Garmin | nuvi 2250, GPS, NA Clam | User guide | Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam מדריך למשתמש

Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam מדריך למשתמש
‫סדרת ‪nüvi 2200/2300‬‬
‫®‬
‫מדריך למשתמש‬
‫לשימוש עם דגמי ‪ nüvi‬הבאים‪:‬‬
‫‪2370 ,2360 ,2350 ,2340 ,2310 ,2300 ,2250 ,2240 ,2200‬‬
‫‪ ‎© 2010-2011 Garmin Ltd‎.‬או החברות הבנות שלה‬
‫כל הזכויות שמורות‪ .‬להוציא כמתואר מפורשות במסמך זה‪ ,‬אין לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לשדר‪ ,‬להפיץ‪ ,‬להוריד‪ ,‬או‬
‫לאחסן כל חלק של מדריך זה בכל אמצעי אחסון ולצורך כל מטרה שהיא‪ ,‬ללא הסכמתה המפורשת של חברת‬
‫‪ ,Garmin‬שתינתן מראש ובכתב‪ .‬חברת ‪ Garmin‬מעניקה בזאת את ההרשאה להוריד עותק יחיד של מדריך‬
‫למשתמש זה לכונן קשיח או לאמצעי אחסון אלקטרוני אחר‪ ,‬לצורך תצוגה והדפסה של עותק אחד של מדריך‬
‫זה או של כל תיקון למדריך‪ ,‬בתנאי שהעותק האלקטרוני או המודפס של מדריך זה יכיל את הטקסט המלא‬
‫של הודעת זכויות היוצרים‪ .‬חל איסור מוחלט על הפצה מסחרית ובלתי מורשית של מדריך זה או של כל תיקון‬
‫למדריך זה‪.‬‬
‫המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת‪ .‬חברת ‪ Garmin‬שומרת לעצמה את הזכות לשנות‬
‫או לשפר את מוצריה וכן להכניס שינויים בתוכן מבלי שתהיה מחויבת ליידע כל אדם או ארגון לגבי שינויים‬
‫ושיפורים אלה‪ .‬עבור לאתר האינטרנט של ‪Garmin‬‏ (‪ )www.garmin.com‬לקבלת העדכונים האחרונים ומידע נוסף‬
‫בנוגע לשימוש במוצר זה ובמוצרים אחרים של חברת ‪ Garmin‬ולתפעולם‪.‬‬
‫השם‪ ,Garmin®‎‬הסמל של ‪Garmin‬‏‪ ‎nüvi® ,‬ו‪ MapSource® -‬הם סימני מסחר של‪ Garmin Ltd.‎‬או של החברות‬
‫הבנות שלה‪ ,‬והם רשומים בארה"ב ובמדינות אחרות‪,Garmin Lock™‎.‬‏‪,ecoRoute™‎‬‏‪,cityXplorer™‎‬‏‪,myTrends™‎‬‏‬
‫‪,nüMaps Guarantee™‎‬‏‏‪,nüMaps Lifetime™‎‬‏‪ nüRoute™‎‬ו‪ trafficTrends™‎-‬הם סימני מסחר של ‪ Garmin Ltd.‬או‬
‫של החברות הבנות שלה‪ .‬אין להשתמש בסימני מסחר אלה ללא רשות מפורשת של ‪.Garmin‬‬
‫סימן המילה והסמלים של ‪ Bluetooth®‎‬מצויים בבעלותה של‪ ,Bluetooth SIG, Inc.‎‬וכל שימוש בשם כזה על‪-‬ידי‬
‫‪ Garmin‬נעשה בכפוף לרישיון‪ Windows®‎.‬ו‪ Windows NT®‎-‬הם סימני מסחר רשומים של ‪Microsoft Corporation‬‬
‫בארצות הברית ו‪/‬או בארצות אחרות‪ .‬השם ‪ Mac®‎‬הוא סימן מסחר רשום של‪ .Apple Computer, Inc.‎‬השם‬
‫‪ microSD™‎‬הוא סימן מסחר של ‪ SanDisk‬או של החברות הבנות שלה‪.‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫תוכן העניינים‬
‫דגמי סדרת ‪1... nüvi 2200/2300‬‬
‫צעדים ראשונים ‪2.........................‬‬
‫התקנה וחיבור של ההתקן ‪2.................‬‬
‫חיבור ההתקן לחשמל המכונית ‪4..........‬‬
‫אודות ‪5.....................myDashboard‬‬
‫סקירה כללית של ההתקן ‪6..................‬‬
‫מצבי תחבורה ‪9................................‬‬
‫איתור מיקומים ‪10........................‬‬
‫אודות נקודות עניין ‪10.........................‬‬
‫הגדרת מיקום בית ‪13.........................‬‬
‫חיפושי מיקומים‪14.............................‬‬
‫שימוש במפת המיקומים‪17..................‬‬
‫מועדפים ‪19......................................‬‬
‫תכנון מסלול‪20..................................‬‬
‫פקודות קוליות ‪22........................‬‬
‫אודות פקודות קוליות‪22......................‬‬
‫דפי מפה‪25.................................‬‬
‫הצגת המפה במהלך ניווט ‪25...............‬‬
‫שיחות טלפון בעזרת דיבורית‪31....‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫אודות שיוך ההתקנים ‪31.....................‬‬
‫שימוש בכלים ‪36..........................‬‬
‫הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי‪36.......‬‬
‫שימוש בעזרה ‪36...............................‬‬
‫אודות‏‪36......................... ecoRoute‬‬
‫שימוש במציג התמונות ‪39...................‬‬
‫שימוש בשעון העולמי ‪40....................‬‬
‫שימוש במחשבון‪40............................‬‬
‫לכידת תמונות מסך‪40........................‬‬
‫שימוש בממיר היחידות ‪41..................‬‬
‫תנועה ‪42....................................‬‬
‫הפעלת המינוי‪42...............................‬‬
‫מקלט תנועה‪43.................................‬‬
‫קבלת נתוני תנועה ‪43.........................‬‬
‫דיווחי תנועה במסלול שלך‪44...............‬‬
‫הוספת מינוי‪45..................................‬‬
‫אודות מבצעים ‪46..............................‬‬
‫ניהול נתונים ‪47...........................‬‬
‫סוגי קבצים ‪47...................................‬‬
‫אודות כרטיסי זיכרון ‪47.......................‬‬
‫העברת קבצים למחשב שלך‪47............‬‬
‫‪i‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫מחיקת קבצים ‪48..............................‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‪49........‬‬
‫הגדרות מערכת‪49.............................‬‬
‫הגדרות ניווט‪50.................................‬‬
‫העדפות מסלול‪51..............................‬‬
‫הגדרות תצוגה ‪53..............................‬‬
‫הגדרות שפה ‪53................................‬‬
‫הצגת פרטי המפה ‪54........................‬‬
‫הגדרות ‪54....................... Bluetooth‬‬
‫הפעלת נתוני תנועה ‪55.......................‬‬
‫שחזור הגדרות‪55..............................‬‬
‫רכישת מפות נוספות ‪62......................‬‬
‫נקודות עניין מותאמות אישית ‪62..........‬‬
‫רכישת אביזרים‪63.............................‬‬
‫יצירת קשר עם התמיכה במוצר של‬
‫‪63....................................Garmin‬‬
‫פתרון בעיות ‪64................................‬‬
‫אינדקס ‪66..................................‬‬
‫נספח ‪56.....................................‬‬
‫כבלי חשמל‪56...................................‬‬
‫אודות אותות הלוויין של ה‪56..... GPS-‬‬
‫טיפול בהתקן ‪56................................‬‬
‫נעילת ההתקן‪58................................‬‬
‫מחיקת נתוני משתמש ‪59....................‬‬
‫החלפת הנתיך בכבל החשמל של‬
‫המכונית ‪59....................................‬‬
‫התקנה בלוח המחוונים ‪60...................‬‬
‫הסרת ההתקן‪ ,‬העריסה והתושבת ‪60....‬‬
‫אודות‏‪61.............. nüMaps Lifetime‬‬
‫‪ii‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫ תרדס ימגד‪ nüvi‬תרדס ימגד‬
‫דגמי סדרת ‪nüvi 2200/2300‬‬
‫לא כל התכונות נתמכות על‪-‬ידי כל הדגמים‪ .‬הערה‪ :‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר‬
‫האינטרנט ‪ www.garmin.com‬או עיין בפרטי תכולת האריזה על גבי קופסת המוצר‪.‬‬
‫דגמים שבשמותיהם מופיעות האותיות ‪,LT‬‏ ‪ LM‬ו‪ LMT-‬כוללים מינוי לכל החיים‪.‬‬
‫ראה עמוד ‪ 42‬ו‪.61-‬‬
‫דגם‬
‫טכנולוגיית‬
‫‪Bluetooth®‎‬‬
‫סיוע‬
‫נתיבים‬
‫תצוגת‬
‫צומת‬
‫תנועה‬
‫היסטורית‬
‫פקודות‬
‫קוליות‬
‫‪2200‬‬
‫‪2240‬‬
‫✓‬
‫‪2250‬‬
‫✓‬
‫אירופה‬
‫בלבד‬
‫אירופה‬
‫בלבד‬
‫✓‬
‫✓‬
‫‪2300‬‬
‫‪2310‬‬
‫✓‬
‫‪2340‬‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫‪2350‬‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫‪2360‬‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫‪2370‬‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪1‬‬
‫םינושאר םידעצ‬
‫צעדים ראשונים‬
‫‪ ‬אזהרה‬
‫עיין במדריך מידע חשוב על הבטיחות‬
‫והמוצר שבאריזת המוצר‪ ,‬לקבלת‬
‫אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪2‬‬
‫התקן וחבר את ההתקן (עמוד ‪.)2‬‬
‫חבר את ההתקן לחשמל המכונית‬
‫(עמוד ‪.)4‬‬
‫רשום את ההתקן (עמוד ‪.)5‬‬
‫בדוק אם קיימים עדכוני תוכנה‪.‬‬
‫•עדכוני תוכנה (עמוד ‪.)5‬‬
‫•עדכון מפה ללא תשלום‬
‫(עמוד ‪.)5‬‬
‫התקנה וחיבור של ההתקן‬
‫‪ ‬אזהרה‬
‫מוצר זה מכיל סוללת ליתיום‪-‬יון‪ .‬למניעת‬
‫אפשרות של פציעה או נזק למוצר‬
‫כתוצאה מחשיפה של הסוללה לחום‬
‫קיצוני‪ ,‬הוצא את ההתקן מהמכונית‬
‫כשאתה יוצא ממנה או אחסן אותו הרחק‬
‫מאור שמש ישיר‪.‬‬
‫שים לב‬
‫לפני התקנת ההתקן וחיבורו‪ ,‬עיין‬
‫במדריך מידע חשוב על בטיחות ועל‬
‫המוצר לקבלת מידע על חוקים הקשורים‬
‫להתקנה על השמשה הקדמית‪.‬‬
‫‪ .1‬הסר את הפלסטיק השקוף מכיפת‬
‫היניקה‪.‬‬
‫‪ .2‬נקה וייבש את השמשה הקדמית‬
‫ואת כיפת היניקה במטלית נטולת‬
‫סיבים‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫םינושאר םידעצ‬
‫‪ .3‬הנח את כיפת היניקה על השמשה‬
‫הקדמית‪.‬‬
‫‪ .4‬הפוך את הידית לאחור‪ ,‬לכיוון‬
‫השמשה הקדמית‪.‬‬
‫‪ .5‬הצמד את התושבת ➊ לזרוע כיפת‬
‫היניקה ➋‪.‬‬
‫➋‬
‫➊‬
‫‪ .6‬הכנס את החלק התחתון של ההתקן‬
‫לתושבת‪.‬‬
‫‪ .7‬הטה את ההתקן לאחור עד שייכנס‬
‫למקומו בנקישה‪.‬‬
‫מחברי ‪ USB‬על ההתקנים‬
‫השתמש ביציאת ה‪ USB-‬שעל ההתקן‬
‫לצורך חיבור ההתקן לחשמל הרכב או‬
‫למחשב‪.‬‬
‫מחבר ה‪ USB-‬נמצא במיקומים שונים‬
‫בדגמי סדרת ‪ nüvi 2200‬וסדרת ‪.2300‬‬
‫•מחבר ה‪ USB-‬בסדרת ‪nüvi 2200‬‏‬
‫➊ מתחבר הן לכבל החשמל של‬
‫‏‬
‫הרכב והן למחשב‪.‬‬
‫➊‬
‫•דגם ה‪ nüvi 2300-‬מצויד בשני‬
‫מחברי ‪:USB‬‬
‫◦ ◦מחבר מיקרו‪USB-‬‏ ➋ נמצא‬
‫בחלק התחתון של ההתקן‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪3‬‬
‫םינושאר םידעצ‬
‫➋‬
‫◦ ◦מחבר ‪mini-USB‬‏ ➌ נמצא‬
‫בחלק האחורי של התושבת‪.‬‬
‫➌‬
‫חיבור ההתקן לחשמל המכונית‬
‫יש לטעון את ההתקן לפני השימוש בו‬
‫באמצעות הסוללה‪.‬‬
‫‪ .1‬חבר את כבל החשמל של המכונית‬
‫למחבר ה‪ USB-‬שעל ההתקן או על‬
‫התושבת (עמוד ‪.)3‬‬
‫‪ .2‬חבר את כבל חשמל של המכונית‬
‫לשקע חשמל במכונית‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .3‬אם אתה משתמש במקלט תנועה‬
‫באירופה‪ ,‬חבר את האנטנה‬
‫החיצונית למקלט התנועה והצמד‬
‫אותו לשמשה בעזרת כיפות היניקה‪.‬‬
‫לאחר חיבור ההתקן לחשמל המכונית‪,‬‬
‫צריכים להתקיים המצבים הבאים‪:‬‬
‫•ההתקן מופעל‪.‬‬
‫•ההתקן מתחיל לקלוט אותות לוויין‪.‬‬
‫הוא‬
‫כאשר לפחות אחד מפסי ה‪-‬‬
‫ירוק‪ ,‬ההתקן קיבל אותות לוויין‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ייתכן שלהתקן יידרש שדה‬
‫ראייה ברור של השמיים כדי לקלוט‬
‫אותות לוויין‪.‬‬
‫•ההתקן נטען תוך כדי נהיגה‪ .‬סמל ה‪-‬‬
‫בשורת המצב מציין את מצב‬
‫הסוללה הפנימית‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫םינושאר םידעצ‬
‫אודות ‪myDashboard‬‬
‫השתמש ב‪ myDashboard-‬כדי לרשום‬
‫את ההתקן‪ ,‬לבדוק עדכוני תוכנה ומפה‪ ,‬לגשת‬
‫אל המדריכים והתמיכה של המוצר ועוד‪.‬‬
‫גדרת ‪myDashboard‬‬
‫‪ .1‬חבר את כבל ה‪USB-‬‏ למחבר‬
‫ה‪ USB-‬שעל ההתקן‪.‬‬
‫‪ .2‬חבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת‬
‫ה‪ USB-‬במחשב‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ לחיצה כפולה על כדי‬
‫לפתוח את דף האינטרנט של‬
‫‪.myDashboard‬‬
‫הערה‪ :‬אם לא נפתח‪ ,‬או אם‬
‫אתה משתמש ב‪ Windows® 7-‬או‬
‫במחשב ®‪ ,Mac‬עבור אל‬
‫‪.www.garmin.com/dashboard‬‬
‫‪ .4‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על‬
‫המסך‪.‬‬
‫רישום ההתקן‬
‫‪ .1‬ב‪ ,myDashboard-‬לחץ על ‪Register‬‬
‫‪( Now‬רשום כעת)‪.‬‬
‫‪ .2‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על‬
‫המסך‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫עדכון התוכנה‬
‫‪ .1‬פתח את ‪myDashboard‬‏ (עמוד ‪.)5‬‬
‫‪ .2‬רשום את ההתקן (עמוד ‪.)5‬‬
‫‪ .3‬ב‪( Software Updates-‬עדכוני‬
‫תוכנה)‪ ,‬לחץ על ‪Update Now‬‬
‫(עדכן כעת)‪.‬‬
‫‪ .4‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על‬
‫המסך‪.‬‬
‫™‪nüMaps Guarantee‬‬
‫ההתקן שברשותך זכאי לקבל עדכון‬
‫מפה אחד ללא תשלום בתוך ‪ 60‬יום‬
‫ממועד קבלת אותות הלוויין בעת נהיגה‬
‫עם ה‪ .nüvi-‬אינך זכאי לקבל עדכון מפה‬
‫ללא תשלום אם נרשמת בטלפון או אם‬
‫המתנת יותר מ‪ 60-‬יום לאחר הפעם‬
‫הראשונה שבה קיבלת אותות לוויין בעת‬
‫נהיגה עם ההתקן‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫עבור אל ‪.www.garmin.com/numaps‬‬
‫עדכון מפות‬
‫‪ .1‬פתח את ‪myDashboard‬‏ (עמוד ‪.)5‬‬
‫‪ .2‬רשום את ההתקן (עמוד ‪.)5‬‬
‫‪ .3‬ב‪( Map Updates-‬עדכוני מפות) לחץ‬
‫על ‪( Update Now‬עדכן כעת)‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫םינושאר םידעצ‬
‫‪ .4‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על‬
‫המסך‪.‬‬
‫סקירה כללית של ההתקן‬
‫לכל דגם מקש הפעלה ➊ וכן חריץ‬
‫לכרטיס‪microSD™ ➋‎‬‏‪.‬‬
‫‪nüvi 2200‬‬
‫➊‬
‫➋‬
‫‪nüvi 2300‬‬
‫➊‬
‫שימוש במקש ההפעלה‬
‫לחץ על המקש הפעלה ושחרר‬
‫אותו במהירות כדי להציג אפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫•גע בפס הגלילה בתנועת גרירה‬
‫כדי לכוונן את בהירות המסך‪.‬‬
‫•ב‪ ,nüvi 2360-‬גע במקש נעילה‬
‫כדי למנוע נגיעה בשוגג במסך‪.‬‬
‫•גע באפשרות כיבוי כדי לכבות‬
‫את ההתקן‪.‬‬
‫•לחץ על המקש הפעלה והשאר‬
‫אותו לחוץ כדי לאפס את ההתקן‪.‬‬
‫•לחץ על המקש הפעלה ושחרר‬
‫אותו במהירות כדי לצאת‬
‫מהתפריט‪.‬‬
‫➋‬
‫‪6‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫םינושאר םידעצ‬
‫כוונון עוצמת הקול‬
‫‪ .1‬גע בעוצמת קול‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•הזז את הסרגל משמאל לימין כדי‬
‫לכוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫•גע ב‪ -‬כדי להציג את‬
‫אפשרויות עוצמת הקול‪.‬‬
‫•גע בעוצמת קול > ‪.‬‬
‫שימוש בתפריט הראשי‬
‫➊‬
‫➌‬
‫➋‬
‫➑ ➐ ➏ ➎ ➍‬
‫•גע ב‪ ➏-‬כדי לבצע שיחה בעת חיבור‬
‫לטלפון נייד תואם‪.‬‬
‫ראה ‪www.garmin.com/bluetooth‬‬
‫לקבלת מידע‪.‬‬
‫•גע ב‪ ➐-‬כדי לכוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫•גע ב‪ ➑-‬כדי לפתוח את תפריט‬
‫הכלים וההגדרות‪.‬‬
‫שימוש בלחצני המסך‬
‫•גע נגיעה ארוכה ב‪ -‬כדי לחזור‬
‫במהירות לתפריט הראשי‪.‬‬
‫•גע ב‪ -‬וב‪ -‬כדי לראות‬
‫אפשרויות בחירה נוספות‪.‬‬
‫•גע נגיעה ארוכה ב‪ -‬וב‪ -‬כדי‬
‫לגלול מהר יותר‪.‬‬
‫•גע באפשרות ➊ כדי לבחור מצב‬
‫תחבורה‪.‬‬
‫•גע באפשרות ➋ כדי לחפש יעד‪.‬‬
‫•גע באפשרות ➌ כדי להציג את‬
‫המפה‪.‬‬
‫•גע באפשרות ➍ כדי לעצור מסלול‪.‬‬
‫•גע באפשרות ➎ כדי לעקוף מסלול‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪7‬‬
‫םינושאר םידעצ‬
‫שימוש בלוח המקשים במסך‬
‫כדי לשנות את פריסת לוח המקשים‪,‬‬
‫ראה "הגדרות מערכת" (עמוד ‪.)49‬‬
‫•גע בתו כלשהו על לוח המקשים כדי‬
‫להזין אות או מספר‪.‬‬
‫כדי להוסיף רווח‪.‬‬
‫•גע ב‬
‫וב‪ -‬כדי להזיז את‬
‫•גע ב‬
‫הסמן‪.‬‬
‫•גע ב כדי למחוק תו‪.‬‬
‫•גע נגיעה ארוכה ב‪ -‬כדי למחוק‬
‫את הרשומה כולה‪.‬‬
‫כדי לבחור במצב שפת‬
‫•גע ב‬
‫לוח המקשים‪.‬‬
‫כדי להזין תווים‬
‫•גע ב‬
‫מיוחדים‪ ,‬כגון סימני פיסוק‪.‬‬
‫•גע ב‬
‫כדי לשנות את השימוש‬
‫ברישיות‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫כיוון המסך‬
‫הערה‪ :‬מצב אנכי (לאורך) זמין בדגמי‬
‫‪.nüvi 2360‬‬
‫סובב את ההתקן כדי להציג במצב‬
‫אופקי (לרוחב) או אנכי (לאורך)‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫םינושאר םידעצ‬
‫מצבי תחבורה‬
‫מצב מכונית‬
‫מצב הולך רגל‬
‫המסלולים מחושב בצורה שונה לפי מצב‬
‫התחבורה‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬במצב מכונית‪ ,‬זמן ההגעה‬
‫המשוער מחושב לפי מגבלת המהירות‬
‫בכבישים שבמסלול‪ .‬מצב הולך רגל‬
‫מחשב את זמן ההגעה לפי מהירות‬
‫ההליכה‪.‬‬
‫שינוי מצב התחבורה‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בסמל מצב‬
‫התחבורה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר מצב‪.‬‬
‫‪ .3‬גע בשמור‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪9‬‬
‫םימוקימ רותיא‬
‫איתור מיקומים‬
‫ההתקן תומך בשיטות רבות לאיתור‬
‫מיקומים‪.‬‬
‫•לפי קטגוריה (עמוד ‪)10‬‬
‫•בסמוך למיקום אחר (עמוד ‪)12‬‬
‫•על‪-‬ידי איות השם (עמוד ‪)14‬‬
‫•לפי כתובת (עמוד ‪)15‬‬
‫•באמצעות המפה (עמוד ‪)15‬‬
‫•באמצעות מיקומים שנמצאו לאחרונה‬
‫(עמוד ‪)16‬‬
‫•באמצעות קואורדינטות (עמוד ‪)16‬‬
‫•באמצעות תצלומים (עמוד ‪)17‬‬
‫•באמצעות מועדפים (עמוד ‪)19‬‬
‫‪10‬‬
‫אודות נקודות עניין‬
‫מפות המפורטות שטעונות בהתקן‬
‫כוללות נקודות עניין‪ ,‬כגון מסעדות‪ ,‬בתי‬
‫מלון ושירותי רכב‪ .‬השתמש בפונקציה‬
‫'נקודות עניין' כדי לחפש עסקים‬
‫ואטרקציות מקומיים‪.‬‬
‫איתור נקודת עניין לפי קטגוריה‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי גע בלאן? > נקודות‬
‫עניין‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ .3‬במידת הצורך בחר קטגוריית משנה‪.‬‬
‫‪ .4‬בחר יעד‪.‬‬
‫‪ .5‬גע בלדרך!‪.‬‬
‫‪ .6‬במידת הצורך בחר אפשרות‪:‬‬
‫•גע בנהג לחישוב מסלול נסיעה‪.‬‬
‫•גע בהליכה לחישוב מסלול‬
‫הליכה‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫םימוקימ רותיא‬
‫•גע באפשרות תחבורה ציבורית‬
‫כדי לחשב מסלול שמשלב‬
‫תחבורה ציבורית והליכה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן חייב להיות מצויד‬
‫במפות ‪ cityXplorer™‎‬כדי לנווט‬
‫באמצעות תחבורה ציבורית‬
‫(עמוד ‪.)30‬‬
‫חיפוש בתוך קטגוריה‬
‫כדי לצמצם את תוצאות החיפוש‪,‬‬
‫באפשרותך לחפש במסגרת קטגוריה‬
‫נבחרת‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫שימוש בתצוגה מקדימה של מסלולים‬
‫מרובים‬
‫הערה‪ :‬ראה (עמוד ‪ )52‬כדי לאפשר‬
‫תצוגה מקדימה של מסלולים מרובים‪.‬‬
‫‪ .1‬בחר נקודת עניין (עמוד ‪.)10‬‬
‫מופיעה מפה שבה מסומנים מסלולי‬
‫'זמן מהיר יותר'‪' ,‬מרחק קצר יותר' ו‬
‫'פחות דלק'‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר מסלול‪.‬‬
‫‪ .3‬גע בלדרך!‪.‬‬
‫בתפריט הראשי גע בלאן? >‬
‫נקודות עניין‪.‬‬
‫בחר קטגוריה‪.‬‬
‫במידת הצורך בחר קטגוריית משנה‪.‬‬
‫גע ב ‪.‬‬
‫הזן את השם המלא או חלק ממנו‪.‬‬
‫גע בבוצע‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪11‬‬
‫םימוקימ רותיא‬
‫הוספת נקודות עצירה למסלול‬
‫כדי להוסיף נקודת עצירה‪ ,‬עליך לנווט‬
‫בנתיב במצב מכונית‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫בעת ניווט במסלול‪ ,‬גע ב‬
‫לחזור לתפריט הראשי‪.‬‬
‫גע בלאן?‪.‬‬
‫חפש את המיקום (עמוד ‪.)10‬‬
‫גע בלדרך!‪.‬‬
‫גע בהוסף למסלול הנוכחי‪.‬‬
‫שינוי יעד המסלול‬
‫‪ .1‬בעת ניווט במסלול‪ ,‬גע ב‬
‫לחזור לתפריט הראשי‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בלאן?‪.‬‬
‫‪ .3‬חפש את המיקום (עמוד ‪.)10‬‬
‫‪ .4‬גע בלדרך!‪.‬‬
‫‪ .5‬גע בהתחל מסלול חדש‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫כדי‬
‫חיפוש בסמוך למיקום אחר‬
‫הערה‪ :‬ההתקן מחפש אוטומטית‬
‫מקומות הסמוכים למיקומך הנוכחי‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫בתפריט הראשי גע בלאן? >‬
‫קרוב‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪.‬‬
‫גע בשמור‪.‬‬
‫בחר יעד‪.‬‬
‫גע בלדרך!‪.‬‬
‫>‬
‫כדי‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫םימוקימ רותיא‬
‫ביצוע מעקף‬
‫בעת ניווט במסלול‪ ,‬תוכל להשתמש‬
‫במעקפים כדי להימנע ממכשולים‬
‫שנמצאים בהמשך הדרך‪ ,‬כגון אזורי‬
‫בנייה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם המסלול שבו אתה מנווט‬
‫כרגע הוא האפשרות הסבירה היחידה‪,‬‬
‫ייתכן שההתקן לא יחשב מעקף‪.‬‬
‫כדי‬
‫‪ .1‬בעת ניווט במסלול‪ ,‬גע ב‬
‫לחזור לתפריט הראשי‪.‬‬
‫‪ .2‬גע במעקף או בחשב מחדש‪.‬‬
‫חיפוש חניה‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי גע בלאן? > חניה‬
‫> חפש חניה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר מיקום חניה‪.‬‬
‫‪ .3‬גע בלדרך!‪.‬‬
‫איתור נקודת חניה אחרונה‬
‫בתפריט הראשי גע בלאן? > חניה‬
‫> נקודה אחרונה‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫עצירת המסלול‬
‫בעת ניווט במסלול‪ ,‬גע ב‬
‫עצור‪.‬‬
‫>‬
‫ניווט בדרכי שטח‬
‫אם אינך נוהג בכבישים בעת הניווט‪,‬‬
‫השתמש במצב 'דרכי שטח'‪.‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות > ניווט‪.‬‬
‫‪ .2‬גע ב‪-‬מכונית >‏‪ > nüRoute‎‬מצב‬
‫חישוב > דרכי שטח > שמור‪.‬‬
‫הגדרת מיקום בית‬
‫באפשרותך להגדיר את מיקום הבית‬
‫שלך לפי המקום שאליו אתה חוזר‬
‫בתדירות הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי גע בלאן? >‬
‫הביתה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר הזן את הכתובת שלי‪,‬‬
‫השתמש במיקום הנוכחי שלי או‬
‫נמצאו לאחרונה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫םימוקימ רותיא‬
‫הביתה‬
‫כדי לנווט הביתה‪ ,‬עליך להגדיר מיקום‬
‫בית‪.‬‬
‫בתפריט הראשי גע בלאן? >‬
‫הביתה‪.‬‬
‫איפוס מיקום הבית‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי גע בלאן? >‬
‫קבע את מיקום הבית‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫עריכת פרטי מיקום הבית‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪14‬‬
‫בתפריט הראשי גע בלאן? >‬
‫מועדפים > בית‪.‬‬
‫> ערוך‪.‬‬
‫גע ב‪-‬‬
‫הזן את השינויים‪.‬‬
‫גע בבוצע‪.‬‬
‫>‬
‫חיפושי מיקומים‬
‫באפשרותך לחפש מיקומים באמצעות‬
‫לוח המקשים שעל המסך‪ ,‬הזנת כתובת‬
‫המיקום או הקואורדינטות שלו‪ ,‬עיון‬
‫במפה ועוד‪.‬‬
‫חיפוש מיקום על‪-‬ידי איות השם‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי גע בלאן? >‬
‫נקודות עניין > איית שם‪.‬‬
‫‪ .2‬הזן את השם במלואו או בחלקו‪ ,‬וגע‬
‫בבוצע‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר יעד וגע בלדרך!‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫םימוקימ רותיא‬
‫חיפוש כתובת‬
‫הערה‪ :‬בהתאם לגרסת נתוני המפות‬
‫המובנית בהתקן‪ ,‬שמות הלחצנים וסדר‬
‫הפעולות עשויים להיות שונים מהפעולות‬
‫המתוארות להלן‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫בתפריט הראשי גע בלאן? >‬
‫כתובת‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬שנה את המדינה‪,‬‬
‫הארץ או המחוז‪.‬‬
‫גע באיית עיר‪.‬‬
‫הזן את העיר‪/‬המיקוד‪.‬‬
‫עצה‪ :‬אם אינך בטוח לגבי העיר‪/‬‬
‫המיקוד‪ ,‬גע בחפש הכול‪.‬‬
‫גע בבוצע‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬בחר בעיר‪/‬המיקוד‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לא כל נתוני המפות מספקים‬
‫חיפוש מיקוד‪.‬‬
‫הזן את מספר הרחוב‪.‬‬
‫גע בבוצע‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪ .9‬הזן את שם הרחוב‪.‬‬
‫‪ .10‬גע בבוצע‪.‬‬
‫‪ .11‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר רחוב‪.‬‬
‫‪ .12‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר כתובת‪.‬‬
‫עיון במפה‬
‫•גע בלאן? > עיין במפה‪.‬‬
‫•למידע על השימוש בלחצני המפה‪,‬‬
‫ראה 'שימוש במפת המיקומים'‬
‫(עמוד ‪.)17‬‬
‫חיפוש מיקום באמצעות המפה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בתפריט הראשי גע בלאן? > עיין‬
‫במפה‪.‬‬
‫בחר מיקום‪.‬‬
‫מופיעה תיבת מידע עבור המיקום‪.‬‬
‫גע בתיבת המידע‪.‬‬
‫גע בלדרך!‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫םימוקימ רותיא‬
‫הצגת רשימת המיקומים שנמצאו‬
‫לאחרונה‬
‫ההתקן מאחסן את ‪ 50‬המיקומים‬
‫האחרונים שמצאת‪.‬‬
‫בתפריט הראשי גע בלאן? > נמצאו‬
‫לאחרונה‪.‬‬
‫מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו‬
‫לאחרונה‬
‫בתפריט הראשי גע בלאן? > נמצאו‬
‫> נקה > כן‪.‬‬
‫לאחרונה >‬
‫הזנת קואורדינטות‬
‫אם ידועות לך הקואורדינטות‬
‫הגיאוגרפיות של היעד‪ ,‬באפשרותך‬
‫להשתמש בהתקן כדי לנווט ליעד‬
‫באמצעות קואורדינטות קווי הרוחב‬
‫והאורך‪ .‬אפשרות זו שימושית במיוחד‬
‫במקרה של משחקי 'חפש את המטמון'‬
‫(‪.)geocaching‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בתפריט הראשי גע בלאן? >‬
‫קואורדינטות‪.‬‬
‫בחר שדה להזנת נתוני קווי הרוחב‬
‫והאורך‪.‬‬
‫גע בהצג במפה‪.‬‬
‫גע בלדרך!‪.‬‬
‫שינוי תבנית הקואורדינטות של המפה‬
‫‪ .1‬במסך הבית‪ ,‬גע בלאן? >‬
‫קואורדינטות > תבנית‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר תבנית‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫םימוקימ רותיא‬
‫ניווט באמצעות תצלום‬
‫באפשרותך להעלות להתקן או לכרטיס‬
‫הזיכרון תמונות הכוללות פרטי מיקומים‬
‫וליצור מסלולים למיקומים שמופיעים‬
‫בתמונות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫חבר את ההתקן למחשב (עמוד ‪.)47‬‬
‫עבור אל האתר‬
‫‪.http://connect.garmin.com/photos‬‬
‫פעל לפי ההוראות שבאתר‬
‫האינטרנט כדי לבחור ולטעון‬
‫תמונות‪.‬‬
‫נתק את ההתקן מהמחשב‪.‬‬
‫הפעל את ההתקן‪.‬‬
‫בתפריט הראשי גע בלאן? >‬
‫מועדפים > תצלומים‪.‬‬
‫מופיעה רשימת תמונות הכוללות‬
‫פרטי מיקומים‪.‬‬
‫בחר תמונה‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫שימוש במפת המיקומים‬
‫מפת המיקומים נפתחת לאחר הבחירה‬
‫במיקום מתוך התפריט לאן?‪.‬‬
‫➌‬
‫➏‬
‫➊‬
‫➋‬
‫➎‬
‫➍‬
‫•גע ב‪-‬‏➊‏ כדי לשמור את המיקום‬
‫במועדפים‪.‬‬
‫•בדגמים מסוימים‪ ,‬גע ב‪-‬‏➊‏כדי‬
‫להתקשר למיקום הנבחר כאשר‬
‫ההתקן מחובר לטלפון‪.‬‬
‫•גע בבלון המידע ➋‏‏כדי להציג‬
‫פרטים נוספים על המיקום‪.‬‬
‫•גע ב‪-‬‏‏➌‏ כדי להגדיל ולהקטין את‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫םימוקימ רותיא‬
‫•גע ב‪-‬‏➍‏ כדי לחזור לדף הקודם‪.‬‬
‫•גע ב‪-‬‏➎‏ וגרור אותו כדי להציג חלקים‬
‫שונים של המפה‪.‬‬
‫•גע ב‪➏-‬‏ כדי ליצור מסלול עם הנחיות‬
‫פנייה‪-‬אחר‪-‬פנייה למיקום זה‪.‬‬
‫דיווח על נקודת עניין שגויה‬
‫אם תוצאות החיפוש מכילות נקודת עניין‬
‫מיושנת או שגויה‪ ,‬באפשרותך להסיר‬
‫את המיקום מחיפושים עתידיים‪.‬‬
‫‪ .1‬במפת המיקומים‪ ,‬גע בבלון המידע‪.‬‬
‫> דווח על שגיאה > כן‪.‬‬
‫‪ .2‬גע ב‬
‫המיקום מוסר מחיפושים שיבוצעו‬
‫בעתיד‪.‬‬
‫דירוג נקודת עניין‬
‫ניתן להציג ולשנות את דירוג הכוכבים‬
‫שקיבלה נקודות עניין‪ ,‬כאשר דירוג כזה‬
‫זמין‪.‬‬
‫‪ .1‬במפת המיקומים‪ ,‬גע בבלון המידע‪.‬‬
‫דירוג הכוכבים‪ ,‬אם הוא קיים‪ ,‬מופיע‬
‫מתחת לכתובת המיקום‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בכוכבים כדי לדרג את נקודת‬
‫העניין‪.‬‬
‫דירוג הכוכבים יתעדכן בהתקן‪.‬‬
‫הצגת מסלול במפה‬
‫‪ .1‬במפת המיקומים‪ ,‬גע בבלון המידע‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בתיבת המידע של המסלול‪.‬‬
‫הגדרת מיקום בהדמיה‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות > מערכת > סימולטור‬
‫‪GPS‬‏‏ > מופעל‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫םימוקימ רותיא‬
‫‪ .2‬בתפריט הראשי גע בלאן? > עיין‬
‫במפה‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר אזור במפה‪.‬‬
‫מופיעה תיבת מידע עבור המיקום‪.‬‬
‫> קבע מיקום‪.‬‬
‫‪ .4‬גע ב‪-‬‬
‫מועדפים‬
‫באפשרותך לשמור מיקומים ב'מועדפים'‬
‫כדי שתוכל לאתר אותם במהירות וליצור‬
‫מסלולים שיובילו אליהם‪ .‬גם מיקום‬
‫הבית שלך שמור ב'מועדפים'‪.‬‬
‫שמירת מיקום ב'מועדפים'‬
‫‪ .1‬במפה‪ ,‬גע בסמל המכונית‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בשמור‪.‬‬
‫‪ .3‬הזן שם‪.‬‬
‫‪ .4‬גע בבוצע‪.‬‬
‫המיקום נשמר במועדפים‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫שמירת מיקומים ב'מועדפים'‬
‫‪ .1‬חפש את המיקום (עמוד ‪.)10‬‬
‫> שמור‬
‫‪ .2‬במפת המיקומים‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫> אישור‪.‬‬
‫חיפוש מועדפים‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי גע בלאן? >‬
‫מועדפים‪.‬‬
‫‪ .2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר מיקום שמור‪.‬‬
‫עריכת מועדפים‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי גע בלאן? >‬
‫מועדפים‪.‬‬
‫‪ .2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר פריט מועדף‪.‬‬
‫‪ .4‬גע ב‪-‬‬
‫> ערוך‪.‬‬
‫‪ .5‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•גע בשם‪.‬‬
‫•גע בערוך מספר טלפון‪.‬‬
‫•גע בקטגוריות כדי להזין שם‬
‫קטגוריה עבור הפריט המועדף‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫םימוקימ רותיא‬
‫•גע ב הקצה תמונה כדי לשמור‬
‫תמונה עם הפריט המועדף‬
‫(עמוד ‪.)39‬‬
‫•גע בשנה סמל במפה כדי לשנות‬
‫את הסמל המשמש לסימון‬
‫הפריט המועדף במפה‪.‬‬
‫‪ .6‬ערוך את המידע‪.‬‬
‫‪ .7‬גע בבוצע‪.‬‬
‫מחיקת מועדפים‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי גע בלאן? >‬
‫מועדפים‪.‬‬
‫‪ .2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר פריט מועדף‪.‬‬
‫> מחק > כן‪.‬‬
‫‪ .4‬גע ב‬
‫‪20‬‬
‫תכנון מסלול‬
‫באפשרותך להשתמש במתכנן‬
‫המסלולים כדי ליצור ולשמור מסלול עם‬
‫יעדים מרובים‪.‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי גע בלאן? > מתכנן‬
‫המסלולים‪.‬‬
‫‪ .2‬גע ב‪. -‬‬
‫‪ .3‬גע בבחר מיקום התחלה‪.‬‬
‫‪ .4‬חפש מיקום (עמוד ‪.)10‬‬
‫‪ .5‬גע בבחר‪.‬‬
‫כדי להוסיף מיקומים‪.‬‬
‫‪ .6‬גע ב‪-‬‬
‫‪ .7‬גע בהבא‪.‬‬
‫‪ .8‬הזן שם‪.‬‬
‫‪ .9‬גע בבוצע‪.‬‬
‫‪ .10‬כדי להציג את המסלול במפה‪ ,‬גע‬
‫במפה‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫םימוקימ רותיא‬
‫תזמון מסלול‬
‫באמצעות מתכנן המסלולים ניתן להגדיר‬
‫שעת יציאה ומשך נסיעה‪.‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי גע בלאן? > מתכנן‬
‫המסלולים‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר מסלול‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ .4‬גע בשעת יציאה (אושעת הגעה‬
‫אם המיקום אינו נקודת העצירה‬
‫הראשונה במסלול)‪.‬‬
‫‪ .5‬בחר תאריך ושעה‪.‬‬
‫‪ .6‬גע בשמור‪.‬‬
‫‪ .7‬גע במשך‪.‬‬
‫‪ .8‬בחר את משך הזמן שבמהלכו‬
‫תשהה במיקום‪.‬‬
‫‪ .9‬גע בשמור‪.‬‬
‫‪ .10‬במקרה הצורך‪ ,‬חזור על שלבים ‪2-7‬‬
‫לתזמון כל מיקום‪.‬‬
‫‪ .11‬גע בלדרך!‪.‬‬
‫‪ .12‬אם תתבקש‪ ,‬בחר מסלול‪( .‬עמוד ‪.)11‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫ניווט למסלול שמור‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי גע בלאן? > מתכנן‬
‫המסלולים‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר מסלול שמור‪.‬‬
‫‪ .3‬גע בלדרך!‪.‬‬
‫‪ .4‬אם תתבקש‪ ,‬בחר מסלול‪( .‬עמוד ‪.)11‬‬
‫עריכת מסלול שמור‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי גע בלאן? > מתכנן‬
‫המסלולים‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר מסלול שמור‪.‬‬
‫‪ .3‬גע ב‪. -‬‬
‫‪ .4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•גע בשנה שם של מסלול‪.‬‬
‫•גע בערוך יעדים כדי להוסיף או‬
‫למחוק מיקומים‪.‬‬
‫•גע במחק מסלול‪.‬‬
‫•גע במטב סדר כדי לארגן את‬
‫נקודות העצירה בסדר היעיל‬
‫ביותר לאורך המסלול‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫תוילוק תודוקפ‬
‫פקודות קוליות‬
‫אודות פקודות קוליות‬
‫הערה‪ :‬תכונת הפקודות הקוליות זמינה‬
‫רק בשפות ובאזורים מסוימים‪.‬‬
‫תכונת הפקודות הקוליות זמינה רק‬
‫בדגמי ‪ nüvi 2360‬ו‪.2370-‬‬
‫תכונות הפקודות הקוליות מאפשרת לך‬
‫להשתמש בהתקן על‪-‬ידי אמירת המילים‬
‫שמופיעות במסך או על‪-‬ידי אמירת‬
‫פקודות מסוימות‪ .‬תפריט הפקודות‬
‫הקוליות מספק רשימה של פקודות‬
‫לשימושך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫הגדרת משפט הפעלה‬
‫משפט ההפעלה הוא מילה או משפט‬
‫שתוכל לומר כדי להפעיל את תכונת‬
‫הפקודות הקוליות‪ .‬משפט ההפעלה‬
‫המוגדר כברירת מחדל הוא ‪Voice‬‬
‫‪( Command‬פקודה קולית)‪.‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫פקודה קולית > התאם אישית‬
‫משפט‪.‬‬
‫‪ .2‬הזן ביטוי הפעלה חדש‪.‬‬
‫‪ .3‬גע בבוצע‪.‬‬
‫הפעלת תכונת הפקודות הקוליות‬
‫אמור בקול את משפט ההפעלה שלך‪.‬‬
‫תפריט הפקודות הקוליות יופיע‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫תוילוק תודוקפ‬
‫עצות לשימוש בפקודות קוליות‬
‫•דבר בקול רגיל‪ ,‬כשאתה פונה כלפי‬
‫ההתקן‪.‬‬
‫•אמור את הפקודות כפי שהן מופיעות‬
‫על המסך‪.‬‬
‫•במקרה הצורך‪ ,‬הגב להנחיות‬
‫הקוליות שמושמעות על‪-‬ידי‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫•הארך את משפט ההפעלה כדי‬
‫להפחית את מספר ההפעלות‬
‫השגויות באמצעות פקודות קוליות‪.‬‬
‫•אמור ‪( Exit‬יציאה) כדי לצאת‬
‫מתכונת הפקודות הקוליות‪.‬‬
‫•ההתקן משמיע שני צלילים כאשר‬
‫הוא נכנס למצב הפקודות הקוליות‬
‫ויוצא ממנו‪.‬‬
‫מופיע בפינה הימנית‬
‫•כאשר‬
‫העליונה של המסך‪ ,‬ההתקן אינו מוכן‬
‫לקלוט פקודות קוליות‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫•כאשר‬
‫מופיע‪ ,‬באפשרותך‬
‫להשמיע פקודה‪.‬‬
‫ניווט למיקום פופולרי באמצעות‬
‫פקודות קוליות‬
‫באפשרותך לומר את שמותיהם של‬
‫מיקומים פופולריים ומוכרים‪.‬‬
‫‪ .1‬אמור בקול את משפט ההפעלה שלך‪.‬‬
‫‪ .2‬אמור ‪( Find by Name‬חפש לפי‬
‫שם)‪.‬‬
‫‪ .3‬האזן להנחיה הקולית ואמור את שם‬
‫המיקום‪.‬‬
‫מופיעה רשימת מיקומים‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫תוילוק תודוקפ‬
‫‪ .4‬אמור את מספר השורה‪.‬‬
‫‪ .5‬אמור אפשרות‪:‬‬
‫•אמור ‪( Navigate‬נווט) כדי לנווט‬
‫למיקום‪.‬‬
‫•אמור ‪( Call‬התקשר) כדי‬
‫להתקשר למיקום‪ ,‬כאשר ההתקן‬
‫מחובר למכשיר טלפון נייד תואם‪.‬‬
‫הוראות השתקה‬
‫באפשרותך לנטרל את ההנחיות‬
‫הקוליות עבור מצב הפקודות הקוליות‬
‫מבלי להשתיק את ההתקן‪.‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫פקודות קוליות > ‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בהשתק הנחיות > מופעל‪.‬‬
‫נטרול פקודות קוליות‬
‫באפשרותך לנטרל את תכונת הפקודות‬
‫הקוליות ובכך למנוע פתיחה בשוגג של‬
‫תכונה זו במהלך שיחה‪.‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫פקודות קוליות > ‪.‬‬
‫‪ .2‬גע ב‪-‬פקודות קוליות > מנוטרל‪.‬‬
‫חיפוש כתובת‬
‫‪ .1‬אמור ‪( Voice Command‬פקודה‬
‫קולית)‪.‬‬
‫‪ .2‬אמור ‪( Find Address‬חפש כתובת)‪.‬‬
‫‪ .3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על‬
‫המסך‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫הפמ יפד‬
‫דפי מפה‬
‫הצגת המפה במהלך ניווט‬
‫שים לב‬
‫תכונת הסמל מגבלת המהירות היא‬
‫לידיעה בלבד ואינה משמשת תחליף‬
‫לאחריותו של הנהג לציית לכל תמרורי‬
‫מגבלת המהירות ולהפעיל שיקול דעת‬
‫בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת‪.‬‬
‫‪ Garmin‬לא תישא באחריות על קנסות‬
‫תנועה או על זימונים לדין שאותם אתה‬
‫עלול לקבל במקרה שלא תציית לכל חוקי‬
‫התנועה והתמרורים הרלוונטיים‪.‬‬
‫בזמן הנסיעה‪ ,‬ההתקן מכוון אותך אל‬
‫היעד באמצעות הנחיות קוליות‪ ,‬חצים‬
‫במפה והוראות נסיעה בחלקה העליון‬
‫של המפה‪ .‬אם תצא מהמסלול המקורי‪,‬‬
‫ההתקן יחשב מחדש את המסלול ויספק‬
‫הוראות נסיעה חדשות‪.‬‬
‫סמל המציג את הגבלת המהירות‬
‫הנוכחית עשוי להופיע בעת שאתה נוסע‬
‫בכבישים ראשיים‪.‬‬
‫המסלול מסומן בקו בצבע מגנטה‪ .‬דגל‬
‫משובץ מסמן את היעד שלך‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪25‬‬
‫הפמ יפד‬
‫שימוש במפת הניווט‬
‫➋‬
‫➌‬
‫➐ ➏‬
‫➒ ➑‬
‫➎‬
‫➊‬
‫➍‬
‫•גע ב‪ ➊ -‬כדי להציג את הפנייה‬
‫הבאה‪.‬‬
‫תצוגה של צומת קרוב עשויה להופיע‬
‫(עמוד ‪.)29‬‬
‫•גע ב‪ ➋ -‬כדי להציג את רשימת‬
‫הפניות‪.‬‬
‫•גע ב‪ ➌ -‬כדי להגדיל ולהקטין את‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫•גע ב‪ ➍ -‬כדי לחזור לתפריט הראשי‪.‬‬
‫•גע ב‪ ➎ -‬כדי לשנות את שדה‬
‫הנתונים‪.‬‬
‫•גע ב‪ ➏ -‬כדי להציג את הדף 'היכן‬
‫אני נמצא'?‪.‬‬
‫•גע ב‪ ➐ -‬וגרור אותה כדי להציג אזור‬
‫אחר במפה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫•גע ב‪ ➑ -‬כדי להציג את פרטי‬
‫המסלול‪.‬‬
‫•גע ב‪ ➒ -‬כדי לשנות את מגבלת‬
‫המהירות אם סמל מגבלת המהירות‬
‫המוצג במפה שגוי‪.‬‬
‫שימוש ב‪-‬‏‪myTrends‬‬
‫התכונה‪ myTrends™‎‬מזהה נסיעה ליעד‬
‫נפוץ ומציגה את היעד ואת משך הנסיעה‬
‫המשוער בסרגל הניווט שעל המפה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות > ניווט‪.‬‬
‫גע במכונית >‏‪nüRoute‬‏ >‬
‫‏‪myTrends‬‏ > מופעל‪.‬‬
‫שמור יעד נפוץ‪ ,‬למשל הבית או‬
‫מקום העבודה שלך‪ ,‬כפריט מועדף‬
‫(עמוד ‪.)19‬‬
‫כאשר ההתקן פועל‪ ,‬סע אל הפריט‬
‫המועדף מספר פעמים‪.‬‬
‫כאשר המידע של ‪ myTrends‬מופיע‬
‫בסרגל הניווט‪ ,‬גע בסרגל הניווט כדי‬
‫להציג את פרטי המסלול‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫הפמ יפד‬
‫הצגת פרטי הנסיעה‬
‫דף פרטי הנסיעה מציג את המהירות‬
‫הנוכחית ומספק נתונים סטטיסטיים על‬
‫הנסיעה‪.‬‬
‫עצה‪ :‬אם אתה עוצר לעתים קרובות‪,‬‬
‫השאר את ההתקן מופעל כדי שיוכל‬
‫למדוד בדייקנות את הזמן שעבר במהלך‬
‫הנסיעה‪.‬‬
‫במפה‪ ,‬גע בשדה מהירות‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫איפוס פרטי הנסיעה‬
‫‪ .1‬במפה‪ ,‬גע בשדה מהירות >‬
‫‪ .2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•כאשר אינך מנווט במסלול‪ ,‬גע‬
‫באפשרות אפס הכול כדי לאפס‬
‫כל שדה נתונים בדף‪ ,‬למעט מד‬
‫המהירות‪.‬‬
‫•גע באפס נתוני מסלולכדי לאפס‬
‫את המידע במחשב המסלול‪.‬‬
‫•גע באפס מהירות מרבית כדי‬
‫לאפס את המהירות המרבית‪.‬‬
‫•גע באפס מסלול ‪B‬‏ כדי לאפס‬
‫את מד הרוחק‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫הפמ יפד‬
‫הצגת רשימת ההפניות‬
‫כאשר אתה מנווט במסלול‪ ,‬באפשרותך‬
‫להציג את כל הפניות הקיימות לאורך‬
‫המסלול כולו ואת המרחק בין הפניות‪.‬‬
‫‪ .1‬גע בשורת הטקסט שבחלקה העליון‬
‫של המפה‪.‬‬
‫הצגת הפנייה הבאה‬
‫כדי להציג את הפנייה הבאה‪ ,‬עליך לנווט‬
‫במסלול‪.‬‬
‫הפנייה הבאה מראה את הפנייה על‬
‫המפה ואת המרחק והזמן שנותרו עד‬
‫שתגיע לפנייה‪.‬‬
‫במפה‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•בחר פנייה מתוך הרשימה כדי‬
‫להציג את הפנייה הבאה‪.‬‬
‫•גע ב‪ > -‬הצג מפה כדי להציג‬
‫את המסלול השלם במפה‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫הפמ יפד‬
‫הצגת תצוגת הצומת‬
‫כדי להציג את תצוגת הצומת‪ ,‬עליך לנווט‬
‫במסלול‪.‬‬
‫בדגמים מסוימים‪ ,‬תצוגת הצומת מציגה‬
‫כמה מהצמתים הבאים ואת הנתיב שבו‬
‫עליך להימצא במהלך הנסיעה‪.‬‬
‫במפה‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫שימוש במפת הניווט להולכי רגל‬
‫במצב 'הולך רגל'‪ ,‬המסלול מוצג במפה‬
‫דו‪-‬ממדית‪.‬‬
‫➊‬
‫➍‬
‫➋‬
‫➊‬
‫➌‬
‫➊ כדי לעבור בין מקטעי‬
‫•גע ב‪-‬‏ ‏‬
‫המסלול‪.‬‬
‫➋ כדי להציג את תוכנית‬
‫•גע ב‪-‬‏ ‏‬
‫המסלול‪.‬‬
‫•גע ב‪➌ -‬‏ כדי למרכז מחדש את‬
‫המפה במיקום הנוכחי שלך‪.‬‬
‫•גע ב‪ ➍ -‬כדי להגדיל או להקטין את‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪29‬‬
‫הפמ יפד‬
‫אפשרויות תחבורה ציבורית‬
‫אם מותקנות בהתקן מפות‏‪,cityXplorer‬‬
‫ההתקן יחשב מסלול שמשתמש בשילוב‬
‫של אפשרויות תחבורה ציבורית‪ ,‬כמו‬
‫נסיעה באוטובוס או ברכבת התחתית‬
‫והליכה‪.‬‬
‫מפות ‪ cityXplorer‬אינן מסופקות עם‬
‫ההתקן‪ .‬לרכישת מפות ‪,cityXplorer‬‬
‫ראה ‪.http://my.garmin.com‬‬
‫הסמלים הצהובים מציינים את שיטת‬
‫הניווט שבה נעשה שימוש בכל אחד‬
‫ממקטעי המסלול‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כאשר אתה‬
‫רואה את ‪ ,‬עלה על אוטובוס בנקודה‬
‫הספציפית במסלול‪.‬‬
‫הנקודות השחורות על המסלול הן‬
‫תחנות של תחבורה ציבורית לאורך‬
‫המסלול‪.‬‬
‫שים לב‪ :‬ניתן להגביל את מרחק‬
‫ההליכה במסגרת מסלול הולכי הרגל‬
‫(עמוד ‪.)51‬‬
‫‪30‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫תירוביד תרזעב ןופלט תוחיש‬
‫שיחות טלפון בעזרת‬
‫דיבורית‬
‫טכנולוגיית‪ Bluetooth®‎‬זמינה בדגמי‬
‫‪ nüvi‬מסוימים‪ .‬הטכנולוגיה האלחוטית‬
‫‪ Bluetooth‬יוצרת קישור אלחוטי בין‬
‫שני התקנים‪ ,‬למשל מכשיר טלפון‬
‫נייד וההתקן‪ .‬כדי לבדוק אם הטלפון‬
‫הנייד שברשותך‪ ,‬התומך בטכנולוגיית‬
‫‪ ,Bluetooth‬תואם להתקן‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪.www.garmin.com/bluetooth‬‬
‫אודות שיוך ההתקנים‬
‫בפעם הראשונה שתשתמש בשני‬
‫התקנים‪ ,‬עליך "לשדך" ביניהם על‪-‬ידי‬
‫יצירת קשר באמצעות ‪ PIN‬או מפתח‬
‫סיסמה‪.‬‬
‫שיוך באמצעות הגדרות הטלפון‬
‫ניתן להפעיל את השיוך ממכשיר‬
‫הטלפון‪ .‬עיין בהוראות מכשיר הטלפון‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫בתפריט הראשי של התקן ה‪,nüvi-‬‬
‫גע בכלים > הגדרות >‏‪Bluetooth‬‏‬
‫>‏‪Bluetooth‬‏ > מופעל > שמור‪.‬‬
‫הפעל את רכיב ה‪Bluetooth-‬‬
‫בטלפון‪.‬‬
‫שים לב‪ :‬ייתכן שאפשרות זו‬
‫נמצאת בתפריט בשם 'הגדרות'‪,‬‬
‫'‪' ,'Bluetooth‬חיבורים'‪ ,‬או 'דיבורית'‪.‬‬
‫חפש התקני ‪ Bluetooth‬באמצעות‬
‫הטלפון‪.‬‬
‫בחר את ההתקן מרשימת ההתקנים‪.‬‬
‫הזן את ה‪-‬‏‪ PIN‬של ה‪Bluetooth-‬‬
‫‏(‪ )1234‬בטלפון‪.‬‬
‫על הטלפון וההתקן להיות מופעלים‬
‫ולהימצא במרחק של ‪ 33‬רגל (‪ 10‬מטר)‬
‫זה מזה‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪31‬‬
‫תירוביד תרזעב ןופלט תוחיש‬
‫שיוך באמצעות הגדרות ההתקן‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי של ההתקן‪ ,‬גע‬
‫בכלים > הגדרות >‏‪Bluetooth‬‏ >‬
‫‏‪Bluetooth‬‏ > מופעל > שמור‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בהוסף טלפון > אישור‪.‬‬
‫‪ .3‬הפעל את רכיב ה‪Bluetooth-‬‬
‫בטלפון‪.‬‬
‫‪ .4‬הפעל את מצב חפש אותי‪/‬ניתן‬
‫לגילוי‪/‬גלוי לעין במכשיר הטלפון‪.‬‬
‫שים לב‪ :‬ייתכן שאפשרות זו‬
‫נמצאת בתפריט בשם 'הגדרות'‪,‬‬
‫'‪' ,'Bluetooth‬חיבורים'‪ ,‬או 'דיבורית'‪.‬‬
‫בטלפון מופיעה הנחיה לגבי שיוך‬
‫הטלפון להתקן שלך‪.‬‬
‫‪ .5‬גע באישור בהתקן‪.‬‬
‫‪ .6‬בחר את הטלפון שלך מרשימת‬
‫ההתקנים‪.‬‬
‫‪ .7‬גע באישור‪.‬‬
‫‪ .8‬הזן את ה‪ PIN-‬של ה‪Bluetooth-‬‬
‫‏(‪1234‬‏) בטלפון‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫עצות לשלב שלאחר שיוך ההתקנים‬
‫•לאחר השיוך הראשוני‪ ,‬שני‬
‫ההתקנים יוכלו להתחבר אוטומטית‬
‫בכל פעם שתפעיל אותם‪.‬‬
‫•כאשר הטלפון יתחבר להתקן‪ ,‬תוכל‬
‫לבצע שיחות טלפון‪.‬‬
‫•עם הפעלת ההתקן‪ ,‬המכשיר ינסה‬
‫להתחבר למכשיר הטלפון האחרון‬
‫שאליו היה מחובר‪.‬‬
‫•ייתכן שתצטרך להגדיר את הטלפון‬
‫הנייד כך שיתחבר להתקן באופן‬
‫אוטומטי עם הפעלתו‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫תירוביד תרזעב ןופלט תוחיש‬
‫קבלת שיחה‬
‫•גע בענה‪.‬‬
‫•גע בהתעלם כדי להתעלם מהשיחה‪.‬‬
‫שימוש בהתקן במהלך שיחה‬
‫במהלך שיחה‪ ,‬מופיע ‪ .‬בהתאם‬
‫למסך המוצג בהתקן‪ ,‬הסמל 'בשיחה'‬
‫עשוי להיראות שונה‪.‬‬
‫‪ .1‬גע ב‪ > -‬סיים שיחה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•גע בלוח מקשים כדי להציג את‬
‫דף לוח המקשים לצורך שימוש‬
‫במערכות אוטומטיות כגון תא‬
‫קולי‪.‬‬
‫•גע בהשתמש בשפופרת כדי‬
‫לכבות את ההתקן מבלי לנתק‬
‫את השיחה‪ ,‬או אם אתה זקוק‬
‫לפרטיות‪.‬‬
‫עצה‪ :‬כדי לחזור‪ ,‬גע בהשתמש‬
‫דיבורית‏‪.‬‬
‫•גע בהשתק כדי לכבות את הקול‬
‫בשיחה‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪33‬‬
‫תירוביד תרזעב ןופלט תוחיש‬
‫חיוג אל נקודת עניין‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בטלפון >‬
‫נקודות עניין‪.‬‬
‫‪ .2‬חפש נקודת עניין‪.‬‬
‫‪ .3‬גע בהתקשר‪.‬‬
‫חיוג מספר‬
‫‪ .1‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר טלפון >‬
‫חייג‪.‬‬
‫‪ .2‬הזן את המספר‪.‬‬
‫‪ .3‬גע בחייג‪.‬‬
‫הזנת מספר הטלפון שלך‬
‫באפשרותך להזין את מספר הטלפון‬
‫שאליו אתה מעוניין כי ההתקן יתקשר‬
‫כאשר תיגע בהתקשר הביתה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בטלפון >‬
‫התקשר הביתה‪.‬‬
‫גע באפשרות הזן מספר טלפון‪.‬‬
‫הזן את מספר הטלפון‪.‬‬
‫גע בבוצע > כן‪.‬‬
‫ההתקן מחייג את מספר הטלפון של‬
‫ביתך‪.‬‬
‫התקשרות הביתה‬
‫כדי להתקשר הביתה באמצעות הלחצן‬
‫'התקשר הביתה'‪ ,‬עליך להזין מספר‬
‫טלפון עבור מיקום הבית שלך (עמוד ‪.)34‬‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בטלפון >‬
‫התקשר הביתה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫תירוביד תרזעב ןופלט תוחיש‬
‫ביצוע שיחות באמצעות חיוג קולי‬
‫כדי לבצע שיחות באמצעות חיוג קולי‪,‬‬
‫ייתכן שתצטרך ללמד את הטלפון שלך‬
‫לזהות את פקודות החיוג הקולי‪ .‬עיין‬
‫בהוראות מכשיר הטלפון‪.‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בטלפון > חיוג‬
‫קולי‪.‬‬
‫‪ .2‬אמור בקול את שמו של איש הקשר‪.‬‬
‫בדיקת מצב הטלפון‬
‫באפשרותך לבדוק את רמת הטעינה של‬
‫הסוללה ואת עוצמת האות של מכשיר‬
‫הטלפון‪.‬‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בטלפון >‬
‫סטטוס הטלפון‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪35‬‬
‫םילכב שומיש‬
‫שימוש בכלים‬
‫הצגת מידע לגבי המיקום‬
‫הנוכחי‬
‫השתמש בדף 'היכן אני נמצא'? כדי‬
‫להציג מידע על המיקום הנוכחי שלך‪.‬‬
‫תכונה זו שימושית אם עליך לדווח‬
‫לשירותי חירום על מיקומך‪.‬‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > היכן‬
‫אני נמצא?‪.‬‬
‫חיפוש שירותים בקרבת מקום‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > היכן‬
‫אני נמצא?‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בבתי חולים‪ ,‬תחנות משטרה‬
‫או דלק כדי להציג את המיקומים‬
‫הקרובים ביותר בקטגוריה זו‪.‬‬
‫שימוש בעזרה‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > עזרה‬
‫כדי להציג מידע על השימוש בהתקן‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫חיפוש נושאי עזרה‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > עזרה‬
‫> ‪.‬‬
‫אודות‏‪ecoRoute‬‬
‫התכונה‪ ecoRoute™‎‬מחשבת את צריכת‬
‫הדלק של הרכב‪ ,‬כמו גם את פליטת‬
‫הפחמן ואת מחיר הדלק הכרוכים בניווט‬
‫ליעד‪ ,‬ומספקת כלים לשיפור נצילות‬
‫הדלק‪.‬‬
‫הנתונים שמספקת התכונה ‪ecoRoute‬‬
‫הם בגדר הערכה בלבד‪ .‬הנתונים אינם‬
‫נקראים בפועל מתוך הרכב‪ .‬כדי לקבל‬
‫דוחות דלק מדויקים יותר לגבי הרכב‬
‫הספציפי והרגלי הנהיגה שלך‪ ,‬כייל את‬
‫צריכת הדלק (עמוד ‪.)37‬‬
‫האבזר ‪ecoRoute HD‬‬
‫כאשר ההתקן מחובר לאבזר ‪ecoRoute‬‬
‫‪ ,HD‬הוא יכול לקבל נתונים בזמן אמת‬
‫על הרכב‪ ,‬כגון הודעות שגיאה‪ ,‬סל"ד‬
‫ומתח סוללה‪ ,‬ובאפשרותך לאפס את‬
‫נורית הבדיקה של המנוע‪ .‬עבור לכתובת‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫םילכב שומיש‬
‫‪ www.garmin.com/ecoroute‬למידע‬
‫בנושא תאימות ורכישה‪.‬‬
‫שימוש ב‪ecoRoute-‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫‏‪ecoRoute‬‏‪.‬‬
‫‪ .2‬אם תתבקש‪ ,‬הזן את נתוני הדלק‬
‫והקילומטראז'‪.‬‬
‫בעת השימוש הראשון בתכונות‬
‫‪ ,ecoRoute‬יהיה עליך להזין את‬
‫פרטי הרכב‪.‬‬
‫כיול צריכת הדלק‬
‫באפשרותך לכייל את צריכת הדלק כדי‬
‫לקבל דוחות דלק מדויקים יותר לגבי‬
‫הרכב והרגלי הנהיגה הספציפיים שלך‪.‬‬
‫עליך לבצע את הכיול לאחר שתמלא את‬
‫מכל הדלק‪.‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫‏‪ecoRoute‬‏ > במשאבה‪.‬‬
‫‪ .2‬הזן את מחיר הדלק הנוכחי‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪ .3‬הזן את כמות הדלק שצרך הרכב‬
‫מאז המילוי האחרון‪.‬‬
‫‪ .4‬הזן את המרחק שנסעת מאז המילוי‬
‫האחרון‪.‬‬
‫‪ .5‬גע בהבא‪.‬‬
‫ההתקן מחשב את צריכת הדלק‬
‫הממוצעת של הרכב‪.‬‬
‫אודות ‪ecoChallenge‬‬
‫‪ ecoChallenge‬עוזר לך למטב את צריכת‬
‫הדלק‪ ,‬על‪-‬ידי ניקוד הרגלי הנהיגה‬
‫שלך‪ .‬ככל שהניקוד של ‪ecoChallenge‬‬
‫גבוה יותר‪ ,‬כך אתה חוסך יותר דלק‪.‬‬
‫‪ ecoChallenge‬אוסף נתונים ומחשב‬
‫ניקוד בכל פעם שההתקן נמצא בתנועה‬
‫ובמצב התחבורה 'מכונית'‪.‬‬
‫הצגת הניקוד של‏‪ecoChallenge‬‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‏‬
‫‪ecoRoute‬‏ >‏‪ecoChallenge‬‏‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫םילכב שומיש‬
‫אודות הניקוד של ‪ecoChallenge‬‬
‫צבע העלה בסמל ‪ecoChallenge‬‬
‫משתנה לפי ביצועיך באתגר‪.‬‬
‫•סה"כ—מציג את ממוצע הניקוד של‬
‫המהירות‪ ,‬התאוצה והבלימה‪.‬‬
‫•מהירות—מציג את הניקוד שלך‬
‫על כך שנהגת ברכב במהירות‬
‫הממוטבת לחיסכון בדלק (‪45-60‬‬
‫מייל לשעה עבור רוב הרכבים)‪.‬‬
‫•תאוצה—מציג את הניקוד שבו זכית‬
‫על תאוצה חלקה והדרגתית‪ .‬תאוצה‬
‫מהירה תגרום לך להפסיד נקודות‪.‬‬
‫•בלימה—מציג את הניקוד שבו זכית‬
‫על בלימה חלקה והדרגתית‪ .‬בלימה‬
‫פתאומית תגרום לך להפסיד נקודות‪.‬‬
‫הסרת ניקוד ‪ ecoChallenge‬מהמפה‬
‫במפה‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫> הסתר‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫>‬
‫> הגדרות‬
‫איפוס ‪ecoChallenge‬‬
‫במפה‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫>‬
‫> איפוס‪.‬‬
‫הצגת מידע על צריכת הדלק‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫‏‪ coRoute‬‏‪ > e‬צריכת דלק‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר מקטע של הגרף כדי להגדיל‬
‫את תצוגתו‪.‬‬
‫התאמת פרופיל הרכב‬
‫‪ .1‬בפרופיל הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫‪ coRoute‬‏‪ > e‬פרופיל מכונית‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר באפשרות כלשהי כדי להתאים‬
‫ידנית את הגדרות הדלק‪:‬‬
‫•סוג דלק‬
‫•צריכת דלק בעיר‬
‫•צריכת דלק בכביש מהיר‬
‫•מחיר דלק‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫םילכב שומיש‬
‫עצה‪ :‬לתוצאות מיטביות‪ ,‬כייל את‬
‫צריכת הדלק (עמוד ‪ )37‬במקום‬
‫להתאים את נצילות הדלק בכבישים‬
‫ראשיים ובעיר‪.‬‬
‫אודות דוח הקילומטראז'‬
‫דוחות הקילומטראז' מספקים את נתוני‬
‫המרחק‪ ,‬הזמן‪ ,‬צריכת הדלק הממוצעת‬
‫ועלות הדלק של ניווט אל יעד‪.‬‬
‫דוח קילומטראז' נוצר עבור כל מסלול‬
‫שבו אתה נוסע‪ .‬אם עצרת מסלול כלשהו‬
‫בהתקן‪ ,‬נוצר דוח קילומטראז' לגבי‬
‫המרחק שעברת‪.‬‬
‫הצגת דוח קילומטראז'‬
‫ניתן להציג דוחות קילומטראז' שנשמרו‬
‫בהתקן‪ .‬ניתן גם לגשת לדוחות‬
‫קילומטראז' בתיקייה 'דוחות' שבכונן‪/‬‬
‫אמצעי האחסון של ההתקן (עמוד ‪.)47‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > דוח‬
‫קילומטראז'‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪ .2‬בחר דוח‪.‬‬
‫איפוס נתוני ‪ecoRoute‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫‪.ecoRoute‬‬
‫‪ .2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫> איפוס‪.‬‬
‫‪ .3‬גע ב‬
‫שימוש במציג התמונות‬
‫הצג תמונות ששמרת בהתקן או בכרטיס‬
‫זיכרון‪ .‬ראה עמוד ‪ 47‬למידע נוסף על‬
‫טעינת תמונות בהתקן‪.‬‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > מציג‬
‫תמונות‪.‬‬
‫•השתמש בחצים כדי לגלול בין‬
‫התמונות‪.‬‬
‫•בחר תמונה להצגת גרסה גדולה‬
‫יותר שלה‪.‬‬
‫•גע ב כדי להציג מצגת‬
‫שקופיות של התמונות‪.‬‬
‫•להפסקת מצגת השקופיות‪ ,‬גע‬
‫במסך‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫םילכב שומיש‬
‫הגדרת תמונה כטפט‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > מציג‬
‫תמונות‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫> הגדר כטפט‪.‬‬
‫‪ .3‬גע ב‬
‫‪ .4‬השתמש בלחצני המסך כדי להתאים‬
‫את הטפט‪.‬‬
‫‪ .5‬גע בשמור‪.‬‬
‫מחיקת תמונות‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > מציג‬
‫תמונות‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫> מחק > כן‪.‬‬
‫‪ .3‬גע ב‬
‫שימוש בשעון העולמי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪40‬‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > שעון‬
‫עולמי‪.‬‬
‫בחר שם עיר‪.‬‬
‫הזן שם עיר חדש‪.‬‬
‫גע בבוצע‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬בחר עיר‪.‬‬
‫הצגת השעון העולמי‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > שעון‬
‫עולמי > ‪.‬‬
‫שעות הלילה מופיעות באזור המוצלל‬
‫של המפה‪.‬‬
‫שימוש במחשבון‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫מחשבון‪.‬‬
‫לכידת תמונות מסך‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גם בכלים >‬
‫הגדרות > תצוגה > תמונת מסך >‬
‫מופעל‪.‬‬
‫‪ .2‬גע ב כדי ללכוד תמונת מסך‪.‬‬
‫קובץ מפת הסיביות של התמונה נשמר‬
‫בתיקייה ‪( Screenshots‬צילומי מסך)‬
‫בכונן ההתקן (עמוד ‪.)47‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫םילכב שומיש‬
‫שימוש בממיר היחידות‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > ממיר‬
‫יחידות‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר בתיבה שבה מצוינת יחידת‬
‫מידה‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר יחידת מידה‪.‬‬
‫‪ .4‬גע בשמור‪.‬‬
‫מופיעות שתי יחידות מידה‪.‬‬
‫‪ .5‬בחר יחידת מידה להמרה‪.‬‬
‫‪ .6‬בחר יחידת מידה נוספת‪.‬‬
‫‪ .7‬גע בבוצע‪.‬‬
‫‪ .8‬במקרה הצורך‪ ,‬חזור על שלבים ‪.6-5‬‬
‫‪ .9‬הזן ערך‪.‬‬
‫‪ .10‬גע בבוצע‪.‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > ממיר‬
‫יחידות‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר בתיבה שבה מצוין מטבע‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר מטבע‪.‬‬
‫‪ .4‬גע בשמור‪.‬‬
‫‪ .5‬בחר תיבת מטבע‪.‬‬
‫‪ .6‬בחר במטבע שברצונך לעדכן‪.‬‬
‫‪ .7‬במקרה הצורך‪ ,‬חזור על השלבים ‪.6-3‬‬
‫‪ .8‬בחר בתיבה שמתחת לאחד‬
‫המטבעות‪.‬‬
‫‪ .9‬הזן ערך חדש עבור המטבע‪.‬‬
‫‪ .10‬בחר בוצע‪.‬‬
‫‪ .11‬במקרה הצורך‪ ,‬חזור על שלבים ‪.9-8‬‬
‫הגדרה ידנית של שערי המרת‬
‫המטבעות‬
‫ניתן לעדכן את שערי המרת המטבעות‬
‫באופן ידני‪ ,‬כדי להבטיח שבכל עת‬
‫ייעשה שימוש בשערים העדכניים ביותר‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪41‬‬
‫העונת‬
‫תנועה‬
‫שים לב‬
‫‪ Garmin‬אינה אחראית לדיוק נתוני‬
‫התנועה או לזמן המשוער שמוצג‪.‬‬
‫ההתקן יכול לקבל תוכן תנועה ב‪FM-‬‬
‫מערוץ הודעות התנועה (‪ ,)TMC‬אשר‬
‫מספק מידע על אירועי תנועה ועבודות‬
‫בכביש בסביבה הקרובה‪ .‬דגמים‬
‫מסוימים מצוידים במקלט תנועה ‪FM‬‬
‫של ערוץ ה‪ ,TMC-‬אשר מובנה בכבל‬
‫החשמל של הרכב וכולל מינוי תנועה‬
‫לכל החיים‪ .‬מינוי זה מופעל באופן‬
‫אוטומטי והפעלתו אינה מחייבת רכישת‬
‫מינוי נוסף‪.‬‬
‫למידע על מקלטי תנועה ואזורי כיסוי‪,‬‬
‫עבור אל ‪.www.garmin.com/traffic‬‬
‫‪42‬‬
‫הפעלת המינוי‬
‫אינך צריך להפעיל את המינוי הכלול‬
‫עם מקלט ה‪ FM-‬לדיווחי תנועה‪ .‬המינוי‬
‫מופעל אוטומטית לאחר שההתקן מקבל‬
‫אותות לוויין‪ ,‬בעת קבלת אותות תנועה‬
‫מספק השירותים בתשלום‪.‬‬
‫ינויים לכל החיים‬
‫דגמים מסוימים כוללים מינויים לתכונות‬
‫המיועדות לכל החיים‪.‬‬
‫•‪LT‬‏—דגמים שהסימון "‪ "LT‬מופיע‬
‫לאחר מספר הדגם שלהם כוללים‬
‫מינוי תנועה לכל החיים ומצוידים‬
‫במקלט תנועה‪.‬‬
‫•‏‪LMT‬‏—דגמים שהסימון "‪"LMT‬‬
‫מופיע לאחר מספר הדגם שלהם‬
‫כוללים מינוי‪,nüMaps Lifetime™‎‬‬
‫מינוי תנועה לכל החיים‪( ,‬עמוד ‪)61‬‬
‫וכן מקלט תנועה‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫העונת‬
‫מקלט תנועה‬
‫➎‬
‫➍‬
‫➌‬
‫➊‬
‫מחבר ‪mini-USB‬‬
‫➋‬
‫מחבר אנטנה חיצונית‬
‫➌‬
‫אנטנה פנימית‬
‫➍‬
‫חיווי הפעלה‬
‫➎‬
‫מתאם חשמל הרכב‬
‫➋‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫➊‬
‫קבלת נתוני תנועה‬
‫כאשר המקלט נמצא באזור כיסוי של‬
‫דיווחי תנועה‪ ,‬ההתקן יתחיל להציג נתוני‬
‫תנועה‪.‬‬
‫על מקלט התנועה וההתקן להיות בטווח‬
‫נתונים של תחנת ‪ FM‬המשדרת נתוני‬
‫תנועה‪.‬‬
‫‪ .1‬חבר את מקלט התנועה למקור מתח‬
‫חיצוני‪.‬‬
‫‪ .2‬חבר את מקלט התנועה להתקן‪.‬‬
‫שים לב‪ :‬חלונות חמים (מתכתיים)‬
‫עלולים לפגוע בביצועים של מקלט‬
‫התנועה‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫העונת‬
‫אודות סמל התנועה‬
‫כאשר אתה מקבל דיווחי תנועה‪ ,‬סמל‬
‫תנועה מופיע על המפה‪ .‬סמל התנועה‬
‫משנה את צבעו כדי לציין את מידת‬
‫החומרה של תנאי התנועה‪.‬‬
‫צבע‬
‫מידת‬
‫חומרה‬
‫נמוכה‬
‫צהוב‬
‫בינונית‬
‫אדום‬
‫גבוהה‬
‫אפור‬
‫אין נתונים‬
‫ירוק‬
‫‪44‬‬
‫משמעות‬
‫התנועה זורמת‬
‫בחופשיות‪.‬‬
‫התנועה מתקדמת‪,‬‬
‫אך יש עיכוב‪ .‬יש‬
‫עומס תנועה בינוני‪.‬‬
‫התנועה אינה‬
‫מתקדמת‪ ,‬או שהיא‬
‫מתקדמת באיטיות‬
‫רבה‪ .‬יש עיכוב‬
‫חמור‪.‬‬
‫מידע תנועה לא‬
‫זמין‪.‬‬
‫דיווחי תנועה במסלול שלך‬
‫בעת חישוב המסלול‪ ,‬ההתקן בוחן את‬
‫התנועה הנוכחית וממטב אוטומטית את‬
‫המסלול לזמן הקצר ביותר‪ .‬אם במסלול‬
‫שלך חל עיכוב חמור עקב עומס תנועה‬
‫במהלך הניווט‪ ,‬ההתקן מחשב יחדש‬
‫אוטומטית את המסלול‪.‬‬
‫ייתכן שתנותב במסלול המקורי בכל‬
‫זאת‪ ,‬אם לא קיימים מסלולים חלופיים‬
‫טובים יותר‪.‬‬
‫הימנעות מתנועה במסלול באופן‬
‫ידני‬
‫‪ .1‬במפה‪ ,‬גע ב‪. -‬‬
‫‪ .2‬גע בתנועה במסלול‪.‬‬
‫‪ .3‬במידת הצורך גע בחצים כדי להציג‬
‫עיכובי תנועה אחרים במסלול‪.‬‬
‫‪ .4‬גע ב‬
‫> הימנע‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫העונת‬
‫הצגת מפת התנועה‬
‫מפת התנועה מראה זרימת תנועה לפי‬
‫צבעים וכן עיכובים בכבישים סמוכים‪.‬‬
‫הוספת מינוי‬
‫‪ .1‬במפה‪ ,‬גע ב ‪.‬‬
‫‪ .2‬גע במפת תנועה כדי להציג את‬
‫אירועי התנועה על המפה‪.‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות > תנועה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•ביחידות שאינן בצפון אמריקה‪,‬‬
‫גע במינויים > ‪.‬‬
‫•ביחידות בצפון אמריקה‪ ,‬גע ב‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬רשום את מזהה יחידת מקלט‬
‫התנועה ‪.FM‬‬
‫‪ .4‬עבור אל ‪www.garmin.com/fmtraffic‬‬
‫כדי לרכוש מינוי ולקבל קוד בן ‪25‬‬
‫תווים‪.‬‬
‫‪ .5‬גע בהבא בהתקן‪.‬‬
‫‪ .6‬הזן את הקוד‪.‬‬
‫‪ .7‬גע בבוצע‪.‬‬
‫לא ניתן לעשות שימוש חוזר בקוד המינוי‬
‫לדיווחי תנועה‪ .‬עליך לקבל קוד חדש‬
‫בכל פעם שאתה מחדש את השירות‪.‬‬
‫חיפוש עיכובי תנועה‬
‫‪ .1‬בדף המפה‪ ,‬גע ב ‪.‬‬
‫‪ .2‬גע בחיפוש תנועה כדי להציג את‬
‫רשימת הכבישים שבהם עיכובי‬
‫תנועה‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר בפריט מתוך הרשימה כדי‬
‫להציג עיכובים בדרך‪.‬‬
‫‪ .4‬אם קיים יותר מעיכוב אחד‪ ,‬גע‬
‫בחצים כדי להציג עיכובים נוספים‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫באפשרותך לרכוש מינויי תנועה עבור‬
‫אזורים אחרים או ארצות אחרות‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫העונת‬
‫אם יש בבעלותך מספר מקלטי תנועה‬
‫‪ ,FM‬עליך להשיג קוד חדש עבור כל‬
‫מקלט‪.‬‬
‫אודות מבצעים‬
‫אם חבילת ההתקן‪ ‎‬שלך כוללת מקלט‬
‫תנועה‪ ,‬באפשרותך לקבל מבצעים‬
‫ושוברים הרלוונטיים למיקומך‪ .‬נתוני‬
‫תנועה מבוססי פרסומות זמינים אך ורק‬
‫בצפון אמריקה‪.‬‬
‫כדי לקבל נתוני תנועה מבוססי‬
‫פרסומות‪ ,‬מקלט התנועה צריך להיות‬
‫מחובר למקור מתח חיצוני ועליך‬
‫להימצא באזור כיסוי‪.‬‬
‫למידע חשוב בנושא פרטיות‪ ,‬עיין‬
‫בהצהרת הפרטיות שלנו‪ ,‬בכתובת‬
‫‪.www.garmin.com/privacy/‬‬
‫הצגת מבצעים‬
‫‪ ‬זהירות‬
‫אל תנסה לרשום קודים של שוברי הנחה‬
‫בזמן הנהיגה‪.‬‬
‫‪ .1‬גע במבצע הרצוי המופיע במסך כדי‬
‫לחפש את המיקום הקרוב ביותר‬
‫הקשור במבצע‪.‬‬
‫‪ .2‬אם המבצע כולל סמל‪ ,‬גע בסמל‬
‫במפת המיקומים כדי לקבל קוד‬
‫שובר הנחה‪.‬‬
‫‪ .3‬רשום את הקוד והצג אותו כאשר‬
‫תגיע אל המיקום‪.‬‬
‫הצגת רשימת מבצעים‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫מבצעים‪.‬‬
‫נטרול תנועה ומבצעים‬
‫די לנטרל את המבצעים‪ ,‬עליך לנטרל‬
‫את התנועה‪.‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות > תנועה > מנוטרל‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫םינותנ לוהינ‬
‫ניהול נתונים‬
‫ניתן לאחסן בהתקן קבצים‪ ,‬כגון קובצי‬
‫תמונה מסוג ‪ .JPEG‬ההתקן מצויד‬
‫בחריץ לכרטיס זיכרון‪ ,‬המאפשר אחסון‬
‫נתונים נוסף‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן אינו תואם ל‪Windows®‎-‬‬
‫במהדורות ‪,95‬‏ ‪,98‬‏ ‪,Me‬‏‪Windows NT®‎‬‬
‫וכן ל‪ Mac® OS 10.3‎-‬וגרסאות קודמות‪.‬‬
‫סוגי קבצים‬
‫ההתקן תומך בסוגי הקבצים הבאים‪:‬‬
‫•קובצי תמונה ‪ JPEG‬ו‪JPG-‬‏‬
‫(עמוד ‪)39‬‬
‫•קובצי מפה וקובצי ציון דרך מסוג ‪GPX‬‬
‫מתוך ‪( MapSource®‎‬עמוד ‪)62‬‬
‫•קובצי נקודות עניין מסוג ‪ GPI‬מתוך‬
‫‪( G‬עמוד ‪)62‬‬
‫‪ POI Loader‬של ‪ armin‬‏‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫אודות כרטיסי זיכרון‬
‫ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון מספק של‬
‫רכיבים אלקטרוניים או לרכוש תוכנת מיפוי‬
‫של ‪ Garmin‬המוטענת מראש בהתקן‬
‫(‪.)www.garmin.com/trip_planning‬‬
‫בנוסף לאחסון מפות ונתונים‪ ,‬ניתן‬
‫להשתמש בכרטיס הזיכרון לצורך‬
‫אחסון קבצים כגון מפות‪ ,‬תמונות‪ ,‬קובצי‬
‫'מחפשים את המטמון'‪ ,‬ציוני דרך וכן‬
‫קובצי נקודות עניין מותאמים אישית‪.‬‬
‫התקנת כרטיס זיכרון‬
‫‪ .1‬הכנס כרטיס זיכרון לתוך החריץ‬
‫שבהתקן‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ אותו פנימה עד שתשמע קול‬
‫נקישה‪.‬‬
‫העברת קבצים למחשב שלך‬
‫‪ .1‬חבר את ההתקן למחשב (עמוד ‪.)5‬‬
‫‪47‬‬
‫םינותנ לוהינ‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ההתקן וכרטיס הזיכרון מופיעים‬
‫ככוננים נשלפים ב'המחשב שלי' של‬
‫‪ Windows‬וכאמצעי אחסון מותקנים‬
‫במחשבי ‪.Mac‬‬
‫הערה‏‪ :‬מחשבים מסוימים שכוללים‬
‫מספר כונני רשת אינם יכולים להציג‬
‫את כונני ‪ .nüvi‬למידע בנושא מיפוי‬
‫הכוננים‪ ,‬עיין בקובץ העזרה של‬
‫מערכת ההפעלה‪.‬‬
‫חפש קובץ במחשב‪.‬‬
‫סמן את הקובץ‪.‬‬
‫לחץ על ערוך > העתק‪.‬‬
‫פתח את הכונן‪/‬אמצעי האחסון‬
‫‪ Garmin‬או את כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫בחר ערוך > הדבק‪.‬‬
‫הקובץ מופיע ברשימת הקבצים‬
‫שבזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫ניתוק כבל ה‪USB-‬‬
‫‪ .1‬בצע פעולה‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫•במחשבי ‪ ,Windows‬לחץ על סמל‬
‫במגש המערכת‪.‬‬
‫ההוצאה‬
‫•במחשבי ‪ ,Mac‬גרור את סמל‬
‫אמצעי האחסון לאשפה ‪.‬‬
‫‪ .2‬נתק את הכבל מהמחשב‪.‬‬
‫מחיקת קבצים‬
‫שים לב‬
‫זהירות‪ :‬אם אינך יודע מהי מטרת‬
‫הקובץ‪ ,‬אל תמחק אותו‪ .‬זיכרון ההתקן‬
‫מכיל קובצי מערכת חשובים שאותם אין‬
‫למחוק‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫פתח את הכונן או אמצעי האחסון‬
‫‪.Garmin‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬פתח תיקייה או‬
‫אמצעי אחסון‪.‬‬
‫בחר קובץ‪.‬‬
‫הקש על ‪ Delete‬במקלדת‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫ןקתהה לש תישיא המאת‬
‫התאמה אישית של‬
‫ההתקן‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר קטגוריית הגדרות‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר בהגדרה לשינוי‪.‬‬
‫הגדרות מערכת‬
‫בהתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > הגדרות‬
‫> מערכת‪.‬‬
‫•‏סימולטור ‪GPS‬‏—מונע מההתקן‬
‫לקבל אות ‪ GPS‬וחוסך מתח סוללה‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫•יחידות—מאפשר לשנות את יחידות‬
‫המידה של המרחק‪.‬‬
‫•תבנית שעה—מאפשר לבחור זמן‬
‫בתבנית של ‪ 12‬שעות‪ 24 ,‬שעות או‬
‫תצוגת ‪.UTC‬‬
‫•זמן נוכחי—מאפשר לשנות ידנית‬
‫את השעה‪.‬‬
‫•מצב בטוח—משבית את כל‬
‫הפונקציות שדורשות תשומת לב‬
‫משמעותית מצד המפעיל ושעלולות‬
‫להסיח את דעתו במהלך הנהיגה‪.‬‬
‫•‏‪Garmin Lock‬‏—נועל את ההתקן‬
‫(עמוד ‪.)58‬‬
‫•אודות—מציג את גרסת התוכנה‪ ,‬ת‬
‫מספר מזהה היחידה וכן מידע על‬
‫תכונות נוספות של התוכנה‪.‬‬
‫שים לב‪ :‬מידע זה דרוש בעת עדכון‬
‫תוכנת המערכת או רכישת נתוני‬
‫מפה נוספים (עמוד ‪.)62‬‬
‫‪49‬‬
‫ןקתהה לש תישיא המאת‬
‫הגדרות ניווט‬
‫הגדרות ניווט מכונית‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > הגדרות‬
‫> ניווט > מכונית‪.‬‬
‫‪nüRoute™•‎‬‏ (עמוד ‪)51‬‬
‫•פרטי מפה—מגדיר את רמת‬
‫הפירוט של המפה‪ .‬הוספת פרטים‬
‫עשויה לגרום לשרטוט איטי יותר של‬
‫המפה‪.‬‬
‫•תצוגת מפה—מגדיר את‬
‫הפרספקטיבה של המפה (עמוד ‪.)50‬‬
‫•ערכת נושא של מפה—משנה את‬
‫צבע נתוני המפה‪.‬‬
‫•פריסת נתוני מפה—שינוי הפריסה‬
‫של שדות הנתונים הגלויים במפה‪.‬‬
‫•מכונית—משנה את הסמל כדי לייצג‬
‫את מיקומך במפה‪ .‬לקבלת סמלים‬
‫נוספים‪ ,‬עבור לאתר‬
‫‪.www.garmingarage.com‬‬
‫‪50‬‬
‫•יומן נסיעה‬
‫◦ ◦הצג במפה—מציג את מסלול‬
‫הנסיעות שלך במפה‪.‬‬
‫◦ ◦נקה יומן נסיעה‬
‫שינוי פרספקטיבת המפה‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות > ניווט > מכונית > תצוגת‬
‫מפה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•גע במעקב להצגת המפה בדו‪-‬‬
‫ממד (‪ ,)‎2-D‬עם כיוון הנסיעה‬
‫בחלק העליון‪.‬‬
‫•גע בצפון למעלה להצגת המפה‬
‫בדו‪-‬ממד (‪ )‎2-D‬כאשר הצפון‬
‫למעלה‪.‬‬
‫•גע ב‪-‬‏‪‎3-D‎‬‏ להצגת המפה בתלת‪-‬‬
‫ממד‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫ןקתהה לש תישיא המאת‬
‫הגדרות ניווט של הולכי רגל‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > הגדרות‬
‫> ניווט > הולך רגל‪.‬‬
‫•הגבל הליכה—שולט בחלק של‬
‫מסלול הולכי הרגל אשר נכלל‬
‫בהליכה‪.‬‬
‫•תחבורה ציבורית—נמנע מסוגי‬
‫תחבורה נבחרים‪.‬‬
‫•יומן נסיעה—מציג את מסלול‬
‫הנסיעות שלך במפה‪.‬‬
‫◦ ◦הצג במפה—מציג את מסלול‬
‫הנסיעות שלך במפה‪.‬‬
‫◦ ◦נקה יומן נסיעה‬
‫הימנעות מסוגי תחבורה‬
‫הערה‪ :‬סוגי תחבורה זמינים כאשר‬
‫מפות ‪ cityXplorer‬טעונות (עמוד ‪.)30‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות > ניווט > הולך רגל >‬
‫תחבורה ציבורית‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר בסוג התחבורה שברצונך‬
‫להימנע ממנו במסלולים שלך‪.‬‬
‫‪ .3‬גע בשמור‪.‬‬
‫העדפות מסלול‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > הגדרות‬
‫> ניווט > מכונית >‏‪nüRoute‬‏ > מצב‬
‫חישוב‪.‬‬
‫חישוב המסלולים מבוסס על מהירויות‬
‫הכביש ועל נתוני האצה של הרכב‬
‫במסלול נתון‪.‬‬
‫•זמן מהיר יותר—מחשב מסלולים‬
‫שהנהיגה בהם מהירה יותר אך הם‬
‫ארוכים יותר מבחינת המרחק‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪51‬‬
‫ןקתהה לש תישיא המאת‬
‫•מרחק קצר יותר—מחשב מסלולים‬
‫שהמרחקים בהם קצרים יותר‪ ,‬אך‬
‫הנהיגה בהם עשויה להימשך זמן‬
‫רב יותר‪.‬‬
‫•פחות דלק—מחשב מסלולים‬
‫שצריכת הדלק בהם עשויה להיות‬
‫פחותה מאשר במסלולים אחרים‪.‬‬
‫•מונחה—מנחה אותך לבחור במצב‬
‫חישוב המסלולים לפני הניווט‬
‫(עמוד ‪.)11‬‬
‫•דרכי שטח—מחשב קו ישר‬
‫מהמיקום שלך ליעד‪.‬‬
‫הימנעות מתכונות דרך‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות > ניווט > מכונית >‬
‫‪ > nüRoute‬הימנעויות‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר בתכונות הדרך שברצונך‬
‫להימנע מהן במסלולים שלך‪.‬‬
‫‪ .3‬גע בשמור‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫אודות ‪trafficTrends‬‏‬
‫כאשר התכונה‪trafficTrends™‎‬‬
‫מופעלת‪ ,‬ההתקן משתמש בנתוני‬
‫התנועה ההיסטוריים לצורך חישוב‬
‫מסלולים יעילים יותר‪ .‬ניתן לחשב‬
‫מסלולים שונים בהתאם למגמות‬
‫התנועה של היום בשבוע או של‬
‫השעה ביום‪.‬‬
‫הפעלת ‪trafficTrends‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות > ניווט > מכונית >‬
‫‏‪ üRoute‬‏‪trafficTrends > n‬‏ >‬
‫מופעל‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫ןקתהה לש תישיא המאת‬
‫הגדרות תצוגה‬
‫בהתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > הגדרות‬
‫> תצוגה‪.‬‬
‫•מצב צבע‪-‬מגדיר רקע בהיר‬
‫(יום)‪ ,‬רקע כהה (לילה)‪ ,‬או עובר‬
‫אוטומטית בין השניים לפי זמן‬
‫הזריחה והשקיעה במיקום הנוכחי‬
‫(אוטומטי)‪.‬‬
‫•בהירות‪ -‬שנה את בהירות המסך‪.‬‬
‫הפחתת הבהירות עשויה לחסוך‬
‫בניצול הסוללה‪.‬‬
‫•תמונת מסך‪-‬מאפשר ללכוד תמונה‬
‫של מסך ההתקן (עמוד ‪.)40‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫הגדרות שפה‬
‫בהתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > הגדרות‬
‫> שפה‪.‬‬
‫•שפה קולית—מגדיר את שפת‬
‫ההנחיות הקוליות‪.‬‬
‫•שפת טקסט—מגדיר את כל‬
‫הטקסט המופיע במסך לשפה‬
‫שנבחרה‪.‬‬
‫שים לב‪ :‬שינוי שפת הטקסט אינו‬
‫משנה את שפת הנתונים המוזנים‬
‫על‪-‬ידי המשתמש או את נתוני‬
‫המפה‪ ,‬כגון שמות רחובות‪.‬‬
‫•שפת לוח מקשים—מגדיר את שפת‬
‫לוח המקשים‪.‬‬
‫•פריסת לוח מקשים—מגדיר את‬
‫פריסת לוח המקשים‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫ןקתהה לש תישיא המאת‬
‫הצגת פרטי המפה‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות >‏‪.myMaps‬‬
‫הפעלת מפות‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות > ‪.myMaps‬‬
‫‪ .2‬בחר מפה‪.‬‬
‫הגדרות ‪Bluetooth‬‬
‫בהתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > הגדרות‬
‫>‏‪Bluetooth‬‏‪.‬‬
‫•הוסף טלפון או טלפון‬
‫•‪Bluetooth‬‏—מאפשר את רכיב‬
‫ה‪.Bluetooth-‬‬
‫סמל ‪ Bluetooth‬מופיע בתפריט‬
‫הראשי כאשר רכיב ה‪Bluetooth-‬‬
‫מופעל‪.‬‬
‫•שם ידידותי—מאפשר להזין‬
‫שם ידידותי שיזהה את מכשיר‬
‫ה‪ nüvi-‬שלך בהתקנים אחרים עם‬
‫טכנולוגיית ‪.Bluetooth‬‬
‫‪54‬‬
‫ניהול רשימת התקני ה‪Bluetooth-‬‬
‫באפשרותך להוסיף‪ ,‬לנתק או למחוק‬
‫מכשירי טלפון שמזוהים על‪-‬ידי ההתקן‬
‫שלך כאשר טכנולוגיית ‪Bluetooth‬‬
‫מופעלת‪.‬‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות >‏‪Bluetooth‬‏ > טלפון‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•בחר טלפון שאליו יתחבר ההתקן‬
‫שלך‪.‬‬
‫•גע ב כדי להוסיף מכשיר‬
‫טלפון לתפריט‪.‬‬
‫כדי למחוק טלפון‬
‫•גע ב‬
‫מזיכרון ההתקן‪.‬‬
‫•גע בללא כדי לנתק את החיבור‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫ןקתהה לש תישיא המאת‬
‫הפעלת נתוני תנועה‬
‫מקלט דיווחי התנועה כלול בחבילות‬
‫התקן מסוימות‪.‬‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות > תנועה > תנועה >‬
‫מופעל‪.‬‬
‫שחזור הגדרות‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות‪.‬‬
‫‪ .2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריית‬
‫הגדרות‪.‬‬
‫> שחזר > כן‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר‬
‫דות מינויי תנועה‬
‫תוכל לרכוש מינויים נוספים או חידוש‬
‫מינוי אם פג תוקפו של מינוי קיים‪ .‬עבור‬
‫לכתובת ‪.www.garmin.com/fmtraffic‬‬
‫הצגת פרטי מינויים לדיווחי תנועה‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות > תנועה > מינויים‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫‪55‬‬
‫חפסנ‬
‫נספח‬
‫כבלי חשמל‬
‫ניתן להפעיל את ההתקן בשלוש דרכים‪.‬‬
‫•כבל חשמל למכונית‬
‫•כבל ‪( USB‬מצורף לדגמים מסוימים)‬
‫•מתאם ‪( AC‬אביזר אופציונלי)‬
‫אודות אותות הלוויין של‬
‫ה‪GPS-‬‬
‫על ההתקן ללכוד אותות לוויין כדי לנווט‪.‬‬
‫כאשר ההתקן מקבל אותות לוויין‪,‬‬
‫עמודות עוצמת האות שבתפריט הראשי‬
‫‪ .‬כאשר אותות הלוויין‬
‫הן ירוקות‬
‫אובדים‪ ,‬העמודות מוצגות בצבע אדום או‬
‫‪.‬‬
‫שהן שקופות‬
‫טיפול בהתקן‬
‫שים לב‬
‫הקפד שלא להפיל את ההתקן והימנע‬
‫מהפעלתו בסביבות החשופות לזעזועים‬
‫ולתנודות חזקים‪.‬‬
‫אין לחשוף את ההתקן למים‪.‬‬
‫מגע עם מים עלול לגרום לתקלה‬
‫במכשיר‪.‬‬
‫אין לאחסן את ההתקן במקום שבו‬
‫עלולה להיגרם חשיפה ממושכת‬
‫לטמפרטורות קיצוניות‪ ,‬שכן הדבר עלול‬
‫לגרום לנזק בלתי הפיך‪.‬‬
‫אין להשתמש בחפצים קשים או חדים‬
‫לצורך תפעול מסך המגע‪ ,‬שכן הדבר‬
‫עלול לגרום לנזק‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על ‪ ,GPS‬עבור לכתובת‬
‫‪.www.garmin.com/aboutGPS‬‬
‫‪56‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫חפסנ‬
‫ניקוי המארז החיצוני‬
‫שים לב‬
‫הימנע מחומרים כימיים וחומרים‬
‫מסיסים‪ ,‬אשר עלולים להסב נזק לרכיבי‬
‫הפלסטיק‪.‬‬
‫‪ .1‬נקה את המארז החיצוני של היחידה‬
‫(לא את מסך המגע) באמצעות‬
‫מטלית לחה שנטבלה בתמיסת סבון‬
‫עדינה‪.‬‬
‫‪ .2‬נגב את ההתקן וייבש אותו‪.‬‬
‫ניקוי מסך המגע‬
‫‪ .1‬השתמש במטלית רכה‪ ,‬נקייה‬
‫ונטולת סיבים‪.‬‬
‫‪ .2‬במקרה הצורך‪ ,‬השתמש במים‪,‬‬
‫אלכוהול איזופרופיל או חומר ניקוי‬
‫לעדשות‪.‬‬
‫‪ .3‬טפטף את הנוזל על המטלית‪.‬‬
‫‪ .4‬נגב את המסך בעדינות בעזרת‬
‫המטלית‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫מניעת גניבה‬
‫•הסר את ההתקן ואת התושבת‬
‫כדי שלא יהיו גלויים לעין כשאינם‬
‫בשימוש‪.‬‬
‫•הסר את הסימנים שהשאירה כיפת‬
‫היניקה על השמשה הקדמית‪.‬‬
‫•אין להחזיק את היחידה בתא‬
‫הכפפות‪.‬‬
‫•רשום את ההתקן בכתובת‬
‫‪.http://my.garmin.com‬‬
‫•השתמש בתכונה‪Garmin Lock™‎‬‬
‫(עמוד ‪.)58‬‬
‫‪57‬‬
‫חפסנ‬
‫נעילת ההתקן‬
‫‪ Garmin Lock‬היא מערכת למניעת‬
‫גניבה‪ ,‬אשר נועלת את ההתקן‪ .‬בכל‬
‫פעם שאתה מפעיל את ההתקן‪ ,‬עליך‬
‫להזין את קוד ה‪ PIN-‬או לנהוג אל מיקום‬
‫האבטחה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים >‬
‫הגדרות > מערכת >‏‪Garmin‬‬
‫‪Lock‬‏ > נעל את ההתקן > מופעל‪.‬‬
‫הזן קוד‏‪ PIN‬בן ‪ 4‬ספרות פעמיים‪.‬‬
‫נהג למיקום אבטחה‪.‬‬
‫גע בהגדר‪.‬‬
‫שינוי קוד ה‪ PIN-‬של ‪Garmin Lock‬‬
‫‪ .1‬בתפריט ‪ ,Garmin Lock‬גע בשנה‬
‫‪PIN‬‏‪.‬‬
‫‪ .2‬הזן קוד ‪ PIN‬חדש בן ‪ 4‬ספרות‪,‬‬
‫פעמיים‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫שינוי מיקום האבטחה שלך‬
‫‪ .1‬בתפריט ‪ ,Garmin Lock‬בחר‬
‫באפשרות מיקום אבטחה‪.‬‬
‫‪ .2‬נהג עד למיקום האבטחה החדש‪.‬‬
‫‪ .3‬גע בהגדר‪.‬‬
‫אודות מיקום האבטחה‬
‫מיקום האבטחה שלך אמור להיות מקום‬
‫שאליו אתה חוזר לעתים קרובות‪ ,‬כמו‪,‬‬
‫למשל‪ ,‬ביתך‪ .‬אם ההתקן כולל אותות‬
‫לוויין‪ ,‬ואתה נמצא במיקום האבטחה‪,‬‬
‫אינך צריך להזין את ה‪.PIN-‬‬
‫שים לב‪ :‬אם תשכח את ה‪ PIN-‬ואת‬
‫מיקום האבטחה‪ ,‬עליך לשלוח את‬
‫ההתקן אל ‪ Garmin‬לביטול הנעילה‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬עליך לשלוח רישום מוצר תקף או‬
‫הוכחת רכישה‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫חפסנ‬
‫מחיקת נתוני משתמש‬
‫‪ .1‬הפעל את ההתקן‪.‬‬
‫‪ .2‬החזק את אצבעך על הפינה הימנית‬
‫התחתונה של מסך ההתקן‪.‬‬
‫‪ .3‬המשך ללחוץ באצבעך עד להופעת‬
‫החלון המוקפץ‪.‬‬
‫‪ .4‬גע בכן כדי למחוק את כל נתוני‬
‫המשתמש‪.‬‬
‫כל ההגדרות המקוריות משוחזרות‪.‬‬
‫פריטים שמורים ‪ -‬נמחקים‪.‬‬
‫הארכת חיי הסוללה‬
‫•לחץ על לחצן ההפעלה ושחרר אותו‬
‫במהירות כדי לנעול את המסך‪.‬‬
‫•במסך הראשי‪ ,‬גע בכלים > הגדרות‬
‫> תצוגה > בהירות כדי להנמיך את‬
‫התאורה האחורית‪.‬‬
‫•אין להשאיר את ההתקן כשהוא‬
‫חשוף לאור שמש ישיר‪.‬‬
‫•הימנע מחשיפה ממושכת לתנאי חום‬
‫קיצוניים‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫החלפת הנתיך בכבל החשמל‬
‫של המכונית‬
‫שים לב‬
‫בעת החלפת הנתיך‪ ,‬הקפד שלא לאבד‬
‫את החלקים הקטנים והחזר אותם‬
‫למקומם המתאים‪ .‬כבל החשמל של‬
‫המכונית פועל רק כאשר הוא מותקן‬
‫בצורה נכונה‪.‬‬
‫אם לא ניתן לטעון את ההתקן ברכב‪,‬‬
‫ייתכן שעליך להחליף את הנתיך‬
‫הממוקם בקצה המתאם לרכב‪.‬‬
‫‪ .1‬שחרר את הברגת חלק הקצה‪.‬‬
‫חלק‬
‫עצה‪ :‬ייתכן‬
‫קצה‬
‫שתצטרך‬
‫להשתמש‬
‫קצה כסוף‬
‫במטבע להסרת‬
‫חלק הקצה‪.‬‬
‫נתיך‬
‫‪ .2‬הסר את חלק‬
‫הקצה‪ ,‬את הקצה‬
‫הכסוף וכן את הנתיך (גליל זכוכית‬
‫וכסף)‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫חפסנ‬
‫‪ .3‬התקן נתיך מהיר של ‪ 1‬אמפר‪.‬‬
‫‪ .4‬מקם את הקצה הכסוף בחלק הקצה‪.‬‬
‫‪ .5‬הברג את חלק הקצה בחזרה לכבל‬
‫החשמל של הרכב‪.‬‬
‫‪ .5‬הנח את כיפת היניקה על חלקה‬
‫העליון של הלוחית‪.‬‬
‫‪ .6‬הטה את הידית כלפי מטה (לעבר‬
‫הלוחית)‪.‬‬
‫התקנה בלוח המחוונים‬
‫הסרת ההתקן‪ ,‬העריסה‬
‫והתושבת‬
‫שים לב‬
‫חשוב‪ :‬חומר ההדבקה הקבוע קשה‬
‫מאוד להסרה לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫השתמש בלוחית ההתקנה המצורפת‬
‫כדי להתקין את ההתקן בלוח המחוונים‬
‫ולציית לתקנות מקומיות מסוימות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪60‬‬
‫הסרת ההתקן מהעריסה‬
‫‪ .1‬לחץ על הלשונית שעל גבי העריסה‪.‬‬
‫‪ .2‬הטה את ההתקן קדימה‪.‬‬
‫נקה וייבש את לוח המחוונים במקום‬
‫שבו ברצונך להניח את הלוחית‪.‬‬
‫הסר את המדבקה האחורית מחומר‬
‫ההדבקה שבחלק התחתון של‬
‫הלוחית‪.‬‬
‫מקם את הלוחית בלוח המחוונים‪.‬‬
‫הסר את כיסוי הפלסטיק השקוף‬
‫מחלקה העליון של הלוחית‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫חפסנ‬
‫הסרת העריסה מהתושבת‪.‬‬
‫‪ .1‬סובב את העריסה ימינה או שמאלה‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעל לחץ עד שהשקע שעל‬
‫העריסה ישחרר את הכדור שעל גבי‬
‫התושבת‪.‬‬
‫הסרת כיפת היניקה מהחלון הקדמי‬
‫‪ .1‬הפנה את הידית שעל תושבת כיפת‬
‫היניקה כלפיך‪.‬‬
‫‪ .2‬משך את הלשונית שעל כיפת‬
‫היניקה כלפיך‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫אודות‏‪nüMaps Lifetime‬‬
‫תמורת תשלום חד פעמי‪ ,‬תוכל לקבל‬
‫עד ארבעה עדכוני מפה מדי שנה במשך‬
‫כל חיי ההתקן‪ .‬לקבלת מידע נוסף על‬
‫‪nüMaps Lifetime‬‏ ולפירוט מלא של‬
‫התנאים וההגבלות‪ ,‬עבור לכתובת‬
‫‪ www.garmin.com‬ולחץ על מפות‪.‬‬
‫דגמים מסוימים כוללים מינויי ‪nüMaps‬‬
‫‪.Lifetime‬‬
‫•‪LM‬‏—דגמים שבהם מופיע הסימון‬
‫‪ LM‬לאחר מספר הדגם כוללים מינוי‬
‫‪.nüMaps Lifetime‬‬
‫•‪LMT‬‏—דגמים שבשמם מופיע‬
‫הסימון "‪ "LMT‬כוללים מינוי תנועה‬
‫לכל החיים‪ ,‬מינוי ‪nüMaps Lifetime‬‬
‫וכן מקלט תנועה‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫חפסנ‬
‫רכישת מפות נוספות‬
‫‪ .1‬עבור אל דף המוצר של ההתקן‬
‫שלך באתר האינטרנט של ‪Garmin‬‬
‫‏(‪.)www.garmin.com‬‬
‫‪ .2‬לחץ על הלשונית מפות‪.‬‬
‫‪ .3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על‬
‫המסך‪.‬‬
‫נקודות עניין מותאמות אישית‬
‫נקודות עניין מותאמות אישית הן נקודות‬
‫עניין שמותאמות אישית במפה‪ .‬הן‬
‫יכולות להכיל התראות אשר מיידעות‬
‫אותך אם אתה סמוך לנקודה שציינת‪ ,‬או‬
‫אם אתה חורג מהמהירות המוגדרת‪.‬‬
‫‪ .3‬התקן את ‪ POI Loader‬במחשב‪.‬‬
‫שימוש בקובצי העזרה של ‪POI‬‬
‫‪Loader‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על ‪ ,POI Loader‬עיין‬
‫בקובץ העזרה‪.‬‬
‫כאשר ‪ POI Loader‬פתוח‪ ,‬לחץ על‬
‫עזרה‪.‬‬
‫חיפוש תוספות‬
‫‪ .1‬בתפריט הראשי גע בלאן? >‬
‫תוספות‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫התקנת ‪POI Loader‬‬
‫באפשרותך ליצור או להוריד רשימות של‬
‫נקודות עניין מותאמות אישית ולהתקין‬
‫אותן בהתקן באמצעות התוכנה ‪POI‬‬
‫‪.Loader‬‬
‫‪ .1‬עבור אל ‪.www.garmin.com/extras‬‬
‫‪ .2‬לחץ על שירותים > ‪.POI Loader‬‬
‫‪62‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫חפסנ‬
‫מכמונות מהירות‬
‫רכישת אביזרים‬
‫‪ ‬זהירות‬
‫‪ Garmin‬אינה אחראית לדיוק של נקודת‬
‫עניין מותאמת אישית ושל מאגר נתונים‬
‫של מכמונות מהירות ולא לתוצאות‬
‫השימוש בהם‪.‬‬
‫יצירת קשר עם התמיכה‬
‫במוצר של ‪Garmin‬‬
‫מידע על מכמונות מהירות זמין‬
‫במיקומים מסוימים‪ .‬עבור לאתר‬
‫‪ http://my.garmin.com‬לקבלת‬
‫פרטים לגבי זמינות‪ .‬עבור מיקומים‬
‫אלה‪ ,‬ההתקן כולל את מיקומיהן של‬
‫מאות מכמונות מהירות‪ .‬ההתקן מציג‬
‫התראה כאשר אתה מתקרב למכמונת‬
‫מהירות ויכול להזהיר אותך אם אתה‬
‫נוסע מהר מדי‪ .‬הנתונים מתעדכנים‬
‫לפחות פעם בשבוע‪ ,‬כך שתמיד יש לך‬
‫גישה למידע העדכני ביותר‪.‬‬
‫באפשרותך לרכוש מינוי לאזור חדש או‬
‫להרחיב מינוי קיים בכל עת‪ .‬לכל אזור‬
‫שתרכוש יש תאריך תפוגה‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‪l‬‬
‫עבור אל ‪.http://buy.garmin.com‬‏‏‬
‫אם יש לך שאלות על המוצר‪ ,‬צור קשר‬
‫עם התמיכה במוצר של ‪.Garmin‬‬
‫•בארה"ב‪ ,‬עבור לכתובת‬
‫‪ ,www.garmin.com/support‬או פנה‬
‫אל ‪ Garmin USA‬בטלפון‪‎‬‬
‫‪.)800(.800.1020‬‬
‫•בבריטניה‪ ,‬צור קשר עם ‪Garmin‬‬
‫‪ (Europe) Ltd.‎‬באמצעות הטלפון‪,‬‬
‫במספר ‪.0808 2380000‬‬
‫•באירופה‪ ,‬עבור לכתובת‬
‫‪ www.garmin.com/support‬ולחץ‬
‫על ‪( Contact Support‬צור קשר עם‬
‫התמיכה) לקבלת מידע על תמיכה‬
‫לפי מדינה‪ ,‬או צור קשר עם ‪Garmin‬‬
‫‪ (Europe) Ltd.‎‬בטלפון מספר‬
‫‪.+44 (0) 870.8501241‬‬
‫‪63‬‬
‫חפסנ‬
‫פתרון בעיות‬
‫פתרון‬
‫הבעיה‬
‫•ודא שסימולטור ה‪ GPS-‬כבוי (עמוד ‪.)49‬‬
‫ההתקן שלי לא לוכד אותות‬
‫•בתפריט הראשי‪ ,‬גע בכלים > הגדרות > מערכת >‬
‫לוויין‪.‬‬
‫‪ > G‬כבוי‪.‬‬
‫סימולטור ‪ PS‬‏‬
‫•הוצא את ההתקן מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים‬
‫ועצים‪.‬‬
‫•הישאר ללא תנועה במשך מספר דקות‪.‬‬
‫•נקה את כיפת היניקה ואת השמשה הקדמית באמצעות‬
‫כיפת היניקה לא נצמדת‬
‫כוהל‪.‬‬
‫לשמשה הקדמית‪.‬‬
‫•נגב במטלית יבשה ונקייה‪.‬‬
‫•הרכב את כיפת היניקה (עמוד ‪.)2‬‬
‫•בדוק את הנתיך שבכבל החשמל של הרכב (עמוד ‪.)59‬‬
‫ההתקן אינו נטען ברכב‬
‫•ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל‪.‬‬
‫שלי‪.‬‬
‫•טעינת ההתקן יכולה להתבצע רק בין ‪ 32‬מעלות פרנהייט‬
‫ל‪ 113-‬מעלות פרנהייט (‪ 0‬מעלות צלסיוס עד ‪ 45‬מעלות‬
‫צלסיוס)‪ .‬אם ההתקן חשוף לאור שמש ישיר או ממוקם‬
‫בסביבה חמה‪ ,‬הוא לא ייטען‪.‬‬
‫כדי להאריך את משך הזמן בין טעינות‪ ,‬הנמך את התאורה‬
‫הסוללה שלי לא נשארת‬
‫האחורית (עמוד ‪.)53‬‬
‫טעונה למשך זמן רב‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫חפסנ‬
‫בצע פריקה מלאה של הסוללה וטען אותה בצורה מלאה (מבלי‬
‫נראה שמד הסוללה שלי‬
‫להפריע למחזור הטעינה)‪.‬‬
‫אינו מדויק‪.‬‬
‫כיצד ניתן לדעת אם ההתקן כאשר ההתקן נמצא במצב ‪ USB‬לאחסון בנפח גדול‪ ,‬מוצגת‬
‫נמצא במצב ‪ USB‬לאחסון במסך ההתקן תמונה של ההתקן המחובר למחשב‪ .‬כמו כן‪ ,‬אתה‬
‫אמור לראות שני כונני דיסקים נשלפים חדשים בהמחשב שלי‪.‬‬
‫בנפח גדול ?‬
‫‪ .1‬נתק את כבל ה‪ USB-‬מהמחשב‪.‬‬
‫ההתקן מחובר למחשב‪,‬‬
‫אך אינו עובר למצב אחסון ‪ .2‬כבה את ההתקן‪.‬‬
‫‪ .3‬חבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ‪ USB‬במחשב ולהתקן‪.‬‬
‫בנפח גדול‪.‬‬
‫ההתקן יופעל אוטומטית ויעבור למצב ‪ USB‬לאחסון בנפח‬
‫גדול‪.‬‬
‫‪ .4‬ודא שההתקן מחובר ליציאת ‪ USB‬ולא לרכזת ‪.USB‬‬
‫אם במחשב שלך ממופים מספר כונני רשת‪ Windows ,‬עשוי‬
‫אני לא רואה כוננים‬
‫נשלפים חדשים ברשימת להיתקל בקשיים בעת הקצאת אותיות כונן לכונני ההתקן‪ .‬עיין‬
‫בקובץ העזרה של מערכת ההפעלה כדי ללמוד כיצד למפות או‬
‫הכוננים שלי‪.‬‬
‫להקצות אותיות כונן‪.‬‬
‫•בהתפריט הראשי‪ ,‬גע ב כלים > הגדרות >‏‪.Bluetooth‬‬
‫הטלפון שלי אינו מתחבר‬
‫יש להגדיר את שדה ה‪ Bluetooth-‬כ‪-‬מופעל‪.‬‬
‫להתקן‪.‬‬
‫•הפעל את מכשיר הטלפון וקדם אותו למרחק של עד ‪33‬‬
‫רגל מההתקן‪.‬‬
‫•עבור אל ‪ www.garmin.com/bluetooth‬לקבלת עזרה‬
‫נוספת‪.‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫‪65‬‬
‫אינדקס‬
‫אינדקס‬
‫‪Roman‬‬
‫‪E‬‬
‫‪ecoRoute 36–39‬‬
‫דוח קילומטראז' ‪39‬‬
‫מידע על צריכת הדלק‬
‫‪38‬‬
‫ניקוד ‪ecoChallenge‬‬
‫‪37‬‬
‫פרופיל מכונית ‪36‬‬
‫‪G‬‬
‫‪geocaching 16‬‬
‫‪GPS‬‬
‫אודות ‪56‬‬
‫הגדרות ‪49‬‬
‫סימולטור ‪18‬‬
‫‪M‬‬
‫‪MapSource 47, 62‬‬
‫‪myDashboard 5‬‬
‫‪myTrends 26‬‬
‫‪66‬‬
‫‪N‬‬
‫‪nüMaps Lifetime 61‬‬
‫‪nüRoute 50‬‬
‫‪P‬‬
‫‪PIN‬‬
‫‪Bluetooth 31‬‬
‫‪Garmin Lock 58‬‬
‫‪T‬‬
‫‪trafficTrends 1‬‬
‫‪U‬‬
‫‪USB 65‬‬
‫מחברים ‪3‬‬
‫‪Hebrew‬‬
‫א‬
‫אביזרים ‪63‬‬
‫אותות לוויין ‪56‬‬
‫אחסון ההתקן ‪56‬‬
‫איפוס‬
‫ההתקן ‪7‬‬
‫מהירות מרבית ‪27‬‬
‫מיקום הבית ‪14‬‬
‫נתוני נסיעה ‪27‬‬
‫איתור מיקומים‬
‫לפי כתובת ‪15‬‬
‫לפי מיקוד ‪15‬‬
‫לפי קואורדינטות ‪16‬‬
‫לפי שם ‪14‬‬
‫מיקומים שמורים‬
‫(מועדפים) ‪19‬‬
‫שימוש במפה ‪15‬‬
‫אפשרויות מפת מיקומים ‪17‬‬
‫ב‬
‫בית‬
‫הגדרת מיקום ‪13‬‬
‫מספר טלפון ‪34‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫אינדקס‬
‫ד‬
‫דגמי ‪nüvi‬‬
‫‪1 2200‬‬
‫‪1 2300‬‬
‫דוח קילומטראז' ‪39‬‬
‫דיווח על שגיאות מפה ‪18‬‬
‫ה‬
‫הביתה ‪14‬‬
‫הגדרות זמן ‪49‬‬
‫הגדרות מערכת ‪49‬‬
‫הגדרות תצוגה ‪53‬‬
‫הגנה על ההתקן‬
‫‪56‬‬
‫הוספת נקודת עצירה ‪12‬‬
‫הוראות נסיעה ‪28‬‬
‫היכן אני נמצא? ‪36‬‬
‫הימנעות‬
‫גניבה ‪57‬‬
‫סוגי דרך ‪52‬‬
‫סוגי תחבורה ציבורית‬
‫‪51‬‬
‫תנועה ‪44‬‬
‫המרה‬
‫יחידות ‪41‬‬
‫מטבעות ‪41‬‬
‫הנחיות פנייה‪-‬אחר‪-‬פנייה‬
‫‪28‬‬
‫הסרת התושבת ‪61‬‬
‫הפנייה הבאה ‪28‬‬
‫השתק‬
‫שיחת טלפון ‪33‬‬
‫שמע ‪7‬‬
‫התקנה וחיבור של ההתקן‬
‫בלוח המחוונים ‪60‬‬
‫הסרה מהתושבת ‪60‬‬
‫על השמשה הקדמית‬
‫‪64‬‬
‫ז‬
‫זיהוי דיבור ‪22‬‬
‫ח‬
‫חיוג קולי ‪35‬‬
‫חיזוי ניתוב ‪26‬‬
‫חישוב מחדש של מסלולים‬
‫‪13‬‬
‫חניה ‪13‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫ט‬
‫טיפול בהתקן ‪56‬‬
‫טכנולוגיית ‪Bluetooth‬‬
‫‪31–35‬‬
‫בדגמי ‪nüvi 1‬‬
‫הגדרות ‪54‬‬
‫התקשרות ממפת‬
‫מיקומים ‪17‬‬
‫שיוך לטלפון ‪31‬‬
‫שם ידידותי ‪54‬‬
‫טעינת ההתקן ‪64 ,4‬‬
‫כ‬
‫כלים ‪41–36‬‬
‫כרטיס ‪microSD 6‬‬
‫כרטיס זיכרון ‪47‬‬
‫כתובות ‪15‬‬
‫ל‬
‫לוחית לוח המחוונים ‪60‬‬
‫לוח מקשים ‪8‬‬
‫מצב שפה ‪8‬‬
‫לחצני המסך ‪7‬‬
‫‪67‬‬
‫אינדקס‬
‫מ‬
‫מאגר נתונים של אזורי בית‬
‫ספר ‪62‬‬
‫מבצעים ‪46‬‬
‫הצגה ‪46‬‬
‫נטרול ‪46‬‬
‫מגבלת מהירות‬
‫סמל ‪25‬‬
‫מועדפים ‪20–19‬‬
‫מזהה יחידה ‪49‬‬
‫מחיקה‬
‫כל נתוני המשתמש ‪59‬‬
‫מועדפים ‪20‬‬
‫נסיעות ‪21‬‬
‫קבצים ‪48‬‬
‫רשימת מקומות שנמצאו‬
‫לאחרונה ‪16‬‬
‫תו ‪8‬‬
‫תמונות ‪40‬‬
‫מחשב המסלול ‪27‬‬
‫איפוס מידע ‪26‬‬
‫‪68‬‬
‫מחשבון ‪40‬‬
‫מחשב‪ ,‬חיבור ‪5‬‬
‫מידות‪ ,‬המרה ‪41‬‬
‫מיקום מאובטח ‪58‬‬
‫מיקום נוכחי‪ ,‬שמירה ‪19‬‬
‫מכמונות מהירות‬
‫התראות ‪63‬‬
‫מאגר נתונים ‪63‬‬
‫ממיר יחידות ‪41‬‬
‫מסך‬
‫כיוון ‪8‬‬
‫מסלולים‬
‫דרכי שטח ‪52 ,13‬‬
‫חישוב ‪51‬‬
‫עצירה ‪13‬‬
‫מעקב ‪50‬‬
‫מעקפים ‪13‬‬
‫מפות ‪26‬‬
‫הולך רגל ‪29‬‬
‫הוספה ‪62‬‬
‫מידע ‪54‬‬
‫ערכת נושא ‪50‬‬
‫פריסת נתונים ‪50‬‬
‫רמת פירוט ‪50‬‬
‫שגיאות ‪18‬‬
‫תצוגה ‪50‬‬
‫מפות ‪cityXplorer 11, 30‬‬
‫מפות מפורטות ‪54 ,47‬‬
‫מצב אחסון בנפח גדול ‪47‬‬
‫מצב הולך רגל‬
‫הגדרות ‪51‬‬
‫מצב תחבורה ‪9‬‬
‫שינוי ‪9‬‬
‫מציג תמונות ‪39‬‬
‫משוב לגבי נקודות עניין ‪18‬‬
‫מתכנן המסלולים ‪20‬‬
‫נ‬
‫ניווט ‪25‬‬
‫דרכי שטח ‪13‬‬
‫הגדרות ‪50‬‬
‫הולך רגל ‪29‬‬
‫ניווט בדרכי שטח ‪52 ,13‬‬
‫ניווט בתמונות‬
‫טעינת תמונות ‪17‬‬
‫ניקוי ההתקן ‪57‬‬
‫נעילה‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫אינדקס‬
‫ההתקן ‪58‬‬
‫המסך ‪6‬‬
‫נקודות עניין‬
‫‪POI loader 47‬‬
‫איתור ‪10‬‬
‫נקודות עניין מותאמות‬
‫אישית ‪62‬‬
‫נתוני משתמש‪ ,‬מחיקה ‪59‬‬
‫נתיך‪ ,‬החלפה ‪59‬‬
‫ס‬
‫סוללה ‪64 ,4‬‬
‫סיוע נתיבים ‪1‬‬
‫ע‬
‫עדכון‬
‫מפות ‪5‬‬
‫תוכנה ‪5‬‬
‫עוצמת קול‬
‫כוונון ‪7‬‬
‫עזרה ‪36‬‬
‫עריכה‬
‫יעדים ‪21‬‬
‫מועדפים ‪20‬‬
‫מיקום הבית ‪14‬‬
‫מסלול שמור ‪21‬‬
‫שינוי סמל מפה ‪20‬‬
‫שינוי קטגוריות ‪20‬‬
‫פ‬
‫פקודות קוליות‬
‫הפעלה ‪22‬‬
‫משפט הפעלה ‪22‬‬
‫ניווט עם ‪23‬‬
‫סמל אדום ‪23‬‬
‫סמלים וצלילים ‪23‬‬
‫עצות לשימוש ‪23‬‬
‫פרופיל מכונית ‪38‬‬
‫פתרון בעיות ‪64‬‬
‫צ‬
‫צילומי מסך ‪40‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
‫ק‬
‫קבצים‬
‫מחיקה ‪48‬‬
‫סוגים נתמכים ‪47‬‬
‫קואורדינטות ‪16‬‬
‫קובצי תמונה מסוג ‪JPEG‬‬
‫‪47‬‬
‫קו רוחב וקו אורך ‪16‬‬
‫ר‬
‫רישום ההתקן ‪5‬‬
‫רשימת פניות ‪28‬‬
‫ש‬
‫שיוך טלפון נייד ‪31‬‬
‫שיחות‬
‫בית ‪34‬‬
‫השתקה ‪33‬‬
‫מענה ‪33‬‬
‫ניתוק שיחה ‪33‬‬
‫שינוי יעדים ‪12‬‬
‫שינוי שם של מסלולים ‪21‬‬
‫שירותים קרובים ‪36‬‬
‫שמירה‬
‫‪69‬‬
‫אינדקס‬
‫מיקומים שנמצאו ‪19‬‬
‫מיקום נוכחי ‪19‬‬
‫שעון עולמי ‪40‬‬
‫שפת קול ‪53‬‬
‫ת‬
‫תא קולי ‪33‬‬
‫תווי ניקוד ‪8‬‬
‫תוכנה‬
‫גרסה ‪49‬‬
‫תוספות ‪62‬‬
‫תחבורה ציבורית‬
‫הימנעויות ‪51‬‬
‫מפות ערים ‪30‬‬
‫תכונות טלפון נייד ‪31‬‬
‫תמיכת המוצר ‪63‬‬
‫‪70‬‬
‫תמיכת המוצר של ‪Garmin‬‬
‫‪63‬‬
‫תנועה ‪46–42‬‬
‫‪trafficTrends 52‬‬
‫אירועים ‪44‬‬
‫הוספת מינויים לדיווחי‬
‫תנועה ‪55‬‬
‫הפעלת מינוי ‪42‬‬
‫מקלט ‪43‬‬
‫סמלים ‪43‬‬
‫תנועה היסטורית ‪52‬‬
‫תצוגת מפה ‪,‎2-D‬‏ ‪‎3-D 50‬‬
‫תצוגת צומת ‪29 ,1‬‬
‫סדרת ‪ nüvi 2200/2300‬מדריך למשתמש‬
Garmin ‫לקבלת עדכוני תוכנה בחינם (למעט מנתוני מפות) במהלך החיים של מוצרי‬
.www.garmin.com ‫ שכתובתו‬Garmin ‫ בקר באתר‬,‫שברשותך‬
‫© או החברות הבנות שלה‬
‎ 2010-2011 Garmin Ltd.‎
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street‎, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK‎
Garmin Corporation
No. ‎68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
‫הודפס בטייוואן‬
'‫ מהדורה א‬‎190-01250-27 Rev. B ‫ס' חלק‬
2011 ‫פברואר‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising