Garmin | nuvi 1460 | Garmin nuvi 1460 Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin nuvi 1460 Skrócony podręcznik użytkownika
nüvi 1400
— skrócony podręcznik
użytkownika
®
Do użytku z następującymi modelami nüvi:
1410, 1440, 1450, 1490
Kwiecień 2010
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
190-01073-60, wer. A
Wydrukowano w Tajwanie
Opis urządzenia nüvi
Korzystanie z menu głównego
 Ostrzeżenie
Należy zapoznać się z zamieszczonym w
opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa i
produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
Przycisk zasilania: Naciśnij, aby włączyć lub
wyłączyć urządzenie nüvi.
Głośnik
Złącze Mini USB
Gniazdo kart
microSD™
Mikrofon
➊
➋➌ ➍
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
➎
➐
➑ ➒ ➓
Moc sygnału z satelitów GPS.
Stan funkcji Bluetooth®.
Dotknij, aby wybrać tryb pracy.
Bieżący czas. Dotknij, aby zmienić
ustawienia czasu.
Stan naładowania baterii.
Dotknij, aby znaleźć cel podróży.
Dotknij, aby wyświetlić mapę.
Dotknij, aby wykonać połączenie,
gdy urządzenie jest podłączone do
zgodnego telefonu komórkowego.
Dotknij, aby wyregulować głośność.
Dotknij, aby skorzystać z narzędzi.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1400
Konfigurowanie urządzenia nüvi
Uwaga
Przed zamontowaniem urządzenia w samochodzie zapoznaj się z przewodnikiem Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym informacje prawne dotyczące
montażu na szybie przedniej.
Montowanie urządzenia nüvi
Uchwyt montażowy z przyssawką
1. Zdejmij przezroczystą folię z przyssawki.
Umieść przyssawkę na szybie przedniej.
2. Przesuń dźwignię do tyłu, w kierunku szyby.
3. Zatrzaśnij podstawkę na ramieniu przyssawki.
4. Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki
z tyłu urządzenia nüvi.
5. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do
gniazda zapalniczki w samochodzie. Urządzenie
powinno włączyć się automatycznie, jeśli jest
podłączone do gniazda a pojazd jest uruchomiony.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
6. Umieść dolną część urządzenia nüvi w podstawce.
7. Przechyl urządzenie nüvi do tyłu, tak aby zatrzasnęło
się na swoim miejscu.
8. Jeśli korzystasz z odbiornika komunikatów
drogowych w Europie, podłącz do niego zewnętrzną antenę
i przymocuj ją do przedniej szyby za pomocą przyssawek.
(Odbiorniki komunikatów drogowych są dołączone do
niektórych pakietów urządzenia nüvi).
Podstawka
Przewód zasilający
z gniazda zapalniczki
 Ostrzeżenie
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała
lub urządzenia, należy je zabrać ze sobą przy wysiadaniu z samochodu albo ukryć w miejscu
nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1400
Odbieranie sygnału z satelitów
Resetowanie urządzenia nüvi
Odebranie sygnału z satelitów może potrwać
kilka minut. Słupki
wskazują moc
sygnału z satelitów. Jeśli co najmniej jeden
słupek zmieni kolor na zielony, oznacza to, że
urządzenie nüvi odebrało sygnał z satelitów.
Wyszukiwanie punktów
szczególnych
1. Udaj się w teren otwarty, z dala od
wysokich budynków i drzew.
2. Włącz urządzenie nüvi.
Korzystanie z przycisku zasilania
Naciśnij i szybko zwolnij przycisk zasilania,
aby wyświetlić opcje dodatkowe:
•
•
•
Dotknij
i
, aby dostosować jasność
ekranu.
Dotknij Zablokuj ekran,
aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu funkcji przez
dotknięcie ekranu.
Dotknij Wyłącz, aby wyłączyć urządzenie
nüvi. Urządzenie nüvi można także
wyłączyć, przytrzymując wciśnięty
przycisk zasilania przez
2 sekundy.
Jeśli urządzenie nüvi przestanie działać,
zresetuj je przez naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku zasilania przez 10 sekund.
1. Dotknij kolejno Dokąd? > Punkty
szczególne.
2. Wybierz kategorię i podkategorię,
jeśli to konieczne.
3. Wybierz miejsce docelowe i dotknij Jedź!.
4. W razie potrzeby dotknij Start, aby
rozpocząć podróż wyznaczoną trasą.
Aby podać litery zawarte w nazwie, dotknij
kolejno Dokąd? > Punkty szczególne >
Literuj nazwę.
Aby wyszukać pozycję w innym obszarze,
dotknij kolejno Dokąd? > Blisko.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1400
Podróż wyznaczoną trasą
Trasa jest oznaczona karmazynową linią.
Podczas podróży urządzenie nüvi kieruje
użytkownika do celu za pomocą komunikatów
głosowych, strzałek
i wskazówek kierunkowych wyświetlanych
przy górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik
zjedzie
z wyznaczonej trasy, urządzenie
nüvi ponownie przelicza trasę.
Dotknij mapy i przeciągnij ją,
aby zobaczyć inny obszar.
Podczas jazdy po głównych drogach może
zostać wyświetlona ikona ograniczenia
prędkości.
➊
➋
➌
➎
➐ ➏
➍
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1400
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Dotknij, aby wyświetlić stronę
Następny zwrot.
Dotknij, aby wyświetlić stronę Lista
zwrotów.
Dotknij, aby wyświetlić stronę Gdzie
jestem?.
Dotknij
i , aby powiększać
i zmniejszać oglądaną część mapy.
Dotknij, aby powrócić do menu
głównego.
Dotknij, aby zmienić pole danych.
Dotknij, aby wyświetlić komputer
podróży.
Dodawanie postoju
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą,
dotknij kolejno
> Dokąd?.
2. Wyszukaj dodatkowy postój.
3. Dotknij Jedź!.
4. Dotknij Dodaj jako punkt pośredni, aby
dodać ten postój przed celem podróży.
Korzystanie z objazdu
1. Podczas jazdy wyznaczoną trasą dotknij
.
2. Dotknij Objazd.
Korzystanie z komunikatów
drogowych FM TMC
uwaga
Szyby z wbudowanym podgrzewaniem
mogą negatywnie wpłynąć na działanie
odbiornika komunikatów drogowych.
UWAGA: Firma Garmin nie odpowiada za
dokładność informacji o ruchu drogowym.
Radiowy odbiornik komunikatów drogowych
TMC (Traffic Message Channel) jest dołączany
do niektórych pakietów urządzenia nüvi.
Aby odbierać dane, zarówno odbiornik
komunikatów drogowych, jak i urządzenie
nüvi muszą znajdować się w zasięgu stacji
FM nadającej dane TMC. Użytkownik nie
musi aktywować subskrypcji dołączonej
do radiowego odbiornika komunikatów
drogowych. Subskrypcja jest aktywowana
automatycznie, gdy urządzenie nüvi odbiera
sygnały z satelitów oraz sygnały od dostawcy
usługi.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/traffic lub www.garmin.com.
Jeśli podczas nawigacji dojdzie do znacznych
opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu,
urządzenie nüvi automatycznie ponownie
przeliczy trasę. Zmiana koloru ikony ruchu
drogowego
wskazuje natężenie ruchu na
trasie lub drodze, którą aktualnie podróżujesz.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1400
Korzystanie z funkcji
głośnomówiących
Bezprzewodowa technologia Bluetooth jest
dostępna w niektórych modelach nüvi.
Aby korzystać z funkcji głośnomówią­cych,
należy sparować telefon
z urządzeniem nüvi. Aby sparować urządzenia
i nawiązać połączenie, dane urządzenie
oraz urządzenie nüvi muszą być włączone i
znajdować się blisko siebie.
Parowanie telefonu
1. Włącz moduł Bluetooth w telefonie
komórkowym.
2. W urządzeniu nüvi dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth.
3. Dotknij przycisku znajdującego się
poniżej pozycji Bluetooth i dotknij kolejno
Włączone > OK.
4. Dotknij przycisku znajdującego się
poniżej pozycji Telefon.
5. Wybierz swój telefon i dotknij OK.
6. Wpisz w telefonie kod PIN
dla połączeń Bluetooth (1234)
z urządzeniem nüvi.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1400
Wybieranie numeru
1. W menu głównym wybierz kolejno
Telefon > Wybierz.
2. Wprowadź numer telefonu i dotknij
Wybierz.
3. Aby zakończyć połączenie, dotknij kolejno
> Zakończ.
Odbieranie połączenia
Gdy nadejdzie połączenie, otwiera się okno
Połączenie przychodzące.
• Dotknij Odbierz, aby odebrać połączenie.
• Dotknij Ignoruj, aby zignorować
połączenie i przerwać dzwonienie telefonu.
Ładowanie urządzenia nüvi
Ładuj urządzenie nüvi przez przynajmniej
4 godziny przed korzystaniem z niego na
zasilaniu bateryjnym.
• Podłącz przewód zasilający z gniazda
zapalniczki.
• Podłącz kabel USB.
• Podłącz zasilacz sieciowy (pcjonalny).
Zabezpieczanie urządzenia nüvi
1. Upewnij się, że znajdujesz się
w bezpiecznej pozycji oraz że urządzenie
nüvi odbiera sygnały
z satelitów.
2. Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia
> Zabezpieczenia.
3. Dotknij przycisku znajdującego się
poniżej pozycji Garmin Lock.
4. Wpisz czterocyfrowy kod PIN.
5. Dotknij Ustaw.
UWAGA: Jeśli zapomnisz kodu PIN
i bezpiecznej pozycji, musisz przesłać
urządzenie nüvi do firmy Garmin
w celu jego odblokowania. Dodatkowo musisz
przesłać ważny dowód rejestracji produktu lub
ważny dowód zakupu.
nüMaps Guarantee™
Zarejestruj swoje urządzenie nüvi na stronie
http://my.garmin.com w ciągu 60 dni od
rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji
satelitarnej. Dzięki temu zyskasz prawo do
otrzymania jednej bezpłatnej aktualizacji
map — o ile będzie ona dostępna. Prawo do
skorzystania z opcji bezpłatnej aktualizacji map
nie przysługuje osobom, które zarejestrowały
produkt telefonicznie bądź przeprowadziły
rejestrację w trybie online po upływie 60 dni
Kwiecień 2010
od pierwszego odebrania sygnału z satelitów
podczas korzystania z funkcji nawigacyjnych
urządzenia nüvi. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin
.com/numaps.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat
urządzenia nüvi, dotknij kolejno Narzędzia >
Pomoc. Pobierz najnowszą wersję podręcznika
użytkownika dostępną pod adresem www
.garmin.com. Aby uzyskać więcej informacji na
temat akcesoriów, odwiedź stronę
http://buy.garmin.com lub skontaktuj
się z dealerem firmy Garmin.
Garmin®, logo Garmin oraz nüvi® są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach. Garmin Lock™ oraz nüMaps
Guarantee™ są znakami towarowymi firmy Garmin
Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych
znaków towarowych bez wyraźnej zgody firmy
Garmin jest zabronione. Znak i logo Bluetooth®
stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc.,
a używanie ich przez firmę Garmin podlega
warunkom licencji. microSD™ jest znakiem
towarowym firmy SanDisk lub jej oddziałów.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
190-01073-60, wer. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising