Garmin | LIVE! 2320 UK/Ireland | User manual | Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Brugervejledning

Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Brugervejledning
nüLink! 2300-serien
™
brugervejledning
til brug med disse nüvi-modeller:
2320, 2340, 2390
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres,
transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt og
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver
hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk
medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den
elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med
den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer
heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne
ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside (www.garmin.com)
for at få aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garminprodukter.
Garmin®, Garmin-logoet og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. ecoRoute™, cityXplorer™, nüLink!™, myTrends™, nüMaps Guarantee™,
nüMaps Lifetime™, nüRoute™ og trafficTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin
foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke
tilhørende SD-3C, LLC. Audible.com® og AudibleReady® er registrerede varemærker tilhørende Audible, Inc.
© 1997–2005 Audible, Inc.
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang.............. 1
Tilslutning af enheden til
strømmen i bilen.................................. 1
Fastgørelse af enheden til forruden....... 3
Om myDashboard.................................. 3
Oversigt over enheden........................... 4
Statuslinjens ikoner................................ 6
Hovedmenu.................................... 8
Om tilpasning af hovedmenuen.............. 8
Valg af en hovedmenu............................ 9
Søgning efter positioner............. 10
Om interessepunkter............................ 10
Lagring af en startposition.................... 13
Søgning efter positioner....................... 14
Brug af positionskort............................. 16
Favoritter.............................................. 18
Planlægning af en tur........................... 20
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Indholdsfortegnelse
Stemmekommando..................... 22
Indstilling af din vækningssætning....... 22
Aktivering af Stemmekommando......... 22
Start af en rute ved hjælp af
stemmekommando............................ 23
Sådan finder du en adresse................. 24
Lydløse instruktioner............................ 24
Deaktivering af Stemmekommando..... 24
Kortsider...................................... 25
Sådan følger du en bilrute.................... 25
Brug af fodgængernavigationskortet.... 29
Håndfri telefonopkald.................. 31
Aktivering af trådløs
Bluetooth-teknologi............................ 31
Parring af telefonen.............................. 31
Brug af telefonbogen............................ 33
Opkald til et interessepunkt.................. 33
Opkald til et nummer............................ 33
iii
Indholdsfortegnelse
Lagring af et hjemmetelefonnummer.... 33
Brug af opkaldshistorikken................... 34
Brug af Stemmeopkald......................... 34
Kontrol af telefonens status.................. 34
Brug af værktøjerne.................... 35
Visning af oplysninger om
aktuel position.................................... 35
Sådan bruger du Hjælp........................ 35
Om lydbøger......................................... 35
Om ecoRoute ...................................... 37
Visning af billeder................................. 41
Brug af verdensuret . ........................... 42
Brug af lommeregneren........................ 42
Optagelse af skærmprint...................... 42
Omregning af enheder ........................ 42
Brug af nüLink!-funktioner......... 44
Visning af vejrudsigten...................... 44
Søgning efter filmtider.......................... 44
Søgning efter lokale begivenheder....... 45
iv
Søgning efter tankstationer
og priser............................................. 45
Visning af myGarmin-meddelelser....... 45
Kontrol af flystatus................................ 45
Oprettelse af en nüLink! Store-konto.... 46
Avanceret vejrudsigt............................. 47
Søgning efter en adresse via
telefonbogslister................................ 49
Om sikkerhedskameraer...................... 49
Tracker.......................................... 51
Konfigurering af Tracker....................... 51
Om personer, der følger dig................. 52
Trafik............................................. 54
Trafik på ruten...................................... 55
Trafik i dit område................................. 56
Om trafikdata........................................ 56
Om Trafikkameraer............................... 56
Trafikabonnementer............................. 57
Om tilbud.............................................. 58
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Indholdsfortegnelse
Datahåndtering............................ 60
Filtyper.................................................. 60
Om hukommelseskort.......................... 60
Overførsel af filer fra computeren......... 60
Sletning af filer . ................................... 61
Tilpasning af enheden................. 62
Systemindstillinger............................... 62
Navigationsindstillinger......................... 63
nüRoute-indstillinger............................. 64
Displayindstillinger................................ 66
Sprogindstillinger.................................. 66
Visning af kortoplysninger.................... 67
Bluetooth-indstillinger........................... 67
Aktivering af trafik................................. 68
Gendannelse af indstillinger................. 68
Fjernelse af enheden, holderen og
monteringen....................................... 72
Om nüMaps Lifetime ........................... 73
Køb af flere kort.................................... 73
Brugerdefinerede interessepunkter
(POI).................................................. 73
Køb af tilbehør...................................... 74
Fejlfinding ............................................ 75
Indeks........................................... 77
Appendiks.................................... 69
Strømkabler.......................................... 69
Vedligeholdelse af enheden................. 69
Sletning af brugerdata.......................... 70
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel......................................... 71
Montering på instrumentbrættet........... 71
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
v
Sådan kommer du i gang
 ADVARSEL
S e guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
1.
2.
3.
4.
Slut enheden til strømmen i bilen (side 1).
Monter enheden (side 3).
Registrer enheden (side 4).
Søg efter opdateringer.
• Softwareopdateringer (side 4).
• Gratis kortopdatering (side 4).
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Tilslutning af enheden til
strømmen i bilen
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri.
For at forebygge personskade eller
produktskade som følge af, at batteriet har
været udsat for ekstrem varme, skal du fjerne
enheden fra køretøjet, når du forlader det,
eller opbevare enheden uden for direkte
sollys.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal
batteriet oplades.
1. Placer bunden af enheden i monteringen.
2. Skub enheden tilbage, så den klikker på
plads.
1
Sådan kommer du i gang
•
•
3. Slut bilstrømkablet til mini-USBstikket ➊ på monteringen ➋.
•
Enheden tændes.
Enheden opfanger satellitsignaler. Når
mindst én af søjlerne
er grøn, har
enheden lokaliseret satellitsignaler.
BEMÆRK: Enheden skal muligvis
have frit udsyn til himlen for at opfange
satellitsignaler.
Enheden oplades, mens du kører.
på
statuslinjen angiver status for det interne
batteri.
➋
➊
4. Sæt den anden ende af bilens strømkabel
i en stikkontakt i bilen.
2
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Fastgørelse af enheden til
forruden
Bemærk
Før du monterer enheden, skal du se guiden
Vigtige produkt- og sikkerheds-informationer
for at få oplysninger om lovgivning
vedrørende forrudemontering.
1. Fjern det gennemsigtige plastik fra
sugekoppen.
2. Rengør og tør forruden og sugekoppen
med en fnugfri klud.
3. Tryk sugekoppen ind mod forruden.
4. Mens du trykker, skal du dreje armen
tilbage mod forruden.
5. Sæt monteringen ➊ fast på sugekoppens
arm ➋.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
➊
➋
Om myDashboard
Brug myDashboard til at registrere din enhed,
søge efter software- og kortopdateringer, få
adgang til produktvejledninger og service, og
meget mere.
Opsætning af myDashboard
1. Slut USB-kablet til enhedens USB-port.
2. Tilslut USB-kablet til USB-porten på
computeren.
3. Gå til www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
3
Sådan kommer du i gang
Registrering af enheden
1. I myDashboard skal du klikke på
Registrer nu.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
Oversigt over enheden
Enheden har en tænd/sluk-knap ➊, et
microSD™-kortstik ➋ og en micro-USBkabelport ➌.
Opdatering af softwaren
1. Åbn myDashboard (side 3).
2. Klik på Opdater nu under
softwareopdateringer.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
nüMaps Guarantee™
Hvis du registreres via myDashboard, kan
du få en gratis opdatering til denne enhed
inden for 60 dage fra første gang, enheden
modtager satellitsignaler under kørsel. Gå til
www.garmin.com/numaps.
Opdatering af kort
1. Åbn myDashboard (side 3).
2. Registrer enheden (side 4).
3. Klik på Opdater nu under
kortopdateringer.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
4
➊
➋
➌
Slukning af enheden
Du kan slukke helt for enheden.
1. Hold tænd/sluk-knappen nede i tre
sekunder.
BEMÆRK: Hvis du holder tænd/slukknappen nede i mindre end 3 sekunder,
går enheden i dvaletilstand.
2. Vælg Sluk.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Nulstilling af din enhed
Du kan nulstille enheden, hvis den holder op
med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i ti
sekunder.
Om dvaletilstand
Brug dvaletilstand til at spare på batteriet,
når du ikke bruger enheden. I dvaletilstand
bruges der meget lidt strøm, og hvis enheden
er ladet helt op, holder den i flere uger i
dvaletilstand.
Dvaletilstand
Tryk på Tænd/sluk-knappen.
Afslutning af dvaletilstand
Hvis enheden er i dvaletilstand, skal
du trykke på tænd/sluk-knappen og
dobbelttrykke .
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Justering af skærmens lysstyrke
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Display > Lysstyrke.
2. Brug skyderbjælken til at justere
lysstyrken.
Justering af lydstyrken
1. Vælg Lydstyrke.
2. Vælg en funktion:
• Brug skyderbjælken til at justere
masterlydstyrken.
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.
• Vælg , og brug skyderbjælken
til at justere lydstyrken for
navigationsmeddelelser, telefonen
og medier.
5
Sådan kommer du i gang
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på
hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser
oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre
indstillinger eller få vist yderligere
oplysninger.
GPS-signalstatus.
Visning af GPS-signalstatus
Du kan finde flere oplysninger om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Vælg
.
Transportformer
Anvendelsesmåden Bil
Anvendelsesmåden Fodgænger
Status for Bluetooth -teknologi
(vises ved tilslutning til en
kompatibel enhed).
®
Indikator for transportform.
Aktuel tid.
myGarmin™-meddelelser.
Aktuel temperatur.
nüLink!™-tjenestens signalstatus.
Batteristatus.
6
Ruteplanlægning og navigation beregnes
forskelligt afhængigt af din transportform.
For eksempel vil ankomsttidspunktet i
anvendelsesmåden Bil blive beregnet ud
fra fartbegrænsningen på rutens veje. Ved
anvendelsesmåden Fodgænger beregnes
ankomsttidspunktet ud fra gåhastighed.
BEMÆRK: Fodgængerruter inkluderer ikke
motorveje. Hvis du har cityXplorer™-kort
indlæst på din enhed, kan fodgængerruter
muligvis inkludere offentlig transport
(side 30).
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Valg af transportform
Vælg
.
Brug af skærmknapper
• Vælg for at gå tilbage til
hovedmenuen.
• Tryk hurtigt på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
• Vælg og for at få vist flere valg.
• Hold og inde for at rulle hurtigere.
• Vælg for at se en menu med
valgmuligheder for den aktuelle skærm.
Brug af skærmtastaturet
Se "Systemindstillinger" for at ændre
tastaturlayout (side 62).
•
•
•
•
•
•
•
•
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Vælg et tegn på tastaturet for at indtaste
et bogstav eller tal.
Vælg
for at tilføje et mellemrum.
Vælg og for at flytte markøren.
Vælg for at slette et tegn.
Hold nede, hvis du vil slette hele
indtastningen.
Vælg
for at vælge sprogindstilling for
tastaturet.
Vælg
for at indtaste specialtegn
som f.eks. tegnsætningstegn.
Vælg
for at skifte mellem store og
små bogstaver.
7
Hovedmenu
Hovedmenu
Om tilpasning af
hovedmenuen
Du kan oprette en brugerdefineret hovedmenu
ved at tilføje ikoner fra andre skærme på
enheden, som f.eks. positionskategorier eller
ofte anvendte værktøjer. Du kan også redigere
størrelsen og placeringen af hovedmenuens
ikoner.
Du kan skifte mellem standardhovedmenuen
og den brugerdefinerede hovedmenu.
8
Tilføjelse af et ikon til den
brugerdefinerede hovedmenu
Hovedmenuen kan indeholde op til 15 ikoner.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Brugerdefineret hovedmenu > Tilpas.
BEMÆRK: Ikonerne Find, Vis kort
og Værktøjer medtages automatisk i
hovedmenuen og kan ikke slettes.
2. Tryk på i den firkant, du vil udfylde.
3. Tryk på et ikon.
Ikonet føjes til den brugerdefinerede
hovedmenu.
TIP: Vælg for at få vist yderligere
ikoner i en kategori.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Hovedmenu
4. Tryk på Gem.
Redigering af ikoner i hovedmenuen
Før du kan redigere ikoner, skal du oprette en
brugerdefineret hovedmenu (side 8).
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Brugerdefineret hovedmenu > Tilpas.
2. Vælg et ikon på siden.
BEMÆRK: Hovedmenuen kan
indeholde op til to forstørrede ikoner.
• Tryk på
for at formindske et
stort ikon.
• Træk et ikon på tværs af skærmen for
at flytte ikonet.
4. Tryk på
> Gem.
Valg af en hovedmenu
Du kan skifte mellem standardhovedmenuen
og den brugerdefinerede hovedmenu. Dine
tilpasninger gemmes, mens du bruger
standardhovedmenuen.
3. Tryk på en valgmulighed.
• Tryk på
for at slette ikonet.
BEMÆRK: Hvis du sletter ,
, eller , flyttes de til menuen
Værktøjer.
• Tryk på for at forstørre ikonet.
Ikonet udvides fra én celle til fire
celler.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Brugerdefineret hovedmenu.
2. Vælg Anvend standard eller Anvend
tilpassede.
9
Søgning efter positioner
Søgning efter positioner
Enheden giver mange muligheder for at søge
efter positioner.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
Efter kategori (side 10)
Nær en anden position (side 12)
Ved at stave navnet (side 14)
Efter adresse (side 14)
Brug af kortet (side 15)
Brug af nyligt fundne positioner (side 15)
Brug af koordinater (side 15)
Brug af fotos (side 16)
Brug af favoritter (side 18)
Om interessepunkter
De detaljerede kort, der er indlæst på
enheden, indeholder interessepunkter som
f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder.
Brug funktionen Interessepunkter til at
søge efter virksomheder og attraktioner i
nærheden.
Sådan finder du et interessepunkt
efter kategori
1. Vælg Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
4. Vælg en position.
Positionskortet vises.
5. Vælg Start!.
6. Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Vælg Kør.
• Vælg Gå.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Søgning efter positioner
Vælg Offentlig transport for at
beregne en rute, der kombinerer
offentlige transportmidler med gang.
BEMÆRK: Du skal have
cityXplorer™-kort indlæst for at
navigere ved brug af offentlig
transport (side 30).
7. Vælg en rute, hvis du bliver bedt om det
(side 11).
•
Brug af visning af flere ruter
BEMÆRK: Se side 65 for at aktivere visning
af flere ruter.
Enheden beregner ruter baseret på et af tre
kriterier: hurtigst tid, korteste distance og
mindste brændstofforbrug. Du kan vælge
den foretrukne beregningsmetode, inden du
begynder at navigere.
1. Du skal på positionskortet vælge Start!
og vælge Kør, hvis det er nødvendigt
(side 10).
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Der vises et kort med ruterne med den
hurtigste tid, korteste distance og mindst
brændstof markeret.
2. Brug knapperne på skærmen til at vælge
en rute (side 7).
3. Vælg Start!.
Søgning i en kategori
For at begrænse søgeresultaterne kan du søge
i bestemte kategorier.
1. Vælg Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
4. Vælg .
5. Indtast hele eller en del af navnet.
6. Vælg Udført.
Tilføjelse af et punkt på en rute
Du skal navigere ad en rute i
anvendelsesmåden Bil, før du kan tilføje et
stop (side 10).
11
Søgning efter positioner
1.
2.
3.
4.
Vælg Find.
Søg efter positionen (side 10).
Vælg Start!.
Vælg Tilføj til aktiv rute.
Søgning i nærheden af et andet sted
Din enhed er som standard indstillet til af
finde de steder, der er tættest på din aktuelle
position. Du kan finde en position i nærheden
af en anden by eller et andet sted.
1. Under navigation af en rute skal du vælge
for at gå tilbage til hovedmenuen.
2. Vælg Omvej eller Genberegn.
Søgning efter parkering
Dette er en nüLink!-tjeneste (side 44).
Du kan finde detaljerede
parkeringsoplysninger, herunder
ledige parkeringspladser i nærliggende
parkeringshuse samt priser.
1. Vælg Find > > Nær i hovedmenuen.
2. Vælg en indstilling, og vælg Gem.
3. Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
1. Vælg Find > Parkering.
2. Vælg en mulighed.
3. Vælg en parkeringsposition.
Valg af en omvej
Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug
af omveje for at undgå forhindringer som
f.eks. vejarbejde.
Søgning efter din seneste
parkeringsplads
BEMÆRK: Hvis den rute, du befinder
dig på, er den eneste fornuftige mulighed,
beregner enheden muligvis ingen omvej.
12
Hvis du fjerner enheden fra holderen i bilen,
mens enheden er tændt, bliver din aktuelle
position gemt som en parkeringsplads.
Vælg Find > Parkering > Seneste plads.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Søgning efter positioner
Sådan gemmer du en
parkeringsplads
1. Vælg Find > Parkering.
2. Vælg Find parkering eller Seneste
plads.
3. Vælg > Gem.
4. Indtast et navn, hvis det er nødvendigt.
Afbrydelse af en rute
Vælg under navigation af en rute.
1. Vælg Find > > Indtast
hjemmeposition i hovedmenuen.
2. Vælg Indtast min adresse, Indsæt
aktuel position eller Nyligt fundne.
Positionen gemmes som "Hjem" i Favoritter
(side 18).
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Nulstilling af hjemmeposition
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, skal du
benytte tilstanden Direkte linje.
1. Vælg Find > > Indtast
hjemmeposition i hovedmenuen.
2. Vælg en mulighed.
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Navigation.
2. Vælg Bil > nüRoute > Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Ruten bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Redigering af din hjemmeposition
1. Vælg Find > Favoritter > Hjem i
hovedmenuen.
2. Vælg > Rediger.
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjemmeposition for den
position, som du hyppigst vender tilbage til.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
13
Søgning efter positioner
3. Indtast ændringerne.
4. Vælg Udført.
Søgning efter positioner
Du kan søge efter positioner vha.
skærmtastaturet, ved at indtaste adresse eller
koordinater, gennemse kortet osv.
Søgning efter et sted ved at stave
navnet
Dette er en nüLink!- funktion (side 44).
1. Vælg Find > Interessepunkter > Lokal
søgning.
2. Skriv et virksomhedsnavn eller en type af
virksomhed.
Du kan f.eks. skrive "Starbucks" eller
"Kaffe".
3. Vælg Udført.
Søgeresultater fra nüLink!-tjenester vises,
hvis de er tilgængelige.
4. Vælg om nødvendigt fanen Garmin
for at søge i de Garmin-kortdata, der er
indlæst på din enhed.
5. Vælg en position.
14
Sådan finder du en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan
være anderledes afhængigt af de kortdata, der
er indlæst på din enhed.
1. Vælg Find > Adresse i hovedmenuen.
2. Skift stat, land eller område efter behov.
3. Vælg en funktion:
• Vælg Stav byen eller Angiv
postnummer, indtast by/
postnummer, og tryk på Udført.
Søgning på postnummer er ikke
tilgængeligt i alle områder.
• Vælg Søg i alle for at søge i alle byer
i staten eller området.
4. Indtast husnummeret, og vælg Udført.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Søgning efter positioner
5. Indtast vejnavnet, og vælg Udført.
6. Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
7. Vælg adressen, hvis det er nødvendigt.
Sådan gennemser du kortet
• Vælg Find > Gennemse kort.
• Se "Brug af positionskort" (side 16) for at
få oplysninger om brug af kortknapperne.
Søgning efter en position ved at
gennemse kortet
1. Vælg Find > Gennemse kort.
2. Træk og zoom kortet for at vise det
område, der skal søges i.
Positionsmarkører for steder langs vejen
vises på kortet.
3. Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et
vejkryds eller en adresse.
Der vises en positionsbeskrivelse.
4. Hvis nødvendigt, vælg beskrivelsen
af positionen for at se yderligere
oplysninger.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Visning af en liste over nyligt fundne
positioner
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du
har fundet.
Vælg Find > Nyligt fundne.
Rydning af listen over nyligt fundne
steder
Vælg Find > Nyligt fundne > >
Ryd > Ja.
Søgning efter en position ved hjælp
af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af
bredde- og længdegraden. Det kan være
nyttigt ved geocaching.
1. Vælg Find > Koordinater i
hovedmenuen.
15
Søgning efter positioner
2. Vælg evt. > Format, vælg det
korrekte koordinatformat for den
korttype, du bruger, og vælg Gem.
3. Vælg breddegraden.
4. Indtast den nye koordinat, og vælg
Udført.
5. Vælg længdegraden.
6. Indtast den nye koordinat, og vælg
Udført.
7. Vælg Vis på kort.
Brug af fotonavigation
Du kan overføre billeder til enheden
eller hukommelseskortet sammen med
positionsoplysningerne og oprette ruter til de
viste positioner.
1. Slut enheden til computeren (side 60).
2. Gå til http://connect.garmin.com/photos.
3. Følg vejledningen på webstedet for at
vælge og indlæse billeder.
4. Kobl enheden fra computeren.
5. Tænd for enheden.
16
6. Vælg Find > Favoritter > Billeder i
hovedmenuen.
Der vises en liste over billeder med
positionsoplysninger.
7. Vælg et billede.
Brug af positionskort
Positionskortet vises, efter at du har valgt en
position fra menuen Find.
➊
➋
➍
•
➎
➌
➏
Tryk på ➊ for at gemme positionen i dine
favoritter.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Søgning efter positioner
•
•
•
•
•
•
På nogle modeller skal du trykke på ➊
for at ringe op til den valgte position, når
enheden er tilsluttet en telefon.
Tryk på informationsboblen ➋ for at få
vist flere oplysninger om positionen.
Tryk på ➌ for at zoome ind og ud.
Tryk på ➍ for at vende tilbage til den
forrige side.
Tryk på ➎ for at få vist forskellige dele
af kortet.
Tryk på ➏ for at oprette en sving-forsving-rute til denne position.
Eksempel på en rute på kortet
1. Vælg informationsboblen fra
positionskortet.
2. Vælg ruteoplysningsboksen.
Bedømmelse af et interessepunkt
For nogle interessepunkter kan du få vist
og evt. ændre stjernebedømmelsen for et
interessepunkt.
2. Vælg stjernerne for at bedømme
interessepunktet.
Stjernebedømmelsen opdateres på din enhed.
Ændring af telefonnummer til et
interessepunkt
1. Vælg informationsboblen fra
positionskortet.
2. Vælg > Rediger telefonnummer.
3. Indtast det rigtige telefonnummer, og
vælg Udført.
Rapportering af forkert
interessepunkt
Dette er en nüLink!-tjeneste (side 44).
Hvis søgeresultaterne indeholder et forældet
eller forkert interessepunkt, kan du rapportere
fejlen til Garmin og fjerne positionen fra
fremtidige søgninger.
1. Vælg informationsboblen fra
positionskortet.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
17
Søgning efter positioner
1. Vælg informationsboblen fra
positionskortet.
2. Vælg > Rapporter fejl > Ja.
Disse oplysninger sendes til Garmin, når
enheden modtager et nüLink!-signal, eller når
du slutter enheden til myGarmin ved hjælp af
computeren.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager
satellitsignaler, kan du bruge GPSsimulatoren til at indstille en simuleret
position.
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
System.
2. Vælg GPS-simulator > Til > Gem.
3. Vælg Find > Gennemse kort.
4. Tryk på et område på kortet.
Der vises en informationsboble for
positionen.
5. Vælg > Angiv position.
18
Favoritter
Du kan gemme positioner i dine favoritter,
så du hurtigt kan finde dem og oprette ruter
til dem. Din hjemmeposition gemmes også i
Favoritter.
Lagring af din position i Favoritter
1. Vælg køretøjsikonet på kortet.
2. Vælg Gem.
3. Indtast et navn, og vælg Udført.
4. Vælg OK.
Positionen gemmes i Favoritter.
Lagring af positioner i Favoritter
1. Søg efter positionen (side 10).
2. Vælg > Gem > OK på
positionskortet.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Søgning efter positioner
Søgning efter favoritter
1. Vælg Find > Favoritter i hovedmenuen.
2. Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg en gemt position.
Redigering af favoritter
1. Vælg Find > Favoritter.
2. Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg en favorit.
4. Vælg > Rediger.
5. Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
• Hvis du vil tildele kategorier til
favoritten, skal du vælge Kategorier.
• Hvis du vil gemme et foto sammen
med favoritten, skal du vælge Tildel
foto (side 41).
• Hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere favoritten
på et kort, skal du vælge Skift
kortsymbol.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
6. Rediger oplysningerne.
7. Vælg Udført.
Tilføjelse af en kategori
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at
organisere dine favoritter.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen
Favoritter, når du har gemt mere end 12
favoritter.
1.
2.
3.
4.
5.
Vælg Find > Favoritter.
Vælg favoritten.
Vælg > Rediger > Kategorier.
Vælg .
Indtast kategorinavnet, og vælg derefter
Udført.
Sletning af favoritter
BEMÆRK: Slettede favoritter kan ikke
gendannes.
1.
2.
3.
4.
Vælg Find > Favoritter.
Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
Vælg favoritten.
Vælg > Slet > Ja.
19
Søgning efter positioner
Planlægning af en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette
og gemme en tur med flere destinationer.
1. Vælg Find > Ruteplanlægning i
hovedmenuen.
2. Vælg .
3. Vælg Vælg startposition.
4. Søg efter en position (side 10).
5. Vælg Vælg.
6. Hvis du vil vælge yderligere positioner,
skal du vælge .
7. Vælg Næste.
8. Indtast et navn, og vælg Udført.
20
Redigering af en rejseplan
1. Vælg Find > Ruteplanlægning i
hovedmenuen.
2. Vælg en gemt tur.
➋
➊
3. Vælg en funktion:
• Vælg ➊ for at ændre ankomst- og
afgangstidspunkt.
• Vælg ➊ > Varighed for at registrere,
hvor længe du bliver på en position.
• Vælg ➋ for at ændre transportformen
eller rutepræferencen for den
pågældende del af rejsen.
• Vælg Kort for at få vist turen på
kortet.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Søgning efter positioner
Navigation til en gemt tur
1. Vælg Find > Ruteplanlægning i
hovedmenuen.
2. Vælg en gemt tur.
3. Vælg Start!.
4. Vælg en rute, hvis du bliver bedt om det
(side 11).
Redigering af en gemt tur
1. Vælg Find > Ruteplanlægning i
hovedmenuen.
2. Vælg en gemt tur.
3. Vælg .
4. Vælg en funktion:
• Vælg Omdøb tur.
• Vælg Rediger destinationer for at
tilføje og slette positioner eller ændre
rækkefølgen af positionerne.
• Vælg Slet tur.
• Vælg Optimer rækkefølge for at
arrangere stoppene på turen i den
mest effektive rækkefølge.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
21
Stemmekommando
Stemmekommando
BEMÆRK: Stemmekommando er ikke
tilgængelig på alle sprog og i alle områder.
Med funktionen Stemmekommando kan du
bruge enheden vha. ord eller kommandoer.
Menuen Stemmekommando indeholder
stemmekommandoer og en liste over
tilgængelige kommandoer.
Indstilling af din
vækningssætning
Vækningssætningen er et ord eller en
sætning, du kan sige for at aktivere Stemmekommando. Standardvækningssætningen er
Stemmekommando.
22
TIP: Du kan reducere utilsigtet aktivering
af Stemmekommando ved at bruge en stærk
vækningssætning.
1. Vælg Værktøjer >
Stemmekommando > Tilpas sætning.
2. Indtast en ny vækningssætning.
Enheden angiver styrken af
vækningssætningen, idet du indtaster
sætningen.
3. Vælg Udført.
Aktivering af
Stemmekommando
Sig din vækningssætning.
Menuen Stemmekommando vises.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Stemmekommando
Tip til Stemmekommando
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj, som f.eks.
stemmer eller radioen, for at øge
nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
• Sig kommandoerne, som de vises på
skærmen.
• Reager på enhedens stemmemeddelelser
efter behov.
• Forøg længden på din vækningssætning
for at reducere utilsigtet aktivering af
Stemmekommando.
• Lyt efter to toner for at bekræfte, når
enheden aktiverer og afslutter tilstanden
Stemmekommando.
• Undgå at sige kommandoer, når
vises i det øverste højre hjørne af
skærmen.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
•
Sig kommandoer, når
vises i det
øverste højre hjørne af skærmen.
Start af en rute ved hjælp af
stemmekommando
Du kan sige navnene på meget populære,
velkendte positioner.
1. Sig din vækningssætning.
2. Sig Find efter navn.
3. Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet
på positionen.
Der vises en liste over positioner.
23
Stemmekommando
4. Sig linjenummeret.
Lydløse instruktioner
Du kan deaktivere stemmekommandoerne
i Stemmekommando uden at sætte enheden
på lydløs.
5. Sig Naviger.
1. Vælg Værktøjer > Stemmekommando > .
2. Vælg Lydløse instruktioner > Tilkoblet.
Deaktivering af
Stemmekommando
Du kan deaktivere Stemmekommando,
hvilket forhindrer, at du kommer til at åbne
Stemmekommando, mens du taler.
Sådan finder du en adresse
1. Sid Stemmekommando.
2. Sig Find adresse.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
24
1. Vælg Værktøjer > Stemmekommando > .
2. Vælg Stemmekommando > Frakoblet.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Kortsider
Sådan følger du en bilrute
Ruten er markeret med en magentarød linje.
Et ternet flag markerer din destination.
Mens du kører, guider enheden dig til
destinationen med stemmekommandoer, pile
på kortet samt retningsangivelser øverst på
kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute,
beregner enheden ruten på ny og giver nye
retningsanvisninger.
Kortsider
Ændring af feltet til kortdata
1. Tryk på datafeltet i nederste venstre
hjørne på kortet.
2. Vælg en type af data, du vil have vist.
3. Tryk på Gem.
Opdatering af
hastighedsbegrænsninger
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun
beregnet til oplysningsformål og træder ikke i
stedet for førerens ansvar for at overholde alle
opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel
på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlige
for eventuelle trafikbøder eller stævninger,
du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Et ikon med den aktuelle hastighedsgrænse
kan blive vist, når du kører på større veje.
1. Vælg
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
> Angiv hastighed på kortet.
25
Kortsider
2. Vælg
og
hastighedsgrænsen.
for at angive
Brug af myTrends
Funktionen myTrends™ forudsiger, når du
kører til positioner, som du ofte kører til,
og viser positionen, forventet rejsetid og
trafikoplysninger i kortets navigationslinje.
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Navigation.
2. Vælg Bil > nüRoute > myTrends >
Tilkoblet.
3. Gem en position, f.eks. dit hjem eller
arbejde, som en favorit (side 18).
4. Når der vises myTrends-oplysninger
på navigationslinjen, skal du vælge
navigationslinjen for at få vist
ruteoplysninger.
26
Visning af rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle
hastighed og giver oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du
lade enheden være tændt, så den nøjagtigt kan
måle den tid, der er forløbet under rejsen.
Vælg feltet Fart på kortet.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Kortsider
Nulstilling af rejseoplysninger
1. Vælg feltet Fart på kortet.
2. Vælg .
3. Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du
vælge Nulstil alt for at nulstille alle
datafelter på siden med undtagelse af
speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille
oplysningerne på tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at
nulstille den maksimale hastighed.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille
distancetælleren.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en bilrute, vises alle sving
og manøvrer på hele ruten og afstanden
mellem svingene.
1. Vælg tekstlinjen øverst på kortet.
2. Vælg et sving.
Oplysningerne om svinget vises. Der
vises et billede af vejkrydset, hvis det
er tilgængeligt, for vejkryds på større
hovedveje.
27
Kortsider
Visning af hele ruten på kortet
1. Vælg navigationslinjen øverst på kortet,
mens du navigerer en bilrute.
2. Vælg > Kort.
Visning af næste sving
Under navigation af en bilrute vises en
visning af næste sving, vognbaneskift eller
andre manøvrer i det øverste venstre hjørne
af kortet. Visningen inkluderer afstanden til
svinget eller manøvren og vognbanen, du bør
køre i, hvis det er muligt.
Visning af vejkrydsinfo
Når du navigerer en bilrute, kan du få
vist vejkryds på større hovedveje. Når du
nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der
kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er
tilgængeligt.
Vælg
på kortet for at få vist
vejkrydset, hvis det er tilgængeligt.
Vælg
fra kortet for at få vist det
næste sving på kortet.
28
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Kortsider
Brug af
fodgængernavigationskortet
I anvendelsesmåden Fodgænger vises din rute
på et 2D-kort.
➊
➌
•
•
•
•
➋
➊
➍
Om fodgængerpositionsikonet
Når du navigerer i tilstanden Fodgænger,
angiver positionsikonet din omtrentlige
position og din færdselsretning på kortet.
Cirklen rundt om positionsikonet angiver
nøjagtigheden af din position på kortet. En
mindre cirkel betyder, at den viste position er
mere nøjagtig.
Vælg ➊ for at skifte mellem dele af ruten.
Vælg ➋ for at få vist ruteplanen.
Vælg ➌ for at centrere kortet på din
aktuelle position.
Vælg ➍ for at zoome ind og ud.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
29
Kortsider
Indstillinger for offentlig transport
Hvis du har installeret cityXplorer-kort,
beregner enheden en rute, der anvender en
kombination af offentlig transport, f.eks. bus
eller metro og gang.
BEMÆRK: cityXplorer-kort leveres
ikke sammen med enheden. Se
http://my.garmin.com, hvis du vil købe
cityXplorer-kort.
De gule ikoner angiver den navigationsmåde,
der bruges på hver del af ruten. Hvis du f.eks.
får vist , skal du stige ombord på en bus på
dette sted af ruten.
Sorte prikker på kortet angiver stoppestederne
for offentlig transport langs ruten.
BEMÆRK: Du kan ændre typerne af
offentlig transport og begrænse gåafstanden
på en fodgængerrute (side 63).
30
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Håndfri telefonopkald
Ved hjælp af trådløs Bluetooth®-teknologi
kan din enhed oprette forbindelse til din
mobiltelefon og på den måde blive til en
håndfri enhed. Gå til www.garmin.com
/bluetooth for at finde ud af, om din
mobiltelefon med Bluetooth-teknologi er
kompatibel med din enhed.
Din telefon understøtter muligvis ikke alle de
håndfri telefonfunktioner, som enheden stiller
til rådighed.
Aktivering af trådløs
Bluetooth-teknologi
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
2. Vælg Bluetooth > Aktiveret > Gem.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Håndfri telefonopkald
Parring af telefonen
Før du kan bruge håndfri opkald, skal
du parre din enhed med en kompatibel
mobiltelefon. Når du parrer din telefon med
enheden, kan telefonen og enheden genkende
hinanden og hurtigt oprette forbindelse.
1. Placer telefonen og enheden inden for
10 meter (33 fod) for at kunne parres.
2. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på
din enhed (side 31).
3. Vælg en funktion:
• Vælg Tilføj telefon.
• Hvis du allerede har parret en anden
telefon, skal du vælge Telefon > .
4. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på
telefonen.
5. Vælg OK på enheden.
Der vises en liste over Bluetooth-enheder
i nærheden.
31
Håndfri telefonopkald
6. Vælg din telefon på listen, og vælg OK.
7. Bekræft om nødvendigt på telefonen,
at enheden har tilladelse til at oprette
forbindelse.
8. Indtast evt. PIN-koden (1234) for
enhedens Bluetooth på telefonen.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge
en funktion:
• Vælg Svar.
• Vælg Ignorer for at ignorere
opkaldet.
Tip efter parring af enheder
• Efter parring kan de to enheder
automatisk forbindes til hinanden, hver
gang du tænder dem.
• Når din telefon er forbundet til din enhed,
kan du foretage telefonopkald.
• Når du tænder for enheden, vil den
forsøge at oprette forbindelse til den
telefon, som den sidst var forbundet til.
• Du skal muligvis indstille mobiltelefonen
til at oprette forbindelse automatisk til
enheden, når den tændes.
Brug af indstillinger for Indgående
opkald
32
1. Vælg under et opkald.
2. Vælg en funktion:
• Vælg Håndsæt for at viderestille
lyden til telefonen.
TIP: Du kan bruge denne funktion,
hvis du ønsker at slukke for enheden
og stadig kunne modtage opkald,
eller hvis du har brug for at tale
privat.
• Hvis du vil viderestille lyden fra din
telefon til din enhed, skal du vælge
Håndfri.
• Hvis du vil have vist et tastatur, skal
du vælge Tastatur.
TIP: Du kan bruge denne funktion til
at benytte automatiske systemer som
f.eks. telefonsvarer.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Håndfri telefonopkald
•
•
Vælg Lyd fra for at dæmpe
mikrofonen.
Hvis du vil lægge på, skal du vælge
Afslut opkald.
Brug af telefonbogen
Din telefonbog indlæses fra telefonen til
enheden, hver gang der oprettes forbindelse
mellem telefonen og enheden. Det kan tage et
par minutter, før telefonbogen er tilgængelig.
Nogle telefoner understøtter ikke denne
funktion.
1. Vælg Telefon > Telefonbog.
2. Vælg en kontaktperson.
3. Vælg Opkald.
Opkald til et interessepunkt
1. Vælg Telefon > Interessepunkter.
2. Vælg et interessepunkt (side 10).
3. Vælg Opkald.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Opkald til et nummer
1. Vælg Telefon > Ring op.
2. Indtast tallet.
3. Vælg Ring.
Lagring af et
hjemmetelefonnummer
1. Vælg Telefon > Ring hjem.
2. Vælg en funktion:
• Vælg Indtast telefonnummer,
indtast dit hjemmenummer, og vælg
Udført.
• Vælg Vælg fra telefonbog, vælg et
nummer fra din telefonbog, og vælg
Udført.
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et
telefonnummer til din hjemmeposition.
Vælg Telefon > Ring hjem.
33
Håndfri telefonopkald
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til
enheden, hver gang der oprettes forbindelse
mellem telefonen og enheden. Det kan tage
et par minutter, før opkaldshistorikken er
tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke
denne funktion.
1. Vælg Telefon > Opkaldshistorik.
2. Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de
seneste opkald øverst.
3. Vælg et opkald.
34
Brug af Stemmeopkald
Før du kan foretage opkald ved hjælp af
stemmeopkald, skal du opøve din telefon til
at genkende dine stemmekommandoer. Se
vejledningen til din telefon.
1. Vælg Telefon > Stemmeopkald.
2. Sig navnet på kontaktpersonen.
Kontrol af telefonens status
Du kan kontrollere batteriniveauet og
signalstyrken for din telefon.
Vælg Telefon > Telefonstatus.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Brug af værktøjerne
Visning af oplysninger om
aktuel position
Brug siden Hvor er jeg? for at få vist
oplysninger om din aktuelle position. Dette
er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en
redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
Vælg Værktøjer > Hvor er jeg?.
Søgning efter tjenester i nærheden
1. Vælg Værktøjer > Hvor er jeg?.
2. Vælg Skadestuer, Politistationer eller
Brændstof for at få vist de nærmeste
positioner i denne kategori.
Sådan bruger du Hjælp
Brug af værktøjerne
Om lydbøger
 Advarsel
Du risikerer varige høreskader og høretab,
hvis du lytter til enheden, øretelefoner eller
hovedtelefoner ved høj lydstyrke. Lydstyrken
er typisk for høj, hvis du ikke kan høre, hvad
folk siger omkring dig. Begræns de tidsrum,
hvor du lytter ved høj lydstyrke. Hvis du
oplever ringen for ørerne, eller at tale bliver
utydelig, skal du holde op med at lytte til
enheden og få din hørelse undersøgt.
Enheden kan afspille lydbøger fra
Audible.com. Denne funktion kræver et
abonnement til Audible.com. Gå til
www.audible.com/garmin for at aktivere
et 30-dages prøveabonnement.
Vælg Værktøjer > Hjælp for at få vist
oplysninger om brug af enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Værktøjer > Hjælp > .
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
35
Brug af værktøjerne
Indlæsning af lydbøger på din enhed
Før du kan indlæse lydbøger på enheden, skal
du have et abonnement til Audible.com. Gå til
www.audible.com/garmin for at få yderligere
oplysninger.
1. Slut enheden til computeren (side 3).
2. Log på din Audible.com-konto fra
computeren.
3. Følg instruktionerne fra Audible.com for
at indlæse lydbøger på enheden.
Afspilning af en lydbog
1. Vælg Værktøjer > Audible.
2. Vælg Gennemse.
3. Vælg en funktion:
• Hvis du vil vælge en bog efter titel,
skal du vælge Titler.
• Hvis du vil vælge en bog efter
forfatter, skal du vælge Forfattere og
vælge forfatteren.
36
•
Hvis du vil vælge en bog efter
fortæller, skal du vælge Fortællere
og vælge fortælleren.
4. Vælg en bog.
5. Vælg en indstilling for at kontrollere
afspilningen.
• Vælg for at tilføje et bogmærke.
• Vælg for at holde en pause i
afspilningen.
Vælg for at genoptage
afspilningen.
• Hvis du vil flytte hurtigt frem eller
tilbage i bogen, skal du bruge
skyderbjælken øverst på siden.
• Vælg
for at gå til det næste
kapitel.
• Vælg
for at gå til det forrige
kapitel.
• Hold
nede for at spole frem.
• Hold
nede for at spole tilbage.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Brug af værktøjerne
Tilføjelse af et bogmærke
Når du afspiller en lydbog, genoptager
afspilleren automatisk lydbogen fra det sted,
hvor du sidst stoppede. Du kan tilføje et
bogmærke for at markere et bestemt sted i
lydbogen.
Vælg > Bogmærke under afspilning
af en lydbog.
Genoptagelse af afspilning fra et
bogmærke
1. Vælg , mens der afspilles en lydbog.
2. Vælg et bogmærke.
Omdøbning af et bogmærke
Enheden navngiver som standard et
bogmærke ved hjælp af bogmærkets
tidsstempel. Du kan omdøbe et bogmærke.
1. Mens du afspiller en lydbog, skal du
vælge > > Omdøb bogmærker.
2. Vælg et bogmærke.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
3. Indtast et navn, og vælg Udført.
Sletning af et bogmærke
1. Vælg > > Slet bogmærker, mens
du afspiller en lydbog.
2. Vælg et bogmærke.
Om ecoRoute
Funktionen ecoRoute™ beregner din
brændstoføkonomi og brændstofpris
ved navigation til en destination og
indeholder værktøjer til forbedring af
brændstofeffektiviteten.
De data, som ecoRoute leverer, er kun
et skøn. Dataene aflæses ikke direkte fra
køretøjet, medmindre du benytter tilbehøret
til ecoRoute HD. Ønsker du mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere
brændstoføkonomien (side 38).
37
Brug af værktøjerne
ecoRoute HD tilbehør
Når enheden er sluttet til ecoRoute HDtilbehøret, kan den aflæse oplysninger fra
køretøjet i realtid, f.eks. fejlmeddelelser,
omdrejninger pr. minut og batterispænding.
Enheden benytter data, som ecoRoute HDtilbehøret aflæser fra køretøjet, ved beregning
af ecoRoute-data.
Gå til www.garmin.com/ecoroute for at få
oplysninger om kompatibilitet og køb.
Opsætning af køretøjsprofilen
Første gang du bruger ecoRoute-funktionerne,
skal du indtaste køretøjsoplysninger.
1. Vælg Værktøjer > ecoRoute .
2. Indtast oplysninger om brændstof og
afstand.
™
38
Ændring af brændstofprisen
1. Vælg Værktøjer > ecoRoute™ > Ved
pumpen.
2. Indtast den aktuelle brændstofpris, og
vælg Næste.
3. Vælg Ja.
Kalibrering af brændstoføkonomien
Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at
modtage mere nøjagtige brændstofrapporter
for dit specifikke køretøj og dine kørevaner.
Kalibrering bør udføres, når du påfylder
brændstof.
1. Vælg Værktøjer > ecoRoute™ > Ved
pumpen.
2. Indtast den aktuelle brændstofpris.
3. Indtast den mængde brændstof,
køretøjet har forbrugt siden sidste gang,
brændstoftanken blev fyldt op.
4. Indtast den afstand, du har kørt siden
sidste gang, brændstoftanken blev fyldt
op.
5. Vælg Næste.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Brug af værktøjerne
Enheden beregner den gennemsnitlige
brændstoføkonomi.
6. Vælg Gem.
Om ecoChallenge-resultatet
ecoChallenge hjælper dig med at optimere
din brændstoføkonomi ved at bedømme dine
kørevaner. Jo højere dit ecoChallenge-resultat
er, jo mere brændstof sparer du. ecoChallenge
indsamler data og beregner et resultat, når din
enhed er i bevægelse og i transportformen
Bil.
Visning af ecoChallenge-resultater
•
•
Få vist dit aktuelle resultat i
ecoChallenge-ikonet på kortet.
Vælg for at få vist detaljerede
resultater.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Om ecoChallenge-resultatet
•
•
•
•
•
Aktuel – viser resultatet for din aktuelle
kørestil.
Samlet – viser et gennemsnit for fart,
acceleration og bremsning.
Fart – viser resultat for kørsel ved den
mest brændstofbesparende hastighed
((70-100 km/t) for de fleste køretøjer).
Acceleration – viser resultat for jævn og
gradvis acceleration. Du mister point ved
hurtig acceleration.
Bremsning – viser resultat for jævn og
gradvis opbremsning. Du mister point
ved hård opbremsning.
Fjernelse af resultat for ecoChallenge
fra kortet
Vælg
Gem.
>
> Indstillinger > Skjul >
39
Brug af værktøjerne
Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne
Vælg
>
> Nulstil.
Visning af oplysninger om
brændstoføkonomi
Du kan få vist dit brændstofforbrug,
dine samlede brændstofudgifter og din
gennemsnitlige brændstoføkonomi.
1. Vælg Værktøjer > ecoRoute >
Brændstoføkonomi.
2. Tryk på en del af grafen for at zoome ind.
Kørerapporter
En kørerapport viser afstanden, tiden,
den gennemsnitlige brændstoføkonomi
og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på
enheden.
TIP: Du kan også få adgang til kørerapporter
i mappen med rapporter på enhedens drev/
disk (side 60).
1. Vælg Værktøjer > ecoRoute™ >
Kørerapport.
2. Vælg en rapport.
Nulstilling af ecoRouteoplysningerne
1. Vælg Værktøjer > ecoRoute™ >
Køretøjsprofil.
2. Vælg > Nulstil.
Der laves en kørerapport for hver rute, som
du kører. Hvis du stopper en rute på enheden,
laves en kørerapport for den tilbagelagte
distance.
40
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Brug af værktøjerne
Visning af billeder
Se billeder, som du har gemt på enheden
eller et hukommelseskort. Se side 60 for at
få yderligere oplysninger om indlæsning af
billeder på enheden.
1. Vælg Værktøjer > Galleri.
2. Tryk på pilene for at rulle gennem
billederne.
3. Vælg et billede.
Visning af et diasshow
1. Vælg Værktøjer > Galleri.
2. Vælg .
Under afspilning af et diasshow kan
du trykke på skærmen for at stoppe
diasshowet.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Indstilling af et billede som
baggrundsbillede
1. Vælg Værktøjer > Galleri.
2. Vælg et billede.
3. Vælg > Indstil som
baggrundsbillede.
4. Brug knapperne på skærmen til at justere
baggrundsbilledet.
5. Vælg Gem.
Sletning af billeder
1. Vælg Værktøjer > Galleri.
2. Vælg et billede.
3. Vælg > Slet > Ja.
41
Brug af værktøjerne
Brug af verdensuret
1. Vælg Værktøjer > Verdensur.
2. Vælg om nødvendigt en by, indtast et
bynavn, og vælg Udført.
Se verdenskortet
Vælg Værktøjer > Verdensur > .
Nattetimer vises i det tonede område på
kortet.
Brug af lommeregneren
Vælg Værktøjer > Lommeregner.
Optagelse af skærmprint
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Display > Skærmprint > Aktiveret.
2. Vælg for at tage et skærmbillede.
Bitmapfilen med billedet gemmes i mappen
Screenshot på enhedsdrevet (side 60).
42
Omregning af enheder
1. Vælg Værktøjer > Måleomregner.
2. Tryk evt. på knappen ved siden af
Omregn, vælg en målingskategori, og
vælg Gem.
3. Tryk evt. på en enhedsknap, vælg en
måleenhed, og vælg Gem.
4. Vælg feltet under den enhed, du vil
konvertere.
5. Indtast tallet, og tryk på Udført.
Manuel indstilling af valutaers
omregningskurser
Dette er en nüLink!- funktion (side 44).
Enheden opdaterer automatisk
valutaomregningskurserne.
1. Vælg Værktøjer > Valuta.
2. Vælg om nødvendigt en valutaknap, vælg
en valuta, og vælg Gem.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Brug af værktøjerne
3. Vælg feltet under den valuta, der skal
omregnes.
4. Indtast beløbet, og vælg Udført.
Valg af sprog i en sprogguide
Du kan vælge de sprog, du vil oversætte ved
oversættelse af ord og sætninger.
1. Vælg Værktøjer > Sprog guide > Ord
og sætninger.
2. Vælg > Sprog.
3. Vælg Fra, vælg det sprog, der skal
oversættes fra, og vælg Gem.
4. Vælg Til, vælg det sprog, der skal
oversættes til, og vælg Gem.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Sådan oversætter du ord og
sætninger
1. Vælg Værktøjer > Sprog guide > Ord
og sætninger.
2. Vælg kategori og underkategorier.
3. Tryk evt. på , indtast et nøgleord, og
vælg Udført.
4. Vælg et ord eller en sætning.
5. Vælg for at høre oversættelsen.
Brug af den tosprogede ordbog
1. Vælg Værktøjer > Sprogguide >
Tosprogede ordbøger.
2. Vælg en ordbog.
3. Vælg om nødvendigt , indtast et ord,
og tryk på Udført.
4. Vælg et ord.
5. Vælg for at høre oversættelsen.
43
Brug af nüLink!-funktioner
Brug af nüLink!funktioner
Du kan downloade og få vist oplysninger,
som f.eks. brændstofpriser, lokale
begivenheder og vejret, via dit Garmin
nüLink!-Services-abonnement. Din enhed
inkluderer et basisabonnement på nüLink!,
der aktiveres, når du tænder for din enhed for
første gang.
Inden du kan bruge disse funktioner, skal du
have et nüLink!-abonnement, og enheden
skal modtage et nüLink!-signal. nüLink!funktioner er ikke tilgængelige i alle områder.
44
Visning af vejrudsigten
1. Vælg Værktøjer > Vejr.
Vejrudsigten for din aktuelle position
vises.
2. Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den
pågældende dag vises.
Søgning efter filmtider
Du kan finde filmtider og placeringer af
biografer i nærheden.
1. Vælg Find > Filmtider.
2. Vælg evt. > Vælg dag, og vælg en
dag.
3. Vælg Søg efter filmtitel eller Søg efter
biograf.
4. Vælg en film og en biograf.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Brug af nüLink!-funktioner
Søgning efter lokale
begivenheder
Du kan søge efter tidspunkter, billetpriser og
positioner for lokale begivenheder.
1. Vælg Find > Lokale begivenheder.
2. Vælg evt. > Vælg dag, og vælg en
dag.
3. Vælg en kategori.
4. Vælg en begivenhed.
Søgning efter tankstationer
og priser
Du kan finde tankstationer i nærheden og
sammenligne brændstofpriserne.
1. Vælg Find > Brændstofpriser.
2. Vælg evt. > Brændstoftype, vælg en
brændstoftype, og vælg Gem.
3. Vælg en tankstation.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Visning af myGarminmeddelelser
Du kan se meddelelser fra myGarmin™, som
f.eks. beskeder om opdateringer af software
og kort.
1. Vælg Værktøjer > myGarmin™.
Hvis du har ulæste meddelelser, vises
antallet af ulæste meddelelser på
myGarmin-ikonet.
2. Vælg et meddelelsesemne.
Hele meddelelsen vises.
Kontrol af flystatus
Du kan få vist oplysninger om flystatus,
herunder afgangstider, ankomsttider og
forsinkelser.
1. Vælg Værktøjer > Flystatus.
2. Vælg evt. > Nær, og skriv navnet på
en by.
3. Vælg en lufthavn.
4. Vælg en funktion:
45
Brug af nüLink!-funktioner
Vælg Kontroller flynummer, indtast
et flynummer, og vælg Udført.
• Vælg Søg i ankomster, og vælg et
flyselskab.
• Vælg Søg i afgange, vælg Efter
destinationsby, Efter lufthavnskode
eller Alle afgange, og indtast de
relevante oplysninger.
5. Vælg en flyafgang.
6. Vælg evt. > Næste etape for at
kontrollere status for forbindelsesfly.
•
Oprettelse af en nüLink!
Store-konto
Inden du kan købe en nüLink!™-tjeneste, skal
du konfigurere køb for din enhed, og enheden
skal modtage et nüLink!-signal.
Disse tjenester er ikke tilgængelige i alle
områder.
1. Registrer enheden (side 4).
2. Log på din myGarmin-konto, og indtast
kreditkortoplysningerne for fremtidige
nüLink!- køb.
Kontrol af status for din konto
Du kan kontrollere status på dit Garmin
nüLink!-Services-abonnement, herunder
faktureringsstatus og udløbsdato
for dit basisabonnement og dine
premiumtjenesteabonnementer.
46
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Brug af nüLink!-funktioner
1. Vælg Butik > > Kontostatus.
2. Vælg en tjeneste.
Tilføjelse af en nüLink!-tjeneste
Du kan tilføje gratis og betalte tjenester fra
nüLink! Store. Køb debiteres de kreditkort,
du har angivet til myGarmin-kontoen.
Gentagne abonnementer debiteres hver
måned, indtil du annullerer tjenesten. Du kan
aktivere en gratis prøve på nogle tjenester.
1. Vælg Butik.
2. Vælg en tjeneste.
3. Fuldfør en handling:
• Hvis du vil installere en gratis
tjeneste, skal du vælge Installer.
• Hvis du vil købe et abonnement, skal
du vælge Køb.
• Hvis du vil forny et abonnement, skal
du vælge Forny.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
•
Hvis du vil opgradere et abonnement
ved at vælge Opgrader.
• Hvis du vil aktivere et gratis
prøveabonnement, skal du vælge
Start prøveperiode.
4. Du kan evt. vælge en indstilling for
abonnement eller prøveperiode.
5. Læs og bekræft vilkårene.
Avanceret vejrudsigt
Disse funktioner kræver muligvis et
abonnement (side 46).
Visning af vejrradaren
Du kan få vist et animeret, farvekodet
radarkort af aktuelle vejrforhold, såvel som
et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til
at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og
tordenvejr.
1. Vælg Værktøjer > Vejr.
2. Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg > Vejrradar.
47
Brug af nüLink!-funktioner
Visning af vejrvarsler
Når du rejser med enheden, kan du få vist
vejrvarsler på kortet. Du kan også få vist
et kort over vejrvarsler i nærheden af din
aktuelle position eller i nærheden af en valgt
by.
1 Vælg Værktøjer > Vejr.
2. Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg > Vejrvarsler.
Kontrol af vejforholdene
Du kan se et kort over vejrforhold i nærheden
af din aktuelle position eller i nærheden af en
valgt by.
1. Vælg Værktøjer > Vejr.
2. Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg > Vejforhold.
48
Visning af vejrudsigten
1. Vælg Værktøjer > Vejr.
Vejrudsigten for din aktuelle position
vises.
2. Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den
pågældende dag vises.
Visning af vejrudsigten i nærheden
af en anden by
1. Vælg Værktøjer > Vejr > Aktuel
position.
2. Vælg en funktion:
• Hvis du vil se vejret for en
foretrukken by, skal du vælge en by
på listen.
• Hvis du vil tilføje en foretrukken by,
skal du vælge Tilføj by og indtaste
et bynavn.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Brug af nüLink!-funktioner
Søgning efter en adresse via
telefonbogslister
Du kan finde adresser ved at søge i
telefonbogslister.
1. Vælg Find > Hvide sider.
2. Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en
privatadresse ved hjælp af for- og
efternavn, skal du vælge Efter navn.
• Hvis du vil søge efter en adresse ved
hjælp af et telefonnummer, skal du
vælge Efter telefonnummer.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke
tilgængelig på alle positioner.
3. Indtast et navn eller et telefonnummer, og
vælg Udført.
4. Vælg et listeemne, hvis det er
nødvendigt.
Om sikkerhedskameraer
 Advarsel
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden
af eller konsekvenserne af at bruge et
brugerdefineret interessepunkt eller en
sikkerhedskameradatabase.
Oplysninger om sikkerhedskameraer er
tilgængelige i nogle områder. Gå til
http://my.garmin.com angående tilgængelighed. For disse områder indeholder
enheden positioner for mange hundrede
sikkerhedskameraer. Enheden advarer dig,
når du nærmer dig et sikkerhedskamera, og
kan advare dig, hvis du kører for hurtigt.
Dataene opdateres mindst én gang om ugen,
så du altid har adgang til de senest opdaterede
oplysninger.
Rapportering af sikkerhedskameraer
Du kan rapportere sikkerhedskameraer,
herunder trafikovervågningskameraer og
fartmålere, når du støder på dem.
1. Vælg
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
fra kortet.
49
Brug af nüLink!-funktioner
2. Vælg en funktion under Angiv
sikkerhedskamera:
• Min retning.
• Modkørende.
Sikkerhedskameraets placering deles med
andre brugere.
Om rekognosceringer af
sikkerhedskamera
En rekognoscering er en driver med evnen til
at rapportere på placeringen af sikkerhedskameraer, som er med til at holde data fra
sikkerhedskameraer opdateret og nøjagtige.
Datafeltet Rekognoscer viser antallet af
rekognosceringer inden for en bestemt afstand
og kan indeholde en stjernebedømmelse af
rekognosceringsrapporter.
Visning af Rekognosceringsinformation
1. Vælg Vis kort.
2. Vælg et datafelt bortset fra Fart.
3. Vælg Rekognosceringsinformation.
50
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Tracker
Tracker
BEMÆRK
Vær forsigtig med at dele dine positionsoplysninger med andre.
Tracker giver dig mulighed for at rapportere
din position, følge andre og tillade, at andre
følger din position. Tracker er tilgængelig
på udvalgte Garmin GPS-enheder og som
applikation til udvalgte mobiltelefoner.
Konfigurering af Tracker
1. Vælg Værktøjer > Tracker > Kom i
gang.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
Visning af dit Tracker-ID
Alle tilsluttede enheder eller tracking-enheder
har et entydigt tracker-ID.
Vælg Værktøjer > Tracker >
Profil.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
>
Afsendelse af positionsmeddelelse
Du kan sende en tilpasset meddelelse til en
anden bruger.
1. Vælg Værktøjer > Tracker > Her er
jeg.
2. Vælg en funktion:
• Afkryds feltet ud for hver modtager.
• Vælg Angiv e-mail eller Tracker
ID, og indtast e-mail-adresse eller
Tracker ID for modtageren.
BEMÆRK: Der er forskel på store
og små bogstaver i Tracker ID.
3. Vælg Næste.
4. Vælg en funktion:
• Vælg en meddelelse.
• Vælg Indtast besked, og indtast en
tilpasset meddelelse.
5. Vælg Send.
51
Tracker
Om personer, der følger dig
Du kan invitere en anden person til at følge
din position i et angivet tidsrum. Når denne
tid udløber, kan den, der følger dig, ikke
længere se din position.
Du kan invitere en person til at følge dig vha.
en e-mail-adresse eller et Tracker ID. Hvis
du inviterer en person til at følge dig vha.
en e-mail-adresse, skal personen følge dig
via Garmins websted. Hvis du inviterer en
person til at følge dig via et Tracker ID, kan
personen følge dig vha. Tracker.
52
Invitation af en person, der skal
følge dig
1. Vælg Værktøjer > Tracker > Følg mig.
2. Vælg en funktion:
• Afkryds feltet ud for hver modtager.
• Vælg Angiv e-mail eller Tracker
ID, og indtast e-mail-adresse eller
Tracker ID for modtageren.
3. Vælg Næste.
4. Vælg en funktion:
• Vælg en meddelelse.
• Vælg Indtast besked, og indtast en
tilpasset meddelelse.
5. Træk Timer og Minutter for at vælge
varigheden, og vælg Næste.
6. Vælg Send.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Tracker
Sådan offentliggør du din position
på sociale netværk
Før du kan offentliggøre din position på
sociale netværk, skal du konfigurere dine
sociale netværkskonti på din myGarminkonto. Gå til http://my.garmin.com for at få
yderligere oplysninger.
Du kan offentliggøre din position på sociale
netværk i et angivet tidsrum. I dette tidsrum
kan alle, der kan se dine opslag på det sociale
netværk, se din position.
Vælg Værktøjer > Tracker > Følg mig.
Vælg et eller flere sociale netværk.
Vælg Næste.
Vælg en funktion:
• Vælg en meddelelse.
• Vælg Indtast besked, og indtast en
tilpasset meddelelse.
5. Træk Timer og Minutter for at vælge
varigheden, og vælg Næste.
1.
2.
3.
4.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
6. Vælg Send.
Sådan følger du andre
Før du kan følge andre vha. din enhed, skal
den pågældende person invitere dig til at
følge ham eller hende vha. dit Tracker ID.
1. Vælg Værktøjer > Tracker > Vis.
2. Vælg en person.
Den valgte persons position vises på kortet.
Sådan skjuler du din position
Du kan skjule din position for personer, der
følger dig.
Vælg Værktøjer > Tracker > Skjul mig.
53
Trafik
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for
trafikoplysningernes nøjagtighed eller
tilgængelighed.
For at anvende denne funktion skal du have
et aktuelt abonnement på nüLink!™, og din
enhed skal modtage et nüLink!-signal. Denne
funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Når enheden er inden for
trafikdækningsområdet, viser enheden
trafikoplysninger.
Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere
og modtageområder på www.garmin.com
/traffic.
Farve
Intensitet
Betydning
Grøn
Lav
Trafikken flyder frit.
Gul
Mellem
Trafikken bevæger
sig, men der
er forsinkelser.
Der er moderate
forsinkelser.
Rød
Høj
Trafikken bevæger
sig ikke eller kun
langsomt. Der er
store forsinkelser.
Visning af trafikadvarsler
Når du navigerer en bilrute, kan der vises en
trafikadvarsel på navigationslinjen.
Vælg advarslen for at se flere
oplysninger.
Om trafikikonet
Når du modtager trafikdata, vises et trafikikon
på kortet. Trafikikonet skifter farve for at
angive trafikforholdenes intensitet.
54
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Trafik
Trafik på ruten
Manuel undgåelse af trafik på ruten
1. Tryk på
på kortet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få
vist andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på > Undgå.
Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis der ikke findes en
bedre alternativ rute. Forsinkelsestiden
føjes automatisk til det forventede
ankomsttidspunkt.
Valg af alternativ rute
1. Vælg
under navigation af en bilrute.
2. Vælg Alternativ rute.
3. Vælg en rute.
Når enheden beregner din rute, undersøges
den aktuelle trafik, og ruten optimeres med
henblik på den korteste rejsetid. Hvis der er
store forsinkelser i trafikken på din rute, mens
du navigerer, beregner enheden automatisk
ruten igen.
Visning af trafik på ruten
1. Vælg under navigation af en rute.
2. Vælg Trafik på ruten.
Der vises en liste over trafikbegivenheder,
arrangeret efter positionen på ruten.
3. Vælg en begivenhed.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekoder
trafikforløb og forsinkelser på nærliggende
veje.
1. Tryk på
på kortet.
2. Vælg Trafikforhold.
55
Trafik
Trafik i dit område
Søgning efter trafikforsinkelser
1. På kortsiden skal du trykke på
.
2. Vælg Trafikforhold > .
3. Tryk på et element på listen for at få vist
forsinkelser på vejen.
4. Hvis der er mere end én forsinkelse,
skal du trykke på pilene for at få vist
yderligere forsinkelser.
Visning af en trafikhændelse på
kortet
1. Vælg
fra kortet.
2. Vælg Trafikforhold.
3. Vælg et trafikikon.
56
Om trafikdata
Trafikforklaringen beskriver de ikoner og
farver, der er brugt på trafikkortet.
1. Vælg
fra kortet.
2. Vælg Trafikforklaring.
Om Trafikkameraer
Inden du kan bruge denne funktion, skal
du abonnere på PhotoLive fra nüLink!™premiumtjenesten, og enheden skal modtage
et nüLink!-signal. Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
Trafikkameraer viser direkte billeder af
trafikforholdene ved større hovedveje og i
vejkryds. Du kan gemme de kameraer, som
du jævnligt ser.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Trafik
Lagring af et trafikkamera
1. Vælg Værktøjer > MyCameras.
2. Vælg Tryk for at tilføje.
3. Vælg en vej.
4. Vælg et vejkryds.
5. Vælg Gem.
Visning af trafikkameraer
Inden du kan se et trafikkamera, skal du
gemme et trafikkamera.
1. Vælg Værktøjer > MyCameras.
2. Vælg et kamera.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Trafikabonnementer
Aktivering af abonnement
Det er ikke nødvendigt at aktivere dit
abonnement. Abonnementet aktiveres
automatisk, når enheden har opfanget
satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.
Livslange abonnementer
Nogle modeller leveres med abonnementer,
der gælder i hele produktets levetid.
LT
Denne model indeholder et
livslangt trafikabonnement og en
trafikmodtager.
LMT
Denne model indeholder et
abonnement på nüMaps Lifetime™,
et livslangt trafikabonnement
(side 73) og en trafikmodtager.
57
Trafik
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre
områder og lande.
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Trafik i hovedmenuen.
2. Vælg en funktion:
• Vælg Abonnementer > for
enheder uden for USA.
• Vælg for enheder i Nordamerika.
3. Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID
ned.
4. Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at
købe et abonnement og få en kode på
25 tegn.
Du kan ikke genbruge
trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du
fornyer din tjeneste.
5. Vælg Næste på enheden.
6. Indtast koden.
7. Vælg Udført.
58
Om tilbud
Mens du modtager trafikdata via dit Garmin
nüLink!™ Services-abonnement, modtager
du tilbud og kuponer, der er relevante for
positionen. Denne funktion er kun tilgængelig
i Nordamerika. Denne funktion er kun
tilgængelig, når du modtager trafikdata.
Hvis du vil modtage tilbud og kuponer, skal
du have et gældende nüLink!-abonnement og
din enhed skal modtage et nüLink!-signal.
Gå til www.garmin.com/privacy for at se
vores erklæring om beskyttelse af personlige
oplysninger.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Trafik
Visning af tilbud
 ADVARSEL
Undgå at skrive kuponkoderne ned under
kørslen.
1. Vælg et tilbud på skærmen for at søge
efter det nærmeste sted, som er tilknyttet
tilbuddet.
2. Vælg
, hvis den er tilgængelig, for at
få vist en kuponkode.
3. Skriv denne kode ned, og angiv den, når
du ankommer til positionen.
Visning af tilbudsliste
Vælg Værktøjer > Tilbud for at få vist
en liste over de tilbud, du har modtaget.
Deaktivering af trafik og tilbud
vis du vil deaktivere tilbud, skal du deaktivere
trafik.
Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Trafik > Deaktiveret.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
59
Datahåndtering
Datahåndtering
Du kan gemme filer som f.eks. JPEGbilledfiler på enheden. Enheden har en åbning
til hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me, Windows NT®
og Mac® OS 10.3 og tidligere versioner.
Filtyper
Enheden understøtter følgende filtyper:
•
•
•
JPEG- og JPG-billedfiler (side 41)
Kort og GPX-waypointfiler fra
MapSource® (side 73)
GPI-brugerdefinerede POI-filer fra
Garmin POI Loader (side 73)
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en
elektronikudbyder, eller du kan købe
forudkonfigureret Garmin-kortsoftware
(www.garmin.com/trip_planning). Udover
kort- og datalagring kan hukommelseskort
også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaches, ruter, waypoints og
brugerdefinerede POI'er.
Installation af et hukommelseskort
Enheden understøtter microSD™- og
microSDHC-hukommelseskort og -datakort.
1. Indsæt et hukommelseskort i stikket på
enheden.
2. Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Overførsel af filer fra
computeren
1. Slut enheden til computeren (side 3).
60
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Datahåndtering
2.
3.
4.
5.
6.
Enheden og hukommelseskortet vises
som flytbare enheder i Denne computer
på Windows-computere og som
installerede diske på Mac-computere.
BEMÆRK: Computere med flere
netværksdrev kan muligvis ikke vise
nüLink!-drevene. Se hjælpen til dit
operativsystem for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevene.
Åbn programmet til filsøgning på din
computer.
Vælg filen.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn drevet eller diskenheden for Garmin
eller hukommelseskortet.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens
hukommelse eller på hukommelseskortet.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Frakobling af USB-kablet
1. Fuldfør en handling:
• Hvis din computer er Windowsbaseret, skal du klikke på ikonet for
udskubning
på proceslinjen.
• På Mac-computere skal du trække
diskikonet til papirkurven .
2. Tag kablet ud af computeren.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til,
må du ikke slette den. Hukommelsen i din
enhed indeholder vigtige systemfiler, som
ikke må slettes.
1. Åbn Garmin-drevet eller -diskenheden.
2. Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er
nødvendigt.
3. Vælg en fil.
4. Tryk på tasten Slet på tastaturet.
61
Tilpasning af enheden
Tilpasning af enheden
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger.
•
•
•
2. Vælg en indstillingskategori.
3. Tryk på indstillingen for at ændre den.
•
Systemindstillinger
Vælg Værktøjer > Indstillinger > System.
•
•
•
62
GPS-simulator – afbryder enhedens
modtagelse af et GPS-signal, og sparer
på batteriet.
Enheder – angiver måleenheden for
afstande.
Tidsformat – gør det muligt at vælge
tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller
UTC.
•
Aktuel tid – indstiller tiden på enheden.
Positionsrapportering — gør det muligt
for Garmin med din tilladelse at dele din
hastighed, retning og position anonymt
med andre tjenesteudbydere.
Sikker kørsel – deaktiverer alle
funktioner, som kræver omfattende
indgreb fra føreren og kan forstyrre denne
under kørslen.
Om – viser softwareversionsnummer,
nhedens ID-nummer og oplysninger om
flere andre softwarefunktioner.
BEMÆRK: Du skal bruge disse
oplysninger, når du opdaterer
systemsoftwaren eller køber ekstra
kortdata (side 73).
EULAs – viser de slutbrugerlicensaftaler,
der gælder for dit valg.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Tilpasning af enheden
Navigationsindstillinger
•
Indstillinger for bilnavigation
Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil.
•
•
•
•
•
•
nüRoute™ – angiver rutepræferencer til
bilruter (side 64).
Kortdetaljer – indstiller niveauet for
detaljerne på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet gentegnes
langsommere.
Kortvisning – indstiller perspektivet på
kortet.
Korttema – ændrer farven på
kortdataene.
Opsætning af kortdata – ændrer
mængden af data, som vises på kortet.
Køretøj – ændrer ikonet til at
repræsentere positionen på kortet. Gå til
www.garmingarage.com for at få flere
ikoner.
•
Ændring af kortperspektiv
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > Kortvisning.
2. Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to
dimensioner (2D) med retningen for
rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i
2D med nord øverst.
• Vælg 3D for at få vist kortet i tre
dimensioner.
Indstillinger for
fodgængernavigation
Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Fodgænger.
•
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Trip log
◦◦ Vis på kort – viser stierne for dine
ture på kortet.
◦◦ Slet triplog
Alarmpunkter – advarer dig, når
du nærmer dig brugerdefinerede
sikkerhedskameraer.
Begræns gåen – bestemmer, hvor stor
en del af en fodgængerrute der omfatter
gang.
63
Tilpasning af enheden
•
•
Offentlig transport – undgår valgte
transporttyper.
Trip log – viser stierne for dine ture på
kortet.
◦◦ Vis på kort – viser stierne for dine
ture på kortet.
◦◦ Slet triplog
Udelukkelse af transporttyper
BEMÆRK: Transporttyper er tilgængelige,
når der er indlæst cityXplorer-kort (side 30).
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Fodgænger > Offentlig
transport.
2. Vælg den transporttype, du vil undgå på
ruterne.
3. Vælg Gem.
64
nüRoute-indstillinger
Disse indstillinger gælder kun, når du bruger
enheden i anvendelsesmåden Bil (side 6).
Rutepræferencer
Vælg Værktøjer> Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder
og køretøjets accelerationsdata for en given
rute.
•
•
Hurtigste tid – beregner ruter, der er
hurtigere at køre, men kan være længere
afstandsmæssigt.
Korteste distance – beregner ruter, der
er kortere afstandsmæssigt, men som kan
tage længere tid at køre.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Tilpasning af enheden
•
•
•
Mindre brændstof – beregner ruter, der
bruger mindre brændstof end andre ruter.
Guidet – beder dig vælge en
ruteberegningsmåde før navigation
(side 11).
Direkte linje – beregner en direkte linje
fra din position til din destination.
Undgåelse af vejegenskaber
1. Vælg Værktøjer> Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute > Undgå.
2. Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på
dine ruter, og vælg Gem.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
trafficTrends
Når funktionen trafficTrends™ er aktiveret,
registrerer enheden trafikhistorikdata og
bruger disse data til at beregne mere effektive
ruter. Disse oplysninger sendes til Garmin,
når din enhed modtager et nüLink!™-signal,
eller når du slutter enheden til myGarmin™
ved hjælp af din computer.
BEMÆRK: Der kan beregnes forskellige
ruter baseret på trafiktendenser for ugedagen
eller tidspunktet på dagen.
Aktivering af trafficTrends
Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
trafficTrends > Aktiveret.
65
Tilpasning af enheden
Deaktivering af trafficTrends
Deaktiver trafficTrends for at undgå,
at enheden registrerer eller deler
trafikoplysninger.
Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
trafficTrends > Deaktiveret.
Sprogindstillinger
Vælg Værktøjer > Indstillinger > Sprog.
•
•
Displayindstillinger
Vælg Værktøjer > Indstillinger > Display.
•
•
•
•
66
Farvevalg – indstiller en lys baggrund
(Dag), en mørk baggrund (Nat) eller
skifter automatisk mellem de to ud
fra tidspunkterne for solopgang og
solnedgang for den aktuelle position
(Auto).
Lysstyrke – ændrer lysstyrken for
skærmen. Nedsættelse af lysstyrken kan
spare på batteriet.
Timeout for display – angiver ledig tid,
før enheden går i dvaletilstand.
Skærmprint – gør det muligt at tage
et billede af enhedens skærm (side 42).
Skærmbilleder gemmes i mappen
Screenshot i enhedens lager.
•
Tale sprog – angiver sproget for
stemmemeddelelser.
Tekst sprog – indstiller al skærmtekst til
det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget,
ændres sproget for brugerindtastede data
eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog – indstiller sproget for
tastaturet.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Tilpasning af enheden
•
Tastaturopsætning – angiver
tastaturopsætningen.
Visning af kortoplysninger
Vælg Værktøjer > Indstillinger >
myMaps.
Aktivering af kort
TIP: Hvis du vil købe flere kortprodukter,
skal du gå til http://www.garmin.com/us
/maps.
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
myMaps.
2. Vælg et kort.
Bluetooth-indstillinger
Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
•
•
Tilføj telefon eller Telefon –
administrerer forbindelser mellem din
enhed og mobiltelefoner med trådløs
Bluetooth-teknologi.
Bluetooth – aktiverer Bluetooth-
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
•
komponenten.
Genkendt navn – gør det muligt at
angive et kaldenavn, der identificerer
din enhed på telefoner med Bluetoothteknologi.
Administration af Bluetoothenhedslisten
Du kan tilføje, frakoble eller slette telefoner,
som enheden registrerer, mens Bluetooth er
aktiveret.
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth > Telefon.
2. Vælg en funktion:
• Vælg en telefon til den enhed, du vil
oprette forbindelse til.
• Vælg for at tilføje en telefon til
menuen.
• Vælg for at slette en telefon fra
enhedens hukommelse.
• Vælg Ingen for at ignorere den
aktuelle forbindelse.
67
Tilpasning af enheden
Bluetooth deaktiveres
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
2. Vælg Bluetooth > Deaktiveret > Gem.
Visning af trafikabonnementer
Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Trafik > Abonnementer.
Aktivering af trafik
Du kan gendanne en kategori af
indstillinger eller alle indstillinger til
standardindstillingerne.
Trafikmodtageren følger med i nogle
enhedspakker.
Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Trafik > Trafik > Aktiveret.
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny
abonnementerne, når de udløber. Gå til
www.garmin.com/fmtraffic.
68
Gendannelse af indstillinger
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger.
2. Vælg en indstillingskategori, hvis det er
nødvendigt.
3. Vælg > Gendan.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Appendiks
Strømkabler
Der kan tilføres strøm til enheden på tre
måder.
•
•
•
Bilstrømkabel
USB-kabel (følger med visse modeller)
AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Vedligeholdelse af enheden
bemærk
Undgå at tabe enheden og udsætte den for
kraftige stød og rystelser.
Undgå at udsætte enheden for vand.
Hvis enheden kommer i berøring med vand,
kan der opstå funktionsfejl.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Appendiks
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor
den kan blive udsat for ekstreme temperaturer
i længere tid, da det kan føre til permanente
skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp
genstand til at betjene berøringsskærmen, da
det kan beskadige den.
Rengøring af yderside
bemærk
Undgå kemiske rengøringsmidler og
opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
1. Rengør enhedens udvendige side (ikke
berøringsskærmen) med en klud, der
er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2. Tør enheden af med en tør klud.
69
Appendiks
Rengøring af berøringsskærmen
1. Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2. Brug vand, isopropylalkohol eller
brillerens, hvis det er nødvendigt.
3. Hæld væsken på kluden.
4. Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og monteringen, og placer
dem uden for synsvidde, når enheden
ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen
efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer enheden på
http://my.garmin.com.
70
Sletning af brugerdata
1. Tænd enheden.
2. Placer fingeren nederst til højre på
enhedens skærm.
3. Bliv ved med at trykke fingeren mod
skærmen, indtil pop-op-vinduet vises.
4. Vælg Ja for at slette alle brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger gendannes.
Alle de elementer, du har gemt, slettes.
Sådan forlænger du batteriets
levetid
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme
temperaturer.
• Sæt enheden i dvaletilstand (side 5).
• Reducer skærmens lysstyrke (side 5).
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
• Juster lydstyrken (side 5).
• Deaktiver tilbud og trafik (side 59).
• Deaktiver Bluetooth (side 68).
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Appendiks
•
Afkort længden af Timeout for display
(side 66).
Udskiftning af sikringen i
køretøjets strømkabel
bemærk
Når du skifter sikringen, skal du passe på,
at du ikke taber de små dele, og du skal
kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte
sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er
samlet korrekt.
3. Installer en sikring på 1 A (fast-blow).
4. Placer sølvspidsen i endestykket.
5. Skru endestykket på bilens strømkabel
igen.
Montering på
instrumentbrættet
Bemærk
Den permanente monteringstape er yderst
vanskelig at fjerne, når først den er påført.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj,
skal du muligvis skifte den sikring, der findes
i spidsen af biladapteren.
Brug den vedlagte monteringsplade til at
montere din enhed på instrumentbrættet, så
den overholder lovgivningen.
1. Afmonter endestykket.
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til
at fjerne endestykket.
2. Fjern endestykket, sølvspidsen og
sikringen (glas og sølvcylinder).
1. Rengør og tør instrumentbrættet af der,
hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden af
pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
71
Appendiks
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra
oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopholderen oven på
pladen.
6. Skub armen ned (imod pladen).
Fjernelse af enheden,
holderen og monteringen
Fjernelse af enheden fra holderen
1. Pres opad på tappen oven på holderen.
2. Vip enheden fremad.
72
Fjernelse af holderen fra
monteringen
1. Drej holderen til højre eller venstre.
2. Bliv ved med at trykke, indtil stikket på
holderen slipper kuglen på monteringen.
Fjernelse af sugekopmonteringen
på forruden
1. Vip håndtaget på sugekopmonteringen
ind mod dig.
2. Træk knappen på sugekoppen imod dig.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Appendiks
Om nüMaps Lifetime
For en enkelt betaling modtager du op til fire
kortopdateringer hvert år i hele enhedens
levetid. Du kan få flere oplysninger om
nüMaps Lifetime og relevante vilkår og
betingelser ved at gå til www.garmin.com
og klikke på Kort.
Nogle modeller leveres med abonnementer på
nüMaps Lifetime.
LM
Denne model indeholder et
abonnement på nüMaps Lifetime.
LMT
Denne model indeholder et
livslangt trafikabonnement, et
abonnement på nüMaps Lifetime
og en trafikmodtager.
Køb af flere kort
1. Gå til enhedens produktside på Garmins
hjemmeside (www.garmin.com).
2. Klik på fanen Kort.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Brugerdefinerede
interessepunkter (POI)
Brugerdefinerede POI'er er personligt
tilpassede punkter på kortet. De kan
indeholde alarmer, som lader dig vide,
hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om
du rejser hurtigere end en angivet hastighed.
Installation af en POI Loader
Du kan oprette eller downloade
brugerdefinerede interessepunktlister og
installere dem på din enhed ved hjælp af POI
Loader-software.
1. Gå til www.garmin.com/extras.
2. Klik på Services > POI Loader.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
73
Appendiks
3. Installer POI Loader på computeren.
Brug af hjælpefilerne til POI Loader
Du kan få flere oplysninger om POI Loader i
hjælpefilen.
Klik på Hjælp, når POI Loader er åben.
Søgning efter ekstraudstyr
1. Vælg Find > Ekstra.
2. Vælg en kategori.
Køb af tilbehør
Sådan kontakter du Garmins
produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support, og klik
på Contact Support for at få support i
det land, hvor du bor.
• I USA skal du ringe på (913) 397 8200
eller (800) 800 1020.
• I Storbritannien skal du ringe på
0808 2380000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0)
870 8501241.
Gå til http://buy.garmin.com.
74
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Appendiks
Fejlfinding
Problem
Løsning
Enheden opfanger ingen
satellitsignaler.
•
•
•
Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (side 62).
Vælg Værktøjer > Indstillinger > System > GPS-simulator >
Fra.
Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke
sidde fast på forruden.
•
•
•
Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
Tør efter med en ren, tør klud.
Monter sugekoppen (side 3).
Enheden oplades ikke i
bilen.
•
•
Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (side 71).
Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
Enheden kan kun oplades mellem 32°F og 113°F (mellem 0°C
og 45°C). Hvis enheden placeres i direkte sollys eller i varme
omgivelser, kan den ikke oplades.
•
•
Batteriet aflades hurtigt.
Du kan øge den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue
ned for baggrundsbelysningen (side 66).
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
75
Appendiks
Min batteriindikator synes
ikke at være præcis.
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at
afbryde opladningen).
Hvordan ved jeg, at
enheden er i USBlagerenhedstilstand?
Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, viser enhedens skærm
et billede af en enhed, som er tilsluttet en computer. Der vises også
to nye flytbare diskdrev under Denne computer.
Enheden er tilsluttet
computeren, men
den vil ikke gå i
lagerenhedstilstand.
1. Frakobl USB-kablet fra computeren.
2. Sluk enheden.
3. Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og enheden.
Enheden tændes automatisk og skifter til USBlagerenhedstilstand.
4. Kontroller, at enheden er tilsluttet en USB-port og ikke en USBhub.
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen over
drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have
problemer med at tildele drevbogstaver til dine enhedsdrev. Se
hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter
drevbogstaver.
Min telefon kan ikke
oprette forbindelse til
enheden.
•
•
•
76
Vælg Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth. Feltet for
Bluetooth skal indstilles til Tilkoblet.
Tænd telefonen, og anbring den maks. 10 meter (33 fod) fra
enheden.
Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Indeks
Symbols
2D, 3D kortvisning 63
A
adresser 14
aktuel position, gemme 18
B
batteri 75
beskytte enhed
69
Bluetooth-teknologi 31–34
genkendt navn 67
indstillinger 67
parre med telefon 31
ringe fra positionskort 16
brændstofpriser 45
brugerdata, slette 70
brugerdefinerede POI’er 74
C
cityXplorer-kort 11, 30
computer, tilslutte 3
Indeks
D
dæmpe
lyd 5
telefonopkald 33
detaljerede kort 60, 67
diakritiske tegn 7
displayindstillinger 66
drejliste 27
E
ecoRoute 37–40
bilstrøm 38
ecoChallenge-resultat 39
kalibrere brændstoføkonomi
38
kørerapport 40
ekstraudstyr 74
enheds-ID 62
F
fartbegrænsning
ikon 25
Favoritter 18–19
feedback om POI’er 17
fejlfinding 75
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
filer
slette 61
understøttede typer 60
filmtider 44
fjerne monteringen 72
flystatus 45
fodgængertilstand
indstillinger 63
forudsigelige ruter 26
fotonavigation
indlæse billeder 16
G
galleri 41
gemme
din aktuelle position 18
fundne positioner 18
genberegne ruter 12
geocaching 15
GPS
indstillinger 62
simulator 18
77
Indeks
H
Hjælp 35
hjem
angive en position 13
telefonnummer 33
hukommelseskort 60
hvide sider 49
Hvor er jeg? 35
I
interessepunkter
finde 10
POI Loader 60
J
JPEG-billedfiler 60
K
knapper på skærmen 7
koordinater 15
køre hjem 13
kørerapport 40
78
kort
datalayout 63
detaljeniveau 63
fejl 17
fodgænger 29
oplysninger 67
tema 63
tilføje 73
vis 63
L
længde-/breddegrad 15
lagerenhedstilstand 60
lokale begivenheder 45
lydbog 35
afspille 36
bogmærke 37
indlæse 36
lysstyrke
M
måleomregner 42
mål, omregne 42
MapSource 60, 73
microSD-kort 4
montere enhed
fjerne fra montering 72
i forruden 75
på instrumentbræt 71
myDashboard 3
myGarmin-meddelelser 45
myTrends 26
N
næste sving 28
navigation 25
direkte linje 13
fodgænger 29
foto 16
indstillinger 63
navigation i direkte linje 13, 65
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Indeks
nüLink!-funktioner 44
nüLink! Services
Store-konto 46
nulstille
hjemmeposition 13
maks. fart 27
tripdata 27
nüMaps Lifetime 73
nüRoute 63
nyligt fundne positioner 15
O
offentlig transport
bykort 30
undgå 64
omdøbe ture 21
omregne
enheder 42
valuta 42
omveje 12
opbevare enheden 69
opdatere
kort 4
software 4
opkald
besvare 32
dæmpe 33
hjem 33
lægge på 32
oplade enhed 1, 75
P
parkering 12
parre en mobiltelefon 31
PIN-kode
Bluetooth 32
plade til instrumentbrættet 71
positionskort 16
R
rapportere kortfejl 17
redigere
destinationer 21
favoritter 19
gemt rejse 21
hjemmeposition 13
skifte kategorier 19
skifte kortsymbol 19
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
registrere enheden 4
regnemaskine 42
rengøre enhed 69
retningsangivelser sving-forsving 27
retningsanvisninger 27
ruteplanlægning 20
ruter
direkte linje 13, 65
standse 13
S
sikkerhedskameraer
advarsler 49
database 49
rapportere 49
rekognosceringer 50
sikker kørsel 62
sikring, skifte 71
skærmprint 42
slette
alle brugerdata 70
billeder 41
favoritter 19
79
Indeks
filer 61
liste med nyligt fundne 15
rejser 21
tegn 7
software
version 62
søge efter positioner
bruge fotos 16
bruge kortet 15
efter adresse 14
efter koordinater 15
efter navn 14
efter postnummer 14
gemte positioner
(Favoritter) 19
Spor op 63
stemme genkendelse 22
stemmekommando
aktivere 22
ikoner og toner 23
navigere med 23
rødt ikon 23
80
tip til anvendelse 23
vækningssætning 22
stemmeopkald 34
stemmesprog 66
systemindstillinger 62
T
tastatur 7
sprogtilstand 7
telefonsvarer 32
tidligere trafik 65
tidsindstillinger 62
tilbehør 74
tilbud 58
deaktivere 59
vise 59
tilføje et stop 11
timeout for display 66
tjenester i nærheden 35
Tracker 51
følg andre 53
inviter folk til at følge
dig 52
trafik 54–59
aktivere et abonnement 57
hændelser 54
tilføje trafikabonnementer
68
trafficTrends 65
trafikmeldinger 54
transportform 6
tripcomputer 26
nulstille oplysninger 26
U
undgå
offentlige transporttyper 64
trafik 55
tyveri 70
vejtyper 65
USB 76
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
Indeks
V
værktøjer 35–40
vedligeholde enhed 69
vejkryds-info 28
vejr 44
verdensur 42
volumen
justere 5
nüLink! 2300-serien Brugervejledning
81
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Januar 2012
Delnummer 190-01287-36 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising