Garmin | nuvi 215WT | User manual | Garmin nuvi 215WT brukerveiledning

Garmin nuvi 215WT brukerveiledning
nüvi 205- og 205W-serien
®
brukerveiledning
til disse nüvi-modellene:
205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W
© 2009-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf.: (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Faks.: (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannia
Tlf.: +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks.: +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tlf.: 886/2.2642.9199
Faks.: 886/2.2642.9099
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen
reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på
forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av
denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive
ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av
denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert,
kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike
endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer
og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, nüvi®, og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA
og andre land. Garmin Lock™, myGarmin™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er
underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller dets
datterselskaper.
August 2010
Delenummer 190-00973-38 Rev. D
Trykt i Taiwan
Introduksjon
Introduksjon
Standarder for
brukerveiledning
Når du blir bedt om å trykke på noe,
bruker du fingeren til å trykke på et
element på skjermen.
De små pilene (>) i teksten angir at
du må trykke på flere elementer etter
hverandre. Hvis du for eksempel ser
“trykk på Hvor skal du? > Favoritter”,
trykker du på Hvor skal du?, og deretter
på Favoritter.
Tips og snarveier for nüvi®
•
myGarmin™
Gå til webområdet http://my.garmin.com
for å få tilgang til de nyeste tjenestene for
Garmin-produktene:
•
•
•
Registrere Garmin-enheten.
Abonnere på elektroniske
tjenester for fotoboksinformasjon
(se sidene 46-47).
Låse opp valgfrie kart.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport hvis det er noe
du lurer på når du bruker nüvi-enheten. USA:
Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt
Garmin USA på telefon (913) 397-8200 eller
(800) 800-1020.
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europa)
For å komme raskt tilbake til
Ltd. på telefon 0808 2380000.
menysiden trykker du på og holder
Europa: Gå til www.garmin.com/support og
nede Tilbake.
klikk på Contact Support
for innenlandsk supportinformasjon, eller ta
og
for å se
• Trykk på
kontakt med Garmin (Europa) Ltd. på telefon
flere valg. Trykk på og hold nede
+44 (0) 870 8501241.
disse knappene for å rulle raskere.
• Skjermdumpene i denne
veiledningen er hentet fra en enhet
med bredskjerm, og de kan derfor
se annerledes ut enn på din enhet.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
i
Introduksjon
Innholdsfortegnelse
Låse skjermen.......................5
Introduksjon.......................... i
Standarder for
brukerveiledning..................... i
Tips og snarveier for nüvi® .... i
myGarmin™ . .......................... i
Kontakt Garmin...................... i
Komme i gang...................... 1
Trinn 1: Montere
nüvi-enheten..........................2
Trinn 2: Konfigurere
nüvi-enheten..........................3
Trinn 3: Innhente satellitter....3
Trinn 4: Bruke
nüvi-enheten..........................3
Finne ditt
bestemmelsessted................4
Legge til et stopp...................5
Foreta en omkjøring..............5
Stoppe en rute.......................5
Justere volumet.....................5
ii
Hvor skal du?....................... 6
Finne en adresse...................6
Angi en Hjem-posisjon..........6
Kjør!- sidealternativer............7
Finne et sted ved å stave
navnet ..................................8
Søke i nærheten av
en annen posisjon.................8
Finne steder som nylig
er funnet................................9
Favoritter...............................9
Finne et sted ved hjelp
av kartet...............................10
Angi koordinater.................. 11
Bruke bildenavigasjon......... 11
Navigere offroad.................. 11
Gå til et
bestemmelsessted.............. 11
Bruke kartet....................... 12
Tripcomputer.......................13
Manøverliste........................13
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Introduksjon
Neste sving..........................13
Mine data.............................26
Verdensur............................26
Kalkulator............................26
Enhetskalkulator..................27
Vise annonser.....................27
Foreta håndfrie
telefonsamtaler.................. 14
Pare nüvi-enheten med
telefonen..............................14
Motta et anrop ....................15
I en samtale . ......................16
Telefonmeny........................16
Bruke FM-trafikk................ 29
Trafikk i ditt område.............30
Fargekode for
alvorlighetsgrad...................30
Trafikk på din rute................30
Vise trafikkartet....................31
Vise trafikkforsinkelser........31
Trafikkabonnementer...........32
Behandle filer..................... 19
Støttede filtyper...................19
Laste inn filer.......................19
Laste inn bilder for
bildenavigasjon....................20
Slette filer ...........................20
Tilpasse nüvi-enheten....... 33
Bruke verktøyene.............. 21
Innstillinger..........................21
Hvor er jeg?.........................21
Hjelp....................................21
MSN® Direct........................21
ecoRoute™. .........................22
Bildeviser.............................25
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Endre
systeminn-stillingene...........33
Endre navigasjonsinnstillingene............................33
Justere
skjerminn-stillingene............34
Oppdatere
tidsinnstillingene..................34
iii
Introduksjon
Stille inn språkene...............35
Endre kartinnstillingene.......35
Endre
sikkerhets-innstillingene......36
Angi alternativene for
Bluetooth-teknologi..............36
Endre innstillingene for
nærhetspunkter...................37
Vise informasjon om
trafikkabonnement...............37
Gjenopprette alle
innstillinger..........................39
Tillegg................................. 40
Ta vare på nüvi-enheten......40
Låse nüvi-enheten...............41
Kalibrere skjermen..............41
Nullstille nüvi-enheten.........42
Oppdatere programvaren....42
Fjerne brukerdata................42
Batteriinformasjon...............43
Lade nüvi-enheten...............43
Skifte sikringen....................43
iv
Fjerne nüvi-enheten og
braketten.............................44
Montere på dashbordet.......44
nüMaps Guarantee™ ..........45
Tilleggskart..........................45
Om GPS-satellittsignaler.....45
Ekstrautstyr og valgfritt
tilbehør................................46
Garmin Travel Guide...........47
Spesifikasjoner....................48
Samsvarserklæring.............50
Lisensavtale for
programvare........................50
Feilsøking............................51
Indeks................................. 53
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Komme i gang
Komme i gang
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler
angående produktet og annen viktig informasjon.
Av/på-knapp:
Skyv knappen til venstre for å slå
nüvi-enheten av/på, skyv knappen til
høyre for å låse skjermen.
Mini-USB-kontakt
Minnekortspor
Høyttaler
Mikrofon
merk: Kortspor på enhetene kan utstyres for et SD™-kort eller et microSD™-kort.
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet når du går ut, eller
oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at det oppstår materielle skader og
mulige personskader.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
1
Komme i gang
Før du monterer nüvi-enheten, bør du se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon, hvis du vil
ha informasjon om lover angående montering på frontruten.
Trinn 1: Montere nüvi-enheten
1. Koble til strømkabelen for bil på baksiden av nüvi-enheten.
2. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
3. Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen.
Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en
lofri klut. Fest sugekoppen på frontruten.
4. Skyv spaken bakover mot frontruten.
5. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
6. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
7. Plugg den andre enden av strømkabelen i et uttak i
kjøretøyet. Enheten skal slå seg på automatisk hvis
den er koblet til og kjøretøyet er i gang.
8. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa, kobler
du den eksterne antennen til trafikkmottakeren og
fester den eksterne antennen til frontruten ved hjelp
av sugekoppene. (Trafikkmottakere er inkludert i
enkelte pakker i nüvi 205- og 205W-serien.)
2
Sugekoppbrakett
Holder
Spak
Strømkabel
for bil
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Komme i gang
Trinn 2: Konfigurere nüvienheten
Du slår på nüvi-enheten ved å skyve
Av/på-knappen til venstre. Følg
instruksjonene på skjermen. Du slår av
nüvi-enheten ved å skyve Av/påknappen til venstre.
Trinn 3: Innhente satellitter
1. Gå utendørs til et åpent område, bort
fra høye bygninger og trær.
2. Slå på nüvi-enheten.
Det kan ta et par minutter å hente inn
satellittsignaler. Linjene
indikerer
satellittsignalstyrken. Når minst én av
linjene er grønne, har nüvi-enheten
hentet inn satellittsignaler. Nå kan du
velge et bestemmelsessted og navigere
til det.
Trinn 4: Bruke nüvienheten
➊➋
➎
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
➌ ➍
➏
➐ ➑ ➒
GPS-satellittstyrke
Bluetooth®-teknologistatus
(tilgjengelig på nüvi-enheten 215,
215W, 265, 265W, 275, og 285W.)
Batteristatus
Gjeldende tid. Trykk for å endre
tidsinnstillingene.
Trykk for å finne et
bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å ringe mens du er koblet
til en kompatibel mobiltelefon.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å bruke verktøy som
innstillinger og hjelp.
3
Komme i gang
Finne ditt
bestemmelsessted
I Hvor skal du?- menyen finner du flere
forskjellige kategorier som du kan bruke
når du leter etter adresser, byer og andre
steder. De detaljerte kartene som er lastet
på nüvi-enheten, inneholder millioner
av punkter av interesse, for eksempel
restauranter, hoteller og biltjenester.
3. Velg en underkategori.
4. Velg et bestemmelsessted.
1. Trykk på Hvor skal du?.
5. Trykk på Kjør!.
2. Velg en kategori.
4
tips: Trykk på
frem flere valg.
og
for å få
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Komme i gang
Legge til et stopp
Du kan legge til et stopp (kalt et
viapunkt) på ruten. nüvi-enheten gir deg
anvisninger til viapunktet og deretter til
det endelige bestemmelsesstedet.
1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på
Meny > Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som viapunkt
for å legge til dette stoppet før
bestemmelsesstedet. Trykk på Angi
som nytt bestemmelsessted for
å gjøre dette til ditt nye endelige
bestemmelsessted.
Stoppe en rute
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Stopp.
Justere volumet
På menysiden trykker du på Volum.
Trykk på og
for å justere
volumet. Trykk på boksen ved siden
av Dempet for å dempe all lyd.
Låse skjermen
For å unngå utilsiktede trykk på skjermen
skyver du Av/på-knappen mot høyre
( ). Du låser opp skjermen ved å skyve
Av/på-knappen til midtstillingen.
Foreta en omkjøring
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Omkjøring.
nüvi-enheten prøver å lede deg tilbake
til den opprinnelige ruten så raskt som
mulig. Hvis ruten du kjører langs, er
det eneste logiske alternativet, kan det
hende at nüvi-enheten ikke beregner en
omkjøring.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
5
Hvor skal du?
Hvor skal du?
I Hvor skal du?- menyen finner du flere
forskjellige kategorier som du kan bruke
når du søker etter posisjoner. Hvis du vil
ha informasjon om hvordan du foretar et
enkelt søk, kan du se side 4.
Finne en adresse
merk: Avhengig av kartversjonen
som er lastet inn på nüvi-enheten, kan
navnene på knappene endre seg og noen
trinn kan bli sortert ulikt.
1. Trykk på Hvor skal du? > Adresse.
2. Endre delstaten, landet eller
provinsen, om nødvendig.
3. Trykk på Stav sted, angi stedet/
postnummeret og trykk på Ferdig.
Velg sted eller postnummer fra
listen. (Ikke alle kartdata støtter
postnummersøk) Hvis du ikke er
sikker på stedet, kan du trykke på
Søk på alle.
6
4. Angi nummeret for adressen, og trykk
på Ferdig.
5. Angi gatenavnet, og trykk på Ferdig.
6. Velg eventuelt riktig gate fra listen.
7. Trykk eventuelt på adressen.
Angi en Hjem-posisjon
Angi en Hjem-posisjon for stedet du
kjører til oftest.
1. Hvis du vil angi Hjem-posisjonen,
trykker du på Hvor skal du? >
Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ:
• Angi adressen din.
• Bruk gjeldende posisjon.
• Velg fra en liste over nylig funne
steder.
Kjøre hjem
Hvis du vil navigere hjem etter at du har
angitt Hjem-posisjonen, trykker du på
Hvor skal du? > Ta meg hjem.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Hvor skal du?
Endre Hjem-posisjon
Slik angir du en annen Hjemposisjon:
1. Trykk på Verktøy > Mine data >
Angi Hjem-posisjon.
2. Velg et alternativ:
• Angi adressen din.
• Bruk gjeldende posisjon.
• Velg fra en liste over nylig funne
steder.
Slik redigerer du Hjem-posisjonen:
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter
> Alle favoritter > Hjem.
2. Trykk på Rediger, angi endringene,
og trykk på Ferdig.
Hvis du sletter Hjem-posisjonen, angir
du den på nytt ved å følge trinnene på
side 6.
Kjør!- sidealternativer
➊
➌
➋
➍
➊
➋
Trykk for å vise ruten på kartet.
Trykk på Kjør! for å opprette en
detaljert rute til denne posisjonen.
➌ Trykk på Kart for å vise denne
posisjonen på kartet.
➍ Trykk på Lagre for å lagre denne
posisjonen i Favoritter.
Hvis en mobiltelefon med trådløs
Bluetooth-teknologi er koblet til, trykker
du på telefonnummeret for å ringe til
dette stedet.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
7
Hvor skal du?
Finne et sted ved å stave
navnet
Hvis du vet navnet på bestemmelsesstedet du ser etter, kan du stave det
ved hjelp av tastaturet på skjermen. Du
kan også angi bokstaver i navnet for å
begrense søket.
1. Trykk på Hvor skal du? > POIer >
Stav navn.
2. Skriv inn bokstavene i navnet på
bestemmelsesstedet ved hjelp av
tastaturet på skjermen. Trykk på
Ferdig.
Bruke tastaturet på skjermen
Når skjermen viser et tastatur, skriver
du inn tall og bokstaver ved å trykke på
tastene.
Trykk på
for å legge til et mellomrom. Trykk på
og
for å flytte
markøren. Trykk på
for å slette et
tegn. Trykk og hold inne
for å slette
hele oppføringen.
Trykk på Modus for å velge språkmodusen for tastaturet. Trykk på &?% for å
legge inn spesialtegn, som punktum.
Søke i nærheten av en
annen posisjon
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme….
2. Velg et alternativ:
• Hvor jeg er nå – søker etter
steder i nærheten av gjeldende
posisjon.
• En annen by – søker etter steder
i nærheten av byen du angir.
8
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Hvor skal du?
•
•
Min nåværende rute – søker
etter steder langs den aktive
ruten.
Mitt bestemmelsessted – søker
etter steder i nærheten av det
gjeldende bestemmelsesstedet.
Finne steder som nylig er
funnet
nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene
som nylig er funnet, i listen Nylige
treff. De stedene som ble vist sist, vises
øverst i listen. Trykk på Hvor skal du?
> Nylige treff for å vise nylig funne
elementer.
Slette nylig funne steder
Trykk på Fjern > Ja for å fjerne alle
stedene fra listen Nylige treff.
Favoritter
Du kan lagre steder i Favoritter, slik at
du raskt kan finne dem og opprette ruter
til dem. Hjem-posisjonen blir også lagret
i Favoritter.
Lagre gjeldende posisjon
På kartsiden trykker du på . Trykk
på Lagre posisjon for å lagre den
nåværende posisjonen.
Lagre steder du finner
1. På Kjør!- siden trykker du på Lagre.
2. Trykk på OK. Stedet lagres i
Favoritter.
Finne lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Trykk på Favoritter. Du får frem en
liste over de lagrede posisjonene.
Merk: Når du trykker på Fjern, fjernes
alle elementer fra listen. Denne prosessen
sletter ikke det faktiske stedet fra nüvienheten.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
9
Hvor skal du?
Redigere lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter.
2. Velg kategorien og posisjonen du vil
redigere.
3. Trykk på Rediger.
4. Trykk på et element for å redigere:
• Endre navn – angi et nytt navn,
og trykk på Ferdig.
• Legg ved bilde – velg et bilde
du har lastet inn på nüvi-enheten
eller på et minnekort, for å tilordne
det til posisjonen.
• Endre kartsymbol – trykk på et
nytt symbol som skal brukes til
å merke denne posisjonen på
kartet.
• Endre telefonnummer – angi
et telefonnummer, og trykk på
Ferdig.
• Endre kategorier – velg en
annen kategori for posisjonen.
• Slett – trykk på Ja for å fjerne
dette elementet fra listen over
favoritter.
10
Finne et sted ved hjelp av
kartet
Bruk siden Se på kart til å vise
forskjellige deler av kartet. Trykk på
Hvor skal du? > Se på kart.
Tips for å se på kartet
•
•
•
•
•
•
Trykk på kartet og dra for å vise
forskjellige deler av kartet.
Trykk på og for å zoome
inn og ut.
Trykk på et objekt på kartet. Det
vises en pil som peker på objektet.
Trykk på Lagre for å lagre
posisjonen.
Trykk på Kjør! for å navigere til
posisjonen.
Hvis GPS-modusen er deaktivert,
trykker du på A. Pos. for å angi
posisjonen til det stedet du har valgt.
(Se side 33.)
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Hvor skal du?
Angi koordinater
Hvis du vet de geografiske koordinatene
til bestemmelsesstedet, kan du
bruke nüvi-enheten til å navigere til
bestemmelsesstedet ved hjelp av breddeog lengdegradskoordinater. Dette kan
være svært nyttig i geocaching.
1. Trykk på Hvor skal du? >
Koordinater.
2. Trykk på en boks for å angi en
koordinat.
3. Trykk på Format for å endre typen
koordinater. Forskjellige kart bruker
forskjellige koordinatformater. Derfor
lar nüvi-enheten deg velge det riktige
koordinatformatet for den typen kart
du bruker.
4. Angi koordinatene, og trykk på Neste.
Bruke bildenavigasjon
Du kan laste inn bilder med
posisjonsinformasjon på nüvi-enheten og
deretter opprette ruter til dem.
posisjonsinformasjon.
2. Følg instruksjonene på webområdet
for å velge og laste inn bilder.
3. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter
> Bilder. Det vises bilder med
posisjonsinformasjon.
4. Trykk på et bilde.
Navigere offroad
Hvis du ikke følger veier når du kjører,
kan du bruke offroadmodus. Trykk på
Verktøy > Innstillinger > Navigasjon >
Rutepreferanse > Offroad > OK.
Gå til et bestemmelsessted
Hvis du går til fots til bestemmelsesstedet, kan du bruke fotgjengermodus
for å optimalisere ruten for gange. Trykk
på Verktøy > Innstillinger > System >
Bruksmodus > Fotgjenger > OK.
1. Gå til http://connect.garmin.com
/photos (ikke tilgjengelig i alle
områder) for å laste ned bilder med
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
11
Bruke kartet
Bruke kartet
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil nüvi-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Et
rutete flagg angir bestemmelsesstedet.
Hvis du avviker fra den opprinnelige
ruten, vil nüvi-enheten beregne ruten
på nytt og gi nye kjøreanvisninger.
➊
➋
➌
➊
Trykk for å vise neste sving.
➋
➌
➍
Trykk for å vise manøverliste.
Trykk for å zoome inn og ut.
Trykk for å vise Hvor er jeg?siden.
➎
Trykk for å vise tripcomputer.
➍
➎
Tips: Et fartsgrenseikon vises kanskje
når du kjører på hovedveier. Dette ikonet
viser den gjeldende fartsgrensen på
hovedveien.
12
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Bruke kartet
Tripcomputer
Tripcomputeren angir gjeldende hastighet
og gir nyttig statistikk om turen.
Hvis du vil vise tripcomputeren, trykker
du på feltet Hastighet på kartet.
Hvis du stopper ofte, lar du nüvi-enheten
være slått på, slik at den kan måle
medgått tid under turen nøyaktig.
Nullstille tripcomputeren
Nullstill tripcomputeren før du
begynner på turen. Trykk på feltet
Hastighet på kartet. Trykk på Nullstill
trip for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren. Trykk på Nullstill
maks. for å nullstille den maksimale
hastigheten.
Manøverliste
Når du navigerer etter en rute, viser siden
med manøverliste detaljerte instruksjoner
for hele ruten og distansen mellom
svingene.
Trykk på tekstlinjen øverst på kartet for
å åpne manøverlisten. Trykk på en sving
i listen for å vise neste sving. Trykk på
Vis kart for å vise hele ruten på siden
Se på kart.
Neste sving
Når du navigerer etter en rute, viser
neste sving den neste svingen på kartet, i
tillegg til distansen og tiden som er igjen
før du kommer til svingen.
Hvis du vil vise en kommende sving på
kartet, trykker du på kjøreanvisningene
på kartet eller på en hvilken som helst
sving på manøverlisten.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
13
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Foreta håndfrie
telefonsamtaler
Merk: Du må kanskje stille inn
mobiltelefonen slik at den kobles til nüvienheten automatisk når den slås på.
Trådløs Bluetooth-teknologi er
tilgjengelig på nüvi-enheten 215,
215W, 265, 265W, 275, og 285W.
Ved hjelp av trådløs Bluetoothteknologi kan nüvi-enheten kobles til en
mobiltelefon, slik at du får en håndfri
enhet. Hvis du vil kontrollere om
mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi
er kompatibel med nüvi-enheten, kan du
gå til www.garmin.com/bluetooth.
Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter en
trådløs tilkobling mellom enheter, som
for eksempel en mobiltelefon og nüvienheten. Den første gangen du bruker to
enheter sammen, må du “pare” dem ved
å opprette en forbindelse ved hjelp av en
PIN-kode eller et passord. Etter at du har
paret dem, kobles de automatisk sammen
hver gang du slår dem på.
14
Pare nüvi-enheten med
telefonen
Hvis du vil pare og koble til, må
telefonen og nüvi-enheten være slått
på og ikke være mer enn 10 meter fra
hverandre.
Begynn paringen fra nüvi-enheten eller
fra telefonen. Følg instruksjonene som
fulgte med telefonen.
Slik parer du ved å bruke
telefoninnstillingene:
1. Aktiver Bluetooth-innstillingen på
nüvi-enheten. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Bluetooth.
2. Velg Aktivert.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på
telefonen. Dette kan være på en meny
som heter Innstillinger, Bluetooth,
Tilkoblinger eller Håndfri.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Foreta håndfrie telefonsamtaler
4. Start et søk etter Bluetooth-enheter.
5. Velg nüvi-enheten fra listen over
enheter.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen.
Slik parer du ved å bruke nüviinnstillingene:
1. På menysiden kan du trykke på
Verktøy > Innstillinger > Bluetooth
> Legg til.
2. Aktiver telefonens Bluetoothkomponent, og aktiver modusen
Finn meg / Utforsk / Synlig. Disse
innstillingene kan befinne seg i
menyen Bluetooth, Tilkoblinger eller
Håndfri.
3. Trykk på OK på nüvi-enheten.
4. Velg telefonen din, og trykk på OK.
5. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen.
Når nüvi-enheten er slått på, forsøker
den å koble seg til telefonen den sist
var tilkoblet.
Merk: Ikke alle telefoner støtter alle
funksjonene på telefonmenyen til nüvienheten.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet
for innkommende anrop. Trykk på Svar
hvis du vil svare på anropet. Trykk på
Ignorer hvis du vil ignorere anropet og
stanse ringelyden.
Den interne mikrofonen er foran på nüvienheten. Snakk vanlig.
Du kan begynne å ringe når telefonen er
koblet til nüvi-enheten. Trykk på Telefon
for å åpne telefonmenyen.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
15
Foreta håndfrie telefonsamtaler
I en samtale
Bruke anropsvarsel
Når du er i en samtale og mottar et anrop
til (anropsvarsel), vises skjermen for
innkommende anrop. Trykk på Svar
hvis du vil svare på anropet. Den første
samtalen blir satt på vent.
Under en samtale vises ikonet
Samtale pågår. Trykk på
>
Avslutt hvis du vil legge på. Trykk
på
> Valg for samtale for å få
frem følgende alternativer:
•
•
•
Tastetoner – viser en tastaturside,
slik at du kan bruke automatiske
systemer, for eksempel telefonsvarer.
Overfør lyd til telefon – denne
funksjonen er nyttig hvis du vil slå
av nüvi-enheten, men likevel fortsette
samtalen, eller hvis du vil snakke
privat. Trykk på Overfør lyd til
enhet hvis du vil bytte tilbake.
Demp mikrofonen.
Slik bytter du mellom anrop:
1. Trykk på
> Bytt til.
2. Trykk på Avslutt hvis du vil legge på.
Dette kobler ikke fra samtalen som
står på vent.
Telefonmeny
Trykk på Telefon på menysiden for å
åpne telefonmenyen.
merk: Ikonet for Samtale pågår kan se
forskjellig ut avhengig av skjermen som
vises på nüvi-enheten.
Merk: Ikke alle telefoner støtter alle
funksjonene på telefonmenyen til nüvienheten.
16
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Bruke telefonboken
Vise anropslogg
1. Trykk på Telefon > Telefonbok.
2. Trykk på telefonbokoppføringen
(kontakten) du vil ringe til.
3. Trykk på Ring for å ringe til kontakten.
1. Trykk på Telefon > Anropslogg.
2. Trykk på en kategori for å vise
disse anropene. Anropene vises
i kronologisk rekkefølge. De siste
anropene er oppført øverst i listen.
3. Trykk på en oppføring, og trykk på
Ring.
Hver gang telefonen kobles til nüvienheten, lastes telefonboken automatisk
over på nüvi-enheten. Det kan ta
noen minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Overføring av telefonbok
er ikke tilgjengelig på alle telefoner.
Ringe til et punkt av interesse
1. Trykk på Telefon > POIer.
2. Søk etter punktet av interesse
som du vil ringe til.
3. Trykk på Ring eller trykk på
telefonnummeret.
Hver gang telefonen kobles til nüvienheten, overføres anropsloggen
automatisk til nüvi-enheten. Det kan ta
et par minutter før hele anropsloggen er
overført.
Ringe hjem
Angi et telefonnummer for Hjemposisjonen, slik at du raskt kan ringe
hjem.
Ringe et nummer
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
17
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Ringe ved hjelp av
taleoppringing
Slik angir du telefonnummeret ditt:
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. Trykk på Angi telefonnummer for
å bruke tastatursiden eller Velg fra
telefonbok (bare tilgjengelig hvis
telefonen støtter overføring av
telefonbok).
3. Trykk på Ferdig > Ja. nüvi-enheten
ringer hjemmetelefonnummeret.
Du kan foreta anrop ved å si kontaktens
navn.
1. Trykk på Telefon > Taleoppringing.
2. Si kontaktens navn.
MERK: Hvis du vil redigere Hjemposisjonen eller telefonnummeret, kan du
trykke på Hvor skal du? > Favoritter >
Hjem > Rediger.
Slik ringer du hjem:
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. nüvi-enheten ringer
hjemmetelefonnummeret.
18
MERK: Det kan hende du må
“lære opp” telefonen til å kjenne
igjen talekommandoene dine. Følg
instruksjonene som fulgte med telefonen.
Telefonstatus
Kontroller batterinivået og signalstyrken
på telefonen ved å trykke på Telefon >
Status.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Behandle filer
Behandle filer
Du kan lagre filer, for eksempel JPEGbildefiler, i internminnet på nüvi-enheten
eller på et minnekort.
Merk: Nüvi-enheten er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98,
Me, eller Windows NT®. Den er heller
ikke kompatibel med Mac® OS 10.3
og tidligere versjoner. Dette er en
vanlig begrensning for de fleste USBmasselagringsenheter.
Støttede filtyper
•
•
•
JPEG og JPG-bildefiler: se
sidene 25-26.
Kart og GPX-veipunktfiler fra
MapSource®: se side 45.
GPI-egendefinerte POI-filer fra
Garmins POI Loader: se side 46.
Laste inn filer
Trinn 1: Sett inn et minnekort
(valgfritt)
Du setter inn eller fjerner minnekortet
ved å skyve det inn til du hører et klikk.
Trinn 2: Koble til USBkabelen
Sett i mini-USB-kontakten på baksiden
av nüvi-enheten. Koble den store enden
av kabelen til en tilgjengelig USB-port
på datamaskinen.
Nüvi-enheten og minnekortet vises som
flyttbare stasjoner i Min datamaskin på
Windows-datamaskiner, og som volumer
på Mac-datamaskiner.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Merk: Noen operativsystemer
eller datamaskiner med flere
nettverksstasjoner kan ikke vise nüvistasjonene. Du finner mer informasjon
om hvordan du tilordner stasjonene, i
hjelpefilen til operativsystemet.
19
Behandle filer
Trinn 3: Overføre filer til nüvienheten
Kopier og lim inn filer fra datamaskinen i
stasjoner/volumer på nüvi-enheten.
1. Søk på datamaskinen for å finne filen
du vil kopiere.
2. Merk filen og klikk på Rediger >
Kopier.
3. Åpne Garmin- eller minnekortstasjonen-volumet.
4. Klikk på Rediger > Lim inn. Filen
vises i en liste over filer i nüvi-minnet
eller på minnekortet.
Trinn 4: Løse ut og koble fra
USB-kabelen
Når du er ferdig med å overføre filer,
klikker du på
på verktøylinjen
(i systemstatusfeltet), eller drar
volumikonet til søppelbøtten på
Mac-datamaskiner. Koble nüvi-enheten
fra datamaskinen.
20
Laste inn bilder for
bildenavigasjon
1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen.
2. Gå til http://connect.garmin.com
/photos, og logg på.
3. Velg et bilde.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Se side 11, og gå til http://connect
.garmin.com/photos hvis du vil ha
mer informasjon.
Slette filer
Koble nüvi-enheten til datamaskinen,
og åpne stasjonen/volumet for nüvienheten eller minnekortet. Merk filen
du vil slette, og trykk på Delete-tasten
på datamaskinens tastatur.
Forsiktig: Hvis du ikke er sikker
på hvilken funksjon en fil har, må du
ikke slette den. Nüvi-enhetens minne
inneholder viktige systemfiler som ikke
må slettes.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Bruke verktøyene
Bruke verktøyene
Verktøy-menyen inneholder mange
funksjoner som er nyttige når du er
på reise. Fra menysiden trykker du på
Verktøy for å få tilgang til Verktøymenyen.
funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du
befinner deg. Trykk på Lagre posisjon
for å lagre den nåværende posisjonen.
Hjelp
Trykk på Hjelp for å få informasjon om
hvordan du bruker nüvi-enheten.
MSN® Direct
Du får bare tilgang til MSN Directinnhold med en valgfri MSN Directmottaker.
Innstillinger
Hvis du vil ha informasjon om
innstillingene, kan du se sidene 33-39.
Hvor er jeg?
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
gå til http://garmin.msndirect.com eller
www.garmin.com/traffic. Hvis du vil
kjøpe ekstrautstyr, kan du gå til
http://buy.garmin.com.
Trykk på Hvor er jeg? for å vise
informasjonen om den nåværende
posisjonen, inkludert sykehus,
politistasjoner og drivstoff. Denne
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
21
Bruke verktøyene
ecoRoute™
ecoRoute-funksjonen beregner
kjøretøyets drivstoffsparing, karbonspor
og drivstoffkostnader ved navigering til
et bestemmelsessted og tilbyr verktøy for
forbedring av drivstofforbruk.
Dataene du får fra ecoRoute-funksjonen,
er bare beregninger. Dataene er ikke
lest av på kjøretøyet. Hvis du vil ha
mer nøyaktige drivstoffrapporter for
kjøretøyet samt kjørevaner, må du
kalibrere drivstoffsparingen. Se side 23.
Den første gangen du trykker på Verktøy
> ecoRoute, vil du bli spurt om å angi
drivstoff- og kilometerinformasjon for
kjøretøyet.
Vise drivstoffrapporten
Hvis du har angitt kjøretøyprofil og
den gjeldende drivstoffprisen, vil
nüvi-enheten beregne gjennomsnittlig
drivstoffsparing for kjøretøyet,
karbonsporet og kostnadene på drivstoff
som er brukt.
Hvis du vil vise drivstoffrapporten,
trykker du på Verktøy > ecoRoute >
Drivstoffrapport. Dataene for drivstofforbruket beregnes ut fra estimater
på hastighet og akselerasjon for et
gjennomsnittskjøretøy.
Tips: Hvis du vil sørge for at drivstoffdata alltid blir registrert, må du la nüvienheten være slått på når du kjører.
Trykk på Tilbakestill for å tilbakestille
dataene.
22
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Bruke verktøyene
Kalibrere drivstoffsparingen
Justere drivstoffprisen
1. Beregn antall miles per gallon eller
liter per 100 kilometer.
2. Trykk på Kalibrer.
3. Trykk på + og – for å angi resultatet
fra trinn 1.
4. Trykk på OK.
Bruke kjøreutfordringen
Kalibrer drivstoffsparingen slik at du får
mer nøyaktige drivstoffrapporter for ditt
kjøretøy og dine kjørevaner. Kalibrer når
du fyller opp drivstofftanken.
Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Drivstoffpris, og skriv inn den gjeldende
drivstoffprisen. Denne informasjonen
brukes for å beregne drivstoffkostnadene
for ruter og brukes for å beregne
drivstoffrapportene.
Kjøreutfordringen hjelper deg med å få
størst mulig drivstoffsparing ved å gi
poeng for kjørevanene dine. Jo større
total poengsum du får i kjøreutfordringen,
desto mer drivstoff kan du spare.
For å bruke kjøreutfordringen,
trykker du på Verktøy > ecoRoute >
Kjøreutfordring, deretter trykker du
på Start.
Den totale poengsummen er et gjennomsnitt av disse tre poengsummene:
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
23
Bruke verktøyene
Poeng for hast.økning — få poeng for
gradvis hastighetsøkning, mist poeng for
rask hastighetsøkning.
Poeng for hast.reduksjon — få poeng
for gradvis bremsing, mist poeng for hard
bremsing.
Poeng for hastighet — få poeng for
å kjøre ved den beste hastigheten for
drivstoffsparing, som er 72–97 km/t
(45–60 m/t) for de fleste kjøretøy.
på kartsiden for å vise
Trykk på
detaljer om den aktive utfordringen.
Bladets farge på kjøreutfordringsikonet
endres avhengig av hvordan du presterer
i utfordringen.
Hvis du vil stoppe den aktive kjøreutfordringen, trykker du på Stopp > Ja når du
viser detaljene.
Hvis du vil tilbakestille den beste
poengsummen, trykker du på
Tilbakestill.
24
Justere kjøretøyprofilen
Du oppretter en kjøretøyprofil første
gang du trykker på Verktøy > ecoRoute.
Hvis du vil justere kjøretøyprofilen,
trykker du på Verktøy > ecoRoute >
Kjøretøyprofil.
Drivstoffsparing i by — skriv inn
kjøretøyets gjennomsnittlige drivstofforbruk i by.
Drivstoffsparing på motorvei —
skriv inn kjøretøyets gjennomsnittlige
drivstofforbruk på motorvei.
Tips: Hvis du vil ha best mulige
resultater, kalibrerer du drivstoffsparingen i stedet for å justere drivstofforbruket i by og på motorvei.
Drivstofftype — velg en drivstofftype.
Hvis du vil tilbakestille kjøretøyets
profildata, trykker du på Tilbakestill.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Bruke verktøyene
Vise kjøretips
Bildeviser
Vise kilometerrapporten
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
2. Trykk på et bilde for å vise en større
versjon av det.
3. Trykk på pilene for å vise alle bildene.
nüvi-enheten gir kjøretips for å hjelpe deg
med å spare drivstoff. Trykk på Verktøy >
ecoRoute > Tips.
Kilometerrapporter viser distansen, tiden,
den gjennomsnittlige drivstoffsparingen
og drivstoffkostnadene ved navigering til
et bestemmelsessted.
En kilometerrapport opprettes for hver
rute du kjører. Hvis du stopper en
rute på nüvi-enheten, opprettes det en
kilometerrapport for distansen du har
tilbakelagt.
Hvis du vil få tilgang til en kilometerrapport, trykker du på Verktøy >
ecoRoute > Kilometerrapport, og
velger en rapport. Du kan vise opptil
20 kilometerrapporter på nüvi-enheten.
Du kan også få tilgang til kilometerrapporter i rapportmappen i stasjoner/
volumer på nüvi-enheten.
Bruk bildeviseren til å vise bilder som
du har lagret på nüvi-enheten eller på et
minnekortet.
Vise en bildefremvisning
Trykk på Bildevisning for å starte en
bildefremvisning. Hvert bilde blir vist
noen øyeblikk før neste bilde vises.
Trykk hvor som helst på skjermen for
å stoppe bildefremvisningen. Trykk på
Stopp for å gå tilbake til bildelisten.
Trykk på Fortsett for å fortsette
bildefremvisningen. Trykk på
og
for å zoome ut og inn.
Hvis du vil tilbakestille dataene, trykker
du på Tilbakestill.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
25
Bruke verktøyene
Navigere til et bilde
Hvis et bilde inneholder informasjon om
posisjon, trykker du på Info og deretter
på Kjør! for å opprette en rute dit.
Se side 20 hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du laster inn bilder på nüvienheten.
Mine data
Bruk dette verktøyet til å behandle og
slette lagrede data, for eksempel dine
favoritter.
Verdensur
1. Trykk på Verktøy > Verdensur.
2. Hvis du vil endre på en by som er
oppført, trykker du på byen.
3. Angi et bynavn, og trykk på Ferdig.
4. Velg riktig by, om nødvendig.
5. Trykk på Lagre.
6. Trykk på Verdenskart for å vise
et kart. Nattetimene vises i det
skyggelagte området.
26
7. Trykk på Verdensur for å vise urene
igjen, eller trykk på Tilbake for å
avslutte.
Kalkulator
1. Trykk på Verktøy > Kalkulator.
2. Skriv inn det første tallet i
regnestykket.
3. Trykk på en regnefunksjon
(÷, ×, -, or +).
4. Skriv inn det andre tallet i
regnestykket.
• Trykk på . for å legge til en
desimal.
• Trykk på ± for å gjøre tallet
negativt eller positivt.
• Trykk på % for å legge til eller
trekke fra prosent.
• Trykk på C for å fjerne
oppføringen.
5. Trykk på =.
6. Trykk på C for å utføre en ny
utregning.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Bruke verktøyene
Enhetskalkulator
1. Trykk på Verktøy >
Enhetskalkulator.
2. Trykk på Konvertering, velg en type
mål og trykk på OK.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
4. Velg en måleenhet, og trykk på OK.
Gjenta etter behov.
5. Trykk på det tomme rektangelet for å
legge inn en verdi.
6. Skriv inn en verdi og trykk på Ferdig.
Enheten regnes om.
7. Trykk på Fjern for å utføre en annen
konvertering.
Oppdatere vekslingskurser
Med nüvi-enheten kan du oppdatere alle
valutavekslingskursene manuelt, slik at
du alltid bruker de nyeste kursene.
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator
> Konvertering. Velg Valuta.
2. Trykk på valutaknappene, og velg
valutaene du vil oppdatere.
3. Trykk på Oppdater.
4. Trykk på boksene ved siden av
valutaene for å angi nye kurser.
5. Trykk på Lagre for å lagre nye kurser.
Trykk på Gjenopprett for å bruke den
opprinnelige kursen.
Vise annonser
Hvis nüvi-pakken inneholder
en trafikkmottaker, vil du motta
stedsrelevante annonser og kuponger.
Reklamebasert trafikkinformasjon er
bare tilgjengelig i Nord-Amerika.
Trafikkmottakeren må være koblet til
den eksterne strømkilden, og du må
være i et dekningsområde for å kunne
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
27
Bruke verktøyene
motta reklamebasert trafikkinformasjon.
Når en annonse vises på skjermen,
trykker du på annonsen for å søke
etter den nærmeste posisjonen som er
relatert til den annonsen. Hvis annonsen
inneholder et kupongikon, trykker du på
kupongikonet på Kjør!- siden for å motta
en kupongkode. Skriv ned denne koden
og vis den frem den når du ankommer
bestemmelsesstedet.
ADVARSEL: Ikke prøv å skrive ned
kupongkodene mens du kjører.
Hvis du vil vise en liste over annonsene
som du har mottatt, trykker du på
Verktøy > Annonser.
Du må deaktivere trafikk for å deaktivere
reklamene. Velg Verktøy > Innstillinger
> Trafikk, og fjern avmerkingen i
boksen for Aktiver trafikk.
28
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Bruke FM-trafikk
Bruke FM-trafikk
Mini-USBkontakt
Trafikkmottakeren er inkludert i enkelte
pakker i nüvi 205- og 205W-serien,
og den er et valgfritt tilbehør for alle
modeller i nüvi 205- og 205W-serien.
Du kan bruke en FM TMC-trafikkmottaker (Traffic Message Channel)
til å motta trafikkinformasjon som
sendes over FM-radiodatasystemet.
Trafikkmottakeren er integrert i
strømkabelen for bil.
I Nord-Amerika gir trafikkmottakere
som følger med i nüvi-pakken, gratis,
reklamebasert trafikkinformasjon som
ikke krever at du har noe abonnement.
Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig
på alle markeder. Se side 24 for
ytterligere informasjon.
Intern
antenne Indikatorlampe
for strøm
Ekstern
antennekontakt
Bilstrømadapter
Hvis nüvi-enheten er koblet til
trafikkmottakeren, som er koblet
til bilstrøm, og du befinner deg i et
dekningsområde, kan nüvi-enheten
motta informasjon om trafikkforsinkelser.
Du finner mer informasjon på:
www.garmin.com/traffic.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Merk: Garmin er ikke ansvarlig for
at trafikkinformasjonen er korrekt.
FM-trafikkmottakeren mottar signaler
fra leverandøren av trafikkinformasjon
og viser denne informasjonen på nüvienheten.
29
Bruke FM-trafikk
Trafikk i ditt område
Når du mottar trafikkinformasjon,
vises et trafikkikon i det øverste venstre
hjørnet på kartsiden. Trafikkikonet
endrer farge for å vise hvor alvorlig
trafikkforholdene er på den ruten eller
veien du kjører.
Trafikkikon
Fargekode for
alvorlighetsgrad
Fargen på trafikkikonet viser hvor
alvorlig trafikkforsinkelsen er.
Farge
Grønn
Gul
Rød
Beskrivelse
Betydning
Ikke særlig
alvorlig
Trafikken flyter
som normalt.
Middels
alvorlig
Medfører noe
køkjøring.
Lange køer
Svært alvorlig eller
trafikkork.
Trafikk på din rute
Når ruten beregnes, undersøker nüvienheten de gjeldende trafikkforholdene
og velger automatisk den ruten som
tar kortest tid. Hvis det oppstår store
forsinkelser i trafikken mens du
navigerer, beregnes ruten automatisk på
nytt. Det kan hende at du likevel rutes
30
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Bruke FM-trafikk
gjennom trafikk hvis det ikke finnes
andre og bedre ruter.
Hvis det oppstår en mindre alvorlig
trafikkforsinkelse på ruten, kan du trykke
på trafikkikonet for å vise et felt der du
kan se hvor mye ekstra tid som er lagt
til ruten, som følge av forsinkelsen.
Denne tiden er allerede inkludert i den
beregnede ankomsttiden.
Slik unngår du trafikk på ruten
manuelt:
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk på pilene for å vise andre
trafikkforsinkelser på ruten ved behov.
4. Trykk på Unngå hvis du vil unngå
forsinkelsen i trafikken.
Vise trafikkartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikk og
forsinkelser på veier i nærheten.
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Vis trafikkart for å vise
trafikkhendelser på et kart.
Du går tilbake til normalt kart fra
trafikkartet ved å trykke på trafikkikonet
og deretter trykke på Vis normalt kart.
Vise trafikkforsinkelser
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikksøk for å vise en liste
over trafikkforsinkelser.
3. Trykk på et element i listen for å
vise detaljer. Hvis det er mer enn én
forsinkelse, trykker du på pilene for å
vise andre forsinkelser.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
31
Bruke FM-trafikk
Trafikkabonnementer
Du kan legge til eller fornye et
trafikkabonnement ved å trykke på
Verktøy > Innstillinger > Trafikk.
Hvis du vil ha ytterligere informasjon,
kan du se side 37 og gå til
www.garmin.com/fmtraffic.
Merk: Du trenger ikke å aktivere
abonnementet som kom med FMtrafikkmottakeren (hvis det fulgte med).
Abonnementet aktiveres automatisk
etter at nüvi-enheten har hentet inn
satellittsignaler mens du mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
32
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Tilpasse nüvi-enheten
Tilpasse nüvi-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på innstillingen du vil endre.
3. Trykk på knappen under navnet på
innstillingen for å endre den.
Endre systeminnstillingene
Enheter – du kan endre måleenheter til
Kilometer eller Miles.
Tastatur – velg QWERTY hvis du
vil ha en layout som er lik layouten på
tastaturet til en datamaskin, eller velg
ABC hvis du vil ha alfabetisk layout.
Dette alternativet er bare tilgjengelig
på bredskjermmodeller.
Om – vis programvarens versjonsnummer, enhets-ID-nummer og
lydversjonsnummeret til nüvi-enheten.
Denne informasjonen trenger du når du
skal oppdatere systemprogramvaren eller
kjøpe flere kartdata (se side 45).
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
System.
Gjenopprett – gjenoppretter
systeminnstillingene.
GPS-simulator – slå på simulatoren
for å slå av GPS-modusen og simulere
navigasjon, og for å spare batteristrøm.
Endre navigasjonsinnstillingene
Bruksmodus – angi hvordan du vil ta
deg frem, for å optimalisere rutene: Bil,
Sykkel eller Fotgjenger.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon.
Rutepreferanse – velg en preferanse for
å beregne ruten:
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
33
Tilpasse nüvi-enheten
Raskere tid – for å beregne ruter
som er raskere å kjøre, men der
distansen kan være lengre.
• Kortere avstand – for å beregne
ruter som har kortere distanse, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
• Offroad – for å beregne direkteruter
(uten veier).
Unngåelser – velg de veitypene du
ønsker å unngå på rutene.
•
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige navigasjonsinnstillingene.
Justere skjerminnstillingene
Skjermdump – slå på skjermdumpmodusen. Trykk på for å lage en
skjermdump. Punktgrafikkfilen med
bildet lagres i mappen screenshots
på nüvi-stasjonen.
Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysningsnivået. Hvis du reduserer
bakgrunnsbelysningsnivået, øker
levetiden til batteriet.
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige skjerminnstillingene.
Oppdatere
tidsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Tid.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Skjerm.
Tidsformat – velg et 12-timers,
24-timers eller UTC-tidsformat.
Fargemodus – velg Dagtid for en
lys bakgrunn, Nattetid for en mørk
bakgrunn eller Automatisk for
automatisk å veksle mellom de to.
Gjeldende tid – still inn tiden på nüvienheten manuelt. Velg Automatisk for
å få nüvi -enheten til å stille inn tiden
basert på posisjonen din.
34
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Tilpasse nüvi-enheten
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige tidsinnstillingene.
Stille inn språkene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Språk.
Tale – endre språket for talemeldinger.
Tekst – endre all tekst på skjermen til
det valgte språket. Selv om du endrer
tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, slik
som gatenavn.
Tastatur – velg tastaturet for språket ditt.
Du kan også endre tastaturspråkmodus
fra en hvilket som helst modus ved å
trykke på Modus-knappen.
Endre kartinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Kart.
Kartdetalj – justerer mengden detaljer
som vises på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes
opp langsommere.
Kartvisning – velg et kartperspektiv.
•
•
•
Spor opp – viser kartet todimensjonalt (2D) med ferdselsretningen
øverst.
Nord opp – viser kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
3D – viser kartet tredimensjonalt
(3D) i Spor opp.
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige språkinnstillingene.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
35
Tilpasse nüvi-enheten
Kjøretøy – trykk på Bytte for å bytte
ikonet som brukes til å vise din posisjon
på kartet. Trykk på ikonet du vil bruke,
og trykk deretter på OK. Last ned ekstra
kjøretøyikoner på www.garmin.com
/vehicles.
Triplogg – vis eller skjul loggen
for reisene dine. Hvis du vil slette
triploggen, kan du trykke på Verktøy >
Mine data > Slette triplogg.
Kartinfo – vise kartene og versjonen
av hvert innlastet kart på nüvienheten. Trykk på et kart for å aktivere
(avmerking) eller deaktivere (ingen
avmerking) kartet.
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige kartinnstillingene.
Endre sikkerhetsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
36
Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™
for å låse nüvi-enheten. Skriv inn
firesifret PIN-kode, og angi en
sikkerhetsposisjon. Du finner mer
informasjon på side 41.
Sikker modus – slå på eller av sikker
modus. Når kjøretøyet beveger seg,
deaktiverer sikker modus alle funksjoner
som krever betydelig oppmerksomhet og
som kan distrahere føreren.
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige sikkerhetsinnstillingene.
Legg merke til at gjenoppretting av
sikkerhetsinnstillingene ikke vil slette
PIN-koden til Garmin Lock eller
sikkerhetsposisjonen.
Angi alternativene for
Bluetooth-teknologi
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Tilpasse nüvi-enheten
Tilkoblinger – trykk på Legg til > OK
for å pare med en telefon som har trådløs
Bluetooth-teknologi. Se sidene 14-18.
Trykk på Endre for å koble til med en
annen telefon.
Utelat – velg telefonen du vil koble
fra, og trykk på Ja.
• Fjern – velg telefonen du vil slette
fra nüvi-minnet, og trykk på Ja.
Bluetooth – slå av og på Bluetoothkomponenten. Bluetooth-ikonet
vises på menysiden hvis Bluetoothkomponenten er slått på. Velg Deaktivert
hvis du vil hindre at en telefon kobler til
automatisk.
•
Enhetsnavn – angi et enhetsnavn som
identifiserer nüvi-enheten på enheter med
Bluetooth-teknologi. Trykk på Ferdig.
Gjenopprett – gjenoppretter
de opprinnelige Bluetoothinnstillingene. Dette fører ikke til at
paringsinformasjonen blir slettet.
Endre innstillingene for
nærhetspunkter
Du må ha lastet inn nærhetspunkter (for
eksempel egendefinerte POIer eller en
fotoboksdatabase) for å kunne endre
innstillingene for nærhetspunktene.
Se side 46. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Nærhetspunkter.
Varsling av nærhetspunkter – slå på
eller av varslingen når du nærmer deg
egendefinerte POIer eller fotobokser.
Gjenopprett – gjenoppretter
innstillingene for nærhetspunkter.
Vise informasjon om
trafikkabonnement
Trafikkmottakeren er inkludert i enkelte
pakker i nüvi 205- og 205W-serien.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Trafikk.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
37
Tilpasse nüvi-enheten
Alternativer for Nord-Amerika
FM-trafikkabonnementene og
utløpsdatoene er oppført. Trykk på
Legg til for å legge til et abonnement.
Europeiske alternativer
Du kan kjøpe flere abonnementer eller
fornye abonnementene hvis de utløper.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Merk: Du trenger ikke å aktivere
abonnementet som kom med FMtrafikkmottakeren (hvis det fulgte med).
Abonnementet aktiveres automatisk
etter at nüvi-enheten har hentet inn
satellittsignaler, samtidig som du mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
Gjeldende – velg hvilken leverandør du
vil bruke. Velg Automatisk hvis du vil
bruke den beste leverandøren i området,
eller velg en bestemt leverandør.
Finn mer – søk etter flere TMCtrafikkleverandører. Trykk på Ja for å
fjerne tabellen med leverandører, hvis
du vil øke søketiden.
Abonnement – vis FM-trafikkabonnementene dine og utløpsdatoene. Trykk på
Legg til for å legge til et abonnement.
38
Legge til et abonnement
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Trafikk på menysiden.
2. For enheter utenfor Nord-Amerika
trykker du på Abonnement > Legg
til. For enheter i Nord-Amerika trykker
du på Legg til.
3. Skriv ned FM-trafikkmottakerens
enhets-ID.
4. Gå til webområdet www.garmin
.com/fmtraffic hvis du vil kjøpe et
abonnement og få en 25-sifret kode.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Tilpasse nüvi-enheten
5. Trykk på Neste på nüvi-enheten, angi
koden og trykk på Ferdig.
Trafikkabonnementskoden kan ikke
brukes flere ganger. Du må skaffe deg en
ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere,
må du skaffe deg en ny kode for hver
mottaker.
Gjenopprette alle
innstillinger
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på Gjenopprett.
3. Trykk på Ja.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
39
Tillegg
Tillegg
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med
en myk, ren, lofri klut. Bruk vann,
isopropylalkohol eller brillepussemiddel
etter behov. Påfør middelet på kluten, og
tørk forsiktig av berøringsskjermen.
Ta vare på nüvi-enheten
nüvi-enheten inneholder sensitive
elektroniske komponenter som kan få
permanente skader hvis de blir utsatt for
voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis
du vil minimere risikoen for skade på
nüvi-enheten, må du unngå å miste den
i bakken og ikke bruke den der det kan
oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.
Rengjøre enheten
Beskytte nüvi-enheten
•
nüvi-enheten er laget av materialer
med høy kvalitet og krever ikke
annet vedlikehold av brukeren enn
rengjøring. Rengjør enhetens utside (ikke
berøringsskjermen) med en klut fuktet
med mildt såpevann, og tørk av den.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
40
•
•
Ikke oppbevar nüvi-enheten på
et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre
tid. Dette kan føre til permanent
skade på enheten.
nüvi-enheten må ikke komme i
kontakt med vann. Kontakt med vann
kan gjøre at nüvi-enheten slutter å
fungere som den skal.
Selv om du kan bruke en PDAstyluspenn på berøringsskjermen,
må du aldri gjøre dette mens du
kjører. Du må aldri trykke på
berøringsskjermen med et hardt eller
skarpt redskap, da dette kan skade
skjermen.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Tillegg
Unngå tyveri
•
•
•
•
Du bør fjerne enheten og braketten
når den ikke er i bruk, for å unngå
tyveri. Fjern merket etter sugekoppen
på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i
hanskerommet.
Registrer produktet på
http://my.garmin.com.
Bruk funksjonen Garmin Lock. Du
finner mer informasjon nedenfor.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør
til en sikkerhetsposisjon.
Hva er en sikkerhetsposisjon?
Sikkerhetsposisjonen din er et sted
du ofte drar tilbake til, for eksempel
hjemmet. Hvis nüvi-enheten
innhenter satellittsignaler og du er på
sikkerhetsposisjonen, trenger du ikke
å angi PIN-koden.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden og
sikkerhetsposisjonen din, må du sende
nüvi-enheten til Garmin for å få den
låst opp. Du må også sende en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
Låse nüvi-enheten
Garmin Lock er et system som låser
nüvi-enheten din, og hindrer tyveri.
Hver gang du slår på nüvi-enheten,
taster du inn PIN-koden eller kjører
til sikkerhetsposisjonen.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under Garmin
Lock.
Kalibrere skjermen
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer
slik den skal, må du kalibrere den.
1. Slå av nüvi-enheten.
2. Hold i det øverste venstre hjørnet
på skjermen mens du dreier nüvienheten.
3. Slipp av/på-knappen når Garminskjermbildet vises.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
41
Tillegg
4. Fortsett å holde i det øverste venstre
hjørnet på berøringsskjermen i
30 sekunder til et hvitt skjermbilde
med teksten Trykk på punkt vises.
2. Koble nüvi-enheten til datamaskinen
ved hjelp av mini-USB-kabelen.
3. Kjør WebUpdater og følg
instruksjonene på skjermen.
Nullstille nüvi-enheten
Etter at du har bekreftet at du vil foreta
en oppdatering, laster WebUpdater
automatisk ned oppdateringene og
installerer dem på nüvi-enheten.
Du kan nullstille nüvi-enheten ved
å trykke på RESET-knappen under
enheten, avhengig av hvilken nüvimodell du har.
Fjerne brukerdata
Advarsel: Du må ikke nullstille
nüvi-enheten ved hjelp av en kulepenn
eller en annen spiss gjenstand som kan
skade enheten eller batteriet.
Forsiktig: Dette fjerner all
informasjon som brukeren har lagt inn.
Hvis nüvi-enheten ikke har en RESETknapp, skyver du Av/på-knappen til av/
på-stillingen og holder den i 8 sekunder.
Oppdatere programvaren
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater og last ned WebUpdater
til datamaskinen.
42
1. Hold fingeren nederst i høyre hjørne
på nüvi-skjermen mens du slår på
nüvi-enheten.
2. Trykk med fingeren helt til
hurtigvinduet vises.
3. Trykk på Ja for å fjerne alle
brukerdata.
Alle innstillinger nullstilles til de
opprinnelige innstillingene. Alle
elementer du har lagret, blir slettet.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Tillegg
Batteriinformasjon
•
Hvis du vil maksimere levetiden til
batteriet, bør du ikke legge nüvi-enheten
i direkte sollys og unngå eksponering for
overdreven varme over lengre perioder.
i hjørnet på
Batteriikonet
Menysiden angir statusen til nüvibatteriet. Hvis du vil forbedre
batterimålerens nøyaktighet, lader du ut
batteriet helt, og deretter lader du det helt
opp igjen. Du bør ikke koble fra nüvienheten før den er fullt oppladet.
Lade nüvi-enheten
•
•
Koble strømkabelen for bil til miniUSB-kontakten på nüvi-enheten og
til et strømuttak i kjøretøyet ditt. Det
kan hende at bilens tenning må være
på for at nüvi-enheten skal lades.
Koble en vekselstrømsadapter
(valgfritt tilbehør) til nüvi-enheten
og en stikkontakt.
Koble nüvi-enheten til en datamaskin
med en USB-kabel. USB-kabelen
er inkludert i enkelte pakker i nüvi
205- og 205W-serien. Datamaskinen
må være påslått for at nüvi-enheten
skal lades.
Skifte sikringen
Forsiktig: Når du skifter sikringen,
må du passe på at du ikke mister noen av
de små delene, og at de blir satt riktig på
plass igjen.
Hvis enheten ikke vil lades i bilen din,
kan det hende at du må skifte sikringen
på tuppen av biladapteren.
1. Løsne det
svarte, runde
endestykket,
og dra det ut.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
TIPS: Det
kan hende du
må bruke en
mynt til å fjerne
endestykket.
Endestykke
Sølvtupp
Sikring
43
Tillegg
2. Fjern sikringen (sylinder i glass og
sølv), og sett inn en sikring av riktig
type. Du finner den på siden av
biladapteren.
3. Pass på at sølvtuppen settes i det
svarte endestykket. Skru på det svarte
endestykket.
Fjerne nüvi-enheten og
braketten
Hvis du vil ta nüvi-enheten ut av
holderen, holder du i holderen og
vipper nüvi-enheten fremover.
Vri holderen mot høyre eller venstre hvis
du vil fjerne holderen fra braketten. Bruk
kraft, og dra i den aktuelle retningen til
holderen løsner fra braketten.
Montere på dashbordet
Bruk den vedlagte monteringsplaten hvis
du vil montere enheten på dashbordet, i
henhold til gjeldende bestemmelser.
Forsiktig: Det permanente
monteringslimet er svært vanskelig å
fjerne etter at du har tatt det på.
1. Rengjør og tørk dashbordet der du vil
plassere platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
platens overside.
5. Plasser sugekoppbraketten på platen.
Skyv spaken ned (mot platen).
Hvis du vil fjerne sugekoppbraketten fra
frontruten, vipper du spaken mot deg.
Dra tappen på sugekoppen mot deg.
44
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Tillegg
nüMaps Guarantee™
Om GPS-satellittsignaler
Tilleggskart
Når nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler, er linjene for signalstyrke på
menysiden grønne
. Hvis enheten
mister satellittsignalene, blir linjene røde
eller tomme
.
Du må registrere nüvi-enheten på http://
my.garmin.com innen 60 dager etter
at du har innhentet satellitter og kjørt
med nüvi-enheten, for å motta én gratis
kartoppdatering (hvis tilgjengelig).
Du er ikke kvalifisert til å motta
gratis kartoppdatering hvis du foretar
registreringen via telefon eller lar det gå
mer enn 60 dager etter første gang du har
innhentet satellitter og kjørt med nüvienheten. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til www.garmin.com/numaps.
Du kan kjøpe tilleggskart for nüvienheten. Hvis du vil vise en liste over
kart som er kompatible med nüvienheten, kan du gå
til nüvi-produktsiden på Garmins
webområde (www.garmin.com) og
klikke på kategorien Kart.
Nüvi-enheten må hente inn GPSsatellittsignaler (Global Positioning
System) for å kunne navigere. Hvis du er
innendørs, i nærheten av høye bygninger
eller trær eller i et parkeringshus,
klarer ikke nüvi-enheten å hente inn
satellittsignalene. Gå utendørs til et
område uten høye hindringer når du
skal bruke nüvi-enheten.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
45
Tillegg
Ekstrautstyr og valgfritt
tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon
om valgfritt tilbehør, kan du gå
til http://shop.garmin.com eller på
www.garmin.com/extras eller ta
kontakt med din Garmin-forhandler.
Egendefinerte punkter av
interesse
Du kan bruke POI Loader til å laste
inn egendefinerte punkter av interesse
(POIer) på nüvi-enheten. POI-databaser
er tilgjengelige fra flere Internett-baserte
selskaper. Noen egendefinerte databaser
inneholder varslingsinformasjon for
punkter, for eksempel fotobokser og
skolesoner.
Gå til www.garmin.com/extras, og klikk
på POI Loader hvis du vil installere POI
Loader på datamaskinen. Du finner mer
informasjon i hjelpefilen til POI Loader.
Trykk på F1 for å åpne hjelpefilen.
46
Hvis du vil se de egendefinerte POIene,
trykker du på Hvor skal du? > Tillegg >
Egendefinerte POIer.
Hvis du vil endre innstillingene for
varsling av nærhetspunkter, trykker
du på Verktøy > Innstillinger >
Nærhetspunkter > Varsling av
nærhetspunkter.
Koble nüvi-enheten til datamaskinen hvis
du vil slette de egendefinerte POIene fra
nüvi-enheten. Åpne mappen Garmin\poi
på nüvi-stasjonen eller minnekortet. Slett
filen som heter poi.gpi.
Fotobokser
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig
enkelte steder. Gå til http://my.garmin
.com for å se hvor denne tjenesten er
tilgjengelig. nüvi-enheten inneholder
informasjon om plassering av flere
hundre fotobokser i de områdene
tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten
varsler deg når du nærmer deg en
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Tillegg
fotoboks, og kan advare deg hvis du
kjører for fort. Dataene blir oppdatert
minst én gang i uken, så du har alltid
tilgang til så oppdatert informasjon
som mulig.
Hvis du vil bruke Travel Guide, må du
sette minnekortet inn i nüvi-enheten.
Trykk på Hvor skal du? > Tillegg.
Trykk på navnet til din Travel Guide
for å åpne den.
Du kan kjøpe et nytt område eller
forlenge et eksisterende abonnement når
som helst. Hvert område du kjøper, har
en egen utløpsdato.
Forsiktig: Garmin er ikke ansvarlig
for nøyaktigheten til eller konsekvensene
av å bruke en egendefinert POI-database
eller fotoboksdatabase.
Garmin Travel Guide
Omtrent som en vanlig reiseguide,
inneholder Garmin Travel Guide detaljert
informasjon om steder, for eksempel
restauranter og hoteller. Hvis du
vil kjøpe ekstrautstyr, kan du gå til
http://buy.garmin.com eller ta kontakt
med en Garmin-forhandler.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
47
Tillegg
Spesifikasjoner
nüvi 205-serien
Fysisk størrelse: B × H × D: 98 ×
74,4 × 19,5 mm (3,86 × 2,93 ×
0,768 tommer)
Vekt: 141,6 g (5,01 oz.)
Skjerm: 3,5" diagonalt, 320 ×
240 piksler, 64K-farger, lyssterk
og liggende QVGA TFT-skjerm,
hvit bakgrunnsbelysning,
berøringsskjerm
Bæreveske: Ikke vanntett (IPXO)
Driftstemperaturområde:
0–60 °C (32–140 °F)
Ladetemperaturområde:
0–45 °C (32–113 °F)
Datalagring: Internt minne og valgfritt
uttakbart microSD-kort Data lagres
i det uendelige
Datamaskin-grensesnitt: USB 2,0 full
hastighets masselagring
Operativsystem: Garmin
48
Ladetid: ca. 4 timer
Strøminntak: Bilstrøm ved bruk av
medfølgende strømkabel for bil
eller vekselstrøm ved hjelp av
valgfritt tilbehør
Bruk: maks. 5 W
Batteriets levetid: opptil 4 timer
Batteritype: Oppladbart litiumionbatteri
GPS-mottaker: Høy følsomhet med
HotFix
Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger: < 45 sek
*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Tillegg
nüvi 205W-serien
Fysisk størrelse: B × H × D: 120,9 ×
74,4 × 19,5 mm. (4,76 × 2,93 ×
0,768 tommer)
Vekt: 168, 3 g (5,93 oz.)
Skjerm: 4,3" diagonalt, 480 ×
272 piksler, 64K-farger, lyssterk
og liggende WQVGA TFT-skjerm,
hvit bakgrunnsbelysning,
berøringsskjerm
Bæreveske: Ikke vanntett (IPXO)
Driftstemperaturområde:
0–60 °C (32–140 °F)
Ladetemperaturområde:
0–45 °C (32–113 °F)
Datalagring: Internt minne og valgfritt
uttakbart SD-kort. Data lagres i det
uendelige
Datamaskin-grensesnitt: USB 2,0 full
hastighets masselagring
Operativsystem: Garmin
Ladetid: ca. 4 timer
Strøminntak: Bilstrøm ved bruk av
medfølgende strømkabel for bil
eller vekselstrøm ved hjelp av
valgfritt tilbehør
Bruk: maks. 5 W
Batteriets levetid: opptil 4 timer
Batteritype: Oppladbart litiumionbatteri
GPS-mottaker: Høy følsomhet med
HotFix
Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger: < 45 sek
*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
49
Tillegg
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette nüvi-produktet
samsvarer med hovedkravene og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Hvis du vil lese
den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til
Garmins webområde for ditt Garmin-produkt på
www.garmin.com.
forretningshemmelighet tilhørende Garmin. Du
samtykker i at du ikke skal dekompilere, demontere,
endre, foreta omvendt utvikling av eller redusere
Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller
lage avledede produkter basert på Programvaren.
Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller
reeksportere Programvaren til et annet land i strid
med USAs eksportlover.
Lisensavtale for
programvare
VED Å BRUKE nüvi-ENHETEN
GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV
FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER
I PROGRAMVARELISENSAVTALEN. LES
DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til å bruke
programvaren som følger med denne enheten
(“Programvaren”), i en binær kjørbar form gjennom
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og
åndsverksrettigheter i og til Programvaren forblir
hos Garmin.
Du er innforstått med at Programvaren eies av
Garmin og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett.
Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren er verdifulle
forretningshemmeligheter tilhørende Garmin, og at
Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull
50
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Tillegg
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
nüvi-enheten innhenter aldri
satellittsignaler.
Ta med nüvi-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg ikke
til frontruten.
Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol. Tørk med en ren,
tørr klut. Fest sugekoppen slik det blir beskrevet på side 2.
nüvi-enheten lader ikke
i bilen.
Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (se sidene 43-44).
Forsikre deg om at kjøretøyet er slått på og forsyner strøm til
strømuttaket.
nüvi-enheten kan bare lade i temperaturer på mellom 0 °C og 45 °C
(32 °F og 113 °F). Hvis nüvi-enheten plasseres i direkte sollys eller i
et varmt miljø, kan den ikke lade.
Batteriet mitt har ikke strøm
lenge.
Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du
dempe bakgrunnsbelysningen. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Skjerm > Lysstyrke.
Hvordan sletter jeg alle
brukerdata?
Hold fingeren i det nedre, høyre hjørnet på nüvi-skjermen mens du
slår den på. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises. Trykk
på Ja for å fjerne alle brukerdata.
Batterimåleren min virker
unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å
avbryte ladingen).
Berøringsskjermen reagerer
ikke som den skal når jeg
trykker på den.
Du kalibrerer berøringsskjermen slik det blir beskrevet på
side 37-38.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
51
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Hvordan vet jeg at
nüvi-enheten er i USBmasselagringsmodus?
Når nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde
av en nüvi-enhet koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se
to nye eksterne stasjoner i Min datamaskin.
Datamaskinen min
oppdager aldri at nüvienheten er koblet til.
1.
2.
3.
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner i listen
over stasjoner.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det
hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver
til nüvi-stasjonene. Du finner mer informasjon i operativsystemets
hjelpefil om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver.
Hvordan finner jeg
restauranter i nærheten av
et hotell jeg skal bo på?
1.
2.
3.
4.
Telefonen min kobler seg
ikke til nüvi-enheten.
52
Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
Slå av nüvi-enheten.
Koble USB kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
nüvi-enheten. nüvi-enheten slår seg automatisk på og går i
USB-masselagringsmodus. Forsikre deg om at nüvi-enheten
er koblet til en USB-port og ikke til en USB-hub.
Trykk på Hvor skal du? > Nærme > En annen by
(og angi hvor du skal på ferie).
Finn hotellet og trykk på Kjør!.
Trykk på Meny > Hvor skal du? > Nærme > Mitt
bestemmelsessted.
Søk etter en restaurant. Restaurantene som er nærmest
hotellet, vises øverst på listen.
Kontroller at du har nüvi-modellen 215, 215W, 265, 265W, 275,
eller 285W.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Kontroller at
Bluetooth-feltet er satt på Aktivert.
Kontroller at telefonen er slått på, og at den er mindre enn 10 meter
(ca. 33 fot) fra nüvi-enheten.
Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Indeks
Indeks
Symboler
2D-, 3D-kartvisning 31
A
adresser 6
alarmklokke 43
angi din posisjon 10
annonser
deaktivere 24
vise 24
anrop
anropsvarsel 16
dempe 16
hjem 17
legge på 16
logg 17
svare 15
antityverifunksjon 32, 37
B
bakgrunnsfarge 30
batteri 39, 47
status 3
batteriinformasjon 39
berøringsskjerm
innstillinger 30
kalibrere 37, 47
rengjøre 36
bildenavigasjon 11–12
laste bilder 20
Bluetoothteknologi 14–18
innstillinger 32
pare med telefon 14
slette en telefon 33
brukerdata, slette 38
bruksmodus 29
D
dashbordplate 40
datamaskintilkobling 19
dempet
lyd 5
telefonsamtale 16
detaljerte
kjøreanvisninger 13
detaljkart 32
diakritiske tegn 8
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
E
egendefinerte POIer 42
enhets-ID 29
enhetskalkulator 23
F
fartsgrenseikon 12
Favoritter 9
feilsøking 47
feste et bilde til en
posisjon 10
filer 19–20
overføre 20
slette 20
støttede typer 19
finne steder 4
bruke bilder 11–12
etter adresse 6
etter koordinater 11
etter navn 8
etter postnummer 6
i nærheten av et
annet sted 8
lagrede steder
(Favoritter) 9
53
Indeks
nylige valg 9
fjerne braketten 40
FM-trafikkmottaker
25–28
fotoboksdatabase 42
G
Garmin Lock 32, 37
Garmin Travel Guide 43
gårute 11, 29
geocaching 11
gjeldende posisjon,
lagre 9
GPS
av/på 29
om GPS 3, 41
H
håndfrie telefonfunksjoner 14–18
Hjelp 21
hjelp på enheten 21
hjem
angi en posisjon 6
telefonnummer 17
54
Hvor er jeg? 21
Hvor skal du? 6–11
I
innkommende anrop 15
innstillinger 29–35
gjenopprette 35
J
JPEG-bildefiler 19
K
kalkulator 23
kart
aktivere detaljkart 32
bla 10
detaljnivå 31
innstillinger 31
kartinformasjonsknapp 32
legge til 41
oppdatere 41
versjon 32
vise 31
zoome 10
kilometer 29
Kjør!- sidealternativer 7
kjøreanvisninger 13
kjøretøyikon 31
konfigurere 3
konvertere
enheter 23
valuta 23
koordinater 11
L
lade nüvi-enheten 39, 47
lagre
gjeldende posisjon
9, 10, 21
steder du finner 9
låse
nüvi-enheten 37
skjerm 5
litiumionbatteri 39, 44, 45
lydversjon 29
lysstyrke 30
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Indeks
M
maks. fart, nullstill 13
målinger, konvertere 23
manøverliste 13
MapSource 19, 41
menyside 3
microSD-kort 1
miles 29
Mine data 22
minnekort 19
montere
fjerne fra braketten 40
på dashbordet 40
på frontruten 47
MSN Direct 21
myGarmin i
N
nærhetspunkter
innstillinger 33
varsler 33
navigasjon 12
innstillinger 29
modus 29
navigasjonsmodus for
fotgjenger 11, 29
neste sving 13
nullstille
din nüvi-enhet 38
maks.fart 13
tripdata 13
nüvi-enheten
beskytte 36
lade 39
montere 2, 40
nullstille 38
rengjøre] 36
veske 1
O
offroad, ruting 11, 30
omkjøring 5
oppbevare
nüvi-enheten 36
oppdatere
kart 41
programvare 37
overføre filer 20
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
P
pare en mobiltelefon
14, 15
PIN-kode
Bluetooth 15
Garmin Lock 37
posisjoner som nylig
er funnet 9
posisjonsikon 31
programvare
lisensavtale 46
oppdatere 38
versjon 29
punkter av interesse 8
egendefinert 42
POI Loader 19
Q
QWERTY-tastatur 29
55
Indeks
R
registrere 37
ruter
innstillinger 29
legge til et stopp 5
modus 29
offroad 30
simulere 29
stoppe 5
S
samsvarserklæring 46
satellittsignaler 41
SD-kort 1
se på kartet 10
sikkerhet
innstillinger 32
posisjon 37
sikker modus 32
sikring, skifte 39
simulere en rute 29
skjerm
lås 5
lysstyrke 30
skjermdumper 30
56
skjerminnstillinger 30
skolesonedatabase 42
slette
alle brukerdata 38
egendefinerte
POIer 42
Favoritter 10
filer 20
liste over nylige
treff 9
tegn 8
søkeområde 8
spesifikasjoner
205-serien 44
205W-serien 45
spor opp 31
språkinnstillinger 31
støttede filtyper 19
sykkelnavigering 29
systeminnstillinger 29
T
taleoppringing 18
talespråk 31
ta meg hjem 6
tastatur 8
layout 29
språkmodus 8, 31
tastatur på skjerm 8
ta vare på
nüvi-enheten 36
tekstspråk 31
telefonbok 17
telefonsvarer 16
tidsinnstillinger 30
tidssone 30
tilbehør 42
tillegg 42–43
tilleggskart 41
tilpasse nüvi-enheten
29–35
todimensjonal,
tredimensjonal
kartvisning 31
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
Indeks
trafikk 25–28
annonser 25
hendelser 26
legge til trafikkabonnement 33
tripcomputer 13
tripdata, nullstille 13
triplogg 32
V
U
W
unngå
tyveri 37
veityper 30
USB 48
masselagringsmodus 19
utløs 20
utgang, lyd 5
varsler
fotoboks 42
varsling av
nærhetspunkter 33
verdensur 22
verktøy 21–24
viapunkt, legge til 5
WebUpdater 38
Z
zoome 10
nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning
57
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for
Garmin-produktene finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2009-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delenummer 190-00973-38 Rev. D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising