Garmin | nuLink!1695,GPS,NA,Avis | Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin nuLink!1695,GPS,NA,Avis Skrócony podręcznik użytkownika
nüLink! 1695
™
— skrócony podręcznik użytkownika
01102436
Korzystanie z menu
głównego
Informacje o urządzeniu
 Ostrzeżenie
Należy zapoznać się z zamieszczonym
w opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
➊
➌ ➍ ➎
➊
➌
➋
➍
➋
➊
Przycisk zasilania
➋
Gniazdo kart microSD™
➌
Mikrofon
➍
Złącze micro-USB
•
•
•
•
•
Dotknij ➊, aby znaleźć cel podróży.
Dotknij ➋, aby wyświetlić mapę.
Dotknij ➌, aby wykonać połączenie, gdy
urządzenie jest podłączone do zgodnego
telefonu komórkowego.
Więcej informacji można uzyskać na
stronie www.garmin.com/bluetooth.
Dotknij ➍, aby wyregulować głośność.
Dotknij ➎, aby skorzystać z narzędzi,
takich jak ustawienia, pomoc czy
prognoza pogody.
Skrócony podręcznik użytkownika nüLink! 1695
Informacje o pasku narzędzi
menu głównego
Ikona
Opis
Stan sygnału GPS. Dotknij
i przytrzymaj, aby wyświetlić
informacje o satelitach.
Stan funkcji Bluetooth® (pojawia się po
nawiązaniu połączenia ze zgodnym
urządzeniem). Dotknij, aby zmienić
ustawienia Bluetooth.
Wskaźnik środka transportu. Dotknij,
aby wybrać środek transportu.
Bieżący czas. Dotknij, aby zmienić
ustawienia czasu.
Bieżąca temperatura. Dotknij, aby
wyświetlić informacje o pogodzie.
Stan usług nüLink!.
Stan naładowania baterii.
Konfigurowanie urządzenia
Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj
poniższe czynności.
1. Zamontuj urządzenie (strona 3).
2. Naładuj urządzenie (strona 4).
3. Zlokalizuj satelity (strona 5).
Montowanie urządzenia
 Ostrzeżenie
Ten produkt jest zasilany przez baterię
litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka
uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich
temperatur, należy urządzenie zabierać ze
sobą przy wysiadaniu z samochodu albo
przechowywać w miejscu nienarażonym
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
UWAGA
Przed zamontowaniem urządzenia w samochodzie zapoznaj się z przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym informacje prawne
dotyczące montażu na szybie przedniej.
Skrócony podręcznik użytkownika nüLink! 1695
1. Zdejmij przezroczystą folię
z przyssawki ➊.
2. Umieść przyssawkę ➊ na przedniej
szybie.
3. Przesuń dźwignię do tyłu, w kierunku
szyby.
4. Podłącz przewód zasilający z gniazda
zapalniczki ➌ do gniazda z tyłu
podstawki.
5. Zatrzaśnij podstawkę ➋ na ramieniu
przyssawki.
➋
➊
➌
6. Podłącz drugi koniec przewodu
zasilającego ➌ do gniazda zapalniczki
w samochodzie.
7. Umieść dolną część urządzenia
w podstawce ➋.
8. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby
zatrzasnęło się na swoim miejscu.
Ładowanie urządzenia
Ładuj urządzenie przez przynajmniej
4 godziny przed korzystaniem z niego
na zasilaniu bateryjnym.
Urządzenie można zasilać na trzy sposoby.
•
Podłącz przewód zasilający z gniazda
zapalniczki do uchwytu (po
umieszczeniu w nim urządzenia).
Skrócony podręcznik użytkownika nüLink! 1695
•
•
Podłącz kabel USB.
Podłącz zasilacz sieciowy (w przypadku
niektórych modeli urządzeń dostępny
jako wyposażenie dodatkowe).
Odbieranie sygnału z satelitów
W celu korzystania z funkcji nawigacji
dostępnej w urządzeniu konieczne jest
odebranie sygnału z satelitów.
1. Włącz urządzenie.
2. W razie potrzeby udaj się w teren
otwarty, z dala od wysokich budynków
i drzew.
Odebranie sygnałów z satelitów może
potrwać kilka minut.
Informacje o punktach
szczególnych
Wyszukiwanie punktów
szczególnych wg kategorii
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Pkty szczególne.
2. Dotknij kategorii.
3. W razie potrzeby dotknij podkategorii.
Porada: Aby zawęzić kryteria
wyszukiwania, dotknij , wpisz tekst
i dotknij Gotowe.
Zostanie wyświetlona lista pozycji
znajdujących się w pobliżu Twojej
aktualnej pozycji.
4. Dotknij elementu.
Wyszukiwanie pozycji w innym
obszarze
Dotknij kolejno Dokąd? > > Blisko.
Szczegółowe mapy załadowane do
urządzenia zawierają miliony punktów
szczególnych, takich jak restauracje, hotele
czy autousługi.
Skrócony podręcznik użytkownika nüLink! 1695
Wyszukiwanie punktów
szczególnych poprzez literowanie
nazwy
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Pkty szczególne >
Wyszukiwanie lokalne.
Funkcja wyszukiwania lokalnego
może być niedostępna na niektórych
obszarach lub w niektórych krajach.
2. Podaj całą nazwę lub jej część.
3. Dotknij Gotowe.
4. Dotknij opcji.
• Dotknij wyniku wyszukiwania
lokalnego.
• Dotknij karty Garmin, aby
przeszukać mapy Garmin
załadowane do urządzenia.
5. Dotknij elementu.
Podróż wyznaczoną trasą
Trasa jest oznaczona karmazynową
linią. Podczas podróży urządzenie
kieruje użytkownika do celu za pomocą
komunikatów głosowych, strzałek na mapie
i wskazówek kierunkowych wyświetlanych
przy górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik
zjedzie z wyznaczonej trasy, urządzenie
ponownie przelicza trasę.
➊
➍
•
•
•
•
•
➋
➌
➏ ➐
➑
➎
➒
Dotknij ➊, aby wyświetlić następny
zwrot lub widok skrzyżowań.
Dotknij ➋, aby wyświetlić listę
zwrotów.
Dotknij ➌, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
Dotknij ➍, aby powrócić do menu
głównego.
Dotknij ➎, aby zmienić pole danych.
Skrócony podręcznik użytkownika nüLink! 1695
•
•
•
•
Dotknij ➏, aby wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji.
Dotknij ➐ i przeciągnij mapę, aby
zobaczyć inny obszar.
Dotknij ➑, aby wyświetlić stronę
informacji o podróży.
Dotknij ➒, aby zgłosić obecność kamery
monitorującej.
Dodawanie punktów do aktywnej
trasy
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
dotknij , aby powrócić do menu
głównego.
2. Dotknij Dokąd?.
3. Dotknij kategorii.
4. W razie potrzeby dotknij podkategorii.
5. Dotknij celu podróży.
6. Dotknij Jedź!.
7. Dotknij Dodaj do bieżącej trasy, aby
dodać nowy cel podróży jako punkt
pośredni.
Zmiana celu podróży aktywnej
trasy
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
dotknij , aby powrócić do menu
głównego.
2. Dotknij Dokąd?.
3. Wyszukaj pozycję.
4. Dotknij Jedź!.
5. Dotknij Rozpocznij nową trasę.
Korzystanie z objazdu
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można
stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód,
takich jak prace drogowe.
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
dotknij , aby powrócić do menu
głównego.
2. Dotknij Objazd (lub Przelicz w trybie
pieszego).
Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest
jedyną rozsądną możliwością, urządzenie
może nie zaproponować objazdu.
Skrócony podręcznik użytkownika nüLink! 1695
Zatrzymywanie trasy
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
dotknij , aby powrócić do menu
głównego.
2. Dotknij Stop.
Informacje o Usługach
nüLink!™
Usługi nüLink! mogą być niedostępne na
niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
Urządzenie obejmuje podstawową subskrypcję nüLink!, która jest aktywowana po
pierwszym włączeniu urządzenia. Usługi
nüLink! umożliwiają uzyskiwanie bieżących
informacji dotyczących m.in. pogody, cen
paliw czy czasów lotów.
Aby korzystać z tych funkcji, należy
posiadać ważną subskrypcję nüLink!,
a urządzenie musi odbierać sygnał nüLink!.
Zakup dodatkowych usług nüLink!
Aby kupić dodatkową płatną
zawartość internetową, dotknij kolejno
Narzędzia > Sklep nüLink!™.
Wyszukiwanie lokalnych firm
Funkcja wyszukiwania lokalnego może być
niedostępna na niektórych obszarach lub
w niektórych krajach.
Użytkownik może wyszukiwać najaktualniejsze informacje dotyczące lokalnych firm.
Pozycje można wyszukiwać, wpisując ich
nazwę lub wskazując kategorię pozycji, np.
salon fryzjerski czy galeria sztuki.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Pkty szczególne >
Wyszukiwanie lokalne.
2. Podaj całą nazwę lub jej część.
3. Dotknij Gotowe.
Aby uzyskać więcej informacji o usługach
nüLink!, dotknij kolejno Narzędzia >
Pomoc lub zapoznaj się z dokumentem
Podręcznik użytkownika nüLink! 1695
dostępnym na stronie www.garmin.com.
Skrócony podręcznik użytkownika nüLink! 1695
4. Dotknij opcji.
• Dotknij wyniku wyszukiwania
lokalnego.
• Dotknij karty Garmin, aby
przeszukać mapy Garmin
załadowane do urządzenia.
5. Dotknij elementu.
Wyszukiwanie celu podróży za
pomocą spisu telefonów
Spisy telefonów mogą być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Książka telefoniczna.
2. Dotknij opcji:
• Aby wyszukać informacje na
podstawie imienia i nazwiska,
dotknij Wg nazwy.
• Aby wyszukać informacje na
podstawie numeru telefonu, dotknij
Wg numeru telefonu.
3. Wpisz nazwisko lub numer telefonu.
4. Dotknij Gotowe.
5. W razie potrzeby dotknij elementu na
liście wyników wyszukiwania.
6. Dotknij opcji.
Wyszukiwanie cen paliw
Ceny paliw mogą być niedostępne na
niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ceny paliw.
2. Dotknij kolejno > Typ paliwa.
3. Dotknij typu paliwa.
4. Dotknij Zapisz.
Zostanie wyświetlona lista cen paliw na
pobliskich stacjach benzynowych.
5. Dotknij stacji benzynowej.
6. Dotknij opcji.
Skrócony podręcznik użytkownika nüLink! 1695
Sprawdzanie godzin seansów
filmowych
Funkcja sprawdzania godzin seansów
filmowych może być niedostępna na
niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Godziny seansów
filmowych.
2. Dotknij kolejno > Wybierz dzień.
3. Dotknij jednego z najbliższych dni.
4. Dotknij Szukaj wg tytułu filmu lub
Wyszukaj wg nazwy kina.
5. Dotknij tytułu filmu lub nazwy kina.
6. Dotknij opcji.
Wyszukiwanie wydarzeń lokalnych
Informacje o wydarzeniach lokalnych mogą
być niedostępne na niektórych obszarach lub
w niektórych krajach.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Wydarzenia lokalne.
2. Dotknij kolejno > Wybierz dzień.
3. Dotknij kategorii.
10
4. Dotknij wydarzenia.
5. Dotknij opcji.
Informacje o utrudnieniach
drogowych
uwaga
Ikony ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują
z kierowcy obowiązku przestrzegania
wszelkich ograniczeń podawanych
na znakach drogowych i stosowania
zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. Firma Garmin nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne
mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą
być niedostępne na niektórych obszarach lub
w niektórych krajach.
Podczas odbierania informacji dotyczących
utrudnień w ruchu, w lewym górnym rogu
strony Menu pojawi się ikona utrudnień
drogowych. Zmiana koloru ikony ruchu
drogowego ( ) wskazuje natężenie
ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie
podróżujesz.
Skrócony podręcznik użytkownika nüLink! 1695
Jeśli na Twojej trasie występują utrudnienia
w ruchu, ikona utrudnień drogowych
pokazuje, ile więcej czasu potrzeba na
jej przebycie. Czas opóźnienia jest od
razu dodawany do szacunkowego czasu
przyjazdu.
Korzystanie z informacji o pogodzie
 UWAGA
Informacje o pogodzie udostępniane za
pośrednictwem omawianego urządzenia
mogą być okresowo niedostępne lub
zawierać błędy, niedokładności lub
nieaktualne informacje, a to oznacza, że nie
należy polegać wyłącznie na nich. Podczas
jazdy i korzystania z nawigacji należy
zawsze stosować zasady zdrowego rozsądku.
Przed podjęciem decyzji mogących wpłynąć
na bezpieczeństwo należy sprawdzić inne
źródła informacji o pogodzie. Użytkownik
przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że
odpowiedzialność za używanie informacji
o pogodzie i za decyzje dotyczące jazdy
lub korzystania z nawigacji w określonych
warunkach pogodowych spoczywa
wyłącznie na nim.
Informacje o pogodzie mogą być
niedostępne na niektórych obszarach lub
w niektórych krajach.
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Pogoda.
Zostaną wyświetlone dane o pogodzie
odnoszące się do aktualnej pozycji.
2. Dotknij wybranej opcji, aby wyświetlić
informacje o pogodzie:
• Dotknij żądanego dnia w prognozie
pogody, aby wyświetlić informacje
o pogodzie na ten dzień.
• Dotknij Aktualna pozycja, aby
zmienić aktualną pozycję.
• Dotknij kolejno Aktualna
pozycja > Dodaj miasto, aby
wyświetlić informacje o pogodzie
dotyczące innej pozycji.
• Dotknij kolejno > Ulubione
miasta, aby wyświetlić listę
dodanych miast.
Skrócony podręcznik użytkownika nüLink! 1695
11
Informacje o funkcjach
głośnomówiących
Korzystanie z radaru pogodowego
Użytkownik może wyświetlić mapę
pogody, na której są dostępne informacje
o opadach w pobliżu określonej pozycji
(jeśli występują).
Aby korzystać z funkcji głośnomówiących,
należy sparować telefon z urządzeniem.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/bluetooth.
Usługa radaru pogodowego jest opcją
dodatkową. Aby uzyskać więcej informacji
o zakupie subskrypcji usług nüLink!,
zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika
nüLink! 1695.
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Pogoda.
2. Dotknij kolejno > Radar pogodowy.
PORADA: W prawym górnym rogu
strony mapy może pojawić się ikona
radaru pogodowego ( ).
12
Parowanie telefonu
Przed sparowaniem i połączeniem telefon
i urządzenie muszą zostać włączone
i umieszczone w odległości nie większej
niż 10 m (33 stopy) od siebie.
1. Włącz moduł Bluetooth w telefonie
komórkowym.
2. W urządzeniu dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth >
Bluetooth.
3. Dotknij kolejno Włączone > Zapisz.
Skrócony podręcznik użytkownika nüLink! 1695
4.
5.
6.
7.
Dotknij kolejno Dodaj telefon > OK.
Wybierz telefon.
Dotknij OK.
Wpisz w telefonie numer PIN
dla połączeń Bluetooth (1234)
z urządzeniem.
Wybieranie numeru
Przed wybraniem numeru za pośrednictwem
urządzenia należy je sparować z telefonem.
1. Wybierz kolejno Telefon > Wybierz.
2. Wprowadź numer.
3. Dotknij Wybierz.
Odbieranie połączenia
Gdy nadejdzie połączenie, zostanie
wyświetlone okno Połączenie przychodzące.
•
•
Dotknij Odbierz, aby odebrać
połączenie.
Dotknij Ignoruj, aby zignorować
połączenie.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je
zresetować.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania przez 10 sekund.
Włączanie funkcji
Garmin Lock™
Jeśli zapomnisz kod PIN i bezpieczną
pozycję, musisz przesłać urządzenie do
firmy Garmin w celu jego odblokowania.
Dodatkowo musisz przesłać ważny dowód
rejestracji produktu lub ważny dowód
zakupu.
1. Udaj się do bezpiecznej pozycji.
Upewnij się, że urządzenie odbiera
sygnały z satelitów.
2. Dotknij kolejno Narzędzia >
Ustawienia > System > Garmin
Lock > Zablokuj urządzenie.
3. Wybierz Włączone i dotknij Zapisz.
4. Wpisz czterocyfrowy kod PIN.
5. Dotknij Gotowe.
Skrócony podręcznik użytkownika nüLink! 1695
13
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać
Tobie pomocy i jak najszybciej zarejestruj
swoje urządzenie przez Internet.
•
•
Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
Pamiętaj o konieczności zachowania
oryginalnego dowodu zakupu
(względnie jego kserokopii)
i umieszczenia go w bezpiecznym
miejscu.
nüMaps Guarantee™
Zarejestruj swoje urządzenie na stronie
http://my.garmin.com w ciągu 60 dni od
rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji
satelitarnej. Dzięki temu zyskasz prawo do
otrzymania jednej bezpłatnej aktualizacji
map — o ile będzie ona dostępna. Prawo do
skorzystania z opcji bezpłatnej aktualizacji
map nie przysługuje osobom, które
zarejestrowały produkt telefonicznie bądź
przeprowadziły rejestrację w trybie online
po upływie 60 dni od pierwszego odebrania
sygnału z satelitów podczas korzystania
z funkcji nawigacyjnych urządzenia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/numaps.
14
Aktualizowanie
oprogramowania
1. Podłącz urządzenie do komputera za
pomocą kabla micro-USB.
Zostanie otwarte menu autoodtwarzania.
2. Wybierz opcję:
• W komputerach z systemem
Windows kliknij dwukrotnie ,
aby otworzyć stronę internetową
programu myGarmin Agent.
• W komputerach Mac® przejdź do
strony www.garmin.com/agent.
Jeśli menu autoodtwarzania nie otwiera
się, przejdź do strony www.garmin.com
/agent.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Po zainstalowaniu programu myGarmin
Agent przy podłączeniu urządzenia do
komputera zostanie wyświetlony monit
o uruchomienie programu Mój Pulpit.
Program Mój Pulpit sprawdza bieżące
oprogramowanie urządzenia i umożliwia
Skrócony podręcznik użytkownika nüLink! 1695
uzyskanie dodatkowych informacji
o urządzeniu.
•
Aby uzyskać więcej
informacji
Więcej informacji na temat niniejszego
produktu można znaleźć na stronie
internetowej firmy Garmin.
•
•
Odwiedź stronę www.garmin.com.
Odwiedź stronę www.garmin.com
/learningcenter.
Kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące
tego produktu, skontaktuj się z działem
pomocy technicznej firmy Garmin:
•
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support
i kliknij opcję Contact Support,
aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych
krajach.
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi
firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Lock™,
myGarmin Agent™, nüLink!™ i nüMaps Guarantee™
są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub
jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Znak
i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth
SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin
podlega warunkom licencji. microSD™ jest znakiem
towarowym firmy SanDisk lub jej oddziałów. Mac®
jest znakiem towarowym firmy Apple Computer,
Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź
stronę www.garmin.com/support lub
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin USA, dzwoniąc pod numer
(913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer 0808 2380000.
Skrócony podręcznik użytkownika nüLink! 1695
15
Najnowsze darmowe aktualizacje oprogramowania (z wyjątkiem map) są zawsze dostępne na
stronie internetowej firmy Garmin pod adresem www.garmin.com.
0682
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Tajwan
www.garmin.com
Lipiec 2010
Numer katalogowy 190-01200-60, Rev. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising