Garmin | nuvi 2250T, GPS, NA Clam | User guide | Garmin nuvi 2250T, GPS, NA Clam Podręcznik użytkownika

Garmin nuvi 2250T, GPS, NA Clam Podręcznik użytkownika
nüvi seria 2200/2300/2400
®
Podręcznik użytkownika
Do użytku z następującymi modelami nüvi:
2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340,
2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460
© 2010–2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika
nie można powielać, kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać ani przechowywać na jakimkolwiek nośniku pamięci,
w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej wyraźnej pisemnej zgody firmy Garmin. Firma Garmin niniejszym udziela zgody
na pobranie jednej kopii tego podręcznika na dysk twardy bądź inny elektroniczny nośnik pamięci w celu jego przeglądania oraz
na wydrukowanie jednej kopii tego podręcznika lub jego korekty, pod warunkiem, iż elektroniczna bądź wydrukowana kopia tego
podręcznika będzie zawierała pełen tekst niniejszej informacji o prawach autorskich. Rozpowszechnianie tego podręcznika lub jego
korekty w celach handlowych bez zezwolenia jest surowo wzbronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub
organizacji. Ze strony internetowej firmy Garmin (www.garmin.com) można pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające,
dotyczące użytkowania i funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.
Garmin®, logo Garmin, nüvi® oraz MapSource® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Lock™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps
Lifetime™, nüRoute™ oraz trafficTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji.
Windows® oraz Windows NT® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach. Mac® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. microSD™ jest znakiem towarowym firmy
SanDisk lub jej oddziałów.
Indeks
Indeks
Polecenie głosowe.....................24
Modele nüvi seria
2200/2300/2400.............................1
Strony mapy................................27
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem...............................2
Podłączanie urządzenia do gniazda
zapalniczki w pojeździe......................2
Montowanie urządzenia........................4
Informacje o sekcji Mój Pulpit................4
Ogólne informacje o urządzeniu............5
Menu główne.................................9
Korzystanie z menu głównego..............9
Informacje o dostosowy-waniu
menu głównego..................................9
Wybór menu głównego........................11
Wyszukiwanie pozycji................12
Informacje o punktach szczególnych..12
Ustawianie pozycji domowej...............15
Wyszukiwanie pozycji..........................16
Korzystanie z mapy pozycji.................19
Ulubione..............................................21
Planowanie podróży............................22
Edytowanie planu podróży..................22
Informacje o poleceniach
głosowych.........................................24
Wyświetlanie mapy
podczas podróży..............................27
Rozmowy przez zestaw
głośnomówiący...........................32
Parowanie urządzeń............................32
Korzystanie z narzędzi...............36
Wyświetlanie informacji
o aktualnej pozycji............................36
Korzystanie z Pomocy.........................36
Informacje o ecoRoute .......................36
Korzystanie z przeglądarki zdjęć.........39
Korzystanie z funkcji
czasu na świecie .............................40
Korzystanie z kalkulatora....................40
Wykonywanie zrzutów ekranowych.....40
Korzystanie z przelicznika jednostek . 41
Utrudnienia drogowe..................42
Aktywacja subskrypcji.........................42
Odbiornik komunikatów drogowych.....43
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
i
Indeks
Odbieranie informacji
o ruchu drogowym............................43
Informacje o ruchu
drogowym na danej trasie................44
Dodawanie subskrypcji........................45
Informacje o ofertach...........................46
Zarządzanie danymi...................47
Typy plików..........................................47
Informacje o kartach pamięci..............47
Przesyłanie plików do komputera . .....47
Usuwanie plików . ...............................48
Dostosowywanie urządzenia.....49
Ustawienia systemowe........................49
Ustawienia nawigacji...........................50
Preferencje trasy.................................51
Ustawienia wyświetlania......................54
Ustawienia języka................................55
Wyświetlanie informacji
o mapie . ..........................................55
Ustawienia Bluetooth...........................55
Włączanie informacji
o utrudnieniach drogowych..............56
Przywracanie ustawień........................56
ii
Załącznik.....................................57
Przewody zasilające............................57
Informacje o sygnałach
satelitarnych GPS.............................57
Dbanie o urządzenie...........................57
Blokowanie urządzenia.......................59
Kasowanie danych użytkownika..........60
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki....60
Montaż na desce rozdzielczej.............61
Zdejmowanie urządzenia,
podstawki i uchwytu.........................61
Informacje o nüMaps Lifetime ............62
Zakup dodatkowych map....................63
Własne punkty POI..............................63
Zakup akcesoriów...............................64
Kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin..................64
Rozwiązywanie problemów ................65
Indeks..........................................67
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Modele nüvi seria 2200/2300/2400
Modele nüvi seria 2200/2300/2400
Nie każdy model obsługuje wszystkie funkcje. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com oraz na opakowaniu produktu.
Do modeli z oznaczeniami „LT”, „LM” i „LMT” w nazwie dołączona jest subskrypcja
bezterminowa. Patrz strona 42 i 62.
Model
Technologia
Bluetooth©
Asystent pasa
Widok
ruchu
skrzyżowania
Archiwalne
dane o
ruchu
Polecenie
głosowe
2200
2240/2250
✓
2300
Tylko Europa
Tylko Europa
✓
✓
✓
✓
✓
✓
2360
✓
✓
✓
✓
✓
2370
✓
✓
2310
2340/2350
2440/2450
2460
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
✓
1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
Podłączanie urządzenia do
gniazda zapalniczki
w pojeździe
‹ OSTRZEŻENIE
ależy zapoznać się z zamieszczonym
N
w opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
‹ OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię
litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka
uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich
temperatur, należy urządzenie zabierać ze
sobą przy wysiadaniu z samochodu albo
przechowywać w miejscu nienarażonym
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
1. Podłącz urządzenie do gniazda
zapalniczki w pojeździe (strona 2).
2. Zamontuj urządzenie (strona 4).
3. Zarejestruj urządzenie (strona 5).
4. Sprawdź dostępność aktualizacji.
• Aktualizacje oprogramowania
(strona 5).
• Darmowa aktualizacja map
(strona 5).
2
Aby korzystać z zasilania bateryjnego,
urządzenie należy najpierw naładować.
1. Umieść dolną część urządzenia w
uchwycie.
2. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby
zatrzasnęło się na swoim miejscu.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
5. Jeśli korzystasz z odbiornika
komunikatów drogowych w Europie,
podłącz do niego zewnętrzną antenę
i przymocuj ją do przedniej szyby za
pomocą przyssawek
Po podłączeniu urządzenia do gniazda
zapalniczki w pojeździe, urządzenie wykona
poniższe operacje.
3. Podłącz przewód zasilający z gniazda
zapalniczki ➊ do złącza USB ➋
uchwytu lub urządzenia.
•
•
•
•
➋
➊
Urządzenie włączy się.
Urządzenie odbierze sygnały z satelitów.
Jeśli co najmniej jeden słupek
zmieni kolor na zielony, oznacza to, że
urządzenie odebrało sygnał z satelitów.
UWAGA: Urządzenie może wymagać
czystego widoku nieba w celu odebrania
sygnałów z satelitów.
Urządzenie ładuje się podczas jazdy.
na pasku stanu wskazuje stan
naładowania wewnętrznej baterii.
4. Podłącz drugi koniec przewodu
zasilającego do gniazda zapalniczki
w samochodzie.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
3
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Montowanie urządzenia
Uwaga
Przed zamontowaniem urządzenia w
samochodzie zapoznaj się z przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym informacje prawne
dotyczące montażu na szybie przedniej.
1. Zdejmij z przyssawki przezroczysty
element plastikowy.
2. Wyczyść i osusz szybę przednią
samochodu oraz przyssawkę
niestrzępiącą się ściereczką.
3. Umieść przyssawkę na przedniej szybie.
4. Przesuń dźwignię do tyłu, w kierunku
szyby.
5. Zatrzaśnij uchwyt ➊ na ramieniu
przyssawki ➋.
4
➊
➋
Informacje o sekcji Mój
Pulpit
Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania
urządzenia, sprawdzenia dostępności
aktualizacji oprogramowania i map,
uzyskania dostępu do podręczników
użytkownika, uzyskania pomocy technicznej
i wielu innych rzeczy.
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit
1. Podłącz kabel USB do złącza USB w
urządzeniu.
2. Podłącz kabel USB do portu USB w
komputerze.
3. Przejdź do strony www.garmin.com
/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Rejestrowanie urządzenia
1. W sekcji Mój Pulpit kliknij Zarejestruj
teraz.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Ogólne informacje
o urządzeniu
Każdy model wyposażony jest w klawisz
zasilania ➊ oraz gniazdo kart microSD™ ➋.
nüvi 2200
Aktualizowanie oprogramowania
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 4).
2. W sekcji Aktualizacje oprogramowania
kliknij Aktualizuj teraz.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
nüMaps Guarantee™
Po zarejestrowaniu się na stronie
http://my.garmin.com w ciągu 60 dni od
rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji
satelitarnej rządzenie jest uprawnione do
bezpłatnej aktualizacji. Odwiedź stronę
www.garmin.com/numaps.
➊
➋
nüvi 2300/2400
Aktualizowanie map
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 5).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 5).
3. W sekcji Aktualizacje map kliknij
Aktualizuj teraz.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
➊
➋
5
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Złącza USB w urządzeniach
Użyj złącza USB w celu podłączenia
urządzenia do zasilania z gniazda
zapalniczki w samochodzie lub do
komputera.
Wyłączanie urządzenia
1. Przytrzymaj klawisz zasilania przez
cztery sekundy.
2. Dotknij Wył.
W urządzeniach nüvi serii 2200, 2300 oraz
2400 złącze USB znajduje się w różnych
miejscach.
Złącze
mini-USB
2200 Panel tylny
urządzenia
2300 Tył uchwytu
2400 Bok uchwytu
6
Złącze
micro-USB
Brak
Spód urządzenia
Spód urządzenia
Blokowanie ekranu
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w
urządzeniu nüvi 2360. Ekran można
zablokować, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu funkcji przez jego dotknięcie.
1. Naciśnij i szybko zwolnij klawisz
zasilania.
2. Dotknij Zablokuj.
Regulowanie głośności
1. Dotknij Głośność.
2. Wybierz dowolną opcję:
• Wyreguluj głośność, przesuwając
suwak w lewo lub prawo.
• Dotknij kolejno Głośność > , aby
wyciszyć wszystkie dźwięki.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Regulowanie jasności ekranu
1. Dotknij kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2. Dotknij i przesuwaj pasek przewijania,
aby dostosować jasność ekranu.
Korzystanie z przycisków
znajdujących się na ekranie
• Naciśnij i przytrzymaj , aby szybko
powrócić do menu głównego.
• Dotknij i , aby wyświetlić więcej
informacji.
• Dotknij i przytrzymaj i , aby
możliwe było szybsze przewijanie.
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Zapoznaj się z częścią „Ustawienia
systemowe”, aby zmienić układ klawiatury
(strona 49).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dotknij znaku na klawiaturze, aby
wprowadzić literę lub cyfrę.
Dotknij
, aby wprowadzić spację.
Dotknij
, aby zmienić wielkość
znaków.
Dotknij przestrzeń pomiędzy dwoma
znakami, aby wybrać literę.
Dotknij , aby usunąć znak.
Dotknij i przytrzymaj , aby usunąć
cały wpis.
Dotknij
, aby wybrać tryb języka
klawiatury.
Dotknij
, aby wprowadzić znaki
specjalne, takie jak znaki przestankowe.
Dotknij , aby włączyć lub wyłączyć
pisownię wielkimi literami.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
7
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Orientacja ekranu
UWAGA: Widok pionowy (portret) jest
dostępny w urządzeniu nüvi 2360.
Obróć urządzenie, aby wybrać widok
poziomy (krajobraz) lub pionowy
(portret).
8
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Menu główne
Korzystanie z menu
głównego
•
➊
•
➋
•
•
•
•
•
•
•
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
Dotknij ➊, aby zmienić środek
transportu.
Wyznaczana trasa jest obliczana
na innych zasadach, zależnie od
wybranego środka transportu.
Dotknij ➋, aby znaleźć cel podróży.
Dotknij ➌, aby wyświetlić mapę.
Dotknij ➍, aby zatrzymać trasę.
Dotknij ➎, aby wyznaczyć objazd
dla trasy.
Dotknij ➏, aby wykonać połączenie,
gdy urządzenie jest podłączone do
zgodnego telefonu komórkowego.
Więcej informacji można uzyskać
na stronie www.garmin.com
/bluetooth.
Dotknij ➐, aby wyregulować
głośność.
Dotknij ➑, aby otworzyć menu
narzędzi i ustawień.
Informacje o dostosowywaniu menu głównego
W przypadku modeli 2400 możliwe jest
utworzenie własnego menu głównego
poprzez dodanie ikon z innych ekranów
dostępnych w urządzeniu, takich jak
kategorie pozycji lub często używane
narzędzia. Można także edytować rozmiar
i pozycję ikon menu głównego.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
9
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Można przełączać się między domyślnym
a własnym menu głównym.
Dodawanie ikony do dostosowanego menu głównego
Menu główne może zawierać do 15 ikon.
1. Dotknij kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Dostosuj menu główne.
Ikona zostanie dodana do
dostosowanego menu głównego.
PORADA: Wybierz , aby wyświetlić
dodatkowe ikony w danej kategorii.
4. Dotknij Zapisz.
Edytowanie ikon w menu głównym
Przed rozpoczęciem edycji ikon należy
utworzyć dostosowane menu główne
(strona 10).
1. Dotknij kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Dostosuj menu główne.
2. Wybierz ikonę na stronie.
UWAGA: Ikony Dokąd?, Pokaż mapę
oraz Narzędzia są stałymi elementami
menu głównego i nie można ich usunąć.
2. Dotknij
w polu, które chcesz
wypełnić.
3. Dotknij ikonę.
10
3. Dotknij opcji.
• Dotknij
, aby usunąć ikonę.
• Dotknij , aby powiększyć ikonę.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Ikona zwiększy rozmiar z jednej
komórki na cztery.
UWAGA: W menu głównym
zmieszczą się maksymalnie dwie
duże ikony.
• Dotknij
, aby zmniejszyć dużą
ikonę.
• Aby przesunąć ikonę, przeciągnij ją
na ekranie.
4. Dotknij kolejno
> Zapisz.
Wybór menu głównego
Można przełączać się między domyślnym a
własnym menu głównym. Podczas używania
domyślnego menu głównego elementy
dostosowane są zapisywane.
1. Dotknij kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Dostosuj menu główne.
2. Wybierz Użyj domyślnego lub Użyj
dostosowanego.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
11
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie pozycji
Urządzenie umożliwia wyszukiwanie
pozycji na wiele sposobów.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Według kategorii (strona 12)
Blisko innej pozycji (strona 14)
Poprzez literowanie nazwy (strona 16)
Według adresu (strona 16)
Przy użyciu mapy (strona 17)
Przy użyciu ostatnio znalezionych
pozycji (strona 17)
Przy użyciu współrzędnych (strona 18)
Przy użyciu zdjęć (strona 18)
Przy użyciu Ulubionych (strona 21)
Informacje o punktach
szczególnych
Szczegółowe mapy załadowane do
urządzenia zawierają miliony punktów
szczególnych, takich jak restauracje,
hotele czy autousługi. Za pomocą funkcji
wyszukiwania punktów szczególnych łatwo
znajdziesz okoliczne firmy i atrakcje.
Wyszukiwanie punktów
szczególnych wg kategorii
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Pkty szczególne.
2. Wybierz kategorię.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz cel.
5. Dotknij Jedź!.
6. W razie potrzeby wybierz opcję:
• Dotknij Jedź.
• Dotknij Pieszo.
• Dotknij Transport publiczny,
aby obliczyć trasę, którą będziesz
podróżować z wykorzystaniem
środków transportu publicznego
oraz pieszo.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Wyszukiwanie pozycji
UWAGA: Aby podróżować
z wykorzystaniem transportu
publicznego, w urządzeniu muszą
być załadowane mapy cityXplorer™
(strona 31).
7. W razie potrzeby wybierz trasę
(strona 20).
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz
szukać w ramach kategorii.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Pkty szczególne.
2. Wybierz kategorię.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Dotknij .
5. Podaj całą nazwę lub jej część.
6. Dotknij Gotowe.
Dodawanie postoju podczas
podróży wyznaczoną trasą
Dodanie postoju jest możliwe podczas
podróży wyznaczoną trasą w trybie
samochodu.
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
wybierz , aby powrócić do menu
głównego.
2. Dotknij Dokąd?.
3. Wyszukaj pozycję (strona 12).
4. Dotknij Jedź!.
5. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij Dodaj do bieżącej trasy.
• Dotknij Rozpocznij nową trasę.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
13
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie w pobliżu innej
lokalizacji
UWAGA: Urządzenie automatycznie
wyszukuje miejsca w pobliżu aktualnej
pozycji.
Korzystanie z objazdu
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można
stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód,
takich jak prace drogowe.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? >
> Blisko.
2. Dotknij opcji.
3. Dotknij Zapisz.
4. W razie potrzeby wpisz informacje do
wyszukania.
5. Dotknij celu.
UWAGA: Jeśli trasa, którą aktualnie
podróżujesz, jest jedyną rozsądną
możliwością, urządzenie może nie
zaproponować objazdu.
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
dotknij , aby powrócić do menu
głównego.
2. Dotknij Objazd lub Przelicz.
Wyszukiwanie parkingów
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Parking > Znajdź parking.
2. Dotknij pozycji, w której znajduje się
parking.
3. Dotknij Jedź!.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Parking > Ostatnie miejsce.
14
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Wyszukiwanie pozycji
Zapisywanie miejsca parkowania
1. Dotknij kolejno Dokąd? > Parking.
2. Dotknij Parking lub Ostatnie miejsce.
3. Dotknij kolejno
> Zapisz.
4. W razie potrzeby wpisz nazwę.
Zatrzymywanie trasy
Podczas podróży wyznaczoną trasą,
dotknij kolejno > Stop.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie
nawigacji, skorzystaj z trybu nawigacji
po bezdrożu.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja.
2. Dotknij kolejno Samochód > nüRoute
> Tryb obliczania > Bezdroże >
Zapisz.
Trasa zostanie obliczona jako linia
prosta prowadząca do pozycji.
Ustawianie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca
najczęściej, można ustawić jako pozycję
domową.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Jedź do domu.
2. Wybierz Podaj mój adres, Użyj
aktualnej pozycji lub Ostatnio
znalezione.
Jazda do domu
Przed rozpoczęciem nawigacji do domu
trzeba ustawić pozycję domową.
W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Jedź do domu.
Resetowanie pozycji domowej
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? >
> Ustal pozycję
domową.
2. Wybierz dowolną opcję.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
15
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: W zależności od wersji
wbudowanych w urządzenie danych mapy,
nazwy przycisków i kolejność czynności
mogą różnić się od tych zamieszczonych
poniżej.
Edytowanie informacji dotyczących
pozycji domowej
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ulubione > Dom.
2. Dotknij kolejno
> Edytuj.
3. Wprowadź zmiany.
4. Dotknij Gotowe.
Wyszukiwanie pozycji
Pozycje można wyszukiwać za pomocą
klawiatury ekranowej, podając adres lub
współrzędne, przeglądając mapę, a także na
inne sposoby.
Znajdowanie pozycji poprzez
literowanie nazwy
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Pkty szczególne > Literuj
nazwę.
2. Podaj całą lub część nazwy i dotknij
Gotowe.
3. Wybierz miejsce docelowe i dotknij
Jedź!.
16
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Adres.
2. W razie potrzeby zmień województwo,
kraj lub region.
3. Dotknij Literuj miasto.
4. Podaj miasto lub kod pocztowy.
PORADA: Jeśli nie masz pewności co
do miasta/kodu pocztowego, wybierz
Szukaj wszystko.
5. Dotknij Gotowe.
6. W razie potrzeby wybierz miasto lub
kod pocztowy.
UWAGA: Nie wszystkie mapy
umożliwiają wyszukiwanie kodów
pocztowych.
7. Podaj numer domu.
8. Dotknij Gotowe.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Wyszukiwanie pozycji
9.
10.
11.
12.
Podaj nazwę ulicy.
Dotknij Gotowe.
W razie potrzeby wybierz ulicę.
W razie potrzeby wybierz adres.
Przeglądanie mapy
• Dotknij kolejno Dokąd? > Znajdź na
mapie.
• Więcej informacji na temat korzystania
z przycisków mapy można znaleźć w
punkcie „Korzystanie z mapy pozycji”
(strona 19).
Wyświetlanie listy ostatnio
znalezionych pozycji
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich
50 znalezionych pozycji.
W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ostatnio znalezione.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych
pozycji
W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ostatnio znalezione >
Wyczyść > Tak.
>
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Znajdź na mapie.
2. Wybierz pozycję.
Zostanie wyświetlone pole z
informacjami o pozycji.
3. Dotknij pola z informacjami.
4. Dotknij Jedź!.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
17
Wyszukiwanie pozycji
Wprowadzanie współrzędnych
Jeśli znasz współrzędne geograficzne celu
podróży, możesz za pomocą urządzenia
nawigować do tego celu, podając z
szerokość i długość geograficzną. Może
to być szczególnie przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Współrzędne.
2. Wybierz pole, aby wprowadzić dane
dotyczące szerokości i długości
geograficznej.
3. Dotknij Pokaż na mapie.
4. Dotknij Jedź!.
Zmiana formatu współrzędnych mapy
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Współrzędne > Format.
2. Wybierz format.
18
Korzystanie z nawigacji do zdjęć
Do urządzenia lub na kartę pamięci można
przesyłać zdjęcia, które zawierają informacje
o pozycji, a następnie tworzyć do nich trasy.
1. Podłącz urządzenie do komputera
(strona 47).
2. Odwiedź stronę
http://connect.garmin.com/photos.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami
podanymi na stronie internetowej, aby
wybrać i załadować zdjęcia.
4. Odłącz urządzenie od komputera.
5. Włącz urządzenie.
6. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ulubione > Zdjęcia.
Zostanie wyświetlona lista zdjęć z
informacjami o pozycji.
7. Wybierz zdjęcie.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Wyszukiwanie pozycji
Korzystanie z mapy pozycji
Mapa pozycji otwiera się po wybraniu
pozycji w menu Dokąd? .
➊
➋
➍
•
•
•
•
➎
•
•
Dotknij ➍, aby powrócić do poprzedniej
strony.
Dotknij ➎ i przeciągnij, aby zobaczyć
inny obszar mapy.
Dotknij ➏, aby utworzyć szczegółową
trasę do danego miejsca.
➌
•
➏
Wyświetlanie trasy na mapie
1. Na mapie pozycji dotknij dymek
informacyjny.
2. Dotknij pola z informacjami o trasie.
Dotknij ➊, aby zapisać pozycję w
Ulubionych.
W niektórych modelach należy dotknąć
➊, aby wybrać numer telefonu do danej
pozycji, gdy urządzenie jest podłączone
do telefonu.
Dotknij dymku informacyjnego ➋ , aby
wyświetlić więcej informacji o danej
pozycji.
Dotknij ➌, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
Usuwanie nieprawidłowego punktu
szczególnego z mapy
Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje
się nieaktualny lub nieprawidłowy punkt
szczególny, można pomijać tę pozycję w
kolejnych wyszukiwaniach.
1. Na mapie pozycji dotknij dymek
informacyjny.
2. Dotknij kolejno
> Zgłoś błąd > Tak.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
19
Wyszukiwanie pozycji
Ocenianie punktu szczególnego
Gdy opcja jest dostępna, można wyświetlać
i zmieniać oceny wystawione punktowi
szczególnemu.
1. Na mapie pozycji dotknij dymek
informacyjny.
Gdy opcja jest dostępna, ocena jest
wyświetlana pod adresem pozycji.
2. Dotknij gwiazdek, aby ocenić punkt
szczególny.
Ocena zostanie zaktualizowana w
urządzeniu.
Edytowanie numeru telefonu
1. Na mapie pozycji dotknij dymek
informacyjny.
2. Dotknij kolejno
> Edytuj numer
telefonu.
3. Wpisz prawidłowy numer telefonu i
dotknij Gotowe.
20
Podgląd kilku tras jednocześnie
UWAGA: Aby włączyć funkcję podglądu
kilku tras jednocześnie, patrz (strona 52).
1. Na mapie pozycji dotknij Jedź! i w razie
potrzeby Jedź (strona 12).
Na wyświetlonej mapie zostaną
podświetlone trasy z krótszym czasem
przejazdu, najkrótszym dystansem i
mniejszym zużyciem paliwa.
2. Skorzystaj z przycisków na ekranie, aby
wybrać trasę (strona 7).
3. Dotknij Jedź!.
Ustawianie symulowanej pozycji
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > System >
Symulacja GPS > Wł.
2. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Znajdź na mapie.
3. Wybierz obszar na mapie.
Zostanie wyświetlone pole z
informacjami o pozycji.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Wyszukiwanie pozycji
4. Dotknij kolejno
> Ustal pozycję.
Ulubione
Można zapisać pozycje w Ulubionych, aby
można je było szybko odnaleźć i wyznaczyć
do nich trasy. Pozycja domowa jest również
zapisana w Ulubionych.
Zapisywanie pozycji w Ulubionych
1. Dotknij ikony pojazdu na mapie.
2. Dotknij Zapisz.
3. Podaj nazwę.
4. Dotknij Gotowe.
Pozycja zostanie zapisana w Ulubionych.
Zapisywanie pozycji w Ulubionych
1. Wyszukaj pozycję (strona 12).
2. Na mapie pozycji dotknij kolejno
>
Zapisz > OK.
Wyszukiwanie ulubionych
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ulubione.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz zapisaną pozycję.
Edytowanie ulubionych
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ulubione.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz ulubiony element.
4. Dotknij kolejno
> Edytuj.
5. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij Nazwa.
• Dotknij Numer telefonu.
• Dotknij Kategorie, aby wpisać
nazwę kategorii elementu
Ulubionych.
• Dotknij Zmień zdjęcie, aby
zapisać zdjęcie wraz z elementem
Ulubionych (strona 39).
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
21
Wyszukiwanie pozycji
Dotknij Zmień symbol, aby zmienić
symbol używany do oznaczenia
elementu Ulubionych na mapie.
6. Edytuj informacje.
7. Dotknij Gotowe.
•
Usuwanie Ulubionych
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ulubione.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz ulubiony element.
4. Dotknij kolejno
> Usuń > Tak.
5.
6.
7.
8.
9.
Dotknij Wybierz.
Dotknij , aby dodać kolejne pozycje.
Dotknij Dalej.
Podaj nazwę.
Dotknij Gotowe.
Edytowanie planu podróży
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Planow. podróży.
2. Dotknij zapisanej podróży.
3. Dotknij opcji.
Planowanie podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży
można utworzyć i zapisać trasę z wieloma
celami podróży.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Planow. podróży.
2. Dotknij .
3. Dotknij Wybierz pozycję startową.
4. Wyszukaj pozycję (strona 12).
22
➋
➊
•
Dotknij ➊, aby zmienić czas
wyjazdu, trwania lub przybycia.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Wyszukiwanie pozycji
•
•
Dotknij ➋, aby zmienić środek
transportu lub preferencje trasy dla
wybranej części podróży.
Dotknij Mapa, aby wyświetlić
podróż na mapie.
•
•
•
Podróż wg zapisanego planu
podróży
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Planow. podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Dotknij Jedź!.
4. W razie wyświetlenia monitu wybierz
trasę (strona 20).
Dotknij Edytuj cele, aby dodać lub
usunąć pozycje bądź zmienić ich
kolejność.
Dotknij Usuń podróż.
Dotknij Optymalizuj kolejność,
aby zaplanować postoje podczas
podróży w najkorzystniejszej
kolejności.
Edytowanie zapisanej podróży
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Planow. podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Dotknij .
4. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij Zmień nazwę podróży.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
23
Polecenie głosowe
Polecenie głosowe
Informacje o poleceniach
głosowych
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie
jest dostępna dla wszystkich języków
i regionów.
Funkcja poleceń głosowych jest dostępna
w urządzeniach nüvi 2360, 2370 oraz 2460.
Funkcja poleceń głosowych pozwala
korzystać z urządzenia poprzez wymawianie
słów widocznych na ekranie lub
wymawianie określonych poleceń. Menu
funkcji poleceń głosowych zawiera listę
dostępnych komend.
24
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem
lub frazą, której wymówienie powoduje
uaktywnienie funkcji poleceń głosowych.
Domyślną frazą aktywacji jest Polecenia
głosowe.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Polecenia głosowe >
Dostosuj frazę.
2. Podaj nową frazę aktywacji.
3. Dotknij Gotowe.
Włączenie funkcji poleceń
głosowych
Wymów frazę aktywacji.
Zostanie wyświetlone menu funkcji
poleceń głosowych.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Polecenie głosowe
Korzystanie z funkcji poleceń
głosowych — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku
urządzenia.
• Formułuj polecenia tak, jak są one
wyświetlane na ekranie.
• Reaguj na komunikaty głosowe z
urządzenia stosownie do sytuacji.
• Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby
ograniczyć liczbę przypadkowych
uruchomień funkcji poleceń głosowych.
• Wymów Zakończ, aby wyjść z menu
funkcji poleceń głosowych.
• Urządzenie emituje dwa dźwięki przy
włączaniu i wyłączaniu trybu poleceń
głosowych.
• Jeśli urządzenie nie jest gotowe do
przyjęcia polecenia, w prawym górnym
rogu ekranu wyświetlana jest ikona
.
•
Po wyświetleniu się ikony
wydać polecenie.
można
Nawigacja do znanych pozycji przy
użyciu poleceń głosowych
Można wymawiać nazwy popularnych i
znanych pozycji.
1. Wymów frazę aktywacji.
2. Wymów Znajdź wg nazwy.
3. Posłuchaj komunikatu głosowego
i wymów nazwę pozycji.
Zostanie wyświetlona lista pozycji.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
25
Polecenie głosowe
4. Wymów numer linii.
5. Wymów dowolną opcję:
• Wymów Nawiguj, aby nawigować
do danej pozycji.
• Wymów Połącz, aby wybrać numer
telefonu do danej pozycji przy
użyciu podłączonego, zgodnego
telefonu komórkowego.
Wyszukiwanie adresu
1. Wymów Polecenie głosowe.
2. Wymów Znajdź adres.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Polecenia głosowe > .
2. Dotknij kolejno Wycisz instrukcje >
Włączone.
Wyłączanie funkcji poleceń
głosowych
Wyłączenie funkcji poleceń głosowych
uchroni przed przypadkowym włączaniem
trybu poleceń głosowych w trakcie
rozmowy.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Polecenia głosowe > .
2. Dotknij kolejno Polecenia głosowe >
Wyłączone.
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń
głosowych można wyłączyć bez
konieczności wyciszania wszystkich
dźwięków w urządzeniu.
26
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Strony mapy
Strony mapy
Wyświetlanie mapy podczas
podróży
uwaga
Ikony ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują
z kierowcy obowiązku przestrzegania
wszelkich ograniczeń podawanych
na znakach drogowych i stosowania
zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. Firma Garmin nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne
mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.
Trasa jest oznaczona karmazynową linią.
Flaga w szachownicę wskazuje cel.
Podczas podróży urządzenie kieruje
użytkownika do celu za pomocą
komunikatów głosowych, strzałek na mapie
i wskazówek kierunkowych wyświetlanych
przy górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik
zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy,
urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje
nowe wskazówki.
Podczas jazdy po głównych drogach może
zostać wyświetlona ikona wskazująca
ograniczenie prędkości obowiązujące na
danej drodze.
Zmiana pola danych mapy
1. Dotknij pola danych znajdującego się
w lewym dolnym rogu mapy.
2. Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3. Dotknij Zapisz.
Zmiana ograniczenia prędkości
1. Dotknij na mapie ikony ograniczenia
prędkości.
2. Aby zmienić ograniczenie prędkości,
dotknij
i
.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
27
Strony mapy
Korzystanie z funkcji myTrends
Funkcja myTrends™ przewiduje cel podróży
użytkownika i, gdy podróżuje on do często
odwiedzanego miejsca, wyświetla jego
nazwę oraz przewidywany czas podróży
w pasku nawigacyjnym na mapie.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja.
2. Dotknij kolejno Samochód > nüRoute
> myTrends > Włączone.
3. Zapisz w Ulubionych często odwiedzane
miejsce, takie jak dom lub praca
(strona 21).
4. Odwiedź kilka razy miejsce zapisane w
Ulubionych z włączonym urządzeniem.
5. Gdy na pasku nawigacyjnym są
dostępne informacje myTrends, można
go dotknąć, aby wyświetlić informacje
o trasie.
28
Wyświetlanie informacji o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla
bieżącą prędkość i umożliwia dostęp do
statystyk podróży.
PORADA: Jeśli w podróży występują
częste przerwy, należy pozostawiać
włączone zasilanie urządzenia, tak aby
urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas
spędzony w podróży.
Na mapie dotknij pola Prędkość.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Strony mapy
Resetowanie informacji o podróży
1. Na mapie dotknij kolejno pola
Prędkość > .
2. Wybierz dowolną opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą
dotknij Zeruj wszystko, aby
wyzerować dane we wszystkich
polach na stronie, z wyjątkiem
prędkościomierza.
• Dotknij Zeruj dane podróży, aby
wyzerować informacje wyświetlane
w komputerze podróży.
• Dotknij Zeruj maks. prędkość, aby
wyzerować prędkość maksymalną.
• Dotknij Zeruj podróż B, aby
wyzerować licznik.
Wyświetlanie listy zwrotów
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można
wyświetlić listę wszystkich zwrotów na
trasie oraz odległości pomiędzy kolejnymi
zwrotami.
1. Dotknij paska tekstowego u góry mapy.
2. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij zwrotu na stronie Lista
zwrotów, aby wyświetlić następny
zwrot.
• W urządzeniach nüvi 2400, do
których podłączony jest odbiornik
komunikatów drogowych, aby
uzyskać informacje dotyczące
opóźnień przez utrudnienia w ruchu,
należy dotknąć kolorową kropkę
(strona 42).
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
29
Strony mapy
•
Dotknij kolejno
> Pokaż mapę,
aby wyświetlić całą trasę na mapie.
Wyświetlanie następnego zwrotu
Wyświetlenie następnego zwrotu jest
możliwe jedynie podczas podróży
wyznaczoną trasą.
Informacje o zbliżających się
skrzyżowaniach
W niektórych modelach podczas podróży
wyznaczoną trasą, w miarę zbliżania się
do skrzyżowania może zostać wyświetlony
jego widok.
Następny zwrot pokazuje zakręt na mapie,
a także dystans i czas pozostały do danego
zakrętu.
Dotknij
30
na mapie.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Strony mapy
Korzystanie z mapy do nawigacji
pieszej
W trybie pieszego trasa jest wyświetlana na
mapie dwuwymiarowej (2D).
➊
➌
•
•
•
•
➋
➊
➍
Dotknij ➊, aby przełączyć na inny
odcinek trasy.
Dotknij ➋, aby wyświetlić plan
podróży.
Dotknij ➌, aby wyśrodkować mapę na
bieżącej pozycji.
Dotknij ➍, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
Opcje transportu publicznego
Jeśli w urządzeniu są zainstalowane mapy
cityXplorer, urządzenie oblicza trasę
przy uwzględnieniu środków transportu
publicznego, takich jak autobusy czy metro,
oraz dystansu do pokonania pieszo.
Mapy cityXplorer nie są domyślnie dostępne
w urządzeniu. Mapy cityXplorer można
kupić na stronie http://my.garmin.com.
Żółte ikony wskazują metody nawigacji
wykorzystywane na poszczególnych
odcinkach trasy. Przykładowo, gdy
zobaczysz ikonę , w tym miejscu trasy
wsiądź do autobusu.
Czarne punkty na mapie oznaczają
przystanki transportu publicznego na trasie
podróży.
UWAGA: Podążając trasą pieszą, można
ograniczyć dystans do pokonania pieszo
(strona 51).
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
31
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
Rozmowy przez zestaw
głośnomówiący
Technologia Bluetooth® jest dostępna w
niektórych modelach nüvi. Tworzy ona
bezprzewodowe połączenie pomiędzy
dwoma urządzeniami, takimi jak telefon
komórkowy i system nawigacji. Aby ustalić,
czy telefon komórkowy z technologią
Bluetooth jest zgodny z urządzeniem,
odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.
Parowanie urządzeń
Przed pierwszym połączeniem dwóch
urządzeń należy je najpierw sparować
poprzez utworzenie połączenia między nimi
przy użyciu kodu PIN lub hasła.
Telefon i urządzenie muszą być włączone i
znajdować się w odległości nie większej niż
33 stopy (10 m) od siebie.
32
Parowanie przy użyciu ustawień
telefonu
Parowanie można zainicjować za pomocą
telefonu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
telefonu.
1. W menu głównym urządzenia
nüvi dotknij kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Bluetooth > Bluetooth >
Włączone > Zapisz.
2. Włącz moduł Bluetooth w telefonie
komórkowym.
UWAGA: Ustawienia te mogą być
dostępne w menu ustawień, menu
Bluetooth, menu połączeń lub menu
zestawu głośnomówiącego.
3. Rozpocznij wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth za pomocą telefonu.
4. Wybierz urządzenie z listy.
5. W telefonie wprowadź numer PIN
połączeń Bluetooth dla urządzenia
(1234).
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
Parowanie przy użyciu ustawień
urządzenia
1. W menu głównym urządzenia dotknij
kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Bluetooth > Bluetooth > Włączone >
Zapisz.
2. Dotknij kolejno Dodaj telefon > OK.
3. Włącz moduł Bluetooth w telefonie
komórkowym.
4. Włącz tryb widoczności dla innych
urządzeń w telefonie.
UWAGA: Ustawienia te mogą być
dostępne w menu ustawień, menu
Bluetooth, menu połączeń lub menu
zestawu głośnomówiącego.
Na ekranie telefonu zostanie
wyświetlony monit o sparowanie
telefonu z systemem nawigacji.
5. Dotknij OK w urządzeniu.
6. Wybierz telefon z listy urządzeń.
7. Dotknij OK.
8. W telefonie wprowadź numer PIN
połączeń Bluetooth dla urządzenia
(1234).
Po sparowaniu urządzeń — porady
• Po wstępnym „sparowaniu”
oba urządzenia mogą łączyć się
automatycznie za każdym razem,
gdy zostaną włączone.
• Po nawiązaniu połączenia między
telefonem i urządzeniem można
wykonywać połączenia telefoniczne.
• Po włączeniu urządzenie będzie
próbowało nawiązać połączenie z
ostatnim telefonem, z którym było
połączone.
Odbieranie połączenia
• Dotknij Odbierz.
• Dotknij Ignoruj, aby zignorować
połączenie.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
33
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
Korzystanie z urządzenia podczas
połączenia telefonicznego
W trakcie trwania połączenia telefonicznego
wyświetlana jest ikona . W zależności od
wyglądu ekranu w urządzeniu ikona Trwa
rozmowa może wyglądać inaczej.
1. Dotknij .
2. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij Klawiatura, aby wyświetlić
stronę klawiatury, która umożliwia
korzystanie z automatycznych
systemów, takich jak poczta
głosowa.
• Dotknij Telefon, aby wyłączyć
urządzenie i kontynuować
połączenie lub gdy potrzebujesz
prywatności.
• Aby przełączyć się z powrotem,
dotknij Zestaw głośn.
• Dotknij Wycisz, aby wyciszyć
dźwięk w trakcie rozmowy.
• Dotknij Zakończ, aby zakończyć
połączenie.
34
Wybieranie numeru telefonu punktu
szczególnego
1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Pkty szczególne.
2. Wyszukaj punkt szczególny.
3. Dotknij Połącz.
Wybieranie numeru
1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Wybierz.
2. Podaj numer.
3. Dotknij Wybierz.
Podawanie własnego numeru
telefonu
Można podać numer telefonu, pod który
urządzenie zadzwoni w przypadku
dotknięcia Dzwoń do domu.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Dzwoń do domu.
2. Dotknij Podaj numer telefonu.
3. Podaj numer telefonu.
4. Dotknij kolejno Gotowe > Tak.
Urządzenie wybierze Twój numer
telefonu domowego.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu,
korzystając z przycisku Dzwoń do domu,
trzeba podać domowy numer telefonu.
W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Dzwoń do domu.
Nawiązywanie połączeń za pomocą
wybierania głosowego
Zanim będzie można nawiązywać
połączenia, korzystając z wybierania
głosowego, telefon może wymagać
„ćwiczeń” w rozpoznawaniu poleceń
głosowych. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
telefonu.
Łączenie z kontaktem
Urządzenie umożliwia wykonywanie
połączeń do kontaktów zapisanych w
telefonie.
1. Dotknij kolejno Telefon > Spis
telefonów.
2. Dotknij kontaktu.
Sprawdzanie tatusu telefonu
Można sprawdzić poziom naładowania
baterii i siłę sygnału w telefonie.
W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Status telefonu.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Wybieranie głosowe.
2. Wymów nazwę kontaktu.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
35
Korzystanie z narzędzi
Korzystanie z narzędzi
Wyświetlanie informacji
o aktualnej pozycji
Skorzystaj ze strony Gdzie jestem? w celu
wyświetlenia informacji o aktualnej pozycji.
Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania
służb ratowniczych o swojej pozycji.
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Gdzie jestem?.
Wyszukiwanie usług w pobliżu
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Gdzie jestem?.
2. Dotknij Szpitale, Posterunki policji
lub Paliwo, aby wyświetlić najbliższe
pozycje w wybranej kategorii.
Korzystanie z Pomocy
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania z
urządzenia.
36
Wyszukiwanie tematów pomocy
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Pomoc > .
Informacje o ecoRoute
Funkcja ecoRoute™ oblicza zużycie paliwa
przez pojazd, poziom emisji spalin oraz
koszt paliwa związany z dotarciem do
celu, a także oferuje narzędzia pozwalające
zwiększyć oszczędność paliwa.
Dane obliczane przez funkcję ecoRoute
mają charakter szacunkowy. Dane nie są
odczytywane bezpośrednio z pojazdu.
Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty
dotyczące zużycia paliwa tworzone na
podstawie marki samochodu i zwyczajów
kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia
paliwa (strona 37).
Urządzenie ecoRoute HD
Po podłączeniu urządzenia ecoRoute
HD system nawigacji może otrzymywać
informacje o pojeździe w czasie
rzeczywistym, takie jak komunikaty
o błędach, obroty silnika czy napięcie
akumulatora, istnieje również możliwość
resetowania kontrolki sprawdzenia silnika.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Korzystanie z narzędzi
Informacje na temat zgodności oraz
możliwości zakupu można znaleźć na stronie
www.garmin.com/ecoroute.
Korzystanie z ecoRoute
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute.
2. Po wyświetleniu monitu podaj dane
dotyczące paliwa i przebiegu.
Przy pierwszym użyciu funkcji
ecoRoute trzeba podać informacje
o pojeździe.
Kalibracja zużycia paliwa
Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na
otrzymywanie dokładniejszych raportów o
paliwie dla Twojego pojazdu i stylu jazdy.
Kalibracji należy dokonać po napełnieniu
baku paliwa.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute > Na stacji.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa.
3. Podaj ile paliwa pojazd zużył od
momentu ostatniego tankowania.
4. Podaj dystans pokonany od momentu
ostatniego tankowania.
5. Dotknij Dalej.
Urządzenie obliczy średnie zużycie
paliwa przez pojazd.
Informacje o ecoChallenge
Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy,
pomagając maksymalnie ograniczyć zużycie
paliwa przez pojazd. Im wyższy wynik
ecoChallenge, tym większa oszczędność
paliwa. Narzędzie ecoChallenge zbiera dane
i oblicza wynik zawsze, gdy urządzenie
znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie
samochodu.
Wyświetlanie wyników ecoChallenge
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute > ecoChallenge.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
37
Korzystanie z narzędzi
Informacje o wyniku ecoChallenge
Kolor listka na ikonie ecoChallenge zmienia
się w zależności od osiąganych wyników.
•
•
•
•
Razem — wyświetla średnią
z prędkości pojazdu, oceny za
przyspieszenie oraz oceny za
hamowanie.
Prędkość — wyświetla ocenę za
jazdę z optymalną prędkością pod
kątem zużycia paliwa (72–97 km/h lub
45–60 mil/h dla większości pojazdów).
Przyspieszenie — wyświetla ocenę
za płynne i stopniowe przyspieszanie.
Za gwałtowne przyspieszanie traci się
punkty.
Hamowanie — wyświetla ocenę za
płynne i stopniowe hamowanie. Za
gwałtowne hamowanie traci się punkty.
Usuwanie wyniku ecoChallenge z mapy
Na mapie dotknij kolejno
Ustawienia > Ukryj.
38
>
>
Zerowanie danych ecoChallenge
Na mapie dotknij kolejno
Zeruj.
>
>
Wyświetlanie informacji o zużyciu
paliwa
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute > Zużycie
paliwa.
2. Dotknij części wykresu, którą chcesz
powiększyć.
Dostosowywanie profilu pojazdu
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute > Profil
pojazdu.
2. Wybierz opcję, aby ręcznie dostosować
ustawienia paliwa:
• Typ paliwa
• Zużycie paliwa w mieście
• Zużycie paliwa na autostradzie
• Cena paliwa
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Korzystanie z narzędzi
PORADA: W celu osiągnięcia
najlepszych wyników dokonaj kalibracji
zużycia paliwa (strona 37) zamiast
dostosowywania zużycia paliwa w
mieście i na autostradzie.
Informacje dot. raportu o przebiegu
W raportach o przebiegu są uwzględniane
takie dane, jak: dystans, czas, średnia
oszczędność paliwa oraz koszt paliwa
dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.
Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej
przebytej trasy. W przypadku przerwania
trasy w urządzeniu zostanie utworzony
raport o przebiegu dotyczący przebytego
odcinka.
Wyświetlanie raportu o przebiegu
Zapisane raporty o przebiegu można
wyświetlać w urządzeniu. Raporty o
przebiegu można również przeglądać w
folderze Raporty na dysku/woluminie
urządzenia (strona 47).
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Raport o przebiegu.
2. Wybierz raport.
Resetowanie danych ecoRoute
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute.
2. Wybierz kategorię.
3. Dotknij kolejno
> Resetuj.
Korzystanie z przeglądarki
zdjęć
Można wyświetlać zdjęcia, które zostały
zapisane w urządzeniu lub na karcie
pamięci. Więcej informacji na temat
ładowania zdjęć do urządzenia można
znaleźć na strona 47.
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Przeglądarka zdjęć.
• Użyj strzałek, aby przewijać zdjęcia.
• Wybierz obrazek, aby wyświetlić
jego powiększenie.
• Dotknij , aby wyświetlić pokaz
slajdów składający się ze zdjęć.
• Aby zatrzymać pokaz slajdów,
dotknij ekranu.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
39
Korzystanie z narzędzi
Ustawianie zdjęcia jako tapety
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Dotknij kolejno
> Ustaw jako
tapetę.
4. Dostosuj tapetę za pomocą przycisków
na ekranie.
5. Dotknij Zapisz.
Wyświetlanie czasu na świecie
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Czas na świecie > .
Godziny nocne wyświetlane są w
zacieniowanym obszarze mapy.
Usuwanie zdjęć
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Dotknij kolejno
> Usuń > Tak.
Wykonywanie zrzutów
ekranowych
Korzystanie z funkcji czasu
na świecie
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Czas na świecie.
2. Wybierz nazwę miasta.
3. Wpisz nową nazwę miasta.
4. Dotknij Gotowe.
5. W razie potrzeby wybierz miasto.
40
Korzystanie z kalkulatora
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Kalkulator.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia >
Wyświetlanie > Zrzut ekranowy >
Włączone.
2. Dotknij , aby wykonać zrzut
ekranowy.
Plik bitmapy zostanie zapisany w folderze
Screenshots na dysku urządzenia
(strona 47).
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Korzystanie z narzędzi
Korzystanie z przelicznika
jednostek
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Przelicznik jednostek.
2. Zaznacz pole obok polecenia Przelicz,
wybierz jednostkę miary, a następnie
dotknij Zapisz.
Zostaną wyświetlone dwie jednostki
miary.
3. Wybierz jednostkę miary do przeliczenia
i dotknij Zapisz.
4. Wybierz drugą jednostkę miary i dotknij
Zapisz.
5. Podaj wartość.
6. Dotknij Gotowe.
Ręczne ustawianie kursów walut
Można ręcznie aktualizować kursy walut,
aby zawsze korzystać z najbardziej
aktualnych przeliczników.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Przelicznik jednostek.
2. Zaznacz pole obok polecenia Przelicz.
3. Wybierz Waluta, a następnie Zapisz.
4. Zaznacz pole u dołu ekranu, w którym
znajduje się kurs waluty.
5. Zaznacz pole obok waluty.
6. Wpisz wartość i dotknij Gotowe.
7. Dotknij Gotowe.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
41
Utrudnienia drogowe
Utrudnienia drogowe
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność
ani aktualność informacji o ruchu
drogowym.
Urządzenie może odbierać informacje o
ruchu drogowym z radiowego odbiornika
komunikatów drogowych TMC (Traffic
Message Channel) dotyczące wypadków
i robót drogowych. Do niektórych modeli
dołączany jest odbiornik komunikatów
drogowych FM TMC wbudowany w
przewód zasilający oraz bezterminowa
subskrypcja komunikatów drogowych.
Subskrypcja jest aktywowana automatycznie
i nie wymaga zakupienia dodatkowej
subskrypcji w celu jej aktywowania.
Informacje na temat odbiorników
komunikatów drogowych i obszarów
zasięgu można znaleźć na stronie
www.garmin.com/traffic.
42
Aktywacja subskrypcji
Użytkownik nie musi aktywować
subskrypcji dołączonej do radiowego
odbiornika komunikatów drogowych.
Subskrypcja jest aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera sygnały z
satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.
Subskrypcje bezterminowe
Do niektórych modeli dołączana
jest subskrypcja na funkcje aktywne
bezterminowo.
LT
LMT
Do tego modelu dołączona
jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych oraz
odbiornik komunikatów drogowych.
Do tego modelu dołączona jest
subskrypcja nüMaps Lifetime™,
bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych
(strona 62) oraz odbiornik
komunikatów drogowych.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Utrudnienia drogowe
Odbiornik komunikatów
drogowych
➊
➋
➌
➍
➊
Złącze mini-USB
➋
Złącze anteny zewnętrznej
➌
Antena wewnętrzna
➍
Diodowy wskaźnik zasilania
➎
Zasilacz samochodowy
Odbieranie informacji
o ruchu drogowym
Gdy odbiornik znajdzie się w zasięgu
komunikatów drogowych, na ekranie
urządzenia zostaną wyświetlone informacje
o ruchu drogowym.
➎
Odbiornik komunikatów drogowych i
urządzenie muszą znajdować się w zasięgu
stacji FM nadającej informacje o ruchu
drogowym.
1. Podłącz odbiornik komunikatów
drogowych do zewnętrznego źródła
zasilania.
2. Podłącz odbiornik komunikatów
drogowych do urządzenia.
UWAGA: Przednie szyby z wbudowanym
podgrzewaniem mogą negatywnie wpłynąć
na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
43
Utrudnienia drogowe
Informacje o ikonie utrudnień
drogowych
Podczas odbierania informacji dotyczących
utrudnień w ruchu, na mapie jest
wyświetlana ikona utrudnień drogowych.
Zmiana koloru ikony ruchu drogowego
wskazuje natężenie ruchu.
Kolor
Ważność
Znaczenie
Zielony
Niska
Ruch jest płynny.
Żółty
Średnia
Ruch się odbywa,
ale są opóźnienia.
Ruch jest
utrudniony.
Czerwony Wysoka
Szary
44
Ruch się nie
odbywa lub
jest bardzo
powolny. Mają
miejsce znaczne
opóźnienia.
Brak danych Informacje o
utrudnieniach
drogowych nie są
dostępne.
Informacje o ruchu
drogowym na danej trasie
Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący
ruch i automatycznie optymalizuje trasę pod
kątem najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli
podczas nawigacji dojdzie do znacznych
opóźnień związanych z korkami, urządzenie
automatycznie ponownie przeliczy trasę.
Mimo to trasa może przebiegać przez
obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją
alternatywne drogi.
Ręczne unikanie utrudnień na
trasie
1. Dotknij
na mapie.
2. Dotknij Utrudnienia na trasie.
3. W razie potrzeby użyj strzałek, aby
wyświetlić inne opóźnienia przez korki
na trasie.
4. Dotknij kolejno
> Unikaj.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Utrudnienia drogowe
Wyświetlanie mapy ruchu
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch
drogowy oznaczony kolorami oraz
opóźnienia na pobliskich drogach.
Dodawanie subskrypcji
1. Dotknij
na mapie.
2. Dotknij Mapa ruchu, aby zobaczyć na
mapie wypadki drogowe.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia
drogowe.
2. Wybierz dowolną opcję:
• W przypadku urządzenia spoza
Ameryki Północnej dotknij kolejno
Subskrypcje > .
• W przypadku urządzenia z Ameryki
Północnej dotknij .
3. Zapisz identyfikator odbiornika
komunikatów drogowych.
4. Odwiedź stronę www.garmin.com
/fmtraffic, aby zakupić subskrypcję
komunikatów drogowych, gdzie
otrzymasz kod składający się z 25
znaków.
5. Dotknij Dalej w urządzeniu.
6. Podaj kod.
7. Dotknij Gotowe.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych
nie można użyć ponownie. Trzeba uzyskać
Wyszukiwanie opóźnień przez korki
1. Na stronie mapy dotknij .
2. Dotknij Wyszukaj utrudnienia, aby
wyświetlić listę dróg z opóźnieniami
przez korki.
3. Wybierz element na liście, aby
wyświetlić opóźnienia na drodze.
4. Jeśli występuje więcej niż jedno
opóźnienie, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe opóźnienia.
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji
komunikatów drogowych dla innych
regionów lub krajów.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
45
Utrudnienia drogowe
nowy kod przy każdym odnowieniu usługi.
Jeśli posiadasz kilka radiowych odbiorników
komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
Wyświetlanie ofert
Informacje o ofertach
1. Wybierz ofertę wyświetlaną na ekranie,
aby wyszukać najbliższą pozycję, która
jest z nią powiązana.
2. Jeśli w ofercie znajduje się ikona,
dotknij jej na mapie pozycji, aby
otrzymać kod kuponu.
3. Zapisz ten numer i pokaż go, gdy
dotrzesz do danego miejsca.
Jeśli w pakiecie z urządzeniem znajduje się
odbiornik komunikatów drogowych, możesz
odbierać oferty oraz kupony związane
z danym miejscem. Informacje o ruchu
drogowym oparte na reklamach są dostępne
wyłącznie w Ameryce Północnej.
Odbiornik komunikatów drogowych musi
być podłączony do zasilania zewnętrznego
oraz musi się znajdować w obszarze zasięgu,
aby można było odbierać informacje o ruchu
drogowym oparte na reklamach.
Ważne informacje na temat prywatności
można znaleźć w naszym oświadczeniu o
ochronie prywatności, które znajduje się na
stronie www.garmin.com/privacy/.
46
‹ UWAGA
Nie należy zapisywać numerów kuponów w
trakcie jazdy.
Wyświetlanie listy ofert
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Oferty.
Wyłączanie funkcji utrudnień
drogowych i ofert
by wyłączyć oferty, należy wyłączyć funkcję
utrudnień drogowych.
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia
drogowe > Wyłączone.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Zarządzanie danymi
Zarządzanie danymi
Informacje o kartach pamięci
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z
systemem operacyjnym Windows® 95, 98,
Me, Windows NT® oraz Mac® OS 10.3 i
wcześniejszymi.
Użytkownik może kupić karty pamięci u
sprzedawcy produktów elektronicznych
lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi
map (www.garmin.com/trip_planning).
Karty pamięci można używać nie tylko do
przechowywania map i zapisywania danych,
ale także do przechowywania plików, np.
map, zdjęć, geocache'ów, tras, punktów i
własnych punktów POI.
Typy plików
Urządzenie obsługuje karty pamięci
microSD™ i microSDHC.
•
•
Wkładanie karty pamięci
1. Włóż kartę pamięci do gniazda w
urządzeniu.
2. Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
W urządzeniu można przechowywać różne
pliki, np. pliki obrazów JPEG. Urządzenie
jest wyposażone w gniazdo kart pamięci,
umożliwiające zwiększenie pamięci na
potrzeby przechowywania danych.
Urządzenie obsługuje następujące typy
plików:
•
Pliki obrazów JPEG i JPG (strona 39)
Mapy i pliki punktów GPX z aplikacji
MapSource® (strona 63)
Pliki GPI własnych punktów POI
z programu Garmin POI Loader
(strona 63)
Przesyłanie plików do
komputera
1. Podłącz urządzenie do komputera
(strona 4).
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
47
Zarządzanie danymi
2.
3.
4.
5.
6.
Urządzenie i karta pojawią się jako
dyski pamięci w oknie Mój komputer w
systemie Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach Mac.
UWAGA: Niektóre komputery z
wieloma dyskami sieciowymi nie
mogą wyświetlać dysków urządzeń
nüvi. Zapoznaj się z zasobami pomocy
dostępnymi w systemie, aby dowiedzieć
się, jak mapować dyski.
Odszukaj żądany plik w komputerze.
Podświetl plik.
Kliknij kolejno Edytuj > Kopiuj.
Otwórz dysk lub wolumin „Garmin” lub
dysk karty pamięci.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście
plików w pamięci urządzenia lub na
karcie pamięci.
•
W komputerze z systemem
Windows kliknij ikonę wysunięcia
na pasku zadań systemu.
• W komputerze Mac przeciągnij
ikonę woluminu do kosza .
2. Odłącz kabel od komputera.
Usuwanie plików
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie
usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują
się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1. Otwórz dysk lub wolumin „Garmin”.
2. W razie potrzeby otwórz folder lub
wolumin.
3. Wybierz plik.
4. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Odłączanie kabla USB
1. Wykonaj wymaganą czynność:
48
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Dostosowywanie urządzenia
Dostosowywanie
urządzenia
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia.
2. Wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz ustawienia, aby je zmienić.
•
•
•
Ustawienia systemowe
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > System.
•
•
•
•
Symulacja GPS — zatrzymuje
odbieranie sygnału GPS przez
urządzenie i pozwala zaoszczędzić
energię baterii.
Jednostki — pozwala na zmianę
jednostki miary dla odległości.
Format czasu — wybór 12- lub
24-godzinnego formatu wyświetlania
godziny, albo formatu UTC.
Bieżący czas — pozwala na ręczną
zmianę czasu.
•
Tryb bezpieczny — ten tryb służy do
wyłączania wszystkich funkcji, które
wymagają uwagi kierowcy i mogą
rozpraszać go podczas jazdy.
Garmin Lock — pozwala zablokować
urządzenie (strona 59).
Informacje — wyświetla numer wersji
oprogramowania, identyfikator (ID)
urządzenia oraz nformacje o kilku
innych funkcjach oprogramowania.
UWAGA: Informacje te mogą być
potrzebne w przypadku aktualizacji
oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map (strona 63).
Umowy licencyjne: wyświetlanie umów
licencyjnych użytkowników urządzenia.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
49
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia nawigacji
•
Ustawienia nawigacji
samochodowej
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja >
Samochód.
•
•
•
•
•
50
nüRoute™ — zmiana zaawansowanych
preferencji tras (strona 51).
Szczegółowość map — ustawianie
poziomu szczegółowości mapy. Większa
ilość szczegółów może spowolnić
rysowanie mapy.
Widok mapy — ustawianie
perspektywy na mapie.
Motyw mapy — zmiana gamy
kolorystycznej mapy.
Układ danych mapy — zmiana ilości
danych widocznych na mapie.
•
Pojazd — zmiana ikony wskazującej
Twoją pozycję na mapie. Więcej ikon
można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
Dziennik podróży
◦◦ Pokaż na mapie — wyświetla
ścieżki podróży na mapie.
◦◦ Wyczyść dziennik podróży
Zmiana perspektywy mapy
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja
> Samochód > Widok mapy.
2. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij Kierunek u góry, aby
wyświetlić mapę w 2 wymiarach
(2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Dotknij Północ u góry, aby
wyświetlić mapę w 2 wymiarach
(2D) i z kierunkiem północnym u
góry strony.
• Dotknij 3D, aby wyświetlić mapę w
trzech wymiarach.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia nawigacji pieszej
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja >
Pieszy.
•
•
•
Limit podróży pieszo — kontroluje, jak
długa podróż pieszo jest uwzględniana
w trasie pieszej.
Transport publiczny — powoduje
unikanie wybranych środków transportu.
Dziennik podróży — wyświetla ścieżki
podróży na mapie.
◦◦ Pokaż na mapie — wyświetla
ścieżki podróży na mapie.
◦◦ Wyczyść dziennik podróży
Unikanie środków transportu
UWAGA: Środki transportu są dostępne,
jeśli załadowane są mapy cityXplorer
(strona 31).
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja
> Pieszy > Transport publiczny.
2. Wybierz środek transportu, którego
chcesz unikać w wyznaczanych trasach.
3. Dotknij Zapisz.
Preferencje trasy
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja >
Samochód > nüRoute > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej
prędkości na drogach oraz danych
dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
•
Krótszy czas — obliczanie tras, które
umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą
być dłuższe.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
51
Dostosowywanie urządzenia
•
•
•
•
Najkrótsza — obliczanie krótszych
tras, których przejechanie może zabrać
więcej czasu.
Mniej paliwa — obliczanie tras, na
których zużycie paliwa może być
mniejsze niż na innych trasach.
Monit — prośba o wybranie trybu
przeliczenia trasy przed rozpoczęciem
podróży (strona 20).
Bezdroże — obliczanie dystansu w
linii prostej z bieżącej pozycji do celu
podróży.
Unikanie określonych cech dróg
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja
> Samochód > nüRoute > Unikane.
2. Wybierz cechy dróg, których chcesz
unikać w wyznaczanych trasach.
3. Dotknij Zapisz.
52
Dodawanie własnego unikanego
elementu
Urządzenie można skonfigurować w taki
sposób, aby podczas obliczania trasy
pomijane były pewne obszary lub drogi.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja
> Samochód > nüRoute > Własne
unikane.
2. W razie potrzeby dotknij Dodaj własny
unikany element.
3. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij Dodaj unikany obszar.
Unikany obszar ma kształt
prostokąta.
• Dotknij Dodaj unikaną drogę.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
5. Dotknij Gotowe.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Dostosowywanie urządzenia
Edytowanie własnego unikanego
elementu
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja
> Samochód > nüRoute > Własne
unikane.
2. Wybierz własny unikany element.
3. Dotknij , a następnie wybierz opcję.
• Dotknij Zmień nazwę.
• Dotknij Usuń.
Wyłączanie własnego unikanego
elementu
W przypadku wyłączenia własnego
unikanego elementu urządzenie będzie
uwzględniać ten element (np. obszar lub
drogę) w obliczeniach.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja
> Samochód > nüRoute > Własne
unikane.
2. Wybierz własny unikany element.
3. Dotknij kolejno
> Wyłącz.
Korzystanie z zaawansowanych
objazdów
Funkcja ta pozwala na zastosowanie objazdu
podczas podróży wyznaczoną trasą dla
wybranego jej odcinka.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia >
Nawigacja > Samochód > nüRoute >
Zaawansowane objazdy > Włączone.
2. Wybierz trasę i dotknij Jedź!
(strona 12).
3. W menu głównym dotknij Objazd.
4. Wybierz opcję objazdu:
• Następne 1/2 mili na trasie.
• Następne 2 mile na trasie.
• Następne 5 mil na trasie.
• Objazd wg dróg na trasie.
5. W razie potrzeby wybierz drogę, dla
której ma zostać zastosowany objazd.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
53
Dostosowywanie urządzenia
Informacje o trafficTrends
Gdy funkcja trafficTrends™ jest włączona,
urządzenie korzysta z danych archiwalnych
przy obliczaniu bardziej optymalnych tras.
Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę
tendencje dotyczące utrudnień drogowych
w określonych dniach tygodnia lub o
określonych porach dnia.
Ustawienia wyświetlania
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Wyświetlanie.
•
Włączanie funkcji trafficTrends
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia >
Nawigacja > Samochód > nüRoute >
trafficTrends > Włączone.
54
•
•
Schemat kolorów — ustawienie
jasnego tła (Dzień), ciemnego tła
(Noc) lub automatyczne przełączanie
pomiędzy nimi w oparciu o godzinę
wschodu i zachodu słońca dla bieżącej
pozycji (Auto).
Jasność —możliwia zmianę jasności
ekranu. Zmniejszenie jasności pozwala
zaoszczędzić energię baterii.
Zrzut ekranowy — umożliwia
wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia
(strona 40).
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia języka
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Język.
•
•
•
•
Język głosu — umożliwia ustawienie
języka komunikatów głosowych.
Język tekstu — umożliwia ustawienie
języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów
tekstowych nie wiąże się ze zmianą
języka danych mapy, takich jak nazwy
ulic.
Język klawiatury — umożliwia
ustawienie języka dla klawiatury.
Układ klawiatury — wybór układu
klawiatury.
Wyświetlanie informacji
o mapie
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Moje Mapy.
Włączanie map
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Moje mapy.
2. Wybierz mapę.
Ustawienia Bluetooth
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth.
•
•
•
Dodaj telefon lub Telefon.
Bluetooth — włączanie modułu
Bluetooth.
Jeśli moduł Bluetooth jest włączony, w
menu głównym jest wyświetlana ikona
Bluetooth.
Przyjazna nazwa — pozwala na
wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji nüvi w
urządzeniach z technologią Bluetooth.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
55
Dostosowywanie urządzenia
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia
drogowe > Utrudnienia drogowe >
Włączone.
Zarządzanie listą urządzeń
Bluetooth
Można dodawać, odłączać lub usuwać
telefony wykryte przez urządzenie, jeśli
funkcja Bluetooth jest włączona.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth >
Telefon.
2. Wybierz dowolną opcję:
• Wybierz telefon, który chcesz
połączyć z urządzeniem.
• Dotknij , aby dodać telefon do
menu.
• Dotknij , aby usunąć telefon z
pamięci urządzenia.
• Dotknij Brak, aby rozłączyć
bieżące połączenie.
Włączanie informacji o
utrudnieniach drogowych
Odbiornik komunikatów drogowych
znajduje się w niektórych pakietach z
urządzeniami.
56
Informacje o subskrypcji
komunikatów drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić
dodatkowe subskrypcje lub ich przedłużenie.
Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic.
Wyświetlanie subskrypcji
komunikatów drogowych
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia
drogowe > Subskrypcje.
Przywracanie ustawień
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię
ustawień.
3. Wybierz kolejno
> Przywróć > Tak.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Załącznik
Załącznik
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na trzy sposoby.
•
•
•
Przewód zasilający z gniazda
zapalniczki
Kabel USB (dołączany do niektórych
modeli)
Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Informacje o sygnałach
satelitarnych GPS
Aby korzystać z nawigacji, urządzenie musi
odbierać sygnały z satelitów.
Gdy urządzenie odbiera sygnały satelitarne,
słupki siły sygnału z satelitów w menu
głównym mają kolor zielony
. W przypadku utraty sygnału
satelitarnego słupki te zmieniają kolor na
czerwony lub stają się przezroczyste
.
Dbanie o urządzenie
uwaga
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Ponadto wymagane jest unikanie korzystania
z niego w miejscach, w których występują
silne wstrząsy lub wibracje.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem
z wodą.
Kontakt z wodą może spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Nie wolno przechowywać urządzenia w
miejscach, w których występują ekstremalne
temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek
twardych albo ostro zakończonych
przedmiotów do obsługi ekranu
dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem
ekranu.
Więcej informacji na temat systemu GPS
można znaleźć na stronie www.garmin.com
/aboutGPS.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
57
Załącznik
Czyszczenie obudowy
uwaga
Nie należy używać chemicznych środków
czyszczących ani rozpuszczalników,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając
ekran dotykowy), używając ściereczki
zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2. Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1. Używać miękkiej, czystej i
niestrzępiącej się ściereczki.
2. W razie potrzeby użyć wody, alkoholu
izopropylowego lub środka do
czyszczenia soczewek okularów.
3. Zwilż ściereczkę płynem.
4. Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
58
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z
uchwytem samochodowym usunąć z
zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z
szyby śladów pozostawionych przez
przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku
w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj urządzenie na stronie
http://my.garmin.com.
• Korzystaj z funkcji Garmin Lock™
(strona 59).
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Załącznik
Blokowanie urządzenia
Garmin Lock to system antykradzieżowy,
który blokuje urządzenie. Przy każdym
włączeniu urządzenia należy wprowadzić
numer PIN lub udać się do bezpiecznej
pozycji.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > System >
Garmin Lock > Zablokuj urządzenie
> Włączone.
2. Wpisz dwukrotnie 4-cyfrowy kod PIN.
3. Udaj się do bezpiecznej pozycji.
4. Dotknij Ustal.
Zmiana kodu PIN funkcji Garmin
Lock
1. W menu Garmin Lock dotknij Zmień
PIN.
2. Wpisz dwukrotnie nowy 4-cyfrowy kod
PIN.
Zmiana bezpiecznej pozycji
1. W menu Garmin Lock wybierz
Bezpieczna pozycja.
2. Udaj się do nowej bezpiecznej pozycji.
3. Dotknij Ustal.
Informacje o bezpiecznej pozycji
Bezpieczną pozycją powinno być miejsce,
do którego często wracasz, np. Twój dom.
Jeśli urządzenie odbiera sygnały z satelitów
i znajdujesz się w bezpiecznej pozycji, nie
musisz wpisywać kodu PIN.
UWAGA: Jeśli zapomnisz kodu PIN
i bezpiecznej pozycji, musisz przesłać
urządzenie do firmy Garmin w celu jego
odblokowania. Dodatkowo musisz przesłać
ważny dowód rejestracji produktu lub ważny
dowód zakupu.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
59
Załącznik
Kasowanie danych
użytkownika
1. Włącz urządzenie.
2. Przytrzymaj palec w prawym dolnym
narożniku ekranu urządzenia.
3. Przyciskaj palec, aż do momentu
wyświetlenia
wyskakującego okna.
4. Dotknij Tak, aby usunąć wszystkie dane
użytkownika.
Przywrócone zostaną wszystkie domyślne
ustawienia. Wszystkie elementy, które
zostały zapisane, zostaną usunięte.
Wydłużanie czasu działania baterii
• Naciśnij i szybko zwolnij klawisz
zasilania, aby zablokować ekran.
• W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia >
Wyświetlanie > Jasność, aby wyłączyć
podświetlenie.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
• Unikaj długiego wystawiania na
działanie wysokiej temperatury.
60
Wymiana bezpiecznika w
przewodzie zasilającym
z gniazda zapalniczki
uwaga
Podczas wymiany bezpiecznika należy
uważać, aby nie zgubić żadnego małego
elementu i upewnić się, że zostały one
założone z powrotem w prawidłowy sposób.
Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie
będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo
złożony.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w
samochodzie, być może należy wymienić
bezpiecznik znajdujący się w końcówce
zasilacza samochodowego.
1. Odkręć nakrętkę.
PORADA: Zdjęcie nakrętki może
wymagać użycia monety.
2. Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę i
bezpiecznik (szklany, srebrny walec).
3. Włóż bezpiecznik 1 A.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Załącznik
4. Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5. Przykręć nakrętkę z powrotem do
przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki.
Montaż na desce
rozdzielczej
Uwaga
Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną
bardzo trudno jest usunąć z powierzchni
deski.
Użyj podkładki do zamontowania urządzenia
na desce rozdzielczej. Montaż należy
wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami.
4. Usuń przezroczystą folię z powierzchni
podkładki.
5. Umieść uchwyt samochodowy na
podkładce.
6. Przesuń dźwignię w dół (w kierunku
podkładki).
Zdejmowanie urządzenia,
podstawki i uchwytu
Zdejmowanie urządzenia z
podstawki
1. Naciśnij zacisk u góry podstawki.
2. Przechyl urządzenie do przodu.
1. Wyczyść i osusz deskę rozdzielczą
w miejscu, w którym ma zostać
umieszczona podkładka.
2. Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej
na spodzie podkładki.
3. Umieść podkładkę na desce
rozdzielczej.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
61
Załącznik
Zdejmowanie podstawki z uchwytu
1. Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
2. Użyj siły, aby gniazdo w podstawce
zwolniło kulkę uchwytu.
Zdejmowanie uchwytu
montażowego z przyssawką
z szyby przedniej
1. Przesuń do siebie dźwignię uchwytu
montażowego z przyssawką.
2. Pociągnij do siebie zacisk na
przyssawce.
Informacje o nüMaps
Lifetime
Po uiszczeniu jednorazowej opłaty można
otrzymywać do czterech aktualizacji map
w roku, przez cały okres eksploatacji
urządzenia. Aby uzyskać dokładniejsze
informacje o nüMaps Lifetime oraz
wszystkich warunkach korzystania z tej
funkcji, odwiedź stronę www.garmin.com
i kliknij Mapy.
Do niektórych modeli dołączana jest
subskrypcja nüMaps Lifetime.
LM
LMT
62
Do tego modelu dołączona jest
subskrypcja nüMaps Lifetime.
Do tego modelu dołączona
jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych,
subskrypcja nüMaps Lifetime
oraz odbiornik komunikatów
drogowych.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Załącznik
Zakup dodatkowych map
1. Przejdź do strony produktu na stronie
internetowej Garmin
(www.garmin.com).
2. Kliknij kartę Mapy.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Własne punkty POI
Własne punkty szczególne (POI) są
indywidualnie zdefiniowanymi punktami
na mapie. Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego
punktu lub podróżowanie z większą niż
określona prędkość.
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można
utworzyć lub pobrać i zainstalować w
urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.
1. Przejdź do strony www.garmin.com
/extras.
2. Wybierz kolejno Usługi > POI Loader.
3. Zainstaluj program POI Loader w
komputerze.
Korzystanie z plików pomocy
programu POI Loader
Więcej informacji o programie POI Loader
można znaleźć w pliku pomocy.
Po uruchomieniu programu POI Loader
kliknij Pomoc.
Wyszukiwanie dodatków
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Dodatki.
2. Wybierz kategorię.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
63
Załącznik
Zakup akcesoriów
Kamery monitorujące
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
‹ Uwaga
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność
ani za konsekwencje korzystania z bazy
danych własnych punktów szczególnych
(POI) i kamer monitorujących.
Informacje o kamerach monitorujących
dostępne są tylko dla niektórych obszarów.
Sprawdź ich dostępność na stronie
http://my.garmin.com. Dla tych obszarów
urządzenie zawiera pozycje setek kamer
monitorujących. Urządzenie będzie
ostrzegać o zbliżaniu się do miejsca kamery
monitorującej oraz powiadomi o zbyt
szybkiej jeździe. Dane są uaktualniane
przynajmniej co tydzień, tak więc
użytkownik zawsze ma dostęp do aktualnych
informacji.
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy
region lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję.
Każdy z zakupionych regionów ma datę
ważności.
64
Kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin
•
•
•
Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź
stronę www.garmin.com/support lub
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin USA, dzwoniąc pod numer
(800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support
i kliknij opcję Contact Support,
aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych
krajach, lub skontaktuj się telefonicznie
z firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc
pod numer +44 (0) 870 8501241.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Załącznik
Rozwiązywanie problemów
Problem
Urządzenie nie odbiera
sygnałów z satelitów.
Rozwiązanie
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona
(strona 49).
• W menu głównym dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia >
System > Symulacja GPS > Wył.
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Przyssawka nie trzyma się • Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
na szybie przedniej.
• Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
• Zamocuj przyssawkę (strona 2).
Urządzenie nie ładuje się w • Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
pojeździe.
zapalniczki (strona 60).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Urządzenia można ładować jedynie w zakresie temperatur
0°C–45°C (32°F–113°F). Jeśli urządzenie zostało
umieszczone w miejscu narażonym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub w innym gorącym
miejscu, nie może być ładowane.
Moja bateria nie pozostaje Aby wydłużyć czas pomiędzy ładowaniami baterii, zmniejsz
naładowana przez zbyt
poziom podświetlenia ekranu (strona 54).
długi czas.
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
65
Załącznik
Wskazania stanu
wyczerpania baterii są
niedokładne.
Co wskazuje na to, że
urządzenie pracuje w trybie
pamięci masowej USB?
Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj
(bez przerywania ładowania).
Kiedy urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB, na
ekranie jest wyświetlany obraz urządzenia podłączonego do
komputera. Poza tym powinny być widoczne dwa nowe dyski
wymienne w oknie Mój komputer.
Urządzenie jest podłączone 1. Odłącz kabel USB od komputera.
do komputera, ale nie
2. Wyłącz urządzenie.
można go przełączyć w tryb 3. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do
pamięci masowej.
urządzenia.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb
pamięci masowej USB.
4. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do portu USB,
a nie do koncentratora USB.
Na liście dysków nie
Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych,
ma nowych dysków
system Windows może mieć problem z przypisaniem liter
wymiennych.
dysków do dysków urządzenia. Zapoznaj się z zasobami pomocy
dostępnymi w systemie, aby sprawdzić, jak przypisać litery do
dysków.
Mój telefon nie łączy się
• W menu głównym dotknij kolejno Narzędzia >
z urządzeniem.
Ustawienia > Bluetooth. W polu Bluetooth musi być
wybrana opcja Włączone.
• Włącz telefon i umieść go w odległości nie większej niż
10 metrów (33 stóp).
• Więcej pomocnych informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/bluetooth.
66
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Indeks
Indeks
A
adresy 16
akcesoria 64
aktualizacja
oprogramowanie 5
aktualna pozycja,
zapisywanie 21
aktualizacja
mapy 5
archiwalne dane o ruchu 54
asystent pasa ruchu 1
B
bateria 65
baza danych stref wokół
szkół 63
bezpieczna pozycja 59
bezpiecznik, wymiana 60
blokowanie
ekran 6
urządzenie 59
C
czas na świecie 40
czyszczenie urządzenia 58
D
dane użytkownika,
usuwanie 59, 60
dbanie o urządzenie 57
długość i szerokość
geograficzna 18
dodatki 63
dodawanie postoju 13
dom
numer telefonu 35
ustawianie pozycji 15
dostosowywanie urządzenia
49–56
E
ecoRoute 36–39
informacje o zużyciu
paliwa 38
kalibrowanie zużycia
paliwa 37
profil pojazdu 36
raport o przebiegu 39
wynik ecoChallenge 37
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
edytowanie
cele 23
pozycja domowa 16
ulubione 22
zapisana podróż 23
zmiana kategorii 22
zmiana symbolu 22
ekran
orientacja 8
F
funkcje telefonu 32
G
Garmin Lock 59
Gdzie jestem? 36
geocaching 18
głośność
regulowanie 6
GPS
charakterystyka 57
symulacja 20
ustawienia 49
67
Indeks
I
identyfikator urządzenia 49
informacje o punktach
szczególnych 19
intuicyjne wyznaczanie
trasy 28
J
jasność
jazda do domu 15
język głosu 55
K
kalkulator 40
kamery monitorujące
alerty 64
baza danych 64
karta microSD 5
karta pamięci 47
kierunek u góry 50
klawiatura 7
tryb języka 7
komputer podróży 28
zerowanie informacji 28
komputer, podłączanie 4
68
konwertowanie
jednostki 41
waluta 41
krążek do montażu na desce
rozdzielczej 61
L
ładowanie urządzenia 65
lista zwrotów 29
M
MapSource 47, 63
mapy
błędy 19
dodawanie 63
informacje 55
motyw 50
pieszy 31
pokaż 50
stopień szczegółowości 50
układ danych 50
zakup 63
mapy cityXplorer 13, 31
mapy szczegółowe 47, 55
miary, przeliczanie 41
modele nüvi
2200 1
2300 1
2400 1
montowanie urządzenia
na desce rozdzielczej 61
na szybie przedniej 65
wyjmowanie z uchwytu 61
myTrends 28
Mój Pulpit 4
N
narzędzia 36–41
następny zwrot 30
nawigacja 27
bezdroże 15
pieszy 31
ustawienia 50
nawigacja do zdjęć
ładowanie zdjęć 18
nawigacja po bezdrożach
15, 52
nawigacja
zdjęcie 18
nüMaps Lifetime 62
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Indeks
nüRoute 50
O
objazdy 14
ochrona urządzenia
57
odłączanie uchwytu
samochodowego 62
oferty 46
wyłączanie 46
wyświetlanie 46
ograniczenie prędkości
ikona 27
opcje mapy pozycji 19
oprogramowanie
wersja 49
ostatnio znalezione pozycje 17
P
parking 14
parowanie telefonu
komórkowego 32
PIN
Bluetooth 32
Garmin Lock 59
planowanie podróży 22
pliki
obsługiwane typy 47
usuwanie 48
pliki obrazów JPEG 47
poczta głosowa 34
połączenia
dom 35
odbieranie 33
rozłączanie się 34
wyciszanie 34
polecenia głosowe
aktywowanie 24
czerwona ikona 25
fraza aktywacji 24
ikony i dźwięki 25
nawigacja z użyciem 25
porady dot. korzystania 25
Pomoc 36
pomoc techniczna 64
pomoc techniczna firmy
Garmin 64
profil pojazdu 38
przechowywanie urządzenia 57
przeglądarka zdjęć 39
przeliczanie tras 14
przelicznik jednostek 41
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
przyciski na ekranie 7
punkty szczególne
POI Loader 47
wyszukiwanie 12
R
raport o przebiegu 39
rejestrowanie urządzenia 5
resetowanie
dane podróży 29
maksymalna prędkość 29
pozycja domowa 15
rozpoznawanie mowy 24
rozwiązywanie problemów 65
S
środek transportu 9
sygnały satelitarne 57
T
technologia Bluetooth 32–35
parowanie z telefonem 32
przyjazna nazwa 55
ustawienia 55
w modelach nüvi 1
wybieranie numeru na
mapie pozycji 19
69
Indeks
trafficTrends 54
transport publiczny
mapy miast 31
unikane 51
trasy
bezdroże 15, 52
obliczanie 51
zatrzymywanie 15
tryb bezpieczny 49
tryb pamięci masowej 47
tryb pieszego
ustawienia 51
U
Ulubione 21–22
unikanie
kradzież 58
środki transportu
publicznego 51
typy dróg 52
utrudnienia drogowe 44
USB 66
złącza 6
usługi w pobliżu 36
ustawienia czasu 49
ustawienia wyświetlania 54
ustawienia 49–56
70
ustawienia systemowe 49
usuwanie
lista ostatnio znalezionych
17
pliki 48
podróże 23
ulubione 22
wszystkie dane
użytkownika 60
zdjęcia 40
znak 7
utrudnienia drogowe 42–46
aktywowanie subskrypcji
42
dodawanie subskrypcji
komunikatów
drogowych 56
ikony 43
odbiornik 43
trafficTrends 54
wypadki 44
W
widok mapy 2D i 3D 50
widok skrzyżowywania 1
własne punkty POI 63
wskazówki dojazdu 29
wskazówki szczegółowe 29
współrzędne 18
wybieranie głosowe 35
wyciszanie
dźwięk 6
połączenie telefoniczne 34
wyszukiwanie pozycji
korzystanie ze zdjęć 18
korzystanie z mapy 17
ostatnio wybrane 17
wg adresu 16
wg kodu pocztowego 16
wg nazwy 16
wg współrzędnych 18
zapisane pozycje
(Ulubione) 21
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
Indeks
Z
zabezpieczenie przed
kradzieżą 59
zapisywanie
aktualna pozycja 21
znalezione pozycje 21
zgłaszanie błędów mapy 19
zmiana celów podróży 13
zmienianie nazw podróży 23
znaki diakrytyczne 7
zrzuty ekranowe 40
Podręcznik użytkownika nüvi serii 2200/2300/2400
71
Najnowsze darmowe aktualizacje oprogramowania (z wyjątkiem map) są zawsze dostępne
na stronie internetowej firmy Garmin pod adresem www.garmin.com.
© 2010–2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Tajwan
www.garmin.com
Marzec 2011
Numer katalogowy 190-01250-40 Rev. B
Wydrukowano na Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising