Garmin | nuvi 1490TV | Garmin nuvi 1490TV Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin nuvi 1490TV Skrócony podręcznik użytkownika
nüvi 1490TV
— skrócony podręcznik
użytkownika
®
Opis urządzenia nüvi
 Ostrzeżenie
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Antena TV
Przycisk zasilania:
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie nüvi.
Gniazdo kart
microSD™
Wejście wideo
(brak dźwięku).
Patrz strona 11.
Wyjście
słuchawkowe
Głośnik
Złącze Mini USB
Złącza anteny
zewnętrznej
Mikrofon
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1490TV
Korzystanie z menu głównego
➊
➋➌ ➍
➏
➎
➐
➑ ➒ ➓ Ô
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
Ô
Moc sygnału z satelitów GPS.
Stan funkcji Bluetooth®.
Dotknij, aby wybrać tryb pracy.
Bieżący czas. Dotknij, aby zmienić
ustawienia czasu.
Stan naładowania baterii.
Dotknij, aby znaleźć cel podróży.
Dotknij, aby wyświetlić mapę.
Dotknij, aby wykonać połączenie,
gdy urządzenie jest podłączone do
zgodnego telefonu komórkowego.
Dotknij, aby skorzystać z funkcji TV.
Dotknij, aby wyregulować głośność.
Dotknij, aby skorzystać z narzędzi.
Konfigurowanie urządzenia
nüvi
 Ostrzeżenie
Ten produkt jest zasilany przez baterię
litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka
uszkodzenia ciała lub urządzenia, należy
je zabrać ze sobą przy wysiadaniu
z samochodu albo ukryć w miejscu
nienarażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Montowanie urządzenia nüvi
1. Zdejmij przezroczystą folię
z przyssawki. Umieść przyssawkę
na szybie przedniej.
Uchwyt montażowy
z przyssawką
Podstawka
2. Przesuń dźwignię do tyłu, w kierunku
szyby.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1490TV
3. Zatrzaśnij podstawkę na ramieniu
przyssawki.
4. Podłącz przewód zasilający z gniazda
zapalniczki z tyłu urządzenia nüvi.
5. Podłącz drugi koniec przewodu
zasilającego do gniazda zapalniczki
w samochodzie. Urządzenie powinno
włączyć się automatycznie, jeśli jest
podłączone do gniazda a pojazd jest
uruchomiony. Wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
Przewód zasilający
z gniazda zapalniczki
6. Umieść dolną część urządzenia nüvi
w podstawce.
7. Przechyl urządzenie nüvi do tyłu, tak
aby zatrzasnęło się na swoim miejscu.
8. Aby zwiększyć zasięg sygnału, podłącz
zewnętrzną antenę do odbiornika
komunikatów drogowych i przymocuj
ją do przedniej szyby za pomocą
przyssawek.
Odbieranie sygnału z satelitów
1. Udaj się w teren otwarty, z dala od
wysokich budynków i drzew.
2. Włącz urządzenie nüvi.
Odebranie sygnału z satelitów może
potrwać kilka minut. Słupki
wskazują moc sygnału z satelitów. Jeśli
co najmniej jeden słupek zmieni kolor na
zielony, oznacza to, że urządzenie nüvi
odebrało sygnał z satelitów.
Ładowanie urządzenia nüvi
Ładuj urządzenie nüvi przez przynajmniej
4 godziny przed korzystaniem z niego na
zasilaniu bateryjnym.
• Podłącz przewód zasilający z gniazda
zapalniczki.
• Podłącz kabel USB.
• Podłącz zasilacz sieciowy
(opcjonalny).
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1490TV
Korzystanie z przycisku
zasilania
Naciśnij i szybko zwolnij przycisk
zasilania, aby wyświetlić opcje
dodatkowe:
• Dotknij
i , aby dostosować
jasność ekranu.
• Dotknij Zablokuj ekran,
aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu funkcji przez
dotknięcie ekranu.
• Dotknij Wyłącz, aby wyłączyć
urządzenie nüvi. Urządzenie nüvi
można także wyłączyć, przytrzymując
wciśnięty przycisk zasilania przez
2 sekundy.
• Jeśli urządzenie nüvi przestanie
działać, zresetuj je przez naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku zasilania
przez 10 sekund.
Wyszukiwanie punktów
szczególnych
1. Dotknij kolejno Dokąd? > Punkty
szczególne.
2. Wybierz kategorię i podkategorię,
jeśli to konieczne.
3. Wybierz miejsce docelowe i dotknij
Jedź!.
4. W razie potrzeby dotknij Start, aby
rozpocząć podróż wyznaczoną trasą.
Aby podać litery zawarte w nazwie,
dotknij kolejno Dokąd? > Punkty
szczególne > Literuj nazwę.
Aby wyszukać pozycję w innym obszarze,
dotknij kolejno Dokąd? > Blisko.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1490TV
Podróż wyznaczoną trasą
➊ D otknij, aby wyświetlić stronę
Trasa jest oznaczona karmazynową
linią. Podczas podróży urządzenie nüvi
kieruje użytkownika do celu za pomocą
komunikatów głosowych, strzałek
i wskazówek kierunkowych
wyświetlanych przy górnej krawędzi
mapy. Gdy użytkownik zjedzie
z wyznaczonej trasy, urządzenie
nüvi ponownie przelicza trasę.
Następny zwrot.
➋ D otknij, aby wyświetlić stronę Lista
➌
➍
➎
Dotknij mapy i przeciągnij ją,
aby zobaczyć inny obszar.
Podczas jazdy po głównych drogach może
zostać wyświetlona ikona ograniczenia
prędkości.
➊
➑
➐ ➏
➋
➌
➎
➍
➏
➐
➑
zwrotów.
Dotknij
i , aby powiększać
i zmniejszać oglądaną część mapy.
Dotknij, aby wyświetlić komputer
podróży.
Dotknij, aby wyświetlić stronę Gdzie
jestem?.
Dotknij, aby zmienić pole danych.
Dotknij, aby powrócić do menu
głównego.
Dotknij, aby wyświetlić funkcję TV.
Dodawanie postoju
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą,
dotknij kolejno
> Dokąd?.
2. Wyszukaj dodatkowy postój.
3. Dotknij Jedź!.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1490TV
4. Dotknij Dodaj jako punkt pośredni,
aby dodać ten postój przed celem
podróży.
Korzystanie z objazdu
1. Podczas jazdy wyznaczoną trasą
dotknij
.
2. Dotknij Objazd.
Korzystanie z komunikatów
drogowych FM TMC
uwaga
Szyby z wbudowanym podgrzewaniem
mogą negatywnie wpłynąć na działanie
odbiornika komunikatów drogowych.
UWAGA: Firma Garmin nie odpowiada
za dokładność informacji o ruchu
drogowym.
Radiowy odbiornik komunikatów
drogowych TMC (Traffic Message
Channel) jest dołączany do niektórych
pakietów urządzenia nüvi.
Aby odbierać dane, zarówno odbiornik
komunikatów drogowych, jak i urządzenie
nüvi muszą znajdować się w zasięgu stacji
FM nadającej dane TMC. Użytkownik nie
musi aktywować subskrypcji dołączonej
do radiowego odbiornika komunikatów
drogowych. Subskrypcja jest aktywowana
automatycznie, gdy urządzenie nüvi
odbiera sygnały z satelitów oraz sygnały
od dostawcy usługi.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.garmin.com/traffic lub
www.garmin.com.
Jeśli podczas nawigacji dojdzie do
znacznych opóźnień związanych
z utrudnieniami w ruchu, urządzenie nüvi
automatycznie ponownie przeliczy trasę.
Zmiana koloru ikony ruchu drogowego
wskazuje natężenie ruchu na trasie
lub drodze, którą aktualnie podróżujesz.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1490TV
Kolor
Opis
Znaczenie
Zielony
Niskie
Ruch odbywa
natężenie się normalnie.
Żółty
Średnie Ruch jest nieco
natężenie utrudniony.
Czerwony
Ruch jest
Wysokie
znacznie
natężenie
utrudniony.
Szary
Brak
danych
Dane nie zostały
zaktualizowane.
Korzystanie z funkcji
głośnomówiących
Aby korzystać z funkcji głośnomówią­
cych, należy sparować telefon
z urządzeniem nüvi. Aby sparować
urządzenia i nawiązać połączenie, dane
urządzenie oraz urządzenie nüvi muszą
być włączone i znajdować się blisko
siebie.
Parowanie telefonu
1. Włącz moduł Bluetooth w telefonie
komórkowym.
2. W urządzeniu nüvi dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth.
3. Dotknij przycisku znajdującego się
poniżej pozycji Bluetooth i dotknij
kolejno Włączone > OK.
4. Dotknij przycisku znajdującego się
poniżej pozycji Telefon.
5. Wybierz swój telefon i dotknij OK.
6. Wpisz w telefonie kod PIN
dla połączeń Bluetooth (1234)
z urządzeniem nüvi.
Wybieranie numeru
1. W menu głównym wybierz kolejno
Telefon > Wybierz.
2. Wprowadź numer telefonu i dotknij
Wybierz.
3. Aby zakończyć połączenie, dotknij
kolejno
> Zakończ.
Odbieranie połączenia
Gdy nadejdzie połączenie, otwiera się
okno Połączenie przychodzące.
• Dotknij Odbierz, aby odebrać
połączenie.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1490TV
• Dotknij Ignoruj, aby zignorować
połączenie i przerwać dzwonienie
telefonu.
PORADA: Najlepszy odbiór zapewnia
ustawienie anten prostopadle do siebie.
Oglądanie telewizji cyfrowej
1. Dotknij kolejno TV > Opcje >
Ustawienia telewizyjne.
2. Dotknij pole poniżej pozycji Region.
3. Aby wybrać region, dotknij pole poniżej
pozycji Region.
4. Dotknij OK.
5. Dotknij pole poniżej pozycji Strefa
czasowa.
6. Wybierz strefę czasową, w której
aktualnie się znajdujesz.
Aby umożliwić oglądanie mobilnej
telewizji cyfrowej, urządzenie nüvi musi
znajdować się w obszarze nadawania
sygnału w standardzie DVB-T (Digital
Video Broadcasting for Terrestrial
devices). Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.dvb.org.
Konfigurowanie anteny
1. Wyciągnij antenę telewizyjną.
Patrz strona 2.
2. Aby zapewnić lepszy odbiór, podłącz
zewnętrzne anteny dołączone do
zestawu i ustaw je prostopadle do
siebie.
UWAGA: Anteny zewnętrze mają za
zadanie poprawiać jakość odbioru sygnału
telewizyjnego. Ich podłączenie nie
zwiększy ilości dostępnych kanałów.
Wybór regionu i strefy czasowej
UWAGA: Opcje strefy czasu
w urządzeniu 1490TV dostosowuje
się na podstawie czasu GMT (Greenwich
Mean Time). Wybierz strefę czasową
z odpowiednią ilością godzin przed lub po
czasie GMT. Na przykład opcja „GMT +
3:00” będzie oznaczać 3 godziny później
niż czas GMT.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1490TV
7. Dotknij OK.
8. Dotknij
.
Wyszukiwanie kanałów
1. Dotknij kolejno TV > Opcje >
Skanowanie kanałów TV >
Skanuj, aby wyszukać wszystkie
kanały dostępne na różnych
częstotliwościach.
2. Dotknij
dwukrotnie,
aby wyświetlić stronę TV.
Dotknij Przerwij, aby zatrzymać
wyszukiwanie kanałów. Jeśli
wyszukiwanie kanałów nie zostanie
zakończone, urządzenie nüvi nie będzie
mogło odbierać żadnych kanałów.
Wyszukiwanie konkretnych kanałów
1. Jeśli znasz częstotliwość danego
kanału, dotknij kolejno TV > Opcje >
Skanowanie kanałów TV > Ręczne
skanowanie.
2. Wybierz częstotliwość.
3. Dotknij
dwukrotnie,
aby wyświetlić stronę TV.
10
Korzystanie z menu TV
 ostrzeżenie
Nie wolno korzystać z funkcji TV ani
innych źródeł wideo podczas prowadzenia
pojazdu. Brak uwagi podczas jazdy może
doprowadzić do śmierci, obrażeń lub
zniszczenia mienia.
Uwaga
Przed skorzystaniem z funkcji TV należy
zapoznać się ze wszystkimi regulującymi
tę kwestię przepisami, które obowiązują
w miejscu odbywania podróży. W świetle
niektórych przepisów oglądanie telewizji
w czasie prowadzenia pojazdu jest
zabronione. Firma Garmin nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody powstałe czy mandaty/
kary nałożone na użytkownika w wyniku
nieznajomości jakichkolwiek przepisów
bądź rozporządzeń mających zastosowanie
do urządzenia marki Garmin.
Urządzenie nüvi wyłącza funkcję TV, jeśli
prędkość podróżowania przekroczy 12 km/h.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1490TV
• Dotknij
i , aby wybrać kanał.
• Dotknij
i , aby wyregulować
głośność.
• Dotknij
na mapie, aby wrócić do
menu TV.
• Dotknij Zakończ, aby zatrzymać
odbiór sygnału TV.
Informacje dotyczące mocy sygnału
telewizyjnego oraz komunikaty
systemowe są wyświetlane na pasku
stanu umieszczonym w lewym górnym
rogu ekranu.
Korzystanie z kamery cofania
Jeśli w pojeździe zainstalowano
kamerę cofania, jej podgląd może być
wyświetlany na ekranie nüvi 1490TV.
1. Podłącz kamerę do wejściowego
gniazda wideo znajdującego się
po lewej stronie urządzenia nüvi.
Patrz strona 2.
2. Dotknij TV.
3. W razie potrzeby postępuj zgodnie
z instrukcjami na ekranie.
Zabezpieczanie urządzenia
nüvi
1. Upewnij się, że znajdujesz się
w bezpiecznej pozycji oraz że
urządzenie nüvi odbiera sygnały
z satelitów.
2. Dotknij kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Zabezpieczenia.
3. Dotknij przycisku znajdującego się
poniżej pozycji Garmin Lock.
4. Wpisz czterocyfrowy kod PIN.
5. Dotknij Ustaw.
UWAGA: Jeśli zapomnisz kodu PIN
i bezpiecznej pozycji, musisz przesłać
urządzenie nüvi do firmy Garmin
w celu jego odblokowania. Dodatkowo
musisz przesłać ważny dowód rejestracji
produktu lub ważny dowód zakupu.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 1490TV
11
nüMaps Guarantee™
Zarejestruj swoje urządzenie nüvi na
stronie http://my.garmin.com w ciągu
60 dni od rozpoczęcia korzystania
z funkcji nawigacji satelitarnej. Dzięki
temu zyskasz prawo do otrzymania
jednej bezpłatnej aktualizacji map —
o ile będzie ona dostępna. Prawo
do skorzystania z opcji bezpłatnej
aktualizacji map nie przysługuje
osobom, które zarejestrowały produkt
telefonicznie bądź przeprowadziły
rejestrację w trybie online po upływie
60 dni od pierwszego odebrania sygnału
z satelitów podczas korzystania z funkcji
nawigacyjnych urządzenia nüvi. Więcej
informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/numaps.
Aby uzyskać więcej informacji na
temat akcesoriów, odwiedź stronę
http://buy.garmin.com lub skontaktuj
się z dealerem firmy Garmin.
Garmin®, logo Garmin oraz nüvi® są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach. Garmin Lock™ oraz nüMaps
Guarantee™ są znakami towarowymi firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie
tych znaków towarowych bez wyraźnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Znak i logo
Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth
SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin
podlega warunkom licencji. microSD™ jest
znakiem towarowym firmy SanDisk lub jej
oddziałów.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na
temat urządzenia nüvi, dotknij kolejno
Narzędzia > Pomoc. Pobierz najnowszą
wersję podręcznika użytkownika
dostępną pod adresem www.garmin.com.
Luty 2010
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
190-01109-60, wer. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising