Garmin | nuvi 1490TV | Garmin nuvi 1490TV Aloitusopas

Garmin nuvi 1490TV Aloitusopas
nüvi 1490TV
aloitusopas
®
nüvin ulkoasu
 Varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
TV-antenni
Virtapainike:
nüvin virran kytkeminen
ja katkaiseminen.
microSD™
-korttipaikka
Videotulo
(myös ääni).
Katso sivua 11.
Kuulokeliitäntä
Kaiutin
Mini-USB-liitin
Ulkoisten TVantennien liitännät
Mikrofoni
nüvi 1490TV -aloitusopas
Päävalikon käyttäminen
➊
➋➌ ➍
➏
➎
➐
➑ ➒ ➓ Ô
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Bluetooth®-tekniikan tila.
Valitse käyttötila koskettamalla tätä.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit
muuttaa aika-asetuksia.
Akun tila.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Koskettamalla tätä voit käyttää
TV-toimintoa.
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
nüvi 1490TV -aloitusopas
Ô
Koskettamalla tätä voit käyttää
työkaluja.
nüvin määrittäminen
 Varoitus
Tämä tuote sisältää litiumioniakun.
Voit välttää henkilövahinkoja ja
tuotteen vahingoittumisen irrottamalla
laitteen ajoneuvosta aina, kun poistut
ajoneuvosta, tai säilyttämällä laitetta
poissa suorasta auringonvalosta.
nüvin kiinnittäminen
1. Poista imukupista kirkas muovisuojus.
Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
Imukuppiteline
Teline
2. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia
kohti.
3. Napsauta teline kiinni imukupin
varteen.
4. Liitä laitteen virtajohto kiinnitystelineen
taustapuolelle.
5. Liitä ajoneuvon virtajohdon
toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan. Laite käynnistyy
automaattisesti, jos se on liitetty ja
ajoneuvo on käynnissä. Seuraa
näytön ohjeita.
Ajoneuvon virtajohto
6. Aseta nüvin alaosa telakkaan.
7. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
8. Voit laajentaa signaalin
kattavuusaluetta liittämällä ulkoisen
antennin liikennevastaanottimeen
ja kiinnittämällä sen tuulilasiin
imukupeilla.
Satelliittien etsiminen
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden luota.
2. Kytke nüviin virta.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi
mennä muutama minuutti.
-palkit
osoittavat satelliittisignaalin voimak­
kuuden. Kun ainakin yksi palkeista
on vihreä, nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja.
nüvin lataaminen
Lataa nüvia vähintään 4 tuntia, ennen
kuin käytät sitä akkuvirralla.
• Kytke ajoneuvon virtajohto.
• Liitä USB-kaapeli.
• Liitä verkkolaite (valinnainen
lisävaruste).
nüvi 1490TV -aloitusopas
Virtapainikkeen
käyttäminen
Kohdepisteiden etsiminen
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
Voit tarkastella lisäasetuksia painamalla
virtapainiketta lyhyesti:
2. Valitse luokka ja tarvittaessa aliluokka.
• Säädä näytön kirkkautta valitsemalla
ja .
• Jos haluat välttää turhat
ruutukosketukset, valitse Lukitse
näyttö.
• Voit sammuttaa nüvin valitsemalla
Virta katkaistu. Voit katkaista
nüvista virran myös painamalla
virtapainiketta 2 sekunnin ajan.
• Jos nüvi lakkaa toimimasta,
voit nollata nüvin pitämällä
virtapainiketta painettuna
10 sekunnin ajan.
4. Navigoi reitti tarvittaessa valitsemalla
Aloita.
nüvi 1490TV -aloitusopas
3. Valitse määränpää ja Aja.
Kirjoita nimen sisältämiä kirjaimia
valitsemalla Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
Jos haluat etsiä paikkaa eri alueelta,
valitse Minne? > Lähellä.
Reitin seuraaminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolten ja karttasivun yläosassa
olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee reitin
uudelleen.
➊Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
seuraavan käännöksen sivun.
➋Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
➌
➍
Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla ja liikuttamalla karttaa.
➎
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
➏
➊
➑
➐ ➏
➋
➌
➐
➑
käännösluettelosivun.
Voit loitontaa ja lähentää - ja
-painikkeella.
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
ajotietokoneen.
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
Nykysijainti -sivun.
Voit vaihtaa tietokenttää
koskettamalla tätä.
Palaa päävalikkoon koskettamalla
tätä.
Koskettamalla tätä voit näyttää TV:n.
Pysähdyksen lisääminen
➎
➍
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
> Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
nüvi 1490TV -aloitusopas
4. Jos haluat lisätä pysähdyksen reittiin,
valitse Lisää kauttakulkupisteeksi.
Kiertotien käyttäminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
.
2. Valitse Kiertotie.
FM TMC
-liikennevastaanottimen
käyttäminen
ilmoitus
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit
voivat heikentää liikennevastaanottimen
suorituskykyä.
HUOMAUTUS: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
FM TMC (Traffic Message Channel)
-liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin
nüvi-laitteiden mukana.
nüvi 1490TV -aloitusopas
Liikennetietojen vastaanottamiseksi
liikennevastaanottimen ja nüvin
on oltava liikennetietoja lähettävän
radioaseman taajuusalueella. FMliikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei
tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan
automaattisesti, kun nüvi hakee
satelliittisignaaleja ja vastaanottaa
maksullisen palveluntarjoajan
liikennesignaaleja.
Lisätietoja on osoitteissa www.garmin
.com/traffic ja www.garmin.com.
Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin
aikana, nüvi laskee reitin automaattisesti
uudelleen. Lii
kennekuvake
vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset
liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla
tiellä on.
Väri
Kuvaus
Merkitys
Vihreä
Ei vakava
Liikenne sujuu
normaalisti.
Liikenne on
Keltainen Keskivakava jonkin verran
ruuhkaista.
Punainen Vakava
Liikenne
on erittäin
ruuhkaista.
Harmaa
Tiedot eivät ole
päivittyneet.
Ei tietoja
Handsfree-toimintojen
käyttäminen
Jotta voit käyttää handsfree-toimintoja,
sinun on luotava pariliitos puhelimen
ja nüvin välille. Jotta pariliitos voidaan
muodostaa, laitteen ja nüvin on oltava
käynnissä ja lähellä toisiaan.
Puhelimen liittäminen
1. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa.
2. Valitse nüvissa Työkalut > Asetukset
> Bluetooth.
3. Kosketa Bluetooth-kohdan alapuolella
olevaa painiketta ja valitse Käytössä >
OK.
4. Kosketa Puhelin-kohdan alapuolella
olevaa painiketta.
5. Valitse puhelin ja kosketa
OK-painiketta.
6. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimessa.
Soittaminen numeroon
1. Valitse päävalikosta Puhelin > Soita.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Soita.
3. Lopeta puhelu valitsemalla
Lopeta.
>
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu
-ikkuna avautuu.
• Vastaa puheluun valitsemalla Vastaa.
nüvi 1490TV -aloitusopas
• Valitsemalla Ohita voit ohittaa
puhelun ja lopettaa puhelimen
hälytyksen.
VIHJE: saat parhaan vastaanoton
suuntaamalla ulkoiset antennit
kohtisuoraan toisiinsa nähden.
Digitaali-TV:n katseleminen Alueen ja aikavyöhykkeen
Digitaalisen mobiilitelevision
katseleminen edellyttää, että nüvi on
DVB-T (maanpäälliset digitaalilähetykset)
-taajuusalueella. Lisätietoja on osoitteessa
www.dvb.org.
Antennien suuntaaminen
1. Vedä TV-antenni suoraksi. Katso
sivua 2.
2. Voit parantaa vastaanottoa liittämällä
pakkauksessa toimitetut ulkoiset
antennit laitteeseen ja suuntaamaan
ne kohtisuoraan toisiinsa nähden.
HUOMAUTUS: Ulkoiset antennit on
tarkoitettu TV-vastaanoton parantamiseen.
Ne eivät lisää näkyvien kanavien määrää.
nüvi 1490TV -aloitusopas
valitseminen
1. Valitse TV > Asetukset >
TV-asetukset.
2. Kosketa Alue-kohdan kenttää.
3. Valitse alue koskettamalla
Alue-kohdan kenttää.
4. Paina OK-painiketta.
5. Kosketa Aikavyöhyke-kohdan kenttää.
6. Valitse aikavyöhyke.
HUOMAUTUS: 1490TV-laitteen
aikavyöhykeasetukset perustuvat
Greenwichin normaaliaikaan. Valitse
aikavyöhyke, joka on oikean tuntimäärän
verran edellä tai jäljessä Greenwichin
normaaliajasta. Esimerkiksi vaihtoehto
GMT + 3:00 on kolme tuntia edellä
Greenwichin normaaliaikaa.
7. Paina OK-painiketta.
8. Valitse
.
Kanavien etsiminen
1. Voit etsiä kaikki saatavissa olevat
kanavat useilta taajuuksilta valitsemalla
TV > Asetukset > Kanavahaku >
Hae.
2. Avaa TV-sivu koskettamalla
-painiketta kahdesti.
Voit keskeyttää kanavahaun valitsemalla
Keskeytä. Jos kanavahakua ei ole
suoritettu loppuun, nüvi ei vastaanota
mitään kanavia.
Tiettyjen kanavien hakeminen
1. Jos tiedät tietyn kanavan taajuuden,
valitse TV > Asetukset > Kanavahaku
> Manuaalinen haku.
2. Valitse taajuus.
3. Avaa TV-sivu koskettamalla
-painiketta kahdesti.
10
TV-valikon käyttäminen
 varoitus
Älä yritä katsella televisiota tai muuta
videotuloa ajaessasi. Ajoneuvon
käsitteleminen huolimattomasti käytön
aikana voi aiheuttaa kuoleman, vakavan
loukkaantumisen tai vaurioittaa
omaisuutta.
Ilmoitus
Tarkista paikalliset liikennesäännöt,
ennen kuin käytät televisiotoimintoa
ajoneuvossa. Joillakin alueilla lait
kieltävät kuljettajaa katsomasta televisiota
käyttäessään moottoriajoneuvoja. Garmin
ei vastaa Garmin-laitteen käyttämiseen
liittyvien lakien tai säädösten
aiheuttamista sakoista, rangaistuksista tai
vahingoista.
nüvi poistaa TV-toiminnon käytöstä, kun
ajonopeus on yli 12 km/h.
nüvi 1490TV -aloitusopas
• Valitse kanava - ja
-painikkeella.
• Säädä äänenvoimakkuustasoa
- ja -painikkeella.
• Voit palata TV-valikkoon
koskettamalla
-painiketta kartassa.
• Voit katkaista TV-signaalin
vastaanoton valitsemalla Lopeta.
TV-signaalin voimakkuus ja järjestelmän
ilmoitukset näkyvät näytön vasemmassa
yläkulmassa olevalla tilarivillä.
Peruutuskameran
käyttäminen
Jos ajoneuvoon on asennettu
peruutuskamera, voit katsella kameran
kuvaa nüvi 1490TV -laitteessa.
2. Valitse TV.
3. Seuraa tarvittaessa näytön ohjeita.
nüvin suojaaminen
1. Varmista, että olet paikassa, jonka
haluat määrittää turvapaikaksi, ja että
nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja.
2. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
3. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
4. Anna nelinumeroinen PIN-koodi.
5. Valitse Määritä.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä nüvi
Garminille avattavaksi. Laitteen mukana
on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
1. Liitä kamera nüvin sivussa olevaan
videotuloliitäntään. Katso sivua 2.
nüvi 1490TV -aloitusopas
11
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen (mikäli saatavilla)
rekisteröimällä nüvin osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen
kerran muodostanut satelliittiyhteyden
ja käyttänyt nüvia ajon aikana. Et
saa maksutonta karttapäivitystä, jos
rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat
yli 60 päivää sen jälkeen, kun nüvi on
hakenut ensimmäisen kerran satelliitteja
ajon aikana. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/numaps.
Garmin®, Garmin-logo ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:
n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Garmin Lock™ ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin
Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa. Bluetooth®-sana ja -logot ovat
Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on
lisenssi niiden käyttöön. microSD™ on SanDiskin tai
sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Lisätietoja
Lisätietoja nüvista saat valitsemalla
Työkalut > Ohje. Voit ladata
käyttöoppaan uusimman version
osoitteesta www.garmin.com.
Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa
http://buy.garmin.com. Voit myös ottaa
yhteyden Garmin-myyjään.
Helmikuu 2010
© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
190-01109-57 Rev. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising