Garmin | LIVE! 2320 UK/Ireland | Quick Start Guide | Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Hurtigstartveiledning

Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Hurtigstartveiledning
nüLink!™ 2300-serien
hurtigstartveiledning
Komme i gang
 ADVARSEL
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Når du bruker enheten for første gang,
må du gjøre følgende.
1.
2.
3.
4.
Koble enheten til bilstrøm (side 3).
Monter enheten (side 4).
Registrer enheten (side 5).
Se etter oppdateringer:
• programvareoppdateringer
(side 5)
• gratis kartoppdatering (side 6)
5. Last ned hele brukerveiledningen
(side 6).
2
Strømkabler
Enheten leveres med to strømkabler.
Hver kontakt passer bare i den
tilsvarende porten.
•
•
Strømkabelen for bil ➊ brukes
til å koble braketten til bilstrøm.
Strømkabelen for bil har en
høyrevinklet kontakt.
Mikro-USB-kabelen ➋ brukes til å
koble enheten til en datamaskin. Du
finner bokstaven B på hodeenden av
mikro-USB-kabelen.
➊
➋
Hurtigstartveiledning for nüLink! 2300-serien
Koble enheten til bilstrøm
 ADVARSEL
Dette produktet inneholder et
lithiumbatteri. Ta enheten ut av
kjøretøyet, eller legg den et sted der den
ikke utsettes for direkte sollys, for å
unngå person- eller produktskader som
følge av at batteriet har vært utsatt for
ekstrem varme.
Du bør lade enheten før du bruker den på
batteristrøm.
1. Sett nederste del av enheten inn i
braketten.
2. Vipp enheten bakover til den klikker
på plass.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 2300-serien
3. Koble strømkabelen for kjøretøy ➊
til USB-kontakten ➋ på braketten
eller enheten.
➋

➊
4. Koble den andre enden av
strømkabelen til et uttak i kjøretøyet.
3
Når enheten er koblet til bilstrøm, skjer
følgende.
•
•
•
Enheten slår seg på.
Enheten innhenter satellittsignaler.
er
Når minst én av linjene
grønn, har enheten hentet inn
satellittsignaler.
MERK: Det kan hende at enheten
må ha klar sikt mot himmelen for å
innhente satellittsignaler.
Enheten lades mens du kjører.
på statuslinjen viser statusen til
det interne batteriet.
Montere enheten
Merknad
Før du monterer enheten, bør du se
veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon for å få informasjon
om lover angående montering på
frontruten.
4
1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen.
2. Rengjør og tørk frontruten og
sugekoppen med en lofri klut.
3. Trykk sugekoppen mot frontruten.
4. Skyv spaken bakover mot frontruten
mens du trykker.
5. Knepp fast braketten ➊ på
sugekopparmen ➋.
➊
➋

Om mittDashboard
Bruk mittDashboard til å registrere
enheten, se etter programvare- og
kartoppdateringer, få tilgang til
produktveiledninger og -support med
mer.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 2300-serien
Konfigurere mittDashboard
1. Koble mikro-USB-kabelen ➊ til
mikro-USB-porten ➋ på enheten
(side 2).
➋
➊
2. Koble mikro-USB-kabelen til USBporten på datamaskinen.
2. Gå til www.garmin.com/dashboard.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Registrere enheten
1. Fra mittDashboard klikker du på
Registrer deg nå.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
3. Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 2300-serien
Oppdatere programvaren
1. Åpne mittDashboard (side 5).
2. Under Programvareoppdateringer
klikker du på Oppdater nå.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheten din på
http://my.garmin.com innen 60 dager
etter at du har innhentet satellitter og
kjørt med den, kan den være kvalifisert
for én gratis kartoppdatering gratis
kartoppdatering. Gå til www.garmin.com
/numaps for å lese vilkårene og
betingelsene.
Oppdatere kart
1. Åpne mittDashboard (side 5).
2. Registrer enheten (side 5).
3. Under Kartoppdateringer klikker du
på Oppdater nå.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
5
Laste ned brukerveiledningen
Brukerveiledningen for enheten din er
tilgjengelig på Garmins webområde.
1. Åpne mittDashboard (side 5).
2. Klikk på Brukerveiledninger.
3. Klikk på Last ned ved siden av
veiledningen du trenger.
4. Lagre filen på datamaskinen.
Oversikt over enheten
➊
Slå av enheten
1. Hold av/på-knappen inne i fire
sekunder.
2. Velg Av.
Bruke hovedmenyen
➊
➋

➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
Velg ➊ for å velge en
transportmodus.
Velg ➋ for å finne et
bestemmelsessted.
Velg ➌ for å vise kartet.
Velg ➍ for å stoppe en rute.
Velg ➎ for å legge inn en
omkjøring i en rute.
Trykk på ➏ for å ringe når
du er koblet til en kompatibel
mobiltelefon.
Trykk på ➐ for å justere volumet.
➋
•
➊ av/på-knapp
•
•
•
™
➋ microSD -kortspor
•
•
6
➌
Hurtigstartveiledning for nüLink! 2300-serien
•
Trykk på ➑ for å åpne menyen
med verktøy og innstillinger.
Om punkter av interesse
De detaljerte kartene som er lastet inn på
enheten, inneholder punkter av interesse,
for eksempel restauranter, hoteller og
bilverksteder.
Finne et punkt av interesse etter
kategori
1. På hovedmenyen velger du Hvor
skal du? > Punkter av interesse.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg et bestemmelsessted.
5. Velg Kjør!.
> Lagre på
Du kan velge
denne siden for å lagre posisjonen
i en Favoritter-mappe på enheten.
Bruk Favoritter-mappen til å lagre
posisjonene til arbeidsplassen,
hjemmet ditt og andre vanlige
bestemmelsessteder.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 2300-serien
6. Velg eventuelt et alternativ.
• Velg Kjøre hvis du vil beregne
en rute du skal navigere etter ved
å kjøre.
• Velg Gå hvis du vil beregne en
rute du skal navigere etter til fots.
• Velg Kollektivtransport hvis du
vil beregne en rute der du både
bruker kollektivtransport og går
til fots.
MERK: Du må ha lastet inn
cityXplorer™-kart for å navigere
ved hjelp av kollektivtransport.
Gå til www.garmin.com hvis du
vil kjøpe cityXplorer-kart.
7. Velg eventuelt en rute.
7
Ruten på kartet
merknad
Fartsgrenseikonet er kun til opplysning
og erstatter ikke førerens ansvar for å
følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke
sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal
ikke holdes ansvarlig for eventuelle
trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende
trafikklover og -skilt.
Ruten er markert med en magentafarget
linje på kartet. Hvis du kjører utenom
den opprinnelige ruten, beregner enheten
ruten på nytt. Det kan vises et
fartsgrenseikon når du kjører på
hovedveier.
Bruke kartfunksjonene
➊
➌
➐

•
•
•
•
•
•
•
•
8
➎ ➏
➒
➑
➋
➍
➓
Velg ➊ for å vise neste sving.
Hvis det finnes en oversikt
over et veikryss, vises
veikryssoversikten.
Velg ➋ for å vise manøverlisten.
Velg ➌ for å vise
trafikkinformasjon.
Velg ➍ for å zoome inn og ut.
Velg ➎ for å vise Hvor er jeg?siden.
Velg og dra ➏ for å vise et annet
område på kartet.
Velg ➐ for å gå tilbake til
hovedmenyen.
Velg ➑ for å endre datafeltet.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 2300-serien
•
•
Velg ➒ for å vise tripinformasjon.
Velg ➓ for å endre fartsgrensen
hvis fartsgrensen som vises på
kartet er feil, eller for å rapportere
en fotoboks.
Om hovedmenyens
verktøylinje
Ikon
Beskrivelse
Status for GPS-signal.
Velg og hold inne for å vise
satellittinformasjon.
Bluetooth®-teknologistatus
(vises når du er koblet til en
kompatibel enhet. Velg for å
endre Bluetooth-innstillinger).
Indikator for transportmodus.
Velg for å velge en
transportmodus.
Gjeldende klokkeslett. Velg for
å endre tidsinnstillinger.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 2300-serien
Ikon
Beskrivelse
myGarmin™-meldinger. Velg
for å sjekke meldinger.
Gjeldende temperatur. Velg for
å vise informasjon om været.
nüLink!™-tjenestesignalstatus.
Batteristatus.
Bruke myTrends
Når du kjører med enheten på, samler
myTrends™ inn informasjon som gjør
at enheten kan anta ruten når du reiser
til et vanlig bestemmelsessted, for
eksempel arbeidsplassen eller hjemmet
ditt. Når myTrends er aktivert, vises
bestemmelsesstedet og beregnet
reisetid på navigasjonslinjen på kartet.
Trafikkinformasjon kan også vises på
navigasjonslinjen.
myTrends fungerer bare på posisjoner
som er lagret som favoritter (side 7).
9
Når myTrends-informasjon vises
på navigasjonslinjen, velger
du navigasjonslinjen for å vise
ruteinformasjon.
Deaktivere myTrends
Gå til hovedmenyen, og velg
Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
myTrends > Deaktivert.
Om nüLink!-tjenester
nüLink!-tjenester er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder eller land.
Enheten leveres med et nüLink!basisabonnement, som aktiveres når du
slår på enheten for første gang. nüLink!tjenester gjør at du kan motta oppdatert
informasjon som væroppdateringer,
bensinpriser og flytider.
10
For å kunne bruke disse funksjonene må
du ha et gyldig nüLink!-abonnement,
og enheten må motta et nüLink!-signal,
på verktøylinjen.
representert ved
Hvis du vil ha mer informasjon om
nüLink!-tjenester, velger du Verktøy >
Hjelp eller ser brukerveiledningen for
nüLink! 2320/2340/2390 (side 6).
Kjøpe ekstra nüLink!-tjenester
Velg Verktøy > nüLink!-butikk.
Om trafikk
merknad
Garmin er ikke ansvarlig for at
trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder eller land.
Når du mottar trafikkinformasjon, vises
det et trafikkikon øverst i venstre hjørne
på kartsiden. Trafikkikonet ( ) endrer
farge for å vise hvor alvorlig trafikkfor-
Hurtigstartveiledning for nüLink! 2300-serien
holdene er på den ruten eller veien du
er på.
Hvis det er trafikk på ruten, viser
trafikkikonet hvor mye tid som er lagt
til ruten, som følge av trafikken.
Forsinkelsen er allerede inkludert i den
beregnede ankomsttiden.
Pare telefonen
Før du kan pare, må telefonen og enheten
være slått på og ikke være mer enn
10 meter (33 fot) fra hverandre.
1. Aktiver Bluetooth®-komponenten på
telefonen.
2. Gå til hovedmenyen, og velg
Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
3. Velg Bluetooth > Aktivert > Lagre.
4. Velg Legg til telefon > OK.
5. Velg telefonen din, og trykk på OK.
6. Angi enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Hurtigstartveiledning for nüLink! 2300-serien
Om dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare
batteristrøm når enheten ikke er i bruk.
Dvalemodus krever svært lite strøm, og
et fulladet batteri varer i flere uker hvis
enheten er i dvalemodus.
Gå inn i og ut av dvalemodus
• Hvis du vil at enheten skal gå
inn i dvalemodus, trykker du på
av/på-knappen for å sette enheten
i dvalemodus.
• Hvis du vil hente enheten ut av
dvalemodus, trykker du på av/påknappen og dobbelttrykker på .
11
Finne mer informasjon
•
I Europa: Gå til www.garmin.com
/support og klikk på Contact
Support for å få innenlandsk
supportinformasjon, eller ta kontakt
med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 850 1241.
Du finner mer informasjon om produktet
på Garmins webområde.
•
•
•
Gå til www.garmin.com/ontheroad.
Gå til http://buy.garmin.com for å
kjøpe tilbehør.
Velg Verktøy > Hjelp.
Kontakte Garmins
produktsupport
•
•
In USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller ring Garmin USA
på (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ring Garmin
(Europe) Ltd. på 0808 238 0000.
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for
Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er
registrert i USA og andre land. cityXplorer™,
myGarmin™, myTrends™, nüLink!™ og nüMaps
Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth
SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør
av disse, er underlagt lisens. microSD™ er et
varemerke for SD-3C, LLC.

0682
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
April 2011
Delenummer 190-01287-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising