Garmin | nuvi 1490TV | Quick Start Guide | Garmin nuvi 1490TV Hurtigstartveiledning

Garmin nuvi 1490TV Hurtigstartveiledning
nüvi 1490TV
hurtigstartveiledning
®
Se på nüvi-enheten
 Advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
TV-antenne
Av/på-knapp:
Trykk for å slå nüvi-enheten av/på.
microSD™kortspor
Video inn
(ingen lyd).
Se side 11.
Hodetelefonutgang
Høyttaler
Mini-USB-kontakt
Feste til eksterne
TV-antenner
Mikrofon
Hurtigstartveiledning for nüvi 1490TV
Bruke hovedmenyen
➊
➋➌ ➍
➏
Ô
➎
➐
➑ ➒ ➓ Ô
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
GPS-satellittstyrke.
Bluetooth®-teknologistatus.
Trykk for å velge en bruksmodus.
Gjeldende tid. Trykk for å endre
tidsinnstillingene.
Batteristatus.
Trykk for å finne et
bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å ringe mens du
er koblet til en kompatibel
mobiltelefon.
Trykk for å bruke TV-funksjonen.
Trykk for å justere volumet.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1490TV
Trykk for å bruke verktøyene.
Sette opp nüvi-enheten
 Advarsel
Dette produktet inneholder et
litiumionbatteri. Ta enheten med
deg når du går ut av kjøretøyet, eller
oppbevar den slik at den ikke utsettes
for direkte sollys, for å unngå skader
på enheten og mulige personskader.
Montere nüvi-enheten
1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen. Fest sugekoppen på
frontruten.
Sugekoppbrakett
Holder
2. Skyv spaken bakover mot
frontruten.
3. Knepp fast holderen på
sugekopparmen.
4. Koble til strømkabelen for bil på
baksiden av nüvi-enheten.
5. Koble den andre enden av
strømkabelen til et uttak i kjøretøyet.
Enheten skal slå seg på automatisk
hvis den er koblet til og kjøretøyet
er i gang. Følg instruksjonene på
skjermen.
Strømkabel for bil
6. Sett bunnen av nüvi-enheten
i holderen.
7. Vipp nüvi-enheten bakover til den
klikker på plass.
8. For å øke signalrekkevidden kan
du koble den eksterne antennen til
trafikkmottakeren og feste den til
frontruten med sugekoppene.
Innhente satellitter
1. Gå utendørs til et åpent område,
bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på nüvi-enheten.
Det kan ta et par minutter å hente inn
satellittsignaler. Linjene
indikerer
satellittsignalstyrken. Når minst én av
linjene er grønne, har nüvi-enheten
hentet inn satellittsignaler.
Lade nüvi-enheten
Lad nüvi-enheten i minst 4 timer før du
bruker den med batteri.
• Koble til strømkabelen for bil.
• Koble til USB-kabelen.
• Koble til en nettadapter (valgfritt
tilbehør).
Hurtigstartveiledning for nüvi 1490TV
Bruke av/på-knappen
Trykk på av/på-knappen, og slipp den
raskt for å vise tilleggsalternativer:
• Trykk på
og
for å justere
lysstyrken på skjermen.
• Trykk på Lås skjermen for å
forhindre at du trykker på knapper
utilsiktet.
• Trykk på Slå av for å slå av
nüvi-enheten. Du kan også slå
av nüvi-enheten hvis du holder
av/på-knappen nede i 2 sekunder.
• Hvis nüvi-enheten slutter å fungere,
kan du nullstille nüvi-enheten
ved å trykke på og holde nede
av/på-knappen i 10 sekunder.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1490TV
Finne punkter av
interesse
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter
av interesse.
2. Velg en kategori og en underkategori
hvis det er nødvendig.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk
på Kjør!.
4. Trykk om nødvendig på Start for å
navigere gjennom ruten.
Hvis du vil skrive inn bokstavene i
navnet, trykker du på Hvor skal du? >
Punkter av interesse > Stav navn.
Hvis du vil søke etter en posisjon i et
annet område, trykker du på Hvor skal
du? > Nærme.
Følge ruten
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil nüvi-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Hvis
du kjører utenom den opprinnelige
ruten, beregner nüvi-enheten en ny rute.
Trykk på og dra kartet for å vise et
annet område av kartet.
Det kan vises et fartsgrenseikon når du
kjører på hovedveier.
➊
➑
➐ ➏
➋
➌
➎
➍
➊ T rykk for å vise siden for neste
sving.
➋ T rykk for å vise siden med
➌
➍
➎
➏
➐
➑
manøverliste.
Trykk på
og
for å zoome
inn og ut.
Trykk for å vise tripcomputeren.
Trykk for å vise Hvor er jeg?siden.
Trykk for å endre datafeltet.
Trykk for å gå tilbake til
hovedmenyen.
Trykk for å se på TV.
Legge til et stopp
1. Når du navigerer etter en rute, må
du trykke på
> Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1490TV
Bruke FM TMC Traffic
Hvis du vil motta trafikkinformasjon
må trafikkmottakeren og nüvi-enheten
være innenfor rekkevidde av en FMstasjon som sender trafikkdata. Du
trenger ikke å aktivere abonnementet
som følger med FM-trafikkmottakeren.
Abonnementet aktiveres automatisk
etter at nüvi-enheten har hentet inn
satellittsignaler mens den mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
merknad
Oppvarmede ruter (med metall) kan
redusere ytelsen til trafikkmottakeren.
Gå til www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com hvis du vil ha mer
informasjon.
MERK: Garmin er ikke ansvarlig for at
trafikkinformasjonen er korrekt.
Hvis det oppstår store forsinkelser
i trafikken mens du navigerer,
beregnes ruten på nytt automatisk.
-trafikkikonet endrer farge for
å vise hvordan trafikkforholdene
er på ruten eller veien du er på.
4. Trykk på Legg til som viapunkt hvis
du vil legge til dette stoppet før det
endelige bestemmelsesstedet.
Foreta en omkjøring
1. Når du navigerer i en rute, må du
trykke på
.
2. Trykk på Omkjør.
Trafikkmottakeren FM TMC (Traffic
Message Channel) følger med i noen
nüvi-pakker.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1490TV
Farge Beskrivelse Betydning
Grønn
Ikke særlig
alvorlig
Gul
Middels
alvorlig
Rød
Svært
alvorlig
Grå
Ingen data
Trafikken
flyter som
normalt.
Medfører
noe
køkjøring.
Lange
køer eller
trafikkork.
Dataene
er ikke
oppdatert.
Bruke håndfrifunksjoner
Hvis du skal bruke håndfrifunksjonene,
må du pare telefonen og nüvi-enheten.
Ved paring og tilkobling må enheten og
nüvi-enheten være slått på og befinne
seg i nærheten av hverandre.
Pare telefonen
1. Aktiver Bluetooth-komponenten på
telefonen.
2. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth på nüvi-enheten.
3. Trykk på knappen under Bluetooth,
og trykk på Aktivert > OK.
4. Trykk på knappen under Telefon.
5. Velg telefonen din, og trykk på OK.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen.
Ringe et nummer
1. Fra hovedmenyen velger du
Telefon > Ring.
2. Angi nummeret, og trykk på Ring.
> Avslutt for å avslutte
3. Trykk på
anropet.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet
for innkommende anrop.
• Trykk på Svar for å svare på
anropet.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1490TV
• Trykk på Ignorer hvis du vil
ignorere anropet og stanse
ringelyden.
Tips: Sett de eksterne antennene
vinkelrett på hverandre for best
mulig mottak.
Se på digital-TV
Angi region og tidssone
Hvis du vil se på digital mobil TV,
må nüvi-enheten være i et område
med DVB-T (digitalt bakkenett). Gå
til www.dvb.org hvis du vil ha mer
informasjon.
Montere Antennene
1. Trekk ut TV-antennen. Se side 2.
2. For bedre mottak kan du koble til
de eksterne antennene som følger
med, og sette dem vinkelrett på
hverandre.
MERK: De eksterne antennene er ment
å forbedre TV-mottaket. De vil ikke øke
antallet av tilgjengelige kanaler.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1490TV
1. Trykk på TV > Alternativer >
TV-innstillinger.
2. Trykk på boksen under Region.
3. Trykk på boksen under Region for å
velge region.
4. Trykk på OK.
5. Trykk på boksen under Tidssone.
6. Velg tidssone.
MERK: Tidssonevalgene til 1490TV er
basert på Greenwich Mean Time. Velg
den tidssonen med riktig antall timer
foran eller bak Greenwich Mean Time.
GMT + 3:00 er for eksempel tre timer
foran Greenwich Mean Time.
7. Trykk på OK.
.
8. Trykk på
Søke etter kanaler
1. Trykk på TV > Alternativer >
Kanalsøk > Søk for å finne alle
tilgjengelige kanaler ved å søke
på flere frekvenser.
to ganger for å vise
2. Trykk på
TV-siden.
Trykk så Avbryt for å stoppe
kanalsøket. Nüvi-enheten mottar bare
kanaler hvis kanalsøket er fullført.
Søke etter enkelte kanaler.
1. Hvis du har frekvensen til en
TV-kanal, trykker du på TV >
Alternativer > Kanalsøk >
Manuelt søk.
2. Velg frekvensen.
to ganger for å vise
3. Trykk på
TV-siden.
10
Bruke TV-menyen
 advarsel
Ikke se på TV eller annen video
mens du kjører. Hvis du ikke vier
full oppmerksomhet til kjøringen,
kan det få fatale følger, føre til alvorlig
personskade eller materielle skader.
Merknad
Undersøk lokale lover og forskrifter før
du bruker TV-funksjonen i et kjøretøy.
Noen steder er det forbudt å se på TV
mens man kjører motoristerte kjøretøy.
Garmin påtar seg ikke noe ansvar for
bøter, straff eller skader som skyldes
brudd på lokale lover eller forskrifter
i forbindelse med bruk av Garminenheten.
nüvi-enheten kobler ut TV-funksjonen
når du kjører raskere enn 12 km/t.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1490TV
• Velg en kanal ved å trykke på
og .
• Juster volumet ved å trykke på
og .
• Trykk på
på kartet for å gå
tilbake til TV-menyen.
• Trykk på Avslutt for å avbryte
mottaket av TV-signaler.
Systemmeldinger og meldinger
om styrken på TV-signalet vises
i statuslinjen øverst i venstre hjørne
på skjermen.
Bruke ryggekamera
Hvis det er montert et ryggekamera
i bilen din, kan du se utdataene fra
kameraet på nüvi 1490TV-enheten.
1. Koble kameraet til nüvi-enheten
gjennom video inn-porten på den
venstre siden av nüvi-enheten.
Se side 2.
Hurtigstartveiledning for nüvi 1490TV
2. Trykk på TV.
3. Følg instruksjonene på skjermen
hvis det er nødvendig.
Sikre nüvi-enheten
1. Påse at du er på sikkerhetsposis­
jonen, og at nüvi-enheten mottar
satellittsignaler.
2. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
3. Trykk på knappen under Garmin
Lock.
4. Angi en firesifret PIN-kode.
5. Trykk på Angi.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden
og sikkerhetsposisjonen, må du sende
nüvi-enheten til Garmin for å få låst
den opp. Du må også sende en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
11
nüMaps Guarantee™
Du må registrere nüvi-enheten på
http://my.garmin.com innen 60 dager
etter at du har innhentet satellitter og
kjørt med nüvi-enheten, slik at du kan
motta én gratis kartoppdatering (hvis
tilgjengelig). Du er ikke kvalifisert til
å motta gratis kartoppdatering hvis du
foretar registreringen via telefon eller
lar det gå mer enn 60 dager etter første
gang du har innhentet satellitter og
kjørt med nüvi-enheten. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du gå til
www.garmin.com/numaps.
Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker
for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er
registrert i USA og andre land. Garmin Lock™ og
nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin
Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene
kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoene eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin
gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ er et
varemerke for SanDisk eller datterselskapene.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om
nüvi-enheten, velger du Verktøy >
Hjelp. Du kan laste ned den nyeste
versjonen av brukerveiledningen fra
www.garmin.com. Hvis du vil ha
informasjon om tilbehør, går du til
http://buy.garmin.com eller tar kontakt
med en Garmin-forhandler.
Februar 2010
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
190-01109-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising