Garmin | LIVE! 2320 UK/Ireland | User guide | Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Podręcznik użytkownika

Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Podręcznik użytkownika
nüLink! seria 2300
™
Podręcznik użytkownika
Do użytku z następującymi modelami nüvi:
2320, 2340, 2390
© 2011-2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej
części tego podręcznika nie można powielać, kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać
ani przechowywać na jakimkolwiek nośniku pamięci, w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej
wyraźnej pisemnej zgody firmy Garmin. Firma Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie jednej
kopii tego podręcznika na dysk twardy bądź inny elektroniczny nośnik pamięci w celu jego przeglądania
oraz na wydrukowanie jednej kopii tego podręcznika lub jego korekty, pod warunkiem, iż elektroniczna
bądź wydrukowana kopia tego podręcznika będzie zawierała pełen tekst niniejszej informacji o prawach
autorskich. Rozpowszechnianie
tego podręcznika lub jego korekty w celach handlowych bez zezwolenia jest surowo wzbronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez konieczności
powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Ze strony internetowej firmy Garmin
(www.garmin.com) można pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające, dotyczące użytkowania
i funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.
Garmin®, logo Garmin oraz MapSource® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ecoRoute™, cityXplorer™, nüLink!™,
myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™ i trafficTrends™ są znakami towarowymi
firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest
zabronione.
Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin
podlega warunkom licencji. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple
Computer, Inc. microSD™ jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. Audible.com® i AudibleReady® są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Audible, Inc. © 1997–2005 Audible, Inc.
Spis treści
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z
urządzeniem..................................... 1
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu............................. 1
Mocowanie urządzenia na
szybie przedniej..................................... 3
Informacje o sekcji Mój Pulpit................... 3
Ogólne informacje o urządzeniu............... 4
Ikony na pasku stanu............................... 6
Menu główne.................................... 8
Informacje o dostosowywaniu menu
głównego............................................... 8
Wybór menu głównego............................. 9
Wyszukiwanie pozycji................... 10
Informacje o punktach szczególnych..... 10
Zapisywanie pozycji domowej................ 13
Wyszukiwanie pozycji............................. 14
Korzystanie z mapy pozycji.................... 16
Ulubione................................................. 18
Planowanie podróży............................... 20
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Polecenie głosowe........................ 22
Ustawianie frazy aktywacji..................... 22
Włączenie funkcji poleceń głosowych.... 22
Rozpoczynanie podróży trasą za
pomocą poleceń głosowych................ 23
Wyszukiwanie adresu............................. 24
Wyciszanie instrukcji.............................. 24
Wyłączanie funkcji poleceń głosowych... 24
Strony mapy................................... 25
Podróż trasą samochodową................... 25
Korzystanie z mapy do nawigacji
pieszej................................................. 29
Rozmowy przez zestaw
głośnomówiący.............................. 31
Włączanie bezprzewodowej
technologii Bluetooth........................... 31
Parowanie telefonu................................. 31
Korzystanie ze spisu telefonów.............. 33
Wybieranie numeru telefonu punktu
szczególnego...................................... 33
Wybieranie numeru................................ 33
iii
Spis treści
Zapisywanie domowego
numeru telefonu.................................. 33
Korzystanie z historii połączeń............... 34
Korzystanie z wybierania głosowego..... 34
Sprawdzanie statusu telefonu................ 34
Korzystanie z narzędzi.................. 35
Wyświetlanie informacji o
aktualnej pozycji.................................. 35
Korzystanie z Pomocy............................ 35
Informacje o książkach audio................. 35
Informacje o ecoRoute .......................... 37
Przeglądanie zdjęć................................. 41
Korzystanie z funkcji czasu
na świecie . ......................................... 42
Korzystanie z kalkulatora....................... 42
Wykonywanie zrzutów ekranowych........ 42
Przeliczanie jednostek . ......................... 42
Korzystanie z funkcji nüLink!....... 44
Wyświetlanie prognozy pogody.............. 44
Wyszukiwanie godzin seansów
filmowych............................................. 44
Wyszukiwanie wydarzeń lokalnych........ 45
iv
Wyszukiwanie stacji benzynowych
i cen..................................................... 45
Wyświetlanie wiadomości myGarmin..... 45
Sprawdzanie statusu lotu....................... 45
Tworzenie konta w sklepie nüLink!......... 46
Zaawansowane ustawienia pogody....... 47
Wyszukiwanie adresu za pomocą
spisu telefonów.................................... 49
Informacje o kamerach
monitorujących.................................... 49
Aplikacja Tracker........................... 51
Konfiguracja aplikacji Tracker................. 51
Informacje o osobach śledzących.......... 52
Utrudnienia drogowe..................... 54
Informacje o ruchu drogowym
na trasie.................................................. 55
Informacje o ruchu drogowym na
danym obszarze.................................. 56
Znaczenie danych o ruchu drogowym.... 56
Informacje o kamerach drogowych........ 56
Subskrypcje komunikatów drogowych... 57
Informacje o ofertach.............................. 58
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Zarządzanie danymi...................... 60
Typy plików............................................. 60
Informacje o kartach pamięci................. 60
Przesyłanie plików z komputera............. 60
Usuwanie plików . .................................. 61
Dostosowywanie urządzenia........ 62
Ustawienia systemowe........................... 62
Ustawienia nawigacji.............................. 63
Ustawienia nüRoute............................... 64
Ustawienia wyświetlania......................... 66
Ustawienia języka................................... 66
Wyświetlanie informacji o mapie ........... 67
Ustawienia komunikacji Bluetooth.......... 67
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych........................................... 68
Przywracanie ustawień........................... 68
Spis treści
Zdejmowanie urządzenia, podstawki
i uchwytu............................................. 72
Informacje o nüMaps Lifetime ............... 73
Zakup dodatkowych map....................... 73
Własne punkty POI................................. 73
Zakup akcesoriów.................................. 74
Rozwiązywanie problemów ................... 75
Indeks............................................. 77
Załącznik........................................ 69
Przewody zasilające............................... 69
Dbanie o urządzenie.............................. 69
Kasowanie danych użytkownika............. 70
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki....... 71
Montaż na desce rozdzielczej................ 71
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
v
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
 OSTRZEŻENIE
ależy zapoznać się z zamieszczonym
N
w opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
1. Podłącz urządzenie do układu zasilającego
pojazdu (strona 1).
2. Zamontuj urządzenie (strona 3).
3. Zarejestruj urządzenie (strona 4).
4. Sprawdź dostępność aktualizacji.
• Aktualizacje oprogramowania
(strona 4).
• Darmowa aktualizacja map (strona 4).
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Podłączanie urządzenia do
układu zasilającego pojazdu
 OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowojonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała
lub produktu w wyniku wystawienia baterii
na działanie wysokich temperatur, należy
urządzenie zabierać ze sobą przy wysiadaniu
z samochodu albo przechowywać w miejscu
nienarażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
na zasilaniu bateryjnym, należy naładować
baterię.
1. Umieść dolną część urządzenia
w uchwycie.
2. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby
zatrzasnęło się na swoim miejscu.
1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
•
•
3. Podłącz przewód zasilający z gniazda
zapalniczki do złącza mini-USB ➊
uchwytu ➋.
•
Urządzenie włączy się.
Urządzenie odbierze sygnały z satelitów.
Jeśli co najmniej jeden słupek
zmieni
kolor na zielony, oznacza to, że urządzenie
odebrało sygnał z satelitów.
UWAGA: Urządzenie może wymagać
czystego widoku nieba w celu odebrania
sygnałów z satelitów.
Urządzenie ładuje się podczas jazdy.
na pasku stanu wskazuje stan naładowania
wewnętrznej baterii.
➋
➊
4. Podłącz drugi koniec przewodu
zasilającego do gniazda zapalniczki
w samochodzie.
2
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Mocowanie urządzenia na
szybie przedniej
Uwaga
Przed zamontowaniem urządzenia
w samochodzie zapoznaj się z przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym informacje prawne
dotyczące montażu na szybie przedniej.
➊
➋
Informacje o sekcji Mój Pulpit
1. Zdejmij przezroczystą folię z przyssawki.
2. Wyczyść i osusz szybę przednią
samochodu oraz przyssawkę niestrzępiącą
się ściereczką.
3. Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej.
4. Po dociśnięciu przesuń dźwignię do tyłu,
w kierunku szyby.
5. Zatrzaśnij uchwyt ➊ na ramieniu
przyssawki ➋.
Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania
urządzenia, sprawdzenia dostępności
aktualizacji oprogramowania i map, uzyskania
dostępu do podręczników użytkownika,
uzyskania pomocy technicznej i wielu innych
rzeczy.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
3
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit
1. Podłącz kabel USB do portu USB
w urządzeniu.
2. Podłącz kabel USB do portu USB
w komputerze.
3. Odwiedź stronę www.garmin.com
/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Rejestrowanie urządzenia
1. W sekcji Mój Pulpit kliknij Zarejestruj
teraz.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Ogólne informacje
o urządzeniu
Urządzenie jest wyposażone w klawisz
zasilania ➊, gniazdo kart microSD™ ➋ i port
micro-USB ➌.
Aktualizowanie oprogramowania
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 3).
2. W sekcji Aktualizacje oprogramowania
kliknij Aktualizuj teraz.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
nüMaps Guarantee™
Jeśli urządzenie zostało zarejestrowane przez
Mój Pulpit, to jest ono uprawnione do
bezpłatnej aktualizacji w ciągu 60 dni od
rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji
satelitarnej. Odwiedź stronę www.garmin.com
/numaps.
Aktualizowanie map
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 3).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 4).
3. W sekcji Aktualizacje map kliknij
Aktualizuj teraz.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
4
➊
➋
➌
Wyłączanie urządzenia
Urządzenie można całkowicie wyłączyć.
1. Przytrzymaj klawisz zasilania przez
3 sekundy.
UWAGA: Jeśli przytrzymasz klawisz
zasilania przez czas krótszy niż 3 sekundy,
urządzenie przełączy się w tryb uśpienia.
2. Wybierz Wył.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je
zresetować.
Przytrzymaj klawisz zasilania przez
10 sekund.
Informacje o trybie uśpienia
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii
baterii, gdy urządzenie nie jest używane.
W trybie uśpienia urządzenie zużywa bardzo
mało energii, a bateria po jednokrotnym
naładowaniu działa przez wiele tygodni.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Regulowanie głośności
1. Wybierz Głośność.
2. Wybierz opcję:
• Wyreguluj głośność ogólną za pomocą
suwaka.
• Wybierz , aby wyłączyć dźwięk
w urządzeniu.
• Wybierz i za pomocą suwaków
dostosuj głośność monitów systemu
nawigacyjnego, telefonu oraz
multimediów.
Włączanie trybu uśpienia
Naciśnij klawisz zasilania.
Wyłączanie trybu uśpienia
Gdy urządzenie jest w trybie uśpienia,
naciśnij klawisz zasilania i dotknij
dwukrotnie .
Regulowanie jasności ekranu
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2. Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
5
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu
głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają
informacje o funkcjach urządzenia. Niektóre
ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia
lub wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS.
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Więcej informacji na temat systemu
GPS można znaleźć na stronie
www.garmin.com/aboutGPS.
Wybierz
.
Środki transportu
Tryb samochodu
Stan funkcji Bluetooth (pojawia
się po nawiązaniu połączenia ze
zgodnym urządzeniem).
®
Wskaźnik środka transportu.
Bieżący czas.
Wiadomości myGarmin™.
Bieżąca temperatura.
Stan sygnału usług nüLink!™.
Stan naładowania baterii.
Tryb pieszego
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się
na innych zasadach, zależnie od wybranego
środka transportu.
Przykładowo w trybie samochodu, szacowany
czas przybycia jest obliczany w oparciu
o ograniczenia prędkości na drogach ujętych
w wyznaczonej trasie. Natomiast w trybie
pieszego czas przybycia jest obliczany
w oparciu o prędkość marszu.
UWAGA: Trasy piesze nie obejmują autostrad.
Jeśli w urządzeniu są załadowane mapy
cityXplorer™, trasy piesze mogą obejmować
transport publiczny (strona 30).
6
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Wybór środka transportu
Wybierz
.
Korzystanie z przycisków
znajdujących się na ekranie
• Wybierz , aby powrócić do menu
głównego.
• Przytrzymaj , aby szybko powrócić do
menu głównego.
• Dotknij i , aby wyświetlić więcej
informacji.
• Przytrzymaj lub , aby przewijać
szybciej.
• Wybierz , aby wyświetlić menu opcji
dla bieżącego ekranu.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Zapoznaj się z częścią „Ustawienia
systemowe”, aby zmienić układ klawiatury
(strona 62).
•
•
•
•
•
•
•
•
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Wybierz znak na klawiaturze, aby
wprowadzić literę lub cyfrę.
Wybierz
, aby wprowadzić spację.
Wybierz i , aby przesunąć kursor.
Wybierz , aby usunąć znak.
Wybierz i przytrzymaj , aby usunąć
cały wpis.
Wybierz , aby wybrać tryb języka
klawiatury.
Wybierz
, aby wprowadzić znaki
specjalne, takie jak znaki przestankowe.
Wybierz
, aby włączyć lub wyłączyć
pisownię wielkimi literami.
7
Menu główne
Menu główne
Informacje o dostosowywaniu
menu głównego
Możliwe jest utworzenie własnego menu
głównego poprzez dodanie ikon z innych
ekranów dostępnych w urządzeniu, takich
jak kategorie pozycji lub często używane
narzędzia. Można także edytować rozmiar
i pozycję ikon menu głównego.
Można przełączać się między domyślnym
a własnym menu głównym.
8
Dodawanie ikony do własnego menu
głównego
Menu główne może zawierać do 15 ikon.
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Menu główne > Dostosuj.
UWAGA: Ikony Dokąd?, Pokaż mapę oraz
Narzędzia są stałymi elementami menu
głównego i nie można ich usunąć.
2. Dotknij w polu, które chcesz wypełnić.
3. Dotknij ikony.
Ikona zostanie dodana do własnego menu
głównego.
PORADA: Wybierz , aby wyświetlić
dodatkowe ikony w danej kategorii.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
4. Dotknij Zapisz.
Edytowanie ikon w menu głównym
Przed rozpoczęciem edycji ikon należy
utworzyć własne menu główne (strona 8).
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Menu główne > Dostosuj.
2. Wybierz ikonę na stronie.
Menu główne
UWAGA: W menu głównym
zmieszczą się maksymalnie dwie duże
ikony.
• Dotknij
, aby zmniejszyć dużą
ikonę.
• Aby przesunąć ikonę, przeciągnij ją
na ekranie.
4. Dotknij kolejno
> Zapisz.
Wybór menu głównego
3. Dotknij opcji.
, aby usunąć ikonę.
• Dotknij
UWAGA: Usunięcie ikony ,
lub
spowoduje przeniesienie ich do
menu Narzędzia.
• Dotknij , aby powiększyć ikonę.
Ikona zwiększy rozmiar z jednej
komórki na cztery.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Można przełączać się między domyślnym
a własnym menu głównym. Podczas używania
domyślnego menu głównego elementy
dostosowane są zapisywane.
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Menu główne.
2. Wybierz Użyj domyślnego lub Użyj
dostosowanego.
9
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie pozycji
Urządzenie umożliwia wyszukiwanie pozycji
na wiele sposobów.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Według kategorii (strona 10)
Blisko innej pozycji (strona 12)
Poprzez literowanie nazwy (strona 14)
Według adresu (strona 14)
Przy użyciu mapy (strona 15)
Przy użyciu ostatnio znalezionych pozycji
(strona 15)
Przy użyciu współrzędnych (strona 15)
Przy użyciu zdjęć (strona 16)
Przy użyciu Ulubionych (strona 18)
Informacje o punktach
szczególnych
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia
zawierają miliony punktów szczególnych,
takich jak restauracje, hotele czy autousługi.
Za pomocą funkcji wyszukiwania punktów
szczególnych łatwo znajdziesz okoliczne firmy
i atrakcje.
Wyszukiwanie punktów szczególnych
wg kategorii
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Punkty
szczególne.
2. Wybierz kategorię.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz pozycję.
Zostanie wyświetlona mapa pozycji.
5. Wybierz Jedź!.
6. W razie potrzeby wybierz opcję:
• Wybierz Samochód.
• Wybierz Pieszo.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Wybierz Transport publiczny,
aby obliczyć trasę, którą będziesz
podróżować z wykorzystaniem
środków transportu publicznego oraz
pieszo.
UWAGA: Aby podróżować
z wykorzystaniem transportu
publicznego, w urządzeniu muszą
być załadowane mapy cityXplorer™
(strona 30).
7. W razie potrzeby wybierz trasę (strona 11).
•
Podgląd kilku tras jednocześnie
UWAGA: Aby włączyć funkcję podglądu kilku
tras jednocześnie, patrz strona 65.
Urządzenie oblicza trasy w oparciu o trzy
kryteria: najkrótszy czas, najkrótszy
dystans i najmniejsze zużycie paliwa. Przed
rozpoczęciem nawigacji można wybrać sposób
wyznaczania trasy.
Wyszukiwanie pozycji
Na wyświetlonej mapie zostaną
podświetlone trasy z krótszym czasem
przejazdu, najkrótszym dystansem
i mniejszym zużyciem paliwa.
2. Skorzystaj z przycisków na ekranie, aby
wybrać trasę (strona 7).
3. Wybierz Jedź!.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz
szukać w ramach kategorii.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Punkty
szczególne.
2. Wybierz kategorię.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz .
5. Podaj całą nazwę lub jej część.
6. Wybierz Gotowe.
1. Na mapie pozycji wybierz Jedź! i w razie
potrzeby Samochód (strona 10).
Dodawanie punktu do trasy
Dodanie postoju jest możliwe podczas podróży
wyznaczoną trasą w trybie samochodu
(strona 10).
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
11
Wyszukiwanie pozycji
1. Wybierz Dokąd?.
2. Wyszukaj pozycję (strona 10).
3. Wybierz Jedź!.
4. Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Wyszukiwanie w pobliżu innej
lokalizacji
Urządzenie domyślnie znajduje pozycje
najbliższe aktualnej pozycji. Można wyszukać
pozycję w pobliżu innego miasta lub pozycji.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > > Blisko.
2. Wybierz opcję, a następnie Zapisz.
3. W razie potrzeby wybierz pozycję.
Korzystanie z objazdu
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można
stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód,
takich jak prace drogowe.
UWAGA: Jeśli trasa, którą aktualnie
podróżujesz, jest jedyną rozsądną możliwością,
urządzenie może nie zaproponować objazdu.
12
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
wybierz , aby powrócić do menu
głównego.
2. Wybierz Objazd lub Przelicz.
Wyszukiwanie parkingów
Jest to usługa nüLink! (strona 44).
Użytkownik może wyszukać szczegółowe
informacje o parkingach, w tym o dostępności
miejsc na pobliskich parkingach
wielopoziomowych i cenach.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Parking.
2. Wybierz opcję.
3. Wybierz pozycję, w której znajduje się
parking.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
Po wyjęciu włączonego urządzenia z uchwytu
samochodowego bieżąca pozycja jest
zachowywana jako miejsce parkowania.
Wybierz kolejno Dokąd? > Parking >
Ostatnie miejsce.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Wyszukiwanie pozycji
Zapisywanie miejsca parkowania
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Parking.
2. Wybierz Znajdź parking lub Ostatnie
miejsce.
3. Wybierz kolejno > Zapisz.
4. W razie potrzeby wpisz nazwę.
Zatrzymywanie trasy
Podczas podróży wyznaczoną trasą,
wybierz .
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji,
skorzystaj z trybu nawigacji po bezdrożu.
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz kolejno Samochód > nüRoute >
Tryb obliczania > Bezdroże > Zapisz.
Trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Zapisywanie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca
najczęściej, można ustawić jako pozycję
domową.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > > Ustal
pozycję domową.
2. Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej
pozycji lub Ostatnio znalezione.
Pozycja zostanie zapisana w Ulubionych jako
„Dom” (strona 18).
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do
domu.
Resetowanie pozycji domowej
1. Wybierz kolejno Dokąd? >
pozycję domową.
2. Wybierz opcję.
> Ustal
Edytowanie informacji dotyczących pozycji
domowej
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Ulubione >
Dom.
2. Wybierz kolejno > Edytuj.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
13
Wyszukiwanie pozycji
3. Dokonaj zmian.
4. Wybierz Gotowe.
Wyszukiwanie pozycji
4. W razie potrzeby wybierz kartę Garmin,
aby przeszukać mapy Garmin załadowane
do urządzenia.
5. Wybierz pozycję.
Pozycje można wyszukiwać za pomocą
klawiatury ekranowej, podając adres lub
współrzędne, przeglądając mapę, a także na
inne sposoby.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być
inna w zależności od map załadowanych do
urządzenia.
Znajdowanie pozycji poprzez
literowanie nazwy
Jest to funkcja nüLink! (strona 44).
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Adres.
2. W razie potrzeby zmień województwo,
kraj lub region.
3. Wybierz opcję:
• Wybierz Literuj miasto lub Podaj
kod pocztowy, wpisz nazwę miasta
lub kod pocztowy i wybierz Gotowe.
Na niektórych obszarach funkcja
wyszukiwania kodu pocztowego jest
niedostępna.
• Wybierz Szukaj wszystko, aby
wyszukać wszystkie miasta
w wybranym województwie bądź
regionie.
4. Wpisz numer budynku i wybierz Gotowe.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Punkty
szczególne > Wyszukiwanie lokalne.
2. Wpisz nazwę firmy lub rodzaj firmy.
Można na przykład wprowadzić
„Starbucks” lub „kawa”.
3. Wybierz Gotowe.
Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania
z usług nüLink!, o ile będą dostępne.
14
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
5. Podaj nazwę ulicy i wybierz Gotowe.
6. W razie potrzeby wybierz ulicę.
7. W razie potrzeby wybierz adres.
Przeglądanie mapy
• Wybierz kolejno Dokąd? > Znajdź na
mapie.
• Więcej informacji na temat korzystania
z przycisków mapy można znaleźć
w punkcie „Korzystanie z mapy pozycji”
(strona 16).
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Znajdź na
mapie.
2. Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę,
aby wyświetlić przeszukiwany obszar.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji
miejsc wzdłuż drogi.
3. Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę,
skrzyżowanie lub adres.
Zostanie wyświetlony opis pozycji.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Wyszukiwanie pozycji
4. W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby
wyświetlić dodatkowe informacje.
Wyświetlanie listy ostatnio
znalezionych pozycji
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich
50 znalezionych pozycji.
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnio
znalezione.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych
miejsc
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnio
znalezione > > Wyczyść > Tak.
Wyszukiwanie miejsca przy użyciu
współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu
współrzędnych długości i szerokości
geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Współrzędne.
15
Wyszukiwanie pozycji
2. W razie potrzeby wybierz kolejno >
Format, wybierz właściwy format
współrzędnych dla używanego typu mapy
i wybierz Zapisz.
3. Wybierz szerokość geograficzną.
4. Podaj nową współrzędną i wybierz
Gotowe.
5. Wybierz długość geograficzną.
6. Podaj nową współrzędną i wybierz
Gotowe.
7. Wybierz Pokaż na mapie.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi
na stronie internetowej, aby wybrać
i załadować zdjęcia.
4. Odłącz urządzenie od komputera.
5. Włącz urządzenie.
6. W menu głównym wybierz kolejno
Dokąd? > Ulubione > Zdjęcia.
Zostanie wyświetlona lista zdjęć
z informacjami o pozycji.
7. Wybierz zdjęcie.
Korzystanie z nawigacji do zdjęć
Do urządzenia lub na kartę pamięci można
przesyłać zdjęcia, które zawierają informacje
o pozycji, a następnie tworzyć do nich trasy.
Mapa pozycji otwiera się po wybraniu pozycji
w menu Dokąd?.
Korzystanie z mapy pozycji
➊
➋
1. Podłącz urządzenie do komputera
(strona 60).
2. Odwiedź stronę http://connect.garmin.com
/photos.
➍
•
16
➎
➌
➏
Dotknij ➊, aby zapisać pozycję
w Ulubionych.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
•
•
•
•
•
•
W niektórych modelach należy dotknąć ➊,
aby wybrać numer telefonu do danej
pozycji, gdy urządzenie jest podłączone
do telefonu.
Dotknij dymku informacyjnego ➋, aby
wyświetlić więcej informacji o danej
pozycji.
Dotknij ➌, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
Dotknij ➍, aby powrócić do poprzedniej
strony.
Dotknij ➎ i przeciągnij, aby zobaczyć inny
obszar mapy.
Dotknij ➏, aby utworzyć szczegółową
trasę do danego miejsca.
Podgląd trasy na mapie
1. Na mapie pozycji wybierz dymek
informacyjny.
2. Wybierz pole z informacjami o trasie.
Ocenianie punktu szczególnego
Gdy opcja jest dostępna, można wyświetlać
i zmieniać oceny wystawione punktowi
szczególnemu.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Wyszukiwanie pozycji
1. Na mapie pozycji wybierz dymek
informacyjny.
2. Wybierz gwiazdki, aby ocenić punkt
szczególny.
Ocena zostanie zaktualizowana w urządzeniu.
Edytowanie numeru telefonu punktu
szczególnego
1. Na mapie pozycji wybierz dymek
informacyjny.
2. Wybierz kolejno > Edytuj numer
telefonu.
3. Wpisz poprawny numer telefonu i wybierz
Gotowe.
Zgłaszanie nieprawidłowego punktu
szczególnego
Jest to usługa nüLink! (strona 44).
Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje
się nieaktualny lub nieprawidłowy punkt
szczególny, można zgłosić błąd firmie Garmin,
co spowoduje jej pomijanie w kolejnych
wyszukiwaniach.
17
Wyszukiwanie pozycji
1. Na mapie pozycji wybierz dymek
informacyjny.
2. Wybierz kolejno > Zgłoś błąd > Tak.
Ta informacja zostanie wysłana do firmy
Garmin, gdy urządzenie odbierze sygnał
nüLink! lub gdy użytkownik połączy je
z serwisem myGarmin za pomocą komputera.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu
lub urządzenie nie odbiera sygnałów
satelitarnych, może użyć symulacji GPS, aby
ustawić symulowaną pozycję.
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > System.
2. Wybierz kolejno Symulacja GPS > Wł. >
Zapisz.
3. W menu głównym wybierz kolejno
Dokąd? > Znajdź na mapie.
4. Wybierz obszar na mapie.
Zostanie wyświetlony dymek
z informacjami o pozycji.
5. Wybierz kolejno > Ustal pozycję.
18
Ulubione
Można zapisać pozycje w Ulubionych, aby
można je było szybko odnaleźć i wyznaczyć
do nich trasy. Pozycja domowa jest również
zapisana w Ulubionych.
Zapisywanie pozycji w Ulubionych
1. Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2. Wybierz Zapisz.
3. Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4. Wybierz OK.
Pozycja zostanie zapisana w Ulubionych.
Zapisywanie pozycji w Ulubionych
1. Wyszukaj pozycję (strona 10).
2. Na mapie pozycji wybierz kolejno >
Zapisz > OK.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie ulubionych
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Ulubione.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz zapisaną pozycję.
Edytowanie ulubionych
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Ulubione.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz element Ulubionych.
4. Wybierz kolejno > Edytuj.
5. Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Aby przypisać kategorie do elementu
Ulubionych, wybierz Kategorie.
• Aby zapisać zdjęcie, wiążąc je
z elementem Ulubionych, wybierz
Przypisz zdjęcie (strona 41).
• Aby zmienić symbol używany do
zaznaczenia elementu Ulubionych na
mapie, wybierz Zmień symbol.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
6. Edytuj informacje.
7. Wybierz Gotowe.
Dodawanie kategorii
Ulubione można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu
Ulubione dopiero po zapisaniu co najmniej
12 elementów Ulubionych.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Ulubione.
2. Wybierz Ulubione.
3. Wybierz kolejno > Edytuj >
Kategorie.
4. Wybierz .
5. Wpisz nazwę kategorii i wybierz Gotowe.
Usuwanie Ulubionych
UWAGA: Usuniętych Ulubionych nie można
odzyskać.
1.
2.
3.
4.
Wybierz kolejno Dokąd? > Ulubione.
W razie potrzeby wybierz kategorię.
Wybierz Ulubione.
Wybierz kolejno > Usuń > Tak.
19
Wyszukiwanie pozycji
Planowanie podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży
można utworzyć i zapisać trasę z wieloma
celami podróży.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Planowanie
podróży.
2. Wybierz .
3. Wybierz Wybierz pozycję startową.
4. Wyszukaj pozycję (strona 10).
5. Wybierz Wybierz.
6. Aby dodać pozycje dodatkowe,
wybierz .
7. Wybierz Dalej.
8. Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
20
Edytowanie planu podróży
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Planowanie
podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
➋
➊
3. Wybierz opcję:
• Wybierz ➊, aby zmienić czas
przybycia lub wyjazdu.
• Wybierz kolejno ➊ > Czas, aby
zarejestrować czas spędzony
w lokalizacji.
• Wybierz ➋, aby zmienić środek
transportu lub preferencje trasy dla
wybranej części podróży.
• Wybierz Mapa, aby wyświetlić podróż
na mapie.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Wyszukiwanie pozycji
Podróż wg zapisanego planu podróży
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Planowanie
podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz Jedź!.
4. Po wyświetleniu monitu wybierz trasę
(strona 11).
Edytowanie zapisanej podróży
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Planowanie
podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz .
4. Wybierz opcję:
• Wybierz Zmień nazwę podróży.
• Wybierz Edytuj cele, aby dodać lub
usunąć pozycje bądź zmienić ich
kolejność.
• Wybierz Usuń podróż.
• Wybierz Optymalizuj kolejność, aby
zaplanować postoje podczas podróży
w najkorzystniejszej kolejności.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
21
Polecenie głosowe
Polecenie głosowe
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest
dostępna dla wszystkich języków i regionów.
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę
urządzenia poprzez wypowiadanie słów
i poleceń. Menu funkcji poleceń głosowych
dostarcza komunikaty głosowe oraz listę
dostępnych poleceń.
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem
lub frazą, której wymówienie powoduje
uaktywnienie funkcji poleceń głosowych.
Domyślną frazą aktywacji jest Polecenia
głosowe.
22
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko
przypadkowego wymówienia frazy aktywacji,
ustawiając silną frazę aktywacji.
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Polecenia
głosowe > Dostosuj frazę.
2. Podaj nową frazę aktywacji.
Podczas podawania frazy aktywacji
urządzenie wskaże jej siłę.
3. Wybierz Gotowe.
Włączenie funkcji poleceń
głosowych
Wymów frazę aktywacji.
Zostanie wyświetlone menu funkcji
poleceń głosowych.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Polecenia głosowe — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku
urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia,
taki jak głosy lub radio, aby poprawić
dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one
wyświetlane na ekranie.
• Reaguj na komunikaty głosowe
z urządzenia stosownie do sytuacji.
• Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby
ograniczyć szanse przypadkowych
uruchomień funkcji poleceń głosowych.
• Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki
potwierdzające włączenie i wyłączenie
trybu poleceń głosowych.
• Nie wymawiaj polecenia, gdy w prawym
górnym rogu zostanie wyświetlony
symbol
.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
•
Polecenie głosowe
Wymów polecenie, gdy w prawym górnym
.
rogu zostanie wyświetlony symbol
Rozpoczynanie podróży
trasą za pomocą poleceń
głosowych
Można wymawiać nazwy popularnych
i znanych pozycji.
1. Wymów frazę aktywacji.
2. Wymów Znajdź wg nazwy.
3. Posłuchaj komunikatu głosowego
i wymów nazwę pozycji.
Zostanie wyświetlona lista pozycji.
23
Polecenie głosowe
4. Wymów numer linii.
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń
głosowych można wyłączyć bez konieczności
wyciszania wszystkich dźwięków
w urządzeniu.
5. Wymów Nawiguj.
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Polecenia
głosowe > .
2. Wybierz kolejno Wycisz instrukcje >
Włączone.
Wyłączanie funkcji poleceń
głosowych
Wyszukiwanie adresu
1. Wymów Polecenia głosowe.
2. Wymów Znajdź adres.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
24
Wyłączenie funkcji poleceń głosowych uchroni
przed przypadkowym włączaniem trybu
poleceń głosowych w trakcie rozmowy.
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Polecenia
głosowe > .
2. Wybierz kolejno Polecenia głosowe >
Wyłączone.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Strony mapy
Podróż trasą samochodową
Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga
w szachownicę wskazuje cel.
Podczas podróży urządzenie kieruje
użytkownika do celu za pomocą komunikatów
głosowych, strzałek na mapie i wskazówek
kierunkowych wyświetlanych przy górnej
krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie
z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie
ponownie przelicza trasę i podaje nowe
wskazówki.
Strony mapy
Zmiana pola danych mapy
1. Dotknij pola danych znajdującego się
w lewym dolnym rogu mapy.
2. Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3. Dotknij Zapisz.
Aktualizowanie ograniczeń prędkości
uwaga
Ikony ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują
z kierowcy obowiązku przestrzegania
wszelkich ograniczeń podawanych na znakach
drogowych i stosowania zasad bezpiecznej
jazdy w każdych okolicznościach. Firma
Garmin nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne mandaty lub pozwy będące
konsekwencją nieprzestrzegania przepisów
drogowych.
Podczas jazdy po głównych drogach może
zostać wyświetlona ikona wskazująca
ograniczenie prędkości obowiązujące na danej
drodze.
1. Na mapie wybierz kolejno
limit prędkości.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
> Ustaw
25
Strony mapy
2. Wybierz
i
, aby ustawić
ograniczenie prędkości.
Korzystanie z funkcji myTrends
Funkcja myTrends™ przewiduje, kiedy
użytkownik jedzie do pozycji, do których
często podróżuje, i na pasku nawigacji na
mapie wyświetla daną pozycję, szacowany
czas podróży oraz informacje o utrudnieniach
drogowych.
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz kolejno Samochód > nüRoute >
myTrends > Włączone.
3. Zapisz pozycję, taką jak dom czy
miejsce pracy, jako element Ulubionych
(strona 18).
4. Gdy na pasku nawigacyjnym są dostępne
informacje myTrends, można go wybrać,
aby wyświetlić informacje o trasie.
26
Wyświetlanie informacji o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą
prędkość i umożliwia dostęp do statystyk
podróży.
PORADA: Jeśli w podróży występują częste
przerwy, należy pozostawiać włączone
zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie mogło
dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz pole Prędkość.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Resetowanie informacji o podróży
1. Na mapie wybierz pole Prędkość.
2. Wybierz .
3. Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą
wybierz Zeruj wszystko, aby
wyzerować dane we wszystkich
polach na stronie, z wyjątkiem
prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby
wyzerować informacje wyświetlane
w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną
prędkość, aby wyzerować prędkość
maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby
wyzerować licznik.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Strony mapy
Wyświetlanie listy zwrotów
W trakcie podróży wyznaczoną trasą
samochodową można wyświetlić listę
wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz
odległości pomiędzy kolejnymi zwrotami.
1. Dotknij paska tekstowego u góry strony
mapy.
2. Wybierz zwrot.
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu.
Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone
obrazy skrzyżowań na głównych drogach.
27
Strony mapy
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
samochodową wybierz pasek nawigacji
u góry mapy.
2. Wybierz kolejno > Mapa.
Wyświetlanie następnego zwrotu
Podczas gdy użytkownik podróżuje
wyznaczoną trasą samochodową, w lewym
górnym rogu mapy wyświetlany jest podgląd
następnego zwrotu, zmiany pasów lub innego
manewru. Ten podgląd pokazuje dystans do
następnego zwrotu lub manewru oraz pas,
którym należy jechać, jeśli dane te są dostępne.
Na mapie wybierz
następny zwrot.
28
Wyświetlanie widoku skrzyżowania
Podczas podróży wyznaczoną trasą
samochodową można wyświetlać podgląd
skrzyżowań na głównych drogach. Gdy
zbliżasz się do skrzyżowania na trasie, na
krótki czas zostaje wyświetlony jego obraz
(jeśli jest dostępny).
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić
skrzyżowanie, jeśli jest dostępny jego
podgląd.
, aby wyświetlić
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Korzystanie z mapy do
nawigacji pieszej
W trybie pieszego trasa jest wyświetlana na
mapie dwuwymiarowej (2D).
➊
➌
•
•
•
•
➋
➊
➍
Strony mapy
Informacje o ikonie pozycji pieszego
Podczas nawigacji w trybie pieszego ikona
pozycji wskazuje na mapie przybliżoną
pozycję oraz kierunek podróży.
Kółko wokół ikony pozycji wskazuje
dokładność pozycji na mapie. Im mniejsze
kółko wokół wyświetlonej pozycji, tym jest
ona dokładniejsza.
Wybierz ➊, aby przełączyć na inny
odcinek trasy.
Wybierz ➋, aby wyświetlić plan podróży.
Wybierz ➌, aby wyśrodkować mapę na
bieżącej pozycji.
Wybierz ➍, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
29
Strony mapy
Opcje transportu publicznego
Jeśli w urządzeniu są zainstalowane mapy
cityXplorer, urządzenie oblicza trasę
przy uwzględnieniu środków transportu
publicznego, takich jak autobusy czy metro,
oraz dystansu do pokonania pieszo.
UWAGA: Mapy cityXplorer nie są domyślnie
dostępne w urządzeniu. Mapy cityXplorer
można kupić na stronie http://my.garmin.com.
Żółte ikony wskazują metody nawigacji
wykorzystywane na poszczególnych odcinkach
trasy. Przykładowo, gdy zobaczysz ikonę ,
w tym miejscu trasy wsiądź do autobusu.
Czarne punkty na mapie oznaczają przystanki
transportu publicznego na trasie podróży.
UWAGA: Można zmieniać środki transportu
publicznego i ograniczyć dystans trasą pieszą
(strona 63).
30
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
Rozmowy przez zestaw
głośnomówiący
Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth®
urządzenie może łączyć się z telefonem
komórkowym i pełnić funkcję zestawu
głośnomówiącego. Aby ustalić, czy telefon
komórkowy z technologią Bluetooth jest
zgodny z urządzeniem, odwiedź stronę
www.garmin.com/bluetooth.
Telefon może nie obsługiwać funkcji
głośnomówiących zapewnianych przez
urządzenie.
Włączanie bezprzewodowej
technologii Bluetooth
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Bluetooth.
2. Wybierz kolejno Bluetooth > Włączone >
Zapisz.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Parowanie telefonu
Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw
głośnomówiący, należy sparować urządzenie ze
zgodnym telefonem komórkowym. Parowanie
telefonu z urządzeniem umożliwia wzajemne
rozpoznawanie się telefonu i urządzenia oraz
ich szybkie połączenie.
1. Umieść telefon i urządzenie w odległości
33 stóp (10 metrów) od siebie.
2. W urządzeniu włącz bezprzewodową
technologię Bluetooth (strona 31).
3. Wybierz opcję:
• Wybierz Dodaj telefon.
• Jeśli został już sparowany inny telefon,
wybierz Telefon > .
4. W telefonie włącz bezprzewodową
technologię Bluetooth.
5. W urządzeniu wybierz OK.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń
Bluetooth znajdujących się w zasięgu.
31
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
6. Wybierz z listy swój telefon i wybierz OK.
7. W razie potrzeby potwierdź, że urządzenie
może się połączyć.
8. W razie potrzeby w telefonie wpisz numer
PIN urządzenia dla połączeń Bluetooth
(1234).
Po sparowaniu urządzeń — porady
• Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia
mogą łączyć się automatycznie za każdym
razem, gdy zostaną włączone.
• Po nawiązaniu połączenia między
telefonem i urządzeniem można
wykonywać połączenia telefoniczne.
• Po włączeniu urządzenie będzie próbowało
nawiązać połączenie z ostatnim telefonem,
z którym było połączone.
• Może być konieczne ustawienie
telefonu, aby automatycznie łączył się
z urządzeniem, gdy jest ono włączone.
32
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz
opcję:
• Wybierz Odbierz.
• Wybierz Ignoruj, aby zignorować
połączenie.
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
1. W trakcie rozmowy wybierz .
2. Wybierz opcję:
• Aby przenieść dźwięk do telefonu,
wybierz Telefon.
PORADA: Korzystaj z tej funkcji,
gdy chcesz wyłączyć urządzenie
i kontynuować połączenie lub gdy
potrzebujesz prywatności.
• Aby przenieść dźwięk z telefonu
do urządzenia, wybierz Zestaw
głośnomówiący.
• Aby wyświetlić klawiaturę, wybierz
Klawiatura.
PORADA: Można użyć tej funkcji,
aby korzystać z automatycznych
systemów, takich jak poczta głosowa.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
•
•
Aby wyciszyć mikrofon, wybierz
Wycisz.
Aby się rozłączyć, wybierz Zakończ.
Korzystanie ze spisu
telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do
urządzenia przy każdym połączeniu urządzenia
z telefonem. Spis telefonów może być dostępny
dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony
nie obsługują tej funkcji.
1. Wybierz kolejno Telefon > Spis telefonów.
2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz Połącz.
Wybieranie numeru telefonu
punktu szczególnego
1. Wybierz kolejno Telefon > Punkty
szczególne.
2. Wybierz punkt szczególny (strona 10).
3. Wybierz Połącz.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Wybieranie numeru
1. Wybierz kolejno Telefon > Wybierz.
2. Wpisz liczbę.
3. Wybierz Wybierz.
Zapisywanie domowego
numeru telefonu
1. Wybierz kolejno Telefon > Dzwoń do
domu.
2. Wybierz opcję:
• Wybierz Podaj numer telefonu,
wprowadź numer domowy i wybierz
Gotowe.
• Wybierz Wybierz ze spisu telefonów,
wybierz numer ze spisu telefonów,
a następnie wybierz Gotowe.
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba
podać domowy numer telefonu.
Wybierz kolejno Telefon > Dzwoń do
domu.
33
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
Korzystanie z historii
połączeń
Korzystanie z wybierania
głosowego
1. Wybierz kolejno Telefon > Historia
połączeń.
2. Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio
wykonane połączenia będą wyświetlane
u góry.
3. Wybierz połączenie.
1. Wybierz kolejno Telefon > Wybieranie
głosowe.
2. Wymów nazwę kontaktu.
Historia połączeń jest pobierana z telefonu
do urządzenia przy każdym jego połączeniu
z telefonem. Historia połączeń może być
dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre
telefony nie obsługują tej funkcji.
Zanim będzie można nawiązywać połączenia,
korzystając z wybierania głosowego, telefon
może wymagać „ćwiczeń” w rozpoznawaniu
poleceń głosowych. Zapoznaj się z instrukcją
obsługi telefonu.
Sprawdzanie statusu telefonu
Można sprawdzić poziom naładowania baterii
i siłę sygnału w telefonie.
Wybierz kolejno Telefon > Status
telefonu.
34
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Korzystanie z narzędzi
Korzystanie z narzędzi
Wyświetlanie informacji
o aktualnej pozycji
Skorzystaj ze strony Gdzie jestem? w celu
wyświetlenia informacji o aktualnej pozycji.
Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb
ratowniczych o swojej pozycji.
Wybierz kolejno Narzędzia > Gdzie
jestem?.
Wyszukiwanie usług w pobliżu
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Gdzie
jestem?.
2. Wybierz Szpitale, Posterunki policji lub
Paliwo, aby wyświetlić najbliższe pozycje
w wybranej kategorii.
Korzystanie z Pomocy
Wybierz kolejno Narzędzia > Pomoc, aby
wyświetlić informacje na temat korzystania
z urządzenia.
Informacje o książkach audio
 Uwaga
Ustawianie wysokiego poziomu głośności
w urządzeniu lub w słuchawkach nausznych
bądź dousznych może spowodować trwałe
uszkodzenie słuchu. O zbyt wysokim natężeniu
dźwięku świadczy zazwyczaj brak możliwości
usłyszenia, o czym rozmawiają znajdujące
się w pobliżu osoby. Z wysokich poziomów
głośności należy korzystać możliwie
jak najkrócej. W przypadku zauważenia
u siebie zjawiska „dzwonienia” w uszach
lub przytłumienia słuchu należy przerwać
korzystanie ze słuchawek i poddać się badaniu
słuchu.
Urządzenie może odtwarzać książki audio
ze strony Audible.com. Funkcja ta wymaga
subskrybowania strony Audible.com. Przejdź
do strony www.audible.com/garmin, aby
uaktywnić 30-dniową bezpłatną subskrypcję
próbną.
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Narzędzia >
Pomoc > .
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
35
Korzystanie z narzędzi
Wczytywanie książek audio do
urządzenia
Aby wczytać książki audio do urządzenia,
należy zasubskrybować stronę Audible.com.
Przejdź do strony www.audible.com/garmin,
aby uzyskać więcej informacji.
1. Podłącz urządzenie do komputera
(strona 3).
2. Korzystając z komputera, zaloguj się do
konta Audible.com.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi
na stronie Audible.com, aby wczytać
książki audio do urządzenia.
Odtwarzanie książki audio
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Odtwarzacz
Audible.
2. Wybierz Przeglądaj.
3. Wybierz opcję:
• Aby wybrać książkę według tytułu,
wybierz Tytuły.
• Aby wybrać książkę według autora,
wybierz Autorzy, a następnie wskaż
autora.
36
•
Aby wybrać książkę według narratora,
wybierz Narratorzy, a następnie
wskaż narratora.
4. Wybierz książkę.
5. Wybierz opcję sterowania odtwarzaniem.
• Aby dodać zakładkę, wybierz .
• Aby wstrzymać odtwarzanie,
wybierz .
Aby wznowić odtwarzanie,
wybierz .
• Aby szybko przewijać książkę do
przodu i wstecz, użyj suwaka u góry
strony.
• Aby przejść do następnego rozdziału,
wybierz
.
• Aby przejść do poprzedniego
rozdziału, wybierz
.
• Aby szybko przewijać do przodu,
przytrzymaj
.
.
• Aby szybko cofnąć, przytrzymaj
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Dodawanie zakładki
Podczas odtwarzania książki audio odtwarzacz
automatycznie wznawia książkę audio
w miejscu, w którym odtwarzanie zostało
ostatnio przerwane. Aby zaznaczyć określone
miejsce w książce audio, można dodać
zakładkę.
Podczas odtwarzania książki audio wybierz
kolejno > Zakładka.
Wznawianie odtwarzania z zakładki
1. Podczas odsłuchiwania książki audio
wybierz .
2. Wybierz zakładkę.
Zmiana nazwy zakładki
Domyślnie urządzenie nazywa zakładkę,
używając jej daty utworzenia. Można zmienić
nazwę zakładki.
1. Podczas odsłuchiwania książki audio
wybierz kolejno > > Zmień nazwę
zakładek.
2. Wybierz zakładkę.
3. Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Korzystanie z narzędzi
Usuwanie zakładki
1. Podczas odsłuchiwania książki audio
wybierz kolejno > > Usuń zakładki.
2. Wybierz zakładkę.
Informacje o ecoRoute
Funkcja ecoRoute™ oblicza zużycie paliwa
przez pojazd i koszt paliwa związany
z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia
pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.
Dane obliczane przez funkcję ecoRoute
mają charakter szacunkowy. Dane nie są
odczytywane bezpośrednio z pojazdu, jeśli
użytkownik nie korzysta z urządzenia ecoRoute
HD. Aby otrzymywać bardziej dokładne
raporty dotyczące zużycia paliwa tworzone
na podstawie marki samochodu i zwyczajów
kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia
paliwa (strona 38).
37
Korzystanie z narzędzi
Urządzenie ecoRoute HD
Po podłączeniu urządzenia ecoRoute HD
system nawigacji może otrzymywać informacje
o pojeździe w czasie rzeczywistym, takie jak
komunikaty o błędach, obroty silnika czy
napięcie akumulatora. Urządzenie dostarcza
dane odczytywane z pojazdu przez urządzenie
ecoRoute HD podczas obliczania danych
ecoRoute.
Informacje na temat zgodności oraz
możliwości zakupu można znaleźć na stronie
www.garmin.com/ecoroute.
Konfigurowanie profilu pojazdu
Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute
trzeba podać informacje o pojeździe.
1. Wybierz kolejno Narzędzia > ecoRoute™.
2. Wprowadź informacje o paliwie
i przebiegu.
38
Zmiana ceny paliwa
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
ecoRoute™ > Na stacji.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz Dalej.
3. Wybierz Tak.
Kalibracja zużycia paliwa
Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na
otrzymywanie dokładniejszych raportów
o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu jazdy.
Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku
paliwa.
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
ecoRoute™ > Na stacji.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa.
3. Wprowadź ilość paliwa, jaką zużył pojazd
od czasu ostatniego tankowania.
4. Wprowadź odległość, jaką pojazd
przejechał od czasu ostatniego tankowania.
5. Wybierz Dalej.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Korzystanie z narzędzi
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa
przez pojazd.
6. Wybierz Zapisz.
Informacje o wyniku ecoChallenge
Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy,
pomagając maksymalnie ograniczyć zużycie
paliwa przez pojazd. Im wyższy wynik
ecoChallenge, tym większa oszczędność
paliwa. Narzędzie ecoChallenge zbiera dane
i oblicza wynik zawsze, gdy urządzenie
znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie
samochodu.
Wyświetlanie wyników ecoChallenge
•
•
Wyświetl bieżący wynik w ikonie
ecoChallenge na mapie.
Wybierz , aby wyświetlić szczegółowe
wyniki.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Informacje o wyniku ecoChallenge
•
•
•
•
•
Bieżąca — wyświetla ocenę za bieżącą
jazdę.
Razem — wyświetla średnią z prędkości
pojazdu, oceny za przyspieszenie oraz
oceny za hamowanie.
Prędkość — wyświetla ocenę za jazdę
z optymalną prędkością pod kątem zużycia
paliwa (70–100 km/h dla większości
pojazdów).
Przyspieszenie — wyświetla ocenę za
płynne i stopniowe przyspieszanie. Za
gwałtowne przyspieszanie traci się punkty.
Hamowanie — wyświetla ocenę za płynne
i stopniowe hamowanie. Za gwałtowne
hamowanie traci się punkty.
Usuwanie wyniku ecoChallenge z mapy
Wybierz kolejno
Ukryj > Zapisz.
>
> Ustawienia >
39
Korzystanie z narzędzi
Zerowanie wyników ecoChallenge
Wybierz kolejno
>
> Zeruj.
Wyświetlanie informacji o zużyciu
paliwa
Można wyświetlić informacje o zużyciu
paliwa, łącznych kosztach paliwa oraz średnim
zużyciu paliwa.
1. Wybierz kolejno Narzędzia > ecoRoute >
Zużycie paliwa.
2. Wybierz część wykresu, którą chcesz
powiększyć.
Raporty o przebiegu
W raportach o przebiegu są uwzględniane
takie dane, jak: dystans, czas, średnie zużycie
paliwa oraz koszt paliwa dotyczące dojazdu do
wyznaczonego celu.
Wyświetlanie raportu o przebiegu
Zapisane raporty o przebiegu można
wyświetlać w urządzeniu.
PORADA: Raporty o przebiegu można
również przeglądać w folderze Raporty na
dysku/woluminie urządzenia (strona 60).
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
ecoRoute™ > Raport o przebiegu.
2. Wybierz raport.
Zerowanie danych ecoRoute
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
ecoRoute™ > Profil pojazdu.
2. Wybierz kolejno > Zeruj.
Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej
przebytej trasy. W przypadku przerwania
trasy w urządzeniu zostanie utworzony raport
o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.
40
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Przeglądanie zdjęć
Można wyświetlać zdjęcia, które zostały
zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci.
Więcej informacji na temat ładowania zdjęć do
urządzenia można znaleźć na strona 60.
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Przeglądarka zdjęć.
2. Użyj strzałek, aby przewijać zdjęcia.
3. Wybierz zdjęcie.
Wyświetlanie pokazu slajdów
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz .
Podczas wyświetlania pokazu slajdów
można go zatrzymać, dotykając ekranu.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Korzystanie z narzędzi
Ustawianie zdjęcia jako tapety
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Wybierz kolejno > Ustaw jako tapetę.
4. Dostosuj tapetę za pomocą przycisków na
ekranie.
5. Wybierz Zapisz.
Usuwanie zdjęć
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Wybierz kolejno > Usuń > Tak.
41
Korzystanie z narzędzi
Korzystanie z funkcji czasu na
świecie
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Czas na
świecie.
2. W razie potrzeby wybierz miasto, wpisz
jego nazwę i wybierz Gotowe.
Wyświetlanie mapy świata
Wybierz kolejno Narzędzia > Czas na
świecie > .
Godziny nocne wyświetlane są
w zacieniowanym obszarze mapy.
Korzystanie z kalkulatora
Wybierz kolejno Narzędzia > Kalkulator.
Wykonywanie zrzutów
ekranowych
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Wyświetlanie > Zrzut
ekranowy > Włączone.
2. Wybierz , aby wykonać zrzut ekranowy.
Plik bitmapy zostanie zapisany w folderze
Screenshot na dysku urządzenia (strona 60).
42
Przeliczanie jednostek
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Przelicznik
jednostek.
2. W razie potrzeby wybierz przycisk
znajdujący się obok pozycji Przelicz,
wskaż kategorię pomiarów i wybierz
Zapisz.
3. W razie potrzeby wybierz przycisk
jednostki, wskaż żądaną jednostkę
i wybierz Zapisz.
4. Zaznacz pole wyboru pod jednostką, którą
chcesz przeliczyć.
5. Wpisz numer i wybierz Gotowe.
Ręczne ustawianie kursów walut
Jest to funkcja nüLink (strona 44). Urządzenie
automatycznie aktualizuje kursy walut.
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Waluta.
2. W razie potrzeby wybierz przycisk walut,
wskaż żądaną walutę i wybierz Zapisz.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
3. Zaznacz pole wyboru pod walutą, którą
chcesz przeliczyć.
4. Wpisz kwotę i wybierz Gotowe.
Wybór języków w przewodniku
językowym
W przypadku tłumaczenia słów i fraz można
wybrać język, w którym ma zostać wykonany
przekład.
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Przewodnik
językowy > Słowa i frazy.
2. Wybierz kolejno > Język.
3. Wybierz Z, wskaż język, z którego chcesz
wykonać tłumaczenie, i wybierz Zapisz.
4. Wybierz Na, wskaż język, na który chcesz
wykonać tłumaczenie, i wybierz Zapisz.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Korzystanie z narzędzi
Tłumaczenie słów i fraz
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Przewodnik
językowy > Słowa i frazy.
2. Wybierz kategorię i podkategorie.
3. W razie potrzeby wybierz , wpisz słowo
kluczowe i wybierz Gotowe.
4. Wybierz wybrane słowo lub frazę.
5. Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.
Korzystanie ze słownika
dwujęzycznego
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Przewodnik
językowy > Słowniki.
2. Wybierz słownik.
3. W razie potrzeby wybierz , wpisz słowo
i wybierz Gotowe.
4. Wybierz słowo.
5. Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.
43
Korzystanie z funkcji nüLink!
Korzystanie z funkcji
nüLink!
Korzystając z subskrypcji Usług Garmin
nüLink!, można pobierać i wyświetlać
informacje, takie jak ceny paliw, wydarzenia
lokalne czy pogoda. Urządzenie obejmuje
podstawową subskrypcję nüLink!, która
jest aktywowana po pierwszym włączeniu
urządzenia.
Aby korzystać z tych funkcji, należy posiadać
ważną subskrypcję nüLink!, a urządzenie musi
odbierać sygnał nüLink!. Funkcje nüLink! nie
są dostępne na wszystkich obszarach.
Wyświetlanie prognozy
pogody
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Pogoda.
Zostanie wyświetlona prognoza pogody dla
bieżącej pozycji.
2. Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa
prognoza pogody dla wybranego dnia.
Wyszukiwanie godzin
seansów filmowych
Można wyszukiwać godziny seansów
filmowych i lokalizacje najbliższych kin.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Godziny
seansów filmowych.
2. W razie potrzeby wybierz kolejno >
Wybierz dzień i wskaż żądany dzień.
3. Wybierz Szukaj wg tytułu filmu lub
Wyszukaj wg nazwy kina.
4. Wybierz film i kino.
44
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Korzystanie z funkcji nüLink!
Wyszukiwanie wydarzeń
lokalnych
Można wyszukiwać godziny, ceny biletów
i pozycje wydarzeń lokalnych.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Wydarzenia
lokalne.
2. W razie potrzeby wybierz kolejno >
Wybierz dzień i wskaż żądany dzień.
3. Wybierz kategorię.
4. Wybierz wydarzenie.
Wyszukiwanie stacji
benzynowych i cen
Wyświetlanie wiadomości
myGarmin
Umożliwia wyświetlanie wiadomości
z myGarmin™, takich jak powiadomienia
o aktualizacjach oprogramowania i map.
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
myGarmin™.
Jeśli masz nieprzeczytane wiadomości, ich
liczba ukaże się na ikonie myGarmin.
2. Wybierz temat wiadomości.
Zostanie wyświetlona cała wiadomość.
Sprawdzanie statusu lotu
Można wyszukiwać pobliskie stacje paliw
i porównywać ceny paliwa.
Możesz wyświetlić informacje o statusie lotu,
w tym czasu odlotu i przylotu oraz opóźnienia.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Ceny paliw.
2. W razie potrzeby wybierz kolejno >
Typ Paliwa, wskaż typ paliwa i wybierz
Zapisz.
3. Wybierz stację paliw.
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Status lotu.
2. W razie potrzeby wybierz kolejno >
Blisko i wprowadź nazwę miasta.
3. Wybierz lotnisko.
4. Wybierz opcję:
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
45
Korzystanie z funkcji nüLink!
• Wybierz Sprawdź numer lotu, podaj
numer lotu i wybierz Gotowe.
Wybierz Szukaj wg przybycia
i wybierz linię lotniczą.
• Wybierz Szukaj wg odlotu, wybierz
Wg miasta docelowego, Wg kodu
lotniska lub Wszystkie odloty
i wprowadź odpowiednie informacje.
5. Wybierz lot.
6. W razie potrzeby wybierz kolejno >
Następny etap, aby sprawdzić informacje
dotyczące stanu dalszych lotów.
•
Tworzenie konta w sklepie
nüLink!
Aby zakupić usługi nüLink!™, należy
włączyć w urządzeniu możliwość kupowania,
a urządzenie musi odbierać sygnał nüLink!.
Usługi te nie są dostępne na wszystkich
obszarach.
1. Zarejestruj urządzenie (strona 4).
2. Zaloguj się do konta myGarmin
i wprowadź informacje o karcie
kredytowej, które będą wykorzystywane
podczas przyszłych zakupów nüLink!.
Sprawdzanie stanu konta
Użytkownik może sprawdzić stan subskrypcji
usług Garmin nüLink! obejmujący stan
rozliczeń i daty wygaśnięcia subskrypcji
podstawowej oraz subskrypcji płatnych usług.
46
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
1. Wybierz kolejno Sklep >
2. Wybierz usługę.
> Stan konta.
Dodawanie usługi nüLink!
Można dodawać darmowe i płatne usługi ze
sklepu nüLink!. Opłaty za zakupy zostaną
pobrane z karty kredytowej, która została
ustawiona w koncie myGarmin. Opłaty za
subskrypcje cykliczne są pobierane co miesiąc
z karty kredytowej, aż do czasu anulowania
usługi. W przypadku niektórych usług możliwa
jest aktywacja darmowego okresu próbnego.
1. Wybierz Sklep.
2. Wybierz usługę.
3. Wykonaj następujące czynności:
• Aby zainstalować darmową usługę,
wybierz Instaluj.
• Aby wykupić płatną subskrypcję,
wybierz Kup.
• Aby odnowić subskrypcję, wybierz
Odnów.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Korzystanie z funkcji nüLink!
Aby zaktualizować subskrypcję,
wybierz Aktualizuj.
• Aby aktywować darmową subskrypcję
próbną, wybierz Włącz na próbę.
4. W razie potrzeby wybierz subskrypcję lub
wersję próbną.
5. Zapoznaj się z warunkami i zaakceptuj je.
•
Zaawansowane ustawienia
pogody
Te funkcje mogą wymagać subskrypcji
(strona 46).
Wyświetlanie radaru pogodowego
Użytkownik może wyświetlić animowany
i oznaczony kolorami obraz aktualnych
warunków pogodowych (radar pogodowy),
jak również ikonę pogody na mapie. Ikona
pogody zmienia się w zależności od panującej
w pobliżu pogody: deszczu, śniegu czy burzy.
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Pogoda.
2. W razie potrzeby wybierz miasto.
3. Wybierz kolejno > Radar pogodowy.
47
Korzystanie z funkcji nüLink!
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na
mapie mogą się pojawić ostrzeżenia pogodowe.
Można także wyświetlić mapę ostrzeżeń
pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1 Wybierz kolejno Narzędzia > Pogoda.
2. W razie potrzeby wybierz miasto.
3. Wybierz kolejno > Ostrzeżenia
pogodowe.
Sprawdzanie warunków drogowych
Użytkownik może sprawdzić warunki
pogodowe, wyświetlając mapę pogody dla
aktualnej pozycji lub dla okolicy wybranego
miasta.
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Pogoda.
2. W razie potrzeby wybierz miasto.
3. Wybierz kolejno > Warunki drogowe.
48
Wyświetlanie prognozy pogody
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Pogoda.
Zostanie wyświetlona prognoza pogody dla
bieżącej pozycji.
2. Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa
prognoza pogody dla wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu
innego miasta
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Pogoda >
Aktualna pozycja.
2. Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego
miasta, wybierz je z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz
Dodaj miasto i podaj nazwę tego
miasta.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Korzystanie z funkcji nüLink!
Wyszukiwanie adresu za
pomocą spisu telefonów
Adresy można wyszukiwać za pomocą spisu
telefonów.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Książka
telefoniczna.
2. Wybierz opcję:
• Aby wyszukiwać na podstawie imienia
lub nazwiska, wybierz Wg nazwy.
• Aby wyszukiwać na podstawie
numeru telefonu, wybierz Wg numeru
telefonu.
UWAGA: Opcja nie jest dostępna we
wszystkich miejscach.
3. Wpisz nazwisko lub numer telefonu
i wybierz Gotowe.
4. W razie potrzeby wybierz spis.
Informacje o kamerach
monitorujących
 Uwaga
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność
ani za konsekwencje korzystania z bazy danych
własnych punktów szczególnych (POI) i kamer
monitorujących.
Informacje o kamerach monitorujących
dostępne są tylko dla niektórych obszarów.
Sprawdź ich dostępność na stronie
http://my.garmin.com. Dla tych obszarów
urządzenie zawiera pozycje setek kamer
monitorujących. Urządzenie będzie
ostrzegać o zbliżaniu się do miejsca kamery
monitorującej oraz powiadomi o zbyt szybkiej
jeździe. Dane są uaktualniane przynajmniej
co tydzień, tak więc użytkownik zawsze ma
dostęp do aktualnych informacji.
Zgłaszanie kamer monitorujących
Użytkownicy mogą na bieżąco zgłaszać
obecność kamer monitorujących, w tym kamer
przejazdu na czerwonym świetle i radarów
policyjnych, w miarę ich napotykania.
1. Na mapie wybierz
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
.
49
Korzystanie z funkcji nüLink!
2. W menu Zgłoś kamerę monitorującą
wybierz opcję:
• Mój kierunek.
• Z naprzeciwka.
Informacja o umiejscowieniu kamery
monitorującej zostanie udostępniona innym
użytkownikom.
Informacje o użytkownikach kamer
monitorujących
Użytkownicy kamer to kierowcy, którzy
mają możliwość zgłaszania lokalizacji kamer
monitorujących, dzięki czemu baza danych
dotyczących kamer monitorujących jest
aktualna i dokładna. Pole danych Użytkownicy
wyświetla liczbę użytkowników w określonej
odległości i może zawierać ocenę zgłoszeń
użytkowników.
Wyświetlanie informacji od użytkowników
1. Wybierz Pokaż mapę.
2. Wybierz dowolne pole danych
(z wyjątkiem pola Prędkość).
3. Wybierz Informacje od użytkowników.
50
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Aplikacja Tracker
UWAGA
Należy zachować ostrożność, udostępniając
informacje o swojej pozycji innym osobom.
Aplikacja Tracker umożliwia zgłaszanie
własnej pozycji oraz śledzenie pozycji innych
użytkowników i udostępnianie im własnej.
Aplikacja Tracker jest przeznaczona dla
wybranych urządzeń GPS firmy Garmin
i wybranych telefonów komórkowych.
Konfiguracja aplikacji Tracker
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Tracker >
Rozpoczęcie pracy.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Wyświetlanie własnego identyfikatora
aplikacji Tracker
Wszystkie podłączone urządzenia lub
urządzenia śledzące mają przypisany unikalny
identyfikator aplikacji Tracker.
Dotknij kolejno Narzędzia > Tracker >
> Profil.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Aplikacja Tracker
Wysyłanie wiadomości o pozycji
Istnieje możliwość wysłania do innego
użytkownika dostosowanej wiadomości
o pozycji.
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Tracker >
Jestem tutaj.
2. Wybierz opcję:
• Zaznacz pole obok każdego
z odbiorców.
• Wybierz Podaj adres e-mail lub
identyfikator aplikacji Tracker,
a następnie podaj adres e-mail lub
identyfikator aplikacji Tracker
odbiorcy.
UWAGA: Identyfikator aplikacji
Tracker rozróżnia wielkie i małe litery.
3. Wybierz Dalej.
4. Wybierz opcję:
• Wybierz wiadomość.
• Wybierz Wpisz wiadomość
i wprowadź stosowną wiadomość.
5. Wybierz Wyślij.
51
Aplikacja Tracker
Informacje o osobach
śledzących
Możesz zaprosić inną osobę do śledzenia przez
określony czas Twojej pozycji. Po upłynięciu
tego czasu osoba śledząca traci możliwość
wyświetlania Twojej pozycji.
Osobę można zaprosić do śledzenia pozycji,
korzystając z adresu e-mail lub identyfikatora
aplikacji Tracker. W przypadku zaproszenia
takiej osoby z użyciem adresu e-mail może
ona śledzić Twoją pozycję jedynie na stronie
internetowej firmy Garmin. Natomiast
w przypadku zaproszenia takiej osoby
z użyciem identyfikatora aplikacji Tracker
może ona śledzić Twoją pozycję w aplikacji
Tracker.
52
Zapraszanie osób śledzących
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Tracker >
Śledź moją pozycję.
2. Wybierz opcję:
• Zaznacz pole obok każdego
z odbiorców.
• Wybierz Podaj adres e-mail lub
identyfikator aplikacji Tracker,
a następnie podaj adres e-mail lub
identyfikator aplikacji Tracker
odbiorcy.
3. Wybierz Dalej.
4. Wybierz opcję:
• Wybierz wiadomość.
• Wybierz Wpisz wiadomość
i wprowadź stosowną wiadomość.
5. Przeciągnij Godziny i Minuty, aby
ustawić czas trwania, a następnie wybierz
Dalej.
6. Wybierz Wyślij.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Udostępnianie własnej pozycji
w sieciach społecznościowych
Przed udostępnieniem własnej pozycji
w sieciach społecznościowych należy
skonfigurować w koncie myGarmin konta
posiadane w sieciach społecznościowych.
Więcej informacji można uzyskać na stronie
http://my.garmin.com.
Pozycję można udostępniać w sieciach
społecznościowych przez określony czas.
W tym czasie każdy, kto wyświetli posty
użytkownika udostępniającego swoją pozycję
będzie mógł zobaczyć, gdzie użytkownik się
znajduje.
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Tracker >
Śledź moją pozycję.
2. Wybierz jedną lub więcej sieci
społecznościowych.
3. Wybierz Dalej.
4. Wybierz opcję:
• Wybierz wiadomość.
• Wybierz Wpisz wiadomość
i wprowadź stosowną wiadomość.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Aplikacja Tracker
5. Przeciągnij Godziny i Minuty, aby
ustawić czas trwania, a następnie wybierz
Dalej.
6. Wybierz Wyślij.
Śledzenie pozycji innych
użytkowników
Przez rozpoczęciem śledzenia w urządzeniu
pozycji innego użytkownika, konieczne jest
otrzymanie zaproszenia do śledzenia od osoby,
która ma być śledzona, wysłanego z użyciem
identyfikatora aplikacji Tracker.
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Tracker >
Pokaż.
2. Wybierz osobę.
Pozycja wybranej osoby zostanie wyświetlona
na mapie.
Ukrywanie własnej pozycji
Pozycję, w której znajduje się użytkownika,
można ukryć przed śledzącymi osobami.
Wybierz kolejno Narzędzia > Tracker >
Ukryj mnie.
53
Utrudnienia drogowe
Utrudnienia drogowe
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność
ani aktualność informacji o ruchu drogowym.
Aby korzystać z tej funkcji, należy posiadać
ważną subskrypcję nüLink!™, a urządzenie
musi odbierać sygnał nüLink!. Funkcja nie jest
dostępna na wszystkich obszarach.
Gdy urządzenie znajduje się w zasięgu
komunikatów drogowych, na jego ekranie są
wyświetlane informacje o ruchu drogowym.
Informacje na temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu można
znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
Informacje o ikonie utrudnień drogowych
Podczas odbierania informacji o utrudnieniach
w ruchu, na mapie jest wyświetlana ikona
utrudnień drogowych. Zmiana koloru ikony
ruchu drogowego wskazuje natężenie ruchu.
Kolor
Ważność
Znaczenie
Zielony
Niska
Ruch jest płynny.
Żółty
Średnia
Ruch się odbywa,
ale są opóźnienia.
Ruch jest
utrudniony.
Czerwony
Wysoka
Ruch się nie
odbywa lub jest
powolny. Mają
miejsce znaczne
opóźnienia.
Wyświetlanie alertów o utrudnieniach
drogowych
Podczas gdy użytkownik podróżuje
wyznaczoną trasą samochodową, na pasku
nawigacji może zostać wyświetlony alert o
utrudnieniach drogowych.
Wybierz alert, aby wyświetlić więcej
informacji.
54
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Informacje o ruchu drogowym
na trasie
Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący
ruch i automatycznie optymalizuje trasę pod
kątem najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli
podczas nawigacji dojdzie do znacznych
opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu,
urządzenie automatycznie ponownie przeliczy
trasę.
Urządzenie może poprowadzić użytkownika
trasą przebiegającą przez obszary utrudnionego
ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi.
Czas opóźnienia jest automatycznie dodawany
do szacowanego czasu przybycia.
Wyświetlanie informacji o ruchu
drogowym na trasie
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą,
wybierz .
2. Wybierz Utrudnienia na trasie.
Wyświetlona zostanie lista wydarzeń na
drodze według ich rozmieszczenia na
trasie.
3. Wybierz wydarzenie.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Utrudnienia drogowe
Ręczne unikanie utrudnień na trasie
1. Dotknij
na mapie.
2. Dotknij Utrudnienia na trasie.
3. W razie potrzeby użyj strzałek, aby
wyświetlić inne opóźnienia przez korki na
trasie.
4. Dotknij kolejno > Unikaj.
Wybieranie trasy alternatywnej
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
samochodową wybierz
.
2. Wybierz Zmień trasę.
3. Wybierz trasę.
Wyświetlanie utrudnień drogowych
na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch
drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia
na pobliskich drogach.
1. Dotknij
na mapie.
2. Wybierz Warunki drogowe.
55
Utrudnienia drogowe
Informacje o ruchu drogowym
na danym obszarze
Wyszukiwanie opóźnień przez
utrudnienia w ruchu
1. Na stronie mapy dotknij
.
2. Wybierz kolejno Warunki drogowe > .
3. Wybierz element na liście, aby wyświetlić
opóźnienia na drodze.
4. Jeśli występuje więcej niż jedno
opóźnienie, użyj strzałek, aby wyświetlić
pozostałe opóźnienia.
Wyświetlanie wypadków drogowych
na mapie
1. Na mapie wybierz
.
2. Wybierz Warunki drogowe.
3. Wybierz ikonę utrudnień drogowych.
56
Znaczenie danych o ruchu
drogowym
Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie
ikon i kolorów wykorzystanych na mapie
ruchu.
1. Na mapie wybierz
.
2. Wybierz Legenda ruchu.
Informacje o kamerach
drogowych
Przed korzystaniem z tej funkcji należy
zasubskrybować płatną usługę nüLink!™
PhotoLive, a urządzenie musi odbierać sygnał
nüLink!.
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Kamery drogowe dostarczają na żywo obraz
warunków drogowych panujących na głównych
drogach i skrzyżowaniach. Można zapisać
regularnie wykorzystywane kamery.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Utrudnienia drogowe
Zapisywanie kamery drogowej
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Moje
kamery.
2. Wybierz Dodaj kamerę.
3. Wybierz drogę.
4. Wybierz skrzyżowanie.
5. Wybierz Zapisz.
Subskrypcje komunikatów
drogowych
Wyświetlanie obrazu kamery
drogowej
Aby wyświetlić obraz z kamery drogowej,
należy najpierw zapisać tę kamerę.
Subskrypcje bezterminowe
Do niektórych modeli dołączana jest
subskrypcja na funkcje aktywne bezterminowo.
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Moje
kamery.
2. Wybierz kamerę.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Aktywacja subskrypcji
Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji.
Subskrypcja jest aktywowana automatycznie,
gdy urządzenie odbiera sygnały z satelitów
oraz sygnały od dostawcy usługi.
LT
Do tego modelu dołączona
jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych oraz
odbiornik komunikatów drogowych.
LMT
Do tego modelu dołączona jest
subskrypcja nüMaps Lifetime™,
bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych (strona 73)
oraz odbiornik komunikatów
drogowych.
57
Utrudnienia drogowe
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji
komunikatów drogowych dla innych regionów
lub krajów.
1. W menu głównym wybierz kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia
drogowe.
2. Wybierz opcję:
• W przypadku urządzenia spoza
Ameryki Północnej wybierz kolejno
Subskrypcje > .
• W przypadku urządzenia z Ameryki
Północnej wybierz .
3. Zapisz identyfikator odbiornika
komunikatów drogowych.
4. Odwiedź stronę www.garmin.com
/fmtraffic, aby zakupić subskrypcję
komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz
kod składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów
drogowych nie można użyć ponownie.
Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi.
5. Wybierz Dalej w urządzeniu.
6. Podaj kod.
58
7. Wybierz Gotowe.
Informacje o ofertach
Podczas odbierania informacji o utrudnieniach
w ruchu, korzystając z subskrypcji Usług
Garmin nüLink!™, możesz odbierać oferty
oraz kupony. Ta funkcja jest dostępna jedynie
w Ameryce Północnej. Jest ona aktywna
jedynie podczas odbierania informacji
dotyczących utrudnień w ruchu.
Aby otrzymywać oferty i kupony, należy
posiadać ważną subskrypcję nüLink!,
a urządzenie musi odbierać sygnał nüLink!.
Aby wyświetlić Oświadczenie o ochronie
prywatności, przejdź do strony
www.garmin.com/privacy.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Utrudnienia drogowe
Wyświetlanie ofert
 UWAGA
Nie należy zapisywać numerów kuponów
w trakcie jazdy.
1. Wybierz ofertę wyświetlaną na ekranie,
aby wyszukać najbliższą pozycję, która jest
z nią powiązana.
2. Jeśli opcja ta jest dostępna, wybierz
,
aby wyświetlić kod kuponu.
3. Zapisz ten numer i pokaż go, gdy dotrzesz
do danego miejsca.
Wyświetlanie listy ofert
Wybierz kolejno Narzędzia > Oferty, aby
wyświetlić listę otrzymanych ofert.
Wyłączanie funkcji utrudnień
drogowych i ofert
Aby wyłączyć oferty, należy wyłączyć funkcję
utrudnień drogowych.
Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Wyłączone.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
59
Zarządzanie danymi
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne
pliki, np. pliki obrazów JPEG. Urządzenie
jest wyposażone w gniazdo kart pamięci,
umożliwiające zwiększenie pamięci na
potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne
z systemem operacyjnym Windows® 95,
98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS 10.3
i wcześniejszymi.
Typy plików
Urządzenie obsługuje następujące typy plików:
•
•
•
Pliki obrazów JPEG i JPG (strona 41)
Mapy i pliki punktów GPX z aplikacji
MapSource® (strona 73)
Pliki GPI własnych punktów POI
z programu Garmin POI Loader (strona 73)
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci
u sprzedawcy produktów elektronicznych
lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi
map (www.garmin.com/trip_planning).
Karty pamięci można używać nie tylko do
przechowywania map i zapisywania danych,
ale także do przechowywania plików, np. map,
zdjęć, skrzynek, tras, punktów trasy i własnych
punktów POI.
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™
i microSDHC oraz karty z danymi.
1. Włóż kartę pamięci do gniazda
w urządzeniu.
2. Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Przesyłanie plików
z komputera
1. Podłącz urządzenie do komputera
(strona 3).
60
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
2.
3.
4.
5.
6.
Urządzenie i karta pojawią się jako dyski
pamięci w oknie Mój komputer w systemie
Windows lub jako zamontowane woluminy
w komputerach Mac.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma
dyskami sieciowymi nie mogą wyświetlać
dysków urządzeń nüLink!. Zapoznaj
się z zasobami pomocy dostępnymi
w systemie, aby dowiedzieć się, jak
mapować dyski.
W komputerze otwórz przeglądarkę
plików.
Wybierz żądany plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Otwórz dysk lub wolumin Garmin lub
kartę pamięci.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików
w pamięci urządzenia lub na karcie
pamięci.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Zarządzanie danymi
Odłączanie kabla USB
1. Wykonaj następujące czynności:
• W komputerze z systemem Windows
kliknij ikonę wysunięcia
na pasku
zadań systemu.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę
woluminu do kosza .
2. Odłącz kabel od komputera.
Usuwanie plików
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj
go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne
pliki systemowe, których nie należy usuwać.
1. Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
2. W razie potrzeby otwórz folder lub
wolumin.
3. Wybierz plik.
4. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
61
Dostosowywanie urządzenia
Dostosowywanie
urządzenia
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Ustawienia.
•
•
•
2. Wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz ustawienia, aby je zmienić.
•
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno Narzędzia > Ustawienia >
System.
•
•
•
62
Symulacja GPS — zatrzymuje odbieranie
sygnału GPS przez urządzenie i pozwala
zaoszczędzić energię baterii.
Jednostki — ustawianie jednostki miary
dla dystansu.
Format czasu — wybór 12- lub
24-godzinnego formatu wyświetlania
godziny, albo formatu UTC.
•
Bieżący czas — ustawianie czasu
w urządzeniu.
Raportowanie pozycji — wybór opcji
umożliwia firmie Garmin anonimowe
udostępnianie za Twoją zgodą prędkości,
kierunku i pozycji innym dostawcom
usług.
Tryb bezpieczny — ten tryb służy do
wyłączania wszystkich funkcji, które
wymagają uwagi kierowcy i mogą
rozpraszać go podczas jazdy.
Informacje — wyświetla numer wersji
oprogramowania, identyfikator (ID)
urządzenia oraz nformacje o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
UWAGA: Informacje te mogą być
potrzebne w przypadku aktualizacji
oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map (strona 73).
Umowy licencyjne użytkowników —
wyświetlanie umów licencyjnych
użytkowników, które dotyczą danego
urządzenia.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Ustawienia nawigacji
Ustawienia nawigacji samochodowej
Wybierz kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Nawigacja > Samochód.
•
•
•
•
•
•
•
nüRoute™ — ustawianie preferencji
wyznaczania trasy dla tras samochodowych
(strona 64).
Szczegółowość map — ustawianie
poziomu szczegółowości mapy. Większa
ilość szczegółów może spowolnić
rysowanie mapy.
Widok mapy — ustawianie perspektywy
na mapie.
Motyw mapy — zmiana gamy
kolorystycznej mapy.
Układ danych mapy — zmiana ilości
danych widocznych na mapie.
Pojazd — zmiana ikony wskazującej
Twoją pozycję na mapie. Więcej
ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
Dziennik podróży
•
Zmiana perspektywy mapy
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Nawigacja > Samochód >
Widok mapy.
2. Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby
wyświetlić mapę w 2 wymiarach
(2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby
wyświetlić mapę w 2 wymiarach
(2D) i z kierunkiem północnym u góry
strony.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę
w trzech wymiarach.
Ustawienia nawigacji pieszej
Wybierz kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Nawigacja > Pieszy.
•
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Dostosowywanie urządzenia
◦◦ Pokaż na mapie — wyświetla ścieżki
podróży na mapie.
◦◦ Wyczyść dziennik podróży
Punkty alarmowe — ostrzega o zbliżaniu
się do własnych kamer monitorujących.
Limit podróży pieszo — kontroluje, jak
długa podróż pieszo jest uwzględniana
w trasie pieszej.
63
Dostosowywanie urządzenia
• Transport publiczny — powoduje
unikanie wybranych środków transportu.
•
Dziennik podróży — wyświetla ścieżki
podróży na mapie.
◦◦ Pokaż na mapie — wyświetla ścieżki
podróży na mapie.
◦◦ Wyczyść dziennik podróży
Unikanie środków transportu
UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli
załadowane są mapy cityXplorer (strona 30).
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Nawigacja > Pieszy >
Transport publiczny.
2. Wybierz środek transportu, którego chcesz
unikać w wyznaczanych trasach.
3. Wybierz Zapisz.
64
Ustawienia nüRoute
Ustawienia te mają zastosowanie tylko wtedy,
gdy urządzenie pracuje w trybie samochodu
(strona 6).
Preferencje trasy
Wybierz kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Nawigacja > Samochód > nüRoute > Tryb
obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej
prędkości na drogach oraz danych dotyczących
przyspieszania pojazdu na danej trasie.
•
•
Krótszy czas — obliczanie tras, które
umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą
być dłuższe.
Najkrótsza — obliczanie krótszych tras,
których przejechanie może zabrać więcej
czasu.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
•
•
•
Mniej paliwa — obliczanie tras, na
których zużycie paliwa może być mniejsze
niż na innych trasach.
Monit — prośba o wybranie trybu
przeliczenia trasy przed rozpoczęciem
podróży (strona 11).
Bezdroże — obliczanie dystansu w linii
prostej z bieżącej pozycji do celu podróży.
Unikanie określonych cech dróg
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Nawigacja > Samochód >
nüRoute > Unikane.
2. Wybierz cechy dróg, których chcesz
unikać w wyznaczanych trasach, i wybierz
Zapisz.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Dostosowywanie urządzenia
Funkcja trafficTrends
Gdy funkcja trafficTrends™ jest włączona,
urządzenie korzysta z danych archiwalnych
przy obliczaniu bardziej optymalnych tras. Ta
informacja zostanie wysłana do firmy Garmin,
gdy urządzenie odbierze sygnał nüLink!™
lub gdy użytkownik połączy je z serwisem
myGarmin™ za pomocą komputera.
UWAGA: Przy obliczaniu tras są brane
pod uwagę tendencje dotyczące utrudnień
drogowych w określonych dniach tygodnia lub
o określonych porach dnia.
Włączanie funkcji trafficTrends
Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Nawigacja > Samochód >
nüRoute > trafficTrends > Włączone.
65
Dostosowywanie urządzenia
Wyłączanie funkcji trafficTrends
Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie
i udostępnianie informacji o utrudnieniach
drogowych, należy wyłączyć funkcję
trafficTrends.
Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Nawigacja > Samochód >
nüRoute > trafficTrends > Wyłączone.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Wyświetlanie.
•
•
•
66
Schemat kolorów — ustawienie jasnego
tła (Dzień), ciemnego tła (Noc) lub
automatyczne przełączanie pomiędzy nimi
w oparciu o godzinę wschodu i zachodu
słońca dla bieżącej pozycji (Auto).
Jasność — umożliwia zmianę jasności
ekranu. Zmniejszenie jasności pozwala
zaoszczędzić energię baterii.
Czas podświetlania ekranu — ustawianie
czasu bezczynności, po którym urządzenie
przełącza się w tryb uśpienia.
•
Zrzut ekranowy — umożliwia wykonanie
zdjęcia ekranu urządzenia (strona 42).
Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze
Screenshot w pamięci urządzenia.
Ustawienia języka
Wybierz kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Język.
•
•
•
Język głosu — umożliwia ustawienie
języka komunikatów głosowych.
Język tekstu — umożliwia ustawienie
języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów
tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka
danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury — umożliwia
ustawienie języka dla klawiatury.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
•
Układ klawiatury — wybór układu
klawiatury.
Wyświetlanie informacji
o mapie
Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Moje Mapy.
Włączanie map
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na
stronie http://www.garmin.com/us/maps.
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Moje Mapy.
2. Wybierz mapę.
Ustawienia komunikacji
Bluetooth
Wybierz kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Bluetooth.
•
Dodaj telefon lub Telefon — umożliwia
zarządzanie połączeniami między
urządzeniem i telefonami komórkowymi
realizowanymi za pośrednictwem
bezprzewodowej technologii Bluetooth.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
•
•
Dostosowywanie urządzenia
Bluetooth — włączanie modułu Bluetooth.
Przyjazna nazwa — pozwala na
wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji urządzenia
w telefonach z technologią Bluetooth.
Zarządzanie listą urządzeń Bluetooth
Można dodawać, odłączać lub usuwać telefony
wykryte przez urządzenie, jeśli funkcja
Bluetooth jest włączona.
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Bluetooth > Telefon.
2. Wybierz opcję:
• Wybierz telefon, który chcesz połączyć
z urządzeniem.
• Wybierz , aby dodać telefon do
menu.
• Wybierz , aby usunąć telefon
z pamięci urządzenia.
• Wybierz Brak, aby rozłączyć bieżące
połączenie.
67
Dostosowywanie urządzenia
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1. Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Bluetooth.
2. Wybierz kolejno Bluetooth > Włączone >
Zapisz.
Wyświetlanie subskrypcji
komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Subskrypcje.
Włączanie informacji
o utrudnieniach drogowych
Przywracanie ustawień
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje
się w niektórych pakietach z urządzeniami.
Wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Utrudnienia drogowe > Włączone.
Informacje o subskrypcji
komunikatów drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić
dodatkowe subskrypcje lub ich przedłużenie.
Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic.
68
Można przywrócić domyślne wartości dla
danej kategorii ustawień lub dla wszystkich
ustawień.
1. Wybierz kolejno Narzędzia > Ustawienia.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię
ustawień.
3. Wybierz kolejno > Przywróć.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Załącznik
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na trzy sposoby.
•
•
•
Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
Kabel USB (dołączany do niektórych
modeli)
Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Dbanie o urządzenie
uwaga
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Ponadto wymagane jest unikanie korzystania
z niego w miejscach, w których występują silne
wstrząsy lub wibracje.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem
z wodą.
Załącznik
Nie wolno przechowywać urządzenia
w miejscach, w których występują ekstremalne
temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek
twardych albo ostro zakończonych
przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Czyszczenie obudowy
uwaga
Nie należy używać chemicznych środków
czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ
mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając
ekran dotykowy), używając ściereczki
zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2. Wytrzyj urządzenie do sucha.
Kontakt z wodą może spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
69
Załącznik
Czyszczenie ekranu dotykowego
1. Używać miękkiej, czystej i niestrzępiącej
się ściereczki.
2. W razie potrzeby użyć wody, alkoholu
izopropylowego lub środka do czyszczenia
soczewek okularów.
3. Zwilż ściereczkę płynem.
4. Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz
z uchwytem samochodowym usunąć
z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby
śladów pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku
w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj urządzenie na stronie
http://my.garmin.com.
Kasowanie danych
użytkownika
1. Włącz urządzenie.
70
2. Przytrzymaj palec w prawym dolnym
narożniku ekranu urządzenia.
3. Przyciskaj palec aż do momentu
wyświetlenia wyskakującego okna.
4. Wybierz Tak, aby usunąć wszystkie dane
użytkownika.
Przywrócone zostaną wszystkie domyślne
ustawienia. Wszystkie elementy, które zostały
zapisane, zostaną usunięte.
Wydłużenie czasu działania baterii
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi
temperaturami.
• Przełącz urządzenie w tryb uśpienia
(strona 5).
• Zmniejsz jasność ekranu (strona 5).
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
• Zmniejsz głośność (strona 5).
• Wyłącz oferty i informacje o utrudnieniach
drogowych (strona 59).
• Wyłącz łączność Bluetooth (strona 68).
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
•
Skróć czas podświetlania ekranu
(strona 66).
Wymiana bezpiecznika
w przewodzie zasilającym
z gniazda zapalniczki
uwaga
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać,
aby nie zgubić żadnego małego elementu,
i upewnić się, że zostały one założone
z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki
nie będzie działał, jeśli nie zostanie
prawidłowo złożony.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie,
być może należy wymienić bezpiecznik
znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1. Odkręć nakrętkę.
PORADA: Zdjęcie nakrętki może
wymagać użycia monety.
2. Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę
i bezpiecznik (szklany, srebrny walec).
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Załącznik
3. Włóż bezpiecznik 1 A.
4. Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5. Przykręć nakrętkę z powrotem do
przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki.
Montaż na desce rozdzielczej
Uwaga
Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną bardzo
trudno jest usunąć z powierzchni deski.
Użyj podkładki do zamontowania urządzenia
na desce rozdzielczej. Montaż należy wykonać
zgodnie z lokalnymi przepisami.
1. Oczyść i wysusz miejsce na desce
rozdzielczej, w którym zamierzasz
umieścić podkładkę.
2. Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej
na spodzie podkładki.
3. Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.
71
Załącznik
4. Usuń przezroczystą folię z powierzchni
podkładki.
5. Umieść uchwyt samochodowy na
podkładce.
6. Przesuń dźwignię w dół (w kierunku
podkładki).
Zdejmowanie urządzenia,
podstawki i uchwytu
Zdejmowanie podstawki z uchwytu
1. Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
2. Użyj siły, aby gniazdo w podstawce
zwolniło kulkę uchwytu.
Zdejmowanie uchwytu montażowego
z przyssawką z szyby przedniej
1. Przesuń do siebie dźwignię uchwytu
montażowego z przyssawką.
2. Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Zdejmowanie urządzenia z podstawki
1. Naciśnij zacisk u góry podstawki.
2. Przechyl urządzenie do przodu.
72
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Załącznik
Informacje o nüMaps Lifetime
Po uiszczeniu jednorazowej opłaty można
otrzymywać do czterech aktualizacji map
w roku, przez cały okres eksploatacji
urządzenia. Aby uzyskać dokładniejsze
informacje o nüMaps Lifetime oraz wszystkich
warunkach korzystania z tej funkcji, odwiedź
stronę www.garmin.com i kliknij Mapy.
Do niektórych modeli dołączana jest
subskrypcja nüMaps Lifetime.
LM
Do tego modelu dołączona jest
subskrypcja nüMaps Lifetime.
LMT
Do tego modelu dołączona
jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych,
subskrypcja nüMaps Lifetime oraz
odbiornik komunikatów drogowych.
Zakup dodatkowych map
1. Przejdź do strony produktu na stronie
internetowej Garmin (www.garmin.com).
2. Kliknij kartę Mapy.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Własne punkty POI
Własne punkty szczególne (POI) są
indywidualnie zdefiniowanymi punktami
na mapie. Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu
lub podróżowanie z większą niż określona
prędkość.
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można utworzyć
lub pobrać i zainstalować w urządzeniu za
pomocą programu POI Loader.
1. Odwiedź stronę www.garmin.com/extras.
2. Wybierz kolejno Usługi > POI Loader.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
73
Załącznik
3. Zainstaluj program POI Loader
w komputerze.
Korzystanie z plików pomocy
programu POI Loader
Więcej informacji o programie POI Loader
można znaleźć w pliku pomocy.
Po uruchomieniu programu POI Loader
kliknij Pomoc.
Wyszukiwanie dodatków
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Dodatki.
2. Wybierz kategorię.
Kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support
i kliknij opcję Contact Support, aby
uzyskać informacje o pomocy technicznej
dostępnej w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod
numer (913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
zadzwoń pod numer 0808 2380000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń
pod numer +44 (0) 870 8501241.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
74
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Załącznik
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązanie
Urządzenie nie odbiera
sygnałów z satelitów.
•
•
•
Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (strona 62).
Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > System > Symulacja
GPS > Wył.
Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego
i oddal się od wysokich budynków i drzew.
Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Przyssawka nie trzyma się
na szybie przedniej.
•
•
•
Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
Zamocuj przyssawkę (strona 3).
Urządzenie nie ładuje się
w pojeździe.
•
Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (strona 71).
Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki
jest zasilanie.
Urządzenie można ładować jedynie w zakresie temperatur
0°C–45°C (32°F–113°F). Jeśli urządzenie zostało umieszczone
w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub w innym gorącym miejscu, nie może być
ładowane.
•
•
•
Moja bateria nie pozostaje Aby wydłużyć czas pomiędzy ładowaniami baterii, zmniejsz poziom
naładowana przez zbyt długi podświetlenia ekranu (strona 66).
czas.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
75
Załącznik
Wskazania stanu
wyczerpania baterii nie są
dokładne.
Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj (bez
przerywania ładowania).
Co wskazuje na to, że
Kiedy urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB, na ekranie
urządzenie pracuje w trybie jest wyświetlany obraz urządzenia podłączonego do komputera. Poza
pamięci masowej USB?
tym powinny być widoczne dwa nowe dyski wymienne w oknie Mój
komputer.
Urządzenie jest podłączone 1. Odłącz kabel USB od komputera.
do komputera, ale nie
2. Wyłącz urządzenie.
można go przełączyć w tryb 3. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do
pamięci masowej.
urządzenia.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb pamięci
masowej USB.
4. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do portu USB, a nie do
koncentratora USB.
Na liście dysków nie
ma nowych dysków
wymiennych.
Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych,
system Windows może mieć problem z przypisaniem liter dysków do
dysków urządzenia. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi
w systemie, aby sprawdzić, jak przypisać litery do dysków.
Mój telefon nie łączy się
z urządzeniem.
•
•
•
76
Wybierz kolejno Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth. W polu
Bluetooth musi być wybrana opcja Włączone.
Włącz telefon i umieść go w odległości nie większej niż 10 metrów
(33 stóp).
Więcej pomocnych informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/bluetooth.
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Indeks
Indeks
A
adresy 14
akcesoria 74
aktualizowanie
mapy 4
oprogramowanie 4
aktualna pozycja, zapisywanie 18
archiwalne dane o ruchu 65
B
bateria 75
bezpiecznik, wymiana 71
C
ceny paliw 45
czas na świecie 42
czas podświetlania ekranu 66
czyszczenie urządzenia 69
D
dane użytkownika, usuwanie 70
dbanie o urządzenie 69
długość i szerokość geograficzna
15
dodatki 74
dodawanie postoju 11
dom
numer telefonu 33
ustawianie pozycji 13
dostosowywanie urządzenia
E
ecoRoute 37–40
kalibrowanie zużycia
paliwa 38
raport o przebiegu 40
układ zasilający pojazdu 38
wynik ecoChallenge 39
edytowanie
cele 21
pozycja domowa 13
ulubione 19
zapisana podróż 21
zmiana kategorii 19
zmiana symbolu 19
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
F
funkcje nüLink! 44
G
Gdzie jestem? 35
geocaching 15
głośność
regulowanie 5
godziny seansów filmowych 44
GPS
symulacja 18
ustawienia 62
I
identyfikator urządzenia 62
informacje o punktach
szczególnych 17
intuicyjne wyznaczanie trasy 26
J
jasność
jazda do domu 13
język głosu 66
77
Indeks
K
kamery monitorujące
alerty 49
baza danych 49
raportowanie 49
użytkownicy 50
karta microSD 4
kierunek u góry 63
klawiatura 7
tryb języka 7
komputer, podłączanie 3
komputer podróży 26
zerowanie informacji 26
konwertowanie
jednostki 42
waluta 42
krążek do montażu na desce
rozdzielczej 71
książka telefoniczna 49
książki audio 35
78
odtwarzanie 36
wczytywanie 36
zakładka 37
L
ładowanie urządzenia 1, 75
lista zwrotów 27
mapy szczegółowe 60, 67
miary, przeliczanie 42
Mój Pulpit 3
montowanie urządzenia
na desce rozdzielczej 71
na szybie przedniej 75
myTrends 26
M
mapa pozycji 16
MapSource 60, 73
mapy
błędy 17
dodawanie 73
informacje 67
motyw 63
pieszy 29
pokaż 63
stopień szczegółowości 63
układ danych 63
mapy cityXplorer 11, 30
N
narzędzia 35–40
następny zwrot 28
nawigacja 25
bezdroże 13
pieszy 29
ustawienia 63
zdjęcie 16
nawigacja do zdjęć
ładowanie zdjęć 16
nawigacja po bezdrożach 13, 65
nüMaps Lifetime 73
nüRoute 63
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Indeks
O
objazdy 12
ochrona urządzenia
69
odłączanie uchwytu
samochodowego 72
oferty
wyłączanie 59
wyświetlanie 59
ograniczenie prędkości
ikona 25
oprogramowanie
wersja 62
ostatnio znalezione pozycje 15
P
parking 12
parowanie telefonu komórkowego
31
PIN
Bluetooth 32
planowanie podróży 20
pliki
obsługiwane typy 60
usuwanie 61
pliki obrazów JPEG 60
poczta głosowa 32
pogoda 44
połączenia
dom 33
odbieranie 32
rozłączanie się 32
wyciszanie 33
polecenia głosowe
aktywowanie 22
czerwona ikona 23
fraza aktywacji 22
ikony i dźwięki 23
nawigacja z użyciem 23
porady dot. korzystania 23
Pomoc 35
przechowywanie urządzenia 69
przeglądarka zdjęć 41
przeliczanie tras 12
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
przelicznik jednostek 42
przyciski na ekranie 7
punkty szczególne
POI Loader 60
wyszukiwanie 10
R
raport o przebiegu 40
rejestrowanie urządzenia 4
resetowanie
dane podróży 27
maksymalna prędkość 27
pozycja domowa 13
rozpoznawanie mowy 22
rozwiązywanie problemów 75
S
środek transportu 6
status lotu 45
T
technologia Bluetooth 31–34
parowanie z telefonem 31
79
Indeks
przyjazna nazwa 67
ustawienia 67
wybieranie numeru na mapie
pozycji 16
Tracker, aplikacja 51
śledzenie pozycji innych
użytkowników 53
zapraszanie osób śledzących
52
transport publiczny
mapy miast 30
unikane 64
trasy
bezdroże 13, 65
zatrzymywanie 13
tryb pamięci masowej 60
tryb pieszego
ustawienia 63
80
U
Ulubione 18–19
unikanie
kradzież 70
środki transportu publicznego
64
typy dróg 65
utrudnienia drogowe 55
USB 76
usługi nüLink!
konto w sklepie 46
usługi w pobliżu 35
ustawienia systemowe 62
ustawienia wyświetlania 66
usuwanie
lista ostatnio znalezionych
15
pliki 61
podróże 21
ulubione 19
wszystkie dane użytkownika
70
zdjęcia 41
znak 7
utrudnienia drogowe 54–59
aktywowanie subskrypcji 57
dodawanie subskrypcji
komunikatów
drogowych 68
trafficTrends 65
wypadki 54
W
wiadomości myGarmin 45
widok mapy 2D i 3D 63
widok skrzyżowania 28
własne punkty POI 74
wskazówki dojazdu 27
wskazówki szczegółowe 27
współrzędne 15
wybieranie głosowe 34
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
Indeks
wyciszanie
dźwięk 5
połączenie telefoniczne 33
wydarzenia lokalne 45
wyszukiwanie pozycji
korzystanie ze zdjęć 16
wg adresu 14
wg kodu pocztowego 14
wg nazwy 14
wg współrzędnych 15
zapisane pozycje (Ulubione)
19
Z
zapisywanie
aktualna pozycja 18
znalezione pozycje 18
zgłaszanie błędów mapy 18
zmienianie nazw podróży 21
znaki diakrytyczne 7
zrzuty ekranowe 42
nüLink! seria 2300 Podręcznik użytkownika
81
© 2011-2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Styczeń 2012
Numer katalogowy 190-01287-40 Rev. C
Wydrukowano na Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising