Garmin | nuvi 2250, GPS, NA Clam | Quick Start Guide | Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Hurtigstartveiledning

Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Hurtigstartveiledning
nüvi 2200-serien
®
hurtigstartveiledning
for bruk med disse nüvi-modellene:
2200, 2240, 2250
Komme i gang
Montere enheten
 ADVARSEL
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Merknad
Før du monterer enheten, bør du se
veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon for å få informasjon
om lover angående montering på
frontruten.
Når du bruker enheten for første gang,
må du gjøre følgende.
1.
2.
3.
4.
1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen.
2. Rengjør og tørk frontruten og
sugekoppen med en lofri klut.
3. Trykk sugekoppen mot frontruten.
4. Skyv spaken bakover mot frontruten
mens du trykker.
2
Hurtigstartveiledning for nüvi 2200-serien
Monter enheten (side 2).
Koble enheten til bilstrøm (side 3).
Registrer enheten (side 5).
Se etter oppdateringer.
• Programvareoppdateringer
(side 5).
• Gratis kartoppdatering (side 5).
5. Last ned hele brukerveiledningen
(side 5).
5. Knepp fast braketten ➊ på
sugekopparmen ➋.
➋
➊
6. Sett nederste del av enheten inn i
braketten.
7. Vipp enheten bakover til den
klikker på plass.
Koble enheten til bilstrøm
 ADVARSEL
Dette produktet inneholder et
lithiumionbatteri. Ta enheten med deg
når du forlater kjøretøyet, eller legg
den et sted der den ikke utsettes for
direkte sollys, for å unngå person- eller
produktskader som følge av at batteriet
har vært utsatt for ekstrem varme.
Lad enheten før du bruker den på
batteristrøm.
1. Koble strømkabelen for bil til miniUSB-kontakten ➊ på baksiden av
enheten.
➊
Hurtigstartveiledning for nüvi 2200-serien
3
2. Koble den andre enden av
strømkabelen til et uttak i
kjøretøyet.
3. Hvis du bruker en trafikkmottaker
i Europa, kobler du den eksterne
antennen til trafikkmottakeren og
fester den til frontruten ved hjelp av
sugekoppene.
Når enheten er koblet til bilstrøm, skal
følgende skje.
• Enheten slår seg på.
• Enheten innhenter satellittsignaler.
Når minst én av linjene
er
grønn, har enheten hentet inn
satellittsignaler.
MERK: Det kan hende at enheten
må ha klar sikt mot himmelen for å
innhente satellittsignaler.
• Enheten lades mens du kjører.
på statuslinjen viser statusen
til det interne batteriet.
4
Om mittDashboard
Du kan bruke mittDashboard til å
registrere enheten, se etter programvareog kartoppdateringer, få tilgang til
veiledninger, kontakte produktsupport
med mer.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
gå til www.garmin.com/dashboard.
Sette opp mittDashboard
1. Koble USB-kabelen til USBkontakten på enheten.
2. Koble USB-kabelen til USB-porten
på datamaskinen.
3. Dobbeltklikk på for å åpne
websiden mittDashboard.
MERK: Hvis
ikke vises, eller
hvis du bruker Windows® 7 eller en
Mac®-datamaskin, kan du gå til
www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2200-serien
Registrere enheten
1. Fra mittDashboard klikker du på
Registrer deg nå.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
3. Oppbevar den originale
kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
Oppdatere programvaren
1. Åpne mittDashboard (side 4).
2. Registrer enheten (side 5).
3. Under Programvareoppdateringer
klikker du på Oppdater nå.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
nüMaps Guarantee™
Enheten din er kvalifisert for én gratis
kartoppdatering innen 60 dager etter at
du har innhentet satellitter og kjørt med
nüvi-enheten. Du er ikke kvalifisert til å
motta en gratis kartoppdatering hvis du
foretar registreringen via telefon eller
lar det gå mer enn 60 dager etter første
gang du har innhentet satellitter og kjørt
med nüvi-enheten. Hvis du vil ha mer
Hurtigstartveiledning for nüvi 2200-serien
informasjon, kan du gå til
www.garmin.com/numaps.
Oppdatere kart
1. Åpne mittDashboard (side 4).
2. Registrer enheten (side 5).
3. Under Kartoppdateringer klikker du
på Oppdater nå.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Laste ned brukerveiledningen
Brukerveiledningen for enheten din er
tilgjengelig på Garmins webområde.
1. Åpne mittDashboard (side 4).
2. Registrer enheten (side 5).
3. Klikk på Brukerveiledninger.
Det vises en liste over produktveiledninger på flere språk.
4. Klikk på Last ned ved siden av
brukerveiledningen for enheten din.
5. Klikk på for å lagre filen på
datamaskinen.
5
Oversikt over enheten
➊
➋
• Trykk på og hold av/på-knappen
inne for å nullstille enheten.
• Trykk på av/på-knappen, og
slipp den raskt for å gå ut av
menyen.
Om punkter av interesse
➊ Av/på-knapp
™
➋ microSD -kortspor
Bruke av/på-knappen
Trykk på av/på-knappen,
og slipp den raskt for å vise
tilleggsalternativer.
• Trykk på og dra rulleknappen
for å justere lysstyrken på
skjermen.
• Trykk på Slå av for å slå av
enheten.
6
De detaljerte kartene som er lastet
inn på enheten, inneholder punkter av
interesse, for eksempel restauranter,
hoteller og bilverksteder.
Finne et punkt av interesse
etter kategori
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Hvor skal du? > Punkter av
interesse.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg et bestemmelsessted.
5. Trykk på Kjør!.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2200-serien
Trykk på > Lagre for å lagre
posisjonen i en Favoritter-mappe
på enheten. Bruk Favoritter til å
lagre posisjonene til arbeidsplassen,
hjemmet ditt og andre vanlige
bestemmelsessteder.
6. Velg eventuelt et alternativ.
• Trykk på Kjøre hvis du vil
beregne en rute du skal navigere
ved å kjøre.
• Trykk på Gå hvis du vil beregne
en rute du skal navigere til fots.
• Trykk på Kollektivtransport
hvis du vil beregne en rute
der du både bruker kollektivtransport og går til fots.
MERK: Du må ha lastet inn
cityXplorer™-kart for å navigere
ved hjelp av kollektivtransport.
Gå til www.garmin.com hvis du
vil kjøpe cityXplorer-kart.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2200-serien
Hovedmeny
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐
• Trykk på ➊ for å velge en
transportmodus.
• Trykk på ➋ for å finne et
bestemmelsessted.
• Trykk på ➌ for å vise kartet.
• Trykk på ➍ for å stoppe en rute.
• Trykk på ➎ for å legge inn en
omkjøring i en rute.
• Trykk på ➏ for å justere volumet.
• Trykk på ➐ for å åpne menyen med
verktøy og innstillinger.
7
Ruten på kartet
merknad
Fartsgrenseikonet er kun for
informasjon og erstatter ikke førerens
ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt
og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring.
Garmin skal ikke holdes ansvarlig for
eventuelle trafikkbøter eller stevninger
du mottar dersom du unnlater å følge
alle gjeldende trafikklover og -skilt.
➊
➋
➌
➏
➍ ➎
➐
➑➒
Ruten er markert med en magentafarget
linje på kartet. Hvis du kjører utenom
den opprinnelige ruten, beregner
enheten ruten på nytt. Det kan vises
et fartsgrenseikon når du kjører på
hovedveier.
8
• Trykk på ➊ for å vise neste sving.
• Trykk på ➋ for å vise
manøverlisten.
• Trykk på ➌ for å zoome inn og ut.
• Trykk på ➍ for å gå tilbake til
hovedmenyen.
Trykk og hold inne for å gå tilbake
til hovedmenyen.
• Trykk på ➎ for å endre datafeltet.
• Trykk på og dra ➏ for å vise et
annet område av kartet.
• Trykk på ➐ for å vise Hvor er
jeg?-siden.
• Trykk på ➑ for å vise
tripcomputeren.
• Trykk på ➒ for å endre fartsgrensen
hvis fartsgrenseikonet som vises på
kartet, er feil.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2200-serien
Bruke myTrends
Når du kjører med enheten på, samler
myTrends™ inn informasjon som gjør
at enheten kan anta ruten når du reiser
til et vanlig bestemmelsessted, for
eksempel arbeidsplassen eller hjemmet
ditt. Når myTrends er aktivert, vises
bestemmelsesstedet og beregnet reisetid
på navigasjonslinjen på kartet.
myTrends fungerer bare på posisjoner
som er lagret som favoritter (side 6).
Når myTrends-informasjon vises
på navigasjonslinjen, trykker du
på navigasjonslinjen for å vise
ruteinformasjon.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2200-serien
Om transportmodiene
Bilmodus
Fotgjengermodus
Ruten beregnes forskjellig ut fra
transportmodusen.
I bilmodus beregnes for eksempel
ankomsttiden ved hjelp av fartsgrensen
på veiene på ruten. Fotgjengermodus
beregner ankomsttiden ved hjelp av
gangfarten.
Endre transportmodus
1. Trykk på ikonet for transportmodus
på hovedskjermen.
2. Velg en modus.
3. Trykk på Lagre.
9
Om trafikk
1. Koble trafikkmottakeren til en
ekstern strømkilde.
MERKNAD
2. Koble trafikkmottakeren til enheten.
Garmin er ikke ansvarlig for at
MERK: Oppvarmede frontruter
FM-trafikkinformasjonen er korrekt.
(med metall) kan redusere ytelsen til
Noen modeller kan motta trafikkinnhold trafikkmottakeren.
fra FM Traffic Message Channel
(TMC). FM TMC-trafikkmottakeren,
Trafikk på ruten
som er integrert i strømkabelen for bil,
er inkludert i enkelte pakker. FM TMC- Når ruten beregnes, undersøker enheten
de gjeldende trafikkforholdene og
trafikkabonnementet aktiveres
velger automatisk den ruten som tar
automatisk.
kortest tid. Hvis det oppstår store
Hvis du vil ha informasjon om
forsinkelser i trafikken mens du
trafikkmottakere og dekningsområder,
navigerer, beregnes ruten automatisk
kan du gå til www.garmin.com/traffic.
på nytt.
Motta trafikkinformasjon
Strømkabelen for bil og enheten må
være innenfor rekkevidde av en FMstasjon som sender trafikkinformasjon.
10
Det kan hende at du likevel rutes
gjennom trafikk hvis det ikke finnes
andre og bedre ruter.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2200-serien
Unngå trafikk på ruten manuelt
1. Trykk på
på kartet.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk eventuelt på pilene for å vise
andre trafikkforsinkelser på ruten.
4. Trykk på > Unngå.
Strømkabler
Lad enheten ved hjelp av en av disse
kablene.
• Strømkabel for bil
• USB-kabel (valgfritt tilbehør)
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om
produktet på Garmins webområde.
Gå til www.garmin.com/ontheroad.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2200-serien
Kontakte Garmins
produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis
du har spørsmål om produktet:
• I USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller ring Garmin USA
på (800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ring Garmin
(Europe) Ltd. på 0808 238 0000.
• I Europa: Gå til www.garmin.com
/support, og klikk på Contact
Support for innenlandsk
supportinformasjon, eller ta kontakt
med Garmin (Europe) Ltd. på
telefon +44 (0) 870 850 1241.
Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker
for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som
er registrert i USA og andre land. cityXplorer™,
nüMaps Guarantee™ og myTrends™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin. Bluetooth®-ordmerket og
-logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver
bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.
Mac® er et varemerke for Apple Computer, Inc.,
registrert i USA og andre land.
11
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for
Garmin-produktene finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2011
Delenummer 190-01250-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising