Garmin | nuvi 2250, GPS, NA Clam | User guide | Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Användarhandbok

Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Användarhandbok
nüvi 2200/2300/2400-serien
®
Användarhandbok
för användning med dessa nüvi-modeller:
2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340,
2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460
© 2010-2011 Garmin Ltd. och dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av
denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något
lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från
Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok
till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en
kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan
elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text
och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller
eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att
ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela
någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins
webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om
användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin
Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™,
ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™,
och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här
varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana
märken av Garmin är licensierad. Windows® och Windows NT® är registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Mac® är ett registrerat
varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk
eller dess dotterbolag.
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Kartsidor................................. 27
Modeller i nüvi
2200/2300/2400-serien.............. 1
Komma igång............................ 2
Telefonsamtal med
handsfree................................ 32
Ansluta enheten till fordonsström..... 2
Montera enheten.............................. 4
Om minSida...................................... 4
Översikt över enheten...................... 5
Huvudmeny............................... 9
Använda huvudmenyn...................... 9
Om anpassning av huvudmenyn...... 9
Välja en huvudmeny........................11
Söka efter platser................... 12
Visa kartan när du navigerar.......... 27
Om att para ihop enheter............... 32
Använda verktygen................ 36
Visa aktuell platsinformation........... 36
Använda Hjälp................................ 36
Om ecoRoute................................. 36
Använda bildvisaren....................... 39
Använda världsklockan.................. 40
Använda kalkylatorn....................... 40
Ta skärmbilder................................ 40
Använda enhetsomräkningen......... 41
Trafik........................................ 42
Om Intressanta platser................... 12
Ange en hemposition...................... 15
Platssökning................................... 16
Använda platskartan....................... 19
Favoriter......................................... 21
Planera en resa.............................. 22
Ändra en resväg............................. 22
Abonnemangsaktivering................. 42
Trafikinformationsmot-tagare.......... 43
Ta emot trafikinformation................ 43
Trafik på rutten............................... 44
Lägga till ett abonnemang.............. 45
Om erbjudanden............................. 46
Röstkommando...................... 24
Datahantering......................... 47
Om röstkommandon....................... 24
Filtyper............................................ 47
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
i
Innehållsförteckning
Om minneskort............................... 47
Överföra filer till datorn................... 47
Ta bort filer . ................................... 48
Anpassa enheten.................... 49
Systeminställningar........................ 49
Navigeringsinställningar................. 50
Ruttinställningar.............................. 51
Visningsinställningar....................... 54
Språkinställningar........................... 55
Visa kartinformation........................ 55
Bluetooth-inställningar.................... 55
Aktivera trafik.................................. 56
Återställa nställningarna................. 56
Ta bort enheten,
vaggan och fästet........................ 61
Om nüMaps Lifetime...................... 62
Köpa fler kartor............................... 63
Egna intressanta platser................. 63
Att köpa tillbehör............................. 64
Kontakta Garmins
produktsupport............................. 64
Felsökning ..................................... 65
Index........................................ 67
Bilaga....................................... 57
Strömkablar.................................... 57
Om GPS-satellitsignaler................. 57
Sköta om enheten.......................... 57
Låsa enheten.................................. 59
Radera användardata..................... 60
Byta säkring i
fordonsströmkabeln..................... 60
Montera enheten på
nstrumentbrädan......................... 61
ii
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Modeller i nüvi 2200/2300/2400-serien
Modeller i nüvi 2200/2300/2400-serien
Alla funktioner kan inte användas i alla modeller. Gå till www.garmin.com eller se
paketinnehållet på produktförpackningen för mer information.
Modeller med "LT", "LM", och "LMT" i namnet inkluderar livstidsabonnemang.
Se sidan 42 och 62.
Modell
Bluetooth©teknik
Vägfilshjälp
Sida för
visning av
korsningar
Historisk
Röstkommando
trafik
2200
2240/2250
✓
Endast
Europa
2300
2310
✓
2340/2350
2360
✓
2370
✓
2440/2450
2460
✓
Endast
Europa
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
✓
1
Komma igång
Komma igång
Ansluta enheten till
fordonsström
‹ VARNING
äs guiden Viktig säkerhets- och
L
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen för viktig
information om produkten och
produktvarningar.
1. Anslut enheten till fordonsströmmen
(sidan 2).
2. Montera enheten (sidan 4).
3. Registrera enheten (sidan 5).
4. Kontrollera om det finns
uppdateringar.
• Programvaruuppdateringar
(sidan 5).
• Gratis kartuppdatering (sidan 5).
2
‹ VARNING
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att minska risken
för skador på person eller produkt som
orsakas av att batteriet utsätts för extrem
värme ska du ta bort enheten från bilen
när du går ut eller förvara den skyddad
från direkt solljus.
Ladda enheten innan du använder den på
batteri.
1. Placera underkanten av enheten i
monteringsfästet.
2. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Komma igång
5. Om du använder en trafikmottagare
i Europa ansluter du den externa
antennen till trafikmottagaren och
fäster den ordentligt på vindrutan med
sugfästena.
Efter det att enheten har anslutits till
fordonsström inträffar följande.
3. Sätt in fordonsströmkabeln ➊ i
USB-anslutningen ➋ på fästet eller
enheten.
•
•
•
•
➋
Enheten slås på.
Enheten hämtar satellitsignaler. När
minst en av
staplarna är grön har
enheten hämtat satellitsignaler.
OBS! Det kan vara så att enheten
behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler.
Enheten laddas medan du kör.
i statusstapeln visas status för det
interna batteriet.
➊
4. Anslut den andra änden av
strömkabeln till en strömkontakt i
fordonet.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
3
Komma igång
Montera enheten
Meddelande
Innan du monterar enheten, vänligen
läs i guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation för information om
de lagar som gäller för montering på
vindruta.
1. Ta bort plasthöljet från
sugkoppsfästet.
2. Rengör och torka framrutan samt
sugkoppsfästet med en luddfri trasa.
3. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
4. För spaken bakåt mot vindrutan.
5. Sätt fast monteringsfästet ➊ på
sugkoppsarmen ➋.
4
➊
➋
Om minSida
Använd minSida för att registrera
din enhet, kontrollera om det finns
programvaru- och kartuppdateringar,
få åtkomst till produkthandböcker och
produktsupport m.m.
Ställa in minSida
1. Anslut USB-kabeln till USBanslutningen på enheten.
2. Anslut USB-kabeln till USB-porten
på datorn.
3. Gå till www.garmin.com/dashboard.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Komma igång
Rgistrera enheten
1. Från minSida klickar du på
Registrera nu.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Översikt över enheten
Varje modell har en strömknapp ➊ och en
kortplats för microSD™ ➋ .
nüvi 2200
Uppdatera programvaran
1. Öppna minSida (sidan 4).
2. Under Programvaruuppdateringar
klickar du på Uppdatera nu.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
nüMaps Guarantee™
Om du registrerar dig på
http://my.garmin.com inom 60 dagar efter
att du mottagit satellitdata när du kör får
du hämta en kostnadsfri kartuppdatering
till enheten. Gå till www.garmin.com
/numaps.
➊
➋
nüvi 2300/2400
➊
➋
Uppdatera kartor
1. Öppna minSida (sidan 5).
2. Registrera enheten (sidan 5).
3. Under Kartuppdateringar klickar du
på Uppdatera nu.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
5
Komma igång
Enheternas USB-kontakter
Använd enhetens USB-kontakt för att
ansluta enheten till fordonsström eller
en dator.
Stänga av enheten
1. Håll strömknappen nedtryckt i fyra
sekunder.
2. Tryck på Av.
USB-kontakten finns på olika platser på
nüvi 2200-, 2300 och 2400-modellen.
Låsa skärmen
Den här funktionen är bara tillgänglig
på nüvi 2360-enheten. Du kan låsa
skärmen om du vill förhindra oavsiktliga
skärmtryckningar.
mini-USB
kontakt
2200 Baksidan av
enheten
2300 Baksidan av
fästet
2400 Sidan av fästet
6
micro-USBkontakt
Ingen
Underkanten på
enheten
Underkanten på
enheten
1. Tryck snabbt in strömknappen och
släpp upp den.
2. Tryck på Lås.
Ställa in volymen
1. Tryck på Volym.
2. Välj ett alternativ:
• Flytta reglaget från vänster till
höger för att justera volymen.
• Tryck på Volym > för att
stänga av allt ljud.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Komma igång
Justera skärmens ljusstyrka
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm > Ljusstyrka.
2. Tryck på och flytta rullningslisten när
du vill justera skärmens ljusstyrka.
Använda skärmknappsatsen
Se "Systeminställningar" för att ändra
knappsatslayout (sidan 49).
Använda skärmknappsatsen
• Håll nedtryckt för att snabbt gå
tillbaka till huvudmenyn.
• Om du vill se fler alternativ trycker
du på och .
• Håll och nedtryckta om du vill
bläddra snabbare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tryck på ett tecken på knappsatsen
för att ange en bokstav eller en siffra.
Tryck på
om du vill lägga till ett
mellanslag.
Tryck på
för att välja versaler
eller gemener.
Tryck mellan två tecken för att välja
en bokstav.
Tryck på för att ta bort ett tecken.
Om du vill rensa hela posten håller du
nedtryckt.
Tryck på
om du vill välja
språkläge för knappsatsen.
Tryck på
om du vill
ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken.
Tryck på
för att byta mellan stor
och liten bokstav.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
7
Komma igång
Orientering av skärmen
OBS! Det vertikala läget (porträtt) finns
för nüvi 2360.
Rotera enheten om du vill visa i
horisontellt (landskap) eller vertikalt
(porträtt) läge.
8
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Huvudmeny
Huvudmeny
Använda huvudmenyn
➊
➋
•
•
•
•
•
•
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
Tryck här ➊ om du vill byta
transportläge.
Rutten beräknas olika beroende
på vilket transportläge du har valt.
Tryck här ➋ när du vill hitta en
destination.
Tryck här ➌ om du vill visa
kartan.
Tryck här ➍ om du vill avbryta
en rutt.
Tryck här ➎ om du vill göra en
avstickare från en rutt.
Tryck på ➏ om du vill ringa ett
samtal när du är ansluten till en
kompatibel mobiltelefon.
•
•
•
Mer information finns på
www.garmin.com/bluetooth.
Tryck här ➐ om du vill justera
volymen.
Tryck här ➑ om du vill öppna
menyn med verktyg och
inställningar.
Om anpassning av
huvudmenyn
På 2400-modeller kan du skapa en
anpassad huvudmeny genom att lägga
till ikoner från andra skärmar på enheten,
t.ex. platskategorier och verktyg som
du ofta använder. Du kan även ändra
storlek och placering för ikonerna på
huvudmenyn.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
9
Huvudmeny
Du kan växla mellan
standardhuvudmenyn och din anpassade
huvudmeny.
TIPS: Välj för att visa ytterligare
ikoner i en kategori.
4. Tryck på Spara.
Lägga till en ikon på den
anpassade huvudmenyn
Huvudmenyn har plats för upp till 15
ikoner.
Ändra ikoner på huvudmenyn
Innan du kan ändra ikoner måste du skapa
en anpassad huvudmeny (sidan 10).
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Anpassad huvudmeny.
OBS! Ikonerna Vart?, Visa karta och
Verktyg är automatiskt inkluderade
på huvudmenyn och du kan inte ta
bort dessa.
2. Tryck på
i den ruta som du vill
fylla.
3. Tryck på en ikon.
Ikonen läggs till på den anpassade
huvudmenyn.
10
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Anpassad huvudmeny.
2. Välj en ikon på sidan.
3. Tryck på ett alternativ.
• Tryck på
för att ta bort
ikonen.
• Tryck på för att förstora
ikonen.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Huvudmeny
Ikonen expanderar från en cell till
fyra celler.
OBS! Det får plats upp till två
stora ikoner på huvudmenyn.
• Tryck på
för att förminska en
stor ikon.
• Flytta en ikon genom att dra den
över skärmen.
4. Tryck på
> Spara.
Välja en huvudmeny
Du kan växla mellan
standardhuvudmenyn och din
anpassade huvudmeny. Dina
anpassningar sparas medan du använder
standardhuvudmenyn.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Anpassad huvudmeny.
2. Välj Använd standardhuvudmeny
eller Använda anpassad
huvudmeny.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
11
Söka efter platser
Söka efter platser
Det finns många metoder för att söka
efter platser på enheten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Efter kategori (sidan 12)
Nära en annan plats (sidan 14)
Genom att stava namnet (sidan 16)
Efter adress (sidan 16)
Använda kartsidorna (sidan 17)
Använda senast hittade platser
(sidan 17)
Använda koordinater (sidan 18)
Använda fotografier (sidan 18)
Använda Favoriter (sidan 21)
Om Intressanta platser
De detaljerade kartorna i enheten
innehåller intressanta platser, t.ex.
restauranger, hotell och automatiska
tjänster. Använd funktionen Intressanta
platser för att söka efter företag och
sevärdheter i närheten.
12
Söka efter en intressant plats
efter kategori
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Intressant plats.
2. Välj en kategori.
3. Om det behövs väljer du en
underkategori.
4. Välj ett mål.
5. Tryck på Kör!.
6. Om det behövs väljer du ett
alternativ:
• Tryck på Bil.
• Tryck på Gång.
• Tryck på Kollektivtrafik om
du vill beräkna en rutt som
kombinerar kollektivtrafik och
gång.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Söka efter platser
OBS! Du måste ha cityXplorer™kartor för att navigera med hjälp
av kollektivtrafik (sidan 31).
7. Om det behövs väljer du en rutt
(sidan 20).
Sökning inom en kategori
För att begränsa listan med sökresultat
kan du söka inom vissa kategorier.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Intressant plats.
2. Välj en kategori.
3. Om det behövs väljer du en
underkategori.
4. Tryck på .
5. Ange hela eller en del av namnet.
6. Tryck på Klar.
Lägga till ett stopp när du
navigerar längs en rutt
Innan du lägger till ett stopp måste du
navigera till en rutt i läget Personbil.
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på för att återgå till
huvudmenyn.
2. Tryck på Vart?.
3. Sök efter platsen (sidan 12).
4. Tryck på Kör!.
5. Välj ett alternativ:
• Tryck på Lägg till i aktuell rutt.
• Tryck på Starta ny rutt.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
13
Söka efter platser
Söka nära en annan plats
OBS! Enheten letar automatiskt efter
platser i närheten av din aktuella plats.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? >
> Nära.
2. Tryck på ett alternativ.
3. Tryck på Spara.
4. Om det behövs anger du
sökinformation.
5. Tryck på ett mål.
Göra en avstickare
När du navigerar längs en rutt kan du
använda avstickare till att undvika hinder
framför dig, t.ex. byggplatser.
OBS! Om den rutt du för närvarande
använder är det enda rimliga alternativet
kan det hända att enheten inte beräknar
någon avstickare.
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på för att återgå till
huvudmenyn.
2. Tryck på Avstickare eller Räkna om.
Söka efter parkering
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Parkering > Sök efter parkering.
2. Tryck på en parkeringsplats.
3. Tryck på Kör!.
Söka efter din senaste
parkeringsplats
På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Parkering > Sista platsen.
14
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Söka efter platser
Spara en parkeringsplats
1. Tryck på Vart? > Parkering.
2. Tryck på Parkering eller Sista
platsen.
3. Tryck på
> Spara.
4. Om det behövs anger du ett namn.
Stoppa rutten
När du navigerar längs en rutt trycker
du på > Stopp.
Navigera fågelvägen
Använd läget för fågelvägen om du inte
följer vägbanorna när du navigerar.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation.
2. Tryck på Personbil > nüRoute >
Beräkningsläge > Fågelvägen >
Spara.
Rutten beräknas som en rak linje till
platsen.
Ange en hemposition
Du kan ange din hemposition för den
plats du oftast kör tillbaka till.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Kör hem.
2. Välj Skriv in min adress, Använd
min aktuella position eller Senast
sökta.
Köra hem
Innan du kan navigera hem måste du ange
en hemposition.
På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Kör hem.
Återställa din hemposition
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? >
> Ange hemposition.
2. Välj ett alternativ.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
15
Söka efter platser
Söka efter en adress
OBS! Beroende på vilken version av
inbyggda kartdata du har i enheten kan
knappnamnen och stegordningen skilja
sig från stegen nedan.
Ändra information om din
hemposition
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Favoriter > Hem.
2. Tryck på
> Redigera.
3. Ange ändringarna.
4. Tryck på Klar.
Platssökning
Du kan leta efter platser genom att
använda skärmknappsatsen, genom att
ange platsens adress eller koordinater,
bläddra på kartan med mera.
Söka efter en plats genom att
bokstavera namnet
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Intressant plats > Stava namnet.
2. Ange hela eller en del av namnet och
välj Klar.
3. Välj en destination och välj Kör!.
16
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Adress.
2. Om det behövs ändrar du land eller
område.
3. Tryck på Stava ort.
4. Ange ort/postnummer.
TIPS: Om du är osäker på ort/
postnummer väljer du Sök alla.
5. Tryck på Klar.
6. Om det behövs väljer du ort/
postnummer.
OBS! Alla kartdata har inte
sökfunktion för postnummer.
7. Ange gatunumret.
8. Tryck på Klar.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Söka efter platser
9. Ange gatan.
10. Tryck på Klar.
11. Om det behövs väljer du gatan.
12. Om det behövs väljer du adressen.
Söka på kartan
• Tryck på Vart? > Sök på karta.
• Se "Använda platskartan" (sidan 19)
för information om hur du använder
knapparna på kartan.
Söka efter en plats med hjälp av
kartan
Visa en lista med senast hittade
platser
Enheten lagrar de senaste 50 platserna
som du hittat.
På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Senast sökta.
Rensa listan med senast hittade
platser
På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Senast sökta >
>
Rensa > Ja.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Sök på karta.
2. Välj en plats.
En informationsruta visas för platsen.
3. Tryck på informationsrutan.
4. Tryck på Kör!.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
17
Söka efter platser
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för destinationen kan
du navigera till den med hjälp av
koordinaterna för latitud och longitud i
enheten. Detta kan vara användbart vid
geocaching.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Koordinater.
2. Välj ett fält för att ange latitud- och
longituddata.
3. Tryck på Visa på karta.
4. Tryck på Kör!.
Ändra kartans koordinatformat
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Koordinater > Format.
2. Välj ett format.
18
Använda fotonavigering
Du kan ladda upp bilder till enheten
eller minneskortet som innehåller
platsinformation och skapa rutter till
bildplatserna.
1. Anslut enheten till datorn (sidan 47).
2. Gå till http://connect.garmin.com
/photos.
3. Följ instruktionerna på webbplatsen
för att välja och läsa in bilder.
4. Koppla bort enheten från datorn.
5. Starta enheten.
6. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Favoriter > Bilder.
En lista över bilder med
platsinformation visas.
7. Välj en bild.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Söka efter platser
Använda platskartan
•
Platskartan öppnas efter att du valt en
plats i menyn Vart? menyn.
➊
➋
➍
•
•
•
•
➎
•
Tryck på ➍ om du vill gå tillbaka till
föregående sida.
Tryck på och dra ➎ om du vill se
andra delar av kartan.
Tryck på ➏ om du vill skapa en
vägbeskrivning till den här platsen.
➌
•
➏
Visa en rutt på kartan
1. Tryck på pratbubblan på platskartan.
2. Tryck på ruttinformationsrutan.
Tryck på ➊ för att spara platsen i dina
Favoriter.
På vissa modeller trycker du på ➊
för att ringa till den valda platsen när
enheten är ansluten till en telefon.
Tryck på pratbubblan ➋ för att se mer
information om platsen.
Tryck på ➌ om du vill zooma in
eller ut.
Ta bort en intressant plats som
är fel från kartan
När sökresultaten innehåller en gammal
eller felaktig intressant plats kan du ta
bort platsen från kommande sökningar.
1. Tryck på pratbubblan på platskartan.
2. Tryck på
> Rapportera fel > Ja.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
19
Söka efter platser
Betygsätta en intressant plats
(POI)
När det är tillgängligt, kan du visa och
ändra betyget för en intressant plats.
Använda förhandsvisning av
flera rutter
OBS! Se (sidan 52) för att aktivera
förhandsvisning av flera rutter.
1. Tryck på pratbubblan på platskartan.
Om detta är tillgängligt visas betyget
under adressen för platsen.
2. Tryck på stjärnorna för att betygssätta
den intressanta platsen.
Betyget uppdateras på din enhet.
1. Välj Kör! på platskartan. och om det
behövs väljer du Bil (sidan 12).
En karta visas med de markerade
rutterna Kortare tid, Kortare väg och
Mindre bränsle.
2. Använd knapparna på skärmen för att
välja en rutt (sidan 7).
3. Tryck på Kör!.
Ändra ett telefonnummer
1. Tryck på pratbubblan på platskartan.
2. Tryck på
> Ändra
telefonnummer.
3. Ange rätt telefonnummer och tryck på
Klar.
20
Ange en simulerad plats
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > System >
GPS-simulator > På.
2. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Sök på karta.
3. Välj ett område på kartan.
En informationsruta visas för platsen.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Söka efter platser
4. Tryck på
> Ange plats.
Favoriter
Du kan spara platser i Favoriter så att
du snabbt kan hitta dem och skapa rutter
till dem. Din hemposition sparas också i
Favoriter.
Spara din plats i Favoriter
1. Tryck på fordonsikonen på kartan.
2. Tryck på Spara.
3. Ange ett namn.
4. Tryck på Klar.
Platsen sparas i Favoriter.
Spara platser i Favoriter
1. Sök efter platsen (sidan 12).
2. På platskartan trycker du på
Spara > OK.
>
Söka efter favoriter
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Favoriter.
2. Om det behövs väljer du en kategori.
3. Välj en sparad plats.
Redigera favoriter
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Favoriter.
2. Om det behövs väljer du en kategori.
3. Välj en Favorit.
4. Tryck på
> Redigera.
5. Välj ett alternativ:
• Tryck på Namn.
• Tryck på Telefonnummer.
• Tryck på Kategorier för att ange
ett kategorinamn för Favoriten.
• Tryck på Byt foto för att spara ett
foto med Favoriten (sidan 39).
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
21
Söka efter platser
Tryck på Byt kartsymbol för att
ändra symbolen som används för
att markera favoriten på en karta.
6. Ändra informationen.
7. Tryck på Klar.
•
Ta bort favoriter
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Favoriter.
2. Om det behövs väljer du en kategori.
3. Välj en Favorit.
4. Tryck på
> Ta bort > Ja.
Planera en resa
Du kan använda reseplaneraren om du
vill skapa och spara en resa med flera
destinationer.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Reseplanerare.
2. Tryck på .
3. Tryck på Välj startplats.
4. Sök efter en plats (sidan 12).
22
5. Tryck på Välj.
6. Tryck på
för att lägga till fler
platser.
7. Tryck på Nästa.
8. Ange ett namn.
9. Tryck på Klar.
Ändra en resväg
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Reseplanerare.
2. Tryck på en sparad plats.
3. Tryck på ett alternativ:
➋
➊
•
Tryck här ➊ för att ändra
avgångstid, resans längd eller
ankomsttid.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Söka efter platser
•
•
Tryck här ➋ för att
ändra transportläge eller
ruttinställningar för den delen av
resan.
Visa resan på kartan genom att
trycka på Karta.
•
•
•
Navigera till en sparad resa
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Reseplanerare.
2. Välj en sparad plats.
3. Tryck på Kör!.
4. Välj en rutt om du blir uppmanad till
det (sidan 20).
Tryck på Ändra destinationer
för att lägga till och ta bort
platser, eller för att ändra ordning
på platser.
Tryck på Ta bort resa.
Tryck på Optimera ordningen
om du vill ordna resans stopp i
den mest effektiva ordningen.
Ändra en sparad resa
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Reseplanerare.
2. Välj en sparad plats.
3. Tryck på .
4. Välj ett alternativ:
• Tryck på Byt namn på resa.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
23
Röstkommando
Röstkommando
Om röstkommandon
OBS! Röstkommando är inte tillgängligt
för alla språk eller regioner.
Röstkommando är inte tillgängligt för
nüvi 2360, 2370 eller 2460.
Med röstkommando kan du använda
enheten genom att uttala orden som
visas på skärmen högt eller genom
att uttala vissa kommandon. Menyn
Röstkommando innehåller en lista med
tillgängliga kommandon.
24
Ange din uppvakningsfras
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en
fras som du kan säga för att aktivera
funktionen Röstkommando. Som
standard är uppvakningsfrasen inställd på
Röstkommando.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Röstkommando >
Anpassa fras.
2. Ange en ny uppvakningsfras.
3. Tryck på Klar.
Aktivera röstkommando
Säg din uppvakningsfras.
Menyn Röstkommando visas.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Röstkommando
Tips för att använda
röstkommandon
• Tala med normal röst in i enheten.
• Uttala kommandona när de visas på
skärmen.
• Besvara röstmeddelanden från
enheten efter behov.
• Öka längden på din uppvakningsfras
för att minska antalet röstkommandon
som aktiveras av misstag.
• Säg Avsluta när du vill avsluta
Röstkommando.
• Enheten avger två toner när den går in
i och avslutar röstkommandoläge.
• När
visas i skärmens övre högra
hörn är enheten inte redo för ditt
kommando.
•
När
visas kan du säga ett
kommando.
Navigera till en populär plats
med röstkommandon
Du kan säga namnen på populära,
välkända platser.
1. Säg din uppvakningsfras.
2. Säg Sök efter namn.
3. Lyssna på röstmeddelandet och säg
platsens namn.
En lista med platser visas.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
25
Röstkommando
4. Säg radnumret.
5. Säg ett alternativ:
• Säg Navigera för att navigera till
platsen.
• Säg Ring för att ringa till
platsen när du är ansluten till en
kompatibel mobiltelefon.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Röstkommando > .
2. Tryck på Sekretessinstruktioner >
Aktiverad.
Avaktivera Röstkommando
Du kan avaktivera röstkommando,
vilket hindrar dig att av misstag öppna
röstkommandot när du talar.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Röstkommando >
2. Tryck på Röstkommando >
Avaktiverad.
.
Söka efter en adress
1. Säg Röstkommando.
2. Säg Sök adress.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Stänga av ljudet till
instruktionerna
Du kan avaktivera talade instruktioner för
röstkommando utan att stänga av ljudet
till enheten.
26
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Kartsidor
Kartsidor
Visa kartan när du
navigerar
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast avsedd
som information och ersätter inte förarens
ansvar att följa hastighetsbegränsningar
och hela tiden köra på ett säkert sätt.
Garmin ansvarar inte för några trafikböter
eller stämningar som du kan få genom
att inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
Din rutt är markerad med en
magentafärgad linje. En målflagga anger
din destination.
Medan du kör vägleder enheten dig
till destinationen via röstuppmaningar,
pilar på kartan och anvisningar överst
på kartan. Om du avviker från rutten
beräknas en ny rutt och du får en ny
vägbeskrivning.
En fartbegränsningsikon som visar aktuell
fartbegränsning kan visas när du kör på
huvudvägar.
Ändra kartdatafältet
1. På kartan trycker du på datafältet i det
nedre vänstra hörnet.
2. Välj vilken typ av data du vill visa.
3. Tryck på Spara.
Ändra hastighetsbegränsningen
1. Tryck på
hastighetsbegränsningsikonen på
kartan.
2. Tryck på
och
för att
ändra hastighetsbegränsningen.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
27
Kartsidor
Använda myTrends
Funktionen myTrends™ känner av när du
kör till en vanlig destination och visar
destinationen och den beräknade restiden
i navigationsfältet på kartan.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation.
2. Tryck på Personbil > nüRoute >
myTrends > Aktiverad.
3. Spara en vanlig destination, såsom
ditt hem eller arbetsplats som en
Favorit (sidan 21).
4. Kör till Favoriten flera gånger när
enheten är påslagen.
5. När myTrends-information visas i
navigeringsfältet trycker du på denna
om du vill visa ruttinformation.
28
Visa trippinformation
På trippinformationssidan visas din
aktuella fart samt statistik om resan.
TIPS: Om du stannar ofta bör du inte
stänga av enheten så att den mäter den
tillryggalagda tiden under resan.
Tryck på fältet Fart på kartan.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Kartsidor
Återställa trippinformationen
1. På kartan trycker du på fältet
Fart > .
2. Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en
rutt, tryck på Nollställ allt för att
nollställa alla datafält, förutom
hastighetsmätaren, på sidan.
• Tryck på Nollställ trippdata om
du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Tryck på Nollställ maxfart för att
nollställa maxfarten.
• Tryck på Nollställ tripp B om du
vill nollställa trippmätaren.
Visa svänglistan
När du navigerar längs en rutt kan du visa
alla svängar för hela rutten och avståndet
mellan svängarna.
1. Tryck på textfältet överst på kartan.
2. Välj ett alternativ:
• Välj en sväng i listan om du vill
visa nästa sväng.
• Om en
trafikinformationsmottagare
är ansluten kan du på nüvi
2400-modeller trycka på en
färgad punkt för att få information
om en trafikfördröjning
(sidan 42).
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
29
Kartsidor
•
Tryck på
> Visa karta om du
vill visa hela rutten på kartan.
Visa nästa sväng
Innan du kan visa nästa sväng måste du
navigera längs en rutt.
Om kommande korsningar
När du navigerar längs en rutt och närmar
dig en korsning visas eventuellt sidan för
visning av korsning på vissa modeller.
Nästa sväng visar svängen på kartan samt
avståndet och tiden till den.
På kartan trycker du på
30
.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Kartsidor
Använda navigeringskartan för
fotgängare
I fotgängarläget visas rutten på en
tvådimensionell karta.
➊
➌
•
•
•
•
➋
➊
➍
Tryck på ➊ för att växla mellan
vägavsnitt.
Tryck på ➋ för att se ruttresvägen.
Tryck på ➌ om du vill centrera
kartan på din aktuella plats.
Tryck på ➍ om du vill zooma in och
zooma ut.
Alternativ för kollektivtrafik
Om du har cityXplorer-kartor installerade
beräknar enheten en rutt där en
kombination av kollektivtrafikalternativ,
som att åka buss eller tunnelbana och att
promenera, används.
cityXplorer-kartor finns inte med i
enheten. Se http://my.garmin.com om du
vill köpa cityXplorer-kartor.
De gula ikonerna visar den
navigeringsmetod som används för varje
vägavsnitt. När du t.ex. ser stiger du
på en buss på den punkten i rutten.
De svarta punkterna på kartan är
hållplatser för kollektivtrafik längs rutten.
OBS! Du kan begränsa gångavståndet
under en fotgängarrutt (sidan 51).
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
31
Telefonsamtal med handsfree
Telefonsamtal med
handsfree
Bluetooth®-teknik är tillgänglig på vissa
nüvi-modeller. Bluetooth-tekniken
etablerar trådlösa anslutningar mellan
två enheter, t.ex. en mobiltelefon och
din enhet. Om du vill veta om din
mobiltelefon med Bluetooth-teknik är
kompatibel med enheten går du till
www.garmin.com/bluetooth.
Om att para ihop enheter
Första gången du använder två enheter
tillsammans måste du para ihop dem
genom att etablera kontakt med hjälp av
en PIN-kod eller ett lösenord.
Telefonen och enheten måste vara
påslagna och inom 10 meter (33 fot)
avstånd från varandra.
32
Para ihop med
telefoninställningarna
Du kan initiera ihopparning från
telefonen. Se instruktionerna som hör till
telefonen.
1. På nüvis huvudmeny trycker du på
Verktyg > Inställningar > Bluetooth
> Bluetooth > Aktiverad > Spara.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten på
telefonen.
OBS! Den här funktionen kan finnas
i en meny kallad Inställningar,
Bluetooth, Anslutningar eller
Handsfree.
3. Sök efter Bluetooth-enheter med
telefonen.
4. Välj enheten i listan med enheter.
5. Ange Bluetooth-PIN-koden för
enheten (1234) i telefonen.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Telefonsamtal med handsfree
Para ihop med
enhetsinställningarna
1. På enhetens huvudmeny trycker du på
Verktyg > Inställningar > Bluetooth
> Bluetooth > Aktiverad > Spara.
2. Tryck på Lägg till telefon > OK.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på
telefonen.
4. Aktivera läget Hitta mig/Möjlig att
upptäcka/Synlig för telefonen.
OBS! Den här funktionen kan finnas
i en meny kallad Inställningar,
Bluetooth, Anslutningar eller
Handsfree.
Ett förslag att para ihop telefonen
med enheten visas på telefonen.
5. Tryck på OK på enheten.
6. Välj telefonen i listan med enheter.
7. Tryck på OK.
8. Ange Bluetooth-PIN-koden för
enheten (1234) i telefonen.
Tips efter att du parat ihop
enheterna
• När du en gång har parat ihop de två
enheterna ansluter de automatiskt till
varandra varje gång du sätter på dem.
• När telefonen är ansluten till enheten
kan du ringa telefonsamtal.
• När du slår på enheten utförs ett
försök att para ihop den med den
telefon den senast var ansluten till.
Ta emot ett samtal
• Tryck på Svara.
• Tryck på Ignorera om du vill
ignorera samtalet.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
33
Telefonsamtal med handsfree
Använda enheten under ett samtal
Under ett samtal visas . Beroende på
vilken skärmbild som visas på enheten
kan ikonen Samtal pågår se olika ut.
1. Tryck på .
2. Välj ett alternativ:
• Tryck på Knappsats om du vill
visa en sida med knappsats så
att du kan använda automatiska
system som röstbrevlåda.
• Tryck på Handenhet om du vill
stänga av enheten men behålla
samtalet, eller om du vill samtala
privat.
• Tryck på Handsfree för att växla
tillbaka.
• Tryck på Tyst om du vill stänga
av ljudet i ett samtal.
• Tryck på Lägg på om du vill
avsluta samtalet.
34
Ringa till en intressant plats
(POI)
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Intressant plats.
2. Sök efter en intressant plats (POI).
3. Tryck på Ring.
Ringa ett nummer
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Ring.
2. Ange numret.
3. Tryck på Ring.
Ange telefonnumret
Du kan ange det telefonnummer som du
vill att enheten ringer upp när du trycker
på Ring hem.
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Ring hem.
2. Tryck på Ange telefonnummer.
3. Ange telefonnumret.
4. Tryck på Klar > Ja.
Enheten ringer upp ditt
hemtelefonnummer.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Telefonsamtal med handsfree
Ringa hem
Innan du kan ringa hem med
knappen Ring hem måste du ange ett
telefonnummer för din hemposition.
På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Ring hem.
Ringa samtal med
Röstuppringning
Innan du ringer samtal med
röstuppringning kan du behöva
träna telefonen att känna igen dina
röstuppringningskommandon. Se
instruktionerna som hör till telefonen.
Ringa upp en kontakt
Du kan ringa till de nummer som du
sparat i telefonen från enheten.
1. Tryck på Telefon > Telefonbok.
2. Tryck på en kontakt.
Kontrollera elefonstatus
Du kan kontrollera telefonens batterinivå
och signalstyrka.
På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Telefonstatus.
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Röstuppringning.
2. Säg kontaktens namn.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
35
Använda verktygen
Använda verktygen
Söka efter hjälpavsnitt
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Hjälp > .
Visa aktuell
platsinformation
Använd sidan Var är jag? för att visa
information om din aktuella position.
Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal
var du befinner dig.
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Var är jag?.
Söka efter närliggande
serviceställen
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Var är jag?.
2. Tryck på Sjukhus, Polis eller
Bränsle för att visa närmaste plats i
den kategorin.
Använda Hjälp
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Hjälp om du vill visa
information om hur du använder
enheten.
36
Om ecoRoute
Funktionen ecoRoute™ beräknar fordonets
bränsleekonomi, koldioxidutsläpp samt
bränslepriset för att navigera till ett
mål. Den har också verktyg för att öka
bränsleeffektiviteten.
De data som tillhandahålls av ecoRoute
är bara uppskattningar. Dessa data är inga
faktiska avläsningar från fordonet. Om
du vill ha mer exakta bränslerapporter för
just ditt fordon och dina körvanor kan du
kalibrera bränsleekonomin (sidan 37).
ecoRoute HD Tillbehör
När du är ansluten till tillbehöret
ecoRoute HD kan din enhet ta emot
fordonsinformation i realtid, såsom
felmeddelanden, varv/min och
batterispänning och du kan nollställa
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Använda verktygen
lampan för motorkontroll. Gå till
www.garmin.com/ecoroute för
kompatibilitet och inköpsinformation.
Använda ecoRoute
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > ecoRoute.
2. Ange bränsle- och
körsträckeinformation om du
uppmanas till det.
Första gången du använder
funktionen ecoRoute måste du ange
fordonsinformation.
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill
få mer exakta bränslerapporter för ditt
specifika fordon och dina körvanor. Du
bör kalibrera när du tankar.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > ecoRoute > Vid pumpen.
2. Ange aktuellt bränslepris.
3. Ange hur mycket bränsle ditt fordon
har förbrukat sedan den senaste
tankningen.
4. Ange sträckan du har färdats sedan
den senaste tankningen.
5. Tryck på Nästa.
Enheten kalkylerar fordonets
genomsnittliga bränsleekonomi.
Om ecoChallenge
Med ecoChallenge kan du maximera
bränsleekonomin genom att få poäng för
dina körvanor. Ju högre ecoChallengepoäng du får, desto mer bränsle sparar du.
ecoChallenge samlar in data och beräknar
en poäng när din enhet rör sig och är i
transportläge för personbil.
Visa ecoChallenge-poäng
På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > ecoRoute >
ecoChallenge.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
37
Använda verktygen
Om ecoChallenge-poäng
Nollställa ecoChallenge
Bladfärgen på ecoChallenge-ikonen
ändras beroende på dina resultat i
utmaningen.
•
•
•
•
Totalt – visar ett genomsnitt av
poängen för hastighet, acceleration
och bromsning.
Hastighet – visar dina poäng när
du kör i den mest bränslesnåla
hastigheten (70–100 km/tim (45 - 60
mph) för de flesta fordon).
Acceleration – visar poängen för
jämn och gradvis acceleration. Du
mister poäng om du gasar snabbt.
Bromsning – visar poängen för jämn
och gradvis bromsning. Du mister
poäng om du bromsar hårt.
Ta bort ecoChallenge-poäng från
kartan
På kartan trycker du på
Inställningar > Dölj.
38
På kartan trycker du på
Nollställ.
>
>
>
>
Visa information om
bränsleekonomi
1. På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > ecoRoute >
Bränsleekonomi.
2. Välj en del av diagrammet att
zooma in.
Justera Fordonsprofil
1. På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > ecoRoute >
Fordonsprofil.
2. Välj ett alternativ för att justera
bränsleinställningarna manuellt:
• Bränsletyp
• Bränsleförbr. stad
• Motorväg Bränsleekonomi
• Bränslepris
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Använda verktygen
TIPS: Du får bättre resultat om
du kalibrerar bränsleekonomin
(sidan 37) istället för att justera
bränsleeffektiviteten för stadskörning
och motorväg.
Om körsträckerapporten
Med körsträcksrapporten beräknas
avståndet, tiden, den genomsnittliga
bränsleekonomin och bränslekostnaden
för att navigera till en destination.
En körsträckerapport skapas för varje rutt
du kör. Om du avbryter en rutt i enheten
skapas en körsträckerapport för den
sträcka du har kört.
Visa en Körsträckerapport
Du kan visa sparade körsträckerapporter
på enheten. Du kan också öppna
körsträckerapporter i mappen Rapporter
på enheten/volymen (sidan 47).
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Körsträckerapport.
2. Välj en rapport.
Nollställa ecoRoute-data
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > ecoRoute.
2. Välj en kategori.
3. Tryck på > Nollställ.
Använda bildvisaren
Visa bilder som du sparat i enheten eller
på ett minneskort. Se sidan 47 för mer
information om hur du läser in bilder i
enheten.
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Bildvisare.
• Bläddra igenom bilderna med
hjälp av pilarna.
• Om du vill zooma in en bild
trycker du på den.
• Tryck på om du vill visa ett
bildspel av bilderna.
• Om du vill avbryta bildspelet
trycker du på skärmen.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
39
Använda verktygen
Använda en bild som bakgrund
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Bildvisare.
2. Välj en bild.
3. Tryck på > Använd som
bakgrund.
4. Använd skärmknappsatsen för att
justera bakgrundsbilden.
5. Tryck på Spara.
Visa världsklockan
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Världsklocka > .
Delar där det är natt visas som
skuggade på kartan.
Ta bort bilder
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Bildvisare.
2. Välj en bild.
3. Tryck på > Ta bort > Ja.
Ta skärmbilder
Använda världsklockan
Använda kalkylatorn
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Kalkylator.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Skärm >
Skärmbild > Aktiverad.
2. Tryck på för att ta en skärmbild.
Bilden sparas i bitmap-format i mappen
skärmbilder på enheten (sidan 47).
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Världsklocka.
2. Välj ett ortsnamn.
3. Ange ett nytt ortsnamn.
4. Tryck på Klar.
5. Om det behövs väljer du en ort.
40
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Använda verktygen
Använda
enhetsomräkningen
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Enhetsomräkning.
2. Markera rutan bredvid Räkna om,
välj en måttenhet och tryck på Spara.
Två måttenheter visas.
3. Välj en måttenhet som du vill
omvandla och tryck sedan på Spara.
4. Välj en andra måttenhet och tryck på
Spara.
5. Ange ett värde.
6. Tryck på Klar.
Ange växlingskurser manuellt
Du kan uppdatera valutor manuellt, vilket
innebär att du kan använda de senaste
växelkurserna.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Enhetsomräkning.
2. Markera rutan bredvid Räkna om.
3. Välj Valuta och välj sedan Spara.
4. Markera rutan längst ned på skärmen
som visar en lista med valutor.
5. Markera rutan bredvid en valuta.
6 Ange ett värde och tryck på Klar.
7. Tryck på Klar.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
41
Trafik
Trafik
Abonnemangsaktivering
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller
lämpligheten i trafikinformationen.
Denna enhet kan ta emot trafikinnehåll
från FM Traffic Message Channel (TMC)
som informerar om trafikproblem och
vägarbeten i närheten. Vissa modeller
har en FM TMC trafikmottagare
inbyggd i 12-voltsströmkabeln för
fordon och har ett livstidsabonnemang
på trafikinformation. Abonnemanget
aktiveras automatiskt och kräver inte
inköp av ett extra abonnemang för att
aktiveras.
Mer information om
trafikinformationsmottagare och
täckningsområden finns på
www.garmin.com/traffic.
42
Du behöver inte aktivera prenumerationen
som medföljer din FM-trafikmottagare.
Abonnemanget aktiveras automatiskt när
enheten tar emot satellitsignaler samtidigt
som trafiksignalerna tas emot från
leverantören av betaltjänsten.
Livstidsabonnemang
Vissa modeller har livstidsabonnemang
på funktioner.
LT
LMT
Den här modellen har ett
livstidsabonnemang på
trafikinformation och en
trafikmottagare.
Den är modellen har ett
abonnemang på nüMaps
Lifetime™, livstidsabonnemang
på trafikinformation (sidan 62)
och en trafikmottagare.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Trafik
Trafikinformationsmottagare
➊
➋
➌
➍
Ta emot trafikinformation
När mottagaren befinner sig inom ett
trafiktäckningsområde kommer din enhet
att börja visa trafikinformation.
➎
➊
Mini-USB-kontakt
➋
Extern antennanslutning
➌
Intern antenn
➍
Strömlampa
➎
Adapter för fordonsströmkabel
Trafikinformationsmottagaren och
enheten måste vara inom dataräckhåll
för en FM-station som sänder ut
trafikinformation.
1. Anslut trafikinformationsmottagaren
till en extern strömkälla.
2. Anslut trafikinformationsmottagaren
till enheten.
OBS! Uppvärmda vindrutor
(med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens
prestanda.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
43
Trafik
Om trafikikonen
När du tar emot trafikinformation visas en
trafikikon på kartan. Trafikikonen ändrar
färg för att visa trafikförhållandenas
allvarlighet.
Färg
Allvarligh- Betydelse
etsgrad
Grön
Låg
Trafiken flyter utan
problem.
Gul
Medel
Trafiken flyter men
med fördröjning.
Det finns viss
trafikstockning.
Röd
Hög
Trafiken flyter inte
eller flyter mycket
sakta. Allvarlig
fördröjning.
Grå
Inga data
Trafikinformation
finns inte
tillgänglig.
44
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker
enheten den aktuella trafiken och
optimerar automatiskt rutten för kortaste
tid. Om en allvarlig trafikfördröjning
inträffar på rutten medan du navigerar
beräknas rutten automatiskt om.
Rutten kan fortfarande dras genom trafik
om det inte finns bättre alternativa rutter.
Undvika trafik längs rutten
manuellt
1. På kartan trycker du på .
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Om det behövs trycker du på pilarna
för att visa övriga trafikfördröjningar
längs rutten.
4. Tryck på
> Undvik.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Trafik
Visa trafikkartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden
och fördröjningar på närliggande vägar.
Lägga till ett abonnemang
1. På kartan trycker du på .
2. Tryck på Trafikkarta om du vill visa
trafikproblemen på en karta.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik.
2. Välj ett alternativ:
• Utanför Nordamerika: Tryck på
Abonnemang > .
• För nordamerikanska enheter
trycker du på .
3. Skriv ned FMtrafikinformationsmottagarens enhetsID.
4. Gå till www.garmin.com/fmtraffic
om du vill köpa ett abonnemang och
erhålla en kod med 25 tecken.
5. Tryck på Nästa på enheten.
6. Ange koden.
7. Tryck på Klar.
Trafikabonnemangskoden kan inte
återanvändas. Du måste skaffa en ny kod
varje går du förnyar tjänsten. Om du har
Söka efter trafikfördröjningar
1. På kartsidan trycker du på .
2. Tryck på Trafiksökning om du
vill visa en lista med vägar med
trafikfördröjning.
3. Välj en post i listan om du vill visa
fördröjningar på vägen.
4. Om det finns fler än en fördröjning
trycker du på pilarna så visas övriga
fördröjningar.
Du kan köpa trafikprenumerationer för
andra regioner eller länder.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
45
Trafik
flera FM-trafikinformationsmottagare
måste du skaffa en ny kod för varje
mottagare.
Om erbjudanden
Visa erbjudanden
‹ VARNING
Försök inte skriva ned kupongkoder
medan du kör.
Om enhetspaketet innehåller en
trafikmottagare får du platsrelevanta
erbjudanden och kuponger.
Reklambaserad trafikinformation är bara
tillgängligt i Nordamerika.
Trafikmottagaren måste vara ansluten
till extern strömförsörjning och du
måste befinna dig i täckningsområde
för att kunna ta emot reklambaserad
trafikinformation.
Se vår sekretessförklaring på
www.garmin.com/privacy/ för viktig
sekretessinformation.
1. Välj ett erbjudande som visas
på skärmen och sök efter den
närmaste platsen som gäller för det
erbjudandet.
2. Om erbjudandet innehåller en ikon
trycker du på ikonen på platskartan
för att få en kupongkod.
3. Skriv ned koden och visa den när du
kommer fram till platsen.
Visa en lista med erbjudanden
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Erbjudanden.
Avaktivera trafik och
erbjudanden
m du vill avaktivera erbjudanden måste
du avaktivera trafiken.
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik >
Avaktiverad.
46
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Datahantering
Datahantering
Du kan lagra filer, som JPEG-bildfiler, på
enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
OBS! Enheten är inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me, Windows NT®
eller Mac® OS 10.3 eller tidigare.
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en
elektronikleverantör eller köpa förinläst
Garmin-kartprogramvara
(www.garmin.com/trip_planning). Vid
sidan av kartor och data kan minneskortet
lagra filer som kartor, bilder, geocacheplatser, rutter, waypoints och egna
intressanta platser.
Filtyper
Enheten har funktioner för microSD™och microSDHC-flashminneskort.
•
•
Installera ett minneskort
1. Sätt i ett minneskort på rätt plats i
enheten.
2. Tryck ned det tills du hör ett klick.
Enheten stöder följande filtyper:
•
JPEG- och JPG-bildfiler (sidan 39)
Kartor och GPX-waypointfiler från
MapSource® (sidan 63)
GPI-filer med egna intressanta platser
från Garmin POI Loader (sidan 63)
Överföra filer till datorn
1. Anslut enheten till datorn (sidan 4).
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
47
Datahantering
2.
3.
4.
5.
6.
Enheten och minneskortet visas
som flyttbara enheter under Den här
datorn om du har Windows eller som
en volym på skrivbordet om du har
Mac OS.
OBS! I vissa datorer med flera
nätverksenheter kan nüvi-enheter inte
visas. Om du vill ha mer information
om hur du ansluter diskenheter kan
du läsa i hjälpen till operativsystemet.
Bläddra i datorn efter en fil.
Markera filen.
Klicka på Redigera > Kopiera.
Öppna enheten "Garmin" eller
minneskortenheten eller -volymen.
Välj Redigera > Klistra in.
Filen visas i listan med filer i
enhetsminnet eller på minneskortet.
Koppla bort USB-kabeln
1. Slutför en åtgärd.
48
•
För Windows: klicka på
utmatningsikonen
i
systemfältet.
• För Mac: dra volymikonen till
papperskorgen .
2. Koppla bort kabeln från datorn.
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används
till bör du inte ta bort den. Minnet i
enheten innehåller viktiga systemfiler
som du inte bör ta bort.
1. Öppna "Garmin"-enheten eller
-volymen.
2. Om det behövs öppnar du en mapp
eller volym.
3. Välj en fil.
4. Tryck på Delete på datorns
tangentbord.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Anpassa enheten
Anpassa enheten
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar.
2. Välj en inställningskategori.
3. Välj inställningen för att ändra den.
Systeminställningar
•
•
•
På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > System.
•
•
•
•
GPS-simulator – gör att enheten inte
tar emot någon GPS-signal och sparar
batteri.
Enheter – ändra måttenheter för
avstånd.
Tidsformat – välj 12-timmars-,
24-timmars- eller UTC-visning.
Aktuell tid – ändra tiden manuellt.
•
Säkerhetsläge – avaktiverar alla
funktioner som kräver betydande
uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamheten från körningen.
Garmin Lock – låser enheten
(sidan 59).
Om – visar enhetens versionsnummer
för programvaran, D-nummer för
enheten och information om flera
andra programfunktioner.
OBS! Du behöver uppgifterna när du
uppdaterar systemets programvara
eller köper nya kartdata (sidan 63).
EULA: visar licensavtal för
slutanvändare.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
49
Anpassa enheten
Navigeringsinställningar
•
Navigeringsinställningar för
personbil
På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > Navigation > Personbil.
•
•
•
•
•
•
50
nüRoute™ – ändrar avancerade
ruttinställningar (sidan 51).
Kartdetaljer – ställer in kartans
detaljnivå. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om
långsammare.
Kartbild – ställer in perspektivet på
kartan.
Karttema – ändrar färg på kartdata.
Kartdatalayout – ändrar mängden
data som visas på kartan.
Fordon – ändrar ikonen som visar
din position på kartan. Fler ikoner kan
du hämta på www.garmingarage.com.
Tripplogg
◦◦ Visa på karta – visar dina
resvägar på kartan.
◦◦ Töm tripplogg
ndra kartperspektiv
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > Kartbild.
2. Välj ett alternativ:
• Tryck på Kurs upp om du vill
visa kartan i två dimensioner (2D)
med färdriktningen överst.
• Tryck på Norr uppåt om du vill
visa kartan i 2D med norr överst.
• Tryck på 3D om du vill visa
kartan i tre dimensioner.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Anpassa enheten
Navigeringsinställningar för
fotgängare
På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > Navigation >
Fotgängare.
•
•
•
Begränsa gångavstånd – kontrollerar
hur mycket av en fotgängarrutt som
inkluderar promenad.
Kollektivtrafik – undviker valda
transportmedel.
Tripplogg – visar resvägen på kartan.
◦◦ Visa på karta – visar dina
resvägar på kartan.
◦◦ Töm tripplogg
Undvika transportmedel
OBS! Transportmedel finns tillgängliga
när cityXplorer-kartor är inlästa
(sidan 31).
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Fotgängare >
Kollektivtrafik.
2. Välj vilket transportmedel du vill
undvika på rutterna.
3. Tryck på Spara.
Ruttinställningar
På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > Navigation > Personbil
> nüRoute > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad
på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given
rutt.
•
Kortare tid – beräknar rutter som
går fortare att köra men som kan ha
längre körsträcka.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
51
Anpassa enheten
•
•
•
•
Kortare väg – beräknar rutter med
kortare körsträcka men som kan ta
längre tid att köra.
Mindre bränsle – beräknar rutter
som kan förbruka mindre bränsle än
de andra rutterna.
Förslag – ber dig välja ett
ruttberäkningsläge före navigering
(sidan 20).
Fågelvägen – kalkylerar en direkt
linje från din plats till din destination.
Undvika vägfunktioner
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil >
nüRoute > Undvikanden.
2. Välj vilka vägfunktioner du vill
undvika på rutterna.
3. Tryck på Spara.
52
Lägga till ett eget undvikande
Du kan ställa in enheten så att den
undviker vissa områden eller vägar när
rutter beräknas.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil >
nüRoute > Egna undvikanden.
2. Om det behövs trycker du på Lägg
till nya egna undvikanden.
3. Välj ett alternativ:
• Tryck på Lägg till område som
ska undvikas. Området som
ska undvikas har formen av en
rektangel.
• Tryck på Lägg till väg som ska
undvikas.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
5. Tryck på Klar.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Anpassa enheten
Redigera ett eget undvikande
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil >
nüRoute > Egna undvikanden.
2. Välj ett eget undvikande.
3. Tryck på
och välj sedan ett
alternativ.
• Tryck på Byt namn.
• Tryck på Ta bort.
Avaktivera ett eget undvikande
Om du avaktiverar ett eget undvikande
beräknar enheten rutter med det området
eller den vägen.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil >
nüRoute > Egna undvikanden.
2. Välj ett eget undvikande.
3. Tryck på
> Avaktivera.
Använda avancerade omvägar
Använd den här funktionen för att ta en
omväg runt en viss del av resan när du
navigerar.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute >
Avancerade omvägar > Aktiverad.
2. Välj en destination och tryck på Kör!
(sidan 12).
3. På huvudmenyn trycker du på
Avstickare.
4. Välj ett alternativ för omväg:
• Nästa 1/2 mil (eng) i rutt.
• Nästa 2 mil (eng) i rutt.
• Nästa 5 mil (eng) i rutt.
• Omväg efter vägar i rutt.
5. Om det behövs väljer du en väg som
du vill ta en omväg runt.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
53
Anpassa enheten
Om trafficTrends
När funktionen trafficTrends™
aktiveras använder enheten
trafikhistorikinformation för att beräkna
effektivare rutter. Olika rutter kan
beräknas utifrån trafiktrender för aktuell
veckodag eller utifrån tid på dagen.
Visningsinställningar
På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > Skärm.
•
Aktivera trafficTrends
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute
> trafficTrends > Aktiverad.
•
•
54
Färgläge – ställer in en ljus bakgrund
(Dag), en mörk bakgrund (Natt)
eller växlar automatiskt mellan de
två alternativen utifrån tiderna för
soluppgång och solnedgång för din
aktuella position (Auto).
Ljusstyrka –ändrar skärmens
ljusstyrka. Om du minskar ljusstyrkan
kan du spara på batterierna.
Skärmbild – ta en bild av enhetens
skärm (sidan 40).
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Anpassa enheten
Språkinställningar
På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > Språk.
•
•
•
•
Röstspråk – anger språk för
röstmeddelanden.
Textspråk – anger språk för den text
som visas på skärmen.
OBS! Att textspråket ändras innebär
inte att språket i data som användaren
lagt in ändras.
Knappsatsspråk – anger språk för
knappsatsen.
Knappsatslayout – anger
knappsatslayouten.
Visa kartinformation
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
minaKartor.
Aktivera kartor
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
minaKartor.
2. Välj en karta.
Bluetooth-inställningar
På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth.
•
•
•
Lägg till telefon eller Telefon.
Bluetooth– aktiverar Bluetoothkomponenten.
Om du har aktiverat Bluetoothkomponenten visas Bluetooth-ikonen
på huvudmenyn.
Vänskapligt namn – mata in ett
vänskapligt namn som identifierar
din nüvi för enheter med Bluetoothteknik.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
55
Anpassa enheten
Hantera Bluetooth-enhetslistan
Du kan lägga till, koppla bort eller ta
bort telefoner som enheten upptäcker när
Bluetooth är aktiverat.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Telefon.
2. Välj ett alternativ:
• Välj en telefon som enheten ska
ansluta till.
• Tryck på om du vill lägga till
en telefon på menyn.
• Tryck på om du vill ta bort en
telefon från enhetsminnet.
• Tryck på Ingen om du vill koppla
från aktuell anslutning.
Aktivera trafik
Trafikinformationsmottagaren medföljer
vissa enhetspaket.
56
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik >
Trafik > Aktiverad.
Om trafikabonnemang
Du kan köpa ytterligare abonnemang och
förnya dem om de går ut. Gå till
www.garmin.com/fmtraffic.
Visa trafikabonnemang
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik >
Abonnemang.
Återställa nställningarna
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar.
2. Om det behövs väljer du en
inställningskategori.
3. Välj > Återställ > Ja.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Bilaga
Bilaga
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på tre sätt.
•
•
•
Strömkabel för fordon
USB-kabel (ingår i vissa modeller)
Nätadapter (valfritt tillbehör)
Om GPS-satellitsignaler
Sköta om enheten
meddelande
Undvik att tappa enheten och använd den
inte i miljöer där det finns stor risk för
skakningar och vibrationer.
Utsätt inte enheten för vatten.
Om enheten kommer i kontakt med vatten
kan den sluta fungera.
Enheten måste ta emot satellitsignaler för
att kunna navigera.
Förvara inte enheten där den kan utsättas
för extrema temperaturer eftersom den då
kan skadas permanent.
När enheten tar emot satellitsignaler är
signalstyrkefälten på huvudmenyn gröna
. När den tappar satellitsignalen blir
fälten röda eller genomskinliga
.
Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål
på pekskärmen eftersom den då kan
skadas.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
57
Bilaga
Rengöra ytterhöljet
meddelande
Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
1. Du rengör enhetens ytterhölje (inte
pekskärmen) med en fuktig trasa med
milt rengöringsmedel.
2. Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1. Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2. Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring.
3. Fukta trasan med vätskan.
4. Torka skärmen försiktigt med trasan.
58
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls
genom att lägga den och fästet utom
synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på
vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på
http://my.garmin.com.
• Använd funktionen Garmin Lock™
(sidan 59).
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Bilaga
Låsa enheten
Ändra säkerhetsplats
1. På menyn Garmin Lock väljer du på
Säkerhetsplats.
2. Kör till den nya säkerhetsplatsen.
3. Tryck på Välj.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > System
> Garmin Lock > Lås enheten >
Aktiverad.
2. Ange en fyrsiffrig PIN-kod två
gånger.
3. Kör till en säkerhetsplats.
4. Tryck på Välj.
Om säkerhetsplatsen
Säkerhetsplatsen är en plats där du
befinner dig ofta, till exempel ditt hem.
Om enheten har satellitsignaler och du
befinner dig på säkerhetsplatsen behöver
du inte ange PIN-koden.
Garmin Lock är ett antistöldsystem som
låser enheten. Varje gång du slår på
enheten måste du ange PIN-koden eller
köra till säkerhetsplatsen.
Byta PIN-kod för Garmin Lock
1. På menyn Garmin Lock trycker du på
Byt PIN-kod.
2. Ange en ny fyrsiffrig PIN-kod två
gånger.
OBS! Om du glömmer bort både PINkod och säkerhetsplats måste du skicka
in enheten till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med en
giltig produktregistrering eller ett giltigt
inköpskvitto.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
59
Bilaga
Radera användardata
1. Slå på enheten.
2. Håll fingret nedtryckt på
enhetsskärmens nedre högra hörn.
3. Håll fingret nedtryckt tills
meddelandefönstret visas.
4. Tryck på Ja för att rensa alla
användardata.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
Maximera batteriets livslängd
• Tryck kort på strömknappen när du
vill låsa skärmen.
• På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Skärm
> Ljusstyrka om du vill minska
bakgrundsbelysningen.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
• Undvik att utsätta enheten för stark
hetta under lång tid.
60
Byta säkring i
fordonsströmkabeln
meddelande
När du byter ut säkringen bör du vara
försiktig så att du inte tappar bort
några av de små bitarna och se till att
du sätter tillbaka dem på rätt ställen.
12-voltsströmkabeln för fordon fungerar
inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet
måste du eventuellt byta den säkring som
finns i fordonsadapterns ände.
1. Skruva loss ändstycket.
TIPS: Du kan behöva använda ett
mynt för att ta bort ändstycket.
2. Ta bort ändstycket, den silverfärgade
spetsen och säkringen (glas och
silvercylinder).
3. Sätt i en snabb säkring på 1 A.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Bilaga
4. Sätt den silverfärgade spetsen i
ändstycket.
5. Skruva tillbaka ändstycket i fordonets
strömkabel.
4. Ta bort plasthöljet från fästplattans
ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan.
6. För spaken nedåt (mot plattan).
Montera enheten på
nstrumentbrädan
Ta bort enheten, vaggan
och fästet
Meddelande
Klistret på tejpen för permanent
montering är extremt svårt att ta bort efter
att du har satt dit den.
Ta bort enheten från vaggan
1. Tryck fliken överst på vaggan uppåt.
2. Luta enheten framåt.
Använd den medföljande
monteringsplattan till att fästa enheten
på instrumentbrädan på ett sätt som
uppfyller gällande krav.
1. Rengör och torka instrumentbrädan
där du vill placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från fästtejpen på
plattans undersida.
3. Placera plattan på instrumentbrädan.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
61
Bilaga
Ta bort vaggan från fästet
1. Vrid vaggan till vänster eller höger.
2. Tryck på vaggans sockel om du vill
lossa kulan på fästet.
Ta bort sugkoppsfästet från
vindrutan
1. För spaken på sugkoppsfästet mot
dig.
2. Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Om nüMaps Lifetime
För en engångssumma kan du få upp
till fyra kartuppdateringar per år under
enhetens livstid. Om du vill ha mer
information och läsa om villkor om
nüMaps Lifetime går du till
www.garmin.com och klickar
på Kartor.
Vissa modeller innehåller
livstidsabonnemang på nüMaps Lifetime.
LM
LMT
62
Den här modellen har ett
abonnemang på nüMaps
Lifetime.
Den här modellen har ett
livstidsabonnemang på
trafikinformation, abonnemang
på nüMaps Lifetime och en
trafikmottagare.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Bilaga
Köpa fler kartor
1. Gå till produktsidan för enheten på
Garmins webbplats
(www.garmin.com).
2. Klicka på fliken Kartor.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Egna intressanta platser
Egna intresseplatser är anpassade punkter
på kartan. De kan innehålla varningslarm
som meddelar dig när du är i närheten av
en angiven punkt eller om du kör för fort.
Installation av POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna
intressanta platser och installera dem på
din enhet med programvaran POI Loader.
1. Gå till www.garmin.com/extras.
2. Klicka på Tjänster > POI Loader.
3. Installera POI Loader på din dator.
Använd hjälpfilerna för POI
Loader
För mer information om POI Loader, se
hjälpfil.
När POI Loader är öppen, klicka
Hjälp.
Söka efter extrafunktioner
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Extra.
2. Välj en kategori.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
63
Bilaga
Att köpa tillbehör
Fartkameror
Gå till http://buy.garmin.com.
‹ Varning
Garmin ansvarar inte för noggrannheten
hos eller följderna av användningen av
egna intressanta platser eller en databas
för fartkameror.
På vissa platser finns information om
fartkameror tillgänglig. Gå till
http://my.garmin.com för information om
tillgänglighet. För dessa platser innehåller
enheten placeringen av hundratals
fartkameror. Du får ett larm från enheten
när du närmar dig en fartkamera om du
kör för fort. Informationen uppdateras
minst varje vecka så att du alltid har
tillgång till den senaste informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Varje region som du köper har ett
förfallodatum.
64
Kontakta Garmins
produktsupport
•
•
•
I USA går du till www.garmin.com
/support eller kontaktar Garmin USA
per telefon på (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. via telefon på 0808
2380000.
I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på
Contact Support för inhemsk
supportinformation, eller kontaktar
Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Bilaga
Felsökning
Problem
Min enhet hämtar inte
satellitsignaler.
Lösning
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd
(sidan 49).
• På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > System > GPS-simulator > Av.
• Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och bort från
höga byggnader och träd.
• Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast • Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
på min vindruta.
• Torka med en ren, torr trasa.
• Montera sugkoppen (sidan 2).
Enheten laddas inte i
• Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln (sidan 60).
fordonet.
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström
finns i strömuttaget.
• Din enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C
(mellan 32 °F och 113 °F). Om enheten är placerad i
direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar
Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du
laddningen ganska fort. minska bakgrundsbelysningen (sidan 54).
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
65
Bilaga
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Hur kan jag kontrollera
om enheten är i USBmasslagringsläget?
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att
avbryta uppladdningsprocessen).
När enheten är i USB-masslagringsläge visas en bild på
enhetsskärmen av en enhet som är ansluten till en dator.
Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här
datorn.
Enheten är ansluten till
1. Koppla bort USB-kabeln från datorn.
datorn men den ställs inte 2. Stäng av enheten.
i masslagringsläge.
3. Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till
enheten.
Enheten startas automatiskt och USB-masslagringsläget
aktiveras.
4. Kontrollera att enheten är ansluten till en USB-port och
inte en USB-hubb.
Det finns inga nya
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det
borttagbara enheter i
eventuellt uppstå problem i Windows när enhetsbokstäver
listan med diskenheter.
ska tilldelas din diskenhet. Mer information om hur du
ansluter diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet.
Telefonen ansluter inte till • På huvudmenyn trycker du på Verktyg > Inställningar
enheten.
> Bluetooth. Bluetooth-fältet måste vara inställt på Till.
• Sätt på din telefon och ha den inom 10 m från din enhet.
• Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
66
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Index
Index
Symbols
2D-, 3D-kartbild 50
A
adresser 16
aktuell plats, spara 21
alternativ för platskarta 19
anpassa enheten 49–56
användardata, ta bort 60
avstickare 14
B
batteri 65
bildvisare 39
Bluetooth 32–35
inställningar 55
på nüvi-modeller 1
para ihop med telefon 32
samtal från platskarta 19
vänskapligt namn 55
byta namn på resor 23
kalibrera
bränsleekonomi 37
körsträckerapport 39
egna intressanta platser 63
enhets-ID 49
enhetsomräkning 41
erbjudanden 46
avaktivera 46
visa 46
extrafunktioner 63
C
cityXplorer-kartor 13, 31
F
fågelvägen, navigera 15, 52
färddator 28
återställa information 28
fartkameror
databas 64
varningar 64
Favoriter 21–22
felsökning 65
filer
filformat som kan
användas 47
ta bort 48
fordonsprofil 38
D
dator, ansluta 4
detaljerade kartor 47, 55
diakritiska tecken 7
disk för instrumentbrädan 61
E
ecoRoute 36–39
bränsleekonomiinformation 38
ecoChallenge-poäng 37
fordonsprofil 36
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
67
Index
förutsagd rutt 28
förvara enheten 57
fotgängarläge
inställningar 50
fotonavigering
läsa in bilder 18
G
Garmin Lock 59
Garmins produktsupport 64
geocaching 18
GPS
inställningar 49
om 57
simulator 20
H
hastighetsbegränsning
ikon 27
hem
ange en plats 15
telefonnummer 35
historisk trafik 54
Hjälp 36
68
I
inställningar 49–56
intressanta platser
POI loader 47
söka 12
J
JPEG-bildfiler 47
K
kalkylator 40
kartor
data-layout 50
detaljnivå 50
fel 19
fotgängare 31
information 55
köpa 63
lägga till 63
tema 50
visa 50
knappsats 7
språkläge 7
kollektivtrafik
stadskartor 31
undvikanden 51
konvertera
enheter 41
valuta 41
koordinater 18
kör hem 15
körsträckerapport 39
Kurs upp 50
L
ladda enheten 65
lägga till ett stopp 13
låsa
enheten 59
skärmen 6
latitud och longitud 18
ljusstyrka
M
MapSource 47, 63
masslagringsläge 47
måttenheter, konvertera 41
microSD-kort 5
minneskort 47
minSida 4
mobiltelefonfunktioner 32
montera enheten
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Index
på instrumentbrädan 61
på vindrutan 65
ta bort från fäste 61
myTrends 28
N
närliggande serviceställen 36
nästa sväng 30
navigering 27
fågelvägen 15
fotgängare 31
foto 18
inställningar 50
nollställa
hemposition 15
maxfart 29
trippdata 29
nüMaps Lifetime 62
nüRoute 50
nüvi-modeller
2200 1
2300 1
2400 1
O
omberäkna rutter 14
P
para ihop en mobiltelefon 32
parkering 14
PIN-kod
Bluetooth 32
Garmin Lock 59
produktsupport 64
programvara
version 49
R
rapportera kartfel 19
redigera
byt kartsymbol 22
byt kategori 22
destinationer 23
favoriter 22
hemposition 16
sparad resa 23
registrera enheten 5
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
rengöra enheten 58
reseplanerare 22
röstkommando
aktivera 24
ikoner och toner 25
navigera med 25
röd ikon 25
tips för användning
av 25
uppvakningsfras 24
röstmeddelande 34
röstspråk 55
röststyrning 24
röstuppringning 35
rutter
beräkning 51
fågelvägen 15, 52
stoppa 15
S
säkerhetsplats 59
säkert läge 49
säkring, byta 60
69
Index
samtal
hem 35
lägga på 34
stänga av ljud 34
svara på 33
satellitsignaler 57
senast hittade platser 17
sida för visning av
korsningar 1
skärm
orient 8
skärmbilder 40
skärmknappsats 7
skolzonsdatabas 63
sköta om enheten 57
skydda enheten 57
söka efter platser
använda foton 18
använda kartan 17
efter adress 16
efter koordinater 18
efter namn 16
efter postnummer 16
senast valda platser 17
70
sparade platser
(Favoriter) 21
spara
aktuell plats 21
hittade platser 21
stöldskyddsfunktion 59
svänglista 29
systeminställningar 49
T
ta bort
alla användardata 60
bilder 40
favoriter 22
filer 48
lista med senaste
sökningar 17
resor 23
tecken 7
ta bort fästet 62
tidsinställningar 49
tillbehör 64
trafficTrends 1
trafik 42–46
aktivera ett
abonnemang 42
ikoner 43
incidenter 44
lägga till trafikprenumerationer 56
mottagare 43
trafficTrends 54
transportläge 9
tyst
ljud 6
telefonsamtal 34
U
undvika
kollektivtrafiktyper 51
stöld 58
trafik 44
vägtyper 52
uppdatera
kartor 5
USB 66
kontakter 6
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
Index
V
vägbeskrivningar 29
vägfilshjälp 1
Var är jag? 36
världsklocka 40
verktyg 36–41
visningsinställningar 54
volym
justera 6
Å
återkoppling till intressanta
platser 19
Ä
ändra destination 13
Användarhandbok för nüvi 2200/2300/2400-serien
71
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela
livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. och dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Mars 2011
Artikelnummer 190-01250-39 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising