Garmin | nuLink!1695,GPS,NA,Avis | User manual | Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Brukerveiledning

Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Brukerveiledning
nüLink! 1695
™
brukerveiledning
01102436
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Modellnummer: 01102436
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen
reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten
at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste
ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for
visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik
elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og
det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte
versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre
eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å
finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som
er registrert i USA og andre land. myGarmin™, myGarmin Agent™, Garmin Lock™, Hotfix™, nüLink!™,
nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, ecoRoute™, cityXplorer™, trafficTrends™, myTrends™,
nüRoute™ og Ciao!™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse,
er underlagt lisens. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller dets datterselskaper. Windows® og
Windows NT® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac® er et
varemerke for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land.
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Komme i gang.........................1
Om enheten................................... 1
Bruke hovedmenyen..................... 1
Om hovedmenyens verktøylinje.... 2
Sette opp enheten......................... 2
Transportmodi............................... 4
Justere lysstyrken på skjermen..... 4
Låse skjermen............................... 5
Slå av enheten.............................. 5
Nullstille enheten........................... 5
Justere volumet............................. 5
Navigere gjennom
skjermbildene.............................. 5
Bruke tastaturet på skjermen........ 6
Om punkter av interesse............... 6
Navigere utenfor vei...................... 8
Foreta en omkjøring...................... 9
Stoppe ruten.................................. 9
Finne posisjoner...................10
Finne en adresse......................... 10
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Bruke Kjør!-siden......................... 11
Angi en Hjem-posisjon ............... 12
Vise en liste over posisjoner som
nylig er funnet........................... 14
Finne et bestemmelses­sted
ved hjelp av opp­føringer i
telefonkatalog........................... 14
Finne drivstoffpriser..................... 15
Søke etter kinotider..................... 15
Finne lokale arrangementer........ 15
Finne parkering........................... 15
Finne et veikryss......................... 16
Om Favoritter............................... 16
Planlegge en tur.......................... 17
Bruke kartknappene.................... 19
Se på kartet ved å berøre
skjermen................................... 19
Sende steder som er funnet,
til enheten................................. 19
Simulere en rute til en
posisjon..................................... 20
Angi koordinater.......................... 20
iii
Innholdsfortegnelse
Om kartsidene......................21
Vise kartet mens du navigerer..... 21
Vise tripinformasjon .................... 22
Vise manøverlisten...................... 22
Vise neste sving.......................... 23
Vise oversikt over veikryss.......... 23
Bruke navigasjonskart for
fotgjenger.................................. 24
Om trafikk..............................25
Om trafikkikonet.......................... 25
Trafikk på ruten............................ 26
Vise trafikkartet............................ 26
Søke etter trafikkforsinkelser....... 26
Deaktivere trafikk......................... 27
Om tilbud..................................... 27
Om nüLink!-tjenester............28
Kjøpe ekstra nüLink!-tjenester..... 28
Kontrollere kontostatus
i nüLink!-butikken...................... 28
iv
Fornye nüLink!-tjenester.............. 29
Vise myGarmin-meldinger........... 29
Om fotobokser............................. 29
Om håndfri­funksjonene.......31
Pare ved hjelp av
telefoninnstillingene.................. 31
Motta et anrop............................. 32
Bruke enheten under et anrop..... 33
Åpne telefonmenyen................... 33
Om Ciao!™ ............................36
Om Ciao!-nettverk....................... 36
Aktivere Ciao!.............................. 36
Om Ciao!-vennelisten.................. 36
Oppdatere Ciao!statusmeldingen........................ 37
Oppdatere Ciao!statusmeldingen på sosiale
nettverkssteder......................... 37
Endre Ciao!-synlighet.................. 38
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Innholdsfortegnelse
Godta eller avslå en Ciao!invitasjon................................... 38
Invitere en venn etter
telefonnummer.......................... 38
Invitere en venn etter
e-postadresse........................... 39
Vise en venns Ciao!opplysninger............................. 39
Vise posisjonen til en venn.......... 39
Fjerne en venn............................ 40
Deaktivere Ciao!.......................... 40
Databehandling.....................41
Kompatible filtyper....................... 41
Om minnekort.............................. 41
Koble enheten til
datamaskinen........................... 42
Overføre filer til
datamaskinen........................... 42
Slette filer fra enheten................. 43
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Bruke verktøyene.................44
Få tilgang til inn­stillingene
på enheten................................ 44
Vise informasjon om den
gjeldende posisjonen................ 44
Bruke Hjelp.................................. 44
Om ecoRoute™ ........................... 44
Bruke ecoRoute........................... 45
Vise værinformasjon.................... 48
Vise flyinformasjon...................... 49
Bruke bildeviseren....................... 50
Bruke valutakalkulatoren............. 51
Bruke verdensuret....................... 51
Bruke kalkulatoren....................... 52
Bruke enhetskalkulatoren . ......... 52
v
Innholdsfortegnelse
Tilpasse enheten..................53
Systeminnstillinger...................... 53
Navigasjonsinnstillinger for bil..... 54
Endre perspektiv på kartet.......... 55
Innstillinger for
nærhetspunkter......................... 55
Rutepreferanser.......................... 56
Om trafficTrends™ . ..................... 57
Om myTrends™ . ......................... 57
Navigasjonsinnstillinger for
fotgjenger.................................. 58
Skjerminnstillinger....................... 59
Språkinnstillinger......................... 60
Gjenopprette de opprinnelige
enhetsinnstillingene.................. 60
Fjerne enheten og braketten....... 65
nüMaps Guarantee™ .................. 66
nüMaps Lifetime™ ....................... 66
Kjøpe tilleggskart......................... 66
Om tillegg.................................... 66
Garmin Travel Guide................... 67
Kontakte Garmins
produktsupport.......................... 67
Registrere enheten...................... 68
Oppdatere programvaren............ 68
Spesifikasjoner............................ 69
Feilsøking.................................... 70
Indeks....................................72
Tillegg....................................61
Om GPS-satellittsignaler............. 61
Ta vare på enheten...................... 61
Aktivere Garmin Lock™ ............... 62
Kalibrere skjermen...................... 63
Slette brukerdata......................... 64
Batteriinformasjon....................... 64
Montere på dashbordet............... 64
vi
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Komme i gang
Om enheten
Komme i gang
Bruke hovedmenyen
 Advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
➊
➋
➌
➍
➊
Av/på-knapp
➋
microSD™-kortspor
➌
Mikrofon
➍
micro-USB-kontakt
Brukerveiledning for nüLink! 1695
➊
➋
➌ ➍ ➎
• Trykk på ➊ for å finne et
bestemmelsessted.
• Trykk på ➋ for å vise kartet.
• Trykk på ➌ for å foreta en samtale
når du er koblet til en kompatibel
mobiltelefon.
Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/bluetooth.
• Trykk på ➍ for å justere volumet.
• Trykk på ➎ for å bruke verktøy
som innstillinger, hjelp og vær.
1
Komme i gang
Om hovedmenyens
verktøylinje
Ikon
Beskrivelse
Status for GPS-signal. Trykk
og hold nede for å vise
satellittinformasjon.
Bluetooth®-teknologistatus (vises
når du er koblet til en kompatibel
enhet. Trykk for å endre
Bluetooth-innstillingene).
Indikator for transportmodus.
Trykk for å velge en
transportmodus.
Gjeldende klokkeslett. Trykk for
å endre tidsinnstillingene.
Gjeldende temperatur. Trykk for
å vise informasjon om været.
nüLink!-tjenestesignalstatus.
Batteristatus.
Sette opp enheten
Når du bruker enheten for første gang,
må du gjøre følgende:
1. Monter enheten.
2. Lad enheten (side 3).
3. Innhent satellitter (side 4).
Montere enheten
 Advarsel
Dette produktet inneholder et
lithiumionbatteri. Ta enheten ut av
kjøretøyet, eller legg den et sted der
den ikke utsettes for direkte sollys, for
å unngå person- eller produktskader
som følge av at batteriet har vært utsatt
for ekstrem varme.
MERKNAD
Før du monterer enheten, bør du se
veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon hvis du vil ha
informasjon om lover angående
montering på frontruten.
2
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Komme i gang
1. Fjern den gjennomsiktige plasten
fra sugekoppen ➊.
2. Fest sugekoppen på frontruten.
3. Skyv spaken bakover mot
frontruten.
4. Koble til strømkabelen for bil ➋
på baksiden av holderen.
5. Knepp fast holderen ➌ på
sugekopparmen.
➊
8. Vipp enheten bakover til den
klikker på plass.
Lade enheten
Lad enheten i minst 4 timer før du
bruker den med batteri.
Enheten kan tilføres strøm på tre måter.
➌
➋
6. Koble den andre enden av
strømkabelen til et uttak i
kjøretøyet.
7. Sett bunnen av enheten inn i
holderen.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
• Koble strømkabelen for bil til
braketten mens enheten står i
braketten.
• Koble til USB-kabelen.
• Koble til en nettadapter
(tilgjengelig på enkelte
enhetsmodeller).
3
Komme i gang
Innhente satellitter
Du må innhente satellitter for å kunne
navigere med enheten.
1. Slå på enheten.
2. Gå eventuelt utendørs til et åpent
område, bort fra høye bygninger
og trær.
Det kan ta et par minutter å hente inn
satellittsignaler.
Transportmodi
Bilmodus
Fotgjengermodus
Enheten har flere transportmodi for
navigasjonsmetoder. Ruten beregnes
forskjellig ut fra transportmodusen.
I fotgjengermodus der cityXplorer™kartene er lastet inn, beregner enheten
4
for eksempel en rute som bruker
en kombinasjon av alternativer for
kollektivtransport som buss eller
t-bane og gange. cityXplorer-kart
følger ikke med enheten.
Hvis du vil kjøpe cityXplorer-kart,
går du til www.garmin.com.
Endre transportmodus
1. Trykk på transportmodusikonet.
2. Trykk på en modus.
3. Trykk på Lagre.
Justere lysstyrken på
skjermen
1. Trykk på av/på-knappen, og slipp
den raskt.
2. Trykk på og dra rulleknappen for å
justere lysstyrken på skjermen.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Komme i gang
Låse skjermen
Justere volumet
Slå av enheten
Dempe lyden
Trykk på Volum >
all lyd.
1. Trykk på av/på-knappen, og slipp
den raskt.
2. Trykk på Lås skjermen for å
forhindre at du trykker på knapper
ved et uhell.
1. Trykk på av/på-knappen,
og slipp den raskt for å vise
tilleggsalternativer.
2. Trykk på Slå av for å slå av
enheten. Du kan også slå av
enheten ved å holde av/på-knappen
inne i to sekunder.
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den
slutter å fungere.
Trykk på og hold nede av/påknappen i 10 sekunder.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
1. På hovedmenyen trykker du på
Volum.
2. Bruk glidebryteren til å justere
volumet.
for å dempe
Navigere gjennom
skjermbildene
• Trykk på
for å vise flere
alternativer.
• Trykk på og for å se flere
valg.
• Trykk på og hold nede og
for å bla gjennom raskere.
• Trykk på og hold nede
for å komme raskt tilbake til
hovedmenyen.
5
Komme i gang
Bruke tastaturet på
skjermen
MERK: Se Tilpasse enheten for å
endre tastaturlayouten (side 53).
• Trykk på et tegn på tastaturet for å
skrive inn en bokstav eller et tall.
for å legge til et
• Trykk på
mellomrom.
• Trykk i tekstfeltet for å flytte
markøren.
• Trykk på for å slette et tegn.
• Trykk og hold nede for å slette
hele oppføringen.
for å velge
• Trykk på
språkmodus for tastaturet.
for å legge inn
• Trykk på
spesialtegn, som punktum.
6
Om punkter av interesse
De detaljerte kartene som er lastet
inn på enheten, inneholder millioner
av punkter av interesse (POIer), for
eksempel restauranter, hoteller og
bilverksteder.
Finne et punkt av interesse
etter kategori
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Hvor skal du? > Punkter av
interesse.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk om nødvendig på en
underkategori.
Tips: Hvis du vil begrense søket,
trykker du på , skriver inn tekst
og trykker på Ferdig.
En liste over elementer nær
gjeldende posisjon vises.
4. Trykk på et element.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Komme i gang
Finne et punkt av interesse ved
å stave navnet
Lokalt søk er kanskje ikke tilgjengelig
i alle områder eller land.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Hvor skal du? > Punkter av
interesse > Lokalt søk.
2. Skriv inn hele eller deler av navnet.
3. Trykk på Ferdig.
4. Velg et alternativ:
• Trykk på et lokalt søkeresultat.
• Trykk på kategorien Garmin
for å søke på Garminkartdataene som er lastet
inn på enheten.
5. Trykk på et element.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Finne punkter av interesse i
fotgjengermodus
I noen byer kan du bruke cityXplorerkart til å navigere ved hjelp av
kollektivtrafikk i fotgjengermodus.
Hvis du vil kjøpe cityXplorer-kart, går
du til www.garmin.com.
1. Velg fotgjengermodus som
transportmodus (side 4).
2. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Hvor skal du? > Punkter av
interesse.
3. Trykk på en kategori.
4. Trykk om nødvendig på en
underkategori.
5. Trykk på et element.
6. Velg et alternativ:
• Trykk på Kjøre hvis du
vil beregne en rute du skal
navigere ved å kjøre.
• Trykk på Gange hvis du
vil beregne en rute du skal
navigere til fots.
7
Komme i gang
• Trykk på Kollektivtransport
(hvis det er tilgjengelig) hvis du
vil beregne en rute der du både
bruker kollektivtransport og går
til fots.
7. Trykk på Kjør!.
Legge til punkter i den aktive
ruten
1. Trykk på for å komme tilbake
til hovedmenyen mens du navigerer
etter en rute.
2. Trykk på Hvor skal du?.
3. Trykk på en kategori.
4. Trykk om nødvendig på en
underkategori.
5. Trykk på et bestemmelsessted.
6. Trykk på Kjør! > Legg til
gjeldende rute for å legge til
det nye bestemmelsesstedet i
den aktive ruten som et punkt av
interesse, også kalt et viapunkt.
8
Endre bestemmelsesstedet for
den aktive ruten
1. Trykk på for å komme tilbake
til hovedmenyen mens du navigerer
etter en rute.
2. Trykk på Hvor skal du?.
3. Søk etter posisjonen.
4. Trykk på Kjør! > Opprett ny rute.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du
navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1. På hovedmenyen velger du
Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
Beregningsmodus.
2. Trykk på Utenfor vei > Lagre.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Komme i gang
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå
hindringer, for eksempel veiarbeid,
mens du navigerer etter en rute.
1. Trykk på for å komme tilbake
til hovedmenyen mens du navigerer
etter en rute.
2. Trykk på Omkjøring (eller Beregn
på nytt i fotgjengermodus).
Hvis ruten du kjører, er det eneste
logiske alternativet, kan det hende at
enheten ikke beregner en omkjøring.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Stoppe ruten
1. Trykk på for å komme tilbake
til hovedmenyen mens du navigerer
etter en rute.
2. Trykk på Stopp.
9
Finne posisjoner
Finne posisjoner
På Hvor skal du?-menyen finner du
flere forskjellige kategorier som du kan
bruke når du søker etter posisjoner.
Hvis du skal foreta et enkelt søk, kan
du se side 6.
Finne en adresse
MERK: Navnene på knappene og
rekkefølgen på trinnene kan avvike fra
trinnene nedenfor, avhengig av hvilken
versjon av kartdataene som er lastet
inn på enheten.
6. Trykk eventuelt på sted/
postnummer.
MERK: Ikke alle kartdata støtter
postnummersøk.
7. Angi nummeret for adressen.
8. Trykk på Ferdig.
9. Angi gatenavnet.
10. Trykk på Ferdig.
11. Trykk eventuelt på gaten.
12. Trykk eventuelt på adressen.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Adresse.
2. Endre om nødvendig stat, land eller
provins.
3. Trykk på Stav sted.
4. Angi navnet på stedet.
5. Trykk på Ferdig.
10
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Finne posisjoner
Bruke Kjør!-siden
Kjør!-siden åpner seg når du velger en
posisjon.
➊ ➋
➌
➏
➎
➍
➐
• Trykk på ➊ for å ringe til den
valgte posisjonen når enheten er
koblet til en telefon, eller for å
legge til posisjonen som favoritt.
• Trykk på ➋ for å bytte mellom
2-D-visning og 3-D-visning.
• Trykk på ➌ for å rotere visningen.
• Trykk på ➍ for å vise mer
informasjon om posisjonen.
• Trykk på ➎ for å zoome inn og ut.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
• Trykk på ➏ for å gå tilbake til
forrige side.
Trykk og hold nede for å gå tilbake
til hovedmenyen.
• Trykk på ➐ for å opprette en
detaljert rute til denne posisjonen.
Rapportere om feil ved punkt
av interesse
Hvis søkeresultatene inneholder
et utdatert eller feilaktig punkt av
interesse, kan du fjerne posisjonen
fra fremtidige søk.
1. Trykk på informasjonsboblen på
Kjør!-siden.
> Rapporter feil >
2. Trykk på
Ja.
Posisjonen er nå fjernet fra fremtidige
søk.
11
Finne posisjoner
Redigere telefonnummeret for
et punkt av interesse
Hvis søkeresultatene inneholder
et telefonnummer for et punkt av
interesse som er utdatert eller feil,
kan du redigere telefonnummeret.
1. Trykk på informasjonsboblen på
Kjør!- siden.
> Rediger
2. Trykk på
telefonnummer.
3. Skriv inn telefonnummeret.
4. Trykk på Ferdig.
Telefonnummeret blir oppdatert på
enheten.
Vurdere et punkt av interesse
Du kan vise og endre stjerne­
vurderingen for et punkt av interesse,
når dette er tilgjengelig.
1. Trykk på informasjonsboblen på
Kjør!-siden.
12
Stjernevurderingene for punktet av
interesse vises til venstre for Kjør!,
hvis dette er tilgjengelig.
2. Trykk på stjernene for å vurdere
punktet av interesse.
Stjernevurderingen blir oppdatert på
enheten.
Angi en Hjem-posisjon
Du kan angi hjemmet ditt som den
posisjonen du kjører til oftest.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ for å angi
hjem-posisjonen:
• Trykk på Angi min adresse
for å angi hjem-adressen din.
• Trykk på Bruk min gjeldende
posisjon for å angi din
gjeldende posisjon som
hjem-posisjon.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Finne posisjoner
• Trykk på Nylige treff for å angi
en nylig funnet posisjon som
hjem-posisjon.
Kjøre hjem
Du må angi en hjem-posisjon før du
kan navigere hjem.
Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Nullstille Hjem-posisjonen
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
>Angi
Hvor skal du? >
Hjem-posisjon.
2. Trykk på et alternativ for å endre
adressen.
Redigere Hjem-posisjon
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Favoritter >
Hjem.
2. Trykk på Rediger.
3. Skriv inn endringene.
4. Trykk på Ferdig.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Søke etter en posisjon i et
annet område
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
> Nærme.
Hvor skal du? >
2. Trykk på et søkeområde:
• Trykk på Hvor jeg er nå for å
søke etter steder i nærheten av
din gjeldende posisjon.
• Trykk på En annen by for å
søke etter steder i nærheten av
byen du angir.
• Trykk på Et nylig valgt
bestemmelsessted for å søke
i nærheten av en nylig funnet
posisjon.
• Trykk på Et favoritt­
bestemmelsessted for å søke
i nærheten av et favoritt­
bestemmelsessted.
• Trykk på Min gjeldende rute
for å søke etter steder langs
gjeldende rute.
13
Finne posisjoner
• Trykk på Mitt bestemmelses­
sted for å søke etter steder i
nærheten av bestemmelses­
stedet for den gjeldende ruten.
Vise en liste over
posisjoner som
nylig er funnet
Enheten lagrer de siste 50 posisjonene
du har funnet.
Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Nylige treff.
Tømme listen over steder som
nylig er funnet
Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Nylige treff >
> Ja.
14
Finne et bestemmelses­
sted ved hjelp av opp­
føringer i telefonkatalog
Telefonkatalogoppføringer er kanskje
ikke tilgjengelige i alle områder eller
land.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Telefonkatalog.
2. Velg et alternativ:
• Trykk på Etter navn for å søke
etter en oppføring ved å angi
fornavn og etternavn.
• Trykk på Etter telefonnummer
for å søke etter en oppføring
ved å angi et telefonnummer.
3. Angi et navn eller et
telefonnummer.
4. Trykk på Ferdig.
5. Trykk eventuelt på en oppføring
i søkeresultatene.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Finne posisjoner
Finne drivstoffpriser
Drivstoffpriser er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder eller land.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Drivstoffpriser.
> Drivstofftype.
2. Trykk på
3. Trykk på en drivstofftype.
4. Trykk på Lagre.
Det vises en liste over drivstoffpri­
ser på bensinstasjonene i nærheten.
5. Trykk på en bensinstasjon.
Søke etter kinotider
Kinotider er kanskje ikke tilgjengelig
i alle områder eller land.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Kinotider.
> Velg dag.
2. Trykk på
3. Trykk på en kommende dag.
4. Trykk på Søk etter filmtittel eller
Søk etter teaternavn.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
5. Trykk på en filmtittel eller en kino.
Finne lokale
arrangementer
Lokale arrangementer er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder eller land.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Hvor skal du? > Lokale
arrangementer.
> Velg dag.
2. Trykk på
3. Trykk på en kategori.
4. Trykk på et arrangement.
Finne parkering
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Parkering >
Finn parkering.
2. Trykk på en parkeringsplass.
15
Finne posisjoner
Finne forrige parkeringsplass
Enheten lagrer parkeringsplassen hvis
du tar den ut av braketten mens den
drives av ekstern strøm.
Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Parkering >
Siste plass.
Finne et veikryss
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Veikryss.
2. Velg et alternativ:
• Trykk på Stat eller land for å
velge et annet land, en annen
stat eller en annen provins.
• Trykk på Stav sted for å angi
navnet på stedet.
• Trykk på Søk på alle for å søke
på alle stedene i landet, staten
eller provinsen du har valgt.
16
3. Skriv inn det første gatenavnet.
4. Skriv inn det andre gatenavnet.
5. Trykk eventuelt på et veikryss
i listen.
Om Favoritter
Du kan lagre steder i Favoritter, slik
at du raskt kan finne dem og opprette
ruter til dem. Hjem-posisjonen blir
også lagret i Favoritter.
Lagre gjeldende posisjon i
Favoritter
1. Trykk på kjøretøyikonet på
kartsiden.
2. Trykk på Lagre.
3. Angi et navn.
4. Trykk på Ferdig.
Posisjonen lagres i Favoritter.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Finne posisjoner
Lagre posisjoner i Favoritter
1. Søk etter posisjonen (side 6).
>
2. På Kjør!-siden trykker du på
Lagre > OK.
Planlegge en tur
Finne favoritter
1. Trykk på Hvor skal du? på
hovedmenyen.
2. Trykk eventuelt på en kategori.
3. Trykk på en lagret posisjon.
1. På hovedmenyen trykker du på
Hvor skal du? > Turplanlegger.
2. Trykk på .
3. Trykk på Velg startposisjon.
4. Finn en posisjon som skal være
startpunkt.
5. Trykk på Velg.
6. Trykk på for å legge til flere
posisjoner på kartet.
7. Trykk på Neste.
8. Angi et navn på turen.
9. Trykk på Ferdig.
Redigere favoritter
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Favoritter.
2. Trykk på en kategori.
3. Trykk på en favoritt.
4. Trykk på informasjonsboblen.
> Rediger.
5. Trykk på
6. Velg et alternativ.
7. Rediger informasjonen.
8. Trykk på Ferdig.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Du kan bruke turplanleggeren til å
opprette og lagre en tur med flere
bestemmelsessteder.
17
Finne posisjoner
Planlegge en tur
Du kan angi en avgangstid og varighet
for turen i turplanleggeren.
1. På hovedmenyen trykker du på
Hvor skal du? > Turplanlegger.
2. Trykk på en tur.
3. Trykk på en posisjon.
4. Trykk på Avgangstid (eller
Ankomsttid, hvis posisjonen
ikke er første stopp på turen).
5. Trykk på en dato og et klokkeslett.
6. Trykk på Lagre.
7. Trykk på Varighet.
8. Velg hvor lang tid du skal tilbringe
på dette stedet.
9. Trykk på Lagre.
10. Om nødvendig kan du gjenta
trinn 2–7 for hver posisjon.
18
Navigere en lagret tur
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Turplanlegger.
2. Trykk på en tur.
3. Trykk på Kjør!.
Redigere en lagret tur
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Turplanlegger.
2. Trykk på en tur.
3. Trykk på .
4. Velg et alternativ:
• Trykk på Endre best.steder
hvis du vil legge til eller slette
posisjoner.
• Trykk på Optimaliser
rekkefølge hvis du vil legge
inn turposisjonene i den mest
effektive rekkefølgen.
• Trykk på Slett tur hvis du vil
slette hele turen.
• Trykk på Bytt navn på tur
hvis du vil redigere navnet på
turen.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Finne posisjoner
Bruke kartknappene
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Se på kart.
2. Trykk et sted på kartet.
og
for å
• Trykk på
zoome inn og ut.
for å bytte
• Trykk på
mellom 2-D-visning og
3-D-visning.
for å rotere
• Trykk på
visningen.
Se på kartet ved å berøre
skjermen
Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Se på kart.
• Trykk på et område på kartet
for å velge en posisjon.
En informasjonsboble vises ved
siden av posisjonen.
• Trykk på og dra kartet for å
vise en annen del av kartet.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
• Trykk to ganger på kartet for
å zoome inn på og sentrere en
posisjon.
Finne en posisjon ved hjelp av
kartet
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Se på kart.
2. Trykk på en posisjon.
En informasjonsboble vises ved
siden av posisjonen.
3. Trykk på informasjonsboblen.
4. Trykk på Kjør!.
Sende steder som er
funnet, til enheten
Du kan sende posisjoner til enheten fra
forskjellige elektroniske kilder, blant
annet http://connect.garmin.com.
1. Finn en posisjon på et webområde
som støttes.
2. Følg instruksjonene på webområdet
for å sende posisjonen til
myGarmin™-kontoen.
19
Finne posisjoner
3. Koble enheten til datamaskinen
med en USB-kabel (side 42) for
å overføre posisjoner til enheten
manuelt.
Når du sender posisjoner til
myGarmin-kontoen, overføres de
automatisk til Favoritter (side 16)
på enheten via nüLink!-tjenester.
Simulere en rute til en
posisjon
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > Innstillinger >
System > GPS-simulator >
På > Lagre.
2. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Se på kart.
3. Trykk på et område på kartet.
4. Trykk på Kjør!.
20
Angi koordinater
Hvis du kjenner de geografiske
koordinatene til bestemmelsesstedet,
kan du bruke enheten til å navigere
til bestemmelsesstedet ved hjelp av
bredde- og lengdegradskoordinater.
Dette kan være svært nyttig i
geocaching.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Koordinater.
2. Trykk på Format for å velge det
riktige koordinatformatet for den
typen kart du bruker.
3. Trykk på koordinatet du vil justere.
4. Angi koordinatene.
5. Trykk på Ferdig.
6. Trykk på Neste.
Koordinatene vises på kartet.
> Angi posisjon.
7. Trykk på
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Om kartsidene
Om kartsidene
Vise kartet mens du
navigerer
merknad
Ikke under noen omstendigheter skal
Garmin holdes erstatningsansvarlig
for eventuelle tilfeldige, spesielle
eller indirekte skader eller følge­
skader, inkludert uten begrensninger
eventuelle trafikkbøter eller stevninger
som skyldes bruk, feilaktig bruk eller
manglende evne til å bruke produktet,
eller produktfeil. Noen land tillater
ikke ansvarsfritak ved tilfeldige skader
og følgeskader, og det er derfor mulig
at begrensningene ovenfor ikke gjelder
for deg.
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Et rutete flagg angir
bestemmelsesstedet.
Underveis vil enheten vise veien
til bestemmelsesstedet ved hjelp
Brukerveiledning for nüLink! 1695
av talemeldinger, piler på kartet og
anvisninger øverst på kartet. Hvis du
avviker fra den opprinnelige ruten, vil
enheten beregne ruten på nytt og gi nye
anvisninger.
Det kan vises et fartsgrenseikon som
angir den gjeldende fartsgrensen når du
kjører på hovedveier.
➊
➍
➋
➌
➎
➏ ➐
➑
➒
• Trykk på ➊ for å vise siden for
neste sving eller siden med oversikt
over veikryss.
• Trykk på ➋ for å vise manøver­
listen.
• Trykk på ➌ for å zoome inn og ut.
• Trykk på ➍ for å gå tilbake til
hovedmenyen.
21
Om kartsidene
• Trykk på ➎ for å endre datafeltet.
• Trykk på ➏ for å vise informasjon
om gjeldende posisjon.
• Trykk på ➐ og dra kartet for å vise
et annet område av kartet.
• Trykk på ➑ for å vise
tripinformasjon.
• Trykk på ➒ for å rapportere en
fotoboks.
Vise tripinformasjon
TIPS: Hvis du stopper ofte, bør du la
enheten være slått på slik at den kan
måle nøyaktig medgått tid under turen.
På kartet trykker du på Fart.
Nullstille tripinformasjon
1. På kartet trykker du på Fart > .
2. Velg et alternativ:
• Trykk på Nullstill tripdata for
å nullstille tripinformasjonen.
• Trykk på Nullstill maks. hast.
for å nullstille maksfarten.
• Trykk på Nullstill trip B for å
nullstille kilometertelleren.
Vise manøverlisten
Tripinformasjonsiden viser gjeldende
fart og statistikk om turen.
Når du navigerer etter en rute, kan
du vise alle svingene i hele ruten og
avstanden mellom hver sving.
1. Når du navigerer etter en rute, kan
du trykke på tekstlinjen øverst på
kartet.
22
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Om kartsidene
Når du navigerer etter en rute, kan
du trykke på kjøreanvisningene
øverst til venstre for å vise neste
sving.
2. Velg et alternativ:
• Trykk på en sving i listen for å
vise neste sving.
> Vis kart for å
• Trykk på
vise hele ruten på kartet.
Vise neste sving
Neste sving vises på kartet sammen
med avstanden og tiden som gjenstår
før du når svingen.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Vise oversikt over
veikryss
På noen modeller viser siden med
oversikt over veikryss noen av de neste
veikryssene og, når du navigerer etter
en rute, hvilken fil du bør ligge i.
Når du navigerer etter en rute, kan
du trykke på kjøreanvisningene
øverst til venstre for å vise
oversikten over veikryss.
23
Om kartsidene
Bruke navigasjonskart
for fotgjenger
➊
➋
➌
➎
➊
➍
➎
I fotgjengermodus vises ruten din på et
todimensjonalt kart.
• Trykk på ➊ for å vise neste trinn
på ruten.
• Trykk på ➋ for å vise alle trinnene
på ruten.
• Trykk på ➌ for å sentrere kartet på
gjeldende posisjon.
• Trykk på ➍ for å zoome inn og ut.
• Trykk på ➎ for å endre datafeltet.
24
Alternativer for
kollektivtransport
Hvis du har installert cityXplorerkart, beregner enheten en rute
som bruker en kombinasjon av
kollektivtransportalternativer som
buss eller t-bane og gange.
Hvis du vil kjøpe cityXplorer-kart,
går du til www.garmin.com.
Ikonene , , , , , og
indikerer navigasjonsmetoden
for den delen av ruten. Når du for
eksempel ser , tar du en buss
på det punktet på ruten.
De svarte punktene på kartet er
stoppesteder for kollektivtransport
langs ruten.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Om trafikk
Om trafikk
merknad
Fartsgrenseikonet er kun for
informasjon og erstatter ikke førerens
ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt
og alltid bruke sunn fornuft ved
kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter
eller stevninger du mottar dersom
du unnlater å følge alle gjeldende
trafikklover og -skilt.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder eller land.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Om trafikkikonet
Når du mottar trafikkinformasjon,
vises et trafikkikon på kartet.
Trafikkikonet endrer farge for å vise
hvor alvorlig trafikkforholdene er på
den ruten eller veien du er på.
Farge
Beskrivelse
Betydning
Grønn
Ikke særlig
alvorlig
Trafikken flyter
som normalt.
Gul
Middels
alvorlig
Medfører noe
køkjøring.
Rød
Svært alvorlig
Lange køer
eller trafikkork.
Grå
Ingen data
Trafikkdataene
er ikke
oppdatert.
25
Om trafikk
Trafikk på ruten
Når ruten beregnes, undersøker
enheten de gjeldende trafikkforholdene
og velger automatisk den ruten som
tar kortest tid. Hvis det oppstår store
forsinkelser i trafikken mens du
navigerer, beregnes ruten automatisk
på nytt.
Det kan hende at du likevel rutes
gjennom trafikk hvis det ikke finnes
andre og bedre ruter.
Unngå trafikk på ruten manuelt
1. Når du navigerer etter en rute,
trykker du på .
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk eventuelt på pilene for å vise
andre trafikkforsinkelser på ruten.
> Unngå.
4. Trykk på
26
Vise trafikkartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt
og forsinkelser på veier i nærheten.
1. Trykk på på kartet.
2. Trykk på Trafikkart for å vise
trafikkhendelser på et kart.
Søke etter
trafikkforsinkelser
1. Trykk på på kartet.
2. Trykk på Trafikksøk for å vise en
liste med trafikkforsinkelser.
3. Trykk på et element i listen for å
vise forsinkelser på veien.
4. Hvis det er mer enn én forsinkelse,
trykker du på pilene for å vise
andre forsinkelser.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Om trafikk
Deaktivere trafikk
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Innstillinger > System
> Posisjonsrapportering > Av.
2. Trykk på Lagre.
Om tilbud
Mens du mottar trafikkinformasjon,
vil du motta posisjonsrelevante
tilbud og kuponger sammen med
trafikkinformasjonen. Reklamebasert
trafikk er bare tilgjengelig i NordAmerika.
Trafikkmottakeren må være koblet
til den eksterne strømkilden, og
du må være i et dekningsområde
for å kunne motta reklamebasert
trafikkinformasjon.
Vise tilbud
 FORSIKTIG
Ikke prøv å skrive ned kupongkoder
mens du kjører.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
1. Trykk på et av tilbudene på
skjermen hvis du vil søke etter
den nærmeste posisjonen som er
tilknyttet tilbudet.
2. Hvis tilbudet inneholder et ikon,
trykker du på ikonet på Kjør!siden for å motta en kupongkode.
3. Skriv ned denne koden, og vis den
frem når du kommer til stedet.
Vise en liste over mottatte
tilbud
Trykk på Verktøy > Tilbud for
å vise en liste over tilbud du har
mottatt.
Deaktivere tilbud
Du må deaktivere trafikk for å
deaktivere tilbud.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Innstillinger > System
> Posisjonsrapportering > Av.
2. Trykk på Lagre.
27
Om nüLink!-tjenester
Om nüLink!-tjenester
nüLink!-tjenester er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder eller land.
Enheten leveres med et nüLink!basisabonnement, som aktiveres
når du slår på enheten for første
gang. Med nüLink!-tjenestene kan
du motta oppdatert informasjon om
drivstoffpriser, flytider og mer.
For å kunne bruke disse funksjonene
må du ha et gyldig nüLink!abonnement, og enheten må
motta et nüLink!-signal.
Se www.garmin.com/nulink hvis
du vil ha mer informasjon.
Kjøpe ekstra nüLink!tjenester
Du kan kjøpe oppgraderte nüLink!tjenester, for eksempel fotobokser i
sanntid og værradar.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > nüLink!™-butikk.
2. Trykk på et alternativ for å vise
flere detaljer.
3. Trykk på Oppgrader for å kjøpe
oppgradert innhold.
Kontrollere kontostatus i
nüLink!-butikken
Du kan kontrollere status for nüLink!tjenesteabonnementet ditt, inkludert
fakturastatus for basisabonnementet
og det oppgraderte innholdet ditt.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > nüLink!™-butikk >
> Kontostatus.
28
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Om nüLink!-tjenester
2. Trykk på et element i listen for å
vise detaljer.
Fornye nüLink!-tjenester
Når abonnementet utløper, kan du
fornye abonnementet for å fortsette
å motta nüLink!-tjenester.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > nüLink!™-butikk >
> Kontostatus.
2. Velg et element i listen.
3. Trykk på Forny.
4. Trykk på et kjøpsalternativ.
5. Trykk på Kjøp.
6. Angi myGarmin-passordet ditt.
Vise myGarminmeldinger
Med nüLink!-tjenester kan du motta
meldinger fra myGarmin.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Hvis du har uleste meldinger, vises
antallet uleste meldinger i en blå oval
på myGarmin-ikonet.
myGarmin er kanskje ikke tilgjengelig
i alle områder eller land.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > myGarmin.
2. Trykk på en melding.
Om fotobokser
Enheten inneholder informasjon om
plassering av flere hundre fotobokser i
de områdene tjenesten finnes. Enheten
varsler deg når du nærmer deg en
fotoboks, og kan advare deg hvis du
kjører for fort.
Du kan når som helst kjøpe et nytt
område eller forlenge et eksisterende
abonnement. Hvert område du kjøper,
har en utløpsdato.
29
Om nüLink!-tjenester
Tilgjengelige fotobokser
Fotoboksinformasjon er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder eller land.
Gå til http://my.garmin.com for
å se hvor denne tjenesten er
tilgjengelig. Fotoboksinformasjon
er ikke tilgjengelig i Sveits.
Fotoboksinformasjon er deaktivert
som standard i Tyskland og Østerrike.
I enkelte europeiske land kan bruk
av fotoboksdatabasen anses som en
forseelse. Før du bruker eller aktiverer
fotoboksdatabasen, bør du undersøke
den juridiske situasjonen og mulige
juridiske konsekvenser av bruk av
denne databasen i landene der du
planlegger å bruke den.
Garmin International og tilknyttede
selskaper påtar seg ikke ansvar for
bruk av denne fotoboksdatabasen.
Garmin International og tilknyttede
selskaper gir heller ingen garantier
vedrørende nøyaktigheten eller
grundigheten til fotoboksdatabasen.
30
Rapportere fotobokser
Du kan rapportere fotobokser,
inkludert fotobokser med røde lys og
radarpistoler, når du oppdager dem.
Trykk på > Rapporter
fotoboks på kartet.
MERK: Hvis ikke vises,
kan du rapportere fotobokser
ved å trykke på fartsgrenseikonet.
Posisjonen til fotoboksen deles med
andre brukere.
Slå av fotobokser
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > Varsling.
2. Fjern merkingen i boksen Garmin
fotobokser.
3. Trykk på Lagre.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Om håndfrifunksjonene
Om håndfri­
funksjonene
Hvis du skal bruke håndfrifunksjonene,
må du pare telefonen og enheten. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du gå
til www.garmin.com/bluetooth.
Pare ved hjelp av
telefoninnstillingene
Før du kan pare og koble til, må
telefonen og enheten være slått på og
ikke være mer enn 10 m (33 fot) fra
hverandre.
1. Aktiver Bluetooth-komponenten på
telefonen.
2. Trykk på Verktøy > Innstillinger
> Bluetooth > Bluetooth på
enheten.
3. Trykk på Aktivert > Lagre.
4. Trykk på Legg til telefon > OK.
5. Velg din telefon.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
6. Trykk på OK.
7. Angi enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Pare ved hjelp av innstillingene
på enheten
1. På enhetens hovedmeny trykker
du på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth > Telefon > .
2. Aktiver Bluetooth-komponenten
på telefonen.
3. Aktiver modusen hvor telefonen er
synlig for andre enheter.
MERK: Dette kan være på en
meny som heter Innstillinger,
Bluetooth, Tilkoblinger eller
Håndfri.
4. Trykk på OK på enheten.
5. Velg telefonen fra listen over
enheter.
6. Trykk på OK på enheten.
7. Angi enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
31
Om håndfrifunksjonene
Om parede enheter
• Når du først har paret dem, kobles
de to enhetene automatisk sammen
hver gang du slår dem på.
• Du må kanskje stille inn
mobiltelefonen slik at den
kobles automatisk til enheten
når den slås på.
• Du kan begynne å ringe når
telefonen er koblet til enheten.
• Når du slår på enheten, forsøker
den å koble seg til telefonen den
sist var tilkoblet.
32
Ringe et nummer
Du må pare telefonen og enheten før
du kan ringe et nummer med enheten.
1. Trykk på Telefon > Ring på
hovedmenyen.
2. Angi nummeret.
3. Trykk på Ring.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet
Innkommende anrop.
• Trykk på Svar for å svare på
anropet.
• Trykk på Ignorer for å ignorere
anropet.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Om håndfrifunksjonene
Bruke enheten under et
anrop
Under en samtale vises
på kartet,
og Telefon vises på hovedmenyen.
Ikonet for pågående samtale kan se
annerledes ut, avhengig av hvilket
skjermbilde du har på enheten.
på kartsiden.
1. Trykk på
2. Velg et alternativ:
• Trykk på Bruk hånd for å
slå av enheten, men fortsette
samtalen.
• Trykk på Tastatur for å vise
en tastaturside, slik at du kan
bruke automatiske systemer,
for eksempel telefonsvarer.
• Trykk på Dempet for å dempe
mikrofonen.
• Trykk på Avslutt for å avslutte
samtalen.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Bruke anropsvarsel
Når du er i en samtale og mottar
et anrop til, vises skjermbildet
Innkommende anrop.
1. Trykk på .
2. Trykk på Bytt til.
3. Når du er ferdig med samtalen,
trykker du på Avslutt for å legge
på.
Dette kobler ikke fra samtalen som
står på vent.
Åpne telefonmenyen
Trykk på Telefon på hovedmenyen.
MERK: Ikke alle telefoner støtter
alle funksjonene på enhetens
telefonmeny.
33
Om håndfrifunksjonene
Om telefonboken
Hver gang telefonen kobles til enheten,
lastes telefonboken automatisk over
på enheten. Det kan ta noen minutter
før telefonboken blir tilgjengelig.
Overføring av telefonbok er ikke
tilgjengelig på alle telefoner.
Bruke telefonboken
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Telefon > Telefonbok.
2. Trykk på telefonbokoppføringen
(kontakten) du vil ringe til.
Ringe til et punkt av interesse
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Telefon > Punkter av interesse.
2. Søk etter punktet av interesse som
du vil ringe til.
3. Trykk på Ring, eller trykk på
telefonnummeret.
34
Ringe et nummer
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Telefon > Ring.
2. Angi nummeret.
3. Trykk på Ring.
Vise anropsloggen
Hver gang telefonen kobles til enheten,
overføres anropsloggen automatisk til
enheten. Det kan ta et par minutter å
overføre disse dataene til enheten.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Telefon > Anropslogg.
2. Trykk på en kategori.
Anropene vises i kronologisk
rekkefølge. De siste anropene er
oppført øverst i listen.
3. Trykk på en oppføring.
4. Trykk på Ring.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Om håndfrifunksjonene
Angi telefonnummeret ditt
Du kan angi hvilket telefonnummer du
vil at enheten skal ringe når du trykker
på Ring hjem.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Telefon > Ring hjem.
2. Trykk på Angi telefonnummer.
3. Skriv inn telefonnummeret.
4. Trykk på Ferdig > Ja.
Enheten ringer hjemmetelefon­
nummeret.
Ringe hjem
Gå til hovedmenyen, og trykk på
Telefon > Ring hjem.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Ringe ved hjelp av
taleoppringing
Det kan hende du må lære telefonen
å kjenne igjen talekommandoene
dine før du kan foreta anrop ved å si
kontaktens navn. Følg instruksjonene
som fulgte med telefonen.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Telefon > Taleoppringning.
2. Si kontaktens navn.
Kontrollere telefonens
batterinivå og signalstyrke
Trykk på Telefon > Telefonstatus
på hovedmenyen.
35
Om Ciao!
Om Ciao!™
Ciao! sender med jevne mellomrom
posisjonen din til partnernettverkene
våre, og de siste posisjonene til
vennene dine lastes ned. Dette
programmet sender bare posisjonen
din når du ber om det, med mindre du
velger automatiske oppdateringer. Se
www.garmin.com/nulink hvis du vil ha
mer informasjon.
Ciao! er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller land.
Om Ciao!-nettverk
 FORSIKTIG
Vær forsiktig med å dele posisjons­
informasjonen din med andre.
Ciao! kan støtte flere posisjonsbaserte
sosiale nettverk.
Når du aktiverer Ciao!, vises nettverket
eller nettverkene der du blir registrert,
i servicebetingelsene.
36
Aktivere Ciao!
Før du kan bli medlem av Ciao!, må du
registrere enheten (side 68).
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Ciao! > Godta.
2. På datamaskinen går du til
URL-adressen som vises på
skjermen til enheten, og leser
servicebetingelsene.
3. Trykk på Fortsett for å godta
servicebetingelsene.
Om Ciao!-vennelisten
Vennelisten vises når du starter Ciao!.
Hvis du mottar oppdateringer fra en
venn, vises avstanden og retningen til
vennen til høyre på skjermen.
Statusen til vennen vises under
vennens navn. Hvis du mottar
oppdateringer fra en venn, vises
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Om Ciao!
vennens egendefinerte statusmelding.
Disse statusene kan vises hvis du ikke
mottar oppdateringer fra en venn.
• Invitert – du har invitert denne
vennen, men invitasjonen er ikke
godtatt ennå.
• Venter – denne vennen har invitert
deg, men du har ikke godtatt
invitasjonen ennå.
• Skjult – denne vennen har midler­
tidig deaktivert oppdateringer.
Oppdatere Ciao!statusmeldingen
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
>
på Verktøy > Ciao! >
Oppdater.
2. Skriv inn en statusmelding på
opptil 255 tegn.
3. Trykk på Ferdig.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Oppdatere Ciao!statusmeldingen på
sosiale nettverkssteder
MERK: Du må sette opp og
konfigurere de sosiale nettverksstedene
dine på myGarmin før du kan publisere
statusen din på dem via Ciao!.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
>
>
Verktøy > Ciao! >
Publiseringsinnstillinger.
2. Trykk på de sosiale
nettverksstedene der du vil
publisere statusen din.
3. Trykk på Ferdig.
37
Om Ciao!
Endre Ciao!-synlighet
Du kan velge om du vil sende
posisjonsoppdateringer til
Ciao!-vennene dine ved å
endre synligheten din.
• Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Ciao! > > >
Skjul > Ja.
Vennene dine vil ikke kunne vise
informasjon om posisjonen og
statusen din.
> Vis > Ja for å gjøre
• Trykk på
informasjonen synlig igjen.
Godta eller avslå en
Ciao!-invitasjon
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Ciao!.
2. Trykk på vennen som sendte deg
invitasjonen.
3. Trykk på Godta eller Avslå.
38
Invitere en venn etter
telefonnummer
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > > Inviter etter
telefonnummer.
2. Angi navnet på landet der vennen
befinner seg.
3. Trykk på et land.
4. Trykk på Lagre.
5. Angi et telefonnummer i riktig
format for landet du har valgt.
For USA angir du for eksempel et
telefonnummer på ti sifre, inkludert
retningsnummeret.
6. Trykk på Ferdig.
7. Trykk på Send invitasjon.
Vennen du inviterte, vises i
vennelisten. Vennen må godta
invitasjonen før du kan vise
vennens posisjon.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Om Ciao!
Invitere en venn etter
e-postadresse
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Ciao! > > Inviter
etter e-postadresse.
2. Angi e-postadressen som vennen
din har registrert hos Ciao!.
3. Trykk på Ferdig.
Vennen du inviterte, vises i
vennelisten. Vennen må godta
invitasjonen før du kan vise
vennens posisjon.
Vise en venns Ciao!opplysninger
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > Ciao!. Vennelisten
vises.
2. Trykk på en venn på listen.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Vise posisjonen til en
venn
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Ciao!.
2. Trykk på en venn på listen.
3. Velg et alternativ:
> Se på kart for å
• Trykk på
vise vennens posisjon på kartet.
> Lagre for å
• Trykk på
lagre vennens posisjon som en
favoritt.
• Trykk på Kjør! for å starte en
rute til vennens posisjon.
• Trykk på Anrop for å ringe
til vennen fra en tilkoblet
mobiltelefon (side 31).
• Hvis GPS-simulatoren er
aktivert, trykker du på Angi
posisjon for å angi vennens
posisjon som din gjeldende
posisjon.
39
Om Ciao!
Fjerne en venn
Hvis du ikke lenger vil dele
posisjonsinformasjon med en venn,
kan du fjerne vennen fra Ciao!.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Ciao!.
2. Trykk på en venn på listen.
> Fjern.
3. Trykk på
4. Trykk på Ja.
Deaktivere Ciao!
Du kan deaktivere Ciao!-tjenesten på
enheten hvis du ikke ønsker å bruke
den lenger.
MERKNAD
Hvis du deaktiverer Ciao!, er du
ikke lenger registrert hos Ciao! eller
partnernettverkene våre, og alle Ciao!vennene og Ciao!-dataene fjernes fra
enheten.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Ciao! > .
> Deaktiver Ciao! >
2. Trykk på
Ja.
40
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Databehandling
Databehandling
Du kan lagre filer, for eksempel
JPEG-bildefiler, på enheten. Enheten
har et minnekortspor for ytterligere
datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me, Windows
NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere
versjoner.
Kompatible filtyper
Enheten støtter flere filtyper.
• JPG-bildefiler.
• kart og GPX-veipunktfiler fra
MapSource® (side 66).
• egendefinerte POI-GPI-filer fra
Garmins POI Loader (side 66).
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Om minnekort
Kjøp minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller kjøp
forhåndslastede MapSource-kort med
detaljerte kartdata hos en Garminforhandler. I tillegg til kart- og
datalagring kan minnekortet brukes
til å lagre filer, for eksempel kart,
bilder, geocacher, ruter, veipunkter
og egendefinerte POIer.
Installere et minnekort
1. Sett inn et minnekort i sporet.
2. Skyv det inn til du hører et klikk.
41
Databehandling
Koble enheten til
datamaskinen
1. Koble den største enden av USBkabelen til en ledig USB-port på
datamaskinen.
2. Koble micro-USB-kontakten til
enheten.
myGarmin Agent™ vises. Denne
tjenesten overvåker datamaskinens
USB-porter og gjør det enkelt å se
etter tilgjengelige oppdateringer.
Det vises to ekstra stasjoner
(volumer) i listen over stasjoner
på datamaskinen. Den ene er
internminnet på enheten. Den andre
er minnekortet.
MERK: Noen datamaskiner
med flere nettverksstasjoner kan
ikke vise stasjonene for enheten.
Du finner mer informasjon om
hvordan du tilordner stasjonene,
i hjelpefilen til operativsystemet.
42
Overføre filer til
datamaskinen
1. Koble enheten til datamaskinen.
2. Søk på datamaskinen for å finne
filen du vil kopiere.
3. Merk filen.
4. Klikk på Rediger > Kopier.
5. Åpne Garmin- eller
minnekortstasjonen/-volumet.
6. Velg Rediger > Lim inn element.
Filen vises i listen over filer
i enhetens minne eller på
minnekortet.
7. Gjenta trinn 1–6 hvis du vil
overføre flere filer.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Databehandling
Slette filer fra enheten
Merknad
Hvis du ikke er sikker på hvilken
funksjon en fil har, må du ikke slette
den. Enhetens minne inneholder
viktige systemfiler som ikke må slettes.
Vær spesielt forsiktig med mapper som
heter Garmin.
Koble fra USB-kabelen
1. Utfør én av følgende handlinger:
• Windows-datamaskiner: Klikk
i systemstatusfeltet.
på
• Mac-datamaskiner:
Dra volumikonet til
papirkurven .
2. Koble kabelen fra datamaskinen.
1. Koble enheten til datamaskinen
(side 42).
2. Åpne Garmin-stasjonen eller
-volumet.
3. Åpne om nødvendig en mappe eller
et volum.
4. Velg en fil.
5. Trykk på Delete-tasten på
tastaturet.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
43
Bruke verktøyene
Bruke verktøyene
Få tilgang til inn­
stillingene på enheten
Hvis du vil ha informasjon om
innstillingene, kan du se sidene 53–60.
Vise informasjon om den
gjeldende posisjonen
Bruk Hvor er jeg?-siden for å vise
informasjon om din gjeldende
posisjon. Denne funksjonen er
nyttig hvis du trenger å fortelle
utrykningspersonell hvor du
befinner deg.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Hvor er jeg?.
2. Trykk på Sykehus, Politistasjoner
eller Drivstoff for å vise de
nærmeste posisjonene i den valgte
kategorien.
44
Bruke Hjelp
Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > Hjelp for å vise
informasjon om hvordan du bruker
enheten.
Søke i hjelpeemner
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Hjelp > .
2. Angi et søkeord.
3. Trykk på Ferdig.
Om ecoRoute™
ecoRoute-funksjonen beregner
kjøretøyets drivstoffsparing,
karbonspor og drivstoffkostnader ved
navigering til et bestemmelsessted,
og den tilbyr verktøy for forbedring
av drivstofforbruk.
Dataene du får fra ecoRoutefunksjonen, er bare beregninger.
Dataene er ikke lest av på kjøretøyet.
Hvis du vil ha mer nøyaktige
drivstoffrapporter for kjøretøyet
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Bruke verktøyene
samt kjørevaner, må du kalibrere
drivstoffsparingen (side 45).
Bruke ecoRoute
Den første gangen du bruker ecoRoutefunksjonene, må du angi informasjon
om kjøretøyet.
1. Trykk på Verktøy > ecoRoute på
hovedmenyen.
2. Angi drivstoff- og kilometer­
informasjon hvis det er nødvendig.
3. Trykk på Ferdig.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Kalibrere drivstoffsparingen
Kalibrer drivstoffsparingen slik at du
får mer nøyaktige drivstoffrapporter
for ditt kjøretøy og dine kjørevaner.
Kalibrer når du fyller opp
drivstofftanken.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > ecoRoute > Ved
pumpen.
2. Angi riktig drivstoffpris.
3. Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet
har brukt siden forrige påfylling.
4. Angi hvor langt du har kjørt siden
forrige påfylling.
5. Trykk på Neste.
Enheten beregner gjennomsnittlig
drivstoffsparing.
45
Bruke verktøyene
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjelper deg med å få
best mulig drivstoffsparing ved å
gi deg poeng for kjørevanene dine.
Høye ecoChallenge-poengsummer
tyder på at du sparer mye drivstoff.
ecoChallenge samler data og regner ut
en poengsum når enheten beveger seg
og er i transportmodus for bil.
Vise ecoChallengepoengsummene dine
Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > ecoRoute >
ecoChallenge.
Om ecoChallengepoengsummen
Fargen på bladet til kjøreutfordrings­
ikonet endres avhengig av hvordan du
presterer i utfordringen.
Totalt – viser en gjennomsnittspoeng­
sum for fart, akselerasjon og bremsing.
46
Fart – viser poengsummen din for å
kjøre med optimal hastighet for å spare
drivstoff (70–100 km/t for de fleste
kjøretøy).
Akselerasjon – viser poengsummen
din for jevn og rolig akselerasjon. Du
mister poeng for rask akselerasjon.
Bremsing – viser poengsummen din
for jevn og rolig bremsing. Du mister
poeng for hard bremsing.
Fjerne ecoChallengepoengsummen fra kartet
1. På kartet trykker du på >
Innstillinger > Skjul.
2. Trykk på Lagre.
>
Nullstille ecoChallenge
1. Trykk på >
> Nullstill på
kartet.
2. Trykk på Ja.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Bruke verktøyene
Vise informasjon om
drivstoffsparingen
1. Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Drivstoffsparing på hovedmenyen.
2. Trykk på en del av grafen for å
zoome inn.
Nullstille kjøretøyprofilen
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > ecoRoute >
Kjøretøyprofil.
> Nullstill.
2. Trykk på
3. Trykk på Ja.
Vise kilometerrapporten
Kilometerrapporter viser avstanden,
tiden, den gjennomsnittlige drivstoff­
sparingen og drivstoffkostnadene ved
navigering til et bestemmelsessted.
Du kan vise opptil 20 kilometerrappor­
ter på enheten. Du kan også få tilgang
til kilometerrapporter i mappen
Reports i stasjonen/volumet for
enheten.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > ecoRoute >
Kilometerrapp.
2. Trykk på en rapport.
Nullstille ecoRoute-dataene
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > ecoRoute.
2. Trykk på den kategorien du vil
nullstille.
3. Trykk på Nullstill.
Det opprettes en kilometerrapport for
hver rute du kjører. Hvis du stopper
en rute på enheten, opprettes det en
kilometerrapport for avstanden du har
tilbakelagt.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
47
Bruke verktøyene
Vise værinformasjon
 FORSIKTIG
Værinformasjonen i dette produktet
kan rammes av tjenesteavbrudd og kan
inneholde feil, unøyaktigheter eller
utdatert informasjon og bør derfor
ikke brukes som eneste grunnlag.
Bruk alltid sunn fornuft ved kjøring
og navigering, og bruk alternativ
værinformasjon før du tar avgjørelser
som har med sikkerhet å gjøre. Ved å
kjøpe godtar og samtykker du i at du
ene og alene er ansvarlig for bruken
av værinformasjon og alle avgjørelser
som tas med tanke på kjøring og
navigering i utrygge værforhold.
Værinformasjon er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder eller land.
48
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Vær.
Værinformasjon for din gjeldende
posisjon vises.
Du kan også vise været ved
å trykke på det gjeldende
temperaturikonet på statuslinjen
øverst på hovedmenyen.
2. Trykk på en dag i værmeldingen
for å vise værinformasjonen for
den dagen.
Vise værinformasjon for et
annet sted
Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Vær.
• Trykk på Gjeldende posisjon
for å endre din gjeldende
posisjon.
• Trykk på Gjeldende posisjon
> Legg til by for å vise
værinformasjon for en annen
posisjon.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Bruke verktøyene
• Trykk på
> Favorittbyer
for å vise værinformasjon for
byer du har lagt til.
gjeldende posisjon. Værikonet
endrer seg for eksempel til
hvis det regner i nærheten av din
gjeldende posisjon.
Vise værradaren
Værradartjenesten er tilgjengelig
gjennom nüLink!-abonnementet som
oppgradert innhold. Hvis du vil ha
mer informasjon om kjøp av nüLink!abonnementer, kan du se side 28.
Om værvarsler
Værvarsler er tilgjengelige gjennom
nüLink!-abonnementet som oppgradert
innhold. Værvarsler vises på kartet for
å advare deg om alvorlige værforhold.
Du kan vise et værkart som viser
eventuell nedbør i nærheten av en
posisjon.
Hvis du vil ha mer informasjon om
kjøp av nüLink!-abonnementer, kan
du se side 28.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Vær.
> Værradar.
2. Trykk på
TIPS: Værradarikonet ( ) vises
kanskje på kartsiden. Værikonet
endrer seg for å varsle deg når det
er vanskelige værforhold (regn,
snø, sludd, sterk vind, hagl eller
tordenvær) i nærheten av din
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Vise flyinformasjon
Flyinformasjon er kanskje ikke
tilgjengelig i alle områder eller land.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Flystatus.
2. Trykk på en flyplass i nærheten.
3. Velg et alternativ for å finne et fly:
49
Bruke verktøyene
• Trykk på Sjekk flynummer for
å søke etter flynummer.
• Trykk på Søk i ankomster for
å søke etter ankomst.
• Trykk på Søk i avganger for å
søke etter avgang.
4. Trykk på et fly.
5. Hvis flyet har flere mellom­
landinger, trykker du på Neste
etappe for å sjekke neste fly.
Bruke bildeviseren
Vis bilder som du har lagret på enheten
eller på et minnekort.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Bildeviser.
2. Velg et alternativ:
• Trykk på pilene for å bla
gjennom bildene.
• Trykk på et bilde for å vise en
større versjon av det.
50
• Trykk på for å vise bildene
som en lysbildefremvisning.
• Trykk hvor som helst på
skjermen for å stoppe
bildefremvisningen.
Vise et bilde ved oppstart
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Bildeviser.
2. Trykk på et bilde.
> Vis ved oppstart.
3. Trykk på
4. Trykk på Ja.
5. Trykk på Lagre.
Slette bilder
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Bildeviser.
2. Trykk på et bilde.
> Slett.
3. Trykk på
4. Trykk på Ja.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Bruke verktøyene
Bruke bildenavigasjon
Du kan navigere til bilder som har
posisjonsinformasjon, også kalt
geokoder. Gå til http://connect
.garmin.com/photos hvis du vil
ha mer informasjon.
3. Trykk på en valuta.
4. Trykk på Lagre.
5. Trykk på beløpet ved siden av
valutaen du vil regne om.
6. Trykk på Ferdig.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Favoritter >
Bilder.
2. Trykk på et bilde.
3. Trykk på et alternativ.
Bruke verdensuret
Bruke valutakalkulatoren
Vekslingskurser oppdateres automatisk
gjennom nüLink!-tjenesten (side 28).
MERK: nüLink!-tjenester er ikke
tilgjengelig i alle områder eller land.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Valuta.
2. Trykk på en valutaknapp for å
endre valutaen.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Verdensuret viser klokkeslettet på
gjeldende posisjon og for tre valgte
byer.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Verdensur.
2. Trykk på en av byene for å endre
en oppført by.
3. Angi et bynavn.
4. Trykk på Ferdig.
5. Velg om nødvendig riktig by.
51
Bruke verktøyene
Vise verdenskart
Trykk på for å vise verdens­
kartet. Nattetimene vises i det
skyggelagte området.
Bruke kalkulatoren
Trykk på Verktøy > Kalkulator.
52
Bruke enhetskalkulatoren
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Enhetskalkulator.
2. Trykk på knappen ved siden av
Konv.
3. Velg en type mål.
4. Trykk på Lagre.
5. Trykk på en måleenhet du vil
endre.
6. Velg en måleenhet.
7. Trykk på OK.
8. Trykk på tallfeltet.
9. Angi en verdi.
10. Trykk på Ferdig.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Tilpasse enheten
Tilpasse enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
•
•
2. Trykk på den innstillingen du vil
endre.
Systeminnstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
System på hovedmenyen.
• GPS-simulator – hindrer enheten
i å motta et GPS-signal og sparer
batteristrøm.
• Enheter – gjør det mulig å endre
måleenhetene til kilometer eller
miles.
• Tidsformat – gjør det mulig
å velge mellom 12-timers og
Brukerveiledning for nüLink! 1695
•
•
•
24-timers tidsformat eller
UTC-tidsformat.
Gjeldende tid – gjør det mulig å
endre klokkeslettet manuelt.
Posisjonsrapportering – sender
posisjonsdataene til Garmin for
å forbedre kvaliteten på mottatt
innhold.
MERK: Hvis du slår av
posisjonsrapportering, mottar
du ikke trafikkinformasjon.
Sikker modus – deaktiverer alle
funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan
distrahere føreren.
Garmin Lock – låser enheten
(side 62).
Om – viser enhetens
programvareversjon, enhetens
ID-nummer og informasjon om
flere andre programvarefunksjoner.
Denne informasjonen trenger
du når du skal oppdatere
53
Tilpasse enheten
systemprogramvaren eller kjøpe
flere kartdata (side 66).
• Lisensavtaler for sluttbruker –
viser lisensavtalene for sluttbruker
for enheten.
Navigasjonsinnstillinger
for bil
Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil.
• nüRoute™ – (side 56)
• Kartdetalj – angir detaljnivået
som vises på kartet. Flere detaljer
kan føre til at kartet tegnes
langsommere.
• Kartvisning – angir perspektivet
på kartsiden.
54
• Kartmotiv – endrer fargen på
kartdataene.
• Layout for kartdata – endrer
mengden data som vises på kartet.
• Kjøretøy – endrer ikonet som
brukes til å vise din posisjon på
kartet. Du finner flere ikoner på
www.garmingarage.com.
• Triplogg:
◦◦ Vis på kart – viser banen du
følger på kartet.
◦◦ Slett triplogg – sletter
triploggen.
• Nærhetspunkter – endrer
innstillingen for nærhetspunkter.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Tilpasse enheten
Endre perspektiv på
kartet
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Innstillinger > Navigasjon > Bil >
Kartvisning.
2. Velg et alternativ:
• Trykk på Spor opp for å vise
kartet todimensjonalt (2-D) med
reiseretningen øverst.
• Trykk på Nord opp for å vise
kartet i 2-D med nord øverst.
• Trykk på 3–D for å vise kartet
tredimensjonalt (3-D) i Spor opp.
3. Trykk på Lagre.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Innstillinger for
nærhetspunkter
Dette alternativet er bare synlig hvis
du har lastet inn nærhetspunkter eller
fotobokser på enheten. Nærhetspunkter
omfatter egendefinerte POIer og
fotoboksdatabaser. Gå til www.garmin
.com/extras hvis du vil ha mer
informasjon.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > Nærhetspunkter.
• Varsling – aktiverer eller
deaktiverer varsler som avgir lyd
når du nærmer deg nærhetspunkter.
• Lyd – angir varseltypene
som høres når du nærmer deg
nærhetspunkter.
55
Tilpasse enheten
Rutepreferanser
Ruteberegningen er basert på data om
veihastighet og kjøretøysakselerasjon
for en gitt rute.
Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
Beregningsmodus.
• Raskere tid – beregner ruter som
er raskere å kjøre, men som kan
være lengre i avstand.
• Kortere distanse – beregner ruter
som er kortere i avstand, men som
kan ta lengre tid å kjøre.
• Mindre drivstoff – beregner ruter
som kan kreve mindre drivstoff enn
andre ruter.
• Varslet – beregner rutene Raskere
tid, Kortere distanse og Mindre
drivstoff og gjør det mulig å vise
alle på kartet før du velger ruten.
56
• Utenfor vei – beregner direkteruter
(uten å ta hensyn til veiene).
Bruke varslet ruteberegning
Ved varslet ruteberegning opprettes det
ruter i flere beregningsmodi, og du kan
velge ønsket modus.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute.
2. Trykk på Beregningsmodus >
Varslet > Lagre.
Når du starter en rute, beregner
enheten ruten ved hjelp av
beregningsmodiene Raskere
tid, Kortere distanse og
Mindre drivstoff. Det vises en
forhåndsvisning av hver rutetype
på skjermen.
3. Bruk pilene til å velge en rutetype.
4. Trykk på Kjør!.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Tilpasse enheten
Unngå veielementer
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
Unngåelser.
2. Velg de veielementene du ønsker å
unngå på rutene.
3. Trykk på Lagre.
Aktivere trafficTrends
Om trafficTrends
Når du aktiverer myTrends, vises
beregnet reisetid og trafikkinformasjon
for steder du ofte drar til, på
navigasjonslinjen øverst på kartet.
™
Når trafficTrends er aktivert, bruker
enheten historisk trafikkinformasjon
for å beregne mer effektive ruter. Det
kan hende at det beregnes ulike ruter
basert på tendenser i trafikken for ulike
ukedager eller tid på dagen.
Den historiske trafikkinformasjonen
som brukes av trafficTrends, lastes opp
til Garmin når du kobler enheten til
myGarmin ved hjelp av datamaskinen.
Gå til http://my.garmin.com hvis du vil
ha mer informasjon.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
trafficTrends.
2. Trykk på Aktivert.
3. Trykk på Lagre.
Om myTrends™
For å kunne aktivere myTrendsinformasjon må du legge til steder
du ofte drar til, i Favoritter.
Når du har fullført flere ruter til
steder du ofte drar til, vises myTrendsinformasjon på navigasjonslinjen.
57
Tilpasse enheten
Aktivere myTrends
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Bil > nüRoute >
myTrends.
2. Trykk på Aktivert.
3. Trykk på Lagre.
• Maks. gangavstand – styrer hvor
mye av en kollektivtransportrute
som må navigeres til fots.
• Kollektivtransport – unngår
valgte typer transportmidler.
• Triplogg – viser banen du følger
på kartet.
Opprette en rute med
myTrends
1. Når myTrends-informasjon vises
på navigasjonslinjen, kan du trykke
på navigasjonslinjen for å vise et
rutesammendrag for det foreslåtte
bestemmelsesstedet.
2. Trykk på Kjør! for å starte en rute
til dette bestemmelsesstedet.
Unngå transportmidler
Transportmidler er bare tilgjengelig
når cityXplorer-kart er lastet inn.
Navigasjonsinnstillinger
for fotgjenger
Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Fotgjenger.
58
Hvis du vil kjøpe cityXplorer-kart,
går du til www.garmin.com.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Fotgjenger >
Kollektivtransport.
2. Velg hvilke transittyper du vil
unngå på rutene.
3. Trykk på Lagre.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Tilpasse enheten
Skjerminnstillinger
Gå til hovedmenyen, og trykk på
Verktøy > Innstillinger > Visning.
• Fargemodus – angir en lys
bakgrunn (Dag), en mørk bakgrunn
(Natt) eller veksler automatisk
mellom de to, basert på tidspunktet
for soloppgang og solnedgang for
din gjeldende posisjon (Auto).
• Lysstyrke – endrer lysstyrken
på skjermen. Du kan spare
batteristrøm ved å redusere
lysstyrken.
• Tidsavbrudd for visning – angir
hvordan skjermen automatisk slås
av hvis enheten ikke er i bruk på
en viss tid.
• Skjermbilde – gjør det mulig å ta
bilde av enhetens skjerm.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Ta skjermbilder
1. På hovedmenyen trykker du
på Verktøy > Innstillinger >
Visning > Skjermbilde.
2. Trykk på Aktivert.
3. Trykk på Lagre.
4. Trykk på kameraikonet øverst i
høyre hjørne på skjermen, slik at
du kan lagre et bilde av innholdet
på skjermen.
Punktgrafikkfilen med bildet lagres i
mappen Screenshots på stasjonen for
enheten (side 42).
59
Tilpasse enheten
Språkinnstillinger
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Språk.
• Talespråk – angir språket for
talemeldinger.
• Tekstspråk – all tekst på skjermen
vises på det valgte språket.
MERK: Selv om du endrer
tekstspråket, endres ikke språket
i brukerangitte data eller kartdata,
for eksempel gatenavn.
• Tastaturspråk – angir språket for
tastaturet.
• Tastaturlayout – angir
tastaturlayout.
60
Gjenopprette
de opprinnelige
enhetsinnstillingene
1. På hovedmenyen trykker du på
Verktøy.
2. Trykk på en innstilling.
> Gjenopprett.
3. Trykk på
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Tillegg
Tillegg
Om GPS-satellittsignaler
Ikonet
øverst til venstre på
statuslinjen viser styrken på GPSsignalene. Når minst én av linjene
er grønne, har enheten hentet inn
satellittsignaler.
Jo flere grønne linjer, jo sterkere er
GPS-signalet. Hvis enheten ikke
mottar GPS-signaler, vises en rød x.
Hvis du trenger feilsøkingsinformasjon
om innhenting av satellitter, kan du se
side 70.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Vise detaljert GPSsignalinformasjon
1. I programfeltet trykker du på
Hvor er jeg?.
2. Trykk på informasjonsboblen.
> Satellittinfo.
3. Trykk på
Ta vare på enheten
• Unngå å miste enheten i bakken, og
ikke bruk den på steder der den kan
bli utsatt for voldsomme støt eller
vibrasjoner.
• Enheten må ikke komme i kontakt
med vann. Kontakt med vann kan
gjøre at denne enheten slutter å
fungere som den skal.
• Ikke oppbevar enheten på et sted
der den kan bli utsatt for ekstreme
temperaturer over lengre tid. Dette
kan føre til permanent skade på
enheten.
• Du må aldri trykke på skjermen
med en hard eller skarp gjenstand,
da dette kan skade skjermen.
61
Tillegg
Rengjøre enheten
Enheten er laget av materialer av
høy kvalitet og krever ikke annet
vedlikehold av brukeren enn
rengjøring.
• Rengjør enhetens utside (ikke
berøringsskjermen) med en klut
fuktet med mildt såpevann, og tørk
av den.
• Unngå kjemiske rengjøringsmidler
og løsemidler som kan skade
plastdeler.
Rengjøre berøringsskjermen
1. Bruk vann, isopropylalkohol eller
brillepussemiddel på en myk, ren,
lofri klut.
2. Tørk forsiktig av berørings­
skjermen.
Unngå tyveri
• Fjern enheten og braketten når den
ikke er i bruk.
62
• Ikke oppbevar enheten i
hanskerommet.
• Fjern merket etter sugekoppen på
frontruten.
• Registrer produktet på
http://my.garmin.com.
• Bruk funksjonen Garmin Lock.
Aktivere Garmin Lock™
Hvis du glemmer PIN-koden og
sikkerhetsposisjonen, må du sende
enheten til Garmin for å få låst den
opp. Du må også sende en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
1. Kjør til sikkerhetsposisjonen.
Kontroller at enheten mottar
satellittsignaler.
2. Gå til hovedmenyen, og velg
Verktøy > Innstillinger >
System > Garmin Lock >
Lås enheten.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Tillegg
3. Trykk på Aktivert.
4. Trykk på Lagre.
5. Angi en firesifret PIN-kode.
6. Trykk på Ferdig.
Du må taste inn PIN-koden eller kjøre
til sikkerhetsposisjonen hver gang du
slår på enheten.
Hente PIN-koden
Hvis du glemmer PIN-koden og
sikkerhetsposisjonen, må du sende
enheten til Garmin for å få låst den
opp. Du må også sende en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
Kalibrere skjermen
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer
slik den skal, må du kalibrere den.
1. Slå av enheten.
2. Trykk på og hold det øvre venstre
hjørnet av skjermen.
3. Slå på enheten.
4. Fortsett å trykke på det øvre
venstre hjørnet av skjermen i ca.
30 sekunder, til kalibreringssiden
vises.
5. Følg instruksjonene på skjermen.
Om sikkerhetsposisjonen
Sikkerhetsposisjonen din er et
sted du ofte drar tilbake til, for
eksempel hjemmet. Hvis enheten
innhenter satellittsignaler og du er
på sikkerhetsposisjonen, trenger
du ikke å angi PIN-koden.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
63
Tillegg
Slette brukerdata
Merknad
Dette fjerner all informasjon som
brukeren har lagt inn.
1. Hold fingeren i det nedre høyre
hjørnet av skjermen på enheten
når du slår den på.
2. Fortsett å trykke på skjermen til
en melding vises.
3. Trykk på Ja for å slette alle
brukerdata.
Alle de opprinnelige innstillingene
gjenopprettes.
Maksimere batterilevetiden
• I programfeltet trykker du på
Innstillinger > Visning >
Lysstyrke for å dempe
bakgrunnsbelysningen.
• I programfeltet trykker du
på Innstillinger > Visning >
Tidsavbrudd for visning for å
begrense lengden på tidsavbruddet.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
• Unngå høye temperaturer over
lengre tid.
Montere på dashbordet
på statuslinjen viser statusen til
det interne batteriet.
Merknad
Det permanente monteringslimet er
svært vanskelig å fjerne etter at det er
påført.
Hvis du vil forbedre batterimålerens
nøyaktighet, lader du batteriet helt ut,
og deretter lader du det helt opp igjen.
En monteringsplate følger med i noen
enhetspakker. Bruk monteringsplaten
til å montere enheten på dashbordet
Batteriinformasjon
Du bør ikke koble fra enheten før den
er helt oppladet.
64
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Tillegg
i henhold til gjeldende lokale
bestemmelser.
1. Rengjør og tørk dashbordet der du
vil plassere platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Fjern den gjennomsiktige plasten
fra platens overside.
5. Plasser sugekoppbraketten på
platen.
6. Skyv spaken ned (mot platen).
Fjerne holderen fra braketten
1. Vri holderen mot høyre eller
venstre.
2. Bruk kraft til holdersokkelen løsner
fra brakettballen.
Fjerne sugekoppbraketten fra
frontruten
1. Vipp spaken på sugekoppbraketten
mot deg.
2. Dra tappen på sugekoppen mot
deg.
Fjerne enheten og
braketten
Fjerne enheten fra holderen
1. Trykk opp tappen øverst på
holderen.
2. Vipp enheten fremover.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
65
Tillegg
nüMaps Guarantee™
For å motta én gratis kartoppdatering
(hvis tilgjengelig) må du registrere
enheten på http://my.garmin.com
innen 60 dager etter at du første gang
innhentet satellitter mens du kjørte
med enheten. Du er ikke kvalifisert til
å motta en gratis kartoppdatering hvis
du foretar registreringen via telefon
eller lar det gå mer enn 60 dager etter
første gang du har innhentet satellitter
og kjørt med enheten. Gå til
www.garmin.com/numaps hvis
du vil ha mer informasjon.
nüMaps Lifetime™
Du kan motta opptil fire kartdataopp­
dateringer for enheten per år mot et
engangsbeløp. Gå til www.garmin.com
og klikk på Kart hvis du vil ha mer
informasjon.
66
Kjøpe tilleggskart
Du kan kjøpe kart over andre områder
for enheten.
1. Gå til produktsiden for
enheten på Garmins webområde
(www.garmin.com).
2. Klikk på kategorien Kart.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Om tillegg
Du kan laste ned ekstra innhold,
som egendefinerte POIer, fra
www.garmin.com/extras.
Egendefinerte POIer er egendefinerte
punkter på kartet. De kan inneholde
varsler som forteller deg at du er nær et
merket punkt, eller at du kjører fortere
enn en angitt hastighet.
Du kan opprette eller laste ned lister
med egendefinerte POIer og
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Tillegg
installere dem på enheten din ved
å bruke POI Loader-programvaren,
som er tilgjengelig på www.garmin
.com/products/poiloader. Du finner
mer informasjon i hjelpefilen til POI
Loader.
Finne tillegg
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Tillegg.
2. Trykk på en kategori.
Garmin Travel Guide
Garmin Travel Guide inneholder
detaljert informasjon om steder, for
eksempel restauranter og hoteller.
Hvis du vil kjøpe tilbehør, går du til
http://buy.garmin.com eller kontakter
Garmin-forhandleren din.
Bruke Garmin Travel Guide
1. Sett inn minnekortet med Garmin
Travel Guide i enheten.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
2. Gå til hovedmenyen, og trykk på
Hvor skal du? > Tillegg.
3. Trykk på navnet til din Travel
Guide for å åpne den.
Kontakte Garmins
produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis
du har spørsmål om produktet.
• USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller kontakt Garmin
USA på telefon (913) 397 8200.
• Storbritannia: Ta kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
• Europa: Gå til www.garmin
.com/support, og klikk på
Contact Support for innenlandsk
supportinformasjon, eller ta
kontakt med Garmin (Europe) Ltd.
på telefon +44 (0) 870 850 1241.
67
Tillegg
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg
ved å registrere deg på Internett i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale
kvitteringen, eller en kopi
av den, på et trygt sted.
Oppdatere programvaren
1. Koble enheten til datamaskinen
med micro-USB-kabelen.
Autokjør-menyen åpnes.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du bruker PC, dobbelt­
for å åpne
klikker du på
webområdet myGarmin Agent.
• Hvis du bruker en Mac®datamaskin, går du til
www.garmin.com/agent.
68
• Gå til www.garmin.com/agent
hvis Autokjør-menyen ikke
åpnes.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har installert myGarmin Agent,
blir du bedt om å åpne mittDashboard
når du kobler enheten til datamaskinen.
mittDashboard kontrollerer den
gjeldende programvaren for enheten
og gir mer informasjon om enheten.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysisk størrelse (B × H × D):
14,02 × 8,76 × 1,89 cm
(5,52 × 3,45 × 0,74 tommer)
Vekt: 231,6 g (8,17 oz)
Skjerm: 5,0 tommer diagonalt,
480 × 272 piksler, 64K-farger,
lyssterk og liggende
WQVGA TFT-skjerm,
hvit bakgrunnsbelysning,
berøringsskjerm
Hus: ikke vanntett (IPXO)
Driftstemperaturområde:
0 til 60 °C (32 til 140 °F)
Ladetemperaturområde:
0 til 45 °C (32 til 113 °F)
Datalagring: internt minne og valgfritt
uttakbart microSD-kort. Data
lagres i det uendelige.
Datamaskingrensesnitt: USB 2.0masselagring med full hastighet
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Operativsystem: Garmin
Ladetid: opptil 4 timer
Strøminntak: bilstrøm ved hjelp av
medfølgende strømkabel for
bil eller nettstrøm ved hjelp av
valgfritt tilbehør
Forbruk: maks. 7 watt
Batteriets levetid: opptil 3 timer
Batteritype: oppladbart
lithiumionbatteri som
ikke kan byttes av bruker
GPS-mottaker: høy følsomhet
med HotFix™
Innhentingstider*:
Varm: <1 sekund
Kald: <38 sekunder
Tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger:
<45 sekunder
*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.
69
Tillegg
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Enheten mottar aldri
satellittsignaler.
Kontroller at GPS-simulatoren er slått av.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Innstillinger > System >
Generelt > GPS-simulator > Av.
2. Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger
og trær.
3. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke i
kjøretøyet.
Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strømuttaket
med strøm.
Enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0 °C og 45 °C
(32–113 °F). Hvis enheten plasseres i direkte sollys eller i et
varmt miljø, kan den ikke lade.
Batteriet mitt har ikke
strøm særlig lenge.
Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du
dempe bakgrunnsbelysningen. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Visning > Lysstyrke.
Hvordan sletter jeg alle
brukerdataene?
1. Hold fingeren i det nedre høyre hjørnet på enhetens skjerm
mens du slår den på.
2. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises.
3. Trykk på Ja for å slette alle brukerdata.
Batterimåleren min
virker unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen
(uten å avbryte ladingen).
Berøringsskjermen
reagerer ikke som den
skal når jeg trykker på
den.
Kalibrer berøringsskjermen slik det beskrives på side 63.
70
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Hvordan vet jeg at
enheten er i USBmasselagringsmodus?
Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde av
en enhet koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye
eksterne diskstasjoner i Min datamaskin.
Datamaskinen min
oppdager aldri at
enheten er koblet til.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av enheten.
3. Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
enheten. Enheten slår seg automatisk på og går inn i USBmasselagringsmodus.
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner i
listen over stasjoner.
Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner, kan det hende
at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til
stasjonene på enheten. Du finner mer informasjon om hvordan du
tilordner stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil. Kontroller
at enheten er koblet til en USB-port og ikke til en USB-hub.
Hvordan finner jeg
1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? >
>
restauranter i nærheten
Nærme.
av et hotell jeg skal
2. Trykk på Et favorittbestemmelsessted.
bo på?
3. Trykk på et bestemmelsessted.
4. Trykk på Punkter av interesse > Mat og drikke.
5. Trykk på en kategori. Enheten søker etter steder i nærheten av
hotellet.
6. Trykk på en restaurant.
Telefonen min kobler
seg ikke til enheten.
•
•
Gå til hovedmenyen, og trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth. Kontroller at Bluetooth-feltet er satt til Aktivert.
Kontroller at telefonen er slått på og befinner seg mindre enn
ca. 10 meter (33 fot) unna enheten. Du finner mer hjelp på
www.garmin.com/bluetooth.
Brukerveiledning for nüLink! 1695
71
Indeks
Indeks
A
adresse
telefonkatalog 10
anrop
anropsvarsel 33
historikk 34
hjem 35
svare 32
B
bakgrunnsfarge 59
batteri 64
bensinpriser 15
beregne ruter på nytt 9
berøringsskjerm
kalibrere 63
rengjøre 62
bildeviser 50
Bluetooth-teknologi 31–35
pare med telefon 31
breddegrad 20
brukerdata, slette 64
bykart 4, 7, 24, 58
bytte navn på turer 18
72
C
Ciao!
aktivere 36
avslå invitasjon 38
fjerne en venn 40
invitere etter
e-postadresse 39
invitere etter
telefonnummer 38
skjule posisjon 38
status 37
vise venner 39
cityXplorer-kart 7
D
databehandling 41
datamaskin, tilkobling 42
dempet
lyd 5
diakritiske tegn 6
drivstoffpriser 15
E
ecoRoute 44
ecoChallengepoengsum 46
kalibrere drivstoff­
sparingen 45
kilometerrapport 47
egendefinerte POIer 66
enhet
lade 3
montere 64
nullstille 5
rengjøre 62
enhets-ID 53
enhetskalkulator 52
F
fartsgrenseikon 21
Favoritter 16, 17
filer
slette 43
støttede typer 41
finne et veikryss 16
finne parkering 15
finne parkeringsplass 16
finne posisjoner
bruke kartet 19
finne punkter av interesse
etter adresse 10
etter kategori 6
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Indeks
etter koordinater 20
etter postnummer 10
i fotgjengermodus 7
lagrede steder (Mine
favoritter) 17
nylige valg 14
ved å stave navnet 7,
13
fjerne braketten 65
fjerne fra holderen 65
fjerne sugekoppen 65
flyinformasjon, vise 49
fotobokser 29
rapportere 30
slå av 30
tilgjengelighet 30
G
Garmin Travel Guide 67
geocaching 20
gjeldende posisjon,
lagre 16
GPS
av/på 53
om GPS 61
H
Hjelp 44
hjem
angi en posisjon 12
Hvor er jeg? 44
Hvor skal du? 10–20
I
informasjon om
drivstoffsparing 47
innstillinger 53–60
J
JPEG-bildefiler 41
K
kalkulator 52
kart
bla 19
detaljnivå 54
fotgjenger 24
legge til 66
visning 54
zoome 19
kartvisning i 2-D, 3-D 55
kilometer 53
Brukerveiledning for nüLink! 1695
kilometerrapport 47
kinotider 15
Kjør!-siden 11
kjøretøyikon 54
kjøretøyprofil 47
kollektivtransport
alternativer 24
bykart 7, 24, 58
kommende
arrangementer 15
konvertere
enheter 52
valuta 51
koordinater 20
L
lade enheten 3
lagre
din gjeldende
posisjon 16
steder du finner 17
låse
skjermen 5
lengdegrad 20
lithiumionbatteri 64, 69
73
Indeks
lokale arrangementer 15
lydversjon 53
lysstyrke 4
M
mål, konvertere 52
manøverliste 22
MapSource 41, 66
miles 53
minnekort 41
installere 41
montere
fjerne fra braketten 65
på dashbordet 64
myGarmin-meldinger 29
myGarmin Agent 42
myTrends 57
N
navigasjon 21
innstillinger 54
utenfor vei 8
navigasjonsmodus for
fotgjenger
finne punkter av
interesse 7
74
innstillinger 58
unngå
transportmidler 58
navigere utenfor vei 8
neste sving 23
nüLink!-tjenester 28
Ciao! 36
drivstoffpriser 15
flystatus 49
kinotider 15
kontostatus 28
lokale
arrangementer 15
myGarmin 29
telefonkatalog 14
vær 48
valutakalkulator 51
nullstille
enheten 5
maks. fart 22
tripdata 22
nüMaps Guarantee 66
nüRoute 56
O
omkjøring 9
oppbevare enheten 61
oppdatere
kart 66
programvare 68
oppstartsbilde 50
overføre filer 42
oversikt over veikryss 23
P
pare en mobiltelefon 31
parkering 15
PIN-kode
Bluetooth 31
POI-vurdering 12
POIer
POI Loader 41
posisjoner som nylig er
funnet 14
posisjonsikon 54
programvare
oppdatere 68
versjon 53
Brukerveiledning for nüLink! 1695
Indeks
R
rapportere kartfeil 11
redigere
bestemmelsessteder 18
lagrede turer 18
redigere et
telefonnummer 12
registrere 62
ruter
stoppe 9
utenfor vei 8, 56
varslet 56
S
sende til GPS 19
se på kartet 19
sikkerhetsposisjon 63
simulere en rute 53
skjerm
lysstyrke 59
skjermbilder 59
skjerminnstillinger 59
slette
tegn 6
turer 18
slette posisjoner som nylig
er funnet 14
søke i et annet område 13
spesifikasjoner 69
spor opp 55
språkinnstillinger 60
støttede filtyper 41
systeminnstillinger 53
T
taleoppringning 35
talespråk 60
ta meg hjem 13
tastatur 6
layout 60
språkmodus 6, 60
tastatur på skjerm 6
ta vare på enheten 61
tekstspråk 60
telefonbok 34
telefonsvarer 33
tidssone 53
tilbud 27
tillegg 66–67
Brukerveiledning for nüLink! 1695
tilleggskart 66
tilpasse enheten 53–59
trafikk 25–27
trafficTrends 57
transportmodus 4
tripinformasjon 22
turplanlegger 17
lagrede turer 18
planlegge 18
tyveri, hvordan unngå 62
U
unngå
veityper 57
utenfor vei, ruting 56
utgang, lyd 5
V
vær
annet sted 48
radar 49
valutakalkulator 51
varsler
fotoboks 29
varslet, ruting 56
75
Indeks
verdensur 51
verktøy 44–49
volum 5
vurdere et POI 12
Z
zoom 19
76
Brukerveiledning for nüLink! 1695
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for
Garmin-produktene dine finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
0682
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
August 2010
Delenummer 190-01200-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising