Garmin | nuvi 215WT | Garmin nuvi 215WT Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin nuvi 215WT Skrócony podręcznik użytkownika
Skrócony podręcznik użytkownika
nüvi® 205W Series
osobisty asystent podróży
ależy zapoznać się z zamieszczoną w instrukcji obsługi częścią Ważne informacje dotyczące
N
bezpieczeństwa i produktu zawierającą ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Twoje urządzenie nüvi
Złącze mini-USB
dla zasilania i
połączenia z
komputerem
Głośnik
Slot kart SD
Przycisk RESET
Włącznik:
Przesuń go w lewo by włączyć/wyłączyć nüvi;
przesuń w prawo by zablokować ekran
Przed montażem urządzenia sprawdź postanowienia lokalnego prawa. Aktualnie prawo stanów Kalifornia
i Minnesota zabrania wykorzystywania uchwytów z przyssawką do instalacji urządzeń na przedniej szybie
pojazdów. W takim wypadku należy użyć innych, opcjonalnych uchwytów. Zobacz Ważne Informacje i
Ostrzeżenia na końcu tej instrukcji.
Krótki Przewodnik - nüvi 205W
Krok 1: Montaż nüvi
Wybierz odpowiednie miejsce do
montażu nüvi na szybie przedniej.
Oczyść i osusz przyssawkę oraz wybrany
fragment szyby Twojego pojazdu.
1. Podłącz kabel zasilający do złącza w
nüvi.
2. Przyłóż kulę końcówki uchwytu do
okrągłego gniazda obejmy urządzenia
i dociśnij oba elementy, aż do ich
połączenia.
3. Umieść przyssawkę na szybie i odchyl
dźwignię przyssawki w dół, w kierunku
szyby pojazdu.
4. Włóż dolną krawędź nüvi do obejmy
uchwytu i zatrzaśnij górną krawędź
nüvi.
5. Podłącz kabel zasilający do gniazda
zapalniczki. Urządzenie powinno się
automatycznie włączyć (jeśli klucz
w stacyjce znajduje się w położeniu
ON/ACC).
Możesz również zamontować urządzenie
nüvi do tablicy rozdzielczej. Więcej
informacji znajdziesz na stronach 13–14.
Krótki Przewodnik - nüvi 205W
Uchwyt z przyssawką
Obejma
Kabel
zasilający
Krok 2: Skonfiguruj nüvi
Aby włączyć nüvi, przesuń w lewo
suwak Włącznik. Postępuj według
instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Aby wyłączyć nüvi, przesuń suwak
Włącznik w lewo.
Krok 3: Akwizycja satelitów
Zanim nüvi określi Twoją aktualną
pozycję i umożliwi nawigację po trasie,
wykonaj poniższe czynności:
1. Wyjdź na zewnątrz budynku na
otwarty teren, z dala od wysokich
budynków i drzew.
2. Włącz nüvi. Akwizycja sygnałów z
satelitów może zająć kilka minut.
➍ Naciśnij aby wyświetlić mapę.
➎ Naciśnij aby dostosować głośność.
➏ Naciśnij aby otworzyć menu narzędzi.
Wskaźnik
przedstawia siłę sygnału
odbieranego z satelitów. Jeśli co najmniej
jedna z kresek stanie się zielona,
oznaczać to będzie, że nüvi odebrał
sygnały z satelitów. Teraz możesz wybrać
cel podróży i nawigować do niego.
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji
lub pomocy użyj wbudowanego systemu
pomocy. Naciśnij Narzędzia > Pomoc.
Naciśnij odpowiedni temat aby uzyskać
ponocne informacje.
Krok 4: Używanie nüvi
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Menu Główne
➊
➋
➌
Siła sygnału GPS.
Status naładowania baterii.
Naciśnij aby wyszukać punkt docelowy.
Jeżeli potrzebujesz pomocy
Jak ładować urządzenie nüvi
• Podłącz kabel zasilający do nüvi i
gniazda zapalniczki Twojego pojazdu.
• Podłącz zasilacz AC (opcjonalny) do
nüvi i gniazda sieciowego.
• Podłącz nüvi do komputera za pomocą
kabla USB (opcjonalny). Komputer
musi być włączony aby ładował
urządzenie.
Uwaga: Urządzenie zawiera niewymienialną
baterię litowo-jonową. Poznaj Ważne Informacje
i Ostrzeżenia w celu uzyskania dodatkowych
informacji o bateriach.
Krótki Przewodnik - nüvi 205W
Wyszukiwanie Celu Podróży
Znajdź restaurację
1. Dotknij Dokąd? > Punkty Szczególne
> Gastronomia.
2. Wybierz kategorię. Dotykaj
lub
aby zobaczyć inne opcje.
3. Wybierz cel.
4. Naciśnij Jedź!.
Znajdź adres
1. Dotknij Dokąd? > Adres.
2. Wybierz państwo i stan (jeśli jest taka
potrzeba).
3. Dotknij Wpisz Miasto, wpisz nazwę
miasta/kod pocztowy. Jeżeli nie jesteś
pewien znalezionego miasta naciśnij
Szukaj Wszystkie Miasta.
4. Wpisz numer ulicy i dotknij Gotowe.
5. Wprowadź nazwę ulicy i naciśnij
Gotowe.
6. Wybierz ulicę.
7. Wybierz adres jeżeli jest taka potrzeba.
8. Naciśnij Jedź!
Krótki Przewodnik - nüvi 205W
Opcje ekranu Jedź
Po znalezieniu miejsca docelowego
urządzenie nüvi wyświetli ekran Jedź!
➊
➌
➋
➍
➊ Dotknij Trasa - informacje
aby wyświetlić trasę do miejsca
docelowego na mapie.
➋ Dotknij Jedź! aby utworzyć
i nawigować trasą do miejsca
docelowego.
Dotknij
Mapa aby wyświetlić
➌
miejsce docelowe na mapie.
➍ Dotknij Zapisz aby zapisać miejsce
docelowe do Punktów Ulubionych.
Zmiana obszaru
wyszukiwania
Twój nüvi automatycznie wyszukuje
obiekty wokół Twojej aktualnej pozycji.
Aby wyszukiwać w innych obszarach,
Dotknij Dokąd? > Blisko... Wybierz
opcję i naciśnij OK.
Ustawianie Pozycji Domowej
Ustaw pozycję domową dla miejsca, do
którego najczęściej powracasz.
1. Aby ustawić pozycję domową naciśnij
Dokąd? > Jedź Do Domu.
2. Wybierz opcję:
• Podaj mój adres.
• Użyj aktualnej pozycji.
• Wybierz z ostatnio znalezionych.
Nawigacja Do Domu
Aby nawigować do domu, po ustawieniu
pozycji domowej, naciśnij Dokąd? >
Jedź Do Domu.
Zmiana Twojej Pozycji
Domowej
Aby ustawić inną pozycję domową:
1. Dotknij Narzędzia > Moje Dane >
Ustal Pozycję Domową.
2. Wybierz opcję:
• Podaj mój adres.
• Użyj aktualnej pozycji.
• Wybierz z ostatnio znalezionych.
Aby edytować informacje o pozycji
domowej:
1. Dotknij Dokąd? > Ulubione >
Wszystkie Ulubione > Dom.
2. Dotknij Edycja, wpisz zmiany i naciśnij
Gotowe.
Dodaj postój do trasy
Możesz dodać jeden punkt pośredni
(postój) do trasy. nüvi poprowadzi Ciebie
do punktu pośredniego, a potem do celu
podróży.
1. Przy uruchomionej nawigacji dotknij
Menu > Dokąd?.
Krótki Przewodnik - nüvi 205W
2. Wyszukaj punkt pośredni. Dotknij
Jedź!.
3. Wybierz Ustaw Jako Punkt
Pośredni aby dojechać do ustalonej
pozycji przed osiągnięciem punktu
docelowego. Dotknij Ustaw jako nowy
cel aby ustawić wyszukany punkt jako
miejsce docelowe.
Objazd
Jeśli w trakcie nawigacji chcesz
skorzystać z objazdu, dotknij Menu
> Objazd. nüvi będzie się starał
poprowadzić Ciebie z powrotem na
oryginalną trasę tak szybko jak to
możliwe. Jeśli trasa, którą aktualnie się
poruszasz jest jedyną dostępną, nüvi
może nie wytyczyć objazdu.
Zatrzymaj nawigację
Aby zatrzymać nawigację, dotknij
Menu > Stop.
Krótki Przewodnik - nüvi 205W
Korzystanie z Nawigacji
Fotograficznej
Możesz wgrywać zdjęcia do urządzenia
nüvi lub na kartę SD a następnie
tworzyć trasy do miejsca ze zdjęcia.
Więcej informacji uzyskasz na stronie:
http://connect.garmin.com/photos. (nie
dostępne na wszystkich obszarach.)
1. Podłącz urządzenie do komputera.
2. Na stronie http://connect.garmin.com
/photos wybierz zdjęcie.
3. Wybierz Send to Garmin Device
(Wyślij do Urządzenia Garmin) aby
zapisać zdjęcie w urządzeniu nüvi.
4. Dotknij Dokąd? > Ulubione > Photos.
W miejscu tym są wyświetlane zdjęcia,
które zostały zapisane do pamięci
urządzenia lub na kartę SD.
5. Wybierz zdjęcie.
Ekran Mapy
Dotknij Pokaż mapę aby wyświetlić ekran mapy. Dotknij mapę i przeciągnij ją aby
zobaczyć inny jej obszar. Ikona pojazdu
symbolizuje Twoją aktualną pozycję.
Dotknij
aby zapisać Twoją aktualną pozycję w Ulubionych. Dotknij dowolny
obiekt mapy; pojawi się strzałka wskazująca ten obiekt.
Kiedy dotkniesz Jedź!, wyświetlona zostanie mapa z Twoją trasą oznaczoną kolorem
karmazynowym. W trakcie podróży, Twój nüvi poprowadzi Ciebie do celu za pomocą
komunikatów głosowych, strzałek na mapie i wskazówek wyświetlanych ponad
mapą. U celu podróży zobaczysz flagę z szachownicą. Jeśli zboczysz z trasy, nüvi
ponownie ją wyznaczy i dostarczy nowe wskazówki.
➊ Dotknij ikonę odległości do zwrotu
aby wyświetlić informacje o kolejnych ➊
➋
zwrotach w trasie.
➍
➋ Dotknij pasek tekstowy aby wyświetlić ➌
nazwy ulic kolejnych zwrotów.
➌ Dotknij ikonę komunikatów drogowych
aby wyświetlić menu komunikatów
➎
➏
drogowych, więcej na stronie 9.
Ekran Mapy
➍ Dotknij aby powiększyć mapę.
Dotknij
aby pomniejszyć.
➎ Dotknij Prędkość aby wyświetlić informacje o Twojej podróży, np. prędkość
średnią.
➏ Dotknij Menu aby powrócić do Ekrany Głównego.
➐ Dotknij Przybycie aby wyświetlić trasę na mapie.
Krótki Przewodnik - nüvi 205W
Komunikaty Drogowe TMC
Korzystaj z odbiornika FM TMC
(Traffic Message Channel) aby odebrać
informacje drogowe nadawane poprzez
FM Radio Data System (RDS).
Odbiornik komunikatów drogowych
jest dostępny w opakowaniach wielu
odbiorników nüvi.
Odbiornik komunikatów drogowych jest
zintegrowany z samochodowym kablem
zasilającym.
Samochodowe
gniazdo wtykowe
Końcówka do
urządzenia nüvi
Odbiornik Komunikatów
FM TMC
Jeżeli urządzenie nuvi jest podłączone
do odbiornika komunikatów drogowych
oraz znajduje się w zasięgu nadajnika
komunikatów drogowych TMC to
możliwy jest odbiór informacji o np.
korkach drogowych. Więcej informacji
znajdziesz na stronie:
Krótki Przewodnik - nüvi 205W
www.garmin.com/traffic.
Uwaga: Garmin nie odpowiada za
dokładność uzyskanych informacji
TMC. Sygnał komunikatów
drogowych FM jest udostępniany przez
dostawcę takiej usługi i umożliwia
urządzeniu nüvi wyświetlanie
odebranych informacji.
Ikona Komunikatów
Drogowych
Podczas odbioru sygnału TMC, w
lewym, górnym rogu ekranu mapy
wyświetlana jest ikona komunikatów
drogowych. Ikona zmienia kolor
zależnie od warunków panujących na
wyznaczonej trasie.
Ikona Komunikatów Drogowych
Stopień kolorów ikony
Komunikatów Drogowych
Kolory ikony komunikatów drogowych
oznaczają rodzaje utrudnień w
wyznaczonej trasie podróży.
Kolor
Opis
Znaczenie
Zielony
Niski
stopień
Rych drogowy
odbywa się
normalnie.
Żółty
Średni
stopień
Ruch drogowy
jest nieznacznie
przeciążony.
Czerwony
Wysoki
stopień
Ruch drogowy
jest mocno
przeciążony lub
wstrzymany
Utrudnienia na Twojej trasie
Przy obliczaniu trasy, nüvi sprawdza
aktualne informacje o utrudnieniach i
automatycznie optymalizuje trasę pod
kątem czasu przejazdu. Mimo to, możesz
zostać poprowadzony przez obszar z
utrudnieniami, jeśli nie będą dostępne
alternatywne trasy. Jeśli w trakcie
10
nawigacji, na Twojej trasie wystąpią
znaczące opóźnienia w ruchu, nüvi
automatycznie wyznaczy nową trasę.
Kiedy wystąpią utrudnienia na trasie, na
mapie pojawia się ikonka Komunikatów
Drogowych. Liczba w ikonie informuje
o ilości minut, o którą zdarzenia
wydłużą Twoją podróż i która zostanie
automatycznie wliczona w czasie
przybycia widocznym na mapie.
Aby ominąć utrudnienia na Twojej
trasie:
1. Na ekranie mapy dotknij ikonę
komunikatów drogowych.
2. Dotknij strzałek aby wyświetlić inne
utrudnienia drogowe na Twoje trasie.
3. Dotknij Unikaj aby uniknąć utrudnień
drogowych.
Mapa Komunikatów
Drogowych
Mapa Komunikatów Drogowych
wyświetla na pobliskich drogach
utrudnienia drogowe w opisanych
stopniach kolorów.
Krótki Przewodnik - nüvi 205W
1. Na Ekranie Mapy dotknij ikonę
komunikatów drogowych.
2. Dotknij Wyświetl Komunikaty
Drogowe na Mapie aby wyświetlić
wszelkie utrudnienia na mapie.
Aby przełączyć z mapy komunikatów
drogowych na normalne wyświetlanie
mapy, dotknij ikonę komunikatów
drogowych, a następnie Pokaż
Normalną Mapę.
Wyświetlanie utrudnień w
ruchu drogowym
1. Na Ekranie Mapy dotknij ikonę
komunikatów drogowych.
2. Dotknij Wyszukiwanie Komunikatów
Drogowych aby wyświetlić listę
utrudnień w ruchu drogowym.
3. Aby wyświetlić szczegóły wybierz
obiekt z listy. Jeżeli na liście jest
więcej utrudnień, naciskaj strzałki aby
wyświetlić kolejne z nich.
Krótki Przewodnik - nüvi 205W
Subskrypcje komunikatów
drogowych
Aby dodać lub odnowić subskrypcję
komunikatów drogowych dotknij
Narzędzia > Ustawienia > Komunikaty
Drogowe. Aby uzyskać więcej informacji
odwiedź stronę internetową:
www.garmin.com/fmtraffic.
Uwaga: Nie musisz aktywować
subskrypcji dostarczonej z Twoim
odbiornikiem komunikatów
drogowych (jeśli taka została
dostarczona). Subskrypcja zostanie
aktywowana automatycznie kiedy
Twój nüvi odbierze sygnał z satelitów i
jednocześnie odbierać będzie sygnał od
dostawcy płatnego serwisu informacji
o utrudnieniach drogowych.
11
Dostosowanie nüvi
Zabezpieczanie Twojego nüvi
Garmin Lock™ jest funkcją,
która umożliwia zablokowanie
urządzenia nüvi. Po aktywowaniu
tego zabezpieczenia, przy włączaniu
urządzenia zostanie zadana prośba o
wprowadzanie ustalonego klucza PIN
lub udanie się w „bezpieczne miejsce”,
w którym PIN został ustalony (w takim
miejscu urządzenie uruchomi się bez
wprowadzania klucza PIN).
Uwaga: Jeżeli zapomnisz klucz
PIN i swoje „bezpiczne miejsce”, to
w takim przypadku konieczne jest
wysłanie urządzenia wraz z wszelkimi
danymi rejestracyjnymi lub dowodem
zakupu do placówki Garmin.
Aby zabezpieczyć urządzenie nüvi:
1. Upewnij się, że jesteś w bezpiecznej
lokalizacji i urządzenie nüvi odbiera
sygnał GPS.
2. Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Zabezpieczenia.
12
3. Dotknij przycisk Garmin Lock.
4. Wprowadź klucz PIN.
5. Dotknij Ustaw.
Regulacja Głośności
Dotknij Głośność. Dotknij
aby
zmniejszyć głośność lub
aby
zwiększyć.
Regulacja jasności Ekranu
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Wyświetlanie > Jasność. Dotknij
aby zmniejszyć jasność lub aby
zwiększyć.
Blokada Ekranu
Aby uniknąć przypadkowego dotknięcia
ekranu przesuń suwak włączania
na prawo ( ). Aby odblokować ekran
przesuń suwak w pozycję centralną.
myGarmin™
Aby uzyskać dostęp do serwisu
internetowego i zarejestrować urządzenie
udaj się na stronę: http://my.garmin.com.
Krótki Przewodnik - nüvi 205W
Dodatki
Resetowanie Twojego nüvi
Jeśli urządzenie przestanie odpowiadać,
wyłącz je i włącz ponownie. Jeśli to
nie pomaga, zresetuj nüvi. Naciśnij i
przytrzymaj przycisk RESET na spodzie
urządzenia przez kilka sekund.
Czyszczenie Danych
Użytkownika
Uwaga: Czynność ta powoduje
usunięcie wszelkich danych
wprowadzonych przez użytkownika.
1. Podczas włączania urządzenia dotknij i
przytrzymaj prawy, dolny róg ekranu.
2. Trzymaj palcem róg ekranu dopóki nie
wyskoczy okno z zapytaniem.
3. Dotknij Tak aby usunąć wszystkie dane
użytkownika.
Po tej czynności zostaną przywrócone
wszystkie oryginalne ustawienia
urządzenia, wszelkie dane wprowadzone
przez użytkownika zostaną usunięte.
Krótki Przewodnik - nüvi 205W
Dodatki i opcjonalne
akcesoria
Więcej informacji o akcesoriach
opcjonalnych znajdziesz na
http://www.garmin.pl/ lub skontaktuj się
z najbliższym dealerem Garmin.
Montaż na kokpicie
Użyj dostarczonej w zestawie podstawki
na kokpit, aby zamocować urządzenie na
kokpicie i spełnić wymagania stawiane
prawem lokalnym.
Uwaga: Permanenta taśma
mocująca podstawkę jest ekstremalnie
trudna do usunięcia po jej przyklejeniu.
1. Oczyść i osusz kokpit w miejscu,
gdzie chcesz zamocować podstawkę
uchwytu.
2. Usuń folię zabezpieczającą
permanentną taśmę klejącą na dolnej
powierzchni podstawki.
3. Umieść podstawkę na kokpicie.
13
4. Umieść uchwyt z przyssawką na
górnej powierzchni podstawki. Odchyl
dźwignię zabezpieczającą przyssawkę
ku dołowi (w kierunku podstawki).
3. Upewnij się, że w pierścieniu znajduje
się srebrna końcówka. Przykręć
pierścień.
Wymiana bezpiecznika
Twój nüvi zawiera czułe elementy
elektronicznie, które mogą zostać trwale
uszkodzone jeśli zostaną narażone na
działanie mocnych uderzeń lub wibracji.
Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia
Twojego nüvi, staraj się nie upuszczać
Twojego nüvi i używać go w warunkach
dużych wibracji.
• Nie przechowuj nüvi w miejscu
działania wysokich temperatur,
ponieważ może to spowodować trwałe
uszkodzenia.
• Unikaj kontaktu wody z nüvi.
Kontakt z wodą może spowodować
nieprawidłowe działanie.
• Nie używaj twardych lub ostrych
narzędzi do obsługi ekranu, aby go nie
uszkodzić.
Uwaga: Kiedy wymieniasz
bezpiecznik, nie zgub żadnej z małych
części wtyczki i upewnij się że
umieściłeś je na właściwym miejscu.
Jeśli urządzenie nie jest ładowane w
czasie pracy w pojeździe, może być
konieczna wymiana bezpiecznika
umieszczonego w dolnej części wtyczki
gniazda zapalniczki.
1. Odkręć i zdejmij
srebrny lub czarny
krążek u dołu wtyczki.
2. Wyjmij bezpiecznik
(szklana rurka
z metalowymi
końcówkami) i
wymień go na nowy
bezpiecznik 1A.
14
Odkręć
Nakrętka
Srebrna
ońcówka
Bezpiecznik
Konserwacja Twojego nüvi
• Czyszczenie urządzenia nüvi
Twój nüvi jest skonstruowany z wysokiej
jakości materiałów i nie wymaga od
Krótki Przewodnik - nüvi 205W
użytkownika innych zabiegów jak
okresowe czyszczenie. Obudowę nüvi
(oprócz ekranu dotykowego) czyść
ściereczką nasączoną delikatnym
detergentem, a następnie wytrzyj ją do
sucha. Unikaj chemicznych środków
czyszczących, które mogą uszkodzić
elementy wykonane z tworzywa
sztucznego.
Jak uniknąć kradzieży?
• Zabierz nüvi i uchwyt z widocznego
miejsca gdy go nie używasz. Wyczyść
ślad pozostawiony przez przyssawkę
na szybie.
• Nie przechowuj urządzenia w
schowku.
• Korzystaj z funkcji Garmin Lock.
Więcej informacji na stornie 12.
Deklaracja zgodności
Niniejszym Garmin deklaruje,
że produkt nüvi jest zgodny z
wymaganiami i innymi postanowieniami
Dyrektywy1999/5/EC.
Aby zobaczyć pełną deklarację
Krótki Przewodnik - nüvi 205W
zgodności dla Twojego produktu, zobacz
serwis internetowy: www.garmin.com.
Specyfikacja
Wymiary: 12.1 × 7.4 × 1.95 cm
Waga: 172.5 g
Wyświetlacz: Przekątna 4.3 cala (10.9 cm);
480 × 272 pikseli; jasny,
16-bit LCD, regulowane
podświetlanie jasności, ekran
dotykowy.
Temperatury: Zobacz przewodnik
„Important Safety and
Product Information”.
Pamięć danych: Pamięć wbudowana i
opcjonalne wymienne karty
pamięci SD.
Port do wymiany danych: USB
(tryb pamięci masowej)
Zasilanie: Z użyciem kabla zasilającego z
gniazda zapalniczki
Pobór mocy: 5 W maks.
Czas ładowania: Około 4 godzin
Czas pracy na baterii: Do 4 godzin
Uwaga: nüvi nie jest wodoodporny.
Pełna specyfikacja urządzenia na stronie
internetowej: www.garmin.com.
15
Polska wersja instrukcji dla urządzeń nuvi 205W seria jest tłumaczeniem angielskiej instrukcji (nr
katalogowy Garmin 190-00909-00, revision C) i dostarczona jest jako pomoc w zrozumieniu treści
instrukcji oryginalnej. Jeśli potrzeba, sprawdź istotne rozdziały angielskiej instrukcji dotyczące obsługi i
korzystania z urządzeń nuvi 205W seria.
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ TŁUMACZENIA POLSKIEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI I WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SZKODY
WYNIKAJĄCE Z JEJ WYKORZYSTYWANIA.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia (z wyłączeniem map) dla Twojego produktu
Garmin, znajdziesz w serwisie producenta: www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Maj 2010
Numer katalogowy 190-00909-60 Rev. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising