Garmin | nuvi 1390T | Garmin nuvi 1390T kratko uputstvo

Garmin nuvi 1390T kratko uputstvo
nüvi 1300 serija
®
kratko uputstvo
odnosi se na sledeće nüvi modele:
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390
© 2009 Garmin Ltd. ili njegove podružnice
jul 2011
190-01050-19_0A
Delovi uređaja
Navigacija glavnim menijem
Za mere predostrožnosti i druge važne
napomene, uputite se na Važne mere
bezbednosti i informacije o uređaju
u pakovanju.
➊
Taster za uključivanje: Pritisnite
da biste uključili/isključili uređaj.
Prostor za
microSD™
karticu
Mikrofon
2
Mini-USB
priključak
➏
➍
➐
➎
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
➍
Zvučnik
➋➌
➎
➏
➐
➑
➒
➓
Jačina GPS satelitskog signala.
Status Bluetooth® tehnologije.
Dodirnite za odabir režima.
Trenutno vreme. Vremenska
podešavanja se menjaju na dodir.
Status baterije.
Pronađite destinaciju na dodir.
Dodirnite za pregled karte.
Dodirnite da biste obavili poziv
kada ste priključili kompatibilni
mobilni telefon.
Podesite jačinu zvuka na dodir.
Dodirnite za pristup podešavanjima i sistemu za pomoć (Help).
Kratko uputstvo za nüvi 1300 seriju
Postavljanje uređaja
Pre montiranja uređaja, uputite se na Važne mere bezbednosti i informacije o uređaju u vezi sa
zabranom montiranja predmeta na vetrobransko staklo.
Montiranje uređaja
1. Uklonite providnu plastiku sa vakuumske kapice. Postavite vakuumsku
kapicu na vetrobransko staklo.
Vakuumska kapica
2. Povucite ručicu ka vetrobranskom staklu.
3. Zakačite postolje na kukicu vakuumske kapice.
4. Priključite kabl za napajanje u vozilu na
poleđinu uređaja.
5. Priključite drugi kraj kabla za napajanje u
Postolje
vozilu u strujnu utičnicu u vozilu. Uređaj
bi trebalo da se uključi automatski po
priključivanju ukoliko ste pokrenuli motor. Pratite uputstva na ekranu.
6. Postavite donji deo uređaja u postolje.
7. Nagnite uređaj unazad tako da legne na mesto.
8. Ako koristite prijemnik informacija o saobraćaju u Evropi, namestite eksternu antenu na
prijemnik i pričvrstite na vetrobransko staklo
Kabl za
pomoću vakuumskih kapica. (Prijemnik se
napajanje
isporučuje uz pojedine modele.)
u vozilu
UPOZORENJE: Uređaj koristi litijum-jonsku bateriju. Izvadite uređaj iz vozila pri izlasku i sklonite
ga sa sunca zbog opasnosti od oštećivanja.
Kratko uputstvo za nüvi 1300 seriju
3
Prijem satelitskog signala
1. Izađite napolje na otvoreni prostor,
što dalje od visokih zgrada i drveća.
2. Uključite uređaj.
i držite Power taster 2 sekunde.
Resetovanje uređaja
Ako uređaj ne funkcioniše, resetujte
Prijem satelitskog signala može trajati ga tako što ćete pritisnuti i držati
služi Power taster 10 sekundi.
i do nekoliko minuta. Skala
kao indikator jačine GPS satelitskog
signala. Ukoliko je bar jedan podeok Pronalaženje tačaka od
skale zelen, uređaj prima signal.
interesa
Taster za uključivanje
Pritisnite i odmah otpustite Power
taster za pregled dodatnih opcija:
• Dodirnite i za podešavanje
osvetljenosti ekrana.
• Dodirnite Lock Screen da biste
zaključali ekran i sprečili slučajno
dodirivanje komandi. Kada je
ekran zaključan, pozadinsko
osvetljenje se zamračuje.
• Dodirnite Turn Off da biste
isključili uređaj. Uređaj takođe
možete isključiti ako pritisnete
4
1. Dodirnite Where To? > Points of
Interest.
2. Odaberite kategoriju i potkategoriju.
3. Odaberite destinaciju i dodirnite
Go!.
4. Po potrebi dodirnite Start da biste
obavili navigaciju rutom.
Za unos slova u nazivu, dodirnite
Where To? > Points of Interest >
Spell Name.
Za pretragu lokacija u nekoj drugoj
oblasti, dodirnite Where To? > Near.
Kratko uputstvo za nüvi 1300 seriju
Praćenje rute
Ruta je označena ljubičastom linijom.
Dok putujete, nüvi vas do destinacije
navodi glasom, strelicama na karti i
smernicama na vrhu karte. Ako skrenete sa puta, nüvi menja rutu i obezbeđuje nova uputstva za navigaciju.
Dodirnite i vucite mapu za pregled
druge oblasti na karti.
Ikona ograničenja brzine je ponekad
prikazana pri kretanju glavnim
putevima.
➊
➋
➍
➌
➊
➎ ➏
➐
Dodirnite za prikaz sledećeg
skretanja ili raskrsnice, ako
postoji.
Kratko uputstvo za nüvi 1300 seriju
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Dodirnite za pregled spiska
skretanja.
Dodirnite za pristup ekranu
Where Am I?.
Dodirnite i za zumiranje
ka karti i od nje.
Dodirnite za povratak na glavni
meni.
Dodirnite za pristup putnom
računaru.
Dodirnite za izmenu podataka
u polju.
Dodavanje usputnih tačaka
1. Tokom navigacije rutom, dodirnite
> Where To?.
2. Odaberite novu usputnu tačku.
3. Dodirnite Go!.
4. Dodirnite Add as Via Point da
biste dodali odabranu tačku pre
destinacije.
5
Skretanja i obilasci
1. Pri navigaciji rutom, dodirnite
2. Dodirnite
ili .
.
Funkcija FM TMC Traffic
NAPOMENA: Kompanija Garmin
nije odgovorna za ispravnost informacija o saobraćaju.
Prijemnik informacija o saobraćaju
FM Traffic Message Channel (TMC)
dobija se uz neke nüvi modele.
Potrebno je da prijemnik i nüvi budu
u dometu FM stranice koja emituje
TMC podatke kako biste ostvarili
prijem informacija o saobraćaju.
Nije potrebno aktivirati pretplatu
dobijenu uz FM predajnik. Pretplata
se automatski aktivira nakon što na
uređaju obavite prijem satelitskog
signala, tokom prijema saobraćajnih
signala putem plaćene usluge. Za više
informacija, posetite www.garmin.
com/traffic ili www.garmin.com.
6
Ako tokom navigacije dođe do većeg
zastoja u saobraćaju na vašoj ruti, uređaj automatski traži novu rutu. Ikona
saobraćaja
menja boju u skladu sa
stanjem saobraćaja na vašoj ruti ili na
putu na kome se trenutno nalazite.
NAPOMENA: Usijana (metalizirana) stakla na prozorima mogu
smanjiti učinak prijemnika.
Reklamne ponude
(samo u Severnoj Americi)
Ako ste uz uređaj dobili saobraćajni
prijemnik, možete primati reklame i
kupone vezane za određene lokacije.
Za više informacija, dodirnite reklamu
na ekranu.
OPREZ: Nemojte zapisivati
kodove na kuponima tokom
vožnje.
Kratko uputstvo za nüvi 1300 seriju
Korišćenje Hands-free
funkcije
Bluetooth bežičnu tehnologiju
podržavaju pojedini nüvi modeli.
Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da najpre povežete uređaj sa
mobilnim telefonom. Pre priključivanja i usklađivanja uređaja i telefona,
oba uređaja treba uključiti i postaviti
blizu jedan drugog.
Povezivanje telefona
1. Uključite Bluetooth funkciju na
telefonu.
2. Na uređaju dodirnite Tools >
Settings > Bluetooth.
3. Dodirnite dugme ispod Bluetooth.
Dodirnite Enabled > OK.
4. Dodirnite Add Device > OK.
5. Odaberite telefon i dodirnite OK.
6. Unesite Bluetooth PIN broj (1234)
vašeg uređaja u telefon.
Kratko uputstvo za nüvi 1300 seriju
Pozivanje broja
1. Odaberite Phone > Dial.
2. Unesite broj i dodirnite Dial.
3. Za prekidanje poziva, dodirnite
> End Call.
Prijem poziva
Pri prijemu poziva prikazan je prozor
dolazećeg poziva.
• Dodirnite Answer da biste odgovorili na poziv.
• Dodirnite Ignore da biste ignorisali poziv i prekinuli zvonjavu.
Napajanje uređaja
• Preko kabla za napajanje u vozilu
• Preko USB kabla (dobija se uz
neke modele)
• Preko opcionog AC adaptera
7
Zaključavanje uređaja
1. Odvezite se na sigurnosnu lokaciju i proverite da li uređaj prima
satelitski signal.
2. Dodirnite Tools > Settings >
Security.
3. Dodirnite dugme ispod Garmin
Lock.
4. Unesite četvorocifreni PIN broj.
5. Dodirnite Set.
NAPOMENA: Ako ste zaboravili
vaš PIN broj i sigurnosnu lokaciju,
pošaljite vaš nüvi i važeću registraciju ili dokaz o kupovini uređaja
kompaniji Garmin kako bi uređaj
bio otključan.
nüMaps Guarantee™
Registrujte uređaj na adresi http://
my.garmin.com u roku od 60 dana
od prijema satelitskog signala da biste
jednom besplatno ažurirali mapu (ako
je ta mogućnost dostupna). Ovo pravo
8
ne možete ostvariti registracijom
putem telefona ili nakon isteka 60
dana po aktiviranju uređaja.
Dodatne informacije
Za više informacija u vezi sa uređajem,
odaberite Tools > Help. Preuzmite
najnoviju verziju Uputstva za upotrebu sa sajta www.garmin.com. Za
više informacija u vezi sa dodatnom
opremom, posetite http://buy.garmin.
com ili se obratite ovlašćenom uvozniku Garmin proizvoda.
Garmin®, Garmin logotip i nüvi® jesu zaštitni znaci
kompanije Garmin Ltd. ili njenih podružnica,
registrovani u SAD i drugim državama. Garmin
Lock™ i nüMaps Guarantee™ jesu zaštitni znaci
kompanije Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ove
zaštitne znake nije dozvoljeno koristiti bez izričitog dopuštenja kompanije Garmin. Bluetooth®
zaštićeni naziv i logotipi nalaze se u vlasnišvu
kompanije Bluetooth SIG, Inc. i koriste se pod
licencom. microSD™ je zaštitni znak kompanije
SanDisk ili njenih podružnica.
Kratko uputstvo za nüvi 1300 seriju
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising