
ili u garaži. Izađite na otvoreni
prostor, daleko od visokih objekata,
da biste koristili uređaj.
50
Prilagođene POI tačke
Preko alatke POI Loader možete
učitati prilagođene POI ili tačke
od interesa na uređaj. POI baze
podataka nude različite kompanije
na internetu. Neke prilagođene baze
podataka imaju upozorenja u vezi
sa određenim tačkama, kao što su
bezbednosne kamere i školske zone.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Dodatak
Posetite www.garmin.com/extras
i kliknite na POI Loader da biste
instalirali ovaj program na računar.
Za više informacija, pritisnite F1
kada ste u programu da biste pristupili sistemu za pomoć (Help).
Za pregled prilagođenih tačaka od
interesa, dodirnite Where To? >
Extras > Custom POIs.
Za izmenu podešavanja upozorenja
u vezi sa okolnim tačkama, dodirnite
Tools > Settings > Proximity
Points > Proximity Alerts.
Da biste obrisali prilagođene POI
tačke sa uređaja, priključite uređaj
na računar i pristupite direktorijumu
Garmin\poi na uređaju ili memorijskoj kartici. Obrišite datoteku pod
nazivom “poi.gpi”.
Bezbednosne kamere
Za neke lokacije su dostupni podaci
o bezbednosnim kamerama. Pogledajte spisak lokacija na adresi
http://my.garmin.com. Za ove lokacije
dostupni su položaji na stotine sigurnosnih kamera. Uređaj vas obaveštava da se približavate kameri, a
može vas i upozoriti da se krećete
suviše brzo. Podaci se ažuriraju
najmanje jednom nedeljno, tako
da uvek imate pristup najnovijim
informacijama.
U svakom trenutku možete se
pretplatiti na podatke iz neke druge
regije ili unaprediti trenutni paket
pretplate. Pretplata na sve regije ima
datum isticanja.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
OPREZ: Kompanija Garmin
ne snosi odgovornost za tačnost
podataka ili posledice korišćenja
baze podataka koja se odnosi na
POI tačke ili bezbednosne kamere.
51
Dodatak
Garmin putni vodič
Nalik putnom vodiču u papirnom
obliku, Garmin putni vodič (Travel
Guide) sadrži detaljne informacije o
mestima kao što su restorani i hoteli.
Da biste nabavili vodič, posetite
http://buy.garmin.com ili se obratite
uvozniku Garmin proizvoda.
Da biste koristili putni vodič,
ubacite memorijsku karticu u uređaj
i dodirnite Where To? > Extras.
Dodirnite naziv putnog vodiča da
biste mu pristupili.
Kontaktirajte Garmin
Kontaktirajte Garmin za sva pitanja
u vezi sa uređajem.
Korisnici u Evropi: Posetite www
.garmin.com/support i kliknite na
Contact Support za informacije
u vezi sa korisničkom podrškom
u određenim zemljama.
52
Ovlašćeni uvoznik i distributer
Garmin proizvoda za Srbiju je INFO
TEAM d.o.o., Bul. Kralja Aleksandra
193, 11060 Beograd, Srbija. Više
informacija možete pronaći na adresi
www.garmin.rs.
Registracija uređaja
Uređaj možete registrovati na
adresi http://my.garmin.com. Više
informacija u vezi sa priključivanjem
uređaja na računar naći ćete na str. 24.
1. Priključite uređaj. Imate
mogućnost da instalirate alatku
myGarmin Agent (opciono).
2. Pratite uputstva na ekranu da
biste instalirali myGarmin Agent i
registrovali uređaj.
Po obavljenoj registraciji uređaja,
možete se pretplatiti na najnovije
Garmin usluge preko interneta.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Dodatak
Specifikacije
nüvi serija 1200
Dimenzije (Š × V × D): 9,3 × 7,5 ×
1,6 cm
Težina: 113,4 g
Ekran: Dijagonale 3,5”, 320 × 240
piksela; 64.000 boja; svetli
QVGA TFT horizontalni displej;
belo pozadinsko svetlo; ekran
osetljiv na dodir
Kućište: Nije vodootporno (IPXO)
Radna temperatura: 0°C–60°C
Temperatura pri punjenju:
0°C–45°C
Skladištenje podataka: Integrisana
memorija i opciona prenosna
microSD kartica. Neograničeno
skladištenje podataka.
Računarsko okruženje: USB 2.0,
masovno skladištenje podataka
visokom brzinom
Operativni sistem: Garmin
Vreme punjenja: Do 4 sata
Napajanje: Preko utičnice u vozilu
pomoću dobijenog kabla za
napajanje, ili preko izvora
naizmenične struje pomoću
opcione opreme
Potrošnja energije: Maks. 5 W
Vek trajanja baterije: Do 3 sata
Tip baterije: Punjiva litijum-jonska
baterija čiju zamenu ne može
vršiti korisnik
GPS prijemnik: Visoke osetljivosti,
sa HotFix™ funkcijom
Potrebno vreme za prijem signala*:
Toplo: <1 sec.
Hladno: <38 sec.
Fabričko resetovanje: <45 sec.
*Prosečno vreme prijema za statični
prijemnik sa jasnim pogledom na
nebo.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
53
Dodatak
nüvi serija 1300
Dimenzije (Š × V × D): 12,2 × 7,5 ×
1,6 cm
Težina: 161,6 g
Ekran: Dijagonale 4,3”, 480 × 272
piksela; 64.000 boja; svetli
WQVGA TFT horizontalni
displej; belo pozadinsko svetlo;
ekran osetljiv na dodir
Kućište: Nije vodootporno (IPXO)
Radna temperatura: 0°C–60°C
Temperatura pri punjenju:
0°C–45°C
Skladištenje podataka: Integrisana
memorija i opciona prenosna
microSD kartica. Neograničeno
skladištenje podataka.
Računarsko okruženje: USB 2.0,
masovno skladištenje podataka
visokom brzinom
Operativni sistem: Garmin
Vreme punjenja: Do 4 sata
54
Napajanje: Preko utičnice u vozilu
pomoću dobijenog kabla za
napajanje, ili preko izvora
naizmenične struje pomoću
opcione opreme
Potrošnja energije: Maks. 5 W
Vek trajanja baterije: Do 3 sata
Tip baterije: Punjiva litijum-jonska
baterija čiju zamenu ne može
vršiti korisnik
GPS prijemnik: Visoke osetljivosti,
sa HotFix™ funkcijom
Potrebno vreme za prijem signala*:
Toplo: <1 sec.
Hladno: <38 sec.
Fabričko resetovanje: <45 sec.
*Prosečno vreme prijema za statični
prijemnik sa jasnim pogledom na
nebo.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Dodatak
nüvi serija 1400
Dimenzije (Š × V × D): 13,7 × 8,6 ×
1,6 cm
Težina: 221,1 g
Ekran: Dijagonale 5,0”, 480 × 272
piksela; 64.000 boja; svetli
WQVGA TFT horizontalni
displej; belo pozadinsko svetlo;
ekran osetljiv na dodir
Kućište: Nije vodootporno (IPXO)
Radna temperatura: 0°C–60°C
Temperatura pri punjenju:
0°C–45°C
Skladištenje podataka: Integrisana
memorija i opciona prenosna
microSD kartica. Neograničeno
skladištenje podataka.
Računarsko okruženje: USB 2.0,
masovno skladištenje podataka
visokom brzinom
Operativni sistem: Garmin
Vreme punjenja: Do 4 sata
Napajanje: Preko utičnice u vozilu
pomoću dobijenog kabla za
napajanje, ili preko izvora
naizmenične struje pomoću
opcione opreme
Potrošnja energije: Maks. 5 W
Vek trajanja baterije: Do 3 sata
Tip baterije: Punjiva litijum-jonska
baterija čiju zamenu ne može
vršiti korisnik
GPS prijemnik: Visoke osetljivosti,
sa HotFix™ funkcijom
Potrebno vreme za prijem signala*:
Toplo: <1 sec.
Hladno: <38 sec.
Fabričko resetovanje: <45 sec.
*Prosečno vreme prijema za statični
prijemnik sa jasnim pogledom na
nebo.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
55
Dodatak
Deklaracija o
usaglašenosti
Kompanija Garmin izjavljuje da je ovaj
nüvi uređaj u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EC. Da biste pogledali
celu Deklaraciju o usaglašenosti, pronađite vaš proizvod na Garmin internet
sajtu www.garmin.com.
Dozvola za korišćenje
softvera
KORIŠĆENJEM nüvi UREĐAJA
IZJAVLJUJETE DA STE U OBAVEZI
DA POŠTUJETE USLOVE I
ODREDBE SLEDEĆE DOZVOLE ZA
KORIŠĆENJE SOFTVERA. MOLIMO
VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE
TEKST UGOVORA.
Kompanija Garmin vam ustupa ograničenu licencu za korišćenje softvera
integrisanog na uređaju (u nastavku:
“Softver”) u binarnom izvršnom obliku i
uz postupanje sa uređajem na predviđeni
način. Naziv, kao i pravo na vlasništvo i
56
pravo na intelektualnu svojinu Softvera
zadržava kompanija Garmin.
Ovim iskazujete saglasnost da je Softver
u vlasništvu kompanije Garmin, kao i
da je zaštićen međunarodnim i Zakonom
o autorskim pravima Sjedinjenih Američkih Država. Takođe ste saglasni da su
struktura, sadržaj i kôd Softvera vredna
poslovna tajna kompanije Garmin, kao
i da je izvorni kôd Softvera vredna
poslovna tajna kompanije Garmin.
Obavezujete se da nećete dešifrovati,
rastavljati ili modifi kovati Softver
ili bilo koji njegov deo, niti na njemu
vršiti izmene, funkcionalnu analizu i
obrnuti inženjering, niti ga pretvoriti
u ljudima čitljiv oblik, niti proizvoditi
sličan sadržaj na osnovu njega. Takođe
se obavezujete da nećete učestvovati u
izvozu ili ponovnom izvozu Softvera u
bilo koju zemlju koja ne poštuje Zakon o
izvozu Sjedinjenih Američkih Država.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Dodatak
Najčešći problemi
Problem/pitanje
Rešenje/odgovor
Uređaj ne prima
satelitski signal.
Izađite iz garaže ili se sklonite od visokih zgrada i
drveća. Nemojte se pomerati nekoliko minuta.
Vakuumska kapica
stalno otpada sa
vetrobranskog stakla.
Očistite kapicu i vetrobransko staklo alkoholom i
obrišite ih čistom suvom krpom. Namestite vakuumsku kapicu na staklo na način opisan na str. 2.
Uređaj se ne puni
u vozilu.
Proverite osigurač na kablu za napajanje u vozilu
(str. 48).
Proverite da li je vozilo uključeno i da li u strujnoj
utičnici ima struje.
Uređaj se puni isključivo na temperaturi između
0°C i 45°C. Punjenje uređaja nije moguće ako se
ovaj nalazi na direktnom suncu ili ekstremno visokoj
temperaturi.
Baterija se prazni
brže nego što je to
uobičajeno.
Isključite pozadinsko osvetljenje ekrana kako bi vam
baterija duže trajala. Dodirnite Tools > Settings >
Display > Brightness.
Kako da obrišem sve
korisničke podatke?
Držite prst na donjem desnom uglu ekrana tokom
uključivanja uređaja. Držite prst sve dok na ekranu
ne bude prikazana poruka. Dodirnite Yes za brisanje
svih korisničkih podataka.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
57
Dodatak
Problem/pitanje
Rešenje/odgovor
Indikator statusa
baterije nije precizan.
Ispraznite i ponovo napunite bateriju do kraja.
Nemojte prekidati punjenje baterije.
Ekran osetljiv na dodir Obavite kalibraciju ekrana osetljivog na dodir na
ne reaguje na dodir.
način opisan na str. 47.
Kada uređaj dozvoljava masovno skladištenje podataka
preko USB-a?
Kada uređaj dozvoljava prenos podataka preko
USB-a, prikazana je slika uređaja priključenog na
računar, dok su u okviru My Computer prikazana
dva nova prenosiva diska.
Računar ne prepoznaje uređaj.
1. Isključite USB kabl iz računara.
2. Isključite nüvi.
3. Priključite USB kabl na priključak na računaru i
uređaju. Uređaj će se automatski uključiti i ući u
režim za masovno skladištenje podataka. Uređaj
mora biti priključen na USB priključak, a ne na
USB razvodnik.
58
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Dodatak
Problem/pitanje
Rešenje/odgovor
Na spisku diskova
nisu prikazana dva
prenosiva diska.
Ako na računaru imate više mrežnih diskova,
Windows ponekad ne može da pripiše odgovarajuće
slovo diskovima na uređaju. Uputite se na sistem
za pomoć (Help) u okviru operativnog sistema
kako biste mapirali mrežne diskove ili im pripisali
određeno slovo.
Kako da pronađem
restorane u blizini
hotela u kome nameravam da odsednem?
Sačuvajte hotel u okviru omiljenih lokacija (Favorites).
Više informacija o tome pronaći ćete na str. 12.
Zatim potražite restorane u blizini hotela.
1. Dodirnite Where To? > Near.
2. Odaberite opciju A Favorite Destination.
3. Odaberite destinaciju.
4. Dodirnite Points of Interest > Food and Drink.
5. Odaberite željenu kategoriju. Uređaj pretražuje
lokacije u blizini hotela.
6. Odaberite restoran.
Povezivanje telefona
sa uređajem nije
moguće.
Potrebno je da nüvi podržava Bluetooth (spisak
podržanih modela se nalazi na str. iv).
Dodirnite Tools > Settings > Bluetooth. Proverite
da li je polje “Bluetooth” označeno sa Enabled.
Potrebno je da telefon bude uključen i na najviše
10 m od uređaja. Za više informacija, posetite
www.garmin.com/bluetooth.
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
59
Indeks
Indeks
Brojevi
2-D, 3-D mapa 41
A
adrese 8
alarm (budilnik) 52
alatke 26–31
audio program, verzija 38
ažuriranje
mapa 49, 50
softvera 47
B
baterija 47, 57
baterija, informacije 47
besplatno ažuriranje
karte 49
bezbedni režim 42
bezbednosne kamere, baza
podataka 51
bicikl, navigacija 38
Bluetooth tehnologija
19–23
60
brisanje telefona 42
podešavanje 42
podržani nüvi modeli
iv
pristup preko Go!
ekrana 9
usklađivanje sa
telefonom 19
boja pozadine 39
brisanje
korisničkih podataka 47
omiljenih lokacija 13
prilagođenih POI
tačaka 51
spiska skoro otkrivenih lokacija 12
znakova 11
C
cena goriva, unos 30
D
datoteke 24–25
brisanje 25
podržane vrste 24
Deklaracija o
usaglašenosti 56
detaljne mape 41
dijakritički znaci 11
disk za montiranje na
instrument tablu 49
dodatna oprema 50, 51
dodatne karte 50
dodela slike lokaciji 13
dolazeći poziv 20
E
ecoRoute™ 29–32
izveštaj o gorivu 30
izveštaj o kilometraži
32
kalibracija potrošnje
goriva 30
profil vozila 29
saveti i preporuke 32
test vožnje 31
ekran
osvetljenost 40
prikazi ekrana 39
ekran, podešavanje 39
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Indeks
ekran osetljiv na dodir
čišćenje 45
kalibracija 47, 58
podešavanje 40
G
Garmin putni vodič 52
geocache tačke 14
geografska dužina 14
geografska širina 14
glasovna pošta 21
glasovni pozivi 23
Go! ekran 9
GPS
GPS signali 50
uključivanje/isključivanje 38
H
kućna adresa
broj telefona 22
određivanje početne
lokacije 8
I
ID broj uređaja 38
ikona ograničenja brzine
15
podržani nüvi modeli
iv
ikona položaja 41
ikona vozila 41
isključivanje zvuka
kod telefonskog
poziva 21
svih zvukova 4
istorija (pregled)
putovanja 41
izbegavanje
krađe 46
vrste puta 39
izlaz, audio 4
izveštaj o gorivu 30
izveštaj o pređenim
kilometrima 32
J
javni prevoz
izbegavanje 39
mape gradova 3, 6
jezik, podešavanje 40
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
jezik na ekranu 40
jezik u glasovnim
komandama 40
JPEG slikovne datoteke 24
K
kalkulator 28
karte
broj detalja 41
dodavanje 50
listanje 13
Map Info taster 41
podešavanje 41
pregled 41
režim za pešake 18
uključivanje detaljnih
mapa 41
verzija 41
zumiranje 13
kilometri 38
komentari o POI tačkama,
dodavanje 10
konverzija
novca 29
mera 28
61
Indeks
koordinate 14
korisnički podaci, brisanje
47
L
listanje karte 13
litijum-jonska baterija 47,
53, 54, 55
M
maršruta 6
maksimalna brzina,
resetovanje 16
mape gradova 3, 6
MapSource 24, 50
mere, konverzija 28
milje 38
moji podaci (My Data) 28
montiranje
na instrument tablu 49
na vetrobransko staklo
57
uklanjanje uređaja 48
62
N
najčešći problemi 57
navigacija 15
podešavanja 39
režim 38
navigacija preko fotografija
učitavanje slika 14
navigacija skretanje
po skretanje 16
nüMaps Guarantee 49
nüvi
čišćenje 45
kućište 1
modeli iv
montiranje 49
punjenje 48
resetovanje 4
zaštita 45
nüvi modeli
1200 iv
1300 iv
1400 iv
O
obilasci 7
odabir vaše lokacije 13
održavanje uređaja 45
off road navigacija 3, 39
okolne tačke
podešavanje 43
upozorenja 43
omiljene lokacije
(Favorites) 12
osigurač, zamena 48
osvetljenost 40
P
pešaci, navigacija 38
maršruta 6
pešačenje, ruta 6
pešačenje, ruta 38
PIN
Bluetooth 20
Garmin Lock 46
početna lokacija,
navigacija do 8
podešavanja 38–43
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Indeks
fabrička podešavanja
44
podržane vrste datoteka 24
pomoć pri prestrojavanju
korišćenje funkcije
Lane Assist 15
podržani nüvi modeli
iv
pozivi
isključivanje zvuka 21
istorija poziva 22
na čekanju 21
pozivanje kućnog
broja 22
prekidanje 21
prijem 20
prenos datoteka 25
pretraga 11
pretraga lokacija 4
blizu druge lokacije 11
po adresi 8
po koordinatama 14
po nazivu 10
po poštanskom broju 8
preko slika 14–15
sačuvane (omiljene)
lokacije 12
skoro odabrane
lokacije 12
prilagođavanje uređaja
38–44
prilagođene POI tačke 51
profil vozila 31
punjenje uređaja 48, 57
putni računar 16
Q
QWERTY tastatura 38
R
raskrsnice i odvajanja 17
podržani nüvi modeli
iv
registracija 46
reklamne ponude
isključivanje 33
resetovanje
maksimalne brzine 16
putnih podataka 16
uređaja 4
režim korišćenja 3, 38
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
ruta, ponovno izračunavanje 7
rute
podešavanje 39
prekidanje 7
režimi 38
simulacija 38
van puta (off road) 39
rute, opcije 6
S
sačuvane lokacije, izmena
izmena broja telefona
13
izmena kategorije 13
izmena naziva 12
izmena simbola na
karti 13
saobraćaj 34
pretplata na podatke
o saobraćaju 43
zastoji 36
satelitski signal 50
63
Indeks
sigurnosna
lokacija 46
podešavanja 41
simulacija rute 38
sistem za pomoć (Help) 26
sistemska podešavanja 38
skladištenje uređaja 45
skoro otkrivene lokacije 12
sledeće skretanje 17
smernice za vožnju 16
snimanje
otkrivenih lokacija 12
trenutne lokacije
12, 13
softver
ažuriranje 47
dozvola za korišćenje
56
verzija 38
specifikacije
nüvi 1200 serija 53
nüvi 1300 serija 54
nüvi 1400 serija 55
spisak skretanja 16
sprečavanje krađe 41, 46
64
svetsko vreme 28
Š
školske zone, baza
podataka 50
T
tačke od interesa (POI) 10
izmena broja telefona
10
ocenjivanje 10
POI Loader 24
prijava greške 10
prilagođavanje 50
tastatura 10
jezik 11, 40
raspored 38
tastatura na ekranu 10
taster za uključivanje 4
telefonski imenik 22
test brzine 31
test kočenja 31
test ubrzanja 31
test vožnje (Driving
Challenge) 31
Track Up režim 41
trenutna lokacija,
snimanje 12
U
uklanjanje uređaja 49
upozorenja
o bezbednosnim
kamerama 51
USB 58
masovno skladištenje
podataka 24
usklađivanje sa mobilnim
telefonom 19
V
vreme, podešavanje 40
vremenska zona 40
W
WebUpdater 47
Where Am I? 26
Where to? 8–14
Z
zaključavanje
ekrana 4
uređaja 46
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
Indeks
zaključavanje uređaja
(Garmin Lock) 41, 46
zumiranje 13
uputstvo za upotrebu nüvi 1200/1300/1400 serije
65
Srpska verzija uputstva za upotrebu uređaja nüvi serije 1200/1300/1400 urađena je na osnovu
originalnog uputstva na engleskom i dobija se uz svaki kupljeni nüvi proizvod. Po potrebi
potražite dopune i izmene engleskog uputstva u vezi sa funkcijama i korišćenjem uređaja nüvi
1200/1300/1400.
KOMPANIJA GARMIN NIJE ODGOVORNA ZA ISPRAVNOST SRPSKE VERZIJE UPUSTVA
ZA UPOTREBU, NITI ZA POSLEDICE POSTUPANJA U SKLADU SA OVDE IZNETIM
METODAMA KORIŠĆENJA.
Poslednje verzije programa (osim ažuriranih mapa) za unapređivanje vašeg Garmin
proizvoda možete preuzeti sa Garmin internet sajta na adresi www.garmin.com.
© 2012 Garmin Ltd. ili njegove podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221,Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
INFO TEAM d.o.o.
Bul. Kralja Aleksandra 193, 11060 Beograd, Srbija
www.garmin.rs
jun 2012
190-01041-18_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising