Garmin | nuvi 1200, GPS, Europe RACC | Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC Brukerveilednidg

Garmin nuvi 1200, GPS, Europe RACC Brukerveilednidg
Brukerveiledning for nüvi
1200-/1300-/1400-serien
®
for bruk med disse nüvi-modellene:
1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
1410, 1440, 1450, 1490
© 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaper
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Faks (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870 8501241 (til Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tlf. 88 62 2642 9199
Faks 88 62 2642 9099
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres,
kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet
skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en
harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen
eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele
merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen
eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike
endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og
tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, nüvi® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert
i USA og andre land. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™ og nüMaps Guarantee™
er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert varemerke
for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller dets datterselskaper.
Februar 2011
Delenummer 190-01041-38 Rev. D
Trykt i Taiwan
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Modeller i nüvi
1200-/1300-/1400-serien.......... iv
Komme i gang........................... 1
Se på nüvi-enheten.......................... 1
Bruke hovedmenyen........................ 1
Sette opp nüvi-enheten.................... 2
Bruke av/på-knappen....................... 4
Justere volumet................................ 4
Navigere gjennom skjermbildene..... 4
Finne ditt bestemmelsessted............ 4
Navigere i bruksmodus for
fotgjenger....................................... 6
Legge til et stopp.............................. 7
Endre destinasjoner......................... 7
Foreta en omkjøring......................... 7
Stoppe en rute.................................. 7
Hvor skal du?............................ 8
Finne en adresse.............................. 8
Angi en Hjem-posisjon..................... 8
Bruke Kjør!-siden.............................. 9
Gi tilbakemelding på punkter av
interesse...................................... 10
Finne et sted ved å stave
navnet . ....................................... 10
Søke i nærheten av en annen
posisjon........................................11
Finne steder som nylig er funnet.... 12
Finne et sted ved hjelp av kartet.... 13
Angi koordinater............................. 14
Bruke bildenavigasjon.................... 14
Bruke kartsidene.................... 15
Vise tripcomputeren........................ 16
Vise manøverlisten......................... 16
Vise siden for neste sving............... 17
Vise siden med oversikt over
veikryss........................................ 17
Bruke siden med fotgjengerkart..... 18
Foreta håndfrie
telefonsamtaler....................... 19
Pare nüvi-enheten med
telefonen...................................... 19
Motta et anrop ............................... 20
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
i
Innholdsfortegnelse
I en samtale . ................................. 21
Åpne telefonmenyen...................... 21
Behandle filer.......................... 24
Støttede filtyper.............................. 24
Koble nüvi-enheten til
datamaskinen.............................. 24
Overføre filer ................................. 25
Slette filer ...................................... 25
Bruke verktøyene................... 26
Få tilgang til innstillingene.............. 26
Bruke Hvor er jeg?-siden................ 26
Få tilgang til hjelp........................... 26
Bruke bildeviseren.......................... 27
Få tilgang til Mine data................... 28
Bruke verdensuret ......................... 28
Bruke kalkulatoren.......................... 28
Bruke enhetskalkulatoren . ............ 28
Bruke ecoRoute™........................... 29
Nullstille ecoRoute-dataene........... 32
Vise tilbud....................................... 33
ii
Bruke FM TMC Traffic............. 34
Forstå FM TMC Traffic.................... 34
Legge til eller fornye
trafikkabonnementer.................... 35
Motta trafikkinformasjon................. 35
Trafikk i ditt område........................ 36
Trafikk på din rute........................... 36
Vise trafikkartet............................... 37
Vise trafikkforsinkelser.................... 37
Vise tilbud....................................... 37
Tilpasse nüvi-enheten............ 38
Endre systeminnstillingene............. 38
Endre navigasjonsinnstillingene..... 39
Justere skjerminnstillingene........... 39
Oppdatere tidsinnstillingene........... 40
Angi språkene................................ 40
Endre kartinnstillingene.................. 41
Endre sikkerhetsinnstillingene........ 41
Angi alternativene for
Bluetooth-teknologi...................... 42
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Innholdsfortegnelse
Endre innstillingene for
nærhetspunkter........................... 43
Vise informasjon om
trafikkabonnement....................... 43
Gjenopprette alle innstillinger......... 44
Tillegg...................................... 45
Ta vare på nüvi-enheten . .............. 45
Låse nüvi-enheten.......................... 46
Kalibrere skjermen......................... 47
Oppdatere programvaren............... 47
Fjerne brukerdata........................... 47
Batteriinformasjon ......................... 47
Lade nüvi-enheten.......................... 48
Skifte sikringen............................... 48
Fjerne nüvi-enheten og
braketten...................................... 49
Montere på dashbordet.................. 49
nüMaps Guarantee™...................... 49
Tilleggskart..................................... 50
Om GPS-satellittsignaler................ 50
Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør...... 50
Garmin Travel Guide...................... 52
Kontakt Garmin.............................. 52
Registrere nüvi-enheten................. 52
Spesifikasjoner............................... 53
Samsvarserklæring........................ 56
Lisensavtale for programvare......... 56
Indeks...................................... 60
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
iii
Modeller i nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Modeller i nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Modell
Bluetooth®teknologi
Kjørefeltsguide
Oversikt
over
veikryss
1200
1210/1260
Sier gatenavn
Fartsgrenser
på kart
✓
✓
1240/1250
✓
✓
✓
✓
1245/1255
/1350
✓
✓
✓
1300
Bare Europa
✓
Bare Europa
Bare Europa
✓
✓
Bare Europa
✓
✓
✓
✓
1310
✓
1340
1370
✓
✓
1410
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
1440/1450
1390/1490
✓
Merk: Gå til www.garmin.com, eller se pakkeinnholdet i produktboksen hvis du vil ha
mer informasjon.
iv
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Komme i gang
Se på nüvi-enheten
Komme i gang
Av/på-knapp:
Trykk for å slå nüvi-enheten av/på.
Bruke hovedmenyen
➊ ➋➌
➍
➏
➎
➐
➑ ➒ ➓
Høyttaler
Mini-USB-kontakt
microSD™kortspor
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Mikrofon
Merk: Enkelte bilder og
skjermdumper kan se annerledes ut,
avhengig av nüvi-modellen
➒
➓
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
GPS-satellittstyrke.
Status for Bluetooth-teknologi.
Trykk for å velge en bruksmodus.
Gjeldende klokkeslett. Trykk for å
endre tidsinnstillingene.
Batteristatus.
Trykk for å finne et
bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å ringe mens du er koblet
til en kompatibel mobiltelefon for
noen modeller.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å bruke verktøy som
innstillinger og hjelp.
1
Komme i gang
Sette opp nüvi-enheten
Før du monterer nüvi-enheten, bør du se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon hvis du vil ha
informasjon om lover angående montering på frontruten.
Montere nüvi-enheten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen. Fest sugekoppen på frontruten.
Skyv spaken bakover mot frontruten.
Sugekoppbrakett
Fest holderen på sugekopparmen.
Koble til strømkabelen for bil på baksiden av
nüvi-enheten.
Plugg den andre enden av strømkabelen i et uttak
i kjøretøyet. Enheten skal slå seg på automatisk
Holder
hvis den er koblet til og kjøretøyet er i gang. Følg
instruksjonene på skjermen.
Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa, kobler
du den eksterne antennen til trafikkmottakeren og
fester den til frontruten ved hjelp av sugekoppene.
(Trafikkmottakere følger med i enkelte nüvi-pakker.
Strømkabel
Se side iv.)
for bil
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet når du går ut, eller oppbevar
den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.
2
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Komme i gang
Innhente satellitter
1. Gå utendørs til et åpent område,
bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på nüvi-enheten.
Det kan ta et par minutter å hente inn
satellittsignaler. Linjene
indikerer
satellittsignalstyrken. Når minst én av
linjene er grønne, har nüvi-enheten
hentet inn satellittsignaler.
Velge en bruksmodus
Fotgjenger
Sykkel
Bil
nüvi-enheten tilbyr flere bruksmodi
for navigeringsmetoder. Ruting
beregnes forskjellig ut fra bruksmodusen.
I bruksmodus for fotgjenger, for
eksempel, der cityXplorer™-kartene
er lastet inn, beregner nüvi en rute
som bruker en kombinasjon av
kollektivtransportalternativer, for
eksempel buss eller t-bane, og å gå.
cityXplorer-kart følger ikke med nüvienheten. Se www.garmin.com hvis du
vil kjøpe cityXplorer-kart.
Slik endrer du bruksmodus
1. Trykk på ikonet for bruksmodus i øvre
venstre hjørne på hovedmenyen.
2. Velg en modus, og trykk på OK.
3. Trykk på Ja, og følg instruksjonene
på skjermen for å konfigurere
innstillingene.
Navigere offroad
Hvis du ikke følger veier når du kjører,
kan du bruke offroadmodus. Trykk på
Verktøy > Innstillinger > Navigasjon >
Rutepreferanse > Offroad > OK.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
3
Komme i gang
Bruke av/på-knappen
Navigere gjennom
skjermbildene
Trykk på av/på-knappen, og slipp den
raskt for å vise tilleggsalternativer:
•
•
•
•
Trykk på og for å justere
lysstyrken på skjermen.
Trykk på Lås skjermen for å
forhindre at du trykker på knapper
utilsiktet.
Trykk på Slå av for å slå av
nüvi-enheten. Du kan også slå av
nüvi-enheten hvis du holder av/påknappen nede i ca. tre sekunder.
•
Finne ditt
bestemmelsessted
Nullstille nüvi-enheten
Hvis nüvi-enheten slutter å fungere, kan
du nullstille den ved å trykke på og holde
nede av/på-knappen.
Justere volumet
Trykk på og hold nede
for å komme raskt tilbake til
hovedmenyen.
Trykk på og for å se flere valg.
Trykk på og hold nede for å rulle
raskere.
Hvor skal du? -menyen inneholder flere
forskjellige kategorier som du kan bruke
når du leter etter adresser, byer og andre
steder. De detaljerte kartene som er lastet
inn på nüvi-enheten, inneholder millioner
av punkter av interesse, for eksempel
restauranter, hoteller og biltjenester.
På hovedmenyen trykker du på Volum.
Trykk på
og
for å justere
volumet. Trykk på boksen ved siden av
Dempet for å dempe all lyd.
4
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Komme i gang
1. Trykk på Hvor skal du?.
4. Velg et bestemmelsessted.
2. Velg en kategori.
5. Trykk på Kjør!.
3. Velg en underkategori.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
5
Komme i gang
Navigere i bruksmodus
for fotgjenger
Bruke siden for kjørerute
I bruksmodus for fotgjenger vises siden
for kjørerute når du har trykket på Kjør!.
1. Velg en rute fra siden for
rutealternativer for å vise siden for
kjørerute. Hver rute på siden tilbyr
ulike kombinasjoner av alternativer for
kollektivtransport eller fotgjengere.
Velg en etappe av ruten for å vise mer
detaljerte instruksjoner, eller trykk på
Start for å opprette en rute.
2. Trykk på Start.
Bruke siden for rutealternativer
I bruksmodus for fotgjenger vises siden
for rutealternativer når du har trykket på
Kjør! hvis du har cityXplorer-kart for det
gjeldende byområdet lastet inn på nüvienheten. Se www.garmin.com hvis du vil
kjøpe cityXplorer-kart.
6
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Komme i gang
Legge til et stopp
1. Når du navigerer etter en rute, må
du trykke på
> Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som viapunkt for å
legge til dette stoppet før det endelige
bestemmelsesstedet.
Endre destinasjoner
1. Når du navigerer etter en rute, må
du trykke på
> Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Angi som nytt
bestemmelsessted for å
gjøre dette til ditt nye endelige
bestemmelsessted.
Foreta en omkjøring
1. Når du navigerer etter en rute, må
du trykke på .
2. Trykk på
eller .
Hvis ruten du kjører langs, er det
eneste logiske alternativet, kan det
hende at nüvi-enheten ikke beregner
en omkjøring.
Stoppe en rute
1. Når en rute er aktiv, trykker du
på Meny.
2. Trykk på Stopp.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
7
Hvor skal du?
Hvor skal du?
På Hvor skal du? -menyen finner du flere
forskjellige kategorier som du kan bruke
når du søker etter posisjoner. Hvis du vil
ha informasjon om hvordan du foretar et
enkelt søk, kan du se side 4.
Angi en Hjem-posisjon
Finne en adresse
merk: Avhengig av kartversjonen
som er lastet inn på nüvi-enheten, kan
navnene på knappene endre seg og
noen trinn kan bli sortert ulikt.
1. Trykk på Hvor skal du? > Adresse.
2. Endre om nødvendig fylket, landet
eller provinsen.
3. Trykk på Søk på alle.
Hvis du vet hvilken by det er, trykker
du på Stav by, angir postnummer/sted og trykker på Ferdig. Velg by
eller postnummer fra listen. (Ikke alle
kartdata støtter postnummersøk.)
8
4. Angi nummeret for adressen, og trykk
på Ferdig.
5. Angi gatenavnet, og trykk på Ferdig.
6. Velg riktig gate fra listen om
nødvendig.
7. Trykk på adressen om nødvendig.
Angi en Hjem-posisjon for stedet du
kjører til oftest.
1. Hvis du vil angi Hjem-posisjonen,
trykker du på Hvor skal du? >
Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ:
• Angi adressen din.
• Bruk din gjeldende posisjon.
• Velg fra en liste over steder som
nylig er funnet.
Kjøre hjem
Hvis du vil navigere hjem etter at du har
angitt Hjem-posisjonen, trykker du på
Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Hvor skal du?
Endre Hjem-posisjon
1. Trykk på Verktøy > Mine data >
Angi Hjem-posisjon.
2. Velg et alternativ:
• Angi adressen din.
• Bruk din gjeldende posisjon.
• Velg fra en liste over steder som
nylig er funnet.
Redigere Hjem-posisjon
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter
> Alle favoritter > Hjem.
2. Trykk på Rediger, angi endringene,
og trykk på Ferdig.
Hvis du sletter Hjem-posisjonen, angir
du den på nytt ved å følge trinnene på
side 8.
Bruke Kjør!-siden
Når du har valgt en posisjon du vil
navigere til, åpnes Kjør!-siden.
➌
➍
➎
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
➊ ➋
Trykk for å vise mer informasjon
for posisjonen.
Trykk på og for å zoome inn
og ut.
Trykk for å ringe til denne
posisjonen når du er koblet til
telefonen.
Trykk for å lagre denne posisjonen
i Favoritter.
Trykk for å opprette en detaljert
rute til denne posisjonen.
Trykk for å gå tilbake forrige side.
Trykk på og hold nede for å gå
tilbake til hovedmenyen.
9
Hvor skal du?
Gi tilbakemelding på
punkter av interesse
Finne et sted ved å stave
navnet
Bruk tastaturet på skjermen til å stave
navnet på bestemmelsesstedet du ser
etter. Du kan også angi bokstaver i
navnet for å begrense søket.
1. På Kjør!-siden trykker du på den
hvite boksen. Det vises detaljert
informasjon for posisjonen.
2. Trykk på Tilbakemelding for følgende
alternativer:
• Rediger vurdering – trykk på en
sirkel for å gi punktet av interesse
(POI) en vurdering fra 1 til
5 stjerner.
• Rapporter feil – elementet blir
fjernet fra fremtidige søk. Det
blir sendt rapporter til Garmin
når nüvi-enheten er koblet til en
datamaskin. Se side 24.
• Rediger telefonnummer –
bruk tastaturet til å endre
telefonnummeret.
10
1. Trykk på Hvor skal du? > POIer >
Stav navn.
2. Skriv inn bokstavene i navnet på
bestemmelsesstedet ved hjelp av
tastaturet på skjermen.
3. Trykk på Ferdig.
Bruke tastaturet på skjermen
Når det vises et tastatur på skjermen,
skriver du inn tall og bokstaver ved å
trykke på tastene.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Hvor skal du?
•
•
•
Trykk på
for å legge til et
mellomrom. Trykk på og for å
flytte markøren (tilgjengelig på noen
nüvi-modeller). Trykk på for å slette
et tegn. Trykk på og hold inne for å
slette hele oppføringen.
Trykk på Modus for å velge
språkmodusen for tastaturet. Trykk
på
for å legge inn spesialtegn,
som punktum. Hvis du vil endre
tastaturlayouten, kan du se side 38.
Søke i nærheten av en
annen posisjon
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme.
2. Velg et alternativ:
• Hvor jeg er nå – søker etter
steder i nærheten av gjeldende
posisjon.
•
•
En annen by – søker etter steder
i nærheten av byen du angir.
Et nylig valgt
bestemmelsessted – søk
i nærheten av nylig valgt
bestemmelsessted.
Et favorittbestemmelsessted –
velg en destinasjon fra Favoritter.
Min gjeldende rute – søker etter
steder langs den aktive ruten.
Mitt bestemmelsessted – søker
etter steder i nærheten av det
gjeldende bestemmelsesstedet.
Finne steder som nylig er
funnet
nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene
som nylig er funnet, i listen Nylige
treff. De stedene som ble vist sist, vises
øverst i listen. Trykk på Hvor skal du?
> Nylige treff for å vise elementer som
nylig er funnet.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
11
Hvor skal du?
Slette steder som nylig er funnet
Trykk på Fjern > Ja for å fjerne alle
stedene fra listen Nylige treff. Alle
elementer fjernes fra listen, men dette
sletter ikke det faktiske stedet fra nüvienheten.
Finne lagrede steder
Bruke Favoritter
Du kan lagre steder i Favoritter, slik at du
raskt kan finne dem og opprette ruter til
dem. Hjem-posisjonen blir også lagret i
Favoritter.
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter.
2. Velg kategorien og posisjonen du vil
redigere.
3. Trykk på Rediger.
4. Trykk på et element for å redigere:
• Endre navn – angi et nytt navn,
og trykk på Ferdig.
• Legg ved bilde – velg et bilde
du har lastet inn på nüvi-enheten
eller på et minnekort, for å tilordne
det til posisjonen.
• Change Map Symbol – trykk på
et nytt symbol som skal brukes
til å merke denne posisjonen på
kartet.
• Endre telefonnummer – angi
et telefonnummer, og trykk på
Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
På kartsiden trykker du på . Trykk på
Lagre posisjon for å lagre den gjeldende
posisjonen.
Lagre steder du finner
1. På Kjør!-siden trykker du på Lagre.
2. Trykk på OK. Stedet lagres i
Favoritter.
12
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Trykk på Favoritter.
3. Velg en kategori. Du får frem en liste
over de lagrede posisjonene.
Redigere lagrede steder
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Hvor skal du?
•
•
Endre kategorier – velg en
annen kategori for posisjonen.
Slett – trykk på Ja for å fjerne
dette elementet fra listen
Favoritter.
Opprette og kjøre ruter
Trykk på Hvor skal du > Ruter. Velg
ruten du vil kjøre, og trykk på Kjør.
Opprette en lagret rute
Noen nüvi-modeller kan brukes til å
opprette og lagre ruter før din neste tur.
Du kan lagre inntil 10 ruter.
1. Trykk på Hvor skal du
(eller Verktøy) > Ruter > Ny.
2. Trykk på Legg til nytt startpunkt.
3. Finn et sted som skal være startpunkt,
og trykk på Velg.
4. Trykk på Legg til nytt endepunkt.
5. Finn et sted som skal være
endepunkt, og trykk på Velg.
6. Trykk på
for å legge til et nytt
sted i ruten. Trykk på
for å fjerne
et sted.
7. Trykk på Neste for å beregne ruten og
vise den på kartet.
8. Trykk på Lagre for å lagre ruten og
avslutte.
Finne et sted ved hjelp av
kartet
Bruk siden Se på kart til å vise
forskjellige deler av kartet. Trykk på
Hvor skal du? > Se på kart.
Tips for å se på kartet
• Trykk på kartet, og dra for å vise
forskjellige deler av kartet.
• Trykk på og for å zoome inn
og ut.
• Trykk på et objekt på kartet. Det
vises en pil, som peker på objektet,
og en boks med informasjon om
posisjonen. Når boksen viser Trykk
for mer, finnes det flere POIer på
den posisjonen. Trykk for å se listen
over POIer.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
13
Hvor skal du?
•
•
•
Trykk på Lagre for å lagre
posisjonen.
Trykk på Kjør! for å navigere til
posisjonen.
Hvis GPS-simulatoren er på, trykker
du på Angi posisjon for å angi
posisjonen til det valgte stedet.
Se side 38.
Angi koordinater
Hvis du vet de geografiske koordinatene
til bestemmelsesstedet, kan du
bruke nüvi-enheten til å navigere til
bestemmelsesstedet ved hjelp av breddeog lengdegradskoordinater. Dette kan
være svært nyttig i geocaching.
1. Trykk på Hvor skal du? >
Koordinater.
2. Trykk på koordinatet du vil justere.
14
3. Trykk på Format for å velge det
riktige koordinatformatet for den typen
kart du bruker.
4. Angi koordinatene, og trykk på Neste.
Bruke bildenavigasjon
Du kan laste inn bilder med
posisjonsinformasjon til nüvi-enheten
eller et microSD-kort og opprette ruter
til dem.
1. Gå til http://connect.garmin.com
/photos (ikke tilgjengelig i alle
områder) for å laste ned bilder med
posisjonsinformasjon.
2. Følg instruksjonene på webområdet
for å velge og laste inn bilder.
3. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter
> Bilder. Det vises bilder med
posisjonsinformasjon.
4. Trykk på et bilde.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Bruke kartsidene
Bruke kartsidene
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis viser nüvi-enheten
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Et
rutete flagg angir bestemmelsesstedet.
Hvis du avviker fra den opprinnelige
ruten, vil nüvi-enheten beregne ruten
på nytt og gi nye kjøreanvisninger.
Det kan vises et fartsgrenseikon når
du kjører på hovedveier. Dette ikonet
viser den gjeldende fartsgrensen på
hovedveien.
På noen modeller inkluderer
kjøreanvisningene også Lane Assist,
som forteller deg hvilket felt du skal
holde deg i for å forberede deg på den
neste manøveren. Se side iv for å vise en
liste over modeller som inkluderer Lane
Assist.
➊
➋
➌
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
➍
➎
➐
Trykk for å vise neste sving.
Trykk for å vise manøverlisten.
Trykk for å zoome inn og ut.
Trykk for å gå tilbake til
hovedmenyen.
Trykk for å vise et annet datafelt.
Trykk for å vise Hvor er jeg?siden.
Trykk for å vise tripcomputeren.
15
Bruke kartsidene
Vise tripcomputeren
Trykk på Nullstill > Nullstill maks. for å
nullstille den maksimale hastigheten.
Trykk på Nullstill > Nullstill
drivstoffpris for å nullstille
drivstoffprisen.
Tripcomputeren angir gjeldende
hastighet og gir statistikk om turen.
Hvis du vil vise tripcomputeren, trykker
du på feltet Hastighet på kartet.
Merk: Hvis du stopper ofte, lar du
nüvi-enheten være slått på, slik at
den kan måle medgått tid under turen
nøyaktig.
Nullstille
tripcomputerinformasjonen
Trykk på feltet Hastighet på kartet.
Trykk på Nullstill > Nullstill tripdata
for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
16
Vise manøverlisten
Når du navigerer etter en rute, viser
manøverlisten detaljerte instruksjoner for
hele ruten og distansen mellom svingene.
Trykk på tekstlinjen øverst på kartet for å
åpne manøverlisten. Trykk på en sving i
listen for å vise neste sving for den ruten.
Trykk på Vis kart for å vise hele ruten på
siden Se på kart.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Bruke kartsidene
Vise siden for neste sving
Når du navigerer etter en rute, viser
Neste sving den neste svingen på kartet, i
tillegg til distansen og tiden som er igjen
før du kommer til svingen.
Hvis du vil vise en kommende sving på
kartet, trykker du på kjøreanvisningene
i øvre venstre hjørne på kartet eller
på en hvilken som helst sving på
manøverlisten.
Vise siden med oversikt
over veikryss
På noen nüvi-modeller viser siden med
oversikt over veikryss neste veikryss
og hvilken fil du bør ligge i. Trykk i det
øvre venstre hjørnet på kartsiden for å
vise siden med oversikt over veikryss.
Hvis du vil åpne siden med oversikt over
veikryss fra siden for neste sving, trykker
du på Oversikt over veikryss.
Se side iv for å vise hvilke nüvi-modeller
som har oversikt over veikryss.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
17
Bruke kartsidene
Bruke siden med
fotgjengerkart
➊
➋
➊
➊
➌
➍
➋
➌
➍
I bruksmodus for fotgjenger vises ruten
din på et todimensjonalt kart. Ikonene
, , , , , og indikerer
navigeringsmetoden for den delen av
ruten. Når du for eksempel ser , tar
du en buss på det punktet på ruten.
18
Trykk for å veksle mellom etapper
på ruten. nüvi-enheten zoomer
inn og ut i hver etappe av ruten,
men den går ikke til neste etappe
automatisk.
Trykk for å vise ruten.
Trykk for å zoome inn og ut.
Trykk for å sentrere kartet på
den gjeldende posisjonen.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Foreta håndfrie
telefonsamtaler
Trådløs Bluetooth-teknologi er
tilgjengelig på noen nüvi-modeller.
Se side iv.
Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter
en trådløs tilkobling mellom to enheter,
for eksempel en mobiltelefon og nüvienheten. Hvis du vil kontrollere om
mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi
er kompatibel med nüvi-enheten, kan du
gå til www.garmin.com/bluetooth.
Den første gangen du bruker to enheter
sammen, må du “pare” dem ved å
opprette en forbindelse ved hjelp av en
PIN-kode eller et passord. Etter at du har
paret dem, kobles de automatisk sammen
hver gang du slår dem på.
Merk: Du må kanskje stille inn
mobiltelefonen slik at den kobles
til nüvi-enheten automatisk når den
slås på.
Pare nüvi-enheten med
telefonen
Hvis du vil pare og koble til, må
telefonen og nüvi-enheten være slått på
og ikke være mer enn 10 meter (33 fot)
fra hverandre.
Begynn paringen fra nüvi-enheten eller
fra telefonen. Følg instruksjonene som
fulgte med telefonen.
Pare ved hjelp av
telefoninnstillingene
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
2. Velg Aktivert.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
19
Foreta håndfrie telefonsamtaler
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på
telefonen. Dette kan være på en meny
som heter Innstillinger, Bluetooth,
Tilkoblinger eller Håndfri.
4. Start et søk etter Bluetooth-enheter.
5. Velg nüvi-enheten fra listen over
enheter.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen.
Pare ved hjelp av nüviinnstillingene
1. På hovedmenyen kan du trykke på
Verktøy > Innstillinger > Bluetooth
> Legg til.
2. Aktiver telefonens Bluetoothkomponent, og aktiver modusen
Finn meg / Utforsk / Synlig. Disse
innstillingene kan befinne seg i
menyene Bluetooth, Tilkoblinger
eller Håndfri.
3. Trykk på OK på nüvi-enheten.
20
4. Velg telefonen din, og trykk på OK.
5. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen.
Du kan begynne å ringe når telefonen er
koblet til nüvi-enheten. Trykk på Telefon
på hovedmenyen for å få tilgang til
telefonmenyen.
Når nüvi-enheten er slått på, forsøker
den å koble seg til telefonen den sist var
tilkoblet.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet
for innkommende anrop. Trykk på Svar
hvis du vil svare på anropet. Trykk på
Ignorer hvis du vil ignorere anropet og
stanse ringelyden.
Den interne mikrofonen er foran på
nüvi-enheten. Snakk vanlig.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Foreta håndfrie telefonsamtaler
I en samtale
Under en samtale vises ikonet
Samtale pågår. Trykk på >
Avslutt hvis du vil legge på. Trykk på
> Valg for samtale for å få frem
følgende alternativer:
•
•
•
Tastetoner – viser en tastaturside,
slik at du kan bruke automatiske
systemer, for eksempel telefonsvarer.
Overfør lyd til telefon – denne
funksjonen er nyttig hvis du vil slå av
nüvi-enheten, men likevel fortsette
samtalen, eller hvis du vil snakke
privat. Trykk på Overfør lyd til
enhet hvis du vil bytte tilbake.
Demp mikrofonen.
Bruke anropsvarsel
Når du er i en samtale og mottar et anrop
til (anropsvarsel), vises skjermen for
innkommende anrop. Trykk på Svar
hvis du vil svare på anropet. Den første
samtalen blir satt på vent.
Bytte mellom anrop
1. Trykk på
> Bytt til.
2. Trykk på Avslutt hvis du vil legge på.
Dette kobler ikke fra samtalen som
står på vent.
Åpne telefonmenyen
Trykk på Telefon på hovedmenyen for å
åpne telefonmenyen.
merk: Ikonet for Samtale pågår kan
se forskjellig ut avhengig av skjermen
som vises på nüvi-enheten.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Merk: Ikke alle telefoner støtter
alle funksjonene på telefonmenyen
til nüvi-enheten.
21
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Bruke telefonboken
Hver gang telefonen kobles til nüvienheten, lastes telefonboken automatisk
over på nüvi-enheten. Det kan ta
noen minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Overføring av telefonbok
er ikke tilgjengelig på alle telefoner.
1. Trykk på Telefon > Telefonbok.
2. Trykk på telefonbokoppføringen
(kontakten) du vil ringe til.
3. Trykk på Ring for å ringe kontakten.
Ringe til et punkt av interesse
1. Trykk på Telefon > Punkter av
interesse.
2. Søk etter punktet av interesse som
du vil ringe til.
3. Trykk på Ring, eller trykk på
telefonnummeret.
Ringe et nummer
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret, og trykk på Ring.
22
Vise anropsloggen
Hver gang telefonen kobles til nüvienheten, overføres anropsloggen
automatisk til nüvi-enheten. Det kan ta
et par minutter før hele anropsloggen er
overført.
1. Trykk på Telefon > Anropslogg.
2. Trykk på en kategori for å vise
disse anropene. Anropene vises
i kronologisk rekkefølge. De siste
anropene er oppført øverst i listen.
3. Trykk på en oppføring, og trykk på
Ring.
Ringe hjem
Angi et telefonnummer for Hjemposisjonen, slik at du raskt kan ringe
hjem.
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. nüvi-enheten ringer
hjemmetelefonnummeret ditt.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Angi telefonnummeret ditt
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. Trykk på Angi telefonnummer for
å bruke tastatursiden eller Velg
fra telefonbok (bare tilgjengelig
hvis telefonen støtter overføring av
telefonbok).
3. Trykk på Ferdig > Ja. nüvi-enheten
ringer hjemmetelefonnummeret ditt.
MERK: Hvis du vil redigere Hjemposisjonen eller telefonnummeret,
kan du trykke på Hvor skal du? >
Favoritter > Hjem > Rediger.
Ringe ved hjelp av
taleoppringing
Du kan foreta anrop ved å si
kontaktens navn. Det kan hende du
må “lære opp” telefonen til å kjenne
igjen talekommandoene dine. Følg
instruksjonene som fulgte med telefonen.
1. Trykk på Telefon > Taleoppringning.
2. Si kontaktens navn.
Kontrollere telefonstatusen
Kontroller batterinivået og signalstyrken
på telefonen ved å trykke på Telefon >
Status.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
23
Behandle filer
Behandle filer
Du kan lagre filer, for eksempel JPEGbildefiler, i internminnet på nüvi-enheten
eller på et minnekort.
Merk: nüvi-enheten er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98,
Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3
og tidligere versjoner.
Støttede filtyper
•
•
•
JPEG- og JPG-bildefiler: se side 27.
Kart og GPX-veipunktfiler fra
MapSource®: se side 49.
Egendefinerte POI-filer for GPI fra
Garmins POI Loader: se side 50.
Koble nüvi-enheten til
datamaskinen
og som gjør det så enkelt som mulig å
se etter tilgjengelige oppdateringer. Se
side 52 hvis du vil ha mer informasjon.
1. Sett inn et minnekort (valgfritt).
Skyv det inn til du hører et klikk.
2. Sett i mini-USB-kontakten på
baksiden av nüvi-enheten.
3. Koble den store enden av kabelen
til en tilgjengelig USB-port på
datamaskinen.
nüvi-enheten og minnekortet vises som
flyttbare stasjoner i Min datamaskin på
Windows-datamaskiner og som volumer
på Mac-datamaskiner.
Merk: Noen datamaskiner med flere
nettverksstasjoner kan ikke vise nüvistasjoner. Du finner mer informasjon
om hvordan du tilordner stasjonene, i
hjelpefilen til operativsystemet.
Når du kobler nüvi-enheten til
datamaskinen, ser du et alternativ om
å installere myGarmin Agent™, som
overvåker datamaskinens USB-porter,
24
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Behandle filer
Overføre filer
1. Søk på datamaskinen for å finne filen
du vil kopiere.
2. Merk filen, og klikk på Rediger >
Kopier.
3. Åpne Garmin- eller
minnekortstasjonen/-volumet.
4. Klikk på Rediger > Lim inn. Filen
vises i en liste over filer i nüvi-minnet
eller på minnekortet.
5. Når du er ferdig med å overføre filer,
på verktøylinjen
klikker du på
(i systemstatusfeltet) eller drar
volumikonet til søppelbøtten på
Mac-datamaskiner.
6. Koble nüvi-enheten fra datamaskinen.
Slette filer
1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen,
og åpne stasjonen/volumet for nüvienheten eller minnekortet.
2. Merk filen du vil slette.
3. Trykk på Delete-knappen på
tastaturet til datamaskinen.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Forsiktig: Hvis du ikke er sikker
på hvilken funksjon en fil har, må du
ikke slette den. nüvi-enhetens minne
inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
25
Bruke verktøyene
Bruke verktøyene
Verktøy-menyen inneholder mange
funksjoner som er nyttige når du er på
reise.
På hovedmenyen trykker du på Verktøy.
1. På hovedmenyen trykker du på
Verktøy > Hvor er jeg?.
2. Trykk på en knapp til høyre for å
vise de nærmeste posisjonene i den
kategorien.
3. Trykk på Lagre posisjon for å lagre
den aktuelle posisjonen.
Få tilgang til innstillingene
Få tilgang til hjelp
Bruke Hvor er jeg?-siden
Trykk på Søk for å søke etter et
nøkkelord i emnene.
Hvis du vil ha informasjon om
innstillingene, kan du se sidene 38–44.
Bruk Hvor er jeg?-siden for å vise
informasjon om den gjeldende
posisjonen, inkludert sykehus,
politistasjoner og drivstoff. Denne
funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du
befinner deg.
26
Trykk på Hjelp for å få informasjon
om hvordan du bruker nüvi-enheten.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Bruke verktøyene
Bruke bildeviseren
Bruk bildeviseren til å vise bilder som
du har lagret på nüvi-enheten eller på
minnekortet.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
• Trykk på pilene for å bla gjennom
bildene.
2. Trykk på et bilde for å vise en større
versjon av det.
• Trykk på
for å vise informasjon
om det valgte bildet.
• Trykk på kartet og dra for å vise
forskjellige deler av kartet.
• Trykk på
for å skjule
menylinjen.
3. Bruk rulleknappen nederst på
skjermen for å endre hvor mange
bilder som vises på skjermen.
Vise en bildefremvisning
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser > .
Hvert bilde vises i noen sekunder.
2. Trykk hvor som helst på skjermen for
å stoppe bildefremvisningen.
Navigere til et bilde
Hvis et bilde inneholder
posisjonsinformasjon, kan du opprette
en rute til det.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Trykk på
> Kjør!.
Se side 24 hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du laster inn bilder på nüvienheten.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
27
Bruke verktøyene
Få tilgang til Mine data
Bruk dette verktøyet til å behandle og
slette lagrede data, for eksempel dine
favoritter.
1. Trykk på Verktøy > Mine data.
2. Velg et alternativ:
• Angi Hjem-posisjon
• Slett valgte favoritter
• Slett triplogg
• Vis kartfeil
Bruke verdensuret
1. Trykk på Verktøy > Verdensur.
2. Hvis du vil endre en by som er
oppført, trykker du på én av byene.
3. Angi et bynavn, og trykk på Ferdig.
4. Velg riktig by, om nødvendig.
5. Trykk på Verdenskart for å vise
et kart. Nattetimene vises i det
skyggelagte området.
28
6. Trykk på
nytt.
for å vise klokkene på
Bruke kalkulatoren
Trykk på Verktøy > Kalkulator for å
aktivere kalkulatoren.
Bruke enhetskalkulatoren
1. Trykk på Verktøy >
Enhetskalkulator.
2. Trykk på Konvertering, velg en type
mål, og trykk på OK.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
4. Velg en måleenhet, og trykk på OK.
Gjenta om nødvendig.
5. Trykk på boksen ved siden av
måleenheten for å angi en verdi.
6. Skriv inn en verdi, og trykk på Ferdig.
Enheten regnes om.
7. Trykk på Fjern for å utføre en annen
konvertering.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Bruke verktøyene
Oppdatere vekslingskurser
Du kan oppdatere alle
valutavekslingskursene manuelt, slik at
du alltid bruker de nyeste kursene.
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator
> Konvertering.
2. Velg Valuta, og trykk på OK.
3. Trykk på valutaknappene, og velg
valutaene du vil oppdatere.
4. Trykk på Oppdater.
5. Trykk på boksene ved siden av
valutaene for å angi nye kurser.
6. Trykk på Lagre for å lagre nye kurser.
Trykk på Gjenopprett for å bruke den
opprinnelige kursen.
Bruke ecoRoute™
Trykk på Verktøy > ecoRoute.
ecoRoute-funksjonen beregner
kjøretøyets drivstoffsparing, karbonspor
og drivstoffkostnader ved navigering
til et bestemmelsessted, og den
tilbyr verktøy for forbedring av
drivstofforbruk.
Dataene du får fra ecoRoute-funksjonen,
er bare beregninger. Dataene er ikke
lest av på kjøretøyet. Hvis du vil ha
mer nøyaktige drivstoffrapporter for
kjøretøyet samt kjørevaner, må du
kalibrere drivstoffsparingen.
Den første gangen du bruker ecoRoutefunksjonene, blir du bedt om å legge inn
drivstoff- og kilometerinformasjon for
kjøretøyet.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
29
Bruke verktøyene
Vise drivstoffrapporten
Hvis du har angitt kjøretøyprofil og den
gjeldende drivstoffprisen, beregner nüvienheten gjennomsnittlig drivstoffsparing
for kjøretøyet, karbonsporet og
kostnadene på drivstoff som er brukt.
Dataene for drivstofforbruket beregnes ut
fra estimater på hastighet og akselerasjon
for et gjennomsnittskjøretøy.
Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Drivstoffrapport.
Tips: Hvis du vil sørge for at
drivstoffdata alltid blir registrert, må
du la nüvi-enheten være slått på når du
kjører.
Kalibrere drivstoffsparingen
Kalibrer drivstoffsparingen slik at du får
mer nøyaktige drivstoffrapporter for ditt
kjøretøy og dine kjørevaner. Kalibrer når
du fyller opp drivstofftanken.
1. Beregn antall liter per 100 kilometer.
2. Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Drivstoffrapport > Kalibrer.
3. Trykk på
og
for å angi
resultatet fra trinn 1.
4. Trykk på OK.
Justere drivstoffprisen
Angi informasjon om drivstoffprisen for
å beregne drivstoffkostnadene for ruter
og beregne drivstoffrapportene.
1. Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Drivstoffpris.
2. Angi den gjeldende drivstoffprisen,
og trykk på Ferdig.
30
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Bruke verktøyene
Bruke kjøreutfordringen
Kjøreutfordringen hjelper deg med
å få størst mulig drivstoffsparing
ved å gi poeng for kjørevanene dine.
Jo større total poengsum du får i
kjøreutfordringen, desto mer drivstoff
kan du spare.
Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Kjøreutfordring > Start.
Forstå poengsummen for
kjøreutfordringen
Trykk på på kartsiden for
å vise detaljer om den aktive
utfordringen. Fargen på bladet til
kjøreutfordringsikonet endres avhengig
av hvordan du presterer i utfordringen.
Den totale poengsummen er
et gjennomsnitt av disse tre
poengsummene:
Poeng for hast.økning – få poeng for
gradvis hastighetsøkning, mist poeng
for rask hastighetsøkning.
Poeng for hast.reduksjon – få poeng
for gradvis bremsing, mist poeng for
hard bremsing.
Poeng for hastighet – få poeng for
å kjøre ved den beste hastigheten for
drivstoffsparing, som er 72–97 km/t
(45–60 m/t) for de fleste kjøretøy.
Stoppe kjøreutfordringen
1. På kartsiden trykker du på
2. Trykk på Stopp > Ja.
.
Justere kjøretøyprofilen
Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Kjøretøyprofil.
Drivstofftype – velg en drivstofftype.
Drivstofforbruk i by – angi
gjennomsnittlig drivstofforbruk i by
for kjøretøyet.
Drivstofforbruk på motorvei – angi
gjennomsnittlig drivstofforbruk på
motorvei for kjøretøyet.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
31
Bruke verktøyene
Tips: Hvis du vil ha best
mulige resultater, kalibrerer du
drivstofforbruket i stedet for å justere
drivstofforbruket i by og på motorvei.
Se side 30.
Vise kilometerrapporten
Kilometerrapporter viser distansen, tiden,
den gjennomsnittlige drivstoffsparingen
og drivstoffkostnadene ved navigering til
et bestemmelsessted.
Det opprettes en kilometerrapport for
hver rute du kjører. Hvis du stopper en
rute på nüvi-enheten, opprettes det en
kilometerrapport for distansen du har
tilbakelagt.
Vise kjøretips
nüvi-enheten gir kjøretips for å hjelpe
deg med å spare drivstoff.
Trykk på Verktøy > ecoRoute > Tips.
Nullstille ecoRoutedataene
1. Trykk på Verktøy > ecoRoute.
2. Velg kategorien du vil nullstille,
og trykk på Nullstill.
1. Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Kilometerrapport.
2. Velg en rapport.
Du kan vise opptil 20 kilometerrapporter
på nüvi-enheten. Du kan også få tilgang
til kilometerrapporter i rapportmappen i
stasjoner/volumer på nüvi-enheten.
32
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Bruke verktøyene
Vise tilbud
Hvis nüvi-pakken inneholder
en trafikkmottaker, vil du motta
stedsrelevante tilbud og kuponger.
Reklamebasert trafikkinformasjon er
bare tilgjengelig i Nord-Amerika.
Trafikkmottakeren må være koblet til
den eksterne strømkilden, og du må
være i et dekningsområde for å kunne
motta reklamebasert trafikkinformasjon.
Når et tilbud vises på skjermen,
trykker du på tilbudet for å søke etter
den nærmeste posisjonen som har
forbindelse med tilbudet. Hvis tilbudet
omfatter et kupongikon, trykker du på
kupongikonet på Kjør!-siden for å motta
en kupongkode. Skriv ned denne koden,
og vis den frem når du kommer til stedet.
Hvis du vil vise en liste over tilbudene
du har mottatt, trykker du på Verktøy >
Tilbud.
Du må deaktivere trafikk for å kunne
deaktivere tilbudene. Trykk på Verktøy
> Innstillinger > Trafikk, og fjern
merkingen i avmerkingsboksen Aktiver
trafikk.
ADVARSEL: Ikke prøv å skrive ned
kupongkodene mens du kjører.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
33
Bruke FM TMC Traffic
Bruke FM TMC Traffic
Merk: Garmin er ikke ansvarlig for
at trafikkinformasjonen er korrekt.
nüvi-enheten kan motta trafikkinnhold
fra FM TMC (Traffic Message Channel)
eller MSN® Direct, avhengig av
trafikkmottakeren som er koblet til
nüvi-enheten.
Hvis du vil ha informasjon om
trafikkmottakere og dekningsområder,
kan du gå til www.garmin.com/traffic.
FM TMC-trafikkmottakeren (Traffic
Message Channel), som er integrert
i strømkabelen for bil, følger med i
enkelte nüvi-pakker, og den er et valgfritt
34
Mini-USB-kontakt
Intern antenne
Indikatorlampe
for strøm
Ekstern antennekontakt
Bilstrømadapter
nüvi-enheten viser begge typer
trafikkinnhold på samme måte.
Forstå FM TMC Traffic
tilbehør for alle modellene i serien. Se
side iv hvis du vil se en liste over hvilke
pakker som inkluderer trafikkmottakere.
Du trenger ikke å aktivere abonnementet
som følger med FM-trafikkmottakeren.
Abonnementet aktiveres automatisk
etter at nüvi-enheten har hentet inn
satellittsignaler mens den mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
Gå til www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com hvis du vil ha mer
informasjon.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Bruke FM TMC Traffic
Legge til eller fornye
trafikkabonnementer
Du kan legge til eller fornye et
trafikkabonnement ved å trykke på
Verktøy > Innstillinger > Trafikk.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du se side 43 og gå til www.garmin.com
/fmtraffic.
Motta trafikkinformasjon
Følgende forutsetninger må oppfylles
for å motta trafikkinformasjon:
•
•
•
Trafikkmottakeren må være koblet
til nüvi-enheten.
Trafikkmottakeren og nüvi-enheten
må være koblet til en ekstern
strømkilde.
Trafikkmottakeren og nüvi-enheten
må være innenfor rekkevidde av en
FM-stasjon som sender trafikkdata.
Merk: Oppvarmede frontruter
(med metall) kan redusere ytelsen
til trafikkmottakeren.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
35
Bruke FM TMC Traffic
Trafikk i ditt område
Når du mottar trafikkinformasjon, vises
et trafikkikon i det øverste venstre
hjørnet på kartsiden. Trafikkikonet endrer
farge for å vise alvorlighetsgraden for
trafikkforholdene på den ruten eller veien
du kjører.
Farge Beskrivelse
Betydning
Grønn
Ikke særlig
alvorlig
Trafikken
flyter som
normalt.
Gul
Middels
alvorlig
Medfører noe
køkjøring.
Rød
Lange
Svært alvorlig køer eller
trafikkork.
36
Trafikk på din rute
Når ruten beregnes, undersøker nüvienheten de gjeldende trafikkforholdene
og velger automatisk den ruten som
tar kortest tid. Hvis det oppstår store
forsinkelser i trafikken mens du
navigerer, beregnes ruten automatisk
på nytt. Det kan hende at du likevel
rutes gjennom trafikk hvis det ikke
finnes andre og bedre ruter.
Trafikkikon
Hvis det oppstår en mindre alvorlig
trafikkforsinkelse på ruten, kan du trykke
på trafikkikonet for å vise et felt der du
kan se hvor mye ekstra tid som er lagt
til ruten, som følge av forsinkelsen.
Denne tiden er allerede inkludert i den
beregnede ankomsttiden.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Bruke FM TMC Traffic
Slik unngår du trafikk på ruten
manuelt
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk på pilene for å vise andre
trafikkforsinkelser på ruten om
nødvendig.
4. Trykk på Unngå hvis du vil unngå
forsinkelsen i trafikken.
Vise trafikkartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikk og
forsinkelser på veier i nærheten.
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Vis trafikkart for å vise
trafikkhendelser på et kart.
Du går tilbake til normalt kart fra
trafikkartet ved å trykke på trafikkikonet
og deretter trykke på Vis normalt kart.
Vise trafikkforsinkelser
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikksøk for å vise en
liste over trafikkforsinkelser.
3. Trykk på et element i listen for å
vise detaljer. Hvis det er mer enn én
forsinkelse, trykker du på pilene for å
vise andre forsinkelser.
Vise tilbud
Nord-Amerika: Hvis nüvi-pakken
inneholder en FM TMC-trafikkmottaker,
vil du motta tilbud og kuponger. Trykk
på tilbudet på skjermen hvis du vil søke
etter den nærmeste posisjonen som er
tilknyttet tilbudet.
Advarsel: Ikke prøv å skrive ned
kupongkoden mens du kjører.
Hvis du ikke vil motta flere tilbud, slår
du av trafikkfunksjonen. Se side 33.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
37
Tilpasse nüvi-enheten
Tilpasse nüvi-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
Bruksmodus – angi hvordan du vil ta
deg frem, for å optimalisere rutene: Bil,
Fotgjenger eller Sykkel.
Tastatur – trykk på QWERTY hvis du
vil ha en layout som er lik layouten på
et datatastatur, eller trykk på ABCDE
hvis du vil ha en alfabetisk layout (bare
tilgjengelig i nüvi 1300- og 1400-serien).
2. Trykk på innstillingen du vil endre.
3. Trykk på knappen under navnet på
innstillingen for å endre den.
Endre
systeminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
System.
GPS-simulator – slå på simulatoren
for å slå av GPS-modusen og simulere
navigering og spare batteristrøm.
38
Enheter – du kan endre måleenheter til
Kilometer eller Miles.
Om – vis nüvi-enhetens
programvareversjon, enhetens IDnummer og informasjon om flere andre
programvarefunksjoner. Du trenger
denne informasjonen når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller
kjøpe flere kartdata (se side 50).
Gjenopprett – gjenopprett
systeminnstillingene.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Tilpasse nüvi-enheten
Endre
navigasjonsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon.
Rutepreferanse – velg en preferanse for
å beregne ruten:
Raskere tid – for å beregne ruter
som er raskere å kjøre, men der
distansen kan være lengre.
• Kortere distanse – for å beregne
ruter som har kortere distanse, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
• Offroad – for å beregne direkteruter
(uten veier).
• Mindre drivstoff – for å beregne
ruter som kan kreve mindre drivstoff
enn andre ruter. Ruteberegningen
beregnes ut fra data om veihastighet
og kjøretøysakselerasjon for en gitt
rute.
Unngåelser – velg de veitypene du
ønsker å unngå på rutene.
•
Transittyper – velg hvilken type
kollektivtransport du vil at nüvi-enheten
ikke skal ta med ved beregning av ruter.
Tilgjengelig når cityXplorer-kart er lastet
inn. Se side 6.
Gjenopp. – gjenoppretter de
opprinnelige navigasjonsinnstillingene.
Justere
skjerminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Skjerm.
Fargemodus – velg Dag for en lys
bakgrunn, Natt for en mørk bakgrunn
eller Automatisk for automatisk å veksle
mellom de to.
Skjermdump – slå på skjermdumpmodusen. Trykk på for å lage en
skjermdump. Punktgrafikkfilen med
bildet lagres i mappen screenshots på
nüvi-stasjonen.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
39
Tilpasse nüvi-enheten
Angi språkene
Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysningsnivået. Hvis du reduserer
bakgrunnsbelysningsnivået, øker
levetiden til batteriet.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Språk.
Talespråk – endre språket for
talemeldinger.
Gjenopp. – gjenoppretter de
opprinnelige skjerminnstillingene.
Oppdatere
tidsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Tid.
Velg tidsformat – velg et 12-timers,
24-timers eller UTC-tidsformat.
Gjeldende tid – still inn tiden på nüvienheten manuelt. Velg Automatisk for å
få nüvi-enheten til å stille tiden basert på
posisjonen din.
Tekstspråk – endre all tekst på skjermen
til det valgte språket. Selv om du endrer
tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for
eksempel gatenavn.
Tastatur – velg tastaturet for språket
ditt. Trykk på Modus på et tastatur for
å endre tastaturspråket.
Gjenopprett – gjenopprett de
opprinnelige språkinnstillingene.
Gjenopp. – gjenoppretter de
opprinnelige tidsinnstillingene.
40
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Tilpasse nüvi-enheten
Endre kartinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Kart.
Kartdetalj – juster mengden detaljer
som vises på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes
opp langsommere.
Kartvisning – velg et kartperspektiv.
•
•
•
Spor opp – viser kartet
todimensjonalt (2D) med
ferdselsretningen øverst.
Nord opp – vis kartet todimensjonalt
(2D) med nord øverst.
3D – vis kartet tredimensjonalt (3D)
i Spor opp.
Merk: I bruksmodus for fotgjenger
er nord opp den eneste kartvisningen.
Kjøretøy – trykk på Endre for å endre
ikonet som brukes til å vise posisjonen
din på kartet. Trykk på ikonet du vil
bruke, og trykk deretter på OK. Last
ned ekstra kjøretøyikoner på
www.garmingarage.com.
Triplogg – vis eller skjul loggen
for reisene dine. Hvis du vil slette
triploggen, kan du trykke på Verktøy >
Mine data > Slett triplogg.
Kartinfo – vis kartene og versjonen
av hvert innlastet kart på nüvi-enheten.
Trykk på et kart for å aktivere (hake)
eller deaktivere (ingen hake) kartet.
Gjenopp. – gjenoppretter de
opprinnelige kartinnstillingene.
Endre
sikkerhetsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™
for å låse nüvi-enheten. Skriv inn en
firesifret PIN-kode, og angi en
sikkerhetsposisjon. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du se side 46.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
41
Tilpasse nüvi-enheten
Sikker modus – slå Sikker modus av
eller på. Når kjøretøyet beveger seg,
deaktiverer Sikker modus alle funksjoner
som krever betydelig oppmerksomhet,
og som kan distrahere føreren.
Gjenopp. – gjenoppretter de
opprinnelige sikkerhetsinnstillingene.
Legg merke til at gjenoppretting av
sikkerhetsinnstillingene ikke sletter
PIN-koden til Garmin Lock eller
sikkerhetsposisjonen.
Enhetsnavn – angi et enhetsnavn som
identifiserer nüvi-enheten på enheter med
Bluetooth-teknologi. Trykk på Ferdig.
Angi alternativene for
Bluetooth-teknologi
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
Tilkoblinger – trykk på Legg til > OK
for å pare med en telefon som har trådløs
Bluetooth-teknologi. Se sidene 19–23.
Trykk på Endre for å koble til en annen
telefon.
42
Utelat – velg telefonen du vil koble
fra, og trykk på Ja.
• Fjern – velg telefonen du vil slette
fra nüvi-minnet, og trykk på Ja.
Bluetooth – slå Bluetooth-komponenten
av og på. Bluetooth-ikonet vises
på hovedmenyen hvis Bluetoothkomponenten er slått på. Velg Deaktivert
hvis du vil hindre at en telefon kobler til
automatisk.
•
Gjenopp. – gjenoppretter
de opprinnelige Bluetoothinnstillingene. Dette fører ikke til at
paringsinformasjonen blir slettet.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Tilpasse nüvi-enheten
Endre innstillingene for
nærhetspunkter
Du må ha lastet inn nærhetspunkter
(for eksempel egendefinerte POIer eller
en fotoboksdatabase) for å kunne endre
innstillingene for nærhetspunktene.
Se side 50. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Nærhetspunkter.
Varsling av nærhetspunkter – aktiverer
eller deaktiverer varsling når du nærmer
deg egendefinerte punkter av interesse
eller fotobokser.
Alternativer for Nord-Amerika
FM-trafikkabonnementene og
utløpsdatoene er oppført. Trykk på
Legg til for å legge til et abonnement.
Alternativer utenfor
Nord-Amerika
Gjeldende – velg hvilken leverandør du
vil bruke. Velg Automatisk hvis du vil
bruke den beste leverandøren i området,
eller velg en bestemt leverandør.
Gjenopprett – gjenoppretter
innstillingene for nærhetspunkter.
Finn flere – søk etter flere TMCtrafikkleverandører. Trykk på Ja for å
fjerne tabellen med leverandører, hvis
du vil øke søketiden.
Vise informasjon om
trafikkabonnement
Abonnement – vis FM-trafikkabonnementene dine og utløpsdatoene. Trykk
på Legg til for å legge til et abonnement.
Trafikkmottakeren er inkludert i enkelte
nüvi-pakker. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Trafikk.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
43
Tilpasse nüvi-enheten
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe flere abonnementer eller
fornye abonnementene hvis de utløper.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Merk: Du trenger ikke å aktivere
abonnementet som kom med FMtrafikkmottakeren (hvis det fulgte
med). Abonnementet aktiveres
automatisk etter at nüvi-enheten har
hentet inn satellittsignaler, samtidig
som den mottar trafikksignaler fra
tjenesteleverandøren.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Trafikk på hovedmenyen.
2. For enheter utenfor Nord-Amerika
trykker du på Abonnement > Legg
til. For enheter i Nord-Amerika trykker
du på Legg til.
3. Skriv ned FM-trafikkmottakerens
enhets-ID.
44
4. Gå til webområdet www.garmin.
com/fmtraffic hvis du vil kjøpe et
abonnement og få en 25-sifret kode.
5. Trykk på Neste på nüvi-enheten, angi
koden, og trykk på Ferdig.
Trafikkabonnementskoden kan ikke
brukes flere ganger. Du må skaffe deg en
ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere,
må du skaffe deg en ny kode for hver
mottaker.
Gjenopprette alle
innstillinger
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på Gjenopp.
3. Trykk på Ja.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Tillegg
Tillegg
Ta vare på nüvi-enheten
nüvi-enheten inneholder sensitive
elektroniske komponenter som kan få
permanente skader hvis de blir utsatt for
voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis
du vil minimere risikoen for skade på
nüvi-enheten, må du unngå å miste den
i bakken og ikke bruke den der det kan
oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.
Rengjøre enheten
nüvi-enheten er laget av materialer
av høy kvalitet og krever ikke annet
vedlikehold fra brukerens side enn
rengjøring. Rengjør enhetens utside
(ikke berøringsskjermen) med en klut
fuktet med mildt såpevann, og tørk av
den. Unngå kjemiske rengjøringsmidler
og løsemidler som kan skade plastdeler.
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med
en myk, ren, lofri klut. Bruk vann,
isopropylalkohol eller brillepussemiddel
etter behov. Påfør middelet på kluten,
og tørk forsiktig av berøringsskjermen.
Beskytte nüvi-enheten
• Ikke oppbevar nüvi-enheten på
et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre
tid. Dette kan føre til permanent
skade på enheten.
• nüvi-enheten må ikke komme i
kontakt med vann. Kontakt med
vann kan gjøre at nüvi-enheten
slutter å fungere som den skal.
• Selv om du kan bruke en PDAstyluspenn på berøringsskjermen,
må du aldri gjøre dette mens du
kjører. Du må aldri trykke på
berøringsskjermen med et hardt
eller skarpt redskap, da dette kan
skade skjermen.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
45
Tillegg
Unngå tyveri
• Du bør fjerne enheten og braketten
når den ikke er i bruk, for å unngå
tyveri. Fjern merket etter sugekoppen
på frontruten.
• Ikke oppbevar enheten i
hanskerommet.
• Registrer produktet på
http://my.garmin.com.
• Bruk funksjonen Garmin Lock.
Du finner mer informasjon nedenfor.
Låse nüvi-enheten
Garmin Lock er et system som låser
nüvi-enheten din for å hindre tyveri.
Hver gang du slår på nüvi-enheten,
taster du inn PIN-koden eller kjører
til sikkerhetsposisjonen.
46
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under Garmin
Lock.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode,
og kjør til en sikkerhetsposisjon.
Hva er en sikkerhetsposisjon?
Sikkerhetsposisjonen din er et sted
du ofte drar tilbake til, for eksempel
hjemmet. Hvis nüvi-enheten
innhenter satellittsignaler og du er på
sikkerhetsposisjonen, trenger du ikke å
angi PIN-koden.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden
og sikkerhetsposisjonen din, må du
sende nüvi-enheten til Garmin for å
få den låst opp. Du må også sende
en gyldig produktregistrering eller et
kjøpsbevis.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Tillegg
Kalibrere skjermen
3. Følg instruksjonene på skjermen.
1. Slå av nüvi-enheten.
2. Hold i det øverste venstre hjørnet
på skjermen mens du slår på nüvienheten.
3. Slipp av/på-knappen når Garminskjermbildet vises.
4. Fortsett å holde i det øverste venstre
hjørnet på berøringsskjermen i
30 sekunder til et hvitt skjermbilde
med teksten Trykk på punkt vises.
Fjerne brukerdata
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer
slik den skal, må du kalibrere den.
Oppdatere programvaren
1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen
ved hjelp av mini-USB-kabelen.
Autokjør-menyen åpnes.
2. Dobbeltklikk på for å åpne
nedlastingssiden for myGarmin
Agent. Hvis Autokjør-menyen
ikke åpnes, eller hvis du bruker
en Mac-datamaskin, kan du gå til
www.garmin.com/agent.
Når du har installert myGarmin Agent,
blir du bedt om å åpne myDashboard når
du kobler nüvi-enheten til datamaskinen.
myDashboard kontrollerer gjeldende
programvare for nüvi-enheten og gir mer
informasjon om den.
Viktig: Dette fjerner all
informasjon som brukeren har lagt inn.
1. Hold fingeren nederst i høyre hjørne
av nüvi-skjermen mens du slår på
nüvi-enheten.
2. Trykk med fingeren helt til
hurtigvinduet vises.
3. Trykk på Ja for å fjerne alle
brukerdata.
Alle de opprinnelige innstillingene
gjenopprettes. Alle elementer du har
lagret, blir slettet.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
47
Tillegg
Batteriinformasjon
Hvis du vil maksimere levetiden til
batteriet, bør du ikke legge nüvi-enheten
i direkte sollys, og unngå eksponering for
overdreven varme over lengre perioder.
Batteriikonet
i hjørnet på
hovedmenyen angir statusen til
nüvi-batteriet. Hvis du vil forbedre
batterimålerens nøyaktighet, lader du
batteriet helt ut, og lader det deretter helt
opp igjen. Du bør ikke koble fra nüvienheten før den er fullt oppladet.
Lade nüvi-enheten
•
•
•
•
48
Lad nüvi-enheten i minst 4 timer før
du bruker den med batteristrøm.
Koble til strømkabelen for bil.
Koble til USB-kabelen (følger med i
noen pakker).
Koble til en nettadapter (valgfritt
tilbehør).
Skifte sikringen
Forsiktig: Når du skifter
sikringen, må du passe på at du ikke
mister noen av de små delene, og at de
blir satt riktig på plass igjen.
Hvis enheten ikke vil lades i bilen din,
kan det hende at du må skifte sikringen
på tuppen av biladapteren.
1. Løsne det
svarte runde
endestykket, og
dra det ut.
TIPS: Det kan
hende du må
bruke en mynt
til å fjerne
endestykket.
Endestykke
Sølvtupp
Sikring
2. Fjern sikringen (sylinder i glass og
sølv), og sett inn en sikring av riktig
type. Du finner den på siden av
biladapteren.
3. Pass på at sølvtuppen settes i det
svarte endestykket. Skru på det svarte
endestykket.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Tillegg
Fjerne nüvi-enheten og
braketten
Hvis du vil ta nüvi-enheten ut av
holderen, trykker du på tappen på
holderen mens du vipper nüvi-enheten
fremover.
Vri holderen mot høyre eller venstre hvis
du vil fjerne holderen fra braketten. Bruk
kraft, og dra i den aktuelle retningen til
holderen løsner fra braketten.
Hvis du vil fjerne sugekoppbraketten fra
frontruten, vipper du spaken mot deg.
Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Montere på dashbordet
Bruk den vedlagte monteringsplaten hvis
du vil montere enheten på dashbordet, i
henhold til gjeldende bestemmelser.
Viktig: Den permanente
monteringstapen er svært vanskelig
å fjerne etter at du har tatt den på.
1. Rengjør og tørk dashbordet der du vil
plassere platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
platens overside.
5. Plasser sugekoppbraketten på platen.
Skyv spaken ned (mot platen).
nüMaps Guarantee™
Du må registrere nüvi-enheten på http://
my.garmin.com innen 60 dager etter
at du har innhentet satellitter og kjørt
med nüvi-enheten for å motta én gratis
kartoppdatering (hvis tilgjengelig).
Du er ikke kvalifisert til å motta
gratis kartoppdatering hvis du foretar
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
49
Tillegg
registreringen via telefon eller lar det gå
mer enn 60 dager etter første gang du har
kjørt med nüvi-enheten.
grønne
. Hvis enheten mister
satellittsignalene, blir linjene røde
eller tomme
.
Tilleggskart
Du finner mer informasjon om GPS
på www.garmin.com/aboutGPS.
Du kan kjøpe tilleggskart for nüvienheten. Hvis du vil se en liste over kart
som er kompatible med nüvi-enheten, går
du til produktsiden for nüvi på Garmins
webområde (www.garmin.com), og
klikker i kategorien Kart.
Om GPS-satellittsignaler
nüvi-enheten må hente inn GPSsatellittsignaler (Global Positioning
System) for å kunne navigere. Hvis du er
innendørs, i nærheten av høye bygninger
eller trær eller i et parkeringshus,
klarer ikke nüvi-enheten å hente inn
satellittsignalene. Gå utendørs til et
område uten høye hindringer når du
skal bruke nüvi-enheten.
Når nüvi-enheten har hentet inn
satellittsignaler, er linjene for
signalstyrke på hovedmenyen
50
Ekstrautstyr og valgfritt
tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon om
valgfritt tilbehør, kan du gå til
http://buy.garmin.com eller på
www.garmin.com/extras eller ta
kontakt med din Garmin-forhandler.
Egendefinerte punkter av
interesse
Du kan bruke POI Loader til å laste
inn egendefinerte punkter av interesse
(POIer) på nüvi-enheten. POI-databaser
er tilgjengelige fra flere Internett-baserte
selskaper. Noen egendefinerte databaser
inneholder varslingsinformasjon for
punkter, for eksempel fotobokser og
skolesoner.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Tillegg
Gå til www.garmin.com/extras, og klikk
på POI Loader hvis du vil installere POI
Loader på datamaskinen. Du finner mer
informasjon i hjelpefilen til POI Loader.
Trykk på F1 for å åpne hjelpefilen.
Hvis du vil se de egendefinerte POIene,
trykker du på Hvor skal du? > Tillegg >
Egendefinerte POIer.
Hvis du vil endre innstillingene for
varsling av nærhetspunkter, trykker
du på Verktøy > Innstillinger >
Nærhetspunkter > Varsling av
nærhetspunkter.
Koble nüvi-enheten til datamaskinen
hvis du vil slette de egendefinerte POIene
fra nüvi-enheten. Åpne POI-mappen på
nüvi-stasjonen eller minnekortet. Slett
filen som heter poi.gpi.
Fotobokser
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig
enkelte steder. Gå til http://my.garmin
.com for å se hvor denne tjenesten er
tilgjengelig. nüvi-enheten inneholder
informasjon om plassering av flere
hundre fotobokser i de områdene
tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten
varsler deg når du nærmer deg en
fotoboks, og den kan advare deg hvis
du kjører for fort. Dataene blir oppdatert
minst én gang i uken, så du har alltid
tilgang til så oppdatert informasjon som
mulig.
Du kan kjøpe et nytt område eller
forlenge et eksisterende abonnement når
som helst. Hvert område du kjøper, har
en utløpsdato.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Forsiktig: Garmin er ikke
ansvarlig for nøyaktigheten til
eller konsekvensene av å bruke en
egendefinert POI-database eller
fotoboksdatabase.
51
Tillegg
Garmin Travel Guide
Garmin Travel Guide inneholder detaljert
informasjon om steder, for eksempel
restauranter og hoteller. Hvis du vil kjøpe
tilbehør, kan du gå til http://buy.garmin
.com, eller ta kontakt med Garminforhandleren.
Hvis du vil bruke Travel Guide, må du
sette minnekortet inn i nüvi-enheten.
Trykk på Hvor skal du? > Tillegg.
Trykk på navnet til din Travel Guide
for å åpne den.
Registrere nüvi-enheten
Gå til http://my.garmin.com for å
registrere nüvi-enheten. Se side 24 hvis
du vil ha informasjon om hvordan du
kobler nüvi-enheten til datamaskinen.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin produktsupport hvis
du har spørsmål. USA: Gå til
www.garmin.com/support, eller kontakt
Garmin USA på telefon (913) 3978200
eller (800) 8001020.
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin
(Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.
52
Europa: Gå til www.garmin.com
/support, og klikk på Contact Support
(Kontakt support) for innenlandsk
supportinformasjon, eller ta kontakt
med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 8501241.
1. Koble til nüvi-enheten. Du vil se et
alternativ om å installere myGarmin
Agent (valgfri).
2. Følg instruksjonene på Internett
for å installere myGarmin Agent
og registrere nüvi-enheten.
Når du har registrert nüvi-enheten,
kan du abonnere på de nyeste Internetttjenestene for Garmin.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Tillegg
Spesifikasjoner
nüvi 1200-serien
Fysisk størrelse (B × H × D):
9,3 × 7,5 × 1,6 cm
(3,7 × 2,9 × 0,6 tommer)
Vekt: 113,4 g (4 oz.)
Skjerm: 3,5 tommer diagonalt,
320 × 240 piksler, 64K-farger,
lyssterk og liggende QVGA TFTskjerm, hvit bakgrunnsbelysning,
berøringsskjerm
Bæreveske: Ikke vanntett (IPXO)
Driftstemperaturområde:
0–60 °C (32–140 °F)
Ladetemperaturområde:
0–45 °C (32–113 °F)
Datalagring: Internt minne og valgfritt
uttakbart microSD-kort. Data
lagres i det uendelige.
Datamaskin-grensesnitt: USB
2,0-masselagring med full hastighet
Operativsystem: Garmin
Ladetid: Opptil 4 timer
Strøminntak: Bilstrøm ved bruk av
medfølgende strømkabel for bil
eller vekselstrøm ved hjelp av
valgfritt tilbehør
Bruk: Maks. 5 W.
Batteriets levetid: Opptil 3 timer
Batteritype: Oppladbart litiumionbatteri
som ikke kan byttes av bruker
GPS-mottaker: Høy følsomhet med
HotFix™
Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger: < 45 sek
*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
53
Tillegg
nüvi 1300-serien
Fysisk størrelse (B × H × D):
12,2 × 7,5 × 1,6 cm
(4,8 × 2,9 × 0,6 tommer)
Vekt: 161,6 g (5,7 oz.)
Skjerm: 4,3 tommer diagonalt,
480 × 272 piksler, 64K-farger,
lyssterk og liggende WQVGA TFTskjerm, hvit bakgrunnsbelysning,
berøringsskjerm
Bæreveske: Ikke vanntett (IPXO)
Driftstemperaturområde:
0–60 °C (32–140 °F)
Ladetemperaturområde:
0–45 °C (32–113 °F)
Datalagring: Internt minne og valgfritt
uttakbart microSD-kort. Data
lagres i det uendelige.
Datamaskin-grensesnitt: USB
2,0-masselagring med full hastighet
54
Operativsystem: Garmin
Ladetid: Opptil 4 timer
Strøminntak: Bilstrøm ved bruk av
medfølgende strømkabel for bil
eller vekselstrøm ved hjelp av
valgfritt tilbehør
Bruk: maks. 5 W.
Batteriets levetid: Opptil 3 timer
Batteritype: Oppladbart litiumionbatteri
som ikke kan byttes av bruker
GPS-mottaker: Høy følsomhet med
HotFix
Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger: < 45 sek
*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Tillegg
nüvi 1400-serien
Fysisk størrelse (B × H × D):
13,7 × 8,6 × 1,6 cm
(5,4 × 3,4 × 0,6 tommer)
Vekt: 221,1 g. (7,8 oz.)
Skjerm: 5,0 tommer diagonalt,
480 × 272 piksler, 64K-farger,
lyssterk og liggende WQVGA TFTskjerm, hvit bakgrunnsbelysning,
berøringsskjerm
Bæreveske: Ikke vanntett (IPXO)
Driftstemperaturområde:
0–60 °C (32–140 °F)
Ladetemperaturområde:
0–45 °C (32–113 °F)
Datalagring: Internt minne og valgfritt
uttakbart microSD-kort. Data
lagres i det uendelige.
Datamaskin-grensesnitt: USB
2,0-masselagring med full hastighet
Operativsystem: Garmin
Ladetid: Opptil 4 timer
Strøminntak: Bilstrøm ved bruk av
medfølgende strømkabel for bil
eller vekselstrøm ved hjelp av
valgfritt tilbehør
Bruk: maks. 5 W.
Batteriets levetid: Opptil 3 timer
Batteritype: Oppladbart litiumionbatteri
som ikke kan byttes av bruker
GPS-mottaker: Høy følsomhet med
HotFix
Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger: < 45 sek
*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
55
Tillegg
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette nüviproduktet samsvarer med hovedkravene og
andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF. Hvis du vil lese den fullstendige
samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins
webområde for Garmin-produktet ditt på
www.garmin.com.
Lisensavtale for
programvare
VED Å BRUKE NÜVI-ENHETEN
GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV
FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER
I PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES
DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til å
bruke programvaren som følger med denne
enheten (“Programvaren”), i en binær kjørbar
form gjennom normal bruk av produktet.
Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og
til Programvaren forblir hos Garmin.
56
Du er innforstått med at Programvaren eies
av Garmin og er beskyttet i henhold til
USAs opphavsrettslover og internasjonale
avtaler om opphavsrett. Du er videre
innforstått med at strukturen, organiseringen
og kodingen i Programvaren er verdifulle
forretningshemmeligheter tilhørende Garmin,
og at Programvaren i kildekodeform forblir
en verdifull forretningshemmelighet som
tilhører Garmin. Du samtykker i at du
ikke skal dekompilere, demontere, endre,
foreta omvendt utvikling av eller redusere
Programvaren eller deler av den til lesbar
form, eller lage avledede produkter basert
på Programvaren. Du samtykker i at du
ikke skal eksportere eller videreeksportere
Programvaren til et annet land i strid med
USAs eksportlover.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Tillegg
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
nüvi-enheten innhenter
aldri satellittsignaler.
Ta med nüvi-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
Hold enheten på samme
sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten. Vask
sugekoppen og frontruten med isopropanol. Tørk med en
ren, tørr klut. Fest sugekoppen slik det blir beskrevet på
side 2.
nüvi-enheten lader ikke
i bilen.
Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (se side 48).
Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm
til strømuttaket.
nüvi-enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0 °C
og 45 °C (32–113 °F).
Hvis nüvi-enheten plasseres i direkte sollys eller i et varmt
miljø, lades den ikke.
Batteriet mitt har ikke
strøm lenge.
Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade,
kan du dempe bakgrunnsbelysningen. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
Hvordan sletter jeg alle
brukerdataene?
Hold fingeren nederst i høyre hjørne av nüvi-skjermen
mens du slår den på. Fortsett å trykke på skjermen til
meldingen vises. Trykk på Ja for å fjerne alle brukerdata.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
57
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Batterimåleren min
virker unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen
(uten å avbryte ladingen).
Berøringsskjermen
reagerer ikke som den
skal når jeg trykker på
den.
Kalibrer berøringsskjermen slik det blir beskrevet på
side 47.
Hvordan vet jeg at
nüvi-enheten er i USBmasselagringsmodus?
Når nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises
det et bilde av en nüvi-enhset koblet til en datamaskin.
Du skal også kunne se to nye eksterne stasjoner i Min
datamaskin.
Datamaskinen min
oppdager aldri at nüvienheten er koblet til.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av nüvi-enheten.
3. Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen
og til nüvi-enheten. nüvi-enheten slår seg automatisk
på og går i USB-masselagringsmodus. Forsikre deg
om at nüvi-enheten er koblet til en USB-port og ikke til
en USB-hub.
58
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner i
listen over stasjoner.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til
datamaskinen, kan det hende at Windows har problemer
med å tilordne stasjonsbokstaver til nüvi-stasjonene.
Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner
stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil.
Hvordan finner jeg
restauranter i nærheten
av et hotell jeg skal
bo på?
Lagre hotellet i dine favoritter. Se side 12 hvis du vil ha
mer informasjon om favoritter. Du kan deretter søke etter
restauranter i nærheten av hotellet.
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme.
2. Velg Et favorittbestemmelsessted.
3. Velg et bestemmelsessted.
4. Trykk på Punkter av interesse > Mat og drikke.
5. Velg en kategori. nüvi-enheten søker etter steder i
nærheten av hotellet.
6. Velg en restaurant.
Telefonen min kobler
seg ikke til nüvienheten.
Kontroller at du har en nüvi-enhet med Bluetooth.
Se side iv. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth.
Kontroller at Bluetooth-feltet er satt til Aktivert.
Kontroller at telefonen er slått på og befinner seg mindre
enn ca. 10 meter (33 fot) unna nüvi-enheten. Du finner mer
hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
59
Indeks
Indeks
A
adresser 8
alarmklokke 52
angi posisjonen din 13
annonser
deaktivere 33
anrop
anropsvarsel 21
dempe 21
hjem 22
legge på 21
logg 22
svare 20
antityverifunksjon 41, 46
av/på-knapp 4
B
bakgrunnsfarge 39
batteri 57
batteriinformasjon 47
berøringsskjerm
innstillinger 40
kalibrere 47, 58
rengjøring 45
60
bildenavigasjon
laste bilder 14
Bluetooth-teknologi 19–23
innstillinger 42
på nüvi-modeller iv
pare med telefon 19
ringe fra Kjør!-siden 9
slette en telefon 42
breddegrad 14
brukerdata, slette 47
bruksmodus 3, 38
bykart 3, 6
D
dashbordplate 49
dempet
anrop 21
lyd 4
detaljerte
kjøreanvisninger 16
detaljkart 41
diakritiske tegn 11
drivstoffpris, justere 30
drivstoffrapport 30
E
ecoRoute™ 29–32
drivstoffrapport 30
kalibrere
drivstoffsparingen 30
kilometerrapport 32
kjøretøyprofil 29
Kjøreutfordring 31
tips 32
egendefinerte POIer 51
enhets-ID 38
enhetskalkulator 28
F
fartsgrenseikon 15
på nüvi-modeller iv
Favoritter 12
feilsøking 57
Filassistent
bruke 15
på nüvi-modeller iv
filer 24–25
slette 25
støttede typer 24
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Indeks
finne steder 4
bruke bilder 14–15
etter adresse 8
etter koordinater 14
etter navn 10
etter postnummer 8
i nærheten av et
annet sted 11
lagrede steder (Mine
favoritter) 12
nylige valg 12
fjerne braketten 49
fotoboksdatabase 51
G
Garmin Lock 41, 46
Garmin Travel Guide 52
gårute 38
geocaching 14
gjeldende posisjon, lagre 12
GPS
av/på 38
om GPS 50
gratis kartoppdatering 49
H
Hjelp 26
hjem
angi en posisjon 8
telefonnummer 22
Hvor er jeg? 26
Hvor skal du? 8–14
I
innkommende anrop 20
innstillinger 38–43
gjenopprette 44
J
JPEG-bildefiler 24
K
kalkulator 28
kart
aktivere detaljkart 41
detaljnivå 41
fotgjenger 18
innstillinger 41
Kartinformasjonsknapp
41
legge til 50
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
se på 13
versjon 41
vise 41
zoome 13
Kartvisning i 2-D, 3-D 41
kilometer 38
kilometerrapport 32
Kjør!-sidealternativer 9
kjøreanvisninger 16
kjøretøyikon 41
kjøretøyprofil 31
Kjøreutfordring 31
knytte et bilde til en
posisjon 13
kollektivtransport
bykart 3, 6
unngåelser 39
konvertere
enheter 28
valuta 29
koordinater 14
L
lade nüvi-enheten 48, 57
61
Indeks
lagre
gjeldende posisjon
12, 13
steder du finner 12
lås
nüvi-enheten 46
skjermen 4
lengdegrad 14
litiumionbatteri 47, 53,
54, 55
lydversjon 38
lysstyrke 40
M
maks. fart, nullstille 16
målinger, konvertere 28
manøverliste 16
MapSource 24, 50
miles 38
Mine data 28
montere
fjerne fra braketten 49
på dashbordet 49
mounting
på frontruten 57
trafikk 35
62
N
nærhetspunkter
innstillinger 43
varsler 43
navigasjon 15
innstillinger 39
modus 38
navigasjonsmodus for fotgjenger 38
kjørerute 6
rutealternativer 6
neste sving 17
nullstille
din nüvi-enhet 4
maksimal fart 16
tripdata 16
nüMaps Guarantee 49
nüvi-enheten
beskytte 45
lade 48
modeller iv
montere 49
nullstille 4
rengjøring 45
veske 1
nüvi-modeller
1200 iv
1300 iv
1400 iv
O
offroad, ruting 3, 39
omberegne ruter 7
omkjøring 7
oppbevare nüvi-enheten 45
oppdatere
kart 49, 50
programvare 47
overføre filer 25
P
pare en mobiltelefon 19
PIN-kode
Bluetooth 20
Garmin Lock 46
poeng for hast.økning 31
poeng for hast.reduksjon 31
poeng for hastighet 31
posisjoner som nylig er funnet 12
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
Indeks
posisjonsikon 41
programvare
lisensavtale 56
oppdatere 47
versjon 38
punkter av interesse 10
egendefinert 50
POI Loader 24
rapportere feil 10
redigere
stjernevurdering 10
redigere
telefonnummer 10
Q
QWERTY-tastatur 38
R
redigere lagrede steder
endre kartsymbol 13
endre kategorier 13
endre navn 12
endre telefonnummer 13
registrere 46
ruter
innstillinger 39
modus 38
offroad 39
simulere 38
stoppe 7
S
Samsvarserklæring 56
satellittsignaler 50
se på kartet 13
siden for rute 6
siden for rutealternativer 6
sikkerhet
innstillinger 41
posisjon 46
sikker modus 42
sikring, skifte 48
simulere en rute 38
Skiltanvisning 17
på nüvi-modeller iv
skjerm
lysstyrke 40
skjermdumper 39
skjerminnstillinger 39
skolesonedatabase 50
slette
alle brukerdata 47
egendefinerte POIer 51
Favoritter 13
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
liste med nylige treff 12
tegn 11
søkeområde 11
spesifikasjoner
nüvi 1200-serien 53
nüvi 1300-serien 54
nüvi 1400-serien 55
Spor opp 41
språkinnstillinger 40
støttede filtyper 24
sykkelnavigering 38
systeminnstillinger 38
T
taleoppringing 23
talespråk 40
ta meg hjem 8
tastatur 10
layout 38
språkmodus 11, 40
tastatur på skjerm 10
ta vare på nüvi-enheten 45
tekstspråk 40
telefonbok 22
telefonsvarer 21
tidsinnstillinger 40
tidssone 40
63
Indeks
tilbakemelding på POIer 10
tilbehør 50, 51
tillegg 50–51
tilleggskart 50
tilpasse nüvi-enheten 38–44
trafikk 34
hendelser 36
legge til
trafikkabonnementer
43
tripcomputer 16
triplogg 41
V
varsler
fotoboks 51
verdensur 28
verktøy 26–31
W
WebUpdater 47
Z
zoome 13
U
unngå
tyveri 46
veityper 39
USB 58
masselagringsmodus 24
utgang, lyd 4
64
Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for
Garmin-produktene finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaper
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2011
Delenummer 190-01041-38 Rev. D
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising