Garmin | nuvi 1490TV | Quick Start Guide | Garmin nuvi 1490TV Snelstartgids

Garmin nuvi 1490TV Snelstartgids
nüvi 1490TV
snelstartgids
®
Uw nüvi bekijken
 Waarschuwing
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
Tv-antenne
Aan-uitknop:
Druk hierop als u de nüvi
wilt in- of uitschakelen.
microSD™kaartsleuf
Video in
(geen audio).
Zie pagina 11.
Hoofdtelefoonuitgang
Luidspreker
Mini-USB-connector
Aansluitingen voor
externe tv-antenne
Microfoon
nüvi 1490TV - Snelstartgids
Het hoofdmenu gebruiken
➊
➋➌ ➍
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
➎
➐
➑ ➒ ➓ Ô
GPS-signaalsterkte.
Bluetooth®-status.
Tik hier als u een gebruiksmodus
wilt selecteren.
Huidige tijd. Tik hier als u de
tijdinstellingen wilt wijzigen.
Batterijstatus.
Tik hier als u een bestemming wilt
zoeken.
Tik hier als u de kaart wilt weergeven.
Tik hier als u wilt bellen wanneer
het toestel verbinding met een
compatibele mobiele telefoon heeft.
Tik hier als u de tv-functie wilt
gebruiken.
Tik hier als u het volume wilt
aanpassen.
nüvi 1490TV - Snelstartgids
Ô
Tik hier als u de hulpmiddelen wilt
gebruiken.
De nüvi instellen
 Waarschuwing
Dit product bevat een lithium-ionbatterij.
Verwijder het toestel uit het voertuig en
plaats het niet in direct zonlicht om schade
aan het toestel en persoonlijk letsel te
voorkomen.
De nüvi monteren
1. Verwijder de doorzichtige plastic laag van
de zuignap. Plaats de zuignap op de ruit.
Zuignapsteun
Steun
2. Duw de hendel terug in de richting van
de ruit.
3. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
4. Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de
achterkant van de nüvi.
5. Sluit het andere uiteinde van
de voedingskabel aan op een
stroomvoorziening in uw auto. Als
het voertuig is gestart en het toestel
is aangesloten, wordt het toestel
automatisch ingeschakeld. Volg de
instructies op het scherm.
8. U vergroot het signaalbereik door de
externe antenne aan te sluiten op de
verkeersinformatie-ontvanger en met
zuignappen op de voorruit te bevestigen.
Satellieten zoeken
1. Ga naar buiten, naar een open gebied,
ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel uw nüvi in.
Het zoeken van satellietsignalen kan enkele
minuten duren. De balken
geven de
satellietsterkte aan. Als ten minste één balk
groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen.
De nüvi opladen
Laad de nüvi ten minste 4 uur op voordat u
de batterijvoeding gebruikt.
Voertuigvoedingskabel
6. Plaats de onderkant van uw nüvi in de
houder.
7. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze
vastklikt.
•
•
•
Sluit de voertuigvoedingskabel aan.
Sluit de USB-kabel aan.
Sluit een netadapter aan (optioneel
accessoire).
nüvi 1490TV - Snelstartgids
De aan-uitknop gebruiken
Druk kort op de aan-uitknop om extra opties
weer te geven:
•
•
•
•
Tik op
en
om de helderheid van
het scherm aan te passen.
Tik op Scherm vergrendelen om te
voorkomen dat het scherm per ongeluk
wordt aangeraakt.
Tik op Voeding uit om uw nüvi uit
te schakelen. U kunt de nüvi ook
uitschakelen door de aan-uitknop
2 seconden lang ingedrukt te houden.
Als de nüvi niet meer functioneert, stelt
u deze opnieuw in door de aan-uitknop
10 seconden lang ingedrukt te houden.
nüvi 1490TV - Snelstartgids
Nuttige punten zoeken
1. Tik op Waarheen? > Nuttige punten.
2. Selecteer indien nodig een categorie en
een subcategorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op Ga!.
4. Tik indien nodig op Start om de route af
te leggen.
Als u letters van de naam wilt invoeren,
tikt u op Waarheen? > Nuttige punten >
Spel naam.
Als u naar een locatie in een ander gebied
wilt zoeken, tikt u op Waarheen? > Nabij.
Uw route volgen
Uw route wordt aangegeven met een paarse
lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw
bestemming met gesproken berichten, pijlen
op de kaart en instructies bovenaan de kaart.
Als u afwijkt van de oorspronkelijke route,
dan berekent de nüvi de route opnieuw.
Tik op de kaart en sleep deze om andere
gebieden op de kaart te bekijken.
Het pictogram maximumsnelheid verschijnt
mogelijk als u zich op een grote weg
bevindt.
➊
➑
➐ ➏
➋
➌
➊ Tik hier als u de pagina met de
volgende afslag wilt weergeven.
➋ Tik hier als u de lijst met afslagen wilt
➌
➍
➎
➏
➐
➑
weergeven.
Tik op
en
om in en uit te
zoomen.
Tik hier als u de tripcomputer wilt
weergeven.
Tik hier als u de pagina Waar ben ik?
wilt weergeven.
Tik hier als u het gegevensveld wilt
wijzigen.
Tik hier als u naar het hoofdmenu wilt
terugkeren.
Tik hier als u tv wilt kijken.
Een stop toevoegen
➎
➍
1. Tik tijdens het navigeren op
Waarheen?.
>
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op Ga!.
nüvi 1490TV - Snelstartgids
4. Tik op Toevoegen als via-punt
om deze stop in te voegen voor uw
eindbestemming.
Een omweg maken
1. Tik tijdens het navigeren op
.
2. Tik op Omrijden.
FM TMC-ontvanger
voor verkeersinformatie
gebruiken
Opmerking
Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten
kunnen de prestaties van de TMC-ontvanger
afnemen.
Opmerking: Garmin is niet
verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid
van de verkeersinformatie.
De FM TMC-ontvanger wordt bij sommige
nüvi-pakketten meegeleverd.
nüvi 1490TV - Snelstartgids
U ontvangt verkeersinformatie als de
verkeersinformatie-ontvanger en de nüvi
zich binnen het gegevensbereik van een
FM-station bevinden dat TMC-gegevens
uitzendt. U hoeft het abonnement dat bij uw
FM-ontvanger voor verkeersinformatie werd
geleverd, niet te activeren. Het abonnement
wordt automatisch geactiveerd nadat uw
nüvi satellietsignalen heeft ontvangen en ook
verkeersinformatiesignalen ontvangt van de
provider van de betaalservice.
Ga naar www.garmin.com/traffic of
www.garmin.com voor meer informatie.
Als er een lange file op uw route is terwijl
u aan het navigeren bent, berekent de
nüvi de route automatisch opnieuw. Het
verkeerspictogram
verandert van kleur
om de ernst van verkeersproblemen op uw
route of op de weg waar u reist aan te geven.
Kleur Beschrijving
Betekenis
2. Tik op de nüvi op Extra > Instellingen >
Bluetooth.
Groen Niet ernstig
Er is een normale
verkeersstroom.
3. Tik op de knop op Bluetooth en
vervolgens op Ingeschakeld > OK.
Geel
Matig
Er is lichte
vertraging.
4. Tik op de knop onder Telefoon.
Rood
Ernstig
Langzaam rijdend
of stilstaand
verkeer.
6. Voer de Bluetooth-pincode (1234) van uw
nüvi in uw telefoon in.
Grijs
Geen
gegevens
Geen actuele
gegevens.
Handsfree-functies
gebruiken
Als u de handsfree-functies wilt gebruiken,
dient u de telefoon te koppelen aan de nüvi.
Om te kunnen koppelen en verbinden, dient
u de nüvi en het toestel in te schakelen en bij
elkaar te plaatsen.
Uw telefoon koppelen
5. Selecteer uw telefoon en tik op OK.
Een nummer bellen
1. Selecteer in het hoofdmenu
achtereenvolgens Telefoon > Kiezen.
2. Voer het nummer in en tik op Kies.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u
op
> Einde gesprek.
Een oproep ontvangen
Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm
Inkomende oproep weergegeven.
•
Tik op Beantwoorden om de oproep
aan te nemen.
1. Schakel de Bluetooth-component van uw
telefoon in.
nüvi 1490TV - Snelstartgids
•
Tik op Negeren om de oproep te
negeren en de telefoon niet meer
over te laten gaan.
Digitale tv kijken
U kunt digitale televisie kijken als de nüvi
zich in een gebied met DVB-T-dekking
(Digital Video Broadcasting for Terrestrial
devices) bevindt. Ga voor meer informatie
naar www.dvb.org.
Antennes instellen
1. Schuif de tv-antenne naar buiten.
Zie pagina 2.
2. U krijgt betere ontvangst als u de in het
pakket meegeleverde externe antennes
aansluit en deze onder een haakse hoek
draait.
Opmerking: de externe antennes zijn
bedoeld om de tv-ontvangst te verbeteren.
U zult er niet meer kanalen mee kunnen
ontvangen.
nüvi 1490TV - Snelstartgids
Tip: u krijgt de best mogelijk ontvangst
als u de externe antennes onder een haakse
hoek draait.
Uw regio en tijdzone selecteren
1. Tik op Tv > Opties > Tv-instellingen.
2. Tik op het vak onder Regio.
3. Tik op het vak onder Regio om uw regio
te selecteren.
4. Tik op OK.
5. Tik op het vak onder Tijdzone.
6. Selecteer uw tijdzone.
Opmerking: de opties voor tijdzones
op de 1490TV zijn gebaseerd op Greenwich
Mean Time. Selecteer de tijdzone die
overeenkomt met het juiste aantal uren ten
opzichte van Greenwich Mean Time. Een
voorbeeld: “GMT + 1:00” wil zeggen 1 uur
voor op Greenwich Mean Time.
Het tv-menu gebruiken
7. Tik op OK.
8. Tik op
.
Kanalen zoeken
1. Tik op Tv > Opties > Zoek kanalen >
Zoeken om op meerdere frequenties
naar alle beschikbare kanalen te zoeken.
2. Tik twee keer op
wilt weergeven.
als u de tv-pagina
Tik op Afbreken als u het zoeken naar
tv-kanalen wilt beëindigen. Als het zoeken
naar kanalen niet is voltooid, zal de nüvi
geen enkel kanaal ontvangen.
Zoeken naar specifieke kanalen
1. Als u de frequentie van een kanaal kent,
tik dan op Tv > Opties > Zoek kanalen >
Handmatig zoeken.
2. Selecteer de frequentie.
3. Tik twee keer op
wilt weergeven.
als u de tv-pagina
 waarschuwing
Probeer de tv-functie of andere beeldfuncties
niet te gebruiken tijdens het rijden. Als u niet
uw volledige aandacht bij de bediening van
uw voertuig hebt, kan dit de dood, ernstig
letsel of schade aan eigendommen tot gevolg
hebben.
Opmerking
Controleer voordat u de televisiefunctie in
een voertuig gebruikt eerst de plaatselijke
wetgeving en verordeningen die gelden in
het gebied waar u rijdt. Bepaalde wetten
verbieden bestuurders het kijken naar de
televisie terwijl zij een voertuig besturen.
Garmin aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor boetes of straffen die worden opgelegd
of schade die wordt geleden als gevolg van
wetgeving of verordeningen omtrent het
gebruik van uw Garmin-toestel.
De tv-functie op uw nüvi-toestel wordt
uitgeschakeld zodra u sneller dan
12 kilometer per uur rijdt.
10
nüvi 1490TV - Snelstartgids
•
Tik op
en
als u een kanaal wilt
selecteren.
• Tik op
en
als u het volume wilt
aanpassen.
• Tik op
op de kaart als u naar het
tv-menu wilt terugkeren.
• Tik op Afsluiten als u geen tv-signaal
meer wilt ontvangen.
De sterkte van het tv-signaal en
systeemberichten worden linksboven op de
statusbalk in het scherm weergegeven.
Een achteruitkijkcamera
gebruiken
Als er een achteruitkijkcamera aan uw
voertuig is geïnstalleerd, kunt u de beelden
daarvan op uw nüvi 1490TV weergeven.
1. Sluit de camera op uw nüvi aan via
de video-ingang links op de nüvi.
Zie pagina 2.
nüvi 1490TV - Snelstartgids
2. Tik op Tv.
3. Volg indien nodig de instructies op het
scherm.
De nüvi beveiligen
1. Ga naar uw beveiligingslocatie en zorg
ervoor dat uw nüvi satellietsignalen
ontvangt.
2. Tik op Extra > Instellingen >
Beveiliging.
3. Tik op de knop onder Garmin Lock.
4. Voer de viercijferige pincode in.
5. Tik op Stel in.
Opmerking: als u uw pincode en
uw veilige locatie bent vergeten, dient
u uw nüvi naar Garmin op te sturen om
deze te laten ontgrendelen. U moet een
geldige productregistratie of een geldig
aankoopbewijs meesturen.
11
nüMaps Guarantee™
Als u binnen zestig dagen na het zoeken van
satellieten en het maken van een ritje uw
nüvi registreert op http://my.garmin.com,
ontvangt u één gratis kaartupdate (indien
beschikbaar). U komt niet in aanmerking
voor de gratis kaartupdate als u per telefoon
registreert of langer dan zestig dagen wacht
nadat u satellieten hebt gezocht en voor
het eerst met de nüvi een ritje hebt gemaakt.
Ga voor meer informatie naar
www.garmin.com/numaps.
Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn
handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde
Staten en andere landen. Garmin Lock™ en nüMaps
Guarantee™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of
haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken
mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke
toestemming van Garmin. Het merk en de logo’s van
Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en
voor het gebruik van deze naam door Garmin is een
licentie verkregen. microSD™ is een handelsmerk van
SanDisk of haar dochtermaatschappijen.
Meer informatie
Selecteer Extra > Help voor
meer informatie over uw nüvi.
U kunt de nieuwste versie van de
gebruikershandleiding downloaden op
www.garmin.com. Ga voor meer informatie
over accessoires naar http://buy.garmin.com
of neem contact op met uw Garmin-dealer.
Februari 2010
© 2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
190-01109-55 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising