Garmin | nuvi 1460 | Quick Start Guide | Garmin nuvi 1460 hurtigstartveiledning

Garmin nuvi 1460 hurtigstartveiledning
nüvi 1400-serien
hurtigstartveiledning
®
for bruk med disse nüvi-modellene:
1410, 1440, 1450, 1490
September 2009
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
190-01073-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
Se på nüvi-enheten
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Av/på-knapp:
Trykk for å slå nüvi-enheten av/på. Bruke hovedmenyen
➊➋➌
➏
Mini-USB-kontakt
Mikrofon
➎
➏
➐
➑
microSD™kortspor
➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
➍
Høyttaler
➍
➒
➓
GPS-satellittstyrke.
Bluetooth®-teknologistatus.
Trykk for å velge en bruksmodus.
Gjeldende tid. Trykk for å endre
tidsinnstillingene.
Batteristatus.
Trykk for å finne et
bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å ringe mens du er koblet
til en kompatibel mobiltelefon.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å bruke verktøy som
innstillinger og hjelp.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1400-serien
Sette opp nüvi-enheten
Før du monterer nüvi-enheten, bør du se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon hvis du vil ha
informasjon om lover angående montering på frontruten.
Montere nüvi-enheten
1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen.
Fest sugekoppen på frontruten.
Sugekoppbrakett
2. Skyv spaken bakover mot frontruten.
3. Knepp holderen fast på sugekopparmen.
4. Koble til strømkabelen for bil på baksiden av
nüvi-enheten.
5. Plugg den andre enden av strømkabelen i et uttak
i kjøretøyet. Enheten skal slå seg på automatisk
hvis den er koblet til og kjøretøyet er i gang.
Følg instruksjonene på skjermen.
Holder
6. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
7. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
8. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa, kobler
du den eksterne antennen til trafikkmottakeren og
fester den til frontruten ved hjelp av sugekoppene.
(Trafikkmottakere følger med i enkelte nüvi-pakker.)
Strømkabel for bil
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet når du går ut,
eller oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1400-serien
Innhenter satellitter
1. Gå utendørs til et åpent område,
bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på nüvi-enheten.
Det kan ta et par minutter å hente inn
satellittsignaler. Linjene
indikerer
satellittsignalstyrken. Når minst én av
linjene er grønne, har nüvi-enheten
hentet inn satellittsignaler.
Bruke av/på-knappen
Trykk på av/på-knappen, og slipp den
raskt for å vise tilleggsalternativer:
• Trykk på og for å justere
lysstyrken på skjermen.
• Trykk på Lås skjermen for å
forhindre at du trykker på knapper
utilsiktet.
• Trykk på Slå av for å slå av enheten.
Du kan også slå av nüvi-enheten
hvis du holder av/på-knappen nede
i 2 sekunder.
Nullstille nüvi-enheten
Hvis nüvi-enheten slutter å fungere,
kan du nullstille nüvi-enheten ved å
trykke på og holde nede av/på-knappen
i 10 sekunder.
Finne punkter av interesse
1. Trykk på Hvor skal du? > POIer.
2. Velg en kategori og en underkategori
hvis det er nødvendig.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på
Kjør!.
4. Trykk på Start for å navigere gjennom
ruten om nødvendig.
Hvis du vil skrive inn bokstavene i
navnet, trykker du på Hvor skal du?
> POIer > Stav navn.
Hvis du vil søke etter en posisjon i et
annet område, trykker du på Hvor skal
du? > Nærme.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1400-serien
Følge ruten
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil nüvi-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet.
Hvis du kjører utenom den opprinnelige
ruten, beregner nüvi-enheten en ny rute.
Trykk på og dra kartet for å vise et annet
område av kartet.
Det kan vises et fartsgrenseikon når du
kjører på hovedveier.
➊
➋
➍
➎
➌
➍
➎
➏
➐
manøverliste.
Trykk for å vise Hvor er jeg?- siden.
Trykk på og for å zoome inn
og ut.
Trykk for å gå tilbake til
hovedmenyen.
Trykk for å endre datafeltet.
Trykk for å vise tripcomputeren.
Legge til et stopp
1. Når du navigerer i en rute, må du
trykke på > Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
➌
➏
➊ Trykk for å vise siden for neste sving.
➋ Trykk for å vise siden med
➐
Hurtigstartveiledning for nüvi 1400-serien
4. Trykk på Legg til som viapunkt for å
legge til dette stoppet før det endelige
bestemmelsesstedet.
Foreta en omkjøring
1. Når du navigerer i en rute,
må du trykke på .
2. Trykk på
.
Bruke FM TMC trafikkmottaker
Merk: Garmin er ikke ansvarlig for at
trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkmottakeren FM TMC (Traffic
Message Channel) følger med i noen
nüvi-pakker.
Trafikkmottakeren og nüvi-enheten
må være innenfor rekkevidden av en
FM-stasjon som sender trafikkdata,
for å kunne motta trafikkinformasjon.
Du trenger ikke å aktivere abonnementet
som følger med FM-trafikkmottakeren.
Abonnementet aktiveres automatisk
etter at nüvi-enheten har hentet inn
satellittsignaler mens du mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
Gå til www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com hvis du vil ha mer
informasjon.
Hvis det oppstår store forsinkelser i
trafikken mens du navigerer, beregnes
ruten automatisk på nytt. Trafikkikonet
endrer farge for å vise hvor alvorlig
trafikkforholdene er på den ruten eller
veien du beveger deg på.
Merk: Oppvarmede ruter
(med metall) kan redusere ytelsen
til trafikkmottakeren.
Vise tilbud (Bare Nord-Amerika)
Hvis nüvi-pakken inneholder en
trafikkmottaker, kan du motta
stedsrelevante tilbud og kuponger.
Trykk på tilbudet på skjermen for å vise
mer informasjon.
advarsel: Du må ikke skrive ned
kupongkodene mens du kjører.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1400-serien
Bruke håndfrifunksjoner
Trådløs Bluetooth-teknologi er
tilgjengelig på noen nüvi-modeller.
Hvis du skal bruke håndfrifunksjonene,
må du pare telefonen og nüvi-enheten.
Ved paring og tilkobling må enheten og
nüvi-enheten være slått på og befinne seg
i nærheten av hverandre.
Pare telefonen
Ringe et nummer
1. Fra hovedmenyen velger du Telefon >
Ring.
2. Angi nummeret, og trykk på Ring.
3. Trykk på
anropet.
> Avslutt for å avslutte
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for
innkommende anrop.
2. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth på nüvi-enheten.
• Trykk på Svar hvis du vil svare på
anropet.
• Trykk på Ignorer hvis du vil ignorere
anropet og stanse ringelyden.
3. Trykk på knappen under Bluetooth,
og trykk på Aktivert > OK.
Lade nüvi-enheten
1. Aktiver Bluetooth-komponenten på
telefonen.
4. Trykk på knappen under Telefon.
5. Velg telefonen din, og trykk på OK.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1400-serien
Lad nüvi-enheten i minst 4 timer før du
bruker den med batteristrøm.
• Koble til strømkabelen for bil.
• Koble til USB-kabelen.
• Koble til en nettadapter (valgfritt
tilbehør).
Sikre nüvi-enheten
1. Påse at du er på sikkerhetsposisjonen,
og at nüvi-enheten mottar
satellittsignaler.
kartoppdatering hvis du foretar
registreringen via telefon eller lar det
gå mer enn 60 dager etter første gang
du har kjørt med nüvi-enheten.
2. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
Mer informasjon
3. Trykk på knappen under Garmin Lock.
4. Angi en firesifret PIN-kode.
5. Trykk på Angi.
Merk: Hvis du glemmer ­PIN-koden
og sikkerhetsposisjonen, må du sende
nüvi-enheten til Garmin for å få låst
den opp. Du må også sende en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
nüMaps Guarantee™
For å motta én gratis kartoppdatering
(hvis tilgjengelig) må du registrere
nüvi-enheten på http://my.garmin.com
innen 60 dager etter at du har innhentet
satellitter og kjørt med nüvi-enheten.
Du er ikke kvalifisert til å motta gratis
Hvis du vil ha mer informasjon om nüvienheten, trykker du på Verktøy > Hjelp.
Du kan laste ned den nyeste versjonen av
brukerveiledningen fra www.garmin.com.
Hvis du vil ha informasjon om tilbehør,
går du til http://buy.garmin.com eller tar
kontakt med en Garmin-forhandler.
Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker for
Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert
i USA og andre land. Garmin Lock™ og nüMaps
Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes
uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth®navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt
lisens. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller
datterselskapene.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1400-serien
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising