Garmin | nuvi 2250, GPS, NA Clam | User manual | Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Brugervejledning

Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Brugervejledning
nüvi 2200/2300/2400-serien
®
brugervejledning
til brug med disse nüvi-modeller:
2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340,
2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres,
transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt,
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin
giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet
elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer
heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse
om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen
og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten
til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside
(www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer samt yderligere oplysninger om brug og håndtering
af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, MapSource®, nüvi® og MapSources® er varemærker tilhørende Garmin Ltd.
eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™, ecoRoute™, cityXplorer™,
myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™ og trafficTrends™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin
foregår på licens. Windows® og Windows NT® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer,
Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber.
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Modeller i nüvi 2200/2300/
2400-serien................................ 1
Sådan kommer du i gang......... 2
Tilslutning af enheden til
strømmen i bilen............................ 2
Montering af enheden...................... 4
Om myDashboard............................ 4
Oversigt over enheden..................... 5
Hovedmenu............................... 9
Brug af hovedmenuen...................... 9
Om tilpasning af hovedmenuen........ 9
Valg af en hovedmenu.....................11
Søgning efter positioner........ 12
Om interessepunkter...................... 12
Indstilling af en hjemmeposition..... 15
Søgning efter positioner................. 16
Brug af positionskort....................... 19
Favoritter........................................ 21
Planlægning af en tur..................... 22
Redigering af en rejseplan............. 22
Stemmekommando................ 24
Om stemmekommandoer............... 24
Kortsider................................. 27
Visning af kortet under
navigation.................................... 27
Håndfri telefonopkald............. 32
Om parring af enheder................... 32
Brug af værktøjerne............... 36
Visning af oplysninger om
aktuel position.............................. 36
Sådan bruger du Hjælp.................. 36
Om ecoRoute ................................ 36
Brug af Galleri................................ 39
Brug af verdensuret . ..................... 40
Brug af lommeregneren.................. 40
Optagelse af skærmprint................ 40
Brug af måleomregneren . ............. 41
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
i
Indholdsfortegnelse
Trafik........................................ 42
Aktivering af abonnement............... 42
Trafikmodtager............................... 43
Modtagelse af trafikoplysninger...... 43
Trafik på ruten................................ 44
Tilføjelse af et abonnement............ 45
Om tilbud........................................ 46
Datahåndtering....................... 47
Filtyper............................................ 47
Om hukommelseskort.................... 47
Overførsel af filer til
computeren.................................. 47
Sletning af filer . ............................. 48
Tilpasning af enheden............ 49
Systemindstillinger......................... 49
Navigationsindstillinger................... 50
Rutepræferencer............................ 51
Displayindstillinger.......................... 54
Sprogindstillinger............................ 55
Visning af kortoplysninger ............. 55
Bluetooth-indstillinger..................... 55
Aktivering af trafik........................... 56
Gendannelse af indstillinger........... 56
ii
Appendiks............................... 57
Strømkabler.................................... 57
Om GPS-satellitsignaler................. 57
Vedligeholdelse af enheden........... 57
Låsning af enheden........................ 59
Sletning af brugerdata.................... 60
Udskiftning af sikringen i
køretøjets strømkabel.................. 60
Montering på instrumentbrættet..... 61
Fjernelse af enheden, holderen
og monteringen............................ 61
Om nüMaps Lifetime ..................... 62
Køb af flere kort.............................. 63
Brugerdefinerede
interessepunkter.......................... 63
Køb af tilbehør................................ 64
Sådan kontakter du Garmins
produktsupport............................. 64
Fejlfinding ...................................... 65
Indeks...................................... 67
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Modeller i nüvi 2200/2300/2400-serien
Modeller i nüvi 2200/2300/2400-serien
Ikke alle funktioner understøttes på alle modeller. Gå til www.garmin.com, eller se
pakkens indhold på produktæsken for at få yderligere oplysninger.
Modeller med "LT", "LM" og "LMT" i navnet omfatter abonnement i hele produktets
levetid. Se side 42 og 62.
Model
Bluetooth©teknologi
Vognbaneinfo
Vejkrydsinfo
Tidligere
trafik
Stemmekommando
2200
2240/2250
✓
2300
2310
✓
2340/2350
Kun Europa
Kun
Europa
✓
✓
✓
✓
✓
2360
✓
✓
✓
✓
✓
2370
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
2440/2450
2460
✓
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
✓
1
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer
du i gang
 ADVARSEL
S e guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
1. Tilslut enheden til strømmen i bilen
(side 2).
2. Monter enheden (side 4).
3. Registrer enheden (side 5).
4. Søg efter opdateringer.
• Softwareopdateringer (side 5).
• Gratis kortopdatering (side 5).
2
Tilslutning af enheden til
strømmen i bilen
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at forebygge personskade
eller produktskade som følge af, at
batteriet har været udsat for ekstrem
varme, skal du fjerne enheden fra
køretøjet, når du forlader det, eller
opbevare enheden uden for direkte sollys.
Oplad din enhed, før du bruger den med
batterier.
1. Placer bunden af enheden i
monteringen.
2. Skub enheden tilbage, så den klikker
på plads.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Sådan kommer du i gang
5. Hvis du benytter en trafikmodtager
i Europa, kan du tilslutte den
eksterne antenne til trafikmodtageren
og fastgøre den til forruden med
sugekopperne.
Når enheden er blevet tilsluttet strømmen
i bilen, vil følgende ske.
3. Tilslut bilstrømkablet ➊ til USBstikket ➋ på monteringen eller
enheden.
•
•
•
•
➋
Enheden tændes.
Enheden opfanger satellitsignaler. Når
mindst én af søjlerne
er grøn, har
enheden lokaliseret satellitsignaler.
BEMÆRK: Enheden skal muligvis
have frit udsyn til himlen for at
opfange satellitsignaler.
Enheden oplades, mens du kører.
på statuslinjen angiver status for det
interne batteri.
➊
4. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
3
Sådan kommer du i gang
Montering af enheden
Bemærk
Før du monterer enheden, skal
du se guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer for at få
oplysninger om lovgivning vedrørende
forrudemontering.
1. Fjern det gennemsigtige plastik fra
sugekoppen.
2. Rengør og tør forruden og
sugekoppen med en fnugfri klud.
3. Anbring sugekoppen i forruden.
4. Drej armen tilbage mod forruden.
5. Sæt monteringen ➊ fast på
sugekoppens arm ➋.
4
➊
➋
Om myDashboard
Brug myDashboard til at registrere
din enhed, søge efter software- og
kortopdateringer, få adgang til
produktvejledninger og service, og meget
mere.
Opsætning af myDashboard
1. Tilslut USB-kablet til enhedens USBstik.
2. Tilslut USB-kablet til USB-porten på
computeren.
3. Gå til www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Sådan kommer du i gang
Registrering af enheden
1. I myDashboard skal du klikke på
Registrer nu.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
Oversigt over enheden
Alle modeller har en tænd/sluk-knap ➊
og et microSD™ ➋-kortstik.
Opdatering af softwaren
1. Åbn myDashboard (side 4).
2. Klik på Opdater nu under
Softwareopdateringer.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
nüMaps Guarantee™
Hvis du opretter en registrering
på http://my.garmin.com inden for
60 dage fra første gang, enheden opnår
satellitsignaler under kørsel, kan du få en
gratis kortopdatering til enheden. Gå til
www.garmin.com/numaps.
Opdatering af kort
1. Åbn myDashboard (side 5).
2. Registrer enheden (side 5).
3. Klik på Opdater nu under
Kortopdateringer.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
nüvi 2200
➊
➋
nüvi 2300/2400
➊
➋
5
Sådan kommer du i gang
USB-stik på enhederne
Brug USB-porten på enheden til at slutte
enheden til strømmen i bilen eller en
computer.
Sådan slukkes enheden
1. Hold tænd/sluk-knappen nede i fire
sekunder.
2. Tryk på Fra.
USB-stikket findes forskellige steder på
nüvi 2200, 2300 og 2400.
Sådan låser du skærmen
Denne funktion er kun tilgængelig på
nüvi 2360. Du kan låse skærmen for at
forhindre utilsigtede skærmberøringer.
mini-USBstik
mikro-USBstik
2200
Enhedens
bagside
Ingen
2300
Monteringens
bagside
Enhedens
bund
2400
Siden af
monteringen
Enhedens
bund
6
1. Tryk kort på tænd/sluk-knappen.
2. Tryk på Lås.
Justering af lydstyrken
1. Tryk på Lydstyrke.
2. Vælg en indstilling:
• Flyt skyderen fra venstre mod
højre for at justere lydstyrken.
• Tryk på Lydstyrke > for at slå
lyden helt fra.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Sådan kommer du i gang
Justering af skærmens lysstyrke
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display > Lysstyrke.
2. Tryk på og ryk rullepanelet for at
justere skærmens lysstyrke.
Brug af skærmtastaturet
Se "Systemindstillinger" for at ændre
tastaturlayout (side 49).
Brug af skærmknapper
• Tryk på og hold den nede for
hurtigt at gå tilbage til hovedmenuen.
• Tryk på og for at få vist flere
valg.
• Tryk på og og hold dem nede
for at rulle hurtigere.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Tryk på et tegn på tastaturet for at
indtaste et bogstav eller tal.
Tryk på
for at tilføje et
mellemrum.
Tryk på
for at skifte mellem store
og små bogstaver.
Tryk mellem to tegn for at vælge et
bogstav.
Tryk på for at slette et tegn.
Tryk på , og hold den nede, hvis
du vil slette hele indtastningen.
Tryk på
for at vælge tastaturets
sprogtilstand.
Tryk på
for at indtaste
specialtegn som f.eks.
tegnsætningstegn.
Tryk på
for at skifte brugen af
store/små bogstaver.
7
Sådan kommer du i gang
Skærmens retning
BEMÆRK: Lodret (stående) tilstand er
tilgængelig på nüvi 2360.
Roter enheden for at se en visning i
liggende eller stående tilstand.
8
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Hovedmenu
Hovedmenu
•
•
Brug af hovedmenuen
➊
➋
•
•
•
•
•
•
•
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
Tryk på ➊ for at ændre
transportform.
Ruteplanlægning beregnes
forskelligt på baggrund af
transportformen.
Tryk på ➋ for at finde en
destination.
Tryk på ➌ for at se kortet.
Tryk på ➍ for at afbryde en rute.
Tryk på ➎ for at oprette en omvej
på en rute.
Tryk på ➏ for at foretage et
opkald, når der er oprettet
forbindelse til en kompatibel
mobiltelefon.
Se www.garmin.com/bluetooth
for at få oplysninger.
Tryk på ➐ for at justere
lydstyrken.
Tryk på ➑ for at åbne menuen
med værktøjer og indstillinger.
Om tilpasning af
hovedmenuen
På modeller i 2400-serien kan du oprette
en brugerdefineret hovedmenu ved
at tilføje ikoner fra andre skærme på
enheden, som f.eks. positionskategorier
eller ofte anvendte værktøjer. Du kan
også redigere størrelsen og placeringen af
hovedmenuens ikoner.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
9
Hovedmenu
Du kan skifte mellem standardhovedmenuen og den brugerdefinerede
hovedmenu.
Tilføjelse af et ikon til den
brugerdefinerede hovedmenu
Hovedmenuen kan indeholde op til
15 ikoner.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Brugerdefineret hovedmenu.
3. Tryk på et ikon.
Ikonet føjes til den brugerdefinerede
hovedmenu.
TIP: Vælg for at få vist yderligere
ikoner i en kategori.
4. Tryk på Gem.
Redigering af ikoner i
hovedmenuen
Før du kan redigere ikoner, skal du
oprette en brugerdefineret hovedmenu
(side 10).
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Brugerdefineret hovedmenu.
2. Vælg et ikon på siden.
BEMÆRK: Ikonerne Find, Vis kort
og Værktøjer medtages automatisk i
hovedmenuen og kan ikke slettes.
2. Tryk på
i den firkant, du vil
udfylde.
3. Tryk på en valgmulighed.
• Tryk på
for at slette ikonet.
• Tryk på for at forstørre ikonet.
10
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Hovedmenu
Ikonet udvides fra én celle til fire
celler.
BEMÆRK: Hovedmenuen kan
indeholde op til to forstørrede
ikoner.
• Tryk på
for at formindske et
stort ikon.
• Træk et ikon på tværs af skærmen
for at flytte ikonet.
4. Tryk på
> Gem.
Valg af en hovedmenu
Du kan skifte mellem standardhovedmenuen og den brugerdefinerede
hovedmenu. Dine tilpasninger gemmes,
mens du bruger standardhovedmenuen.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Brugerdefineret hovedmenu.
2. Vælg Anvend standard eller
Anvend brugerdefineret.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
11
Søgning efter positioner
Søgning efter
positioner
Enheden giver mange muligheder for at
søge efter positioner.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Efter kategori (side 12)
Nær en anden position (side 14)
Ved at stave navnet (side 16)
Efter adresse (side 16)
Brug af kortet (side 17)
Brug af nyligt fundne positioner
(side 17)
Brug af koordinater (side 18)
Brug af fotos (side 18)
Brug af favoritter (side 21)
Om interessepunkter
De detaljerede kort, der er indlæst på
enheden, indeholder interessepunkter
som f.eks. restauranter, hoteller
og bilværksteder. Brug funktionen
Interessepunkter til at søge efter
virksomheder og attraktioner i nærheden.
Sådan finder du et
interessepunkt efter kategori
1. Tryk på Find > Interessepunkter i
hovedmenuen.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
4. Vælg en destination.
5. Tryk på Start!.
6. Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Tryk på Kør.
• Tryk på Gå.
• Tryk på Offentlig transport for
at beregne en rute, der kombinerer
offentlige transportmidler med
gang.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Søgning efter positioner
BEMÆRK: Du skal have
cityXplorer™-kort indlæst for at
navigere ved brug af offentlig
transport (side 31).
7. Vælg en rute, hvis det er nødvendigt
(side 20).
Søgning i en kategori
For at begrænse søgeresultaterne kan du
søge i bestemte kategorier.
1. Tryk på Find > Interessepunkter i
hovedmenuen.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
4. Tryk på .
5. Indtast hele eller en del af navnet.
6. Tryk på Udført.
Sådan tilføjer du et stop under
navigation
Du skal navigere ad en rute i
anvendelsesmåden Bil, før du kan tilføje
et stop.
1. Under navigation af en rute skal
du vælge for at gå tilbage til
hovedmenuen.
2. Tryk på Find.
3. Søg efter positionen (side 12).
4. Tryk på Start!.
5. Vælg en valgmulighed:
• Tryk på Føj til aktuelle rute.
• Tryk på Start ny rute.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
13
Søgning efter positioner
Søgning i nærheden af et andet
sted
BEMÆRK: Enheden søger automatisk
efter steder i nærheden af din nuværende
position.
1. Tryk på Find >
> Nær i
hovedmenuen.
2. Tryk på en valgmulighed.
3. Tryk på Gem.
4. Indtast søgeoplysninger, hvis det er
nødvendigt.
5. Tryk på en destination.
Valg af en omvej
Mens du navigerer en rute, kan du gøre
brug af omveje for at undgå forhindringer
som f.eks. vejarbejde.
BEMÆRK: Hvis den rute, du befinder
dig på, er den eneste fornuftige mulighed,
beregner enheden muligvis ingen omvej.
1. Under navigation af en rute skal
du trykke på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
2. Tryk på Omvej eller Genberegn.
Søgning efter parkering
1. Tryk på Find > Parkering > Find
parkering i hovedmenuen.
2. Tryk på en parkeringsposition.
3. Tryk på Start!.
Søgning efter din seneste
parkeringsplads
I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Parkering > Seneste spot.
14
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Søgning efter positioner
Sådan gemmer du en
parkeringsplads
1. Tryk på Find > Parkering.
2. Tryk på Parkering eller Seneste
spot.
3. Tryk på
> Gem.
4. Indtast et navn, hvis det er
nødvendigt.
Sådan stopper du en rute
Under navigation skal du trykke på
> Stop.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, skal
du benytte tilstanden Direkte linje.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation i hovedmenuen.
2. Tryk på Bil > nüRoute >
Beregningstilstand > Direkte linje >
Gem.
Ruten bliver beregnet som en lige
linje til positionen.
Indstilling af en
hjemmeposition
Du kan angive din hjemmeposition for
den position, som du hyppigst vender
tilbage til.
1. Tryk på Find > Kør hjem i
hovedmenuen.
2. Vælg Indsæt min adresse, Indsæt
aktuel position eller Nyligt fundne.
Sådan tager du hjem
Før du kan navigere til hjemmet, skal du
angive en hjemmeposition.
I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Kør hjem.
Nulstilling af hjemmeposition
1. Tryk på Find >
> Indtast
hjemmeposition i hovedmenuen.
2. Vælg en valgmulighed.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
15
Søgning efter positioner
Redigering af din hjemmeposition
1. Tryk på Find > Favoritter > Hjem i
hovedmenuen.
2. Tryk på
> Rediger.
3. Angiv ændringerne.
4. Tryk på Udført.
Søgning efter positioner
Du kan søge efter positioner vha.
skærmtastaturet, ved at indtaste adresse
eller koordinater, gennemse kortet osv.
Søgning efter et sted ved at
stave navnet
1. Tryk på Find > Interessepunkter >
Stav navn i hovedmenuen.
2. Indtast hele eller en del af navnet, og
tryk på Udført.
3. Vælg en destination, og vælg Start!.
16
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Afhængigt af versionen for
de indbyggede kortdata på enheden kan
knappernes navne og fremgangsmåden
afvige fra fremgangsmåden nedenfor.
1. Tryk på Find > Adresse i
hovedmenuen.
2. Skift stat, land eller område efter
behov.
3. Tryk på Stav by.
4. Indtast byen/postnummeret.
TIP: Hvis du er usikker på byen/
postnummeret, skal du vælge Søg i
alle.
5. Tryk på Udført.
6. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge
byen/postnummeret.
BEMÆRK: Ikke alle kortdata
muliggør søgning efter et
postnummer.
7. Indtast husnummeret.
8. Tryk på Udført.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Søgning efter positioner
9. Indsæt vejnavnet.
10. Tryk på Udført.
11. Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
12. Vælg adressen, hvis det er
nødvendigt.
Sådan gennemser du kortet
• Tryk på Find > Gennemse kort.
• Se "Brug af positionskort" (side 19)
for at få oplysninger om brug af
kortknapperne.
Visning af en liste over nyligt
fundne positioner
Enheden gemmer de sidste 50 positioner,
du har fundet.
I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Nyligt fundne.
Rydning af listen over nyligt fundne
positioner
I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Nyligt fundne >
> Ryd >
Ja.
Søgning efter en position ved hjælp
af kortet
1. Tryk på Find > Gennemse kort i
hovedmenuen.
2. Vælg en position.
Der vises en informationsboks for
positionen.
3. Tryk på informationsboksen.
4. Tryk på Start!.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
17
Søgning efter positioner
Indtastning af koordinater
Hvis du kender destinationens
geografiske koordinater, kan du bruge
enheden til at navigere til destinationen
ved hjælp af længde- og breddegraderne.
Det kan være praktisk ved geo-skattejagt.
1. Tryk på Find > Koordinater i
hovedmenuen.
2. Marker et felt for at indtaste data for
breddegrad og længdegrad.
3. Tryk på Vis på kort.
4. Tryk på Start!.
Ændring af format for kortkoordinater
1. Tryk på Find > Koordinater >
Format i hovedmenuen.
2. Vælg et format.
18
Brug af fotonavigation
Du kan overføre billeder til enheden
eller hukommelseskortet sammen med
positionsoplysningerne og oprette ruter til
de viste positioner.
1. Tilslut enheden til computeren
(side 47).
2. Gå til http://connect.garmin.com
/photos.
3. Følg vejledningen på webstedet for at
vælge og indlæse billeder.
4. Kobl enheden fra computeren.
5. Tænd for enheden.
6. Tryk på Find > Favoritter > Fotos i
hovedmenuen.
Der vises en liste over billeder med
positionsoplysninger.
7. Vælg et billede.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Søgning efter positioner
Brug af positionskort
•
Positionskortet åbnes, efter at du har valgt
en position fra menuen Find .
➊
➋
➍
•
•
•
•
➎
➌
➏
Tryk på ➊ for at gemme positionen i
dine favoritter.
På nogle modeller skal du trykke
på ➊ for at ringe op til den valgte
position, når enheden er tilsluttet en
telefon.
Tryk på informationsboblen ➋
for at få vist flere oplysninger om
positionen.
Tryk på ➌ for at zoome ind og ud.
•
•
Tryk på ➍ for at vende tilbage til den
forrige side.
Tryk på ➎ og træk for at få vist
forskellige dele af kortet.
Tryk på ➏ for at oprette en sving-forsving-rute til dette sted.
Visning af en rute på kortet
1. Tryk på informationsboblen fra
positionskortet.
2. Tryk på ruteoplysningsboksen.
Sådan fjerner du et forkert
interessepunkt fra kortet
Hvis søgeresultaterne indeholder et
forældet eller forkert interessepunkt,
kan du fjerne positionen fra fremtidige
søgninger.
1. Tryk på informationsboblen fra
positionskortet.
2. Tryk på
> Rapporter fejl > Ja.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
19
Søgning efter positioner
Bedømmelse af et interessepunkt
For nogle interessepunkter kan du få vist
og evt. ændre stjernebedømmelsen for et
interessepunkt.
1. Tryk på informationsboblen fra
positionskortet.
Stjernebedømmelserne vises under
adressen på positionen, hvis de er
tilgængelige.
2. Tryk på stjernerne for at bedømme
interessepunktet.
Stjernebedømmelsen opdateres på din
enhed.
Redigering af et telefonnummer
1. Tryk på informationsboblen fra
positionskortet.
2. Tryk på
> Rediger
telefonnummer.
3. Indtast det rigtige telefonnummer, og
tryk på Udført.
20
Brug af visning af flere ruter
BEMÆRK: Se (side 52) for at aktivere
visning af flere ruter.
1. Fra positionskortet skal du trykke
på Start! og vælge Kør, hvis det er
nødvendigt (side 12).
Der vises et kort med ruterne med
den hurtigste tid, korteste distance og
mindst brændstof markeret.
2. Brug knapperne på skærmen til at
vælge en rute (side 7).
3. Tryk på Start!.
Indstilling af en simuleret
position
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System > GPS-simulator > Til i
hovedmenuen.
2. Tryk på Find > Gennemse kort i
hovedmenuen.
3. Tryk på et område på kortet.
Der vises en informationsboks for
positionen.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Søgning efter positioner
4. Tryk på
> Indsæt position.
Favoritter
Du kan gemme positioner i dine
favoritter, så du hurtigt kan finde dem og
oprette ruter til dem. Din hjemmeposition
gemmes også i Favoritter.
Lagring af din position i
Favoritter
1. Tryk på køretøjsikonet på kortet.
2. Tryk på Gem.
3. Indtast et navn.
4. Tryk på Udført.
Positionen gemmes i Favoritter.
Lagring af positioner i Favoritter
1. Søg efter positionen (side 12).
2. Tryk på
> Gem > OK på
positionskortet.
Søgning efter favoritter
1. Tryk på Find > Favoritter i
hovedmenuen.
2. Vælg en kategori, hvis det er
nødvendigt.
3. Vælg en gemt position.
Redigering af favoritter
1. Tryk på Find > Favoritter i
hovedmenuen.
2. Vælg en kategori, hvis det er
nødvendigt.
3. Vælg en favorit.
4. Tryk på
> Rediger.
5. Vælg en valgmulighed:
• Tryk på Navn.
• Tryk på Telefonnummer.
• Tryk på Kategorier for at indtaste
et kategorinavn for en favorit.
• Tryk på Skift billede for at
gemme et billede sammen med
favoritten (side 39).
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
21
Søgning efter positioner
Tryk på Skift kort symbol for at
skifte det symbol, der bruges til at
markere favoritten på et kort.
6. Rediger oplysningerne.
7. Tryk på Udført.
•
Sletning af favoritter
1. Tryk på Find > Favoritter i
hovedmenuen.
2. Vælg en kategori, hvis det er
nødvendigt.
3. Vælg en favorit.
4. Tryk på
> Slet > Ja.
5. Tryk på Vælg.
6. Tryk på
for at tilføje yderligere
positioner.
7. Tryk på Næste.
8. Indtast et navn.
9. Tryk på Udført.
Redigering af en rejseplan
1. Tryk på Find > Ruteplanlægning i
hovedmenuen.
2. Tryk på en gemt tur.
3. Tryk på en valgmulighed:
Planlægning af en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at
oprette og gemme en tur med flere
destinationer.
1. Tryk på Find > Ruteplanlægning i
hovedmenuen.
2. Tryk på .
3. Tryk på Vælg startposition.
4. Søg efter en position (side 12).
22
➋
➊
•
Tryk på ➊ for at ændre
afgangstidspunktet, varigheden
eller ankomsttidspunktet.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Søgning efter positioner
•
•
Tryk på ➋ for at ændre
transportformen eller
rutepræferencen for den
pågældende del af rejsen.
Tryk på Kort for at få vist turen
på kortet.
Navigation til en gemt tur
1. Tryk på Find > Ruteplanlægning i
hovedmenuen.
2. Vælg en gemt tur.
3. Tryk på Start!.
4. Vælg en rute, hvis du bliver bedt om
det (side 20).
•
•
•
Tryk på Rediger destinationer
for at tilføje og slette positioner
eller ændre rækkefølgen af
positionerne.
Tryk på Slet tur.
Tryk på Optimer rækkefølge for
at arrangere stoppene på turen i
den mest effektive rækkefølge.
Redigering af en gemt tur
1. Tryk på Find > Ruteplanlægning i
hovedmenuen.
2. Vælg en gemt tur.
3. Tryk på .
4. Vælg en valgmulighed:
• Tryk på Omdøb tur.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
23
Stemmekommando
Stemmekommando
Om stemmekommandoer
BEMÆRK: Stemmekommando er
ikke tilgængelig på alle sprog og i alle
områder.
Stemmekommando er tilgængelig på nüvi
2360, 2370 og 2460.
Stemmekommando gør det muligt for
dig at bruge enheden ved at sige de
ord, du ser på skærmen, eller ved at
sige bestemte kommandoer. Menuen
Stemmekommando indeholder en liste
over forskellige kommandoer, der kan
bruges.
24
Indstilling af din
vækningssætning
Vækningssætningen er et ord
eller en sætning, du kan sige for
at aktivere Stemmekommando.
Standardvækningssætningen er
Stemmekommando.
1. Tryk på Værktøjer >
Stemmekommando > Tilpas
sætning i hovedmenuen.
2. Indtast en ny vækningssætning.
3. Tryk på Udført.
Aktivering af Stemmekommando
Sig din vækningssætning.
Menuen Stemmekommando vises.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Stemmekommando
Tip til brug af
stemmekommandoer
• Tal med normal stemme mod
enheden.
• Sig kommandoerne, som de vises på
skærmen.
• Reager på enhedens
stemmemeddelelser efter behov.
• Forøg længden på din
vækningssætning for at
reducere utilsigtet aktivering af
Stemmekommando.
• Sig Afslut for at afslutte
Stemmekommando.
• Enheden afgiver to toner,
når den starter eller afslutter
Stemmekommando.
• Hvis
vises øverst til højre på
skærmen, er enheden ikke er klar til
din kommando.
•
Hvis
vises, kan du indtale en
kommando.
Navigation til en populær
position ved hjælp af
stemmekommandoer
Du kan sige navnene på meget populære,
velkendte positioner.
1. Sig din vækningssætning.
2. Sig Find efter navn.
3. Lyt til stemmemeddelelsen, og sig
navnet på positionen.
Der vises en liste over positioner.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
25
Stemmekommando
4. Sig linjenummeret.
5. Sig en valgmulighed:
• Sig Naviger for at navigere til
positionen.
• Sig Opkald for at foretage
opkald, når der er oprettet
forbindelse til en kompatibel
mobiltelefon.
Søgning efter en adresse
1. Sig Stemmekommando.
2. Sig Find adresse.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
1. Tryk på Værktøjer > Stemmekommando > i hovedmenuen.
2. Tryk på Lydløse instruktioner >
Tilkoblet.
Deaktivering af
Stemmekommando
Du kan deaktivere Stemmekommando,
hvilket forhindrer, at du kommer til at
åbne Stemmekommando, mens du taler.
1. Tryk på Værktøjer >
Stemmekommando > i
hovedmenuen.
2. Tryk på Stemmekommando >
Frakoblet.
Lydløse instruktioner
Du kan deaktivere stemmekommandoerne
i Stemmekommando uden at sætte
enheden på lydløs.
26
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Kortsider
Kortsider
Visning af kortet under
navigation
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon
er kun beregnet til oplysningsformål og
træder ikke i stedet for førerens ansvar
for at overholde alle opsatte skilte om
fartbegrænsning samt for at bruge sin
egen dømmekraft for sikker kørsel på alle
tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlige for
eventuelle trafikbøder eller stævninger, du
måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Et ternet flag markerer din
destination.
Mens du kører, guider enheden dig til
destinationen med stemmekommandoer,
pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Hvis du fraviger den
oprindelige rute, beregner enheden ruten
på ny og giver nye retningsanvisninger.
Et ikon med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist, når du kører på
større veje.
Ændring af feltet til kortdata
1. Tryk på datafeltet i nederste venstre
hjørne på kortet.
2. Vælg en type af data, du vil have vist.
3. Tryk på Gem.
Ændring af fartbegrænsningen
1. Tryk på fartbegrænsningsikonet på
kortet.
2. Tryk på
og
for at
ændre fartbegrænsningen.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
27
Kortsider
Brug af myTrends
Funktionen myTrends™ registrerer, hvis
du kører til en ofte brugt destination
og viser destinationen og det anslåede
ankomsttidspunkt på navigationslinjen
på kortet.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation i hovedmenuen.
2. Tryk på Bil > nüRoute >
myTrends > Tilkoblet.
3. Gem en ofte brugt destination, f.eks.
dit hjem eller arbejde, som favorit
(side 21).
4. Kør til favoritten flere gange, mens
enheden er tændt.
5. Når der vises myTrends-oplysninger
på navigationslinjen, skal du trykke
på navigationslinjen for at få vist
ruteoplysninger.
28
Visning af rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den
aktuelle hastighed og giver oplysninger
om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du
lade enheden være tændt, så den nøjagtigt
kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
Tryk på feltet Hastighed, når kortet
vises.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Kortsider
Sådan nulstiller du Rejseoplysninger
1. Tryk på feltet Fart >
på kortet.
2. Vælg en indstilling:
• Mens du ikke kører en rute, skal
du trykke på Nulstil alt for at
nulstille alle datafelter på siden
med undtagelse af speedometeret.
• Tryk på Nulstil tripdata for
at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Tryk på Nulstil maks. hastighed
for at nulstille den maksimale
hastighed.
• Tryk på Nulstil trip B for at
nulstille distancetælleren.
Visning af drejliste
Når du navigerer en rute, vises alle
sving på hele ruten og afstanden mellem
svingene.
1. Tryk på tekstlinjen øverst på kortet.
2. Vælg en indstilling:
• Vælg et sving på listen for at få
vist næste sving.
• På modeller i nüvi 2400-serien
kan du, hvis en trafikmodtager er
tilsluttet, få vist oplysninger om
en trafikforsinkelse ved at trykke
på en farvet prik (side 42).
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
29
Kortsider
•
Tryk på
> Vis på kort for at
få vist hele ruten på kortet.
Visning af næste sving
Før du kan få vist næste sving, skal du
navigere en rute.
Om kommende vejkryds
Når du nærmer dig et vejkryds under
navigation, bliver der på nogle modeller
muligvis vist vejkryds-info.
Næste sving viser svinget på kortet,
afstanden og den tid, der er tilbage, inden
du når frem til svinget.
Tryk på
30
på kortet.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Kortsider
Brug af
fodgængernavigationskortet
I tilstanden Fodgænger vises din rute på
et 2D-kort.
➊
➌
•
•
•
•
➋
➊
➍
Tryk på ➊ for at skifte mellem dele
af ruten.
Tryk på ➋ for at få vist ruteplanen.
Tryk på ➌ for at centrere kortet på
din aktuelle position.
Tryk på ➍ for at zoome ind og ud.
Offentlig transport
Hvis du har installeret cityXplorer-kort,
beregner enheden en rute, der anvender
en kombination af offentlig transport,
f.eks. bus eller metro og gang.
cityXplorer-kort leveres ikke sammen
med enheden. Se http://my.garmin.com,
hvis du vil købe cityXplorer-kort.
De gule ikoner angiver den
navigationsmåde, der bruges i hver del
af ruten. Hvis du f.eks. får vist , skal
du stige ombord på en bus på dette sted
af ruten.
Sorte prikker på kortet angiver
stoppestederne for offentlig transport
langs ruten.
BEMÆRK: Du kan begrænse
gåafstanden på en fodgængerrute
(side 51).
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
31
Håndfri telefonopkald
Håndfri telefonopkald
Bluetooth®-teknologi er tilgængelig på
visse nüvi-modeller. Bluetooth-teknologi
opretter en trådløs forbindelse mellem
to enheder som f.eks. en mobiltelefon
og din enhed. For at finde ud af om din
mobiltelefon med Bluetooth-teknologi er
kompatibel med enheden, kan du besøge
www.garmin.com/bluetooth.
Om parring af enheder
Første gang du bruger de to enheder
sammen, skal du parre dem ved at oprette
forbindelse mellem dem ved hjælp af en
PIN- eller adgangskode.
Din telefon og enheden skal være tændte
og højst 33 fod (10 m) væk fra hinanden
for at kunne parres.
32
Parring ved hjælp af
telefonindstillingerne
Du kan starte parringen fra telefonen. Se
vejledningen til din telefon.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth > Bluetooth > Tilkoblet >
Gem i hovedmenuen på nüvi.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon.
BEMÆRK: Dette kan ske fra en af
menuerne Indstillinger, Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
3. Søg efter Bluetooth-enheder ved
hjælp af telefonen.
4. Vælg enheden på listen over enheder.
5. Indtast PIN-koden (1234) for
enhedens Bluetooth på telefonen.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Håndfri telefonopkald
Parring ved brug af enhedens
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth > Bluetooth > Tilkoblet >
Gem i hovedmenuen på enheden.
2. Tryk på Tilføj telefon > OK.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon.
4. Aktiver tilstanden Find mig/Kan
findes/Synlig på telefonen.
BEMÆRK: Dette kan ske fra en af
menuerne Indstillinger, Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
Der vises en meddelelse på telefonen
om, at du skal parre telefonen med
enheden.
5. Tryk på OK på enheden.
6. Vælg din telefon på listen over
enheder.
7. Tryk på OK.
8. Indtast PIN-koden (1234) for
enhedens Bluetooth på telefonen.
Tip efter parring af enheder
• Efter parring kan de to enheder
automatisk forbindes til hinanden,
hver gang du tænder dem.
• Når din telefon er forbundet til din
enhed, kan du foretage telefonopkald.
• Når du tænder for enheden, vil den
forsøge at oprette forbindelse til den
telefon, som den sidst var forbundet
til.
Modtagelse af et opkald
• Tryk på Besvar.
• Tryk på Ignorer for at ignorere
opkaldet.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
33
Håndfri telefonopkald
Brug af enheden under et opkald
Under et opkald vises . Afhængigt af
det skærmbillede, der vises på enheden,
kan ikonet for igangværende opkald se
forskelligt ud.
1. Tryk på .
2. Vælg en indstilling:
• Tryk på Tastatur for at få
vist en tastaturside til brug af
automatiske systemer som f.eks.
telefonsvarer.
• Tryk på Håndsæt for at slukke
enheden men fortsætte opkaldet
eller for at få privatliv.
• Hvis du vil skifte tilbage, skal du
trykke på Håndfri.
• Tryk på Tavs for at slå lyden fra
et opkald fra.
• Tryk på Afslut opkald for at
afslutte opkaldet.
34
Opkald til et interessepunkt
1. Tryk på Telefon > Interessepunkter
i hovedmenuen.
2. Søg efter et interessepunkt.
3. Tryk på Opkald.
Opkald til et nummer
1. Tryk på Telefon > Opkald i
hovedmenuen.
2. Indtast nummeret.
3. Tryk på Ring op.
Indtastning af dit telefonnummer
Du kan indtaste det telefonnummer, som
enheden skal ringe til, når du trykker på
Ring hjem.
1. Tryk på Telefon > Ring hjem i
hovedmenuen.
2. Tryk på Indtast telefonnummer.
3. Indtast telefonnummeret.
4. Tryk på Udført > Ja.
Enheden ringer til dit
hjemmetelefonnummer.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Håndfri telefonopkald
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem ved hjælp af
knappen Ring hjem, skal du indtaste et
telefonnummer til din hjemmeposition.
Tryk på Telefon > Ring hjem i
hovedmenuen.
Opkald med stemmeopkald
Før du kan foretage opkald ved hjælp af
stemmeopkald, skal du opøve din telefon
til at genkende dine stemmekommandoer.
Se vejledningen til din telefon.
Ring til en kontaktperson
Du kan ringe til de numre, som er gemt
på din telefon, fra din enhed.
1. Tryk på Telefon > Telefonbog.
2. Tryk på en kontaktperson.
Kontrol af telefonens status
Du kan kontrollere batteriniveauet og
signalstyrken for din telefon.
Tryk på Telefon > Telefonstatus i
hovedmenuen.
1. Tryk på Telefon > Stemmeopkald i
hovedmenuen.
2. Sig modtagerens navn.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
35
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Visning af oplysninger om
aktuel position
Brug siden Hvor er jeg? for at få vist
oplysninger om din aktuelle position.
Dette er en nyttig funktion, hvis du skal
oplyse en redningstjeneste, hvor du
befinder dig.
Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Hvor er jeg?.
Søgning efter tjenester i
nærheden
1. Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Hvor er jeg?.
2. Tryk på Skadestue, Politistationer
eller Brændstof for at få vist de
nærmeste positioner i denne kategori.
Sådan bruger du Hjælp
Tryk på Værktøjer > Hjælp for at få
vist oplysninger om brug af enheden.
36
Søgning efter emner i Hjælp
Tryk på Værktøjer > Hjælp >
hovedmenuen.
i
Om ecoRoute
Funktionen ecoRoute™ beregner dit
køretøjs brændstoføkonomi, CO2fodaftryk og brændstofpris ved navigation
til en destination og indeholder værktøjer
til forbedring af brændstofeffektiviteten.
De data, som ecoRoute leverer, er
kun skøn. Dataene aflæses ikke fra
dit køretøj. Ønsker du mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du
kalibrere brændstoføkonomien (side 37).
Tilbehør til ecoRoute HD
Når enheden er tilsluttet ecoRoute HD,
kan den modtage køretøjsoplysninger
i realtid, f.eks. fejlmeddelelser, RPM
og batterispænding, og du kan nulstille
motorkontrolindikatoren. Gå til
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Brug af værktøjerne
www.garmin.com/ecoroute for at få
oplysninger om kompatibilitet og køb.
Brug af ecoRoute
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute i
hovedmenuen.
2. Hvis du bliver bedt om det, skal du
indtaste oplysninger om benzin og
afstand.
Første gang du bruger ecoRoutefunktionerne, skal du indtaste
køretøjsoplysninger.
Kalibrering af
brændstoføkonomien
Du kan kalibrere brændstoføkonomien
for at modtage mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner. Kalibrering
bør udføres, når du påfylder brændstof.
3. Indtast, hvor meget brændstof
køretøjet har brugt siden sidste
påfyldning.
4. Indtast den afstand, køretøjet har
tilbagelagt siden sidste påfyldning.
5. Tryk på Næste.
Enheden beregner den gennemsnitlige
brændstoføkonomi.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjælper dig med at
optimere din brændstoføkonomi ved
at bedømme dine kørevaner. Jo højere
dit ecoChallenge-resultat er, jo mere
brændstof sparer du. ecoChallenge
indsamler data og beregner et resultat,
når din enhed er i bevægelse og i
transportformen Bil.
Visning af ecoChallenge-resultater
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Ved pumpen i hovedmenuen.
2. Indtast den aktuelle brændstofpris.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
ecoChallenge i hovedmenuen.
37
Brug af værktøjerne
Om ecoChallenge-resultatet
Bladfarven på ecoChallenge-ikonet
skifter afhængigt af dit resultat i testen.
•
•
•
•
Samlet – viser et gennemsnit for fart,
acceleration og bremsning.
Fart – viser resultat for kørsel ved
den mest brændstofbesparende
hastighed (45-60 mph (72-97 km/t)
for de fleste køretøjer).
Acceleration – viser resultat for jævn
og gradvis acceleration. Du mister
point ved hurtig acceleration.
Bremsning – viser resultat for jævn
og gradvis opbremsning. Du mister
point ved hård opbremsning.
Fjernelse af resultat for ecoChallenge
fra kortet
Tryk på >
> Indstillinger >
Skjul på kortet.
38
Nulstilling af ecoChallenge
Tryk på
>
> Nulstil på kortet.
Visning af oplysninger om
brændstoføkonomi
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Brændstoføkonomi i hovedmenuen.
2. Tryk på en del af grafen for at zoome
ind.
Justering af køretøjsprofil
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Køretøjsprofil i hovedmenuen.
2. Vælg en indstilling for at justere
brændstofindstillingerne manuelt:
• Brændstoftype
• Brændstoføkonomi by
• Brændstoføkon. store veje
• Brændstofpriser
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Brug af værktøjerne
TIP: Du får de bedste resultater ved
at kalibrere din brændstoføkonomi
(side 37) i stedet for at justere
brændstoføkonomien for hhv. by og
store veje.
Om kørerapporten
En kørerapport viser afstanden, tiden,
den gennemsnitlige brændstoføkonomi
og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
Der laves en kørerapport for hver rute,
du kører. Hvis du stopper en rute på
enheden, laves en kørerapport for den
tilbagelagte distance.
Nulstilling af ecoRoute-data
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute i
hovedmenuen.
2. Vælg en kategori.
3. Tryk på > Nulstil.
Brug af Galleri
Se billeder, som du har gemt på enheden
eller et hukommelseskort. Se side 47
for at få yderligere oplysninger om
indlæsning af billeder på enheden.
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på
enheden. Du kan også få adgang til
kørerapporter i mappen med rapporter på
enhedens drev/disk (side 47).
1. Tryk på Værktøjer > Kørerapport i
hovedmenuen.
2. Vælg en rapport.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Tryk på Værktøjer > Galleri i
hovedmenuen.
• Tryk på pilene for at rulle gennem
billederne.
• Tryk på et billede for at få vist en
større udgave af det.
• Tryk på for at få vist et
diasshow med billederne.
• Tryk på skærmen for at stoppe
diasshowet.
39
Brug af værktøjerne
Indstilling af et billede som
baggrundsbillede
1. Tryk på Værktøjer > Galleri i
hovedmenuen.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på > Indsæt som
baggrundsbillede.
4. Brug knapperne på skærmen til at
justere baggrundsbilledet.
5. Tryk på Gem.
Visning af Verdensur
Tryk på Værktøjer > Verdensur i
hovedmenuen > .
Nattetimer vises i det tonede område
på kortet.
Sletning af billeder
1. Tryk på Værktøjer > Galleri i
hovedmenuen.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på > Slet > Ja.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display > Skærmprint > Tilkoblet i
hovedmenuen.
2. Tryk på for at tage et
skærmbillede.
Bitmapfilen med billedet gemmes i
mappen til skærmprint på enhedsdrevet
(side 47).
Brug af verdensuret
1. Tryk på Værktøjer > Verdensur i
hovedmenuen.
2. Vælg et bynavn.
3. Indtast et nyt bynavn.
4. Tryk på Udført.
5. Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
40
Brug af lommeregneren
Tryk på Værktøjer > Lommeregner
i hovedmenuen.
Optagelse af skærmprint
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Brug af værktøjerne
Brug af måleomregneren
1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner
i hovedmenuen.
2. Tryk på boksen ved siden af Omregn,
vælg en måleenhed og tryk på Gem.
Der vises to måleenheder.
3. Vælg en måleenhed, der skal
konverteres, og tryk på Gem.
4. Vælg en anden måleenhed, og tryk på
Gem.
5. Indtast en værdi.
6. Tryk på Udført.
Manuel indstilling af valutaers
omregningskurser
Du kan opdatere valutaernes
omregningskurser, så du altid bruger de
mest aktuelle kurser.
1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner
i hovedmenuen.
2. Tryk på boksen ved siden af Omregn.
3. Vælg Valuta, og vælg derefter Gem.
4. Tryk på boksen nederst på skærmen,
hvor valutakursen vises.
5. Tryk på boksen ved siden af en
valuta.
6. Indtast en værdi, og tryk på Udført.
7. Tryk på Udført.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
41
Trafik
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for
trafikoplysningernes nøjagtighed eller
tilgængelighed.
Denne enhed kan modtage FM TMCindhold (Traffic Message Channel),
der giver oplysninger om trafikuheld
og vejarbejde i nærheden. Nogle
modeller leveres med en FM TMCtrafikmodtager indbygget i bilstrømkablet
og et trafikabonnement i hele produktets
levetid. Abonnementet aktiveres
automatisk og kræver ikke yderligere køb
af abonnement for at blive aktiveret.
Du kan finde oplysninger om
trafikmodtagere og modtageområder på
www.garmin.com/traffic.
42
Aktivering af abonnement
Du behøver ikke at aktivere det
abonnement, der følger med FMtrafikmodtageren. Abonnementet
aktiveres automatisk, når enheden
har opfanget satellitsignaler, mens
den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen.
Livslange abonnementer
Nogle modeller leveres med
abonnementer, der gælder i hele
produktets levetid.
LT
Denne model indeholder et
livslangt trafikabonnement og
en trafikmodtager.
LMT
Denne model indeholder
et abonnement på nüMaps
Lifetime™, et livslangt
trafikabonnement (side 62) og
en trafikmodtager.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Trafik
Trafikmodtager
➊
➋
➌
Modtagelse af
trafikoplysninger
➍
➊
Mini-USB-stik
➋
Ekstern antennetilslutning
➌
Intern antenne
➍
Power-LED
➎
Bilstrømkabel
➎
Når modtageren er inden for
trafikområdedækningen, viser enheden
trafikoplysninger.
Trafikmodtageren og enheden skal være
inden for dataområdet af en FM-station,
der sender trafikoplysninger.
1. Tilslut trafikmodtageren til en ekstern
strømkilde.
2. Tilslut trafikmodtageren til enheden.
BEMÆRK: Opvarmede (metalliserede)
forruder kan forringe trafikmodtagerens
ydeevne.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
43
Trafik
Om Trafik-ikonet
Når du modtager trafikoplysninger, vises
et trafikikon på kortet. Trafikikonet skifter
farve for at angive trafikforholdenes
intensitet.
Farve
Grøn
Intensitet
Lav
Gul
Mellem
Rød
Høj
Grå
Ingen data
44
Betydning
Trafikken flyder
frit.
Trafikken
bevæger sig, men
der er forsinkelser.
Der er moderate
forsinkelser.
Trafikken bevæger
sig ikke eller kun
meget langsomt.
Der er store
forsinkelser.
Trafikoplysninger
er ikke
tilgængelige.
Trafik på ruten
Når enheden beregner din rute,
undersøges den aktuelle trafik, og ruten
optimeres med henblik på kortest rejsetid.
Hvis der er store forsinkelser i trafikken
på din rute, mens du navigerer, beregner
enheden automatisk ruten igen.
Du kan stadig blive dirigeret gennem
stærk trafik, hvis der ikke findes bedre
alternative ruter.
Manuel undgåelse af trafik på
ruten
1. Tryk på
på kortet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt
at få vist andre trafikforsinkelser på
ruten.
4. Tryk på
> Undgå.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Trafik
Visning af trafikkortet
Trafikkortet viser farvekodede
trafikforløb og forsinkelser på
nærliggende veje.
1. Tryk på
på kortet.
2. Tryk på Trafikkort for at få vist
trafikbegivenheder på et kort.
Søgning efter trafikforsinkelser
1. På kortsiden skal du trykke på .
2. Tryk på Trafiksøgning for at
få vist en liste over veje med
trafikforsinkelser.
3. Tryk på et element på listen for at få
vist forsinkelser på vejen.
4. Hvis der er mere end én forsinkelse,
skal du trykke på pilene for at få vist
yderligere forsinkelser.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre
områder og lande.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Trafik i hovedmenuen.
2. Vælg en indstilling:
• Tryk på Abonnementer > for
enheder uden for USA.
• Tryk på for enheder i
Nordamerika.
3. Skriv FM-trafikmodtagerens enhedsID ned.
4. Gå til www.garmin.com/fmtraffic for
at købe et abonnement og få en kode
på 25 tegn.
5. Tryk på Næste på enheden.
6. Indtast koden.
7. Tryk på Udført.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny
kode, hver gang du fornyer din tjeneste.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
45
Trafik
Hvis du har flere FM-trafikmodtagere,
skal du anskaffe dig en ny kode for hver
modtager.
Om tilbud
Du kan modtage positionsrelevante
tilbud og kuponer, hvis enhedspakken
indeholder en trafikmodtager.
Reklamebaserede trafikoplysninger er
kun tilgængelige i USA.
Trafikmodtageren skal tilsluttes en
ekstern strømkilde, og du skal befinde
dig i dækningsområdet for at modtage
reklamebaserede trafikoplysninger.
Se vores erklæring om beskyttelse
af personlige oplysninger på
www.garmin.com/privacy/ for at få
vigtige oplysninger om emnet.
Visning af tilbud
 ADVARSEL
Undgå at skrive kuponkoderne ned under
kørslen.
1. Vælg et tilbud på skærmen for at
søge efter det nærmeste sted, som er
tilknyttet tilbuddet.
2. Hvis der vises et ikon for tilbuddet,
skal du trykke på ikonet på
positionskortet for at modtage en
kuponkode.
3. Skriv denne kode ned, og angiv den,
når du ankommer til positionen.
Visning af tilbudsliste
Tryk på Værktøjer > Tilbud i
hovedmenuen.
Deaktivering af trafik og tilbud
Hvis du vil deaktivere tilbud, skal du
deaktivere trafik.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Trafik > Frakoblet i hovedmenuen.
46
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Datahåndtering
Datahåndtering
Om hukommelseskort
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me, Windows
NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere
versioner.
Du kan købe hukommelseskort fra en
elektronikudbyder, eller du kan købe
forudkonfigureret Garmin-kortsoftware
(www.garmin.com/trip_planning).
Udover kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at
lagre filer som f.eks. kort, billeder,
geo-skattejagter, ruter, waypoints og
brugerdefinerede POI'er.
Filtyper
Enheden understøtter microSD™- og
microSDHC-flashhukommelseskort.
Du kan gemme filer som f.eks. JPEGbilledfiler på enheden. Enheden har et
hukommelseskortstik med henblik på
ekstra datalagring.
Enheden understøtter følgende filtyper:
•
•
•
JPEG- og JPG-billedfiler (side 39)
Kort og GPX-waypointfiler fra
MapSource® (side 63)
GPI-brugerdefinerede POI-filer fra
Garmin POI Loader (side 63)
Installation af et
hukommelseskort
1. Indsæt et hukommelseskort i stikket
på enheden.
2. Skub det ind, indtil det klikker på
plads.
Overførsel af filer til
computeren
1. Tilslut enheden til computeren
(side 4).
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
47
Datahåndtering
2.
3.
4.
5.
6.
Enheden og hukommelseskortet
vises som flytbare enheder i Denne
computer på Windows-computere
og som installerede diske på Maccomputere.
BEMÆRK: På visse computere
med flere netværksdrev, vises nüvidrevene muligvis ikke. Se hjælpen
til dit operativsystem for at få oplyst,
hvordan du tilknytter drevene.
Find en fil på computeren.
Marker filen.
Klik på Rediger > Kopier.
Åbn drevet eller diskenheden
"Garmin" eller hukommelseskortet.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i
enhedens hukommelse eller på
hukommelseskortet.
Frakobling af USB-kablet
1. Fuldfør en handling.
48
•
Hvis din computer er Windowsbaseret, skal du klikke på
ikonet for udskubning
på
proceslinjen.
• På Mac-computere skal du trække
diskikonet til papirkurven .
2. Tag kablet ud af computeren.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges
til, skal du ikke slette den. Hukommelsen
i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1. Åbn drevet eller diskenheden
"Garmin".
2. Åbn en mappe eller diskenhed, hvis
det er nødvendigt.
3. Vælg en fil.
4. Tryk på tasten Delete på tastaturet.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Tilpasning af enheden
Tilpasning af enheden
•
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger i
hovedmenuen.
2. Vælg en indstillingskategori.
3. Tryk på indstillingen for at ændre
den.
•
•
Systemindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System i hovedmenuen.
•
•
•
•
GPS-simulator – afbryder enhedens
modtagelse af et GPS-signal, og
sparer på batteriet.
Enheder – gør det muligt at ændre
måleenheder for afstanden.
Tidsformat – gør det muligt at vælge
tidsvisning med 12 timer, 24 timer
eller UTC.
Aktuel tid – gør det muligt at ændre
tidspunktet manuelt.
•
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Sikker kørsel – deaktiverer alle
funktioner, som kræver omfattende
indgreb fra føreren og kan forstyrre
ham/hende under kørslen.
Garmin Lock – låser enheden
(side 59).
Om – viser softwareversionsnummer,
nhedens ID-nummer og oplysninger
om flere andre softwarefunktioner.
BEMÆRK: Du skal bruge disse
oplysninger, når du opdaterer
systemsoftwaren eller køber ekstra
kortdata (side 63).
Slutbrugerlicensaftaler: Viser
slutbrugerlicensaftalerne.
49
Tilpasning af enheden
Navigationsindstillinger
Indstillinger for bilnavigation
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil i hovedmenuen.
•
•
•
•
•
50
nüRoute™ – ændrer avancerede
præferencer for ruteplanlægning
(side 51).
Kortdetaljer – Indstiller niveauet
for detaljerne på kortet. Visning af
flere detaljer kan bevirke, at kortet
gentegnes langsommere.
Kortvisning – indstiller perspektivet
på kortet.
Korttema – ændrer farven på
kortdataene.
Opsætning af kortdata – ændrer
mængden af data, som vises på kortet.
•
•
Køretøj – ændrer ikonet til at
repræsentere positionen på kortet.
Gå til www.garmingarage.com for at
få flere ikoner.
Trip log
◦◦ Vis på kort – viser stierne for
dine ture på kortet.
◦◦ Slet triplog
Ændring af kortperspektiv
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > Kortvisning i
hovedmenuen.
2. Vælg en indstilling:
• Tryk på Spor op for at vise
kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Tryk på Nord op for at vise kortet
i to dimensioner (2D) med nord
øverst.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Tilpasning af enheden
•
Tryk på 3D for at vise kortet i tre
dimensioner.
Indstillinger for
fodgængernavigation
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Fodgænger i
hovedmenuen.
•
•
•
Begræns gåen – bestemmer, hvor
stor en del af en fodgængerrute der
omfatter gang.
Offentlig transport – undgår valgte
transporttyper.
Trip log – viser stierne for dine ture
på kortet.
◦◦ Vis på kort – viser stierne for
dine ture på kortet.
◦◦ Slet triplog
Udelukkelse af transporttyper
BEMÆRK: Transporttyper er
tilgængelige, når der er indlæst
cityXplorer-kort (side 31).
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Fodgænger >
Offentlig transport i hovedmenuen.
2. Vælg den transporttype, du vil undgå
på ruterne.
3. Tryk på Gem.
Rutepræferencer
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
Beregningstilstand i hovedmenuen.
Ruteberegningen er baseret på
vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
•
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Hurtigste tid – beregner ruter, der
er hurtigere at køre, men kan være
længere afstandsmæssigt.
51
Tilpasning af enheden
•
•
•
•
Korteste distance – beregner ruter,
der er kortere afstandsmæssigt, men
som kan tage længere tid at køre.
Mindre brændstof – for at beregne
ruter, der bruger mindre brændstof
end andre ruter.
Guidet – beder dig vælge en
ruteberegningsmåde før navigation
(side 20).
Direkte linje – beregner en
direkte linje fra din position til din
destination.
Undgåelse af vejegenskaber
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
Undgå i hovedmenuen.
2. Vælg de vejegenskaber, du vil undgå
på ruterne.
3. Tryk på Gem.
52
Tilføjelse af en brugerdefineret
undgåelse
Du kan indstille, at enheden skal
undgå bestemte områder eller veje ved
beregning af ruter.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
Brugerdefinerede undgåelser i
hovedmenuen.
2. Tryk på Tilføj ny brugerdefineret
undgåelse, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg en indstilling:
• Tryk på Tilføj Undgå område.
Området, der undgås, vises som
en firkant.
• Tryk på Tilføj Undgå vej.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
5. Tryk på Udført.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Tilpasning af enheden
Redigering af en brugerdefineret
undgåelse
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
Brugerdefinerede undgåelser i
hovedmenuen.
2. Vælg en brugerdefineret undgåelse.
3. Tryk på , og vælg derefter en
valgmulighed.
• Tryk på Omdøb.
• Tryk på Slet.
Deaktivering af en
brugerdefineret undgåelse
Hvis du deaktiverer en brugerdefineret
undgåelse, beregner enheden ruter, der
bruger det pågældende område eller den
pågældende vej.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
Brugerdefinerede undgåelser i
hovedmenuen.
2. Vælg en brugerdefineret undgåelse.
3. Tryk på
> Deaktiver.
Brug af avancerede omveje
Du kan bruge denne funktion til at oprette
en omvej rundt om en bestemt del af din
tur, mens du navigerer.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
Avancerede omveje > Tilkoblet i
hovedmenuen.
2. Vælg en destination, og vælg Start!
(side 12).
3. Tryk på Omvej i hovedmenuen.
4. Vælg en valgmulighed for omvej:
• Næste 1/2 mile på ruten
(ca. 0,8 km).
• Næste 2 miles på ruten
(ca. 3,2 km).
• Næste 5 miles på ruten
(ca. 8 km).
• Omvej efter vej(e) på ruten.
5. Vælg en vej, som du vil undgå vha.
omvejen, hvis det er nødvendigt.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
53
Tilpasning af enheden
Om trafficTrends
Når funktionen trafficTrends™ er
aktiveret, bruger enheden tidligere
trafikoplysninger til at beregne mere
effektive ruter. Der kan beregnes
forskellige ruter baseret på trafiktendenser
for ugedagen eller tidspunktet på dagen.
Displayindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display i hovedmenuen.
•
Aktivering af trafficTrends
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > nüRoute >
trafficTrends > Tilkoblet i
hovedmenuen.
•
•
54
Farvevalg – indstiller en lys
baggrund (Dag), en mørk baggrund
(Nat) eller skifter automatisk
mellem de to ud fra tidspunkterne
for solopgang og solnedgang for den
aktuelle position (Auto).
Lysstyrke – ændrer lysstyrken for
skærmen. Nedsættelse af lysstyrken
kan spare på batteriet.
Skærmprint – gør det muligt at
tage et billede af enhedens skærm
(side 40).
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Tilpasning af enheden
Sprogindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sprog i hovedmenuen.
•
•
•
•
Tale sprog – angiver sproget for
stemmemeddelelser.
Tekst sprog – indstiller al skærmtekst
til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer
tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata,
f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog – indstiller sproget for
tastaturet.
Tastaturopsætning – angiver
tastaturopsætningen.
Visning af kortoplysninger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
myMaps i hovedmenuen.
Aktivering af kort
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
myMaps i hovedmenuen.
2. Vælg et kort.
Bluetooth-indstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth i hovedmenuen.
•
•
•
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Tilføj telefon eller Telefon
Bluetooth – aktiverer Bluetoothkomponenten.
Ikonet Bluetooth vises i
hovedmenuen, hvis Bluetoothkomponenten er tændt.
Genkendt navn – gør det muligt at
angive et kaldenavn, der identificerer
din nüvi på enheder med Bluetoothteknologi.
55
Tilpasning af enheden
Administration af Bluetoothenhedslisten
Du kan tilføje, frakoble eller slette
telefoner, som enheden registrerer, mens
Bluetooth er aktiveret.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth > Telefon i hovedmenuen.
2. Vælg en indstilling:
• Vælg en telefon til den enhed, du
vil oprette forbindelse til.
• Tryk på for at tilføje en telefon
til menuen.
• Tryk på for at slette en telefon
fra enhedens hukommelse.
• Tryk på Ingen for at ignorere den
aktuelle forbindelse.
Aktivering af trafik
Trafikmodtageren følger med i nogle
enhedspakker.
56
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Trafik > Trafik > Tilkoblet i
hovedmenuen.
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller
forny abonnementerne, når de udløber.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Visning af trafikabonnementer
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Trafik > Abonnementer i
hovedmenuen.
Gendannelse af
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger i
hovedmenuen.
2. Vælg en opsætningskategori, hvis det
er nødvendigt.
3. Tryk på > Gendan > Ja.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Appendiks
Appendiks
Strømkabler
Vedligeholdelse af
enheden
Der kan tilføres strøm til enheden på tre
måder.
bemærk
Undgå at tabe enheden og udsætte den for
kraftige stød og rystelser.
•
•
Undgå at udsætte enheden for vand.
•
Strømkabel til køretøj
USB-kabel (følger med visse
modeller)
AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Om GPS-satellitsignaler
Enheden skal opfange satellitsignaler for
at kunne navigere.
Når enheden har opfanget satellitsignaler,
bliver søjlerne for signalstyrken på
hovedmenuen grønne
. Når den
mister satellitsignalerne, bliver søjlerne
røde eller slettes
.
Hvis enheden kommer i berøring med
vand, kan der opstå funktionsfejl.
Du må ikke opbevare enheden på steder,
hvor den kan blive udsat for ekstreme
temperaturer i længere tid, da det kan føre
til permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp
genstand til at betjene berøringsskærmen,
da det kan beskadige den.
Du kan finde flere oplysninger om GPS
på www.garmin.com/aboutGPS.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
57
Appendiks
Rengøring af yderside
bemærk
Undgå kemiske rengøringsmidler og
opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
1. Rengør enhedens udvendige side
(ikke berøringsskærmen) med en
klud, der er fugtet med vand iblandet
et mildt rengøringsmiddel.
2. Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1. Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2. Brug vand, isopropylalkohol eller
brillerens, hvis det er nødvendigt.
3. Hæld væsken på kluden.
4. Tør skærmen forsigtigt af med
kluden.
58
Forebyggelse af tyveri
• Fjern enheden og monteringen, og
placer dem uden for synsvidde, når
enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen
efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i
handskerummet.
• Registrer enheden på
http://my.garmin.com.
• Brug funktionen Garmin Lock™
(side 59).
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Appendiks
Låsning af enheden
Ændring af sikkerhedsposition
1. Tryk på Sikkerhedsposition i
Garmin Lock-menuen.
2. Kør til den nye sikkerhedsposition.
3. Tryk på Indstil.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System > Garmin Lock > Lås
enheden > Tilkoblet i hovedmenuen.
2. Indtast den 4-cifrede PIN-kode to
gange.
3. Kør til en sikkerhedsposition.
4. Tryk på Indstil.
Om sikkerhedspositionen
Din sikkerhedsposition er en position,
som du ofte vender tilbage til, f.eks.
dit hjem. Hvis enheden modtager
satellitsignaler, og du befinder dig på
sikkerhedspositionen, skal du ikke
indtaste PIN-koden.
Garmin Lock er et tyverisikringssystem,
der låser enheden. Hver gang du tænder
enheden, skal du indtaste PIN-koden eller
køre til sikkerhedspositionen.
Ændring af PIN-kode for Garmin
Lock
1. Tryk på Skift PIN-kode i Garmin
Lock-menuen.
2. Indtast en ny 4-cifret PIN-kode to
gange.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din PINkode eller din sikkerhedsposition, skal
enheden indsendes til Garmin for at blive
låst op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
59
Appendiks
Sletning af brugerdata
1. Tænd enheden.
2. Placer din finger i nederste højre
hjørne på enhedens skærm.
3. Bliv ved med at trykke fingeren mod
skærmen, indtil pop-op-vinduet vises.
4. Tryk på Ja for at slette alle
brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger
gendannes. Alle de elementer, du har
gemt, slettes.
Sådan maksimerer du batteriets
levetid
• Tryk kortvarigt på tænd/slukknappen for at låse skærmen.
• Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display > Lysstyrke i hovedmenuen
for at dæmpe baggrundslyset.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
• Undgå at udsætte den for stærk
varme.
60
Udskiftning af sikringen i
køretøjets strømkabel
bemærk
Når du skifter sikringen, skal du passe
på, at du ikke taber de små dele, og du
skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer
kun, hvis det er samlet korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i
dit køretøj, skal du muligvis skifte
den sikring, der findes i spidsen af
biladapteren.
1. Afmonter endestykket.
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt
til at fjerne endestykket.
2. Fjern endestykket, sølvspidsen og
sikringen (glas og sølvcylinder).
3. Indsæt en 1 A fast-blow-sikring.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Appendiks
4. Placer sølvspidsen i endestykket.
5. Skru endestykket på bilens
strømkabel igen.
Montering på
instrumentbrættet
Bemærk
Den permanente monteringstape er yderst
vanskelig at fjerne, når først den er påført.
Brug den vedlagte monteringsplade til at
montere din enhed på instrumentbrættet,
så den overholder lovgivningen.
1. Rengør og tør instrumentbrættet af
der, hvor du vil placere pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden
af pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra
oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopmonteringen oven
på pladen.
6. Skub armen ned (imod pladen).
Fjernelse af enheden,
holderen og monteringen
Fjernelse af enheden fra
holderen
1. Pres opad på tappen oven på
holderen.
2. Vip enheden fremad.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
61
Appendiks
Fjernelse af holderen fra
monteringen
1. Drej holderen til højre eller venstre.
2. Bliv ved med at trykke, indtil stikket
på holderen slipper kuglen på
monteringen.
Fjernelse af sugekopmonteringen
på forruden
1. Vip håndtaget på
sugekopmonteringen ind mod dig.
2. Træk knappen på sugekoppen imod
dig.
62
Om nüMaps Lifetime
For en enkelt betaling modtager du
op til fire kortopdateringer hvert år i
hele enhedens levetid. Du kan få flere
oplysninger om nüMaps Lifetime og
relevante vilkår og betingelser ved at gå
til www.garmin.com og klikke på Kort.
Nogle modeller leveres med
abonnementer på nüMaps Lifetime.
LM
Denne model indeholder
et abonnement på nüMaps
Lifetime.
LMT
Denne model indeholder et
livslangt trafikabonnement,
et abonnement på
nüMaps Lifetime og en
trafikmodtager.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Appendiks
Køb af flere kort
1. Gå til enhedens produktside
på Garmins hjemmeside
(www.garmin.com).
2. Klik på fanen Kort.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Brugerdefinerede
interessepunkter
Brugerdefinerede POI'er er personligt
tilpassede punkter på kortet. De kan
indeholde alarmer, som lader dig vide,
hvornår du er nær et bestemt punkt, eller
om du rejser hurtigere end en angivet
hastighed.
Installation af en POI Loader
Du kan oprette eller downloade
brugerdefinerede interessepunktlister og
installere dem på din enhed ved hjælp af
POI Loader-software.
1. Gå til www.garmin.com/extras.
2. Klik på Services > POI Loader.
3. Installer POI Loader på computeren.
Brug af hjælpefilerne til POI
Loader
Du kan få flere oplysninger om POI
Loader i hjælpefilen.
Klik på Hjælp, når POI Loader er
åben.
Søgning efter ekstraudstyr
1. Tryk på Find > Ekstraudstyr i
hovedmenuen.
2. Vælg en kategori.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
63
Appendiks
Sikkerhedskameraer
 Advarsel
Garmin er ikke ansvarlig for
nøjagtigheden af eller konsekvenserne af
at bruge et brugerdefineret interessepunkt
eller en sikkerhedskameradatabase.
Oplysninger om sikkerhedskameraer
er tilgængelige i nogle områder. Gå
til http://my.garmin.com angående
tilgængelighed. Til disse områder
indeholder enheden positioner for
mange hundrede sikkerhedskameraer.
Enheden advarer dig, når du nærmer
dig et sikkerhedskamera, og kan advare
dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene
opdateres mindst én gang om ugen, så du
altid har adgang til de senest opdaterede
oplysninger.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Sådan kontakter du
Garmins produktsupport
•
•
•
Hvis du befinder dig i USA, skal du
gå til www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA pr. telefon på
(800) 800 1020.
I Storbritannien og Nordirland skal
du kontakte Garmin (Europe) Ltd.
pr. telefon på 0808 238 0000.
I Europa skal du gå til
www.garmin.com/support og klikke
på Contact Support for at få lokale
supportoplysninger eller kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 850 1241.
Du kan til enhver tid købe en ny region
eller forlænge eksisterende abonnementer.
Hver region eller udvidelse, du køber, har
sin egen udløbsdato.
64
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Appendiks
Fejlfinding
Problem
Enheden opfanger ingen
satellitsignaler.
Sugekoppen kan ikke
sidde fast på forruden.
Enheden oplades ikke
i bilen.
Batteriet aflades hurtigt.
Løsning
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket
(side 49).
• Tryk på Værktøjer > Indstillinger > System > GPSsimulator > Fra i hovedmenuen.
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger
og træer.
• Stå stille i flere minutter.
• Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
• Tør efter med en ren, tør klud.
• Monter sugekoppen (side 2).
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (side 60).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes
med strøm.
• Enheden kan kun oplades mellem 32°F og 113°F
(mellem 0°C og 45°C). Hvis enheden placeres i direkte
sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Du kan øge den tid, der går mellem opladningerne, ved at
skrue ned for baggrundsbelysningen (side 54).
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
65
Appendiks
Min batteriindikator synes
ikke at være præcis.
Hvordan ved jeg, at
enheden er i USBlagerenhedstilstand?
Enheden er tilsluttet
computeren, men
den vil ikke gå i
lagerenhedstilstand.
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen over
drev.
Min telefon kan ikke
oprette forbindelse til
enheden.
66
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at
afbryde opladningen).
Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, viser enhedens
skærm et billede af en enhed, som er tilsluttet en computer.
Der vises også to nye flytbare diskdrev under Denne
computer.
1. Frakobl USB-kablet fra computeren.
2. Sluk for enheden.
3. Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og
enheden.
Enheden tændes automatisk og skifter til USBlagerenhedstilstand.
4. Kontroller, at enheden er tilsluttet en USB-port og ikke
en USB-hub.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan
Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til
dine enhedsdrev. Se Hjælp-filen til dit operativsystem for at
få oplyst, hvordan du tilknytter drevbogstaver.
• Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth i
hovedmenuen. Feltet for Bluetooth skal indstilles til
Tilkoblet.
• Tænd telefonen, og anbring den maks. 10 meter fra
enheden.
• Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Indeks
Indeks
brugerdata, slette 60
brugerdefinerede POI’er 63
Symbols
2-D, 3-D kortvisning 51
ændre destinationer 13
C
cityXplorer-kort 13, 31
computer, tilslutte 4
A
adresser 16
aktuel position, gemme 21
D
dæmpe
audio 6
telefonopkald 34
detaljerede kort 47, 55
diakritiske tegn 7
displayindstillinger 54
drejliste 29
B
Batteri 65
beskytte enhed 57
Bluetooth-teknologi 32–35
genkendt navn 55
indstillinger 55
på nüvi-modeller 1
parre med telefon 32
ringe fra
positionskort 19
E
ecoRoute 36–39
ecoChallenge-resultat 37
kalibrer brændstoføkonomi 37
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
kørerapport 39
køretøjsprofil 36
oplysninger om
brændstoføkonomi 38
ekstraudstyr 63
enheds-ID 49
F
fartbegrænsning
ikon 27
Favoritter 21–22
feedback om POI’er 19
fejlfinding 65
filer
slette 48
understøttede typer 47
fjerne monteringen 62
fodgængertilstand
indstillinger 51
67
Indeks
forudsigelige ruter 28
fotonavigation
indlæse billeder 18
G
galleri 39
Garmins produktsupport 64
gemme
din aktuelle position 21
fundne positioner 21
genberegne ruter 14
geocaching 18
GPS
indstillinger 49
om 57
simulator 20
H
Hjælp 36
hjem
angive en position 15
telefonnummer 35
68
hukommelseskort 47
Hvor er jeg? 36
I
indstillinger for
positionskort 19
interessepunkter
finde 12
POI Loader 47
J
JPEG-billedfiler 47
K
knapper på skærmen 7
koordinater 18
køre hjem 15
kørerapport 39
køretøjsprofil 38
kort
datalayout 50
detaljeniveau 50
fejl 19
fodgænger 31
oplysninger 55
tema 50
tilføje 63
vise 50
L
længde-/breddegrad 18
lagerenhedstilstand 47
låse
enheden 59
skærmen 6
lydstyrke
justere 6
lysstyrke
M
måleomregner 41
mål, omregne 41
MapSource 47, 63
microSD-kort 5
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Indeks
mobiltelefonegenskaber 32
montere enhed
fjerne fra holder 61
i forruden 65
på instrumentbræt 61
myDashboard 4
myTrends 28
N
næste sving 30
navigation 27
direkte linje 15
fodgænger 31
foto 18
indstillinger 50
navigation i direkte linje 15,
52
nulstille
hjemmeposition 15
maks. fart 29
tripdata 29
nüMaps Lifetime 62
nüRoute 50
nüvi-modeller
2200 1
2300 1
2400 1
opkald
besvare 33
dæmpe 34
hjem 35
lægge på 34
oplade enhed 65
O
offentlig transport
bykort 31
undgå 51
omdøbe ture 23
omregne
enheder 41
valuta 41
omveje 14
opbevare enheden 57
opdatere
kort 5
software 5
P
parkering 14
parre en mobiltelefon 32
PIN-kode
Bluetooth 32
Garmin Lock 59
plade til instrumentbrættet 61
produktsupport 64
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
R
rapportere kortfejl 19
redigere
destinationer 23
favoritter 22
69
Indeks
gemt rejse 23
hjemmeposition 16
skifte kategorier 22
skifte kortsymbol 22
registrere enheden 5
regnemaskine 40
rengøre enhed 58
retningsangivelser sving-forsving 29
retningsanvisninger 29
ruteplanlægning 22
ruter
direkte linje 15, 52
standse 15
S
satellitsignaler 57
sikkerhedskameraer
advarsler 64
database 64
sikkerhedsposition 59
70
sikker kørsel 49
sikring, skifte 60
skærm
orientering 8
skærmprint 40
skoleområdedatabase 63
slette
alle brugerdata 60
billeder 40
favoritter 22
filer 48
liste med nyligt
fundne 17
rejser 23
tegn 7
software
version 49
søge efter positioner
bruge fotos 18
bruge kortet 17
efter adresse 16
efter koordinater 18
efter navn 16
efter postnummer 16
gemte positioner
(Favoritter) 21
nylige valg
Spor op 50
stemme genkendelse 24
stemmekommando
aktivere 24
ikoner og toner 25
navigere med 25
rødt ikon 25
tip til anvendelse 25
vækningssætning 24
stemmeopkald 35
stemmesprog 55
systemindstillinger 49
T
tastatur 7
sprogtilstand 7
telefonsvarer 34
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
Indeks
tidligere trafik 54
tidsindstillinger 49
tilbehør 64
tilbud 46
deaktivere 46
vis 46
tilføje et stop 13
tilpasse enhed
tjenester i nærheden 36
trafficTrends 1
trafik 42–46
aktivere et
abonnement 42
hændelser 44
ikoner 43
modtager 43
tilføje trafikabonnementer 56
trafficTrends 54
transportform 9
tripcomputer 28
nulstille oplysninger 28
tyverisikring
U
undgå
offentlige
transporttyper 51
trafik 44
tyveri 58
vejtyper 52
USB 66
stik 6
V
værktøjer 36–41
vedligeholde enhed 57
vejkryds-info 1
verdensur 40
vognbane-info 1
Brugervejledning til nüvi serie 2200/2300/2400
71
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit
Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins websted på www.garmin.com.
© 2010–2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Marts 2011
Delnummer 190-01250-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising