Garmin | nuvi 215WT | User guide | Garmin nuvi 215WT Anvandarhandbok

Garmin nuvi 215WT Anvandarhandbok
nüvi 205- och 205W-serien
®
Användarhandbok
för användning med dessa nüvi-modeller:
205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W
© 2009-2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax. +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870.8501241
(utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax. +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax. 886/2.2642.9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst
syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda
ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning,
samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en
sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även
under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den
är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra
eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för
aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från
Garmin.
Garmin®, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är
registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™, myGarmin™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins
uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin
är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.
microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess dotterbolag.
Augusti 2010
Artikelnummer 190-00973-39 Rev. D
Tryckt i Taiwan
Inledning
Inledning
Konventioner för
handboken
När du uppmanas ”trycka på” någonting rör
du vid något på skärmen med ditt finger.
De små pilarna (>) som används i texten
anger att du måste trycka på flera objekt
efter varandra. Om det till exempel står
”tryck på Vart? > Favoriter” ska du trycka
på Vart? och sedan trycka på Favoriter.
nüvi® – Tips och genvägar
•
•
•
Om du snabbt vill gå tillbaka till
menysidan trycker du på och håller
ned Bakåt.
Om du vill se fler alternativ trycker
och
. Håll ned dessa
du på
knappar om du vill bläddra snabbare.
Skärmavbildningarna i den
här handboken är tagna av en
bredbildsenhet och kan skilja
sig från din enhet.
myGarmin™
Gå till http://my.garmin.com för
information om de senaste tjänsterna
för dina Garmin-produkter.
•
•
•
Registrera din Garmin-enhet.
Prenumerera på onlinetjänster
för information om fartkameror
(se sidorna 46–47).
Låsa upp tillvalskartor.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport om du har
frågor när du använder din nüvi. I USA går du
till www.garmin.com/support eller kontaktar
Garmin USA per telefon på (913) 397-8200
eller (800) 800-1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe)
Ltd. via telefon på 0808 2380000.
I Europa besöker du www.garmin.com/support
och klickar på Contact Support för att få lokal
supportinformation, eller kontaktar Garmin
(Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
i
Inledning
Innehållsförteckning
Inledning.....................................i
Konventioner för handboken........ i
nüvi® – Tips och genvägar........... i
myGarmin™ ................................. i
Kontakta Garmin.......................... i
Komma igång............................1
Steg 1: Montera nüvi-enheten....2
Steg 2: Konfigurera
nüvi-enheten...............................3
Steg 3: Hämta
satellitinformation........................3
Steg 4: Använda
nüvi-enheten...............................3
Söka efter din destination...........4
Lägga till ett stopp.......................5
Ta en omväg...............................5
Stoppa en rutt.............................5
Ställa in volymen.........................5
Låsa skärmen.............................5
ii
Vart?..........................................6
Söka efter en adress...................6
Ange en hemplats.......................6
Kör! – Sidalternativ.....................7
Söka efter en plats genom att
bokstavera namnet.....................8
Söka nära en annan plats...........8
Söka efter senast
hittade platser.............................9
Favoriter......................................9
Söka efter en plats
med kartan................................10
Ange koordinater...................... 11
Använda fotonavigering............ 11
Navigera fågelvägen................. 11
Promenera till en destination.... 11
Använda kartan......................12
Färddator..................................13
Svänglista.................................13
Nästa sväng..............................13
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Inledning
Ringa telefonsamtal med
handsfree................................14
Para ihop telefonen...................14
Svara på ett samtal...................15
Under samtal............................16
Telefonmeny.............................16
Hantera filer............................19
Filformat som kan användas.....19
Läsa in filer...............................19
Läsa in bilder för
fotonavigering...........................20
Ta bort filer................................20
Använda verktygen................21
Inställningar..............................21
Var är jag?.................................21
Hjälp..........................................21
MSN® Direct..............................21
ecoRoute™....................................................... 22
Bildvisare..................................25
Min info.....................................26
Världsklocka.............................26
Kalkylator..................................26
Enhetsomräkning......................27
Visa reklam...............................27
Använda FM-trafik..................29
Trafik i ditt område....................30
Färgkod för allvarlighet.............30
Trafik på rutten..........................30
Visa trafikkartan........................31
Visa trafikfördröjningar..............31
Trafikprenumerationer...............32
Anpassa nüvi-enheten...........33
Ändra systeminställningarna.....33
Ändra
navigeringsinställningarna........33
Ändra visningsinställningarna...34
Uppdatera tidsinställningarna...34
Ställa in språken.......................35
Ändra kartinställningarna..........35
Ändra säkerhetsinställningar....36
Ställa in alternativ för
Bluetooth-teknik........................36
Ändra inställningarna för
larmade positioner....................37
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
iii
Inledning
Visa information om
trafikprenumeration...................37
Återställa alla inställningar........39
Bilagor.....................................40
Sköta nüvi-enheten...................40
Låsa nüvi-enheten....................41
Kalibrera skärmen.....................41
Återställa nüvi-enheten.............42
Uppdatera programvaran..........42
Rensa
användarinformationen.............42
Batteriinformation......................43
Ladda nüvi-enheten..................43
Byta säkringen..........................43
Ta bort nüvi-enheten
och fästet..................................44
Montera enheten på
instrumentbrädan......................44
nüMaps Guarantee™ ................45
Ytterligare kartor.......................45
Om GPS-satellitsignaler...........45
iv
Extrafunktioner och valfria
tillbehör.....................................46
Garmin Travel Guide.................47
Specifikationer..........................48
Överensstämmel-seförklaring...50
Programlicensavtal ..................50
Felsökning................................51
Index........................................53
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Komma igång
Komma igång
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig
information om säker hantering av produkten och annat.
Mini-USB-kontakt
Strömknapp:
Om du vill sätta på eller stänga av enheten skjuter
du den åt vänster och om du vill låsa skärmen
skjuter du den åt höger.
Minneskortfack
Högtalare
Mikrofon
Obs! Minneskortfack på enheter kan vara anpassade för ett SD™-kort eller ett microSD™-kort.
Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra materiella skador såväl som
potentiella kroppsskador ska enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
1
Komma igång
Innan du monterar nüvi-enheten läser du i guiden Viktig säkerhets- och produktinformation för information
om lagar som gäller för montering på vindruta.
Steg 1: Montera nüvi-enheten
1. Anslut strömkabeln för fordon på nüvi-enhetens baksida.
2. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
3. Ta bort plasthöljet från sugkoppen. Rengör och
torka framrutan samt sugfästet med en luddfri
trasa. Tryck fast sugkoppen på vindrutan.
Sugkoppsfäste
Vagga
4. För spaken bakåt mot vindrutan.
5. Placera underkanten av enheten i vaggan.
6. Luta nüvi-enheten bakåt tills den fastnar.
Spak
7. Anslut den andra änden av strömkabeln till en
strömkontakt i bilen. Om enheten är ansluten
och fordonet är igång startar enheten automatiskt.
8. Om du använder en trafikmottagare i Europa ansluter
du den externa antennen till trafikmottagaren och
fäster den ordentligt på vindrutan med sugfästena.
(Trafikmottagare medföljer vissa paket i nüvi 205 och
205W-serien.)
2
Strömkabel för
fordon
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Komma igång
Steg 2: Konfigurera
nüvi-enheten
Du slår på nüvi-enheten genom att
skjuta strömknappen åt vänster.
Följ instruktionerna på skärmen. Du
stänger av nüvi-enheten genom att
skjuta strömknappen åt vänster.
Steg 3: Hämta
satellitinformation
1. Gå utomhus till en öppen plats,
en bit från höga byggnader och träd.
Steg 4: Använda
nüvi-enheten
➊➋
➎
➊
➋
2. Sätt på nüvi-enheten.
Det kan ta några minuter innan den hittar
anger
satellitsignalerna. Staplarna
styrkan på mottagningen. När minst en av
staplarna är grön har nüvi-enheten hämtat
satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och
navigera dit.
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➌
➏
➐ ➑
➍
➒
GPS-signalstyrka.
Bluetooth®-status (tekniken finns
tillgänglig på nüvi 215, 215W, 265,
265W, 275, och 285W.)
Batteristatus.
Aktuell tid. Tryck här för att ändra
tidsinställningarna.
Tryck här om du vill söka efter ett mål.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här för att ringa ett samtal
när du är ansluten till en kompatibel
mobiltelefon.
Tryck här om du vill justera volymen.
Tryck här om du vill använda verktyg,
t.ex. inställningar och Hjälp.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
3
Komma igång
Söka efter din destination
På menyn Vart? finns flera kategorier
som du kan använda till att söka efter
adresser, städer och andra platser. De
detaljerade kartorna i din nüvi-enhet
innehåller miljontals intressanta platser,
t.ex. restauranger, hotell och automatiska
tjänster.
3. Välj en underkategori.
4. Välj en destination.
1. Tryck på Vart?.
5. Tryck på Kör!.
2. Välj en kategori.
4
Tips: Om du vill se fler alternativ trycker
och
.
du på
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Komma igång
Lägga till ett stopp
Du kan lägga till ett stopp (delmål) till
rutten. Nüvi-enheten ger dig anvisningar till
delmålet och sedan till din slutdestination.
1. När en rutt är aktiv trycker du
på Meny > Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om du vill
lägga till det här stoppet före slutmålet.
Tryck på Välj som ny destination om
du vill ange platsen som slutmål.
Ta en omväg
1. När en rutt är aktiverad trycker
du på Meny.
2. Tryck på Omväg.
Stoppa en rutt
1. När en rutt är aktiverad trycker
du på Meny.
2. Tryck på Stoppa.
Ställa in volymen
På menysidan trycker du på Volym.
eller på
för att justera
Tryck på
volymnivån. Tryck på rutan bredvid Tyst
om du vill stänga av allt ljud.
Låsa skärmen
Om du vill förhindra att något händer när
du trycker på skärmen av misstag skjuter
du strömknappen åt höger ( ). Om du vill
låsa upp skärmen skjuter du strömknappen
till mittpositionen.
Enheten försöker att navigera tillbaka
till den ursprungliga rutten så snart som
möjligt. Om den rutt du för närvarande
använder är det enda rimliga alternativet
kan det hända att enheten inte beräkningar
någon omväg.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
5
Vart?
Vart?
På menyn Vart? finns olika kategorier av
platser att söka efter. Om du vill ha mer
information om hur du utför en enkel
sökning läser du på sidan 4.
5. Ange gatunamnet och tryck på Klar.
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.
Ange en hemplats
Söka efter en adress
Obs! Beroende på vilken version av
kartorna som lästs in till nüvi-enheten,
kan knappnamnen vara ändrade och
vissa steg ha en annan ordning.
Ange hempositionen för den plats du oftast
besöker.
1. När du vill ange din hemposition trycker
du på Vart? > Kör hem.
2. Välj ett alternativ:
1. Tryck på Vart? > Adress.
2. Ändra delstat, land eller provins om
det behövs.
3. Tryck på Stava ort, ange stad/
postnummer och tryck sedan på Klar.
Välj stad eller postnummer i listan.
(Alla kartdata har inte funktioner för
postnummersökning.) Om du är osäker
på orten trycker du på Sök alla.
6
4. Ange gatunumret och tryck sedan
på Klar.
•
Ange din adress.
•
Använd aktuell plats.
•
Välj med hjälp av en lista över
senast sökta platser.
Köra hem
Om du vill navigera hem efter att ha angivit
din hemplats trycker du på Vart? > Kör
hem.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Vart?
Ändra hemposition
Kör! – Sidalternativ
Ange en annan hemposition:
1. Tryck på Verktyg > Min info >
Ange hemposition.
➊
➌
2. Välj ett alternativ:
•
Ange din adress.
•
Använd aktuell plats.
•
Välj med hjälp av en lista över
senast sökta platser.
Så här redigerar du din hemposition:
1. Tryck på Vart? > Favoriter > Alla
favoriter > HEM.
2. Tryck på Ändra, ange dina ändringar
och tryck på Klar.
Om du tar bort hempositionen kan du skapa
en ny genom att följa stegen på sidan 6.
➋
➍
➊
Tryck här om du vill visa rutten på
kartan.
Tryck på Kör! om du vill skapa en
vägbeskrivning till platsen.
Tryck på Karta om du vill visa den
här platsen på kartan.
Tryck på Spara om du vill spara
platsen i Favoriter.
Om en mobiltelefon med trådlös Bluetoothteknik är ansluten kan du ringa platsen
genom att trycka på telefonnumret.
➋
➌
➍
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
7
Vart?
Söka efter en plats genom
att bokstavera namnet
Om du vet namnet på målet du söker
efter kan du skriva in det med hjälp av
skärmknappsatsen. Du kan också ange
bokstäver som ingår i namnet för att
begränsa sökresultatet.
1. Tryck på Vart? > Intressant plats >
Stava namnet.
2. Använd bokstäverna i målets namn med
skärmknappsatsen. Tryck på Klar.
Använda skärmknappsatsen
När en skärmknappsats visas kan du trycka
på bokstäverna och siffrorna.
Tryck på
om du vill lägga till ett
och
för att
mellanslag. Tryck på
för att ta
flytta markören. Tryck på
bort ett tecken. Om du vill rensa hela
nedtryckt.
posten håller du
Tryck på Läge om du vill välja språkläge
för tangentbordet. Tryck på &?%
om du vill ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken.
Söka nära en annan plats
1. Tryck på Vart? > Nära….
2. Välj ett alternativ:
8
•
Där jag befinner mig nu – söker
efter platser nära den aktuella
platsen.
•
En annan ort – söker nära den ort
du anger.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Vart?
•
Min aktuella rutt – söker längs den
aktiva rutten.
•
Min destination – söker nära din
aktuella destination.
Söka efter senast hittade
platser
De 50 senast hittade platserna sparas i
nüvi-enheten. De senast visade platserna
står överst i listan. Tryck på Vart? >
Senast sökta så visas de platser du
hittat den senaste tiden.
Ta bort senast sökta platser
Om du vill ta bort alla platser från listan
med dina senast hittade platser trycker
du på Rensa > Ja.
Obs! När du trycker på Rensa tas alla
objekt bort från listan. Själva platsen tas
inte bort från nüvi-enheten.
Favoriter
Du kan spara platser i Favoriter så att
du snabbt kan hitta dem och skapa rutter
till dem. Din hemplats sparas också i
Favoriter.
Spara aktuell plats
Tryck på
på kartsidan. Tryck på Spara
plats för att spara din aktuella plats.
Spara hittade platser
1. På sidan Kör! trycker du på Spara.
2. Klicka på OK. Platsen sparas i
Favoriter.
Söka efter sparade platser
1. Tryck på Vart?.
2. Tryck på Favoriter. Dina sparade
platser visas i en lista.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
9
Vart?
Ändra sparade platser
1. Tryck på Vart? > Favoriter.
2. Välj den kategori och den plats som du
vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
4. Tryck på det alternativ du vill redigera.
10
•
Byt namn – ange ett nytt namn och
tryck sedan på Klar.
•
Bifoga foto – välj en bild som finns
lagrad på nüvi-enheten eller på ett
minneskort som du vill tilldela till
platsen.
•
Byt kartsymbol – tryck på en ny
symbol som ska markera platsen
på kartan.
•
Byt telefonnummer – ange ett
telefonnummer och tryck på Klar.
•
Byt kategorier – välj en annan
kategori för platsen.
•
Ta bort – tryck på Ja för att ta bort
objektet från listan Favoriter.
Söka efter en plats
med kartan
Använd sidan Sök på karta om du vill visa
olika delar av kartan. Tryck på Vart? > Sök
på karta.
Tips för att söka på kartan
•
•
•
•
•
•
Visa olika delar av kartan genom att
trycka på kartan och dra.
Tryck på och för att zooma in
och ut.
Tryck på valfritt objekt på kartan.
En pil visas som pekar på objektet.
Tryck på Spara för att spara den här
platsen.
Tryck på Kör! om du vill navigera till
den platsen.
Om GPS-läget är avstängt trycker du på
Välj position om du vill ange din plats
till den valda platsen. (Se sidan 33.)
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Vart?
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för ditt mål kan du navigera
till det med hjälp av koordinaterna för
latitud och longitud i enheten. Detta kan
vara användbart vid geocaching.
1. Tryck på Vart? > Koordinater.
2. Tryck på en ruta om du vill ange en
koordinat.
3.
Ändra typen av koordinater genom
att trycka på Format. Eftersom olika
koordinatformat används för olika
kartor och diagram kan du välja
koordinatformat för den typ av
karta du använder.
4. Ange koordinaterna och tryck på Nästa.
Använda fotonavigering
Du kan hämta bilder med platsinformation
till nüvi-enheten och sedan skapa rutter
till dem.
2. Följ instruktionerna på webbplatsen för
att välja och läsa in foton.
3. Tryck på Vart? > Favoriter > Foton.
Foton med platsinformation visas i
listan.
4. Tryck på en bild.
Navigera fågelvägen
Använd läget för fågelvägen om du
inte följer vägbanorna när du navigerar.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation > Ruttinställningar >
Fågelvägen > OK.
Promenera till en
destination
Använd fotgängarläget om du promenerar
till din destination, så optimeras rutten för
gång. Tryck på Verktyg > Inställningar >
System > Användningsläge >
Fotgängare > OK.
1. Gå till http://connect.garmin.com/photos
(inte tillgängligt på alla platser) om du vill
hämta bilder med platsinformation.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
11
Använda kartan
Använda kartan
Din rutt är markerad med en magentafärgad
linje. Medan du kör vägleder nüvi dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar
på kartan och anvisningar överst på kartan.
En målflagga anger din destination. Om du
avviker från rutten beräknas en ny rutt och
en ny vägbeskrivning visas.
➊
➊
Tryck här för att visa nästa sväng.
➋
➌
➍
Tryck här för att visa svänglistan.
Tryck här för att zooma in och ut.
Tryck här om du vill visa sidan Var
är jag?
➎
Tryck här för att visa färddatorn.
➋
➌
➍
➎
Tips: En fartbegränsningsikon kan visas
om du kör på motorväg. Ikonen visar
huvudvägens rådande fartbegränsning.
12
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Använda kartan
Färddator
Färddatorn anger aktuell fart och ger
användbar statistik om din tripp.
Du visar trippinformationssidan genom
att trycka på fältet Fart på kartan.
Om du stannar ofta bör du inte stänga av
enheten så att den mäter den totala restiden.
Nollställa färddatorn
Nollställ färddatorn innan du påbörjar en
resa. Tryck på fältet Fart på kartan. Om du
vill nollställa informationen i färddatorn
trycker du på Nolla tripp. Tryck på Nollst.
max om du vill nollställa maxfarten.
Svänglista
När du följer en rutt visar svänglistan
instruktioner en sväng i taget och avståndet
mellan dem för hela rutten.
Öppna svänglistan genom att trycka på
textfältet överst på kartan. Om du vill se
nästa sväng trycker du på den svängen i
listan. Visa hela rutten på kartan genom
att trycka på Visa karta.
Nästa sväng
När du följer en rutt visar nästa sväng
svängen på kartan, samt avstånd och tid
tills du är framme vid svängen.
Om du vill visa en kommande sväng
på kartan trycker du på svängindikatorn
på kartan eller på en av svängarna i
svänglistan.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
13
Ringa telefonsamtal med handsfree
Ringa telefonsamtal
med handsfree
Den trådlösa Bluetooth-tekniken finns
tillgänglig på nüvi 215, 215W, 265,
265W, 275, och 285W.
Med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik kan
nüvi anslutas till din mobiltelefonen om du
vill ha händerna fria. Om du vill fastställa
om din mobiltelefon med Bluetooth-teknik
är kompatibel med nüvi-enheten besöker du
www.garmin.com/bluetooth.
Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan
du etablera trådlösa anslutningar mellan
nüvi-enheten och t.ex. en mobiltelefon.
Första gången du använder två enheter
tillsammans måste du ”para ihop” dem
genom att etablera kontakt med hjälp av
PIN-kod eller ett lösenord. Efter den första
ihopparningen kan de två enheterna ansluta
till varandra automatiskt varje gång du slår
på dem.
14
Obs! Du kan välja att ställa in att
mobiltelefonen ska anslutas till nüvienheten automatiskt när den slås på.
Para ihop telefonen
För att kunna paras ihop och anslutas måste
telefonen och nüvi-enheten vara påslagna
och inom 10 meters avstånd från varandra.
Aktivera ihopparningen antingen via
nüvi-enheten eller telefonen. Se telefonens
användarhandbok.
Så här parar du ihop med hjälp av
telefoninställningarna:
1. Aktivera Bluetooth-inställningen
på nüvi-enheten. Tryck på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth.
2. Välj Till.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på
telefonen. Denna funktion kan finnas i
en meny kallad Settings (Inställningar),
Bluetooth, Connections (Anslutningar)
eller Hands-free.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Ringa telefonsamtal med handsfree
4. Inled en sökning efter Bluetooth-enheter.
5. Välj nüvi-enheten i listan med enheter.
6. Mata in Bluetooth-PIN-koden för
nüvi-enheten (1234) i telefonen.
Para ihop med hjälp av
nüvi-inställningarna:
1. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth > Lägg till.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten på din
mobiltelefon samt ett av alternativen
hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig.
De här inställningarna finns på en
meny kallad Bluetooth, Connections
(Anslutningar) eller Hands-free.
3. Tryck på OK på nüvi-enheten.
4. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
När du sätter på nüvi-enheten utförs ett
försök att para ihop den med den telefon
den senast var ansluten till.
Obs! Det finns telefoner som inte kan
hantera alla funktioner på telefonmenyn
i nüvi.
Svara på ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal. Tryck på Svara om
du vill svara. Tryck på Ignorera om du inte
vill ta samtalet och du vill att telefonen ska
sluta ringa.
Den interna mikrofonen är på framsidan av
nüvi-enheten. Tala normalt.
5. Ange Bluetooth-PIN-koden för
nüvi-enheten (1234) i telefonen.
När telefonen är ansluten till din nüvi-enhet
kan du ringa telefonsamtal. Tryck på
Telefon så visas telefonmenyn.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
15
Ringa telefonsamtal med handsfree
Under samtal
Under samtal visas ikonen
Samtal
> Lägg på om du
pågår. Tryck på
>
vill avsluta samtalet. Tryck på
Samtalsalternativ för följande alternativ:
•
•
•
Pekljud – visar en sida med knappsats
så att du kan använda automatiska
system som t.ex. röstbrevlåda.
Föra över ljud till telefonen – det
här är användbart om du vill stänga av
nüvi-enheten men behålla samtalet eller
behöver större sekretess. Om du vill
byta tillbaka igen trycker du på Föra
över ljud till enheten.
Koppla bort mikrofon (sekretess).
Använda Samtal väntar
När du sitter i samtal och får ett samtal till
(samtal väntar) visas fönstret Inkommande
samtal. Tryck på Svara om du vill svara.
Det första samtalet placeras i vänteläge.
Så här växlar du mellan samtal:
1. Tryck på
> Byt till.
2. Tryck på Lägg på om du vill avsluta
samtalet. Det parkerade samtalet
avslutas inte.
Telefonmeny
Öppna telefonmenyn genom att trycka
på Telefon på menysidan.
Obs! Ikonen Samtal pågår kan se olika
ut beroende på vilken skärmbild som visas
på nüvi-enheten.
Obs! Det finns telefoner som inte kan
hantera alla funktioner på telefonmenyn
i nüvi.
16
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Ringa telefonsamtal med handsfree
Använda telefonboken
Varje gång telefonen ansluter till nüvienheten laddas telefonboken automatiskt
över till nüvi-enheten. Det kan ta ett par
minuter innan telefonboken blir tillgänglig.
Överföring till telefonboken är inte
tillgänglig på alla telefoner.
1. Tryck på Telefon > Telefonbok.
2. Tryck på den post (kontakt) i
telefonboken som du vill ringa upp.
3. Tryck på Ring om du vill ringa upp
kontakten.
Ringa till en intressant
plats (POI)
1. Tryck på Telefon > Intressant plats.
2. Sök efter den intressanta plats som du
vill ringa till.
Visa samtalshistorik
Varje gång mobiltelefonen ansluter till
nüvi-enheten laddas samtalshistoriken
automatiskt över till nüvi-enheten. Det kan
ta några minuter att föra över dessa data till
nüvi-enheten.
1. Tryck på Telefon > Samtalshistorik.
2. Tryck på en kategori för att visa
samtalen. Samtalen listas i kronologisk
ordning. De senaste samtalen står
längst upp.
3. Tryck på en post och tryck sedan
på Ring.
Ringa hem
Ange ett av dina hemnummer så att du
snabbt kan ringa hem.
3. Tryck på Ring eller tryck på
telefonnumret.
Ringa ett nummer
1. Tryck på Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan på Ring.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
17
Ringa telefonsamtal med handsfree
Så här anger du telefonnumret:
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Tryck på Ange telefonnummer om
du vill använda knappsatssidan, eller
Välj i telefonbok (fungerar bara om
din telefon hanterar överföring av
telefonbok).
3. Tryck på Klar > Ja. Ditt
hemtelefonnummer rings upp.
OBS! Om du vill redigera din hemposition
eller ditt telefonnummer trycker du på Vart?
> Favoriter > HEM > Ändra.
Så här ringer du hem:
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Ditt hemtelefonnummer rings upp.
18
Ringa samtal med
röstuppringning
Du kan ringa ett samtal genom att säga
kontaktens namn högt.
1. Tryck på Telefon > Röstuppringning.
2. Säg kontaktens namn.
Obs! Du kan behöva ”träna”
telefonen i att känna igen dina
röstuppringningskommandon.
Se telefonens användarhandbok.
Telefonstatus
Kontrollera telefonens batterinivå och
signalstyrka genom att trycka på Telefon >
Status.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Hantera filer
Hantera filer
Du kan spara filer, t.ex. JPEG-bildfiler i
internminnet på nüvi-enheten eller på ett
minneskort.
Obs! Nüvi-enheten är inte kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller Windows
NT®. Den är heller inte kompatibel med
Mac® OS 10.3 eller tidigare. Det här är
en vanlig begränsning hos de flesta USBmasslagringsenheter.
Filformat som kan användas
•
•
•
JPEG- och JPG-bildfiler:
se sidorna 25–26.
Kartor och GPX-waypointfiler från
MapSource®: se sidan 45.
GPI-filer med egna sevärdheter från
Garmin POI Loader: se sidan 46.
Läsa in filer
Steg 1: Sätt i ett minneskort
(tillval)
Om du vill sätta i eller ta bort minneskortet
trycker du på det tills du hör ett klick.
Steg 2: Anslut USB-kabeln
Anslut mini-USB-kontakten på nüvienhetens baksida. Anslut kabelns större
ände till en tillgänglig USB-port på datorn.
Minneskortet och nüvi-enheten visas som
flyttbara enheter under Den här datorn om
du har Windows eller som en volym på
skrivbordet om du har Mac OS.
Obs! I vissa operativsystem eller datorer
med flera nätverksenheter kan nüvi-enheter
inte visas. Om du vill ha mer information
om hur du ansluter diskenheter kan du läsa
i hjälpen till operativsystemet.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
19
Hantera filer
Steg 3: Överför filer till
nüvi-enheten
Du kan kopiera filer på datorn och klistra
in dem i nüvi-enheterna/-volymerna.
1. Bläddra efter den fil du vill kopiera
på datorn.
2. Markera filen och klicka på Redigera >
Kopiera.
Läsa in bilder för
fotonavigering
1. Anslut nüvi-enheten till datorn.
2. Gå till http://connect.garmin.com/photos
och logga in.
3. Välj ett foto.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
3. Öppna enheten ”Garmin” eller
minneskortenheten/volymen.
Se sidan 11 och gå till http://connect
.garmin.com/photos om du vill ha mer
information.
4. Klicka på Redigera > Klistra in.
Filen visas i listan med filer i
nüvi-minnet eller på minneskortet.
Ta bort filer
Steg 4: Mata ut och koppla
från USB-kabeln
När du har överfört filerna klickar du
i vertygsfältet (systemfältet) eller
på
drar volymikonen till Papperskorgen
på Mac-datorer. Koppla bort nüvi-enheten
från datorn.
20
Anslut nüvi-enheten till datorn och öppna
nüvi-enheten eller minnestkortenheten/volymen. Markera den fil du vill ta bort
och tryck sedan på Delete på datorns
tangentbord.
Varning! Om du inte är säker på vad
en fil används till bör du inte ta bort den.
Minnet på nüvi-enheten innehåller viktiga
systemfiler som du inte bör ta bort.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Använda verktygen
Använda verktygen
Verktygsmenyn innehåller många
funktioner som kan vara till nytta när
du färdas. Öppna menyn Verktyg genom
att trycka på Verktyg på menysidan.
Hjälp
Tryck på Hjälp så får du information
om hur du använder din nüvi-enhet.
MSN® Direct
Du kan bara komma åt MSN Directinnehåll med en MSN Direct-mottagare
(tillval).
Mer information finns på
http://garmin.msndirect.com eller
www.garmin.com/traffic. Om du
vill köpa ett tillbehör går du till
http://buy.garmin.com.
Inställningar
Mer information om inställningarna finns
på sidorna 33-39.
Var är jag?
Tryck på Var är jag? om du vill visa
information om den aktuella platsen,
inklusive sjukhus, polisstationer och
bränsle. Det här en användbar funktion om
du behöver tala om för räddningspersonal
var du befinner dig. Tryck på Spara plats
för att spara din aktuella plats.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
21
Använda verktygen
ecoRoute™
Visa bränslerapport
De data som tillhandahålls av ecoRoute
är bara uppskattningar. De är alltså inga
faktiska avläsningar från fordonet. Om
du vill ha mer exakta bränslerapporter för
just ditt fordon och dina körvanor kan du
kalibrera bränsleekonomin. Se sidan 23.
Om du vill se bränslerapporten
trycker du på Verktyg > ecoRoute
> Bränslerapport. Data om bränsleförbrukning är baserade på uppskattningar
av hastighet och acceleration för ett
genomsnittligt fordon.
Funktionen ecoRoute beräknar fordonets
bränsleekonomi, koldioxidutsläpp samt
bränslepriset för att navigera till ett
mål. Den har också verktyg för att öka
bränsleeffektiviteten.
Första gången du trycker på Verktyg >
ecoRoute får du ange bränsle- och
körsträckeinformation för fordonet.
Om du har angett fordonsprofil och
aktuellt bränslepris kommer nüvi-enheten
att beräkna fordonets genomsnittliga
bränsleekonomi och koldioxidutsläpp
samt kostnaden för förbrukat bränsle.
Tips: Du kan se till att bränsleuppgif-terna
alltid registreras genom att hela tiden ha
nüvi-enheten påslagen under körning.
Tryck på Nollställ om du vill återställa data.
22
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Använda verktygen
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill
få mer exakta bränslerapporter för ditt
specifika fordon och dina körvanor.
Kalibrera när du fyller på bränsle.
1. Beräkna miles per gallon eller liter per
100 kilometer.
2. Tryck på Kalibrera.
3. Tryck på + och - för att ange resultatet
från steg 1.
4. Tryck på OK.
Justera bränslepriset
Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Bränslepris och ange aktuellt bränslepris.
Den här informationen används för att
beräkna bränslekostnaden för rutter och
för att beräkna bränslerapporter.
Anta körutmaningen
Med verktyget Körutmaning kan du
maximera bränsleekonomin genom att
du får poäng för dina körvanor. Ju högre
totalpoäng du får för en körutmaning desto
mer bränsle kan du spara.
Välj Körutmaning genom att trycka på
Verktyg > ecoRoute > Körutmaning
och sedan Start.
Den sammanlagda poängen är genomsnittet
av tre resultat:
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
23
Använda verktygen
Accelerationspoäng – du får poäng för att
gasa gradvis och mister poäng om du gasar
snabbt.
Fartminskningspoäng – du får poäng för
att bromsa gradvis och mister poäng om du
bromsar hårt.
Hastighetspoäng – du får poäng för
körning med den mest bränslesnåla
hastigheten, som för de flesta fordon
är 70 - 100 km/h.
på kartsidan för att visa
Tryck på
detaljer om den aktuella utmaningen.
Bladfärgen på körutmaningsikonen ändras
beroende på dina resultat i utmaningen.
När du tittar på detaljerna kan du trycka
på Stoppa > Ja för att avbryta den aktuella
utmaningen.
Om du vill återställa dina bästa poäng
trycker du på Nollställ
24
Justera fordonsprofilen
Första gången du trycker på Verktyg >
ecoRoute skapar du en fordonsprofil.
Om du vill ändra fordonsprofilen trycker du
på Verktyg > ecoRoute > Fordonsprofil.
Bränsleek. stad – ange fordonets
genomsnittliga bränsleekonomi för
stadskörning.
Bränsleekonomi för motorväg – ange
fordonets genomsnittliga bränsleekonomi
för motorväg.
Tips: Du får bättre resultat om du kalibrerar
bränsleekonomin i stället för att justera
bränsleekonomi för stadskörning och
motorväg här.
Bränsletyp – välj bränsletyp.
Om du vill återställa fordonsprofildata
trycker du på Nollställ.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Använda verktygen
Visa körtips
Bildvisare
Visa körsträckerapport
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
Du kan få körtips som hjälper dig att
spara bränsle genom nüvi-enheten.
Tryck på Verktyg > ecoRoute > Tips.
Med bildvisaren kan du visa bilder som
du har sparat på nüvi-enheten eller ett
minneskort.
Med körsträckerapporten beräknas
avståndet, tiden, den genomsnittliga
bränsleekonomin och bränslekostnaden
för att navigera till ett mål.
2. Om du vill zooma in en bild trycker
du på den.
En körsträckerapport skapas för varje
rutt du kör. Om du avbryter en rutt i
nüvi-enheten skapas en körsträckerapport
för den sträcka du har kört.
Visa ett bildspel
Om du vill öppna en körsträckerapport
trycker du på Verktyg > ecoRoute >
Körsträckerapport och väljer sedan
en rapport. Du kan visa upp till
20 körsträckerapporter på nüvi-enheten.
Du kan också öppna körsträckerapporter
i mappen Rapporter på nüvi-enheten/
-volymen.
Om du vill avbryta bildspelet trycker du
någonstans på skärmen. Tryck på Stopp
om du vill återgå till listan med bilder.
Tryck på Fortsätt om du vill fortsätta
och
om
bildspelet. Tryck på
du vill zooma ut och in.
3. Om du vill se alla bilder trycker du
på pilarna.
Tryck på Bildspel om du vill visa ett
bildspel, där varje bild visas ett tag
innan nästa visas.
Om du vill återställa data trycker du på
Nollställ.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
25
Använda verktygen
Navigera till en bild
Om en bild innehåller platsinformation
trycker du på Info och sedan på Kör!
för att skapa en rutt till den.
På sidan 20 finns mer information om
hur du läser in bilder till enheten.
7. Om du vill visa klockorna igen trycker
du på Världsklocka, om du vill avsluta
trycker du på Bakåt.
Kalkylator
1. Tryck på Verktyg > Kalkylator.
2. Ange det första talet.
3. Tryck på ett räknesätt (÷, ×, - eller +).
Min info
Använd det här verktyget om du vill
hantera och ta bort sparade data, t.ex.
dina favoriter.
4. Ange det andra talet.
•
Tryck på . om du vill lägga till en
decimal.
•
Om du vill göra talet negativt eller
positivt klickar du på ±.
1. Tryck på Verktyg > Världsklocka.
•
2. Om du vill ändra vilken ort som visas
trycker du på orten.
Tryck på % om du vill lägga till eller
dra ifrån procentandelar av ett tal.
•
Tryck på C om du vill rensa posten.
Världsklocka
3. Ange ett ortsnamn och tryck på Klar.
5. Tryck på =.
4. Välj rätt ort om det behövs.
6. Tryck på C om du vill utföra en ny
beräkning.
5. Tryck på Spara.
6. Om du vill visa en karta trycker du
på Världskarta. Delar där det är natt
visas som skuggade.
26
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Använda verktygen
Enhetsomräkning
2. Tryck på valutaknapparna och välj
de valutor du vill uppdatera.
2. Tryck på Konvertera, välj en typ
av måttenhet och tryck på OK.
3. Tryck på Uppdatera.
1. Tryck på Verktyg > Enhetsomräkning.
3. Tryck på den måttenhet du vill ändra.
4. Tryck på rutorna bredvid valutorna
om du vill ange nya kurser.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan
på OK. Om det behövs upprepar
du föregående steg.
5. Tryck på Spara för att spara de nya
kurserna. Tryck på Återställ om du
vill använda de ursprungliga kurserna.
5. Tryck på en svart rektangel så att
du kan ange ett värde.
Visa reklam
6. Ange ett värde och tryck sedan
på Stäng. Enheten konverteras.
7. Tryck på Rensa om du vill utföra
en annan omräkning.
Uppdatera växelkurser
Du kan uppdatera valutor manuellt,
vilket innebär att du kan använda de
senaste växelkurserna.
1. Tryck på Verktyg > Enhetsomräkning >
Konvertera. Välj Valuta.
Om nüvi-paketet innehåller en
trafikmottagare kan du få platsrelevant
reklam och kuponger. Reklambaserad
trafikinformation är bara tillgängligt i
Nordamerika.
Trafikmottagaren måste vara ansluten
till extern strömförsörjning och du måste
befinna dig i täckningsområde för att kunna
ta emot reklambaserad trafikinformation.
När reklam visas på skärmen trycker du
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
27
Använda verktygen
på reklamen för att söka efter närmaste
plats som är relaterad till reklamen. Om
reklamen innehåller en kupongikon trycker
du på kupongikonen på sida Kör! för att
erhålla kupongkoden. Skriv ned koden och
visa den när du kommer fram till platsen.
Varning! Försök inte skriva ned
kupongkoder medan du kör.
Du visar en lista över all reklam du tagit
emot genom att trycka på Verktyg >
Reklam.
Om du vill avaktivera reklam måste du
avaktivera trafikinformationen. Välj
Verktyg > Inställningar > Trafik, och
avmarkera kryssrutan Aktivera trafik.
28
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Använda FM-trafik
Använda FM-trafik
Trafikmottagaren ingår i vissa nüvi 205och 205W-paket och är tillval för alla nüvi
205- och 205W-modeller.
Använd en Garmin-FM-trafikinformationsmottagare (TMC) om du vill ta emot och
använda trafikinformationssändningar
över FM-RDS-nätet. Trafikinformationsmottagaren är integrerad i strömkabeln
för fordon.
Trafikmottagare som medföljer nüvi-paketet
innehåller kostnadsfri, reklambaserad
trafikinformation som inte kräver något
abonnemang. Trafikinformation är inte
tillgängligt på alla marknader. Mer
information finns på sidan 27.
Mini-USBanslutning
Intern
antenn
Strömlampa
Extern
antenn
anslutning
Fordonsströmadapter
Om nüvi-enheten är ansluten till
trafikinformationsmottagaren, ansluten
till strömmen i fordonet och du befinner
dig inom täckningsområdet kan nüvienheten ta emot information om
trafikfördröjning. Mer information
finns på www.garmin.com/traffic.
Obs! Garmin ansvarar inte för riktigheten
i trafikinformationen. FM-trafikmottagaren
tar emot signaler från trafiktjänstens
leverantör och visar informationen på din
nüvi-enhet.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
29
Använda FM-trafik
Trafik i ditt område
När du tar emot trafikinformation visas
en trafikikon i det övre vänstra hörnet på
kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att
visa trafikförhållandena på den rutt eller
väg som du för tillfället kör på.
Färgkod för allvarlighet
Färgen på trafikikonen anger hur allvarlig
trafikfördröjningen är.
Färg
Trafikikon
Grön
Gul
Röd
Beskrivning
Betydelse
Låg
Trafiken flyter
allvarlighetsgrad
normalt.
Medelhög
allvarlighetsgrad
Det förekommer en viss
köbildning.
Hög allvarlighetsgrad
Svår köbildning eller
trafiken står
helt stilla.
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker
nüvi-enheten den aktuella trafiken och
optimerar automatiskt rutten för kortaste
tid. Om en allvarlig trafikfördröjning
inträffar på rutten medan du navigerar
30
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Använda FM-trafik
beräknas rutten automatiskt om. Rutten kan
fortfarande dras genom trafik om det inte
finns bättre alternativa rutter.
Visa trafikkartan
Om en inte så allvarlig trafikfördröjning
uppstår på din rutt trycker du på
trafikikonen så visas en flik med
information om hur mycket extra tid
som har lagts till på din rutt på grund av
fördröjningen. Den här tiden ingår redan
i din beräknade ankomsttid.
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
Undvika trafik längs rutten manuellt:
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
Visa trafikfördröjningar
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga
trafikfördröjningar på din rutt, om det
behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker
du på Undvik.
På trafikkartan visas färgkodade trafikflöden
och fördröjningar på närliggande vägar.
2. Tryck på Visa trafikkarta om du vill
visa trafikproblemen på en karta.
Om du vill återgå till den normala kartan
trycker du på trafikikonen och trycker sedan
på Visa normal karta.
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafiksökning om du vill
visa en lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett objekt i listan om du vill
visa detaljer. Om det finns fler än en
fördröjning trycker du på pilarna så
visas övriga fördröjningar.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
31
Använda FM-trafik
Trafikprenumerationer
Om du vill lägga till eller förnya en
trafikprenumeration trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik.
Mer information finns på sidan 37
och på www.garmin.com/fmtraffic.
Obs! Du behöver inte aktivera
abonnemanget som medföljde
FM-trafikinformationsmottagaren
(om ett medföljde). Prenumerationen
aktiveras automatiskt när nüvi-enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt som
trafiksignalerna tas emot från leverantören
av betaltjänsten.
32
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Anpassa nüvi-enheten
Anpassa nüvi-enheten
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Tryck på den inställning du vill ändra.
3. Tryck på knappen under inställningsnamnet om du vill ändra den.
Ändra
systeminställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
System.
GPS-simulator – aktivera simulatorn när
du vill stänga av GPS-läget och simulera
navigering och spara på batteriet.
Användningsläge – anger hur du kommer
att navigera för att optimera rutter:
Personbil, Cykel eller Fotgängare.
Enheter – ändra måttenheter till Kilometer
eller Mile.
Knappsats – tryck på QWERTY
för en layout som påminner om ett
datortangentbord eller ABC för en
alfabetisk layout. Det här alternativet är
bara tillgängligt på bredbildsmodeller.
Om – visa nüvi-enhetens versionsnummer
för programvaran, ID-nummer för enheten
och ljudversionsnummer. Du behöver
uppgifterna när du uppdaterar systemets
programvara eller köper nya kartdata
(se sidan 45).
Återställ – återställer systemet till
standardinställningarna.
Ändra
navigeringsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation.
Ruttinställningar – välj en inställning
för beräkning av rutter.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
33
Anpassa nüvi-enheten
Kortare tid – för att beräkna rutter som
går fortare att köra men som kan utgöra
längre körsträcka.
• Kortare väg – för att beräkna rutter
med kortare körsträcka men som kan
ta längre tid att köra.
• Fågelvägen – för att beräkna rutter
fågelvägen (utan vägar).
Undvikanden – ange de vägtyper du vill
undvika på dina rutter.
•
Återställ – återställ de ursprungliga
navigationsinställningarna.
Ändra
visningsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm.
Färgläge – Dag ger en ljus bakgrund,
Natt ger en mörk bakgrund, medan
Auto växlar automatiskt mellan de två.
34
Skärmdump – ange skärmbildsläge.
Tryck på för att ta en skärmavbildning.
Bilden sparas i bitmap-format i mappen
skärmbilder på nüvi-diskenheten.
Ljusstyrka – justera nivån på
bakgrundsbelysningen. Genom att
sänka bakgrundsbelysningen kan du
förlänga batterilivslängden.
Återställ – återställ de ursprungliga
visningsinställningarna.
Uppdatera
tidsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Tid.
Tidsformat – välj 12-timmars,
24-timmars eller UTC-tidsformat.
Aktuell tid – ställ in tiden manuellt på
nüvi-enheten. Välj Automatisk om du vill
att nüvi-enheten ska ställa in tiden baserat
på din plats.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Anpassa nüvi-enheten
Återställ – återställ de ursprungliga
tidsinställningarna.
Ändra kartinställningarna
Ställa in språken
Kartinfo – justera hur mycket detaljer
som ska visas på kartan. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas den
om långsammare.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Språk.
Tal – ändra språket för taluppmaningar.
Text – ändra all skärmtext till det valda
språket. Att textspråket ändras innebär inte
att språket i data som användaren lagt in
ändras.
Knappsats – välj tangentbord för språket.
Du kan också ändra tangentbordsläget
från ett tangentbord genom att trycka
på knappen Läge.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Karta.
Kartvy – välj ett kartperspektiv.
•
•
•
Kurs upp – visa en 2D-karta med
färdriktningen överst.
Norr uppåt – visa kartan i 2D med
norr överst.
3D – visar karta tredimensionellt med
Kurs upp.
Återställ – återställ de ursprungliga
språkinställningarna.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
35
Anpassa nüvi-enheten
Fordon – om du vill ändra den ikon
som används till att visa din position
på kartan trycker du på Byt. Tryck på
den ikon du vill använda och sedan
på OK. Hämta fler fordonsikoner på
www.garmin.com/vehicles.
Tripplogg – visa eller dölj loggen för
dina resor. Om du vill tömma tripploggen
trycker du på Verktyg > Min info > Töm
tripplogg.
Garmin Lock – lås enheten genom
att aktivera Garmin Lock™. Ange en
fyrsiffrig PIN-kod och en säkerhetsplats.
Mer information finns på sidan 41.
Säkerhetsläge – aktivera/avaktivera det
säkra läget. När fordonet rör sig stänger
säkerhetsläget av alla funktioner av som
kräver betydande uppmärksamhet och kan
stjäla uppmärksamheten från körningen.
Kartinfo – visa kartorna och versionen
för varje karta som finns inläst på
nüvi-enheten. Aktivera (markerad) eller
avaktivera (omarkerad) en karta genom
att trycka på den.
Återställ – återställ de ursprungliga
säkerhetsinställningarna. När du återställer
säkerhetsinställningarna återställs
inte Garmin Lock-PIN-koden eller
säkerhetsplatsen.
Återställ – återställ de ursprungliga
kartinställningarna.
Ställa in alternativ för
Bluetooth-teknik
Ändra
säkerhetsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
36
Anslutningar – tryck på Lägg till > OK
om du vill para ihop enheten med en
mobiltelefon som har trådlös Bluetoothteknik. Se sidorna 14–18. Tryck på Byt
om du vill ansluta till en annan telefon.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Anpassa nüvi-enheten
Släpp – välj den telefon som du vill
koppla från och tryck på Ja.
• Ta bort – välj den telefon som du vill
ta bort från minnet och tryck på Ja.
Bluetooth – aktivera och avaktivera
Bluetooth-komponenten. Om du har
aktiverat Bluetooth-komponenten visas
ikonen Bluetooth på menysidan.
Om du vill förhindra att en telefon
ansluts automatiskt trycker du på Från.
•
Vänskapligt namn – mata in ett
vänskapligt namn som identifierar din
nüvi för enheter med Bluetooth-teknik.
Tryck på Klar.
Återställ – återställ de ursprungliga
Bluetooth-inställningarna. Detta återställer
inte ihopkopplingsinformationen.
Ändra inställningarna för
larmade positioner
Du måste ha larmade positioner (t.ex.
egna intressanta platser eller en databas
för fartkameror) inladdade för att kunna
justera inställningarna för larmade
positioner. Se sidan 46. Tryck på
Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner.
Positionslarm – aktivera eller avaktivera
larmen som avges när du närmar dig egna
intresseplatser eller fartkameror.
Återställ – återställ inställningarna för
larmade positioner.
Visa information om
trafikprenumeration
Trafikinformationsmottagaren medföljer
vissa nüvi 205- och 205W-paket. Tryck
på Verktyg > Inställningar > Trafik.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
37
Anpassa nüvi-enheten
Alternativ i Nordamerika
Dina FM-trafikprenumerationer och
förfallodatum visas i en lista. Om du
vill lägga till en prenumeration trycker
du på Lägg till.
Alternativ i Europa
Aktuell – välj den leverantör du vill
använda. Om du vill använda den
bästa leverantören för området trycker
du på Auto, annars kan du välja en
specifik leverantör.
Sök fler – sök efter fler TMCtrafikleverantörer. Om du vill öka
söktiden rensar du leverantörstabellen
genom att trycka på Ja.
Abonnemang – visa dina abonnemang
och deras förfallodatum. Om du vill
lägga till en prenumeration trycker
du på Lägg till.
Lägga till en prenumeration
Du kan köpa ytterligare abonnemang
och förnya dem om de går ut. Gå till
www.garmin.com/fmtraffic.
Obs! Du behöver inte aktivera
abonnemanget som medföljde
FM-trafikinformationsmottagaren
(om ett medföljde). Prenumerationen
aktiveras automatiskt när nüvi-enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt som
trafiksignalerna tas emot från leverantören
av tjänsten.
1. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Trafik.
2. Utanför Nordamerika: Tryck på
Abonnemang > Lägg till. För
nordamerikanska enheter trycker
du på Lägg till.
3. Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
4. Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du
vill köpa ett abonnemang och erhålla en
25-teckenskod.
38
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Anpassa nüvi-enheten
5. Tryck på Nästa på nüvi-enheten,
ange koden och tryck sedan på Klar.
Trafikabonnemangskoden kan inte
återanvändas. Du måste skaffa en ny kod
varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare måste
du skaffa en ny kod för varje mottagare.
Återställa alla inställningar
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Klicka på Återställ.
3. Tryck på Ja.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
39
Bilagor
Bilagor
Rengöra pekskärmen
Sköta nüvi-enheten
Enheten innehåller känsliga elektroniska
komponenter som kan skadas permanent
om du utsätter enheten för häftiga
skakningar eller vibrationer. Du kan
minimera risken för skador genom att
undvika att tappa den och inte använda
den i miljöer där det finns stor risk för
skakningar eller vibrationer.
Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och
luddfri trasa. Om det behövs använder du
vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring.
Fukta trasan med vätskan och torka
försiktigt av pekskärmen.
Skydda nüvi-enheten
•
•
Rengöra enheten
Enheten består av material av hög kvalitet
och det enda underhåll du behöver utföra
är rengöring. Du rengör enhetens ytterhölje
(inte pekskärmen) med en fuktig trasa
med milt rengöringsmedel och torkar den
torr. Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
40
•
Förvara inte enheten där den kan
utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas permanent.
Utsätt inte nüvi-enheten för vatten.
Om enheten kommer i kontakt med
vatten kan den sluta fungera.
Det går att använda en
persondatorpenna till pekskärmen,
men försök inte göra det samtidigt som
du kör bil. Använd aldrig ett hårt eller
vasst föremål på pekskärmen eftersom
skador kan uppstå.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Bilagor
Förhindra stöld
•
•
•
•
Förebygg stöld genom att ta bort
enheten och fästet när den inte
används. Ta bort resterna efter
sugfästet på vindrutan.
Förvara inte enheten i handskfacket.
Registrera produkten på
http://my.garmin.com.
Använd funktionen Garmin Lock.
Mer information finns nedan.
Låsa nüvi-enheten
Garmin Lock är ett antistöldsystem som
låser din nüvi-enhet. Varje gång du sätter
på enheten måste du ange PIN-koden eller
köra till säkerhetsplatsen.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
2. Tryck på knappen nedanför
Garmin Lock.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till
en säkerhetsplats.
Vad är en säkerhetsplats?
Säkerhetsplatsen är en plats där du befinner
dig ofta, till exempel ditt hem. Om nüvienheten har satellitsignaler och du befinner
dig på säkerhetsplatsen behöver du inte
ange PIN-koden.
Obs! Om du glömmer din personliga
kod och säkerhetsplats måste du skicka
in nüvi-enheten till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med en
giltig produktregistrering eller ett giltigt
inköpskvitto.
Kalibrera skärmen
Om pekskärmen inte svarar ordentligt på
dina kommandon bör du kalibrera den.
1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Håll ned det övre vänstra hörnet av
skärmen medan du slår på nüvienheten.
3. Släpp upp strömknappen när Garminskärmen visas.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
41
Bilagor
4. Fortsätt att hålla ned det övre vänstra
hörnet av pekskärmen i 30 sekunder tills
en vit skärmbild med ”Tryck på punkt”
visas.
Återställa nüvi-enheten
Beroende på vilken nüvi-modell du har kan
du återställa nüvi-enheten genom att trycka
på knappen RESET längst ned på enheten.
Varning! Återställ inte nüvi-enheten
med en kulspetspenna eller något annat
vasst föremål som kan skada enheten eller
batteriet.
Om din nüvi-enhet inte har knappen
RESET skjuter du strömknappen till
av/på-läget och håller den där i 8 sekunder.
Uppdatera programvaran
1. Gå till www.garmin.com/products
/webupdater och hämta WebUpdater
till datorn.
42
2. Anslut nüvi-enheten till datorn med hjälp
av mini-USB-kabeln.
3. Starta WebUpdater och följ
anvisningarna på skärmen.
När du har bekräftat att du vill utföra
en uppdatering hämtar WebUpdater
automatiskt uppdateringen och installerar
den på din nüvi.
Rensa
användarinformationen
Varning! Med den här proceduren tar
du bort all information du själv har angett.
1. Tryck med fingret längst ned till höger
på nüvi-enhetens skärm och slå
samtidigt på enheten.
2. Tryck med fingret tills
meddelandefönstret visas.
3. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Bilagor
Batteriinformation
•
Status för nüvi-batteriet anges med
i hörnet av
hjälp av batteriikonen
menyskärmen. Du kan öka exaktheten
på batterimätaren genom att ladda ur
batteriet helt innan du laddar upp det.
Avbryt inte uppladdningen förrän nüvienheten är fullt uppladdad.
Byta säkringen
Du kan maximera livslängden på batteriet
genom att inte lämna enheten i direkt
solljus och undvika att utsätta den för
höga temperaturer under längre tider.
Ladda nüvi-enheten
•
•
Anslut fordonets strömkabel till
nüvi-enhetens mini-USB-kabel
och till ett strömuttag i fordonet.
Tändningsnyckeln kan behöva vridas
till läget ON/ACC för att nüvi-enheten
ska laddas.
Anslut en nätadapter (valfritt tillbehör)
till nüvi-enheten och till ett vägguttag.
Anslut nüvi-enheten till en dator med
hjälp av en USB-kabel. USB-kabeln
medföljer vissa nüvi 205- och 205Wpaket. Datorn måste vara igång för att
det ska gå att ladda nüvi-enheten.
Varning: När du byter ut säkringen bör
du vara försiktig så att du inte tappar bort
några av de små bitarna och se till att du
sätter tillbaka dem på rätt ställen.
Om enheten inte laddas upp i fordonet
måste du eventuellt byta den säkring som
finns i fordonsadapterns ände.
1. Skruva av det
svarta runda
ändstycket
och ta bort det.
TIPS: Du kan
behöva ett mynt
för att ta bort
ändstycket.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Ändstycke
Silverfärgad
spets
Säkring
43
Bilagor
2. Ta bort säkringen (en glascylinder med
silverfärgade ändar) och byt ut den mot
en säkring av rätt typ, som sitter på
sidan av fordonsadaptern.
3. Sätt den silverfärgade änden i det
svarta ändstycket. Skruva på det
svarta ändstycket.
Ta bort nüvi-enheten
och fästet
Om du vill ta bort nüvi-enheten från
vaggan håller du i vaggan och vinklar
sedan nüvi-enheten framåt.
Ta bort vaggan från fästet genom att
vrida vaggan åt höger eller vänster.
Fortsätt trycka i samma riktning tills
vaggan släpper från fästet.
Om du vill ta bort sugfästet från
vindrutan fäller du spaken mot dig.
Dra fliken på sugkoppen mot dig.
44
Montera enheten på
instrumentbrädan
Använd den medföljande monteringsplattan
till att fästa enheten på instrumentbrädan på
ett sätt som uppfyller gällande krav.
Varning: Klistret på tejpen är för
permanent montering och är extremt
svårt att ta bort efter att du har satt dit det.
1. Rengör och torka instrumentbrädan
där du vill placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från fästtejpen
på plattans undersida.
3. Placera plattan på instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från fästplattans
ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan.
För spaken nedåt (mot plattan).
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Bilagor
nüMaps Guarantee™
Om GPS-satellitsignaler
Ytterligare kartor
När nüvi-enheten tar emot satellitsignaler
är staplarna för signalstyrka på menysidan
. När den tappar satellitsiggröna
nalen blir fälten röda eller genomskinliga
.
För att få en gratis kartuppdatering (om
tillgängligt) registrerar du din nüvi på
http://my.garmin.com inom 60 dagar efter
att ha hämtat satelliter och börjat använda
den. Om du registrerar över telefon eller
väntar längre än 60 dagar efter att du börjat
hämta satelliter är du inte längre berättigad
till den kostnadsfria kartuppdateringen. Mer
information finns på www.garmin.com
/numaps.
Du kan köpa fler kartor för din nüvi. Om du
vill se en lista på kartor som är kompatibla
med din nüvi, går du till Garmins webbplats
på (www.garmin.com) och klickar på fliken
Maps (Kartor).
För att nüvi-enheten ska kunna navigera
måste den ta emot signaler från GPSsatelliter (Global Positioning System).
Om du är inomhus, nära höga byggnader
eller träd eller i ett parkeringsgarage kan
enheten eventuellt inte ta emot signaler från
satelliter. Sök upp en öppen yta utomhus
utan höga skymmande föremål när du vill
använda nüvi-enheten.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
45
Bilagor
Extrafunktioner och valfria
tillbehör
Mer information om valfria tillbehör
finns på http://buy.garmin.com eller
www.garmin.com/extras, eller kontakta
din Garmin-återförsäljare.
Egna intresseplatser
Med POI Loader kan du läsa in egna
intressanta platser till nüvi-enheten.
Olika Internet-företag tillhandahåller
POI-databaser. Vissa anpassade databaser
innehåller varningsinformation för t.ex.
fartkameror och skolzoner.
Gå till www.garmin.com/extras och klicka
på POI Loader om du vill installera POI
Loader på datorn. Mer information finns
i hjälpen för POI Loader. Öppna hjälpen
genom att trycka på F1.
46
Du visar dina egna intresseplatser genom
att trycka på Vart? > Extra > Egna
intresseplatser.
Om du vill ändra inställningarna för
larmade positioner trycker du på Verktyg >
Inställningar > Larmade positioner >
Positionslarm.
Om du vill ta bort anpassade sevärdheter
från enheten ansluter du den till en dator.
Öppna mappen Garmin\poi på nüvi-enheten
eller minneskortenheten. Ta bort filen
poi.gpi.
Fartkameror
På vissa platser finns information
om fartkameror tillgänglig. Mer
information om tillgänglighet finns på
http://my.garmin.com. För dessa platser
innehåller nüvi-enheten placeringen av
hundratals fartkameror. Din nüvi-enhet
varnar dig när du närmar dig en
fartkamera om du kör för fort.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Bilagor
Informationen uppdateras minst varje vecka
så att du har alltid tillgång till den senaste
informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Varje region som du köper har ett eget
förfallodatum.
Om du vill använda Travel Guide sätter
du in minneskortet i nüvi-enheten. Tryck
på Vart? > Extra. Tryck på namnet på din
reseguide för att öppna den.
Varning! Garmin ansvarar inte för
noggrannheten hos eller följderna av
användningen av anpassade sevärdheter
eller databasen för fartkameror.
Garmin Travel Guide
På samma sätt som en vanlig reseguide
innehåller Garmin Travel Guide detaljerad
information om platser som restauranger
och hotell. Om du vill köpa ett tillbehör
går du till http://buy.garmin.com eller
kontaktar din Garmin-återförsäljare.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
47
Bilagor
Specifikationer
nüvi 205-serien
Storlek: B × H × D: 98 × 74,4 × 19,5 mm
(3,86 × 2,93 × 0,768 tum)
Vikt: 141,6 g (5,01 oz)
Display: 3,5 tum diagonalt, 320 ×
240 bildpunkter; liggande 64 K
ljusstark QVGA TFT-skärm med vit
bakgrundsbelysning och pekskärm
Hölje: Inte vattentätt (IPXO)
Temperaturintervall:
0 °C – 60 °C (32 °F – 140 °F )
Laddningstemperatur:
0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F )
Datalagring: Internminne och löstagbart
MicroSD-kort (tillval). Data lagras
utan tidsgräns.
Datorgränssnitt: USB
2,0-masslagringsenhet med
maxhastighet
Operativsystem: Garmin
48
Laddningstid: Cirka 4 timmar
Strömingång: Fordonsström med den
medföljande strömkabeln eller
nätadapter (tillval)
Strömförbrukning: Högst 5 W.
Batterilivslängd: Upp till 4 timmar
Batterityp: Ej utbytbart uppladdningsbart
litiumjonbatteri
GPS-mottagare: Högkänslig med HotFix
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek
Kall: < 38 sek
Fabriksåterställning: < 45 sek.
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Bilagor
nüvi 205W-serien
Storlek: B × H × D: 120,9 × 74,4 × 19,5 mm
(4,76 × 2,93 × 0,768 tum)
Vikt: 168,3 g (5,93 oz.)
Display: 4,3 tum diagonalt, 480 × 272
bildpunkter; liggande 64 K ljusstark
WQVGA TFT-skärm med vit
bakgrundsbelysning och pekskärm
Hölje: Inte vattentätt (IPXO)
Temperaturintervall:
0 °C – 60 °C (32 °F – 140 °F )
Laddningstemperatur:
0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F )
Datalagring: Internminne och löstagbart
SD-kort (tillval). Data lagras utan
tidsgräns.
Datorgränssnitt: USB
2,0-masslagringsenhet med
maxhastighet
Operativsystem: Garmin
Laddningstid: Cirka 4 timmar
Strömingång: Fordonsström med den
medföljande strömkabeln eller
nätadapter (tillval)
Strömförbrukning: Högst 5 W.
Batterilivslängd: Upp till 4 timmar
Batterityp: Ej utbytbart uppladdningsbart
litiumjonbatteri
GPS-mottagare: Högkänslig med HotFix
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek
Kall: < 38 sek
Fabriksåterställning: < 45 sek.
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
49
Bilagor
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att denna produkt nüvi
uppfyller de grundläggande kraven och andra
föreskrifter i direktiv 1999/5/EC. Den fullständiga
överensstämmelseförklaringen för din Garminprodukt finns på www.garmin.com.
eller någon del av den på eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till
läsbar form eller skapa något arbete som bygger på
Programvaran. Du intygar också att du inte kommer
att exportera eller omexportera Programvaran till
något land i strid med de exportkontrollagar som
gäller i USA.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA nüvi-ENHETEN
ACCEPTERAR DU VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA
IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för användning
av den programvara som är inbäddad i enheten
(”Programvaran”) i binär körbar form för normal
drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella
immateriella rättigheterna i och för Programvaran
tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör
Garmin och är skyddad enligt de copyrightlagar
som gäller i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare
att strukturen på, organisationen av och koden för
Programvaran är värdefulla företagshemligheter som
tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran
är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin.
Du intygar att du inte kommer att dekompilera,
demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran
50
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Bilagor
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min enhet får aldrig kontakt
med satellitsignaler.
Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och undan från höga
byggnader och träd. Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast
på min vindruta.
Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit. Torka med en ren,
torr trasa. Fäst sugkoppen enligt instruktionerna på sidan 2.
Min nüvi-enhet laddas
inte i bilen.
Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln (se sidorna 43–44).
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i
strömuttaget.
Din nüvi-enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C till 45 °C (32 °F till
113 °F ). Om nüvi-enheten är placerad i direkt solljus eller i en varm
miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar
laddningen ganska fort.
Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska
bakgrundsbelysningen. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm > Ljusstyrka.
Hur rensar jag alla
användardata?
Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre högra hörn samtidigt som
du sätter på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas.
Tryck på Ja om du vill ta bort alla användardata.
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta
uppladdningsprocessen).
Pekskärmen fungerar inte
när jag trycker på den.
Kalibrera pekskärmen enligt beskrivningen på sidorna 41–42.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
51
Bilagor
Problem/fråga
Lösning/svar
Hur kan jag kontrollera
om nüvi-enheten är i
USB-masslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av en nüvienhet som är ansluten till datorn. Dessutom bör två nya flyttbara
diskenheter visas i Den här datorn.
Jag ser inte nüvi-enheten
i Den här datorn när jag
ansluter den.
1.
2.
3.
Det finns inga nya
borttagbara enheter
i listan med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det
eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till
din nüvi-diskenhet. Mer information om hur du ansluter diskenheter
finns i hjälpen till operativsystemet.
Hur hittar jag restauranger
nära hotellet jag kommer
att bo på i framtiden?
1.
Telefonen ansluter inte
till nüvi-enheten.
Kontrollera att du har en nüvi 215, 215W, 265, 265W, 275, eller
285W.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Kontrollera att
Bluetooth är inställt på Till.
Kontrollera att telefonen är påslagen och inom 10 meter från
nüvi-enheten.
Mer hjälp finns på www.garmin.com/bluetooth.
52
2.
3.
4.
Koppla från USB-kabeln från datorn.
Stäng av nüvi-enheten.
Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till
nüvi-enheten. Enheten sätts på automatiskt och ändras
till USB-masslagringsläget. Kontrollera att nüvi-enheten
är ansluten till en USB-port och inte en USB-hubb.
Tryck på Vart? > Nära > En annan ort
(och ange din semesterdestination).
Leta upp hotellet och tryck på Kör!.
Tryck på Meny > Vart? > Nära > Min destination.
Sök efter en restaurang. Restauranger närmast hotellet
visas först.
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Index
Index
Symbols
2D-, 3D-kartbild 35
A
inställningar 36
para ihop med telefon
14
ta bort en telefon 37
bränslepris, ange 23
bränslerapport 22
adresser 6
aktuell plats, spara 9
alarmklocka 47
ange din plats 10
anpassade sevärdheter 46
anpassa enheten 33–39
ansluter en mobiltelefon
14, 15
användarinformation, ta
bort 42
användningsläge 33
C
B
ecoRoute™ 22
bränslerapport 22
fordonsprofil 22
kalibrera 25
körsträckerapport 25
Körutmaning 23
bakgrundsfärg 34
batteri 43, 51
status 3
batteriinformation 43
Bluetooth-teknik 14–18
cykelnavigation 33
D
datoranslutning 19
delmål, lägga till 5
detaljkartor 36
diakritiska tecken 8
disk för instrumentbrädan 44
E
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
tips 25
enhets-ID 33
enhetsomräkning 27
extrafunktioner 46–47
F
färddator 13
fartbegränsningsikon 12
fartkameradatabas 46
fartminskningspoäng 24
favoriter 9
felsökning 51
filer 19–20
filformat som kan
användas 19
överföra 20
ta bort 20
filformat som kan användas 19
FM-trafikinformationsmottagare 29
fordonsikon 35
fordonsprofil 24
förvara enheten 40
fotonavigering 11–12
53
Index
läsa in bilder 20
G
Garmin Lock 36, 41
Garmin Travel Guide 47
geocaching 11
GPS
av/på 33
om GPS 3, 45
H
handsfree-telefonfunktioner 14–18
hastighetspoäng 24
hem
ange en plats 6
telefonnummer 17
Hjälp 21
hjälp på enheten 21
I
inkommande samtal 15
inställningar 33–39
återställa 39
intresseplatser 8
54
egna 46
POI loader 19
J
JPEG-bildfiler 19
K
kalibrera bränsleekonomi
23
kalkylator 26
karta
aktivera detaljkartor 36
bläddra 10
detaljnivå 35
inställningar 35
Kartinfo, knapp 36
uppdatera 45
version 36
visa 35
ytterligare 45
zooma 10
kilometer 33
knappsatsen 8
layout 33
språkläge 8, 35
konfigurera 3
konvertera
enheter 27
valutor 27
koordinater 11
Kör! – sidalternativ 7
kör hem 6
körsträckerapport 25
Körutmaning 23
kurs upp 35
L
ladda enheten 43, 51
lägesikon 36
lägga till ett foto för en
plats 10
larm
fartkamera 46
larmade positioner
inställningar 37
larm 37
låsa
nüvi-enheten 41
skärm 5
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Index
litiumjonbatteri 43, 48, 49
ljudversion 33
ljusstyrka 34
M
MapSource 19, 45
måttenheter, konvertera
27
maxfart, nollställa 13
menysida 3
microSD-kort 1
mile 33
min info 26
minneskort 19
montering
på instrumentbrädan
44
på vindrutan 51
ta bort från fäste 44
MSN Direct 21
myGarmin i
N
nästa sväng 13
navigationsläge för fot-
gängare 11, 33
navigering 12
inställningar 33
läge 33
nollställa
din nüvi-enhet 42
maxfart 13
trippdata 13
nüvi-enheten
hölje 1
ladda 43
montering 2, 44
rengöra 40
skydda 40
kalibrera 41, 51
rengöra 40
PIN-kod
Bluetooth 15
Garmin Lock 41
positionslarm 37
programvara
licensavtal 50
uppdatera 42
version 33
promenera rutt 11, 33
O
R
omväg 5
överensstämmelseförklaring 50
överföra filer 20
P
Panoramio-bilder 11
pekskärm
inställningar 34
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Q
QWERTY-knappsats 33
registrering 41
reklam
visa 27
röstmeddelande 16
röstuppringning 18
rutter
fågelvägen 34
inställningar 33
läge 33
55
Index
lägga till ett stopp 5
simulerar 33
stoppar 5
S
säkerhet
inställningar 36
plats 41
säkert läge 36
säkring, byta 43
samtal
HEM 17
historik 17
lägga på 16
samtal väntar 16
stänga av ljud 16
svara på 15
satellitsignaler 45
SD-kort 1
senast hittade platser 9
simulera en rutt 33
skärm
lås 5
ljusstyrka 34
skärmbilder 34
56
skärmknappsatsen 8
skolzonsdatabas 46
sköta nüvi-enheten 40
söka efter platser 4
använda foton 11–12
efter adress 6
efter koordinater 11
efter namn 8
efter postnummer 6
nära en annan plats 8
senast valda platser 9
sparade platser (Favoriter) 9
söka på kartan 10
sökområde 8
spara
hittade platser 9
spara aktuell plats 9,
10, 21
specifikationer
205-serien 48
205W-serien 49
språkinställningar 35
stöldskyddsfunktion 36,
41
svänglista 13
systeminställningar 33
T
ta bort
alla användardata 42
egna intresseplatser
46
favoriter 10
filer 20
lista med senaste
sökningar 9
tecken 8
ta bort fästet 44
talspråk 35
telefonbok 17
terräng, rutt 11, 34
textspråk 35
tidsinställningar 34
tidszon 34
tillbehör 46
trafik 29
incidenter 30
lägga till trafikprenumerationer 37
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
Index
reklam 29
trippdata, nollställa 13
tripplogg 36
tyst
ljud 5
telefonsamtal 16
U
undvika
stöld 41
vägtyper 34
uppdatera
kartor 45
programvara 41
USB 52
masslagringsläge 19
mata ut 20
utgång, ljud 5
visningsinställningar 34
W
WebUpdater 42
Y
ytterligare kartor 45
Z
zooma 10
V
vägbeskrivningar 13
Var är jag? 21
världsklocka 26
Vart? 6
verktyg 21–28
Användarhandbok för nüvi 205- och 205W-serien
57
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2009-2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00973-39 Rev. D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising