Garmin | nuvi 2250, GPS, NA Clam | Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Snabbstartshandbok

Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Snabbstartshandbok
nüvi 2200-serien
®
snabbstartshandbok
för användning med dessa nüvi-modeller:
2200, 2240, 2250
Komma igång
Montera enheten
 VARNING
äs guiden Viktig säkerhets- och
L
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen för viktig
information om produkten och
säkerhet.
Meddelande
Innan du monterar enheten läser
du i guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation för information
om lagar som gäller för montering på
vindruta.
1. Ta bort plasthöljet från
sugkoppsfästet.
2.
Rengör och torka framrutan samt
Montera enheten (sidan 2).
sugfästet med en luddfri trasa.
Anslut enheten till fordonsströmmen
3.
Tryck dit sugkoppen på vindrutan.
(sidan 3).
4. Medan du trycker för du spaken
Registrera enheten (sidan 5).
bakåt mot vindrutan.
Kontrollera om det finns
uppdateringar.
• Programvaruuppdateringar
(sidan 5).
• Gratis kartuppdatering (sidan 5).
Ladda ned hela användarhandboken
(sidan 5).
När du använder enheten första gången
behöver du utföra följande åtgärder.
1.
2.
3.
4.
5.
2
nüvi 2200-serien, Snabbstartshandbok
5. Sätt fast monteringsfästet ➊ på
sugkoppsarmen ➋.
➋
➊
6. Placera underkanten av enheten i
monteringsfästet.
7. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
Ansluta enheten till
fordonsström
 VARNING
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att minska risken
för skador på person eller produkt
som orsakas av att batteriet utsätts för
extrem värme ska du ta bort enheten
från bilen när du går ut eller förvara
den skyddad från direkt solljus.
Ladda enheten innan du använder den
på batteri.
1. Sätt in fordonsströmkabeln i miniUSB-anslutningen ➊ på baksidan
av enheten.
➊
nüvi 2200-serien, Snabbstartshandbok
3
2. Anslut den andra änden av
strömkabeln för fordon till en
strömkontakt i bilen.
3. Om du använder en trafikmottagare
i Europa ansluter du den externa
antennen till trafikmottagaren och
fäster den ordentligt på vindrutan
med sugfästena.
Efter det att enheten har anslutits till
fordonsström ska följande inträffa.
• Enheten slås på.
• Enheten hämtar satellitsignaler. När
minst en av
staplarna är grön
har enheten hämtat satellitsignaler.
OBS! Det kan vara så att enheten
behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler.
• Enheten laddas medan du kör.
i
statusstapeln visas status för det
interna batteriet.
4
Om Hem
Du kan använda Hem för att registrera
enheten, kontrollera om det finns
programvaru- och kartuppdateringar,
få åtkomst till handböcker, kontakta
produktsupport m.m.
Mer information finns på
www.garmin.com/dashboard.
Ställa in Hem
1. Anslut USB-kabeln till USBanslutningen på enheten.
2. Anslut USB-kabeln till USB-porten
på datorn.
3. Dubbelklicka på för att öppna
webbsidan för Hem.
OBS! Om
inte visas, eller om
du använder Windows® 7 eller en
Mac®-dator, gå till www.garmin
.com/dashboard.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
nüvi 2200-serien, Snabbstartshandbok
Registrera enheten
1. Från Hem klickar du på
Registrera nu.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
3. Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Uppdatera kartor
Uppdatera programvaran
1. Öppna Hem (sidan 4).
2. Registrera enheten (sidan 5).
3. Under Programvaruuppdateringar
klickar du på Uppdatera nu.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Ladda ned användarhandboken
Användarhandboken till enheten finns
på Garmins hemsida.
nüMaps Guarantee™
Enheten får hämta en kostnadsfri
kartuppdatering inom 60 dagar från
det att den har hämtat satelliter när du
kör med din nüvi. Om du registrerar
över telefon eller väntar längre än
60 dagar efter att du börjat hämta
satelliter när du kör med nüvi är du inte
längre berättigad till den kostnadsfria
kartuppdateringen. Mer information
finns på www.garmin.com/numaps.
nüvi 2200-serien, Snabbstartshandbok
1. Öppna Hem (sidan 4).
2. Registrera enheten (sidan 5).
3. Under Kartuppdateringar klickar du
på Uppdatera nu.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
1. Öppna Hem (sidan 4).
2. Registrera enheten (sidan 5).
3. Klicka på Handböcker.
En lista över produkthandböcker på
flera olika språk visas.
4. Klicka på Hämta bredvid
handboken till enheten.
5. Klicka på för att spara filen på
din dator.
5
Översikt över enheten
➊
➋
• Tryck på och håll ned knappen
Ström för att återställa enheten.
• Tryck på knappen Ström och
släpp snabbt upp den så stängs
menyn.
Om Intressanta platser
➊ Strömknapp
™
➋ microSD -kortplats
Använda strömknappen
Tryck på knappen Ström och släpp
snabbt upp den för att visa fler
alternativ.
• Tryck på och dra rullningslisten
när du vill justera skärmens
ljusstyrka.
• Stäng av enheten genom att
trycka på Stäng av.
6
De detaljerade kartorna i enheten
innehåller intressanta platser, t.ex.
restauranger, hotell och automatiska
tjänster.
Söka efter en intressant plats
efter kategori
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Intressant plats.
2. Välj en kategori.
3. Om det behövs väljer du en
underkategori.
4. Välj en destination.
5. Tryck på Kör!
nüvi 2200-serien, Snabbstartshandbok
Tryck på > Spara för att spara
platsen i en Favoriter-mapp på
enheten. Använd Favoriter för att
spara platsen för din arbetsplats,
hem och andra vanliga destinationer.
6. Vid behov, välj ett alternativ.
• Tryck på Kör om du vill
beräkna en rutt som du navigerar
vid körning.
• Tryck på Gång om du vill
beräkna en rutt som du navigerar
längs till fots.
• Tryck på Kollektivtrafik om
du vill beräkna en rutt som
kombinerar kollektivtrafik och
gång.
OBS! Du måste ha hämtat
hem cityXplorer™-kartor för
att navigera med hjälp av
kollektivtrafik. Köp cityXplorerkartor på www.garmin.com.
nüvi 2200-serien, Snabbstartshandbok
Huvudmeny
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐
• Tryck här ➊ om du vill välja ett
transportläge.
• Tryck här ➋ när du vill hitta en
destination.
• Tryck här ➌ om du vill visa kartan.
• Tryck här ➍ om du vill avbryta en
rutt.
• Tryck här ➎ om du vill göra en
avstickare från en rutt.
• Tryck här ➏ om du vill justera
volymen.
• Tryck här ➐ om du vill öppna
menyn med verktyg och
inställningar.
7
Din rutt på kartan
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast
avsedd som information och
ersätter inte förarens ansvar att följa
hastighetsbegränsningar och hela
tiden köra på ett säkert sätt. Garmin
ansvarar inte för några trafikböter eller
stämningar som du kan få genom att
inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
➊
➋
➌
➏
➍ ➎
➐
➑➒
Rutten markeras med en magentafärgad
linje på kartan. Om du avviker från den
ursprungliga rutten beräknar enheten
om rutten. En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.
8
• Tryck här ➊ för att visa nästa sväng.
• Tryck här ➋ om du vill visa
svänglistan.
• Tryck här ➌ om du vill zooma in
eller ut.
• Tryck här ➍ om du vill gå tillbaka
till huvudmenyn.
Håll nedtryckt för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
• Tryck här ➎ om du vill ändra
datafältet.
• Tryck här och dra ➏ om du vill visa
ett annat område av kartan.
• Tryck här ➐ om du vill visa Var är
jag? -sidan.
• Tryck här ➑ om du vill visa
färddatorn.
• Tryck här ➒ om du vill ändra
hastighetsbegränsningen om den
hastighetsbegränsningsikon som
visas på kartan är felaktig.
nüvi 2200-serien, Snabbstartshandbok
Använda myTrends
När du kör med enheten påslagen
samlar myTrends™ in information
som gör att enheten kan förutsäga om
du färdas till en vanlig destination,
som exempelvis din arbetsplats eller
ditt hem. När myTrends är aktiverad
visas destination och beräknad restid i
navigeringsstapeln på kartan.
myTrends fungerar endast för platser
som har sparats som Favoriter (sidan 6).
När myTrends-information visas
i navigeringsstapeln trycker du på
navigeringsstapeln om du vill visa
ruttinformation.
nüvi 2200-serien, Snabbstartshandbok
Om transportlägena
Personbilsläge
Fotgängarläge
Rutterna beräknas olika beroende på
ditt transportläge.
I personbilsläget beräknas t.ex. den
beräknade ankomsttiden med hjälp av
hastighetsbegränsningen på vägarna
på rutten. Fotgängarläget beräknar
ankomsttid beräknat på gånghastighet.
Byta transportläge
1. Tryck på transportlägesikonen på
huvudmenyn.
2. Välj ett läge.
3. Tryck på Spara.
9
Om trafik
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för att informationen om FM-trafik är korrekt eller
aktuell.
Vissa modeller kan ta emot
trafikinnehåll från FM-TMC (FM
Traffic Message Channel). FMtrafikinformationsmottagaren som
är integrerad i fordonets strömkabel
medföljer vissa paket. FM TMCtrafikprenumerationen aktiveras
automatiskt.
Mer information om trafikinformationsmottagare och täckningsområden finns
på www.garmin.com/traffic.
Ta emot trafikinformation
Fordonsströmkabeln och enheten måste
vara inom dataräckhåll för en FMstation som sänder ut trafikinformation.
10
1. Anslut trafikinformationsmottagaren
till en extern strömkälla.
2. Anslut trafikinformationsmottagaren
till enheten.
Obs! Uppvärmda vindrutor
(med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens
prestanda.
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker
enheten den aktuella trafiken och
optimerar automatiskt rutten för kortaste
tid. Om en allvarlig trafikfördröjning
inträffar på rutten medan du navigerar
beräknas rutten automatiskt om.
Rutten kan fortfarande dras genom
trafik om det inte finns bättre alternativa
rutter.
nüvi 2200-serien, Snabbstartshandbok
Undvika trafik längs rutten
manuellt
1. På kartan trycker du på .
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Om det behövs trycker du
på pilarna för att visa övriga
trafikfördröjningar på rutten.
4. Tryck här > Undvik.
Strömkablar
Ladda enheten med hjälp av en av dessa
kablar.
• Strömkabel för fordon
• USB-kabel (valfritt tillbehör)
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Mer information
Du hittar mer information om produkten
på Garmins webbplats.
Gå till www.garmin.com/ontheroad.
nüvi 2200-serien, Snabbstartshandbok
Kontakta Garmins
produktsupport
Kontakta Garmins produktsupport om
du har frågor om produkten:
• I USA, gå till www.garmin.com
/support, eller ring Garmin USA
på (800) 800.1020.
• I Storbritannien ringer du Garmin
(Europe) Ltd. på 0808 2380000.
• I Europa går du till www.garmin
.com/support och klickar på
Contact Support för inhemsk
supportinformation, eller kontakta
Garmin (Europe) Ltd. per telefon
på +44 (0) 870 8501241.
Garmin®, Garmins logotyp och nüvi® är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag, och är registrerade i USA och i
andra länder. cityXplorer™, nüMaps Guarantee™,
och myTrends™ är varumärken för Garmin Ltd.
eller dess dotterbolag. De här varumärkena får
inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av
Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana
märken av Garmin är licensierad. Mac® är ett
registrerat varumärke som tillhör Apple Computer,
Inc., i USA och andra länder.
11
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februari 2011
Artikelnummer 190-01250-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising