Garmin | nuvi 215WT | Garmin nuvi 215WT lynstartvejledning

Garmin nuvi 215WT lynstartvejledning
nüvi® 205W-serien
lynstartvejledning
til brug med disse nüvi-modeller.
205W, 215W, 255W, 265W, 285W
November 2008
Delnummer 190-00974-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
Din nüvi-enhed
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Tænd/sluk-knap
Skub knappen mod venstre for at tænde eller slukke
for nüvi, skub den mod højre for at låse skærmen.
Mini-USB-stik
SDkortstik
Højttaler
Mikrofon
Advarsel: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra køretøjet,
når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.
Før du monterer nüvi, bør du se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for at få oplysninger om lovgivning
vedrørende forrudemontering.
Garmin® og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™
og nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af
Garmin foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac®
er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc
nüvi 205W-serien lynstartvejledning
Trin 1: Montering af nüvi
1. Slut bilens strømkabel til på bagsiden af nüvi.
2. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
3. Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud.
Fjern det klare plastik fra sugekoppen. Anbring sugekoppen
i forruden.
Sugekopmontering
Holder
4. Drej armen tilbage mod forruden.
5. Placer bunden af din nüvi i holderen.
6. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på plads.
7. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i
bilen. Enheden tænder automatisk, hvis den er tilsluttet, og
bilen er startet.
8. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du tilslutte
den eksterne antenne til trafikmodtageren og fastgøre den til
forruden med sugekopperne. (Trafikmodtagere følger med
nogle produktpakker i nüvi 205W-serien).
Strømkabel til
køretøj
Trin 2: Konfiguration af nüvi
For at tænde for din nüvi skal du skubbe
tænd/sluk-knappen til venstre. Følg
instruktionerne på skærmen. For at slukke for din nüvi skal du skubbe
tænd/sluk-knappen
til venstre.
Trin 3: Oprettelse af satellitforbindelse
1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
2. Tænd for nüvi.
nüvi 205W-serien lynstartvejledning
Lokalisering af satellitter kan tage nogle
få minutter. Bjælkerne
indikerer
signalstyrken. Når mindst én af bjælkerne er
grøn, har din nüvi lokaliseret satellitsignaler.
Du kan nu vælge en destination og navigere
til den.
Trin 4: Anvendelse af nüvi
➊➋
➎
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➌ ➍
➏
➐ ➑ ➒
GPS-signalstyrke.
Status for Bluetooth®-teknologi
(Bluetooth-teknologi er tilgængelig
på nüvi 215W og 265W).
Batteristatus.
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
➐
➑
➒
Tryk for at foretage opkald, når der er
oprettet forbindelse til en kompatibel
mobiltelefon.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at benytte værktøjer som f.eks.
medieafspillere, indstillinger og hjælp.
Opladning af nüvi
• Tilslut bilens strømkabel.
• Tilslut en AC-adapter (valgfrit tilbehør).
• Tilslut et USB-kabel (følger med nogle
produktpakker i nüvi 205W-serien).
Søgning efter
interessepunkter
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør!.
Hvis du vil indtaste bogstaver, der
indgår i navnet, skal du trykke på Find >
Interessepunkter > Stav navn.
Hvis du vil søge efter et sted i et andet
område, skal du trykke på Find > Nær.
nüvi 205W-serien lynstartvejledning
Sådan følger du din rute
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du kører, guider nüvi dig til din
destination vha. stemmemeddelelser, pile
på kortet samt retningsangivelser øverst på
kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige
rute, beregner nüvi ruten igen og giver nye
anvisninger.
➊ Tryk for at åbne
• Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon,
når du kører på større hovedveje.
• Tryk og træk kortet for at se et andet
område af kortet.
• Tryk på
for at zoome ind, og tryk
på
for at zoome ud.
• Tryk på Menu for at vende tilbage til
siden Menu.
➊
siden Næste sving.
➋
➍
➋ Tryk for at åbne
siden Drejliste.
➌
➌ Tryk for at se
triptælleren.
nüvi 205W-serien lynstartvejledning
➍ Tryk for at se siden
Hvor er jeg?
Sådan føjer du et viapunkt til
din rute
1. Under navigation skal du trykke på
Menu > Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du vil
tilføje dette stop før din endelige destination.
Tryk på Indsæt som ny destination for at
gøre dette til din nye endelige destination.
Valg af en omvej
1. Under navigation skal du trykke på Menu.
2. Tryk på Omvej.
Brug af fotonavigation
Du kan indlæse fotos, der indeholder
oplysninger om positionen, på din nüvi eller
dit SD-kort og derefter oprette ruter til dem.
Besøg http://connect.garmin.com/photos for
at få yderligere oplysninger.
1. Tryk på Find > Favoritter > Panoramiofotos. Fotos, der er gemt på din nüvi eller
SD-kortet, vises.
3. Tryk på Kør! for at navigere til positionen.
Tryk på Kort for at se positionen på kortet.
Brug af FM TMCtrafikmodtager
FM TMC-trafikmodtageren følger med nogle
produktpakker i nüvi 205W-serien.
Hvis din nüvi har forbindelse til
trafikmodtageren, som er forbundet til
køretøjets strømforsyning, og du befinder
dig inden for modtageområdet, kan din
nüvi modtage oplysninger om trafikken.
Besøg www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com for at få flere oplysninger.
Når du modtager trafikoplysninger, vises et
trafikikon i det øverste venstre hjørne af
siden Kort. Trafikikonet skifter farve, alt efter
hvor slem trafikken er på din rute eller den
vej, du aktuelt kører på.
I Nordamerika kan du få positionsrelevante
reklamer og kuponer, hvis din nüvi-pakke
indeholder en trafikmodtager. Tryk på
reklamen på skærmen for at søge efter det
2. Vælg et Panoramio-foto.
nüvi 205W-serien lynstartvejledning
nærmeste sted, som er knyttet til denne
reklame. Se i brugervejledningen for at
få yderligere oplysninger.
advarsel: Forsøg ikke at skrive
kuponkoderne ned under kørsel.
Sådan undgår du trafik på ruten
1. På siden Kort skal du trykke på trafikikonet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få vist
andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på Undgå for at undgå
trafikforsinkelsen.
Bemærk: Du behøver ikke at aktivere
det abonnement, som følger med FMtrafikmodtageren (hvis et sådant fulgte
med). Abonnementet aktiveres automatisk,
efter din nüvi har opfanget satellitsignaler,
mens den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen.
Brug af håndfri funktioner
Trådløs Bluetooth-teknologi er tilgængelig på
nüvi 215W og 265W.
Håndfri telefonfunktioner kan kun benyttes,
hvis din nüvi og din mobiltelefon er
udstyret med trådløs Bluetooth-teknologi.
Afhængigt af din telefon er nogle håndfri
telefonfunktioner ikke tilgængelige på din
nüvi. Før du kan bruge håndfri funktioner,
skal du parre din telefon med din nüvi.
nüvi 205W-serien lynstartvejledning
Parring af din telefon
1. Kontroller, at din telefon er kompatibel med
din nüvi (www.garmin.com/bluetooth).
2. Fra siden Menu skal du vælge Værktøjer >
Indstillinger > Bluetooth. Tryk på knappen
under Tilslutninger.
3. Vælg Tilføj enhed.
4. Aktiver Bluetooth-komponenten i din
telefon, og aktiver tilstanden Find mig/Kan
findes/Synlig. Disse indstillinger kan
findes i menuerne Bluetooth, Connections
(Forbindelser) eller Hands-free (Håndfri).
5. Vælg OK på din nüvi.
6. Vælg din telefon, og tryk på OK.
7. Indtast Bluetooth PIN-koden (1234) til din
nüvi på telefonen.
Opkald til et nummer
1. Vælg Telefon > Ring op.
2. Tast nummeret, og vælg Ring op.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke
på
> Afslut opkald.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes vinduet
Indgående opkald. Vælg Besvar for at
besvare opkaldet. Vælg Ignorer for at
ignorere opkaldet og få telefonen til at holde
op med at ringe.
Indlæsning af filer på nüvi
Der er flere oplysninger på www.garmin
.com/numaps.
2. Tilslut et USB-kabel (følger med nogle
produktpakker i nüvi 205W-serien).
Nulstilling af nüvi
1. Isæt et SD-kort (ekstraudstyr).
3. Overfør filer til din nüvi.
4. Udtag og afbryd USB-kablet.
Beskyttelse af din nüvi
1. Sørg for, at du er på sikkerhedsstedet,
og at din nüvi modtager satellitsignaler.
2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
3. Tryk på knappen under Garmin Lock.
4. Indtast en firecifret PIN-kode.
5. Tryk på Indstil.
nüMaps Guarantee
Advarsel: Nulstil ikke nüvi med en
kuglepen eller en anden skarp genstand, da
dette kan beskadige enheden eller batteriet.
Hvis der ikke er en RESET-knap på din
nüvi, skal du skubbe tænd/sluk-knappen
hen i tænd/sluk-position og holde den der i 8
sekunder.
Flere oplysninger
™
Du kan modtage én gratis opdatering
af kort ved at registrere din nüvi på
http://my.garmin.com senest 60 dage, efter du
har fundet satellitter. Du er
ikke berettiget til gratis opdatering af kort,
hvis du registrerer via telefon
eller venter længere end 60 dage, efter
første gang din nüvi finder en satellit.
Afhængigt af hvilken nüvi-model du har, kan
du nulstille din nüvi ved at trykke på RESETknappen i bunden af enheden.
Du kan få flere oplysninger om nüvi
ved at vælge Værktøjer > Hjælp. Du
kan downloade den nyeste version af
brugervejledningen fra www.garmin.com.
Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør
på http://buy.garmin.com eller ved at kontakte
din Garmin-forhandler.
nüvi 205W-serien lynstartvejledning
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising