Garmin | nuLink!1695,GPS,NA,Avis | User guide | Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Användarhandbok

Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Användarhandbok
nüLink! 1695
™
Användarhandbok
01102436
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Modellnummer: 01102436
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som
helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed
tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering
av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela
copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av
handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra
eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för
aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter
från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. myGarmin™, myGarmin Agent™, Garmin
Lock™, Hotfix™, nüLink!™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, ecoRoute™, cityXplorer™,
trafficTrends™, myTrends™, nüRoute™ och Ciao!™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av
Garmin är licensierad. microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess dotterbolag. Windows®
och Windows NT® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra
länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc., i USA och andra länder.
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Komma igång............................ 1
Om enheten................................... 1
Använda huvudmenyn................... 1
Om verktygsfältet på
huvudmenyn............................... 2
Konfigurera enheten...................... 2
Transportlägen.............................. 4
Justera skärmens ljusstyrka.......... 4
Låsa skärmen................................ 5
Stänga av enheten........................ 5
Återställa enheten......................... 5
Ställa in volymen........................... 5
Navigera på skärmarna................. 5
Använda skärmknappsatsen......... 6
Om Intressanta platser.................. 6
Navigera fågelvägen..................... 8
Göra en avstickare........................ 9
Stoppa rutten................................. 9
nüLink! 1695 Användarhandbok
Söka efter platser................... 10
Söka efter en adress................... 10
Använda Kör!-sidan..................... 11
Ange en hemposition................... 12
Visa en lista med senast
hittade platser........................... 14
Söka efter en destination med
hjälp av telefonbokslistningar.... 14
Söka efter bränslepriser.............. 15
Söka efter filmtider...................... 15
Söka efter lokala evenemang . ... 15
Söka efter parkering.................... 15
Söka efter en korsning................ 16
Om Favoriter................................ 16
Planera en resa........................... 17
Använda knapparna på kartan.... 19
Söka på kartan genom att trycka
på skärmen............................... 19
Skicka hittade platser till
enheten..................................... 19
Simulera en rutt till en plats......... 20
Ange koordinater......................... 20
iii
Innehållsförteckning
Om kartsidorna....................... 21
Visa kartan när du navigerar....... 21
Visa trippinformation . ................. 22
Visa svänglistan ......................... 22
Visa nästa sväng......................... 23
Visa sidan för visning av
korsningar................................. 23
Använda navigeringskartan för
fotgängare................................. 24
Om trafik.................................. 25
Om trafikikonen........................... 25
Trafik på rutten............................ 26
Visa trafikkartan........................... 26
Söka efter trafikfördröjningar....... 26
Avaktivera trafikinformationen .... 27
Om erbjudanden.......................... 27
Om nüLink!-tjänsterna .......... 28
Köpa flera nüLink!-tjänster ......... 28
Kontrollera din kontostatus på
nüLink! Store ........................... 28
iv
Förlänga nüLink!-tjänsterna . ...... 29
Visa myGarmin-meddelanden..... 29
Om säkerhetskameror................. 29
Om Handsfree-funktioner...... 31
Para ihop med
telefoninställningarna................ 31
Ta emot ett samtal ...................... 32
Använda enheten under ett
samtal ...................................... 33
Visa telefonmenyn....................... 33
Om Ciao!™ .............................. 36
Om Ciao! Nätverk........................ 36
Aktivera Ciao!.............................. 36
Om Ciao!-vänlistan...................... 36
Uppdatera ditt Ciao!statusmeddelande.................... 37
Uppdatera ditt Ciao!statusmeddelande på
sociala nätverksplatser............. 37
Ändra din Ciao!-vy....................... 38
nüLink! 1695 Användarhandbok
Innehållsförteckning
Acceptera eller avvisa en
Ciao!-inbjudan........................... 38
Bjuda in en vän via
telefonnummer.......................... 38
Bjuda in en vän via e-post........... 39
Visa en väns Ciao!-info................ 39
Visa platsen där en vän
befinner sig............................... 39
Ta bort en vän.............................. 40
Avaktivera Ciao!.......................... 40
Om ecoRoute™ ........................... 44
Använda ecoRoute...................... 45
Visa väderinformation.................. 48
Visa flyginformation..................... 49
Använda bildvisaren.................... 50
Använda enhetsomräkningen...... 51
Använda världsklockan .............. 51
Använda kalkylatorn.................... 52
Använda enhetsomräkningen . ... 52
Datahantering......................... 41
Systeminställningar..................... 53
Navigeringsinställningar för
personbil................................... 54
Ändra kartperspektiv................... 55
Inställningar för larmade
positioner.................................. 55
Ruttinställningar........................... 56
Om trafficTrends™ . ..................... 57
Om myTrends™ . ......................... 57
Navigeringsinställningar för
fotgängare................................. 58
Kompatibla filtyper....................... 41
Om minneskort............................ 41
Ansluta enheten till datorn........... 42
Överföra filer till datorn................ 42
Ta bort filer från enheten ............ 43
Använda verktygen................ 44
Visa enhetsinställningarna........... 44
Visa aktuell platsinformation........ 44
Använda Hjälp............................. 44
nüLink! 1695 Användarhandbok
Anpassa enheten.................... 53
v
Innehållsförteckning
Visningsinställningar.................... 59
Språkinställningar........................ 60
Återställa till ursprungliga
enhetsinställningar.................... 60
Bilaga....................................... 61
Om GPS-satellitsignaler.............. 61
Sköta om enheten ...................... 61
Aktivera Garmin Lock™ ............... 62
Kalibrera skärmen....................... 63
Rensa användardata................... 64
Batteriinformation ....................... 64
Montera enheten på
instrumentbrädan...................... 64
Ta bort enheten och fästet........... 65
nüMaps Guarantee™ .................. 66
nüMaps Lifetime™ ....................... 66
Köpa fler kartor............................ 66
Om extrafunktioner...................... 66
Garmin Travel Guide................... 67
vi
Kontakta Garmins
produktsupport.......................... 67
Registrera enheten...................... 68
Uppdatera programvaran............ 68
Specifikationer............................. 69
Felsökning................................... 70
Index........................................ 72
nüLink! 1695 Användarhandbok
Komma igång
Om enheten
Komma igång
Använda huvudmenyn
 Varning
Läs guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen för viktig
information om produkten och
säkerhet.
➊
➋
➌
➍
➊
Strömknapp
➋
microSD™-kortplats
➌
Mikrofon
➍
Micro-USB-kontakt
nüLink! 1695 Användarhandbok
➊
➋
➌ ➍ ➎
• Tryck på ➊ när du vill hitta en
destination.
• Tryck på ➋ om du vill visa kartan.
• Tryck på ➌ om du vill ringa ett
samtal när du är ansluten till en
kompatibel mobiltelefon.
Se www.garmin.com/bluetooth för
mer information.
• Tryck på ➍ om du vill justera
volymen.
• Tryck på ➎ om du vill använda
verktyg för t.ex. inställningar, hjälp
och väder.
1
Komma igång
Om verktygsfältet på
huvudmenyn
Ikon
Beskrivning
GPS-signalstatus. Håll knappen
nedtryckt om du vill visa
satellitinformation.
Status för Bluetooth®-teknik
(visas när du är ansluten till
en kompatibel enhet). Tryck
här om du vill ändra Bluetoothinställningar).
Indikator för transportläge.
Tryck här om du vill välja ett
transportläge.
Aktuell tid. Tryck här för att
ändra tidsinställningarna.
Aktuell temperatur. Tryck här om
du vill visa väderinformation.
nüLink!-signalstatus för tjänster.
Batteristatus
2
Konfigurera enheten
När du använder enheten första gången
slutför du de här uppgifterna.
1. Montera enheten.
2. Ladda enheten (sidan 3).
3. Hämta satellitinformation
(sidan 4).
Montera enheten
 Varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att minska risken
för skador på person eller produkt
som orsakas av att batteriet utsätts för
extrem värme ska du ta bort enheten
från bilen när du går ut eller förvara
den skyddad från direkt solljus.
MEDDELANDE
Innan du monterar enheten läser
du i guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation för information
om lagar som gäller för montering på
vindruta.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Komma igång
1. Ta bort plasthöljet från
sugkoppsfästet ➊.
2. Placera sugkoppsfästet på
vindrutan.
3. För spaken bakåt mot vindrutan.
4. Anslut 12 volts strömkabel för
fordon ➋ på baksidan av vaggan.
5. Sätt fast vaggan ➌ på
sugkoppsfästet.
➊
8. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
Ladda enheten
Ladda enheten i minst 4 timmar innan
du använder den med batteriet.
Enheten kan strömförsörjas på tre sätt.
➌
➋
6. Anslut den andra änden av
strömkabeln för fordon till en
strömkontakt i bilen.
7. Placera underkanten av enheten i
vaggan.
nüLink! 1695 Användarhandbok
• Anslut strömkabel för fordon till
fästet medan enheten är ansluten
till fästet.
• Anslut USB-kabeln.
• Anslut en nätadapter (tillgängligt
för vissa modeller).
3
Komma igång
Söka satelliter
Innan du kan navigera med enheten
måste du söka efter satelliter.
1. Starta enheten.
2. Om nödvändigt går du utomhus
till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
Det kan ta några minuter innan den
hittar satellitsignalerna.
Transportlägen
Personbilsläge
Fotgängarläge
Enheten erbjuder flera transportlägen
för navigeringsmetoder. Rutten
beräknas olika beroende på vilket
transportläge du har valt. I t.ex.
fotgängarläget med cityXplorer™-
4
kartor inlästa beräknar enheten
en rutt där en kombination av
kollektivtrafikalternativ, som att
åka buss eller tunnelbana och att
promenera, används. cityXplorerkartor finns inte med i enheten.
Besök www.garmin.com om du vill
köpa cityXplorer-kartor.
Byta transportläge
1. Tryck på ikonen för transportläge.
2. Tryck på ett läge.
3. Tryck på Spara.
Justera skärmens
ljusstyrka
1. Tryck snabbt in strömknappen
och släpp upp den.
2. Tryck på och dra rullningslisten när
du vill justera skärmens ljusstyrka.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Komma igång
Låsa skärmen
Ställa in volymen
Stänga av enheten
Stänga av ljudet
Tryck på Volym >
stänga av allt ljud.
1. Tryck snabbt in strömknappen
och släpp upp den.
2. Tryck på Lås skärm om du
vill förhindra oavsiktliga
skärmtryckningar.
1. Tryck på knappen Ström och släpp
snabbt upp den för att visa fler
alternativ.
2. Stäng av enheten genom att trycka
på Stäng av. Du kan även stänga
av enheten genom att hålla ned
strömknappen i två sekunder.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den
slutar fungera.
1. På huvudmenyn trycker du på
Volym.
2. Justera volymen med hjälp av
skjutreglaget.
för att
Navigera på skärmarna
• Tryck på för att visa fler
alternativ.
• Om du vill se fler alternativ trycker
du på och .
• Håll och nedtryckta om du
vill bläddra snabbare.
• Håll nedtryckt för att snabbt gå
tillbaka till huvudmenyn.
Håll strömknappen nedtryckt i
10 sekunder.
nüLink! 1695 Användarhandbok
5
Komma igång
Använda
skärmknappsatsen
Om Intressanta platser
• Tryck på ett tecken på knappsatsen
för att ange en bokstav eller en
siffra.
om du vill lägga till
• Tryck på
ett mellanslag.
• Tryck i textfältet för att flytta
markören.
• Tryck på för att ta bort ett
tecken.
• Om du vill rensa hela posten håller
du nedtryckt.
om du vill välja
• Tryck på
språkläge för knappsatsen.
om du vill
• Tryck på
ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken.
Söka efter en intressant plats
efter kategori
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Intressant plats.
2. Tryck på en kategori.
3. Om det behövs trycker du på en
underkategori.
Tips: Om du vill begränsa
sökningen trycker du på ,
anger text och trycker på Klar.
En lista över objekt i närheten av
din aktuella plats visas.
4. Tryck på ett objekt.
Obs! Mer information om hur du
ändrar knappsatsens layout finns i
"Anpassa enheten" (sidan 53).
6
De detaljerade kartorna i enheten
innehåller miljontals intressanta platser
(POI), t.ex. restauranger, hotell och
automatiska tjänster.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Komma igång
Söka efter en intressant plats
genom att bokstavera namnet
Lokal sökning kanske inte är
tillgängligt i alla områden eller länder.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Intressant plats >
Lokal sökning.
2. Ange hela eller en del av namnet.
3. Tryck på Klar.
4. Välj ett alternativ:
• Tryck på ett resultat från lokal
sökning.
• Tryck på fliken Garmin om du
vill söka i Garmin-kartdata på
enheten.
5. Tryck på ett objekt.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Söka efter intressanta platser i
fotgängarläge
I fotgängarläge i vissa städer kan du
använda cityXplorer-kartor för att
navigera med kollektivtrafik.
Besök www.garmin.com om du vill
köpa cityXplorer-kartor.
1. Välj fotgängarläge (sidan 4).
2. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Intressanta platser.
3. Tryck på en kategori.
4. Om det behövs trycker du på en
underkategori.
5. Tryck på ett objekt.
6. Välj ett alternativ:
• Tryck på Kör om du vill
beräkna en rutt som du
navigerar vid körning.
• Tryck på Gång om du vill
beräkna en rutt som du
navigerar längs till fots.
7
Komma igång
• Tryck på Kollektivtrafik (om
det är tillgängligt) om du vill
beräkna en rutt som använder
kollektivtrafik och gång.
7. Tryck på Kör!.
Lägga till punkter i aktiv rutt
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på för att återgå till
huvudmenyn.
2. Tryck på Vart?.
3. Tryck på en kategori.
4. Om det behövs trycker du på en
underkategori.
5. Tryck på ett mål.
6. Tryck på Kör! > Lägg till i aktuell
rutt för att lägga till det nya målet i
den aktiva rutten som en intressant
plats, även kallad ett delmål.
8
Ändra destination för den
aktiva rutten
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på för att återgå till
huvudmenyn.
2. Tryck på Vart?.
3. Sök efter platsen.
4. Tryck på Kör! > Starta ny rutt.
Navigera fågelvägen
Använd läget för fågelvägen om du
inte följer vägbanorna när du navigerar.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil >
nüRoute > Beräkningsläge.
2. Tryck på Fågelvägen > Spara.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Komma igång
Göra en avstickare
När du navigerar längs en rutt kan du
använda avstickare till att undvika
hinder framför dig, t.ex. byggplatser.
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på för att återgå till
huvudmenyn.
2. Tryck på Avstickare (eller Räkna
om i fotgängarläge).
Om den rutt du för närvarande
använder är det enda rimliga
alternativet kan det hända att enheten
inte beräknar någon avstickare.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Stoppa rutten
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på för att återgå till
huvudmenyn.
2. Tryck på Avbryt.
9
Söka efter platser
Söka efter platser
På menyn Vart? finns det olika
kategorier av platser att söka efter.
Mer information om hur du utför en
enkel sökning finns på sidan 6.
Söka efter en adress
Obs! Beroende på vilken version
av kartor du har i enheten kan
knappnamnen och stegordningen
skilja sig från stegen nedan.
Obs! Alla kartdata har inte
sökfunktion för postnummer.
7. Ange gatunumret.
8. Tryck på Klar.
9. Ange gatan.
10. Tryck på Klar.
11. Om det behövs trycker du på gatan.
12. Om det behövs trycker du på
adressen.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Adress.
2. Om det behövs ändrar du land eller
område.
3. Tryck på Stava ort.
4. Ange namnet på orten.
5. Tryck på Klar.
6. Om det behövs väljer du
ort/postnummer.
10
nüLink! 1695 Användarhandbok
Söka efter platser
Använda Kör!-sidan
Sidan Kör! öppnas när du väljer en
plats.
➊ ➋
➌
➏
➎
➍
➐
• Tryck på ➊ om du vill ringa till
den valda platsen när enheten är
ansluten till en telefon, eller för att
spara platsen som en favorit.
• Tryck på ➋ om du vill växla
mellan 2D- och 3D-vy.
• Tryck på ➌ för att rotera vyn.
• Tryck på ➍ om du vill visa mer
information om platsen.
• Tryck på ➎ om du vill zooma in
eller ut.
nüLink! 1695 Användarhandbok
• Tryck på ➏ om du vill gå tillbaka
till föregående sida.
Håll nedtryckt för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
• Tryck på ➐ om du vill skapa en
vägbeskrivning till den här platsen.
Rapportera en felaktig
intressant plats
När sökresultaten innehåller en
gammal eller felaktig intressant plats
kan du ta bort platsen från kommande
sökningar.
1. På sidan Kör! trycker du på
informationsbubblan.
> Rapportera fel >
2. Tryck på
Ja.
Platsen tas bort från kommande
sökningar.
11
Söka efter platser
Redigera telefonnumret för en
intressant plats
Om sökresultaten innehåller ett
gammalt eller felaktigt telefonnummer
för en intressant plats kan du redigera
det.
1. På sidan Kör! trycker du på
informationsbubblan.
> Ändra
2. Tryck på
telefonnummer.
3. Ange telefonnumret.
4. Tryck på Klar.
Telefonnumret uppdateras på
enheten.
Betygsätta en intressant plats
(POI)
När det är tillgängligt, kan du visa och
ändra betyget för en intressant plats.
1. På sidan Kör! trycker du på
informationsbubblan.
12
Om det är tillgängligt, visas
betyget för den intressanta platsen
till vänster om Kör!.
2. Tryck på stjärnorna för att
betygssätta den intressanta platsen.
Betyget uppdateras på din enhet.
Ange en hemposition
Du kan ange din hemposition för den
plats du oftast kör tillbaka till.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Kör hem.
2. Välj ett alternativ för att ange din
hemposition:
• Tryck på Skriv in min adress
för att ange din hemadress.
• Tryck på Använd min
aktuella position för att ange
din aktuella position som
hemposition.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Söka efter platser
• Tryck på Senast sökta för att
ange en nyligen hittad position
som hemposition.
Köra hem
Innan du kan navigera hem måste du
ange en hemposition.
På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Kör hem.
Återställa din hemposition
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > > Ange hemposition.
2. Tryck på ett alternativ för att ändra
din adress.
Redigera din hemposition
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Favoriter > Hem.
2. Tryck på Ändra.
3. Ange ändringarna.
4. Tryck på Klar.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Söka efter en plats i ett annat
område
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > > Nära.
2. Tryck på ett sökområde:
• Tryck på Där jag befinner mig
nu om du vill söka efter platser
nära din aktuella position.
• Tryck på En annan ort om du
vill söka efter platser nära den
stad du anger.
• Tryck på En av senaste
destinationer om du vill söka
efter platser i närheten av en
senast hittad plats.
• Tryck på Favoritdestination
om du vill söka nära en
favoritdestination.
• Tryck på Min aktuella rutt om
du vill söka efter platser längs
din aktuella rutt.
13
Söka efter platser
• Tryck på Min destination om
du vill söka efter platser längs
din aktuella rutt.
Visa en lista med senast
hittade platser
Enheten lagrar de senaste 50 platserna
som du hittat.
På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Senast sökta.
Rensa listan med senast
hittade platser
På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Senast sökta > > Ja.
14
Söka efter en
destination med hjälp av
telefonbokslistningar
Telefonbokslistningar kanske inte finns
tillgängliga i alla områden eller länder.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Vita sidor.
2. Välj ett alternativ:
• Tryck på Efter namn om du
vill söka efter en listning med
hjälp av för- och efternamn.
• Tryck på Efter telefonnummer
om du vill söka efter en
listning med hjälp av ett
telefonnummer.
3. Ange ett namn eller ett
telefonnummer.
4. Tryck på Klar.
5. Om det behövs trycker du på en
listning i sökresultatet.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Söka efter platser
Söka efter bränslepriser
Bränslepriser kanske inte är
tillgängliga i alla områden eller länder.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Bränslepriser.
> Bränsletyp.
2. Tryck på
3. Tryck på en bränsletyp.
4. Tryck på Spara.
En lista över bränslepriser på
bensinstationer i närheten visas.
5. Tryck på en bensinstation.
Söka efter filmtider
Filmtider kanske inte är tillgängliga i
alla områden eller länder.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Filmtider.
> Välj dag.
2. Tryck här
3. Tryck på en kommande dag.
4. Tryck på Sök efter filmtitel eller
Sök efter biografnamn.
nüLink! 1695 Användarhandbok
5. Tryck på en filmtitel eller ett
biografnamn.
Söka efter lokala
evenemang
Information om lokala evenemang
kanske inte är tillgängligt i alla
områden eller länder.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Lokala evenemang.
> Välj dag.
2. Tryck här
3. Tryck på en kategori.
4. Tryck på ett evenemang.
Söka efter parkering
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Parkering > Sök efter
parkering.
2. Tryck på en parkeringsplats.
15
Söka efter platser
Söka efter din senaste
parkeringsplats
Enheten sparar din parkeringsplats när
du tar ut enheten ur fästet när den drivs
med extern ström.
På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Parkering > Sista
platsen.
Söka efter en korsning
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Korsning.
2. Välj ett alternativ:
• Om du vill välja ett annat
område, land eller provins
trycker du på Område eller
land.
• Tryck på Stava ort för att ange
namnet på en ort.
• Tryck på Sök alla om du vill
söka efter alla städer i det valda
landet, området eller provinsen.
16
3. Ange det första gatunamnet.
4. Ange det andra gatunamnet.
5. Om det behövs trycker du på en
korsning i listan.
Om Favoriter
Du kan spara platser i Favoriter så att
du snabbt kan hitta dem och skapa
rutter till dem. Din hemposition sparas
också i Favoriter.
Spara din aktuella position i
Favoriter
1. Tryck på fordonssymbolen på
kartsidan.
2. Tryck på Spara.
3. Ange ett namn.
4. Tryck på Klar.
Platsen sparas i Favoriter.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Söka efter platser
Spara platser i Favoriter
1. Sök efter platsen (sidan 6).
2. På sidan Kör! trycker du på
Spara > OK.
Söka efter favoriter
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart?.
2. Om det behövs trycker du på en
kategori.
3. Tryck på en sparad plats.
Redigera favoriter
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Favoriter.
2. Tryck på en kategori.
3. Tryck på en favorit.
4. Tryck på pratbubblan.
> Ändra.
5. Tryck på
6. Välj ett alternativ.
7. Ändra informationen.
8. Tryck på Klar.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Planera en resa
>
Du kan använda Reseplaneraren om du
vill skapa och spara en resa med flera
destinationer.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Reseplanerare.
2. Tryck på .
3. Tryck på Välj startplats.
4. Hitta en plats du vill använda som
startpunkt.
5. Tryck på Välj.
6. Tryck på om du vill lägga till
flera platser på kartan.
7. Tryck på Nästa.
8. Ange ett namn för resan.
9. Tryck på Klar.
17
Söka efter platser
Schemalägga en resa
Med Reseplanerare kan du ange av
avgångstid och en längd på resan.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Reseplanerare.
2. Tryck på en resa.
3. Tryck på en plats.
4. Tryck på Avgångstid (eller
Ankomsttid om platsen inte
är det första stoppet på resan).
5. Tryck på ett datum och en tid.
6. Tryck på Spara.
7. Tryck på Längd.
8. Välj den tid du kommer att stanna
på platsen.
9. Tryck på Spara.
10. Om det behövs upprepar du steg
2–7 för varje plats.
18
Navigera efter en sparad resa
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Reseplanerare.
2. Tryck på en resa.
3. Tryck på Kör!.
Ändra en sparad resa
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Reseplanerare.
2. Tryck på en resa.
3. Tryck på .
4. Välj ett alternativ:
• Tryck på Ändra destinationer
om du vill lägga till eller ta bort
platser.
• Tryck på Optimera ordningen
om du vill ordna platserna
på resan i den mest effektiva
ordningen.
• Tryck på Ta bort resa om du
vill ta bort hela resan.
• Tryck på Byt namn på resa om
du vill ändra resans namn.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Söka efter platser
Använda knapparna på
kartan
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Sök på karta.
2. Tryck var som helst på kartan.
och
om du vill
• Tryck på
zooma in och ut.
om du vill växla
• Tryck på
mellan 2D- och 3D-vy.
för att rotera vyn.
• Tryck på
Söka på kartan genom att
trycka på skärmen
På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Sök på karta.
• Tryck på ett område på kartan
för att välja en plats.
En informationsbubbla visas
intill platsen.
• Tryck på och dra kartan om du
vill visa en annan del av kartan.
nüLink! 1695 Användarhandbok
• Tryck två gånger på kartan för
att zooma in och centrera på
en plats.
Söka efter en plats med hjälp
av kartan
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Sök på karta.
2. Tryck på en plats.
En informationsbubbla visas intill
platsen.
3. Tryck på pratbubblan.
4. Tryck på Kör!.
Skicka hittade platser till
enheten
Du kan skicka platser till enheten
från olika webbplatser, bl.a.
http://connect.garmin.com.
1. Sök efter en plats på en webbplats
som stöds.
2. Följ instruktionerna på
webbplatsen för att skicka platsen
till ditt myGarmin™-konto.
19
Söka efter platser
3. Anslut enheten till datorn med
en USB-kabel (sidan 42) om du
vill föra över platser till enheten
manuellt.
Platser som skickas till ditt myGarminkonto överförs automatiskt till
Favoriter (sidan 16) på enheten via
nüLink! tjänsterna.
Simulera en rutt till en
plats
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
System > GPS-simulator >
På > Spara.
2. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Sök på karta.
3. Tryck på ett område på kartan.
4. Tryck på Kör!
20
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för ditt mål kan
du navigera till det med hjälp av
koordinaterna för latitud och longitud i
enheten. Detta kan vara användbart vid
geocaching.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Koordinater.
2. Tryck på Format om du vill välja
rätt koordinatformat för den typ av
karta du använder.
3. Tryck på den koordinat som du vill
justera.
4. Ange koordinaterna.
5. Tryck på Klar.
6. Tryck på Nästa.
Koordinaterna visas på en karta.
> Ange plats.
7. Tryck på
nüLink! 1695 Användarhandbok
Om kartsidorna
Om kartsidorna
Visa kartan när du
navigerar
meddelande
Under inga omständigheter ska
Garmin vara ansvarsskyldigt för några
tillfälliga, speciella, indirekta skador
eller följdskador, inklusive, men inte
begränsat till, skador för trafikböter
eller stämningar, vare sig de orsakas av
användning, missbruk eller oförmåga
att använda produkten eller av defekter
i produkten. Vissa stater tillåter inte
begränsning av tillfälliga skador
eller följdskador, så ovanstående
begränsningar kanske inte gäller dig.
Din rutt är markerad med en
magentafärgad linje. En målflagga
anger din destination.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Medan du kör vägleder enheten dig
till destinationen via röstuppmaningar,
pilar på kartan och anvisningar överst
på kartan. Om du avviker från den
ursprungliga rutten beräknas en ny rutt
och du får en ny vägbeskrivning.
En fartbegränsningsikon som visar
aktuell fartbegränsning visas eventuellt
när du kör på huvudvägar.
➊
➍
➋
➌
➏ ➐
➑
➎
➒
• Tryck här ➊ om du vill visa nästa
sväng eller korsning.
• Tryck här ➋ om du vill visa
svänglistan.
• Tryck här ➌ om du vill zooma in
eller ut.
• Tryck här ➍ om du vill gå tillbaka
till huvudmenyn.
21
Om kartsidorna
• Tryck här ➎ om du vill ändra
datafältet.
• Tryck här ➏ om du vill visa
information om aktuell plats.
• Tryck här ➐ och dra kartan om du
vill visa ett annat område på kartan.
• Tryck här ➑ om du vill visa
trippinformation.
• Tryck här ➒ om du vill rapportera
en säkerhetskamera.
Visa trippinformation
Tips: Om du stannar ofta bör du inte
stänga av enheten så att den mäter den
tillryggalagda tiden under resan.
Tryck på Fart på kartan.
Återställa trippinformationen
1. Tryck på Fart >
på kartan.
2. Välj ett alternativ:
• Tryck på Nollställ trippdata
om du vill nollställa
trippinformationen.
• Tryck på Nollst. max. för att
nollställa maxfarten.
• Tryck på Nollställ tripp B om
du vill nollställa trippmätaren.
Visa svänglistan
På trippinformationssidan visas din
aktuella fart samt statistik om resan.
När du navigerar längs en rutt kan du
visa alla svängar för hela rutten och
avståndet mellan svängarna.
1. Öppna svänglistan genom att
trycka på textfältet överst på
kartan.
22
nüLink! 1695 Användarhandbok
Om kartsidorna
När du navigerar längs en rutt
trycker du på svängindikatorn
längst upp till vänster när du vill
visa nästa sväng.
2. Välj ett alternativ:
• Tryck på en sväng i listan när
du vill visa information om
nästa sväng.
> Visa karta
• Tryck på
om du vill visa hela rutten på
kartan.
Visa nästa sväng
Nästa sväng visar svängen på kartan
samt avståndet och tiden till den.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Visa sidan för visning av
korsningar
På vissa enhetsmodeller visar sidan
för visning av korsningar en vy med
kommande korsningar och i vilken fil
du bör köra.
När du navigerar längs en rutt
trycker du på svängindikatorn
längst upp till vänster när du vill
visa korsningsvyn.
23
Om kartsidorna
Använda
navigeringskartan för
fotgängare
➊
➋
➌
➎
➊
➍
➎
I fotgängarläget visas rutten på en
tvådimensionell karta.
• Tryck på ➊ om du vill visa nästa
steg i rutten.
• Tryck på ➋ om du vill visa alla
steg i rutten.
• Tryck på ➌ om du vill centrera
kartan på den aktuella platsen.
• Tryck på ➍ om du vill zooma in
och zooma ut.
• Tryck här ➎ om du vill ändra
datafältet.
24
Kollektivtrafikalternativ
Om du har cityXplorer-kartor
installerade beräknar enheten
en rutt där en kombination av
kollektivtrafikalternativ, som att
åka buss eller tunnelbana och att
promenera, används.
Besök www.garmin.com om du vill
köpa cityXplorer-kartor.
Ikonerna , , , , , och
anger navigeringsmetoden för den
delen av rutten. När du t.ex. ser
stiger du på en buss på den punkten i
rutten.
De svarta punkterna på kartan är
hållplatser för kollektivtrafik längs
rutten.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Om trafik
Om trafik
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast
avsedd som information och
ersätter inte förarens ansvar att följa
hastighetsbegränsningar och hela
tiden köra på ett säkert sätt. Garmin
ansvarar inte för några trafikböter eller
stämningar som du kan få genom att
inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
Trafikinformation kanske inte är
tillgängligt i alla områden eller länder.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Om trafikikonen
När du tar emot trafikinformation
visas en trafikikon på kartan.
Trafikikonen ändrar färg för att visa
trafikförhållandena på den rutt eller
väg som du för tillfället kör på.
Färg
Beskrivning
Betydelse
Grön
Låg allvarlig­
hetsgrad
Trafiken flyter
normalt.
Gul
Medelhög
allvarlig­
hetsgrad
Det
förekommer
en viss
köbildning.
Röd
Hög allvarlig­
hetsgrad
Svår
köbildning
eller trafiken
står helt stilla.
Grå
Inga data
Trafikdata
har inte
uppdaterats.
25
Om trafik
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker
enheten den aktuella trafiken
och optimerar automatiskt rutten
för kortaste tid. Om en allvarlig
trafikfördröjning inträffar på rutten
medan du navigerar beräknas rutten
automatiskt om.
Rutten kan fortfarande dras genom
trafik om det inte finns bättre
alternativa rutter.
Undvika trafik längs rutten
manuellt
1. Vid navigering av en rutt, tryck
på .
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Om det behövs trycker du
på pilarna för att visa övriga
trafikfördröjningar på rutten.
> Undvik.
4. Tryck på
26
Visa trafikkartan
På trafikkartan visas färgkodade
trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1. På kartan trycker du på .
2. Tryck på Trafikkarta om du vill
visa trafikproblemen på en karta.
Söka efter
trafikfördröjningar
1. På kartan trycker du på .
2. Tryck på Trafiksökning
om du vill visa en lista med
trafikfördröjningar.
3. Tryck på en post i listan om du vill
visa fördröjningar på vägen.
4. Om det finns fler än en fördröjning
trycker du på pilarna så visas
övriga fördröjningar.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Om trafik
Avaktivera
trafikinformationen
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > System
> Positionsrapportering > Av.
2. Tryck på Spara.
Om erbjudanden
När du tar emot trafikinformation
får du platsrelevanta erbjudanden
och kuponger tillsammans med
trafikinformationen. Reklambaserad
trafikinformation är bara tillgängligt i
Nordamerika.
Trafikmottagaren måste vara ansluten
till extern strömförsörjning och du
måste befinna dig i täckningsområde
för att kunna ta emot reklambaserad
trafikinformation.
Visa erbjudanden
 VARNING
Försök inte skriva ned kupongkoder
medan du kör.
nüLink! 1695 Användarhandbok
1. Tryck på ett erbjudande som visas
på skärmen och sök efter den
närmaste platsen som gäller för det
erbjudandet.
2. Om erbjudandet innehåller en ikon
trycker du på ikonen på sidan Kör!
för att erhålla kupongkoden.
3. Skriv ned koden och visa den när
du kommer fram till platsen.
Visa en lista med mottagna
erbjudanden.
Tryck på Verktyg > Erbjudanden
om du vill visa en lista med
mottagna erbjudanden.
Avaktivera erbjudanden
Du måste avaktivera
trafikinformationen om du
vill avaktivera erbjudanden.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > System
> Positionsrapportering > Av.
2. Tryck på Spara.
27
Om nüLink!-tjänsterna
Om nüLink!tjänsterna
Köpa flera nüLink!tjänster
nüLink!- tjänsterna kanske inte är
tillgängliga i alla områden eller länder.
Du kan köpa premium nüLink!tjänster som fartkameror i realtid och
väderradarinformation.
Enheten inkluderar ett grundläggande
nüLink! -abonnemang, som aktiveras
när du slår på enheten för första
gången. nüLink!- tjänster för att du
kan ta emot aktuell information om
bränslepriser, flygtider och mycket
mer.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > nüLink!™ Store.
2. Tryck på ett alternativ om du vill
visa mer information.
3. Tryck på Uppgradera om du vill
köpa premiuminnehåll.
Om du vill använda de här
funktionerna måste du ha ett aktuellt
nüLink!-abonnemang och enheten
måste ta emot en nüLink!-signal.
Kontrollera din
kontostatus på
nüLink! Store
Se www.garmin.com/nulink för mer
information.
Du kan kontrollera status för din
nüLink!-tjänsteprenumeration,
inklusive debiteringsstatus för
ditt basabonnemang och ditt
premiuminnehåll.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > nüLink!™ Store >
Kontostatus.
28
>
nüLink! 1695 Användarhandbok
Om nüLink!-tjänsterna
2. Tryck på ett objekt i listan om du
vill visa detaljer.
Om det finns olästa meddelanden visas
antalet i en blå oval på myGarminikonen.
Förlänga nüLink!tjänsterna
myGarmin är kanske inte tillgängligt i
alla områden eller länder.
När din prenumeration är slut kan
du förlänga den och fortsätta ta emot
nüLink!-tjänsterna.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > nüLink!™ Store >
Kontostatus.
2. Tryck på ett objekt i listan.
3. Tryck på Förnya.
4. Tryck på ett inköpsalternativ.
5. Tryck på Köp.
6. Ange ditt myGarmin-lösenord.
Visa myGarminmeddelanden
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > myGarmin.
2. Tryck på ett meddelande.
>
Om säkerhetskameror
För tillgängliga platser innehåller
enheten placeringen av hundratals
säkerhetskameror. Du får ett larm
från enheten när du närmar dig en
säkerhetskamera om du kör för fort.
Du kan när som helst köpa en ny
region eller förlänga ett befintligt
abonnemang. Varje region som du
köper har ett förfallodatum.
nüLink!-tjänsterna har du möjlighet att
få meddelanden från myGarmin.
nüLink! 1695 Användarhandbok
29
Om nüLink!-tjänsterna
Säkerhetskamera tillgänglighet
Information om säkerhetskameror är
kanske inte tillgängligt i alla områden
eller länder. Se http://my.garmin.com
för tillgänglighet. Information om
säkerhetskameror är inte tillgänglig
i Schweiz. Information om
säkerhetskameror är avaktiverad som
standard i Tyskland och Österrike.
Användning av säkerhetskamera­
databasen kan strida mot lagen
i vissa europeiska länder. Innan
du använder eller aktiverar
säkerhetskameradatabasen bör du ta
reda på vad lagen säger och potentiella
juridiska konsekvenser av att använda
databasen i de länder där du har för
avsikt att använda den.
Garmin International och
dess dotterbolag åtar sig inget
ansvar för användningen av
säkerhetskameradatabasen. Garmin
International och dess dotterbolag
lämnar inga som helst utfästelser
eller garantier med avseende på
30
säkerhetskameradatabasens riktighet
eller fullständighet.
Rapportera säkerhetskameror
Du kan rapportera säkerhetskameror
bland annat kameror med rött ljus och
radarpistol, när du träffar på dem.
Från kartan trycker du på >
Rapportera säkerhetskamera.
Obs! Om inte visas kan du
trycka på hastighetsgränsikonen
om du vill rapportera
säkerhetskameror.
Säkerhetskamerornas placering delas
med andra användare.
Stänga av säkerhetskameror
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil >
Varningar.
2. Avmarkera kryssrutan
Säkerhetskameror.
3. Tryck på Spara.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Om Handsfree-funktioner
Om Handsfreefunktioner
Om du vill använda handsfreefunktionerna måste du para
ihop telefonen och enheten.
Mer information finns på
www.garmin.com/bluetooth.
Para ihop med
telefoninställningarna
Innan du kan para ihop och ansluta
måste telefonen och enheten vara
påslagna och finnas inom 10 m (33 fot)
avstånd från varandra.
1. Aktivera Bluetooth-komponenten
på telefonen.
2. På enheten trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Bluetooth.
3. Tryck på Aktiverad > Spara.
4. Tryck på Lägg till telefon > OK.
5. Välj din telefon.
nüLink! 1695 Användarhandbok
6. Tryck på OK.
7. Ange Bluetooth-PIN-koden för
enheten (1234) i telefonen.
Para ihop med
enhetsinställningarna
1. På enhetens huvudmeny trycker
du på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Telefon > .
2. Aktivera Bluetooth-komponenten
på telefonen.
3. Aktivera läget Hitta mig/Möjlig att
upptäcka/Synlig för telefonen.
Obs! Den här funktionen kan
finnas i en meny kallad Settings
(Inställningar), Bluetooth,
Connections (Anslutningar) eller
Hands-free.
4. Tryck på OK på enheten.
5. Välj telefonen i listan med enheter.
6. Tryck på OK på enheten.
7. Ange Bluetooth-PIN-koden för
enheten (1234) i telefonen.
31
Om Handsfree-funktioner
Om ihopparade enheter
• När du en gång har parat ihop
de två enheterna ansluter de
automatiskt till varandra varje gång
du sätter på dem.
• Du kan välja att ställa in att
mobiltelefonen ska anslutas till
enheten automatiskt när den slås
på.
• När telefonen är ansluten till
enheten kan du ringa telefonsamtal.
• När du slår på enheten utförs ett
försök att para ihop den med den
telefon den senast var ansluten till.
32
Ringa ett nummer
Innan du kan ringa med enheten måste
du para ihop telefonen och enheten.
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Ring.
2. Ange numret.
3. Tryck på Ring.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret
för inkommande samtal.
• Tryck på Svara om du vill svara.
• Tryck på Ignorera om du vill
ignorera samtalet.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Om Handsfree-funktioner
Använda enheten under
ett samtal
Under ett samtal visas
på kartan
och Telefon visas på huvudmenyn.
Beroende på vilken skärmbild som
visas på enheten kan ikonen Samtal
pågår se olika ut.
1. På kartan trycker du på .
2. Välj ett alternativ:
• Tryck på Använd
handenheten om du vill
stänga av enheten men behålla
samtalet.
• Tryck på Knappsats om du vill
visa en sida med knappsats så
att du kan använda automatiska
system som röstbrevlåda.
• Tryck på Tyst om du vill stänga
av mikrofonen.
• Tryck på Lägg på om du vill
avsluta samtalet.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Använda Samtal väntar
När du sitter i samtal och får ytterligare
ett samtal visas fönstret Inkommande
samtal.
1. Tryck på .
2. Tryck på Byt till.
3. När du är klar med samtalet trycker
du på Lägg på för att avsluta det.
Det parkerade samtalet avslutas
inte.
Visa telefonmenyn
På huvudmenyn trycker du på
Telefon.
Obs! Det finns telefoner som
inte kan hantera alla funktioner på
telefonmenyn i enheten.
33
Om Handsfree-funktioner
Om telefonboken
Varje gång telefonen ansluter
till enheten laddas telefonboken
automatiskt över till enheten. Det kan
ta ett par minuter innan telefonboken
blir tillgänglig. Överföring till
telefonboken är inte tillgänglig på alla
telefoner.
Använda telefonboken
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Telefonbok.
2. Tryck på den post (kontakt) i
telefonboken som du vill ringa upp.
Ringa till en intressant plats
(POI)
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Intressant plats.
2. Sök efter den intressanta plats som
du vill ringa till.
3. Tryck på Ring eller tryck på
telefonnumret.
34
Ringa ett nummer
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Ring.
2. Ange numret.
3. Tryck på Ring.
Visa samtalshistorik
Varje gång mobiltelefonen ansluter
till enheten överförs samtalshistoriken
automatiskt till enheten. Det kan ta
några minuter att föra över dessa data
till enheten.
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Samtalshistorik.
2. Tryck på en kategori.
Samtalen listas i kronologisk
ordning. De senaste samtalen står
längst upp.
3. Tryck på en post.
4. Tryck på Ring.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Om Handsfree-funktioner
Ange telefonnumret
Du kan ange det telefonnummer som
du vill att enheten ringer upp när du
trycker på Ring hem.
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Ring hem.
2. Tryck på Ange telefonnummer.
3. Ange telefonnumret.
4. Tryck på Klar > Ja.
Enheten ringer upp ditt
hemtelefonnummer.
Ringa hem
På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Ring hem.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Ringa samtal med
röstuppringning
Innan du ringer samtal med
röstuppringning kan du behöva
träna telefonen att känna igen dina
röstuppringningskommandon. Se
telefonens användarhandbok.
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Röstuppringning.
2. Säg kontaktens namn.
Kontrollera telefonens
batterinivå och signalstyrka
På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Telefonstatus.
35
Om Ciao!
Om Ciao!™
Ciao! skickar regelbundet din plats
till partnernätverk och dina vänners
senaste platser hämtas. Programmet
skickar endast din plats när du så vill,
om du inte har aktiverat automatisk
uppdatering. Se www.garmin.com
/nulink för mer information.
Aktivera Ciao!
Innan du kan gå med i Ciao! måste du
registrera enheten (sidan 68).
Ciao! är kanske inte tillgängligt i alla
områden eller länder.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Ciao! > Godkänn.
2. Från din dator går du till den URLadress som visas på enhetens skärm
och läser villkoren för tjänsten.
3. Tryck på Fortsätt om du vill
godkänna villkoren för tjänsten.
Om Ciao! Nätverk
Om Ciao!-vänlistan
 VARNING
Använd aktsamhet när du delar din
positionsinformation med andra.
Ciao! hanterar kanske flera
platsbaserade sociala nätverk.
När du aktiverar Ciao! visas det
eller de nätverk som du kommer att
registreras hos i villkoren för tjänsten.
36
När du startar Ciao! visas vänlistan.
Om du tar emot uppdateringar från
en vän visas avstånd och riktning till
vännen på skärmens högra sida.
Status för vännen visas nedanför
vännens namn. Om du tar emot
uppdateringar från en vän visas
vännens egna statusmeddelande.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Om Ciao!
Dessa statusar kan visas om du inte tar
emot uppdateringar från en vän.
• Inbjuden - du har bjudit in den här
vännen, men han eller hon har ännu
inte accepterat din inbjudan.
• Väntande - den här vännen har
bjudit in dig, men du har ännu
inte accepterat hans eller hennes
inbjudan.
• Dold - den här vännen har tillfälligt
avaktiverat uppdateringar.
Uppdatera ditt Ciao!statusmeddelande
Uppdatera ditt Ciao!statusmeddelande på
sociala nätverksplatser
Obs! Du måste konfigurera dina
sociala nätverksplatser på myGarmin
innan du kan publicera din status på
dem via Ciao!.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Ciao! > > >
Publiceringsinställningar.
2. Tryck på de sociala nätverksplatser
du vill publicera din status på.
3. Tryck på Klar.
1. På huvudmenyn trycker du
>
på Verktyg > Ciao! >
Uppdatera.
2. Ange ett statusmeddelande med
högst 255 tecken.
3. Tryck på Klar.
nüLink! 1695 Användarhandbok
37
Om Ciao!
Ändra din Ciao!-vy
Du kan välja om du vill skicka
platsuppdateringar till dina Ciao!vänner eller inte genom att ändra din
synlighet.
• På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Ciao! > > >
Dölj > Ja.
Dina vänner kan inte visa din plats
och statusinformation.
• Tryck på > Visa > Ja om du
vill göra din information synlig
igen.
Acceptera eller avvisa en
Ciao!-inbjudan
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Ciao!
2. Tryck på den vän som skickade
inbjudan till dig.
3. Tryck på Acceptera eller Avvisa.
38
Bjuda in en vän via
telefonnummer
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > > Bjud in via
telefonnummer.
2. Ange namnet på det land där din
vän finns.
3. Tryck på ett land.
4. Tryck på Spara.
5. Ange ett telefonnummer med rätt
format för det land du valt.
För USA anger du t.ex. ett
tiosiffrigt telefonnummer inklusive
riktnummer.
6. Tryck på Klar.
7. Tryck på Skicka inbjudan.
Den vän du har bjudit in visas i
listan med vänner. Din vän måste
acceptera din inbjudan innan du
kan visa vännens plats.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Om Ciao!
Bjuda in en vän via
e-post
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Ciao! > > Bjud in
via e-postadress.
2. Ange den e-postadress som din vän
har registrerat hos Ciao!.
3. Tryck på Klar.
Den vän du har bjudit in visas i
listan med vänner. Din vän måste
acceptera din inbjudan innan du
kan visa vännens plats.
Visa en väns Ciao!-info
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Ciao!. Vänlistan visas.
2. Tryck på en vän i listan.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Visa platsen där en vän
befinner sig
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Ciao!.
2. Tryck på en vän i listan.
3. Välj ett alternativ:
> Visa karta om
• Tryck på
du vill visa vännens plats på
kartan.
> Spara om du
• Tryck på
vill spara vännens plats som en
favorit.
• Tryck på Kör! påbörja en
rutt till den plats där vännen
befinner sig.
• Tryck på Ring om du vill ringa
till vännen med en ansluten
mobiltelefon (sidan 31).
• Om GPS-simulatorn är
påslagen trycker du på Ange
plats om du vill ange vännens
plats som din aktuella position.
39
Om Ciao!
Ta bort en vän
Avaktivera Ciao!
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Ciao!.
2. Tryck på en vän i listan.
> Ta bort.
3. Tryck på
4. Tryck på Ja.
MEDDELANDE
Om du avaktiverar Ciao! kommer du
att avregistreras från Ciao! och våra
partnernätverk, och alla Ciao!-vänner
och Ciao!-data tas bort från din enhet.
Om du vill sluta dela platsinformation
med en vän kan du ta bort den vännen
från Ciao!.
Du kan avaktivera tjänsten Ciao! på
enheten om du inte längre vill använda
den.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Ciao! > .
2. Tryck på > Avaktivera Ciao! >
Ja.
40
nüLink! 1695 Användarhandbok
Datahantering
Datahantering
Du kan lagra filer, som JPEGbildfiler, på enheten. Enheten har
en minneskortplats för ytterligare
datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me, Windows NT®
eller Mac® OS 10.3 eller tidigare.
Kompatibla filtyper
Enheten stöder flera filtyper.
• .jpg-bildfiler.
• Kartor och .gpx-waypointfiler från
MapSource® (sidan 66).
• .gpi-filer med egna intressanta
platser från Garmin POI Loader
(sidan 66).
nüLink! 1695 Användarhandbok
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en
elektronikleverantör eller köp
förinstallerade MapSource-kort med
kartdata från din Garmin-återförsäljare.
Vid sidan av kartor och data kan
minneskortet lagra filer som kartor,
bilder, geocache-platser, rutter,
waypoints och egna intressanta platser.
Installera ett minneskort
1. Sätt i ett minneskort i facket.
2. Tryck ned det tills du hör ett klick.
41
Datahantering
Ansluta enheten till
datorn
1. Anslut kabelns större ände till en
USB-port på datorn.
2. Anslut micro-USB-kontakten till
enheten.
Nu visas myGarmin Agent™.
Den här tjänsten kontrollerar
datorns USB-portar och gör att du
enkelt kan söka efter tillgängliga
uppdateringar.
Två ytterligare diskenheter
(volymer) visas i listan med
diskenheter på datorn. En är
enhetens internminne. Den andra är
minneskortet.
Obs! I vissa datorer med flera
nätverksenheter kan det hända att
enheterna inte visas. Om du vill ha
mer information om hur du ansluter
diskenheter kan du läsa i hjälpen
till operativsystemet.
42
Överföra filer till datorn
1. Anslut din enhet till datorn.
2. Bläddra efter den fil du vill kopiera
på datorn.
3. Markera filen.
4. Klicka på Redigera > Kopiera.
5. Öppna enheten "Garmin" eller
minneskortenheten/volymen.
6. Välj Ändra > Klistra in objekt.
Filen visas i listan med filer i
enhetsminnet eller på minneskortet.
7. Upprepa steg 1–6 om du vill
överföra fler filer.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Datahantering
Ta bort filer från enheten
Meddelande
Om du inte är säker på vad en fil
används till bör du inte ta bort den.
Minnet i enheten innehåller viktiga
systemfiler som du inte bör ta bort. Du
bör framför allt inte ta bort filer från
mappar med namnet "Garmin".
Koppla bort USB-kabeln
1. Slutför en åtgärd:
i
• För Windows: klicka på
systemfältet.
• För Mac: dra volymikonen
till papperskorgen .
2. Koppla bort kabeln från datorn.
1. Anslut enheten till datorn
(sidan 42).
2. Öppna "Garmin"-enheten eller
-volymen.
3. Om det behövs öppnar du en mapp
eller volym.
4. Välj en fil.
5. Tryck på Delete på datorns
tangentbord.
nüLink! 1695 Användarhandbok
43
Använda verktygen
Använda verktygen
Visa
enhetsinställningarna
Mer information om inställningarna
finns på sidorna 53–60.
Visa aktuell
platsinformation
Använd sidan Var är jag? för att
visa information om din aktuella
position. Det här är en användbar
funktion om du behöver tala om för
räddningspersonal var du befinner dig.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Var är jag?.
2. Tryck på Sjukhus, Polis eller
Bränsle för att visa närmaste plats
i den kategorin.
44
Använda Hjälp
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Hjälp om du vill visa
information om hur du använder
enheten.
Söka efter hjälpavsnitt
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Hjälp > .
2. Ange ett sökord.
3. Tryck på Klar.
Om ecoRoute™
Funktionen ecoRoute beräknar
fordonets bränsleekonomi,
koldioxidutsläpp samt bränslepriset
för att navigera till ett mål. Den
har också verktyg för att öka
bränsleeffektiviteten.
De data som tillhandahålls av
ecoRoute är bara uppskattningar.
De är alltså inga faktiska avläsningar
från fordonet. Om du vill ha mer
nüLink! 1695 Användarhandbok
Använda verktygen
exakta bränslerapporter för just ditt
fordon och dina körvanor kan du
kalibrera bränsleekonomin (sidan 45).
Använda ecoRoute
Första gången du använder
funktionen ecoRoute måste
du ange fordonsinformation.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > ecoRoute.
2. Om det behövs anger du bränsleoch körsträckeinformation.
3. Tryck på Klar.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill
få mer exakta bränslerapporter för ditt
specifika fordon och dina körvanor.
Kalibrera när du fyller på bränsle.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > ecoRoute > Vid
pumpen.
2. Ange aktuellt bränslepris.
3. Ange hur mycket bränsle ditt
fordon har förbrukat sedan det sist
tankades.
4. Ange sträckan du har färdats sedan
den senaste tankningen.
5. Tryck på Nästa.
Enheten beräknar den
genomsnittliga bränsleekonomin.
45
Använda verktygen
Om ecoChallenge
Med ecoChallenge kan du maximera
bränsleekonomin genom att du får
poäng för dina körvanor. Ju högre
ecoChallenge-poäng du får, desto mer
bränsle sparar du. ecoChallenge samlar
in data och beräknar en poäng när din
enhet rör sig och är i transportläge för
personbil.
Visa dina ecoChallenge-poäng
På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > ecoRoute >
ecoChallenge.
Om dina ecoChallenge-poäng
Bladfärgen på ecoChallenge-ikonen
ändras beroende på dina resultat i
utmaningen.
Totalt – visar ett genomsnitt av
poängen för hastighet, acceleration och
bromsning.
46
Hastighet – visar poängen för att köra
med den mest bränslesnåla hastigheten
(70–100 km/tim, 45–60 mph för de
flesta fordon).
Acceleration – visar poängen för jämn
och gradvis acceleration. Du mister
poäng om du gasar snabbt.
Bromsning – visar poängen för jämn
och gradvis bromsning. Du mister
poäng om du bromsar hårt.
Ta bort ecoChallenge-poäng
från kartan
1. På kartan trycker du på >
>
Inställningar > Dölj.
2. Tryck på Spara.
Nollställa ecoChallenge
1. På kartan trycker du på >
Nollställ.
2. Tryck på Ja.
>
nüLink! 1695 Användarhandbok
Använda verktygen
Visa information om
bränsleekonomi
1. På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > ecoRoute >
Bränsleekonomi.
2. Tryck på en del av diagrammet,
så zoomar du in.
Nollställa din fordonsprofil
1. På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > ecoRoute >
Fordonsprofil.
> Nollställ.
2. Tryck på
3. Tryck på Ja.
Visa körsträckerapport
Med körsträckerapporten beräknas
avståndet, tiden, den genomsnittliga
bränsleekonomin och bränslekostnaden
för att navigera till ett mål.
Du kan visa upp till
20 körsträckerapporter på
enheten. Du kan också öppna
körsträckerapporter i mappen
Rapporter på enheten/volymen.
1. På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > ecoRoute >
Körsträckerapport.
2. Tryck på en rapport.
Nollställa ecoRoute-data
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > ecoRoute.
2. Tryck på den kategori som du vill
nollställa.
3. Tryck på Nollställ.
En körsträckerapport skapas för varje
rutt du kör. Om du avbryter en rutt i
enheten skapas en körsträckerapport
för den sträcka du har kört.
nüLink! 1695 Användarhandbok
47
Använda verktygen
Visa väderinformation
 VARNING
Den väderinformation som
tillhandahålls via den här produkten
kan råka ut för avbrott, innehålla
fel eller gammal information och
du ska följaktligen inte lita helt
på den. Använd alltid sunt förnuft
när du kör eller navigerar och
kontrollera alternativa källor till
väderinformation innan du fattar
beslut som påverkar säkerheten. Om
du genomför köpet godkänner du
att du är personligen ansvarig för
användning av väderinformationen och
alla dina beslut vad gäller att köra eller
navigera.
Väderinformation kanske inte är
tillgängligt i alla områden eller länder.
48
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Väder.
Väderdata för aktuell plats visas.
Du kan också visa vädret genom
att trycka på ikonen för aktuell
temperatur i statusfältet högst upp
på huvudmenyn.
2. Tryck på en dag i prognosen om
du vill visa väderinformationen för
den dagen.
Visa väder för en annan plats
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Väder.
• Tryck på Aktuell plats om du
vill ändra aktuell plats.
• Tryck på Aktuell plats >
Lägg till stad om du vill visa
väderinformation för en annan
plats.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Använda verktygen
• Tryck på
> Favoritstäder
om du vill visa väderinfor­
mation för de städer du har
lagt till.
Visa väderradarn
Väderradartjänsten är tillgänglig via
din nüLink!- prenumeration som
premiuminnehåll. Mer information om
inköp av nüLink!- prenumerationer
finns på sidan 28.
Du kan visa en väderkarta som visar
nederbörd (om det finns någon) nära
en plats.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Väder.
> Väderradar.
2. Tryck på
TIPS: Väderradarikonen ( ) kan
visas på kartsidan. Väderikonen
ändras och visar när sämre väder
(regn, snö, snöblandat regn,
kraftiga vindar, hagel och åska)
är nära din plats. Ett exempel:
nüLink! 1695 Användarhandbok
om det
väderikonen ändras till
regnar nära din aktuella plats.
Om vädervarningar
Vädervarningar är tillgängliga via
din nüLink!- prenumeration som
premiuminnehåll. Vädervarningar
visas på kartan som varning om svåra
väderförhållanden.
Mer information om inköp av nüLink!prenumerationer finns på sidan 28.
Visa flyginformation
Flyginformation kanske inte är
tillgängligt i alla områden eller länder.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Flygstatus.
2. Tryck på en flygplats i närheten.
3. Välj ett alternativ för att söka efter
ett flyg:
49
Använda verktygen
• Tryck på Kontrollera
flygnummer om du vill söka
efter flygnummer.
• Tryck på Sök ankomster om
du vill söka efter ankomst.
• Tryck på Sök avgångar om du
vill söka efter avgångar.
4. Tryck på ett flyg.
5. Om ditt flyg har flera anslutningar
trycker du på Nästa sträcka för att
kontrollera nästa flyg.
Använda bildvisaren
Visa bilder som du sparat i enheten
eller på ett minneskort.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Bildvisare.
2. Välj ett alternativ:
• Bläddra genom bilderna med
hjälp av pilarna.
• Om du vill zooma in en bild
trycker du på den.
50
• Tryck på om du vill visa ett
bildspel av bilderna.
• Om du vill avbryta bildspelet
trycker du någonstans på
skärmen.
Visa en bild vid start
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Bildvisare.
2. Tryck på en bild.
> Visa vid start.
3. Tryck på
4. Tryck på Ja.
5. Tryck på Spara.
Ta bort bilder
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Bildvisare.
2. Tryck på en bild.
> Ta bort.
3. Tryck på
4. Tryck på Ja.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Använda verktygen
Använda fotonavigering
Du kan navigera till foton som
innehåller platsinformation, så kallade
geotaggar. Gå till http://connect.garmin
.com/photos för mer information.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Favoriter > Foton.
2. Tryck på ett foto.
3. Tryck på ett alternativ.
Använda
enhetsomräkningen
Växlingskurserna uppdateras
automatiskt via din nüLink!-tjänst
(sidan 28).
Obs! nüLink!- tjänsterna kanske inte
är tillgängliga i alla områden eller
länder.
3. Tryck på en valuta.
4. Tryck på Spara.
5. Tryck på beloppet bredvid den
valuta som du vill växla.
6. Tryck på Klar.
Använda världsklockan
Världsklockan visar tiden på din
aktuella plats och tre andra valda orter.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Världsklocka.
2. Tryck på en av städerna om du vill
ändra en av dem.
3. Ange ett nytt ortsnamn.
4. Tryck på Klar.
5. Om det behövs väljer du rätt stad.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Valuta.
2. Om du vill ändra valutan trycker
du på en valutaknapp.
nüLink! 1695 Användarhandbok
51
Använda verktygen
Visa världskartan
Tryck på om du vill visa
världskartan. Delar där det är natt
visas som skuggade.
Använda kalkylatorn
Tryck på Verktyg > Kalkylator.
52
Använda
enhetsomräkningen
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Enhetsomräkning.
2. Tryck på knappen bredvid Räkna
om.
3. Tryck på en typ av mått.
4. Tryck på Spara.
5. Tryck på den måttenhet du vill
ändra.
6. Tryck på en måttenhet.
7. Tryck på OK.
8. Tryck på sifferfältet.
9. Ange ett värde.
10. Tryck på Klar.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Anpassa enheten
Anpassa enheten
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Klicka på den inställning du vill
ändra.
Systeminställningar
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > System.
• GPS-simulator – gör att enheten
inte tar emot en GPS-signal och
sparar batteri.
• Enheter – ändra måttenheter för
avstånd till kilometer eller miles.
• Tidsformat – välj 12-timmarseller 24-timmarsvisning.
nüLink! 1695 Användarhandbok
• Aktuell tid – ändra tiden manuellt.
• Positionsrapportering – skickar
positionsdata till Garmin för att
förbättra kvaliteten på mottaget
innehåll.
Obs! Om du stänger av
positionsrapportering får du ingen
trafikinformation.
• Säkerhetsläge – avaktiverar alla
funktioner som kräver betydande
uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamheten från körningen.
• Garmin Lock – låser enheten
(sidan 62).
• Om – visar enhetens
versionsnummer för programvaran,
ID-nummer för enheten och
information om flera andra
programfunktioner.
53
Anpassa enheten
Den här informationen krävs om du
vill uppdatera systemprogramvaran
eller köpa ytterligare kartdata
(sidan 66).
• Licensavtal för slutanvändare –
visar licensavtalet för
slutanvändare av enheten.
Navigeringsinställningar
för personbil
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil.
• nüRoute™ – (sidan 56)
• Kartdetaljer – ställer in kartans
detaljnivå. Fler detaljer kan leda till
långsammare kartritning.
• Kartbild – ställer in perspektivet
på kartsidan.
54
• Karttema – ändrar färg på
kartdata.
• Kartdatalayout – ändrar mängden
data som visas på kartan.
• Fordon – ändrar ikonen som visar
din position på kartan. Gå till
www.garmingarage.com för fler
ikoner.
• Tripplog:
◦◦ Visa på karta – visar dina
resvägar på kartan.
◦◦ Rensa tripplogg – rensar
tripploggen.
• Larmade positioner – ändrar
inställningarna för larmade
positioner.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Anpassa enheten
Ändra kartperspektiv
1. På huvudmenyn trycker du på
Inställningar > Navigation >
Personbil > Kartbild.
2. Välj ett alternativ:
• Tryck på Kurs upp om du vill visa
kartan i två dimensioner (2D) med
färdriktningen överst.
• Tryck på Norr uppåt om du vill
visa kartan i 2D med norr överst.
• Tryck på 3–D för att visa kartan i
tre dimensioner (3-D) i Kurs upp.
3. Tryck på Spara.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Inställningar för larmade
positioner
Det här alternativet visas bara
om du har larmade positioner
eller säkerhetskameror inlästa
i enheten. Larmade positioner
inkluderar egna intresseplatser och
säkerhetskameradatabaser. Gå till
www.garmin.com/extras för mer
information.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > Larmade
positioner.
• Varningar – aktiverar eller
avaktiverar varningar som hörs när
du närmar dig larmade positioner.
• Ljud – anger vilka typer av
varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.
55
Anpassa enheten
Ruttinställningar
Ruttberäkningen är baserad
på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för
en given rutt.
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute >
Beräkningsläge.
• Kortare tid – beräknar rutter som
går fortare att köra men som kan ha
längre körsträcka.
• Kortare väg – beräknar rutter med
kortare körsträcka men som kan ta
längre tid att köra.
• Mindre bränsle – beräknar rutter
som kan förbruka mindre bränsle
än de andra rutterna.
• Anvisad – beräknar rutter för
kortare tid, kortare väg och mindre
bränsle och visar dem på kartan
innan du väljer rutten.
56
• Fågelvägen – beräknar rutter
fågelvägen utan hänsyn till vägar.
Använda Anvisad
ruttberäkning
Med Anvisad ruttberäkning skapas
rutter i flera beräkningslägen och du
kan välja det läge du vill använda.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil >
nüRoute.
2. Tryck på Beräkningsläge >
Anvisad > Spara.
När du startar en rutt
beräknas rutten med hjälp av
beräkningslägena Kortare tid,
Kortare väg och Mindre bränsle.
En förhandsgranskning av varje typ
av rutt visas på skärmen.
3. Välj en ruttyp med pilarna.
4. Tryck på Kör!
nüLink! 1695 Användarhandbok
Anpassa enheten
Undvika vägfunktioner
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil >
nüRoute > Undvikanden.
2. Välj vilka vägfunktioner du vill
undvika på rutterna.
3. Tryck på Spara.
Aktivera trafficTrends
Om trafficTrends
När funktionen myTrends är
aktiverad visas beräknad restid samt
trafikinformation för ofta använda
destinationer i navigeringsfältet högst
upp på kartan.
™
När funktionen trafficTrends
aktiveras använder enheten
trafikhistorikinformation för att
beräkna effektivare rutter. Olika rutter
kan beräknas utifrån trafiktrender för
aktuell veckodag eller utifrån tid på
dagen.
Trafikhistorikinformationen som
trafficTrends använder överförs till
Garmin när du ansluter enheten till
myGarmin med datorn. Gå till
http://my.garmin.com för mer
information.
nüLink! 1695 Användarhandbok
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil >
nüRoute > trafficTrends.
2. Tryck på Aktiverad.
3. Tryck på Spara.
Om myTrends™
Om du vill aktivera myTrendsinformation måste du lägga till dina
ofta använda destinationer i Favoriter.
När du vid flera tillfällen har
slutfört rutter till dina ofta använda
destinationer börjar myTrendsinformation visas i navigeringsfältet.
57
Anpassa enheten
Aktivera myTrends
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil >
nüRoute > myTrends.
2. Tryck på Aktiverad.
3. Tryck på Spara.
Skapa en rutt med myTrends
1. När myTrends-information visas i
navigeringsfältet kan du trycka på
navigeringsfältet om du vill visa
en ruttsammanfattning för den
föreslagna destinationen.
2. Tryck på Kör! om du vill påbörja
en rutt till den destinationen.
Navigeringsinställningar
för fotgängare
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Fotgängare.
58
• Begränsa gångavstånd –
kontrollerar hur mycket av
en kollektivtrafikrutt som ska
inkludera promenad.
• Kollektivtrafik – undviker valda
transportmedel.
• Tripplogg – visar resvägen på
kartan.
Undvika transportmedel
Transportmedel finns tillgängliga när
cityXplorer-kartor är inlästa.
Besök www.garmin.com om du vill
köpa cityXplorer-kartor.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Fotgängare >
Kollektivtrafik.
2. Tryck på det transportmedel du vill
undvika på rutterna.
3. Tryck på Spara.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Anpassa enheten
Visningsinställningar
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Skärm.
• Färgläge – ställer in en ljus
bakgrund (Dag), en mörk bakgrund
(Natt) eller växlar automatiskt
mellan de två alternativen
utifrån tiderna för soluppgång
och solnedgång för din aktuella
position (Auto).
• Ljusstyrka – ändrar skärmens
ljusstyrka. Om du minskar
ljusstyrkan kan du spara på
batterierna.
• Skärmtidsgräns – anger hur
skärmen ska stängas av automatiskt
om enheten är inaktiv under vald
tidslängd.
• Skärmbild – ta en bild av enhetens
skärm.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Ta skärmbilder
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Skärm > Skärmbild.
2. Tryck på Aktiverad.
3. Tryck på Spara.
4. Tryck på kameraikonen längst upp
till höger på skärmen så sparas en
bild av innehållet på skärmen.
Bilden sparas i bitmap-format i
mappen skärmbilder på enheten
(sidan 42).
59
Anpassa enheten
Språkinställningar
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Språk.
• Röstspråk – anger språk för
röstmeddelanden.
• Textspråk – anger språk för den
text som visas på skärmen.
Obs! Att textspråket ändras
innebär inte att språket i data som
användaren lagt in ändras.
• Knappsatsspråk – anger språk för
knappsatsen.
• Knappsatslayout – anger
knappsatslayouten.
60
Återställa till ursprungliga
enhetsinställningar
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg.
2. Tryck på en inställning.
> Återställ.
3. Tryck på
nüLink! 1695 Användarhandbok
Bilaga
Bilaga
Om GPS-satellitsignaler
Ikonen
längst upp till vänster i
statusfältet anger GPS-signalstyrkan.
När minst en av raderna är grön har
enheten hämtat satellitsignaler.
Ju fler gröna rader, desto starkare
GPS-signal. Om enheten inte tar emot
GPS-signaler visas ett rött x.
Information om felsökning av
satellitsökning finns på sidan 70.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Visa detaljerad GPSsignalinformation
1. Från programfältet trycker
du på Var är jag?.
2. Tryck på pratbubblan.
>
3. Tryck på
Satellitinformation.
Sköta om enheten
• Undvik att tappa enheten och
använd den inte i miljöer där det
finns stor risk för skakningar och
vibrationer.
• Utsätt inte enheten för vatten. Om
enheten kommer i kontakt med
vatten kan den sluta fungera.
• Förvara inte enheten där den kan
utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas
permanent.
• Använd aldrig ett hårt eller vasst
föremål på pekskärmen eftersom
den då kan skadas.
61
Bilaga
Rengöra enheten
Enheten är tillverkad av material
av hög kvalitet och kräver inte att
användaren underhåller den med annat
än rengöring.
• Du rengör enhetens ytterhölje (inte
pekskärmen) med en fuktig trasa
med milt rengöringsmedel och
torkar den torr.
• Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Rengöra pekskärmen
1. Använd vatten, isopropylalkohol
eller glasögonrengörare på en
mjuk, ren och luddfri trasa.
2. Torka försiktigt av pekskärmen.
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls
genom att lägga den och fästet
utom synhåll när den inte används.
62
• Förvara inte enheten i
handskfacket.
• Ta bort resterna efter sugfästet på
vindrutan.
• Registrera din produkt på
http://my.garmin.com.
• Använd funktionen Garmin Lock.
Aktivera Garmin Lock™
Om du glömmer din PIN-kod och
säkerhetsplats måste du skicka in
enheten till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med
en giltig produktregistrering eller ett
giltigt inköpskvitto.
1. Gå till din säkerhetsplats.
Kontrollera att enheten tar emot
satellitsignaler.
2. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
System > Garmin Lock >
Lås enheten.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Bilaga
3. Tryck på Aktiverad.
4. Tryck på Spara.
5. Ange en fyrsiffrig PIN-kod.
6. Tryck på Klar.
Varje gång du slår på enheten måste
du ange PIN-koden eller köra till
säkerhetsplatsen.
Hämta PIN-koden
Om du glömmer din PIN-kod och
säkerhetsplats måste du skicka in
enheten till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med
en giltig produktregistrering eller ett
giltigt inköpskvitto.
Kalibrera skärmen
Om pekskärmen inte svarar ordentligt
på dina kommandon bör du kalibrera
den.
1. Stäng av enheten.
2. Tryck på och håll ned det övre
vänstra hörnet av skärmen.
3. Starta enheten.
4. Fortsätt trycka på det övre vänstra
hörnet av skärmen i cirka 30
sekunder tills kalibreringssidan
visas.
5. Följ instruktionerna på skärmen.
Om säkerhetsplatsen
Säkerhetsplatsen är en plats där du
befinner dig ofta, till exempel ditt hem.
Om enheten har satellitsignaler och
du befinner dig på säkerhetsplatsen
behöver du inte ange PIN-koden.
nüLink! 1695 Användarhandbok
63
Bilaga
Rensa användardata
Meddelande
Med den här proceduren tar du bort all
information du själv har angett.
1. Tryck med fingret längst ned till
höger på enhetens skärm och slå
samtidigt på enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills ett
meddelande visas.
3. Om du vill rensa alla användardata
trycker du på Ja.
Alla ursprungliga inställningar
återställs.
Batteriinformation
i statusstapeln visas status för det
interna batteriet.
Låt batteriet laddas ur helt och
ladda sedan upp det helt för att öka
batterimätarens noggrannhet.
Avbryt inte uppladdningen förrän
enheten är fullt uppladdad.
64
Maximera batteriets livslängd
• I programfältet trycker du
på Inställningar > Skärm >
Ljusstyrka om du vill minska
bakgrundsbelysningen.
• I programfältet trycker du
på Inställningar > Skärm >
Skärmtidsgräns om du vill minska
längden på tidsgränsen.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
• Undvik att utsätta enheten för stark
hetta under lång tid.
Montera enheten på
instrumentbrädan
Meddelande
Klistret på tejpen för permanent
montering är extremt svårt att ta bort
efter att du har satt dit den.
En monteringsplatta medföljer
vissa enhetspaket. Använd
monteringsplattan till att fästa enheten
på instrumentbrädan på ett sätt som
nüLink! 1695 Användarhandbok
Bilaga
uppfyller gällande krav.
1. Rengör och torka instrumentbrädan
där du vill placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från fästtejpen
på plattans undersida.
3. Placera plattan på
instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från
monteringsplattans ovansida.
5. Placera sugfästet på
monteringsplattan.
6. För spaken nedåt (mot plattan).
Ta bort vaggan från fästet
1. Vrid vaggan till vänster eller höger.
2. Tryck på vaggans sockel om du vill
lossa kulan på fästet.
Ta bort sugkoppsfästet från
vindrutan
1. För spaken på sugkoppsfästet mot
dig.
2. Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Ta bort enheten och
fästet
Ta bort enheten från vaggan
1. Tryck fliken överst på vaggan
uppåt.
2. Luta enheten framåt.
nüLink! 1695 Användarhandbok
65
Bilaga
nüMaps Guarantee™
För att få en gratis kartuppdatering (om
tillgängligt) registrerar du din enhet på
http://my.garmin.com inom 60 dagar
efter att ha hämtat satelliter och börjat
använda enheten. Om du registrerar
över telefon eller väntar längre än
60 dagar efter att du börjat hämta
satelliter är du inte längre berättigad
till den kostnadsfria kartuppdateringen.
Mer information finns på
www.garmin.com/numaps.
nüMaps Lifetime™
För en engångssumma kan du få upp
till fyra kartuppdateringar per år under
enhetens livstid. För mer information,
gå till www.garmin.com och klicka på
Maps.
Köpa fler kartor
Du kan köpa kartor över andra
områden till enheten.
1. Gå till produktsidan för
enheten på Garmins webbplats
(www.garmin.com).
2. Klicka på fliken Kartor.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Om extrafunktioner
Du kan hämta ytterligare innehåll,
som egna intressanta platser, från
www.garmin.com/extras.
Egna intresseplatser är anpassade
punkter på kartan. De kan innehålla
varningslarm som meddelar dig när du
är i närheten av en angiven punkt eller
om du kör för fort.
Du kan skapa och hämta listor med
egna sevärdheter och installera dem
på enheten med programvaran
66
nüLink! 1695 Användarhandbok
Bilaga
Garmin POI Loader som finns på
www.garmin.com/products/poiloader.
Mer information finns i hjälpfilen för
POI Loader.
Söka efter extrafunktioner
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Extra.
2. Tryck på en kategori.
Garmin Travel Guide
Garmin Travel Guide innehåller
detaljerad information om platser som
restauranger och hotell. Om du vill
köpa ett tillbehör går du till
http://buy.garmin.com eller kontaktar
din lokala Garmin-återförsäljare.
Använda Garmin Travel Guide
1. Sätt i minneskortet som innehåller
Garmin Travel Guide i enheten.
2. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Extra.
nüLink! 1695 Användarhandbok
3. Tryck på namnet på din reseguide
för att öppna den.
Kontakta Garmins
produktsupport
Du kan kontakta Garmins
produktsupport om du har
frågor om produkten.
• I USA går du till www.garmin
.com/support eller kontaktar
Garmin USA per telefon på
(913) 397-8200.
• I Storbritannien kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. via telefon
på 0808 2380000.
• I Europa går du till www.garmin
.com/support och klickar på
Contact Support för inhemsk
supportinformation, eller kontaktar
Garmin (Europe) Ltd. per telefon
på +44 (0) 870 8501241.
67
Bilaga
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår online-registrering
redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Uppdatera programvaran
1. Anslut enheten till datorn med
micro-USB-kabeln.
Menyn AutoPlay öppnas.
2. Välj ett alternativ:
• Om du använder en dator
för att
dubbelklickar du på
öppna webbsidan myGarmin
Agent.
• Om du sitter vid en Mac®-dator
går du till www.garmin.com
/agent.
68
• Om menyn AutoPlay inte
öppnas går du till
www.garmin.com/agent.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
När du har installerat myGarmin Agent
uppmanas du att öppna Hem när du
ansluter enheten till datorn.
Hem kontrollerar enhetens aktuella
program och tillhandahåller ytterligare
information om enheten.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Bilaga
Specifikationer
Storlek (B × H × D): 14,02 × 8,76 ×
1,89 cm (5,52 × 3,45 × 0,74 tum)
Vikt: 231,6 gram (8,17 oz)
Skärm: 5,0 tum diagonalt, 480 ×
272 bildpunkter; liggande 64 K
ljusstark WQVGA TFT-skärm
med vit bakgrundsbelysning och
pekskärm
Hölje: Inte vattentätt (IPXO)
Temperaturintervall:
från 0 °C till 60 °C
(från 32 °F till 140 °F)
Laddningstemperatur:
från 0 °C till 45 °C
(från 32 °F till 113 °F)
Datalagring: Internminne och
löstagbart microSD-kort (tillval).
Data lagras utan tidsgräns.
Datorgränssnitt: USB 2.0 full
speed-masslagringsenhet
nüLink! 1695 Användarhandbok
Operativsystem: Garmin
Laddningstid: Upp till 4 timmar
Strömingång: Fordonsström med
medföljande 12 volts strömkabel
för fordon eller nätadapter
(tillval)
Effektförbrukning: 7 Watt max.
Batterilivslängd: Upp till 3 timmar
Batterityp: Ej utbytbart
uppladdningsbart litiumjonbatteri
GPS-mottagare: Högkänslig med
HotFix™
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sekund
Kall: < 38 sekunder
Fabriksåterställning: < 45
sekunder
*Medelvärde för stationär mottagare
med fri sikt.
69
Bilaga
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min enhet får
aldrig kontakt med
satellitsignaler.
Se till att GPS-simulatorn är avstängd.
1. På huvudmenyn trycker du på Inställningar > System >
Allmänt > GPS-simulator > Av.
2. Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
3. Var stillastående i flera minuter.
Enheten laddas inte i
fordonet.
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i
strömuttaget.
Enheten kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C (mellan 32 °F
och 113 °F). Om enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm
miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar
Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska
laddningen ganska fort. bakgrundsbelysningen. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm > Ljusstyrka.
Hur rensar jag alla
användardata?
1. Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre högra hörn samtidigt
som du slår på enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas.
3. Om du vill rensa alla användardata trycker du på Ja.
Det verkar inte som om Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta
batterimätaren visar rätt. uppladdningsprocessen).
Pekskärmen fungerar
inte när jag trycker på
den.
70
Kalibrera pekskärmen enligt beskrivningen på sidan 63.
nüLink! 1695 Användarhandbok
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Hur kan jag kontrollera
om enheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av en enhet
ansluten till en dator. Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter
visas i Den här datorn.
Datorn identifierar inte 1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
att enheten är ansluten. 2. Stäng av enheten.
3. Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
Enheten startas automatiskt och USB-masslagringsläget
aktiveras.
Det finns inga nya
borttagbara enheter i
listan med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det
eventuellt uppstå problem i Windows när enhetsbokstäver
ska tilldelas din diskenhet. Mer information om hur du ansluter
diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet. Kontrollera att
enheten är ansluten till en USB-port och inte till en USB-hubb.
Hur hittar jag
restauranger nära
hotellet jag kommer att
bo på i framtiden?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
På huvudmenyn trycker du på Vart? >
> Nära.
Tryck på En favoritdestination.
Tryck på ett mål.
Tryck på Intressant plats > Mat och dryck.
Tryck på en kategori. Enheten söker efter platser nära hotellet.
Tryck på en restaurang.
Telefonen ansluter inte
till enheten.
•
På huvudmenyn trycker du på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth. Kontrollera att Bluetooth är inställt på Till.
Se till att telefonen är påslagen och befinner sig inom ca
10 meter (33 fot) från enheten. Se www.garmin.com/bluetooth
för mer hjälp.
•
nüLink! 1695 Användarhandbok
71
Index
Index
Symboler
2D-, 3D-kartbild 55
A
adress
vita sidor 10
aktuell plats, spara 16
ändra ett platstelefon­
nummer 12
anpassa enheten 53–59
användardata, ta bort 64
anvisad, ruttdragning 56
avstickare 9
B
bakgrundsfärg 59
batteri 64
bensinpriser 15
betygsätta en intressant
plats 12
bildvisare 50
Bluetooth 31–35
para ihop med
telefon 31
72
bränsleekonomi­
information 47
bränslepriser 15
byta namn på resor 18
C
Ciao!
aktivera 36
avvisa inbjudan 38
bjuda in via
e-postadress 39
bjuda in via
telefonnummer 38
dölja plats 38
status 37
ta bort en vän 40
visa vänner 39
cityXplorer-kartor 7
D
datahantering 41
dator, ansluta 42
diakritiska tecken 6
E
ecoRoute 44
ecoChallengepoäng 46
kalibrera bränsleeko­
nomi 45
körsträckerapport 47
egna intressanta platser 66
engelska mil 53
enhet
ladda 3
montering 64
nollställa 5
rengöra 62
enhets-ID 53
enhetsomräkning 52
erbjudanden 27
extrafunktioner 66–67
F
fågelvägen, navigera 8
fågelvägen, rutt 56
fartbegränsningsikon 21
nüLink! 1695 Användarhandbok
Index
fartkameror 29
rapportering 30
stänger av 30
tillgänglighet 30
Favoriter 16, 17
filer
filformat som kan
användas 41
ta bort 43
filformat som kan
användas 41
filmtider 15
flyginformation, visa 49
fordonsikon 54
fordonsprofil 47
förvara enheten 61
G
Garmin Travel Guide 67
geocaching 20
GPS
av/på 53
om GPS 61
H
hem
ange en plats 12
Hjälp 44
I
inställningar 53–60
intressant plats
POI loader 41
J
JPEG-bildfiler 41
K
kalkylator 52
karta
detaljnivå 54
fotgängare 24
lägga till 66
visa 54
kartor
bläddra 19
zooma 19
kilometer 53
nüLink! 1695 Användarhandbok
knappsats 6
layout 60
språkläge 6, 60
kollektivtrafik
alternativ 24
stadskartor 7, 24, 58
kommande evenemang 15
konvertera
enheter 52
valuta 51
koordinater 20
Kör!–sidan 11
kör hem 13
körsträckerapport 47
Kurs upp 55
L
ladda enheten 3
lägesikon 54
låsa
skärmen 4
latitud 20
litiumjonbatteri 64, 69
73
Index
ljudversion 53
ljusstyrka 4
lokala evenemang 15
longitud 20
M
MapSource 41, 66
måttenheter, konvertera 52
minneskort 41
installera 41
montering
på instrument­brädan 64
ta bort från fäste 65
myGarminmeddelanden 29
myGarmin Agent 42
myTrends 57
N
nästa sväng 23
navigationsläge för
fotgängare
inställningar 58
söka efter intressanta
platser 7
74
undvika
transportmedel 58
navigering 21
fågelvägen 8
inställningar 54
nollställa
din enhet 5
maxfart 22
trippdata 22
nüLink!-tjänsterna 28
bränslepriser 15
Ciao! 36
filmtider 15
Flygstatus 49
kontostatus 28
lokala evenemang 15
myGarmin 29
väder 48
valutaomräknare 51
vita sidor 14
nüMaps Guarantee 66
nüRoute 56
O
omberäkna rutter 9
överföra filer 42
P
para ihop en
mobiltelefon 31
parkering 15
pekskärm
kalibrera 63
rengöra 62
PIN-kod
Bluetooth 31
POI-betyg 12
programvara
uppdatera 68
version 53
R
rapportera kartfel 11
redigera
destinationer 18
sparade resor 18
nüLink! 1695 Användarhandbok
Index
registrera 62
rensa senast hittade
platser 14
reseplanerare 17
schemalägga 18
sparade resor 18
ringa upp
hem 35
historik 34
samtal väntar 33
svara på 32
röstmeddelande 33
röstspråk 60
röstuppringning 35
rutter
anvisad 56
fågelvägen 8, 56
stoppa 9
S
säkerhet
plats 63
senast hittade platser 14
Sida för visning av
korsningar 23
simulera en rutt 53
skärm
ljusstyrka 59
skärmbilder 59
skärmknappsats 6
skicka till GPS 19
sköta om enheten 61
söka efter din
parkeringsplats 16
söka efter en korsning 16
söka efter intressanta platser
efter adress 10
efter kategori 6
efter koordinater 20
efter postnummer 10
genom att stava
namnet 7, 13
i fotgängarläge 7
senast valda platser 14
sparade platser
(Favoriter) 17
söka efter parkering 15
söka efter platser
använda kartan 19
nüLink! 1695 Användarhandbok
söka i ett annat område 13
söka på kartan 19
spara
aktuell plats 16
hittade platser 17
specifikationer 69
språkinställningar 60
stadskartor 4, 7, 24, 58
startbild 50
stöld, sätt att undvika 62
svänglista 22
systeminställningar 53
T
ta bort
resor 18
tecken 6
ta bort fästet 65
ta bort från vaggan 65
ta bort sugfästet 65
telefonbok 34
textspråk 60
tidszon 53
trafik 25–27
trafficTrends 57
75
Index
transportläge 4
trippinformation 22
tyst
ljud 5
U
undvika
vägtyper 57
uppdatera
kartor 66
programvara 68
utgång, ljud 5
Y
ytterligare kartor 66
Z
zooma 19
V
väder
annan plats 48
radar 49
valutaomräknare 51
Var är jag? 44
världsklocka 51
varningar
säkerhetskamera 29
Vart? 10–20
verktyg 44–49
visningsinställningar 59
volym 5
76
nüLink! 1695 Användarhandbok
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.
0682
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Augusti 2010
Artikelnummer 190-01200-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising