Garmin | LIVE! 2320 UK/Ireland | User guide | Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Användarhandbok

Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Användarhandbok
nüLink! 2300-serien
™
Användarhandbok
för användning med dessa nüvi-modeller:
2320, 2340, 2390
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte
utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en
enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt
för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan
elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under
förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är
strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra
eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för
aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från
Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag,
och är registrerade i USA och i andra länder. ecoRoute™, cityXplorer™, nüLink!™, myTrends™, nüMaps
Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™ och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin
är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som
tillhör SD-3C, LLC. Audible.com® och AudibleReady® är registrerade varumärken som tillhör Audible, Inc. ©
1997–2005 Audible, Inc.
Innehållsförteckning
Komma igång................................. 1
Ansluta enheten till fordonsström........... 1
Montera enheten på vindrutan............... 3
Om minSida............................................ 3
Översikt över enheten............................ 4
Ikoner i statusfältet................................. 6
Huvudmeny.................................... 8
Om anpassning av huvudmenyn............ 8
Välja en huvudmeny............................... 9
Söka efter platser........................ 10
Om Intressanta platser......................... 10
Spara en hemposition.......................... 13
Platssökning......................................... 14
Använda platskartan............................. 16
Favoriter............................................... 18
Planera en resa.................................... 20
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Innehållsförteckning
Röstkommando........................... 22
Ange din uppvakningsfras.................... 22
Aktivera röstkommando........................ 22
Starta en rutt med röstkommando........ 23
Söka efter en adress............................ 24
Stänga av ljudet till instruktionerna....... 24
Avaktivera Röstkommando................... 24
Kartsidor...................................... 25
Följa en personbilsrutt.......................... 25
Använda navigeringskartan för
fotgängare......................................... 29
Telefonsamtal med handsfree.... 31
Aktivera trådlös Bluetooth.................... 31
Para ihop telefonen.............................. 31
Använda telefonboken.......................... 33
Ringa till en intressant plats (POI)........ 33
Ringa ett nummer................................. 33
iii
Innehållsförteckning
Ange ett hemtelefonnummer................ 33
Använda samtalshistoriken.................. 34
Använda röstuppringning..................... 34
Kontrollera telefonstatus....................... 34
Använda verktygen..................... 35
Visa aktuell platsinformation................. 35
Använda Hjälp...................................... 35
Om ljudböcker...................................... 35
Om ecoRoute ...................................... 37
Visa bilder............................................. 41
Använda världsklockan ....................... 42
Använda kalkylatorn............................. 42
Ta skärmbilder...................................... 42
Konvertera enheter . ............................ 42
Använda nüLink!-funktioner....... 44
Visa väderprognosen............................ 44
Söka efter filmtider............................... 44
Söka efter lokala evenemang............... 45
iv
Söka efter bensinstationer
och priser........................................... 45
Visa myGarmin-meddelanden.............. 45
Kontrollera flygstatus............................ 45
Skapa ett nüLink!- butikskonto............. 46
Avancerat väder................................... 47
Söka efter en adress med hjälp av
telefonboken...................................... 49
Om fartkameror.................................... 49
Tracker.......................................... 51
Ställa in Tracker.................................... 51
Om följare............................................. 52
Trafik............................................. 54
Trafik på rutten..................................... 55
Trafik i ditt område................................ 56
Förklaring till trafikdata......................... 56
Om trafikövervakningskameror............ 56
Trafikprenumerationer.......................... 57
Om erbjudanden................................... 58
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Innehållsförteckning
Datahantering.............................. 60
Filtyper.................................................. 60
Om minneskort..................................... 60
Överföra filer från datorn...................... 60
Ta bort filer . ......................................... 61
Anpassa enheten......................... 62
Systeminställningar.............................. 62
Navigeringsinställningar....................... 63
Inställningar för nüRoute...................... 64
Visningsinställningar............................. 66
Språkinställningar................................. 66
Visa kartinformation . ........................... 67
Bluetooth-inställningar.......................... 67
Aktivera trafik........................................ 68
Återställa inställningarna...................... 68
Ta bort enheten, vaggan och fästet...... 72
Om nüMaps Lifetime ........................... 73
Köpa fler kartor..................................... 73
Egna intressanta platser....................... 73
Köpa tillbehör....................................... 74
Felsökning ........................................... 75
Index............................................. 77
Bilaga............................................ 69
Strömkablar.......................................... 69
Sköta om enheten................................ 69
Radera användardata........................... 70
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln
för fordon........................................... 71
Montera enheten på
instrumentbrädan............................... 71
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
v
Komma igång
 VARNING
äs guiden Viktig säkerhets- och
L
produktinformation som medföljer i
produktförpackningen för viktig information
om produkten och säkerhet.
1. Anslut enheten till fordonsströmmen
(sidan 1).
2. Montera enheten (sidan 3).
3. Registrera enheten (sidan 4).
4. Kontrollera om det finns uppdateringar.
• Programvaruuppdateringar (sidan 4).
• Gratis kartuppdatering (sidan 4).
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Komma igång
Ansluta enheten till
fordonsström
 VARNING
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att minska risken för
skador på person eller produkt som orsakas
av att batteriet utsätts för extrem värme ska
du ta bort enheten från bilen när du går ut
eller förvara den skyddad från direkt solljus.
Innan du kan använda enheten på batteriström
måste du ladda den.
1. Placera underkanten av enheten i
monteringsfästet.
2. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
1
Komma igång
•
•
3. Sätt in 12-voltsströmkabeln för fordon i
mini-USB-anslutningen ➊ på fästet ➋.
•
Enheten slås på.
Enheten hämtar satellitsignaler. När minst
en av staplarna
är grön har enheten
hämtat satellitsignaler.
OBS! Det kan vara så att enheten
behöver fri sikt mot himlen för att hämta
satellitsignaler.
Enheten laddas medan du kör.
i
statusstapeln visas status för det interna
batteriet.
➋
➊
4. Anslut den andra änden av 12-voltsströmkabeln för fordon till en strömkontakt i
bilen.
2
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Komma igång
Montera enheten på
vindrutan
Meddelande
Innan du monterar enheten, vänligen
läs i guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation för information om de
lagar som gäller för montering på vindruta.
1. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet.
2. Rengör och torka framrutan samt
sugkoppsfästet med en luddfri trasa.
3. Tryck dit sugkoppen på vindrutan.
4. Medan du trycker för du spaken bakåt
mot vindrutan.
5. Sätt fast monteringsfästet ➊ på
sugkoppsarmen ➋.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
➊
➋
Om minSida
Använd minSida för att registrera din enhet,
kontrollera om det finns programvaruoch kartuppdateringar, få åtkomst till
produkthandböcker och produktsupport m.m.
Ställa in minSida
1. Anslut USB-kabeln till USB-porten på
enheten.
2. Anslut USB-kabeln till USB-porten på
datorn.
3. Gå till www.garmin.com/dashboard.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
3
Komma igång
Registrera enheten
1. Från minSida klickar du på Registrera
nu.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Översikt över enheten
Enheten har en strömknapp ➊, en microSD™kortplats ➋ och en micro-USB-kabelport ➌.
➊
Uppdatera programvaran
1. Öppna minSida (sidan 3).
2. Under Programvaruuppdateringar klickar
du på Uppdatera nu.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
nüMaps Guarantee™
Om du registrerar dig via minSida får du
hämta en kostnadsfri kartuppdatering inom 60
dagar efter att du mottagit satellitdata när du
kör. Gå till www.garmin.com/numaps.
Uppdatera kartor
1. Öppna minSida (sidan 3).
2. Registrera enheten (sidan 4).
3. Under Kartuppdateringar klickar du på
Uppdatera nu.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
4
➋
➌
Stänga av enheten
Du kan stänga av enheten helt.
1. Håll strömknappen nedtryckt i 3
sekunder.
Obs! Om du håller strömknappen
nedtryckt i mindre än 3 sekunder går
enheten in i viloläget.
2. Välj Stäng av.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Komma igång
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar
fungera
Håll strömknappen nedtryckt i 10
sekunder.
Om viloläget
Använd viloläget om du vill spara på
batterierna när enheten inte används. I
viloläget används väldigt lite ström och när
enheten är i viloläge håller ett batteri i flera
veckor på en laddning.
Aktivera viloläget
Tryck på strömknappen.
2. Justera ljusstyrkan med hjälp av
skjutreglaget.
Ställa in volymen
1. Välj Volym.
2. Välj ett alternativ:
• Justera huvudvolymen med hjälp av
skjutreglaget.
• Välj för att stänga av ljudet i
enheten.
• Välj och använd skjutreglagen
för att justera volymen för
navigeringmeddelanden, telefon och
media.
Avsluta viloläget
När enheten är i viloläget trycker du på
strömknappen och dubbelklickar på .
Justera skärmens ljusstyrka
1. Välj Verktyg > Inställningar > Skärm >
Ljusstyrka.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
5
Komma igång
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn.
Ikonerna på statusfältet visar information
om enhetens funktioner. Du kan välja vissa
ikoner för att ändra inställningar eller för att
visa ytterligare information.
GPS-signalstatus.
Status för Bluetooth®-teknik
(visas när du är ansluten till en
kompatibel enhet).
Indikator för transportläge.
Aktuell tid.
myGarmin™-meddelanden.
Aktuell temperatur.
Signalstatus för nüLink!™-tjänster.
Batteristatus.
6
Visa status för GPS-signal
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Välj
.
Transportlägen
Personbilsläge
Fotgängarläge
Ruttuppläggning och navigering beräknas
olika baserat på ditt transportläge.
Den uppskattade ankomsttiden i
personbilsläget beräknas t.ex. med hjälp av
hastighetsbegränsningen på vägarna på rutten.
Fotgängarläget beräknar ankomsttid beräknat
på gånghastighet.
Obs! Fotgängarrutter omfattar inte
motorvägar. Om du har cityXplorer™-kartor
inlästa på enheten kan fotgängarrutter omfatta
kollektivtrafik (sidan 30).
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Komma igång
Välja ett transportläge
Välj
.
Använda skärmknappsatsen
• Välj för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
• Håll ned för att snabbt gå tillbaka till
huvudmenyn.
• Om du vill se fler alternativ väljer du
och .
• Håll ned och för att bläddra
snabbare.
• Välj för att visa en meny med
alternativ för den aktuella skärmen.
Använda skärmknappsatsen
Se "Systeminställningar" för att ändra
knappsatslayout (sidan 62).
•
•
•
•
•
•
•
•
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Välj ett tecken på knappsatsen för att
ange en bokstav eller en siffra.
Välj
om du vill lägga till ett
mellanslag.
Välj och för att flytta markören.
Välj för att ta bort ett tecken.
Om du vill rensa hela posten väljer du
och håller nedtryckt.
Välj
om du vill välja språkläge för
knappsatsen.
Välj
om du vill ange specialtecken,
t.ex. kommateringstecken.
Välj
för att byta mellan stor och liten
bokstav.
7
Huvudmeny
Huvudmeny
Om anpassning av
huvudmenyn
Du kan skapa en anpassad huvudmeny genom
att lägga till ikoner från andra skärmar på
enheten, t.ex. platskategorier och verktyg
som du ofta använder. Du kan även redigera
storlek och placering för ikonerna på
huvudmenyn.
Du kan växla mellan standardhuvudmenyn
och din anpassade huvudmeny.
8
Lägga till en ikon på den anpassade
huvudmenyn
Huvudmenyn har plats för upp till 15 ikoner.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Huvudmeny > Anpassa.
Obs! Ikonerna Vart?, Visa karta och
Verktyg är automatiskt inkluderade på
huvudmenyn och du kan inte ta bort
dessa.
2. Tryck på i den ruta som du vill fylla.
3. Tryck på en ikon.
Ikonen läggs till på den anpassade
huvudmenyn.
Tips: Välj för att visa ytterligare
ikoner i en kategori.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Huvudmeny
4. Tryck på Spara.
Ändra ikoner på huvudmenyn
Innan du kan ändra ikoner måste du skapa en
anpassad huvudmeny (sidan 8).
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Huvudmeny > Anpassa.
2. Välj en ikon på sidan.
Obs! Det får plats upp till två stora
ikoner på huvudmenyn.
• Tryck på
för att förminska en
stor ikon.
• Flytta en ikon genom att dra den över
skärmen.
4. Tryck på
> Spara.
Välja en huvudmeny
Du kan växla mellan standardhuvudmenyn
och din anpassade huvudmeny. Dina
anpassningar sparas medan du använder
standardhuvudmenyn.
3. Tryck på ett alternativ.
• Tryck på
för att ta bort ikonen.
Obs! Om du tar bort ,
eller
flyttas de till menyn Verktyg.
• Tryck på för att förstora ikonen.
Ikonen expanderar från en cell till
fyra celler.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Huvudmeny.
2. Välj Använd standard eller Använd
anpassad.
9
Söka efter platser
Söka efter platser
Det finns många metoder för att söka efter
platser på enheten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Efter kategori (sidan 10)
Nära en annan plats (sidan 12)
Genom att stava namnet (sidan 14)
Efter adress (sidan 14)
Använda kartsidorna (sidan 15)
Använda senast hittade platser (sidan 15)
Använda koordinater (sidan 15)
Använda fotografier (sidan 16)
Använda Favoriter (sidan 18)
Om Intressanta platser
De detaljerade kartorna i enheten innehåller
intressanta platser, t.ex. restauranger, hotell
och automatiska tjänster. Använd funktionen
Intressanta platser för att söka efter företag
och sevärdheter i närheten.
Söka efter en intressant plats efter
kategori
1. Välj Vart? > Intressant plats.
2. Välj en kategori.
3. Om det behövs väljer du en
underkategori.
4. Välj en plats.
Platskartan visas.
5. Välj Kör!
6. Vid behov, välj ett alternativ:
• Välj Bil.
• Välj Gång.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Söka efter platser
Välj Kollektivtrafik om du vill
beräkna en rutt som kombinerar
kollektivtrafik och gång.
OBS! Du måste ha cityXplorer™kartor för att navigera med hjälp av
kollektivtrafik (sidan 30).
7. Om det behövs väljer du en rutt
(sidan 11).
•
Använda förhandsvisning av flera rutter
OBS! Se sidan 65 för att aktivera
förhandsvisning av flera rutter.
Enheten beräknar rutter utifrån ett av tre
kriterier: kortast tid, kortast väg och minsta
mängd förbrukat bränsle. Du kan välja
önskad beräkningsmetod för rutten innan du
börjar navigera.
1. Välj Kör! på kartan och om det behövs
väljer du Bil (sidan 10).
En karta visas med de markerade rutterna
för kortare tid, kortare väg och mindre
bränsle.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
2. Använd skärmknappsatsen för att välja en
rutt (sidan 7).
3. Välj Kör!
Sökning inom en kategori
För att begränsa listan med sökresultat kan du
söka inom vissa kategorier.
1. Välj Vart? > Intressant plats.
2. Välj en kategori.
3. Om det behövs väljer du en
underkategori.
4. Välj .
5. Ange hela eller en del av namnet.
6. Välj Klar.
Lägga till en punkt på en rutt
Innan du lägger till ett stopp måste du
navigera till en rutt i läget för personbil
(sidan 10).
11
Söka efter platser
1.
2.
3.
4.
Välj Vart?
Sök efter platsen (sidan 10).
Välj Kör!
Välj Lägg till i aktiv rutt.
Söka nära en annan plats
Som standard hittar enheten platser som är
närmast din aktuella position. Du kan hitta en
plats i närheten av en annan ort eller plats.
1. Välj Vart? > > Nära.
2. Välj ett alternativ och välj Spara.
3. Vid behov väljer du en plats.
Göra en avstickare
När du navigerar längs en rutt kan du använda
avstickare till att undvika hinder framför dig,
t.ex. byggplatser.
Obs! Om den rutt du för närvarande
använder är det enda rimliga alternativet kan
det hända att enheten inte beräknar någon
avstickare.
12
1. När du navigerar längs en rutt väljer du
för att återgå till huvudmenyn.
2. Välj Avstickare eller Räkna om.
Söka efter parkering
Det här är en nüLink!-tjänst (sidan 44).
Du kan hitta detaljerad arkeringsinformation,
bland annat tillgänglig parkering i
näraliggande garage och information om
priser.
1. Välj Vart? > Parkering.
2. Välj ett alternativ.
3. Välj en parkeringsplats.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du tar bort enheten från fästet i fordonet
medan enheten är påslagen, sparas din
aktuella plats som en parkeringsplats.
Välj Vart? > Parkering > Sista platsen.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Söka efter platser
Spara en parkeringsplats
1. Välj Vart? > Parkering.
2. Välj Sök efter Parkering eller Sista
platsen.
3. Välj > Spara.
4. Om det behövs anger du ett namn.
Stoppa rutten
När du navigerar längs en rutt väljer
du .
Navigera fågelvägen
Använd läget för fågelvägen om du inte följer
vägbanorna när du navigerar.
1. Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation.
2. Välj Personbil > nüRoute >
Beräkningsläge > Fågelvägen > Spara.
Rutten beräknas som en rak linje till
platsen.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du
oftast kör tillbaka till.
1. Välj Vart? > > Ange hemposition.
2. Välj Skriv in min adress, Använd min
aktuella position eller Senast sökta.
Platsen sparas som "Hem" i Favoriter
(sidan 18).
Köra hem
Välj Vart? > Kör hem.
Återställa din hemposition
1. Välj Vart? > > Ange hemposition.
2. Välj ett alternativ.
Ändra information om din hemposition
1. Välj Vart? > Favoriter > Hem.
2. Välj > Ändra.
13
Söka efter platser
3. Ange ändringarna.
4. Välj Klar.
Platssökning
Du kan leta efter platser genom att använda
skärmknappsatsen, genom att ange platsens
adress eller koordinater, bläddra på kartan
med mera.
Söka efter en plats genom att
bokstavera namnet
Det här är en nüLink!-funktion (sidan 44).
1. Välj Vart? > Intressant plats > Lokal
sökning.
2. Ange företagets namn eller en typ av
verksamhet.
Du kan t.ex. du skriva "Starbucks" eller
"kaffe".
3. Välj Klar.
Sökresultat från nüLink!-tjänster visas,
om tillgängliga.
14
4. Vid behov, välj fliken Garmin för att
söka i Garmin-kartdata på enheten.
5. Välj en plats.
Söka efter en adress
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras
beroende på de kartdata som finns på din
enhet.
1. Välj Vart? > Adress.
2. Ändra land eller område vid behov.
3. Välj ett alternativ:
• Välj Ange ort eller Ange
postnummer, ange ort eller
postnummer och välj Klar.
Sökning med postnummer är inte
tillgänglig i alla områden.
• Välj Söka alla om du vill söka efter
alla orter i delstaten eller provinsen.
4. Ange gatunummer och välj Klar.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Söka efter platser
5. Ange gatunamnet och välj Klar.
6. Vid behov, välj gatan.
7. Vid behov, välj adressen.
Söka på kartan
• Välj Vart? > Sök på karta.
• Se "Använda platskartan" (sidan 16)
för information om hur du använder
knapparna på kartan.
Söka efter en plats genom att bläddra på
kartan
1. Välj Vart? > Sök på karta.
2. Dra kartan och zooma in för att visa
området du vill söka i.
Platsmarkörer visas på kartan för platser
längs vägen.
3. Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning
eller adressplats.
En platsbeskrivning visas.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
4. Om det behövs väljer du
platsbeskrivningen för att visa mer
information.
Visa en lista med senast hittade
platser
Enheten lagrar de senaste 50 platserna som
du hittat.
Välj Vart? > Senast sökta.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senast sökta >
Rensa > Ja.
>
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av
latitud- och longitud-koordinater. Detta kan
vara användbart vid geocaching.
1. Välj Vart? > Koordinater.
15
Söka efter platser
2. Vid behov, välj > Format, välj rätt
koordinatformat för den typ av karta som
du använder och välj Spara.
3. Välj latitudkoordinaten.
4. Ange den nya koordinaten och välj Klar.
5. Välj longitudkoordinaten.
6. Ange den nya koordinaten och välj Klar.
7. Välj Visa på karta.
Använda fotonavigering
Du kan ladda upp bilder till enheten eller
minneskortet som innehåller platsinformation
och skapa rutter till bildplatserna.
3. Följ instruktionerna på webbplatsen för
att välja och läsa in foton.
4. Koppla bort enheten från datorn.
5. Starta enheten.
6. På huvudmenyn, välj Vart? >
Favoriter > Foton.
En lista över bilder med platsinformation
visas.
7. Välj en bild.
Använda platskartan
Platskartan visas sedan du valt en plats i
Vart?- menyn.
1. Anslut enheten till datorn (sidan 60).
2. Gå till http://connect.garmin.com/photos.
➊
➋
➍
•
16
➎
➌
➏
Tryck på ➊ för att spara platsen i dina
Favoriter.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Söka efter platser
•
•
•
•
•
•
På vissa modeller trycker du på ➊ för att
ringa till den valda platsen när enheten är
ansluten till en telefon.
Tryck på pratbubblan ➋ för att se mer
information om platsen.
Tryck här ➌ om du vill zooma in eller ut.
Tryck här ➍ om du vill gå tillbaka till
föregående sida.
Tryck här ➎ om du vill se andra delar
av kartan.
Tryck här ➏ om du vill skapa en
vägbeskrivning till den här platsen.
Förhandsvisa en rutt på kartan
1. Välj pratbubblan på platskartan.
2. Välj ruttens informationsruta.
Betygsätta en intressant plats (POI)
När det är tillgängligt, kan du visa och ändra
betyget för en intressant plats.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
1. Välj pratbubblan på platskartan.
2. Välj stjärnorna för att betygssätta den
intressanta platsen.
Betyget uppdateras på din enhet.
Redigera ett telefonnummer för en
intressant plats
1. Välj pratbubblan på platskartan.
2. Välj > Ändra tel.-nummer.
3. Ange rätt telefonnummer och välj Klar.
Rapportera en felaktig intressant
plats
Det här är en nüLink!-tjänst (sidan 44).
När sökresultatet innehåller en gammal eller
felaktig intressant plats kan du rapportera
felet till Garmin och ta bort platsen från
kommande sökningar.
17
Söka efter platser
1. Välj pratbubblan på platskartan.
2. Välj > Rapportera fel > Ja.
Den här informationen skickas till Garmin
när enheten tar emot en nüLink!-signal eller
när du ansluter enheten till myGarmin med
hjälp av datorn.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta
emot satellitsignaler, kan du använda GPSsimulatorn för att ange en simulerad position.
1. Välj Verktyg > Inställningar > System.
2. Välj GPS-simulator > På > Spara.
3. På huvudmenyn, välj Vart? > Sök på
karta.
4. Välj ett område på kartan.
En pratbubbla visas för platsen.
5. Välj > Ange plats.
18
Favoriter
Du kan spara platser i favoriter så att du
snabbt kan hitta dem och skapa rutter
till dem. Din hemposition sparas också i
Favoriter.
Spara din plats i Favoriter
1. Välj fordonssymbolen på kartan.
2. Välj Spara.
3. Ange ett namn och tryck på Klar.
4. Välj OK.
Platsen sparas i Favoriter.
Spara platser i Favoriter
1. Sök efter platsen (sidan 10).
2. På platskartan väljer du > Spara >
OK.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Söka efter platser
Söka efter favoriter
1. Välj Vart? > Favoriter.
2. Om det behövs väljer du en kategori.
3. Välj en sparad plats.
Redigera favoriter
1. Välj Vart? > Favoriter.
2. Om det behövs väljer du en kategori.
3. Välj en favorit.
4. Välj > Ändra.
5. Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier för att tilldela
Favoriten kategorier.
• Välj Tilldela foto för att spara ett
foto med favoriten (sidan 41).
• Välj Byt kartsymbol för att byta den
symbol som används för att märka ut
favoriten på kartan.
6. Ändra informationen.
7. Välj Klar.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Lägga till en kategori
Du kan lägga till anpassade kategorier för att
organisera dina favoriter.
Obs! Kategorier visas på menyn Favoriter
sedan du har sparat fler än tolv favoriter.
1.
2.
3.
4.
5.
Välj Vart? > Favoriter.
Välj favoriten.
Välj > Ändra > Kategorier.
Välj .
Ange namnet på kategorin och välj sedan
Klar.
Ta bort favoriter
Obs! Det går inte att återställa borttagna
favoriter.
1.
2.
3.
4.
Välj Vart? > Favoriter.
Om det behövs väljer du en kategori.
Välj favoriten.
Välj > Ta bort > Ja.
19
Söka efter platser
Planera en resa
Du kan använda reseplaneraren om du
vill skapa och spara en resa med flera
destinationer.
Välj Vart? > Reseplanerare.
Välj .
Välj Välj startplats.
Sök efter en plats (sidan 10).
Välj Välj.
Om du vill lägga till ytterligare platser
väljer du .
7. Välj Nästa.
8. Ange ett namn och tryck på Klar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20
Ändra en resväg
1. Välj Vart? > Reseplanerare.
2. Välj en sparad resa.
➋
➊
3. Välj ett alternativ:
• Välj ➊ för att ändra ankomst- eller
avgångstid.
• Välj ➊ > Längd för att registrera hur
länge du tänker stanna på en plats.
• Välj ➋ för att ändra transportläge
eller ruttinställningar för den delen
av resan.
• Visa resan på kartan genom att välja
Karta.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Söka efter platser
Navigera till en sparad resa
1. Välj Vart? > Reseplanerare.
2. Välj en sparad resa.
3. Välj Kör!
4. Välj en rutt om du blir uppmanad till det
(sidan 11).
Ändra en sparad resa
1. Välj Vart? > Reseplanerare.
2. Välj en sparad resa.
3. Välj .
4. Välj ett alternativ:
• Välj Byt namn på resa.
• Välj Ändra destinationer för att
lägga till och ta bort platser, eller för
att ändra ordning på platser.
• Välj Ta bort resa.
• Välj Optimera ordningen om du
vill ordna resans stopp i den mest
effektiva ordningen.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
21
Röstkommando
Röstkommando
OBS! Röstkommando är inte tillgängligt för
alla språk eller regioner.
Funktionen för röstkommando innebär att
du kan använda enheten genom att säga ord
och kommandon. Menyn Röstkommando
tillhandahåller röstmeddelanden och en lista
över tillgängliga kommandon.
Ange din uppvakningsfras
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en
fras som du kan säga för att aktivera
funktionen Röstkommando. Som
standard är uppvakningsfrasen inställd på
Röstkommando.
22
TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig
aktivering av röstkommando genom att
använda en kraftfull uppvakningsfras.
1. Välj Verktyg > Röstkommando >
Anpassa fras.
2. Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka
när du anger frasen.
3. Välj Klar.
Aktivera röstkommando
Säg din uppvakningsfras.
Menyn Röstkommando visas.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Röstkommando
Tips för röstkommandon
• Tala med normal röst in i enheten.
• Minska bakgrundsljud, till exempel röster
eller radio, för att öka noggrannheten i
röstigenkänning.
• Uttala kommandona som de visas på
skärmen.
• Besvara röstmeddelanden från enheten
efter behov.
• Öka längden på din uppvakningsfras för
att minska risken för att röstkommandon
aktiveras av misstag.
• Två toner hörs när enheten går in i eller
avslutar läget för röstkommando.
• Undvik att säga kommandon när
visas högst upp till höger på skärmen.
•
Säg kommandon när
till höger på skärmen.
visas högst upp
Starta en rutt med
röstkommando
Du kan säga namnen på populära, välkända
platser.
1. Säg din uppvakningsfras.
2. Säg Sök efter namn.
3. Lyssna på röstmeddelandet och säg
platsens namn.
En lista med platser visas.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
23
Röstkommando
4. Säg radnummer.
Stänga av ljudet till
instruktionerna
Du kan avaktivera talade instruktioner för
röstkommando utan att stänga av ljudet till
enheten.
5. Säg Navigera.
1. Välj Verktyg > Röstkommando > .
2. Välj Sekretessinstruktioner > Till.
Avaktivera Röstkommando
Du kan avaktivera röstkommando,
vilket hindrar dig att av misstag öppna
röstkommandot när du talar.
Söka efter en adress
1. Välj Verktyg > Röstkommando >
2. Välj Röstkommando > Från.
.
1. Säg Röstkommando.
2. Säg Sök adress.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
24
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Kartsidor
Följa en personbilsrutt
Din rutt är markerad med en magentafärgad
linje. En målflagga anger din destination.
Medan du kör vägleder enheten dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar på
kartan och anvisningar överst på kartan. Om
du avviker från rutten beräknas en ny rutt och
du får en ny vägbeskrivning.
Kartsidor
Ändra kartdatafältet
1. På kartan trycker du på datafältet i det
nedre vänstra hörnet.
2. Välj vilken typ av data du vill visa.
3. Tryck på Spara.
Uppdatera hastighetsbegränsningar
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som
information och ersätter inte förarens ansvar
att följa hastighetsbegränsningar och hela
tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar
inte för några trafikböter eller stämningar som
du kan få genom att inte följa alla gällande
trafiklagar och skyltar.
En fartbegränsningsikon som visar aktuell
fartbegränsning kan visas när du kör på
huvudvägar.
1. Välj > Ställ in hastighetsbegränsning på kartan.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
25
Kartsidor
2. Välj
och
för att ställa in
hastighetsbegränsningen.
Använda myTrends
Funktionen myTrends™ förutsäger när
du kör till platser som du ofta kör till
och visar platsen, beräknade restiden och
trafikinformation i navigeringsfältet på
kartan.
Visa trippinformation
På trippinformationssidan visas din aktuella
fart samt statistik om resan.
Tips: Om du stannar ofta bör du inte stänga
av enheten så att den mäter den tid som
förflutit under resan.
Välj fältet Fart på kartan.
1. Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation.
2. Välj Personbil > nüRoute > myTrends >
Till.
3. Spara en plats, såsom ditt hem eller
arbetsplats som en Favorit (sidan 18).
4. När myTrends-information visas i
navigeringsfältet väljer du denna om du
vill visa ruttinformation.
26
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Kartsidor
Återställa trippinformationen
1. Välj fältet Fart på kartan.
2. Välj .
3. Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en
rutt väljer du Nollställ allt för att
nollställa alla datafält, förutom
hastighetsmätaren, på sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill
nollställa informationen i färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart för att
nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill
nollställa trippmätaren.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Visa en lista över svängar
När du navigerar längs en personbilsrutt kan
du visa alla svängar och manövrer för hela
rutten och avståndet mellan svängarna.
1. Välj textfältet högst upp på kartan.
2. Välj en sväng.
Detaljerna för svängen visas. Om
tillgänglig, visas en bild av korsningen
för en korsning av större vägar.
27
Kartsidor
Visa hela rutten på kartan
1. Välj navigeringsfältet högst upp på kartan
under navigering på en personbilsrutt.
2. Välj > Karta.
Visa nästa sväng
Under navigering på en personbilsrutt visas
en förhandsvisning av nästa sväng, filbyte
och andra manövrer högst upp till vänster på
kartan. Förhandsvisningen omfattar avståndet
till svängen eller manövern och den fil du
köra i, om tillgängligt.
Visa sidan för visning av korsningar
Du kan visa korsningar på huvudvägar när du
navigerar en personbilsrutt. När du närmar
dig en korsning på rutten visas helt kort sidan
för korsningen, om den är tillgänglig.
Välj
från kartan för att visa
korsningen, om tillgänglig.
Välj
på kartan för att visa nästa sväng
på kartan.
28
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Kartsidor
Använda navigeringskartan
för fotgängare
I fotgängarläget visas rutten på en
tvådimensionell karta.
➊
➌
•
•
•
•
➋
➊
➍
Om positionsikonen för fotgängare
När du navigerar i läget för fotgängare anger
positionsikonen din ungefärliga position
och riktning på kartan.
Cirkeln runt positionsikonen anger
noggrannheten för din position på kartan. En
mindre cirkel anger att den visade positionen
är exaktare.
Välj ➊ för att växla mellan vägavsnitt.
Välj ➋ för att se ruttresvägen.
Välj ➌ om du vill centrera kartan på din
aktuella plats.
Välj ➍ om du vill zooma in och zooma
ut.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
29
Kartsidor
Alternativ för kollektivtrafik
Om du har cityXplorer-kartor installerade
beräknar enheten en rutt där en kombination
av kollektivtrafikalternativ, som att åka buss
eller tunnelbana och att promenera, används.
Obs! cityXplorer-kartor medföljer inte
enheten. Se http://my.garmin.com om du vill
köpa cityXplorer-kartor.
De gula ikonerna visar den navigeringsmetod
som används för varje vägavsnitt. När du t.ex.
ser stiger du på en buss på den punkten
i rutten.
De svarta punkterna på kartan är hållplatser
för kollektivtrafik längs rutten.
Obs! Du kan ändra typen av kollektivtrafik
och begränsa gångavståndet under en
fotgängarrutt (sidan 63).
30
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Telefonsamtal med
handsfree
Med hjälp av trådlös Bluetooth® kan enheten
anslutas till din mobiltelefon om du vill
ha händerna fria. Ta reda på om din
mobiltelefon med Bluetooth-teknik är
kompatibel med din enhet genom att gå
till www.garmin.com/bluetooth.
Det kan hända att din telefon inte kan
använda alla de handsfree-funktioner som
finns i enheten.
Aktivera trådlös Bluetooth
1. Välj Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
2. Välj Bluetooth > Till > Spara.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Telefonsamtal med handsfree
Para ihop telefonen
Innan du kan använda den här funktionen
måste du para ihop din enhet med en
kompatibel mobiltelefon. När du parar ihop
din telefon med enheten känner de igen
varandra och kan snabbt kopplas.
1. Placera telefonen och enheten inom ca
10 m från varandra. (33 fot) avstånd från
varandra.
2. Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på
enheten (sidan 31).
3. Välj ett alternativ:
• Välj Lägg till telefon.
• Om du redan har parat ihop en annan
telefon väljer du Telefon > .
4. Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på
telefonen.
5. Välj OK på enheten.
En lista över närliggande Bluetoothenheter visas.
31
Telefonsamtal med handsfree
6. Välj telefonen i listan och tryck sedan på
OK.
7. Vid behov, bekräfta på telefonen att
enheten får ansluta.
8. Om det behövs anger du Bluetooth-PINkoden (1234) på telefonen.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj ett alternativ:
• Välj Svara.
• Välj Ignorera om du vill ignorera
samtalet.
Tips efter att du parat ihop
enheterna
• När du en gång har parat ihop de två
enheterna ansluter de automatiskt till
varandra varje gång du sätter på dem.
• När telefonen är ansluten till enheten kan
du ringa telefonsamtal.
• När du slår på enheten utförs ett försök
att para ihop den med den telefon den
senast var ansluten till.
• Du kan behöva ställa in så att
mobiltelefonen ska anslutas till enheten
automatiskt när den slås på.
1. Välj under ett samtal.
2. Välj ett alternativ:
• Överför ljudet till telefonen genom
att välja Handenhet.
TIPS: Du kan använda den här
funktionen om du vill stänga av
enheten, men behålla samtalet, eller
om du vill samtala privat.
• Överför ljudet från din telefon till
enheten genom att välja Handsfree.
• Visa knappsatsen genom att välja
Knappsats.
TIPS: Du kan använda den här
funktionen med automatiska system,
som en röstbrevlåda.
32
Använda alternativ för Samtal pågår
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Telefonsamtal med handsfree
•
•
Stäng av mikrofonen, välj Tyst.
Avsluta samtalet genom att välja
Lägg på.
Använda telefonboken
Telefonboken läses in från telefonen till
enheten varje gång telefonen och enheten
kopplas. Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner
stöder inte den här funktionen.
1. Välj Telefon > Telefonbok.
2. Välj en kontakt.
3. Välj Ring.
Ringa till en intressant plats
(POI)
1. Välj Telefon > Intressanta platser.
2. Välj en intressant plats (sidan 10).
3. Välj Ring.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Ringa ett nummer
1. Välj Telefon > Ring.
2. Ange numret.
3. Välj Ring.
Ange ett hemtelefonnummer
1. Välj Telefon > Ring hem.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Ange telefonnummer, ange ditt
hemnummer och välj Klar.
• Välj Välj från telefonbok, välj ett
nummer i telefonboken och välj
Klar.
Ringa hem
Innan du kan ringa hem måste du ange ett
telefonnummer för din hemposition.
Välj Telefon > Ring hem.
33
Telefonsamtal med handsfree
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till
enheten varje gång telefonen och enheten
kopplas. Det kan ta ett par minuter innan
samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa
telefoner stöder inte den här funktionen.
1. Välj Telefon > Samtalshistorik.
2. Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste
samtalen överst, visas.
3. Välj ett samtal.
Använda röstuppringning
Innan du ringer samtal med röstuppringning
kan du behöva träna telefonen att känna
igen dina röstuppringningskommandon. Se
instruktionerna som hör till telefonen.
1. Välj Telefon > Röstuppringning.
2. Säg kontaktens namn.
Kontrollera telefonstatus
Du kan kontrollera telefonens batterinivå och
signalstyrka.
Välj Telefon > Telefonstatus.
34
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Använda verktygen
Visa aktuell platsinformation
Använd sidan Var är jag? för att visa
information om din aktuella position. Det här
är en användbar funktion om du behöver tala
om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj Verktyg > Var är jag?
Söka efter närliggande
serviceställen
1. Välj Verktyg > Var är jag?
2. Välj Sjukhus, Polis eller Bränsle för att
visa närmaste plats i den kategorin.
Använda Hjälp
Välj Verktyg > Hjälp om du vill visa
information om hur du använder enheten.
Söka efter hjälpavsnitt
Välj Verktyg > Hjälp >
Använda verktygen
Om ljudböcker
 Varning
Du kan få permanenta öronskador och förlora
hörseln om du lyssnar med för hög volym via
enheten, öronsnäckor eller hörlurar. Volymen
är vanligen för hög om du inte kan höra när
människor pratar omkring dig. Begränsa
tiden som du lyssnar med hög volym. Om
det ringer i öronen eller om du hör mänskligt
tal dåligt ska du sluta lyssna och få hörseln
kontrollerad.
Enheten kan spela upp ljudböcker från
Audible.com. Den här funktionen kräver
ett abonnemang på Audible.com. Aktivera
ett 30-dagars provabonnemang på
www.audible.com/garmin.
.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
35
Använda verktygen
Läsa in ljudböcker på enheten
Innan du kan överföra ljudböcker till din
enhet, måste du abonnera på Audible.
com. Mer information finns på
www.audible.com/garmin.
1. Anslut enheten till datorn (sidan 3).
2. Logga in på ditt Audible.com-konto på
datorn.
3. Följ anvisningarna från Audible.com för
att överföra ljudböcker till din enhet.
Spela upp en ljudbok
1. Välj Verktyg > Audible.
2. Välj Bläddra.
3. Välj ett alternativ:
• Välj en bok enligt titel, välj Titlar.
• Välj en bok enligt författare, välj
Författare och välj författaren.
• Välj en bok enligt berättare, välj
Berättare och välj berättaren.
36
4. Välj en bok.
5. Välj ett alternativ för att styra
uppspelningen.
• Lägg till ett bokmärke, välj .
• Gör paus i uppspelningen, välj .
Återuppta uppspelningen, välj .
• Flytta snabbt framåt eller bakåt i
boken med hjälp av skjutreglaget
högst upp på sidan.
• Gå till nästa kapitel, välj
.
• Gå till föregående kapitel, välj
.
• Snabbspola framåt, håll ned
.
• Spola tillbaka, håll ned
.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Använda verktygen
Lägga till en ljudbok
När du spelar upp en ljudbok, fortsätter
spelaren automatiskt där du senaste stoppade.
Du kan lägga till ett bokmärke för att markera
en viss plats i ljudboken.
Under uppspelning av en ljudbok, välj
> Bokmärke.
Fortsätta en uppspelning från ett
bokmärke
1. Under uppspelning av en ljudbok, välj
2. Välj ett bokmärke.
Byta namn på ett bokmärke
Enheten namnger som standard ett bokmärke
med bokmärkets tidsstämpel. Du kan ändra
namnet på ett bokmärke.
1. Under uppspelning av en ljudbok, välj
> > Döp om bokmärken.
2. Välj ett bokmärke.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
3. Ange ett namn och tryck på Klar.
Ta bort ett bokmärke
1. Under uppspelning av en ljudbok, välj
> > Radera bokmärken.
2. Välj ett bokmärke.
Om ecoRoute
.
Funktionen ecoRoute™ beräknar
bränsleekonomin och bränslepriset för att
navigera till ett mål. Den har också verktyg
för att öka bränsleeffektiviteten.
Data som tillhandahålls av ecoRoute är
bara en uppskattning. Uppgifterna läses inte
in från fordonet, såvida du inte använder
tillbehöret ecoRoute HD. Om du vill ha
mer exakta bränslerapporter för just ditt
fordon och dina körvanor kan du kalibrera
bränsleekonomin (sidan 38).
37
Använda verktygen
ecoRoute HD Tillbehör
När du har anslutit tillbehöret ecoRoute HD
kan din enhet ta emot fordonsinformation
i realtid, såsom felmeddelanden, varv/min
och batterispänning. Din enhet innehåller
data som lästs in från fordonet av tillbehöret
ecoRoute HD vid beräkningen ecoRoute-data.
Ändra bränslepriset
1. Välj Verktyg > ecoRoute™ > Vid
pumpen.
2. Ange det aktuella bränslepriset och välj
Nästa.
3. Välj Ja.
Mer information om kompatibilitet och inköp
finns på www.garmin.com/ecoroute.
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill få
mer exakta bränslerapporter för ditt specifika
fordon och dina körvanor. Du bör kalibrera
när du tankar.
Ställa in fordonsprofilen
Första gången du använder funktionen
ecoRoute måste du ange fordonsinformation.
1. Välj Verktyg > ecoRoute .
2. Ange uppgifter om bränsle och
körsträcka.
™
38
1. Välj Verktyg > ecoRoute™ > Vid
pumpen.
2. Ange aktuellt bränslepris.
3. Ange den bränslemängd som fordonet har
använt sedan senaste fulltankning.
4. Ange det avstånd som fordonet har kört
sedan senaste fulltankning.
5. Välj Nästa.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Använda verktygen
Enheten kalkylerar fordonets
genomsnittliga bränsleekonomi.
6. Välj Spara.
Om ecoChallenge-poäng
Med ecoChallenge kan du maximera
bränsleekonomin genom att få poäng för dina
körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du
får, desto mer bränsle sparar du. ecoChallenge
samlar in data och beräknar en poäng när din
enhet rör sig och är i läget för personbil.
Visa ecoChallenge-poängen
•
•
Visa din nuvarande poäng i
ecoChallenge-ikonen på kartan.
Välj för att visa poängdetaljer.
Om ecoChallenge-poäng
•
•
•
•
•
Aktuella – visar poängen för din
nuvarande körningsaktivitet.
Totalt – visar ett genomsnitt av poängen
för hastighet, acceleration och bromsning.
Hastighet – visar dina poäng när du
kör i den mest bränslesnåla hastigheten
(70–100 km/tim för de flesta fordon).
Acceleration – visar poängen för jämn
och gradvis acceleration. Du mister
poäng om du gasar snabbt.
Bromsning – visar poängen för jämn och
gradvis bromsning. Du mister poäng om
du bromsar hårt.
Ta bort ecoChallenge-poäng från kartan
Välj >
Spara.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
> Inställningar > Dölj >
39
Använda verktygen
Nollställa ecoChallenge-poängen
Välj
>
> Nollställ.
Visa information om
bränsleekonomi
Du kan visa din bränsleförbrukning,
totala bränslekostnad och genomsnittliga
bränsleförbrukning.
1. Välj Verktyg > ecoRoute >
Bränsleekonomi.
2. Välj en del av diagrammet att zooma in.
Avståndsrapporter
Med körsträckerapporten beräknas avståndet,
tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin
och bränslekostnaden för att navigera till ett
mål.
Visa en Körsträckerapport
Du kan visa sparade körsträckerapporter på
enheten.
TIPS: Du kan också öppna
körsträckerapporter i mappen Rapporter på
enheten/volymen (sidan 60).
1. Välj Verktyg > ecoRoute™ >
Körsträckerapport.
2. Välj en rapport.
Nollställa ecoRoute-information
1. Välj Verktyg > ecoRoute™ >
Fordonsprofil.
2. Välj > Nollställ.
En körsträckerapport skapas för varje rutt du
kör. Om du avbryter en rutt i enheten skapas
en körsträckerapport för den sträcka du har
kört.
40
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Använda verktygen
Visa bilder
Visa bilder som du sparat i enheten eller på ett
minneskort. Se sidan 60 för mer information
om hur du läser in bilder i enheten.
1. Välj Verktyg > Bildvisare.
2. Bläddra igenom bilderna med hjälp av
pilarna.
3. Välj en bild.
Visa ett bildspel
1. Välj Verktyg > Bildvisare.
2. Välj .
När ett bildspel visas kan du välja
skärmen för att stoppa bildspelet.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Använda en bild som bakgrund
1. Välj Verktyg > Bildvisare.
2. Välj en bild.
3. Välj > Använd som bakgrund.
4. Använd skärmknappsatsen för att justera
bakgrundsbild.
5. Välj Spara.
Ta bort bilder
1. Välj Verktyg > Bildvisare.
2. Välj en bild.
3. Välj > Ta bort > Ja.
41
Använda verktygen
Använda världsklockan
1. Välj Verktyg > Världsklocka.
2. Vid behov, välj en ort, ange ett ortnamn
och välj Klar.
Visa världskartan
Välj Verktyg > Världsklocka > .
Delar där det är natt visas som skuggade
på kartan.
Använda kalkylatorn
Välj Verktyg > Miniräknare.
Ta skärmbilder
1. Välj Verktyg > Inställningar > Skärm >
Skärmbild > Till.
2. Välj för att ta en skärmbild.
Bilden sparas i bitmap-format i mappen
Screenshot på enheten (sidan 60).
42
Konvertera enheter
1. Välj Verktyg > Enhetsomräkning.
2. Vid behov, välj knappen bredvid
Konvertera, välj en måttkategori och
välj Spara.
3. Vid behov, välj en enhetsknapp, välj en
måttenhet och välj Spara.
4. Välj fältet under den enhet som du vill
konvertera.
5. Ange ett tal och tryck på Klar.
Ange växlingskurser manuellt
Det här är en nüLink!-funktion (sidan 44).
Enheten uppdaterar automatiskt
växlingskurserna för valutor.
1. Välj Verktyg > Valuta.
2. Vid behov, välj en valutaknapp, välj en
valuta och välj Spara.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Använda verktygen
3. Välj fältet under den valuta som du vill
konvertera.
4. Ange beloppet och välj Klar.
Välja språk i en språkguide
Du kan välja vilka språk som du vill översätta
när du översätter ord och fraser.
1. Välj Verktyg > Språkguide > Ord och
fraser.
2. Välj > Språk.
3. Välj Från, välj språk att översätta från
och välj Spara.
4. Välj Till, välj språk att översätta till och
välj Spara.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Översätta ord och fraser
1. Välj Verktyg > Språkguide > Ord och
fraser.
2. Välj en kategori och underkategorier.
3. Vid behov, tryck på , ange ett
nyckelord och tryck på Klar.
4. Välj ett ord eller en fras.
5. Välj för att lyssna på översättningen.
Använda det tvåspråkiga lexikonet
1. Välj Verktyg > Språkguide >
Tvåspråkiga lexikon.
2. Välj ett lexikon.
3. Vid behov, tryck på , ange ett ord och
tryck på Klar.
4. Välj ett ord.
5. Välj för att lyssna på översättningen.
43
Använda nüLink!-funktioner
Använda nüLink!funktioner
Du kan hämta och visa information, t.ex.
bränslepriser, lokala evenemang och väder,
via ditt Garmin nüLink!-tjänstabonnemang.
Enheten inkluderar ett grundläggande
nüLink!-abonnemang, som aktiveras när du
slår på enheten för första gången.
Innan du kan använda de här funktionerna
måste du ha ett aktuellt nüLink!-abonnemang
och enheten måste ta emot en nüLink!-signal.
nüLink!-funktioner är inte tillgängliga i alla
områden.
44
Visa väderprognosen
1. Välj Verktyg > Väder.
Prognosen för din aktuella plats visas.
2. Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen
visas.
Söka efter filmtider
Du kan söka efter filmtider och närliggande
biografer.
1. Välj Vart? > Filmtider.
2. Vid behov, välj > Välj dag och välj en
dag.
3. Välj Sök efter filmtitel eller Sök efter
biografnamn.
4. Välj en film och en biograf.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Använda nüLink!-funktioner
Söka efter lokala evenemang
Du kan hitta tider, biljettpriser och platser för
lokala händelser.
1. Välj Vart? > Lokala evenemang.
2. Vid behov, välj > Välj dag och välj en
dag.
3. Välj en kategori.
4. Välj ett evenemang.
Söka efter bensinstationer
och priser
Du kan söka efter närliggande bensinstationer
och jämföra bränslepriser.
1. Välj Vart? > Bränslepriser.
2. Vid behov, välj > Bränsletyp, välj
bränsletyp och välj Spara.
3. Välj en bensinstation.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Visa myGarmin-meddelanden
Du kan visa meddelanden från myGarmin™,
t.ex. meddelanden om programvara och
kartuppdateringar.
1. Välj Verktyg > myGarmin™.
Om det finns olästa meddelanden visas
antalet på myGarmin-ikonen.
2. Välj ett meddelandeämne.
Hela meddelandet visas.
Kontrollera flygstatus
Du kan visa flygstatusinformation, bland
annat avgångstider, ankomsttider och
förseningar.
1. Välj Verktyg > Flygstatus.
2. Vid behov, välj > Nära och ange ett
ortnamn.
3. Välj en flygplats.
4. Välj ett alternativ:
45
Använda nüLink!-funktioner
Välj Kontrollera flygnummer, ange
ett flygnummer och välj Klar.
• Välj Sök ankomster och välj ett
flygbolag.
• Välj Sök avgångar, välj Efter
ankomstort, Efter flygplatskod eller
Alla avgångar och ange lämpliga
uppgifter.
5. Välj ett flyg.
6. Om det behövs, välj > Nästa
sträcka för att kontrollera status för
anslutningsflyg.
•
Skapa ett nüLink!butikskonto
Innan du kan köpa en nüLink!™-tjänst måste
du konfigurera enheten för köp och enheten
måste ta emot en nüLink!-signal.
De här tjänsterna är inte tillgängliga i alla
områden.
1. Registrera enheten (sidan 4).
2. Logga in på ditt myGarmin-konto och
ange kreditkortsuppgifterna för framtida
nüLink!-inköp.
Kontrollera din kontostatus
Du kan kontrollera status för ditt Garmin
nüLink!-tjänstabonnemang, inklusive
debiteringsstatus och förfallodatum
för ditt basabonnemang och ditt
premiumtjänstabonnemang.
46
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Använda nüLink!-funktioner
1. Välj Butik >
2. Välj en tjänst.
> Kontostatus.
Lägga till en nüLink!- Service
Du kan lägga till kostnadsfria tjänster och
betaltjänster från nüLink!- butiken. Inköp
debiteras det kreditkort som du angett i
ditt myGarmin-konto. Återkommande
abonnemang debiteras varje månad tills du
säger upp tjänsten. För vissa tjänster kan du
aktivera en kostnadsfri provperiod.
1. Välj Butik.
2. Välj en tjänst.
3. Slutför en åtgärd:
• Installera en kostnadsfri tjänst genom
att välja Installera.
• Köp en betaltjänst genom att välja
Köp.
• Förnya ett abonnemang genom att
välja Förnya.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
•
Uppgradera ett abonnemang genom
att välja Uppgradera.
• Aktivera ett kostnadsfritt
provabonnemang genom att välja
Starta provperiod.
4. Om det behövs väljer du ett alternativ för
abonnemanget eller provperioden.
5. Läs och bekräfta villkoren.
Avancerat väder
För de här funktionerna kan det krävas ett
abonnemang (sidan 46).
Visa väderradarn
Du kan visa en animerad, färgkodad
radarkarta över aktuella väderförhållanden
och en väderikon på kartan. Väderikonen
ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn,
snö eller åska.
1. Välj Verktyg > Väder.
2. Vid behov, välj en ort.
3. Välj > Väderradar.
47
Använda nüLink!-funktioner
Visa vädervarningar
Medan du färdas med din enhet kan
vädervarningar visas på kartan. Du kan också
visa en karta med vädervarningar i närheten
av din aktuella plats eller den valda orten.
1 Välj Verktyg > Väder.
2. Vid behov, välj en ort.
3. Välj > Vädervarningar.
Kontrollera vägförhållanden
Du kan visa en karta med väderbaserade
förhållanden i närheten av din aktuella plats
eller den valda orten.
1. Välj Verktyg > Väder.
2. Vid behov, välj en ort.
3. Välj > Vägförhållanden.
48
Visa väderprognosen
1. Välj Verktyg > Väder.
Prognosen för din aktuella plats visas.
2. Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen
visas.
Visa vädret i närheten av en annan
ort
1. Välj Verktyg > Väder > Aktuell
position.
2. Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en
favoritort, välj en ort i listan.
• Visa vädret för en favoritort, välj
Lägg till ort och ange ortens namn.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Använda nüLink!-funktioner
Söka efter en adress med
hjälp av telefonboken
Du kan hitta adresser genom att söka i
telefonböcker.
1. Välj Vart? > Vita sidor.
2. Välj ett alternativ:
• Sök efter en post i vita sidorna med
hjälp av för- och efternamn, välj
Efter namn.
• Sök efter en post enligt
telefonnummer, välj Efter
telefonnummer.
Obs! Det här alternativet är inte
tillgängligt på alla platser.
3. Ange ett namn eller ett telefonnummer
och välj Klar.
4. Vid behov, välj en post.
Om fartkameror
 Varning
Garmin ansvarar inte för noggrannheten
hos eller följderna av användningen av
egna intressanta platser eller en databas för
fartkameror.
På vissa platser finns information om
fartkameror tillgänglig. Gå till
http://my.garmin.com för information om
tillgänglighet. För dessa platser innehåller
enheten placeringen av hundratals
fartkameror. Du får ett larm från enheten när
du närmar dig en fartkamera om du kör för
fort. Informationen uppdateras minst varje
vecka så att du alltid har tillgång till den
senaste informationen.
Rapportera fartkameror
Du kan rapportera säkerhetskameror, bland
annat kameror med rött ljus och radarpistol,
när du träffar på dem.
1. Välj
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
på kartan.
49
Använda nüLink!-funktioner
2. Under Rapportera fartkamera väljer du
ett alternativ:
• Min riktning.
• Mötande.
Fartkamerornas placering delas med andra
användare.
Om fartkameraspaningar
Med en spaning menas en förare som har
möjlighet att rapportera en fartkameras
position, vilket gör att data för fartkameror
är aktuella och rätt. I datafältet Spaningar
visas antalet spaningar över en viss sträcka
och innehåller eventuellt ett betyg för
spaningsrapporterna.
Visa spaningsinformation
1. Välj Visa kartan.
2. Välj ett datafält utom Fart.
3. Välj Spaningsinformation.
50
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Tracker
Tracker
Skicka ett positionsmeddelande
Du kan skicka ett anpassat platsmeddelande
till en annan användare.
MEDDELANDE
Använd aktsamhet när du delar din
positionsinformation med andra.
Med Tracker kan du rapportera var du
befinner dig, följa andra och låta andra följa
dig. Tracker finns tillgänglig på utvalda
Garmin GPS-enheter och finns som en
applikation för utvalda mobiltelefoner.
Ställa in Tracker
1. Välj Verktyg > Tracker > Komma
igång.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Visa ditt Tracker-ID
Alla anslutna enheter eller spårningsenheter
har ett unikt Tracker-ID.
Tryck på Verktyg > Tracker >
Profil.
>
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
1. Välj Verktyg > Tracker > Här är jag.
2. Välj ett alternativ:
• Markera kryssrutan bredvid varje
mottagare.
• Välj Ange e-postadress eller
Tracker-ID och fyll i mottagarens
e-postadress eller Tracker-ID.
OBS! Tracker-ID är
skiftlägeskänsligt.
3. Välj Nästa.
4. Välj ett alternativ:
• Välj ett meddelande.
• Välj Skriv meddelandet, och fyll i
ett anpassat meddelande.
5. Välj Skicka.
51
Tracker
Om följare
Du kan bjuda in en annan person att följa
dig under en angiven tidsperiod. När den
tidsperioden löper ut kan följaren inte längre
se var du befinner dig.
Du kan bjuda in en följare med hjälp av
en e-postadress eller ett Tracker-ID. Om
du bjuder in en följare med hjälp av en
e-postadress måste den personen följa dig
med hjälp av Garmins webbsida. Om du
bjuder in en följare med hjälp av ett TrackerID kan den personen följa dig med hjälp av
Tracker.
52
Bjuda in följare
1. Välj Verktyg > Tracker > Följ mig.
2. Välj ett alternativ:
• Markera kryssrutan bredvid varje
mottagare.
• Välj Ange e-postadress eller
Tracker-ID och fyll i mottagarens
e-postadress eller Tracker-ID.
3. Välj Nästa.
4. Välj ett alternativ:
• Välj ett meddelande.
• Välj Skriv meddelandet, och fyll i
ett anpassat meddelande.
5. Dra Timmar och Minuter för att välja
varaktighet och välj Nästa.
6. Välj Skicka.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Tracker
Lägga upp din plats på sociala
nätverk
Innan du kan lägga upp din plats på sociala
nätverk måste du ställa in dina sociala
nätverkskonton under ditt myGarminkonto. Mer information finns på
http://my.garmin.com.
Du kan lägga upp din plats på sociala nätverk
under en angiven tidsperiod. Under den tiden
kan vem som helst som kan se dina inlägg på
det sociala nätverket se din plats.
Välj Verktyg > Tracker > Följ mig.
Välj ett eller flera sociala nätverk.
Välj Nästa.
Välj ett alternativ:
• Välj ett meddelande.
• Välj Skriv meddelande, och fyll i ett
anpassat meddelande.
5. Dra Timmar och Minuter för att välja
varaktighet och välj Nästa.
6. Välj Skicka.
1.
2.
3.
4.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Följa andra
Innan du kan följa någon med hjälp av din
enhet måste den personen bjuda in dig att
följa honom eller henne med hjälp av ditt
Tracker-ID.
1. Välj Verktyg > Tracker > Visa.
2. Välj en person.
Den utvalda personens plats visas på en karta.
Dölja din plats
Du kan dölja din plats för människor som
följer dig.
Välj Verktyg > Tracker > Dölj mig.
53
Trafik
Trafik
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller
lämpligheten i trafikinformationen.
Innan du kan använda den här funktionen
måste du ha ett aktuellt nüLink!™abonnemang och din enhet måste ta emot en
nüLink!-signal. Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
När enheten finns inom ett
trafiktäckningsområde, visar din enhet
trafikinformation.
Mer information om trafikinformationsmottagare och täckningsområden finns på
www.garmin.com/traffic.
Om trafikikonen
När du tar emot trafikdata visas en trafikikon
på kartan. Trafikikonen ändrar färg för att visa
trafikförhållandenas allvarlighetsgrad.
Färg
Allvarlighetsgrad
Betydelse
Grön
Låg
Trafiken flyter utan
problem.
Gul
Medium
Trafiken flyter men
med fördröjning.
Det finns viss
trafikstockning.
Röd
Hög
Trafiken flyter inte
eller flyter sakta.
Allvarlig fördröjning.
Visa trafikvarningar
När du navigerar längs en personbilsrutt kan
en trafikvarning visas i navigeringsfältet.
Välj varningen om du vill visa mer
information.
54
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Trafik
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker
enheten den aktuella trafiken och optimerar
automatiskt rutten för kortaste tid. Om
en allvarlig trafikfördröjning inträffar på
rutten medan du navigerar beräknas rutten
automatiskt om.
Din enhet kan leda rutten genom ett
trafikhinder om det inte finns någon
bättre alternativ rutt. Förseningstiden
läggs automatiskt till i den uppskattade
ankomsttiden.
Visa trafik längs rutten
1. När du navigerar längs en rutt väljer
du .
2. Välj Trafik på rutten.
En lista med trafikhändelser visas,
ordnade efter positionen längs rutten.
3. Välj ett evenemang.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Undvika trafik längs rutten manuellt
1. På kartan trycker du på .
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Om det behövs trycker du på pilarna
för att visa övriga trafikfördröjningar på
rutten.
4. Tryck på > Undvik.
Ta en alternativ rutt
1. När du navigerar en personbilsrutt, välj
.
2. Välj Alternativ rutt.
3. Välj en rutt.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och
fördröjningar på närliggande vägar.
1. På kartan trycker du på
.
2. Välj Trafikförhållanden.
55
Trafik
Trafik i ditt område
Söka efter trafikfördröjningar
1. På kartsidan trycker du på .
2. Välj Trafikförhållanden > .
3. Välj en post i listan om du vill visa
fördröjningar på vägen.
4. Om det finns fler än en fördröjning
trycker du på pilarna så visas övriga
fördröjningar.
Visa ett trafikproblem på kartan
1. Välj
på kartan.
2. Välj Trafikförhållanden.
3. Välj en trafikikon.
56
Förklaring till trafikdata
I trafiktexten förklaras de ikoner och färger
som används på trafikkartan.
1. Välj
på kartan.
2. Välj Trafiktext.
Om
trafikövervakningskameror
Innan du kan använda den här funktionen,
måste du abonnera på PhotoLive nüLink!™tjänsten och enheten måste ta emot en
nüLink!-signal. Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
Trafikövervakningskameror ger dig
realtidsbilder av trafikförhållanden på
huvudvägar och i korsningar. Du kan spara
kameror som du regelbundet
tittar på.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Trafik
Spara en trafikövervakningskamera
1. Välj Verktyg > MinaKameror.
2. Välj Tryck för att lägga till.
3. Välj en väg.
4. Välj en korsning.
5. Välj Spara.
Visa en trafikövervakningskamera
Innan du kan visa en
trafikövervakningskamera måste du spara en
trafikövervakningskamera.
1. Välj Verktyg > MinaKameror.
2. Välj en kamera.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Trafikprenumerationer
Abonnemangsaktivering
Du behöver inte aktivera abonnemanget.
Abonnemanget aktiveras automatiskt när
enheten tar emot satellitsignaler samtidigt
som trafiksignalerna tas emot från
leverantören av betaltjänsten.
Livstidsabonnemang
Vissa modeller har livstidsabonnemang på
funktioner.
LT
Den här modellen har ett
livstidsabonnemang på
trafikinformation och en
trafikmottagare.
LMT
Den är modellen har
ett abonnemang på
nüMaps Lifetime™,
livstidsabonnemang på
trafikinformation (sidan 73)
och en trafikmottagare.
57
Trafik
Lägga till ett abonnemang
Du kan köpa trafikprenumerationer för andra
regioner eller länder.
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Inställningar > Trafik.
2. Välj ett alternativ:
• För icke-nordamerikanska enheter:
Välj Abonnemang > .
• För nordamerikanska enheter väljer
du .
3. Skriv ned FMtrafikinformationsmottagarens enhets-ID.
4. Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du
vill köpa ett abonnemang och erhålla en
kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte
återanvändas. Du måste skaffa en ny kod
varje går du förnyar tjänsten.
5. Välj Nästa på enheten.
6. Ange koden.
7. Välj Klar.
58
Om erbjudanden
När du tar emot trafikdata med ditt
Garmin nüLink!™ Services-abonnemang får
du platsrelevanta erbjudanden och kuponger.
Den här funktionen är endast tillgänglig i
Nordamerika. Den här funktionen är endast
tillgänglig när du tar emot trafikdata.
Om du vill få erbjudanden och kuponger
måste du ha ett aktuellt nüLink!-abonnemang
och enheten måste ta emot en nüLink!-signal.
Du kan läsa vår sekretesspolicy på
www.garmin.com/privacy.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Trafik
Visa erbjudanden
 VARNING
Försök inte skriva ned kupongkoder medan
du kör.
1. Tryck på ett erbjudande som visas på
skärmen och sök efter den närmaste
platsen som gäller för det erbjudandet.
2. Om tillgänglig, välj
för att visa en
kupongkod.
3. Skriv ned koden och visa den när du
kommer fram till platsen.
Visa en lista med erbjudanden
Välj Verktyg > Erbjudanden om du vill
visa en lista med mottagna erbjudanden.
Avaktivera trafik och erbjudanden
Om du vill avaktivera erbjudanden måste du
avaktivera trafiken.
Välj Verktyg > Inställningar > Trafik >
Från.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
59
Datahantering
Datahantering
Du kan lagra filer, som JPEG-bildfiler, på
enheten. Enheten har en minneskortplats för
ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller
Mac® OS 10.3 eller tidigare.
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper:
•
•
•
60
JPEG- och JPG-bildfiler (sidan 41)
Kartor och GPX-waypointfiler från
MapSource® (sidan 73)
GPI-filer med egna intressanta platser
från Garmin POI Loader (sidan 73)
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara (www.garmin.com/trip_planning).
Vid sidan av kartor och data kan minneskortet
lagra filer som kartor, bilder, geocacheplatser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Installera ett minneskort
Enheten kan använda minnes- eller datakort
av typen microSD™ och microSDHC.
1. Sätt i ett minneskort på rätt plats i
enheten.
2. Tryck ned det tills du hör ett klick.
Överföra filer från datorn
1. Anslut enheten till din dator (sidan 3).
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Datahantering
2.
3.
4.
5.
6.
Enheten och minneskortet visas som
flyttbara enheter under Den här datorn om
du har Windows eller som en volym på
skrivbordet om du har Mac OS.
Obs! Vissa datorer med flera
nätverksenheter kan inte visa
nüLink!-diskenheter. Om du vill ha
mer information om hur du ansluter
diskenheter kan du läsa i hjälpen till
operativsystemet.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj filen.
Välj Redigera > Kopiera.
Öppna Garmin-enheten eller
minneskortenheten eller -volymen.
Välj Redigera > Klistra in.
Filen visas i listan med filer i
enhetsminnet eller på minneskortet.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Koppla bort USB-kabeln
1. Slutför en åtgärd:
• För Windows: klicka på
utmatningsikonen
i systemfältet.
• För Mac: dra volymikonen till
papperskorgen .
2. Koppla bort kabeln från datorn.
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används
till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten
innehåller viktiga systemfiler som du inte bör
ta bort.
1. Öppna Garmin-enheten eller -volymen.
2. Om det behövs öppnar du en mapp eller
volym.
3. Välj en fil.
4. Tryck på Delete på datorns tangentbord.
61
Anpassa enheten
Anpassa enheten
1. Välj Verktyg > Inställningar.
•
•
•
2. Välj en inställningskategori.
3. Tryck på inställningen för att ändra den.
•
Systeminställningar
Välj Verktyg > Inställningar > System.
•
•
•
62
GPS Simulator – gör att enheten inte
tar emot någon GPS-signal och sparar
batteri.
Enheter – anger den måttenhet som ska
användas för avstånd.
Tidsformat – välj 12-timmars-,
24-timmars- eller UTC-visning.
•
Aktuell tid – anger enhetstiden.
Positionsrapportering – gör att Garmin
anonymt kan dela din fart, riktning och
position med andra tjänsteleverantörer
med ditt medgivande.
Säkerhetsläge – avaktiverar alla
funktioner som kräver betydande
uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamheten från körningen.
Om – visar enhetens versionsnummer
för programvaran, D-nummer för
enheten och information om flera andra
programfunktioner.
OBS! Du behöver uppgifterna när du
uppdaterar systemets programvara eller
köper nya kartdata (sidan 73).
Licensavtal för slutanvändare – visar
licensavtalet för slutanvändare som gäller
för ditt val.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Anpassa enheten
Navigeringsinställningar
Navigeringsinställningar för
personbil
Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil.
•
•
•
•
•
•
•
nüRoute™ – anger ruttinställningar för
personbilsrutter (sidan 64).
Kartinfo – ställer in kartans detaljnivå.
Om du visar kartan med hög
detaljrikedom ritas den om långsammare.
Kartbild – ställer in perspektivet på
kartan.
Karttema – ändrar färg på kartdata.
Kartdatalayout – ändrar mängden data
som visas på kartan.
Fordon – ändrar ikonen som visar din
position på kartan. Fler ikoner kan du
hämta på www.garmingarage.com.
Tripplogg
•
Ändra kartperspektiv
1. Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > Kartbild.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa
kartan i två dimensioner (2D) med
färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan
i 2D med norr överst.
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre
dimensioner.
Navigeringsinställningar för
fotgängare
Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Fotgängare.
•
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
◦◦ Visa på karta – visar dina resvägar
på kartan.
◦◦ Töm tripplogg
Larmade positioner – varnar när du
närmar dig egna fartkameror.
Begränsa gångavstånd – kontrollerar
hur mycket av en fotgängarrutt som
inkluderar promenad.
63
Anpassa enheten
•
•
Kollektivtrafik – undviker valda
transportmedel.
Tripplogg – visar resvägen på kartan.
◦◦ Visa på karta – visar dina resvägar
på kartan.
◦◦ Töm tripplogg
Undvika transportmedel
OBS! Transportmedel finns tillgängliga när
cityXplorer-kartor är inlästa (sidan 30).
1. Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Fotgängare >
Kollektivtrafik.
2. Välj vilket transportmedel du vill undvika
på rutterna.
3. Välj Spara.
64
Inställningar för nüRoute
De här inställningarna gäller endast när
du använder enheten i läget för personbil
(sidan 6).
Ruttpreferenser
Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute >
Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter
och fordonsaccelerationsdata för en given
rutt.
•
•
Kortare tid – beräknar rutter som går
fortare att köra men som kan ha längre
körsträcka.
Kortare väg – beräknar rutter med
kortare körsträcka men som kan ta längre
tid att köra.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Anpassa enheten
•
•
•
Mindre bränsle – beräknar rutter som
kan förbruka mindre bränsle än de andra
rutterna.
Alternativ – ber dig välja ett ruttberäkningsläge före navigering (sidan 11).
Fågelvägen – kalkylerar en direkt linje
från din plats till din destination.
Undvika vägfunktioner
1. Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute >
Undvikanden.
2. Välj vilka vägfunktioner du vill undvika
på rutterna och välj Spara.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
trafficTrends
När funktionen trafficTrends™ aktiveras
registrerar enheten trafikhistorikdata och
använder data för att beräkna effektivare
rutter. Den här informationen sänds till
Garmin när din enhet tar emot en nüLink!™signal eller när du ansluter din enhet till
myGarmin™ från datorn.
Obs! Olika rutter kan beräknas utifrån
trafiktrender för aktuell veckodag eller tid
på dagen.
Aktivera trafficTrends
Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute >
trafficTrends > Till.
65
Anpassa enheten
Avaktivera trafficTrends
Om du vill förhindra att enheten registrerar
eller delar trafikdata måste du avaktivera
trafficTrends.
Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute >
trafficTrends > Från.
Visningsinställningar
Välj Verktyg > Inställningar > Skärm.
•
•
66
Färgläge – ställer in en ljus bakgrund
(Dag), en mörk bakgrund (Natt)
eller växlar automatiskt mellan de
två alternativen utifrån tiderna för
soluppgång och solnedgång för din
aktuella position (Auto).
Ljusstyrka – ändrar skärmens ljusstyrka.
Om du minskar ljusstyrkan kan du spara
på batterierna.
•
•
Skärmtidsgräns – anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge.
Skärmbild – tar en bild av enhetens
skärm (sidan 42). Skärmbilderna sparas i
mappen Screenshot på enheten.
Språkinställningar
Välj Verktyg > Inställningar > Språk.
•
•
•
Röstspråk – anger språk för
röstmeddelanden.
Textspråk – anger språk för den text som
visas på skärmen.
Obs! Att textspråket ändras innebär inte
att språket i data som användaren lagt in
ändras.
Knappsatsspråk – anger språk för
knappsatsen.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Anpassa enheten
•
Knappsatslayout – anger
knappsatslayouten.
Visa kartinformation
Välj Verktyg > Inställningar >
minaKartor.
Aktivera kartor
TIPS: Du kan köpa ytterligare kartprodukter
på http://www.garmin.com/us/maps.
1. Välj Verktyg > Inställningar >
minaKartor.
2. Välj en karta.
Bluetooth-inställningar
Välj Verktyg > Inställningar > Bluetooth.
•
•
Lägg till telefon eller Telefon – hanterar
anslutningarna mellan enheten och
mobiltelefonerna med trådlös Bluetooth.
Bluetooth – aktiverar Bluetoothkomponenten.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
•
Vänskapligt namn – ange ett vänskapligt
namn som identifierar din enhet på
telefoner med Bluetooth-teknik.
Hantera Bluetooth-enhetslistan
Du kan lägga till, koppla bort eller ta
bort telefoner som enheten upptäcker när
Bluetooth är aktiverat.
1. Välj Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Telefon.
2. Välj ett alternativ:
• Välj en telefon som enheten ska
ansluta till.
• Välj om du vill lägga till en
telefon på menyn.
• Välj om du vill ta bort en telefon
från enhetsminnet.
• Välj Ingen om du vill koppla från
aktuell anslutning.
67
Anpassa enheten
Slår från Bluetooth
1. Välj Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
2. Välj Bluetooth > Aktiverad > Spara.
Visa trafikabonnemang
Välj Verktyg > Inställningar > Trafik >
Abonnemang.
Aktivera trafik
Du kan återställa en kategori med
inställningar eller alla inställningar till
fabriksinställningarna.
Trafikinformationsmottagaren medföljer vissa
enhetspaket.
Välj Verktyg > Inställningar > Trafik >
Trafik > Till.
Om trafikabonnemang
Du kan köpa ytterligare abonnemang och
förnya dem om de går ut. Gå till
www.garmin.com/fmtraffic.
68
Återställa inställningarna
1. Välj Verktyg > Inställningar.
2. Om det behövs väljer du en
inställningskategori.
3. Välj > Återställ.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Bilaga
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på tre sätt.
•
•
•
Strömkabel för fordon
USB-kabel (ingår i vissa modeller)
Nätadapter (valfritt tillbehör)
Sköta om enheten
meddelande
Undvik att tappa enheten och använd den inte
i miljöer där det finns stor risk för skakningar
och vibrationer.
Utsätt inte enheten för vatten.
Bilaga
Förvara inte enheten där den kan utsättas för
extrema temperaturer eftersom den då kan
skadas permanent.
Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på
pekskärmen eftersom den då kan skadas.
Rengöra ytterhöljet
meddelande
Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
1. Du rengör enhetens ytterhölje (inte
pekskärmen) med en fuktig trasa med
milt rengöringsmedel.
2. Torka enheten torr.
Om enheten kommer i kontakt med vatten
kan den sluta fungera.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
69
Bilaga
Rengöra pekskärmen
1. Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2. Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring.
3. Fukta trasan med vätskan.
4. Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom
att lägga den och fästet utom synhåll när
den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på
vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på
http://my.garmin.com.
70
Radera användardata
1. Slå på enheten.
2. Håll fingret nedtryckt på enhetsskärmens
nedre högra hörn.
3. Håll fingret nedtryckt tills
meddelandefönstret visas.
4. Om du vill rensa alla användardata
trycker du på Ja.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
Förlänga batterilivslängden
• Håll enheten borta från extrema
temperaturer.
• Försätt enheten i viloläge (sidan 5).
• Minska skärmens ljusstyrka (sidan 5).
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
• Sänk volymen (sidan 5).
• Avaktivera erbjudanden och trafik
(sidan 59).
• Avaktivera Bluetooth (sidan 68).
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Bilaga
•
Korta ned tid för skärmtidsgräns
(sidan 66).
Byta säkring i
12-voltsströmkabeln för
fordon
meddelande
När du byter ut säkringen bör du vara
försiktig så att du inte tappar bort några av
de små bitarna och se till att du sätter tillbaka
dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för
fordon fungerar inte om den inte satts ihop
rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste
du eventuellt byta den säkring som finns i
fordonsadapterns ände.
1. Skruva loss ändstycket.
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt
för att ta bort ändstycket.
2. Ta bort ändstycket, den silverfärgade
spetsen och säkringen (glas och
silvercylinder).
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
3. Sätt i en snabb säkring på 1 A.
4. Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
5. Skruva tillbaka ändstycket i
12-voltsströmkabeln för fordon.
Montera enheten på
instrumentbrädan
Meddelande
Klistret på tejpen för permanent montering
är extremt svårt att ta bort efter att du har satt
dit den.
Använd den medföljande monteringsplattan
till att fästa enheten på instrumentbrädan på
ett sätt som uppfyller gällande krav.
1. Rengör och torka instrumentbrädan där
du vill placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från den permanenta
fästtejpen på plattans undersida.
3. Placera plattan på instrumentbrädan.
71
Bilaga
4. Ta bort plasthöljet från fästplattans
ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan.
6. För spaken nedåt (mot plattan).
Ta bort vaggan från fästet
1. Vrid vaggan till vänster eller höger.
2. Tryck på vaggans sockel om du vill lossa
kulan på fästet.
Ta bort enheten, vaggan och
fästet
Ta bort sugkoppsfästet från
vindrutan
1. För spaken på sugkoppsfästet mot dig.
2. Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Ta bort enheten från vaggan
1. Tryck fliken överst på vaggan uppåt.
2. Luta enheten framåt.
72
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Bilaga
Om nüMaps Lifetime
Köpa fler kartor
Vissa modeller innehåller abonnemang på
nüMaps Lifetime.
Egna intressanta platser
För en engångssumma kan du få upp till
fyra kartuppdateringar per år under enhetens
livstid. Om du vill ha mer information och
läsa om villkor om nüMaps Lifetime går du
till www.garmin.com och klickar på Kartor.
LM
Den här modellen har ett
abonnemang på nüMaps Lifetime.
LMT
Den här modellen har ett
livstidsabonnemang på
trafikinformation, abonnemang
på nüMaps Lifetime och en
trafikmottagare.
1. Gå till produktsidan för enheten på
Garmins webbplats (www.garmin.com).
2. Klicka på fliken Kartor.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Egna intresseplatser är anpassade punkter
på kartan. De kan innehålla varningslarm
som meddelar dig när du är i närheten av en
angiven punkt eller om du kör för fort.
Installation av POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna
intressanta platser och installera dem på din
enhet med programvaran POI Loader.
1. Gå till www.garmin.com/extras.
2. Klicka på Tjänster > POI Loader.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
73
Bilaga
3. Installera POI Loader på din dator.
Använda hjälpfilerna för POI Loader
För mer information om POI Loader, se
hjälpfil.
När POI Loader är öppen, klicka på
Hjälp.
Söka efter extrafunktioner
1. Välj Vart? > Extra.
2. Välj en kategori.
Kontakta Garmins produktsupport
• Gå till www.garmin.com/support
och klicka på Contact Support
(Kontakta support) för att få lokal
supportinformation.
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com.
74
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Bilaga
Felsökning
Problem
Lösning
Min enhet hämtar inte
satellitsignaler.
•
•
•
Se till att GPS-simulatorn är avstängd (sidan 62).
Välj Verktyg > Inställningar > System > GPS-simulator >
Stäng av.
Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast
på min vindruta.
•
•
•
Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
Torka med en ren, torr trasa.
Montera sugkoppen (sidan 3).
Enheten laddas inte i
fordonet.
•
Kontrollera säkringen i 12-voltsströmkabeln för fordon
(sidan 71).
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i
strömuttaget.
Din enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C (mellan
32 °F och 113 °F). Om enheten är placerad i direkt solljus eller i
en varm miljö kan den inte laddas.
•
•
•
Mitt batteri tappar
laddningen ganska fort.
Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska
bakgrundsbelysningen (sidan 66).
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
75
Bilaga
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta
uppladdningsprocessen).
Hur kan jag kontrollera
om enheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläge visas en bild på
enhetsskärmen av en enhet som är ansluten till en dator. Dessutom
bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn.
Enheten är ansluten till
1. Koppla bort USB-kabeln från datorn.
datorn men den ställs inte i 2. Stäng av enheten.
masslagringsläge.
3. Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
Enheten startas automatiskt och USB-masslagringsläget
aktiveras.
4. Kontrollera att enheten är ansluten till en USB-port och inte en
USB-hubb.
Det finns inga nya
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det
borttagbara enheter i listan eventuellt uppstå problem i Windows när enhetsbokstäver
med diskenheter.
ska tilldelas din diskenhet. Mer information om hur du ansluter
diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet.
Telefonen ansluter inte till
enheten.
76
•
•
•
Välj Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Bluetooth-fältet
måste vara inställt på Till.
Sätt på din telefon och ha den inom 33 fot från din enhet.
Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Index
A
adresser 14
aktuell plats, spara 18
anpassa enheten
användardata, ta bort 70
återkoppling till intressanta
platser 17
avstickare 12
B
batteri 75
bildvisare 41
Bluetooth 31–34
inställningar 67
para ihop med telefon 31
samtal från platskarta 16
vänskapligt namn 67
bränslepriser 45
byta namn på resor 21
Index
C
cityXplorer-kartor 11, 30
D
dator, ansluta 3
detaljerade kartor 60, 67
diakritiska tecken 7
disk för instrumentbrädan 71
E
ecoRoute 37–40
ecoChallenge-poäng 39
fordonsström 38
kalibrera bränsleekonomi
38
körsträckerapport 40
egna intresseplatser 74
enhets-ID 62
enhetsomräkning 42
erbjudanden 58
avaktivera 59
visa 59
extrafunktioner 74
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
F
fågelvägen, navigera 13, 65
färddator 26
återställa information 26
fartkameror
databas 49
rapportering 49
spaningar 50
varningar 49
Favoriter 18–19
felsökning 75
filer
filformat som kan användas
60
ta bort 61
filmtider 44
flygstatus 45
förutsagd rutt 26
förvara enheten 69
fotgängarläge
inställningar 64
fotonavigering
läsa in bilder 16
77
Index
G
geocaching 15
GPS
inställningar 62
simulator 18
H
hastighetsbegränsning
ikon 25
hem
ange en plats 13
telefonnummer 33
historisk trafik 65
Hjälp 35
I
intressant plats
POI loader 60
söka 10
J
JPEG-bildfiler 60
78
K
kalkylator 42
kartor
data-layout 63
detaljnivå 63
fel 17
fotgängare 29
information 67
lägga till 73
tema 63
visa 63
knappsats 7
språkläge 7
kollektivtrafik
stadskartor 30
undvikanden 64
konvertera
enheter 42
valuta 42
koordinater 15
kör hem 13
körsträckerapport 40
Kurs upp 63
L
ladda enheten 1, 75
lägga till ett stopp 11
latitud och longitud 15
ljudbok 35
bokmärke 37
läsa in 36
spela upp 36
ljusstyrka
lokala evenemang 45
M
MapSource 60, 73
masslagringsläge 60
måttenheter, konvertera 42
microSD-kort 4
minneskort 60
minSida 3
montera enheten
på instrumentbrädan 71
på vindrutan 75
ta bort från fäste 72
myGarmin-meddelanden 45
myTrends 26
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Index
N
närliggande serviceställen 35
nästa sväng 28
navigering 25
fågelvägen 13
fotgängare 29
foto 16
inställningar 63
nollställa
hemposition 13
maxfart 27
trippdata 27
nüLink!-funktioner 44
nüLink!-tjänsterna
butikskonto 46
nüMaps Lifetime 73
nüRoute 63
O
omberäkna rutter 12
P
para ihop en mobiltelefon 31
parkering 12
PIN-kod
Bluetooth och 32
platskarta 16
programvara
version 62
R
rapportera kartfel 18
redigera
byt kartsymbol 19
byt kategori 19
destinationer 21
favoriter 19
hemposition 13
sparad resa 21
registrera enheten 4
rengöra enheten 69
reseplanerare 20
röstkommando
aktivera 22
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
ikoner och toner 23
navigera med 23
röd ikon 23
tips för användning av 23
uppvakningsfras 22
röstmeddelande 32
röstspråk 66
röststyrning 22
röstuppringning 34
rutter
beräkning 64
fågelvägen 13, 65
stoppa 13
S
säkert läge 62
säkring, byta 71
samtal
hem 33
lägga på 32
stänga av ljud 33
svara på 32
senast hittade platser 15
79
Index
sida för visning av korsningar
28
skärmbilder 42
skärmknappsats 7
skärmtidsgräns 66
sköta om enheten 69
skydda enheten
69
söka efter platser
använda foton 16
efter adress 14
efter koordinater 15
efter namn 14
efter postnummer 14
sparade platser (Favoriter)
19
spara
aktuell plats 18
hittade platser 18
svänglista 27
systeminställningar 62
80
T
ta bort
alla användardata 70
bilder 41
favoriter 19
filer 61
lista med senaste sökningar
15
resor 21
tecken 7
ta bort fästet 72
tidsinställningar 62
tillbehör 74
Tracker 51
bjud in följare 52
följ andra 53
trafik 54–59
aktivera ett abonnemang 57
incidenter 54
lägga till
trafikprenumerationer
68
trafficTrends 65
transportläge 6
tyst
ljud 5
telefonsamtal 33
U
undvika
kollektivtrafiktyper 64
stöld 70
trafik 55
vägtyper 65
uppdatera
kartor 4
programvara 4
USB 76
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
Index
V
väder 44
vägbeskrivningar 27
Var är jag? 35
världsklocka 42
verktyg 35–40
visningsinställningar 66
vita sidor 49
volym
justera 5
nüLink! 2300-serien – användarhandbok
81
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Januari 2012
Artikelnummer 190-01287-39 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising