Garmin nuvi 1460 snelstartgids
nüvi 1400-serie
snelstartgids
®
voor gebruik met deze nüvi-modellen:
1410, 1440, 1450, 1490
September 2009
© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
190-01073-55 Rev. B
Gedrukt in Taiwan
Uw nüvi bekijken
Het hoofdmenu gebruiken
ees de gids Belangrijke veiligheids- en
L
productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Aan-uitknop:
Druk hierop om de
nüvi in of uit te schakelen.
➊➋➌
➏
➍
Mini-USBconnector
➎
➏
➐
➑
microSD™kaartuitsparing
➒
Microfoon
➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
Luidspreker
➍
➓
GPS-signaalsterkte.
Bluetooth®-status.
Tik om een gebruiksmodus te
selecteren.
Huidige tijd. Tik hierop om de
tijdinstellingen te wijzigen.
Batterijstatus.
Tik hierop om een bestemming te
zoeken.
Tik hierop om de kaart weer te geven.
Tik hierop om te bellen wanneer
het toestel verbinding heeft met een
compatibele mobiele telefoon.
Tik hierop om het volume aan te
passen.
Tik hierop voor bijvoorbeeld
instellingen en Help.
nüvi 1400-serie verkorte handleiding
De nüvi instellen
Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie voor informatie over
wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.
De nüvi monteren
Zuignapsteun
1. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap.
Plaats de zuignap op de ruit.
2. Duw de hendel terug in de richting van de ruit.
3. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
4. Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de achterkant
van de nüvi.
Houder
5. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan
op een stroomvoorziening in uw auto. Als het voertuig
is gestart en het toestel is aangesloten, wordt het
toestel automatisch ingeschakeld. Volg de instructies
op het scherm.
6. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.
7. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze vastklikt.
8. Als u in Europa een ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, sluit u de antenne aan op de
Voertuigvoedingskabel
ontvanger en bevestigt u deze met zuignappen aan
de voorruit. (TMC-ontvangers worden bij sommige nüvi-pakketten meegeleverd.)
Waarschuwing: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het niet
in direct zonlicht om schade te voorkomen.
nüvi 1400-serie verkorte handleiding
Satellieten zoeken
1. Ga naar buiten, naar een open gebied,
ver weg van hoge gebouwen en
bomen.
2. Schakel uw nüvi in.
Het zoeken van satellietsignalen kan
enkele minuten duren. De balken
geven de satellietsterkte aan. Als ten
minste één balk groen is, ontvangt de
nüvi satellietsignalen.
De Aan-uitknop gebruiken
Druk kort op de Aan-uitknop om extra
opties weer te geven:
• Tik op
en
om de helderheid
van het scherm aan te passen.
• Tik op Scherm vergrendelen
om te voorkomen dat het scherm
onopzettelijk wordt aangeraakt.
• Tik op Voeding uit om uw nüvi uit
te schakelen. U kunt de nüvi ook
uitschakelen door de Aan-uitknop
2 seconden lang ingedrukt te houden.
De nüvi opnieuw instellen
Als de nüvi niet meer functioneert, stelt
u deze opnieuw in door de Aan-uitknop
10 seconden lang ingedrukt te houden.
Nuttige punten zoeken
1. Tik op Waarheen? > Nuttige punten.
2. Selecteer indien nodig een categorie
en een subcategorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op
Ga!.
4. Tik indien nodig op Start om de route
af te leggen.
Als u letters van de naam wilt invoeren,
tikt u op Waarheen? > Nuttige punten >
Spel naam.
Als u naar een locatie in een ander gebied
wilt zoeken, tikt u op Waarheen? >
Nabij.
nüvi 1400-serie verkorte handleiding
Uw route volgen
Uw route wordt aangegeven met een
paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi
u naar uw bestemming met gesproken
berichten, pijlen op de kaart en instructies
bovenaan de kaart. Als u afwijkt van de
oorspronkelijke route, dan berekent de
nüvi de route opnieuw.
Tik op de kaart en sleep deze om andere
gebieden op de kaart te bekijken.
Het pictogram maximumsnelheid
verschijnt mogelijk als u zich op een
grote weg bevindt.
➊
➋
➍
➎
➌
➐
➏
➊ Tik hierop om de pagina met de
➋ Tik hierop om de lijst met afslagen
➌
➍
➎
➏
➐
weer te geven.
Tik hierop om de pagina Waar ben
ik? weer te geven.
Tik op
en
om in en uit te
zoomen.
Tik om terug te keren naar het
hoofdmenu.
Tik hierop als u het gegevensveld
wilt wijzigen.
Tik hierop om de tripcomputer weer
te geven.
Een stop toevoegen
1. Tik tijdens het navigeren op >
Waarheen?.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op Ga!.
4. Tik op Toevoegen als via-punt
om deze stop in te voegen voor
uw eindbestemming.
volgende afslag weer te geven.
nüvi 1400-serie verkorte handleiding
Een omweg maken
1. Tik tijdens het navigeren op
2. Tik op .
.
FM TMC-ontvanger
voor verkeersinformatie
gebruiken
Opmerking: Garmin is niet
verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.
De FM TMC-ontvanger wordt bij
sommige nüvi-pakketten meegeleverd.
Als u verkeersinformatie wilt ontvangen,
dienen de TMC-ontvanger en de nüvi zich
binnen het gegevensbereik van een FMstation te bevinden dat TMC-informatie
uitzendt. U hoeft het abonnement dat bij
uw FM TMC-ontvanger werd geleverd,
niet te activeren. Het abonnement wordt
automatisch geactiveerd nadat uw nüvi
satellietsignalen heeft ontvangen en ook
verkeersinformatiesignalen ontvangt
van de provider van de betaalservice.
Ga naar www.garmin.com/traffic of
www.garmin.com voor meer informatie.
Als er een lange file op uw route is terwijl
u aan het navigeren bent, berekent de
nüvi de route automatisch opnieuw. Het
verkeerspictogram verandert van kleur
om de ernst van verkeersproblemen op
uw route of op de weg waar u reist aan
te geven.
Opmerking: door verwarmde
(gemetalliseerde) ruiten kunnen de
prestaties van de TMC-ontvanger
afnemen.
Aanbiedingen
(alleen in Noord-Amerika)
Als uw nüvi-pakket een ontvanger
voor verkeersinformatie bevat, kunt u
aanbiedingen en coupons ontvangen die
relevant zijn voor de locatie waar u zich
bevindt.
Tik op de aanbieding op het scherm om
meer informatie weer te geven.
Let OP: Schrijf geen couponcodes
op tijdens het rijden.
nüvi 1400-serie verkorte handleiding
Handsfreefuncties
gebruiken
Op bepaalde nüvimodellen is draadloze
Bluetooth-technologie beschikbaar.
Als u de Handsfreefuncties wilt
gebruiken, dient u de telefoon te koppelen
aan de nüvi. Om te kunnen koppelen en
verbinden, dient u de nüvi en het toestel
in te schakelen en bij elkaar te plaatsen.
Uw telefoon koppelen
1. Schakel de Bluetooth-component van
uw telefoon in.
2. Tik op de nüvi op Extra > Instellingen
> Bluetooth.
3. Tik op de knop op Bluetooth en
vervolgens op Ingeschakeld > OK.
4. Tik op de knop onder Telefoon.
5. Selecteer uw telefoon en tik op OK.
6. Voer de Bluetooth-pincode (1234)
van uw nüvi in uw telefoon in.
nüvi 1400-serie verkorte handleiding
Een nummer bellen
1. Selecteer in het hoofdmenu achtereenvolgens Telefoon > Kiezen.
2. Voer het nummer in en tik op Kiezen.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u
op
> Einde gesprek.
Een oproep ontvangen
Als u een oproep ontvangt, wordt het
scherm Inkomende oproep weergegeven.
• Tik op Beantwoorden om de oproep
aan te nemen.
• Tik op Negeren om de oproep te
negeren en de telefoon niet meer
over te laten gaan.
De nüvi opladen
Laad de nüvi ten minste 4 uur op voordat
u de batterijvoeding gebruikt.
• Sluit de voertuigvoedingskabel aan.
• Sluit de USB-kabel aan.
• Sluit een netadapter aan
(optioneel accessoire).
De nüvi beveiligen
1. Ga naar uw beveiligingslocatie en zorg
ervoor dat uw nüvi satellietsignalen
ontvangt.
2. Tik op Extra > Instellingen >
Beveiliging.
3. Tik op de knop onder Garmin Lock.
4. Voer de viercijferige pincode in.
5. Tik op Stel in.
Opmerking: als u uw pincode en
uw veilige locatie bent vergeten, dient
u uw nüvi naar Garmin op te sturen om
deze te laten ontgrendelen. U moet een
geldige productregistratie of een geldig
aankoopbewijs meesturen.
nüMaps Guarantee™
Als u binnen zestig dagen na het zoeken
van satellieten en het maken van een ritje
uw nüvi registreert op http://my.garmin
.com, ontvangt u één gratis kaartupdate
(indien beschikbaar). U komt niet in
aanmerking voor de gratis kaartupdate
als u per telefoon registreert of langer dan
zestig dagen wacht nadat u voor het eerst
met de nüvi een ritje hebt gemaakt.
Meer informatie
Selecteer Extra > Help voor meer
informatie over uw nüvi. U kunt de
nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing downloaden op www.garmin.com.
Ga voor meer informatie over accessoires
naar http://buy.garmin.com of neem
contact op met uw Garmin-dealer.
Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken
van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen,
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Garmin Lock™ en nüMaps Guarantee™ zijn handelsmerken
van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder
uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Het merk en de
logo’s van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG,
Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is
een licentie verkregen. microSD™ is een handelsmerk van
SanDisk of haar dochtermaatschappijen.
nüvi 1400-serie verkorte handleiding
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising