Garmin | nuvi 1490TV | User manual | Garmin nuvi 1490TV Brukerveiledning

Garmin nuvi 1490TV Brukerveiledning
nüvi 1490TV
brukerveiledning
®
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House
No. 68
Hounsdown Business Park,
Jangshu 2nd Road,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK Sijhih, Taipei County,
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (utenfor
Taiwan
Storbritannia)
Tlf. 886/2.2642.9199
0808 2380000 (innenfor Storbritannia)
Faks 886/2.2642.9099
Faks +44 (0) 870.8501251
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen
reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten
at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste
ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for
visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik
elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett,
og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller
reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre
eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å
finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garminprodukter.
Garmin®, Garmin-logoen, nüvi® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™,
cityXplorer™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd. eller dets
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse,
er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre
land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SanDisk
eller dets datterselskaper.
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Komme i gang......................... 4
Se på nüvi-enheten........................4
Bruke hovedmenyen......................5
Sette opp nüvi-enheten..................5
Lade nüvi-enheten..........................6
Bruke av/på-knappen.....................8
Justere volumet..............................8
Navigere gjennom
skjermbildene...............................8
Finne ditt bestemmelsessted..........9
Navigere i bruksmodus for
fotgjenger...................................10
Legge til et stopp.......................... 11
Endre bestemmelsessteder.......... 11
Stoppe ruten................................. 11
Hvor skal du?........................ 12
Finne en adresse..........................12
Angi en Hjem-posisjon.................12
Bruke Kjør!- siden.........................13
Gi tilbakemelding på punkter av
interesse....................................14
Finne et sted ved å stave
navnet........................................14
Søke i nærheten av en annen
posisjon......................................15
Finne steder som nylig er
funnet.........................................16
Finne et sted ved hjelp av
kartet..........................................17
Angi koordinater...........................18
Bruke bildenavigasjon..................18
Bruke kartsidene.................. 19
Vise tripcomputeren......................20
Vise manøverlisten.......................20
Vise siden for neste sving.............21
Vise siden med oversikt over
veikryss......................................21
Bruke siden med
fotgjengerkart.............................22
Foreta håndfrie
telefonsamtaler..................... 23
Pare telefonen..............................23
Motta et anrop..............................24
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Innholdsfortegnelse
I en samtale..................................25
Åpne telefonmenyen....................25
Se på digital-TV..................... 28
Bruke TV-menyen.........................29
Skjule kanaler...............................30
Endre kanalrekkefølgen...............31
Endre kanalspråk.........................31
Legge til teksting..........................31
Justere lysstyrken på skjermen....31
Tilpasse skjermstørrelsen.............32
Bruke ryggekamera......................32
Behandle filer........................ 33
Støttede filtyper............................33
Koble nüvi-enheten til
datamaskinen............................33
Overføre filer.................................34
Slette filer.....................................34
Bruke verktøyene................. 35
Bruke Hvor er jeg?- siden.............35
Få tilgang til hjelp.........................35
Bruke bildeviseren........................36
Få tilgang til Mine data.................37
Bruke verdensuret........................37
Bruke kalkulatoren........................37
Bruke enhetskalkulatoren.............37
Bruke ecoRoute™.........................38
Nullstille ecoRoute-dataene.........41
Bruke FM TMC Traffic........... 42
Forstå FM TMC Traffic..................42
Legge til eller fornye
trafikkabonnementer..................43
Motta trafikkinformasjon...............43
Trafikk i ditt område......................43
Trafikk på din rute.........................44
Vise trafikkartet.............................45
Vise trafikkforsinkelser..................45
Få tilgang til innstillingene............35
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Innholdsfortegnelse
Tilpasse nüvi-enheten.......... 46
Endre systeminnstillin­gene...........46
Endre
navigasjonsinnstil­lingene...........47
Justere skjerminnstillingene.........47
Oppdatere tidsinnstillingene.........48
Angi språkene..............................48
Endre kartinnstillingene................49
Endre sikkerhetsinnstil­lingene......49
Angi alternativene for
Bluetooth-teknologi....................50
Endre innstillingene for
nærhetspunkter..........................51
Vise informasjon om
trafikkabonnement.....................51
Gjenopprette alle innstillinger.......52
Tillegg.................................... 53
Ta vare på nüvi-enheten...............53
Låse nüvi-enheten........................54
Kalibrere skjermen.......................55
Oppdatere programvaren.............55
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Slette brukerdata..........................55
Batteriinformasjon........................56
Skifte sikringen.............................56
Fjerne nüvi-enheten og
braketten....................................56
Montere på dashbordet................57
nüMaps Guarantee™....................57
nüMaps Lifetime™.........................58
Tilleggskart...................................58
Om GPS-satellittsignaler..............58
Tillegg og valgfritt tilbehør............58
Garmin Travel Guide....................60
Kontakt Garmin............................60
Registrere nüvi-enheten...............60
Spesifikasjoner.............................61
Samsvarserklæring......................62
Lisensavtale for programvare.......62
Feilsøking.....................................63
Indeks.................................... 66
Komme i gang
Komme i gang
Se på nüvi-enheten
 Advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
TV-antenne
Av/på-knapp:
Trykk for å slå nüvi-enheten av/på.
microSD™kortspor
Video inn
(ingen lyd)
Se side 32.
Hodetelefonutgang
Høyttalere
Mini-USB-kontakt
Feste til eksterne
TV-antenner
Mikrofon
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Komme i gang
Bruke hovedmenyen
➊
➋➌ ➍
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
Ô
➎
➐
➑ ➒ ➓ Ô
GPS-satellittstyrke.
Bluetooth® technology status.
Trykk for å velge en bruksmodus.
Gjeldende tid. Trykk for å endre
tidsinnstillingene.
Batteristatus.
Trykk for å finne et
bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å ringe mens du
er koblet til en kompatibel
mobiltelefon.
Trykk for å bruke TV-funksjonen.
Trykk for å justere volumet.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Trykk for å bruke verktøyene.
Sette opp nüvi-enheten
 Advarsel
Dette produktet inneholder et
litiumionbatteri. For å hindre alvorlig
personskade eller skade på enheten
eller kjøretøyet må du ta enheten ut av
kjøretøyet når du går ut eller oppbevare
den slik at den ikke utsettes for direkte
sollys.
Montere nüvi-enheten
1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen. Fest sugekoppen på
frontruten.
Sugekoppbrakett
Holder
Komme i gang
2. Skyv spaken bakover mot
frontruten.
3. Knepp fast holderen på
sugekopparmen.
4. Koble til strømkabelen for bil på
baksiden av nüvi-enheten.
5. Koble den andre enden av
strømkabelen til et uttak i kjøretøyet.
Enheten skal slå seg på automatisk
hvis den er koblet til og kjøretøyet er
i gang. Følg instruksjonene på
skjermen.
6. Sett bunnen av nüvi-enheten i
holderen.
7. Vipp nüvi-enheten bakover til den
klikker på plass.
8. For å øke signalrekkevidden kan
du koble den eksterne antennen til
trafikkmottakeren og feste den til
frontruten med sugekoppene.
Innhente satellitter
1. Gå utendørs til et åpent område,
bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på nüvi-enheten.
Det kan ta et par minutter å hente inn
satellittsignaler. Linjene
indikerer
satellittsignalstyrken. Når minst én av
linjene er grønne, har nüvi-enheten
hentet inn satellittsignaler.
Lade nüvi-enheten
Lad nüvi-enheten i minst 4 timer før du
bruker den med batteri.
• Koble til strømkabelen for bil.
• Koble til USB-kabelen.
• Koble til en nettadapter.
Strømkabel for bil
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Komme i gang
Velge en bruksmodus
Slik endrer du bruksmodus
Fotgjenger
Sykkel
Bil
nüvi-enheten tilbyr flere bruksmodi
for navigasjonsmetoder. Ruting bereg­­
nes forskjellig ut fra bruksmodusen.
I fotgjengermodus der cityXplorer™kartene er lastet inn, beregner for
eksempel enheten en rute som bruker
en kombinasjon av kollektivtransport­
alternativer, som buss eller t-bane, og
gange. cityXplorer-kart følger ikke med
nüvi-enheten. Se www.garmin.com
hvis du vil kjøpe cityXplorer-kart.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
1. Trykk på ikonet for bruksmodus
i øvre venstre hjørne på
hovedmenyen.
2. Velg en modus, og trykk på OK.
3. Trykk på Ja, og følg instruksjonene
på ‑skjermen for å konfigurere
innstillingene.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du kjører,
kan du bruke Utenfor vei-modus.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Rutepreferanse >
Utenfor vei > OK.
Komme i gang
Bruke av/på-knappen
Trykk på og slipp den raskt for å vise
tilleggsalternativer:
• Trykk på
og
for å justere
lysstyrken på skjermen.
• Trykk på Lås skjermen for å
forhindre at du trykker på knapper
ved et uhell.
• Trykk på Slå av for å slå av
nüvi-enheten. Du kan også slå av
nüvi-enheten hvis du holder nede
i 2 sekunder.
• Hvis nüvi-enheten slutter å fungere,
kan du nullstille nüvi-enheten
ved å trykke på og holde nede i
10 sekunder.
Justere volumet
På hovedmenyen trykker du på Volum.
Trykk på
og
for å justere
volumet. Trykk på boksen ved siden av
Dempet for å dempe all lyd.
Navigere gjennom
skjermbildene
• Trykk på og hold nede
for å komme raskt tilbake til
hovedmenyen.
• Trykk på
og
for å se flere
valg. Trykk på og hold nede for å
rulle raskere.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Komme i gang
Finne ditt
bestemmelsessted
3. Velg en underkategori.
Hvor skal du? -menyen inneholder
flere forskjellige kategorier som du kan
bruke når du leter etter adresser, byer
og andre steder. De detaljerte kartene
som er lastet inn på nüvi-enheten,
inneholder millioner av punkter av
interesse, for eksempel restauranter,
hoteller og biltjenester.
1. Trykk på Hvor skal du?.
4. Velg et bestemmelsessted.
2. Velg en kategori.
5. Trykk på Kjør!.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Komme i gang
Navigere i bruksmodus
for fotgjenger
Bruke siden for kjørerute
I bruksmodus for fotgjenger vises
siden for kjørerute når du har trykket
på Kjør!.
1. Velg en rute fra siden for
rutealternativer for å vise siden
for kjørerute. Hver rute på siden
tilbyr ulike kombinasjoner av
alternativer for kollektivtransport
eller fotgjengere.
Velg en etappe av ruten for å vise
mer detaljerte instruksjoner, eller
trykk på Start for å opprette en rute.
2. Trykk på Start.
Bruke siden for rutealternativer
I bruksmodus for fotgjenger vises siden
for rutealternativer når du har trykket
på Kjør! hvis du har cityXplorer-kart
for det gjeldende byområdet lastet inn
på nüvi-enheten. Se www.garmin.com
hvis du vil kjøpe cityXplorer-kart.
10
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Komme i gang
Legge til et stopp
1. Mens du navigerer etter en rute,
trykker du på
> Hvor skal
du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som viapunkt for
å legge til dette stoppet før det siste
bestemmelsesstedet.
Endre
bestemmelsessteder
1. Mens du navigerer etter en rute,
trykker du på
> Hvor skal
du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Angi som nytt
bestemmelsessted for å
gjøre dette til ditt endelige
bestemmelsessted.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Foreta en omkjøring
1. Trykk på
mens du navigerer
langs en rute.
2. Trykk på Omkj.
Hvis ruten du kjører langs, er det
eneste logiske alternativet, kan det
hende at nüvi-enheten ikke beregner en
omkjøring.
Stoppe ruten
1. Med en rute aktiv trykker du på
Meny.
2. Trykk på Stopp.
11
Hvor skal du?
Hvor skal du?
På Hvor skal du? -menyen finner du
flere forskjellige kategorier som du kan
bruke når du søker etter posisjoner.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan
du foretar et enkelt søk, kan du se
side 9.
Finne en adresse
MERK: Avhengig av kartversjonen
som er lastet inn på nüvi-enheten,
kan navnene på knappene endre seg,
og noen trinn kan være litt annerledes.
1. Trykk på Hvor skal du? > Adresse.
2. Endre om nødvendig fylket, landet
eller provinsen.
3. Trykk på Søk på alle.
Hvis du vet hvilken by det er, trykker
du på Stav sted, angir postnummer
og trykker på Ferdig. Velg by eller
postnummer fra listen. (Ikke alle
kartdata støtter postnummersøk.)
12
4. Angi nummeret for adressen,
og trykk på Ferdig.
5. Angi gatenavnet, og trykk på
Ferdig.
6. Velg riktig gate fra listen om
nødvendig.
7. Trykk på adressen om nødvendig.
Angi en Hjem-posisjon
Angi en Hjem-posisjon for stedet du
kjører til oftest.
1. Hvis du vil angi Hjem-posisjonen,
trykker du på Hvor skal du? >
Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ:
• Angi adressen din.
• Bruk din gjeldende posisjon.
• Velg fra en liste over steder som
nylig er funnet.
Kjøre hjem
Hvis du vil navigere hjem etter at du
har angitt Hjem-posisjonen, trykker du
på Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Hvor skal du?
Endre Hjem-posisjon
1. Trykk på Verktøy > Mine data >
Angi Hjem-posisjon.
2. Velg et alternativ:
• Angi adressen din.
• Bruk din gjeldende posisjon.
• Velg fra en liste over steder som
nylig er funnet.
Redigere Hjem-posisjon
Bruke Kjør!- siden
Når du har valgt en posisjon du vil
navigere til, åpnes Kjør!- siden.
➊
➍
➎
➏
1. Trykk på Hvor skal du? >
Favoritter > Alle favoritter > Hjem.
2. Trykk deretter på Rediger, angi
endringene dine, og trykk på
Ferdig.
➊
Hvis du sletter Hjem-posisjonen, angir
du den på nytt ved å følge trinnene på
side 12.
➌
➋
➍
➎
➏
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
➋
➌
Trykk for å ringe til denne
posisjonen når du er koblet til en
telefon.
Trykk for å vise mer informasjon
om posisjonen.
Trykk på
og
for å zoome
inn og ut.
Trykk for å lagre denne
posisjonen i Favoritter.
Trykk for å opprette en detaljert
rute til denne posisjonen.
Trykk for å gå tilbake til forrige
side. Trykk på og hold nede for å
gå tilbake til hovedmenyen.
13
Hvor skal du?
Gi tilbakemelding på
punkter av interesse
1. På Kjør!- siden trykker du på den
hvite boksen. Det vises detaljert
informasjon for posisjonen.
2. Trykk på Tilbakemelding for
følgende alternativer:
• Rediger vurdering – trykk på
en sirkel for å gi punktet av
interesse (POI) en vurdering fra
1 til 5 stjerner.
• Rapporter feil – elementet blir
fjernet fra fremtidige søk. Det
blir sendt rapporter til Garmin
når nüvi-enheten er koblet til en
datamaskin. Se side 33.
• Rediger telefonnummer –
bruk tastaturet til å endre
telefonnummeret.
14
Finne et sted ved å stave
navnet
Bruk tastaturet på skjermen til å stave
navnet på bestemmelsesstedet du ser
etter. Du kan også angi bokstaver i
navnet for å begrense søket.
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter
av interesse > Stav navn.
2. Skriv inn bokstavene i navnet på
bestemmelsesstedet ved hjelp av
tastaturet på skjermen.
3. Trykk på Ferdig.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Hvor skal du?
Bruke tastaturet på skjermen
Når det vises et tastatur på skjermen,
skriver du inn tall og bokstaver ved å
trykke på tastene.
Trykk på
for å legge til et
mellomrom. Trykk på
og
for å
flytte markøren. Trykk på for å slette
et tegn. Trykk på og hold inne for å
slette hele oppføringen.
Trykk på Modus for å velge
språkmodusen for tastaturet. Trykk
på
for å legge inn spesialtegn,
som punktum. Hvis du vil endre
tastaturlayouten, kan du se side 46.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Søke i nærheten av en
annen posisjon
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme.
2. Velg et alternativ:
• Hvor jeg er nå – søker etter
steder i nærheten av gjeldende
posisjon.
• Et annet sted – søker etter
steder i nærheten av byen du
angir.
• Et nylig valgt bestemmelsess­
ted – søk i nærheten av et nylig
valgt bestemmelsessted.
• Et favorittbestemmelsessted –
velg et bestemmelsessted fra
Favoritter.
• Min gjeldende rute – søker
etter steder langs den aktive
ruten.
• Mitt bestemmelsessted –
søker etter steder i
nærheten av det gjeldende
bestemmelsesstedet.
15
Hvor skal du?
Finne steder som nylig er
funnet
nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene
som nylig er funnet, i listen Nylige
treff. De stedene som ble vist sist, vises
øverst på listen. Trykk på Hvor skal
du? > Nylige treff for å vise elementer
som nylig er funnet.
Slette steder som nylig er
funnet
Trykk på Slett > Ja for å fjerne alle
stedene fra listen Nylige treff. Alle
elementer fjernes fra listen, men dette
sletter ikke de faktiske stedene fra
nüvi-enheten.
Bruke Favoritter
Du kan lagre steder i Favoritter, slik
at du raskt kan finne dem og opprette
ruter til dem. Hjem-posisjonen blir
også lagret i Favoritter.
16
Lagre din gjeldende posisjon
På kartsiden trykker du på . Trykk
på Lagre posisjon for å lagre den
gjeldende posisjonen.
Lagre steder du finner
1. På Kjør!- siden trykker du på Lagre.
2. Trykk på OK. Stedet lagres i
Favoritter.
Finne lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Trykk på Favoritter.
3. Velg en kategori. Du får frem en liste
over de lagrede posisjonene.
Redigere lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du? >
Favoritter.
2. Velg kategorien og posisjonen du vil
redigere.
3. Trykk på Rediger.
4. Trykk på et element for å redigere:
• Endre navn – angi et nytt navn,
og trykk på Ferdig.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Hvor skal du?
•
•
•
•
•
Legg ved bilde – velg et bilde
du har lastet inn på nüvienheten eller på et minnekort,
for å tilordne det til posisjonen.
Endre kartsymbol – trykk på
et nytt symbol som skal brukes
til å merke denne posisjonen
på kartet.
Endre telefonnummer – angi
et telefonnummer, og trykk på
Ferdig.
Endre kategorier – velg en
annen kategori for posisjonen.
Slett – trykk på Ja for å fjerne
dette elementet fra listen
Favoritter.
Finne et sted ved hjelp av
kartet
Bruk siden Se på kart til å vise
forskjellige deler av kartet. Trykk på
Hvor skal du? > Se på kart.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Tips for å se på kartet
• Trykk på kartet og dra for å vise
forskjellige deler av kartet.
• Trykk på og for å zoome inn
og ut.
• Trykk på et objekt på kartet. Det
vises en pil, som peker på objektet,
og en boks med informasjon om
posisjonen. Når boksen viser Trykk
for mer, finnes det flere POIer på
den posisjonen. Trykk for å se listen
over POIer.
• Trykk på Lagre for å lagre
posisjonen.
• Trykk på Kjør! for å navigere til
posisjonen.
• Hvis GPS-simulatoren er på,
trykker du på Angi posisjon for å
angi posisjonen til det valgte stedet.
Se side 46.
17
Hvor skal du?
Angi koordinater
Hvis du vet de geografiske koordinatene
til bestemmelsesstedet, kan du
bruke nüvi-enheten til å navigere
til bestemmelsesstedet ved hjelp av
bredde- og lengdegradskoordinater.
Dette kan være svært nyttig i
geocaching.
1. Trykk på Hvor skal du? >
Koordinater.
2. Trykk på koordinaten du vil justere.
3. Trykk på Format for å velge det
riktige koordinatformatet for den
typen kart du bruker.
4. Angi koordinatene, og trykk på
Neste.
18
Bruke bildenavigasjon
Du kan laste inn bilder med
posisjonsinformasjon på nüvi-enheten
og deretter opprette ruter til dem.
1. Gå til http://connect.garmin.com
/photos (ikke tilgjengelig i alle
områder) for å laste ned bilder med
posisjonsinformasjon.
2. Følg instruksjonene på webområdet
for å velge og laste inn bilder.
3. Trykk på Hvor skal du? >
Favoritter > Bilder. Det vises bilder
med posisjonsinformasjon.
4. Trykk på et bilde.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Bruke kartsidene
Bruke kartsidene
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis viser nüvi-enheten
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Et
rutete flagg angir bestemmelsesstedet.
Hvis du avviker fra den opprinnelige
ruten, vil nüvi-enheten beregne ruten
på nytt og gi nye kjøreanvisninger.
Det kan vises et fartsgrenseikon når
du kjører på hovedveier. Dette ikonet
viser den gjeldende fartsgrensen på
hovedveien.
Kjøreanvisningene inneholder også
Kjørefeltsguide, som forteller deg
hvilket kjørefelt du bør ligge i for å
være klar for neste manøver.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
➊
➍
➋
➌
➎
➏ ➐
➑
➊ T rykk for å vise siden for neste
sving.
➋ T rykk for å vise manøverlisten.
➌ Trykk på og for å zoome
➍
➎
➏
➐
➑
inn og ut.
Trykk for å vise TVen.
Trykk for å vise Hvor er jeg?siden.
Trykk for å gå tilbake til
hovedmenyen.
Trykk for å endre datafeltet.
Trykk for å vise tripcomputeren.
19
Bruke kartsidene
Vise tripcomputeren
Trykk på Nullstill > Nullst. maks. for
å nullstille den maksimale hastigheten.
Trykk på Nullstill > Nullstill
drivstoffpris for å nullstille
drivstoffprisen.
Tripcomputeren angir gjeldende
hastighet og gir statistikk om turen.
Hvis du vil vise tripcomputeren,
trykker du på feltet Hastighet på kartet.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du
nüvi-enheten være slått på, slik at den
kan måle nøyaktig medgått tid under
turen.
Nullstille tripcomputerinforma­
sjonen
Trykk på feltet Hastighet på kartet.
Trykk på Nullstill > Nullstill tripdata
for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
20
Vise manøverlisten
Når du navigerer etter en rute, viser
manøverlisten detaljerte instruksjoner
for hele ruten og distansen mellom
svingene.
Trykk på tekstlinjen øverst på kartet
for å åpne manøverlisten. Trykk på en
sving i listen for å vise neste sving for
den ruten. Trykk på Vis kart for å vise
hele ruten på siden Se på kart.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Bruke kartsidene
Vise siden for neste sving
Når du navigerer etter en rute, viser
siden for neste sving den neste svingen
på kartet, i tillegg til distansen og
tiden som gjenstår før du kommer til
svingen.
Hvis du vil vise en kommende sving på
kartet, trykker du på kjøreanvisningene
i øvre venstre hjørne på kartet eller
på en hvilken som helst sving på
manøverlisten.
Vise siden med oversikt
over veikryss
Siden med oversikt over veikryss
viser neste veikryss og hvilken fil du
bør ligge i. Trykk i det øvre venstre
hjørnet på kartsiden for å vise siden
med oversikt over veikryss. Hvis du vil
åpne siden med oversikt over veikryss
fra siden for neste sving, trykker du på
Skiltanvisning.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV21
Bruke kartsidene
Bruke siden med
fotgjengerkart
➊
➋
➊
➊
➌
➍
I bruksmodus for fotgjenger vises ruten
din på et todimensjonalt kart. Ikonene
, , , , , og
indikerer navigasjonsmetoden for den
delen av ruten. Når du for eksempel
ser , tar du en buss på det punktet
på ruten.
22
➋
➌
➍
Trykk for å bevege deg frem og
tilbake mellom etapper på ruten.
nüvi-enheten zoomer inn og ut i
hver etappe av ruten, men den går
ikke til neste etappe automatisk.
Trykk for å vise ruten.
Trykk for å zoome inn og ut.
Trykk for å sentrere kartet på den
gjeldende posisjonen.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Foreta håndfrie
telefonsamtaler
Trådløs Bluetooth-teknologi er
tilgjengelig på nüvi 1490.
Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter
en trådløs tilkobling mellom to enheter,
for eksempel en mobiltelefon og
nüvi-enheten. Hvis du vil kontrollere
om mobiltelefonen med Bluetoothteknologi er kompatibel med nüvienheten, kan du gå til www.garmin.com
/bluetooth.
Den første gangen du bruker to enheter
sammen, må du "pare" dem ved å
opprette en forbindelse ved hjelp av en
PIN-kode eller et passord. Når du først
har paret dem, kobles de automatisk
sammen hver gang du slår dem på.
MERK: Du må kanskje stille inn
mobiltelefonen slik at den kobles
automatisk til nüvi-enheten når den
slås på.
Pare telefonen
Hvis du vil pare og koble til, må
telefonen og nüvi-enheten være slått på
og ikke være mer enn 10 meter (33 fot)
fra hverandre.
Begynn paringen fra nüvi-enheten eller
fra telefonen. Følg instruksjonene som
fulgte med telefonen.
Pare ved hjelp av
telefoninnstillingene
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
2. Velg Aktivert.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten
på telefonen. Dette kan være på
en meny som heter Innstillinger,
Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV23
Foreta håndfrie telefonsamtaler
4. Start et søk etter Bluetooth-enheter.
5. Velg nüvi-enheten fra listen over
enheter.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen.
Pare ved hjelp av nüviinnstillingene
1. På hovedmenyen kan du trykke
på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth > Legg til.
2. Aktiver telefonens Bluetoothkomponent, og aktiver modusen
Finn meg / Utforsk / Synlig. Disse
innstillingene kan befinne seg i
menyene Bluetooth, Tilkoblinger
eller Håndfri.
3. Trykk på OK på nüvi-enheten.
4. Velg telefonen din, og trykk på OK.
5. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen.
24
Du kan begynne å ringe når telefonen
er koblet til nüvi-enheten. Trykk på
Telefon på hovedmenyen for å få
tilgang til telefonmenyen.
Når nüvi-enheten er slått på, forsøker
den å koble seg til telefonen den sist
var tilkoblet.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet
for innkommende anrop. Trykk på
Svar hvis du vil svare på anropet.
Trykk på Ignor. hvis du vil ignorere
anropet og stanse ringelyden.
Den interne mikrofonen er foran på
nüvi-enheten. Snakk vanlig.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Foreta håndfrie telefonsamtaler
I en samtale
Bruke anropsvarsel
Når du er i en samtale og mottar et
anrop til (anropsvarsel), vises skjermen
for innkommende anrop. Trykk på
Svar hvis du vil svare på anropet.
Den første samtalen blir satt på vent.
• Tastetoner – viser en tastaturside
slik at du kan bruke automatiske
systemer, for eksempel
telefonsvarer.
• Overfør lyd til telefon – denne
funksjonen er nyttig hvis du vil
slå av nüvi-enheten, men likevel
fortsette samtalen, eller hvis du vil
snakke privat. Trykk på Overfør
lyd til enhet hvis du vil bytte
tilbake.
• Demp mikrofon.
MERK: Ikonet for Samtale pågår kan
se forskjellig ut avhengig av skjermen
som vises på nüvi-enheten.
Bytte mellom anrop
Under en samtale vises ikonet
Samtale pågår. Trykk på
> Avslutt
hvis du vil legge på. Trykk på
>
Valg for samtale for å få frem følgende
alternativer:
1. Trykk på
> Bytt til.
2. Trykk på Avslutt hvis du vil legge
på. Dette kobler ikke fra samtalen
som står på vent.
Åpne telefonmenyen
MERK: Ikke alle telefoner støtter
alle funksjonene på telefonmenyen til
nüvi-enheten.
Trykk på Telefon på hovedmenyen for
å åpne telefonmenyen.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV25
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Bruke telefonboken
Hver gang telefonen kobles til nüvienheten, lastes telefonboken automatisk
over på nüvi-enheten. Det kan ta
noen minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Overføring av telefonbok
er ikke tilgjengelig på alle telefoner.
1. Trykk på Telefon > Telefonbok.
2. Trykk på telefonbokoppføringen
(kontakten) du vil ringe til.
3. Trykk på Ring for å ringe til
kontakten.
Ringe til et punkt av interesse
1. Trykk på Telefon > Punkter av
interesse.
2. Søk etter punktet av interesse som
du vil ringe til.
3. Trykk på Ring, eller trykk på
telefonnummeret.
Ringe et nummer
Vise anropsloggen
Hver gang telefonen kobles til nüvienheten, overføres anropsloggen
automatisk til nüvi-enheten. Det kan ta
et par minutter før hele anropsloggen er
overført til nüvi-enheten.
1. Trykk på Telefon > Anropslogg.
2. Trykk på en kategori for å vise
disse anropene. Anropene vises
i kronologisk rekkefølge. De siste
anropene er oppført øverst i listen.
3. Trykk på en oppføring, og trykk på
Ring.
Ringe hjem
Angi et telefonnummer for Hjemposisjonen, slik at du raskt kan ringe
hjem.
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. nüvi-enheten ringer
hjemmetelefonnummeret ditt.
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
26
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Angi telefonnummeret ditt
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. Trykk på Angi telefonnummer for
å bruke tastatursiden eller Velg
fra telefonbok (bare tilgjengelig
hvis telefonen støtter overføring av
telefonbok).
3. Trykk på Ferdig > Ja. nüvi-enheten
ringer hjemmetelefonnummeret ditt.
Hvis du vil redigere Hjem-posisjonen
eller telefonnummeret, kan du trykke
på Hvor skal du? > Favoritter >
Hjem > Rediger.
Ringe ved hjelp av
taleoppringing
Du kan foreta anrop ved å si
kontaktens navn. Det kan hende du
må "lære opp" telefonen til å kjenne
igjen talekommandoene dine. Følg
instruksjonene som fulgte med
telefonen.
1. Trykk på Telefon >
Taleoppringning.
2. Si kontaktens navn.
Kontrollere telefonstatusen
Kontroller batterinivået og signal­
styrken på telefonen ved å trykke på
Telefon > Status.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV27
Se på digital-TV
Se på digital-TV
Hvis du vil se på digital mobil TV,
må nüvi-enheten være i et område
med DVB-T (digitalt bakkenett).
Gå til www.dvb.org hvis du vil ha mer
informasjon.
Montere antennene
1. Trekk ut TV-antennen. Se side 4.
2. For bedre mottak kan du koble til
de eksterne antennene som følger
med, og sette dem vinkelrett på
hverandre.
MERK: De eksterne antennene er ment
å forbedre TV-mottaket. De vil ikke
øke antallet av tilgjengelige kanaler.
28
Angi region og tidssone
1. Trykk på TV > Alternativer >
TV-innstillinger.
2. Trykk på boksen under Region for å
velge region.
3. Trykk på OK.
4. Trykk på boksen under Tidssone.
5. Velg tidssone.
MERK: Tidssonevalgene for 1490TV
er basert på Greenwich Mean Time.
Velg den tidssonen med riktig antall
timer foran eller bak Greenwich Mean
Time. GMT + 3:00 er for eksempel tre
timer foran Greenwich Mean Time.
6. Trykk på OK.
7. Trykk på
.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Se på digital-TV
Søke etter kanaler
1. Trykk på TV > Alternativer >
Kanalsøk > Søk for å finne alle
tilgjengelige kanaler ved å søke på
flere frekvenser.
2. Trykk på
to ganger for å vise
TV-siden.
Trykk på Avbryt for å stoppe
kanalsøket. nüvi-enheten mottar bare
kanaler hvis kanalsøket er fullført.
Søke etter bestemte kanaler
1. Hvis du har frekvensen til en
TV-kanal, trykker du på TV >
Alternativer > Kanalsøk >
Manuelt søk.
2. Velg frekvensen.
3. Trykk på
to ganger for å vise
TV-siden.
Bruke TV-menyen
 advarsel
Ikke se på TV eller annen video
mens du kjører. Hvis du ikke vier full
oppmerksomhet til kjøringen, kan
det få fatale følger, føre til alvorlig
personskade eller gi materielle skader.
Merknad
Undersøk lokale lover og forskrifter før
du bruker TV-funksjonen i et kjøretøy.
Noen steder er det forbudt å se på TV
mens man kjører motoriserte kjøretøy.
Garmin påtar seg ikke noe ansvar for
bøter, straff eller skader som skyldes
brudd på lokale lover eller forskrifter
i forbindelse med bruk av Garminenheten.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV29
Se på digital-TV
MERKNAD
nüvi-enheten kobler ut TV-funksjonen
når du kjører raskere enn 12 km/t.
Skjule kanaler
• Trykk på
og
for å velge en
kanal.
• Trykk på
og
for å justere
volumet.
• Trykk på
på kartet for å gå
tilbake til TV-menyen.
• Trykk på Avslutt for å avbryte
mottaket av TV-signaler.
Systemmeldinger og meldinger
om styrken på TV-signalet vises i
statuslinjen øverst i venstre hjørne på
skjermen.
1. Trykk på TV > Alternativer >
Guide.
2. Trykk på
.
3. Velg kanalen du vil skjule.
4. Trykk på Ja. Kanalen vil ikke vises
i kanallisten og vil hoppes over når
du skifter kanal.
30
Når du har utført et kanalsøk, kan du
velge å skjule utvalgte kanaler.
Vise skjulte kanaler
1. Trykk på TV > Alternativer >
Guide.
2. Trykk på
.
3. Trykk på ikonet
som dukker opp
ved siden av den skjulte kanalen.
4. Trykk på Ja.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Se på digital-TV
Endre kanalrekkefølgen
1. Trykk på TV > Alternativer >
Guide.
2. Trykk på
.
3. Velg en kanal du vil flytte.
4. Trykk på plasseringen du vil flytte
kanalen til.
Endre kanalspråk
Det kan hende du kan endre språket
kanalen kringkastes på, avhengig av
kringkasteren.
1. Trykk på TV > Alternativer >
TV-innstillinger.
2. Trykk på Språk for å velge
kringkastingsspråk.
Legge til teksting
1. Trykk på TV > Alternativer >
TV-innstillinger > Teksting.
2. Trykk på På.
MERK: Tekstspråket bestemmes av
kringkasteren.
Justere lysstyrken på
skjermen
1. Trykk på TV > Alternativer >
TV-innstillinger > Lysstyrke.
2. Trykk på
og
for å
justere lysstyrken.
MERK: Garmin er ikke ansvarlig for
kringkastingsspråkene.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV31
Se på digital-TV
Tilpasse skjermstørrelsen
Når TV-siden er inaktiv i flere
sekunder, forsvinner TV-menyen,
og bildet fyller ut skjermen. Du kan
velge bildets sideforhold.
1. Trykk på TV > Alternativer >
TV-innstillinger > Sideforhold.
2. Velg et alternativ:
• Behold sideforhold –
behold sideforholdet kanalen
kringkastes i.
• Full skjerm – strekk bildet slik
at det fyller skjermen.
32
Bruke ryggekamera
Hvis det er montert et ryggekamera
i bilen din, kan du se utdataene fra
kameraet på nüvi 1490TV-enheten.
1. Koble kameraet til nüvi-enheten
gjennom video inn-porten på den
venstre siden av nüvi-enheten.
Se side 4.
2. Trykk på TV.
3. Følg instruksjonene på skjermen
hvis det er nødvendig.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Behandle filer
Behandle filer
Merknad
nüvi-enheten er ikke kompatibel med
Windows® 95, 98, Me, Windows
NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere
versjoner.
Du kan lagre filer, for eksempel
JPEG-bildefiler, i internminnet på nüvienheten eller på et minnekort.
Støttede filtyper
• JPEG- og JPG-bildefiler: se side 36.
• Kart og GPX-veipunktfiler fra
MapSource®: se side 28.
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra
Garmins POI Loader: se side 58.
Koble nüvi-enheten til
datamaskinen
Når du kobler nüvi-enheten til
datamaskinen, ser du et alternativ for
å installere myGarmin Agent™, som
overvåker datamaskinens USB-porter,
og som gjør det så enkelt som mulig å
se etter tilgjengelige oppdateringer.
Se side 60 hvis du vil ha mer
informasjon.
1. Sett inn et minnekort (valgfritt).
Skyv det inn til du hører et klikk.
2. Sett inn mini-USB-kontakten på
baksiden av nüvi-enheten.
3. Koble den store enden av kabelen
til en tilgjengelig USB-port på
datamaskinen.
nüvi-enheten og minnekortet vises som
flyttbare stasjoner i Min datamaskin
på Windows-datamaskiner og som
volumer på Mac-datamaskiner.
MERK: Noen datamaskiner med flere
nettverksstasjoner kan ikke vise nüvistasjoner. Du finner mer informasjon
Brukerveiledning for nüvi 1490TV33
Behandle filer
om hvordan du tilordner stasjonene,
i hjelpefilen til operativsystemet.
Overføre filer
1. Søk på datamaskinen for å finne
filen du vil kopiere.
2. Merk filen, og klikk på Rediger >
Kopier.
3. Åpne Garmin- eller
minnekortstasjonen/-volumet.
4. Klikk på Rediger > Lim inn.
Filen vises i en liste over filer i
nüvi-minnet eller på minnekortet.
5. Når du er ferdig med å overføre filer,
klikker du på
på verktøylinjen
(i systemstatusfeltet) eller drar
volumikonet til søppelbøtten på
Mac-datamaskiner.
6. Koble nüvi-enheten fra
datamaskinen.
34
Slette filer
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken
funksjon en fil har, må du ikke slette
den. nüvi-enhetens minne inneholder
viktige systemfiler som ikke må slettes.
1. Koble nüvi-enheten til
datamaskinen, og åpne stasjonen/
volumet for nüvi-enheten eller
minnekortet.
2. Merk filen du vil slette.
3. Trykk på Delete-knappen på
tastaturet til datamaskinen.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Bruke verktøyene
Bruke verktøyene
Verktøy-menyen inneholder mange
funksjoner som er nyttige når du er på
reise.
På hovedmenyen trykker du på
Verktøy.
Få tilgang til
innstillingene
Hvis du vil ha informasjon om
innstillingene, kan du se på
sidene 46–52.
1. På hovedmenyen trykker du på
Verktøy > Hvor er jeg?.
2. Trykk på en knapp til høyre for å
vise de nærmeste posisjonene i den
kategorien.
3. Trykk på Lagre posisjon for å lagre
den gjeldende posisjonen.
Få tilgang til hjelp
Trykk på Hjelp for å få informasjon
om hvordan du bruker nüvi-enheten.
Trykk på Søk for å søke etter et
nøkkelord i emnene.
Bruke Hvor er jeg?- siden
Bruk Hvor er jeg?- siden for å vise
informasjon om den gjeldende
posisjonen, inkludert sykehus,
politistasjoner og drivstoff. Denne
funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du
befinner deg.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV35
Bruke verktøyene
Bruke bildeviseren
Bruk bildeviseren til å vise bilder som
du har lagret på nüvi-enheten eller på
minnekortet.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
• Trykk på pilene for å bla
gjennom bildene.
2. Trykk på et bilde for å vise en større
versjon av det.
• Trykk på for å vise
informasjon om det valgte bildet.
• Trykk på kartet og dra for å vise
forskjellige deler av kartet.
• Trykk på for å skjule
menylinjen.
3. Bruk rulleknappen nederst på
skjermen for å endre hvor mange
bilder som vises på skjermen.
36
Vise en bildefremvisning
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser >
. Hvert bilde vises i noen
sekunder.
2. Trykk hvor som helst på skjermen
for å stoppe bildefremvisningen.
Navigere til et bilde
Hvis et bilde inneholder posisjonsinfor­
masjon, kan du opprette en rute til det.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Trykk på > Kjør!.
Se side 33 hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du laster
inn bilder på nüvi-enheten.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Bruke verktøyene
Få tilgang til Mine data
Bruk dette verktøyet til å behandle
og slette lagrede data, for eksempel
favorittene dine.
1. Trykk på Verktøy > Mine data.
2. Velg et alternativ:
• Angi Hjem-posisjon
• Slett valgte favoritter
• Slett triplogg
• Vis kartfeil
Bruke verdensuret
1. Trykk på Verktøy > Verdensur.
2. Hvis du vil endre en by som er
oppført, trykker du på én av byene.
3. Angi et bynavn, og trykk på Ferdig.
4. Velg riktig by, om nødvendig.
5. Trykk på Verdenskart for å vise
et kart. Nattetimene vises i det
skyggelagte området.
6. Trykk på
nytt.
for å vise klokkene på
Bruke kalkulatoren
Trykk på Verktøy > Kalkulator for å
aktivere kalkulatoren.
Bruke enhetskalkulatoren
1. Trykk på Verktøy >
Enhetskalkulator.
2. Trykk på Konvert., velg en type
måling, og trykk på OK.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
4. Velg en måleenhet, og trykk på OK.
Gjenta om nødvendig.
5. Trykk på boksen ved siden av
måleenheten for å angi en verdi.
6. Skriv inn en verdi, og trykk på
Ferdig. Enheten regnes om.
7. Trykk på Fjern for å utføre en annen
konvertering.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV37
Bruke verktøyene
Oppdatere vekslingskurser
Du kan oppdatere alle valutavekslings­
kursene manuelt, slik at du alltid bruker
de nyeste kursene.
1. Trykk på Verktøy >
Enhetskalkulator > Konvert..
2. Velg en valuta og trykk på OK.
3. Trykk på valutaknappene, og velg
valutaene du vil oppdatere.
4. Trykk på Oppdater.
5. Trykk på boksene ved siden av
valutaene for å angi nye kurser.
6. Trykk på Lagre for å lagre nye
kurser. Trykk på Gjenopprett for å
bruke de opprinnelige kursene.
Bruke ecoRoute™
Trykk på Verktøy > ecoRoute.
ecoRoute-funksjonen beregner
kjøretøyets drivstoffsparing,
karbonspor og drivstoffkostnader ved
navigasjon til et bestemmelsessted,
og den tilbyr verktøy for beregninger
av drivstofforbruk.
Dataene du får fra ecoRoutefunksjonen, er bare beregninger.
Dataene er ikke lest av på kjøretøyet.
Hvis du vil ha mer nøyaktige
drivstoffrapporter for kjøretøyet
samt kjørevaner, må du kalibrere
drivstoffsparingen.
Den første gangen du bruker ecoRoutefunksjonene, blir du bedt om å legge
inn drivstoff- og kilometerinformasjon
for kjøretøyet.
38
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Bruke verktøyene
Vise drivstoffrapporten
Hvis du har angitt kjøretøyprofil
og den gjeldende drivstoffprisen,
beregner nüvi-enheten gjennomsnittlig
drivstoffsparing for kjøretøyet,
karbonsporet og kostnadene på
drivstoff som er brukt.
Dataene for drivstofforbruket
beregnes ut fra beregninger på
hastighet og akselerasjon for et
gjennomsnittskjøretøy.
Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Drivstoffrapport.
TIPS: Hvis du vil sikre at drivstoffdata
alltid blir registrert, må du la nüvienheten være slått på når du kjører.
Kalibrere drivstoffsparingen
Kalibrer drivstoffsparingen slik at du
får mer nøyaktige drivstoffrapporter
for ditt kjøretøy og dine kjørevaner.
Kalibrer når du fyller opp
drivstofftanken.
1. Beregn antall miles per gallon eller
antall liter per 100 kilometer.
2. Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Drivstoffrapport > Kalibrer.
3. Trykk på
og
for å angi
resultatet fra trinn 1.
4. Trykk på OK.
Justere drivstoffprisen
Angi informasjon om drivstoffprisen
for å beregne drivstoffkostnadene for
ruter og beregne drivstoffrapportene.
1. Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Pris på drivstoff.
2. Angi den gjeldende drivstoffprisen,
og trykk på Ferdig.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV39
Bruke verktøyene
Ta utfordringen med
ecoChallenge
ecoChallenge hjelper deg med å få
best mulig drivstoffsparing ved å
gi deg poeng for kjørevanene dine.
Jo større total poengsum du får i
kjøreutfordringen ecoChallenge,
desto mer drivstoff kan du spare.
Trykk på Verktøy > ecoRoute >
ecoChallenge > Start.
Forstå ecoChallengepoengsummen din
Trykk på på kartsiden for å vise
detaljer om den aktive utfordringen.
Fargen på bladet til ecoChallengeikonet endres avhengig av hvordan
du presterer i utfordringen.
Den totale poengsummen er
et gjennomsnitt av disse tre
poengsummene:
40
Poeng for hastighetsøkning – få
poeng for gradvis hastighetsøkning,
mist poeng for rask hastighetsøkning.
Poeng for hastighetsreduksjon – få
poeng for gradvis bremsing, mist poeng
for hard bremsing.
Poeng for hastighet – få poeng for
å kjøre ved den beste hastigheten for
drivstoffsparing, som er 72–97 km/t
(45–60 mph) for de fleste kjøretøy.
Stoppe ecoChallenge
1. På kartsiden trykker du på
2. Trykk på Stopp > Ja.
.
Justere kjøretøyprofilen
Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Kjøretøyprofil.
Drivstofftype – velg en drivstofftype.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Bruke verktøyene
Drivstofforbruk i by – angi
gjennomsnittlig drivstofforbruk i
by for kjøretøyet.
1. Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Kilometerrapport.
2. Velg en rapport.
Drivstofforbruk på motorvei – angi
gjennomsnittlig drivstofforbruk på
motorvei for kjøretøyet.
Du kan vise opptil 20 kilometerrap­
porter på nüvi-enheten. Du kan også
få tilgang til kilometerrapporter i
rapportmappen på stasjonen/volumet
for nüvi-enheten.
TIPS: Hvis du vil ha best mulige
resultater, kalibrerer du drivstoffsparing
i stedet for å justere drivstofforbruket i
by og på motorvei. Se side 39.
Vise kilometerrapporten
Kilometerrapporter viser distansen,
tiden, den gjennomsnittlige drivstoff­
sparingen og drivstoffkostnadene ved
navigasjon til et bestemmelsessted.
Det opprettes en kilometerrapport for
hver rute du kjører. Hvis du stopper en
rute på nüvi-enheten, opprettes det en
kilometerrapport for distansen du har
tilbakelagt.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Vise kjøretips
nüvi-enheten gir kjøretips for å hjelpe
deg med å spare drivstoff.
Trykk på Verktøy > ecoRoute > Tips.
Nullstille ecoRoutedataene
1. Trykk på Verktøy > ecoRoute.
2. Velg kategorien du vil nullstille,
og trykk på Nullstill.
41
Bruke FM TMC Traffic
Bruke FM TMC Traffic
Merknad
Kontroller lokalt lovverk før du bruker
FM-senderen. Bruk av FM-sendere
er for øyeblikket ikke tillatt i visse
europeiske land på grunn av enkelte
radiofrekvensbegrensninger.
MERK: Garmin er ikke ansvarlig for
at trafikkinformasjonen er korrekt.
Du kan bruke en FM TMC-trafikkmot­
taker (Traffic Message Channel) til å
motta trafikkinformasjon som sendes
over FM-radiodatasystemet.
Hvis du vil ha informasjon om
trafikkmottakere og dekningsområder,
kan du gå til www.garmin.com/traffic.
42
Forstå FM TMC Traffic
Trafikkmottakeren FM TMC (Traffic
Message Channel), som er integrert
i strømkabelen for bil, er inkludert i
enkelte nüvi-pakker.
Mini-USB-kontakt
Intern antenne
Indikatorlampe
for strøm
Kontakt for
ekstern antenne
Bilstrøm
adapter
Du trenger ikke å aktivere
abonnementet som følger med
FM-trafikkmottakeren. Abonnementet
aktiveres automatisk etter at nüvienheten har hentet inn satellittsignaler
mens den mottar trafikksignaler
fra tjenesteleverandøren. Gå til
www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com hvis du vil ha
mer informasjon.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Bruke FM TMC Traffic
Legge til eller fornye
trafikkabonnementer
Du kan legge til eller fornye et
trafikkabonnement ved å trykke på
Verktøy > Innstillinger > Trafikk.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
se side 51 og gå til www.garmin.com
/fmtraffic.
Motta trafikkinformasjon
• Trafikkmottakeren og nüvi-enheten
må være innenfor rekkevidde av en
FM-stasjon som sender trafikkdata.
Trafikk i ditt område
Når du mottar trafikkinformasjon, vises
det et trafikkikon øverst i venstre hjørne
på kartsiden. Trafikkikonet endrer
farge for å vise alvorlighetsgraden for
trafikkforholdene på den ruten eller
veien du kjører.
Merknad
Oppvarmede frontruter (med
metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.
Følgende forutsetninger må oppfylles
for å motta trafikkinformasjon:
• Trafikkmottakeren må være koblet
til nüvi-enheten.
• Trafikkmottakeren og nüvi-enheten
må være koblet til en ekstern
strømkilde.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
43
Bruke FM TMC Traffic
Farge Beskrivelse
Betydning
Grønn
Ikke særlig
alvorlig
Trafikken
flyter som
normalt.
Gul
Middels
alvorlig
Medfører
noe
køkjøring.
Rød
Lange
Svært alvorlig køer eller
trafikkork.
Grå
Ingen data
Trafikkdata­
ene er ikke
oppdatert.
Trafikk på din rute
Når ruten beregnes, undersøker nüvienheten de gjeldende trafikkforholdene
og velger automatisk den ruten som
tar kortest tid. Hvis det oppstår store
forsinkelser i trafikken mens du
navigerer, beregnes ruten automatisk på
nytt. Det kan hende at du likevel rutes
44
gjennom trafikk hvis det ikke finnes
andre og bedre ruter.
Trafikkikon
Hvis det oppstår en mindre alvorlig
trafikkforsinkelse på ruten, kan du
trykke på trafikkikonet for å vise et
felt der du kan se hvor mye ekstra
tid som er lagt til ruten, som følge
av forsinkelsen. Denne tiden er
allerede inkludert i den beregnede
ankomsttiden.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Bruke FM TMC Traffic
Slik unngår du trafikk på ruten
manuelt
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk på pilene for å vise andre
trafikkforsinkelser på ruten om
nødvendig.
4. Trykk på Unngå hvis du vil unngå
forsinkelsen i trafikken.
Vise trafikkforsinkelser
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikksøk for å vise en
liste med trafikkforsinkelser.
3. Trykk på et element i listen for å
vise detaljer. Hvis det er mer enn én
forsinkelse, trykker du på pilene for
å vise andre forsinkelser.
Vise trafikkartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt
og forsinkelser på veier i nærheten.
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Vis trafikkart for å vise
trafikkhendelser på et kart.
Du går tilbake til det normale kartet
fra trafikkartet ved å trykke på
trafikkikonet og deretter trykke på
Vis normalt kart.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
45
Tilpasse nüvi-enheten
Tilpasse nüvi-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
Bruksmodus – angi hvordan du vil ta
deg frem, for å optimalisere rutene: Bil,
Fotgjenger eller Sykkel.
Tastatur – trykk på QWERTY hvis du
vil ha en layout som er lik layouten på
et datatastatur, eller trykk på ABCDE
hvis du vil ha en alfabetisk layout.
2. Trykk på den innstillingen du vil
endre.
3. Trykk på knappen under navnet på
innstillingen for å endre den.
Endre systeminnstillin­
gene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
System.
GPS-simulator – slå på simulatoren
for å slå av GPS-modusen og simulere
navigasjon og for å spare batteristrøm.
46
Enheter – du kan endre måleenheter til
Kilometer eller Miles.
Om – vis nüvi-enhetens
programvareversjon, enhetens IDnummer og informasjon om flere andre
programvarefunksjoner. Du trenger
denne informasjonen når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller
kjøpe flere kartdata (se side 58).
Gjenopprett – gjenopprett
systeminnstillingene.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Tilpasse nüvi-enheten
Endre navigasjonsinnstil­
lingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon.
Rutepreferanse – velg en preferanse
for å beregne ruten:
• Raskere tid – for å beregne ruter
som er raskere å kjøre, men der
distansen kan være lengre.
• Kortere distanse – for å beregne
ruter som har kortere distanse, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
• Utenfor vei – for å beregne
direkteruter (uten veier).
• Mindre drivst. – for å beregne
ruter som kan kreve mindre
drivstoff enn andre ruter.
Ruteberegningen beregnes ut
fra data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en
gitt rute.
Unngåelser – velg de veitypene du
ønsker å unngå på rutene.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Transittyper – velg hvilken type
kollektivtransport du vil at nüvienheten ikke skal ta med ved beregning
av ruter. Tilgjengelig når cityXplorerkart er lastet inn. Se side 10.
Gjenopprett – gjenopprett de
opprinnelige navigasjonsinnstillingene.
Justere
skjerminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Visning.
Fargemodus – velg Dag for en lys
bakgrunn, Natt for en mørk bakgrunn
eller Auto for automatisk å veksle
mellom de to.
Skjermdump – slå på
skjermdumpmodusen. Trykk på
for å lage en skjermdump.
Punktgrafikkfilen med bildet lagres i
mappen screenshots på nüvi-stasjonen.
47
Tilpasse nüvi-enheten
Lysstyrke – juster bakgrunnsbelys­
ningsnivået. Hvis du reduserer
bakgrunnsbelysningsnivået, øker
levetiden til batteriet.
Gjenopprett – gjenoppretter de
opprinnelige skjerminnstillingene.
Angi språkene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Språk.
Talespråk – endre språket for
talemeldinger.
Oppdatere
tidsinnstillingene
Tekstspråk – endre all tekst på
skjermen til det valgte språket.
Selv om du endrer tekstspråket, endres
ikke språket i brukerangitte data eller
kartdata, for eksempel gatenavn.
Velg tidsformat – velg et 12-timers,
24-timers eller UTC-tidsformat.
Tastatur – velg tastaturet for språket
ditt. Trykk på Modus på et tastatur for
å endre tastaturspråket.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Tid.
Gjeldende tid – still inn tiden på nüvienheten manuelt. Velg Auto for å få
nüvi-enheten til å stille tiden basert på
posisjonen din.
Gjenopprett – gjenopprett de
opprinnelige språkinnstillingene.
Gjenopprett – gjenopprett de
opprinnelige tidsinnstillingene.
48
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Tilpasse nüvi-enheten
Endre kartinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Kart.
Kartdetalj – juster mengden detaljer
som vises på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes
opp langsommere.
Kartvisning – velg et kartperspektiv.
• Spor opp – viser kartet
todimensjonalt (2D) med
ferdselsretningen øverst.
• Nord opp – viser kartet
todimensjonalt (2D) med nord
øverst.
• 3D – viser kartet tredimensjonalt
(3D) i Spor opp.
MERK: I bruksmodus for fotgjenger er
nord opp den eneste kartvisningen.
Kjøretøy – trykk på Bytte for å
bytte ikonet som brukes til å vise din
posisjon på kartet. Trykk på ikonet du
vil bruke, og trykk deretter på OK.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Du kan laste ned flere kjøretøyikoner
fra www.garmingarage.com.
Triplogg – vis eller skjul loggen
for reisene dine. Hvis du vil slette
triploggen, kan du trykke på Verktøy >
Mine data > Slett triplogg.
Kartinfo – vis kartene og versjonen
av hvert innlastet kart på nüvi-enheten.
Trykk på et kart for å aktivere (hake)
eller deaktivere (ingen hake) kartet.
Gjenopprett – gjenopprett de
opprinnelige kartinnstillingene.
Endre sikkerhetsinnstil­
lingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
Garmin Lock – slå på Garmin
Lock™ for å låse nüvi-enheten. Tast
inn en firesifret PIN-kode, og angi en
sikkerhetsposisjon. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se side 54.
49
Tilpasse nüvi-enheten
Sikker modus – slå Sikker modus
av eller på. Når kjøretøyet beveger
seg, deaktiverer Sikker modus alle
funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere
føreren.
Gjenopprett – gjenopprett de
opprinnelige sikkerhetsinnstillingene.
Legg merke til at gjenoppretting av
sikkerhetsinnstillingene ikke sletter
PIN-koden til Garmin Lock eller
sikkerhetsposisjonen.
Angi alternativene for
Bluetooth-teknologi
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
Tilkoblinger – trykk på Legg til >
OK for å pare med en telefon som
har trådløs Bluetooth-teknologi. Se
sidene 23–27. Trykk på Endre for å
koble til en annen telefon.
50
• Utelat – velg telefonen du vil koble
fra, og trykk på Ja.
• Fjern – velg telefonen du vil slette
fra nüvi-minnet, og trykk på Ja.
Bluetooth – slå Bluetoothkomponenten av og på. Bluetoothikonet vises på hovedmenyen hvis
Bluetooth-komponenten er slått på.
Velg Deaktivert hvis du vil hindre at
en telefon kobler til automatisk.
Enhetsnavn – angi et enhetsnavn som
identifiserer nüvi-enheten på enheter
med Bluetooth-teknologi. Trykk på
Ferdig.
Gjenopprett – gjenoppretter
de opprinnelige Bluetoothinnstillingene. Dette fører ikke til at
paringsinformasjonen blir slettet.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Tilpasse nüvi-enheten
Endre innstillingene for
nærhetspunkter
Du må ha lastet inn nærhetspunkter
(for eksempel egendefinerte POIer eller
en fotoboksdatabase) for å kunne endre
innstillingene for nærhetspunktene.
Se side 58. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Nærhetspunkter.
Varsling av nærhetspunkter –
aktiverer eller deaktiverer varsling når
du nærmer deg egendefinerte punkter
av interesse eller fotobokser.
Gjenopprett – gjenopprett
innstillingene for nærhetspunkter.
Vise informasjon om
trafikkabonnement
Trafikkmottakeren er inkludert i enkelte
nüvi-pakker. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Trafikk.
Gjeldende – velg hvilken leverandør
du vil bruke. Velg Auto hvis du
vil bruke den beste leverandøren
i området, eller velg en bestemt
leverandør.
Finn mer – søk etter flere TMCtrafikkleverandører. Trykk på Ja for å
fjerne tabellen med leverandører,
hvis du vil øke søketiden.
Abonnement – vis FM-trafikkabon­
nementene dine og utløpsdatoene.
Trykk på Legg til for å legge til et
abonnement.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV51
Tilpasse nüvi-enheten
Legge til et abonnement
Merknad
Du trenger ikke å aktivere
abonnementet som fulgte med FMtrafikkmottakeren (hvis det fulgte
med). Abonnementet aktiveres
automatisk etter at nüvi-enheten har
hentet inn satellittsignaler, samtidig
som den mottar trafikksignaler fra
tjenesteleverandøren.
Du kan kjøpe flere abonnementer eller
fornye abonnementene hvis de utløper.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Trafikk på hovedmenyen.
2. Trykk på Abonnement > Legg til.
3. Skriv ned FM-trafikkmottakerens
enhets-ID.
4. Gå til webområdet www.garmin.com
/fmtraffic hvis du vil kjøpe et
abonnement og få en 25-sifret kode.
52
5. Trykk på Neste på nüvi-enheten,
angi koden, og trykk på Ferdig.
Trafikkabonnementskoden kan ikke
brukes flere ganger. Du må skaffe
deg en ny kode hver gang du fornyer
tjenesten. Hvis du har flere FMtrafikkmottakere, må du skaffe deg en
ny kode for hver mottaker.
Gjenopprette alle
innstillinger
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på Gjenopprett.
3. Trykk på Ja.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Tillegg
Tillegg
Ta vare på nüvi-enheten
nüvi-enheten inneholder sensitive
elektroniske komponenter som kan få
permanente skader hvis de blir utsatt
for voldsomme støt eller vibrasjoner.
Hvis du vil minimere risikoen for skade
på nüvi-enheten, må du unngå å miste
den i bakken og ikke bruke den der
det kan oppstå voldsomme støt eller
vibrasjoner.
Rengjøre enheten
nüvi-enheten er laget av materialer
av høy kvalitet og krever ikke annet
vedlikehold fra brukerens side enn
rengjøring. Rengjør enhetens utside
(ikke berøringsskjermen) med en klut
fuktet med mildt såpevann, og tørk av
den. Unngå kjemiske rengjøringsmidler
og løsemidler som kan skade plastdeler.
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med
en myk, ren, lofri klut. Bruk
vann, isopropylalkohol eller
brillepussemiddel etter behov.
Påfør middelet på kluten, og tørk
forsiktig av berøringsskjermen.
Beskytte nüvi-enheten
• Ikke oppbevar nüvi-enheten på
et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre
tid. Dette kan føre til permanent
skade på enheten.
• nüvi-enheten må ikke komme i
kontakt med vann. Kontakt med
vann kan gjøre at nüvi-enheten
slutter å fungere som den skal.
• Selv om du kan bruke en PDAstyluspenn på berøringsskjermen,
må du aldri gjøre dette mens du
kjører. Du må aldri trykke på
berøringsskjermen med et hardt
eller skarpt redskap, da dette kan
skade skjermen.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV53
Tillegg
Unngå tyveri
• Du bør fjerne enheten og braketten
når den ikke er i bruk, for å
unngå tyveri. Fjern merket etter
sugekoppen på frontruten.
• Ikke oppbevar enheten i
hanskerommet.
• Registrer produktet på
http://my.garmin.com.
• Bruk funksjonen Garmin Lock.
Du finner mer informasjon
nedenfor.
Låse nüvi-enheten
Garmin Lock er et system som låser
nüvi-enheten din for å hindre tyveri.
Hver gang du slår på nüvi-enheten,
taster du inn PIN-koden eller kjører til
sikkerhetsposisjonen.
54
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under Garmin
Lock.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode,
og kjør til en sikkerhetsposisjon.
Hva er en sikkerhetsposisjon?
Merknad
Hvis du glemmer PIN-koden og
sikkerhetsposisjonen, må du sende
nüvi-enheten til Garmin for å få låst
den opp. Du må også sende en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
Sikkerhetsposisjonen din er et sted
du ofte drar tilbake til, for eksempel
hjemmet. Hvis nüvi-enheten innhenter
satellittsignaler og du er på sikker­
hetsposisjonen, trenger du ikke å angi
PIN-koden.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Tillegg
Kalibrere skjermen
1. Slå av nüvi-enheten.
2. Hold i det øverste venstre hjørnet
på skjermen mens du slår på nüvienheten.
3. Slipp av/på-knappen når Garminskjermbildet vises.
4. Fortsett å holde i det
øverste venstre hjørnet på
berøringsskjermen i 30 sekunder
til et hvitt skjermbilde med teksten
Trykk på punkt vises.
Oppdatere programvaren
1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen
ved hjelp av mini-USB-kabelen.
Autokjør-menyen åpnes.
2. Dobbeltklikk på for å åpne
nedlastingssiden for myGarmin
Agent. Hvis Autokjør-menyen ikke
åpnes, eller hvis du bruker en
Mac-datamaskin, kan du gå til
www.garmin.com/agent.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har installert myGarmin Agent,
blir du bedt om å åpne mittDashboard
når du kobler nüvi-enheten til datamas­
kinen. mittDashboard kontrollerer den
gjeldende programvaren for nüvi-enhe­
ten og gir mer informasjon om den.
Slette brukerdata
Merknad
Dette fjerner all informasjon som
brukeren har lagt inn.
1. Hold fingeren nederst i høyre hjørne
av nüvi-skjermen mens du slår på
nüvi-enheten.
2. Fortsett å trykke på skjermen til
hurtigvinduet vises.
3. Trykk på Ja for å slette alle
brukerdata.
Alle de opprinnelige innstillingene
gjenopprettes. Alle elementer du har
lagret, blir slettet.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV55
Tillegg
Batteriinformasjon
Hvis du vil maksimere levetiden til
batteriet, bør du ikke legge nüvienheten i direkte sollys, og unngå
eksponering for overdreven varme
over lengre perioder.
Batteriikonet
i hjørnet på
hovedmenyen angir statusen til
nüvi-batteriet. Hvis du vil forbedre
batterimålerens nøyaktighet, lader du
batteriet helt ut, og lader det deretter
helt opp igjen. Du bør ikke koble fra
nüvi-enheten før den er fullt oppladet.
Skifte sikringen
MERKNAD
Når du skifter sikringen, må du passe
på at du ikke mister noen av de små
delene, og at de blir satt riktig på plass
igjen.
1. Bruk en mynt for å skyve ned
sølvtuppen og snu mynten en kvart
dreining mot klokken.
2. Fjern endestykket, sølvtuppen og
sikringen.
3. Installer en
Ende­
2 A-kvikksikring
stykke
av samme
størrelse.
Sølvtupp
4. Sørg for at
Sikring
sølvtuppen
er plassert i
endestykket.
Sett på plass
endestykket med en mynt.
Fjerne nüvi-enheten og
braketten
Hvis du vil ta nüvi-enheten ut av
holderen, trykker du på tappen på
holderen mens du vipper nüvi-enheten
fremover.
Hvis enheten ikke vil lades i bilen din,
kan det hende at du må skifte sikringen
på tuppen av biladapteren.
56
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Tillegg
Vri holderen mot høyre eller venstre
hvis du vil fjerne holderen fra
braketten. Bruk kraft, og dra i den
aktuelle retningen til holderen løsner
fra braketten.
Hvis du vil fjerne sugekoppbraketten
fra frontruten, vipper du spaken mot
deg. Dra tappen på sugekoppen
mot deg.
Montere på dashbordet
MERKNAD
Det permanente monteringslimet er
svært vanskelig å fjerne etter at det er
påført.
Bruk den vedlagte monteringsplaten
hvis du vil montere enheten på
dashbordet, i henhold til gjeldende
bestemmelser.
1. Rengjør og tørk dashbordet der du
vil plassere platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
platens overside.
5. Plasser sugekoppbraketten på
platen. Skyv spaken ned (mot
platen).
nüMaps Guarantee™
Du må registrere nüvi-enheten på
http://my.garmin.com innen 60 dager
etter at du har innhentet satellitter
og kjørt med nüvi-enheten, for å
motta én gratis kartoppdatering (hvis
tilgjengelig). Du er ikke kvalifisert til
å motta gratis kartoppdatering hvis du
foretar registreringen via telefon eller
lar det gå mer enn 60 dager etter første
gang du har innhentet satellitter og
kjørt med nüvi-enheten. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du gå til
www.garmin.com/numaps.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV57
Tillegg
nüMaps Lifetime™
Du kan motta opptil fire kartdataopp­
dateringer per år i enhetens levetid
mot et engangsbeløp. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du gå til
www.garmin.com.
Tilleggskart
Du kan kjøpe tilleggskart for nüvi-en­
heten. Hvis du vil vise en liste over kart
som er kompatible med nüvi-enheten,
kan du gå til nüvi-produktsiden på
Garmins webområde (www.garmin
.com), og klikke på kategorien for kart.
Om GPS-satellittsignaler
nüvi-enheten må hente inn GPS-satel­
littsignaler (Global Positioning System)
for å kunne navigere. Hvis du er innen­
dørs, i nærheten av høye bygninger
eller trær eller i et parkeringshus, klarer
ikke nüvi-enheten å hente inn satel­
littsignalene. Gå utendørs til et område
uten høye hindringer når du skal bruke
nüvi-enheten.
58
Når nüvi-enheten har hentet inn satel­
littsignaler, er linjene for signalstyrke
på hovedmenyen grønne
. Hvis
enheten mister satellittsignalene,
blir linjene røde eller tomme
.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Tillegg og valgfritt
tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon om
valgfritt tilbehør, kan du gå til
http://buy.garmin.com eller
www.garmin.com/extras eller ta
kontakt med Garmin-forhandleren din.
Egendefinerte punkter av
interesse
Du kan bruke POI Loader til å
laste inn egendefinerte punkter av
interesse (POIer) på nüvi-enheten.
POI-databaser er tilgjengelige fra flere
Internett-baserte selskaper. Noen
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Tillegg
egendefinerte databaser inneholder
varslingsinformasjon for punkter, for
eksempel fotobokser og skolesoner.
Gå til www.garmin.com/extras og klikk
på POI Loader hvis du vil installere
POI Loader på datamaskinen. Du
finner mer informasjon i hjelpefilen til
POI Loader. Trykk på F1 for å åpne
hjelpefilen.
Hvis du vil se de egendefinerte POIene,
trykker du på Hvor skal du? >
Tillegg > Egendefinerte POIer.
Hvis du vil endre innstillingene for
varsling av nærhetspunkter, trykker
du på Verktøy > Innstillinger >
Nærhetspunkter > Varsling av
nærhetspunkter.
Koble nüvi-enheten til datamaskinen
hvis du vil slette de egendefinerte POI­
ene fra nüvi-enheten. Åpne POI-map­
pen på nüvi-stasjonen eller minnekor­
tet. Slett filen som heter poi.gpi.
Fotobokser
 Forsiktig
Garmin er ikke ansvarlig for
nøyaktigheten til eller konsekvensene
av å bruke en egendefinert POIdatabase eller fotoboksdatabase.
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig
enkelte steder. Gå til http://my.garmin
.com for å se hvor denne tjenesten er
tilgjengelig. nüvi-enheten inneholder
informasjon om plassering av flere
hundre fotobokser i de områdene
tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten
varsler deg når du nærmer deg en
fotoboks, og den kan advare deg
hvis du kjører for fort. Dataene blir
oppdatert minst én gang i uken, så
du har alltid tilgang til så oppdatert
informasjon som mulig.
Du kan kjøpe et nytt område eller
forlenge et eksisterende abonnement
når som helst. Hvert område du kjøper,
har en utløpsdato.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV59
Tillegg
Garmin Travel Guide
Garmin Travel Guide inneholder
detaljert informasjon om steder, for
eksempel restauranter og hoteller.
Hvis du vil kjøpe tilbehør, går du til
http://buy.garmin.com eller kontakter
Garmin-forhandleren din.
Hvis du vil bruke Travel Guide, må du
sette minnekortet inn i nüvi-enheten.
Trykk på Hvor skal du? > Tillegg.
Trykk på navnet til din Travel Guide
for å åpne den.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport hvis
du har spørsmål. I USA går du til
www.garmin.com/support eller tar
kontakt med Garmin USA på telefon
(913) 3978200 eller (800) 8001020.
I Storbritannia tar du kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 2380000.
60
I Europa går du til www.garmin.com
/support og klikker på Contact
Support for innenlandsk supportinfor­
masjon eller tar kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 8501241.
Registrere nüvi-enheten
Gå til http://my.garmin.com for å
registrere nüvi-enheten. Se side 33 hvis
du vil ha informasjon om hvordan du
kobler nüvi-enheten til datamaskinen.
1. Koble til nüvi-enheten. Du vil se et
alternativ om å installere myGarmin
Agent (valgfritt).
2. Følg instruksjonene på Internett
for å installere myGarmin Agent og
registrere nüvi-enheten.
Når du har registrert nüvi-enheten,
kan du abonnere på de nyeste Internetttjenestene for Garmin.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Tillegg
Spesifikasjoner
nüvi 1490TV
Fysisk størrelse (B × H × D):
5,4 × 3,4 × 0,70 tommer
(13,7 × 8,6 × 1,78 cm)
Vekt: 9,1 oz. (258 g)
Skjerm: 5,0 tommer diagonalt,
480 × 272 piksler, 64K-farger,
lyssterk og liggende WQVGA
TFT-skjerm, hvit bakgrunnsbelys­
ning, berøringsskjerm
Bæreveske: ikke vanntett (IPXO)
Driftstemperaturområde:
0–60 °C (32–140 °F)
Ladetemperaturområde:
0–45 °C (32–113 °F)
Datalagring: internt minne og valgfritt
uttakbart microSD-kort. Data
lagres i det uendelige.
Datamaskin-grensesnitt: USB 2.0masselagring med full hastighet
Operativsystem: Garmin
Ladetid: opptil 4 timer
Strøminntak: bilstrøm ved bruk av
medfølgende strømkabel for
bil eller nettstrøm ved hjelp av
valgfritt tilbehør
Bruk: maks. 5 W.
Batteriets levetid: opptil 3 timer
Batteritype: oppladbart
litiumionbatteri som ikke
kan byttes av bruker
GPS-mottaker: høy følsomhet med
HotFix
Innhentingstider*:
Varm: <1 sekund
Kald: <38 sekunder
Tilbakestilling til fabrikkinnstil­
linger: <45 sekunder
*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV61
Tillegg
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette nüviproduktet samsvarer med hovedkravene
og andre relevante bestemmelser i
direktivet 1999/5/EF. Hvis du vil lese den
fullstendige samsvarserklæringen, kan du
gå til Garmins webområde for Garminproduktet ditt på www.garmin.com.
Lisensavtale for
programvare
VED Å BRUKE nüvi-ENHETEN
GODTAR DU AT DU ER
BUNDET AV FØLGENDE
VILKÅR OG BETINGELSER I
PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til
å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en
binær kjørbar form gjennom normal
bruk av produktet. Eiendomsrett
og åndsverksrettigheter i og til
Programvaren forblir hos Garmin.
62
Du er innforstått med at Programvaren
eies av Garmin og er beskyttet i henhold
til USAs opphavsrettslover og internasjo­
nale avtaler om opphavsrett. Du er videre
innforstått med at strukturen, organi­
seringen og kodingen i Programvaren
er verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin, og at Programvaren
i kildekodeform forblir en verdifull
forretningshemmelighet som tilhører
Garmin. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta
omvendt utvikling av eller redusere
Programvaren eller deler av den til lesbar
form, eller lage avledede produkter
basert på Programvaren. Du samtykker i
at du ikke skal eksportere eller videreek­
sportere Programvaren til et annet land i
strid med USAs eksportlover.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Tillegg
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
nüvi-enheten innhenter
aldri satellittsignaler.
Ta med nüvi-enheten ut av parkeringshus og bort fra
høye bygninger og trær. Hold enheten på samme sted i
noen minutter.
Sugekoppen fester seg
ikke til frontruten.
Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
Tørk med en ren, tørr klut. Fest sugekoppen slik det
blir beskrevet på side 5.
nüvi-enheten lader ikke
i bilen.
Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (se side 56).
Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner
strøm til strømuttaket.
nüvi-enheten kan bare lade i temperaturer mellom
0 °C og 45 °C (32–113 °F). Hvis nüvi-enheten plasseres
i direkte sollys eller i et varmt miljø, lades den ikke.
Batteriet mitt har ikke
strøm lenge.
Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må
lade, kan du dempe bakgrunnsbelysningen. Trykk på
Verktøy > Innstillinger > Visning > Lysstyrke.
Hvordan sletter jeg alle
brukerdataene?
Hold fingeren nederst i ‑høyre hjørne av nüvi-skjermen
mens du slår den på. Fortsett å trykke på skjermen
til meldingen vises. Trykk på Ja for å slette alle
brukerdata.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV63
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Batterimåleren min
virker unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen
(uten å avbryte ladingen).
Berøringsskjermen
reagerer ikke som den
skal når jeg trykker
på den.
Kalibrer berøringsskjermen slik det blir beskrevet på
side 55.
Hvordan vet jeg at
nüvi-enheten er i USBmasselagringsmodus?
Når nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises
det et bilde av en nüvi-enhet koblet til en datamaskin.
I tillegg skal du kunne se to nye eksterne diskstasjoner i
Min datamaskin.
Datamaskinen min
oppdager aldri at nüvienheten er koblet til.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av nüvi-enheten.
3. Koble USB kabelen til en USB-port på datamaskinen
og til nüvi-enheten. nüvi-enheten slår seg
automatisk på og går i USB-masselagringsmodus.
Forsikre deg om at nüvi-enheten er koblet til en
USB-port og ikke til en USB-hub.
64
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner i
listen over stasjoner.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til
datamaskinen, kan det hende at Windows har
problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til nüvistasjonene. Du finner mer informasjon om hvordan du
tilordner stasjonsbokstaver, i operativsystemets hjelpefil.
Hvordan finner
jeg restauranter i
nærheten av et hotell
jeg skal bo på?
Lagre hotellet i dine favoritter. Se side 16 hvis du vil ha
mer informasjon om favoritter. Du kan deretter søke
etter restauranter i nærheten av hotellet.
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme.
2. Velg Et favorittbestemmelsessted.
3. Velg et bestemmelsessted.
4. Trykk på Punkter av interesse > Mat og drikke.
5. Velg en kategori. nüvi-enheten søker etter steder i
nærheten av hotellet.
6. Velg en restaurant.
Telefonen min kobler
seg ikke til nüvienheten.
Kontroller at du har en nüvi-enhet med Bluetooth.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth.
Kontroller at Bluetooth-feltet er satt til Aktivert.
Kontroller at telefonen er slått på og befinner seg mindre
enn ca. 10 meter (33 fot) unna nüvi-enheten.
Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Brukerveiledning for nüvi 1490TV65
Indeks
Indeks
A
adresser 12
alarmklokke 60
angi posisjonen din 17
anrop
anropsvarsel 25
dempe 25
historikk 26
hjem 26
legge på 25
svare 24
antityverifunksjon 49, 54
B
bakgrunnsfarge 47
batteri 56, 63
batteriinformasjon 56
berøringsskjerm
innstillinger 48
kalibrere 55, 64
rengjøre 53
66
Bluetooth-teknologi
23–27
innstillinger 50
pare med telefon 23
ringe fra Kjør!siden 13
slette en telefon 50
breddegrad 18
brukerdata, slette 55
bruksmodus 7, 46
bykart 7, 10
D
dashbordplate 57
dempet
anrop 25
lyd 8
detaljkart 49
diakritiske tegn 15
drivstoffpris, justere 39
drivstoffrapport 39
E
ecoChallenge 40
ecoRoute™ 38–41
drivstoffrapport 39
ecoChallenge 40
kalibrere drivstoffspa­
ringen 39
kilometerrapport 41
kjøretøyprofil 38
tips 41
egendefinerte POIer 59
enhets-ID 46
enhetskalkulator 37
F
fartsgrenseikon 19
Favoritter 16
feilsøking 63
filer 33–34
slette 34
støttede typer 33
finne steder 9
bruke bilder 18–19
etter adresse 12
etter koordinater 18
etter navn 14
etter postnummer 12
i nærheten av et annet
sted 15
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Indeks
lagrede steder
(Favoritter) 16
nylige valg 16
fjerne braketten 57
fotoboksdatabase 59
G
Garmin Lock 49, 54
Garmin Travel Guide 60
gårute 46
geocaching 18
gjeldende posisjon,
lagre 16
GPS
av/på 46
om GPS 58
H
Hjelp 35
hjem
angi en posisjon 12
telefonnummer 26
Hvor er jeg? 35
Hvor skal du? 12–18
I
innkommende anrop 24
innstillinger 46–52
gjenopprette 52
J
JPEG-bildefiler 33
K
kalkulator 37
kart
aktivere detaljkart 49
bla 17
detaljnivå 49
fotgjenger 22
innstillinger 49
kartinformasjons­
knapp 49
legge til 58
versjon 49
vise 49
zoome 17
kartvisning i 2-D, 3-D 49
kilometer 46
kilometerrapport 41
Kjør!- sidealternativer 13
kjøreanvisninger 20
kjøretøyikon 49
kjøretøyprofil 40
knytte et bilde til en
posisjon 17
kollektivtransport
bykart 7, 10
unngåelser 47
konvertere
enheter 37
valuta 38
koordinater 18
L
lade nüvi-enheten 6, 63
lagre
gjeldende posisjon
16, 17
steder du finner 16
lås
nüvi-enheten 54
lengdegrad 18
litiumionbatteri 56, 61
lydversjon 46
Brukerveiledning for nüvi 1490TV67
Indeks
lysstyrke 48
TV 31
M
maks. fart, nullstille 20
målinger, konvertere 37
manøverliste 20
MapSource 33, 58
miles 46
Mine data 37
montere
fjerne fra braketten 56
på dashbordet 57
på frontruten 63
N
nærhetspunkter
innstillinger 51
varsler 51
navigasjon 19
innstillinger 47
modus 46
navigasjonsmodus for
fotgjenger 46
kjørerute 10
rutealternativer 10
68
neste sving 21
nullstille
maks. fart 20
tripdata 20
nüvi-enhet
beskytte 53
lade 6
montere 57
rengjøre 53
veske 4
O
oppbevare nüvienheten 53
oppdatere
kart 58
programvare 55
overføre filer 34
P
pare en mobiltelefon 23
PIN-kode
Bluetooth 24
Garmin Lock 54
poeng for hastighet 40
poeng for
hastighetsøkning 40
poeng for hastighetsreduk­
sjon 40
POIer 14
egendefinert 58
POI Loader 33
rapportere feil 14
redigere stjernevurde­
ring 14
redigere telefonnum­
mer 14
posisjoner som nylig er
funnet 16
posisjonsikon 49
programvare
lisensavtale 62
oppdatere 55
versjon 46
Q
QWERTY-tastatur 46
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
Indeks
R
redigere lagrede steder
endre kartsymbol 17
endre kategorier 17
endre navn 16
endre
telefonnummer 17
registrere 54
ruter
innstillinger 47
modus 46
simulere 46
stoppe 11
utenfor vei 47
S
Samsvarserklæring 62
satellittsignaler 58
se på kartet 17
siden for rute 10
siden for
rutealternativer 10
sikkerhet
innstillinger 49
posisjon 54
sikker modus 50
sikring, skifte 56
simulere en rute 46
Skiltanvisning 21
skjerm
lysstyrke 48
skjermdumper 47
skjerminnstillinger 47
skolesonedatabase 59
slette
alle brukerdata 55
egendefinerte
POIer 59
Favoritter 17
liste med nylige
treff 16
tegn 15
søkeområde 15
spesifikasjoner
nüvi 1400-serien 61
Spor opp 49
språkinnstillinger 48
støttede filtyper 33
sykkelnavigasjon 46
systeminnstillinger 46
T
taleoppringing 27
talespråk 48
ta meg hjem 12
tastatur 15
layout 46
språkmodus 15, 48
tastatur på skjerm 15
ta vare på nüvienheten 53
tekstspråk 48
telefonbok 26
telefonsvarer 25
tidsinnstillinger 48
tidssone 48
tilbakemelding på
POIer 14
tilbehør 58, 59
tillegg 58–59
tilleggskart 58
tilpasse nüvi-enheten
46–52
Brukerveiledning for nüvi 1490TV69
Indeks
trafikk 42–45
hendelser 43
legge til trafikkabon­
nement 51
tripcomputer 20
triplogg 49
turn-by-turnanvisninger 20
TV
antenner 28
endre bildeformat 32
kanalrekkefølge 31
kanalsøk 29
kringkastingsspråk 31
låse kanaler 30
lysstyrke 31
meny 29
region 28
ryggekamera 32
se på digital-TV 28
tidssone 28
TV. Se TV
70
U
unngå
tyveri 54
veityper 47
USB 64
masselagringsmodus
33
utenfor vei, ruting 7, 47
utgang, lyd 8
V
varsler
fotoboks 59
verdensur 37
verktøy 35–40
W
WebUpdater 55
Z
zoom 17
Brukerveiledning for nüvi 1490TV
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for
Garmin-produktene finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Mars 2010
Delenummer 190-01109-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising