Garmin | LIVE! 2320 UK/Ireland | User manual | Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Brukerveiledning

Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Brukerveiledning
nüLink! 2300-serien
™
brukerveiledning
for bruk med disse nüvi-modellene:
2320, 2340, 2390
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen
reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på
forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av
denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive
ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av
denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert,
kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller
forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle
oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er
registrert i USA og andre land. ecoRoute™, cityXplorer™, nüLink!™, myTrends™, nüMaps Guarantee™,
nüMaps Lifetime™, nüRoute™ og trafficTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er
underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SD-3C, LLC.
Audible.com® og AudibleReady® er registrerte varemerker for Audible, Inc. © 1997–2005 Audible, Inc.
Innholdsfortegnelse
Komme i gang................................ 1
Koble enheten til bilstrøm....................... 1
Feste enheten til frontruten.................... 3
Om mitt Dashboard................................ 3
Oversikt over enheten............................ 4
Ikoner på statuslinjen............................. 6
Innholdsfortegnelse
Talekommando............................ 22
Angi aktiveringsfrasen.......................... 22
Aktivere talekommandoer..................... 22
Starte en rute ved bruk av
talekommandoer................................ 23
Finne en adresse.................................. 24
Instruksjoner for demping av lyd.......... 24
Deaktivere talekommandoer................ 24
Hovedmeny.................................... 8
Kartsider....................................... 25
Finne posisjoner.......................... 10
Håndfrie telefonsamtaler............ 31
Om tilpasning av hovedmenyen............. 8
Velge en hovedmeny.............................. 9
Om punkter av interesse...................... 10
Lagre en Hjem-posisjon....................... 13
Posisjonssøk........................................ 14
Bruke posisjonskartet........................... 16
Favoritter.............................................. 18
Planlegge en tur................................... 20
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Følge en bilrute.................................... 25
Bruke navigasjonskart for fotgjenger.... 29
Aktivere trådløs Bluetooth-teknologi..... 31
Pare telefonen...................................... 31
Bruke telefonboken.............................. 33
Ringe til et punkt av interesse.............. 33
Ringe et nummer.................................. 33
iii
Innholdsfortegnelse
Lagre et telefonnummer hjem.............. 33
Bruke anropsloggen............................. 34
Bruke taleoppringning.......................... 34
Kontrollere telefonstatusen................... 34
Bruke verktøyene........................ 35
Vise informasjon om den gjeldende
posisjonen......................................... 35
Bruke Hjelp........................................... 35
Om lydbøker......................................... 35
Om ecoRoute ...................................... 37
Vise bilder............................................. 41
Bruke verdensuret ............................... 42
Bruke kalkulatoren................................ 42
Ta skjermbilder..................................... 42
Konvertere enheter . ............................ 42
Bruke nüLink!- funksjoner.......... 44
Vise værmeldingen............................... 44
Finne kinotider...................................... 44
Finne lokale arrangementer................. 45
iv
Finne bensinstasjoner og -priser.......... 45
Vise myGarmin-meldinger.................... 45
Sjekke flyinformasjon........................... 45
Opprette en nüLink!- butikkonto........... 46
Avansert vær........................................ 47
Finne en adresse ved hjelp av
telefonboken...................................... 49
Om fotobokser...................................... 49
Tracker.......................................... 51
Konfigurere Tracker.............................. 51
Om følgere........................................... 52
Trafikk........................................... 54
Trafikk på ruten..................................... 55
Trafikk i ditt område.............................. 56
Forstå trafikkdata.................................. 56
Om trafikkameraer................................ 56
Trafikkabonnementer............................ 57
Om tilbud.............................................. 58
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Innholdsfortegnelse
Databehandling............................ 60
Filtyper.................................................. 60
Om minnekort....................................... 60
Overføre filer fra datamaskinen............ 60
Slette filer ............................................ 61
Tilpasse enheten......................... 62
Kjøpe tilleggskart.................................. 73
Egendefinerte punkter av interesse...... 73
Kjøpe tilbehør....................................... 74
Feilsøking ............................................ 75
Indeks........................................... 77
Systeminnstillinger............................... 62
Navigasjonsinnstillinger........................ 63
nüRoute-innstillinger............................. 64
Skjerminnstillinger................................ 66
Språkinnstillinger.................................. 66
Vise kartinformasjon ............................ 67
Bluetooth-innstillinger........................... 67
Aktivere trafikk...................................... 68
Gjenopprette innstillinger...................... 68
Tillegg........................................... 69
Strømkabler.......................................... 69
Ta vare på enheten............................... 69
Slette brukerdata.................................. 70
Skifte sikringen i strømkabelen
for bil.................................................. 71
Montere på dashbordet........................ 71
Fjerne enheten, holderen
og braketten....................................... 72
Om nüMaps Lifetime ........................... 73
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
v
Komme i gang
 ADVARSEL
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
1.
2.
3.
4.
Koble enheten til bilstrøm (side 1).
Monter enheten (side 3).
Registrer enheten (side 4).
Søk etter oppdateringer.
• programvareoppdateringer (side 4).
• gratis kartoppdatering (side 4).
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Komme i gang
Koble enheten til bilstrøm
 ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta enheten med deg når du forlater
kjøretøyet, eller legg den et sted der den ikke
utsettes for direkte sollys, for å unngå personeller produktskader som følge av at batteriet
har vært utsatt for ekstrem varme.
Du bør lade enheten før du bruker den på
batteristrøm.
1. Sett nederste del av enheten inn i
braketten.
2. Vipp enheten bakover til den klikker på
plass.
1
Komme i gang
•
•
3. Koble strømkabelen for bil til mini-USBkontakten ➊ på braketten ➋.
•
Enheten slår seg på.
Enheten innhenter satellittsignaler. Når
minst én av linjene
er grønn, har
enheten hentet inn satellittsignaler.
MERK: Det kan hende at enheten må
ha klar sikt mot himmelen for å innhente
satellittsignaler.
Enheten lades mens du kjører.
på
statuslinjen viser statusen til det interne
batteriet.
➋
➊
4. Koble den andre enden av strømkabelen
for bil til et uttak i kjøretøyet.
2
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Komme i gang
Feste enheten til frontruten
Merknad
Før du monterer enheten, bør du se
veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon for å få informasjon om
lover angående montering på frontruten.
1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen.
2. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen
med en lofri klut.
3. Trykk sugekoppen mot frontruten.
4. Skyv spaken bakover mot frontruten
mens du trykker.
5. Knepp fast braketten ➊ på
sugekopparmen ➋.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
➊
➋
Om mitt Dashboard
Bruk mitt Dashboard til å registrere enheten,
se etter programvare- og kartoppdateringer,
få tilgang til produktveiledninger og -support
med mer.
Konfigurere mitt Dashboard
1. Koble USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
2. Koble USB-kabelen til USB-porten på
datamaskinen.
3. Gå til www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
3
Komme i gang
Registrere enheten
1. Gå til mitt Dashboard, og klikk på
Registrer deg nå.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Oversikt over enheten
Enheten har en av/på-knapp ➊, et microSD™kortspor ➋, og en micro-USB-kabelport ➌.
➊
Oppdatere programvaren
1. Åpne mitt Dashboard (side 3).
2. Under Programvareoppdateringer klikker
du på Oppdater nå.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer deg gjennom mitt
Dashboard, kan du laste ned én gratis
kartoppdatering til enheten innen 60 dager
etter at du har innhentet satellitter under
kjøring. Gå til www.garmin.com/numaps.
Oppdatere kart
1. Åpne mitt Dashboard (side 3).
2. Registrer enheten (side 4).
3. Under Kartoppdateringer klikker du på
Oppdater nå.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
4
➋
➌
Slå av enheten
Du kan slå enheten helt av.
1. Hold av/på-knappen inne i tre sekunder.
MERK: Hvis du holder av/på-knappen
inne i mindre enn tre sekunder, settes
enheten i dvalemodus.
2. Velg Av.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Komme i gang
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å
fungere.
Hold inne av/på-knappen i ti sekunder.
Om dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare
batteristrøm når enheten ikke er i bruk.
Dvalemodus krever svært lite strøm, og et
ladet batteri varer flere uker hvis enheten er i
dvalemodus.
Gå inn i dvalemodus
Trykk på av/på-knappen.
2. Bruk glidebryteren til å justere
lysstyrken.
Justere volumet
1. Velg Volum.
2. Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere
hovedvolumet.
• Velg for å dempe enheten.
• Velg , og bruk glidebryterne
til å justere volum for
navigasjonsmeldinger, telefon og
medier.
Gå ut av dvalemodus
Mens enheten er i dvalemodus, trykker
du på av/på-knappen og dobbelttrykker
på .
Justere lysstyrken på skjermen
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Skjerm > Lysstyrke.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
5
Komme i gang
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på
hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser
informasjon om funksjonene til enheten.
Du kan velge noen ikoner for å endre
innstillinger eller vise mer informasjon.
Status for GPS-signal.
Status for Bluetooth®-teknologi
(vises når du er koblet til en
kompatibel enhet).
Indikator for transportmodus.
Gjeldende klokkeslett.
myGarmin™-meldinger.
Gjeldende temperatur.
nüLink!™-tjenestesignalstatus.
Batteristatus.
6
Vise status for GPS-signal
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Velg
.
Transportmodi
Bilmodus
Fotgjengermodus
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig
basert på transportmodusen.
I bilmodus beregnes for eksempel
ankomsttiden ved hjelp av fartsgrensen på
veiene på ruten. Fotgjengermodus beregner
ankomsttiden ved hjelp av gangfarten.
MERK: Fotgjengerruter omfatter
ikke motorveier. Hvis du har lastet
inn cityXplorer™-kart på enheten, kan
fotgjengerrutene omfatte kollektivtransport
(side 30).
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Komme i gang
Velge en transportmodus
Velg
.
Bruke knappene på skjermen
• Velg for å gå tilbake til hovedmenyen.
• Hold nede for å gå raskt tilbake til
hovedmenyen.
• Velg og for å se flere valg.
• Hold nede og for å rulle raskere.
• Velg for å vise en meny med
alternativer for det gjeldende
skjermbildet.
Bruke tastaturet på skjermen
Se Systeminnstillinger hvis du vil endre
tastaturlayouten (side 62).
•
•
•
•
•
•
•
•
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Velg et tegn på tastaturet for å skrive inn
en bokstav eller et tall.
Velg
for å legge til et mellomrom.
Velg og for å flytte markøren.
Velg for å slette et tegn.
Velg og hold inne for å slette hele
oppføringen.
Velg
for å velge språkmodus for
tastaturet.
Velg
for å legge inn spesialtegn,
som skilletegn.
Velg
for å bytte mellom små og store
bokstaver.
7
Hovedmeny
Hovedmeny
Om tilpasning av
hovedmenyen
Du kan opprette en egendefinert hovedmeny
ved å legge til ikoner fra andre skjermbilder
på enheten, for eksempel posisjonskategorier
eller verktøy du bruker ofte. Du kan også
endre størrelsen og posisjonen for ikonene på
hovedmenyen.
Du kan veksle mellom standardhovedmenyen
og den egendefinerte hovedmenyen.
8
Legge til et ikon på den
egendefinerte hovedmenyen
Det er plass til opptil 15 ikoner på
hovedmenyen.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Hovedmeny > Tilpass.
MERK: Ikonene Hvor skal du?, Se på
kart og Verktøy er automatisk med på
hovedmenyen og kan ikke slettes.
2. Trykk på i feltet du vil fylle.
3. Trykk på et ikon.
Ikonet legges til på den egendefinerte
hovedmenyen.
TIPS: Velg for å vise flere ikoner i en
kategori.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Hovedmeny
4. Trykk på Lagre.
Redigere ikonene på hovedmenyen
Du må opprette en egendefinert hovedmeny
før du kan redigere ikoner (side 8).
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Hovedmeny > Tilpass.
2. Velg et ikon på siden.
MERK: Hovedmenyen har plass til
opptil to store ikoner.
• Trykk på
for å krympe et stort
ikon.
• Dra et ikon over skjermen for å flytte
det.
4. Trykk på
> Lagre.
Velge en hovedmeny
Du kan veksle mellom standardhovedmenyen
og den egendefinerte hovedmenyen.
Tilpasningene lagres mens du bruker den
standard hovedmenyen.
3. Trykk på et alternativ.
• Trykk på
for å slette ikonet.
MERK: Hvis du sletter ,
eller
, flyttes de til Verktøy-menyen.
• Trykk på for å forstørre ikonet.
Ikonet utvider seg fra én til fire celler.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Hovedmeny.
2. Velg Bruk standard eller Bruk
tilpasset.
9
Finne posisjoner
Finne posisjoner
Enheten tilbyr flere måter å finne posisjoner
på.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Etter kategori (side 10)
I nærheten av en annen posisjon (side 12)
Ved å stave navnet (side 14)
Etter adresse (side 14)
Ved hjelp av kartet (side 15)
Ved hjelp av posisjoner som nylig er
funnet (side 15)
Ved hjelp av koordinater (side 15)
Ved hjelp av bilder (side 16)
Ved hjelp av favoritter (side 18)
Om punkter av interesse
De detaljerte kartene som er lastet inn på
enheten, inneholder punkter av interesse,
for eksempel restauranter, hoteller og
bilverksteder. Bruk funksjonen Punkter
av interesse for å søke etter bedrifter og
attraksjoner i nærheten.
Finne et punkt av interesse etter
kategori
1. Velg Hvor skal du? > POIer.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg en posisjon.
Posisjonskartet vises.
5. Velg Kjør!.
6. Velg eventuelt et alternativ:
• Velg Kjøre.
• Velg Gå.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Finne posisjoner
Velg Kollektivtransport hvis du vil
beregne en rute der du både bruker
kollektivtransport og går til fots.
MERK: Du må ha lastet inn
cityXplorer™-kart for å navigere ved
hjelp av kollektivtransport (side 30).
7. Velg en rute ved behov (side 11).
•
Det vises et kart med uthevede ruter for
raskere tid, kortere distanse og mindre
drivstoff.
2. Bruke knappene på skjermen til å velge
en rute (side 7).
3. Velg Kjør!.
Bruke forhåndsvisning av flere ruter
Søke i en kategori
Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du
søke innenfor noen kategorier.
Enheten beregner ruter etter ett av tre
kriterier: raskeste tid, korteste distanse og
laveste drivstofforbruk. Du kan velge den
metoden for ruteberegning som du liker best,
før du begynner navigeringen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MERK: Se (side 65) hvis du vil aktivere
forhåndsvisning av flere ruter.
1. Velg Kjør! på posisjonskartet, og velg
eventuelt Kjøre (side 10).
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Velg Hvor skal du? > POIer.
Velg en kategori.
Velg eventuelt en underkategori.
Velg .
Skriv inn hele eller deler av navnet.
Velg Ferdig.
Legge til et punkt i en rute
Du må navigere etter en rute i bilmodus før
du kan legge til et stopp (side 10).
11
Finne posisjoner
1.
2.
3.
4.
Velg Hvor skal du?.
Søk etter posisjonen (side 10).
Trykk på Kjør!.
Velg Legg til på aktiv rute.
Søke i nærheten av et annet sted
Som standard finner enheten posisjoner som
er nærmest din gjeldende posisjon. Du kan
finne en posisjon i nærheten av en annen by
eller et annet sted.
1. Velg for å komme tilbake til
hovedmenyen mens du navigerer etter en
rute.
2. Velg Omkjøring eller Beregn på nytt.
Finne parkering
Dette er en nüLink!- tjeneste (side 44).
Du kan finne detaljert parkeringsinformasjon,
inkludert tilgjengelighet i parkeringshus i
nærheten, og prisinformasjon.
1. Velg Hvor skal du? > > Nær.
2. Velg et alternativ, og velg Lagre.
3. Velg en posisjon ved behov.
1. Velg Hvor skal du? > Parkering.
2. Velg et alternativ.
3. Velg en parkeringsplass.
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå
hindringer, for eksempel veiarbeid, mens du
navigerer etter en rute.
Finne forrige parkeringsplass
MERK: Hvis ruten du kjører, er det eneste
logiske alternativet, kan det hende at enheten
ikke beregner en omkjøring.
12
Hvis du fjerner enheten fra bilbraketten mens
enheten er på, lagres gjeldende posisjon som
en parkeringsplass.
Velg Hvor skal du? > Parkering > Siste
plass.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Finne posisjoner
Lagre en parkeringsplass
1. Velg Hvor skal du? > Parkering.
2. Velg Finn parkering eller Siste plass.
3. Velg > Lagre.
4. Skriv inn et navn ved behov.
Stoppe ruten
Velg mens du navigerer etter en rute.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer,
kan du bruke Utenfor vei-modus.
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon.
2. Trykk på Bil > nüRoute >
Beregningsmodus > Utenfor vei >
Lagre.
Ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest,
som hjem-posisjon.
1. Velg Hvor skal du? > >Angi Hjemposisjon.
2. Velg Angi min adresse, Bruk min
gjeldende posisjon eller Nylige treff.
Posisjonen lagres som Hjem i Favoritter
(side 18).
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Nullstille Hjem-posisjonen
1. Velg Hvor skal du? >
posisjon.
2. Velg et alternativ.
>Angi Hjem-
Redigere informasjonen om Hjemposisjonen
1. Velg Hvor skal du? > Favoritter >
Hjem.
2. Velg > Rediger.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
13
Finne posisjoner
3. Angi endringene.
4. Velg Ferdig.
Posisjonssøk
Du kan søke etter posisjoner ved å bruke
tastaturet på skjermen, angi posisjonens
adresse eller koordinater, se på kartet med
mer.
Finne en posisjon ved å stave
navnet
Dette er en nüLink!- funksjon (side 44).
1. Velg Hvor skal du? > Punkter av
interesse > Lokalt søk.
2. Angi navn på virksomhet eller en type
virksomhet.
Du kan for eksempel skrive inn
"Starbucks" eller "Kaffe".
3. Velg Ferdig.
Søkeresultater fra nüLink!- tjenester
vises, om tilgjengelig.
14
4. Velg eventuelt kategorien Garmin for å
søke på Garmin-kartdataene som er lastet
inn på enheten.
5. Velg en posisjon.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan endres,
avhengig av kartdataene som er lastet inn på
enheten.
1. Velg Hvor skal du? > Adresse.
2. Endre om nødvendig delstaten, landet
eller provinsen.
3. Velg et alternativ:
• Velg Stav by eller Angi
postnummer, angi byen eller
postnummeret, og velg Ferdig.
Postnummersøk er ikke tilgjengelig i
alle områder.
• Velg Søk i alle for å søke på alle byer
i delstaten eller provinsen.
4. Skriv inn adressenummeret, og velg
Ferdig.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Finne posisjoner
5. Skriv inn gatenavnet, og velg Ferdig.
6. Velg eventuelt gatenavnet.
7. Velg eventuelt adressen.
Se på kartet
• Velg Hvor skal du? > Se på kart.
• Se Bruke posisjonskartet (side 16)
for å få mer informasjon om hvordan
kartknappene brukes.
Finne en posisjon ved å se på kartet
1. Velg Hvor skal du? > Se på kart.
2. Dra og zoom kartet for å vise
søkeområdet.
Posisjonsmarkører viser steder langs
veien på kartet.
3. Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate,
et veikryss eller en adresseposisjon.
En posisjonsbeskrivelse vises.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
4. Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å
vise tilleggsinformasjon.
Vise en liste over posisjoner som
nylig er funnet
Enheten lagrer de siste 50 posisjonene du har
funnet.
Velg Hvor skal du? > Nylige treff.
Tømme listen over steder som nylig
er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylige treff >
> Tøm > Ja.
Finne en posisjon ved hjelp av
koordinater
Du kan bruke breddegrads- og
lengdegradskoordinater for å finne en
posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1. Velg Hvor skal du? > Koordinater.
15
Finne posisjoner
2. Velg eventuelt > Format, velg riktig
koordinatformat for karttypen du bruker,
og velg Lagre.
3. Velg breddegradskoordinat.
4. Angi den nye koordinaten, og velg
Ferdig.
5. Angi lengdegradskoordinat.
6. Angi den nye koordinaten, og velg
Ferdig.
7. Velg Vis på kart.
Bruke bildenavigasjon
Du kan laste opp bilder med informasjon om
posisjonen på enheten eller minnekortet og
opprette ruter til de avbildede posisjonene.
3. Følg instruksjonene på webområdet for å
velge og laste inn bilder.
4. Koble enheten fra datamaskinen.
5. Slå på enheten.
6. Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal
du? > Favoritter > Bilder.
Det vises en liste over bilder som
inneholder posisjonsinformasjon.
7. Velg et bilde.
Bruke posisjonskartet
Posisjonskartet vises når du velger en
posisjon fra Hvor skal du?- menyen.
➊
➋
1. Koble enheten til datamaskinen (side 60).
2. Gå til http://connect.garmin.com/photos.
➍
•
16
➎
➌
➏
Trykk på ➊ for å lagre posisjonen i
Favoritter.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Finne posisjoner
•
•
•
•
•
•
På enkelte modeller kan du trykke på ➊
for å ringe til den valgte posisjonen når
enheten er koblet til en telefon.
Trykk på informasjonsboblen ➋ for å
vise mer informasjon om posisjonen.
Trykk på ➌ for å zoome inn og ut.
Trykk på ➍ for å gå tilbake til forrige
side.
Trykk på ➎ for å vise andre deler av
kartet.
Trykk på ➏ for å opprette en detaljert
rute til denne posisjonen.
Forhåndsvise en rute på kartet
1. Trykk på informasjonsboblen på
posisjonskartet.
2. Velg informasjonsboksen for ruten.
Vurdere et punkt av interesse
Du kan vise og endre stjernevurderingen for
et punkt av interesse, når dette er tilgjengelig.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
1. Trykk på informasjonsboblen på
posisjonskartet.
2. Velg stjernene for å vurdere punktet av
interesse.
Stjernevurderingen blir oppdatert på enheten.
Redigere et telefonnummer for et
punkt av interesse
1. Trykk på informasjonsboblen på
posisjonskartet.
2. Velg > Rediger telefonnummer.
3. Angi riktig telefonnummer, og trykk på
Ferdig.
Rapportere om feil ved punkt av
interesse
Dette er en nüLink!- tjeneste (side 44).
Hvis søkeresultatene inneholder et utdatert
eller feilaktig punkt av interesse, kan du
rapportere feilen til Garmin og fjerne
posisjonen fra fremtidige søk.
17
Finne posisjoner
1. Trykk på informasjonsboblen på
posisjonskartet.
2. Velg > Rapporter feil > Ja.
Denne informasjonen sendes til Garmin når
enheten mottar et nüLink!- signal, eller når
du kobler enheten til myGarmin ved hjelp av
datamaskinen.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar
satellittsignaler, kan du bruke GPSsimulatoren til å angi en simulert posisjon.
1. Velg Verktøy > Innstillinger > System.
2. Velg GPS-simulator > På > Lagre.
3. Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal
du? > Se på kart.
4. Velg et område på kartet.
En informasjonsboble for posisjonen
vises.
5. Velg > Angi posisjon.
18
Favoritter
Du kan lagre posisjoner i favorittene dine,
slik at du raskt kan finne dem og opprette
ruter til dem. Hjem-posisjonen blir også
lagret i Favoritter.
Lagre posisjonen i Favoritter
1. Velg kjøretøyikonet på kartet.
2. Velg Lagre.
3. Angi et navn, og velg Ferdig.
4. Velg OK.
Posisjonen lagres i Favoritter.
Lagre posisjoner i Favoritter
1. Søk etter posisjonen (side 10).
2. Gå til posisjonskartet, og velg >
Lagre > OK.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Finne posisjoner
Finne favoritter
1. Velg Hvor skal du? > Favoritter.
2. Velg om nødvendig en kategori.
3. Velg en lagret posisjon.
Redigere favoritter
1. Velg Hvor skal du? > Favoritter.
2. Velg om nødvendig en kategori.
3. Velg en favoritt.
4. Velg > Rediger.
5. Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Hvis du vil tilegne kategorier til
favoritten, velger du Kategorier.
• Hvis du vil lagre et bilde med
favoritten, velger du Tilordne bilde
(side 41).
• Hvis du vil endre symbolet som
markerer favoritten på et kart, velger
du Endre kartsymbol.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
6. Rediger informasjonen.
7. Velg Ferdig.
Legge til en kategori
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å
organisere favorittene.
MERK: Kategorier vises på Favorittermenyen når du har lagret mer enn 12
favoritter.
1.
2.
3.
4.
5.
Velg Hvor skal du? > Favoritter.
Velg favoritten.
Velg > Rediger > Kategorier.
Velg .
Skriv inn kategorinavnet, og velg Ferdig.
Slette favoritter
MERK: Slettede favoritter kan ikke
gjenopprettes.
1.
2.
3.
4.
Velg Hvor skal du? > Favoritter.
Velg om nødvendig en kategori.
Velg favoritten.
Velg > Slett > Ja.
19
Finne posisjoner
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette
og lagre en tur med flere bestemmelsessteder.
Velg Hvor skal du? > Turplanlegger.
Velg .
Velg Velg startposisjon.
Søke etter en posisjon (side 10).
Velg Velg.
Hvis du vil legge til flere posisjoner,
velger du .
7. Velg Neste.
8. Angi et navn, og velg Ferdig.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20
Redigere en reiseplan
1. Velg Hvor skal du? > Turplanlegger.
2. Velg en lagret tur.
➋
➊
3. Velg et alternativ:
• Velg ➊ for å endre tidspunkt for
ankomst eller avgang.
• Velg ➊ > Varighet for å registrere
hvor lenge du skal oppholde deg ved
posisjonen.
• Velg ➋ for å endre transportmodus
eller rutepreferanse for den delen av
turen.
• Velg Kart for å vise turen på kartet.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Finne posisjoner
Navigere til en lagret tur
1. Velg Hvor skal du? > Turplanlegger.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg Kjør!.
4. Hvis du blir bedt om det, velger du en
rute (side 11).
Redigere en lagret tur
1. Velg Hvor skal du? > Turplanlegger.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg .
4. Velg et alternativ:
• Velg Gi nytt navn til tur.
• Velg Rediger bestemmelsessteder
for å legge til og slette posisjoner
samt endre rekkefølgen på posisjoner.
• Velg Slett tur.
• Velg Optimaliser rekkefølge for å
ordne stoppestedene på turen i den
mest effektive rekkefølgen.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
21
Talekommando
Talekommando
MERK: Talekommandoer er ikke tilgjengelig
for alle språk eller områder.
Med funksjonen for talekommando kan du
bruke enheten ved å si ord og kommandoer.
På menyen Talekommando finner du
talemeldinger og en liste over tilgjengelige
kommandoer.
Angi aktiveringsfrasen
Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som
du kan si for å aktivere talekommandoen.
Standard aktiveringsfrase er Voice
Command.
22
TIPS: Du kan begrense muligheten
for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen ved å bruke en
sterk aktiveringsfrase.
1. Velg Verktøy > Voice Command >
Customize Phrase.
2. Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får
du tilbakemelding på hvor sterk frasen er.
3. Velg Ferdig.
Aktivere talekommandoer
Si aktiveringsfrasen.
Menyen for talekommando vises.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Talekommando
Tips for talekommandoer
• Snakk med normal stemme rettet mot
enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for
eksempel stemmer eller radio, slik at
talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på
skjermen.
• Besvar talemeldinger fra enheten ved
behov.
• Hvis du gjør aktiveringsfrasen
lenger, begrenser du muligheten
for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen.
• Det høres to toner som bekrefter at
enheten starter og avslutter modusen for
talekommando.
• Ikke gi kommandoer når
vises øverst
til høyre på skjermen.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
•
vises
Gi talekommandoene når
øverst til høyre på skjermen.
Starte en rute ved bruk av
talekommandoer
Du kan si navnene på populære og velkjente
posisjoner.
1. Si aktiveringsfrasen.
2. Si Find by name.
3. Lytt til talemeldingen, og si navnet på
posisjonen.
Det vises en liste med posisjoner.
23
Talekommando
4. Si linjenummeret.
Instruksjoner for demping av
lyd
Du kan deaktivere talemeldingene for
Talekommando uten å dempe lyden på
enheten.
5. Si Navigate.
1. Velg Verktøy > Voice Command > .
2. Velg Mute Instructions > Aktivert.
Deaktivere talekommandoer
Ved å deaktivere talekommandoer kan
du forhindre at du ved et uhell åpner
talekommandoen når du sier noe.
Finne en adresse
1. Velg Verktøy > Voice Command > .
2. Velg Voice Command > Deaktivert.
1. Si Voice Command.
2. Si Find Address.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
24
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Kartsider
Følge en bilrute
Ruten er merket med en magentafarget linje.
Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet.
Underveis vil enheten vise veien
til bestemmelsesstedet ved hjelp av
talemeldinger, piler på kartet og anvisninger
øverst på kartet. Hvis du avviker fra den
opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten
på nytt og gi nye anvisninger.
Kartsider
Endre kartdatafeltet
1. Gå til kartet, og trykk på datafeltet nede i
det venstre hjørnet.
2. Velg hvilken type data som skal vises.
3. Trykk på Lagre.
Oppdatere fartsgrenser
merknad
Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og
erstatter ikke førerens ansvar for å følge
alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn
fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller
stevninger du mottar dersom du unnlater å
følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Et ikon som angir den gjeldende fartsgrensen,
kan vises når du kjører på hovedveier.
1. På kartet velger du
fartsgrense.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
> Angi
25
Kartsider
2. Velg
og
fartsgrensen.
for å angi
Bruke myTrends
Funksjonen myTrends™ forutsier ruter når du
kjører til steder du har kjørt til ofte. Posisjon,
beregnet kjøretid og trafikkinformasjon vises
på navigasjonslinjen på kartet.
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon.
2. Velg Bil > nüRoute > myTrends >
Aktivert.
3. Lagre en posisjon, for eksempel hjemmet
eller arbeidsplassen din, som en favoritt
(side 18).
4. Når myTrends-informasjon vises på
navigasjonslinjen, velger du den for å
vise ruteinformasjon.
26
Vise tripinformasjon
Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og
statistikk for turen.
TIPS: Hvis du stopper ofte, bør du la enheten
være slått på slik at den kan måle nøyaktig
medgått tid under turen.
Gå til kartet, og trykk på feltet Fart.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Kartsider
Nullstille tripinformasjon
1. Gå til kartet, og trykk på feltet Fart.
2. Velg .
3. Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute,
kan du velge Nullstill alt for å
nullstille alle datafelter på siden,
bortsett fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille
informasjonen på tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimumsfart for å
nullstille maksimumsfarten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille
kilometertelleren.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Vise en liste med svinger
Når du navigerer etter en bilrute, kan du vise
alle svingene og manøvrene langs hele ruten
og avstanden mellom hver sving.
1. Velg tekstlinjen øverst på kartet.
2. Velg en sving.
Det vises informasjon om svingen.
For hovedveier vises det et bilde av
veikrysset (hvis tilgjengelig).
27
Kartsider
Vise hele ruten på kartet
1. Velg navigasjonslinjen øverst på kartet
mens du navigerer etter en bilrute.
2. Velg > Kart.
Vise neste sving
Mens du navigerer etter en bilrute, vises
det en forhåndsvisning av neste sving,
kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst
til venstre på kartet. Forhåndsvisningen
omfatter avstanden til svingen eller
manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i, hvis
tilgjengelig.
På kartet velger du
sving på kartet.
28
Vise oversikt over veikryss
Når du navigerer etter en bilrute, kan du vise
veikryss på hovedveier. Når du nærmer deg et
veikryss på en rute, vises bildet av veikrysset
en kort stund (hvis tilgjengelig).
Velg
på kartet for å vise veikrysset
(hvis tilgjengelig).
for å vise neste
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Kartsider
Bruke navigasjonskart for
fotgjenger
I fotgjengermodus vises ruten din på et
todimensjonalt kart.
➊
➌
•
•
•
•
➋
➊
Om posisjonsikonet for fotgjenger
Når du navigerer i fotgjengermodus, viser
posisjonsikonet din omtrentlige posisjon
og reiseretning på kartet.
Sirkelen rundt posisjonsikonet angir hvor
nøyaktig posisjonen på kartet er. Hvis
sirkelen er liten, er posisjonen mer nøyaktig.
➍
Velg ➊ for å veksle mellom deler av
ruten.
Velg ➋ for å vise ruten.
Velg ➌ for å sentrere kartet på gjeldende
posisjon.
Velg ➍ for å zoome inn og ut.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
29
Kartsider
Alternativer for kollektivtransport
Hvis du har installert cityXplorer-kart,
beregner enheten en rute som bruker en
kombinasjon av kollektivtransportalternativer,
som buss eller t-bane, og gange.
MERK: cityXplorer-kart følger ikke med
enheten. Se http://my.garmin.com hvis du vil
kjøpe cityXplorer-kart.
De gule ikonene indikerer navigasjonsmetoden for hver del av ruten. Når du for
eksempel ser , tar du en buss på det punktet
på ruten.
De svarte punktene på kartet er stoppesteder
for kollektivtransport langs ruten.
MERK: Du kan endre typer kollektivtransport og begrense avstanden du må gå til
fots langs en fotgjengerrute (side 63).
30
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Håndfrie telefonsamtaler
Ved hjelp av trådløs Bluetooth®-teknologi kan
enheten kobles til mobiltelefonen, slik at du
får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere
om mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi
er kompatibel med enheten din, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Det er ikke sikkert telefonen støtter alle de
håndfrie telefonfunksjonene på enheten.
Aktivere trådløs Bluetoothteknologi
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
2. Velg Bluetooth > Aktivert > Lagre.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Håndfrie telefonsamtaler
Pare telefonen
Før du kan bruke håndfri telefonering,
må du pare enheten med en kompatibel
mobiltelefon. Når du parer telefonen med
enheten, gjenkjenner de hverandre og kan
raskt kobles sammen.
1. Plasser telefonen og enheten mindre enn
10 m (33 fot) fra hverandre.
2. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på
enheten (side 31).
3. Velg et alternativ:
• Velg Legg til telefon.
• Hvis du allerede har paret en annen
telefon, velger du Telefon > .
4. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på
telefonen.
5. Velg OK på enheten.
Det vises en liste over Bluetooth-enheter
som er i nærheten.
31
Håndfrie telefonsamtaler
6. Velg telefonen fra listen, og velg OK.
7. Kontroller eventuelt at enheten lar seg
koble til telefonen din.
8. Angi om nødvendig Bluetooth-PINkoden for enheten (1234) på telefonen.
Motta et anrop
Velg et alternativ når du mottar et anrop:
• Velg Svar.
• Velg Ignorer for å ignorere anropet.
Tips når du har paret enhetene
• Når du først har paret dem, kobles de to
enhetene automatisk sammen hver gang
du slår dem på.
• Du kan begynne å ringe når telefonen er
koblet til enheten.
• Når du slår på enheten, forsøker den
å koble seg til telefonen den sist var
tilkoblet.
• Du må kanskje stille inn mobiltelefonen
slik at den kobles automatisk til enheten
når den slås på.
1. Velg under en samtale.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen,
velger du Telefon.
TIPS: Du kan bruke denne
funksjonen hvis du vil slå av enheten
og fortsette samtalen, eller hvis du vil
fortsette samtalen i fortrolighet.
• Hvis du vil overføre lyden fra
telefonen til enheten, velger du
Håndfri.
• Hvis du vil vise et tastatur, velger du
Tastatur.
TIPS: Du kan bruke denne
funksjonen for å bruke automatiske
systemer, for eksempel telefonsvarer.
32
Bruke samtalealternativer
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Håndfrie telefonsamtaler
•
•
Hvis du vil dempe mikrofonen,
velger du Dempet.
Hvis du vil legge på, velger du
Avslutt anrop.
Bruke telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten
hver gang de kobles sammen. Det kan ta et
par minutter før telefonboken blir tilgjengelig.
Det er ikke alle telefoner som støtter denne
funksjonen.
1. Velg Telefon > Telefonbok.
2. Velg en kontakt.
3. Velg Ring.
Ringe til et punkt av interesse
1. Velg Telefon > Punkter av interesse.
2. Velg et punkt av interesse (side 10).
3. Velg Ring.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Ringe et nummer
1. Velg Telefon > Ring.
2. Skriv inn tallet.
3. Velg Slå nummer.
Lagre et telefonnummer hjem
1. Velg Telefon > Ring hjem.
2. Velg et alternativ:
• Velg Angi telefonnummer, angi
hjemnummeret ditt, og velg Ferdig.
• Velg Velg fra telefonbok, velg et
nummer fra telefonboken, og velg
Ferdig.
Ringe hjem
Du må du angi et telefonnummer for
hjemposisjonen før du kan ringe hjem.
Velg Telefon > Ring hjem.
33
Håndfrie telefonsamtaler
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten
hver gang telefonen og enheten kobles
sammen. Det kan ta et par minutter før
anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle
telefoner som støtter denne funksjonen.
1. Velg Telefon > Anropslogg.
2. Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste
anropene vises øverst.
3. Velg et anrop.
Bruke taleoppringning
Det kan hende du må lære telefonen å kjenne
igjen talekommandoene dine før du kan foreta
anrop ved hjelp av taleoppringning. Følg
instruksjonene som fulgte med telefonen.
1. Velg Telefon > Taleoppringning.
2. Si kontaktens navn.
Kontrollere telefonstatusen
Du kan kontrollere batterinivået og
signalstyrken på telefonen.
Velg Telefon > Telefonstatus.
34
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Bruke verktøyene
Vise informasjon om den
gjeldende posisjonen
Bruk Hvor er jeg?- siden for å vise informasjon om din gjeldende posisjon. Denne
funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle
utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg Verktøy > Hvor er jeg?.
Finne tjenester i nærheten
1. Velg Verktøy > Hvor er jeg?.
2. Velg Sykehus, Politistasjoner eller
Drivstoff for å vise de nærmeste
posisjonene i den valgte kategorien.
Bruke Hjelp
Bruke verktøyene
Om lydbøker
 Forsiktig
Hvis du har for høyt volum på enheten,
øreproppene, eller hodetelefonene, kan du
få varige hørselsskader. Volumet er for høyt
hvis du ikke kan høre at mennesker rundt
deg snakker. Begrens tiden du bruker på å
lytte med høyt volum. Hvis du opplever at
det ringer i ørene eller at du synes at andre
mumler, må du skru av lyden og få hørselen
din undersøkt av legen.
Denne enheten kan spille av lydbøker fra
Audible.com. Hvis du vil bruke denne
funksjonen, må du abonnere på Audible.com.
Gå til www.audible.com/garmin for å aktivere
et 30-dagers gratis prøveabonnement.
Velg Verktøy > Hjelp for å vise
informasjon om hvordan du bruker
enheten.
Søke i hjelpeemner
Velg Verktøy > Hjelp >
.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
35
Bruke verktøyene
Laste inn lydbøker på enheten
Du må du abonnere på Audible.com før du
kan laste inn lydbøker på enheten. Gå til
www.audible.com/garmin hvis du vil ha mer
informasjon.
1. Koble enheten til datamaskinen (side 3).
2. Logg på Audible.com-kontoen din fra
datamaskinen.
3. Følg instruksjonene fra Audible.com for å
laste inn lydbøker på enheten.
Spille av en lydbok
1. Velg Verktøy > Audible.
2. Velg Bla gjennom.
3. Velg et alternativ:
• Hvis du vil velge en bok etter tittel,
velger du Titler.
• Hvis du vil velge en bok etter
forfatter, velger du Forfattere og
deretter forfatteren.
• Hvis du vil velge en bok etter
oppleser, velger du Opplesere og
deretter oppleseren.
36
4. Velg en bok.
5. Velg et alternativ for å styre avspillingen.
• Hvis du vil legge til et bokmerke,
velger du .
• Hvis du vil sette avspillingen på
pause, velger du .
Hvis du vil fortsette avspillingen,
velger du .
• Bruk glidebryteren øverst på siden
for å gå raskt fremover eller bakover
i boken.
• Hvis du vil gå til neste kapittel,
velger du
.
• Hvis du vil gå til forrige kapittel,
velger du
.
• Hvis du vil spole frem, holder du
inne
.
• Hvis du vil spole tilbake, holder du
inne
.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Bruke verktøyene
Legge til et bokmerke
Når du spiller av en lydbok, fortsetter
avspilleren automatisk lydboken fra der du
stoppet forrige gang. Du kan legge til et
bokmerke for å merke et bestemt punkt i
lydboken.
Når du spiller av en lydbok, velger du
> Bokmerke.
Fortsette avspilling fra et bokmerke
1. Velg mens du spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.
Gi nytt navn til et bokmerke
Standarden er at enheten gir navn til
bokmerker ved å bruke bokmerkets
tidsstempel. Du kan gi nytt navn til
bokmerker.
Slette et bokmerke
1. Velg > > Slett bokmerker mens
du spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.
Om ecoRoute
ecoRoute™-funksjonen beregner drivstoffsparing og drivstoffkostnader ved navigering til
et bestemmelsessted, og den tilbyr verktøy for
effektivisering av drivstofforbruket.
Dataene du får fra ecoRoute-funksjonen,
er bare beregninger. Dataene er ikke lest
av på kjøretøyet, med mindre du bruker
ecoRoute HD-tilbehøret. Hvis du vil ha mer
nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet
og kjørevanene dine, må du kalibrere
drivstoffsparingen (side 38).
1. Velg > > Gi bokmerker nytt navn
mens du spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.
3. Angi et navn, og velg Ferdig.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
37
Bruke verktøyene
ecoRoute HD-tilbehør
Når du er koblet til ecoRoute HD-tilbehøret,
kan enheten motta informasjon om kjøretøyet
i sanntid, for eksempel feilmeldinger,
turtall og batterispenning. Når det beregnes
ecoRoute-data, inkluderer enheten
dataavlesning fra kjøretøyet som kommer fra
ecoRoute HD-tilbehøret.
Gå til www.garmin.com/ecoroute for å få mer
informasjon om kompatibilitet og kjøp.
Konfigurere kjøretøyprofilen
Den første gangen du bruker ecoRoutefunksjonene, må du angi informasjon om
kjøretøyet.
1. Velg Verktøy > ecoRoute™.
2. Angi drivstoff- og kilometerinformasjon.
38
Endre drivstoffprisen
1. Velg Verktøy > ecoRoute™ > Ved
pumpen.
2. Angi gjeldende drivstoffpris, og velg
Neste.
3. Velg Ja.
Kalibrere drivstoffsparingen
Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du
får mer nøyaktige drivstoffrapporter for ditt
kjøretøy og dine kjørevaner. Du bør kalibrere
når du fyller opp drivstofftanken.
1. Velg Verktøy > ecoRoute™ > Ved
pumpen.
2. Angi gjeldende drivstoffpris.
3. Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har
brukt siden forrige gang tanken ble fylt.
4. Angi strekningen du har tilbakelagt siden
forrige gang tanken ble fylt.
5. Velg Neste.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Bruke verktøyene
Enheten beregner gjennomsnittlig
drivstoffsparing for kjøretøyet.
6. Velg Lagre.
Om poengsummen i ecoChallenge
ecoChallenge hjelper deg med å få best
mulig drivstoffsparing ved å gi deg poeng
for kjørevanene dine. Høye ecoChallengepoengsummer tyder på at du sparer mye
drivstoff. ecoChallenge samler data og
beregner en poengsum når enheten beveger
seg og er i bilmodus.
Vise poengsummene i ecoChallenge
•
•
Vis gjeldende poengsum i ecoChallengeikonet på kartet.
Velg for å vise detaljert informasjon
om poengsummer.
Om poengsummen i ecoChallenge
•
•
•
•
•
Gjeldende – viser poengsummen for
gjeldende kjøring.
Totalt – viser en gjennomsnittspoengsum
for fart, akselerasjon og bremsing.
Fart – viser poengsummen din for å
kjøre med optimal hastighet for å spare
drivstoff (70–100 km/t for de fleste
kjøretøy).
Fartsøkning – viser poengsummen din
for jevn og rolig fartsøkning. Du mister
poeng for rask fartsøkning.
Bremsing – viser poengsummen din for
jevn og rolig bremsing. Du mister poeng
for hard bremsing.
Fjerne ecoChallenge-poengsummen fra
kartet
Velg >
Lagre.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
> Innstillinger > Skjul >
39
Bruke verktøyene
Nullstille ecoChallenge-poengsummer
Velg
>
> Nullstill.
Vise informasjon om
drivstoffsparingen
Du kan vise drivstofforbruket, totale
drivstoffkostnader og gjennomsnittlig
drivstoffsparing.
1. Velg Verktøy > ecoRoute >
Drivstoffsparing.
2. Velg en del av grafen for å zoome inn.
Kilometerrapporter
Kilometerrapporter viser avstanden, tiden,
den gjennomsnittlige drivstoffsparingen og
drivstoffkostnadene ved navigering til et
bestemmelsessted.
Vise en kilometerrapport
Du kan vise kilometerrapporter som er lagret
på enheten.
TIPS: Du kan få tilgang til
kilometerrapporter i mappen Reports på
stasjonen/volumet for enheten (side 60).
1. Velg Verktøy > ecoRoute™ >
Kilometerrapport.
2. Velg en rapport.
Nullstille ecoRoute-informasjon
1. Velg Verktøy > ecoRoute™ >
Kjøretøyprofil.
2. Velg > Nullstill.
Det opprettes en kilometerrapport for hver
rute du kjører. Hvis du stopper en rute på
enheten, opprettes det en kilometerrapport for
avstanden du har tilbakelagt.
40
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Bruke verktøyene
Vise bilder
Vis bilder som du har lagret på enheten eller
på et minnekort. Se side 60 hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du laster inn bilder
på enheten.
1. Velg Verktøy > Bildeviser.
2. Bruk pilene for å bla gjennom bildene.
3. Velg et bilde.
Vise en lysbildefremvisning
1. Velg Verktøy > Bildeviser.
2. Velg .
Når bildefremvisningen pågår, kan
du trykke på skjermen for å stoppe
fremvisningen.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Angi et bakgrunnsbilde
1. Velg Verktøy > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Velg > Angi som bakgrunnsbilde.
4. Bruk knappene på skjermen for å justere
bakgrunnsbildet.
5. Velg Lagre.
Slette bilder
1. Velg Verktøy > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Velg > Slett > Ja.
41
Bruke verktøyene
Bruke verdensuret
1. Velg Verktøy > Verdensur.
2. Velg eventuelt en by, angi et bynavn, og
velg Ferdig.
Vise verdenskart
Velg Verktøy > Verdensur > .
Nattetid vises i det skyggelagte området
på kartet.
Bruke kalkulatoren
Velg Verktøy > Kalkulator.
Ta skjermbilder
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Skjerm > Skjermbilde > Aktivert.
2. Velg for å ta et skjermbilde.
Punktgrafikkfilen med bildet lagres i
mappen Screenshot på stasjonen for enheten
(side 60).
42
Konvertere enheter
1. Velg Verktøy > Enhetskalkulator.
2. Velg eventuelt knappen ved siden av
Konverter, velg en målekategori, og velg
Lagre.
3. Velg eventuelt en enhetsknapp, velg en
måleenhet, og velg Lagre.
4. Velg feltet under enheten som skal
konverteres.
5. Angi nummeret, og velg Ferdig.
Angi vekslingskurser manuelt
Dette er en nüLink!- funksjon (side 44).
Enheten oppdaterer vekslingskurser
automatisk.
1. Velg Verktøy > Valuta.
2. Velg om nødvendig en valutaknapp, velg
en valuta, og velg Lagre.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Bruke verktøyene
3. Velg feltet under valutaen som skal
konverteres.
4. Angi beløpet, og velg Ferdig.
Velge språk i språkguiden
Du kan velge hvilke språk du vil oversette når
du oversetter ord og uttrykk.
1. Velg Verktøy > Språkguide > Ord og
uttrykk.
2. Velg > Språk.
3. Velg Fra, velg språket det skal oversettes
fra, og velg Lagre.
4. Velg Til, velg språket det skal oversettes
til, og velg Lagre.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Oversette ord og uttrykk
1. Velg Verktøy > Språkguide > Ord og
uttrykk.
2. Velg en kategori og underkategorier.
3. Trykk eventuelt på , angi et nøkkelord,
og velg Ferdig.
4. Velg et ord eller et uttrykk.
5. Velg for å høre på oversettelsen.
Bruke ordboken
1. Velg Verktøy > Språkguide >
Ordbøker.
2. Velg en ordbok.
3. Velg eventuelt , angi et ord og velg
Ferdig.
4. Velg et ord.
5. Velg for å høre på oversettelsen.
43
Bruke nüLink!- funksjoner
Bruke nüLink!funksjoner
Du kan laste ned og vise informasjon
om for eksempel drivstoffpriser, lokale
arrangementer og været gjennom Garmin
nüLink!- abonnementet. Enheten leveres med
et nüLink!- basisabonnement, som aktiveres
når du slår på enheten for første gang.
Før du kan bruke disse funksjonene, må
du ha et gjeldende nüLink!- abonnement,
og enheten må motta et nüLink!- signal.
nüLink!- funksjoner er ikke tilgjengelige i
alle områder.
44
Vise værmeldingen
1. Velg Verktøy > Vær.
Værmeldingen for posisjonen vises.
2. Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den
dagen.
Finne kinotider
Du kan finne kinotider og beliggenhet for
kinoer i nærheten.
1. Velg Hvor skal du? > Kinotider.
2. Velg eventuelt > Velg dag, og velg en
dag.
3. Velg Søk etter filmtittel eller Søk etter
kinonavn.
4. Velg en film og en kino.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Bruke nüLink!- funksjoner
Finne lokale arrangementer
Du kan finne klokkeslett, billettpriser og
posisjoner for lokale arrangementer.
1. Velg Hvor skal du? > Lokale
arrangementer.
2. Velg eventuelt > Velg dag, og velg en
dag.
3. Velg en kategori.
4. Velg et arrangement.
Finne bensinstasjoner og
-priser
Vise myGarmin-meldinger
Du kan vise meldinger fra myGarmin™,
for eksempel varsler om oppdateringer av
programvare og kart.
1. Velg Verktøy > myGarmin™.
Hvis du har uleste meldinger, vises
antallet uleste meldinger på myGarminikonet.
2. Velg et meldingsemne.
Hele meldingen vises.
Sjekke flyinformasjon
Du kan finne de nærmeste bensinstasjonene
og sammenligne bensinpriser.
Du kan vise flyinformasjon, for eksempel
avgangstider, ankomsttider og forsinkelser.
1. Velg Hvor skal du? > Drivstoffpriser.
2. Velg eventuelt > Drivstofftype, velg
en drivstofftype, og velg Lagre.
3. Velg en bensinstasjon.
1. Velg Verktøy > Flystatus.
2. Velg eventuelt > Nær, og angi et
bynavn.
3. Velg en flyplass.
4. Velg et alternativ:
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
45
Bruke nüLink!- funksjoner
Velg Kontroller flynummer, angi et
flynummer, og velg Ferdig.
• Velg Søk i ankomster, og velg et
flyselskap.
• Velg Søk i avganger, velg Etter
destinasjonsby, Etter flyplasskode
eller Alle avganger, og skriv inn
riktig informasjon.
5. Velg et fly.
6. Velg eventuelt > Neste etappe for å
sjekke status for korresponderende fly.
•
Opprette en nüLink!butikkonto
Før du kan kjøpe en nüLink!™-tjeneste, må du
konfigurere kjøp for enheten, og enheten må
motta et nüLink!- signal.
Disse tjenestene er ikke tilgjengelige i alle
områder.
1. Registrer enheten (side 4).
2. Logg på myGarmin-kontoen din, og angi
kredittkortinformasjonen slik at den er
tilgjengelig ved fremtidige nüLink!- kjøp.
Kontrollere kontostatus
Du kan kontrollere status for abonnementer
på Garmin nüLink!- tjenester, inkludert
fakturastatus og utløpsdatoer for
basisabonnementet og abonnementer på
oppgraderte tjenester.
46
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Bruke nüLink!- funksjoner
1. Velg Butikk > > Kontostatus.
2. Velg en tjeneste.
Legge til en nüLink!- tjeneste
Du kan legge til gratis- og betalingstjenester
fra nüLink!- butikken. Kjøp belastes
kredittkortet du konfigurerte på myGarminkontoen. Periodiske abonnementer belastes
hver måned frem til du sier opp tjenesten. Du
kan aktivere en gratis prøveperiode for noen
tjenester.
1. Velg Butikk.
2. Velg en tjeneste.
3. Utfør én av følgende handlinger:
• Hvis du vil installere en
gratistjeneste, velger du Installer.
• Hvis du vil kjøpe et
betalingsabonnement, velger du
Kjøp.
• Hvis du vil fornye et abonnement,
velger du Forny.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
•
Hvis du vil oppgradere et
abonnement, velger du Oppgrader.
• Hvis du vil aktivere et gratis
prøveabonnement, velger du Start
prøveperiode.
4. Velg eventuelt et abonnement eller
alternativ for prøveperioden.
5. Les gjennom og godta vilkårene.
Avansert vær
Disse funksjonene krever kanskje et
abonnement (side 46).
Vise værradaren
Du kan vise et animert, fargekodet radarkart
over gjeldende værforhold, samt et værikon
på kartet. Værikonet endrer seg for å vise
været i området, for eksempel regn, snø og
tordenbyger.
1. Velg Verktøy > Vær.
2. Velg eventuelt en by.
3. Velg > Værradar.
47
Bruke nüLink!- funksjoner
Vise værvarsler
Når du reiser med enheten, kan det vises
værvarsler på kartet. Du kan også vise et
kart med værvarsler for steder i nærheten av
der du befinner deg, eller i nærheten av en
valgt by.
1 Velg Verktøy > Vær.
2. Velg eventuelt en by.
3. Velg > Værvarsler.
Sjekke veiforholdene
Du kan vise et kart med værbaserte
veiforhold i nærheten av gjeldende posisjon
eller i nærheten av en valgt by.
1. Velg Verktøy > Vær.
2. Velg eventuelt en by.
3. Velg > Veiforhold.
48
Vise værmeldingen
1. Velg Verktøy > Vær.
Værmeldingen for posisjonen vises.
2. Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den
dagen.
Vise været nærme en annen by
1. Velg Verktøy > Vær > Gjeldende
posisjon.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarsel for
favorittbyen din, velger du den fra
listen.
• Hvis du vil legge til en favorittby,
velger du Legg til by og angir et
navn.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Bruke nüLink!- funksjoner
Finne en adresse ved hjelp
av telefonboken
Du kan finne adresser ved å søke i
telefonboken.
1. Velg Hvor skal du? > Telefonkatalog.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter boligadresser
ved hjelp av fornavn og etternavn,
velger du Etter navn.
• Hvis du vil søke etter adresser ved
hjelp av telefonnummer, velger du
Etter telefonnummer.
MERK: Dette alternativet er ikke
tilgjengelig i alle områder.
3. Angi et navn eller telefonnummer, og
velg Ferdig.
4. Velg eventuelt en oppføring.
Om fotobokser
 Forsiktig
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten
til eller konsekvensene av å bruke
en egendefinert POI-database eller
fotoboksdatabase.
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte
steder. Gå til http://my.garmin.com for å
se hvor tjenesten er tilgjengelig. Enheten
inneholder informasjon om plassering av flere
hundre fotobokser i de områdene tjenesten
finnes. Enheten varsler når du nærmer deg en
fotoboks, og kan advare deg hvis du kjører
for fort. Dataene blir oppdatert minst én gang
i uken, så du har alltid tilgang til så oppdatert
informasjon som mulig.
Rapportere fotobokser
Du kan rapportere fotobokser, inkludert
fotobokser med røde lys og radarpistoler, når
du oppdager dem.
1. Gå til kartet, og velg
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
.
49
Bruke nüLink!- funksjoner
2. Velg et alternativ under Rapporter
fotoboks:
• Min retning.
• Møtende.
Plasseringen til fotoboksen deles med andre
brukere.
Om fotoboksspanere
En spaner er en sjåfør som kan rapportere
fotoboksplasseringer. Dette hjelper til
med å holde fotoboksdataene oppdaterte
og nøyaktige. Datafeltet Spanere viser
antall spanere innenfor en bestemt avstand
og kan inkludere en stjernevurdering av
spanerrapportene.
Vise spanerinformasjon
1. Velg Se på kart.
2. Velg hvilket som helst datafelt bortsett fra
Fart.
3. Velg Spaningsinformasjon.
50
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Tracker
Tracker
MERKNAD
Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.
Med Tracker kan du rapportere posisjonen
din, følge andre og la andre følge posisjonen
din. Tracker er tilgjengelig på utvalgte
Garmin GPS-enheter og som en applikasjon
for utvalgte mobiltelefoner.
Konfigurere Tracker
1. Velg Verktøy > Tracker > Kom i gang.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Vise Tracker-IDen din
Alle tilkoblede enheter eller sporingsenheter
har en unik Tracker-ID.
Trykk på Verktøy > Tracker >
Profil.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
>
Sende en posisjonsmelding
Du kan sende en egendefinert
posisjonsmelding til en annen bruker.
1. Velg Verktøy > Tracker > Her er jeg.
2. Velg et alternativ:
• Velg avmerkingsboksen ved siden av
hver mottaker.
• Velg Angi e-postadresse eller
Tracker-ID, og angi mottakerens
e-postadresse eller Tracker-ID.
MERK: Tracker-IDen skiller mellom
små og store bokstaver.
3. Velg Neste.
4. Velg et alternativ:
• Velg en melding.
• Velg Skriv melding, og skriv inn en
egendefinert melding.
5. Velg Send.
51
Tracker
Om følgere
Du kan invitere en annen person til å følge
posisjonen din i en bestemt tidsperiode. Når
den tidsperioden utløper, kan følgeren ikke
lenger se posisjonen din.
Du kan invitere en følger ved hjelp av
en e-postadresse eller Tracker-ID. Hvis
du inviterer en følger ved hjelp av en
e-postadresse, må vedkommende følge deg
ved hjelp av Garmins webområde. Hvis du
inviterte en følger ved hjelp av en Tracker-ID,
kan vedkommende følge den ved hjelp av
Tracker.
52
Invitere følgere
1. Velg Verktøy > Tracker > Følg meg.
2. Velg et alternativ:
• Velg avmerkingsboksen ved siden av
hver mottaker.
• Velg Angi e-postadresse eller
Tracker-ID, og angi mottakerens
e-postadresse eller Tracker-ID.
3. Velg Neste.
4. Velg et alternativ:
• Velg en melding.
• Velg Skriv melding, og skriv inn en
egendefinert melding.
5. Dra Timer og Minutter for å velge en
varighet, og velg Neste.
6. Velg Send.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Tracker
Publisere posisjonen din på sosiale
nettverk
Før du kan publisere posisjonen din på
sosiale nettverk, må du konfigurere kontoene
for sosiale nettverk i myGarmin-kontoen.
Gå til http://my.garmin.com for å få mer
informasjon.
Du kan publisere posisjonen din på sosiale
nettverk i en bestemt tidsperiode. I løpet av
denne tiden kan alle som ser innleggene dine
på det sosiale nettverket, se posisjonen din.
Velg Verktøy > Tracker > Følg meg.
Velg ett eller flere sosiale nettverk.
Velg Neste.
Velg et alternativ:
• Velg en melding.
• Velg Skriv melding, og skriv inn en
egendefinert melding.
5. Dra Timer og Minutter for å velge en
varighet, og velg Neste.
6. Velg Send.
1.
2.
3.
4.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Følge andre
Før du kan følge noen ved hjelp av enheten,
må den personen invitere deg til å følge seg
ved hjelp av Tracker-IDen din.
1. Velg Verktøy > Tracker > Vis.
2. Velg en person.
Posisjonen til den valgte personen vises på
kartet.
Skjule posisjonen din
Du kan skjule posisjonen din fra personer
som følger deg.
Velg Verktøy > Tracker > Skjul meg.
53
Trafikk
Trafikk
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at
trafikkinformasjonen er korrekt.
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må
du ha et gyldig nüLink!™-abonnement, og
enheten må motta et nüLink!- signal. Denne
funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Når enheten er innenfor et dekningsområde,
vises det trafikkinformasjon på enheten.
Hvis du vil ha informasjon om
trafikkmottakere og dekningsområder, kan du
gå til www.garmin.com/traffic.
Om trafikkikonet
Når du mottar trafikkdata, vises et trafikkikon
på kartet. Trafikkikonet endrer farge etter
hvor alvorlige trafikkforholdene er.
Farge Alvorlighets- Betydning
grad
Grønn Lav
Trafikken flyter fritt.
Gul
Middels
Trafikken forflytter
seg, men det er
forsinkelser. Det er
moderate køer.
Rød
Høy
Trafikken står stille
eller beveger seg
sakte. Det er en
alvorlig forsinkelse.
Vise trafikkvarsler
Når du navigerer etter en bilrute, kan et
trafikkvarsel vises på navigasjonslinjen.
Velg varselet for å se mer informasjon.
54
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Trafikk
Trafikk på ruten
Unngå trafikk på ruten manuelt
1. Trykk på
på kartet.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Bruk eventuelt pilene for å vise andre
trafikkforsinkelser på ruten.
4. Trykk på > Unngå.
Enheten kan rute deg gjennom en
trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre
og bedre ruter. Forsinkelsestiden legges
automatisk til den beregnede ankomsttiden.
Velge en alternativ rute
1. Velg
mens du navigerer etter en
bilrute.
2. Velg Alternativ rute.
3. Velg en rute.
Når ruten beregnes, undersøker enheten
de gjeldende trafikkforholdene og velger
automatisk den ruten som tar kortest tid. Hvis
det oppstår store forsinkelser i trafikken mens
du navigerer, beregnes ruten automatisk på
nytt.
Vise trafikk på ruten
1. Velg mens du navigerer etter en rute.
2. Velg Trafikk på ruten.
En liste over trafikkhendelser vises,
ordnet etter hvor de er langs ruten.
3. Velg et arrangement.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og
forsinkelser på veier i nærheten.
1. Trykk på
på kartet.
2. Velg Trafikkforhold.
55
Trafikk
Trafikk i ditt område
Søke etter trafikkforsinkelser
1. Trykk på
på kartsiden.
2. Velg Trafikkforhold > .
3. Velg et element i listen for å vise
forsinkelser på veien.
4. Hvis det er mer enn én forsinkelse, bruker
du pilene for å vise andre forsinkelser.
Vise en trafikkhendelse på kartet
1. Gå til kartet, og velg
.
2. Velg Trafikkforhold.
3. Velg et trafikkikon.
56
Forstå trafikkdata
Tegnforklaringen forklarer ikonene og
fargene som brukes på trafikkartet.
1. Gå til kartet, og velg
2. Velg Tegnforklaring.
.
Om trafikkameraer
Før du kan bruke denne funksjonen, må du
abonnere på den oppgraderte nüLink!™tjenesten PhotoLive, og enheten må motta
et nüLink!-signal. Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder.
Trafikkameraer gir direktebilder av veiforhold
på hovedveier og i veikryss. Du kan lagre
kameraene du ser på regelmessig.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Trafikk
Lagre et trafikkamera
1. Velg Verktøy > Mine kameraer.
2. Velg Trykk for å legge til.
3. Velg en vei.
4. Velg et veikryss.
5. Velg Lagre.
Vise et trafikkamera
Du må lagre et trafikkamera før du kan vise
det.
1. Velg Verktøy > Mine kameraer.
2. Velg et kamera.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Trafikkabonnementer
Abonnementsaktivering
Du trenger ikke å aktivere abonnementet.
Abonnementet aktiveres automatisk etter
at enheten har hentet inn satellittsignaler
mens den mottar trafikksignaler fra
tjenesteleverandøren.
Livstidsabonnement
Noen modeller inkluderer livstidsabonnement
på visse funksjoner.
LT
Denne modellen inkluderer
livstidsabonnement på trafikk og
en trafikkmottaker.
LMT
Denne modellen inkluderer et
nüMaps Lifetime™-abonnement,
et livstidsabonnement på trafikk
(side 73) og en trafikkmottaker.
57
Trafikk
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre
regioner eller land.
1. Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy >
Innstillinger > Trafikk.
2. Velg et alternativ:
• For enheter utenfor Nord-Amerika
velger du Abonnementer > .
• For enheter i Nord-Amerika velger
du .
3. Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhetsID.
4. Gå til www.garmin.com/fmtraffic hvis du
vil kjøpe et abonnement og få en 25-tegns
kode.
Trafikkabonnementskoden kan ikke
brukes flere ganger. Du må skaffe deg en
ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
5. Velg Neste på enheten.
6. Angi koden.
7. Velg Ferdig.
58
Om tilbud
Når du mottar trafikkdata gjennom
abonnementet på Garmin nüLink!™-tjenester,
får du også tilbud og kuponger som er
relevante for posisjonen. Denne funksjonen
er bare tilgjengelig i Nord-Amerika. Denne
funksjonen er bare tilgjengelig når du mottar
trafikkdata.
Hvis du vil motta informasjon om tilbud
og kuponger, må du ha et gyldig nüLink!abonnement, og enheten må motta et
nüLink!- signal.
Gå til www.garmin.com/privacy for å lese
personvernerklæringen.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Trafikk
Vise tilbud
 FORSIKTIG
Ikke prøv å skrive ned kupongkoder mens
du kjører.
1. Velg et av tilbudene på skjermen hvis du
vil søke etter den nærmeste posisjonen
som er tilknyttet tilbudet.
2. Velg eventuelt
for å vise en
kupongkode.
3. Skriv ned denne koden, og vis den frem
når du ankommer posisjonen.
Vise en tilbudsliste
Velg Verktøy > Tilbud for å vise en liste
over tilbud du har mottatt.
Deaktivere trafikk og tilbud
Du må deaktivere trafikk for å kunne
deaktivere tilbudene.
Velg Verktøy > Innstillinger >
Trafikk > Deaktivert.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
59
Databehandling
Databehandling
Du kan lagre filer, for eksempel JPEGbildefiler, på enheten. Enheten har et
minnekortspor for ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og
Mac® OS 10.3 og tidligere versjoner.
Filtyper
Enheten støtter følgende filtyper:
•
•
•
JPEG- og JPG-bildefiler (side 41)
kart og GPX-veipunktfiler fra
MapSource® (side 73)
egendefinerte POI-filer for GPI fra
Garmins POI Loader (side 73)
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe
forhåndslastet Garmin-kartprogramvare
på (www.garmin.com/trip_planning).
I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for
eksempel kart, bilder, geocacher, ruter,
veipunkter og egendefinerte POIer.
Installere et minnekort
Enheten støtter minne- eller datakort av typen
microSD™ og microSDHC.
1. Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
2. Skyv det inn til du hører et klikk.
Overføre filer fra
datamaskinen
1. Koble enheten til datamaskinen (side 3).
60
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Databehandling
2.
3.
4.
5.
6.
Enheten og minnekortet vises som
flyttbare stasjoner i Min datamaskin på
Windows-datamaskiner og som volumer
på Mac-datamaskiner.
MERK: Noen datamaskiner med flere
nettverksstasjoner kan ikke vise nüLink!stasjoner. Du finner mer informasjon
om hvordan du tilordner stasjonene, i
hjelpefilen til operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg filen.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne Garmin- eller minnekortstasjonen/volumet.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i enhetens
minne eller på minnekortet.
Koble fra USB-kabelen
1. Utfør én av følgende handlinger:
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
•
Windows-datamaskiner: Klikk
på ikonet
for å løse ut i
systemstatusfeltet.
• Mac-datamaskiner: Dra volumikonet
til papirkurven .
2. Koble kabelen fra datamaskinen.
Slette filer
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en
fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne
inneholder viktige systemfiler som ikke må
slettes.
1. Åpne Garmin-stasjonen eller -volumet.
2. Åpne om nødvendig en mappe eller et
volum.
3. Velg en fil.
4. Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
61
Tilpasse enheten
Tilpasse enheten
1. Velg Verktøy > Innstillinger.
•
•
•
2. Velg en innstillingskategori.
3. Velg innstillingen for å endre den.
•
Systeminnstillinger
Velg Verktøy > Innstillinger > System.
•
•
•
62
GPS-simulator – hindrer enheten
i å motta et GPS-signal og sparer
batteristrøm.
Enheter – angir måleenheten som brukes
for avstander.
Tidsformat – gjør det mulig å velge
mellom 12-timers og 24-timers tidsformat
eller UTC-tidsformat.
•
Gjeldende tid – angir klokkeslett for
enheten.
Posisjonsrapportering – med din
tillatelse deler Garmin hastigheten,
retningen og posisjonen din med andre
tjenesteleverandører.
Sikker modus – deaktiverer alle
funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere
føreren.
Om – viser enhetens programvareversjon,
enhetens ID-nummer og informasjon om
flere andre programvarefunksjoner.
MERK: Du trenger denne
informasjonen når du skal oppdatere
systemprogramvaren eller kjøpe flere
kartdata (side 73).
Lisensavtaler for sluttbruker – viser
lisensavtalene for sluttbruker som gjelder
for valget ditt.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Tilpasse enheten
Navigasjonsinnstillinger
Navigasjonsinnstillinger for bil
Velg Verktøy > Innstillinger > Navigasjon >
Bil.
•
•
•
•
•
•
•
nüRoute – angir rutinginnstillinger for
bilruter (side 64).
Kartdetalj – angir detaljnivået som vises
på kartet. Hvis du viser flere detaljer,
kan det føre til at kartet tegnes opp
langsommere.
Kartvisning – angir perspektivet på
kartet.
Karttema – endrer fargen på kartdataene.
Layout for kartdata – endrer mengden
data som vises på kartet.
Kjøretøy – endrer ikonet som brukes til å
vise din posisjon på kartet. Du finner flere
ikoner på www.garmingarage.com.
Triplogg
•
™
Endre perspektiv på kartet
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > Kartvisning.
2. Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet
todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet i 2D
med nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet
tredimensjonalt.
Navigasjonsinnstillinger for
fotgjenger
Velg Verktøy > Innstillinger > Navigasjon >
Fotgjenger.
•
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
◦◦ Vis på kart – viser banen du følger
på kartet.
◦◦ Tøm triplogg
Nærhetspunkter – varsler deg når du
nærmer deg egendefinerte fotobokser.
Maks. gangavstand – styrer hvor mye
av en fotjengerrute som må navigeres
til fots.
63
Tilpasse enheten
•
•
Kollektivtransport – unngår valgte typer
transportmidler.
Triplogg – viser banen du følger på
kartet.
◦◦ Vis på kart – viser banen du følger
på kartet.
◦◦ Tøm triplogg
Unngå transportmidler
MERK: Transportmidler er tilgjengelig hvis
cityXplorer-kart er lastet inn (side 30).
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Fotgjenger >
Kollektivtransport.
2. Velg hvilke transportmidler du vil unngå
på rutene.
3. Velg Lagre.
64
nüRoute-innstillinger
Disse innstillingene gjelder bare hvis du
bruker enheten i bilmodus (side 6).
Rutepreferanser
Velg Verktøy > Innstillinger > Navigasjon >
Bil > nüRoute > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om
veihastighet og kjøretøysakselerasjon for en
gitt rute.
•
•
Raskere tid – beregner ruter som er
raskere å kjøre, men som kan være lengre
i avstand.
Kortere distanse – beregner ruter som er
kortere i avstand, men som kan ta lengre
tid å kjøre.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Tilpasse enheten
•
•
•
Mindre drivstoff – beregner ruter som
kan kreve mindre drivstoff enn andre
ruter.
Varslet – ber deg om å velge en
ruteberegningsmodus før navigering
(side 11).
Utenfor vei – beregner en
luftlinje fra gjeldende posisjon til
bestemmelsesstedet.
Unngå veielementer
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
Unngåelser.
2. Velg de veielementene du ønsker å unngå
på rutene, og velg Lagre.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
trafficTrends
Når trafficTrends™-funksjonen er aktivert,
registrerer enheten data om trafikkhistorikk
og bruker disse dataene til å beregne mer
effektive ruter. Denne informasjonen sendes
til Garmin når enheten mottar et nüLink!™signal, eller når du kobler enheten til
myGarmin™ via datamaskinen.
MERK: Det kan hende at det beregnes ulike
ruter basert på tendenser i trafikken for ulike
ukedager eller tidspunkter på dagen.
Aktivere trafficTrends
Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
trafficTrends > Aktivert.
65
Tilpasse enheten
Deaktivere trafficTrends
Hvis du ikke vil at enheten skal registrere
eller dele trafikkdata, må du deaktivere
trafficTrends.
Velg Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
trafficTrends > Deaktivert.
Skjerminnstillinger
Velg Verktøy > Innstillinger > Skjerm.
•
•
66
Fargemodus – angir en lys bakgrunn
(Dag), en mørk bakgrunn (Natt) eller
veksler automatisk mellom de to,
basert på tidspunktet for soloppgang og
solnedgang for din gjeldende posisjon
(Auto).
Lysstyrke – endrer lysstyrken på
skjermen. Du kan spare batteristrøm ved
å redusere lysstyrken.
•
•
Tidsavbrudd for skjerm – angir inaktiv
tid før enheten går i dvalemodus.
Skjermbilde – gjør det mulig å ta
bilde av enhetens skjerm (side 42).
Skjermbilder lagres i mappen Screenshot
på enheten.
Språkinnstillinger
Velg Verktøy > Innstillinger > Språk.
•
•
•
Talespråk – angir språket for
talemeldinger.
Tekstspråk – all tekst på skjermen vises
på det valgte språket.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket,
endres ikke språket i brukerangitte data
eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk – angir språket for
tastaturet.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Tilpasse enheten
•
Tastaturlayout – angir tastaturlayout.
Vise kartinformasjon
Velg Verktøy > Innstillinger > Mine
kart.
Aktivere kart
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://www.garmin.com/us/maps.
1. Velg Verktøy > Innstillinger > Mine
kart.
2. Velg et kart.
Bluetooth-innstillinger
Velg Verktøy > Innstillinger > Bluetooth.
•
•
•
Legg til telefon eller Telefon –
administrerer tilkoblinger mellom
enheten og mobiltelefoner med trådløs
Bluetooth-teknologi.
Bluetooth – aktiverer Bluetoothkomponenten.
Enhetsnavn – gjør det mulig å angi et
enhetsnavn som identifiserer enheten din
på telefoner med Bluetooth-teknologi.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Administrere listen over Bluetoothenheter
Du kan legge til, koble fra eller slette
telefoner som enheten oppdager når
Bluetooth er aktivert.
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth > Telefon.
2. Velg et alternativ:
• Velg en telefon du vil koble enheten
din til.
• Velg for å legge til en telefon på
menyen.
• Velg for å slette en telefon fra
enhetens minne.
• Velg Ingen for å avslutte den
gjeldende tilkoblingen.
67
Tilpasse enheten
Deaktiverer Bluetooth
1. Velg Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
2. Velg Bluetooth > Deaktivert > Lagre.
Vise trafikkabonnementer
Velg Verktøy > Innstillinger >
Trafikk > Abonnementer.
Aktivere trafikk
Du kan gjenopprette en innstillingskategori
eller alle innstillingene til
fabrikkinnstillingene.
Trafikkmottakeren er inkludert i enkelte
enhetspakker.
Velg Verktøy > Innstillinger >
Trafikk > Trafikk > Aktivert.
Om trafikkabonnementer
Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye
abonnementene hvis de utløper. Gå til
www.garmin.com/fmtraffic.
68
Gjenopprette innstillinger
1. Velg Verktøy > Innstillinger.
2. Velg eventuelt en innstillingskategori.
3. Velg > Gjenopprett.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Tillegg
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på tre måter.
•
•
•
Strømkabel for bil
USB-kabel (følger med noen modeller)
Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Ta vare på enheten
merknad
Unngå å miste enheten i bakken, og ikke
bruk den på steder der den kan bli utsatt for
voldsomme støt eller vibrasjoner.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
Tillegg
Ikke oppbevar enheten på et sted der den
kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over
lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard
eller skarp gjenstand, da dette kan skade
skjermen.
Rengjøre enhetens utside
merknad
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
1. Rengjør enhetens utside (ikke
berøringsskjermen) med en klut fuktet
med mildt såpevann.
2. Tørk av enheten.
Kontakt med vann kan gjøre at denne enheten
slutter å fungere som den skal.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
69
Tillegg
Rengjøre berøringsskjermen
1. Bruk en myk, ren og lofri klut.
2. Bruk om nødvendig vann,
isopropylalkohol eller brillerens.
3. Påfør middelet på kluten.
4. Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
• Gjem enheten og braketten når den ikke
er i bruk.
• Fjern merket etter sugekoppen på
frontruten.
• Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
• Registrer enheten på
http://my.garmin.com.
70
Slette brukerdata
1. Slå på enheten.
2. Trykk fingeren mot det nederste høyre
hjørnet av skjermen.
3. Fortsett å trykke på skjermen til
hurtigvinduet vises.
4. Trykk på Ja for å slette alle brukerdata.
Alle de opprinnelige innstillingene
gjenopprettes. Alle elementer du har lagret,
blir slettet.
Forlenge batterilevetiden
• Ikke utsett enheten for ekstreme
temperaturer.
• Sett enheten i dvalemodus (side 5).
• Senk lysstyrken på skjermen (side 5).
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
• Senk volumet (side 5).
• Deaktiver tilbud og trafikk (side 59).
• Deaktiver Bluetooth (side 68).
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Tillegg
•
Forkort tiden for tidsavbrudd for skjerm
(side 66).
Skifte sikringen i
strømkabelen for bil
merknad
Når du skifter sikringen, må du passe på at du
ikke mister noen av de små delene, og at de
blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen
for bil fungerer ikke med mindre den
monteres korrekt.
Hvis enheten ikke lades i bilen, kan det
hende at du må skifte sikringen på tuppen av
biladapteren.
1. Løsne endestykket.
TIPS: Det kan hende du må bruke en
mynt til å fjerne endestykket.
2. Fjern endestykket, sølvtuppen og
sikringen (sylinder i glass og sølv).
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
3. Installer en 1 A-kvikksikring.
4. Sett sølvtuppen i endestykket.
5. Skru endestykket tilbake på plass i
strømkabelen for bil.
Montere på dashbordet
Merknad
Det permanente monteringslimet er svært
vanskelig å fjerne etter at det er påført.
Bruk den vedlagte monteringsplaten hvis du
vil montere enheten på dashbordet i henhold
til gjeldende bestemmelser.
1. Rengjør og tørk av dashbordet der du vil
plassere platen.
2. Fjern baksiden på den permanente
monteringstapen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
71
Tillegg
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
platens overside.
5. Plasser sugekoppbraketten på platen.
6. Skyv spaken ned (mot platen).
Fjerne enheten, holderen og
braketten
Fjerne enheten fra holderen
1. Trykk den lille tappen øverst på holderen
opp.
2. Vipp enheten fremover.
72
Fjerne holderen fra braketten
1. Vri holderen mot høyre eller venstre.
2. Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra
brakettballen.
Fjerne sugekoppbraketten fra
frontruten
1. Vipp spaken på sugekoppbraketten mot
deg.
2. Dra tappen på sugekoppen mot deg.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Tillegg
Om nüMaps Lifetime
Du kan motta opptil fire kartdataoppdateringer per år mot et engangsbeløp for enheten.
Hvis du vil ha mer informasjon om nüMaps
Lifetime og se komplette vilkår og
betingelser, kan du gå til www.garmin.com
og klikke på Kart.
Noen modeller inkluderer abonnement på
nüMaps Lifetime.
LM
Denne modellen inkluderer et
nüMaps Lifetime-abonnement.
LMT
Denne modellen inkluderer et
livstidsabonnement på trafikk, et
nüMaps Lifetime-abonnement og
en trafikkmottaker.
Kjøpe tilleggskart
1. Gå til produktsiden for enheten på
Garmins webområde (www.garmin.com).
2. Klikk på kategorien Kart.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Egendefinerte punkter av
interesse
Egendefinerte POIer er egendefinerte
punkter på kartet. De kan inneholde varsler
som forteller deg at du er nær et merket
punkt, eller at du kjører fortere enn en angitt
hastighet.
Installere POI Loader
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte
POI-lister og installere dem på enheten ved
hjelp av programmet POI Loader.
1. Gå til www.garmin.com/extras.
2. Klikk på Tjenester > POI Loader.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
73
Tillegg
3. Installer POI Loader på datamaskinen.
Bruke hjelpefilene til POI Loader
Du finner mer informasjon om POI Loader i
hjelpefilen.
Klikk på Hjelp mens POI Loader kjører.
Finne tillegg
1. Velg Hvor skal du? > Tillegg.
2. Velg en kategori.
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support, og klikk
på Contact Support for å få innenlandsk
support.
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Kjøpe tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
74
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Tillegg
Feilsøking
Problem
Løsning
Enheten innhenter ikke
satellittsignaler.
•
•
•
•
Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (side 62).
Velg Verktøy > Innstillinger > System > GPS-simulator > Av.
Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger
og trær.
Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg
ikke til frontruten.
•
•
•
Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
Tørk av med en ren, tørr klut.
Fest sugekoppen (side 3).
Enheten lader ikke i
kjøretøyet.
•
•
Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (side 71).
Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
Enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0 °C og 45 °C
(32 °F og 113 °F). Hvis enheten plasseres i direkte sollys eller i
varme omgivelser, kan den ikke lade.
•
Batteriet mitt har ikke
strøm lenge.
Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du
dempe bakgrunnslyset (side 66).
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
75
Tillegg
Batterimåleren min virker
unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å
avbryte ladingen).
Hvordan vet jeg at
enheten er i USBmasselagringsmodus?
Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde på
skjermen som indikerer at enheten er koblet til en datamaskin.
I tillegg skal du kunne se to nye eksterne diskstasjoner i Min
datamaskin.
Enheten er koblet til
datamaskinen, men
den går ikke inn i
masselagringsmodus.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av enheten.
3. Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
enheten.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i USBmasselagringsmodus.
4. Påse at enheten er koblet til en USB-port og ikke til en USBhub.
Jeg finner ingen nye
Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner, kan det hende
eksterne stasjoner på listen at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til
over stasjoner.
stasjonene på enheten. Du finner mer informasjon om hvordan du
tilordner stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil.
Telefonen min kobler seg
ikke til enheten.
•
•
•
76
Velg Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Bluetooth-feltet må
være satt til Aktivert.
Slå på telefonen, og plasser den innenfor en radius på 10 m
(33 fot) fra enheten.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du trenger mer hjelp.
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Indeks
A
adresser 14
anrop
dempe 33
hjem 33
legge på 32
svare 32
antatt ruting 26
B
batteri 75
beregne ruter på nytt 12
beskytte enheten
69
bildenavigasjon
laste bilder 16
bildeviser 41
Bluetooth-teknologi 31–34
enhetsnavn 67
innstillinger 67
pare med telefon 31
Indeks
ringe fra posisjonskartet 16
bredde- og lengdegrad 15
brukerdata, slette 70
C
cityXplorer-kart 11, 30
D
dashbordplate 71
datamaskin, tilkobling 3
dempet
anrop 33
lyd 5
detaljerte anvisninger 27
detaljerte kart 60, 67
diakritiske tegn 7
drivstoffpriser 45
E
ecoRoute 37–40
bilstrøm 38
ecoChallenge-poengsum 39
kalibrere drivstoffsparingen
38
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
kilometerrapport 40
egendefinerte POIer 74
enhets-ID 62
enhetskalkulator 42
F
fartsgrense
ikon 25
Favoritter 18–19
feilsøking 75
filer
slette 61
støttede typer 60
finne posisjoner
bruke bilder 16
bruke kartet 15
etter adresse 14
etter koordinater 15
etter navn 14
etter postnummer 14
lagrede posisjoner
(Favoritter) 19
fjerne braketten 72
flystatus 45
77
Indeks
fotgjengermodus
innstillinger 63
fotobokser
database 49
rapportere 49
spanere 50
varsler 49
G
geocaching 15
gi turer nytt navn 21
gjeldende posisjon, lagre 18
GPS
innstillinger 62
simulator 18
H
Hjelp 35
hjem
angi en posisjon 13
telefonnummer 33
Hvor er jeg? 35
78
J
JPEG-bildefiler 60
K
kalkulator 42
kart
detaljnivå 63
feil 17
fotgjenger 29
informasjon 67
layout for data 63
legge til 73
tema 63
vise 63
kartvisning i 2D, 3D 63
kilometerrapport 40
kinotider 44
kjøreanvisninger 27
knapper på skjermen 7
kollektivtransport
bykart 30
unngåelser 64
konvertere
enheter 42
valuta 42
koordinater 15
L
lade enheten 1, 75
lagre
din gjeldende posisjon 18
posisjoner som er funnet 18
legge til et stopp 11
lokale arrangementer 45
lydbok 35
bokmerke 37
laste inn 36
spille 36
M
mål, konvertere 42
manøverliste 27
MapSource 60, 73
masselagringsmodus 60
microSD-kort 4
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Indeks
minnekort 60
mittDashboard 3
montere enheten
fjerne fra braketten 72
på dashbordet 71
på frontruten 75
myGarmin-meldinger 45
myTrends 26
N
navigasjon 25
bilde 16
fotgjenger 29
innstillinger 63
utenfor vei 13
navigere utenfor vei 13, 65
neste sving 28
nüLink!- funksjoner 44
nüLink!- tjenester
butikkonto 46
nullstille
hjem-posisjon 13
maksimal fart 27
tripdata 27
nüMaps Lifetime 73
nüRoute 63
O
omkjøringer 12
oppbevare enheten 69
oppdatere
kart 4
programvare 4
oversikt over veikryss 28
P
pare en mobiltelefon 31
parkering 12
PIN-kode
Bluetooth 32
posisjoner som nylig er funnet
15
posisjonskart 16
programvare
versjon 62
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
punkter av interesse
finne 10
POI Loader 60
R
rapportere kartfeil 18
redigere
bestemmelsessteder 21
endre kartsymbol 19
endre kategorier 19
favoritter 19
hjem-posisjon 13
lagret tur 21
registrere enheten 4
rengjøre enheten 69
ruter
stoppe 13
utenfor vei 13, 65
S
sikker modus 62
sikring, skifte 71
skjermbilder 42
79
Indeks
skjerminnstillinger 66
slette
alle brukerdata 70
bilder 41
favoritter 19
filer 61
liste med nylige funn 15
tegn 7
turer 21
Spor opp 63
systeminnstillinger 62
T
talegjenkjenning 22
talekommando
aktivere 22
aktiveringsfrase 22
ikoner og toner 23
navigere med 23
rødt ikon 23
tips om bruk 23
80
taleoppringning 34
talespråk 66
ta meg hjem 13
tastatur 7
språkmodus 7
ta vare på enheten 69
telefonkatalog 49
telefonsvarer 32
tidsavbrudd for skjerm 66
tidsinnstillinger 62
tilbakemelding på POIer 17
tilbehør 74
tilbud 58
deaktivere 59
vise 59
tillegg 74
tjenester i nærheten 35
Tracker 51
følg andre 53
inviter følgere 52
trafikk 54–59
aktivere et abonnement 57
hendelser 54
legge til
trafikkabonnementer
68
trafficTrends 65
trafikkhistorikk 65
transportmodus 6
tripcomputer 26
nullstille informasjon 26
turplanlegger 20
U
unngå
trafikk 55
typer kollektivtransport 64
tyveri 70
veityper 65
USB 76
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
Indeks
V
vær 44
verdensur 42
verktøy 35–40
volum
justere 5
nüLink! 2300-serien brukerveiledning
81
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
www.garmin.com
Januar 2012
Delenummer 190-01287-38 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising