Garmin | nuvi 1490TV | User manual | Garmin nuvi 1490TV Brugervejledning

Garmin nuvi 1490TV Brugervejledning
nüvi 1490TV
brugervejledning
®
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870 850 1241 (uden for
Storbritannien)
0808 238 0000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 850 1251
Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tlf. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres,
transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt,
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver
hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk
medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den
elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den
betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er
strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre
eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og
forbedringer til personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få aktuelle
opdateringer samt yderligere oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, nüvi® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™,
nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår
på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende
SanDisk eller dets datterselskaber.
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang.......4
Sådan ser din nüvi ud.................... 4
Brug af hovedmenuen................... 5
Installation af nüvi.......................... 5
Opladning af nüvi.......................... 6
Brug af tænd/sluk-knappen........... 8
Justering af lydstyrken................... 8
Navigation i skærmbillederne........ 8
Søgning efter din destination......... 9
Navigation i anvendelsesmåden
Fodgænger............................... 10
Tilføjelse af en pause.................. 11
Ændring af destinationer............. 11
Afbrydelse af en rute................... 11
Find........................................12
Søgning efter en adresse............ 12
Indstilling af en
hjemmeposition......................... 12
Anvendelse af siden Kør!............ 13
Feedback til interessepunkter..... 14
Søgning efter et sted ved at
stave navnet ............................ 14
Søgning i nærheden af en
anden position.......................... 15
Søgning efter nyligt fundne
steder........................................ 16
Søgning efter et sted vha.
kortet......................................... 17
Indtastning af koordinater............ 18
Brug af fotonavigation................. 18
Brug af kortsiderne..............19
Visning af triptæller . ................... 20
Visning af drejliste ...................... 20
Visning af siden Næste sving...... 21
Visning af siden Vejkryds-info...... 21
Brug af fodgængerkort................ 22
Udførelse af håndfri
telefonopkald........................23
Parring af telefonen..................... 23
Modtagelse af et opkald ............. 24
Under et opkald .......................... 25
Adgang til menuen Telefon.......... 25
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Indholdsfortegnelse
Digitalt tv...............................28
Brug af tv-menuen....................... 29
Sådan skjuler du kanaler............. 30
Ændring af kanalrækkefølgen..... 31
Ændring af kanalsprog................ 31
Tilføjelse af undertekster............. 31
Justering af skærmens
lysstyrke.................................... 31
Justering af skærmstørrelsen...... 32
Brug af bagudvendt kamera........ 32
Brug af verdensuret . .................. 37
Brug af lommeregneren............... 37
Brug af måleomregneren . .......... 37
Brug af ecoRoute™ ..................... 38
Nulstilling af ecoRoute-data........ 41
Brug af FM TMC-trafik..........42
Understøttede filtyper.................. 33
Tilslutning af nüvi til din
computer................................... 33
Overførsel af filer . ...................... 34
Sletning af filer . .......................... 34
Forklaring af FM TMCtrafikmodtager........................... 42
Tilføjelse eller fornyelse af
trafikabonnementer................... 43
Modtagelse af
trafikoplysninger........................ 43
Trafik i dit område........................ 43
Trafik på ruten............................. 44
Visning af trafikkortet................... 45
Visning af trafikforsinkelser.......... 45
Brug af værktøjerne.............35
Tilpasning af nüvi.................46
Håndtering af filer.................33
Adgang til indstillinger................. 35
Brug af siden Hvor er jeg?........... 35
Adgang til hjælp........................... 35
Brug af Galleri............................. 36
Adgang til brugerdata.................. 37
Ændring af
systemindstillingerne................ 46
Ændring af navigations­
indstillingerne............................ 47
Justering af
displayindstillingerne................. 47
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Indholdsfortegnelse
Opdatering af
tidsindstillingerne...................... 48
Indstilling af sprog....................... 48
Ændring af kortindstillingerne...... 49
Ændring af
sikkerhedsindstillinger............... 49
Angivelse af indstillinger for
Bluetooth-teknologi................... 50
Ændring af indstillinger for
alarmpunkter............................. 51
Visning af oplysninger om
trafikabonnement...................... 51
Gendannelse af alle
indstillinger................................ 52
Appendiks.............................53
Vedligeholdelse af nüvi . ............. 53
Låsning af nüvi............................ 54
Kalibrering af skærmen............... 55
Opdatering af softwaren.............. 55
Sletning af brugerdata................. 55
Batterioplysninger . ..................... 56
Udskiftning af sikringen............... 56
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Fjernelse af nüvi og
monteringen.............................. 56
Montering på
instrumentbrættet...................... 57
nüMaps Guarantee™ .................. 57
nüMaps Lifetime™ ....................... 58
Flere kort..................................... 58
Om GPS-satellitsignaler.............. 58
Ekstraudstyr og valgfrit
tilbehør...................................... 58
Garmin Travel Guide................... 60
Kontakt Garmin........................... 60
Registrering af nüvi..................... 60
Specifikationer............................. 61
Overensstem­melseserklæring..... 62
Softwarelicensaftale.................... 62
Fejlfinding ................................... 63
Indeks....................................66
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Sådan ser din nüvi ud
‹ Advarsel
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet
for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Tv-antenne
Tænd/sluk-knap:
Tryk på knappen for at tænde
og slukke din nüvi.
microSD™kortstik
Videoindgang
(ingen lyd)
Se side 32.
Udgang til
hovedtelefon
Højttalere
Mini-USB-stik
Stik til eksterne
tv-antenner
Mikrofon
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Sådan kommer du i gang
Brug af hovedmenuen
➊
➋➌ ➍
➏
➎
➐
➑ ➒ ➓ Ô
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
GPS-signalstyrke.
Bluetooth® teknologistatus.
Tryk for at vælge en
anvendelsesmåde.
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Batteristatus.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at foretage opkald, når
der er oprettet forbindelse til en
kompatibel mobiltelefon.
Tryk for at bruge tv-funktionen.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
➓
Ô
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at bruge værktøjerne.
Installation af nüvi
‹ Advarsel
Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. Du kan undgå
personskader og skader på enheden
eller køretøjet ved at fjerne enheden
fra køretøjet, når du stiger ud, eller
opbevare den uden for direkte sollys.
Montering af nüvi
1. Fjern det gennemsigtige plastik fra
sugekoppen. Anbring sugekoppen i
forruden.
Sugekopmontering
Holder
Sådan kommer du i gang
2. Drej armen tilbage mod forruden.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens
arm.
4. Tilslut bilstrømkablet på bagsiden af
nüvi.
5. Sæt den anden ende af
bilstrømkablet i en stikkontakt i
bilen. Enheden tændes automatisk,
hvis den er tilsluttet, og bilen er
startet. Følg instruktionerne på
skærmen.
6. Placer bunden af nüvi i holderen.
7. Skub nüvi bagud, indtil den klikker
på plads.
8. For at få et større signalområde kan
du tilslutte den eksterne antenne
til trafikmodtageren og fastgøre
den på forruden ved hjælp af
sugekopperne.
Indsamling af satellitdata
1. Gå udendørs på et åbent område,
som ikke er i nærheden af høje
bygninger eller træer.
2. Tænd for nüvi.
Lokalisering af satellitter kan tage
nogle få minutter. Søjlerne
indikerer signalstyrken. Når mindst
én af søjlerne er grøn, har din nüvi
lokaliseret satellitsignaler.
Opladning af nüvi
Oplad nüvi i mindst 4 timer, før den
skal køre med batteridrift.
Strømkabel til køretøj
• Tilslut bilstrømkablet.
• Tilslut USB-kablet.
• Tilslut en AC-adapter.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Sådan kommer du i gang
Valg af anvendelsesmåde
Fodgænger
Cykel
Bil
Din nüvi indeholder flere
forskellige anvendelsesmåder
til navigationsmetoder. Ruter
beregnes forskelligt på baggrund
af anvendelsesmåden. Hvis du
f.eks. bruger anvendelsesmåden
Fodgænger og har cityXplorer™-kort
indlæst, beregner nüvi en rute, der
benytter en kombination af offentlig
transport, f.eks. bus eller tog, og gang.
cityXplorer-kort leveres ikke sammen
med nüvi. Se www.garmin.com for at
købe cityXplorer-kort.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Sådan ændrer du
anvendelsesmåde:
1. Fra hovedmenuen skal du trykke på
ikonet for anvendelsesområde i det
øverste venstre hjørne.
2. Vælg en anvendelsesmåde, og tryk
på OK.
3. Tryk på Ja, og følg instruktionerne
på ‑skærmen for at konfigurere dine
indstillinger.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur,
skal du benytte tilstanden Direkte linje.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Rutepræference >
Direkte linje > OK.
Sådan kommer du i gang
Brug af tænd/slukknappen
Tryk på og slip den hurtigt igen for
at få vist yderligere valgmuligheder:
• Tryk på
og
for at justere
skærmens lysstyrke.
• Tryk på Lås skærm for
at forhindre utilsigtede
skærmberøringer.
• Tryk på Sluk for at slukke nüvi.
Du kan også slukke nüvi ved at
holde nede i 2 sekunder.
• Hvis din nüvi holder op med at
fungere, skal du nulstille den ved
at holde nede i 10 sekunder.
Justering af lydstyrken
På hovedmenuen skal du trykke på
Lydstyrke. Tryk på
og
for at
justere lydstyrken. Tryk på feltet ved
siden af Tavs for at slå al lyd fra.
Navigation i
skærmbillederne
• Hvis du vil vende hurtigt tilbage til
hovedmenuen, skal du trykke og
holde på
.
• Tryk på
og
for at få vist
flere valg. Tryk og hold nede for at
rulle hurtigere.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Sådan kommer du i gang
Søgning efter din
destination
3. Vælg en underkategori.
Menuen Find indeholder flere
forskellige kategorier, som du kan
bruge, når du søger efter adresser,
byer og øvrige positioner. De
detaljerede kort, der er indlæst
på din nüvi, indeholder millioner
af interessepunkter som f.eks.
restauranter, hoteller og bilværksteder.
1. Tryk på Find.
4. Vælg en destination.
2. Vælg en kategori.
5. Tryk på Kør!.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Sådan kommer du i gang
Navigation i
anvendelsesmåden
Fodgænger
Brug af siden Rejseplan
I anvendelsesmåden Fodgænger vises
siden Rejseplan, når du trykker på
Kør!.
1. Vælg en rute fra siden
Ruteindstillinger for at få vist
siden Rejseplan. Hver rute på
siden indeholder forskellige
kombinationer af offentlige
transportmuligheder og gang.
Vælg en del af ruten for at få vist
mere detaljerede oplysninger, eller
tryk på Start for at oprette en rute.
2. Tryk på Start.
Brug af siden Ruteindstillinger
I anvendelsesmåden Fodgænger
vises siden Ruteindstillinger, når
du trykker på Kør!, hvis du har
indlæst cityXplorer-kort for det
pågældende byområde på din nüvi.
Se www.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
10
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Sådan kommer du i gang
Tilføjelse af en pause
Valg af en omvej
1. Under navigation skal du trykke
på
> Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt,
hvis du vil tilføje dette stop før din
endelige destination.
1. Under navigation skal du trykke
på
.
2. Tryk på Omvej.
Ændring af destinationer
Afbrydelse af en rute
1. Under navigation skal du trykke
på
> Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Indsæt som ny
destination for at gøre dette
til din endelige destination.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Hvis den rute, du aktuelt befinder dig
på, er den eneste fornuftige mulighed,
beregner din nüvi muligvis ingen
omvej.
1. Når ruten er aktiveret, skal du
trykke på Menu.
2. Tryk på Stop.
11
Find
Find
Menuen Find indeholder flere
forskellige kategorier, som du kan
bruge, når du søger efter positioner.
På side 9 kan du se, hvordan du
udfører en simpel søgning.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Afhængigt af de
kortversioner, der er indlæst på din
nüvi, kan navnene på knapperne
ændres, og nogle trin kan optræde i en
anden rækkefølge.
1. Tryk på Find > Adresse.
2. Skift stat, land eller område efter
behov.
3. Tryk på Søg i alle.
Hvis du kender navnet på byen,
skal du trykke på Stav by, indtaste
by/postnummer og trykke på
Udført. Vælg by/postnummer på
listen. (Ikke alle kortdata giver
mulighed for at søge efter et
postnummer.)
12
4. Indtast husnummeret, og tryk på
Udført.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på
Udført.
6. Vælg evt. den korrekte gade på
listen.
7. Tryk på adressen, hvis det er
nødvendigt.
Indstilling af en
hjemmeposition
Indstil hjemmepositionen til det sted,
som du oftest vender tilbage til.
1. Du angiver hjemmepositionen ved
at trykke på Find > Kør hjem.
2. Vælg en funktion:
• Indtast din adresse.
• Brug din aktuelle position.
• Vælg på en liste over nyligt
fundne positioner.
Sådan kører du hjem
Hvis du vil køre hjem, efter at du har
angivet din hjemmeposition, skal du
trykke på Find > Kør hjem.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Find
Ændring af din hjemmeposition
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdata >
Indtast hjemmeposition.
2. Vælg en funktion:
• Indtast din adresse.
• Brug din aktuelle position.
• Vælg på en liste over nyligt
fundne positioner.
Redigering af din
hjemmeposition
1. Tryk på Find > Favoritter > Alle
favoritter > Hjem.
2. Tryk på Rediger, indtast dine
ændringer, og tryk på Udført.
Hvis du sletter din hjemmeposition,
kan du nulstille den ved at følge
trinene på side 12.
Anvendelse af siden Kør!
Når du har valgt en position, du vil
navigere til, åbnes siden Kør!.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
➊
➍
➎
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➋
➌
Tryk for at ringe til dette sted,
hvis der er forbindelse til en
telefon.
Tryk for at få vist flere
oplysninger om stedet.
Tryk på
og
for at zoome
ind og ud.
Tryk for at gemme dette sted i
dine favoritter.
Tryk for at oprette en sving-forsving-rute til dette sted.
Tryk for at vende tilbage til den
forrige side. Tryk og hold nede
for at gå tilbage til hovedmenuen.
13
Find
Feedback til
interessepunkter
1. På siden Kør! skal du trykke på det
hvide felt. Der vises detaljerede
oplysninger om positionen.
2. Tryk på Feedback for at åbne for
følgende valgmuligheder:
• Rediger bedømmelse –
tryk på en cirkel for at tildele
interessepunktet (POI) en
vurdering på mellem 1 og
5 stjerner.
• Rapporter fejl – elementet
fjernes fra fremtidige søgninger.
Der sendes rapporter til Garmin,
når din nüvi sluttes til en
computer. Se side 33.
• Rediger telefonnummer –
brug tastaturet til at redigere
telefonnummeret.
14
Søgning efter et sted ved
at stave navnet
Brug skærmtastaturet til at stave
navnet på den ønskede destination. Du
kan også indtaste nogle af bogstaverne
i navnet for at begrænse søgningen.
1. Tryk på Find > Interessepunkter >
Stav navn.
2. Brug tastaturet på skærmen til at
indtaste bogstaverne i navnet på
din destination.
3. Tryk på Udført.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Find
Brug af tastaturet på skærmen
Når der vises et tastatur på skærmen,
kan du indtaste tal og bogstaver ved at
trykke på dem.
Tryk på
for at tilføje et
mellemrum. Tryk på og for at
flytte markøren. Tryk på for at slette
et tegn. Tryk på , og hold den nede,
hvis du vil slette hele indtastningen.
Tryk på Valg for at vælge
sprogfunktion på tastaturet. Tryk på
for at indtaste specialtegn som
f.eks. tegnsætningstegn. Se side 46
for at få oplysninger om ændring af
tastaturopsætningen.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Søgning i nærheden af en
anden position
1. Tryk på Find > Nær.
2. Vælg en funktion:
• Hvor jeg er nu – søg tæt på din
aktuelle position.
• En anden by – søg tæt på den
by, du indtaster.
• En nylig destination – søg tæt
på en nylig destination.
• En favorit destination – vælg
en destination blandt dine
Favoritter.
• Min aktuelle rute – søg langs
din aktive rute.
• Min destination – søg tæt på
din aktuelle destination.
15
Find
Søgning efter nyligt
fundne steder
Din nüvi gemmer de sidste
50 søgninger på listen Nyligt fundne.
De steder, der senest har været vist,
står øverst på listen. Tryk på Find >
Nyligt fundne for at få vist de senest
fundne elementer.
Sletning af nyligt fundne steder
Hvis du vil slette alle steder på listen
Nyligt fundne, skal du trykke på
Ryd > Ja. Alle punkter på listen
fjernes, uden at de faktiske steder
slettes fra din nüvi.
Brug af Favoritter
Du kan gemme steder i dine Favoritter,
så du hurtigt kan finde dem og oprette
ruter til dem. Din hjemmeposition
gemmes også i Favoritter.
16
Lagring af din aktuelle position
På kortsiden skal du trykke på . Tryk
på Gem position for at gemme din
aktuelle position.
Lagring af de steder, du finder
1. På siden Kør! skal du trykke på
Gem.
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i
Favoritter.
Sådan finder du gemte steder
1. Tryk på Find.
2. Tryk på Favoritter.
3. Vælg en kategori. Dine gemte
steder vises.
Redigering af gemte steder
1. Tryk på Find > Favoritter.
2. Vælg den kategori og den position,
du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
4. Tryk på det element, du vil redigere:
• Skift navn – indtast et nyt navn,
og tryk på Udført.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Find
•
•
•
•
•
Vedhæft billede – Vælg et
billede, som du har indlæst
på din nüvi eller et
hukommelseskort, for at tilknytte
det til positionen.
Skift kort symbol – tryk på et
nyt symbol, der anvendes til
at markere denne position på
kortet.
Skift telefon nummer – indtast
et telefonnummer, og tryk på
Udført.
Skift kategorier – vælg en
anden kategori til positionen.
Slet – tryk på Ja for at fjerne
dette element fra listen
Favoritter.
Søgning efter et sted vha.
kortet
Brug siden Gennemse kort til at få vist
forskellige dele af kortet. Tryk på Find
> Gennemse kort.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Tip til at gennemse kortet
• Tryk på kortet, og træk for at se
forskellige dele af det.
• Tryk på og for at zoome ind
og ud.
• Tryk på et objekt på kortet. Der
vises en pil, som peger på objektet,
samt en boks, der indeholder
oplysninger om positionen. Hvis
boksen viser Tryk for flere,
eksisterer der flere POI'er ved den
valgte position. Tryk for at få vist
listen over POI'er.
• Tryk på Gem for at gemme denne
position.
• Tryk på Kør! for at navigere til
positionen.
• Hvis GPS-funktionen er slået fra,
skal du trykke på Indsæt position
for at indstille din position til den
valgte position. Se side 46.
17
Find
Indtastning af koordinater
Hvis du kender din destinations
geografiske koordinater, kan du bruge
din nüvi til at navigere til den ud fra
længde- og breddegraderne. Det kan
være praktisk ved geo-skattejagt.
1. Tryk på Find > Koordinater.
2. Tryk på den koordinat, du vil justere.
3. Tryk på Format at vælge det
korrekte koordinatformat til den
korttype, du bruger.
4. Indtast koordinaterne, og tryk på
Næste.
18
Brug af fotonavigation
Du kan indlæse billeder med
positionsoplysninger på din nüvi og
derefter oprette ruter til dem.
1. Gå til http://connect.garmin.com
/photos (ikke tilgængelig i alle
områder) for at downloade billeder
med positionsoplysninger.
2. Følg vejledningen på webstedet for
at vælge og indlæse billeder.
3. Tryk på Find > Favoritter >
Fotos. Der vises billeder med
positionsoplysninger.
4. Tryk på et billede.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Brug af kortsiderne
Brug af kortsiderne
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du rejser, guider
nüvi dig til din destination med
stemmekommandoer, pile på kortet
samt retningsangivelser øverst på
kortet. Et ternet flag markerer din
destination. Hvis du afviger fra den
oprindelige rute, beregner nüvi ruten
igen og giver nye anvisninger.
Der vises muligvis et
fartbegrænsningsikon, når du kører
på større hovedveje. Ikonet viser
den aktuelle fartbegrænsning på
hovedvejen.
Indikatoren for sving omfatter også
Vognbane-info, som fortæller dig,
hvilken vognbane du bør køre i for at
forberede din næste manøvre.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
➊
➍
➋
➌
➎
➏ ➐
➑
➊ T ryk for at se siden Næste sving.
➋ T ryk for at se siden Drejliste.
➌ Tryk på og for at zoome
ind og ud.
➍ Tryk for at se tv.
➎ Tryk for at se siden Hvor er jeg?.
➏ Tryk for at gå tilbage til
➐
➑
hovedmenuen.
Tryk for at ændre datafeltet.
Tryk for at se triptælleren.
19
Brug af kortsiderne
Visning af triptæller
Tryk på Nulstil > Nulstil maks. for at
nulstille maksimumhastigheden.
Tryk på Nulstil > Nulstil
brændstofpris for at nulstille
brændstofprisen.
Triptælleren indikerer din aktuelle
hastighed og giver dig statistik om din
tur. Hvis du vil have vist triptælleren,
skal du trykke på feltet Hastighed på
kortet.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte,
skal du lade din nüvi være tændt, så
den nøjagtigt kan måle den tid, der er
forløbet under rejsen.
Nulstilling af oplysninger på
triptælleren
Tryk på feltet Hastighed, når kortet
vises. Tryk på Nulstil > Nulstil
tripdata for at nulstille oplysningerne
på triptælleren.
20
Visning af drejliste
Når du navigerer en rute, viser
drejlisten hele ruten sving-for-sving og
afstanden mellem svingene.
Tryk på tekstlinjen øverst på kortet for
at åbne drejlisten. Tryk på et sving på
listen for at få vist næste sving for den
aktuelle rute. Tryk på Vis kort for at få
vist hele ruten på siden Gennemse kort.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Brug af kortsiderne
Visning af siden Næste
sving
Visning af siden
Vejkryds-info
Når du navigerer en rute, viser næste
sving svinget på kortet samt den
resterende tid og afstand, før du
kommer hen til svinget.
Siden Vejkryds-info viser nogle af
de kommende vejkryds samt den
vognbane, du bør køre i. Tryk på
øverste venstre hjørne af siden Kort
for at få vist siden Vejkryds-info. Du
kan få adgang til siden Vejkryds-info
fra siden Næste sving ved at trykke på
Vejkryds-info.
Hvis du vil have vist et kommende
sving på kortet, skal du trykke på
indikatoren for sving i øverste venstre
hjørne eller trykke på et sving fra
drejlisten.
Brugervejledning til nüvi 1490TV21
Brug af kortsiderne
Brug af fodgængerkort
➊
➋
➊
➌
➍
I anvendelsesmåden Fodgænger vises
din rute som et 2D-kort. Ikonerne
, , , , , og
angiver navigationsmetoden for den
pågældende del af ruten. Hvis du f.eks.
får vist , skal du stige ombord på en
bus på dette sted af ruten.
22
➊
➋
➌
➍
Tryk for at skifte mellem dele af
ruten. nüvi zoomer ind og ud på
hver del af ruten, men den flytter
ikke automatisk til næste del.
Tryk for at få vist ruteplanen.
Tryk for at zoome ind og ud.
Tryk for at centrere kortet på din
aktuelle position igen.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Udførelse af håndfri telefonopkald
Udførelse af håndfri
telefonopkald
Trådløs Bluetooth-teknologi er
tilgængelig på nüvi 1490.
Bluetooth trådløs teknologi opretter en
trådløs forbindelse mellem to enheder
som f.eks. en mobiltelefon og din nüvi.
For at finde ud af om din mobiltelefon
med Bluetooth-teknologi er kompatibel
med nüvi, kan du besøge www.garmin
.com/bluetooth.
Første gang du bruger de to enheder
sammen, skal du "parre" dem ved at
oprette forbindelse mellem dem vha.
en PIN- eller adgangskode. Efter
parring kan de to enheder automatisk
forbindes til hinanden, hver gang du
tænder dem.
BEMÆRK: Du skal muligvis
indstille mobiltelefonen til at oprette
forbindelse automatisk til din nüvi, når
den tændes.
Parring af telefonen
Din telefon og din nüvi skal være
tændt og højst 33 ft. (10 m) fra
hinanden for at kunne parres.
Begynd parringen fra din nüvi eller
fra din telefon. Se vejledningen til din
telefon.
Parring ved hjælp af
telefonindstillingerne
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
2. Vælg Aktiveret.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon. Dette kan ske fra en af
menuerne Indstillinger, Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
Brugervejledning til nüvi 1490TV23
Udførelse af håndfri telefonopkald
4. Start en søgning efter Bluetoothenheder.
5. Vælg din nüvi fra listen over
enheder.
6. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth
(1234) på telefonen.
Parring ved hjælp af nüviindstillingerne
1. Fra hovedmenuen skal du trykke
på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth > Tilføj.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon, og aktiver tilstanden
Find mig/Kan findes/Synlig. Disse
indstillinger kan findes i menuerne
Bluetooth, Forbindelser eller
Håndfri.
3. Tryk på OK på nüvi.
4. Vælg din telefon, og tryk på OK.
5. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth
(1234) på telefonen.
24
Når din telefon er forbundet til din
nüvi, kan du foretage telefonopkald.
Tryk på Telefon på hovedmenuen for
at åbne menuen Telefon.
Når du tænder for din nüvi, vil den
forsøge at oprette forbindelse til den
telefon, som den sidst var forbundet til.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes
vinduet Indgående opkald. Tryk på
Besvar for at besvare opkaldet. Tryk
på Ignorer for at ignorere opkaldet
og få telefonen til at holde op med at
ringe.
Den interne mikrofon er på forsiden af
nüvi. Tal normalt.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Udførelse af håndfri telefonopkald
Under et opkald
Brug af Ventende opkald
Når du er i gang med et opkald, og du
modtager et andet opkald (ventende
opkald), vises vinduet Indgående
opkald. Tryk på Besvar for at besvare
opkaldet. Det første opkald parkeres.
• Tastetoner – viser en tastaturside,
så du kan bruge automatiske
systemer, f.eks. telefonsvarer.
• Overfør lyd til telefonen – det er
nyttigt, hvis du vil slukke for din
nüvi, men blive på linjen, eller
hvis du ønsker privatliv. Tryk på
Overfør lyd til enheden for at
skifte tilbage.
• Slå mikrofonen fra.
BEMÆRK: Afhængigt af det
skærmbillede, der vises på din nüvi,
kan ikonet for Indgående opkald se
forskelligt ud.
Skift mellem opkald
Under et opkald vises ikonet
lndgående opkald. Tryk på >
Afslut opkald for at lægge på. Tryk på
> Opkaldsindstillinger for at få
vist følgende valgmuligheder:
1. Tryk på
> Skift til.
2. Tryk på Afslut opkald for at
lægge på. Dette afbryder ikke det
parkerede opkald.
Adgang til menuen
Telefon
BEMÆRK: Ikke alle telefoner
understøtter alle funktionerne i menuen
Telefon på din nüvi.
På hovedmenuen skal du trykke på
Telefon for at åbne menuen Telefon.
Brugervejledning til nüvi 1490TV25
Udførelse af håndfri telefonopkald
Brug af din telefonbog
Hver gang din telefon opretter
forbindelse til din nüvi, indlæses
telefonbogen automatisk i nüvi.
Det kan tage et par minutter, før
telefonbogen er tilgængelig. Overførsel
af telefonbogen er ikke tilgængelig på
alle telefoner.
1. Tryk på Telefon > Telefonbog.
2. Tryk på den post (kontaktperson) i
telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på Opkald for at ringe op til
kontaktpersonen.
Opkald til et interessepunkt
1. Tryk på Telefon >
Interessepunkter.
2. Søg efter det interessepunkt, som
du vil ringe op til.
3. Tryk på Opkald, eller tryk på
telefonnummeret.
Visning af din opkaldshistorik
Hver gang din telefon opretter
forbindelse til din nüvi, overføres din
opkaldshistorik automatisk til nüvi.
Det kan tage et par minutter at overføre
disse data til nüvi.
1. Tryk på Telefon > Opkaldshistorik.
2. Tryk på en kategori for at få vist
disse opkald. Opkaldene angives i
kronologisk rækkefølge. De seneste
opkald er øverst på listen.
3. Tryk på et emne, og tryk på
Opkald.
Opkald til hjemmet
Indtast et telefonnummer til din
hjemmeposition, så du hurtigt kan
ringe hjem.
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Din nüvi ringer dit
hjemmetelefonnummer op.
Opkald til et nummer
1. Tryk på Telefon > Opkald.
2. Indtast nummeret, og tryk på
Opkald.
26
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Udførelse af håndfri telefonopkald
Indtastning af dit
telefonnummer
Opkald med stemmeopkald
Du kan derefter foretage et opkald
ved at sige modtagerens navn. Du
bliver muligvis nødt til at lade din
telefon "øve" sig i at genkende dine
stemmekommandoer. Se vejledningen
til din telefon.
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Tryk på Indtast telefonnummer for
at bruge tastatursiden eller Vælg
fra telefonbog (kun tilgængelig,
hvis din telefon understøtter
overførsel af telefonbog).
3. Tryk på Udført > Ja. Din nüvi ringer
dit hjemmetelefonnummer op.
1. Tryk på Telefon > Stemmeopkald.
2. Sig modtagerens navn.
Hvis du vil redigere din hjemmepo­
sition eller dit telefonnummer, skal
du trykke på Find > Favoritter >
Hjem > Rediger.
Kontrol af telefonens status
Kontroller batteriniveauet og
signalstyrken for din telefon ved at
trykke på Telefon > Status.
Brugervejledning til nüvi 1490TV27
Digitalt tv
Digitalt tv
Hvis du vil se digitalt, mobilt
tv, skal nüvi være inden for et
dækningsområde for DVB-T (Digital
Video Broadcasting - Terrestrial). Find
flere oplysninger på www.dvb.org.
Opsætning af antennerne
1. Tag tv-antennen ud. Se side 4.
2. Modtagelsen forbedres, hvis du
tilslutter de eksterne antenner, der
følger med i pakken, og sætter dem
vinkelret på hinanden.
BEMÆRK: De eksterne antenner har
til formål at forbedre tv-modtagelsen.
De øger ikke antallet af tilgængelige
kanaler.
28
Valg af region og tidszone
1. Tryk på Tv > Valg >
Tv-indstillinger.
2. Tryk på feltet under Region
for at vælge din region.
3. Tryk på OK.
4. Tryk på feltet under Tidszone.
5. Vælg din tidszone.
BEMÆRK: Valgmulighederne for
1490TV-tidszone er baseret på GMT
(Greenwich Mean Time). Vælg den
tidszone, der er det korrekte antal
timer forud eller bagud i forhold til
Greenwich Mean Time. For eksempel
betyder "GMT + 3:00" tre timer forud
for Greenwich Mean Time.
6. Tryk på OK.
.
7. Tryk på
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Digitalt tv
Scanning efter kanaler
1. Tryk på Tv > Valg >
Kanalscanning > Scan for at finde
alle tilgængelige kanaler ved at
scanne flere frekvenser.
for at se
2. Tryk to gange på
tv-siden.
Tryk på Afbryd for at stoppe
kanalscanningen. Hvis
kanalscanningen ikke er fuldført,
modtager nüvi ingen kanaler.
Scanning efter bestemte kanaler
1. Hvis du kender frekvensen for
en kanal, skal du trykke på Tv >
Valg > Kanalscanning > Manuel
scanning.
2. Vælg frekvensen.
for at se
3. Tryk to gange på
tv-siden.
Brug af tv-menuen
‹ advarsel
Forsøg ikke at se tv-funktionen eller
andet videoindhold under kørsel.
Uopmærksom kørsel kan resultere i
alvorlige ulykker.
Bemærk
Før du bruger tv-funktionen i et
køretøj, skal du kontrollere de lokale
love og vedtægter, de steder hvor du
kører. Nogle love forbyder brug af
tv under betjening af motorkøretøjer.
Garmin påtager sig ikke ansvaret for
evt. bøder eller skader, der pådrages
som resultat af tilsidesættelse af en
hvilken som helst lov eller vedtægt,
der relaterer sig til brugen af Garminenheden.
Brugervejledning til nüvi 1490TV29
Digitalt tv
BEMÆRK
Din nüvi deaktiverer tv-funktionen, når
du kører med mere end 12 km/t.
Sådan skjuler du kanaler
• Tryk på
og
for at vælge en
kanal.
• Tryk på
og
for at justere
lydstyrken.
• Tryk på
på kortet for at gå
tilbage til tv-menuen.
• Tryk på Forlad for at stoppe med
at modtage tv-signal.
Tv-signalstyrke og systemmeddelelser
vises i statuslinjen i øverste venstre
hjørne af skærmen.
1.
2.
3.
4.
30
Efter du har kørt en kanalscanning, kan
du vælge at skjule udvalgte kanaler.
Tryk på Tv > Valg > Guide.
.
Tryk på
Vælg en kanal, der skal skjules.
Tryk på Ja. Kanalen vises ikke på
kanallisten og springes over, når du
skifter kanaler.
Visning af skjulte kanaler
1. Tryk på Tv > Valg > Guide.
.
2. Tryk på
3. Tryk på ikonet , som vises ved
siden af den skjulte kanal.
4. Tryk på Ja.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Digitalt tv
Ændring af
kanalrækkefølgen
1.
2.
3.
4.
Tryk på Tv > Valg > Guide.
.
Tryk på
Vælg en kanal, der skal flyttes.
Tryk på en position, som du vil flytte
kanalen til.
Ændring af kanalsprog
Afhængigt af tv-selskab vil du
muligvis kunne ændre sproget,
som en kanal udsendes i.
1. Tryk på Tv > Valg > Tvindstillinger.
2. Tryk på Sprog for at vælge et
udsendelsessprog.
Tilføjelse af undertekster
1. Tryk på Tv > Valg > Tvindstillinger > Undertekster.
2. Tryk på Til.
BEMÆRK: Undertekstsproget
bestemmes af tv-selskabet.
Justering af skærmens
lysstyrke
1. Tryk på Tv > Valg > Tvindstillinger > Lysstyrke.
og
for at
2. Tryk på
justere lysstyrken.
BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig
for udsendelsessprogene.
Brugervejledning til nüvi 1490TV31
Digitalt tv
Justering af
skærmstørrelsen
Når tv-siden ikke er aktiv i flere
sekunder, forsvinder tv-menuen, og
billedet udvides, så det fylder hele
skærmen. Du kan vælge billedformatet.
1. Tryk på Tv > Valg > Tvindstillinger > Billedformat.
2. Vælg en funktion:
• Behold format – for at beholde
det format, som kanalen
udsendes i.
• Fuld skærm – for at strække
billedet, så det fylder hele
skærmen.
32
Brug af bagudvendt
kamera
Hvis der er installeret et bagudvendt
kamera i din bil, kan du se billederne
fra kameraet på din nüvi 1490TV.
1. Tilslut kameraet til nüvi ved hjælp
af videoindgangsstikket på venstre
side af nüvi. Se side 4.
2. Tryk på Tv.
3. Følg om nødvendigt instruktionerne
på skærmen.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Håndtering af filer
Håndtering af filer
BEMÆRK
nüvi er ikke kompatibel med
Windows® 95, 98, Me, Windows NT®
og Mac® OS 10.3 eller ældre versioner.
Du kan lagre filer som f.eks. JPEGbilledfiler i den interne hukommelse på
din nüvi eller på et hukommelseskort.
Understøttede filtyper
• JPEG og JPG-billedfiler: se
side 36.
• Kort og GPX-waypointfiler fra
MapSource®: se side 28.
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra
Garmin POI Loader: se side 58.
Tilslutning af nüvi til din
computer
Når du slutter nüvi til din computer,
får du vist muligheden for at installere
myGarmin Agent™, som overvåger
din computers USB-porte og nemt
lader dig søge efter tilgængelige
opdateringer. Se side 60 for at få
yderligere oplysninger.
1. Isæt et hukommelseskort (valgfrit
tilbehør). Skub det ind, indtil det
klikker på plads.
2. Tilslut mini-USB-stikket på bagsiden
af nüvi.
3. Slut det store stik på kablet til en
ledig USB-port på computeren.
Din nüvi og hukommelseskortet
vises som flytbare enheder i Denne
computer på Windows-computere
og som monterede diske på Maccomputere.
BEMÆRK: På visse computere
med flere netværksdrev, vises nüvidrevene muligvis ikke. Se hjælpen
Brugervejledning til nüvi 1490TV33
Håndtering af filer
til dit operativsystem for at få oplyst,
hvordan du tilknytter drevene.
Overførsel af filer
1. Find den fil, du ønsker at kopiere,
på din computer.
2. Marker filen, og klik på Rediger >
Kopier.
3. Åbn "Garmin"- eller
hukommelseskortdrevet eller
-disken.
4. Klik på Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer
i nüvis hukommelse eller på
hukommelseskortet.
5. Når du er færdig med at overføre
filer, skal du klikke på
på
værktøjslinjen (proceslinjen)
eller trække diskikonet til
Papirkurven på Maccomputere.
6. Frakobl nüvi fra computeren.
34
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal
bruges til, må du ikke slette den.
Hukommelsen i din nüvi indeholder
vigtige systemfiler, som ikke bør
slettes.
1. Tilslut nüvi til din computer, og åbn
nüvi- eller hukommelseskortdrevet/disken.
2. Marker den fil, du vil slette.
3. Tryk på tasten Slet på computerens
tastatur.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Menuen Værktøjer giver dig mange
funktioner, som kan være til hjælp, når
du rejser.
Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer.
Adgang til indstillinger
Du kan finde oplysninger om
indstillinger på side 46–52.
Brug af siden Hvor er
jeg?
1. Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Hvor er jeg?.
2. Tryk på en knap til højre for at se de
nærmeste positioner i den kategori.
3. Tryk på Gem position for at
gemme din aktuelle position.
Adgang til hjælp
Tryk på Hjælp for at få oplysninger
om brug af nüvi.
Tryk på Søg for at søge efter
hjælpeemner til et nøgleord.
Brug siden Hvor er jeg? til at få vist
oplysninger om den aktuelle position,
herunder hospitaler, politistationer og
brændstof. Dette er en nyttig funktion,
hvis du skal oplyse en redningstjeneste,
hvor du befinder dig.
Brugervejledning til nüvi 1490TV35
Brug af værktøjerne
Brug af Galleri
Brug galleriet til at få vist billeder,
som du har gemt i din nüvi eller på et
hukommelseskort.
1. Tryk på Værktøjer > Galleri.
• Tryk på pilene for at rulle
gennem billederne.
2. Tryk på et billede for at få vist en
større udgave af det.
• Tryk på
for at få vist
oplysninger om det valgte
billede.
• Tryk på kortet, og træk for at se
forskellige dele af kortet.
• Tryk på
for at skjule
menulinjen.
3. Brug rullepanelet nederst i
skærmbilledet for at ændre antallet
af billeder, der vises på skærmen.
36
Visning af et diasshow
1. Tryk på Værktøjer > Galleri > .
Hvert billede vises i nogle få
sekunder.
2. Tryk hvor som helst på skærmen for
at stoppe diasshowet.
Navigation til et billede
Hvis et billede indeholder
positionsoplysninger, kan du
oprette en rute til det.
1. Tryk på Værktøjer > Galleri.
2. Vælg et billede.
> Kør!.
3. Tryk på
Se side 33 for at få yderligere
oplysninger om indlæsning af
billeder på din nüvi.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Brug af værktøjerne
Adgang til brugerdata
Brug denne funktion til at håndtere og
slette dine gemte data, f.eks. Favoritter.
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdata.
2. Vælg en funktion:
• Indtast hjemmeposition
• Slet valgte favoritter
• Slet triplog
• Vis kortfejl
Brug af verdensuret
1. Tryk på Værktøjer > Verdens ur.
2. Hvis du vil ændre en by på listen,
skal du trykke på en af byerne.
3. Indtast et bynavn, og tryk på
Udført.
4. Vælg den rette by, hvis det er
nødvendigt.
5. Tryk på Verdens kort for at få vist
et kort. Nattetimer vises i det tonede
område.
for at få vist urene
6. Tryk på
igen.
Brug af lommeregneren
Tryk på Værktøjer > Lommeregner
for at aktivere lommeregneren.
Brug af måleomregneren
1. Tryk på Værktøjer >
Måleomregner.
2. Tryk på Omregning, vælg en type
af mål, og tryk på OK.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker
at ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på OK.
Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på feltet ved siden af
måleenheden for at indtaste en
værdi.
6. Indtast en værdi, og tryk på Udført.
Enheden omregnes.
7. Tryk på Ryd for at foretage en ny
omregning.
Brugervejledning til nüvi 1490TV37
Brug af værktøjerne
Opdatering af
omregningskurser
Du kan opdatere valutaernes
omregningskurser, så du altid bruger
de mest aktuelle kurser.
1. Tryk på Værktøjer >
Måleomregner > Omregning.
2. Vælg Valuta, og tryk på OK.
3. Tryk på valutaknapperne, og vælg
de valutaer, du vil opdatere.
4. Tryk på Opdater.
5. Tryk på felterne ved siden af
valutaerne for at indtaste nye
kurser.
6. Tryk på Gem for at gemme de nye
kurser. Tryk på Gendan for at bruge
de oprindelige omregningskurser.
38
Brug af ecoRoute™
Tryk på Værktøjer > ecoRoute.
Funktionen ecoRoute beregner dit
køretøjs brændstoføkonomi, CO2udledning og brændstofpris ved
navigation til en destination og
indeholder værktøjer til forbedring af
brændstofeffektiviteten.
De data, som ecoRoute leverer, er
kun skøn. Dataene aflæses ikke fra
dit køretøj. Ønsker du mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du
kalibrere brændstoføkonomien.
Første gang du får adgang til
funktionen ecoRoute, bliver du
bedt om at indtaste oplysninger om
brændstof og kørsel for dit køretøj.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Brug af værktøjerne
Visning af brændstofrapporten
Hvis du har indtastet din køretøjsprofil
og den aktuelle brændstofpris,
beregner din nüvi dit køretøjs
gennemsnitlige brændstoføkonomi,
din CO2-udledning og prisen på det
forbrugte brændstof.
Kalibrering af
brændstoføkonomien
Kalibrer brændstoføkonomien
for at modtage mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner. Kalibrer,
når du fylder din brændstoftank.
Brændstofforbrugsdataene er baseret
på skøn mht. hastighed og acceleration
for et gennemsnitligt køretøj.
1. Beregn antal miles pr. gallon eller
liter pr. 100 km.
2. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Brændstofrapport > Kalibrer.
og
for at indtaste
3. Tryk på
resultatet fra trin 1.
4. Tryk på OK.
Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Brændstofrapport.
TIP: For at sikre at brændstofdata
altid registreres, skal du have din nüvi
tændt, mens du kører.
Justering af brændstofprisen
Indtast oplysninger om brændstofpriser
for at beregne brændstofudgiften
for ruter og for at beregne
brændstofrapporter.
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Brændstofpris.
2. Indtast den aktuelle brændstofpris,
og tryk på Udført.
Brugervejledning til nüvi 1490TV39
Brug af værktøjerne
Brug af ecoChallenge
Værktøjet ecoChallenge
hjælper dig med at optimere din
brændstoføkonomi ved at bedømme
dine kørevaner. Jo højere din samlede
score er i ecoChallenge-testen, jo mere
brændstof kan du spare.
Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
ecoChallenge > Start.
Din ecoChallenge-score
Tryk på på siden Kort for at se
oplysninger om din aktuelle test.
Bladfarven på ecoChallenge-ikonet
skifter afhængigt af dit resultat i testen.
Dit samlede resultat er gennemsnittet
af tre resultater:
Accelerationsresultat – modtag point
for gradvis acceleration, mist point for
hurtig acceleration.
Decelerationsresultat – modtag point
for gradvis opbremsning, mist point for
hård opbremsning.
Fartresultat – modtag point for at
køre ved den mest brændstofbe­spa­
rende hastighed, som er 45-60 miles pr.
time for de fleste køretøjer.
Afslutning af ecoChallenge
1. På kortsiden skal du trykke på
2. Tryk på Stop > Ja.
.
Justering af din køretøjsprofil
Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Køretøjsprofil.
Brændstoftype – vælg en
brændstoftype.
40
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Brug af værktøjerne
Brændstoføkonomi for bykørsel –
indtast den gennemsnitlige brændstof­
økonomi for bykørsel for dit køretøj.
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Kørerapport.
2. Vælg en rapport.
Brændstoføkonomi på større
veje – indtast den gennemsnitlige
brændstoføkonomi for kørsel på større
veje for dit køretøj.
Du kan se op til 20 kørerapporter på
din nüvi. Du kan også få adgang til
kørerapporter i mappen Rapporter på
nüvi-drevet/diskenheden.
TIP: Du får de bedste resultater ved
at kalibrere din brændstoføkonomi
i stedet for at indstille din
brændstoføkonomi for bykørsel og
kørsel på større veje her. Se side 39.
Visning af køretip
Din nüvi kan give dig køretip, så du
kan spare brændstof.
Visning af kørerapporten
En kørerapport viser afstanden, tiden,
den gennemsnitlige brændstoføkonomi
og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
Nulstilling af ecoRoutedata
Der laves en kørerapport for hver rute,
som du kører. Hvis du stopper en rute
på din nüvi, laves en kørerapport for
den tilbagelagte distance.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Tryk på Værktøjer > ecoRoute > Tip.
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute.
2. Vælg den kategori, du vil nulstille,
og tryk på Nulstil.
41
Brug af FM TMC-trafik
Brug af FM TMC-trafik
Bemærk
Undersøg de lokale love, før du
benytter FM-senderen i dit område.
Det er ulovligt at bruge FM-sendere i
visse europæiske lande som følge af
specifikke radiofrekvensrestriktioner.
BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig
for trafikoplysningernes nøjagtighed.
Brug en FM TMC-trafikmodtager
(trafikoplysningskanal) til at modtage
trafikoplysninger, der udsendes over
FM Radio Data System.
Du kan finde oplysninger om
trafikmodtagere og modtageområder på
www.garmin.com/traffic.
42
Forklaring af FM TMCtrafikmodtager
FM TMC-trafikmodtageren, der er
integreret i bilstrømkablet, følger med
nogle nüvi-pakker.
Mini-USB-stik
Intern antenne
Strøm-LED
Stik til
ekstern antenne
Strømadapter
til køretøj
Du behøver ikke at aktivere det
abonnement, der følger med FMtrafikmodtageren. Abonnementet
aktiveres automatisk, efter din nüvi
har opfanget satellitsignaler, mens
den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen. Gå til
www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com for at få yderligere
oplysninger.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Brug af FM TMC-trafik
Tilføjelse eller fornyelse
af trafikabonnementer
For at tilføje eller forny et
trafikabonnement skal du trykke
på Værktøjer > Indstillinger >
Trafik. Hvis du vil have flere
oplysninger, skal du se side 51 og
gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Modtagelse af
trafikoplysninger
• Trafikmodtageren og nüvi skal
være inden for dataområdet
af en FM-station, der sender
trafikoplysninger.
Trafik i dit område
Når du modtager trafikoplysninger,
vises et trafikikon i det øverste venstre
hjørne af siden Kort. Trafikikonet
skifter farve, alt efter hvor slem
trafikken er på din rute eller den vej,
du aktuelt kører på.
Bemærk
Opvarmede (metalliserede) vinduer
kan forringe trafikmodtagerens
ydeevne.
Følgende betingelser skal opfyldes for
at modtage trafikoplysninger:
• Trafikmodtageren skal være
tilsluttet nüvi.
• Trafikmodtageren og nüvi
skal være tilsluttet en ekstern
strømkilde.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
43
Brug af FM TMC-trafik
Farve Beskrivelse
Betydning
Grøn
Mindre
alvorlig
Trafikken
flyder
normalt.
Gul
Alvorlig
Der
forekommer
kødannelse.
Rød
Der
forekommer
Meget alvorlig
meget
kødannelse.
Grå
Ingen data
Trafikdata er
ikke blevet
opdateret.
dirigeret gennem stærk trafik, hvis der
ikke findes bedre alternative ruter.
Trafikikon
Hvis der forekommer en ikke-alvorlig
trafikforsinkelse på din rute, skal du
trykke på trafikikonet for at få vist
en fane, hvor du kan se den ekstra
tid, forsinkelsen betyder for din rute.
Denne tid er allerede inkluderet i den
anslåede ankomsttid.
Trafik på ruten
Når nüvi beregner din rute, undersøger
den den aktuelle trafik og prioriterer
automatisk ruten med den korteste
tid. Hvis der er store forsinkelser
i trafikken på din rute, mens du
navigerer, beregner nüvi automatisk
ruten igen. Du kan stadig blive
44
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Brug af FM TMC-trafik
Sådan undgår du manuelt trafik
på ruten
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt
at få vist andre trafikforsinkelser på
ruten.
4. Tryk på Undgå for at undgå
trafikforsinkelsen.
Visning af trafikkortet
Visning af
trafikforsinkelser
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Trafiksøgning for at få vist
en liste over trafikforsinkelser.
3. Hvis du vil have vist detaljerne,
skal du trykke på et element på
listen. Hvis der er mere end én
forsinkelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere forsinkelser.
Trafikkortet viser ved hjælp af
farvekoder trafikforløb og forsinkelser
på nærliggende veje.
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Vis trafikkort for at få vist
trafikbegivenheder på et kort.
For at gå tilbage til det normale kort
efter trafikkortet skal du trykke på
trafikikonet og derefter på Vis normalt
kort.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
45
Tilpasning af nüvi
Tilpasning af nüvi
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
Anvendelsesmåde – angiv, hvordan du
vil navigere for at optimere ruter: Bil,
Fodgænger eller Cykel.
Tastatur – tryk på QWERTY for at få
et layout som på et computertastatur,
eller tryk på ABCDE for at få et
alfabetisk layout.
2. Tryk på den indstilling, der skal
ændres.
3. Tryk på knappen under
indstillingsnavnet for at ændre det.
Ændring af
systemindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System.
GPS-simulator – aktiver simulatoren
for at slukke for GPS-tilstanden og
simulere navigation og for at spare på
batteriet.
46
Enheder – skift måleenheder til
Kilometer eller Miles.
Om – viser nüvis softwareversions­
nummer, enhedens ID-nummer
og oplysninger om flere andre
softwarefunktioner. Du skal bruge
disse oplysninger, når du opdaterer
systemsoftwaren eller køber ekstra
kortdata (se side 58).
Gendan – gendan
systemindstillingerne.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Tilpasning af nüvi
Ændring af navigations­
indstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation.
Rutepræference – vælg en præference
for at beregne din rute:
• Hurtigste tid – beregner ruter, der
er hurtigere at køre, men kan være
længere afstandsmæssigt.
• Korteste distance – beregner ruter,
der er kortere, men som kan tage
længere tid at køre.
• Direkte linje – beregner ruter i
fugleflugtslinje (uden veje).
• Mindre brændstof – beregner
ruter, der bruger mindre brændstof
end andre ruter. Ruteberegningen
er baseret på vejhastigheder og
køretøjets accelerationsdata for en
given rute.
Undgå – vælg de vejtyper, som du
ønsker at undgå på dine ruter.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Transporttyper – vælg den type
offentlig transport, som nüvi skal
undgå ved beregning af ruter.
Tilgængelig, når der er indlæst
cityXplorer-kort. Se side 10.
Gendan – gendan de oprindelige
navigationsindstillinger.
Justering af
displayindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display.
Farve valg – vælg Dag, hvis du ønsker
en lys baggrund, Nat, hvis du ønsker
en mørk baggrund eller Auto for
automatisk at skifte mellem de to.
Skærm print – aktiver tilstanden
Skærmprint. Tryk på
for at tage
et skærmbillede. Bitmapfilen med
billedet gemmes i mappen screenshots
på nüvi-drevet.
47
Tilpasning af nüvi
Lysstyrke – juster lysstyrken for
baggrundsbelysningen. Du kan øge
batteriets levetid ved at reducere
lysstyrken for baggrundsbelysningen.
Gendan – gendan de oprindelige
displayindstillinger.
Opdatering af
tidsindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Tid.
Vælg tidsformat – vælg mellem
formaterne 12 timer, 24 timer eller
UTC.
Aktuel tid – angiv tiden manuelt for
din nüvi. Vælg Automatisk for at få
din nüvi til at indstille tiden ud fra
positionen.
Indstilling af sprog
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sprog.
Tale sprog – skift sproget for
stemmemeddelelser.
Tekst sprog – skift al skærmtekst
til det valgte sprog. Når du ændrer
tekstsproget, ændres sproget ikke på
brugerindtastede data eller kortdata,
f.eks. gadenavne.
Tastatur – vælg tastatur til dit sprog.
Tryk på Tilstand på et hvilket som
helst tastatur for at skifte tastatursprog.
Gendan – gendan de oprindelige
sprogindstillinger.
Gendan – gendan de oprindelige
tidsindstillinger.
48
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Tilpasning af nüvi
Ændring af
kortindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Kort.
Kortdetaljer – juster mængden af
detaljer, der vises på kortet. Visning
af flere detaljer kan bevirke, at kortet
gentegnes langsommere.
Kortvisning – vælg et kortperspektiv.
• Spor op – viser kortet i to
dimensioner (2D) med din
færdselsretning øverst.
• Nord op – viser kortet i 2D med
nord øverst.
• 3D – viser kortet i tre dimensioner
(3D) i Spor op.
BEMÆRK: I anvendelsesmåden
Fodgænger er Nord op den eneste
tilgængelige kortvisning.
Køretøj – tryk på Skift for at ændre
det ikon, der bruges til at vise din
position på kortet. Tryk på det ikon, du
Brugervejledning til nüvi 1490TV
vil bruge, og tryk derefter på OK. Du
kan downloade flere køretøjsikoner på
www.garmingarage.com.
Trip log – vis eller skjul din rejselog.
Hvis du vil slette triploggen, skal du
trykke på Værktøjer > Brugerdata >
Slet triplog.
Kort info – vis kortene og versionen
af hvert kort, der er indlæst på din
nüvi. Tryk på et kort for at aktivere
(afkrydsning) eller deaktivere (ingen
afkrydsning) dette kort.
Gendan – gendan de oprindelige
kortindstillinger.
Ændring af
sikkerhedsindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™
for at låse din nüvi. Indtast en 4-cifret
PIN-kode og en sikkerhedsposition. Du
kan finde flere oplysninger på side 54.
49
Tilpasning af nüvi
Sikker kørsel – slå Sikker kørsel
til og fra. Sikker kørsel gør alle
enhedsfunktioner, der kræver væsentlig
betjeningsopmærksomhed, og som
kan være forstyrrende under kørsel,
utilgængelige.
Gendan – gendan de oprindelige
sikkerhedsindstillinger.
Bemærk, at når du gendanner
sikkerhedsindstillingerne, slettes din
PIN-kode til Garmin Lock eller din
sikkerhedsposition ikke.
Angivelse af indstillinger
for Bluetooth-teknologi
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
Forbindelser – Tryk på Tilføj > OK
for at parre med en mobiltelefon, som
har trådløs Bluetooth-teknologi. Se
side 23–27. Tryk på Skift for at oprette
forbindelse med en anden telefon.
50
• Opgiv – vælg den telefon, du vil
afbryde forbindelsen til, og tryk
på Ja.
• Fjern – vælg den telefon, der skal
slettes fra nüvi-hukommelsen, og
tryk på Ja.
Bluetooth – tænd eller sluk for
Bluetooth-komponenten. Ikonet
Bluetooth vises på siden Menu,
hvis Bluetooth-komponenten er
aktiveret. Hvis du vil forhindre
en telefon i at oprette forbindelse
automatisk, skal du trykke på
Deaktiveret.
Kaldenavn – angiv et kaldenavn, som
identificerer din nüvi på enheder med
Bluetooth-teknologi. Tryk på Udført.
Gendan – gendan de oprindelige
Bluetooth-indstillinger. Dette sletter
ikke oplysningerne om parring.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Tilpasning af nüvi
Ændring af indstillinger
for alarmpunkter
Du skal have indlæst alarmpunkter
(f.eks. brugerdefinerede
interessepunkter eller en
sikkerhedskameradatabase) for at
kunne justere indstillingerne for
alarmpunkter. Se side 58. Tryk på
Værktøjer > Indstillinger > Alarm
punkter.
Alarmpunkt alarm – aktiver eller
deaktiver advarslerne, når du nærmer
dig brugerdefinerede interessepunkter
eller sikkerhedskameraer.
Gendan – gendan indstillingerne for
alarmpunkter.
Visning af oplysninger
om trafikabonnement
Trafikmodtageren følger med i nogle
nüvi-pakker. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Trafik.
Aktuel – vælg den udbyder, der skal
bruges. Tryk på Auto for at bruge den
bedste udbyder i området, eller vælg at
bruge en bestemt udbyder.
Find flere – søg efter yderligere
udbydere af TMC-trafik. Du kan øge
søgetiden ved at trykke på Ja for at
rydde udbyderlisten.
Abonnementer – få vist dine
FM-trafikabonnementer og deres
udløbsdatoer. Tryk på Tilføj for at
tilføje et abonnement.
Brugervejledning til nüvi 1490TV51
Tilpasning af nüvi
Tilføjelse af et abonnement
Bemærk
Du behøver ikke at aktivere det
abonnement, som fulgte med FMtrafikmodtageren (hvis et sådant
fulgte med). Abonnementet aktiveres
automatisk, efter din nüvi har opfanget
satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra tjenesteudbyderen.
Du kan købe ekstra abonnementer eller
forny abonnementerne, når de udløber.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Du kan ikke genbruge
trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du
fornyer din tjeneste. Hvis du har flere
FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe
dig en ny kode for hver modtager.
Gendannelse af alle
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på Gendan.
3. Tryk på Ja.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Trafik på hovedmenuen.
2. Tryk på Abonnementer > Tilføj.
3. Skriv FM-trafikmodtagerens
enheds-ID ned.
4. Gå til www.garmin.com/fmtraffic for
at købe et abonnement og få en
kode på 25 tegn.
5. Tryk på Næste på din nüvi, indtast
koden, og tryk på Udført.
52
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Appendiks
Appendiks
Vedligeholdelse af nüvi
Din nüvi indeholder følsomme
elektroniske komponenter, som
kan beskadiges permanent, hvis
de udsættes for kraftige stød eller
vibrationer. Hvis du vil minimere
risikoen for beskadigelse af din nüvi,
skal du undgå at tabe enheden samt at
betjene den i omgivelser med risiko for
stød og vibrationer.
Rengøring af enheden
Din nüvi er konstrueret af materialer
af høj kvalitet og kræver ingen
vedligeholdelse af brugeren udover
rengøring. Rengør enhedens ydre
beklædning (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand
iblandet et skånsomt rengøringsmiddel,
og tør den derefter af. Undgå
kemiske rengøringsmidler og
opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Rengøring af berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en
blød, ren og fnugfri klud. Brug evt.
vand, isopropylalkohol eller brillerens.
Fugt kluden med væsken, og tør
forsigtigt berøringsskærmen af.
Beskyttelse af nüvi
• Du må ikke opbevare nüvi, hvor
den kan udsættes for ekstreme
temperaturer i længere tid, da det
kan føre til permanent skade på
den.
• Undgå at udsætte nüvi for
vand. Hvis enheden kommer i
berøring med vand, kan der opstå
funktionsfejl.
• Selvom en PDA-pegepind
kan bruges til at betjene
berøringsskærmen, må du aldrig
forsøge dette, mens du kører.
Du må aldrig bruge en hård eller
skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan
beskadige skærmen.
Brugervejledning til nüvi 1490TV53
Appendiks
Forebyggelse af tyveri
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne
enheden og holderen, når du ikke
bruger dem. Fjern det mærke, som
sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i
handskerummet.
• Registrer dit produkt på
http://my.garmin.com.
• Brug funktionen Garmin Lock.
Se nedenfor for at få yderligere
oplysninger.
Låsning af nüvi
Garmin Lock er et tyverisikrings­
system, der låser din nüvi. Hver
gang du tænder din nüvi, skal du
indtaste PIN-koden eller køre til
sikkerhedspositionen.
54
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Garmin
Lock.
3. Indtast en 4-cifret PIN-kode, og
naviger til en sikkerhedsposition.
Hvad er en sikkerhedsposition?
BEMÆRK
Hvis du glemmer din PIN-kode og
din sikkerhedsposition, skal din nüvi
indsendes til Garmin for at blive låst
op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
Din sikkerhedsposition er en position,
som du ofte vender tilbage til,
f.eks. dit hjem. Hvis din nüvi har
satellitsignaler, og du befinder dig på
sikkerhedspositionen, skal du ikke
indtaste PIN-koden.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Appendiks
Kalibrering af skærmen
1. Sluk for din nüvi.
2. Hold fingeren på det øverste
venstre hjørne af skærmen, mens
du tænder din nüvi.
3. Slip -knappen, når Garminskærmen vises.
4. Bliv ved med at holde fingeren
på det øverste venstre hjørne af
berøringsskærmen i 30 sekunder,
indtil en hvid skærm med "Tryk på
prikken" vises.
Opdatering af softwaren
1. Slut din nüvi til din computer ved
hjælp af mini-USB-kablet. Menuen
AutoPlay åbnes.
2. Dobbeltklik på for at åbne
downloadsiden myGarmin
Agent. Hvis menuen AutoPlay
ikke åbnes, eller du arbejder på
en Mac-computer, skal du gå til
www.garmin.com/agent.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Når du har installeret myGarmin
Agent, bliver du bedt om at åbne
myDashboard, når du slutter nüvi
til din computer. myDashboard
kontrollerer din nüvi for aktuel
software og viser yderligere
oplysninger om din nüvi.
Sletning af brugerdata
Bemærk
Alle brugerangivne informationer
slettes.
1. Placer din finger på skærmens
nederste højre hjørne, mens du
tænder for nüvi.
2. Bliv ved med at trykke fingeren mod
skærmen, indtil pop-op-vinduet
vises.
3. Tryk på Ja for at slette alle
brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger
gendannes. Alle de elementer, du har
gemt, slettes.
Brugervejledning til nüvi 1490TV55
Appendiks
Batterioplysninger
Du kan maksimere batterilevetiden ved
ikke at udsætte nüvi for direkte sollys
eller for høje temperaturer i længere
tid.
Batteriikonet
i hjørnet af
hovedmenuen angiver nüvis
batteristatus. Hvis du vil øge
batteriindikatorens præcision, skal du
aflade batteriet helt og derefter oplade
det helt. Afbryd ikke din nüvi, før den
er helt opladet.
Udskiftning af sikringen
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe
på, at du ikke taber de små dele, og du
skal sørge for, at de sættes tilbage det
korrekte sted.
1. Brug en mønt til at trykke ned på
sølvspidsen, og drej mønten en
kvart omgang mod uret.
2. Fjern endestykket, sølvspidsen og
sikringen.
3. Isæt en
End­
F-sikring
estykke
(fast-blow) på
Sølvspids
2 A i samme
størrelse.
Sikring
4. Kontroller, at
sølvspidsen
er placeret
i endestykket. Sæt endestykket
tilbage på plads vha. mønten.
Fjernelse af nüvi og
monteringen
Fjern nüvi fra holderen ved at trykke
på tappen på holderen, mens du vipper
nüvi fremad.
Hvis din enhed ikke kan oplades i dit
køretøj, skal du muligvis skifte den
sikring, der findes i spidsen af
biladapteren.
56
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Appendiks
Hvis du vil fjerne holderen fra
monteringen, skal du dreje holderen til
højre eller venstre. Tryk på holderen
i denne retning, indtil den løsnes fra
monteringen.
Hvis du ønsker at fjerne
sugekopmonteringen fra forruden,
skal du skubbe armen imod dig. Træk
knappen på sugekoppen imod dig.
Montering på
instrumentbrættet
BEMÆRK
Den permanente monteringslim er
yderst vanskelig at fjerne, når først den
er påført.
Brug den vedlagte monteringsplade
til at montere din enhed på
instrumentbrættet, så den overholder
lovgivningen.
1. Rengør og tør instrumentbrættet af
der, hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i
bunden af pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra
oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopholderen oven
på pladen. Skub armen ned (imod
pladen).
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis
kortopdatering (hvis en sådan
forefindes) ved at registrere din
nüvi på http://my.garmin.com senest
60 dage efter, at du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt
med din nüvi. Du er ikke berettiget
til den gratis kortopdatering, hvis du
registrerer via telefon eller venter
længere end 60 dage, efter første
gang du har modtaget satellitsignaler,
mens du har kørt med din nüvi. Der
er flere oplysninger på www.garmin
.com/numaps.
Brugervejledning til nüvi 1490TV57
Appendiks
nüMaps Lifetime™
For en enkelt betaling modtager du
op til fire kortopdateringer hvert år i
hele din enheds levetid. Der er flere
oplysninger på www.garmin.com.
Flere kort
Du kan købe flere kort til nüvi. Du
kan se en oversigt over kort, der er
kompatible med din nüvi, ved at gå til
produktsiden for din nüvi på Garmins
websted (www.garmin.com) og klikke
på fanen Maps (Kort).
Om GPS-satellitsignaler
Din nüvi skal opfange GPSsatellitsignaler (Global Positioning
System) for at kunne navigere. Hvis
du er inden døre, i nærheden af
høje bygninger eller træer eller i en
parkeringskælder, kan din nüvi ikke
oprette satellitforbindelse. Gå udenfor
til et område, hvor der ikke er høje
forhindringer for at bruge din nüvi.
58
Når din nüvi har opfanget satellitsig­
naler, er søjlerne for signalstyrken på
hovedmenuen grønne
. Når den
mister satellitsignalerne, bliver søjlerne
røde eller forsvinder
.
Du kan finde flere oplysninger om GPS
på www.garmin.com/aboutGPS.
Ekstraudstyr og valgfrit
tilbehør
Du kan få flere oplysninger om valgfrit
tilbehør på http://buy.garmin.com eller
www.garmin.com/extras eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
Brugerdefinerede
interessepunkter
Brug POI Loader til at indlæse
brugerdefinerede POI'er
(interessepunkter) på din nüvi.
POI-databaser er tilgængelige fra
forskellige firmaer på internettet.
Visse brugerdefinerede databaser
indeholder advarselsoplysninger
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Appendiks
for interessepunkter som f.eks.
sikkerhedskameraer og skoleområder.
Gå til www.garmin.com/extras, og klik
på POI Loader for at installere POI
Loader på din computer. Der findes
yderligere oplysninger i hjælpefilen
til POI Loader. Tryk på F1 for at åbne
hjælpefilen.
Hvis du vil have vist brugerdefinerede
POI'er, skal du trykke på Find >
Ekstraudstyr > Brugerdefinerede
POI'er.
Hvis du vil ændre indstillingerne
for alarmpunkter, skal du trykke
på Værktøjer > Indstillinger >
Alarmpunkter > Alarmpunkt alarm.
Hvis du vil slette brugerdefinerede
POI'er fra din nüvi, skal du slutte
din nüvi til din computer. Åbn
mappen POI på nüvi-drevet eller
hukommelseskortdrevet. Slet filen
poi.gpi.
Sikkerhedskameraer
‹ Advarsel
Garmin er ikke ansvarlig for
nøjagtigheden eller konsekvenserne af
at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
Oplysninger om sikkerhedskameraer
er tilgængelige i nogle områder.
Se http://my.garmin.com for at få
oplysninger om tilgængelighed.
Til disse områder indeholder nüvi
positioner for mange hundrede
sikkerhedskameraer. Din nüvi
advarer dig, når du nærmer dig et
sikkerhedskamera, og kan advare dig,
hvis du kører for hurtigt. Dataene
opdateres mindst én gang om ugen,
så du altid har adgang til de senest
opdaterede oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny
region eller forlænge eksisterende
abonnementer. Hver region, du køber,
har sin egen udløbsdato.
Brugervejledning til nüvi 1490TV59
Appendiks
Garmin Travel Guide
Hvis du befinder dig i Europa, skal du
gå ind på www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for at
få oplysninger om support i de
forskellige lande, eller du kan kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 850 1241.
Hvis du vil bruge rejseguiden, skal du
indsætte hukommelseskortet i din nüvi.
Tryk på Find > Ekstraudstyr. Tryk
på navnet på din Travel Guide for at
åbne den.
Registrering af nüvi
Kontakt Garmin
1. Tilslut din nüvi. Du får vist
muligheden for at installere
myGarmin Agent (valgfrit tilbehør).
2. Følg instruktionerne på skærmen
for at installere myGarmin Agent og
registrere din nüvi.
Garmin Travel Guide indeholder
detaljerede oplysninger om steder som
f.eks. restauranter og hoteller. Du kan
købe tilbehør på http://buy.garmin.com
eller ved at kontakte din Garminforhandler.
Kontakt Garmins produktsupport,
hvis du har spørgsmål. Hvis du
befinder dig i USA, skal du gå ind
på www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA pr. telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien og Nordirland skal
du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr.
telefon på 0808 238 0000.
60
Gå til http://my.garmin.com for at
registrere din nüvi. Se side 33 for at
få oplysninger om, hvordan du slutter
nüvi til din computer.
Når du har registreret din nüvi, kan du
abonnere på de nyeste onlinetjenester
fra Garmin.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Appendiks
Specifikationer
nüvi 1490TV
Fysisk størrelse (B × H ×D):
5,4 × 3,4 × 0,7 tommer
(13,7 × 8,6 × 1,78 cm)
Vægt: 9,1 oz. (258 g)
Skærm: 5,0 tommer diagonal,
480 x 272 pixel, 64k farver,
klar liggende WQVGA TFTskærm med hvidt baggrundslys,
berøringsskærm
Kabinet: Ikke vandtæt (IPXO)
Arbejdstemperatur:
32°F–140°F (0°C–60°C)
Opladningstemperatur:
32°F–113°F (0°C–45°C)
Datalagring: Intern hukommelse og
valgfrit flytbart microSD-kort.
Data gemmes på ubestemt tid.
Computergrænseflade: USB 2.0
lagerenhed med høj hastighed
Operativsystem: Garmin
Opladningstid: Op til 4 timer
Strømtilførsel: Strøm fra køretøj vha.
medfølgende bilstrømkabel eller
vekselstrøm vha. ekstra tilbehør
Drift: Maks. 5 W
Batterilevetid: Op til 3 timer
Batteritype: Ikke-udskifteligt,
genopladeligt litiumionbatteri
GPS-modtager: Højfølsom med
HotFix
Indfangningstider*:
Varm: <1 sekund
Kold: <38 sekunder
Nulstilling til fabriksstandarder:
<45 sekunder
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til
himlen.
Brugervejledning til nüvi 1490TV61
Appendiks
Overensstem­
melseserklæring
Garmin erklærer, at dette nüvi-produkt
overholder de essentielle krav og andre
relevante dele af direktiv 1999/5/EC. Du
kan se hele overensstemmelseserklæringen
på webstedet for dit Garmin-produkt på
www.garmin.com.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE nüvi, ACCEPTERER DU
AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS
DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset
licens til at bruge softwaren i denne
enhed ("Softwaren") i binær udførbar
form ved normal brug af produktet.
Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren forbliver
hos Garmin.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin
og er beskyttet ifølge amerikansk lov om
ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Du bekræfter endvidere, at
62
softwarens struktur, organisering og kode er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet
af Garmin, og at softwaren i kildekodeform
er en værdifuld forretningshemmelighed,
der forbliver Garmins ejendom. Du
accepterer, at Softwaren eller nogen del
af denne ikke må skilles ad, demonteres,
modificeres, ommonteres, omstruktureres
eller reduceres til læsbar form, og at du
ikke må skabe enheder, der er afledt af
eller baseret på Softwaren. Du accepterer,
at du ikke må eksportere eller reeksportere
produktet til noget land i strid med USA's
love om eksportregulering.
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Appendiks
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min nüvi modtager
aldrig satellitsignaler.
Tag din nüvi med ud af garager og væk fra høje
bygninger og træer. Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke
sidde fast på forruden.
Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
Tør efter med en ren, tør klud. Monter sugekoppen som
beskrevet på side 5.
Min nüvi kan ikke
oplades i mit køretøj.
Kontroller sikringen i bilstrømkablet (se side 56).
Kontroller, at bilen er tændt, og at strømkilden forsynes
med strøm.
Din nüvi kan kun oplades mellem 32 °F og 113 °F
(mellem 0 °C og 45 °C). Hvis din nüvi placeres i direkte
sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Batteriet aflades
hurtigt.
Du kan maksimere den tid, der går mellem
opladningerne, ved at skrue ned for
baggrundsbelysningen. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Display > Lysstyrke.
Hvordan sletter jeg alle Placer en finger i nederste ‑højre hjørne af nüvis
mine brugerdata?
skærm, mens der tændes for den. Bliv ved med at
trykke på skærmen, indtil meddelelsen vises. Tryk på
Ja for at slette alle brugerdata.
Brugervejledning til nüvi 1490TV63
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min batteriindikator
synes ikke at være
præcis.
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt
(uden at afbryde opladningen).
Berøringsskærmen
reagerer ikke på mine
tryk.
Kalibrer berøringsskærmen som beskrevet på side 55.
Hvordan ved jeg, at
min nüvi er i USBlagerenhedstilstand?
Når din nüvi er i USB-lagerenhedstilstand, vises et
billede af en nüvi, der er sluttet til en computer. Der
vises også to nye flytbare diskdrev under Denne
computer.
Min computer
registrerer aldrig, at
nüvi er tilsluttet.
1. Fjern USB-kablet fra computeren.
2. Sluk for din nüvi.
3. Slut USB-kablet til en USB-port på din computer
og din nüvi. Din nüvi tænder automatisk og skifter
til USB-lagerenhedstilstand. Sørg for at slutte nüvi
direkte til en USB-port og ikke en USB-hub.
64
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen
over drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan
Windows have problemer med at tildele drevbogstaver
til dine nüvi-drev. Se hjælpen til dit operativsystem for
at få oplyst, hvordan du tilknytter drevbogstaver.
Hvordan kan jeg
finde restauranter i
nærheden af det hotel,
jeg skal overnatte på i
fremtiden?
Gem hotellet i Favoritter. Se side 16 for at få flere
oplysninger om Favoritter. Du kan derefter søge efter
restauranter i nærheden af hotellet.
1. Tryk på Find > Nær.
2. Vælg En favorit destination.
3. Vælg en destination.
4. Tryk på Interessepunkter > Mad og drikke.
5. Vælg en kategori. Din nüvi søger efter steder i
nærheden af hotellet.
6. Vælg en restaurant.
Min telefon kan ikke
oprette forbindelse til
min nüvi.
Kontroller, at din nüvi har Bluetooth.
Tryk på Værktøj > Indstillinger > Bluetooth.
Kontroller, at Bluetooth-knappen er indstillet til
Aktiveret.
Sørg for, at din telefon er tændt og højst befinder sig
ca. 10 meter (33 feet) fra din nüvi.
Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Brugervejledning til nüvi 1490TV65
Indeks
Indeks
Symboler
2-D, 3-D kortvisning 49
A
accelerationsresultat 40
adresser 12
advarsler
sikkerhedskamera 59
aktuel position, gemme
16
alarm ur 60
angive din position 17
anvendelsesmåde 7, 46
B
baggrundsfarve 47
batteri 56, 63
batterioplysninger 56
berøringsskærm
indstillinger 48
kalibrere 55, 64
rengøre 53
66
Bluetooth-teknologi
23–27
indstillinger 50
opkald fra siden Kør!
13
parre med telefon 23
slette en telefon 50
brændstofpris, justere 39
brændstofrapport 39
breddegrad 18
Brugerdata 37
brugerdata, slette 55
brugerdefinerede POI’er
59
bykort 7, 10
direkte linje,
ruteplanlægning 7, 47
displayindstillinger 47
drejliste 20
C
cykelnavigation 46
E
ecoChallenge 40
ecoRoute™ 38–41
brændstofrapport 39
ecoChallenge 40
kalibrere
brændstoføkonomi
39
kørerapport 41
køretøjsprofil 38
tip 41
ekstraudstyr 58–59
enheds-ID 46
D
dæmpe
lyd 8
telefonopkald 25
decelerationsresultat 40
detaljekort 49
diakritiske tegn 15
F
fartbegrænsningsikon 19
fartresultat 40
Favoritter 16
feedback om POI&apos;er
14
fejlfinding 63
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Indeks
filer 33–34
slette 34
understøttede typer
33
Find 12–18
finde steder 9
bruge fotos 18–19
efter adresse 12
efter koordinater 18
efter navn 14
efter postnummer 12
gemte steder
(Favoritter) 16
nær en anden position
15
nylige valg 16
fjerne holderen 57
flere kort 58
fodgængernavigationstilstand 46
rejseplan 10
ruteindstillinger 10
funktioner på siden Kør!
13
G
Garmin Lock 49, 54
Garmin Travel Guide 60
gårute 46
gemme
din aktuelle position
16, 17
steder, du finder 16
gennemse kortet 17
geo-skattejagt 18
GPS
om GPS 58
slukke/tænde 46
H
Hjælp 35
hjem
indstille en position
12
telefonnummer 26
Hvor er jeg? 35
I
indgående opkald 24
indstillinger 46–52
gendanne 52
interessepunkter 14
brugerdefineret 58
POI Loader 33
rapportere fejl 14
redigere stjernebe­
dømmelse 14
redigere
telefonnummer 14
J
JPEG-billedfiler 33
K
kilometer 46
koordinater 18
køre hjem 13
kørerapport 41
køretøjsikon 49
køretøjsprofil 40
kort
aktivere detailkort 49
detaljeniveau 49
fodgænger 22
gennemse 17
indstillinger 49
Brugervejledning til nüvi 1490TV67
Indeks
knappen Kort info 49
tilføje 58
version 49
vise 49
zoome 17
L
længdegrad 18
låse
nüvi 54
litiumionbatteri 56, 61
lommeregner 37
lydversion 46
lysstyrke 48
tv 31
M
maks. fart, nulstille 20
mål, omregne 37
måleomregner 37
MapSource 33, 58
miles 46
68
montere
fjerne fra montering
56
i forruden 63
på instrumentbræt 57
N
nærhedspunkter
advarsler 51
indstillinger 51
næste sving 21
navigation 19
indstillinger 47
valg 46
nulstille
maks. fart 20
tripdata 20
nüvi
beskytte 53
kabinet 4
montere 57
oplade 6
rengøre 53
nyligt fundne positioner
16
O
offentlig transport
bykort 7, 10
undgå 47
omregne
enheder 37
valuta 38
opbevare nüvi 53
opdatere
kort 58
software 55
opkald
besvare 24
dæmpe 25
historik 26
hjem 26
lægge på 25
ventende opkald 25
oplade nüvi 6, 63
Overensstemmelseser­
klæring 62
overføre filer 34
P
parre en mobiltelefon 23
Brugervejledning til nüvi 1490TV
Indeks
PIN-kode
Bluetooth 24
Garmin Lock 54
plade til instrumentbrættet
57
positionsikon 49
Q
QWERTY-tastatur 46
R
redigere gemte positioner
skifte kategorier 17
skifte kortsymbol 17
skifte navn 16
skifte telefonnummer
17
registrere 54
retningsangivelser svingfor-sving 20
retningsanvisninger 20
ruter
direkte linje 47
præferencer 47
simulere 46
standse 11
valg 46
S
satellitsignaler 58
siden rejseplan 10
siden ruteindstillinger 10
sikkerhed
indstillinger 49
position 54
sikkerhedskameradatabase
59
sikker kørsel 50
sikring, skifte 56
simulere en rute 46
skærm
lysstyrke 48
skærmbilleder 47
skoleområdedatabase 59
slette
alle brugerdata 55
brugerdefinerede
POI’er 59
Favoritter 17
liste med nyligt
fundne 16
tegn 15
software
licensaftale 62
opdatere 55
version 46
søgeområde 15
specifikationer
nüvi 1400-serien 61
Spor op 49
sprogindstillinger 48
stemmeopkald 27
stemmesprog 48
systemindstillinger 46
T
tastatur 15
layout 46
sprogtilstand 15, 48
tastatur på skærmen 15
tekstsprog 48
telefonbog 26
telefonsvarer 25
Brugervejledning til nüvi 1490TV69
Indeks
tidsindstillinger 48
tidszone 48
tilbehør 58, 59
tilknytte et foto til en
position 17
tilpasning af nüvi 46–52
trafik 42–45
hændelser 43
tilføje trafikabon­
nementer 51
triplog 49
triptæller 20
tv. Se T­V
ændre billedformat 32
antenner 28
backup-kamera 32
digitalt tv 28
kanalrækkefølge 31
kanalscanning 29
låse kanaler 30
lysstyrke 31
menu 29
region 28
tidszone 28
udsendelsessprog 31
70
tyverisikring 49, 54
U
udgang, lyd 8
understøttede filtyper 33
undgå
tyveri 54
vejtyper 47
USB 64
lagerenhedstilstand
33
V
værktøjer 35–40
vedligeholde nüvi 53
Vejkryds-info 21
verdensur 37
W
WebUpdater 55
Z
zoom 17
Brugervejledning til nüvi 1490TV
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins websted på
www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Marts 2010
Delnummer 190-01109-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising