Garmin | nuvi 1490TV | User guide | Garmin nuvi 1490TV Användarhandbok

Garmin nuvi 1490TV Användarhandbok
nüvi 1490TV
Användarhandbok
®
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House
No. 68
Hounsdown Business Park,
Jangshu 2nd Road,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Sijhih, Taipei County,
Storbritannien
Taiwan
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför
Tel. 886/2.2642.9199
Storbritannien)
Fax 886/2.2642.9099
0808 2380000 (inom Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som
helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed
tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering
av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela
copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av
handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra
eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för
aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter
från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin
Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™, nüMaps Guarantee™ och nüMaps Lifetime™ är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga
tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken
av Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess dotterbolag.
Innehåll
Innehåll
Komma igång....................... 4
Titta närmare på
nüvi-enheten............................ 4
Använda huvudmenyn................ 5
Konfigurera nüvi-enheten........... 5
Ladda nüvi-enheten.................... 6
Använda strömknappen............. 8
Ställa in volymen........................ 8
Navigera på skärmarna.............. 8
Söka efter din destination........... 9
Navigera i fotgängarläget......... 10
Lägga till ett stopp.....................11
Ändra destination......................11
Stoppa rutten.............................11
Vart?................................... 12
Söka efter en adress................ 12
Ange en hemposition................ 12
Använda Kör!- sidan................. 13
Tillhandahålla återkoppling till
intressanta platser.................. 14
Söka efter en plats genom att
stava namnet......................... 14
Söka nära en annan plats........ 15
Söka efter senast hittade
platser.................................... 16
Söka efter en plats med
kartan..................................... 17
Ange koordinater...................... 18
Använda fotonavigering............ 18
Använda kartsidorna......... 19
Visa färddatorn......................... 20
Visa svänglistan ...................... 20
Visa sidan Nästa sväng............ 21
Visa sidan för visning av
korsningar.............................. 21
Använda fotgängarkartsidan.... 22
Ringa telefonsamtal med
handsfree........................... 23
Para ihop telefonen.................. 23
Ta emot ett samtal.................... 24
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Innehåll
Under samtal............................ 25
Visa telefonmenyn.................... 25
Titta på digital-TV.............. 28
Använda TV-menyn.................. 29
Dölja kanaler............................ 30
Ändra kanalordningen.............. 31
Ändra kanalspråket.................. 31
Lägga till text............................ 31
Justera ljusstyrkan.................... 31
Justera skärmstorleken............ 32
Använda en backkamera.......... 32
Hantera filer....................... 33
Filformat som kan användas.... 33
Ansluta nüvi-enheten till
datorn..................................... 33
Överföra filer . .......................... 34
Ta bort filer................................ 34
Använda verktygen........... 35
Visa inställningarna.................. 35
Använda sidan Var är jag?....... 35
Visa hjälpen.............................. 35
Använda bildvisaren................. 36
Visa Min info............................. 37
Använda världsklockan............ 37
Använda kalkylatorn................. 37
Använda
enhetsomräkningen............... 37
Använda ecoRoute™. ............... 38
Nollställa ecoRoute-data.......... 41
Använda FM TMCtrafikfunktionen................. 42
Förklaring till FM TMCtrafikinformation..................... 42
Lägga till eller förnya
trafikprenumerationer............. 43
Ta emot trafikinformation.......... 43
Trafik i ditt område.................... 43
Trafik på rutten......................... 44
Visa trafikkartan........................ 45
Visa trafikfördröjningar.............. 45
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Innehåll
Anpassa nüvi-enheten...... 46
Ändra systeminställning­arna.... 46
Ändra
navigeringsinställ­ningarna..... 47
Ändra skärminställning­arna...... 47
Uppdatera
tidsinställningarna.................. 48
Ställa in språken....................... 48
Ändra kartinställningarna.......... 49
Ändra
säkerhetsinställ­ningarna........ 49
Ställa in alternativ för
Bluetooth................................ 50
Ändra inställningarna för
larmade positioner................. 51
Visa information om
trafikabonnemang.................. 51
Återställa alla inställningar........ 52
Bilaga.................................. 53
Sköta nüvi-enheten ................. 53
Låsa nüvi-enheten.................... 54
Kalibrera skärmen.................... 55
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Uppdatera programvaran......... 55
Rensa användardata................ 55
Batteriinformation..................... 56
Byta säkringen.......................... 56
Ta bort nüvi-enheten och
fästet...................................... 56
Montera enheten på
instrumentbrädan................... 57
nüMaps Guarantee™................ 57
nüMaps Lifetime™..................... 58
Ytterligare kartor....................... 58
Om GPS-satellitsignaler........... 58
Extrafunktioner och valfria
tillbehör.................................. 58
Garmin Travel Guide................ 60
Kontakta Garmin...................... 60
Registrera din nüvi-enhet......... 60
Specifikationer.......................... 61
Överensstämmelse­förklaring.... 62
Programlicensavtal................... 62
Felsökning................................ 63
Sakregister......................... 66
Komma igång
Komma igång
Titta närmare på nüvi-enheten
 Varning
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i
produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.
TV-antenn
Strömknapp:
Tryck för att sätta på/stänga
av nüvi-enheten.
microSD™kortplats
Video-ingång
(ej ljud)
Se sidan 32.
Hörlursuttag
Högtalare
Mini-USB-kontakt
Externa TVantennkontakter
Mikrofon
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Komma igång
Använda huvudmenyn
➓
➎
Ô
➊
➋➌ ➍
➏
➐
Tryck här om du vill justera
volymen.
Tryck här om du vill använda
verktyg.
Konfigurera nüvi-enheten
➑ ➒ ➓ Ô
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
GPS-signalstyrka.
Status för Bluetooth®.
Tryck för att välja
användningsläge.
Aktuell tid. Tryck här för att
ändra tidsinställningarna.
Batteristatus.
Tryck här om du vill söka efter
ett mål.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill ringa ett
samtal när du är ansluten till en
kompatibel mobiltelefon.
Tryck här om du vill använda
TV-funktionen.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
 Varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att förhindra
allvarliga kroppsskador eller skador
på enheten eller fordonet ska enheten
tas med från bilden när du går ut eller
skyddas från direkt solljus.
Montera nüvi-enheten
1. Ta bort plasthöljet från sugkopps­
fästet. Placera sugkoppsfästet på
vindrutan.
Sugkoppsfäste
Vagga
Komma igång
2. För spaken bakåt mot vindrutan.
3. Sätt fast vaggan på
sugkoppsfästet.
4. Anslut strömkabeln för fordon på
nüvi-enhetens baksida.
5. Anslut den andra änden av 12voltsströmkabeln för fordon till en
strömkontakt i bilen. Om enheten
är ansluten och fordonet är igång
startar enheten automatiskt. Följ
instruktionerna på skärmen.
6. Placera underkanten av nüvienheten i vaggan.
7. Luta nüvi-enheten bakåt tills den
fastnar.
8. Om du vill öka signalens räckvidd
ansluter du den externa antennen
till trafikinformationsmottagaren
och fäster den på vindrutan med
sugfästena.
Söka satelliter
1. Gå utomhus till en öppen plats,
en bit från höga byggnader och
träd.
2. Sätt på nüvi-enheten.
Det kan ta några minuter innan den
hittar satellitsignalerna. Staplarna
anger styrkan på mottagningen. När
minst en av staplarna är grön har nüvienheten hämtat satellitsignaler.
Ladda nüvi-enheten
Ladda nüvi-enheten i minst 4 timmar
innan du använder den på batteri.
12-voltsströmkabel för
fordon
• Anslut strömkabeln för fordon.
• Anslut USB-kabeln.
• Anslut en nätadapter.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Komma igång
Välja användningsläge
Fotgängare
Cykel
Personbil
Din nüvi har flera användningslägen
för navigeringsmetoder. Rutter
beräknas olika baserat på ditt
användningsläge. I t.ex. fotgängarläget
med cityXplorer™-kartor inlästa
beräknas en rutt där en kombination
av kollektivtrafikalternativ, som att
åka buss eller tunnelbana och att
promenera, används. cityXplorerkartor finns inte med i din nüvi.
Se www.garmin.com om du vill köpa
cityXplorer-kartor.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Så här ändrar du
användningsläge:
1. På huvudmenyn trycker du på
ikonen för användningsläget i det
övre vänstra hörnet.
2. Välj ett läge och tryck sedan på
OK.
3. Tryck på Ja och följ instruktionerna
på ‑skärmen om du vill konfigurera
inställningarna.
Navigera fågelvägen
Använd läget för fågelvägen om
du inte följer vägbanorna när du
navigerar. Tryck på Verktyg >
Inställningar > Navigation >
Ruttinställningar > Fågelvägen >
OK.
Komma igång
Använda strömknappen
Tryck kort på
alternativ:
så visas fler
• Tryck på
och
för att justera
skärmens ljusstyrka.
• Tryck på Lås skärm om du
vill förhindra oavsiktliga
skärmtryckningar.
• Stäng av enheten genom att trycka
på Stäng av. Du kan även stänga
av nüvi-enheten genom att hålla
ned i 2 sekunder.
• Om nüvi-enheten slutar fungera
återställer du den genom att hålla
nedtryckt i 10 sekunder.
Ställa in volymen
På huvudmenyn trycker du på Volym.
Tryck på
eller på
för att
justera volymnivån. Tryck på rutan
bredvid Tyst om du vill stänga av allt
ljud.
Navigera på skärmarna
• Om du snabbt vill gå tillbaka till
huvudmenyn håller du knappen
nedtryckt.
• Om du vill se fler alternativ trycker
du på
och . Håll nedtryckt
om du vill bläddra snabbare.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Komma igång
Söka efter din destination
3. Välj en underkategori.
På menyn Vart? finns flera kategorier
som du kan använda till att söka efter
adresser, städer och andra platser.
De detaljerade kartorna i nüvi-enheten
innehåller miljontals intressanta
platser, t.ex. restauranger, hotell och
automatiska tjänster.
1. Tryck på Vart?.
4. Välj en destination.
2. Välj en kategori.
5. Tryck på Kör!.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Komma igång
Navigera i fotgängarläget
Använda Resvägssidan
I fotgängarläget visas Resvägssidan
efter att du tryckt på Kör!.
1. Välj en rutt på sidan Ruttalternativ
för att visa Resvägssidan.
Varje rutt på sidan har olika
kombinationer av kollektivtrafikeller fotgängaralternativ.
Välj en ruttsträcka för att visa mer
detaljerade instruktioner, eller tryck
på Start för att skapa en rutt.
2. Tryck på Start.
Använda sidan Ruttalternativ
I fotgängarläget visas sidan
Ruttalternativ efter att du tryckt på
Kör! om du har cityXplorer-kartor för
aktuellt storstadsområde inlästa i nüvienheten. Se www.garmin.com om du
vill köpa cityXplorer-kartor.
10
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Komma igång
Lägga till ett stopp
Göra en avstickare
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på
> Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om
du vill lägga till det här stoppet före
slutmålet.
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på
.
2. Tryck på Avstickare.
Ändra destination
Stoppa rutten
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på
> Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Välj som ny destination
om du vill ange platsen som
slutmål.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Om den rutt du för närvarande
använder är det enda rimliga
alternativet kan det hända att enheten
inte beräknar någon avstickare.
1. När en rutt är aktiverad trycker du
på Meny.
2. Tryck på Avbryt.
11
Vart?
Vart?
På menyn Vart? finns det olika
kategorier av platser att söka efter.
På sidan 9 kan du läsa mer om hur du
utför en enkel sökning.
Söka efter en adress
Obs! Beroende på vilken version av
kartorna som lästs in till nüvi-enheten,
kan knappnamnen vara ändrade och
vissa steg ha en annan ordning.
1. Tryck på Vart? > Adress.
2. Ändra land eller område om det
behövs.
3. Tryck på Sök alla.
Om du vet orten trycker du på
Stava ort, anger orten/postnumret
och trycker sedan på Klar. Välj
stad eller postnummer i listan. (Alla
kartdata har inte sökfunktion för
postnummer.)
12
4. Ange gatunumret och tryck sedan
på Klar.
5. Ange gatunamnet och tryck på
Klar.
6. Välj rätt gata i listan, om det
behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.
Ange en hemposition
Ange hempositionen för den plats du
oftast besöker.
1. När du vill ange din hemposition
trycker du på Vart? > Kör hem.
2. Välj ett alternativ:
• Ange din adress.
• Använd aktuell plats.
• Välj med hjälp av en lista över
senast sökta platser.
Köra hem
Om du vill navigera hem efter att ha
angivit din hemplats trycker du på
Vart? > Kör hem.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Vart?
Ändra hemposition
1. Tryck på Verktyg > Min info >
Ange hemposition.
2. Välj ett alternativ:
• Ange din adress.
• Använd aktuell plats.
• Välj med hjälp av en lista över
senast sökta platser.
Redigera din hemposition
1. Tryck på Vart? > Favoriter > Alla
favoriter > Hem.
2. Tryck på Ändra, ange dina
ändringar och tryck på Klar.
Om du tar bort hempositionen kan du
skapa en ny genom att följa stegen på
sidan 12.
Använda Kör!- sidan
När du har valt en plats att navigera
till öppnas Kör!-sidan.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Användarhandbok för nüvi 1490TV
➊
➍
➎
➏
➋
➌
Tryck här om du vill ringa till
platsen när du är ansluten till en
telefon.
Tryck här om du vill visa mer
information om platsen.
Tryck på och om du vill
zooma in och ut.
Tryck här om du vill spara
platsen i Favoriter.
Tryck här om du vill skapa
en vägbeskrivning till den här
platsen.
Tryck för att gå tillbaka till före­
gående sida. Håll nedtryckt för
att gå tillbaka till huvudmenyn.
13
Vart?
Tillhandahålla
återkoppling till
intressanta platser
1. På sidan Kör! trycker du på den
vita rutan. Detaljerad information
om platsen visas.
2. Tryck på Återkoppling för följande
alternativ:
• Ändra betyg – tryck på en
cirkel för att ge den intressanta
platsen ett betyg från 1 till
5 stjärnor.
• Rapportera fel – objektet tas
bort från kommande sökningar.
Rapporter skickas till Garmin
när nüvi-enheten är ansluten till
en dator. Se sidan 33.
• Ändra telefonnummer –
använd knappsatsen för att
ändra telefonnumret.
14
Söka efter en plats
genom att stava namnet
Använd skärmknappsatsen för att
stava namnet på målet som du söker
efter. Du kan också ange bokstäver
som ingår i namnet för att begränsa
sökresultatet.
1. Tryck på Vart? > Intressant
plats > Stava namnet.
2. Använd bokstäverna i målets namn
med skärmknappsatsen.
3. Tryck på Klar.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Vart?
Använda skärmknappsatsen
När en skärmknappsats visas kan du
trycka på bokstäverna och siffrorna.
Tryck på
om du vill lägga till ett
mellanslag. Tryck på
och
för
att flytta markören. Tryck på för
att ta bort ett tecken. Om du vill rensa
hela posten håller du nedtryckt.
Tryck på Läge om du vill välja
språkläge för tangentbordet. Tryck på
om du vill ange specialtecken,
t.ex. kommateringstecken. Information
om hur du ändrar knappsatsens visning
finns på sidan 46.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Söka nära en annan plats
1. Tryck på Vart? > Nära.
2. Välj ett alternativ:
• Där jag befinner mig nu –
söker efter platser nära den
aktuella platsen.
• En annan ort – söker nära den
ort du anger.
• En av senaste destinationer –
söker nära en av de senaste
destinationerna.
• En favoritdestination – välj en
destination från Favoriter.
• Min aktuella rutt – söker längs
den aktiva rutten.
• Min destination – söker nära
din aktuella destination.
15
Vart?
Söka efter senast hittade
platser
De 50 senast hittade platserna sparas
i nüvi-enheten. De senast visade
platserna står överst i listan. Tryck
på Vart? > Senast sökta så visas de
platser du hittat den senaste tiden.
Ta bort senast sökta platser
Om du vill ta bort alla platser från
listan med dina senast hittade platser
trycker du på Rensa > Ja. Alla objekt
i listan tas bort men de faktiska
platserna tas inte bort från nüvienheten.
Använda favoriter
Du kan spara platser i Favoriter så att
du snabbt kan hitta dem och skapa
rutter till dem. Din hemposition sparas
också i Favoriter.
16
Spara den aktuella platsen
Tryck på på kartsidan. Tryck på
Spara plats för att spara din aktuella
plats.
Spara hittade platser
1. På sidan Kör! trycker du på Spara.
2. Tryck på OK. Platsen sparas i
Favoriter.
Söka efter sparade platser
1. Tryck på Vart?.
2. Tryck på Favoriter.
3. Välj en kategori. Dina sparade
platser visas i en lista.
Ändra sparade platser
1. Tryck på Vart? > Favoriter.
2. Välj den kategori och den plats
som du vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
4. Tryck på det alternativ du vill
redigera.
• Byt namn – ange ett nytt namn
och tryck på Klar.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Vart?
•
•
•
•
•
Bifoga foto – välj en bild som
finns lagrad på nüvi-enheten
eller på ett minneskort som du
vill tilldela till platsen.
Byt kartsymbol – tryck på en
ny symbol som ska markera
platsen på kartan.
Byt telefonnummer – ange
ett telefonnummer och tryck
på Klar.
Byt kategorier – välj en annan
kategori för platsen.
Ta bort – tryck på Ja om du
vill ta bort objektet från listan
Favoriter.
Söka efter en plats med
kartan
Använd sidan Sök på karta om du vill
visa olika delar av kartan. Tryck på
Vart? > Sök på karta.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Tips för att söka på kartan
• Visa olika delar av kartan genom
att trycka på kartan och dra.
• Tryck på och om du vill
zooma in och ut.
• Tryck på valfritt objekt på kartan.
En pil visas som pekar på objektet,
och i en ruta visas information
om platsen. När det står Tryck
för mer i rutan finns det flera
intressanta platser. Tryck för att
visa listan med intressanta platser.
• Tryck på Spara för att spara den
här platsen.
• Tryck på Kör! om du vill navigera
till den platsen.
• Om du har aktiverat GPSsimulatorn och vill ange din plats
för den valda platsen trycker du på
Ange plats. Se sidan 46.
17
Vart?
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för ditt mål kan
du navigera till det med hjälp av
koordinaterna för latitud och longitud i
enheten. Detta kan vara användbart vid
geocaching.
1. Tryck på Vart? > Koordinater.
2. Tryck på den koordinat som du vill
justera.
3. Tryck på Format om du vill välja rätt
koordinatformat för den typ av karta
du använder.
4. Ange koordinaterna och tryck på
Nästa.
18
Använda fotonavigering
Du kan hämta bilder med platsinforma­
tion till nüvi-enheten och sedan skapa
rutter till dem.
1. Gå till http://connect.garmin.com
/photos (inte tillgängligt på alla
platser) om du vill hämta bilder med
platsinformation.
2. Följ instruktionerna på webbplatsen
för att välja och läsa in foton.
3. Tryck på Vart? > Favoriter >
Foton. Foton med platsinformation
visas i listan.
4. Tryck på en bild.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Använda kartsidorna
Använda kartsidorna
Din rutt är markerad med en
magentafärgad linje. Medan du kör
vägleder nüvi dig till destinationen
via röstuppmaningar, pilar på kartan
och anvisningar överst på kartan.
En målflagga anger din destination.
Om du avviker från rutten beräknas
en ny rutt och en ny vägbeskrivning
visas.
En hastighetsbegränsningsikon kan
visas om du kör på huvudvägar.
Ikonen visar huvudvägens rådande
fartbegränsning.
Svängindikatorn innehåller även
vägfilshjälp, som talar om vilken fil du
bör befinna dig i för att förbereda dig
för nästa manöver.
➊
➍
➎
➏ ➐
➑
➊ T ryck här om du vill visa sidan
Nästa sväng.
➋ T ryck här om du vill visa sidan
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Användarhandbok för nüvi 1490TV
➋
➌
Svänglista.
Tryck på och om du vill
zooma in och ut.
Tryck här om du vill visa TV:n.
Tryck här om du vill visa Var är
jag?- sidan.
Tryck här om du vill gå tillbaka
till huvudmenyn.
Tryck här om du vill ändra
datafältet.
Tryck här om du vill visa
färddatorn.
19
Använda kartsidorna
Visa färddatorn
Tryck på Nollställ > Nollst. max om
du vill nollställa maxhastigheten.
Tryck på Nollställ > Nollställ
bränslekostnad om du vill nollställa
bränslekostnaden.
Färddatorn anger aktuell fart och
ger statistik om färden. Du visar
trippinformationssidan genom att
trycka på fältet Fart på kartan.
Obs! Om du stannar ofta bör du inte
stänga av enheten så att den mäter den
tillryggalagda tiden under resan.
Nollställa information i
färddatorn
Tryck på fältet Fart på kartan. Tryck
på Nollställ > Nollställ trippdata
om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
20
Visa svänglistan
När du följer en rutt visar svänglistan
instruktioner en sväng i taget och
avståndet mellan dem för hela rutten.
Öppna svänglistan genom att trycka
på textfältet överst på kartan. Om du
vill se nästa sväng på rutten trycker du
på den svängen i listan. Tryck på Visa
karta om du vill visa hela rutten på
sidan Sök på karta.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Använda kartsidorna
Visa sidan Nästa sväng
När du följer en rutt visar nästa sväng
svängen på kartan, samt avstånd och
tid tills du är framme vid svängen.
Om du vill visa en kommande
sväng på kartan trycker du på
svängindikatorn i det övre vänstra
hörnet på kartan eller på en av
svängarna i svänglistan.
Visa sidan för visning av
korsningar
Sidan för visning av korsningar visar
en vy med kommande korsningar och i
vilken fil du bör köra. Om du vill visa
den här sidan trycker du längst upp till
vänster på kartsidan. Tryck på Visning
av korsningar för att få tillgång till
sidan för visning av korsningar från
sidan med nästa sväng.
Användarhandbok för nüvi 1490TV21
Använda kartsidorna
Använda
fotgängarkartsidan
➊
➋
➊
➊
➌
➍
I fotgängarläget visas rutten på en
tvådimensionell karta. Ikonerna
, , , , , och anger
navigeringsmetoden för den delen av
rutten. När du t.ex. ser stiger du på
en buss på den punkten i rutten.
22
➋
➌
➍
Tryck här om du vill flytta fram
och tillbaka mellan ruttsträckor.
nüvi-enheten zoomar in och ut på
varje ruttsträcka, men förflyttar
sig inte automatiskt till nästa
sträcka.
Tryck här om du vill visa
ruttresvägen.
Tryck här om du vill zooma in
och ut.
Tryck här om du vill centrera om
kartan på den aktuella platsen.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Ringa telefonsamtal med handsfree
Ringa telefonsamtal
med handsfree
Trådlös Bluetooth är tillgänglig på
nüvi 1490-modeller.
Med trådlös Bluetooth kan du etablera
trådlösa anslutningar mellan två
enheter, t.ex. en mobiltelefon och
nüvi-enheten. Om du vill fastställa
om din mobiltelefon med Bluetooth är
kompatibel med nüvi-enheten går du
till www.garmin.com/bluetooth.
Första gången du använder två enheter
tillsammans måste du ”para ihop”
dem genom att etablera kontakt med
hjälp av PIN-kod eller ett lösenord.
När du en gång har parat ihop de två
enheterna ansluter de automatiskt till
varandra varje gång du sätter på dem.
Obs! Du kan välja att ställa in att
mobiltelefonen ska anslutas till nüvienheten automatiskt när den slås på.
Para ihop telefonen
För att kunna paras ihop och anslutas
måste telefonen och nüvi-enheten vara
påslagna och inom 10 meters (33 fot)
avstånd från varandra.
Aktivera ihopparningen antingen
via nüvi-enheten eller telefonen.
Se telefonens användarhandbok.
Para ihop med
telefoninställningarna
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
2. Välj Till.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten
på telefonen. Denna funktion
kan finnas i en meny kallad
Inställningar, Bluetooth,
Anslutningar eller Hands-free.
Användarhandbok för nüvi 1490TV23
Ringa telefonsamtal med handsfree
4. Inled en sökning efter Bluetoothenheter.
5. Välj nüvi-enheten i listan med
enheter.
6. Ange Bluetooth-PIN-koden för nüvienheten (1234) i telefonen.
Para ihop med nüviinställningarna
1. På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Lägg till.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten
på din mobiltelefon samt ett
av alternativen hitta mig/möjlig
att upptäcka/synlig. De här
inställningarna finns på en meny
som kallas Bluetooth, Anslutningar
eller Hands-free.
3. Tryck på OK på nüvi-enheten.
4. Välj telefonen och tryck sedan
på OK.
5. Ange Bluetooth-PIN-koden för nüvienheten (1234) i telefonen.
24
När telefonen är ansluten till din
nüvi-enhet kan du ringa telefonsamtal.
Tryck på Telefon på huvudmenyn så
visas telefonmenyn.
När du sätter på nüvi-enheten utförs
ett försök att para ihop den med den
telefon den senast var ansluten till.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret
för inkommande samtal. Tryck på
Svara om du vill svara. Tryck på
Ignorera om du inte vill ta samtalet
och du vill att telefonen ska sluta
ringa.
Den interna mikrofonen är på
framsidan av nüvi-enheten.
Tala normalt.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Ringa telefonsamtal med handsfree
Under samtal
Använda Samtal väntar
När du sitter i samtal och får ett samtal
till (samtal väntar) visas fönstret
Inkommande samtal. Tryck på Svara
om du vill svara. Det första samtalet
placeras i vänteläge.
• Pekljud – visar en sida med
knappsats så att du kan använda
automatiska system som
röstbrevlåda.
• Föra över ljud till telefonen – det
här är användbart om du vill stänga
av nüvi-enheten men behålla
samtalet eller behöver större
sekretess. Om du vill byta tillbaka
igen trycker du på För över ljud
till instrumentet.
• Koppla bort mikrofonen.
Obs! Ikonen Samtal pågår kan se olika
ut beroende på vilken skärmbild som
visas på nüvi-enheten.
Växla mellan samtal
Under samtal visas ikonen
Samtal
pågår. Tryck på
> Lägg på om
du vill avsluta samtalet. Tryck på
> Samtalsalternativ för följande
alternativ:
1. Tryck på
> Byt till.
2. Tryck på Lägg på om du vill
avsluta samtalet. Det parkerade
samtalet avslutas inte.
Visa telefonmenyn
Obs! Det finns telefoner som inte
kan hantera alla funktioner på
telefonmenyn i nüvi.
Öppna telefonmenyn genom att trycka
på Telefon på huvudmenyn.
Användarhandbok för nüvi 1490TV25
Ringa telefonsamtal med handsfree
Använda telefonboken
Varje gång telefonen ansluter till nüvienheten laddas telefonboken automa­
tiskt över till nüvi-enheten. Det kan ta
ett par minuter innan telefonboken blir
tillgänglig. Överföring till telefonbo­
ken är inte tillgänglig på alla telefoner.
1. Tryck på Telefon > Telefonbok.
2. Tryck på den post (kontakt) i
telefonboken som du vill ringa upp.
3. Tryck på Ring för att ringa upp
kontakten.
Ringa till en intressant plats
(POI)
1. Tryck på Telefon > Intressant
plats.
2. Sök efter den intressanta plats som
du vill ringa till.
3. Tryck på Ring eller tryck på
telefonnumret.
Visa samtalshistorik
Varje gång mobiltelefonen ansluter till
nüvi-enheten laddas samtalshistoriken
automatiskt över till nüvi-enheten.
Det kan ta några minuter att föra över
dessa data till nüvi-enheten.
1. Tryck på Telefon >
Samtalshistorik.
2. Tryck på en kategori för att visa
samtalen. Samtalen listas i
kronologisk ordning. De senaste
samtalen står längst upp.
3. Tryck på en post och tryck sedan
på Ring.
Ringa hem
Ange ett av dina hemnummer så att du
snabbt kan ringa hem.
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Ditt hemtelefonnummer rings upp.
Ringa ett nummer
1. Tryck på Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan
på Ring.
26
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Ringa telefonsamtal med handsfree
Ange telefonnumret
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Tryck på Ange telefonnummer om
du vill använda knappsatssidan,
eller Välj i telefonbok (fungerar
bara om din telefon hanterar
överföring av telefonbok).
3. Tryck på Klar > Ja. Ditt
hemtelefonnummer rings upp.
Om du vill redigera din hemposition
eller ditt telefonnummer trycker du på
Vart? > Favoriter > Hem > Ändra.
Ringa samtal med
röstuppringning
Du kan ringa ett samtal genom att säga
kontaktens namn högt. Du kan behöva
”träna” telefonen i att känna igen dina
röstuppringningskommandon.
Se telefonens användarhandbok.
1. Tryck på Telefon >
Röstuppringning.
2. Säg kontaktens namn.
Kontrollera telefonstatus
Kontrollera telefonens batterinivå
och signalstyrka genom att trycka på
Telefon > Status.
Användarhandbok för nüvi 1490TV27
Titta på digital-TV
Titta på digital-TV
Om du vill titta på mobil digital-TV
måste nüvi-enheten vara i ett området
med DVB-T-täckning (digitala
marksändningar). Mer information
finns på www.dvb.org.
Ställa in antennerna
1. Dra ut TV-antennen. Se sidan 4.
2. För att få en bättre mottagning
monterar du de medföljande
externa antennerna och ställer in
dem i rät vinkel mot varandra.
Obs! De externa antennerna syftar
till att förbättra TV-mottagningen.
De ökar inte antalet tillgängliga
kanaler.
28
Välja region och tidszon
1. Tryck på TV > Alternativ >
TV-inställningar.
2. Tryck på rutan under Region och
välj din region.
3. Tryck på OK.
4. Tryck på rutan under Tidszon.
5. Välj tidszon.
Obs! Tidszonsalternativen i 1490TV
grundas på Greenwich Mean Time.
Välj rätt tidszon, före eller efter, i
förhållande till Greenwich Mean
Time. Exempel: GMT + 3:00 innebär
Greenwich Mean Time plus tre
timmar.
6. Tryck på OK.
7. Tryck på
.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Titta på digital-TV
Söka efter kanaler
1. Tryck på TV > Alternativ > Sök
kanal > Sök om du vill söka efter
alla tillgängliga kanaler genom att
söka på flera frekvenser.
2. Tryck på
två gånger om du
vill visa TV-sidan.
Tryck på Avbryt om du vill stoppa
kanalsökningen. Om kanalsökningen
inte är slutförd tar nüvi-enheten inte
emot några kanaler.
Söka efter specifika kanaler
1. Om du känner till frekvensen
för en kanal trycker du på TV >
Alternativ > Sök kanal > Manuell
sökning.
2. Välj frekvens.
3. Tryck på
två gånger om du
vill visa TV-sidan.
Använda TV-menyn
 varning
Titta inte på TV eller video när du kör.
Om du inte är uppmärksam när du kör
kan det leda till död, allvarliga skador
eller skador på egendom.
Meddelande
Innan du använder TV-funktionen i
en bil ska du kontrollera lokala lagar
och förordningar där du kör. Vissa
lagar förbjuder förare att titta på TV
under körning. Garmin påtar sig inget
ansvar för några böter, straffavgifter
eller skador som kan uppstå på
grund av åsidosättande av lagar eller
förordningar avseende användningen
av Garmin-enheten.
Användarhandbok för nüvi 1490TV29
Titta på digital-TV
MEDDELANDE
nüvi-enheten avaktiverar TVfunktionen vid hastigheter högre än
12 km/h.
• Tryck på och om du vill
välja kanal.
• Tryck på eller på för att
justera volymnivån.
• Tryck på
på kartan för att
återgå till TV-menyn.
• Tryck på Avsluta om du vill
stoppa TV-signalmottagningen.
TV-signalstyrkan och systemmed­
delanden visas i statusfältet i det övre
vänstra hörnet på skärmen.
30
Dölja kanaler
När du har genomfört en kanalsökning
kan du välja att dölja valda kanaler.
1.
2.
3.
4.
Tryck på TV > Alternativ > Guide.
Tryck på
.
Välj en kanal som ska döljas.
Tryck på Ja. Kanalen visas inte i
kanallistan och hoppas över när du
byter kanal.
Visa dolda kanaler
1. Tryck på TV > Alternativ > Guide.
2. Tryck på
.
3. Tryck på ikonen
som visas
bredvid den dolda kanalen.
4. Tryck på Ja.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Titta på digital-TV
Ändra kanalordningen
1.
2.
3.
4.
Tryck på TV > Alternativ > Guide.
Tryck på
.
Välj en kanal som ska flyttas.
Tryck på den position du vill flytta
kanalen till.
Ändra kanalspråket
Beroende på sändaren kan det hända
att du kan ändra språket som en kanal
sänds på.
Lägga till text
1. Tryck på TV > Alternativ >
TV-inställningar > Text.
2. Tryck på På.
Obs! Textspråket avgörs av sändaren.
Justera ljusstyrkan
1. Tryck på TV > Alternativ >
TV-inställningar > Ljusstyrka.
2. Tryck på
och
för att
justera ljusstyrkan.
1. Tryck på TV > Alternativ >
TV-inställningar.
2. Tryck på Språk om du vill välja ett
sändningsspråk.
Obs! Garmin ansvarar inte för
sändningsspråken.
Användarhandbok för nüvi 1490TV31
Titta på digital-TV
Justera skärmstorleken
När TV-sidan är inaktiv under flera
sekunder försvinner TV-menyn och
bilden utvidgas så att den fyller
skärmen. Du kan välja bildförhållande
för bilden.
1. Tryck på TV > Alternativ > TVinställningar > Bildförhållande.
2. Välj ett alternativ:
• Behåll bildförhållande –
behåll det bildförhållande som
kanalen sänds i.
• Helskärm – dra ut bilden så att
den fyller skärmen.
32
Använda en backkamera
Om en backkamera har installerats i
bilen kan du visa kamerabilderna på
nüvi 1490TV.
1. Anslut kameran till nüvi-enheten via
video-ingången på nüvi-enhetens
vänstra sida. Se sidan 4.
2. Tryck på TV.
3. Om det behövs följer du
instruktionerna på skärmen.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Hantera filer
Hantera filer
Meddelande
nüvi-enheten är inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me, Windows NT®
eller Mac® OS 10.3 eller tidigare.
Du kan spara filer, t.ex. JPEG-bildfiler
i internminnet på nüvi-enheten eller på
ett minneskort.
Filformat som kan
användas
• JPEG- och JPG-bildfiler: se
sidan 36.
• Kartor och GPX-waypointfiler från
MapSource®: se sidan 28.
• GPI-filer med egna intressanta
platser från Garmin POI Loader:
se sidan 58.
Ansluta nüvi-enheten till
datorn
När du ansluter nüvi-enheten
till datorn visas ett alternativ för
installation av myGarmin Agent™,
som kontrollerar datorns USB-portar
och gör att du enkelt kan söka efter
tillgängliga uppdateringar. Mer
information finns på sidan 60.
1. Sätt in ett minneskort (tillval). Tryck
ned det tills du hör ett klick.
2. Anslut mini-USB-kontakten på nüvienhetens baksida.
3. Anslut kabelns större ände till en
tillgänglig USB-port på datorn.
Minneskortet och nüvi-enheten visas
som flyttbara enheter under Den här
datorn om du har Windows eller som
en volym på skrivbordet om du har
Mac OS.
Obs! I vissa datorer med flera
nätverksenheter kan nüvi-enheter inte
visas. Om du vill ha mer information
Användarhandbok för nüvi 1490TV33
Hantera filer
om hur du ansluter diskenheter kan du
läsa i hjälpen till operativsystemet.
Överföra filer
1. Sök efter den fil du vill kopiera på
datorn.
2. Markera filen och klicka på
Ändra > Kopiera.
3. Öppna enheten ”Garmin” eller
minneskortenheten/volymen.
4. Klicka på Ändra > Klistra in. Filen
visas i listan med filer i nüvi-minnet
eller på minneskortet.
5. När du har överfört filerna
klickar du på
i verktygsfältet
(systemfältet) eller drar
volymikonen till Papperskorgen
på Mac-datorer.
6. Koppla bort nüvi-enheten från
datorn.
34
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil
används till bör du inte ta bort den.
Minnet på nüvi-enheten innehåller
viktiga systemfiler som du inte bör ta
bort.
1. Anslut nüvi-enheten till datorn
och öppna nüvi-enheten eller
minneskortenheten/-volymen.
2. Markera den fil som du vill ta bort.
3. Tryck på Delete på datorns
tangentbord.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Använda verktygen
Använda verktygen
Verktygsmenyn innehåller många
funktioner som kan vara till nytta när
du färdas.
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg.
Visa inställningarna
Mer information om inställningarna
finns på sidorna 46–52.
Använda sidan Var är
jag?
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Var är jag?.
2. Tryck på en knapp till höger så
visas de närmaste platserna i den
kategorin.
3. Tryck på Spara plats för att spara
din aktuella plats.
Visa hjälpen
Tryck på Hjälp så får du information
om hur du använder din nüvi-enhet.
Tryck på Sök för att söka efter ett
nyckelord i hjälpavsnitten.
Använd sidan Var är jag? om
du vill visa information om den
aktuella platsen, inklusive sjukhus,
polisstationer och bränsle. Det här är
en användbar funktion om du behöver
tala om för räddningspersonal var du
befinner dig.
Användarhandbok för nüvi 1490TV35
Använda verktygen
Använda bildvisaren
Med bildvisaren kan du visa bilder
som du har sparat på nüvi-enheten
eller ett minneskort.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
• Bläddra genom bilderna med
hjälp av pilarna.
2. Om du vill zooma in en bild trycker
du på den.
• Tryck på för att visa
information om den valda
bilden.
• Visa olika delar av kartan
genom att trycka på kartan
och dra.
• Tryck på
för att dölja
menyfältet.
3. Använd rullningslisten längst
ned på skärmen för att ändra
hur många bilder som visas på
skärmen.
36
Visa ett bildspel
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare >
. Varje bild visas en liten stund.
2. Om du vill avbryta bildspelet trycker
du någonstans på skärmen.
Navigera till en bild
Om en bild innehåller platsinformation
kan du skapa en rutt till den.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
2. Välj en bild.
3. Tryck på > Kör!.
Mer information om hur du läser in
bilder till nüvi-enheten finns på
sidan 33.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Använda verktygen
Visa Min info
Använd det här verktyget om du vill
hantera och ta bort sparade data, t.ex.
dina favoriter.
1. Tryck på Verktyg > Min info.
2. Välj ett alternativ:
• Ange hemposition
• Ta bort valda favoriter
• Töm tripplogg
• Visa kartfel
Använda världsklockan
1. Tryck på Verktyg > Världsklocka.
2. Om du vill ändra vilken ort som
visas trycker du på en av orterna.
3. Ange ett ortsnamn och tryck på
Klar.
4. Välj rätt ort om det behövs.
5. Om du vill visa en karta trycker du
på Världskarta. Delar där det är
natt visas som skuggade.
6. Tryck på
om du vill visa
klockorna igen.
Använda kalkylatorn
Tryck på Verktyg > Kalkylator för att
aktivera kalkylatorn.
Använda
enhetsomräkningen
1. Tryck på Verktyg >
Enhetsomräkning.
2. Tryck på Konvertering, välj en typ
av måttenhet och tryck på OK.
3. Tryck på den måttenhet du vill
ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan
på OK. Om det behövs upprepar
du föregående steg.
5. Tryck på rutan intill måttenheten för
att ange ett värde.
6. Ange ett värde och tryck sedan på
Klar. Enheten konverteras.
7. Tryck på Rensa om du vill utföra en
annan omräkning.
Användarhandbok för nüvi 1490TV37
Använda verktygen
Uppdatera växelkurser
Du kan uppdatera valutor manuellt,
vilket innebär att du kan använda de
senaste växelkurserna.
1. Tryck på Verktyg > Enhetsomräk­
ning > Konvertera.
2. Välj Valuta och tryck sedan på OK.
3. Tryck på valutaknapparna och välj
de valutor du vill uppdatera.
4. Tryck på Uppdatera.
5. Tryck på rutorna bredvid valutorna
om du vill ange nya kurser.
6. Tryck på Spara för att spara de
nya kurserna. Tryck på Återställ
om du vill använda de ursprungliga
kurserna.
38
Använda ecoRoute™
Tryck på Verktyg > ecoRoute.
Funktionen ecoRoute beräknar
fordonets bränsleekonomi,
koldioxidutsläpp samt bränslepriset
för att navigera till ett mål. Den
har också verktyg för att öka
bränsleeffektiviteten.
De data som tillhandahålls av
ecoRoute är bara uppskattningar.
De är alltså inga faktiska avläsningar
från fordonet. Om du vill ha mer
exakta bränslerapporter för just ditt
fordon och dina körvanor kan du
kalibrera bränsleekonomin.
Första gången du öppnar ecoRoutefunktionen får du ange bränsle- och
körsträckeinformation för fordonet.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Använda verktygen
Visa bränslerapport
Om du har angett fordonsprofil
och aktuellt bränslepris kommer
nüvi-enheten att beräkna fordonets
genomsnittliga bränsleekonomi och
koldioxidutsläpp samt kostnaden för
förbrukat bränsle.
Data om bränsleförbrukning är
baserade på uppskattningar av
hastighet och acceleration för ett
genomsnittligt fordon.
Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Bränslerapport.
Tips! Du kan se till att bränsleuppgif­
terna alltid registreras genom att hela
tiden ha nüvi-enheten påslagen under
körning.
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill
få mer exakta bränslerapporter för ditt
specifika fordon och dina körvanor.
Kalibrera när du fyller på bränsle.
1. Beräkna miles per gallon eller liter
per 100 kilometer.
2. Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Bränslerapport > Kalibrera.
3. Tryck på
och
för att ange
resultatet från steg 1.
4. Tryck på OK.
Justera bränslepriset
Ange information om bränslepris för
att beräkna bränslekostnaden för rutter
och för att beräkna bränslerapporter.
1. Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Bränslepris.
2. Ange aktuellt bränslepris och tryck
på Klar.
Användarhandbok för nüvi 1490TV39
Använda verktygen
Anta ecoChallengeutmaningen
Med ecoChallenge-verktyget kan du
maximera bränsleekonomin genom
att du får poäng för dina körvanor.
Ju högre totalpoäng du får för en
ecoChallenge-utmaning desto mer
bränsle kan du spara.
Tryck på Verktyg > ecoRoute >
ecoChallenge > Start.
Förklaring till ecoChallengepoängen
Tryck på på kartsidan för att visa
detaljer om den aktuella utmaningen.
Bladfärgen på ecoChallenge-ikonen
ändras beroende på dina resultat i
utmaningen.
Den sammanlagda poängen är
genomsnittet av tre resultat:
40
Accelerationspoäng – du får poäng
för att gasa gradvis och mister poäng
om du gasar snabbt.
Fartminskningspoäng – du får poäng
för att bromsa gradvis och mister
poäng om du bromsar hårt.
Hastighetspoäng – du får poäng för
körning med den mest bränslesnåla
hastigheten, som för de flesta fordon
är 45-60 mph.
Avbryta ecoChallengeutmaningen
1. Tryck på på kartsidan.
2. Tryck på Avbryt > Ja.
Justera fordonsprofilen
Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Fordonsprofil.
Bränsletyp – välj bränsletyp.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Använda verktygen
Bränsleeffekt. stad – ange den
genomsnittliga bränsleeffektiviteten
för stadskörning för ditt fordon.
1. Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Körsträckerapport.
2. Välj en rapport.
Bränsleeffekt. motorväg – ange den
genomsnittliga bränsleeffektiviteten
för motorväg för ditt fordon.
Du kan visa upp till 20 körsträckerap­
porter på nüvi-enheten. Du kan också
öppna körsträckerapporter i mappen
Rapporter på nüvi-enheten/-volymen.
Tips! Du får bättre resultat om du
kalibrerar bränsleekonomin i stället
för att justera bränsleeffektiviteten för
stadskörning och motorväg här.
Se sidan 39.
Visa körsträckerapport
Med körsträckerapporten beräknas
avståndet, tiden, den genomsnittliga
bränsleekonomin och bränslekostna­
den för att navigera till ett mål.
Visa körtips
Du kan få körtips som hjälper dig att
spara bränsle genom nüvi-enheten.
Tryck på Verktyg > ecoRoute > Tips.
Nollställa ecoRoute-data
1. Tryck på Verktyg > ecoRoute.
2. Välj den kategori som du vill
nollställa och tryck på Nollställ.
En körsträckerapport skapas för
varje rutt du kör. Om du avbryter
en rutt i nüvi-enheten skapas en
körsträckerapport för den sträcka du
har kört.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
41
Använda FM TMC-trafikfunktionen
Använda FM TMCtrafikfunktionen
Meddelande
Kontrollera lokal lagstiftning innan
du använder FM-sändaren i din
omgivning. Användningen av FMsändare är för närvarande förbjudet
i vissa europeiska länder på grund
av restriktioner gällande specifika
radiofrekvenser.
Obs! Garmin ansvarar inte för att
trafikinformationen är korrekt.
Använd en Garmin-FM-TMCtrafikinformationsmottagare om du vill
ta emot och använda sändningar över
FM-RDS-nätet.
Mer information om trafikinforma­
tionsmottagare och täckningsområden
finns på www.garmin.com/traffic.
42
Förklaring till FM TMCtrafikinformation
FM-TMC-trafikmottagaren som är
integrerad i strömkabeln för fordon
medföljer vissa nüvi-paket.
Mini-USB-kontakt
Intern antenn
Strömlampa
Extern
antennanslutning
Strömadapter
för fordon
Du behöver inte aktivera
prenumerationen som medföljer din
FM-trafikmottagare. Prenumerationen
aktiveras automatiskt när nüvi-enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt
som trafiksignalerna tas emot från
leverantören av betaltjänsten. Mer
information finns på www.garmin.com
/traffic eller www.garmin.com.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Använda FM TMC-trafikfunktionen
Lägga till eller förnya
trafikprenumerationer
Om du vill lägga till eller förnya
ett trafikabonnemang trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik.
Mer information finns på sidan 51 och
på www.garmin.com/fmtraffic.
Ta emot trafikinformation
Meddelande
Uppvärmda vindrutor (med metalltrå­
dar) kan försämra trafikinformations­
mottagarens prestanda.
• Trafikinformationsmottagaren och
nüvi-enheten måste vara inom
dataräckhåll för en FM-station som
sänder ut trafikdata.
Trafik i ditt område
När du tar emot trafikinformation visas
en trafikikon i det övre vänstra hörnet
på kartsidan. Trafikikonen ändrar färg
för att visa trafikförhållandena på den
rutt eller väg som du för tillfället
kör på.
För att kunna ta emot trafikinformation
måste följande villkor uppfyllas:
• Trafikinformationsmottagaren
måste vara ansluten till nüvienheten.
• Trafikinformationsmottagaren och
nüvi-enheten måste vara ansluten
till en extern strömkälla.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
43
Använda FM TMC-trafikfunktionen
Färg
Beskrivning Betydelse
Grön
Trafiken
Låg allvarlig­
flyter
hetsgrad
normalt.
Gul
Det
Medelhög
förekommer
allvarlighets­
en viss
grad
köbildning.
Röd
Hög allvarlig­ Svår
hetsgrad
köbildning.
Grå
Inga data
Trafik på rutten
Trafikdata
har inte
uppdaterats.
fortfarande dras genom trafik om det
inte finns bättre alternativa rutter.
Trafikikon
Om en inte så allvarlig trafikfördröj­
ning uppstår på din rutt trycker du
på trafikikonen så visas en flik med
information om hur mycket extra tid
som har lagts till på din rutt på grund
av fördröjningen. Den här tiden ingår
redan i din beräknade ankomsttid.
Vid beräkning av rutten undersöker
nüvi-enheten den aktuella trafiken
och optimerar automatiskt rutten
för kortaste tid. Om en allvarlig
trafikfördröjning inträffar på rutten
medan du navigerar beräknas
rutten automatiskt om. Rutten kan
44
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Använda FM TMC-trafikfunktionen
Undvika trafik längs rutten
manuellt
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Tryck på pilarna om du vill visa
övriga trafikfördröjningar på din rutt,
om det behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret
trycker du på Undvik.
Visa trafikfördröjningar
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafiksökning om du vill
visa en lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett objekt i listan om du vill
visa detaljer. Om det finns fler än
en fördröjning trycker du på pilarna
så visas övriga fördröjningar.
Visa trafikkartan
På trafikkartan visas färgkodade
trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Visa trafikkarta om du vill
visa trafikproblemen på en karta.
Om du vill återgå till den normala
kartan trycker du på trafikikonen och
trycker sedan på Visa normal karta.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
45
Anpassa nüvi-enheten
Anpassa nüvienheten
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
Användningsläge – ange hur du
kommer att navigera för att optimera
rutter: Personbil, Fotgängare,
eller Cykel.
Knappsats – tryck på QWERTY för
att få en layout som liknar en dators
tangentbord, eller tryck på ABCDE
för en alfabetisk layout.
2. Klicka på den inställning du vill
ändra.
3. Tryck på knappen under inställ­
ningsnamnet om du vill ändra den.
Ändra systeminställning­
arna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
System.
GPS-simulator – aktivera simulatorn
när du vill stänga av GPS-läget och
simulera navigering och spara på
batteriet.
46
Enheter – ändra måttenheter till
Kilometer eller Mile.
Om – visa nüvi-enhetens versions­
nummer för programvaran, IDnummer för enheten och information
om flera andra programfunktioner. Du
behöver uppgifterna när du uppdaterar
systemets programvara eller köper nya
kartdata (se sidan 58).
Återställ – återställer systemet till
standardinställningarna.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Anpassa nüvi-enheten
Ändra navigeringsinställ­
ningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation.
Ruttpreferenser – välj en inställning
för beräkning av rutter:
• Kortare tid – för att beräkna rutter
som går fortare att köra men som
kan utgöra längre körsträcka.
• Kortare väg – för att beräkna
rutter med kortare körsträcka men
som kan ta längre tid att köra.
• Fågelvägen – för att beräkna rutter
fågelvägen (utan vägar).
• Mindre bränsle – för att
beräkna rutter som kan förbruka
mindre bränsle än de andra
rutterna. Ruttberäkningen är
baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en
given rutt.
Undvikanden – ange de vägtyper du
vill undvika på dina rutter.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Transittyper – välj vilken typ av
kollektivtrafik du vill att nüvi-enheten
undviker vid beräkning av rutter.
Tillgängligt när cityXplorer-kartor
lästs in. Se sidan 10.
Återställ – återställ de ursprungliga
navigeringsinställningarna.
Ändra skärminställning­
arna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm.
Färgläge – välj Dag för en ljus
bakgrund, Natt för en mörk bakgrund
eller Auto för att automatiskt växla
mellan de två.
Skärmbild – ange skärmbildsläge.
Tryck på
för att ta en skärmbild.
Bilden sparas i bitmap-format i
mappen skärmbilder på nüvidiskenheten.
47
Anpassa nüvi-enheten
Ljusstyrka – justera nivån på
bakgrundsbelysningen. Genom att
sänka bakgrundsbelysningen kan du
förlänga batterilivslängden.
Återställ – återställ de ursprungliga
skärminställningarna.
Uppdatera
tidsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Tid.
Välj ett tidsformat – välj
12-timmars-, 24-timmars- eller
UTC-tidsformat.
Aktuell tid – ställ in tiden manuellt på
nüvi-enheten. Välj Automatisk om du
vill att nüvi-enheten ska ställa in tiden
baserat på din plats.
Ställa in språken
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Språk.
Röstspråk – ändra språk för
röstmeddelanden.
Textspråk – ändra språk för den text
som visas på skärmen. Att textspråket
ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Knappsats – välj tangentbord
för språket. Tryck på Läge på en
knappsats för att ändra språk för
knappsatsen.
Återställ – återställ de ursprungliga
språkinställningarna.
Återställ – återställ de ursprungliga
tidsinställningarna.
48
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Anpassa nüvi-enheten
Ändra kartinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Karta.
Kartinfo – justera hur mycket detaljer
som ska visas på kartan. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas
den om långsammare.
Kartvy – välj ett kartperspektiv.
• Kurs upp – visa en 2D-karta med
färdriktningen överst.
• Norr upp – visa en 2D-karta med
norr överst.
• 3D – visa en 3D-karta med
orienteringen Kurs upp.
Obs! I fotgängarläget är Norr uppåt
den enda kartvyn.
Fordon – om du vill ändra den ikon
som används till att visa din position
på kartan trycker du på Ändra. Tryck
på den ikon du vill använda och sedan
på OK. Hämta fler fordonsikoner på
www.garmingarage.com.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Tripplogg – visa eller dölj loggen
för dina resor. Om du vill tömma
tripploggen trycker du på Verktyg >
Min info > Töm tripplogg.
Kartinfo – visa kartorna och
versionen för varje karta som finns
inläst på nüvi-enheten. Aktivera
(markerad) eller avaktivera
(omarkerad) en karta genom att trycka
på den.
Återställ – återställ de ursprungliga
kartinställningarna.
Ändra säkerhetsinställ­
ningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
Garmin Lock – lås enheten
genom att aktivera Garmin Lock™.
Ange en fyrsiffrig PIN-kod och en
säkerhetsplats. Mer information finns
på sidan 54.
49
Anpassa nüvi-enheten
Säkerhetsläge – stänger av eller
slår på säkert läge. När fordonet rör
sig stänger säkerhetsläget av alla
funktioner som kräver betydande
uppmärksamhet och kan stjäla
uppmärksamheten från körningen.
Återställ – återställ de ursprungliga
säkerhetsinställningarna. När du
återställer säkerhetsinställningarna
återställs inte Garmin Lock-PIN-koden
eller säkerhetsplatsen.
Ställa in alternativ för
Bluetooth
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
Anslutningar – tryck på Lägg till >
OK om du vill para ihop enheten
med en mobiltelefon som har trådlös
Bluetooth. Se sidorna 23–27. Tryck
på Byt om du vill ansluta till en annan
telefon.
50
• Släpp – välj den telefon som du
vill koppla från och tryck på Ja.
• Ta bort – välj den telefon som du
vill ta bort från minnet och tryck
på Ja.
Bluetooth – slå på och stäng av
Bluetooth-komponenten. Om du har
aktiverat Bluetooth-komponenten
visas ikonen Bluetooth på
huvudmenyn. Om du vill förhindra att
en telefon ansluts automatiskt trycker
du på Från.
Vänskapligt namn – mata in ett
vänskapligt namn som identifierar din
nüvi för enheter med Bluetooth. Tryck
på Klar.
Återställ – återställ de ursprungliga
Bluetooth-inställningarna. Detta
återställer inte ihopkopplingsinforma­
tionen.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Anpassa nüvi-enheten
Ändra inställningarna för
larmade positioner
Du måste ha larmade positioner
(t.ex. egna intressanta platser eller
en databas för fartkameror) inlästa
för att kunna justera inställningarna
för larmade positioner. Se sidan 58.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Larmade positioner.
Positionslarm – aktivera eller
avaktivera larmen som avges när du
närmar dig egna intressanta platser
eller fartkameror.
Återställ – återställ inställningarna för
larmade positioner.
Visa information om
trafikabonnemang
Trafikinformationsmottagaren
medföljer vissa nüvi-paket. Tryck på
Verktyg > Inställningar > Trafik.
Aktuell – välj den leverantör du vill
använda. Om du vill använda den
bästa leverantören för området trycker
du på Auto, annars kan du välja en
specifik leverantör.
Sök fler – sök efter fler TMCtrafikleverantörer. Om du vill öka
söktiden rensar du leverantörstabellen
genom att trycka på Ja.
Abonnemang – visa dina abonnemang
och deras förfallodatum. Om du vill
lägga till en prenumeration trycker du
på Lägg till.
Användarhandbok för nüvi 1490TV51
Anpassa nüvi-enheten
Lägga till en prenumeration
Meddelande
Du behöver inte aktivera
abonnemanget som medföljde FMtrafikinformationsmottagaren (om
det medföljde en). Prenumerationen
aktiveras automatiskt när nüvi-enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt
som trafiksignalerna tas emot från
leverantören av tjänsten.
Du kan köpa ytterligare abonnemang
och förnya dem om de går ut. Gå till
www.garmin.com/fmtraffic.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik.
2. Tryck på Abonnemang > Lägg till.
3. Skriv ned FM-trafikinformations­
mottagarens enhets-ID.
4. Gå till www.garmin.com/fmtraffic
om du vill köpa ett abonnemang
och erhålla en kod med 25 tecken.
52
5. Tryck på Nästa på nüvi-enheten,
ange koden och tryck sedan på
Klar.
Trafikabonnemangskoden kan inte
återanvändas. Du måste skaffa
en ny kod varje gång du förnyar
tjänsten. Om du har flera FMtrafikinformationsmottagare måste du
skaffa en ny kod för varje mottagare.
Återställa alla
inställningar
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Tryck på Återställ.
3. Tryck på Ja.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Bilaga
Bilaga
Sköta nüvi-enheten
Enheten innehåller känsliga
elektroniska komponenter som kan
skadas permanent om du utsätter
enheten för häftiga skakningar eller
vibrationer. Du kan minimera risken
för skador genom att undvika att tappa
den och inte använda den i miljöer där
det finns stor risk för skakningar eller
vibrationer.
Rengöra enheten
Enheten består av material av hög
kvalitet och det enda underhåll du
behöver utföra är rengöring. Du
rengör enhetens ytterhölje (inte
pekskärmen) med en fuktig trasa med
milt rengöringsmedel och torkar den
torr. Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk,
ren och luddfri trasa. Om det behövs
använder du vatten, isopropylalkohol
eller linsrengöring. Fukta trasan
med vätskan och torka försiktigt av
pekskärmen.
Skydda nüvi-enheten
• Förvara inte enheten där den kan
utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas
permanent.
• Utsätt inte nüvi-enheten för vatten.
Om enheten kommer i kontakt
med vatten kan den sluta fungera.
• Det går att använda en
handdatorpenna till pekskärmen,
men försök inte göra det samtidigt
som du kör bil. Använd aldrig
ett hårt eller vasst föremål på
pekskärmen eftersom skador kan
uppstå.
Användarhandbok för nüvi 1490TV53
Bilaga
Förhindra stöld
• Förebygg stöld genom att ta bort
enheten och fästet när den inte
används. Ta bort resterna efter
sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i
handskfacket.
• Registrera din produkt på
http://my.garmin.com.
• Använd funktionen Garmin Lock.
Mer information finns nedan.
Låsa nüvi-enheten
Garmin Lock är ett antistöldsystem
som låser din nüvi-enhet. Varje
gång du sätter på enheten måste
du ange PIN-koden eller köra till
säkerhetsplatsen.
54
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
2. Tryck på knappen nedanför
Garmin Lock.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör
till en säkerhetsplats.
Vad är en säkerhetsplats?
Meddelande
Om du glömmer din personliga kod
och säkerhetsplats måste du skicka in
nüvi-enheten till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med
en giltig produktregistrering eller ett
giltigt inköpskvitto.
Säkerhetsplatsen är en plats där
du befinner dig ofta, till exempel
ditt hem. Om nüvi-enheten har
satellitsignaler och du befinner dig på
säkerhetsplatsen behöver du inte ange
PIN-koden.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Bilaga
Kalibrera skärmen
1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Håll ned det övre vänstra hörnet av
skärmen medan du slår på nüvienheten.
3. Släpp upp strömknappen när
Garmin-skärmen visas.
4. Fortsätt att hålla ned det övre
vänstra hörnet av pekskärmen i
30 sekunder tills en vit skärmbild
med ”Tryck på punkt” visas.
Uppdatera programvaran
1. Anslut nüvi-enheten till datorn med
hjälp av mini-USB-kabeln. Menyn
AutoPlay öppnas.
2. Dubbelklicka på för att öppna
hämtningssidan för myGarmin
Agent. Om menyn AutoPlay inte
öppnas, eller om du sitter vid en
Mac-dator, går du till www.garmin
.com/agent.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
när du ansluter nüvi-enheten till
datorn. Hem kontrollerar nüvienhetens aktuella program och
tillhandahåller ytterligare information
om nüvi-enheten.
Rensa användardata
Meddelande
Med den här proceduren tar du bort all
information du själv har angett.
1. Tryck med fingret längst ned till
höger på nüvi-enhetens skärm och
slå samtidigt på enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills
meddelandefönstret visas.
3. Om du vill rensa alla användardata
trycker du på Ja.
Alla ursprungliga inställningar
återställs. Eventuella objekt du har
sparat raderas.
Efter att du installerat myGarmin
Agent uppmanas du att öppna Hem
Användarhandbok för nüvi 1490TV55
Bilaga
Batteriinformation
Du kan maximera livslängden på
batteriet genom att inte lämna enheten
i direkt solljus och undvika att utsätta
den för höga temperaturer under
längre tider.
Status för nüvi-batteriet anges med
hjälp av batteriikonen
i hörnet av
huvudmenyn. Du kan öka exaktheten
på batterimätaren genom att ladda
ur batteriet helt innan du laddar upp
det. Avbryt inte uppladdningen förrän
nüvi-enheten är fullt uppladdad.
Byta säkringen
MEDDELANDE
När du byter ut säkringen bör du vara
försiktig så att du inte tappar bort
några av de små bitarna och se till att
du sätter tillbaka dem på rätt ställen.
Om enheten inte laddas upp i fordonet
måste du eventuellt byta den säkring
som finns i fordonsadapterns ände.
56
1. Använd ett mynt för att trycka ned
den silverfärgade spetsen och vrid
myntet motsols ett fjärdedels varv.
2. Ta bort ändstycket, den
silverfärgade spetsen och
säkringen.
3. Sätt i en snabb
Ändstycke
säkring på 2 A
Silverfär­
med samma
gad spets
storlek.
Säkring
4. Sätt den
silverfärgade
spetsen i
ändstycket. Sätt
tillbaka ändstycket med hjälp av ett
mynt.
Ta bort nüvi-enheten och
fästet
Om du vill ta bort nüvi-enheten från
vaggan trycker du på fliken på vaggan
samtidigt som du lutar nüvi-enheten
framåt.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Bilaga
Ta bort vaggan från fästet genom att
vrida vaggan åt höger eller vänster.
Fortsätt trycka i samma riktning tills
vaggan släpper från fästet.
Om du vill ta bort sugfästet från
vindrutan fäller du spaken mot dig.
Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Montera enheten på
instrumentbrädan
MEDDELANDE
Klistret på tejpen för permanent
montering är extremt svårt att ta bort
efter att du har satt dit den.
Använd den medföljande monterings­
plattan till att fästa enheten på instru­
mentbrädan på ett sätt som uppfyller
gällande krav.
1. Rengör och torka instrumentbrädan
där du vill placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från fästtejpen
på plattans undersida.
3. Placera plattan på
instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från fästplattans
ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan.
För spaken nedåt (mot plattan).
nüMaps Guarantee™
För att få en gratis kartuppdatering
(om tillgängligt) registrerar du
din nüvi på http://my.garmin.com
inom 60 dagar efter att ha hämtat
satelliter och börjat använda den.
Om du registrerar över telefon eller
väntar längre än 60 dagar efter att
du börjat hämta satelliter är du inte
längre berättigad till den kostnadsfria
kartuppdateringen. Mer information
finns på www.garmin.com/numaps.
Användarhandbok för nüvi 1490TV57
Bilaga
nüMaps Lifetime™
För en engångssumma kan du få upp
till fyra kartuppdateringar per år under
enhetens livstid. Mer information finns
på www.garmin.com.
Ytterligare kartor
höga skymmande föremål när du vill
använda nüvi-enheten.
När nüvi-enheten tar emot satellitsig­
naler är staplarna för signalstyrka på
menysidan gröna
. När den tappar
satellitsignalen blir fälten röda eller
genomskinliga
.
Du kan köpa fler kartor för din nüvi.
Om du vill se en lista på kartor som är
kompatibla med din nüvi, går du till
Garmins webbplats på (www.garmin
.com) och klickar på fliken Maps.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Om GPS-satellitsignaler
Mer information om tillbehör finns på
http://buy.garmin.com, www.garmin
.com/extras eller hos din Garminåterförsäljare.
För att nüvi-enheten ska kunna
navigera måste den ta emot signaler
från GPS-satelliter (Global Positioning
System). Om du är inomhus, nära
höga byggnader eller träd eller i ett
parkeringsgarage kan enheten eventu­
ellt inte ta emot signaler från satelliter.
Sök upp en öppen yta utomhus utan
58
Extrafunktioner och
valfria tillbehör
Egna intressanta platser
Med POI Loader kan du läsa in
egna intressanta platser till nüvienheten. Olika Internet-företag
tillhandahåller POI-databaser. Vissa
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Bilaga
anpassade databaser innehåller
varningsinformation för t.ex.
fartkameror och skolzoner.
Gå till www.garmin.com/extras och
klicka på POI Loader om du vill
installera POI Loader på datorn. Mer
information finns i hjälpen för POI
Loader. Öppna hjälpen genom att
trycka på F1.
Du visar dina egna intressanta platser
genom att trycka på Vart? > Extra >
Egna intressanta platser.
Om du vill ändra inställningarna
för larmade positioner trycker du på
Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner > Positionslarm.
Om du vill ta bort egna intressanta
platser från enheten ansluter du den
till en dator. Öppna mappen POI på
nüvi-enheten eller minneskortenheten.
Ta bort filen poi.gpi.
Fartkameror
 Varning
Garmin ansvarar inte för
noggrannheten hos eller följderna
av användningen av anpassade
sevärdheter eller databasen för
fartkameror.
På vissa platser finns information
om fartkameror tillgänglig. Mer
information om tillgänglighet finns
på http://my.garmin.com. För dessa
platser innehåller nüvi-enheten
placeringen av hundratals fartkameror.
Din nüvi-enhet varnar dig när du
närmar dig en fartkamera om du kör
för fort. Informationen uppdateras
minst varje vecka så att du har alltid
tillgång till den senaste informationen.
Du kan när som helst köpa en ny
region eller förlänga ett befintligt
abonnemang. Varje region som du
köper har ett förfallodatum.
Användarhandbok för nüvi 1490TV59
Bilaga
Garmin Travel Guide
Garmin Travel Guide innehåller
detaljerad information om platser
som restauranger och hotell. Om
du vill köpa ett tillbehör går du till
http://buy.garmin.com eller kontaktar
din lokala Garmin-återförsäljare.
Om du vill använda Travel Guide
sätter du in minneskortet i nüvienheten. Tryck på Vart? > Extra.
Tryck på namnet på din reseguide för
att öppna den.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport
om du har frågor. I USA går du
till www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. via telefon
på 0808 2380000.
60
Om du befinner dig i Europa går du till
www.garmin.com/support och klickar
på Contact Support för information
om support från ditt hemland eller så
kontaktar du Garmin (Europa) Ltd. per
telefon på +44 (0) 870 8501241.
Registrera din nüvi-enhet
Gå till http://my.garmin.com för
att registrera din nüvi-enhet. Mer
information om hur du ansluter nüvienheten till datorn finns på sidan 33.
1. Anslut nüvi-enheten. Ett alternativ
för installation av myGarmin Agent
(tillval) visas.
2. Följ onlineinstruktionerna för att
installera myGarmin Agent och
registrera din nüvi-enhet.
När du registrerat nüvi-enheten kan
du prenumerera på de senaste Garmin
online-tjänsterna.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Bilaga
Specifikationer
nüvi 1490TV
Fysisk storlek (B × H × D):
5,4 × 3,4 × 0,70 tum
(13,7 × 8,6 × 1,78 cm)
Vikt: 258 g (9,1 oz.)
Skärm: 5,0 tum diagonalt,
480 × 272 bildpunkter;
liggande 64 K ljusstark
WQVGA TFT-skärm med
vit bakgrundsbelysning och
pekskärm
Hölje: Inte vattentätt (IPXO)
Temperaturintervall:
0 °C–60 °C (32 °F–140 °F)
Laddningstemperatur:
0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)
Datalagring: Internminne och
löstagbart MicroSD-kort (tillval).
Data lagras utan tidsgräns.
Datorgränssnitt: USB 2.0-masslag­
ringsenhet med maxhastighet
Operativsystem: Garmin
Laddningstid: Upp till 4 timmar
Strömförsörjning: Likström från
fordonet med den medföljande
strömkabeln för fordon, eller
nätadapter (tillval)
Strömförbrukning: Högst 5 W
Batterilivslängd: Upp till 3 timmar
Batterityp: Ej utbytbart uppladdnings­
bart litiumjonbatteri
GPS-mottagare: Högkänslig med
HotFix
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sekund
Kall: < 38 sekunder
Fabriksåterställning:
< 45 sekunder
*Medelvärde för stationär mottagare
med fri sikt.
Användarhandbok för nüvi 1490TV61
Bilaga
Överensstämmelse­
förklaring
Härmed intygar Garmin att denna
produkt nüvi uppfyller de grundläggande
kraven och andra föreskrifter i direktiv
1999/5/EG. Den fullständiga överens­
stämmelseförklaringen för din Garminprodukt finns på www.garmin.com.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA nüvi-ENHE­
TEN ACCEPTERAR DU VILLKOREN
I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAV­
TAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”)
i binär körbar form för normal drift
av produkten. Äganderätten och de
intellektuella immateriella rättigheterna i
och för Programvaran tillhör Garmin.
62
Du accepterar att Programvaran tillhör
Garmin och är skyddad enligt de upp­
hovsrättslagar som gäller i USA samt
enligt internationella upphovsrättsö­
verenskommelser. Du bekräftar vidare
att strukturen på, organisationen av och
koden för programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin
och att källkoden för programvaran är
en värdefull affärshemlighet som tillhör
Garmin. Du intygar att du inte kommer
att dekompilera, demontera, ändra eller
bakåtkompilera Programvaran eller
någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del
av den till läsbar form eller skapa något
arbete som bygger på Programvaran.
Du intygar också att du inte kommer
att exportera eller omexportera
Programvaran till något land i strid med
de exportkontrollagar som gäller i USA.
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Bilaga
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min enhet får
aldrig kontakt med
satellitsignaler.
Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och undan
från höga byggnader och träd. Var stillastående i flera
minuter.
Sugkoppen sitter inte
fast på min vindruta.
Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
Torka med en ren, torr trasa. Fäst sugkoppen enligt
instruktionerna på sidan 5.
Min nüvi-enhet laddas
inte i bilen.
Kontrollera säkringen i strömkabeln för fordon
(se sidan 56).
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att
ström finns i strömuttaget.
Din nüvi-enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och
45 °C (mellan 32 °F och 113 °F). Om nüvi-enheten är
placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den
inte laddas.
Mitt batteri tappar
laddningen ganska
fort.
Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör
du minska bakgrundsbelysningen. Tryck på Verktyg >
Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
Hur rensar jag alla
användardata?
Håll fingret nedtryckt i nüvi-skärmens nedre ‑högra
hörn samtidigt som du slår på enheten. Håll fingret
nedtryckt tills meddelandet visas. Om du vill rensa alla
användardata trycker du på Ja.
Användarhandbok för nüvi 1490TV63
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Det verkar inte som
om batterimätaren
visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen
(utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Pekskärmen fungerar
inte när jag trycker
på den.
Kalibrera pekskärmen enligt beskrivningen på
sidan 55.
Hur kan jag
kontrollera om
nüvi-enheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild
av en nüvi-enhet som är ansluten till datorn. Dessutom
bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här
datorn.
Jag ser inte nüvienheten i Den här
datorn när jag ansluter
den.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av nüvi-enheten.
3. Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och
till nüvi-enheten. Enheten sätts på automatiskt och
ändras till USB-masslagringsläget. Kontrollera att
nüvi-enheten är ansluten till en USB-port och inte
till en USB-hubb.
64
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Det finns inga
nya borttagbara
enheter i listan med
diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan
det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver
ska tilldelas till din nüvi-diskenhet. Mer information
om hur du ansluter diskenheter finns i hjälpen till
operativsystemet.
Hur hittar jag
restauranger nära
hotellet jag kommer att
bo på i framtiden?
Spara hotellet i Favoriter. Mer information om
Favoriter finns på sidan 16. Du kan sedan söka efter
restauranger nära hotellet.
1. Tryck på Vart? > Nära.
2. Välj En favoritdestination.
3. Välj en destination.
4. Tryck på Intressant plats > Mat och dryck.
5. Välj en kategori. nüvi-enheten söker efter platser
nära hotellet.
6. Välj en restaurang.
Telefonen ansluter inte
till nüvi-enheten.
Se till att du har en nüvi-enhet med Bluetooth.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth.
Ange fältet Bluetooth till Till.
Se till att telefonen är påslagen och befinner sig inom
ca 10 meter (33 fot) från nüvi-enheten.
Mer hjälp finns på www.garmin.com/bluetooth.
Användarhandbok för nüvi 1490TV65
Sakregister
Sakregister
Symbols
2D-, 3D-kartbild 49
A
accelerationspoäng 40
adresser 12
aktuell plats, spara 16
alarmklocka 60
ändra sparade platser
byt kartsymbol 17
byt kategorier 17
byt namn 16
byt telefonnummer 17
ange din plats 17
anpassa nüvi-enheten
46–52
användardata, ta bort 55
användningsläge 7, 46
återkoppling till
intressanta platser 14
66
B
bakgrundsfärg 47
batteri 56, 63
batteriinformation 56
Bluetooth 23–27
inställningar 50
para ihop med
telefon 23
ringa från Kör!sidan 13
ta bort en telefon 50
bränslepris, justera 39
bränslerapport 39
C
cykelnavigation 46
D
detaljkartor 49
diakritiska tecken 15
disk för instrumentbrädan
57
E
ecoChallenge 40
ecoRoute™ 38–41
bränslerapport 39
ecoChallenge 40
fordonsprofil 38
kalibrera bränsleeko­
nomi 39
körsträckerapport 41
tips 41
egna intresseplatser 59
enhets-ID 46
enhetsomräkning 37
extrafunktioner 58–59
F
fågelvägen, rutt 7, 47
färddator 20
fartbegränsningsikon 19
fartkameradatabas 59
fartminskningspoäng 40
Favoriter 16
felsökning 63
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Sakregister
filer 33–34
filformat som kan
användas 33
ta bort 34
filformat som kan
användas 33
fordonsikon 49
fordonsprofil 40
förvara nüvi-enheten 53
G
Garmin Lock 49, 54
Garmin Travel Guide 60
geocaching 18
GPS
av/på 46
om GPS 58
H
hastighetspoäng 40
hem
ange en plats 12
telefonnummer 26
Hjälp 35
I
inkommande samtal 24
inställningar 46–52
återställa 52
intressanta platser 14
ändra betyg 14
ändra telefonnummer
14
egna 58
POI loader 33
rapportera fel 14
J
JPEG-bildfiler 33
K
kalkylator 37
karta
aktivera
detaljkartor 49
bläddra 17
detaljnivå 49
fotgängare 22
inställningar 49
Kartinfo, knapp 49
lägga till 58
version 49
visa 49
zooma 17
kilometer 46
knappsats 15
layout 46
språkläge 15, 48
kollektivtrafik
stadskartor 7, 10
undvikanden 47
konvertera
enheter 37
valuta 38
koordinater 18
Kör! – sidalternativ 13
kör hem 12
körsträckerapport 41
Kurs upp 49
L
ladda nüvi-enheten 6, 63
lägesikon 49
lägga till ett foto för en
plats 17
Användarhandbok för nüvi 1490TV67
Sakregister
larmade positioner
inställningar 51
varningar 51
låsa
nüvi-enheten 54
latitud 18
litiumjonbatteri 56, 61
ljudversion 46
ljusstyrka 48
TV 31
longitud 18
M
MapSource 33, 58
måttenheter, konvertera
37
maxfart, nollställa 20
mile 46
Min info 37
montering
på instrumentbrädan
57
på vindrutan 63
ta bort från fäste 56
68
N
nästa sväng 21
navigationsläge för
fotgängare 46
resväg 10
ruttalternativ 10
navigering 19
inställningar 47
läge 46
nollställa
maxfart 20
trippdata 20
nüvi-enheten
hölje 4
ladda 6
montering 57
rengöra 53
skydda 53
P
para ihop en mobiltelefon
23
pekskärm
inställningar 48
kalibrera 55, 64
rengöra 53
PIN-kod
Bluetooth 24
Garmin Lock 54
programvara
licensavtal 62
uppdatera 55
version 46
promenadrutt 46
Q
QWERTY-knappsats 46
O
Överensstämmelseförkla­
ring 62
överföra filer 34
R
registrera 54
resvägssida 10
ringa upp
hem 26
historik 26
lägga på 25
Användarhandbok för nüvi 1490TV
Sakregister
samtal väntar 25
stänga av ljud 25
svara på 24
röstmeddelande 25
röstspråk 48
röstuppringning 27
ruttalternativsida 10
rutter
fågelvägen 47
inställningar 47
läge 46
simulerar 46
stoppa 11
S
säkerhet
inställningar 49
plats 54
säkert läge 50
säkring, byta 56
satellitsignaler 58
senast hittade platser 16
simulera en rutt 46
skärm
ljusstyrka 48
skärmbilder 47
skärminställningar 47
skärmknappsats 15
skolzonsdatabas 59
sköta nüvi-enheten 53
söka efter platser 9
använda foton 18–19
efter adress 12
efter koordinater 18
efter namn 14
efter postnummer 12
nära en annan
plats 15
senast valda
platser 16
sparade platser
(Favoriter) 16
söka på kartan 17
sökområde 15
spara
aktuell plats 16, 17
hittade platser 16
specifikationer
nüvi 1400-serien 61
språkinställningar 48
stadskartor 7, 10
stöldskyddsfunktion
49, 54
svänglista 20
systeminställningar 46
T
ta bort
alla användardata 55
egna intressanta
platser 59
Favoriter 17
lista med senaste
sökningar 16
tecken 15
ta bort fästet 57
telefonbok 26
textspråk 48
tidsinställningar 48
tidszon 48
tillbehör 58, 59
trafik 42–45
incidenter 43
Användarhandbok för nüvi 1490TV69
Sakregister
lägga till trafikabon­
nemang 51
tripplogg 49
TV
alternativ kamera 32
ändra bildformat 32
antenner 28
kanalordning 31
kanalsökning 29
låsa kanaler 30
ljusstyrka 31
meny 29
region 28
sändningsspråk 31
tidszon 28
titta på digital-TV 28
TV. Se TV
tyst
ljud 8
telefonsamtal 25
U
undvika
stöld 54
vägtyper 47
70
uppdatera
kartor 58
programvara 55
USB 64
masslagringsläge 33
utgång, ljud 8
V
vägbeskrivningar 20
Var är jag? 35
världsklocka 37
varningar
fartkamera 59
Vart? 12–18
verktyg 35–40
Visning av korsningar 21
W
WebUpdater 55
Y
ytterligare kartor 58
Z
zooma 17
Användarhandbok för nüvi 1490TV
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Mars 2010
Artikelnummer 190-01109-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising