Garmin | nuLink!1695,GPS,NA,Avis | User guide | Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Podręcznik użytkownika

Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Podręcznik użytkownika
nüLink! 1695
™
Podręcznik użytkownika
01102436
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Numer modelu: 01102436
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej
części tego podręcznika nie można powielać, kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać
ani przechowywać na jakimkolwiek nośniku pamięci, w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej
wyraźnej pisemnej zgody firmy Garmin. Firma Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie jednej
kopii tego podręcznika na dysk twardy bądź inny elektroniczny nośnik pamięci w celu jego przeglądania
oraz na wydrukowanie jednej kopii tego podręcznika lub jego korekty, pod warunkiem, iż elektroniczna
bądź wydrukowana kopia tego podręcznika będzie zawierała pełen tekst niniejszej informacji o prawach
autorskich. Rozpowszechnianie tego podręcznika lub jego korekty w celach handlowych bez zezwolenia
jest surowo wzbronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez
konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową
firmy Garmin (www.garmin.com), aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające, dotyczące
użytkowania i funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.
Garmin®, logo Garmin oraz MapSource® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. myGarmin™, myGarmin Agent™,
Garmin Lock™, Hotfix™, nüLink!™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, ecoRoute™, cityXplorer™,
trafficTrends™, myTrends™, nüRoute™ oraz Ciao!™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin
podlega warunkom licencji. microSD™ jest znakiem towarowym firmy SanDisk lub jej oddziałów.
Windows® oraz Windows NT® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Mac® jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Spis treści
Spis treści
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem................................. 1
Informacje o urządzeniu...........................1
Korzystanie z menu głównego.................1
Informacje o pasku narzędzi menu
głównego...............................................2
Konfigurowanie urządzenia......................2
Środki transportu......................................4
Regulowanie jasności ekranu...................4
Blokowanie ekranu...................................5
Wyłączanie urządzenia.............................5
Resetowanie urządzenia..........................5
Regulowanie głośności.............................5
Korzystanie z ekranów.............................5
Korzystanie z klawiatury ekranowej.........6
Informacje o punktach szczególnych.......6
Nawigowanie poza drogami.....................8
Korzystanie z objazdu..............................9
Zatrzymywanie trasy................................9
Korzystanie ze strony Jedź!................... 11
Ustawianie pozycji domowej..................12
Wyświetlanie listy ostatnio
znalezionych pozycji............................14
Wyszukiwanie celu podróży za
pomocą spisu telefonów......................14
Wyszukiwanie cen paliw.........................15
Sprawdzanie godzin seansów
filmowych.............................................15
Wyszukiwanie wydarzeń lokalnych........15
Wyszukiwanie parkingów.......................15
Wyszukiwanie skrzyżowania..................16
Informacje o Ulubionych.........................16
Planowanie podróży...............................17
Korzystanie z przycisków mapy.............19
Przeglądanie mapy przez dotykanie
ekranu.................................................19
Wysyłanie znalezionych miejsc do
urządzenia...........................................19
Symulowanie trasy do pozycji................20
Wprowadzanie współrzędnych...............20
Wyszukiwanie pozycji.................. 10
Wyszukiwanie adresu.............................10
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
iii
Spis treści
Informacje o stronach map......... 21
Wyświetlanie mapy podczas
podróży................................................21
Wyświetlanie informacji o podróży.........22
Wyświetlanie listy zwrotów ....................22
Wyświetlanie następnego zwrotu...........23
Wyświetlanie widoku skrzyżowania........23
Korzystanie z mapy do nawigacji
pieszej.................................................24
Informacje o utrudnieniach
drogowych.................................... 25
Informacje o ikonie utrudnień
drogowych...........................................25
Informacje o ruchu drogowym na
danej trasie..........................................26
Wyświetlanie mapy ruchu.......................26
Wyszukiwanie opóźnień przez korki.......26
Wyłączanie funkcji utrudnień
drogowych . ........................................27
Informacje o ofertach..............................27
Informacje o Usługach
nüLink!........................................... 28
Zakup dodatkowych usług nüLink!.........28
Sprawdzanie stanu konta w Sklepie
nüLink!.................................................28
Odnowienie usług nüLink!......................29
iv
Wyświetlanie wiadomości
myGarmin............................................29
Informacje o kamerach
monitorujących....................................29
Informacje o funkcjach
głośnomówiących........................ 31
Parowanie przy użyciu ustawień
telefonu................................................31
Odbieranie połączenia . .........................32
Korzystanie z urządzenia podczas
połączenia telefonicznego . ................33
Uzyskiwanie dostępu do menu
Telefon.................................................33
Informacje o serwisie Ciao!™. ..... 36
Sieci powiązane z serwisem Ciao!.........36
Włączanie serwisu Ciao!........................36
Informacje o liście znajomych
Ciao!....................................................36
Aktualizacja statusu Ciao!......................37
Aktualizacja statusu Ciao! w portalach
społecznościowych..............................37
Zmiana widoczności w serwisie
Ciao!....................................................38
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Spis treści
Akceptowanie i odrzucanie
zaproszeń Ciao!..................................38
Zapraszanie znajomego przez
numer telefonu....................................38
Zapraszanie znajomego przez
adres e-mail.........................................39
Wyświetlanie informacji o znajomych
w Ciao!................................................39
Wyświetlanie pozycji znajomego............39
Usuwanie znajomego.............................40
Wyłączanie serwisu Ciao!.......................40
Zarządzanie danymi..................... 41
Zgodne typy plików.................................41
Informacje o kartach pamięci.................41
Podłączanie urządzenia do
komputera...........................................42
Przesyłanie plików do komputera...........42
Usuwanie plików z urządzenia...............43
Korzystanie z narzędzi................. 44
Uzyskiwanie dostępu do ustawień
urządzenia...........................................44
Wyświetlanie informacji o aktualnej
pozycji.................................................44
Korzystanie z Pomocy............................44
Informacje o ecoRoute™.........................44
Korzystanie z ecoRoute.........................45
Wyświetlanie informacji o pogodzie........48
Wyświetlanie informacji o lotach.............49
Korzystanie z przeglądarki zdjęć............50
Korzystanie z przelicznika walut.............51
Korzystanie z funkcji czasu na
świecie ...............................................51
Korzystanie z kalkulatora.......................52
Korzystanie z przelicznika
jednostek.............................................52
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
v
Spis treści
Dostosowywanie urządzenia....... 53
Ustawienia systemowe...........................53
Ustawienia nawigacji
samochodowej....................................54
Zmiana perspektywy mapy.....................55
Ustawienia punktów alarmowych...........55
Preferencje trasy....................................56
Informacje o funkcji trafficTrends™.........57
Informacje o funkcji myTrends™.............57
Ustawienia nawigacji pieszej..................58
Ustawienia wyświetlania.........................59
Ustawienia języka...................................60
Przywracanie domyślnych ustawień
urządzenia...........................................60
Załącznik....................................... 61
Montaż na desce rozdzielczej................64
Zdejmowanie urządzenia i uchwytu.......65
nüMaps Guarantee™..............................66
nüMaps Lifetime™...................................66
Zakup dodatkowych map.......................66
Informacje o dodatkach..........................66
Przewodnik Garmin Travel Guide...........67
Kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin.....................67
Rejestrowanie urządzenia......................68
Aktualizowanie oprogramowania............68
Dane techniczne.....................................69
Rozwiązywanie problemów....................70
Indeks............................................ 72
Informacje o sygnałach satelitarnych
GPS.....................................................61
Dbanie o urządzenie .............................61
Włączanie funkcji Garmin Lock™............62
Kalibracja ekranu....................................63
Usuwanie danych użytkownika..............64
Informacje o baterii . ..............................64
vi
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Informacje o urządzeniu
Korzystanie z menu głównego
 Ostrzeżenie
Należy zapoznać się z zamieszczonym w
opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa i
produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
➌
•
•
➍
➊
Przycisk zasilania
➋
Gniazdo kart microSD™
➌
Mikrofon
➍
Złącze Micro-USB
➋
➌ ➍ ➎
•
•
•
➊
➋
➊
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Dotknij ➊, aby znaleźć cel podróży.
Dotknij ➋, aby wyświetlić mapę.
Dotknij ➌, aby wykonać połączenie, gdy
urządzenie jest podłączone do zgodnego
telefonu komórkowego.
Więcej informacji można uzyskać na
stronie www.garmin.com/bluetooth.
Dotknij ➍, aby wyregulować głośność.
Dotknij ➎, aby skorzystać z narzędzi,
takich jak ustawienia, pomoc czy
prognoza pogody.
1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Informacje o pasku narzędzi
menu głównego
Ikona
Konfigurowanie urządzenia
Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj
poniższe czynności.
Opis
Stan sygnału GPS. Dotknij i przytrzymaj,
aby wyświetlić informacje o satelitach.
Stan funkcji Bluetooth® (Pojawia się
po nawiązaniu połączenia ze zgodnym
urządzeniem. Dotknij, aby zmienić
ustawienia Bluetooth).
Wskaźnik środka transportu. Dotknij, aby
wybrać środek transportu.
Aktualna godzina. Dotknij, aby zmienić
ustawienia czasu.
Bieżąca temperatura. Dotknij, aby
wyświetlić informacje o pogodzie.
Stan sygnału usług nüLink!.
Stan naładowania baterii.
1. Zamontuj urządzenie.
2. Naładuj urządzenie (strona 3).
3. Zlokalizuj satelity (strona 4).
Montowanie urządzenia
 Ostrzeżenie
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowojonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia
ciała lub produktu w wyniku wystawienia
baterii na działanie wysokich temperatur,
należy urządzenie zabierać ze sobą przy
wysiadaniu z samochodu albo przechowywać
w miejscu nienarażonym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
UWAGA
Przed zamontowaniem urządzenia
w samochodzie zapoznaj się z przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym informacje prawne
dotyczące montażu na szybie przedniej.
2
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
1. Zdejmij przezroczystą folię
z przyssawki ➊.
2. Umieść przyssawkę na przedniej szybie.
3. Przesuń dźwignię do tyłu, w kierunku
szyby.
4. Podłącz przewód zasilający z gniazda
zapalniczki ➋ do gniazda z tyłu
podstawki.
5. Zatrzaśnij podstawkę ➌ na ramieniu
przyssawki.
➊
➌
8. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby
zatrzasnęło się na swoim miejscu.
Ładowanie urządzenia
Ładuj urządzenie przez przynajmniej
4 godziny przed korzystaniem z niego na
zasilaniu bateryjnym.
Urządzenie można zasilać na trzy sposoby.
➋
6. Podłącz drugi koniec przewodu
zasilającego do gniazda zapalniczki
w samochodzie.
7. Umieść dolną część urządzenia
w podstawce.
•
•
•
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Podłącz przewód zasilający z gniazda
zapalniczki do uchwytu (po umieszczeniu
w nim urządzenia).
Podłącz kabel USB.
Podłącz zasilacz sieciowy (dostępny
w niektórych modelach urządzenia).
3
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Odbieranie sygnału z satelitów
W celu korzystania z funkcji nawigacji
dostępnej w urządzeniu konieczne jest
odebranie sygnału z satelitów.
1. Włącz urządzenie.
2. W razie potrzeby udaj się w teren otwarty,
z dala od wysokich budynków i drzew.
Odebranie sygnału z satelitów może potrwać
kilka minut.
Środki transportu
Tryb samochodu
Mapy cityXplorer można kupić na stronie
www.garmin.com.
Zmiana środka transportu
1. Dotknij ikony środka transportu.
2. Dotknij trybu.
3. Dotknij Zapisz.
Regulowanie jasności ekranu
Tryb pieszego
Urządzenie posiada możliwość wyboru środka
transportu do nawigacji. Wyznaczana trasa
jest obliczana na innych zasadach, zależnie od
wybranego środka transportu. Przykładowo
w trybie pieszego, po załadowaniu map
cityXplorer™, urządzenie oblicza trasę
4
przy uwzględnieniu środków transportu
publicznego, takich jak autobusy czy metro,
oraz dystans do pokonania pieszo. Mapy
cityXplorer nie są domyślnie dostępne
w urządzeniu.
1. Naciśnij i szybko zwolnij klawisz
zasilania.
2. Dotknij i przeciągnij pasek przewijania,
aby dostosować jasność ekranu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Blokowanie ekranu
1. Naciśnij i szybko zwolnij klawisz
zasilania.
2. Dotknij Zablokuj ekran, aby zapobiec
przypadkowemu uruchomieniu funkcji
przez dotknięcie ekranu.
Wyłączanie urządzenia
1. Naciśnij i szybko zwolnij klawisz
zasilania, aby wyświetlić opcje
dodatkowe:
2. Dotknij Zasilanie wył., aby wyłączyć
urządzenie. Urządzenie można także
wyłączyć, przytrzymując wciśnięty
klawisz zasilania przez 2 sekundy.
Regulowanie głośności
1. W menu głównym dotknij Głośność.
2. Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
Wyciszanie dźwięku
Dotknij kolejno Głośność > , aby
wyciszyć wszystkie dźwięki.
Korzystanie z ekranów
•
•
•
•
Resetowanie urządzenia
Dotknij , aby wyświetlić więcej opcji.
Dotknij i , aby wyświetlić więcej
informacji.
Dotknij i przytrzymaj i , aby
możliwe było szybsze przewijanie.
Naciśnij i przytrzymaj , aby szybko
powrócić do menu głównego.
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je
zresetować.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania
przez 10 sekund.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
5
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Korzystanie z klawiatury
ekranowej
UWAGA: Zapoznaj się z częścią
„Dostosowywanie urządzenia”, aby zmienić
układ klawiatury (strona 53).
•
•
•
•
•
•
•
6
Dotknij znaku na klawiaturze, aby
wprowadzić literę lub cyfrę.
Dotknij
, aby wprowadzić spację.
Dotknij następnego pola, aby przesunąć
kursor.
Dotknij , aby usunąć znak,
Dotknij i przytrzymaj , aby usunąć
cały wpis.
Dotknij , aby wybrać tryb języka
klawiatury.
Dotknij
, aby wprowadzić znaki
specjalne, takie jak znaki przestankowe.
Informacje o punktach
szczególnych
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia
zawierają miliony punktów szczególnych
(POI), takich jak restauracje, hotele czy
autousługi.
Wyszukiwanie punktów
szczególnych wg kategorii
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Pkty szczególne.
2. Dotknij kategorii.
3. W razie potrzeby dotknij podkategorii.
Porada: Aby zawęzić kryteria
wyszukiwania, dotknij , wpisz tekst
i dotknij Gotowe.
Lista elementów zostanie wyświetlona
obok aktualnej pozycji.
4. Dotknij elementu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Wyszukiwanie punktów
szczególnych poprzez literowanie
nazwy
Funkcja wyszukiwania lokalnego może być
niedostępna na niektórych obszarach lub
w niektórych krajach.
Wyszukiwanie punktów
szczególnych w trybie pieszego
W niektórych miastach można korzystać
z map cityXplorer w trybie pieszego, aby
wyznaczać trasy z wykorzystaniem środków
transportu publicznego.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Pkty szczególne >
Wyszukiwanie lokalne.
2. Podaj całą nazwę lub jej część.
3. Dotknij Gotowe.
4. Wybierz opcję:
• Dotknij wyniku wyszukiwania
lokalnego.
• Dotknij karty Garmin, aby
przeszukać mapy Garmin załadowane
do urządzenia.
5. Dotknij elementu.
Mapy cityXplorer można kupić na stronie
www.garmin.com.
1. Wybierz tryb pieszego (strona 4).
2. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd ? > Pkty szczególne.
3. Dotknij kategorii.
4. W razie potrzeby dotknij podkategorii.
5. Dotknij elementu.
6. Wybierz opcję:
• Dotknij Samochód, aby obliczyć
trasę, którą będziesz podróżować
pojazdem.
• Dotknij Pieszo, aby obliczyć trasę,
którą będziesz podróżować pieszo.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
7
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
•
Dotknij Transport publiczny
(jeśli jest dostępny), aby obliczyć
trasę, którą będziesz podróżować
z wykorzystaniem środków
transportu publicznego oraz pieszo.
7. Dotknij Jedź!.
Dodawanie punktów do aktywnej
trasy
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
dotknij , aby powrócić do menu
głównego.
2. Dotknij Dokąd?.
3. Dotknij kategorii.
4. W razie potrzeby dotknij podkategorii.
5. Dotknij celu podróży.
6. Dotknij Jedź! > Dodaj do bieżącej trasy,
aby dodać nowy cel podróży do aktywnej
trasy jako punkt szczególny, zwany także
punktem pośrednim.
8
Zmiana celu podróży aktywnej trasy
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
dotknij , aby powrócić do menu
głównego.
2. Dotknij Dokąd?.
3. Wyszukaj pozycję.
4. Dotknij Jedź! > Rozpocznij nową trasę.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji,
skorzystaj z funkcji Bezdroże.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja >
Samochód > nüRoute > Tryb
obliczania.
2. Dotknij kolejno Bezdroże > Zapisz.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Korzystanie z objazdu
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można
stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód,
takich jak prace drogowe.
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
dotknij , aby powrócić do menu
głównego.
2. Dotknij Objazd (lub Przelicz w trybie
pieszego).
Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest
jedyną rozsądną możliwością, urządzenie
może nie zaproponować objazdu.
Zatrzymywanie trasy
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
dotknij , aby powrócić do menu
głównego.
2. Dotknij Stop.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
9
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie pozycji
Menu Dokąd? oferuje kilka różnych kategorii,
których można użyć do wyszukiwania miejsc.
Informacje na temat wykonywania prostego
wyszukiwania można znaleźć na strona 6.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: W zależności od wersji
załadowanych do urządzenia map nazwy
przycisków i kolejność czynności mogą różnić
się od tych zamieszczonych poniżej.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Adres.
2. W razie potrzeby zmień województwo,
kraj lub region.
3. Dotknij Literuj miasto.
4. Podaj nazwę miasta.
5. Dotknij Gotowe.
10
6. W razie potrzeby dotknij miasta lub kodu
pocztowego.
UWAGA: Nie wszystkie mapy
umożliwiają wyszukiwanie kodów
pocztowych.
7. Wprowadź numer domu.
8. Dotknij Gotowe.
9. Podaj nazwę ulicy.
10. Dotknij Gotowe.
11. W razie potrzeby dotknij ulicy.
12. W razie potrzeby dotknij adresu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Wyszukiwanie pozycji
Korzystanie ze strony Jedź!
•
Strona Jedź! otwiera się po wybraniu pozycji.
➊ ➋
➌
➏
•
•
•
•
•
➎
➍
➐
Dotknij ➊, aby wybrać numer telefonu
do wybranej pozycji, gdy urządzenie jest
podłączone do telefonu, lub aby zapisać
wybraną pozycję w Ulubionych.
Dotknij ➋, aby przełączyć między
widokiem 2-wymiarowym i widokiem
3-wymiarowym.
Dotknij ➌, aby obrócić widok.
Dotknij ➍, aby wyświetlić więcej
informacji o danej pozycji.
Dotknij ➎, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
•
Dotknij ➏, aby powrócić do poprzedniej
strony.
Dotknij i przytrzymaj, aby powrócić do
menu głównego.
Dotknij ➐, aby utworzyć szczegółową
trasę do danego miejsca.
Zgłaszanie nieprawidłowego punktu
szczególnego
Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje
się nieaktualny lub nieprawidłowy punkt
szczególny, można pomijać tę pozycję
w kolejnych wyszukiwaniach.
1. Na stronie Jedź! dotknij dymku
informacyjnego.
2. Dotknij kolejno
> Zgłoś błąd > Tak.
Pozycja będzie pomijana w kolejnych
wyszukiwaniach.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
11
Wyszukiwanie pozycji
Edycja numeru telefonu punktu
szczególnego
Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje się
nieaktualny lub nieprawidłowy numer telefonu
punktu szczególnego, można dokonać edycji
numeru telefonu.
1. Na stronie Jedź! dotknij dymku
informacyjnego.
2. Dotknij kolejno
> Edytuj numer
telefonu.
3. Podaj numer telefonu.
4. Dotknij Gotowe.
Numer telefonu w urządzeniu zostanie
zaktualizowany.
Ocenianie punktu szczególnego
Gdy opcja jest dostępna, można wyświetlać
i zmieniać oceny wystawione punktowi
szczególnemu.
2. Dotknij gwiazdek, aby ocenić punkt
szczególny.
Ocena zostanie zaktualizowana w urządzeniu.
Ustawianie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca
najczęściej, można ustawić jako pozycję
domową.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Jedź do domu.
2. Wybierz opcję, aby ustawić pozycję
domową:
• Dotknij Podaj mój adres, aby
wprowadzić adres domowy.
• Dotknij Użyj aktualnej pozycji,
aby ustawić aktualną pozycję jako
pozycję domową.
1. Na stronie Jedź! dotknij dymku
informacyjnego.
Gdy opcja jest dostępna, ocena punktu
szczególnego jest wyświetlana w lewej
części na stronie Jedź!.
12
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Wyszukiwanie pozycji
•
Dotknij Ostatnio znalezione, aby
ustawić ostatnio znalezione miejsce
jako pozycję domową.
Jazda do domu
Przed rozpoczęciem nawigacji do domu trzeba
ustawić pozycję domową.
W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Jedź do domu.
Resetowanie pozycji domowej
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? >
> Ustal pozycję domową.
2. Dotknij opcji, aby zmienić swój adres.
Edytowanie pozycji domowej
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ulubione > Dom.
2. Dotknij Edytuj.
3. Dokonaj zmian.
4. Dotknij Gotowe.
Wyszukiwanie pozycji w innym
obszarze
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? >
> Blisko.
2. Dotknij obszaru wyszukiwania:
• Dotknij Aktualnej pozycji, aby
wyszukać miejsca w pobliżu
aktualnej pozycji.
• Dotknij Innego miasta, aby
wyszukać miejsca w pobliżu
podanego miasta.
• Dotknij Ostatniego celu, aby
wyszukać miejsca w pobliżu ostatnio
znalezionej pozycji.
• Dotknij Ulubionego celu, aby
wyszukać miejsca w pobliżu
ulubionego miejsca docelowego
trasy.
• Dotknij Aktualnej trasy, aby
wyszukać miejsca wzdłuż aktualnej
trasy.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
13
Wyszukiwanie pozycji
•
Dotknij Celu podróży, aby
wyszukać miejsca w pobliżu miejsca
docelowego trasy.
Wyświetlanie listy ostatnio
znalezionych pozycji
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich
50 znalezionych pozycji.
W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ostatnio znalezione.
Czyszczenie listy ostatnio
znalezionych pozycji
W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ostatnio znalezione >
Tak.
14
>
Wyszukiwanie celu podróży
za pomocą spisu telefonów
Spisy telefonów mogą być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Książka telefoniczna.
2. Wybierz opcję:
• Aby wyszukać informacje na
podstawie imienia i nazwiska, dotknij
Wg nazwy.
• Aby wyszukać informacje na
podstawie numeru telefonu, dotknij
Wg numeru telefonu.
3. Wpisz nazwisko lub numer telefonu.
4. Dotknij Gotowe.
5. W razie potrzeby dotknij elementu na
liście wyników wyszukiwania.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie cen paliw
Ceny paliw mogą być niedostępne na
niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
3. Dotknij jednego z najbliższych dni.
4. Dotknij Szukaj wg tytułu filmu lub
Wyszukaj wg nazwy kina.
5. Dotknij tytułu filmu lub nazwy kina.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ceny paliw.
2. Dotknij kolejno
> Typ paliwa.
Wyszukiwanie wydarzeń
lokalnych
3. Dotknij typu paliwa.
4. Dotknij Zapisz.
Zostanie wyświetlona lista cen paliw na
pobliskich stacjach benzynowych.
5. Dotknij stacji benzynowej.
Sprawdzanie godzin seansów
filmowych
Funkcja sprawdzania godzin seansów
filmowych może być niedostępna na
niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Godziny seansów filmowych.
2. Dotknij kolejno
> Wybierz dzień.
Informacje o wydarzeniach lokalnych mogą
być niedostępne na niektórych obszarach lub
w niektórych krajach.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Wydarzenia lokalne.
2. Dotknij kolejno
> Wybierz dzień.
3. Dotknij kategorii.
4. Dotknij wydarzenia.
Wyszukiwanie parkingów
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Parking > Znajdź parking.
2. Dotknij pozycji, w której znajduje się
parking.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
15
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
W momencie wyjęcia urządzenia z uchwytu
samochodowego, jeśli urządzenie jest
podłączone do zewnętrznego źródła zasilania,
zapisuje ono miejsce parkowania.
W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Parking > Ostatnie miejsce.
Wyszukiwanie skrzyżowania
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Skrzyżowanie.
2. Wybierz opcję:
• Dotknij Województwo lub państwo,
aby wybrać inny kraj, województwo
lub region.
• Dotknij Literuj miasto, aby podać
nazwę miasta.
• Dotknij Szukaj wszystko, aby
wyszukać wszystkie miasta
w wybranym kraju, województwie
bądź regionie.
16
3. Podaj nazwę pierwszej ulicy.
4. Podaj nazwę drugiej ulicy.
5. W razie potrzeby dotknij skrzyżowania na
liście.
Informacje o Ulubionych
Można zapisać miejsca w Ulubionych, aby
można je było szybko odnaleźć i wyznaczyć
do nich trasy. Pozycja domowa jest również
zapisana w Ulubionych.
Zapisywanie aktualnej pozycji
w Ulubionych
1. Dotknij ikony pojazdu na stronie Mapa.
2. Dotknij Zapisz.
3. Podaj nazwę.
4. Dotknij Gotowe.
Pozycja zostanie zapisana w Ulubionych.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Wyszukiwanie pozycji
Zapisywanie pozycji w Ulubionych
1. Wyszukaj pozycję (strona 6).
2. Na stronie Jedź! dotknij kolejno
>
Zapisz > OK.
Planowanie podróży
Wyszukiwanie ulubionych
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd?.
2. W razie potrzeby dotknij kategorii.
3. Dotknij zapisanej pozycji.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Planow. podróży.
2. Dotknij .
Edytowanie ulubionych
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ulubione.
2. Dotknij kategorii.
3. Dotknij elementu Ulubionych.
4. Dotknij dymku informacyjnego.
5. Dotknij kolejno
> Edytuj.
6. Wybierz opcję.
7. Edytuj informacje.
8. Dotknij Gotowe.
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży
można utworzyć i zapisać trasę z wieloma
celami podróży.
Dotknij Wybierz pozycję startową.
Znajdź lokalizację punktu startowego.
Dotknij Wybierz.
Dotknij , aby dodać do mapy
dodatkowe pozycje.
7. Dotknij Dalej.
8. Wpisz nazwę podróży.
9. Dotknij Gotowe.
3.
4.
5.
6.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
17
Wyszukiwanie pozycji
Tworzenie harmonogramu podróży
Funkcja Planowanie podróży pozwala ustalić
czas wyjazdu i czas trwania podróży.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Planow. podróży.
2. Dotknij podróży.
3. Dotknij pozycji.
4. Dotknij Czas wyjazdu (lub Czas
przybycia, jeśli pozycja nie jest
pierwszym postojem podczas podróży).
5. Dotknij daty i czasu.
6. Dotknij Zapisz.
7. Dotknij Czas trwania.
8. Określ ile czasu spędzisz w wybranej
pozycji.
9. Dotknij Zapisz.
10. W razie potrzeby powtórz kroki 2–7 dla
każdej pozycji.
18
Podróż wg zapisanego planu
podróży
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Planow. podróży.
2. Dotknij podróży.
3. Dotknij Jedź!.
Edytowanie zapisanej podróży
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Planow. podróży.
2. Dotknij podróży.
3. Dotknij .
4. Wybierz opcję:
• Dotknij Edytuj cele, aby dodać lub
usunąć pozycje.
• Dotknij Optymalizuj kolejność, aby
ułożyć pozycje w planie podróży
w najkorzystniejszej kolejności.
• Dotknij Usuń podróż, aby usunąć
całą podróż.
• Dotknij Zmień nazwę podróży, aby
zmienić nazwę podróży.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Wyszukiwanie pozycji
Korzystanie z przycisków
mapy
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Znajdź na mapie.
2. Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
• Dotknij
i , aby powiększać
i pomniejszać.
• Dotknij , aby przełączyć
między widokiem 2-wymiarowym
i widokiem 3-wymiarowym.
• Dotknij , aby obrócić widok.
Przeglądanie mapy przez
dotykanie ekranu
W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Znajdź na mapie.
• Dotknij obszaru na mapie, aby
wybrać pozycję.
Obok pozycji zostanie wyświetlony
dymek informacyjny.
• Dotknij mapy i przeciągnij ją, aby
zobaczyć inny obszar.
•
Dotknij dwukrotnie mapy, aby
powiększyć i wyśrodkować mapę na
danej pozycji.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
mapy
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Znajdź na mapie.
2. Dotknij pozycji.
Obok pozycji zostanie wyświetlony
dymek informacyjny.
3. Dotknij dymku informacyjnego.
4. Dotknij Jedź!.
Wysyłanie znalezionych
miejsc do urządzenia
Pozycje można wysłać do urządzenia
z różnych źródeł internetowych, w tym ze
strony http://connect.garmin.com.
1. Znajdź pozycję na obsługiwanej stronie
internetowej.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami
podanymi na stronie internetowej,
aby wysłać pozycję na swoje konto
myGarmin™.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
19
Wyszukiwanie pozycji
3. Podłącz urządzenie do komputera za
pomocą kabla USB (strona 42), aby
ręcznie przesłać pozycje do urządzenia.
Pozycje przesłane na konto myGarmin są
automatycznie przekazywane do Ulubionych
(strona 16) w urządzeniu za pośrednictwem
usługi nüLink!.
Symulowanie trasy do
pozycji
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > System >
Symulacja GPS > Wł. > Zapisz.
2. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Znajdź na mapie.
3. Dotknij obszaru na mapie.
4. Dotknij Jedź!.
20
Wprowadzanie
współrzędnych
Jeśli znasz współrzędne geograficzne celu
podróży, możesz za pomocą urządzenia
nawigować do tego celu, podając z szerokość
i długość geograficzną. Może to być
szczególnie przydatne podczas korzystania
z funkcji geocachingu.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Współrzędne.
2. Dotknij Format, aby określić odpowiedni
format współrzędnych mapy dla
używanego typu mapy.
3. Dotknij współrzędnej, którą chcesz
zmienić.
4. Podaj współrzędne.
5. Dotknij Gotowe.
6. Dotknij Dalej.
Współrzędne zostaną wyświetlone na
mapie.
7. Dotknij kolejno
> Ustal pozycję.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Informacje o stronach map
Informacje
o stronach map
Wyświetlanie mapy podczas
podróży
uwaga
W żadnym przypadku firma Garmin
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody przypadkowe, specjalne,
pośrednie lub wynikowe, w tym, lecz
nie ograniczając się do, szkody związane
z otrzymaniem mandatów lub pozwów,
powstałe w wyniku prawidłowego lub
nieprawidłowego użytkowania, braku
możliwości korzystania z produktu lub usterek
w produkcie. Niektóre państwa nie zezwalają
na wykluczenie szkód przypadkowych
lub wynikowych ani na ograniczenie
ważności gwarancji dorozumianych, toteż
powyższe ograniczenia mogą nie znajdować
zastosowania w konkretnym przypadku.
Trasa jest oznaczona karmazynową linią.
Flaga w szachownicę wskazuje cel.
Podczas podróży urządzenie kieruje
użytkownika do celu za pomocą komunikatów
głosowych, strzałek na mapie i wskazówek
kierunkowych wyświetlanych przy górnej
krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie
z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie
ponownie przelicza trasę i podaje nowe
wskazówki.
Podczas jazdy po głównych drogach może
zostać wyświetlona ikona ograniczenia
prędkości wskazująca ograniczenie prędkości
obowiązujące na danej drodze.
➊
➍
•
•
•
•
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
➋
➌
➏ ➐
➎ ➑ ➒
Dotknij ➊, aby wyświetlić następny zwrot
lub widok skrzyżowań.
Dotknij ➋, aby wyświetlić listę zwrotów.
Dotknij ➌, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
Dotknij ➍, aby powrócić do menu
głównego.
21
Informacje o stronach map
•
•
•
•
•
Dotknij ➎, aby zmienić pole danych.
Dotknij ➏, aby wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji.
Dotknij ➐ i przeciągnij mapę, aby
zobaczyć inny obszar.
Dotknij ➑, aby wyświetlić informacje
o podróży.
Dotknij ➒, aby zgłosić obecność kamery
monitorującej.
Wyświetlanie informacji
o podróży
PORADA: Jeśli w podróży występują częste
przerwy, należy pozostawiać włączone
zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony
w podróży.
Na mapie dotknij Prędkość.
Resetowanie informacji o podróży
1. Na mapie dotknij kolejno Prędkość > .
2. Wybierz opcję:
• Dotknij Zeruj dane podróży, aby
wyzerować informacje o podróży.
• Dotknij Zeruj maks. prędkość, aby
wyzerować prędkość maksymalną.
• Dotknij Zeruj podróż B, aby
wyzerować licznik.
Wyświetlanie listy zwrotów
Strona informacji o podróży wyświetla
bieżącą prędkość i umożliwia dostęp do
statystyk podróży.
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można
wyświetlić listę wszystkich zwrotów na
trasie oraz odległości pomiędzy kolejnymi
zwrotami.
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
dotknij paska tekstowego u góry mapy.
22
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Informacje o stronach map
Podczas podróży wyznaczoną trasą
dotknij wskaźnika zwrotów w lewym
górnym rogu, aby wyświetlić następny
zwrot.
2. Wybierz opcję:
• Dotknij zwrotu na stronie Lista
zwrotów, aby wyświetlić następny
zwrot.
• Dotknij kolejno
> Pokaż mapę,
aby wyświetlić całą trasę na mapie.
Wyświetlanie następnego
zwrotu
Wyświetlanie widoku
skrzyżowania
W niektórych modelach urządzeń widok
skrzyżowań wyświetla widok niektórych
zbliżających się skrzyżowań oraz informacje
o pasach ruchu, którymi należy się poruszać.
Podczas podróży wyznaczoną trasą
dotknij wskaźnika zwrotów w lewym
górnym rogu, aby wyświetlić widok
skrzyżowania.
Następny zwrot pokazuje zakręt na mapie,
a także dystans i czas pozostały do danego
zakrętu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
23
Informacje o stronach map
Korzystanie z mapy do
nawigacji pieszej
➊
➋
➌
➎
➊
➍
➎
W trybie pieszego trasa jest wyświetlana na
mapie dwuwymiarowej (2D).
•
•
•
•
•
24
Dotknij ➊, aby wyświetlić kolejny etap
podróży.
Dotknij ➋, aby wyświetlić wszystkie
etapy podróży.
Dotknij ➌, aby wyśrodkować mapę na
bieżącej pozycji.
Dotknij ➍, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
Dotknij ➎, aby zmienić pole danych.
Opcje transportu publicznego
Jeśli w urządzeniu są zainstalowane mapy
cityXplorer, urządzenie oblicza trasę
przy uwzględnieniu środków transportu
publicznego, takich jak autobusy czy metro,
oraz dystansu do pokonania pieszo.
Mapy cityXplorer można kupić na stronie
www.garmin.com.
Ikony , , , , , i oznaczają
metody nawigacji wykorzystywane
na poszczególnych odcinkach trasy.
Przykładowo, gdy zobaczysz ikonę , w tym
miejscu trasy wsiądź do autobusu.
Czarne punkty na mapie oznaczają przystanki
transportu publicznego na trasie podróży.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Informacje o utrudnieniach drogowych
Informacje
o utrudnieniach
drogowych
uwaga
Ikony ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują
z kierowcy obowiązku przestrzegania
wszelkich ograniczeń podawanych na znakach
drogowych i stosowania zasad bezpiecznej
jazdy w każdych okolicznościach. Firma
Garmin nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne mandaty lub pozwy będące
konsekwencją nieprzestrzegania przepisów
drogowych.
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą
być niedostępne na niektórych obszarach lub
w niektórych krajach.
Informacje o ikonie utrudnień
drogowych
Podczas odbierania informacji dotyczących
utrudnień w ruchu, na mapie jest wyświetlana
ikona utrudnień drogowych . Zmiana
koloru ikony ruchu drogowego wskazuje na
natężenie ruchu na trasie lub drodze, którą
aktualnie podróżujesz.
Kolor
Opis
Znaczenie
Zielony
Niskie natężenie
Ruch odbywa się
normalnie.
Żółty
Średnie natężenie
Ruch jest nieco
utrudniony.
Czerwony
Wysokie natężenie
Ruch jest znacznie
utrudniony lub
wstrzymany.
Szary
Brak danych
Dane o ruchu
drogowym
nie zostały
zaktualizowane.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
25
Informacje o utrudnieniach drogowych
Informacje o ruchu
drogowym na danej trasie
Wyświetlanie mapy ruchu
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch
drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia
na pobliskich drogach.
Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący
ruch i automatycznie optymalizuje trasę pod
kątem najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli
podczas nawigacji dojdzie do znacznych
opóźnień związanych z korkami, urządzenie
automatycznie ponownie przeliczy trasę.
1. Dotknij
na mapie.
2. Dotknij Mapa ruchu, aby zobaczyć na
mapie wypadki drogowe.
Mimo to trasa może przebiegać przez
obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją
alternatywne drogi.
Wyszukiwanie opóźnień
przez korki
Ręczne unikanie utrudnień na trasie
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą,
dotknij .
2. Dotknij Utrudnienia na trasie.
3. W razie potrzeby dotknij strzałek, aby
wyświetlić inne opóźnienia przez korki na
trasie.
> Unikaj.
4. Dotknij kolejno
26
1. Dotknij
na mapie.
2. Dotknij Wyszukaj ruch, aby wyświetlić
listę opóźnień przez korki.
3. Dotknij elementu na liście, aby
wyświetlić opóźnienia na drodze.
4. Jeśli występuje więcej niż jedno
opóźnienie, dotknij strzałek, aby
wyświetlić pozostałe opóźnienia.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Informacje o utrudnieniach drogowych
Wyłączanie funkcji utrudnień
drogowych
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > System >
Raportowanie pozycji > Wył.
2. Dotknij Zapisz.
Informacje o ofertach
Podczas odbierania informacji o utrudnieniach
w ruchu możesz odbierać oferty oraz kupony
związane z daną pozycją. Informacje o ruchu
drogowym oparte na reklamach są dostępne
wyłącznie w Ameryce Północnej.
Odbiornik komunikatów drogowych musi
być podłączony do zasilania zewnętrznego
oraz musi się znajdować w obszarze zasięgu,
aby można było odbierać informacje o ruchu
drogowym oparte na reklamach.
Wyświetlanie ofert
1. Dotknij oferty wyświetlanej na ekranie,
aby wyszukać najbliższą pozycję, która
jest z nią powiązana.
2. Jeśli w ofercie jest widoczna ikona,
dotknij jej na stronie Jedź!, aby otrzymać
numer tego kuponu.
3. Zapisz ten numer i pokaż go, gdy dotrzesz
do danego miejsca.
Wyświetlanie listy otrzymanych ofert
Dotknij kolejno Narzędzia > Oferty, aby
wyświetlić listę otrzymanych ofert.
Wyłączanie funkcji ofert
Aby wyłączyć oferty, należy wyłączyć funkcję
utrudnień drogowych.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > System >
Raportowanie pozycji > Wył.
2. Dotknij Zapisz.
 PRZESTROGA
Nie należy zapisywać numerów kuponów
w trakcie jazdy.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
27
Informacje o Usługach nüLink!
Informacje o Usługach
nüLink!
Zakup dodatkowych usług
nüLink!
Możesz wykupić dostęp do płatnej zawartości
nüLink! obejmującej m.in. kamery
monitorujące na żywo i radar pogodowy.
Usługi nüLink! mogą być niedostępne na
niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
Urządzenie obejmuje podstawową
subskrypcję nüLink!, która jest aktywowana
po pierwszym włączeniu urządzenia.
nüLink! umożliwiają uzyskiwanie bieżących
informacji dotyczących m.in. cen paliw czy
czasów lotów.
Aby korzystać z tych funkcji, należy posiadać
ważną subskrypcję nüLink!, a urządzenie musi
odbierać sygnał nüLink!.
Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.garmin.com/nulink.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Sklep nüLink!™.
2. Dotknij wybranej opcji, aby wyświetlić
więcej informacji.
3. Dotknij Aktualizuj, aby kupić płatną
zawartość internetową.
Sprawdzanie stanu konta
w Sklepie nüLink!
Użytkownik może sprawdzić stan subskrypcji
usług nüLink! obejmujący stan rozliczeń za
subskrypcję podstawową i płatną zawartość
internetową.
1. W menu głównym dotknij kolejno
>
Narzędzia > Sklep nüLink!™ >
Stan konta.
28
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Informacje o Usługach nüLink!
2. Dotknij elementu na liście, aby
wyświetlić szczegółowe informacje.
Odnowienie usług nüLink!
Po wygaśnięciu subskrypcji można ją odnowić
w celu dalszego korzystania z usług nüLink!.
1. W menu głównym dotknij kolejno
>
Narzędzia > Sklep nüLink!™ >
Stan konta.
2. Dotknij elementu na liście.
3. Dotknij Odnów.
4. Dotknij opcji zakupu.
5. Dotknij Kup.
6. Wpisz hasło do konta myGarmin.
Wyświetlanie wiadomości
myGarmin
Usługi nüLink! pozwalają otrzymywać
wiadomości z konta myGarmin.
Jeśli masz nieprzeczytane wiadomości, ich
liczba ukaże się w niebieskim owalu na ikonie
myGarmin.
Konto myGarmin może być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > myGarmin.
2. Naciśnij wiadomość.
Informacje o kamerach
monitorujących
Dla dostępnych obszarów urządzenie zawiera
pozycje setek kamer monitorujących.
Urządzenie będzie ostrzegać o zbliżaniu
się do miejsca kamery monitorującej oraz
powiadomi o zbyt szybkiej jeździe.
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy
region lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję.
Każdy z zakupionych regionów ma datę
ważności.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
29
Informacje o Usługach nüLink!
Dostępność kamer monitorujących
Informacje o kamerach monitorujących mogą
być niedostępne na niektórych obszarach lub
w niektórych krajach. Sprawdź ich dostępność
na stronie http://my.garmin.com. Informacje
o kamerach monitorujących nie są dostępne
w Szwajcarii. Informacje o kamerach
monitorujących są domyślnie wyłączone
w Niemczech i Austrii.
W niektórych krajach europejskich korzystanie z bazy danych kamer monitorujących może stanowić wykroczenie. Przed
rozpoczęciem korzystania lub włączeniem
funkcji bazy danych kamer monitorujących
należy zasięgnąć informacji na temat legalności takiego rozwiązania i ewentualnych
konsekwencji prawnych związanych z korzystaniem z takiej bazy danych w krajach,
w których będzie ona użytkowana.
Firma Garmin International i jej firmy
stowarzyszone nie biorą odpowiedzialności
za korzystanie z niniejszej bazy danych kamer
monitorujących. Firma Garmin International
i jej firmy stowarzyszone nie udzielają
jakiejkolwiek gwarancji co do dokładności
i kompletności bazy danych kamer
monitorujących.
30
Zgłaszanie kamer monitorujących
Użytkownicy mogą na bieżąco zgłaszać
obecność kamer monitorujących, w tym kamer
przejazdu na czerwonym świetle i radarów
policyjnych, w miarę ich napotykania.
Na mapie dotknij kolejno > Zgłoś
kamerę monitorującą.
UWAGA: Jeśli na ekranie nie widać
, można zgłosić obecność kamery
monitorującej, dotykając ikony
ograniczenia prędkości.
Informacja o umiejscowieniu kamery
monitorującej zostanie udostępniona innym
użytkownikom.
Wyłączanie funkcji kamer
monitorujących
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja >
Samochód > Alerty.
2. Odznacz pole Kamery monitorujące
Garmin.
3. Dotknij Zapisz.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Informacje o funkcjach głośnomówiących
Informacje o funkcjach
głośnomówiących
Aby korzystać z funkcji głośnomówiących,
należy sparować telefon z urządzeniem.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/bluetooth.
Parowanie przy użyciu
ustawień telefonu
Przed sparowaniem i połączeniem telefon
i urządzenie muszą zostać włączone
i umieszczone w odległości nie większej niż
33 stopy (10 m) od siebie.
1. Włącz moduł Bluetooth w telefonie
komórkowym.
2. W urządzeniu dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth >
Bluetooth.
3. Dotknij kolejno Włączone > Zapisz.
4. Dotknij kolejno Dodaj telefon > OK.
5. Wybierz telefon.
6. Dotknij OK.
7. W telefonie wprowadź numer PIN
połączeń Bluetooth dla urządzenia (1234).
Parowanie przy użyciu ustawień
urządzenia
1. W menu głównym urządzenia dotknij
kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Bluetooth > Telefon > .
2. Włącz moduł Bluetooth w telefonie
komórkowym.
3. Włącz tryb widoczności dla innych
urządzeń w telefonie.
UWAGA: Ustawienia te mogą być
dostępne w menu ustawień, menu
Bluetooth, menu połączeń lub menu
zestawu głośnomówiącego.
4. Dotknij OK w urządzeniu.
5. Wybierz telefon z listy urządzeń.
6. Dotknij OK w urządzeniu.
7. W telefonie wprowadź numer PIN
połączeń Bluetooth dla urządzenia (1234).
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
31
Informacje o funkcjach głośnomówiących
Informacje o sparowanych
urządzeniach
• Po wstępnym „sparowaniu”
oba urządzenia mogą łączyć się
automatycznie za każdym razem, gdy
zostaną włączone.
• Może być konieczne ustawienie
telefonu, aby automatycznie łączył się
z urządzeniem, gdy jest ono włączone.
• Po nawiązaniu połączenie między
telefonem i urządzeniem można
wykonywać połączenia telefoniczne.
• Po włączeniu urządzenie będzie
próbowało nawiązać połączenie
z ostatnim telefonem, z którym było
połączone.
32
Wybieranie numeru
Przed wybraniem numeru za pośrednictwem
urządzenia należy je sparować z telefonem.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Wybierz.
2. Wprowadź numer.
3. Dotknij Wybierz.
Odbieranie połączenia
Gdy nadejdzie połączenie, zostanie
wyświetlone okno Połączenie przychodzące.
•
•
Dotknij Odbierz, aby odebrać połączenie.
Dotknij Ignoruj, aby zignorować
połączenie.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Informacje o funkcjach głośnomówiących
Korzystanie z urządzenia
podczas połączenia
telefonicznego
W trakcie połączenia telefonicznego na mapie
pojawia się , a w menu głównym pojawia
się Telefon. w zależności od wyglądu ekranu
w urządzeniu ikona Trwa rozmowa może
wyglądać inaczej.
1. Dotknij
na mapie.
2. Wybierz opcję:
• Dotknij Użyj telefonu, aby
wyłączyć urządzenie i kontynuować
połączenie.
• Dotknij Klawiatura, aby wyświetlić
stronę klawiatury, która umożliwia
korzystanie z automatycznych
systemów, takich jak poczta głosowa.
• Dotknij Wycisz, aby wyłączyć
mikrofon.
• Dotknij Zakończ, aby zakończyć
połączenie.
Korzystanie z połączeń
oczekujących
Gdy w trakcie rozmowy telefonicznej
nadejdzie drugie połączenie, zostanie
wyświetlone okno Połączenie przychodzące.
1. Dotknij .
2. Dotknij Przełącz na.
3. Po zakończeniu rozmowy, dotknij
Zakończ, aby się rozłączyć.
Nie spowoduje to rozłączenia
zawieszonego połączenia.
Uzyskiwanie dostępu do
menu Telefon
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
W menu głównym dotknij Telefon.
UWAGA: Nie wszystkie telefony
obsługują funkcje menu Telefon
zapewniane przez urządzenie.
33
Informacje o funkcjach głośnomówiących
Informacje o spisie telefonów
Przy każdym połączeniu urządzenia
z telefonem do urządzenia jest automatycznie
ładowany spis telefonów. Spis telefonów może
być dostępny dopiero po kilku minutach.
Funkcja transferu spisu telefonów nie jest
dostępna we wszystkich telefonach.
Korzystanie ze spisu telefonów
1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Spis telefonów.
2. Dotknij pozycji w spisie telefonów
(kontaktu), którego numer chcesz wybrać.
Wybieranie numeru telefonu punktu
szczególnego
1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Punkty szczególne.
2. Wyszukaj punkt szczególny, którego
numer chcesz wybrać.
3. Dotknij Połącz lub dotknij numeru
telefonu.
34
Wybieranie numeru
1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Wybierz.
2. Wprowadź numer.
3. Dotknij Wybierz.
Wyświetlanie historii połączeń
Przy każdym połączeniu telefonu
z urządzeniem historia połączeń jest
automatycznie przesyłana do urządzenia.
Transfer tych danych do urządzenia może
potrwać kilka minut.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Historia połączeń.
2. Dotknij kategorii.
Połączenia uporządkowane są
chronologicznie. Ostatnio wykonane
rozmowy znajdują się na górze listy.
3. Dotknij wybranego wpisu.
4. Dotknij Wybierz.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Informacje o funkcjach głośnomówiących
Podawanie własnego numeru
telefonu
Można podać numer telefonu, pod który
urządzenie zadzwoni w przypadku dotknięcia
Dzwoń do domu.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Dzwoń do domu.
2. Dotknij Podaj numer telefonu.
3. Podaj numer telefonu.
4. Dotknij Gotowe > Tak.
Urządzenie wybierze Twój numer
telefonu domowego.
Dzwonienie do domu
W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Dzwoń do domu.
Nawiązywanie połączeń za pomocą
wybierania głosowego
Zanim będzie można nawiązywać połączenia,
wymawiając nazwę kontaktu, telefon może
wymagać „ćwiczeń” w rozpoznawaniu
poleceń głosowych. Zapoznaj się z instrukcją
obsługi telefonu.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Wybieranie głosowe.
2. Wymów nazwę kontaktu.
Sprawdzanie poziomu baterii i mocy
sygnału w telefonie
W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Status telefonu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
35
Informacje o serwisie Ciao!
Informacje o serwisie
Ciao!™
Po włączeniu funkcji Ciao! sieć lub sieci,
w których będziesz zarejestrowany, pojawiają
się w warunkach korzystania z usługi.
Serwis Ciao! co pewien czas wysyła
informację o Twojej pozycji do naszych
sieci partnerskich i pobiera dane o ostatniej
lokalizacji Twoich znajomych. Aplikacja
wysyła Twoją pozycję tylko wtedy, gdy
wydasz odpowiednie polecenie, chyba
że uaktywniono funkcję aktualizacji
automatycznych. Więcej informacji można
uzyskać na stronie www.garmin.com/nulink.
Serwis Ciao! może być niedostępny na
niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
Sieci powiązane z serwisem
Ciao!
 PRZESTROGA
Należy zachować ostrożność, udostępniając
informacje o swojej pozycji innym osobom.
Serwis Ciao! może obsługiwać wiele sieci
społecznościowych opartych na lokalizacji.
Włączanie serwisu Ciao!
Przed włączeniem funkcji Ciao! należy
najpierw zarejestrować swoje urządzenie
(strona 68).
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ciao! > Akceptuj.
2. Korzystając z komputera, przejdź na
stronę, której adres ukazał się na ekranie
urządzenia, i przeczytaj warunki usługi.
3. Dotknij Kontynuuj, aby zaakceptować
Warunki usługi.
Informacje o liście znajomych
Ciao!
Po uruchomieniu Ciao! ukazuje się lista
znajomych.
Jeśli otrzymujesz uaktualnienia od znajomego, dystans i kierunek do znajomego
ukazuje się po prawej stronie ekranu.
Status znajomego ukazuje się poniżej imienia
znajomego. Jeśli otrzymujesz uaktualnienia
od znajomego, ukazuje się komunikat
36
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Informacje o serwisie Ciao!
o statusie napisany przez znajomego. Jeśli nie
otrzymujesz uaktualnień od znajomego, mogą
ukazać się następujące komunikaty.
•
•
•
Zaproszony — zaprosiłeś znajomego,
ale osoba ta nie zaakceptowała jeszcze
zaproszenia.
Oczekujący — znajomy zaprosił cię,
ale jeszcze nie zaakceptowałeś jego
zaproszenia.
Ukryty — znajomy czasowo wyłączył
uaktualnienia.
Aktualizacja statusu Ciao!
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ciao! > > Aktualizuj.
2. Wpisz komunikat o statusie zawierający
maksymalnie 255 znaków.
3. Dotknij Gotowe.
Aktualizacja statusu
Ciao! w portalach
społecznościowych
UWAGA: Aby móc przesyłać informacje
o statusie do portali społecznościowych
za pomocą serwisu Ciao!, należy najpierw
wprowadzić je i skonfigurować na stronie
myGarmin.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ciao! > >
>
Ustawienia publikowania.
2. Dotknij portalu społecznościowego, do
którego chcesz przesłać swój status.
3. Dotknij Gotowe.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
37
Informacje o serwisie Ciao!
Zmiana widoczności
w serwisie Ciao!
Zapraszanie znajomego przez
numer telefonu
Możesz zdecydować, czy chcesz wysyłać
aktualizacje aktualnej pozycji do znajomych
Ciao! poprzez zmianę ustawienia swojej
widoczności.
•
•
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ciao! > >
> Ukryj >
Tak.
Znajomi nie będą mogli wyświetlać
Twojej pozycji ani informacji o statusie.
Dotknij kolejno
> Pokaż > Tak, aby
ponownie udostępnić te informacje.
Akceptowanie i odrzucanie
zaproszeń Ciao!
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ciao!.
2. Dotknij nazwy znajomego, od którego
otrzymałeś zaproszenie.
3. Dotknij Akceptuj lub Odrzuć.
38
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > > Zaproś przez numer
telefonu.
2. Podaj nazwę państwa, w którym znajduje
się znajomy.
3. Dotknij państwo.
4. Dotknij Zapisz.
5. Podaj numer telefonu we właściwym
formacie dla wybranego państwa.
Na przykład, dla Stanów Zjednoczonych,
wpisz 10-cyfrowy numer telefonu
zawierający kod obszaru.
6. Dotknij Gotowe.
7. Dotknij Wyślij zaproszenie.
Zaproszony znajomy pojawi się na
liście znajomych. Aby móc oglądać
pozycję znajomego musi on najpierw
zaakceptować Twoje zaproszenie.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Informacje o serwisie Ciao!
Zapraszanie znajomego przez
adres e-mail
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ciao! > > Zaproś przez
adres e-mail.
2. Podaj adres e-mail, który znajomy
zarejestrował w serwisie Ciao!.
3. Dotknij Gotowe.
Zaproszony znajomy pojawi się na
liście znajomych. Aby móc oglądać
pozycję znajomego musi on najpierw
zaakceptować Twoje zaproszenie.
Wyświetlanie informacji
o znajomych w Ciao!
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ciao!. Zostanie wyświetlona
lista znajomych.
2. Dotknij znajomego na liście.
Wyświetlanie pozycji
znajomego
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ciao!.
2. Dotknij znajomego na liście.
3. Wybierz opcję:
• Dotknij kolejno
> Pokaż mapę,
aby wyświetlić pozycję znajomego
na mapie.
• Dotknij kolejno
> Zapisz,
aby zapisać pozycję znajomego
w Ulubionych.
• Dotknij Jedź!, aby rozpocząć podróż
trasą do pozycji znajomego.
• Dotknij Połącz, aby zadzwonić do
znajomego z podłączonego telefonu
komórkowego (strona 31).
• Jeśli symulacja GPS jest włączona,
dotknij Ustal pozycję, aby ustawić
pozycję znajomego jako swoją
aktualną pozycję.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
39
Informacje o serwisie Ciao!
Usuwanie znajomego
Wyłączanie serwisu Ciao!
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ciao!.
2. Dotknij znajomego na liście.
3. Dotknij kolejno
> Usuń.
UWAGA
Jeśli wyłączysz serwis Ciao!, zostaniesz
wyrejestrowany z serwisu Ciao! i sieci
partnerskich, a wszyscy znajomi! i dane
z serwisu Ciao! zostaną usunięte z urządzenia.
4. Dotknij Tak.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ciao! > .
2. Dotknij kolejno
> Wyłącz Ciao! >
Tak.
Aby zatrzymać wymianę informacji
o lokalizacji, można usunąć znajomego
z Ciao!.
40
Możesz wyłączyć serwis Ciao! w urządzeniu,
jeśli nie chcesz z niego korzystać.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Zarządzanie danymi
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne
pliki, np. pliki obrazów JPEG. Urządzenie
jest wyposażone w gniazdo kart pamięci,
umożliwiające zwiększenie pamięci na
potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne
z systemem operacyjnym Windows® 95,
98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS 10.3
i wcześniejszymi.
Zgodne typy plików
Urządzenie obsługuje wiele typów plików.
•
•
•
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u
sprzedawcy produktów elektronicznych lub
karty ze szczegółowymi mapami MapSource
u dealera firmy Garmin. Karty pamięci
można używać nie tylko do przechowywania
map i zapisywania danych, ale także do
przechowywania plików, np. map, zdjęć,
geocache'ów, tras, waypointów i własnych
punktów POI.
Wkładanie karty pamięci
1. Włóż kartę pamięci do gniazda.
2. Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Pliki obrazów JPG.
Mapy i pliki punktów GPX z aplikacji
MapSource® (strona 66).
Pliki GPI własnych punktów POI
z programu Garmin POI Loader
(strona 66).
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
41
Zarządzanie danymi
Podłączanie urządzenia do
komputera
1. Podłącz większy koniec kabla USB do
portu USB komputera.
2. Podłącz złącze micro-USB do urządzenia.
Zostanie wyświetlony usługa myGarmin
Agent™. Usługa ta monitoruje
porty USB komputera i umożliwia
szybkie sprawdzenie, czy dostępne są
aktualizacje.
W komputerze pojawią się dwie
dodatkowe pozycje. Pierwsza pozycja to
pamięć wewnętrzna urządzenia. Druga
pozycja to karta pamięci.
UWAGA: Niektóre komputery
z wieloma dyskami sieciowymi mogą nie
wyświetlać dysków urządzenia. Zapoznaj
się z zasobami pomocy dostępnymi
w systemie, aby dowiedzieć się, jak
mapować dyski.
42
Przesyłanie plików do
komputera
1. Podłącz urządzenie do komputera.
2. Przejdź do folderu, w którym znajduje się
plik, który chcesz skopiować.
3. Zaznacz plik.
4. Kliknij kolejno Edytuj > Kopiuj.
5. Otwórz dysk/wolumin „Garmin” lub kartę
pamięci.
6. Wybierz kolejno Edytuj > Wklej
element.
Plik zostanie wyświetlony na liście
plików w pamięci urządzenia lub na
karcie pamięci.
7. Powtórz kroki 1–6, aby przesłać
dodatkowe pliki.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Zarządzanie danymi
Usuwanie plików
z urządzenia
Uwaga
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie
usuwaj go. w pamięci urządzenia znajdują
się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać. Należy zachować szczególną
ostrożność w przypadku folderów o nawie
„Garmin”.
Odłączanie kabla USB
1. Wykonaj następujące czynności:
• W komputerze z systemem Windows
kliknij
na pasku zadań systemu.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę
woluminu do kosza .
2. Odłącz kabel od komputera.
1. Podłącz urządzenie do komputera
(strona 42).
2. Otwórz dysk lub wolumin „Garmin”.
3. W razie potrzeby otwórz folder lub
wolumin.
4. Wybierz plik.
5. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
43
Korzystanie z narzędzi
Korzystanie z narzędzi
Uzyskiwanie dostępu do
ustawień urządzenia
Informacje na temat ustawień można znaleźć
na stronach 53–60.
Wyświetlanie informacji
o aktualnej pozycji
Skorzystaj ze strony Gdzie jestem? w celu
wyświetlenia informacji o aktualnej pozycji.
Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb
ratowniczych o swojej pozycji.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Gdzie jestem?.
2. Dotknij Szpitale, Posterunki policji
lub Paliwo, aby wyświetlić najbliższe
pozycje w wybranej kategorii.
44
Korzystanie z Pomocy
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania
z urządzenia.
Wyszukiwanie tematów pomocy
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Pomoc > .
2. Wpisz wyszukiwane hasło.
3. Dotknij Gotowe.
Informacje o ecoRoute™
Funkcja ecoRoute oblicza zużycie paliwa
przez pojazd, poziom emisji spalin oraz koszt
paliwa związany z dotarciem do celu, a także
oferuje narzędzia pozwalające zwiększyć
oszczędność paliwa.
Dane obliczane przez funkcję ecoRoute
mają charakter szacunkowy. Dane nie są
odczytywane bezpośrednio z pojazdu. Aby
otrzymywać bardziej dokładne raporty
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Korzystanie z narzędzi
dotyczące zużycia paliwa tworzone na
podstawie marki samochodu i zwyczajów
kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia
paliwa (strona 45).
Kalibracja zużycia paliwa
Skalibruj zużycie paliwa, aby otrzymywać
dokładniejsze raporty o paliwie dla Twojego
pojazdu i stylu jazdy. Dokonaj kalibracji po
napełnieniu zbiornika paliwa.
Korzystanie z ecoRoute
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute > Na stacji.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa.
3. Podaj ile paliwa pojazd zużył od
momentu ostatniego tankowania.
4. Podaj dystans pokonany od momentu
ostatniego tankowania.
5. Dotknij Dalej.
Urządzenie obliczy średnie zużycie
paliwa.
Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute
trzeba podać informacje o pojeździe.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute.
2. W razie potrzeby podaj dane dotyczące
paliwa i przebiegu.
3. Dotknij Gotowe.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
45
Korzystanie z narzędzi
Informacje o narzędziu ecoChallenge
Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy,
pomagając maksymalnie ograniczyć zużycie
paliwa. Im wyższy wynik ecoChallenge,
tym większa oszczędność paliwa. Narzędzie
ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik
zawsze, gdy urządzenie znajduje się w ruchu
oraz pracuje w trybie samochodu.
Wyświetlanie wyników ecoChallenge
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute > ecoChallenge.
Informacje o wyniku ecoChallenge
Kolor listka na ikonie ecoChallenge zmienia
się w zależności od osiąganych wyników.
Razem — wyświetla średnią z prędkości
pojazdu, oceny za przyspieszenie oraz oceny
za hamowanie.
46
Prędkość — wyświetla ocenę za jazdę
z optymalną prędkością pod kątem zużycia
paliwa (72–97 km/h lub 45–60 mil/h dla
większości pojazdów).
Przyspieszenie — wyświetla ocenę za płynne
i stopniowe przyspieszanie. Za gwałtowne
przyspieszanie traci się punkty.
Hamowanie — wyświetla ocenę za płynne
i stopniowe hamowanie. Za gwałtowne
hamowanie traci się punkty.
Usuwanie wyniku ecoChallenge
z mapy
1. Na mapie dotknij kolejno >
>
Ustawienia > Ukryj.
2. Dotknij Zapisz.
Zerowanie danych ecoChallenge
1. Na mapie dotknij kolejno >
>
Resetuj.
2. Dotknij Tak.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Korzystanie z narzędzi
Wyświetlanie informacji o zużyciu
paliwa
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute > Zużycie
paliwa.
2. Dotknij części wykresu, którą chcesz
powiększyć.
Przywracanie profilu pojazdu
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute > Profil pojazdu.
2. Dotknij kolejno
> Resetuj.
3. Dotknij Tak.
Wyświetlanie raportu o przebiegu
W raportach o przebiegu są uwzględniane
takie dane, jak: odległość, czas, średnia
oszczędność paliwa oraz koszt paliwa
dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.
Urządzenie umożliwia wyświetlanie
maksymalnie 20 raportów o przebiegu.
Raporty o przebiegu można również
przeglądać w folderze Raporty na dysku/
woluminie urządzenia.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute > Raport
o przebiegu.
2. Dotknij raportu.
Resetowanie danych ecoRoute
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute.
2. Dotknij kategorii, którą chcesz
wyzerować.
3. Dotknij Zeruj.
Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej
przebytej trasy. W przypadku przerwania
trasy w urządzeniu zostanie utworzony raport
o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
47
Korzystanie z narzędzi
Wyświetlanie informacji
o pogodzie
 PRZESTROGA
Informacje o pogodzie udostępniane za
pośrednictwem omawianego urządzenia mogą
być okresowo niedostępne lub zawierać błędy,
niedokładności lub nieaktualne informacje, a
to oznacza, że nie należy polegać wyłącznie
na nich. Podczas jazdy i korzystania
z nawigacji należy zawsze stosować zasady
zdrowego rozsądku. Przed podjęciem decyzji
mogących wpłynąć na bezpieczeństwo należy
sprawdzić inne źródła informacji o pogodzie.
Dokonując zakupu, użytkownik przyjmuje do
wiadomości i zgadza się, że odpowiedzialność
za używanie informacji o pogodzie i za
decyzje dotyczące jazdy lub korzystania
z nawigacji w niebezpiecznych warunkach
pogodowych spoczywa wyłącznie na nim.
Informacje o pogodzie mogą być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
48
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Pogoda.
Zostaną wyświetlone dane o pogodzie
odnoszące się do aktualnej pozycji.
Pogodę można także wyświetlić,
dotykając ikony bieżącej temperatury
na pasku stanu w górnej części menu
głównego.
2. Dotknij żądanego dnia w prognozie
pogody, aby wyświetlić informacje
o pogodzie na ten dzień.
Wyświetlanie pogody dla innej
pozycji
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Pogoda.
• Dotknij Aktualna pozycja, aby
zmienić aktualną pozycję.
• Dotknij kolejno Aktualna pozycja >
Dodaj miasto, aby wyświetlić
informacje o pogodzie dotyczące
innej pozycji.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Korzystanie z narzędzi
•
> Ulubione
Dotknij kolejno
miasta, aby wyświetlić informacje
o pogodzie dla dodanych miast.
Wyświetlanie radaru pogodowego
Usługa radaru pogodowego jest dostępna
w ramach subskrypcji nüLink! jako płatna
zawartość internetowa. Aby uzyskać więcej
informacji o zakupie subskrypcji usług
nüLink!, patrz strona 28.
aktualnej pozycji użytkownika mają
miejsce opady deszczu.
Informacje o ostrzeżeniach
pogodowych
Ostrzeżenia pogodowe są dostępne w ramach
subskrypcji nüLink! jako płatna zawartość
internetowa. Ostrzeżenia pogodowe pojawiają
się na mapie i informują użytkownika
o trudnych warunkach pogodowych.
Użytkownik może wyświetlić mapę pogody,
na której są dostępne informacje o opadach
w pobliżu określonej pozycji (jeśli występują).
Aby uzyskać więcej informacji o zakupie
subskrypcji usług nüLink!, patrz strona 28.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Pogoda.
2. Dotknij kolejno
> Radar pogodowy.
PORADA: Na stronie mapy może
pojawić się ikona radaru pogodowego
( ). Ikona pogody zmienia się,
informując o niekorzystnych warunkach
pogodowych (deszczu, śniegu, deszczu
ze śniegiem, silnym wietrze, gradzie,
burzach) w pobliżu aktualnej pozycji
użytkownika. Na przykład, jeśli ikona
pogody zmieni się na , w pobliżu
Wyświetlanie informacji
o lotach
Informacje o lotach mogą być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Status lotu.
2. Dotknij pobliskiego lotniska.
3. Zaznacz opcję, aby wyszukać lot:
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
49
Korzystanie z narzędzi
•
Dotknij Sprawdź numer lotu, aby
szukać według numeru lotu.
• Dotknij Szukaj wg przylotu, aby
szukać według przylotu.
• Dotknij Szukaj wg odlotu, aby
szukać według odlotu.
4. Dotknij lotu.
5. Jeśli lot ma kilka połączeń, dotknij
Następny etap, aby sprawdzić następny
lot.
Korzystanie z przeglądarki
zdjęć
Można wyświetlać zdjęcia, które zostały
zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz opcję:
• Dotknij strzałek, aby przewijać
zdjęcia.
• Dotknij obrazka, aby wyświetlić jego
powiększenie.
50
•
•
Dotknij , aby wyświetlić pokaz
slajdów składający się ze zdjęć.
Aby zatrzymać pokaz slajdów,
dotknij ekranu w dowolnym miejscu.
Wyświetlanie zdjęcia przy
uruchomieniu
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Przeglądarka zdjęć.
2. Dotknij zdjęcia.
3. Dotknij kolejno
> Pokaż przy
uruchomieniu.
4. Dotknij Tak.
5. Dotknij Zapisz.
Usuwanie zdjęć
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Przeglądarka zdjęć.
2. Dotknij zdjęcia.
3. Dotknij kolejno
> Usuń.
4. Dotknij Tak.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Korzystanie z narzędzi
Korzystanie z nawigacji do zdjęć
Można nawigować do zdjęć, które zawierają
informacje o lokalizacji, zwane także
geotagami. Więcej informacji można uzyskać
na stronie http://connect.garmin.com/photos.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ulubione > Zdjęcia.
2. Dotknij zdjęcia.
3. Dotknij żądanej opcji.
Korzystanie z przelicznika
walut
Kursy walut są aktualizowane automatycznie
za pośrednictwem usługi nüLink! (strona 28).
UWAGA: Usługi nüLink! nie są dostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Waluta.
2. Aby zmienić walutę, dotknij ją.
3. Dotknij waluty.
4. Dotknij Zapisz.
5. Naciśnij kwotę obok waluty, którą chcesz
przeliczać.
6. Dotknij Gotowe.
Korzystanie z funkcji czasu
na świecie
Funkcja Czas na świecie wyświetla czas
w aktualnej pozycji i w trzech wybranych
miastach.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Czas na świecie.
2. Dotknij jednego z miast, aby zmienić
miasto na liście.
3. Podaj nazwę miasta.
4. Dotknij Gotowe.
5. W razie potrzeby wybierz odpowiednie
miasto.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
51
Korzystanie z narzędzi
Korzystanie z przelicznika
jednostek
Wyświetlanie mapy świata
Dotknij , aby wyświetlić mapę
świata. Godziny nocne pokazane są
w zacieniowanym obszarze.
Korzystanie z kalkulatora
Dotknij kolejno Narzędzia > Kalkulator.
52
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Przelicznik jednostek.
2. Dotknij przycisku znajdującego się obok
pozycji Przelicz.
3. Dotknij wielkości fizycznej.
4. Dotknij Zapisz.
5. Naciśnij jednostkę miary, którą chcesz
zmienić.
6. Dotknij jednostki miary.
7. Dotknij OK.
8. Dotknij pola liczbowego.
9. Podaj wartość.
10. Dotknij Gotowe.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Dostosowywanie urządzenia
Dostosowywanie
urządzenia
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia.
•
•
•
2. Dotknij ustawienia, które chcesz zmienić.
Ustawienia systemowe
W menu głównym dotknij kolejno Narzędzia
> Ustawienia > System.
•
•
•
Symulacja GPS — zatrzymuje
odbieranie sygnału GPS przez urządzenie
i pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Jednostki — pozwala na zmianę
jednostki miary na kilometry lub mile.
Format czasu — wybór 12- lub
24-godzinnego formatu wyświetlania
godziny, albo formatu UTC.
•
•
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Bieżący czas — pozwala na ręczną
zmianę czasu.
Raportowanie pozycji — wysyłanie
danych dotyczących pozycji do Garmin
w celu poprawy jakości odbieranych
informacji.
UWAGA: Jeśli wyłączysz raportowanie
pozycji, nie będziesz otrzymywał
informacji o utrudnieniach w ruchu.
Tryb bezpieczny — ten tryb służy do
wyłączania wszystkich funkcji, które
wymagają uwagi kierowcy i mogą
rozpraszać go podczas jazdy.
Garmin Lock — pozwala zablokować
urządzenie (strona 62).
Informacje — wyświetla numer wersji
oprogramowania urządzenia, identyfikator
(ID) urządzenia oraz informacje o kilku
innych funkcjach oprogramowania.
Informacje te mogą być potrzebne
w przypadku aktualizacji
53
Dostosowywanie urządzenia
•
•
oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map (strona 66).
Umowy licencyjne użytkowników —
wyświetlanie umów licencyjnych
użytkowników urządzenia.
•
•
Ustawienia nawigacji
samochodowej
•
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja >
Samochód.
•
•
•
54
nüRoute™ — (strona 56)
Szczegółowość map — ustawianie
poziomu szczegółowości mapy. Im
bardziej szczegółowa mapa, tym wolniej
jest rysowana.
Widok mapy — ustawianie perspektywy
na stronie mapy.
•
Motyw mapy — zmiana kolorystyki
danych mapy.
Układ danych mapy — zmiana ilości
danych widocznych na mapie.
Pojazd — zmiana ikony wskazującej
Twoją pozycję na mapie. Więcej
ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
Dziennik podróży:
◦◦ Pokaż na mapie — wyświetla
ścieżki podróży na mapie.
◦◦ Wyczyść dziennik podróży —
pozwala wyczyścić dziennik podróży.
Punkty alarmowe — zmiana ustawień
punktów alarmowych.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Dostosowywanie urządzenia
Zmiana perspektywy mapy
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Nawigacja > Samochód >
Widok mapy.
2. Wybierz opcję:
• Dotknij Kierunek u góry, aby wyświetlić
mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem
podróży u góry.
• Dotknij Północ u góry, aby wyświetlić
mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem
północnym u góry strony.
• Dotknij 3D, aby wyświetlić mapę
w trzech wymiarach (3D) i z kierunkiem
podróży u góry.
3. Dotknij Zapisz.
Ustawienia punktów
alarmowych
Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy
do urządzenia zostały załadowane punkty
alarmowe lub kamery monitorujące. Punkty
alarmowe to między innymi własne punkty
POI i bazy danych kamer monitorujących.
Więcej informacji www.garmin.com/extras.
Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Nawigacja > Samochód > Punkty
alarmowe.
•
•
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Alerty — włączanie i wyłączanie
ostrzeżeń o zbliżaniu się do punktów
alarmowych.
Dźwięk — ustawianie typu ostrzeżeń,
które włączają się w czasie zbliżania się
do punktów alarmowych.
55
Dostosowywanie urządzenia
Preferencje trasy
•
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej
prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie.
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja >
Samochód > nüRoute > Tryb obliczania.
•
•
•
•
56
Krótszy czas — obliczanie tras, które
umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą
być dłuższe.
Najkrótsza — obliczanie krótszych tras,
których przejechanie może zabrać więcej
czasu.
Mniej paliwa — obliczanie tras, na
których zużycie paliwa może być
mniejsze niż na innych trasach.
Monit — pozwala wyświetlać trasy
obliczone w oparciu o opcje Krótszy
czas, Najkrótsza i Mniej paliwa przed
wybraniem jednej z nich.
Bezdroże — obliczanie tras od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
Obliczanie tras z opcją monitu
Funkcja obliczania tras z opcją monitu
generuje trasy w wielu trybach i pozwala
użytkownikowi wybrać preferowany tryb.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja >
Samochód > nüRoute.
2. Dotknij kolejno Tryb obliczania >
Monit > Zapisz.
Gdy użytkownik rozpoczyna trasę,
urządzenie oblicza ją osobno dla trybów
Krótszy czas, Najkrótsza i Mniej
paliwa. Podgląd każdego typu trasy jest
wyświetlany na ekranie.
3. Wybierz żądany tryb trasy za pomocą
strzałek.
4. Dotknij Jedź!.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Dostosowywanie urządzenia
Unikanie określonych cech dróg
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja >
Samochód > nüRoute > Unikane.
2. Dotknij cech dróg, których chcesz unikać
w wyznaczanych trasach.
3. Dotknij Zapisz.
Informacje o funkcji
trafficTrends™
Gdy funkcja trafficTrends jest włączona,
urządzenie korzysta z danych archiwalnych
przy obliczaniu bardziej optymalnych tras.
Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę
tendencje dotyczące utrudnień drogowych
w określonych dniach tygodnia lub
o określonych porach dnia.
Dane archiwalne wykorzystywane przez
funkcję trafficTrends są przesyłane do
urządzenia Garmin po podłączeniu urządzenia
do konta myGarmin przy użyciu komputera.
Więcej informacji można uzyskać na stronie
http://my.garmin.com.
Włączanie funkcji trafficTrends
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja >
Samochód > nüRoute > trafficTrends.
2. Dotknij Włączone.
3. Dotknij Zapisz.
Informacje o funkcji
myTrends™
Gdy jest włączona funkcja myTrends, na
pasku nawigacyjnym w górnej części mapy
są wyświetlane informacje o szacunkowym
czasie podróży i utrudnieniach drogowych
dotyczących często pokonywanych tras.
Aby włączyć informacje myTrends,
musisz dodać często pokonywane trasy do
Ulubionych.
Gdy kilkakrotnie pokonasz określoną trasę,
na pasku nawigacyjnym zaczną pojawiać się
informacje myTrends.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
57
Dostosowywanie urządzenia
Włączanie funkcji myTrends
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja >
Samochód > nüRoute > myTrends.
2. Dotknij Włączone.
3. Dotknij Zapisz.
Tworzenie trasy z użyciem funkcji
myTrends
1. Gdy na pasku nawigacyjnym są
dostępne informacje myTrends, dotknij
paska nawigacyjnego, aby wyświetlić
podsumowanie trasy dojazdu do
sugerowanego miejsca docelowego.
2. Dotknij Jedź!, aby rozpocząć podróż do
tego miejsca docelowego.
Ustawienia nawigacji pieszej
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja >
Samochód.
58
•
•
•
Limit podróży pieszo — kontroluje, jak
długa podróż pieszo jest uwzględniana
w trasie wykorzystującej transport
publiczny.
Transport publiczny — powoduje
unikanie wybranych środków transportu.
Dziennik podróży — wyświetla ścieżki
podróży na mapie.
Unikanie środków transportu
Środki transportu są dostępne, jeśli
załadowane są mapy cityXplorer.
Mapy cityXplorer można kupić na stronie
www.garmin.com.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja >
Pieszy > Transport publiczny.
2. Dotknij środek transportu, którego chcesz
unikać w wyznaczanych trasach.
3. Dotknij Zapisz.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia wyświetlania
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Wyświetlanie.
•
•
•
•
Schemat kolorów — ustawienie jasnego
tła (Dzień), ciemnego tła (Noc) lub
automatyczne przełączanie pomiędzy
nimi w oparciu o godzinę wschodu
i zachodu słońca dla bieżącej pozycji
(Auto).
Jasność — umożliwia zmianę jasności
ekranu. Zmniejszenie jasności pozwala
zaoszczędzić energię baterii.
Czas podświetlania ekranu — ustawia
sposób automatycznego wyłączenia
ekranu w przypadku nieaktywności
urządzenia przez określoną ilość czasu.
Zrzut ekranowy — umożliwia
wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia.
Wykonywanie zrzutów ekranowych
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia >
Wyświetlanie > Zrzut ekranowy.
2. Dotknij Włączone.
3. Dotknij Zapisz.
4. Dotknij ikony aparatu w prawym górnym
rogu ekranu, aby zapisać obraz zawartości
ekranu.
Plik bitmapy zostanie zapisany w folderze
Screenshots na dysku urządzenia (strona 42).
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
59
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia języka
Przywracanie domyślnych
ustawień urządzenia
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Język.
•
•
•
•
60
Język głosu — umożliwia ustawienie
języka komunikatów głosowych.
Język tekstu — umożliwia ustawienie
języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów
tekstowych nie wiąże się ze zmianą
języka danych mapy, takich jak nazwy
ulic.
Język klawiatury — umożliwia
ustawienie języka dla klawiatury.
Układ klawiatury — wybór układu
klawiatury.
1. W menu głównym dotknij Narzędzia.
2. Dotknij ustawienia.
3. Dotknij kolejno
> Przywróć.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Załącznik
Załącznik
Informacje o sygnałach
satelitarnych GPS
Ikona
w lewym górnym rogu paska stanu
wskazuje moc sygnału GPS. Jeśli co najmniej
jedna linia zmieni kolor na zielony, oznacza
to, że urządzenie odebrało sygnał z satelitów.
Im więcej zielonych linii, tym większa moc
sygnału GPS. Jeśli urządzenie nie odbiera
sygnałów GPS, zostanie wyświetlony
czerwony symbol „x”.
Więcej informacji na temat rozwiązywania
problemów związanych z odbieraniem
sygnału z satelitów znajduje się na stronie 70.
Więcej informacji na temat systemu
GPS można znaleźć na stronie
www.garmin.com/aboutGPS.
Wyświetlanie szczegółów o mocy
sygnału GPS
1. Na pasku zadań aplikacji dotknij
Gdzie jestem?.
2. Dotknij dymku informacyjnego.
3. Dotknij kolejno
> Informacje
o satelitach.
Dbanie o urządzenie
•
•
•
•
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Urządzenie należy chronić przed
upadkiem. Ponadto wymagane jest
unikanie korzystania z niego w miejscach,
w których występują silne wstrząsy czy
wibracje.
Urządzenie należy chronić przed
kontaktem z wodą. Przedostanie się wody
do urządzenia może spowodować jego
nieprawidłowe działanie.
Nie wolno przechowywać urządzenia
w miejscach, w których występują
ekstremalnie niskie bądź ekstremalnie
wysokie temperatury, gdyż grozi to jego
trwałym uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek
twardych albo ostro zakończonych
przedmiotów do obsługi ekranu
dotykowego, ponieważ grozi to
uszkodzeniem ekranu.
61
Załącznik
Czyszczenie urządzenia
Urządzenie zostało wykonane z wysokiej
jakości materiałów i nie wymaga
przeprowadzania czynności konserwacyjnych
innych niż czyszczenie.
•
•
•
•
Wyczyść obudowę urządzenia (omijając
ekran dotykowy), używając ściereczki
zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym, a następnie wytrzyj ją do
sucha.
Nie należy używać chemicznych środków
czyszczących ani rozpuszczalników,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1. Użyj wody, alkoholu izopropylowego
lub środka do czyszczenia soczewek
okularów, nakładając go na miękką,
czystą, niestrzępiącą się ściereczkę.
2. Delikatnie przetrzyj ekran dotykowy.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz
z uchwytem samochodowym usunąć
z zasięgu wzroku.
62
•
•
Nie przechowuj urządzenia w schowku
w desce rozdzielczej.
Zalecane jest również usunięcie
z szyby śladów pozostawionych przez
przyssawkę.
Zarejestruj produkt na stronie
http://my.garmin.com.
Korzystaj z funkcji Garmin Lock.
Włączanie funkcji
Garmin Lock™
Jeśli zapomnisz kod PIN i bezpieczną pozycję,
musisz przesłać urządzenie do firmy Garmin
w celu jego odblokowania. Dodatkowo musisz
przesłać ważny dowód rejestracji produktu lub
ważny dowód zakupu.
1. Udaj się do bezpiecznej pozycji.
Upewnij się, że urządzenie odbiera
sygnały z satelitów.
2. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > System >
Garmin Lock > Zablokuj urządzenie.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Załącznik
3.
4.
5.
6.
Dotknij Włączone.
Dotknij Zapisz.
Wpisz czterocyfrowy kod PIN.
Dotknij Gotowe.
Przy każdym włączeniu urządzenia należy
wprowadzić numer PIN lub udać się do
bezpiecznej pozycji.
Pobieranie kodu PIN
Jeśli zapomnisz kod PIN i bezpieczną pozycję,
musisz przesłać urządzenie do firmy Garmin
w celu jego odblokowania. Dodatkowo musisz
przesłać ważny dowód rejestracji produktu lub
ważny dowód zakupu.
Kalibracja ekranu
Jeśli ekran dotykowy nie reaguje prawidłowo,
należy go skalibrować.
1. Wyłącz urządzenie.
2. Naciśnij i przytrzymaj lewy górny róg
ekranu.
3. Włącz urządzenie.
4. Przytrzymaj lewy górny róg ekranu
wciśnięty przez około 30 sekund (aż do
wyświetlenia strony kalibracji).
5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Informacje o bezpiecznej pozycji
Bezpieczną pozycją powinno być miejsce,
do którego często wracasz, np. Twój dom.
Jeśli urządzenie odbiera sygnały z satelitów
i znajdujesz się w bezpiecznej pozycji, nie
musisz wpisywać kodu PIN.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
63
Załącznik
Usuwanie danych
użytkownika
Uwaga
Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji
wprowadzonych przez użytkownika.
1. Przytrzymaj palec w prawym dolnym
rogu ekranu podczas włączania się
urządzenia.
2. Przyciskaj ekran palcem, aż do
pojawienia się komunikatu.
3. Dotknij Tak, aby usunąć wszystkie dane
użytkownika.
Przywrócone zostaną wszystkie domyślne
ustawienia.
Wydłużanie czasu działania baterii
• Na pasku zadań aplikacji dotknij
kolejno Ustawienia > Wyświetlanie >
Jasność, aby zmniejszyć intensywność
podświetlenia ekranu.
• Na pasku zadań aplikacji dotknij
kolejno Ustawienia > Wyświetlanie >
Czas wyświetlania, aby skrócić czas
wyświetlania obrazu na ekranie.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
• Unikaj długiego wystawiania na działanie
wysokiej temperatury.
Montaż na desce rozdzielczej
Informacje o baterii
Uwaga
Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną
bardzo trudno jest usunąć z powierzchni
deski.
Całkowicie rozładuj baterię, a następnie
całkowicie ją naładuj, aby zwiększyć
dokładność wskazań stanu baterii.
W niektórych pakietach z urządzeniami
znajdują się podkładki do zamontowania
urządzenia. Użyj podkładki do zamontowania
urządzenia na desce rozdzielczej. Montaż
na pasku stanu wskazuje stan
naładowania wewnętrznej baterii.
Nie odłączaj urządzenia, aż do całkowitego
naładowania.
64
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Załącznik
należy wykonać zgodnie z lokalnymi
przepisami.
1. Wyczyść i osusz deskę rozdzielczą
w miejscu, w którym ma zostać
umieszczona podkładka.
2. Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej
na spodzie podkładki.
3. Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.
4. Usuń przezroczystą folię z powierzchni
podkładki.
5. Umieść uchwyt samochodowy na
podkładce.
6. Przesuń dźwignię w dół (w kierunku
podkładki).
Zdejmowanie podstawki z uchwytu
1. Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
2. Użyj siły, aby gniazdo w podstawce
zwolniło kulkę uchwytu.
Zdejmowanie uchwytu montażowego
z przyssawką z szyby przedniej
1. Przesuń do siebie dźwignię uchwytu
montażowego z przyssawką.
2. Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Zdejmowanie urządzenia
i uchwytu
Zdejmowanie urządzenia z podstawki
1. Naciśnij zacisk u góry podstawki.
2. Przechyl urządzenie do przodu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
65
Załącznik
nüMaps Guarantee™
Zakup dodatkowych map
Zarejestruj swoje urządzenie na stronie
http://my.garmin.com w ciągu 60 dni od
rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji
satelitarnej. Dzięki temu zyskasz prawo do
otrzymania jednej bezpłatnej aktualizacji
map — o ile będzie ona dostępna. Prawo do
skorzystania z opcji bezpłatnej aktualizacji
map nie przysługuje osobom, które
zarejestrowały produkt telefonicznie bądź
przeprowadziły rejestrację w trybie online
po upływie 60 dni od pierwszego odebrania
sygnału z satelitów podczas korzystania
z funkcji nawigacyjnych urządzenia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/numaps.
nüMaps Lifetime
Można kupić mapy innych obszarów do
urządzenia.
1. Przejdź do strony produktu na stronie
internetowej Garmin (www.garmin.com).
2. Kliknij kartę Mapy.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Informacje o dodatkach
Można pobrać zawartość dodatkową, taką
jak własne punkty POI, ze strony
www.garmin.com/extras.
™
Po uiszczeniu jednorazowej opłaty można
otrzymywać do czterech aktualizacji map
w roku, przez cały okres eksploatacji
urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.garmin.com po kliknięciu
opcji Mapy.
66
Własne punkty szczególne (POI) są
indywidualnie zdefiniowanymi punktami
na mapie. Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu
lub podróżowanie z większą niż określona
prędkość.
Listy własnych punktów POI można utworzyć
lub pobrać i zainstalować w urządzeniu za
pomocą oprogramowania dostępnego na
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Załącznik
stronie www.garmin.com/products/poiloader.
Więcej informacji można znaleźć w pliku
pomocy programu POI Loader.
Wyszukiwanie dodatków
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Dodatki.
2. Dotknij kategorii.
Przewodnik Garmin Travel
Guide
Przewodnik turystyczny Garmin Travel
Guide zawiera szczegółowe informacje
o miejscach, takich tak restauracje i hotele.
Aby kupić akcesoria, odwiedź stronę
http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin.
Korzystanie z przewodnika Garmin
Travel Guide
1. Włóż do urządzenia kartę pamięci
z przewodnikiem Garmin Travel Guide.
2. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Dodatki.
3. Dotknij nazwę przewodnika, aby go
otworzyć.
Kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące
tego produktu, skontaktuj się z działem
pomocy technicznej firmy Garmin.
•
•
•
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź
stronę www.garmin.com/support lub
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin USA, dzwoniąc pod numer
(913) 397 8200.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej
dostępnej w poszczególnych krajach,
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer +44 (0) 870 8501241.
67
Załącznik
Rejestrowanie urządzenia
•
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie
pomocy i jak najszybciej zarejestruj swoje
urządzenie przez Internet.
•
•
Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
Pamiętaj o konieczności zachowania
oryginalnego dowodu zakupu (względnie
jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Aktualizowanie
oprogramowania
1. Podłącz urządzenie do komputera za
pomocą kabla micro-USB.
Zostanie otwarte menu autoodtwarzania.
2. Wybierz opcję:
• W komputerach z systemem
Windows kliknij dwukrotnie ,
aby otworzyć stronę internetową
programu myGarmin Agent.
• W komputerach Mac® przejdź do
strony www.garmin.com/agent.
68
Jeśli menu autoodtwarzania nie
otwiera się, przejdź do strony
www.garmin.com/agent.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Po zainstalowaniu programu myGarmin Agent
przy podłączeniu urządzenia do komputera
zostanie wyświetlony monit o uruchomienie
programu Mój Pulpit.
Program Mój Pulpit sprawdza bieżące
oprogramowanie urządzenia i umożliwia
uzyskanie dodatkowych informacji
o urządzeniu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Załącznik
Dane techniczne
Wymiary (szer. × wys. × gł.):
14,02 × 8,76 × 1,89 cm
(5,52 × 3,45 × 0,74 cala)
Masa: 231,6 g (8,17 uncji)
Wyświetlacz: Przekątna 5,0 cali
480 × 272 pikseli; 64 tys. kolorów;
jasny wyświetlacz panoramiczny TFT
WQVGA z białym podświetleniem;
dotykowy
Etui: Nie jest wodoodporne (IPXO)
Zakres temperatury roboczej:
Od 0°C do 60°C (32°F do 140°F)
Zakres temperatury ładowania:
Od 0°C do 45°C (32°F do 113°F)
Przechowywanie danych: Wewnętrzna
pamięć i opcjonalna karta wymienna
microSD. Nieograniczony czas
przechowywania danych.
Połączenie z komputerem: Tryb pamięci
masowej USB 2.0
System operacyjny: Garmin
Czas ładowania: Do 4 godzin
Moc wejściowa: Zasilanie z samochodu
przez przewód zasilający z gniazda
zapalniczki (w zestawie) lub zasilanie
sieciowe przez opcjonalne urządzenie
Pobór: Maks. 7 W
Czas działania baterii: Do 3 godzin
Typ baterii: Nie podlega wymianie przez
użytkownika, litowo-jonowa
Odbiornik GPS: Bardzo czuły z funkcją
HotFix™
Czasy odbioru sygnału*:
Ciepły start: <1 sekunda
Zimny start: <38 sekund
Przywracanie ustawień fabrycznych:
<45 sekund
*Średnie czasy odbioru sygnału dla
odbiornika nie będącego w ruchu, z czystym
widokiem nieba.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
69
Załącznik
Rozwiązywanie problemów
Problem/pytanie
Rozwiązanie/odpowiedź
Urządzenie w ogóle nie
odbiera sygnału z satelitów.
Upewnij się, że symulacja GPS jest wyłączona.
1. W menu głównym dotknij kolejno Ustawienia > System > Ogólne > Symulacja
GPS > Wył.
2. Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od
wysokich budynków i drzew.
3. Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się
w pojeździe.
Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.
Urządzenia można ładować jedynie w zakresie temperatur 0°C–45°C (32°F–113°F).
Jeśli urządzenie zostało umieszczone w miejscu narażonym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub w innym gorącym miejscu, nie może być
ładowane.
Moja bateria nie pozostaje
naładowana przez zbyt długi
czas.
Aby wydłużyć czas pomiędzy ładowaniami baterii, zmniejsz poziom podświetlenia
ekranu. Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
Jak usunąć wszystkie dane
użytkownika?
1. Przytrzymaj palec w prawym dolnym rogu ekranu podczas włączania się
urządzenia.
2. Przyciskaj ekran palcem, aż do pojawienia się komunikatu.
3. Dotknij Tak, aby usunąć wszystkie dane użytkownika.
Wskazania stanu wyczerpania Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj (bez przerywania
baterii są niedokładne.
ładowania).
Ekran dotykowy nie reaguje
na dotyk.
70
Przeprowadź kalibrację ekranu dotykowego w sposób opisany na stronie 63.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Załącznik
Problem/pytanie
Rozwiązanie/odpowiedź
Co wskazuje na to, że
urządzenie pracuje w trybie
pamięci masowej USB?
Kiedy urządzenie pracuje w trybie Pamięć masowa USB, wyświetlany jest obraz
urządzenia podłączonego do komputera. Poza tym powinny być widoczne dwa nowe
dyski wymienne w oknie Mój komputer.
Komputer w ogóle nie
wykrywa podłączonego
urządzenia.
1. Odłącz kabel USB od komputera.
2. Wyłącz urządzenie.
3. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do urządzenia. Urządzenie
automatycznie się włączy i przejdzie w tryb pamięci masowej USB.
Na liście dysków nie ma
nowych dysków wymiennych.
Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych, system Windows
może mieć problem z przypisaniem liter dysków do dysków urządzenia. Zapoznaj
się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby sprawdzić, jak przypisać
litery do dysków. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do portu USB, a nie do
koncentratora USB.
Jak znaleźć restauracje
w pobliżu hotelu, w którym
mam zamiar nocować?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mój telefon nie łączy się
z urządzeniem.
•
•
> Blisko.
W menu głównym dotknij kolejno Dokąd? >
Dotknij Ulubionego celu.
Dotknij celu podróży.
Dotknij kolejno Punkty szczególne > Gastronomia.
Dotknij kategorii. Urządzenie wyszuka miejsca w pobliżu hotelu.
Dotknij restauracji.
W menu głównym dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth.
Upewnij się, że dla pola Bluetooth została wybrana opcja Włączone.
Telefon musi być włączony i znajdować się w odległości około 10 metrów
(33 stóp) od urządzenia. Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.garmin.com/bluetooth.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
71
Indeks
Indeks
A
adres
książka telefoniczna 10
aktualizacja
mapy 66
oprogramowanie 68
aktualna pozycja,
zapisywanie 16
alerty
kamera monitorująca 29
B
bateria 64
bateria litowo-jonowa 64, 69
bezdroże, wyznaczanie tras 56
blokowanie
ekran 5
72
C
ceny paliw 15
Ciao!
odrzucanie zaproszenia 38
status 37
ukrywanie pozycji 38
usuwanie znajomego 40
włączanie 36
wyświetlanie znajomych 39
zapraszanie przez adres
e-mail 39
zapraszanie przez numer
telefonu 38
czas na świecie 51
czyszczenie listy ostatnio
znalezionych pozycji 14
D
dane techniczne 69
dane użytkownika, usuwanie 64
dbanie o urządzenie 61
długość geograficzna 20
dodatki 66–67
dodatkowe mapy 66
Dokąd? 10–20
dom
ustawianie pozycji 12
dostosowywanie
urządzenia 53–59
E
ecoRoute 44
kalibruj zużycie paliwa 45
raport o przebiegu 47
wynik ecoChallenge 46
edytowanie
cele 18
zapisane podróże 18
edytowanie numeru telefonu 12
ekran
jasność 59
zrzuty ekranowe 59
ekran dotykowy
czyszczenie 62
kalibrowanie 63
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Indeks
G
Garmin Travel Guide 67
Gdzie jestem? 44
geocaching 20
głośność 5
godziny seansów filmowych 15
GPS
informacje o GPS 61
wyłączanie/włączanie 53
I
identyfikator urządzenia 53
ikona ograniczenia prędkości 21
ikona pojazdu 54
ikona pozycji 54
informacje o locie,
wyświetlanie 49
informacje o podróży 22
informacje o zużyciu paliwa 47
J
jasność 4
jazda do domu 13
język głosu 60
język tekstu 60
K
kamery monitorujące 29
dostępność 30
raportowanie 30
wyłączanie 30
karty pamięci
instalacja 41
kierunek u góry 55
kilometry 53
klawiatura 6
tryb języka 6, 60
układ 60
klawiatura ekranowa 6
kolor tła 59
komputer, podłączanie 42
konwertowanie
jednostki 52
waluta 51
kradzież, zapobieganie 62
M
mapa
dodawanie 66
pieszy 24
stopień szczegółowości 54
wyświetlanie 54
MapSource 41, 66
mapy
powiększanie 19
przeglądanie 19
mapy cityXplorer 7
mapy miast 4, 7, 24, 58
miary, przeliczanie 52
mile 53
mocowanie
na desce rozdzielczej 64
wyjmowanie z uchwytu 65
monit, wyznaczanie trasy 56
myGarmin Agent 42
L
lista zwrotów 22
ładowanie urządzenia 3
N
nadchodzące wydarzenia 15
narzędzia 44–49
następny zwrot 23
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
73
Indeks
nawigacja 21
bezdroże 8
ustawienia 54
nawigacja po bezdrożach 8
nüMaps Guarantee 66
nüRoute 56
O
objazd 9
obsługiwane typy plików 41
ocena punktu POI 12
ocenianie punktu POI 12
odłączanie uchwytu
samochodowego 65
oprogramowanie
aktualizacja 68
wersja 53
ostatnio znalezione pozycje 14
P
parking 15
parowanie telefonu
komórkowego 31
PIN
Bluetooth 31
74
planowanie podróży 17
tworzenie harmonogramu 18
zapisane podróże 18
pliki
obsługiwane typy 41
pliki obrazów JPEG 41
poczta głosowa 33
pogoda
inna pozycja 48
radar 49
połączenie telefoniczne
dom 35
historia 34
odbieranie 32
połączenie oczekujące 33
pomoc 44
powiększenie 19
profil pojazdu 47
przechowywanie urządzenia 61
przeglądanie mapy 19
przeglądarka zdjęć 50
przeliczanie tras 9
przelicznik jednostek 52
przelicznik walut 51
przesyłanie plików 42
punkty szczególne
POI Loader 41
R
raport o przebiegu 47
rejestrowanie 62
S
spis telefonów 34
strefa czasowa 53
strona Jedź! 11
symulowanie trasy 53
szerokość geograficzna 20
szukanie na innym obszarze 13
środek transportu 4
T
technologia Bluetooth 31–35
parowanie z telefonem 31
transport publiczny
mapy miast 7, 24, 58
opcje 24
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Indeks
trasy
bezdroże 8, 56
monit 56
zatrzymywanie 9
tryb nawigacji pieszej
unikanie środków
transportu 58
ustawienia 58
wyszukiwanie punktów
szczególnych 7
U
Ulubione 17
unikanie
typy dróg 57
urządzenie
czyszczenie 62
ładowanie 3
mocowanie 64
resetowanie 5
usługi nüLink!
ceny paliw 15
Ciao! 36
godziny seansów
filmowych 15
książka telefoniczna 14
myGarmin 29
pogoda 48
przelicznik walut 51
stan konta 28
status lotu 49
wydarzenia lokalne 15
ustawienia 53–60
ustawienia języka 60
ustawienia systemowe 53
ustawienia wyświetlania 59
usuwanie
podróże 18
znak 6
utrudnienia drogowe 25–27
trafficTrends 57
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
W
wersja dźwięku 53
wiadomości myGarmin 29
widok mapy 2D i 3D 55
widok skrzyżowania 23
własne punkty POI 66
współrzędne 20
wybieranie głosowe 35
wyciszanie
dźwięk 5
wydarzenia lokalne 15
wyjmowanie z podstawki 65
wyjście, dźwięk 5
wysyłanie do GPS 19
wyszukiwanie miejsca
parkowania 16
wyszukiwanie parkingów 15
wyszukiwanie pozycji
korzystanie z mapy 19
75
Indeks
wyszukiwanie punktów
szczególnych
ostatnio wybrane 14
poprzez przeliterowanie
nazwy 7, 13
w trybie pieszego 7
wg adresu 10
wg kategorii 6
wg kodu pocztowego 10
wg współrzędnych 20
zapisane miejsca
(Ulubione) 17
wyszukiwanie skrzyżowania 16
zerowanie
dane podróży 22
maksymalna prędkość 22
urządzenie 5
zgłaszanie błędów mapy 11
zmienianie nazw podróży 18
znaki diakrytyczne 6
Z
zapisywanie
aktualna pozycja 16
znalezione miejsca 17
zarządzanie danymi 41
zdejmowanie przyssawki 65
zdjęcie przy uruchomieniu 50
76
Podręcznik użytkownika urządzenia nüLink! 1695
Najnowsze darmowe aktualizacje oprogramowania (z wyjątkiem map) są zawsze dostępne
na stronie internetowej firmy Garmin pod adresem www.garmin.com.
0682
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Tajwan
www.garmin.com
Sierpień 2010
Numer katalogowy 190-01200-40 Rev. A
Wydrukowano na Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising