Garmin | nuvi 2250, GPS, NA Clam | Quick Start Guide | Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Snelstartgids

Garmin nuvi 2250, GPS, NA Clam Snelstartgids
nüvi 2200-serie
®
snelstartgids
voor gebruik met deze nüvi-modellen:
2200, 2240, 2250
Aan de slag
Het toestel monteren
 WAARSCHUWING
ees de gids Belangrijke veiligheids- en
L
productinformatie in de verpakking
voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Opmerking
Voordat u het toestel monteert: raadpleeg
de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie voor informatie over
wetgeving op het gebied van montage op
de voorruit.
Voer de volgende taken uit als u het toestel
voor de eerste keer gebruikt.
1. Het toestel monteren (pagina 2).
2. Het toestel aansluiten op
voertuigvoeding (pagina 3).
3. Het toestel registreren (pagina 5).
4. Controleren op updates.
• Software-updates (pagina 5).
• Gratis kaartupdate (pagina 5).
5. Download de volledige
gebruikershandleiding (pagina 5).
2
1. Verwijder de doorzichtige plastic laag
van de zuignap.
2. Maak de voorruit en de zuignap schoon
en droog met een pluisvrije doek.
3. Druk de zuignap op de voorruit.
4. Duw tijdens het drukken de hendel terug
in de richting van de ruit.
nüvi 2200-serie – snelstartgids
5. Klik de steun ➊ vast op de
zuignapsteun ➋.
➋
➊
6. Plaats de onderkant van het toestel in
de steun.
7. Kantel het toestel naar achteren totdat
deze vastklikt.
Het toestel aansluiten op
voertuigvoeding
 WAARSCHUWING
Dit product bevat een lithium-ionbatterij.
Ter voorkoming van persoonlijk letsel
en schade aan het product als gevolg van
blootstelling van de batterij aan extreme
hitte, dient u het toestel uit het voertuig
te verwijderen als u het voertuig verlaat
of buiten het bereik van direct zonlicht te
bewaren.
Laad het toestel op alvorens het op
batterijvoeding te gebruiken.
1. Steek de voertuigvoedingskabel in
de mini-USB-connector ➊ aan de
achterzijde van het toestel.
➊
nüvi 2200-serie – snelstartgids
3
2. Sluit het andere uiteinde van
de voedingskabel aan op een
stroomvoorziening in uw auto.
3. Als u in Europa een verkeersinformatieontvanger gebruikt, sluit de antenne dan
aan op de ontvanger en bevestig deze
met zuignappen aan de voorruit.
Nadat het toestel is aangesloten op
voertuigvoeding, dient het volgende te
gebeuren.
Mijn Dashboard
•
•
1. Sluit de USB-kabel aan op de USBconnector op het toestel.
2. Sluit de USB-kabel aan op de USBpoort op de computer.
3. Dubbeltik op om de webpagina Mijn
Dashboard te openen.
niet verschijnt
Opmerking: als
of als u Windows® 7 of een Mac®computer gebruikt, ga dan naar
www.garmin.com/dashboard.
4. Volg de instructies op het scherm.
•
4
Het toestel wordt ingeschakeld.
Het toestel ontvangt satellietsignalen.
-balk groen is,
Als ten minste één
ontvangt het toestel satellietsignalen.
Opmerking: het toestel dient
mogelijk vrij zicht op de satellieten te
hebben om satellietsignalen te kunnen
ontvangen.
Het toestel wordt opgeladen terwijl
op de statusbalk geeft de
u rijdt.
status van de interne batterij aan.
Via Mijn Dashboard kunt u uw toestel
registreren, controleren of er software- en
kaartupdates zijn, handleidingen raadplegen,
contact opnemen met productondersteuning,
en meer.
Ga voor meer informatie naar
www.garmin.com/dashboard.
Mijn Dashboard instellen
nüvi 2200-serie – snelstartgids
Het toestel registreren
Kaarten bijwerken
1. Mijn Dashboard openen (pagina 4).
2. Het toestel registreren (pagina 5).
3. Klik onder Kaartupdates op
Nu bijwerken.
4. Volg de instructies op het scherm.
De software bijwerken
De gebruikershandleiding
downloaden
1. Klik in Mijn Dashboard op
Nu registreren.
2. Volg de instructies op het scherm.
3. Bewaar uw originele aankoopbewijs
of een fotokopie op een veilige plek.
1. Mijn Dashboard openen (pagina 4).
2. Het toestel registreren (pagina 5).
3. Klik onder Software-updates op
Nu bijwerken.
4. Volg de instructies op het scherm.
nüMaps Guarantee™
Uw toestel komt in aanmerking voor een
gratis kaartupdate binnen 60 dagen nadat u
satellieten hebt gezocht terwijl u een rit met
uw nüvi maakt. U komt niet in aanmerking
voor de gratis kaartupdate als u per telefoon
registreert of langer dan zestig dagen wacht
nadat u satellieten hebt gezocht en voor het
eerst met de nüvi een rit hebt gemaakt.
Ga voor meer informatie naar
www.garmin.com/numaps.
nüvi 2200-serie – snelstartgids
De gebruikershandleiding voor uw toestel is
beschikbaar op de website van Garmin.
1. Mijn Dashboard openen (pagina 4).
2. Het toestel registreren (pagina 5).
3. Klik op Handleidingen.
Er wordt een lijst met producthandleidingen in diverse talen weergegeven.
4. Klik op Downloaden naast de
handleiding van uw toestel.
5. Klik op om het bestand op uw
computer op te slaan.
5
Overzicht van het toestel
➊
•
•
➋
Houd de aan-uitknop ingedrukt om
het toestel opnieuw in te stellen.
Druk de aan-uitknop kort in om het
menu af te sluiten.
Nuttige punten
De gedetailleerde kaarten op uw toestel
bevatten nuttige punten, bijvoorbeeld
restaurants, hotels en garagebedrijven.
➊
Aan-uitknop
➋
microSD™-kaartuitsparing
De aan-uitknop gebruiken
Druk kort op de aan-uitknop om extra
opties weer te geven.
• Tik op de schuifbalk en versleep
deze als u de helderheid van het
scherm wilt aanpassen.
• Tik op Voeding uit om het toestel
uit te schakelen.
6
Een nuttig punt zoeken per
categorie
1. Tik in het hoofdmenu op Waarheen? >
Nuttige punten.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer indien nodig een subcategorie.
4. Selecteer een bestemming.
5. Tik op Ga!.
nüvi 2200-serie – snelstartgids
Tik op > Sla op om de locatie
in de map Favorieten op het toestel
op te slaan. In Favorieten kunt u de
locatie van uw werk, huis en andere
veelbezochte bestemmingen opslaan.
6. Selecteer indien nodig een optie.
• Tik op Rijden om de route te
berekenen die u met de auto wilt
afleggen.
• Tik op Loop om de route te
berekenen die u te voet wilt
afleggen.
• Tik op Openbaar vervoer om
de route te berekenen die u
gecombineerd te voet en met het
openbaar vervoer wilt afleggen.
Opmerking: u moet
cityXplorer™-kaarten op het toestel
geladen hebben om te kunnen
navigeren met openbaar vervoer.
Ga naar www.garmin.com om
cityXplorer-kaarten te kopen.
nüvi 2200-serie – snelstartgids
Hoofdmenu
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐
•
•
•
•
•
•
•
Tik op ➊ om een transportmodus te
selecteren.
Tik op ➋ om een bestemming te zoeken.
Tik op ➌ om de kaart weer te geven.
Tik op ➍ om een route te stoppen.
Tik op ➎ om binnen een route om te
rijden.
Tik op ➏ om het volume te regelen.
Tik op ➐ om het menu met extra's en
instellingen te openen.
7
Uw route op de kaart
•
Opmerking
Het pictogram met de snelheidslimiet
dient alleen ter informatie en de bestuurder
is te allen tijde zelf verantwoordelijk
voor het opvolgen van aangegeven
snelheidsbeperkingen en veilige
deelname aan het verkeer. Garmin is niet
verantwoordelijk voor verkeersboetes of
waarschuwingen die u mogelijk ontvangt als
u zich niet houdt aan van toepassing zijnde
verkeersregels en verkeersborden.
•
➊
➋
➌
➏
➍ ➎
•
•
•
•
➐
➑➒
Uw route wordt met een rode lijn op de kaart
aangegeven. Als u van de oorspronkelijke
route afwijkt, berekent het toestel de route
opnieuw. Het pictogram maximumsnelheid
verschijnt mogelijk als u zich op een grote
weg bevindt.
8
•
•
•
Tik op ➊ om de volgende afslag weer
te geven.
Tik op ➋ om de lijst met afslagen weer
te geven.
Tik op ➌ om in en uit te zoomen.
Tik op ➍ om terug te gaan naar het
hoofdmenu.
Houd uw vinger op deze knop om terug
te keren naar het hoofdmenu.
Tik op ➎ als u het gegevensveld wilt
wijzigen.
Tik op ➏ en versleep deze om andere
gebieden op de kaart te bekijken.
Tik op ➐ om de pagina Waar ben ik?
weer te geven.
Tik op ➑ om de tripcomputer weer te
geven.
Tik op ➒ om de maximumsnelheid
te wijzigen als het pictogram voor de
maximumsnelheid op de kaart onjuist is.
nüvi 2200-serie – snelstartgids
myTrends gebruiken
Als u met het toestel ingeschakeld rijdt,
verzamelt myTrends™ informatie op basis
waarvan het toestel probeert te voorspellen
wanneer u naar een bekende bestemming
rijdt, zoals naar uw werk of naar huis.
Als myTrends is geactiveerd, worden de
bestemming en de vermoedelijke tijd van
aankomst op de navigatiebalk van de kaart
weergegeven.
myTrends werkt alleen voor locaties die als
favorieten zijn opgeslagen (pagina 6).
Als er myTrends-informatie op de
navigatiebalk wordt weergegeven, kunt
u op de navigatiebalk tikken om routeinformatie weer te geven.
Transportmodi
Auto
Voetganger
De manier waarop de route wordt berekend,
verschilt per transportmodus.
Bij de modus Auto bijvoorbeeld wordt de
geschatte tijd van aankomst berekend op
basis van de maximale snelheid van de
wegen in de route. Bij de modus Voetganger
wordt de tijd van aankomst berekend op de
loopsnelheid.
Een andere transportmodus
kiezen
1. Tik in het hoofdmenu op het pictogram
voor de transportmodus.
2. Selecteer een modus.
3. Tik op Sla op.
nüvi 2200-serie – snelstartgids
9
Over verkeersinformatie
Opmerking
Garmin is niet verantwoordelijk
voor de nauwkeurigheid van de
FM-verkeersinformatie.
Bepaalde modellen kunnen via een verkeersinformatie-ontvanger verkeersinformatie
ontvangen. De verkeersinformatie-ontvanger, die in de voertuigvoedingskabel is
geïntegreerd, wordt met bepaalde pakketten
meegeleverd. Het verkeersabonnement
wordt automatisch ingeschakeld.
Ga naar www.garmin.com/traffic voor
meer informatie over verkeersinformatieontvangers en dekkingsgebieden.
Ontvangen van
verkeersinformatie
1. Sluit de verkeersinformatie-ontvanger
op een externe voedingsbron aan.
2. Sluit de verkeersinformatie-ontvanger
op het toestel aan.
Opmerking: door verwarmde
(gemetalliseerde) ruiten kunnen de
prestaties van de verkeersinformatieontvanger afnemen.
Verkeer op uw route
Tijdens het berekenen van de route wordt
het huidige verkeer onderzocht en wordt
de route automatisch aangepast om de
reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er
een lange file op uw route is terwijl u aan het
navigeren bent, berekent het toestel de route
automatisch opnieuw.
U kunt alsnog door verkeer worden geleid
als er geen betere alternatieve routes zijn.
De voertuigvoedingskabel en het toestel
dienen zich binnen het gegevensbereik
van een FM-station te bevinden dat
verkeersinformatie uitzendt.
10
nüvi 2200-serie – snelstartgids
Handmatig verkeer op uw route
vermijden
1. Tik op de kaart op .
2. Tik op Verkeer op route.
3. Tik op de pijlen om indien nodig andere
vertragingen op uw route weer te geven.
4. Tik op > Vermijd.
Voedingskabels
Laad het toestel met een van deze kabels op.
•
•
•
Voertuigvoedingskabel
USB-kabel (optionele accessoire)
Netadapter (optionele accessoire)
Meer informatie
Meer informatie over dit product vindt u op
de website van Garmin.
Ga naar www.garmin.com/ontheroad.
nüvi 2200-serie – snelstartgids
Contact opnemen met
Garmin Product Support
Neem contact op met Garmin Product
Support als u vragen hebt over dit product:
•
•
•
Ga in de V.S. naar www.garmin.com
/support of bel Garmin USA op (800)
800.1020.
Bel in het V.K. met Garmin (Europe)
Ltd. op 0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com
/support en klik op Contact Support
voor lokale ondersteuningsinformatie of
neem telefonisch contact op
met Garmin (Europe) Ltd. via
+44 (0) 870.8501241.
Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen,
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
cityXplorer™, nüMaps Guarantee™ en myTrends™ zijn
handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden
gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van
Garmin. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik
van deze naam door Garmin is een licentie verkregen.
Mac® is een handelsmerk van Apple Computer, Inc.
en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen.
11
Ga voor de meest recente gratis software-updates (exclusief kaartgegevens)
gedurende de gehele levensduur van uw Garmin-producten naar de
website van Garmin op www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februari 2011
Onderdeelnummer 190-01250-55 Rev. B
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising